PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA PODMÍNEK Č. 6"

Transkript

1 Jihomoravské pivovary, a. s. náměstí Čsl. armády 116/ Vyškov Licenční smlouva PŘÍLOHA PODMÍNEK Č SMLUVNÍ STRANY 1.1. obchodní firma : Jihomoravské pivovary, a.s. sídlo : nám. Čsl. armády 116/4, Vyškov, PSČ IČ : jednající prostřednictvím : Ing. Václava Hlaváčka, CSc., člena představenstva bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1275 (dále jen JMP ) 1.2. obchodní firma/jméno a příjmení : Sídlo/bydliště : IČ/RČ : jednající prostřednictvím : bankovní spojení : zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíle, vložce (dále jen Nabyvatel ) (Nabyvatel a JMP dále společně jen Smluvní strany nebo jednotlivě Smluvní strana ). PREAMBULE Vzhledem k tomu, že A) JMP je vlastníkem níže specifikovaných Ochranných známek, přičemž zamýšlí za podmínek stanovených touto Smlouvou přenechat výkon práv k těmto Ochranným známkám třetí osobě; B) Nabyvatel má zájem za úplatu vykonávat práva k níže specifikovaným Ochranným známkám; C) Nabyvatel a JMP si přejí touto Smlouvou upravit práva a povinnosti související s výkonem práv k Ochranným známkám Nabyvatelem a zároveň jim není známa žádná překážka, která by jim bránila uzavřít tuto Smlouvu; uzavírají dle ustanovení 508 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ObchZ ) a v souladu s ustanovením 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách Licenční smlouva Strana 1

2 v platném znění (dále jen OchrZ ), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu (dále jen Smlouva ) 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE POJMŮ Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pojmy používané ve Smlouvě, které nebudou v příslušné části Smlouvy vymezené jinak, budou mít pro účely Smlouvy následující, dále stanovený význam: 2.1. Nabyvatel je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele tvoří přílohu č. 1 Smlouvy JMP je osoba specifikovaná v záhlaví této Smlouvy. Výpis z obchodního rejstříku JMP tvoří přílohu č. 2 Smlouvy Smluvní strany se ve Smlouvě společně označují Nabyvatel a JMP, Smluvní strana nebo Strana bude znamenat kteroukoliv z nich Smlouva znamená tuto licenční smlouvu a všechny právní dokumenty, které ji doplňují, aktualizují nebo stvrzují Ochranné známky (každá zvlášť též jako Ochranná známka ) jsou ochranné známky, jejichž vlastníkem je JMP, přičemž se konkrétně jedná o následující ochranné známky: (i) (ii) (iii) (iv) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo Řezák, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Vyškovské pivo, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním VYŠKOVSKÝ GENERÁL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášené k ochraně dne a zapsané dne ; (v) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním PIVOVAR VYŠKOV Založeno 1680 Atlet, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82685, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (vii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu 68095, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 2

3 (viii) (ix) (x) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním V, číslo spisu 82683, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním desítka pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82686, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním BŘEZŇÁK pivovar Vyškov založeno 1680, číslo spisu 82687, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xi) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním 1680, číslo spisu 82684, číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xii) (xiii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním DŽBÁN, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním Tesa, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xiv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xv) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním ATLET, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xvi) (xvii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TESOLA, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním ANNO PIVOVAR VYŠKOV 1680, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xviii) registrovanou kombinovanou národní ochrannou známku se zněním tesola, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xix) (xx) registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; registrovanou obrazovou národní ochrannou známku, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; Licenční smlouva Strana 3

