PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6"

Transkript

1 Jihomoravské pivovary, a. s. náměstí Čsl. armády 116/ Vyškov Licenční smlouva PŘÍLOHA PODMÍNEK Č SMLUVNÍ STRANY 1.1. obchodní firma : Jihomoravské pivovary, a.s. sídlo : nám. Čsl. armády 116/4, Vyškov, PSČ IČ : jednající prostřednictvím : Ing. Václava Hlaváčka, CSc., člena představenstva bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1275 (dále jen JMP ) 1.2. obchodní firma/jméno a příjmení : Sídlo/bydliště : IČ/RČ : jednající prostřednictvím : bankovní spojení : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíle, vložce (dále jen Nabyvatel ) (Nabyvatel a JMP dále společně jen Smluvní strany nebo jednotlivě Smluvní strana ). PREAMBULE Vzhledem k tomu, že A) JMP je vlastníkem níže specifikovaných Ochranných známek, přičemž zamýšlí za podmínek stanovených touto Smlouvou přenechat výkon práv k těmto Ochranným známkám třetí osobě; B) Nabyvatel má zájem za úplatu vykonávat práva k níže specifikovaným Ochranným známkám; C) Nabyvatel a JMP si přejí touto Smlouvou upravit práva a povinnosti související s výkonem práv k Ochranným známkám Nabyvatelem a zároveň jim není známa žádná překážka, která by jim bránila uzavřít tuto Smlouvu; uzavírají dle ustanovení 508 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ObchZ ) a v souladu s ustanovením 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách Licenční smlouva Strana 1

2 v platném znění (dále jen OchrZ ), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu (dále jen Smlouva ) 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE POJMŮ Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pojmy používané ve Smlouvě, které nebudou v příslušné části Smlouvy vymezené jinak, budou mít pro účely Smlouvy následující, dále stanovený význam: 2.1. Nabyvatel je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele tvoří přílohu č. 1 Smlouvy JMP je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis z obchodního rejstříku JMP tvoří přílohu č. 2 Smlouvy Smluvní strany se ve Smlouvě společně označují Nabyvatel a JMP, Smluvní strana nebo Strana bude znamenat kteroukoliv z nich Smlouva znamená tuto licenční smlouvu a všechny právní dokumenty, které ji doplňují, aktualizují nebo stvrzují Ochranné známky (každá zvlášť též jako Ochranná známka ) jsou ochranné známky, jejichž vlastníkem je JMP, přičemž se konkrétně jedná o následující ochranné známky: (i) (ii) (iii) (iv) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo Řezák, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním VYŠKOVSKÝ GENERÁL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášené k ochraně dne a zapsané dne ; (v) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním PIVOVAR VYŠKOV Založeno 1680 Atlet, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82685, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu 68095, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 2

3 (viii) (ix) (x) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním V, číslo spisu 82683, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním desítka pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82686, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním BŘEZŇÁK pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82687, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním 1680, číslo spisu 82684, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xii) (xiii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Tesa, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xiv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním ATLET, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xvi) (xvii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESOLA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním ANNO PIVOVAR VYŠKOV 1680, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xviii) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním tesola, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xix) (xx) registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 3

