SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY"

Transkript

1 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007

2 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH, s.r.o....3 CID International, a.s....5 D&COMM, spol. s r.o....6 KSH-Data, s.r.o....7 Logio, s.r.o....9 MAPFACTOR, s.r.o Milk Computers, s.r.o NAVISYS, s.r.o PLANstudio, spol. s r.o PRINCIP, a.s TimoCom Soft und Hardware GmbH...15 TRANiS, s.r.o UNICODE SYSTEMS, s.r.o UNIS COMPUTERS, spol. s r.o Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy 2) AUTODATA Liberec ANO ANO NE NE NE AXITECH, s.r.o. ANO ANO ANO NE ANO CID International, a.s. ANO ANO NE NE NE D&COMM, spol. s r.o. ANO ANO ANO ANO ANO KSH-Data, s.r.o. ANO ANO ANO NE NE Logio, s.r.o. NE ANO NE NE NE MAPFACTOR, s.r.o. ANO ANO ANO NE ANO Milk Computers, s.r.o. ANO NE NE NE NE NAVISYS, s.r.o. ANO ANO ANO ANO ANO PLANstudio, spol. s r.o. NE NE NE NE ANO PRINCIP, a.s. ANO ANO NE NE NE TimoCom Soft und Hardware GmbH NE NE NE ANO NE TRANiS, s.r.o. ANO ANO NE NE ANO UNICODE SYSTEMS, s.r.o. NE ANO NE NE NE UNIS COMPUTERS, spol. s r.o. ANO NE NE NE NE 1) elektronická kniha jízd, logistické systémy, úèetnictví dopravních firem, celní systémy apod. 2) kilometrovník, digitální automapy, navigace, kalkulátory mýtného apod. 1

3 AUTODATA Liberec Gagarinova Liberec 7 RNDr. Jan Vanìk tel.: Øízení dopravního støediska Zakázkový systém autodílny Sklad pro potøeby autodílny Sledování termínù prohlídek, výmìn olejù, výmìn agregátù Sledování termínù školení pracovníkù Pùjèovna vozidel a mechanizace Firmy provozující externí/vnitropodnikovou dopravu a mechanizaci jako hlavní nebo jako vedlejší (režijní) podnikatelskou èinnost. Firmy zajišťující opravárenskou èinnost pro externí nebo vnitro potøebu. Øízení dopravního støediska - Kompletní zpracování provozních dokladù vznikajících pøi dopravnì-mechanizaèních èinnostech ( Záznam o provozu vozidla, Výkaz o provozu mechanismu, Jízdy osobního vozidla, ) - Výpoèet externí/vnitro fakturace, sestavení daòových dokladù, sestavy pro zúètování vnitropodnikových výkonù, propojení na Úèetnictví - Sledování pohybu PH, výpoèet normované spotøeby, evidence èerpání PH (za hotové, z PH-karet (CCS, BENZINA,OMV...), z vlastní stanice, od cizí èerpací stanice), rozbory skuteèné a normované spotøeby - Sestavení podkladù odpracované a neodpracované doby øidièù - Evidence statistických údajù (celkové a ložené km, pøepravené tuny, motohodiny, substráty/nebezpeèné odpady, èasy jízdy, N+V, èinnosti zaøízení, závad a oprav, BP, atd.) - Evidence všech nákladù na vozidlech, sestavy porovnání náklady/výkony/zisk, zpracování silnièní danì, zákonného pojištìní - Sestavení plánu výjezdu, pøedtisk údajù do dokladu Záznam o provozu vozidla, evidence vydaných/vrácených dokladù, objednávky/žádanky - Využití dat z GPS sledování vozidel/mechanismù Sklad pro potøeby autodílny - Kompletní zpracování procesu pøíjmu, výdeje a prodeje náhradních dílù a ostatních materiálù pro potøeby autodílny - Evidence pohybu jednotlivých skupin použitého materiálu a náhradních dílù dle vozidel, dle zakázkových listù autodílny Zakázkový systém autodílny - Kompletní zpracování procesu pøijetí, pøidìlení, realizace a vyhodnocení zakázky na opravu/údržbu vozidla nebo mechanismu - Evidence jednotlivých pracovních operací, použitého materiálu/náhradních dílù, možnosti normování pracovních operací - Evidence úèasti jednotlivých pracovníkù na realizaci zakázkového listu - Fakturace, sestavení daòových dokladù, propojení na Úèetnictví - Zpracování agendy Mìøení emisí emisní protokoly, evidence OTP a nálepek Sledování termínù prohlídek, výmìn olejù, výmìn agregátù - Kompletní evidence a sledování termínù technických prohlídek, emisí a ostatních termínù, které se musí na vozidlech sledovat - Kontroluje pøekroèení výkonových ukazatelù (ujeté km, motohodiny, spotøeby PH,...) výmìn olejù, povinných prohlídek (garanèní, typu A, B), oprav a výmìn nejdùležitìjších agregátù Sledování termínù školení pracovníkù - Kompletní evidence a sledování termínù školení, profesních zkoušek a prohlídek pracovníkù, evidence zapùjèených a vrácených vìcí Pùjèovna vozidel a mechanizace - Kompletní zpracování procesu zapùjèení a vrácení vozidel a mechanizaèních prostøedkù, fakturace za výpùjèní dobu, inventura prostøedkù, atd. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Pentium, 64 MB RAM, HDD: 500 MB, Windows 95 98, Windows NT/2000 a vyšší. Možnost síťového provozu. 2

