PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6"

Transkript

1 Jihomoravské pivovary, a. s. náměstí Čsl. armády 116/ Vyškov Licenční smlouva PŘÍLOHA PODMÍNEK Č SMLUVNÍ STRANY 1.1. obchodní firma : Jihomoravské pivovary, a.s. sídlo : nám. Čsl. armády 116/4, Vyškov, PSČ IČ : jednající prostřednictvím : Ing. Václava Hlaváčka, CSc., člena představenstva bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1275 (dále jen JMP ) 1.2. obchodní firma/jméno a příjmení : Sídlo/bydliště : IČ/RČ : jednající prostřednictvím : bankovní spojení : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíle, vložce (dále jen Nabyvatel ) (Nabyvatel a JMP dále společně jen Smluvní strany nebo jednotlivě Smluvní strana ). PREAMBULE Vzhledem k tomu, že A) JMP je vlastníkem níže specifikovaných Ochranných známek, přičemž zamýšlí za podmínek stanovených touto Smlouvou přenechat výkon práv k těmto Ochranným známkám třetí osobě; B) Nabyvatel má zájem za úplatu vykonávat práva k níže specifikovaným Ochranným známkám; C) Nabyvatel a JMP si přejí touto Smlouvou upravit práva a povinnosti související s výkonem práv k Ochranným známkám Nabyvatelem a zároveň jim není známa žádná překážka, která by jim bránila uzavřít tuto Smlouvu; uzavírají dle ustanovení 508 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ObchZ ) a v souladu s ustanovením 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách Licenční smlouva Strana 1

2 v platném znění (dále jen OchrZ ), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu (dále jen Smlouva ) 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE POJMŮ Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pojmy používané ve Smlouvě, které nebudou v příslušné části Smlouvy vymezené jinak, budou mít pro účely Smlouvy následující, dále stanovený význam: 2.1. Nabyvatel je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele tvoří přílohu č. 1 Smlouvy JMP je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis z obchodního rejstříku JMP tvoří přílohu č. 2 Smlouvy Smluvní strany se ve Smlouvě společně označují Nabyvatel a JMP, Smluvní strana nebo Strana bude znamenat kteroukoliv z nich Smlouva znamená tuto licenční smlouvu a všechny právní dokumenty, které ji doplňují, aktualizují nebo stvrzují Ochranné známky (každá zvlášť též jako Ochranná známka ) jsou ochranné známky, jejichž vlastníkem je JMP, přičemž se konkrétně jedná o následující ochranné známky: (i) (ii) (iii) (iv) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo Řezák, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním VYŠKOVSKÝ GENERÁL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášené k ochraně dne a zapsané dne ; (v) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním PIVOVAR VYŠKOV Založeno 1680 Atlet, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82685, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu 68095, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 2

3 (viii) (ix) (x) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním V, číslo spisu 82683, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním desítka pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82686, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním BŘEZŇÁK pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82687, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním 1680, číslo spisu 82684, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xii) (xiii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Tesa, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xiv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním ATLET, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xvi) (xvii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESOLA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním ANNO PIVOVAR VYŠKOV 1680, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xviii) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním tesola, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xix) (xx) registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 3

