PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6"

Transkript

1 Jihomoravské pivovary, a. s. náměstí Čsl. armády 116/ Vyškov Licenční smlouva PŘÍLOHA PODMÍNEK Č SMLUVNÍ STRANY 1.1. obchodní firma : Jihomoravské pivovary, a.s. sídlo : nám. Čsl. armády 116/4, Vyškov, PSČ IČ : jednající prostřednictvím : Ing. Václava Hlaváčka, CSc., člena představenstva bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1275 (dále jen JMP ) 1.2. obchodní firma/jméno a příjmení : Sídlo/bydliště : IČ/RČ : jednající prostřednictvím : bankovní spojení : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíle, vložce (dále jen Nabyvatel ) (Nabyvatel a JMP dále společně jen Smluvní strany nebo jednotlivě Smluvní strana ). PREAMBULE Vzhledem k tomu, že A) JMP je vlastníkem níže specifikovaných Ochranných známek, přičemž zamýšlí za podmínek stanovených touto Smlouvou přenechat výkon práv k těmto Ochranným známkám třetí osobě; B) Nabyvatel má zájem za úplatu vykonávat práva k níže specifikovaným Ochranným známkám; C) Nabyvatel a JMP si přejí touto Smlouvou upravit práva a povinnosti související s výkonem práv k Ochranným známkám Nabyvatelem a zároveň jim není známa žádná překážka, která by jim bránila uzavřít tuto Smlouvu; uzavírají dle ustanovení 508 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ObchZ ) a v souladu s ustanovením 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách Licenční smlouva Strana 1

2 v platném znění (dále jen OchrZ ), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu (dále jen Smlouva ) 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE POJMŮ Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pojmy používané ve Smlouvě, které nebudou v příslušné části Smlouvy vymezené jinak, budou mít pro účely Smlouvy následující, dále stanovený význam: 2.1. Nabyvatel je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele tvoří přílohu č. 1 Smlouvy JMP je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis z obchodního rejstříku JMP tvoří přílohu č. 2 Smlouvy Smluvní strany se ve Smlouvě společně označují Nabyvatel a JMP, Smluvní strana nebo Strana bude znamenat kteroukoliv z nich Smlouva znamená tuto licenční smlouvu a všechny právní dokumenty, které ji doplňují, aktualizují nebo stvrzují Ochranné známky (každá zvlášť též jako Ochranná známka ) jsou ochranné známky, jejichž vlastníkem je JMP, přičemž se konkrétně jedná o následující ochranné známky: (i) (ii) (iii) (iv) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo Řezák, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním VYŠKOVSKÝ GENERÁL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášené k ochraně dne a zapsané dne ; (v) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním PIVOVAR VYŠKOV Založeno 1680 Atlet, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82685, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu 68095, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 2

3 (viii) (ix) (x) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním V, číslo spisu 82683, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním desítka pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82686, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním BŘEZŇÁK pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82687, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním 1680, číslo spisu 82684, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xii) (xiii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Tesa, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xiv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním ATLET, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xvi) (xvii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESOLA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním ANNO PIVOVAR VYŠKOV 1680, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xviii) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním tesola, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xix) (xx) registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 3