4 AXITECH, s.r.o. Míru Frýdek-Místek tel.: David Soviš tel.: TRUCK DATA MEMORY TDM Systém je urèen pro velké i malé dopravce, stavební a technologické firmy pro dispeèerské øízení, monitoring a controlling Aplikace Aplikace je urèena pro osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy, stroje, lokomotivy a taxi vozidla. - Komplexní systém pro osobní, nákladní i lokomotivní dopravu - GPRS i CSD pøenosy dat - Modulová stavebnice roste s potøebami - Chránìná technologie mìøení paliva - Oboustranná komunikace dispeèer/øidiè (text, hlas) - Elektronická stazka - Vývoj, výroba, montáž, servis vše pod jednou støechou - Vzdálená správa jednotek i software unikátní øešení - Systémová integrace - Výborná cena Jednotka Vzdálená správa jednotky: - Vzdálený pøepis firmware, bez nutnosti pøistavení vozidla, bez ztráty dat - Vzdálený pøepis parametrù, pravidelný upgrade firmware - Implementace zmìn požadavkù na provozní chování jednotky - Reakce na zmìny v síti operátora bez nutnosti servisního zákroku - Libovolné zmìny intervalù v závislosti se zmìnou tarifikace napø. v roamingu - Volby preferovaných operátorù a jejich zmìny - Vzdálené úpravy provozních parametrù - Úspora nákladù na servis jednotek Funkce jednotky: - Snímkový, nastavitelný záznam polohy vozidla - Provozní záznam - Ujetá vzdálenost z tachometru nebo tachografu - Ujetá vzdálenost z GPS - Doba pøekraèování rychlosti, maximální rychlost - Bìh motoru, Motohodiny doba èinnosti pøídavného zaøízení - Otáèky motoru - Pøipojení FMS sbìrnice - Identifikace øidièe, komunikace s vozidlem a øidièem - Zjištìní aktuální polohy vozidla - Posílání aktuální polohy na mobil - Automat - Alarmy na dispeèink, alarmy pøímo na mobil - Mìøení paliva elektronickými sondami TR v reálném èase - Mìøení tankování - Záznam podezøelých úbytkù paliva - Alarm o podezøelém úbytku na dispeèink - Alarm o podezøelém úbytku pøímo na mobil - Pøenos dat z roamingu GPRS i CSD - Konfigurovatelné vstupy - Záznam výpadkù napájení - Propojení platebních systémù - Servisní detekce funkènosti a zapojení vstupù - Zabezpeèení vozidla - Napojení na pult ochrany - Vzdálená správa jednotek - Aktualizace firmware pøístrojù on line GSM 3

5 Grafický terminál GT2, GT3 - Prostøedí komunikace aktivní komunikace dispeèer-øidiè - Chat textová komunikace pøes GPRS prakticky nulové náklady - SMS komunikace - Elektronické stazka - Odesílání zakázek na displej - Seznamy zakázek v pamìti - Odesílání potvrzených zakázek zpìt na dispeèink - Volba režimù jízdy - Identifikace øidièe PINem - Identifikace druhého øidièe - Aktivní pøepis zakázek - Aktivní telefonní seznamy - Povolená èísla - Hlasová komunikace, hands free - Doplnìní provozních údajù øidièem SW Server: - Síťový provoz - Stabilní SQL databáze Klient: - Nastavitelné úrovnì vstupu - Vektorové i rastrové mapy vèetnì ulièní sítì ÈR a Evropy - Vytýèení a pojmenování vlastních oblasti - Barevné rozlišení aktivity vstupù èinností vozidla (sype, seje, pomíchává atd.) - Animace historie pohybu vozidla - Kontrola pohybu vozidel v oblasti - Robustní rozsah sestav (filtry dle vozidel, skupin vozidel, øidièù, datumù, èasù atd.) - Grafické sestavy (rozložení jízd, mìsíèní nájezdy všech prostøedkù atd.) - Denní, týdenní, mìsíèní, roèní statistiky celého autoparku - Osobní, nákladní vozidla a stroje v jednom SW - Exporty sestav (více formátù) - Kniha jízd (doporuèení FÚ) - SMS správce (historie outlook) - Správce terminálové komunikace - Importy z tankovacích systémù - Správa nákladù na provoz (normy, porovnání skuteènosti s normou atd.) - Kontrola servisních intervalù vozidel (prohlídky, pneu, oleje atd.) GPRS server: - Udržování komunikace s jednotkami - Vyøizování požadavkù dispeèinku - Vyøizování automatických požadavkù Vzdálený klient replikace pøes intranet a Internet: - Vzdálené støedisko zákazníka (mimo síť) - Originální úèelové øešení Aktualizace pøes Internet: - Pravidelné aktualizace minimálnì ètyøikrát roènì s novinkami Systém lze integrovat do informatiky firmy. Sleva na pojistném dopravní techniky a strojù. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Doporuèená konfigurace Klient: PC s Windows XP/2000 nebo Vista, procesorem 1,5 Ghz a 512 MB RAM Server: PC s Windows 2000/2003/XP nebo Vista a procesorem 2 Ghz a MB RAM 4

6 CID International, a.s. Nádražní Ostrava tel.: Ing. Rostislav Vašek tel.: IS LORI Informaèní systém pro silnièní spedici a autodopravu Informaèní systém LORI je urèen pro dynamicky se rozvíjející firmy, které podnikají v oblasti silnièní dopravy a spedice. Zahrnuje v sobì všechny nejnovìjší prvky, které jsou dostupné na poli informaèních technologií. Implementací systému do vaší firmy získáte silný nástroj pro øízení všech procesù, pøizpùsobený na míru právì vašim potøebám. Zlepšením a zefektivnìním organizace práce dojde k významnému posunu vaší spoleènosti smìrem ke špièce v oboru silnièní dopravy a spedice. Je urèen pro støední a velké spedièní firmy a autodopravce. Pøedstavuje dynamický a výkonný softwarový nástroj jak pro každodenní a rutinní práci, tak pro strategické plánování a kvalifikované manažerské rozhodování. Z uživatelského hlediska se vyznaèuje pøehledným a intuitivním ovládáním. Velmi významným usnadnìním pro práci dispeèerù v oblasti plánování pøeprav je implementace vizualizaèního nástroje Dispeèerská plachta. Pro potøeby øízení a strategického rozhodování managementu systém disponuje celou škálou pøehledových a statistických sestav. Budete mít možnost zkoumat velké množství vzájemnì provázaných dat z mnoha úhlù pohledu. Komplexní informaèní systém LORI vám pomùže dosáhnout lepšího výsledku ve všech èinnostech a aktivitách spojených se spedicí a autodopravou. Plánování pøeprav Po zavedení informaèního systému LORI budou mít vaši provozní pracovníci moderní nástroj pro organizování pøeprav. Pro dispeèery je pøipraven speciální modul Dispeèerská plachta, ve kterém v grafickém prostøedí, systémem drag&drop pøiøazují volné zásilky disponibilním kamionùm a zajišťují tak jejich optimální vytížení. Modul mùže mít zapojenu celou øadu kontrolních mechanismù, které mohou avizovat nebo blokovat pøednastavené události jako napøíklad pøetížení kamionu, nesoulad ADR na kamionu a zásilce apod. Péèe o dopravní prostøedky V rámci systému je možné plánovat, sledovat a vyhodnocovat všechny aktivity spojené s provozem dopravních prostøedkù. V oblasti údržby vozidel budete mít k dispozici modu Garážmistr, pomocí kterého budete moci sledovat jednotlivé servisy, operace provádìné na vozidlech vèetnì konkrétních náhradních dílù na vozidle použitých. Pro ekonomická vyhodnocení je možné navádìt pouze èástky placené za externí servisní služby, nebo využít provázanosti s modulem Sklad náhradních dílù. Sklad náhradních dílù je dále navázán na modul Evidence pneumatik, díky nìmuž budete mít pøesné informace o celém životním cyklu pneumatik. Tyto informace budete schopni statisticky vyhodnocovat a pøijímat pøípadná nápravná opatøení. Automatické výpoèty diet a mezd V oblasti ekonomiky pomùže nasazení informaèního systému LORI zøejmì nejvíce pøi práci s dietami a mzdami øidièù. Vnitrostátní i zahranièní diety je možné poèítat na základì zadaných údajù v modulu STAS za období, za jednu cestu nebo skupinu cest. Systémovì jsou podchyceny i vyplácené zálohy a jejich vypoøádání. Celý systém výpoètu diet mùžete mít plnì zautomatizován v pøípadì, že využíváte napojení vašich vozidel na GPS systém. Mzda øidièù èasto obsahuje rùzné výkonové složky. Tyto je možné kalkulovat na základì dat podchycených v informaèním systému (napø. v modulu STAS). Možné je využívat i složitìjší algoritmy, které jsou nìkdy nutné k nastavení správného motivaèního systému pro zamìstnance. Vypoètené údaje mùžeme jednoduchým zpùsobem pøenášet do ekonomického systému k finálnímu zaúètování. Marketingové informace v dopravì Nutnost sbírat a vyhodnocovat informace o klientech, pøepravcích, spolupracujících spoleènostech nebo vlastních zamìstnancích dnes vyplývá nejen z požadavkù norem øady ISO Je velmi to dùležitá èinnost pro pøežití a rozvoj firmy. Informaèní systém LORI podporuje tuto èinnost speciálními moduly navrženými pro tyto úèely. Je možné srovnávat ekonomické ukazatele v systému obsažené se subjektivními názory hodnotitelù. Nastavený systém práce pak probíhá velmi úèinnì a efektivnì. 5

