Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému. viarodos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému. viarodos"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) Funkční popis systému viarodos Kontaktní osoba: Ing. Martin Hájek Tel: Datum:

2 Funkční popis pilotně provozovaného systému viarodos viarodos je soubor technologických komponent a procesů definujících interakci mezi nimi. Procesy v rámci systému viarodos definují vzájemné propojení komponent a to od GPS palubních jednotek až po rozhraní poskytující výstupy DDM (viz funkce DDM). Tyto procesy, a to z principu architektury takovýchto systémů, jsou nedělitelné na menší části a vzájemně provázené. Zajišťují jak funkční provázanost jednotlivých komponent systému (ve smyslu komunikační kompatibility, spolehlivosti komunikace atd.), tak nároky na ochranu osobních údajů na straně poskytovatelů zdrojových dat. Klíčovým parametrem pro efektivitu tohoto typu systému je kvalita a mohutnost zdrojových dat. viarodos sbírá, zpracovává a publikuje data z cca palubních GPS jednotek plovoucích vozidel komerčních flotil, jejichž vozidla poskytují data vždy, když je vozidlo v pohybu a nikoliv jako v případě dat od uživatelů navigací pouze v případě, kdy je zákazník právě navigován. Současně je celkový denní nájezd komerčních flotil výrazně vyšší (vozidla jezdí několik hodin denně) než nájezd běžných uživatelů navigací či uživatelů jiných komunitních služeb. Během jedné minuty při vyšší dopravní zátěži systém pracuje se reporty polohy a rychlosti osazených vozidel. Na území ČR se jedná o cca 75% všech provozovaných palubních jednotek GPS fungujících v modu přenášení dat vždy když vozidlo jede. Zbývajících 25% tvoří desítky malých poskytovatelů služeb, jejichž fotily, mají v průměru 3 tisíce plovoucích GPS vozidel. Integrace těchto flotil průběžně probíhá, ale jedná se o velice organizačně a technologicky složitý proces, který zabere řadu následujících let. Nicméně současný objem dat ve spojení s daty státem již implementovaných systémů (ESVZ, detektory, kamery) je dostatečný pro potřeby informování a řízení dopravních proudů. Systém viarodos je primárně navržen a implementován jako klíčový monitorovací systém umožňující moderní řízení dopravy. Robustnost vstupních dat, vzájemná komplementarita GPS vzorkování a již dostupných profilových měření, zejména z elektronického mýta, eliminuje nedostatky při využívání každého z nich samostatně. Fúze elementárních dat na nízké úrovni na úrovni transakcí s časoprostorovou známkou při současném splnění požadavků na anonymitu každého ze systémů umožnuje efektivně kombinovat všechny zdroje dat bez ztráty informace předčasnou agregací na agregačních mezistupních. Toto pak umožňuje maximálním způsobem vytěžovat dostupné zdroje dat a propojovat je do jednolitého výstupu s vysokou přesností a vysokou dostupností služby. Dostupnost systému fúze GPS dat z rozsáhlých nezávislých flotil pracujících s přenosy dat různých mobilních operátorů dále eliminuje riziko úplného výpadku systému prakticky na nulu. Systém je lokálně kalibrován a nastaven se zohledněním specifik České republiky, kvalita výstupů je průběžně monitorována a testována. Časoprostorová granularita výsledků je optimalizována 2

