SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY"

Transkript

1 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007

2 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH, s.r.o....3 CID International, a.s....5 D&COMM, spol. s r.o....6 KSH-Data, s.r.o....7 Logio, s.r.o....9 MAPFACTOR, s.r.o Milk Computers, s.r.o NAVISYS, s.r.o PLANstudio, spol. s r.o PRINCIP, a.s TimoCom Soft und Hardware GmbH...15 TRANiS, s.r.o UNICODE SYSTEMS, s.r.o UNIS COMPUTERS, spol. s r.o Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy 2) AUTODATA Liberec ANO ANO NE NE NE AXITECH, s.r.o. ANO ANO ANO NE ANO CID International, a.s. ANO ANO NE NE NE D&COMM, spol. s r.o. ANO ANO ANO ANO ANO KSH-Data, s.r.o. ANO ANO ANO NE NE Logio, s.r.o. NE ANO NE NE NE MAPFACTOR, s.r.o. ANO ANO ANO NE ANO Milk Computers, s.r.o. ANO NE NE NE NE NAVISYS, s.r.o. ANO ANO ANO ANO ANO PLANstudio, spol. s r.o. NE NE NE NE ANO PRINCIP, a.s. ANO ANO NE NE NE TimoCom Soft und Hardware GmbH NE NE NE ANO NE TRANiS, s.r.o. ANO ANO NE NE ANO UNICODE SYSTEMS, s.r.o. NE ANO NE NE NE UNIS COMPUTERS, spol. s r.o. ANO NE NE NE NE 1) elektronická kniha jízd, logistické systémy, úèetnictví dopravních firem, celní systémy apod. 2) kilometrovník, digitální automapy, navigace, kalkulátory mýtného apod. 1

3 AUTODATA Liberec Gagarinova Liberec 7 RNDr. Jan Vanìk tel.: Øízení dopravního støediska Zakázkový systém autodílny Sklad pro potøeby autodílny Sledování termínù prohlídek, výmìn olejù, výmìn agregátù Sledování termínù školení pracovníkù Pùjèovna vozidel a mechanizace Firmy provozující externí/vnitropodnikovou dopravu a mechanizaci jako hlavní nebo jako vedlejší (režijní) podnikatelskou èinnost. Firmy zajišťující opravárenskou èinnost pro externí nebo vnitro potøebu. Øízení dopravního støediska - Kompletní zpracování provozních dokladù vznikajících pøi dopravnì-mechanizaèních èinnostech ( Záznam o provozu vozidla, Výkaz o provozu mechanismu, Jízdy osobního vozidla, ) - Výpoèet externí/vnitro fakturace, sestavení daòových dokladù, sestavy pro zúètování vnitropodnikových výkonù, propojení na Úèetnictví - Sledování pohybu PH, výpoèet normované spotøeby, evidence èerpání PH (za hotové, z PH-karet (CCS, BENZINA,OMV...), z vlastní stanice, od cizí èerpací stanice), rozbory skuteèné a normované spotøeby - Sestavení podkladù odpracované a neodpracované doby øidièù - Evidence statistických údajù (celkové a ložené km, pøepravené tuny, motohodiny, substráty/nebezpeèné odpady, èasy jízdy, N+V, èinnosti zaøízení, závad a oprav, BP, atd.) - Evidence všech nákladù na vozidlech, sestavy porovnání náklady/výkony/zisk, zpracování silnièní danì, zákonného pojištìní - Sestavení plánu výjezdu, pøedtisk údajù do dokladu Záznam o provozu vozidla, evidence vydaných/vrácených dokladù, objednávky/žádanky - Využití dat z GPS sledování vozidel/mechanismù Sklad pro potøeby autodílny - Kompletní zpracování procesu pøíjmu, výdeje a prodeje náhradních dílù a ostatních materiálù pro potøeby autodílny - Evidence pohybu jednotlivých skupin použitého materiálu a náhradních dílù dle vozidel, dle zakázkových listù autodílny Zakázkový systém autodílny - Kompletní zpracování procesu pøijetí, pøidìlení, realizace a vyhodnocení zakázky na opravu/údržbu vozidla nebo mechanismu - Evidence jednotlivých pracovních operací, použitého materiálu/náhradních dílù, možnosti normování pracovních operací - Evidence úèasti jednotlivých pracovníkù na realizaci zakázkového listu - Fakturace, sestavení daòových dokladù, propojení na Úèetnictví - Zpracování agendy Mìøení emisí emisní protokoly, evidence OTP a nálepek Sledování termínù prohlídek, výmìn olejù, výmìn agregátù - Kompletní evidence a sledování termínù technických prohlídek, emisí a ostatních termínù, které se musí na vozidlech sledovat - Kontroluje pøekroèení výkonových ukazatelù (ujeté km, motohodiny, spotøeby PH,...) výmìn olejù, povinných prohlídek (garanèní, typu A, B), oprav a výmìn nejdùležitìjších agregátù Sledování termínù školení pracovníkù - Kompletní evidence a sledování termínù školení, profesních zkoušek a prohlídek pracovníkù, evidence zapùjèených a vrácených vìcí Pùjèovna vozidel a mechanizace - Kompletní zpracování procesu zapùjèení a vrácení vozidel a mechanizaèních prostøedkù, fakturace za výpùjèní dobu, inventura prostøedkù, atd. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Pentium, 64 MB RAM, HDD: 500 MB, Windows 95 98, Windows NT/2000 a vyšší. Možnost síťového provozu. 2