7 D&COMM, spol. s r.o. Korunovaèní Praha 7 tel.: Ing. Miroslav Auzký tel.: Euteltracs Technické a programové vybavení pro maximální využití Vašeho vozového parku. Zajišťuje aktuální pøehled o pøepravách a jejich stavu, dispozice pro øidièe, hlášení o stavu pøepravy, odklon od trasy, pøedpokládaný pøíjezd, sledování pracovní doby øidièe a odpoèinek (tachograf) vèetnì výkazù, diety, stazky a další agendy, styl a ekonomiku jízdy øidièe, obousmìrnou komunikaci dispeèer - øidiè, lokalizace vozidla. Jednotný tarif vèetnì zahranièí, 20ti letá historie systému, mezinárodní zázemí, neustálý rozvoj. Nezáleží, zda máte 5 nebo 500 vozidel, reference napø. Willi Betz, Vos Logistics, Westermann, Hindelang, OK Trans, ÈSAD Jihotracs, Bluetrucks/Èechofracht. Kategorie: Infosystém dopravní firmy, Sledování vozidel a provozních dat, Vyhledávání vozidel, Vytìžovací databanky, Geoinformaèní systémy. Map&Guide Profesionální mapový software pro dopravce, standard západoevropských dopravcù. Výpoèet mýta v celé Evropì, vèetnì ÈR, platformu využívá též Spolupráce s Toll Collect. Možnost doplnìní o data s limity pro kamionovou pøepravu (hmotnost, rozmìry, nebezpeèná pøeprava). Podrobnost mapových podkladù dle volby až na úroveò jednotlivých ulic v rámci celé Evropy (západní, støední i východní), pravidelné aktualizace map. Výpoèet optimální trasy dle zvolených kritérií vèetnì alternativ, volba profilu vozidla (typ, náklady, rychlost, ), výškový profil trasy. Editování silnièní sítì (omezení pro dopravu), informace o dopravní situaci (momentální prùjezdnost). Zapoètení pøestávek v dobì øízení øidièe a maximální denní pracovní doby. Uživatelské body, èerpací stanice, hotely, letištì a množství dalších POI (zájmové body). Možnost exportu a importu dat, spolupráce s dalšími aplikacemi. Rùzné platformy: internet (základní verze zdarma), lokální instalace, celopodnikové øešení (integrace), navigace. Kategorie: Infosystém dopravní firmy, Sledování vozidel a provozních dat, Vyhledávání vozidel, Vytìžovací databanky, Geoinformaèní systémy. Microsoft Open License Multilicenèní smlouva spoleènosti Microsoft, která umožòuje nakupovat levnìji kanceláøské balíky, operaèní systémy a serverové systémy. Díky dohodì mezi sdružením ÈESMAD BOHEMIA a Microsoftem, mohou èlenové sdružení nakupovat prostøednictvím spoleènosti D&COMM za výhodnìjší ceny. Kategorie: Infosystém dopravní firmy, Vytìžovací databanky, Geoinformaèní systémy. AuditPro AuditPro umožòuje ve velmi krátké dobì zavést efektivní správu software, hardware i veškerého ostatního majetku tak, aby probíhala s minimálním úsilím a maximálnì šetøila prostøedky firem. Nasazení AuditPro Vám umožní: - Pøesnì vìdìt, kdo jaký software ke své práci skuteènì používá (nejen to co má instalováno na svém disku pro pøípad, že by to chtìl nìkdy použít) a na základì tìchto informací úèinnì optimalizovat své licenèní hospodáøství. - Zamezit provozování nelegálního software a ušetøit si obavy z porušování autorských práv ve vaší firmì. Nastavit procesy správy softwarových licencí ve Vaší firmì. - Šetøit finanèní prostøedky pøi nákupu softwarových licencí a hardwarového vybavení. - Zamezit nežádoucím aktivitám uživatelù (napøíklad hraní her v pracovní dobì, zneužívání firemního internetu, ukládání soukromých fotografií, hudebních nahrávek apod., které pouze zahlcují síť, zabírají místo na discích firemních poèítaèù a odvádìjí pozornost od pracovních úkolù). - Jednoduše zavést trvalou evidenci poèítaèù, software, licencí, instalací, majetku a udržovat ji aktuální. Kategorie: Infosystém dopravní firmy. Softwarový Audit Služba, která umožòuje spoleènosti zjistit aktuální stav licencí softwaru, míru legality a efektivity využívání softwarù, které jsou aktuálnì používány v praxi. Po skonèení auditu je spoleènost seznámena s aktuálním stavem licencí, jsou ji navrženy formy øešení zjištìných nedostatkù do budoucna, popøípadì vytvoøen harmonogram investic do software. Dále jsou provìøeny smìrnice spoleènosti, které mohou být upraveny dle stávající legislativy tak, aby byla spoleènost chránìna proti porušování zákonù a zároveò byla chránìna proti neukáznìným zamìstnancùm. Souèástí softwarového auditu je dnes i personální audit, který sleduje efektivitu využití software. Kategorie: Infosystém dopravní firmy. 6