4 (xxi) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxii) registrovanou slovní národní ochrannou známku se zněním TUNNEL, číslo spisu , číslo ochranného dokumentu , přihlášenou k ochraně dne a zapsanou dne ; (xxiii) Výpisy z rejstříku ochranných známek k jednotlivým shora specifikovaným Ochranným známkám jsou přílohou č. 3 této Smlouvy Úplata znamená úplatu za poskytnutí práv k Ochranným známkám, jež je sjednána v ustanovení 5.1. této Smlouvy. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. JMP touto smlouvou opravňuje Nabyvatele k výkonu práv k Ochranným známkám v dále sjednaném rozsahu Nabyvatel se zavazuje zaplatit JMP za výkon práv k Ochranným známkám Úplatu sjednanou v ustanovení 5.1. této Smlouvy JMP prohlašuje podle svých nejlepších vědomostí, že k poskytnutým Právům nepřísluší JMP ani žádné třetí osobě právo, jež by mohlo být překážkou realizace předmětu této Smlouvy. 4. ÚČEL SMLOUVY 4.1. JMP jakožto pronajímatel a Nabyvatel jakožto nájemce uzavřeli mezi sebou Smlouvu o nájmu, na jejímž základě přenechala JMP do užívání Nabyvateli nemovitosti, technologické vybavení a ostatní věci movité jakožto předmět nájmu specifikovaný v příloze č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Smlouvy o nájmu, a to za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů (dále jen Smlouva o nájmu ). Za účelem provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, přenechává JMP touto Smlouvou Nabyvateli oprávnění vykonávat práva k Ochranným známkám. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou se zněním Smlouvy o nájmu seznámeni Nabyvatel je povinen vykonávat práva k Ochranným známkám v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy, které je upravují. 5. ÚPLATA 5.1. Smluvní strany za poskytnutí práv k Ochranným známkám sjednávají úplatu ve výši,- Kč (slovy: korun českých) bez DPH za každý kalendářní rok výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy Úplata je dle dohody Smluvních stran splatná vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na který je hrazena, a to na podkladě řádně vystaveného daňového dokladu JMP, jež je JMP povinna vystavit vždy nejpozději do 10. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na které je Úplata hrazena. Úplata za období ode účinnosti této Smlouvy, pakliže účinnost nenastala ke dni 1.1. kalendářního roku, do dne kalendářního roku, v němž nastala účinnost této Smlouvy, uhradí Nabyvatel do 10-ti (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to ve výši 1/12 Úplaty za každý kalendářní měsíc výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. Licenční smlouva Strana 4

5 5.3. Všechny platby dle této Smlouvy budou Nabyvatelem poukazovány v české měně bezhotovostním převodem na účet JMP č /0100 vedený u Komerční banky, a.s., příp. jiný účet, který JMP Nabyvateli v budoucnu písemně sdělí. Jako variabilní symbol bude uvedeno IČ Nabyvatele. Dnem zaplacení se rozumí den, v němž bude Úplata připsána na účet JMP V případě prodlení Nabyvatele s úhradou Úplaty nebo její části je Nabyvatel povinen uhradit JMP smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. 6. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ NABYVATELE 6.1. Nabyvatel je dle dohody Smluvních stran oprávněn plně využít poskytnutých práv k Ochranným známkám, tj. pro všechny výrobky a služby, pro které jsou Ochranné známky zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, na území celé České republiky, a to výlučně pro účely provozování pivovarnické činnosti, tj. vaření piva a výroby nealkoholických nápojů, dle Smlouvy o nájmu Nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práv k Ochranným známkám, k jejímuž provozování jej opravňuje tato Smlouva, jiným osobám Nabyvatel je bez zbytečného odkladu povinen informovat JMP, je-li omezován ve výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy třetími osobami. Nabyvatel je dále povinen neprodleně oznámit JMP porušování Ochranných známek třetími osobami Nabyvatel je povinen do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů od data podpisu této Smlouvy podat u Úřadu průmyslového vlastnictví ke každé Ochranné známce žádost o zápis této Smlouvy do rejstříku ochranných známek. Správní poplatek za podání žádosti dle tohoto ustanovení Smlouvy uhradí Nabyvatel Nabyvatel je povinen pečovat o to, aby se v důsledku výkonu jeho práv a povinností podle této Smlouvy nesnížila hodnota Ochranných známek a za tím účelem je povinen zajistit odpovídající jakost jím poskytovaných výrobků a služeb, u nichž bude Ochranné známky užívat. Nabyvatel je povinen užívat Ochranné známky pouze v podobě, která vyplývá z dokumentů a materiálů uvedených v ustanovení Nabyvatel je povinen umožnit JMP účinnou kontrolu, zda Nabyvatel řádně plní své povinnosti uvedené v ustanovení 6.1. a POVINNOSTI JMP 7.1. Práva poskytovaná JMP Nabyvateli touto Smlouvou jsou výlučná. JMP se zavazuje neuzavřít po dobu trvání této Smlouvy se třetí osobou jakožto nabyvatelem licenční smlouvu, jejímž předmětem by byl výkon práv k Ochranným známkám, poskytnutých touto Smlouvou JMP se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat zápis Ochranných známek v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v platnosti, tj. zejména podávat žádosti o obnovení Ochranných známek ve smyslu 29 odst. 1 a 2 OchrZ a vlastním nákladem plnit s tím spojenou poplatkovou povinnost. JMP je povinna zdržet se všeho, co by existenci Ochranných známek ohrozilo JMP je povinna do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření této smlouvy předat Nabyvateli veškeré dokumenty, materiály a informace, jež jsou potřebné pro výkon práv dle této Smlouvy, v nichž jsou zachyceny podoby Ochranných známek a s jejichž pomocí či podle nichž lze jednotlivé předměty, písemnosti a jiné materiály Ochrannou známkou opatřovat. Smluvní strany se zavazují podepsat protokol o předání dokumentů, materiálů a informací dle tohoto ustanovení Licenční smlouva Strana 5

