Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání"

Transkript

1 EUFI - european financing & investment s.r.o. a Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání

2 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli následující účastníci: 1. Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: adresa pro doručování: dále jen b u d o u c í k u p u j í c í a 2. EUFI - european financing & investment s.r.o. IČ: se sídlem Hostivice, K Chýni 1250, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka č zastoupená na základě plné moci ze dne panem Yevgenem Tonkoshkurem dále jen b u d o u c í p r o d á v a j í c í ve smyslu ustanovení 50 a Občanského zákoníku tuto: SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ článek Budoucí prodávající tímto prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 221/2 a 221/4 v k.ú. Litovice, obec Hostivice, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ (dále jen pozemek ) Budoucí prodávající dále prohlašuje, že na základě rozhodnutí o umístění stavby čj. SÚ-4790/6/06 ze dne vydaného Městským úřadem v Hostivici, jako příslušným stavebním úřadem, které nabylo právní moci dne , ve spojení se stavebním povolením čj. SÚ-03110/3/08-Chr ze dne vydaného Městským úřadem v Hostivici, jako příslušným stavebním úřadem, které nabylo právní moci dne , je stavebníkem a vlastníkem tří rozestavěných bytových domů, včetně k nim příslušející infrastruktury, tj. kanalizace, vodovodních a elektrických a plynových přípojek, a veřejného osvětlení, realizovaných na pozemcích či částech z nich oddělených (dále jen bytové domy ). Součástí tohoto souboru bytových domů bude také soubor tří bytových domů označený A, skládající se z budov A1, A2 a A3. Předpokládaný termín dokončení výstavby částí domu A1 a A2 a A3 je do od podpisu budoucí kupní smlouvy na příslušný dům Budoucí prodávající prohlašuje, že pozemky uvedené článku 1.1. této smlouvy budou přerozděleny na pozemky zastavěné plochy a nádvoří, na kterých dochází k 2

3 výstavbě jednotlivých bytových domů (dále stavební pozemky ), pozemky, které budou obklopovat každý bytový dům a které budou funkčně určeny jako zahrady (dále přilehlé pozemky zahrady ), pozemky, na kterých se bude nacházet veřejná komunikace (dále veřejná komunikace ), a pozemek, na kterém budou umístěna parkovací stání a ostatní zeleň (dále ostatní pozemky parkovací stání a zeleň ). Situační nákres bytových domů a rozdělení pozemků je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž bude upřesněn na základě geodetického zaměření pozemků v průběhu realizace výstavby bytových domů a přilehlé infrastruktury Budoucí prodávající dále prohlašuje, že na základě výstavby bytových domů A1, A2 a A3 a podle článku 1.2. této smlouvy, vkladu prohlášení vlastníka uvedených domů, ve spojení s převodem první jednotky v tomto domě a rozdělením pozemků, se budoucí prodávající stane mimo jiné výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: a) bytové jednotky pracovně označené jako č. o podlahové ploše m 2, nacházející se v.np bytového domu A1 dosud bez čísla popisného. Bytová jednotka je znázorněna na situačním plánku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen bytová jednotka ). Budoucí prodávající prohlašuje, že bytová jednotka se bude skládat z těchto místností a příslušenství: obývací pokoj s kuchyňským koutem pokoj koupelna chodba m2 m2 m2 m2 Podlahová plocha bytové jednotky bude činit m 2 s tolerancí 5%. Podlahovou plochou bytové jednotky se rozumí čistá podlahová plocha bez ohledu na výšku stropu. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha balkónu. V případě odchylky podlahové plochy mimo povolenou toleranci, bude poměrně upravena kupní cena bytové jednotky. Součástí bytové jednotky budou veškeré instalace uvnitř jednotky, pokud jsou určeny výlučně pro předmětnou jednotku (vedení vody, ústřední topení, elektroinstalace, vedení odpadních vod, atd.), včetně veškerých uzavíracích ventilů; součástí jednotky nebudou stoupací vedení. b) příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu A1 na stavebním pozemku, na kterém se bytový dům A1 bude nacházet a který vznikne oddělením od pozemků uvedených v článku 1.1. této smlouvy, spojeného s vlastnictvím bytové jednotky a stanoveného v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. c) příslušného spoluvlastnického podílu na stavebním pozemku, na kterém se bytový dům A1 bude nacházet a který vznikne oddělením od pozemku pč. 221/2 v k.ú. Litovice spojeného s vlastnictvím bytové jednotky a stanoveného v souladu s ustanovením 21 odst. 1. zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, d) spoluvlastnického podílu na ostatním pozemku, který vznikne oddělením od pozemků pč. 221/2 a pč. 221/4 v k.ú. Litovice. Se spoluvlastnictvím tohoto pozemku bude 3