4 (xxi) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxiii) Výpisy z rejstříku ochranných známek k jednotlivým shora specifikovaným Ochranným známkám jsou přílohou č. 3 této Smlouvy Úplata znamená úplatu za poskytnutí práv k Ochranným známkám, jež je sjednána v ustanovení 5.1. této Smlouvy. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. JMP touto smlouvou opravňuje Nabyvatele k výkonu práv k Ochranným známkám v dále sjednaném rozsahu Nabyvatel se zavazuje zaplatit JMP za výkon práv k Ochranným známkám Úplatu sjednanou v ustanovení 5.1. této Smlouvy JMP prohlašuje podle svých nejlepších vědomostí, že k poskytnutým Právům nepřísluší JMP ani žádné třetí osobě právo, jež by mohlo být překážkou realizace předmětu této Smlouvy. 4. ÚČEL SMLOUVY 4.1. JMP jakožto pronajímatel a Nabyvatel jakožto nájemce uzavřeli mezi sebou Smlouvu o nájmu, na jejímž základě přenechala JMP do užívání Nabyvateli nemovitosti, technologické vybavení a ostatní věci movité jakožto předmět nájmu specifikovaný v příloze č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Smlouvy o nájmu, a to za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů (dále jen Smlouva o nájmu ). Za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, přenechává JMP touto Smlouvou Nabyvateli oprávnění vykonávat práva k Ochranným známkám. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou se zněním Smlouvy o nájmu seznámeni Nabyvatel je povinen vykonávat práva k Ochranným známkám v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy, které je upravují. 5. ÚPLATA 5.1. Smluvní strany za poskytnutí práv k Ochranným známkám sjednávají úplatu ve výši,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH za každý kalendářní rok výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy Úplata je dle dohody Smluvních stran splatná vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na který je hrazena, a to na podkladě řádně vystaveného daňového dokladu JMP, jež je JMP povinna vystavit vždy nejpozději do 10. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na které je Úplata hrazena. Úplata za období ode účinnosti této Smlouvy, pakliže účinnost nenastala ke dni 1.1. kalendářního roku, do dne kalendářního roku, v němž nastala účinnost této Smlouvy, uhradí Nabyvatel do 10-ti (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to ve výši 1/12 Úplaty za každý kalendářní měsíc výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. Licenční smlouva Strana 4

5 5.3. Všechny platby dle této Smlouvy budou Nabyvatelem poukazovány v české měně bezhotovostním převodem na účet JMP č /0100 vedený u Komerční banky, a.s., příp. jiný účet, který JMP Nabyvateli v budoucnu písemně sdělí. Jako variabilní symbol bude uvedeno IČ Nabyvatele. Dnem zaplacení se rozumí den, v němž bude Úplata připsána na účet JMP V případě prodlení Nabyvatele s úhradou Úplaty nebo její části je Nabyvatel povinen uhradit JMP smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. 6. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ NABYVATELE 6.1. Nabyvatel je dle dohody Smluvních stran oprávněn plně využít poskytnutých práv k Ochranným známkám, tj. pro všechny výrobky a služby, pro které jsou Ochranné známky zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, na území celé České republiky, a to výlučně pro účely provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, dle Smlouvy o nájmu Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práv k Ochranným známkám, k jejímuž provozování jej opravňuje tato Smlouva, jiným osobám Nabyvatel je bez zbytečného odkladu povinen informovat JMP, je-li omezován ve výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy třetími osobami. Nabyvatel je dále povinen neprodleně oznámit JMP porušování Ochranných známek třetími osobami Nabyvatel je povinen do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů od data podpisu této Smlouvy podat u Úřadu průmyslového vlastnictví ke každé Ochranné známce žádost o zápis této Smlouvy do rejstříku ochranných známek. Správní poplatek za podání žádosti dle tohoto ustanovení Smlouvy uhradí Nabyvatel Nabyvatel je povinen pečovat o to, aby se v důsledku výkonu jeho práv a povinností podle této Smlouvy nesnížila hodnota Ochranných známek a za tím účelem je povinen zajistit odpovídající jakost jím poskytovaných výrobků a služeb, u nichž bude Ochranné známky užívat. Nabyvatel je povinen užívat Ochranné známky pouze v podobě, která vyplývá z dokumentů a materiálů uvedených v ustanovení Nabyvatel je povinen umožnit JMP účinnou kontrolu, zda Nabyvatel řádně plní své povinnosti uvedené v ustanovení 6.1. a POVINNOSTI JMP 7.1. Práva poskytovaná JMP Nabyvateli touto Smlouvou jsou výlučná. JMP se zavazuje neuzavřít po dobu trvání této Smlouvy se třetí osobou jakožto nabyvatelem licenční smlouvu, jejímž předmětem by byl výkon práv k Ochranným známkám, poskytnutých touto Smlouvou JMP se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat zápis Ochranných známek v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v platnosti, tj. zejména podávat žádosti o obnovení Ochranných známek ve smyslu 29 odst. 1 a 2 OchrZ a vlastním nákladem plnit s tím spojenou poplatkovou povinnost. JMP je povinna zdržet se všeho, co by existenci Ochranných známek ohrozilo JMP je povinna do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření této smlouvy předat Nabyvateli veškeré dokumenty, materiály a informace, jež jsou potřebné pro výkon práv dle této Smlouvy, v nichž jsou zachyceny podoby Ochranných známek a s jejichž pomocí či podle nichž lze jednotlivé předměty, písemnosti a jiné materiály Ochrannou známkou opatřovat. Smluvní strany se zavazují podepsat protokol o předání dokumentů, materiálů a informací dle tohoto ustanovení Licenční smlouva Strana 5