6 Smlouvy (dále jen Protkol ). Vzor Protokolu tvoří přílohu č. 5. JMP předá Nabyvateli příslušné dokumenty, materiály a informace při podepisování Protokolu JMP je povinna čelit případným návrhům třetích osob na výmaz Ochranných známek z rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví JMP je povinna učinit bez zbytečného odkladu potřebná opatření při porušování předmětu zapsaných Ochranných známek třetími osobami. 8. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této Smlouvy Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy nabude účinnosti Smlouva o nájmu, avšak pouze za předpokladu, že Nabyvatel současně uhradí podle ustanovení obsažených v článku 5. této Smlouvy v plné výši Úplatu za první období výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy. V případě, že Nabyvatel neuhradí Úplatu dle předchozí věty, a to ani v dodatečné 10-ti (slovy: deseti) denní lhůtě, platnost Smlouvy zaniká Smluvní strany mohou smluvní vztah založený touto Smlouvou ukončit následujícími způsoby: (i) dohodu Smluvních stran o ukončení výkonu práv k Ochranným známkám dle této Smlouvy; (ii) po uplynutí 10 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy písemnou výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran doručenou druhé Smluvní straně s výpovědní lhůtou v délce 18-ti (slovy: osmnácti) měsíců, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně, přičemž výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení je možná pouze za předpokladu, že současně Smluvní strana vypoví Smlouvu o nájmu dle ustanovení v ní obsažených S ohledem na úzkou souvislost Smlouvy o nájmu a této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že kde dni zániku Smlouvy o nájmu zaniká taktéž tato Smlouva Smluvní strany výslovně vylučují použití dispozitivního ustanovení 515 věty druhé ObchZ. 9. SANKCE 9.1. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel nepodá v řádné lhůtě žádost podle ustanovení 6.4. této Smlouvy nebo nezaplatí-li s tím spojenou poplatkovou povinnost, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnosti stanovené v ustanovení 6.1., 6.2., 6.3. a 6.6. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že Nabyvatel poruší povinnost stanovenou v ustanovení 6.5. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.1. a 7.2. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, poruší-li JMP povinnost uvedenou v ustanovení 7.3. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost. Licenční smlouva Strana 6

7 9.6. Smluvní strany této Smlouvy si sjednávají pro případ, že některá ze Smluvních stran poruší povinnost upravenou v článku 10. této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou porušenou povinnost, jež povinná Strana uhradí Straně oprávněné Jakoukoliv smluvní pokutu, na kterou vznikne některé ze Smluvních stran v souladu s touto Smlouvou nárok (oprávněná Smluvní strana), je druhá Smluvní strana povinna uhradit ve lhůtě 5- ti (slovy: pěti) dnů ode dne doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to jak v její části odpovídající výši smluvní pokuty, tak v části přesahující výši smluvní pokuty 10. MLČENLIVOST V souvislosti se všemi informacemi, o nichž se Smluvní strany dozví v rámci jejich vztahu založeného touto Smlouvou a které jsou označeny jako důvěrné nebo které jsou na základě jiných okolností zpřístupněny druhé Straně a týkají se přímo či nepřímo vztahu založeného touto Smlouvou a z povahy těchto informací vyplývá nebo může vyplývat, že se jedná o obchodní tajemství (dále jen Důvěrné informace ), každá Strana bude: (i) (ii) během trvání Smlouvy a též během 2 (slovy: dvou) let po jejím ukončení uchovávat v tajnosti a důvěrnosti jakékoliv Důvěrné informace a pokud to není nezbytné pro účely Smlouvy nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je jiným způsobem využívat; zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, které jsou Důvěrné informace zpřístupněny, dodrží závazek mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto článku Smlouvy. 11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy Osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran ve věcech týkajících se předmětu této Smlouvy jsou: Za Nabyvatele:, tel:, Za JMP:, tel:, Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své kontaktní osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. 12. DORUČOVÁNÍ Veškerá písemná oznámení a korespondence zasílaná v souvislosti s touto Smlouvou bude Smluvním stranám zasílána na následující adresy: Nabyvateli: Licenční smlouva Strana 7