4 (xxi) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxiii) Výpisy z rejstříku ochranných známek k jednotlivým shora specifikovaným Ochranným známkám jsou přílohou č. 3 této Smlouvy Úplata znamená úplatu za poskytnutí práv k Ochranným známkám, jež je sjednána v ustanovení 5.1. této Smlouvy. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. JMP touto smlouvou opravňuje Nabyvatele k výkonu práv k Ochranným známkám v dále sjednaném rozsahu Nabyvatel se zavazuje zaplatit JMP za výkon práv k Ochranným známkám Úplatu sjednanou v ustanovení 5.1. této Smlouvy JMP prohlašuje podle svých nejlepších vědomostí, že k poskytnutým Právům nepřísluší JMP ani žádné třetí osobě právo, jež by mohlo být překážkou realizace předmětu této Smlouvy. 4. ÚČEL SMLOUVY 4.1. JMP jakožto pronajímatel a Nabyvatel jakožto nájemce uzavřeli mezi sebou Smlouvu o nájmu, na jejímž základě přenechala JMP do užívání Nabyvateli nemovitosti, technologické vybavení a ostatní věci movité jakožto předmět nájmu specifikovaný v příloze č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Smlouvy o nájmu, a to za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů (dále jen Smlouva o nájmu ). Za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, přenechává JMP touto Smlouvou Nabyvateli oprávnění vykonávat práva k Ochranným známkám. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou se zněním Smlouvy o nájmu seznámeni Nabyvatel je povinen vykonávat práva k Ochranným známkám v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy, které je upravují. 5. ÚPLATA 5.1. Smluvní strany za poskytnutí práv k Ochranným známkám sjednávají úplatu ve výši,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH za každý kalendářní rok výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy Úplata je dle dohody Smluvních stran splatná vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na který je hrazena, a to na podkladě řádně vystaveného daňového dokladu JMP, jež je JMP povinna vystavit vždy nejpozději do 10. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na které je Úplata hrazena. Úplata za období ode účinnosti této Smlouvy, pakliže účinnost nenastala ke dni 1.1. kalendářního roku, do dne kalendářního roku, v němž nastala účinnost této Smlouvy, uhradí Nabyvatel do 10-ti (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to ve výši 1/12 Úplaty za každý kalendářní měsíc výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. Licenční smlouva Strana 4

5 5.3. Všechny platby dle této Smlouvy budou Nabyvatelem poukazovány v české měně bezhotovostním převodem na účet JMP č /0100 vedený u Komerční banky, a.s., příp. jiný účet, který JMP Nabyvateli v budoucnu písemně sdělí. Jako variabilní symbol bude uvedeno IČ Nabyvatele. Dnem zaplacení se rozumí den, v němž bude Úplata připsána na účet JMP V případě prodlení Nabyvatele s úhradou Úplaty nebo její části je Nabyvatel povinen uhradit JMP smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. 6. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ NABYVATELE 6.1. Nabyvatel je dle dohody Smluvních stran oprávněn plně využít poskytnutých práv k Ochranným známkám, tj. pro všechny výrobky a služby, pro které jsou Ochranné známky zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, na území celé České republiky, a to výlučně pro účely provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, dle Smlouvy o nájmu Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práv k Ochranným známkám, k jejímuž provozování jej opravňuje tato Smlouva, jiným osobám Nabyvatel je bez zbytečného odkladu povinen informovat JMP, je-li omezován ve výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy třetími osobami. Nabyvatel je dále povinen neprodleně oznámit JMP porušování Ochranných známek třetími osobami Nabyvatel je povinen do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů od data podpisu této Smlouvy podat u Úřadu průmyslového vlastnictví ke každé Ochranné známce žádost o zápis této Smlouvy do rejstříku ochranných známek. Správní poplatek za podání žádosti dle tohoto ustanovení Smlouvy uhradí Nabyvatel Nabyvatel je povinen pečovat o to, aby se v důsledku výkonu jeho práv a povinností podle této Smlouvy nesnížila hodnota Ochranných známek a za tím účelem je povinen zajistit odpovídající jakost jím poskytovaných výrobků a služeb, u nichž bude Ochranné známky užívat. Nabyvatel je povinen užívat Ochranné známky pouze v podobě, která vyplývá z dokumentů a materiálů uvedených v ustanovení Nabyvatel je povinen umožnit JMP účinnou kontrolu, zda Nabyvatel řádně plní své povinnosti uvedené v ustanovení 6.1. a POVINNOSTI JMP 7.1. Práva poskytovaná JMP Nabyvateli touto Smlouvou jsou výlučná. JMP se zavazuje neuzavřít po dobu trvání této Smlouvy se třetí osobou jakožto nabyvatelem licenční smlouvu, jejímž předmětem by byl výkon práv k Ochranným známkám, poskytnutých touto Smlouvou JMP se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat zápis Ochranných známek v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v platnosti, tj. zejména podávat žádosti o obnovení Ochranných známek ve smyslu 29 odst. 1 a 2 OchrZ a vlastním nákladem plnit s tím spojenou poplatkovou povinnost. JMP je povinna zdržet se všeho, co by existenci Ochranných známek ohrozilo JMP je povinna do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření této smlouvy předat Nabyvateli veškeré dokumenty, materiály a informace, jež jsou potřebné pro výkon práv dle této Smlouvy, v nichž jsou zachyceny podoby Ochranných známek a s jejichž pomocí či podle nichž lze jednotlivé předměty, písemnosti a jiné materiály Ochrannou známkou opatřovat. Smluvní strany se zavazují podepsat protokol o předání dokumentů, materiálů a informací dle tohoto ustanovení Licenční smlouva Strana 5