4 spojeno právo výlučného užívání garážového stání č. a koje. Garážové stání a koje č. je znázorněno na situačním plánku, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. (vše dále také jen nemovitosti ) 1.5. Budoucí prodávající se zavazuje převést nemovitosti uvedené v čl. 1.4 písm. a), b) a c) této smlouvy do vlastnictví budoucího kupujícího Budoucí kupující se zavazuje nemovitosti od budoucího prodávajícího koupit. článek Budoucí prodávající a budoucí kupující se dohodli, že v budoucnu uzavřou kupní smlouvu k nemovitostem uvedeným v čl. 1.4 písm. a), b), c) a d) této smlouvy ve znění uvedeném v čl této smlouvy Smluvní strany se zavazují uzavřít kupní smlouvu ve znění uvedeném níže (dále jen kupní smlouva) nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci, resp. vydání kolaudačního souhlasu k bytovému domu A1, na základě kterého bude umožněno bytový dům A1, včetně jednotek, které se budou v něm nacházet, užívat, a to za podmínky, že: a) nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy nabude právní moci rozhodnutí o přidělení čísla popisného bytovému domu A b) nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy bude podán návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí, na základě kterého dojde k rozdělení bytového domu A1 na jednotky (popř. rozestavěné jednotky). c) nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy bude budoucím kupujícím zaplacena budoucímu prodávajícímu část kupní ceny za prodej nemovitostí ve výši Kč (slovy: Budoucí prodávající se zavazuje podat návrh na zahájení řízení o kolaudaci části bytového domu A, včetně jednotek, které se budou v něm nacházet, nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy Kupní smlouvu smluvní strany uzavřou na základě výzvy budoucího prodávajícího budoucímu kupujícímu. Nevyzve-li budoucí prodávající budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy nejméně 3 dny před uplynutím lhůty k jejímu uzavření podle článku 2.2. této smlouvy, je oprávněn k uzavření kupní smlouvy vyzvat budoucí kupující budoucího prodávajícího, přičemž budoucí prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu ve lhůtě 3 dnů od doručení této výzvy Kupní cena nemovitosti činí Kč slovy: korun českých), dále jen kupní cena včetně DPH, která se skládá z ceny za byt,-kč (včetně 10% DPH), ceny garáže a koje,-kč (20% DPH) a pozemku,-kč (0% DPH). 4

5 Kupní cena zahrnuje daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ke dni uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí. V případě, že dojde ke změně právních předpisů a tím i ke změně sazby daně z přidané hodnoty do dne zdanitelného plnění, bude kupní cena upravena v závislosti na změně sazby daně z přidané hodnoty, přičemž budoucí prodávající je povinen případný rozdíl daně vrátit budoucímu kupujícímu nebo budoucí kupující je povinen případný rozdíl daně zaplatit budoucímu prodávajícímu, a to do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé strany. Kupní cena zahrnuje dále cenu za standardní vybavení jednotky a nezahrnuje cenu za nadstandardní stavební úpravy a vybavení bytové jednotky vyžádané budoucím kupujícím v průběhu výstavby bytové jednotky. Kupní cena za převod nemovitostí bude budoucím kupujícím uhrazena z jeho vlastních prostředků následovně: a) část kupní ceny ve výši ,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) byla zaplacena budoucím kupujícím jako rezervační záloha na základě rezervační smlouvy ze dne b) část kupní ceny ve výši Kč (slovy), tj. 50% kupní ceny, bude zaplacena budoucím kupujícím do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení budoucího prodávajícího budoucímu kupujícímu, že byla dokončena hrubá stavba části budovy označené A, tj. kompletní vodorovné a svislé konstrukce, provedení stropů, schodiště, nosné konstrukce krovu včetně položení střešní krytiny, c) část kupní ceny ve výši,- Kč (slovy ), tj. 35% kupní ceny, bude zaplacena budoucím kupujícím do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení budoucího prodávajícího budoucímu kupujícímu, že bylo u převáděné bytové jednotky dokončeno provedení hrubých rozvodů elektro - silnoproudu a slaboproudu, provedení hrubých rozvodů vody, plynu, osazení oken, omítky, hrubé podlahy d) doplatek kupní ceny ve výši Kč (slovy ), jakož i případný doplatek daně z přidané hodnoty v případě zvýšení sazby daně bude zaplacen budoucím kupujícím nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude budoucímu kupujícímu předložena kupní smlouva podepsaná oběma smluvními stranami, avšak musí být uhrazen dříve, než bude podán návrh na vklad vlastnického práva budoucího kupujícího k nemovitostem převáděným na základě kupní smlouvy do katastru nemovitostí Smluvní strany sjednávají, že budoucí kupující má právo uhradit kteroukoliv ze sjednaných plateb nebo jejich část i předčasně a budoucí prodávající je povinen takovou úhradu přijmout. Dnem zaplacení záloh, doplatku a jiných plateb je den připsání příslušné částky na účet budoucího prodávajícího Nebude-li dohodnuto jinak jsou jednotlivé splátky kupní ceny splatné bezhotovostním převodem na účet budoucího prodávajícího č.ú /0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., pod variabilním symbolem 5