3 vzhledem k dostupnému objemu vstupních dat a vzhledem k požadavkům systémů pro řízení dopravy. Vysokou garanci anonymity údajů vstupujících do výpočtů je rozložení procesu zpracování bodových GPS dat na centrální systém pracující na superpočítači VŠB-TU Ostrava, který mixuje anonymizované data z jednotlivých flotil a profilových měření, a dílčí systém předběžného zpracovávání GPS dat na elementární záznamy o rychlosti dopravy vztažené k segmentům dopravní sítě na straně poskytovatelů jednotlivých GPS dat. viarodos je rovněž na úrovni řídícího software integrován s mobilním systémem liniového řízení dopravních proudů aplikovatelného pro řízení v uzavírkách rekonstruovaných úseků silnic. Pilotní test Mobilního systému liniového řízení začne v polovině října tohoto roku. Subsystém meteorodos zahrnuje sadu různě nastavených výpočetních jader numerických předpovědních modelů počasí. Díky tomu lze zvolit výstupy, které jsou optimální pro potřeby pozemní dopravy. Propojení s geografickým informačním systémem (GIS) potom umožňuje vydávat "Liniovou předpověď počasí" a "Liniovou analýzu počasí" obsahující hodnoty potřebných meteorologických veličin vždy pro konkrétní trajektorii a předpokládanou dobu dojezdu vozidla. Sub-systém meteorodos je schopen, jako jediný systém svého druhu v ČR, dodávat liniové predikce a analýzy, a to formou zápisu všech relevantních meteorologických veličin přímo do databáze dopravních dat. Tyto veličiny je možno využít pro dopočet řady odvozených ukazatelů, které jsou specializované pro potřeby dopravy (riziko extrémních srážek, indikátor sjízdnosti vozovek atp.). Systém je rovněž rozšiřitelný o možnosti kvantifikace nejistoty v předpovědi, popř. předpovědi naznačující scénáře budoucího vývoje počasí. Po spuštění provozu a díky postupnému vytváření modelové a měřené historie je systém meteorodos schopen využít historická data o měření pro další zpřesnění predikce na dané lokality. Stejně tak je systém schopen využívat aktuálních měření jako zpětnou vazbu pro upřesnění aktuálního stavu atmosféry. Technologicky jedinečné systémové celky: Komplexní databáze mobility ČR zdrojová data: plovoucích vozidel transakcí denně ESVZ až transakcí denně RODOS FCD Engine Softwarová instance aktuálně zpracovává zdrojová GPS data vozidel, probíhá její rozšíření o dalších cca plovoucích vozidel 3

4 RODOS Fusion Engine Fúzuje GPS data se současnými datovými zdroji ŘSD (ESVZ, Detektory) na hluboké úrovni na úrovni transakcí s časoprostorovou známkou při současném splnění anonymity každého ze systémů meteorodos specializovaná linearizovaná předpověď meteorologických veličin pro dopravní koridory provázána s datovým popisem dynamiky dopravních proudů. approdos unikátní analytická aplikace zobrazující zpracovávána data v nejvyšším možném detailu, včetně historických náhledů na základě předefinovaných typů dotazů Výpočetní kapacity pro dosažení co nejrychlejší odezvy systému a pro modelování dopravních veličin v reálném čase (také na základě kontinuálního dotazování do historických databází) je nutný obrovský výpočetní výkon. Centrum RODOS disponuje části výkonu Národního superpočítačového centra IT4Innovations největšího výpočetního výkonu v ČR Komplexní databáze mobility na území ČR Komplexní databáze mobility na území ČR je fyzická databáze, do které se transformují vstupní data různých datových zdrojů, je vytvořena metoda ukládání dat a vytvořen sklad vstupních dat. Jedná se o unikátní databázi vznikající přepracováním z původních Databází GPS Dat a databází dalších zdrojů Elektronický Systém Výkonového Zpoplatnění, Detekční vrstva neintrusivních detektorů Asim, Mobilní detekční systémy atd. na data o okamžitých rychlostech, travel-time, době zpoždění, úrovni provozu, indexu míry velikosti vzorku či dalších odvozených charakteristik plynulosti dopravy vztažených k segmentům silniční sítě generovaná v pravidelném časovém intervalu (1 minuta) pro území České republiky, a také databázi dalších dopravně inženýrsky relevantních odvozenin a/nebo agregátů těchto dat pro území České Republiky. Jsou specifikovány a vytvořeny rozhraní pro výměnu a poskytování dat a jsou definovány procesy řízených změn v nadstavení rozhraní. Kontinuálně probíhá filtrace, verifikace a kalibrace vstupních dat, je vyhodnocována stabilita, spolehlivost a neurčitost vstupních dat. Vstupní data jsou fúzována/agregována do jednotných výstupů umožňující náhled na 4