8 KSH-Data, s.r.o. B. Smetany Lanškroun tel.: Ing. Vlastimil Hejl tel.: Doprava 3K modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy DOPRAVA 2000 modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy Firmy bez omezení velikosti provozující tuzemskou, mezinárodní a autobusovou dopravu, zasilatelství nebo opravárenství vlastních i cizích vozidel Informaèní systémy Doprava 3K / Doprava 2000 øeší komplexnì širokou problematiku tuzemské a mezinárodní kamionové dopravy, spedièní a zasilatelské èinnosti, skladového hospodáøství a opravárenství vozidel. Jsou urèeny pro dynamicky se rozvíjející firmy, které kromì potøeby výrazného snížení pracnosti administrativy hledají výkonný nástroj pro øízení. Oba systémy jsou vybaveny otevøeným rozhraním pro komunikaci a výmìnu dat s okolím tj. na: úèetní programy, systémy sledování vozidel, platební karty (import èerpání PHM, poplatky za mýtné transakce, ), banku, èerpací stanice, databanku pøeprav a podobnì. Modul Doprava je urèen pro firmy, které se zabývají tuzemskou nebo mezinárodní èi autobusovou dopravou. Umožòuje evidovat veškeré informace a data související s provozem autodopravy, automatizuje administrativu a pøedevším poskytuje øadu užiteèných ekonomických pøehledù a rozborù o výkonech, výnosech a nákladech provozu vozidel, podklady pro fakturaci a mnoho dalších. - Záznamy o provozu vozidel - Automatické hlídání prohlídek, výmìn, - Náklady a výnosy, mzdy øidièù - Èerpání a spotøeby PHM - Vyúètování pracovní cesty Modul Spedice komplexnì øeší problematiku spedièní èinnosti od pøijetí objednávky od zákazníka (zakázka na pøepravu) až po koneènou fakturaci zakázky. Poskytuje øadu pøehledù rentability spedièní èinnosti. - Evidence požadavkù na pøepravu - Objednávky na pøepravu - Deník dispeèera, rentabilita zakázek - Dispeèerská plachta - Evidence trajektù - Podpora pro øízení jakosti dle norem ISO Modul Autoservis øeší problematiku opravárenství cizích i vlastních vozidel od pøijeté zakázky na opravu až po vystavení úètenky èi faktury za opravu. U vlastních vozidel se náklady na opravu zohledòují v celkových nákladech na provoz vozidel. - Zakázky na vlastní i cizí vozidla - Fakturace zakázek - Sazebník prací - Historie realizovaných oprav - Kontroly vozidel, plány preventivních prohlídek 7

9 Modul Sklad slouží ke skladové evidenci náhradních dílù, pohonných hmot, popø. zboží s možností výdeje na vlastní vozidla èi prodeje. Je výkonným doplòkem modulu Doprava a Autoservis. - Skladové pohyby - Cisterny pohonných hmot - Tvorba prodejních cen - Prodej ze skladu - Inventury skladù Moduly Fakturace a Valutové pokladny slouží k fakturaci podkladù z modulù Doprava, Spedice, Sklad a Autoservis a k evidenci daòových dokladù. Zajišťují propojení s úèetními programy. - Fakturace výkonù - Faktury odeslané, dobropisy - Faktury došlé, platební pøíkazy - Zálohové listy - Zápoèet pohledávek a závazkù - Úhrady faktur, bankovní výpisy - Kniha faktur - Pokladny, pokladní doklady Manažerská nadstavba obsahuje grafické znázornìní výsledkù, generátor tiskových sestav, automatické zpracování objednávek z internetu a podobnì. Pøípadní zájemci o uvedené programy si mohou vyžádat funkèní demoverzi nebo využít bezplatnou prezentaci. Podrobnìjší informace naleznete na nebo mùžete pøímo kontaktovat firmu KSH-Data s.r.o. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW DOPRAVA 2000 Operaèní systém: Windows 9x/2000/NT/XP/Vista Minimální hardwarové požadavky: PC s procesorem 800 Mhz, 128 MB RAM Doprava 3K Operaèní systém: Windows 2000/NT/XP/Vista/Linux Minimální hardwarové požadavky: síťová instalace server - PC s procesorem 2,4 GHz, 512 MB RAM, síťová instalace klient - PC s procesorem 800 Mhz, 128 MB RAM Spoleèné pro oba programy Síťový provoz víceuživatelský systém s možností definovat podrobná pøístupová práva uživatelùm Zálohování je standardní souèástí systému 8

10 Logio, s.r.o. Osadní 12a Praha 7 tel.: Marek Šucha tel.: Roadnet Transportation Suite Dopravci, logistiètí operátoøi, nápojáøi, potraviny, dodávkové služby, kanceláøské potøeby, ostatní distribuce, øízení obchodních zástupcù Integrovaný modulární systém spoleènosti UPS Logistics Technologies pro: - Strategické plánování teritorií a rozvozových tras (nákladní auta i obchodní zástupci) - Taktické (denní/skupinové) trasování a plánování - Optimalizace nakládky vozidel, plánování svozu - Sledování vozidel a stavu objednávek, bezdrátové odbavení - Dynamické trasování, multikriteriální optimalizace maximální zamìøení na optimalizaci zvolených oblastí (najeté km, èasová okna, náklady na dopravu, personál, úroveò zákaznického servisu ) a tím i rentabilitu øešení - Možnost integrovaného øešení nebo oddìleného fungování jednotlivých modulù - Standalone PC nebo Server-Klient - Multiuživatelské øešení, totální interaktivita, jednoduchost manuálních zásahù - Respektování sezónních výkyvù Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server, MS SQL nebo Oracle Bìžný PC server, Klient bìžné PC UPS and the UPS brandmark are trademarks that are used with permission by the owner, United Parcel Service of America, Inc. All rights reserved. 9