6 2.7. Jestliže ani na základě písemné upomínky budoucího prodávajícího obsahující určení náhradního termínu splatnosti sjednané částky, který nebude kratší než 10 kalendářních dnů od doručení takové upomínky budoucímu kupujícímu, nezaplatí budoucí kupující dohodnutou částku a nedojde k uzavření jiné dohody mezi smluvními stranami, má budoucí prodávající právo od této smlouvy jednostranně odstoupit Budoucí prodávající prohlašuje, že na nemovitostech uvedených v čl písm. a), b), c) a d) této smlouvy neváznou a ke dni podpisu kupní smlouvy nebudou váznout žádné dluhy, věcná břemena, zástavní či podzástavní práva, není zřízeno předkupní právo ani nájemní právo, ani neexistují žádné jiné právní vady, s výjimkou případných věcných břemen vedení infrastruktury sloužící k užívání bytových domů Budoucí prodávající a budoucí kupující se dohodli, že při splnění podmínek uvedených v tomto článku smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřou kupní smlouvu tohoto znění: Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli následující účastníci: 1. Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: adresa pro doručování: dále jen k u p u j í c í a 2. EUFI - european financing & investment s.r.o., IČ: se sídlem Hostivice, K Chýni 1250, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka č zastoupená na základě plné moci ze dne panem Yevgenem Tonkoshurem dále jen p r o d á v a j í c í ve smyslu ustanovení 588n Občanského zákoníku a 6 zákona o vlastnictví bytů tuto: KUPNÍ SMLOUVU I. 6

7 Úvodní prohlášení 1. Prodávající prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: a) bytové jednotky č. [ ]/12 (pracovně označená jako) situované v. nadzemním podlaží v budově čp. [ ] (pracovně označené jako bytový dům A) na pozemku pč. st o výměře [ ] m 2, v k.ú. Litovice, obec Hostivice (dále také jen bytová jednotka ), b) spoluvlastnického podílu o velikosti [ ]/[ ] ke společným částem domu č.p. [ ] (pracovně označeného jako bytový dům na pozemku p.č. st o výměře [ ] m 2, v k.ú. Litovice, obec Hostivice, spojeného s vlastnictvím bytové jednotky, c) spoluvlastnického podílu o velikosti [ ]/[ ] na pozemku p.č. st o výměře [ ] m 2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Litovice, obec Hostivice, spojeného s vlastnictvím bytové jednotky, d) spoluvlastnického podílu o velikosti [ ]/[ ] na pozemku p.č. [ ] o výměře [ ] m2, v k.ú. Litovice, obec Hostivice, (vše dále také jen nemovitosti ) 2. Prodávající prohlašuje, že bytová jednotka č. [ ]/12 uvedená v odst. 1 písm. a) se skládá z těchto místností a příslušenství: obývací pokoj s kuchyňským koutem pokoj koupelna chodba m2 m2 m2 Podlahová plocha jednotky činí m 2. Podlahovou plochou bytové jednotky se rozumí čistá podlahová plocha bez ohledu na výšku stropu. Vybavení bytové jednotky tvoří: a) měření a regulace bytová stanice 1ks b) WC keramické závěsné 1ks c) umyvadlo keramické vč. stojanové baterie 1ks d) sprchový kout, vana 1ks e) obklady a dlažby koupelna a WC Půdorys všech podlaží domu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž půdorys a umístění bytové jednotky je znázorněn červeně. K vlastnictví jednotky dále patří: a) podlahové krytiny b) nenosné příčky c) vnitřní dveře nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní strany vstupních dveří příslušející k bytu d) vnitřní elektrické silnoproudé a slaboproudé rozvody, vnitřní rozvody teplé i studené vody, vnitřní kanalizace, vnitřní rozvody vytápění a k nim připojené instalační předměty. 7