5 aktuální dynamiku dopravních proudů v jednotlivých segmentech a definovaných profilech silniční sítě ČR jedná se o první analytickou vrstvu Dynamického Modelu Mobility ČR. Detekční technologie - vstupní data do Komplexní databáze mobility ČR Floating Car Data Plovoucí vozidla, flotila cca plovoucích vozidel Zdrojová data (tzv. rychlostní body) jsou získávána pomocí metody Plovoucích vozidel detektorů umístěných ve vozech pohybujících se v dopravním proudu. Detektorem ve vozidle je vozidlová (onboard) jednotka. Jednotka je aktivována do režimu monitorování pohybu automaticky při nastartování vozidla, nebo detekcí jeho pohybu. Při ukončení jízdy jednotka po uplynutí stanovené doby opět přechází do režimu spánku s nízkou spotřebou energie. V režimu spánku není monitoring vozidla prováděn. Četnost získávání polohových údajů je přímo závislá na rychlosti vozidla a pohybuje se mezi sec. Při rychlostech nad 70 km/h je se polohová data ukládají každých sekund. V případě, že se vozidlo pohybuje nízkými rychlostmi (např. v kolonách), tak se polohová data ukládají každých sekund. V případech, kdy vozidlo stojí na místě, se pak četnost ukládání polohových údajů prodlužuje až nad 1 minutu. Při odesílání dat z vozidlové jednotky se využívá paketového přenosu GPRS, případně systému krátkých zpráv (SMS). Data jsou přenášena na komunikační server dodavatele, kde jsou uložena a připravena pro další zpracování. Data z vozidlových jednotek přicházející na komunikační servery a jsou dále zpracována. V dopravní špičce odešlou jednotky na území ČR přes 40 tisíc dat s polohovými údaji za minutu. Dodavatel udržuje relační databázi vozidel a v nich instalovaných vozidlových jednotek a každý odeslaný údaj tak může být přiřazen ke konkrétnímu vozidlu. Obsah a formát dat Předávaná data obsahují následující údaje v uvedeném pořadí: ID záznamu vždy obsahuje hodnotu 0 anonymní ID vozidla unikátní pro vozidlovou jednotku čas události v UTC (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) dle ISO 8601 (globální čas) zeměpisná šířka (šest desetinných míst) zeměpisná délka (šest desetinných míst) rychlost směr rychlosti (azimut) druh vozidla (1/2) klíček (0/1) 5

6 Floating Car Data nebo také Zdrojové bodové GPS data tedy představují soubor GPS poloh s časovou známkou a dalšími parametry (rychlost, směr) vytvářenými flotilami monitorovaných vozidel při svých jízdách, linearizovanými GPS daty se rozumí, táže data převedená do podoby záznamů o rychlostech vázaných k směrově orientovaným segmentům dle zadání zadavatele. V rámci tohoto modulu dochází k výpočtu aktuální plynulosti dopravního proudu na definovaných segmentech na základě zpracovávání streamovaných GPS dat (GPS body, rychlosti), linearizovaných GPS dat (záznamy rychlostí vztažené k segmentům). Detekční technologie Elektronického systému výkonového zpoplatnění Elektronický systém výkonového zpoplatnění ČR poskytuje pro Komplexní databázi mobility integrována transakční data všech vozidel nad 3,5t, která jsou aktualizována v řádu 1 minuty. Transakční data jsou generována na mýtných branách a přenášena do databáze za účelem výběru mýtného v rámci ČR. Mýtným systémem je pokryto přes 1170 km rychlostních komunikací a systém poskytuje data z 220 segmentů. Struktura poskytovaných dat ESVZ: ID transakce Časová značka transakce UTC ID Kapsch (Identifikační číslo stanice kde byla transakce generována) Mezinárodní značka vozidla Registrační značka vozidla Základní kategorie vozidla (hodnoty 7-2 nápravy, 8-3 nápravy, 9-4 a více náprav) Emisní třída vozidla (hodnoty Euro 1 až 5) ESVZ generuje v průměru cca 7,2 mil. transakcí denně. Neintrusivní profilové detektory ASIM Tato detekční vrstva je implementována na 52 profilech na dálnici D1. Data jsou poskytována v 5min agregacích s počátkem 00:00. Naměřená data jsou uváděna po kategoriích a celkovým součtem (intenzita, rychlost, obsazenost). Data jsou zasílána po jednotlivých smyčkách. Seznam kategorií poskytovaných komunikačním modulem. 1 - Osobní automobil, motocykl, malá dodávka 2 - Osobní automobil s přívěsem 3 - Nákladní automobil 4 - Nákladní automobil s přívěsem, kamion 5 - Autobus 6 - Ostatní, neidentifikované vozidlo 6