6 Smlouvy (dále jen Protkol ). Vzor Protokolu tvoří přílohu č. 5. JMP předá Nabyvateli příslušné dokumenty, materiály a informace při podepisování Protokolu JMP je povinna čelit případným návrhům třetích osob na výmaz Ochranných známek z rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví JMP je povinna učinit bez zbytečného odkladu potřebná opatření při porušování předmětu zapsaných Ochranných známek třetími osobami. 8. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této Smlouvy Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy nabude účinnosti Smlouva o nájmu, avšak pouze za předpokladu, že Nabyvatel současně uhradí podle ustanovení obsažených v článku 5. této Smlouvy v plné výši Úplatu za první období výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. V případě, že Nabyvatel neuhradí Úplatu dle předchozí věty, a to ani v dodatečné 10-ti (slovy: deseti) denní lhůtě, platnost Smlouvy zaniká Smluvní strany mohou smluvní vztah založený touto Smlouvou ukončit následujícími způsoby: (i) dohodu Smluvních stran o ukončení výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy; (ii) po uplynutí 10 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy písemnou výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran doručenou druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou v délce 18-ti (slovy: osmnácti) měsíců, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně, přičemž výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení je možná pouze za předpokladu, že současně Smluvní strana vypoví Smlouvu o nájmu dle ustanovení v ní obsažených S ohledem na úzkou souvislost Smlouvy o nájmu a této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že kde dni zániku Smlouvy o nájmu zaniká taktéž tato Smlouva Smluvní strany výslovně vylučují použití dispozitivního ustanovení 515 věty druhé ObchZ. 9. SANKCE 9.1. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel nepodá v řádné lhůtě žádost podle ustanovení 6.4. této Smlouvy nebo nezaplatí-li s tím spojenou poplatkovou povinnost, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnosti stanovené v ustanovení 6.1., 6.2., 6.3. a 6.6. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnost stanovenou v ustanovení 6.5. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.1. a 7.2. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.3. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost. Licenční smlouva Strana 6

7 9.6. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že některá ze Smluvních stran poruší povinnost upravenou v článku 10. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost, jež povinná Strana uhradí Straně oprávněné Jakoukoliv smluvní pokutu, na kterou vznikne některé ze Smluvních stran v souladu s touto Smlouvou nárok (oprávněná Smluvní strana), je druhá Smluvní strana povinna uhradit ve lhůtě 5- ti (slovy: pěti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to jak v její části odpovídající výši smluvní pokuty, tak v části přesahující výši smluvní pokuty 10. MLČENLIVOST V souvislosti se všemi informacemi, o nichž se Smluvní strany dozví v rámci jejich vztahu založeného touto Smlouvou a které jsou označeny jako důvěrné nebo které jsou na základě jiných okolností zpřístupněny druhé Straně a týkají se přímo či nepřímo vztahu založeného touto Smlouvou a z povahy těchto informací vyplývá nebo může vyplývat, že se jedná o obchodní tajemství (dále jen Důvěrné informace ), každá Strana bude: (i) (ii) během trvání Smlouvy a též během 2 (slovy: dvou) let po jejím ukončení uchovávat v tajnosti a důvěrnosti jakékoliv Důvěrné informace a pokud to není nezbytné pro účely Smlouvy nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat; zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, které jsou Důvěrné informace zpřístupněny, dodrží závazek mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto článku Smlouvy. 11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran ve věcech týkajících se předmětu této Smlouvy jsou: Za Nabyvatele:, tel:, Za JMP:, tel:, Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své kontaktní osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. 12. DORUČOVÁNÍ Veškerá písemná oznámení a korespondence zasílaná v souvislosti s touto Smlouvou bude Smluvním stranám zasílána na následující adresy: Nabyvateli: Licenční smlouva Strana 7