8 Jednotka je ohraničena zejména: a) vstupními dveřmi do bytu a to včetně zárubní b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody a elektrickým jištěním pro bytovou jednotku c) vnitřními plochami stěnových plášťů vč. oken, skleněných výplní a zábradlí balkonů a vnitřních stavebních konstrukcí ohraničujících bytovou jednotku Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku připadající na tuto jednotku činí [ ]/[ ]. 3. Ke společným částem domu uvedeného v odst. 1. písm. b) tohoto článku patří veškeré části domu, které jsou určeny ke společnému užívání spoluvlastníky domu. To jsou: - základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, komíny s výjimkou odkouření plynových spotřebičů pro individuální ohřev TUV - vchody schodiště, domovní okna a dveře přímo přístupné ze společných částí budovy, chodby, podesty, - rozvody vody, kanalizace, plynu včetně svislých rozvodů těchto médií, jednotky propojujících, rozvod televizního a rozhlasového signálu, rozvod silnoproudé a slaboproudé domovní elektroinstalace, svody hromosvodů, - výtah. Dům nemá společné prostory společné pouze některým vlastníkům bytových jednotek. 4. S vlastnictvím podílu [ ]/[ ] na pozemku uvedeném v odst. 1. písm. d) tohoto článku je spojeno právo výlučného užívání garážového stání a koje č.. Garážové stání č. je znázorněno na situačním plánku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. II. Předmět smlouvy 1. Prodávající tímto prodává kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou do jeho vlastnictví nemovitosti uvedené v čl. I. odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy, tj.: a) bytovou jednotku č. [ ]/12 situovanou v nadzemním podlaží v budově čp. [ ] na pozemku pč. st o výměře [ ] m 2, v k.ú. Litovice, obec Hostivice, b) spoluvlastnický podíl o velikosti [ ]/[ ] ke společným částem domu č.p. [ ] na pozemku p.č. st o výměře [ ] m 2, v k.ú. Litovice, obec Hostivice, náležející k bytové jednotce, c) spoluvlastnický podíl o velikosti [ ]/[ ] na pozemku p.č. st o výměře [ ] m 2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Litovice, obec Hostivice, náležející k bytové jednotce, d) spoluvlastnický podíl o velikosti [ ]/[ ] na pozemku p.č. [ ] o výměře [ ] m2, v k.ú. Litovice, obec Hostivice, 8