7 Přenosné detekční technologie (radary, kamery, atd.) Metodou sběru dopravních dat je detekce v jistém řezu komunikace, v kvazi-bodě, po danou časovou periodu, které je charakterizované měřením v malé vzdálenosti po relativně dlouhý čas. Pro potřeby dynamického řízení v blízce reálném čase je v systému užito dvou typů dopravních detektorů a kamerových systémů. a) b) c) Radarový detektor pro detekci délky kolon Dopravní detektor Wavetronix HD Kamerové systémy Získávané údaje jsou: Intenzita zobrazuje počet vozidel v čase Obsazenost udává procento času v intervalu, jak je obsazeno detekční pásmo vozidly Rychlost udává průměrnou rychlost každého vozidla Klasifikační třídy je detekována délka vozidla s přesností 30 cm, až 8 klasifikačních tříd Odstup měřeno od zadního nárazníku prvních automobilů na přední nárazník druhého Vizuální přehled Fúze dat Funkce "fúze dat (speciální SW instance) umožňuje budoucí vstup z dalších zdrojů GPS dat a linearizovaných dat z profilových měření. S tímto technickým rozšířením je spojena i licence k využití výstupů generovaných za pomocí této komponenty. Je prováděno fúzování GPS dat různých dodavatelů a také profilových měření jakožto prostorově fixovaných vzorků pomocí jednotného fundamentálního výpočtu/algoritmu na jehož výstupu bude informace charakterizující plynulost provozu v rozsahu a struktuře minimálně požadovaných charakteristik plynulosti dopravního proudu na definovaných segmentech silniční sítě v požadovaném rozsahu a rozlišení. Agregované výstupy Informace jsou v současné době pilotně poskytované ŘSD přes domluvená komunikační rozhraní. Principiálně lze pro poskytování dat zvolit technologie pro přenos dat, jakými jsou například protokoly FTP nebo SCP, použití SOA, protokol HTTP, publikování RSS kanálu a další. Vybrané informace mohou být poskytnuty ve standardizované formě využívající mezinárodní standard DATEX II. 7

8 Informace na výstupu popisující aktuální dynamiku dopravních proudu obsahují následující charakteristiky: Průměrná rychlost dopravního proudu v definovaném segmentu silniční sítě, Aktuální čas nutný k průjezdu definovaného segmentu, Aktuální zpoždění na definovaném segmentu oproti času nutnému k volnému průjezdu segmentu, Průměrná rychlost při volném průjezdu segmentu. Přehled funkcí, které poskytne inteligence založená na dopravních datech Výpočet dojezdových časů mezi libovolně definovanými body Přesná lokalizace kolon na celé silniční síti v real time režimu Výpočet časových ztrát způsobených jednotlivými kolonami Monitoring pohybu kolon, resp. čas vzniku nebo rozpouštění Vytváření řídících scénářů Analýza scénářů a dopadů realizovaných změn Analýza efektivity zvolených metod řízení (srovnání situace před a po ) Predikce vývoje chování dopravních toků na základě meteorologické situace Inteligentní routing Analýza typického chování dopravních proudů na základě historických dat Analýza externích nákladů způsobených kongescemi Specifikace analytické aplikace nasazené v rámci pilotního provozu systému viarodos v NDIC Aplikace projektu RODOS (Rozvoj dopravních systémů) publikuje aktuální dopravní situaci na vybraných komunikacích ČR formou přehledné grafiky na adrese Informace jsou aktualizovány každou půlminutu. Hlavní obrazovka je rozdělena do několika částí. V horní části obrazovky je lišta, kde je uveden název zobrazené trasy, čas zbývající do další aktualizace, volba jazyka a seznam tras, které je možné zvolit prokliknutím. Následuje agregovaný náhled na vybrané trasy. Celkový náhled na trasu představuje segmenty komunikací s barevným rozlišením míry průjezdnosti. Zelená barva znázorňuje průjezd bez komplikací a velkých zdržení, přes žlutou a oranžovou až po červený segment s omezením průjezdu. 8