11 MAPFACTOR, s.r.o. Štefánikova Praha 5 tel.: Obchodní oddìlení tel.: PC Navigator 7 Evropa, Pocket Navigator 7 Evropa, MapExplorer 7 Evropa Øidièi, firmy provozující nákladní i osobní automobilovou dopravu, dispeèerská a logistická centra, majitelé firem s provozem služebních vozidel PC Navigator 7 Evropa / Pocket Navigator 7 Evropa Mapový a navigaèní software pro PC, notebooky a CarPC a PDA. GPS satelitní navigace: - Zobrazení aktuální pozice v mapì - Zobrazení aktuálního manévru a vzdálenosti k nìmu - Ukládání a pøehrávání cesty - Routování mezi evropskými státy bez pøepínání státu a bez Pøechodu do ménì detailní mapy - Otáèení mapy podle smìru jízdy nebo severem nahoru Hlasová navigace: - Intuitivní hlasová navigace od domu k domu v èeském jazyce (a mnoha dalších) - Oznámení pøíjezdu do cíle Routing plánování trasy: - Plánování domu k domu (door to door) trasy celou Evropou - Routování pøes hranice mezi evropskými státy - Silnice s poplatky a omezeními pro nákladní automobily - Jednosmìrky a dopravní omezení - Zobrazí nejkratší, nejrychlejší nebo nejlevnìjší trasu k jednomu nebo více cílùm - Detailní itineráø cesty Vyhledávání: - Index ulic s popisnými èísly domù - Pøes zajímavých míst - Pøidání vlastních uživatelských objektù - Nalezení nejbližších bodù zájmu - PSÈ Speciální funkce: - 2D/3D realistický vzhled mapy - Denní/noèní mód mìní barevné schéma pro denní nebo noèní øízení - Odometr zaznamenává ujeté vzdálenosti pro soukromé a služební cesty - Kategorie oblíbené vlastní body mužete zadávat do rùzných kategorií MapExplorer 7 Evropa Uživatelsky pøístupný mapový software pro sledování pohybu vozidel pokrývající území západní Evropy a Èeské republiky a nìkolika dalších státù východní Evropy s možností zobrazení map až do úrovnì ulic ve vìtšinì mìst. Software umožòuje zpracování a vyhodnocení nahraných dat z vozidla. Mezi jeho nejdùležitìjší funkce patøí: - Sledování jízdy v reálném èase - Zobrazování projetých tras - Pøehrávání pohybù vozidel - Nastavení geofencingu a lokálního geofencingu - Pøehled statistických údajù a nastavování vozidlové jednotky (ve vozidlové jednotce lze nastavit interval ukládání) - Další funkcí je vytvoøení elektronické knihy jízd Kniha jízd se tvoøí z uložených informací (datum, èas, poloha atd.). Celý systém pracuje automaticky, øidièi nedává možnost zasáhnout do ukládaných dat, proto jsou výsledné údaje pøesné a nezkreslené. Software umožòuje export dat do softwarù pro vedení evidence a zpracování veškerých údajù souvisejících s provozem vozidel, napøíklad do SPZ 2006 od Milk Computers. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW PC Navigator 7 Evropa - Windows 2000/XP/Vista, 3.1 GB volného místa na disku pro kompletní instalaci Evropy (státy mohou být instalovány samostatnì nebo ve skupinách) MapExplorer 7 Evropa - Windows 2000/XP/Vista, vozidlová jednotka MapFactor VTU 009 Pocket Navigator 7 Evropa - PDA s Pocket PC 2003 nebo novìjším, Windows Mobile, pamìťová karta (2.9 Gb pro kompletní instalaci Evropy), dotykový displej (VGA, QVGA, 240x240 px)

12 Milk Computers, s.r.o. Františka Køížka Praha 7 tel.: Kateøina Hejhalová tel.: SPZ 2007 SQL software pro automobily, kniha jízd, cestovní náhrady Všichni uživatelé služebních vozidel, organizace s firemními vozidly (pøípadnì soukromými vozidly používanými pro firemní úèely) - Komfortní kniha jízd - Cestovní náhrady tuzemské i zahranièní - Naèítání výpisù CCS, Benzina, OMV, Shell - Správa autoparku, kontrola termínù - Evidence dokumentù - Komplexní statistiky a grafy - Pøehledy, vyúètování (napø. soukromì ujetých kilometrù) - Plánování provozu, rezervace vozidel - Evidence leasingu a pojistného - Podpora sledování provozu vozidel pomocí GPS - Evidence nákladù dle zakázek, silnièní daò - Spolehlivost a bezpeènost dat pomocí MS SQL - Nové podrobné mapy ÈR, SR a støední Evropy Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW 80 MB místa na disku, 512 MB RAM, procesor 1,2 GHz, Windows 98/ME/2000/NT, Windows XP, Windows Vista 11

13 NAVISYS, s.r.o. Maøíkova Brno tel.: Mgr. Roman Mazánek tel.: BIZ4Logistics Spoleènosti poskytující služby v oblasti dopravy a logistiky (napø. spedièní spoleènosti, pøepravci s rozsáhlým vozovým parkem a logistická a distribuèní centra) BIZ4Logistics je unikátní logistický informaèní systém integrovaný s Microsoft Dynamics NAV. Uživatelé tak využívají dva v jednom robustní ekonomický základ z dílny Microsoft a specifický logistický produkt od NAVISYS. Produkt øeší všechny klíèové procesy od poptávkového øízení, plánování a realizace služeb až po finální fakturaci. Spravuje také vozový park èi internetový portál pro zákazníky, dispeèerská pracovištì, satelitní navigaci vozidel, plánování tras èi poskytování informací pøes Internet. Øešení lze velmi jednoduše pøizpùsobit dle požadavkù konkrétního zákazníka. Uživatelé BIZ4Logistics uvádìjí jako hlavní výhody jeho používání pøedevším zefektivnìní a zrychlení práce, úsporu nákladù, rùst obratu, zlepšení spolupráce mezi zákazníky a dodavateli a zesílení konkurenèní pozice pomocí nástroje monitorování a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb. 12