9 a to se všemi součástmi a příslušenstvím za vzájemně dohodnutou kupní cenu uvedenou dále v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 2. Kupující za podmínek stanovených touto smlouvou nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 1. písm. a), b), c), d) této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím od prodávajícího za vzájemně dohodnutou kupní cenu, uvedenou dále v článku III. odst. 1 této smlouvy, do svého vlastnictví kupuje. III. Kupní cena 1. Kupní cena za převod nemovitostí uvedených v čl. II. odst. 1. písm. a), b), c), d) této smlouvy činí,- Kč (slovy: korun českých) (dále jen kupní cena ), přičemž cena za převod nemovitostí podle čl. II. odst. 1. písm. a), b) činí [ ],- Kč a cena za převod nemovitostí podle čl. II. odst. 2. písm. c), d) (tj. za podíly na pozemcích) činí [ ],- Kč. 2. Kupní cena zahrnuje daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ke dni [ ], tj. ke dni podpisu smlouvy o smlouvě budoucí ohledně budoucí koupě nemovitostí. V případě, že dojde ke změně právních předpisů do dne převodu bytové jednotky, a tím i ke změně sazby daně z přidané hodnoty do dne zdanitelného plnění, bude kupní cena upravena v závislosti na změně sazby daně s přidané hodnoty, přičemž prodávající je povinen případný rozdíl daně vrátit kupujícímu nebo kupující je povinen případný rozdíl daně zaplatit prodávající, a to do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé strany. 3. Kupní cena zahrnuje dále cenu za standardní vybavení jednotky uvedené v příloze č. 3. této smlouvy a nezahrnuje cenu za nadstandardní stavební úpravy a vybavení bytové jednotky vyžádané kupujícím v průběhu výstavby bytové jednotky. IV. Splatnost kupní ceny 1. Část kupní ceny dle čl. III. odst. 1 v,- Kč (slovy korun českých ). byla zaplacena kupujícím prodávajícímu před podpisem této smlouvy. 2. Zbývající část kupní ceny ve výši Kč (slovy korun českých), bude zaplacena kupujícím do 10 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu předložena tato kupní smlouva podepsaná oběma smluvními stranami, avšak musí být uhrazena dříve, než bude podán návrh na vklad vlastnického práva kupujícího k nemovitostem převáděným na základě této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 3. Nebude-li dohodnuto jinak jsou jednotlivé splátky kupní ceny splatné bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č.ú /0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pod variabilním symbolem [ ]/[ ]. V. Další prohlášení a závazky smluvních stran 1. Prodávající prohlašuje, že na nemovitostech uvedených v článku II. odst. 1 písm. a), b), c), d) této smlouvy neváznou dluhy na daních ani žádné jiné dluhy, věcná břemena, zástavní či podzástavní práva, není zřízeno předkupní právo ani nájemní právo, ani neexistují žádné jiné právní vady, s výjimkou věcných břemen vedení infrastruktury sloužící k užívání bytových domů čp. [ ]: 9

10 [ ] Kupující bere skutečnost uvedenou v tomto odstavci na vědomí. Prodávající též prohlašuje, že neexistují žádné smlouvy, které by ohledně nemovitostí uvedených v článku II. odst. 1 písm. a), b), c), d) této smlouvy zakládaly práva, jež dosud nejsou zapsaná v katastru nemovitostí ani nejsou u katastrálního úřadu ohledně těchto nemovitostí podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. 2. Prodávající prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem převáděných nemovitostí. 3. Kupující prohlašuje, že je mu stav nemovitostí uvedených v článku II. odst. 1 písm. a), b), c), d) této smlouvy dobře znám a že kupuje tyto nemovitosti ve stavu, v jakém jsou ke dni podpisu této smlouvy. 4. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu nemovitosti převáděné podle této smlouvy do 30 dnů po úplném zaplacení kupní ceny podle této smlouvy kupujícím. 5. V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoli důvodu, povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany kupní smlouvy k odstranění vad, které vedly k zamítnutí návrhu. VI. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta 1. Prodávající je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit, pokud se kupující octne v prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny podle článku IV. odst. 2. této kupní smlouvy po dobu převyšující 10 pracovních dnů ode dne její splatnosti. 2. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je povinností prodávajícího provést finanční vypořádání z této smlouvy s kupujícím nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, tzn. že prodávající vrátí kupujícímu již poskytnuté zálohy na kupní cenu, případně snížené nebo zvýšené o nároky smluvních stran z ujednání této smlouvy. V případě, že kupujícím bylo objednáno a zaplaceno nadstandardní vybavení a provedení předmětu prodeje, je prodávající povinen vrátit kupujícímu pouze část úhrady za nadstandardní vybavení odpovídající tomu, oč se zvýšila hodnota předmětu prodeje podle této kupní smlouvy. Hodnota nadstandardního vybavení a provedení předmětu prodeje pro účely vypořádání bude stanovena na základě znaleckého posudku objednaného prodávajícím na náklady kupujícího. 3. V případě prodlení kupujícího s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ustanovení o náhradě škody tím nejsou dotčena. 4. V případě, že se kupující octne v prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny podle článku IV. odst. 2. této kupní smlouvy po dobu převyšující 10 pracovních dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15% z kupní ceny dohodnuté podle čl. III. odst. 1. této kupní smlouvy. Prodávající je dále oprávněn z tohoto 10