4 (xxi) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxiii) Výpisy z rejstříku ochranných známek k jednotlivým shora specifikovaným Ochranným známkám jsou přílohou č. 3 této Smlouvy Úplata znamená úplatu za poskytnutí práv k Ochranným známkám, jež je sjednána v ustanovení 5.1. této Smlouvy. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. JMP touto smlouvou opravňuje Nabyvatele k výkonu práv k Ochranným známkám v dále sjednaném rozsahu Nabyvatel se zavazuje zaplatit JMP za výkon práv k Ochranným známkám Úplatu sjednanou v ustanovení 5.1. této Smlouvy JMP prohlašuje podle svých nejlepších vědomostí, že k poskytnutým Právům nepřísluší JMP ani žádné třetí osobě právo, jež by mohlo být překážkou realizace předmětu této Smlouvy. 4. ÚČEL SMLOUVY 4.1. JMP jakožto pronajímatel a Nabyvatel jakožto nájemce uzavřeli mezi sebou Smlouvu o nájmu, na jejímž základě přenechala JMP do užívání Nabyvateli nemovitosti, technologické vybavení a ostatní věci movité jakožto předmět nájmu specifikovaný v příloze č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Smlouvy o nájmu, a to za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů (dále jen Smlouva o nájmu ). Za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, přenechává JMP touto Smlouvou Nabyvateli oprávnění vykonávat práva k Ochranným známkám. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou se zněním Smlouvy o nájmu seznámeni Nabyvatel je povinen vykonávat práva k Ochranným známkám v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy, které je upravují. 5. ÚPLATA 5.1. Smluvní strany za poskytnutí práv k Ochranným známkám sjednávají úplatu ve výši,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH za každý kalendářní rok výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy Úplata je dle dohody Smluvních stran splatná vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na který je hrazena, a to na podkladě řádně vystaveného daňového dokladu JMP, jež je JMP povinna vystavit vždy nejpozději do 10. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na které je Úplata hrazena. Úplata za období ode účinnosti této Smlouvy, pakliže účinnost nenastala ke dni 1.1. kalendářního roku, do dne kalendářního roku, v němž nastala účinnost této Smlouvy, uhradí Nabyvatel do 10-ti (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to ve výši 1/12 Úplaty za každý kalendářní měsíc výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. Licenční smlouva Strana 4

5 5.3. Všechny platby dle této Smlouvy budou Nabyvatelem poukazovány v české měně bezhotovostním převodem na účet JMP č /0100 vedený u Komerční banky, a.s., příp. jiný účet, který JMP Nabyvateli v budoucnu písemně sdělí. Jako variabilní symbol bude uvedeno IČ Nabyvatele. Dnem zaplacení se rozumí den, v němž bude Úplata připsána na účet JMP V případě prodlení Nabyvatele s úhradou Úplaty nebo její části je Nabyvatel povinen uhradit JMP smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. 6. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ NABYVATELE 6.1. Nabyvatel je dle dohody Smluvních stran oprávněn plně využít poskytnutých práv k Ochranným známkám, tj. pro všechny výrobky a služby, pro které jsou Ochranné známky zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, na území celé České republiky, a to výlučně pro účely provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, dle Smlouvy o nájmu Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práv k Ochranným známkám, k jejímuž provozování jej opravňuje tato Smlouva, jiným osobám Nabyvatel je bez zbytečného odkladu povinen informovat JMP, je-li omezován ve výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy třetími osobami. Nabyvatel je dále povinen neprodleně oznámit JMP porušování Ochranných známek třetími osobami Nabyvatel je povinen do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů od data podpisu této Smlouvy podat u Úřadu průmyslového vlastnictví ke každé Ochranné známce žádost o zápis této Smlouvy do rejstříku ochranných známek. Správní poplatek za podání žádosti dle tohoto ustanovení Smlouvy uhradí Nabyvatel Nabyvatel je povinen pečovat o to, aby se v důsledku výkonu jeho práv a povinností podle této Smlouvy nesnížila hodnota Ochranných známek a za tím účelem je povinen zajistit odpovídající jakost jím poskytovaných výrobků a služeb, u nichž bude Ochranné známky užívat. Nabyvatel je povinen užívat Ochranné známky pouze v podobě, která vyplývá z dokumentů a materiálů uvedených v ustanovení Nabyvatel je povinen umožnit JMP účinnou kontrolu, zda Nabyvatel řádně plní své povinnosti uvedené v ustanovení 6.1. a POVINNOSTI JMP 7.1. Práva poskytovaná JMP Nabyvateli touto Smlouvou jsou výlučná. JMP se zavazuje neuzavřít po dobu trvání této Smlouvy se třetí osobou jakožto nabyvatelem licenční smlouvu, jejímž předmětem by byl výkon práv k Ochranným známkám, poskytnutých touto Smlouvou JMP se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat zápis Ochranných známek v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v platnosti, tj. zejména podávat žádosti o obnovení Ochranných známek ve smyslu 29 odst. 1 a 2 OchrZ a vlastním nákladem plnit s tím spojenou poplatkovou povinnost. JMP je povinna zdržet se všeho, co by existenci Ochranných známek ohrozilo JMP je povinna do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření této smlouvy předat Nabyvateli veškeré dokumenty, materiály a informace, jež jsou potřebné pro výkon práv dle této Smlouvy, v nichž jsou zachyceny podoby Ochranných známek a s jejichž pomocí či podle nichž lze jednotlivé předměty, písemnosti a jiné materiály Ochrannou známkou opatřovat. Smluvní strany se zavazují podepsat protokol o předání dokumentů, materiálů a informací dle tohoto ustanovení Licenční smlouva Strana 5