14 PLANstudio, spol. s r.o. Štìtkova Praha 4 fax: Aleš Holinský tel.: SmartMaps Office mapy pro vaši kanceláø Elektronický mapový systém je urèen pro každou kanceláø, kde potøebují: - Vyhledávat adresy vèetnì èp., ulice, mìsta - Plánovat služební cesty po ÈR, SR i støední a jižní Evropì - Evidovat v mapì zákazníky, filtrovat podle zadaných kriterií - Tisknout mapy v letácích, zasílat výøezy map em apod. SmartMaps Office je elektronický mapový systém pro stolní poèítaèe obsahující velké množství map, plánovaè cest po støedojižní Evropì (routeplaner) a vyhledávací rejstøíky ulic a obcí. Doplnìných o praktické funkce jako kreslení do map, pøidávání vlastních objektù do mapy, zasílání výøezù em apod. Práce s mapami a plánovaèem je výraznì rychlejší a snazší než u obdobných internetových map zmìna mìøítka je okamžitá, plánovaè nabízí nejrychlejší, nejkratší i ekonomickou trasu vèetnì srovnávací tabulky všech variant, možnost výpoètu mýta a omezení zpoplatnìných úsekù. Program obsahuje také navigaèní modul a ve spolupráci s GPS umožòuje vizuální a hlasovou navigaci. Souèástí je také možnost importu dat z GPS v nejrozšíøenìjších formátech, jejich evidence a zobrazení v mapách. Seznam map: - Automapa Èeské a Slovenské republiky 1: plánù mìst v ÈR + Bratislava v mìøítku 1: Automapa støední a jižní Evropy 1: (ÈR, SR, Polsko, Rakousko, Maïarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Švýcarsko, Nìmecko, severní Itálie) - Automapa celé Evropy 1:4 mil. Vybrané funkce: - Silnièní plánovaè cest (nejrychlejší, nejkratší, ekonomická) - Výpoèet mýtného - Mìøení vzdáleností v mapì - Tisk mapových výøezù - Export mapových výøezù - Odeslání mapových výøezù em - Zobrazení souøadnice v mapì - Odeèet souøadnic z mapy - Podpora souø. systémù WGS 84, UTM, JTSK, S42 - Vkládání uživatelských bodù - Vkládání uživatelských linií - Import linií z GPS záznamu - Parametry k uživatelským objektùm a filtry - Výmìna uživatelských dat mezi aplikacemi - Navigaèní modul (vizuální a hlasová navigace) Pozn.: Licence zahrnuje jednak bìžné užití produktu na zaøízení, kde byl instalován a jednak užití výstupù produktu pro pøedávání informací formou elektronické komunikace nebo digitálního tisku. Stránky produktu: Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Microsoft Windows XP/2000/Vista 13

15 PRINCIP, a.s. Radlická 204/ Praha 5 tel.: Pavel Èerný tel.: WEBDispeèink Autodopravci Portálová služba umožòující øízení provozu firemních vozidel, jejich sledování a dohledání, automatické tvorby knihy jízd, statistiky, plánování a archivace dat, z libovolného místa pøipojeného na internetový prohlížeè pomocí PC/NB/PDA/MDA/mobilního telefonu. Za exponát Internetový dispeèink pro telematiku s GPS/GSM byla odbornou komisí BVV a.s. Brno v soutìži o nejlepší exponát veletrhu AUTOTEC 2006 udìlena hlavní cena AUTOTEC PRIX 2006 v kategorii Cena Radiožurnálu Èro1. - Vedení klasické knihy jízd (osobní vozidla), editace knihy jízd - On-line sledování neomezeného poètu vozidel nad mapou - Vizualizace pøipojených periférií (plovák, prùtokomìr, CAN BUS/FMS, teplotní èidlo, otevøení nákladového prostoru) - Import a správa elektronických výpisù z platebních karet (CCS, Shell, Aral ) - Dotaz na okamžitou polohu vozidel, správa událostí (prùjezd, dosažení bodu) na mobilní telefon - Informace o narušení vozidla na mobilní telefon - Možnost vést neomezený poèet vozidel a uživatelù - Tisk a export knihy jízd do formátu (XLS, CSV, PDF) - Mapové podklady ÈR, SR a EU s ulièní sítí, Asie Reference Zákazníci v ÈR: Skanska, a.s.; Sazka, a.s.; Èeský Telecom, a.s.; Zentiva, a.s.; PRE, a.s.; ÈD Telematika; Kofola, a.s.; SÚS Kraj Vysoèina; Plzeòský Prazdroj, a.s.; Škoda Auto; Kraj Vysoèina; VCES Holding, s.r.o.; Student Agency, s.r.o.; MICOS, s.r.o.; Výtahy Schindler, a.s.; Strabag, a.s.; Metrostav; ZAPA Beton; Esa Kladno; Cross Speed, s.r.o.; NIKA Chrudim; DONAK Vyškov; ÈSAD Kyjov; Noprosu; Stopra CO; Jipocar, spol. s r.o.; Barum Continental; Prima Plyn; JTC Transcentrum; BORS Bøeclav, a.s.; NH Roadtrans; Šmídl transport; C.S. Cargo, s.r.o.; TBG Betonpumpy; TBG Metrostav; Westtransport Plzeò; Ministerstvo vnitra ÈR; Ministerstvo financí ÈR; Ministerstvo spravedlnosti ÈR; Policejní prezídium ÈR; Správa služeb Mìstské policie Praha; Kooperativa, a.s.; Slovenská pošta, š.p.; Autodoprava LAXI; Mountfield; Alliance Unichem; Hexanel; Zaøízení služeb pro Ministerstvo vnitra; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.; Tenzo, s.r.o.; Fenix; Vonet ÈR; LN Group, s.r.o.; Xaverov, a.s.; Secar Bohemia; Abel Computer; Technické služby Olomouc; SAKO Brno, a.s.; Technické služby Kopøivnice; Stavospol, s.r.o.; Remus, s.r.o.; Pragosoja, s.r.o.; City Realex, s.r.o.; Kodak Foto World, s.r.o.; Building SP, s.r.o.; Grand Line Holding, a.s.; GJW Praha, s.r.o.; Komterm, a.s. a stovky dalších spoleèností. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Na stranì uživatele postaèí libovolný internetový prohlížeè pøipojený pomocí PC/NB/PDA/MDA/mobilního telefonu. 14

16 TimoCom Soft und Hardware GmbH In der Steele 2 DE Düsseldorf tel.: +49 (0) Zákaznická linka tel.: Burza nákladù a volných vozù TimoCom TRUCK & CARGO Dopravní a spedièní firmy TimoCom TRUCK & CARGO je nejrozšíøenìjší burzou nákladù a volných vozù v Evropì jak do poètu uživatelù, tak i do poètu aktuálních nabídek dennì. Hlavní výhody: aktivních uživatelù ze 44 zemí Evropy aktuálních nabídek nákladù a vozù dennì - Výhodné paušální poplatky - On-line pøístup rychlost a aktuálnost - Velmi kvalitní mapa a kalkulátor výdajù na trasu vèetnì mýtného - Služby vymáhání pohledávek - Ètyøi týdny bezplatný a nezávazný test Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Windows 2000/XP/Vista, Internet 512 kb/s 15