6 Smlouvy (dále jen Protkol ). Vzor Protokolu tvoří přílohu č. 5. JMP předá Nabyvateli příslušné dokumenty, materiály a informace při podepisování Protokolu JMP je povinna čelit případným návrhům třetích osob na výmaz Ochranných známek z rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví JMP je povinna učinit bez zbytečného odkladu potřebná opatření při porušování předmětu zapsaných Ochranných známek třetími osobami. 8. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této Smlouvy Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy nabude účinnosti Smlouva o nájmu, avšak pouze za předpokladu, že Nabyvatel současně uhradí podle ustanovení obsažených v článku 5. této Smlouvy v plné výši Úplatu za první období výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. V případě, že Nabyvatel neuhradí Úplatu dle předchozí věty, a to ani v dodatečné 10-ti (slovy: deseti) denní lhůtě, platnost Smlouvy zaniká Smluvní strany mohou smluvní vztah založený touto Smlouvou ukončit následujícími způsoby: (i) dohodu Smluvních stran o ukončení výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy; (ii) po uplynutí 10 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy písemnou výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran doručenou druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou v délce 18-ti (slovy: osmnácti) měsíců, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně, přičemž výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení je možná pouze za předpokladu, že současně Smluvní strana vypoví Smlouvu o nájmu dle ustanovení v ní obsažených S ohledem na úzkou souvislost Smlouvy o nájmu a této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že kde dni zániku Smlouvy o nájmu zaniká taktéž tato Smlouva Smluvní strany výslovně vylučují použití dispozitivního ustanovení 515 věty druhé ObchZ. 9. SANKCE 9.1. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel nepodá v řádné lhůtě žádost podle ustanovení 6.4. této Smlouvy nebo nezaplatí-li s tím spojenou poplatkovou povinnost, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnosti stanovené v ustanovení 6.1., 6.2., 6.3. a 6.6. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnost stanovenou v ustanovení 6.5. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.1. a 7.2. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.3. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost. Licenční smlouva Strana 6

7 9.6. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že některá ze Smluvních stran poruší povinnost upravenou v článku 10. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost, jež povinná Strana uhradí Straně oprávněné Jakoukoliv smluvní pokutu, na kterou vznikne některé ze Smluvních stran v souladu s touto Smlouvou nárok (oprávněná Smluvní strana), je druhá Smluvní strana povinna uhradit ve lhůtě 5- ti (slovy: pěti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to jak v její části odpovídající výši smluvní pokuty, tak v části přesahující výši smluvní pokuty 10. MLČENLIVOST V souvislosti se všemi informacemi, o nichž se Smluvní strany dozví v rámci jejich vztahu založeného touto Smlouvou a které jsou označeny jako důvěrné nebo které jsou na základě jiných okolností zpřístupněny druhé Straně a týkají se přímo či nepřímo vztahu založeného touto Smlouvou a z povahy těchto informací vyplývá nebo může vyplývat, že se jedná o obchodní tajemství (dále jen Důvěrné informace ), každá Strana bude: (i) (ii) během trvání Smlouvy a též během 2 (slovy: dvou) let po jejím ukončení uchovávat v tajnosti a důvěrnosti jakékoliv Důvěrné informace a pokud to není nezbytné pro účely Smlouvy nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat; zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, které jsou Důvěrné informace zpřístupněny, dodrží závazek mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto článku Smlouvy. 11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran ve věcech týkajících se předmětu této Smlouvy jsou: Za Nabyvatele:, tel:, Za JMP:, tel:, Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své kontaktní osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. 12. DORUČOVÁNÍ Veškerá písemná oznámení a korespondence zasílaná v souvislosti s touto Smlouvou bude Smluvním stranám zasílána na následující adresy: Nabyvateli: Licenční smlouva Strana 7