6 Smlouvy (dále jen Protkol ). Vzor Protokolu tvoří přílohu č. 5. JMP předá Nabyvateli příslušné dokumenty, materiály a informace při podepisování Protokolu JMP je povinna čelit případným návrhům třetích osob na výmaz Ochranných známek z rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví JMP je povinna učinit bez zbytečného odkladu potřebná opatření při porušování předmětu zapsaných Ochranných známek třetími osobami. 8. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této Smlouvy Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy nabude účinnosti Smlouva o nájmu, avšak pouze za předpokladu, že Nabyvatel současně uhradí podle ustanovení obsažených v článku 5. této Smlouvy v plné výši Úplatu za první období výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. V případě, že Nabyvatel neuhradí Úplatu dle předchozí věty, a to ani v dodatečné 10-ti (slovy: deseti) denní lhůtě, platnost Smlouvy zaniká Smluvní strany mohou smluvní vztah založený touto Smlouvou ukončit následujícími způsoby: (i) dohodu Smluvních stran o ukončení výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy; (ii) po uplynutí 10 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy písemnou výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran doručenou druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou v délce 18-ti (slovy: osmnácti) měsíců, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně, přičemž výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení je možná pouze za předpokladu, že současně Smluvní strana vypoví Smlouvu o nájmu dle ustanovení v ní obsažených S ohledem na úzkou souvislost Smlouvy o nájmu a této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že kde dni zániku Smlouvy o nájmu zaniká taktéž tato Smlouva Smluvní strany výslovně vylučují použití dispozitivního ustanovení 515 věty druhé ObchZ. 9. SANKCE 9.1. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel nepodá v řádné lhůtě žádost podle ustanovení 6.4. této Smlouvy nebo nezaplatí-li s tím spojenou poplatkovou povinnost, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnosti stanovené v ustanovení 6.1., 6.2., 6.3. a 6.6. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnost stanovenou v ustanovení 6.5. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.1. a 7.2. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.3. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost. Licenční smlouva Strana 6

7 9.6. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že některá ze Smluvních stran poruší povinnost upravenou v článku 10. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost, jež povinná Strana uhradí Straně oprávněné Jakoukoliv smluvní pokutu, na kterou vznikne některé ze Smluvních stran v souladu s touto Smlouvou nárok (oprávněná Smluvní strana), je druhá Smluvní strana povinna uhradit ve lhůtě 5- ti (slovy: pěti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to jak v její části odpovídající výši smluvní pokuty, tak v části přesahující výši smluvní pokuty 10. MLČENLIVOST V souvislosti se všemi informacemi, o nichž se Smluvní strany dozví v rámci jejich vztahu založeného touto Smlouvou a které jsou označeny jako důvěrné nebo které jsou na základě jiných okolností zpřístupněny druhé Straně a týkají se přímo či nepřímo vztahu založeného touto Smlouvou a z povahy těchto informací vyplývá nebo může vyplývat, že se jedná o obchodní tajemství (dále jen Důvěrné informace ), každá Strana bude: (i) (ii) během trvání Smlouvy a též během 2 (slovy: dvou) let po jejím ukončení uchovávat v tajnosti a důvěrnosti jakékoliv Důvěrné informace a pokud to není nezbytné pro účely Smlouvy nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat; zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, které jsou Důvěrné informace zpřístupněny, dodrží závazek mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto článku Smlouvy. 11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran ve věcech týkajících se předmětu této Smlouvy jsou: Za Nabyvatele:, tel:, Za JMP:, tel:, Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své kontaktní osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. 12. DORUČOVÁNÍ Veškerá písemná oznámení a korespondence zasílaná v souvislosti s touto Smlouvou bude Smluvním stranám zasílána na následující adresy: Nabyvateli: Licenční smlouva Strana 7