8 JMP: Čsl. Armády 116/4, , Vyškov Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své korespondenční adresy, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit Veškerá písemná oznámení a korespondence se považují za doručená 5. (slovy: pátý) pracovní den po jejich prokazatelném odeslání na adresy výše uvedené, jsou-li zasílána prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo okamžikem předání, jsou-li doručována osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby. 13. POŽADAVEK PÍSEMNÉ FORMY Tato Smlouva může být měněna a doplňována prostřednictvím písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě Faxová korespondence se považuje za písemný dokument, jestliže obsahuje podpisy osob oprávněných jednat za jednající Smluvní stranu. K závaznosti korespondence zasílané faxem se vyžaduje faxové oznámení adresáta faxové zprávy, že předmětnou faxovou zprávu obdržel a že jejímu obsahu rozumí. 14. KOMPLEXNÍ SMLOUVA Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou všechny v ní uvedené přílohy V případě jakýchkoliv rozporů či nejasností mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, je znění této Smlouvy rozhodující Smlouva představuje jedinou a úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy, přičemž jako taková v celém rozsahu nahrazuje všechny případné předcházející ústní i písemné Smlouvy Smluvních stran ohledně otázek dotýkajících se předmětu Smlouvy. 15. ŘEŠENÍ SPORŮ Smlouva, práva a povinnosti Smluvních stran založené Smlouvou se budou řídit a budou vykládané v souladu s ObchZ a dalšími platnými právními předpisy České republiky Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit jednáním Smluvních stran, budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 16. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN Nabyvatel tímto prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by bránily Nabyvateli tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že Nabyvateli nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy JMP prohlašuje, že neexistují žádné jiné skutečnosti, které by JMP bránily tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že JMP nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy. Licenční smlouva Strana 8

9 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud by některá ustanovení této Smlouvy měla být neplatná už v době jejího uzavření nebo jestliže se stanou neplatnými později po uzavření Smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Místo neplatných ustanovení Smlouvy se použijí ustanovení ObchZ a dalších příslušných platných právních předpisů České republiky, která jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu Smlouvy Smlouva se vyhotovuje ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami 1 (slovy: jedno) vyhotovení Smluvní strany si Smlouvu přečetly, všechna její ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná, přičemž dostatečným způsobem vyjadřují vážnou a svobodnou vůli Smluvních stran zbavenou jakýchkoli omylů, na důkaz čehož připojují svoje podpisy. Přílohy: č. 1 Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele č. 2 Výpis z obchodního rejstříku JMP č. 3 Výpisy z rejstříku ochranných známek č. 4 Vzor Protokolu JMP: Nabyvatel: V..., dne V..., dne Jihomoravské pivovary, a.s. Ing. Václav Hlaváček, CSc., člen představenstva Licenční smlouva Strana 9

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: AP 0 /13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 72 odst. 8 zákona č.

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Objednatel: adresa: IČ, DIČ: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 285 54 272, CZ28554272 Registrovaná ve spolkovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí

Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí Smlouva o propojení veřejných komunikačních sítí (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi Společnost: ha-vel internet s.r.o. se sídlem: Olešní 587/11A, Muglinov, 712 00 Ostrava IČ: 253 54 973 zapsaná v OR u Krajského

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ Strana 1 (celkem 21) (dále jen "Smlouva") mezi společností NEW TELEKOM,

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Inominátní smlouva o nájmu práva,

Inominátní smlouva o nájmu práva, Inominátní smlouva o nájmu práva, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali: obchodní společnost: OPTOPROJEKT s.r.o. identifikační číslo: 290 45 461 sídlo: Hamerská 314/30, Olomouc, PSČ 779 00

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více