17 TRANiS, s.r.o. Slezská Praha 3 tel: Lucie Moravcová tel.: Systémy pro on-line sledování pohybu vozidel pomocí GPS-Tracker, imonitor, Lupus, vèetnì Knihy jízd Autodopravci, stavební firmy, firmy vlastnící a provozující služební vozidla, vlastníci aut a spoleènosti podílející se na údržbì silnic a dálnic - Na obrazovce se pøehlednì zobrazuje aktuální poloha vozidla, stav (jízda, stání), smìr jízdy, èas, rychlost - Zobrazování jakékoliv jízdy na mapovém podkladì s podrobností do ulièních sítí mìst (mapové podklady NAVTEQ a CEDA) - Možnost sledování všech vozidel najednou v jedné mapì èi v jednotlivých oknech - Plánování tras a jejich optimalizace program obsahuje plnì funkèní Kilometrovník s podrobnou mapou ÈR a SR nebo volitelnì s mapou Evropy - Výpoèet nákladù na jízdu dle zvoleného typu vozidla vèetnì poplatkù za dálnice, mosty, tunely a trajekty - Zpìtné vyhodnocení skuteènì ujeté trasy od trasy naplánované - Funkce optimální vozidlo do bodu systém automaticky urèí, které vozidlo je nejblíže zvolenému bodu (napø. nakládka zboží) a usnadòuje tak výbìr mezi vozidly - Funkce body dosažení systém automaticky upozorní dispeèera, že vozidlo dosáhlo zvoleného bodu (napø. vykládka, nakládka,hranièní pøechody) - Identifikace øidièù pomocí dallas chipù - Podrobný rozpis jednotlivých jízd v pøehledné Knize jízd s informacemi o zaèátku a konci jízdy, ujetých kilometrech, dobì jízdy, èerpání paliva s možností editace dalších údajù pro výkazy Finanèního úøadu - Detailní statistiky za jednotlivá vozidla, øidièe, divize, støediska, firmu za zvolené èasové období - Rozlišení mezi služební a soukromou jízdou pomocí pøepínaèe jízd - Prùbìh jednotlivých jízd lze zpìtnì zobrazit v mapì s údaji o èase a rychlosti vozidla v jednotlivých úsecích jízdy, sledování nejvyšší dosažené a prùmìrné rychlosti,sledování povolené rychlosti - Pøenosy dat o èerpání PHM do systému z tankovacích karet uživatele - Evidence vozidel a øidièù dle zvolené struktury (firma divize støedisko) s nezbytnými údaji - Možnost pøipojení poèítaèe PDA využití navigace dle naplánované trasy - Pøehled kilometrù a hodin strávených v zahranièí jako podklad pro výplatu diet - Sledování zakázek k systému lze pøipojit webovou aplikaci, která zákazníkùm dopravce umožní sledování jejich zásilek (vozidel) - Informace o teplotì v nákladovém prostoru, pøekroèení povolené teploty pøeprava zvíøat - Informace o otevøení èi zavøení nákladového prostoru - Informace o pøipojení èi odpojení návìsu pøeprava zvíøat - Upozornìní øidièe v kabinì na pøekroèení teplotních limitù v pøepravním prostoru 16

18 Systém pro off-line sledování pohybu vozidel pomocí GPS-Lupus Kontrolor, vèetnì Knihy jízd Autodopravci, stavební firmy, firmy vlastnící a provozující služební vozidla, vlastníci aut a spoleènosti podílející se na údržbì silnic a dálnic firmy které nepotøebují znát aktuální polohu vozidla - Obsahuje nástroje na zpracování údajù o poloze vozidla a èasu z GPS, vè. zpracování Knihy jízd - Zpracované údaje lze dále upravovat, doplòovat (èerpání PHM, vlastní jízdy, jméno øidièe, úèel jízdy atd.) a tiskové výstupy použít jako výkaz pro finanèní úøady - Rychlé generování knihy jízd i z neúplných údajù, které si program automaticky doplní - Rozlišení služebních a soukromých jízd pøepínaèem na jednotce - Jízdy je možné vkládat, upravovat, kopírovat a mazat - Prohlížení ujetých tras v mapì - Zpracování údajù o èerpání PHM z výkazù tankovacích karet - Výpoèet náhrad za provoz soukromého vozidla pro služební úèely Plánovaè tras Kilometrovník PRO (podrobné mapy ÈR a Evropy) Autodopravci, stavební firmy, firmy vlastnící a provozující služební vozidla, vlastníci aut a spoleènosti podílející se na údržbì silnic a dálnic firmy vyžadující plánování trasy a nákladù na pøepravu. Dále potom pøepravci pro kontrolu ujetých kilometrù vykazovaných dopravci. - Výpoèet trasy ze zadaného výchozího do cílového místa se zadáním až 50ti tranzitních míst - Plánování trasy do ulic po celé západní Evropì. ÈR obsahuje 600 mìst až do ulièní sítì - Výpoèet nákladù na pøepravu zahrnuje výpoèet ceny za pohonné hmoty, poplatky za použití trajektù, silnic, dálnic - Databáze vozidel s možností zadání parametrù jako spotøeba, objem nádrže a požadovaná rezerva, druh paliva, cena za km, cena za stání, optimalizace atd. - Uživatelské databáze umožòují uživateli vytváøet si vlastní záznamy (poznámky) a umisťovat je do mapy jako ikonky - Seznam oblíbených míst slouží k rychlému pøidávání èasto vybíraných míst (napø. sídlo firmy) do zadání trasy - Plánování pøestávek v jízdì umožòuje upravit základní èasový plán jízdy, spoèítaný s ohledem na vyhlášku AETR Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Spoleèné pro všechny produkty Pentium III, 256 MB RAM, HDD: 10 GB, MS Windows 2000/XP/