9 Ve spodní části obrazovky jsou tabulky, které porovnávají dvě odlišné možnosti trasy Praha Ostrava a zpět. Jižní trasa vede z Prahy přes Brno, severní přes Hradec Králové. V dalších sloupcích jsou dopočítány a uvedeny dvě číselné hodnoty: obvyklá doba jízdy po trase a zpoždění dle momentální situace na komunikaci. Tabulka s grafy zobrazuje vypočtené hodnoty, které ukazují zpoždění průjezdu po dálnici D1 a na oficiálních objízdných trasách. Grafy znázorňují situaci na trasách v poslední půlhodině sledování a napomáhají odhadnout budoucí situaci. Publik ování vybra ných tras V horní části obrazovky je černá lišta s názvem vybrané trasy, s uvedením času do další aktualizace informací, s přepínáním jazyka a s možností změnit trasu. Segmenty trasy s aktuálními údaji o dopravní situaci Dominantní jsou graficky zobrazené segmenty komunikace na vybrané trase v obou směrech. Jízdní pruh/y komunikace mají vyznačen směr jízdy, bílé uzly představují sjezdy na jinou komunikaci. Přerušení barevného symbolu znamená segmenty komunikace. Šrafování u segmentu ilustruje možnost objízdné trasy. Číslo pod segmentem (mezi oběma zobrazenými jízdními pruhy) udává délku každého segmentu v kilometrech. Barva segmentu signalizuje rychlost proudu vozidel vzhledem k maximální povolené rychlosti: 9

10 červená vozidla jedou velmi pomalu až stojí, oranžová vozidla jedou pomalu, žlutá vozidla jedou středně rychle, zelená vozidla jedou rychle. Segmenty jsou odděleny střídavě bílým a šedým pruhem, kde se zobrazují hodnoty dopravních parametrů pro segment. Informace o segmentu komunikace (obec, kilometráž, sjezdy/nájezdy) Značení mezi jízdními pruhy představuje vazbu na reálné prostředí. Čárkovaná linie odděluje segmenty mezi sebou. Význam značek postupně shora dolů: název obce, kterou komunikace prochází či míjí, kilometráž rozdělení segmentů, číselné značky mezinárodní označení komunikací u vyznačených sjezdů. Zpoždění (celková hodnota) v segmentu Hodnota zpoždění v segmentu je vypočtena z aktuálních rychlostí vozidel a délky segmentu. Číslo udává zpoždění v sekundách (uvedeno za číslem) nebo v minutách (bez jednotky za číslem, větší font). V agregované verzi je uveden součet hodnot za všechny segmenty mezi sjezdy. Rychlost (km/h) Hodnoty jsou dopočítány na základě aktuálních dat a zobrazují aktuální průměrnou rychlost vozidel v konkrétním segmentu. LoS (%) (Míra komfortu jízdy) LoS (Level of Service) lze chápat jako míru komfortu jízdy či úroveň dopravní zátěže. Směr 10