8 JMP: Čsl. Armády 116/4, , Vyškov Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své korespondenční adresy, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit Veškerá písemná oznámení a korespondence se považují za doručená 5. (slovy: pátý) pracovní den po jejich prokazatelném odeslání na adresy výše uvedené, jsou-li zasílána prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo okamžikem předání, jsou-li doručována osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby. 13. POŽADAVEK PÍSEMNÉ FORMY Tato Smlouva může být měněna a doplňována prostřednictvím písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě Faxová korespondence se považuje za písemný dokument, jestliže obsahuje podpisy osob oprávněných jednat za jednající Smluvní stranu. K závaznosti korespondence zasílané faxem se vyžaduje faxové oznámení adresáta faxové zprávy, že předmětnou faxovou zprávu obdržel a že jejímu obsahu rozumí. 14. KOMPLEXNÍ SMLOUVA Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou všechny v ní uvedené přílohy V případě jakýchkoliv rozporů či nejasností mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, je znění této Smlouvy rozhodující Smlouva představuje jedinou a úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy, přičemž jako taková v celém rozsahu nahrazuje všechny případné předcházející ústní i písemné Smlouvy Smluvních stran ohledně otázek dotýkajících se předmětu Smlouvy. 15. ŘEŠENÍ SPORŮ Smlouva, práva a povinnosti Smluvních stran založené Smlouvou se budou řídit a budou vykládané v souladu s ObchZ a dalšími platnými právními předpisy České republiky Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit jednáním Smluvních stran, budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 16. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN Nabyvatel tímto prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by bránily Nabyvateli tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že Nabyvateli nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy JMP prohlašuje, že neexistují žádné jiné skutečnosti, které by JMP bránily tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že JMP nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy. Licenční smlouva Strana 8

9 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud by některá ustanovení této Smlouvy měla být neplatná už v době jejího uzavření nebo jestliže se stanou neplatnými později po uzavření Smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Místo neplatných ustanovení Smlouvy se použijí ustanovení ObchZ a dalších příslušných platných právních předpisů České republiky, která jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu Smlouvy Smlouva se vyhotovuje ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami 1 (slovy: jedno) vyhotovení Smluvní strany si Smlouvu přečetly, všechna její ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná, přičemž dostatečným způsobem vyjadřují vážnou a svobodnou vůli Smluvních stran zbavenou jakýchkoli omylů, na důkaz čehož připojují svoje podpisy. Přílohy: č. 1 Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele č. 2 Výpis z obchodního rejstříku JMP č. 3 Výpisy z rejstříku ochranných známek č. 4 Vzor Protokolu JMP: Nabyvatel: V..., dne V..., dne Jihomoravské pivovary, a.s. Ing. Václav Hlaváček, CSc., člen představenstva Licenční smlouva Strana 9

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: PACHTOVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: 1. jako propachtovatel Obec Doupovské Hradiště Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště IČ: 04498691 zastoupena starostkou

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 KUJCP019MN32 uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů L Smluvní strany Jihočeský kraj se sídlem: U Zimního

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í U Ž Í VA C Í C H P R ÁV číslo: 0112002381 Smluvní strany: se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ 160 00 IČO: 457 95 908, DIČ: CZ45795908 zapsaná

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátcem DHP Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ. Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ. Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to 1/ Pískovna Černovice, spol. s r.o., se sídlem Brno, Bolzanova 763/1, PSČ: 618 00, IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY I. Smluvní strany 1. EKOBAL, spol. s.r.o. Sídlo: Hráského 1906/3, 140 00 Praha 4 Zastoupená: Ing. Michal Dřevo, jednatelem IČ: 496 16 625 DIČ: CZ 496 16 625 Kontaktní osoba:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Petrem Vráblíkem, Ph.D., ředitelem úřadu Regionální rady,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ Příloha č. 5 SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ uzavřená dle příslušných ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Turistické informační centrum

Více

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků Město Bochov, IČ 00254444, DIČ CZ 00254444,

Více

Článek III. Práva a povinnosti stran

Článek III. Práva a povinnosti stran odpovídat za škodu, kterou by takový náhradník způsobil, ani za škodu způsobenou chybnou volbou náhradníka. 2.5 Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi úplatu podle článku IV. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI SPH 555/2016 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Smluvní strany 1. Náboženská matice se sídlem: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00052914 zastoupena Ing. Lubomírem Poulem, ředitelem dále jen povinný

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních:

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (dle ust. 1257 a násl., zejména pak 1267 a 1268, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) níže uvedeného dne,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. 029705 I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více