8 JMP: Čsl. Armády 116/4, , Vyškov Smluvní strany jsou oprávněny změnit nebo doplnit své korespondenční adresy, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit Veškerá písemná oznámení a korespondence se považují za doručená 5. (slovy: pátý) pracovní den po jejich prokazatelném odeslání na adresy výše uvedené, jsou-li zasílána prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo okamžikem předání, jsou-li doručována osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby. 13. POŽADAVEK PÍSEMNÉ FORMY Tato Smlouva může být měněna a doplňována prostřednictvím písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě Faxová korespondence se považuje za písemný dokument, jestliže obsahuje podpisy osob oprávněných jednat za jednající Smluvní stranu. K závaznosti korespondence zasílané faxem se vyžaduje faxové oznámení adresáta faxové zprávy, že předmětnou faxovou zprávu obdržel a že jejímu obsahu rozumí. 14. KOMPLEXNÍ SMLOUVA Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou všechny v ní uvedené přílohy V případě jakýchkoliv rozporů či nejasností mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, je znění této Smlouvy rozhodující Smlouva představuje jedinou a úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy, přičemž jako taková v celém rozsahu nahrazuje všechny případné předcházející ústní i písemné Smlouvy Smluvních stran ohledně otázek dotýkajících se předmětu Smlouvy. 15. ŘEŠENÍ SPORŮ Smlouva, práva a povinnosti Smluvních stran založené Smlouvou se budou řídit a budou vykládané v souladu s ObchZ a dalšími platnými právními předpisy České republiky Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že jakékoliv spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit jednáním Smluvních stran, budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 16. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN Nabyvatel tímto prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by bránily Nabyvateli tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že Nabyvateli nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy JMP prohlašuje, že neexistují žádné jiné skutečnosti, které by JMP bránily tuto Smlouvu uzavřít nebo plnit podle ní, a že JMP nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost Smlouvy. Licenční smlouva Strana 8

9 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud by některá ustanovení této Smlouvy měla být neplatná už v době jejího uzavření nebo jestliže se stanou neplatnými později po uzavření Smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Místo neplatných ustanovení Smlouvy se použijí ustanovení ObchZ a dalších příslušných platných právních předpisů České republiky, která jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu Smlouvy Smlouva se vyhotovuje ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami 1 (slovy: jedno) vyhotovení Smluvní strany si Smlouvu přečetly, všechna její ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná, přičemž dostatečným způsobem vyjadřují vážnou a svobodnou vůli Smluvních stran zbavenou jakýchkoli omylů, na důkaz čehož připojují svoje podpisy. Přílohy: č. 1 Výpis ze zákonem určeného rejstříku Nabyvatele č. 2 Výpis z obchodního rejstříku JMP č. 3 Výpisy z rejstříku ochranných známek č. 4 Vzor Protokolu JMP: Nabyvatel: V..., dne V..., dne Jihomoravské pivovary, a.s. Ing. Václav Hlaváček, CSc., člen představenstva Licenční smlouva Strana 9

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 14. zasedání dne 27. 4. 2015 USNESENÍ č. 110/15/RMČ k návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností O2 Czech

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS

SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY ENGINEERING SERVICES TECHNOLOGIE IS ROS č. ev. ČSÚ: 246-2013-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika Český statistický úřad se

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt:

REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: REZERVAČNÍ SMLOUVA Projekt: Rezervační smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku AMADET a.s. IČ 27600165 se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice jednající předsedou představenstva Ing. Jiřím

Více

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny číslo smlouvy: Tuto smlouvu o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen smlouva ) uzavírají níže uvedeného

Více

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních:

(obchodní firma, popř. jméno a příjmení) se sídlem: zastoupené: oprávněn jednat ve věcech provozních: Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (dle ust. 1257 a násl., zejména pak 1267 a 1268, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) níže uvedeného dne,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva )

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva ) Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více