11 šipky ukazuje trend v segmentu vztažený k předchozím hodnotám: červená šipka směrem dolů zhoršení, šedá vodorovná stabilní situace, zelená šipka směřující nahoru situace se zlepšuje. Číslo u šipky udává procentuální poměr free flow a aktuální rychlosti. Je-li hodnota 100%, pak je průjezd volný, oproti nízkým procentuálním hodnotám, kdy se dá předpokládat zvýšený provoz a tím omezení průjezdnosti. Intenzita (voz. > 3.5 t) Intenzita dopravního proudu vztažená k vozidlům nad 3,5 tuny, agregovaná během intervalu pět minut uvedená na základě poskytnutých dat pro některé segmenty. Horní číslo udává aktuální počet vozidel v segmentu, dolní číslo maximální naměřený počet za sledované období. Procentuální poměr mezi nimi je vyjádřen barvou a mírou zaplnění dělícího obdélníku mezi čísly. Volba zobrazení údajů pro segmenty a pro úseky mezi sjezdy Publikování dat je vytvořeno ve dvou variantách. Údaje se vztahují buď k segmentům komunikace, nebo jsou agregovány pro úseky, které jsou ohraničeny sjezdy na jiné komunikace. Šedě podsvíceno je aktuální zobrazení. Aktuální situace je nastavena jako základní, volba s nabídkovým menu umožní přepnout mezi aktuální situací a některými zajímavými archivovanými situacemi v minulosti. Poslední vrstvu tvoří značky symbolizují různé omezující vlivy na dopravní situaci v segmentu. Po najetí kurzoru se objeví podrobnější vysvětlení. Tyto informace jsou přebírány z JSDI. Detail segmentu Zachycuje několik přehledových informací, které jsou vázány na segment vybraný prokliknutím. 11

12 Historie průjezdnosti segmentu V grafu jsou znázorněny agregované hodnoty za poslední sledovanou půlhodinu. Postupně pro každý pětiminutový interval je zachycen Level of Service (%), znázorněn modrou křivkou s ohodnocením levé osy obrázku, aktuální rychlost (km/h) šedou barvou s ohodnocenou pravou osou. Hodnoty pravé stupnice jsou použity i pro Free Flow segmentu. Dolní osa udává časové intervaly, které se postupně obnovují. Průjezdnost segmentu Číselné hodnoty zachycují situaci na segmentu: Aktuální hodnota aktuální rychlosti v km/h. FreeFlow hodnota rychlosti, která byla v segmentu naměřena při volně průjezdné komunikaci. Level of Service míra komfortu jízdy. Zpoždění velikost zpoždění v daném úseku v sekundách, případně i minutách. Intenzita dopravního proudu Intenzita je vztažena k počtu vozidel nad 3,5 tuny. Aktuální počet vozidel vyskytujících se na segmentu v posledních pěti minutách. Maximální nejvyšší počet vozidel vyskytujících se na segmentu v pětimunutových intervalech za sledované období. Počet aktuálních vozidel je rozdělen do kategorií od dvounápravových až po čtyřnápravové. 12