8 JMP: Čsl. Armády 116/4, , Vyškov Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své korespondenční adresy, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit Veškerá písemná oznámení a korespondence se považují za doručená 5. (slovy: pátý) pracovní den po jejich prokazatelném odeslání na adresy výše uvedené, jsou-li zasílána prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo okamžikem předání, jsou-li doručována osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby. 13. POŽADAVEK PÍSEMNÉ FORMY Tato Smlouva může být měněna a doplňována prostřednictvím písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě Faxová korespondence se považuje za písemný dokument, jestliže obsahuje podpisy osob oprávněných jednat za jednající Smluvní stranu. K závaznosti korespondence zasílané faxem se vyžaduje faxové oznámení adresáta faxové zprávy, že předmětnou faxovou zprávu obdržel a že jejímu obsahu rozumí. 14. KOMPLEXNÍ SMLOUVA Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou všechny v ní uvedené přílohy V případě jakýchkoliv rozporů či nejasností mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, je znění této Smlouvy rozhodující Smlouva představuje jedinou a úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy, přičemž jako taková v celém rozsahu nahrazuje všechny případné předcházející ústní i písemné Smlouvy Smluvních stran ohledně otázek dotýkajících se předmětu Smlouvy. 15. ŘEŠENÍ SPORŮ Smlouva, práva a povinnosti Smluvních stran založené Smlouvou se budou řídit a budou vykládané v souladu s ObchZ a dalšími platnými právními předpisy České republiky Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit jednáním Smluvních stran, budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 16. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN Nabyvatel tímto prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by bránily Nabyvateli tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že Nabyvateli nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy JMP prohlašuje, že neexistují žádné jiné skutečnosti, které by JMP bránily tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že JMP nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy. Licenční smlouva Strana 8

9 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud by některá ustanovení této Smlouvy měla být neplatná už v době jejího uzavření nebo jestliže se stanou neplatnými později po uzavření Smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Místo neplatných ustanovení Smlouvy se použijí ustanovení ObchZ a dalších příslušných platných právních předpisů České republiky, která jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu Smlouvy Smlouva se vyhotovuje ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami 1 (slovy: jedno) vyhotovení Smluvní strany si Smlouvu přečetly, všechna její ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná, přičemž dostatečným způsobem vyjadřují vážnou a svobodnou vůli Smluvních stran zbavenou jakýchkoli omylů, na důkaz čehož připojují svoje podpisy. Přílohy: č. 1 Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele č. 2 Výpis z obchodního rejstříku JMP č. 3 Výpisy z rejstříku ochranných známek č. 4 Vzor Protokolu JMP: Nabyvatel: V..., dne V..., dne Jihomoravské pivovary, a.s. Ing. Václav Hlaváček, CSc., člen představenstva Licenční smlouva Strana 9

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET

Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET Poskytovatel: WMS s. r. o., IČ: 482 89 957, sídlem Most, Moskevská 14, PSČ 434 01, zapsaná o OR vedeném KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka zastoupena: Ing. Ladislavem Fartákem - jednatelem Bankovní spojení:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM

SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM SMLOUVA O TECHNICKÉ ASISTENCI K DOMÁCNOSTEM, RODINNÝM DOMŮM A JINÝM OBJEKTŮM 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ699001273,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný )

Smlouva o ubytování. jméno a příjmení: datum narození: bytem: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) Smlouva o ubytování jméno a příjmení: datum narození: bytem: telefonní spojení: e-mailová adresa: bankovní spojení: na straně jedné jako ubytovaný (dále jen ubytovaný ) a Prní brněnská strojírna Holding,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více