11 důvodu od kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení o náhradě škody zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena. Prodávající je oprávněn započíst svůj nárok na smluvní pokuty podle této smlouvy vůči nároku kupujícího na finanční vypořádaní podle odstavce 2. tohoto článku. VII. Práva a závazky týkající se domu 1. Na kupujícího přecházejí v rozsahu odpovídajícím převáděnému spoluvlastnickému podílu ke společným částem domu a pozemku následující smlouvy a závazky: - smlouva o dodávce pitné vody, - smlouva o dodávce elektrické energie pro společné části domu,, - smlouva o odvozu odpadků, - smlouva o správě domu, - veškeré servisní smlouvy, - pojistná smlouva. 2. Kupující bere na vědomí, že veškeré činnosti spojené se správou a provozem domu vykonává na základě smlouvy o správě společnost EUFI - Správa nemovitostí s.r.o. VIII. Nabytí vlastnického práva a jeho vklad do katastru nemovitostí 1. Kupující nabude vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v článku II. odst. 1 písm. a), b), c), d) této smlouvy provedením vkladu vlastnického práva ohledně těchto nemovitostí do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ. 2. K podpisu návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podle odst. 1 tohoto článku vyzve prodávající kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude na bankovní účet prodávajícího, uvedený v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, připsán zbývající doplatek kupní ceny podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 3. Kupující se tímto zavazuje, že uhradí veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva podlé této smlouvy do katastru nemovitostí, zejména poplatek za vklad, popř. další náklady, pokud vzniknou. 4. Účastníci smlouvy souhlasí s tím, aby podle této smlouvy byl vklad vlastnického práva ohledně nemovitostí uvedených v článku II. odst. 1 písm. a), b), c), d) této smlouvy vyznačen na příslušném listu vlastnictví pro katastrální území Litovice, obec Hostivice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ, takto: v části ALV: Vlastnické právo Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: adresa pro doručování: 11

12 Podíl 1/1 v části BLV: beze změny v části B1LV: beze změny v části CLV: beze změny v části DLV: beze změny IX. Záruka Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na bytovou jednotku a její vybavení, které je předmětem převodu podle této smlouvy v délce: - 36 měsíců v případě stavebních prací, - v ostatních případech v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcem příslušného vybavovacího předmětu. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami a vztahuje se i na práce, materiály a vybavovací předměty dodané po podpisu této kupní smlouvy. X. Závěrečná ustanovení Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení bude předloženo Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, a po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků této smlouvy. V Praze dne [ ] Prodávající: EUFI - european financing & investment s.r.o. Kupující: Znění smlouvy uvedené v čl bude pro účely uzavření konečné kupní smlouvy doplněno o nedoplněné údaje (označené [ ] ) v souladu se skutečným stavem věcí ke dni jejího uzavření a se smlouvou o smlouvě budoucí. 12

13 článek V případě prodlení budoucího kupujícího s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je budoucí kupující zavázán zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ustanovení o náhradě škody tím nejsou dotčena V případě, že se budoucí kupující octne v prodlení s úhradou některé části kupní ceny dle článku 2.4. této smlouvy po dobu převyšující 10 pracovních dnů ode dne splatnosti, je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15% z celkové kupní ceny za převod nemovitostí uvedené v článku 2.4. této smlouvy. Ustanovení o náhradě škody tím nejsou dotčena. Budoucí prodávající je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dojde-li k uplatnění tohoto postupu budou budoucím prodávajícím vráceny budoucímu kupujícímu již poskytnuté zálohy, snížené o nároky budoucího prodávajícího vyplývající z této smlouvy. Budoucí prodávající nemá nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení, došlo-li k prodlení v důsledku úmrtí budoucího kupujícího-fyzické osoby a nebo v případě, kdy na základě dohody smluvních stran došlo k převodu všech práv a povinností budoucího kupujícího na třetí osobu Budoucí prodávající a budoucí kupující se dohodli, že pokud některý z účastníků této smlouvy nepřistoupí k uzavření kupní smlouvy ve znění uvedeném v čl této smlouvy (s výhradou uvedenou v článku této smlouvy), ač k tomu byl dle této smlouvy o budoucí kupní smlouvě povinen, tj. ačkoli byly splněny podmínky, za kterých byl povinen uzavřít kupní smlouvu a ačkoli k tomu byl druhou smluvní stranou vyzván, uhradí tento účastník (ten, který nepřistoupil k uzavření kupní smlouvy) druhému účastníkovi smluvní pokutu ve výšikč, tj. 10% kupní ceny nemovitostí. Účastník smlouvy, který neporušil svou povinnost uzavřít smlouvu má navíc právo v tomto případě od smlouvy odstoupit Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy ve znění uvedeném v čl této smlouvy (s výhradou uvedenou v článku této smlouvy), proto, že některá ze smluvních stran zaviní, že nebudou splněny podmínky pro uzavření smlouvy, uhradí tato smluvní strana (ta, která zavinila, že podmínky nejsou splněny) druhému účastníkovi smluvní pokutu ve výši Kč, tj. 10% kupní ceny nemovitostí. Účastník smlouvy, který neporušil svou povinnost má navíc právo v tomto případě od smlouvy odstoupit V případě, že nedojde v termínu uvedeném v čl. 2.2 k uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce z důvodů na straně budoucího kupujícího, tj. zejména z důvodu nezaplacení části kupní ceny a nezajištění financování zbývající části kupní ceny, bude část kupní ceny ve výši,-kč započtena ve prospěch budoucího prodávajícího jako náhrada škody a úhrada ušlého zisku ve smyslu ustanovení 442 Občanského zákoníku, budoucí prodávající má dále právo od této smlouvy odstoupit. článek Veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení před jednotlivým rozhodcem v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s.r.o., IČ:

14 66 58, se sídlem Příkop 8 (budova IBC), Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném zněn na internetových stránkách Sdružení rozhodců Budoucí prodávající a budoucí kupující prohlašují, že si tuto smlouvu o budoucí kupní smlouvě před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemného dodatku, jenž bude obsahovat vzájemně souhlasný projev vůle obou smluvních stran Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků smlouvy obdrží po dvou stejnopisech Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smluvních stran. Přílohy: č. 1 situační nákres bytových domů a dělení pozemků č. 2 plánek bytové jednotky č. 3 plán parkovacích stání na pozemcích č. 4 plná moc p. Yevgena Tonkoshkura V Hostivici dne Budoucí prodávající: Budoucí kupující: EUFI - european financing & investment s.r.o. Yevgen Tonkoshkur 14

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:,

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, #1545/CST/2015-CSTM@- 1545/CST/2015-CSTM.j.: UZSVM/CST/1695/2015-CSTM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená JUDr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 30201x o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2228 občanského zákoníku, zákona č.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI PŘÍLOHA č. 1 k Aukční vyhlášce č. j: 13814 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany

Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Kupní smlouva. Smluvní strany Přílohy návrhu usnesení č. 2, (kupní smlouva + dohoda o započtení) Smluvní strany Kupní smlouva 1. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pardubice, IČ 150 49 680 se sídlem Terezy Novákové 503, Pardubice 530

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

D O H O D A PODÍLOVÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy a pozemku vč. náležitostí prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově DOHODA PODÍLOVÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 #2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 2702/ULN/2012-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3075/2012-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU [DRUŽSTEVNÍHO BYTU / NEBYTOVÉHO PROSTORU] [A POZEMKU] DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Bytové družstvo: se sídlem: IČ: zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném., v oddíle Dr.. (dále jen převádějící

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ

KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMKY V LOKALITĚ BOROVÍ SMLOUVA O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne I. Smluvní strany

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene

SMLOUVA. o zřízení věcného břemene č.sml. SMLOUVA o zřízení věcného břemene uzavřená podle ust. 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 Se^í službo mleta SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 smlouva číslo Jli itsjz- Smluvní strany: Zhotovitel: Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA 10/2015 Veškeré informace k výběru uchazeče a samotnému prodeji Tento leták je připraven jako komplexní informace k akci pod názvem Prodej stavebních

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy Smlouva o provedení přeložek inženýrských sítí uzavřená ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1 Masarykova univerzita

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ.

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: IČ: 11200138 se sídlem Bubenská 25, Praha 7, PSČ 170 00, - jako budoucí prodávající na straně jedné a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 se sídlem:

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 11.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, IČO 00300535, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. Tento DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A O NÁJMU POZEMKŮ uzavřené níže uvedenými účastníky dne 30. 6. 2005 (dále jen "Dodatek") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Jan Osička. narozen 24. července 1985. Bezručova 67/4, 60200, Brno. (dále jen zhotovitel )

Jan Osička. narozen 24. července 1985. Bezručova 67/4, 60200, Brno. (dále jen zhotovitel ) Smlouva o dílo ev. č. 15/033-0 Jan Osička narozen 24. července 1985 Bezručova 67/4, 60200, Brno (dále jen zhotovitel ) a Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4,

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky:

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky: POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo veřejné zakázky: I. Smluvní strany 1. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni se sídlem: Husova 3, 306 05 Plzeň zastoupená: Doc. MUDr. Jaroslavem

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více