13 Subsystém analýzy a predikce meteorologických veličin pro dopravní koridory meteorodos meteorodos integruje aktuální a historická data o počasí a kvalitě ovzduší z řady zdrojů a pomocí sady numerických modelů počasí a chemických transportních modelů produkuje operativní předpovědi stavu atmosféry, které mohou být dále upřesňovány a strojově zpracovávány podle konkrétního cílového využití. Oproti existujícím řešením má systém funkcionalitu analýzy a krátkodobé předpovědi meteorologických veličin (teplota, srážky, vítr) podél silničních komunikací. Jedná se o tzv. speciální liniové predikce meteorologických veličin s vysokým prostorovým rozlišením. Liniová predikce počasí a liniová analýza počasí (LWF, LWA) detailní přehled sjízdnosti vozovek, analýzy rizika dopravních nehod, analýzami vlivu dopravy na kvalitu ovzduší nebo na emise skleníkových plynů. Pro koncového uživatele lze na základě zadané trajektorie a časů dodávat predikci meteorologických veličin podél této trasy. Liniová analýza počasí vzniká syntézou aktuálních naměřených dat a numerického predikčního modelu a udává nejlepší možný odhad aktuálního stavu počasí. Systém meteorodos zde figuruje jako služba poskytující proud meteorologických dat. Moduly LWF a LWA poskytující inteligentní nadstavbu nad datovým skladem viarodosu, potom zpracovávají data tak, aby byly k dispozici potřebné výstupy v požadovaném časovém a prostorovém rozlišení. Modul LWF bude poskytovat predikci meteorologických veličin (teplota ve 2m, rychlost a směr větru v 10m, srážky, tlak, vlhkost) podél zadané trajektorie a pro zadaný čas dojezdu, přičemž časový horizont může být až 3 dny v budoucnosti. Pro svou funkci bude vyžadovat vhodné zadání požadovaného času a trajektorie. Modul LWA bude poskytovat nejlepší dostupný odhad aktuálního stavu. Vstupem budou meteorologická pole a dále aktuální měření počasí podél vozovky. Lze využít i dalších zdrojů měřených dat, včetně pozemních, radarových nebo satelitních dat. Vzhledem k závislosti na více zdrojích externích dat lze předpokládat větší požadavky na vývoj a zajištění robustního provozu než u modulu LWF. Výstupy meteorodos budou využívány pro následující funkce: modelování a predikce stavu vozovky, 13

14 statistické zpracování a modelování dat typu FCD v závislosti na počasí, řízení dopravy v závislosti na počasí a kvalitě ovzduší, statistické analýzy bezpečnosti dopravy a rizika nehod podle klimatických podmínek, pravděpodobnostní a ensemblové predikce meteorologických veličin a scénáře vývoje, zpracování scénářů vývoje emisí skleníkových plynů v závislosti na složení dopravy, podpora při přepravě nebezpečných nákladů. Náklady spojené s provozem systému viarodos V otázce financování ostrého provozu systému viarodos navrhujeme postupovat v souladu s novelizovaným zněním evropské směrnice PSI, 2013/37/EU o opakovaném použití informací pořízených veřejným sektorem. Doporučujeme, aby stát z iniciativy ministerstva dopravy vyčlenil potřebné finanční prostředky pro uhrazení nákladů na provoz a souvisejících licencí systému v modu open data. Takto pořízená data pak ŘSD na bázi otevřených rozhraní a multikanálové distribuce poskytne všem uživatelům, řidičům, cestujícím a třetím stranám poskytujícím služby s přidanou hodnotou, a to bezplatně resp. za režijní náklady spojené s předáním pořízených dat. Všechny výstupy systému tedy bude investor moci bezplatně poskytovat jakýmkoliv zájemcům, a to jak na všech úrovních státní správy (města, kraje, IZS atd.) tak zájemcům z řad privátních subjektů (internetové portály, provozovatelé navigačních služeb atd.). Níže je uvedená tabulka s rozmezím předpokládaných nákladů pro uzavření smluvního závazku minimálně po dobu tří let. Náklady jsou definovány formou intervalu s ohledem na variantnost možných nároků zadavatele na přesný rozsah poskytovaných služeb (územní rozsah licencí, míru otevřenosti resp. přenositelnosti licencí, pravidelnost upgradu, atd.). ROK Interval - Náklady v tis. Kč

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov e-mail: zdenek.cujan@vslg.cz Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/03.0032

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Inteligentní dopravní systémy Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1.

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Klidné příhraničí Portál Doprava Plzeňský kraj

Klidné příhraničí Portál Doprava Plzeňský kraj Projekt Klidné příhraničí Klidné příhraničí Portál Doprava Plzeňský kraj Manuál http:/doprava.plzensky-kraj.cz Obsah 1. O systému... 3 2. Portál Doprava Plzeňský kraj... 4 3. Dopravní mapa... 5 3.1 Celkový

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Inteligentní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy AKCNÍ ˆ PLÁN 5 Inteligentní řízení dopravy Zefektivněním řízení dopravy přispět k udržitelnému rozvoji dopravy. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod...........................................................................................................................................................................

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více