19 UNICODE SYSTEMS, s.r.o. Ruská Tøebíè tel.: Ivo Èervený tel.: Øídící systémy pro èerpací stanice AutoSET 2N / FUEL Øídící a informaèní systémy pro neveøejné èerpací stanice - Tankovací a platební terminály pro samoobslužný výdej PHM FUEL 2000 Enterprise - Øízení a zpracování dat sítì neveøejných èerpacích stanic SHOP 2000 Enterprise - Øízení a zpracování dat sítì veøejných èerpacích stanic SHOP 2000 / EUROSHOP - Øídící, pokladní a informaèní systémy pro veøejné èerpací stanice - Tankovací a platební terminály pro samoobslužný výdej PHM - Kartové platební systémy Dopravní spoleènosti, stavební spoleènosti, provozovatelé vnitropodnikových èerpacích stanic, provozovatelé veøejných èerpacích stanic Spoleènost UNICODE SYSTEMS, s.r.o. vyvíjí, dodává a provádí servis øídících a informaèních systémù pro provozovatele èerpacích stanic. V oblasti neveøejných èerpacích stanic dodává tankovací platební terminály umožòující samoobslužný výdej pohonných hmot, olejù, provozních kapalin, nebo øízení automatických myèek. Èerpací stanice mohou tankovací terminály využívat pro samoobslužný výdej PHM s pøesnou a jednoznaènou evidencí pro vlastní potøebu nebo pro komerèní potøeby v pøípadì prodeje pohonných hmot smluvním odbìratelùm. Tankovací terminály jsou konstruovány tak, aby byla jednoznaènì zabezpeèena ochrana dat a provedených transakcí. Terminály lze jednoduchým zpùsobem integrovat do datové infrastruktury spoleènosti, aplikace zpracování dat umožòuje profesionální pøístup k informacím v rámci celé spoleènosti s možností exportù dat do nadøízených systémù spoleènosti. Spoleènost UNICODE SYSTEMS, s.r.o. má s aplikacemi øídících systémù dlouholeté zkušenosti, v souèasné dobì je provozu více než èerpacích stanic využívajících rùzné verze aplikací spoleènosti unicode. Tankovací terminály lze provozovat i v rámci sítì èerpacích stanic, k tomuto úèelu jsou v provozu k dispozici aplikace centrálního zpracování dat. V oblasti veøejných èerpacích stanic dodává spoleènost øídící a pokladní systémy pro veškeré typy a kategorie èerpacích stanic, vèetnì lokálního platebního systému. Èerpací stanice veøejné lze provozovat i kombinovanì, tedy opìt s použitím tankovacích platebních terminálù. 18

20 UNIS COMPUTERS, spol. s r.o. Jundrovská Brno tel.: Ing. Martin Janoušek tel.: PRYTANIS Dopravní, spedièní, logistické, opravárenské a obchodní spoleènosti Informaèní systém PRYTANIS je komplexní modulární systém pro dopravní, spedièní, logistické, opravárenské a obchodní spoleènosti. Je tvoøen moduly Ekonomika, Doprava a Spedice, Logistika, Obchod, Personalistika a mzdy, Zakázky. Celý systém pracuje nad jednou databází, neèeká se na žádné sehrávání èi uzávìrky systém pracuje v reálném èase. V rámci jedné instalace lze využívat pro více firem. Reference ANEXIA, s.r.o.; BORS Bøeclav, a.s.; CONE-DOPRAVA, a.s.; CROSS SPEED, s.r.o.; CTJ, a.s.; ÈSAD Tišnov, s. r. o.; DACHSER E.S.T., a.s.; ESA, s.r.o.; FTL First Transport Lines, a.s.; Jaromír Musil J.M.I.T.; LITRA, s.r.o.; M+L LOGISTIK, s.r.o.; NICOTRANS, a.s.; OKD; Doprava, akciová spoleènost; SPETRA CZ, s.r.o.; Šmídl, s.r.o.; TONAMO, a.s.; Tourbus, a.s.; TQM holding, s.r.o.; ZP ZEMAN TRANSPORT Group Brno, a.s. a další. Certifikace Cisco Premier Certified Partner, Cisco Wireless LAN Support Specialist, HP Preferred Partner, ISO 9001: TickIT, Novell Silver Solution Provider, Sun iforce Business Partner Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Pro uživatele: Windows 2000, Windows XP Pro server: LINUX, Solaris, minimální konfigurace - Procesor 1 GHz, 1 GB RAM, HDD: 30 GB 19

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY OBSAH Str. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy

Více

Informační systém PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti

Informační systém PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti Informační systém PRYTANIS informační systém pro dopravní, spediční, logistické a obchodní společnosti ISO 9001:2008 + TickIT ISO 14001 Informační systém PRYTANIS udává směr Tradice více než 15 let vývoje

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Dispatcher 3 Kniha jízd

Dispatcher 3 Kniha jízd Dispatcher 3 Kniha jízd 1 Obsah: Základní popis programu.. 3 Vložení vozidla.. 4 Vložení záznamu o jízdě.. 6 Import dat z GPS off-line jednotky LUPUS.. 8 Import tankovacích karet.. 10 Sloučení jízd v jednom

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Unikátní systém pro správu vozového parku

Unikátní systém pro správu vozového parku Unikátní systém pro správu vozového parku Více jak 4000 korporátních klientů a státních institucí Více jak 33.000 přihlášených vozidel a mechanismů Česko Moravské řešení Měsíční přírůstek cca 600 vozidel

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS

Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz JASU

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS zajišťuje příjem, zpracování a vyhodnocování informace z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) připojených střežených

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva Systém FuelOmat revoluční tankování paliva FUELOMAT A.S. Naše společnost v současné době nabízí v České republice revoluční systém tankování paliva FuelOmat, který je odlišný od karetních systémů pro tankování

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Brněnské komunikace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Mendelova

Více

10/2010 - ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Komunikace s řidičem Garmin a Webdispečink, nový e-shop! 3 Novinky z Webdispečinku 8 Kontrola soukromých jízd Odsouhlasení/potvrzení knihy jízd Statistika rychlosti

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK Přenosné čerpací stroje AVK O firmě Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem, montáži a údržbou přenosných čerpacích strojů řady AVK. Koncepce

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

NÁKLADY. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

NÁKLADY. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby NÁKLADY Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Modul Náklady... 3 Import

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Transport a logistika

Transport a logistika 2012 Transport a logistika O nás Firma Hral byla založena 3. 8. 1998. Je zaměřena na projekty v oblasti retail logistiky a zásobování obchodních sítí dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme služby v oblasti

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů

SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Miroslav Klapka 1 SIMON Systém elektronického sledování železničních vozů Klíčová slova: monitoring, sledování železničních vozů, track&trace, elektronická železniční mapa, projekt JEWEL, projekt RailMap

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Pěší navigace pomocí lokálně kontextových služeb

Pěší navigace pomocí lokálně kontextových služeb Vybrané informační systémy cestovního ruchu Pěší navigace pomocí lokálně kontextových služeb Archalous Tomáš Hájková Lucie Hovorková Milena Jinochová Bohdana Hradec Králové 2014 Obsah Úvod... 2 Základní

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více