4 AXITECH, s.r.o. Míru Frýdek-Místek tel.: David Soviš tel.: TRUCK DATA MEMORY TDM Systém je urèen pro velké i malé dopravce, stavební a technologické firmy pro dispeèerské øízení, monitoring a controlling Aplikace Aplikace je urèena pro osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy, stroje, lokomotivy a taxi vozidla. - Komplexní systém pro osobní, nákladní i lokomotivní dopravu - GPRS i CSD pøenosy dat - Modulová stavebnice roste s potøebami - Chránìná technologie mìøení paliva - Oboustranná komunikace dispeèer/øidiè (text, hlas) - Elektronická stazka - Vývoj, výroba, montáž, servis vše pod jednou støechou - Vzdálená správa jednotek i software unikátní øešení - Systémová integrace - Výborná cena Jednotka Vzdálená správa jednotky: - Vzdálený pøepis firmware, bez nutnosti pøistavení vozidla, bez ztráty dat - Vzdálený pøepis parametrù, pravidelný upgrade firmware - Implementace zmìn požadavkù na provozní chování jednotky - Reakce na zmìny v síti operátora bez nutnosti servisního zákroku - Libovolné zmìny intervalù v závislosti se zmìnou tarifikace napø. v roamingu - Volby preferovaných operátorù a jejich zmìny - Vzdálené úpravy provozních parametrù - Úspora nákladù na servis jednotek Funkce jednotky: - Snímkový, nastavitelný záznam polohy vozidla - Provozní záznam - Ujetá vzdálenost z tachometru nebo tachografu - Ujetá vzdálenost z GPS - Doba pøekraèování rychlosti, maximální rychlost - Bìh motoru, Motohodiny doba èinnosti pøídavného zaøízení - Otáèky motoru - Pøipojení FMS sbìrnice - Identifikace øidièe, komunikace s vozidlem a øidièem - Zjištìní aktuální polohy vozidla - Posílání aktuální polohy na mobil - Automat - Alarmy na dispeèink, alarmy pøímo na mobil - Mìøení paliva elektronickými sondami TR v reálném èase - Mìøení tankování - Záznam podezøelých úbytkù paliva - Alarm o podezøelém úbytku na dispeèink - Alarm o podezøelém úbytku pøímo na mobil - Pøenos dat z roamingu GPRS i CSD - Konfigurovatelné vstupy - Záznam výpadkù napájení - Propojení platebních systémù - Servisní detekce funkènosti a zapojení vstupù - Zabezpeèení vozidla - Napojení na pult ochrany - Vzdálená správa jednotek - Aktualizace firmware pøístrojù on line GSM 3

5 Grafický terminál GT2, GT3 - Prostøedí komunikace aktivní komunikace dispeèer-øidiè - Chat textová komunikace pøes GPRS prakticky nulové náklady - SMS komunikace - Elektronické stazka - Odesílání zakázek na displej - Seznamy zakázek v pamìti - Odesílání potvrzených zakázek zpìt na dispeèink - Volba režimù jízdy - Identifikace øidièe PINem - Identifikace druhého øidièe - Aktivní pøepis zakázek - Aktivní telefonní seznamy - Povolená èísla - Hlasová komunikace, hands free - Doplnìní provozních údajù øidièem SW Server: - Síťový provoz - Stabilní SQL databáze Klient: - Nastavitelné úrovnì vstupu - Vektorové i rastrové mapy vèetnì ulièní sítì ÈR a Evropy - Vytýèení a pojmenování vlastních oblasti - Barevné rozlišení aktivity vstupù èinností vozidla (sype, seje, pomíchává atd.) - Animace historie pohybu vozidla - Kontrola pohybu vozidel v oblasti - Robustní rozsah sestav (filtry dle vozidel, skupin vozidel, øidièù, datumù, èasù atd.) - Grafické sestavy (rozložení jízd, mìsíèní nájezdy všech prostøedkù atd.) - Denní, týdenní, mìsíèní, roèní statistiky celého autoparku - Osobní, nákladní vozidla a stroje v jednom SW - Exporty sestav (více formátù) - Kniha jízd (doporuèení FÚ) - SMS správce (historie outlook) - Správce terminálové komunikace - Importy z tankovacích systémù - Správa nákladù na provoz (normy, porovnání skuteènosti s normou atd.) - Kontrola servisních intervalù vozidel (prohlídky, pneu, oleje atd.) GPRS server: - Udržování komunikace s jednotkami - Vyøizování požadavkù dispeèinku - Vyøizování automatických požadavkù Vzdálený klient replikace pøes intranet a Internet: - Vzdálené støedisko zákazníka (mimo síť) - Originální úèelové øešení Aktualizace pøes Internet: - Pravidelné aktualizace minimálnì ètyøikrát roènì s novinkami Systém lze integrovat do informatiky firmy. Sleva na pojistném dopravní techniky a strojù. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Doporuèená konfigurace Klient: PC s Windows XP/2000 nebo Vista, procesorem 1,5 Ghz a 512 MB RAM Server: PC s Windows 2000/2003/XP nebo Vista a procesorem 2 Ghz a MB RAM 4

6 CID International, a.s. Nádražní Ostrava tel.: Ing. Rostislav Vašek tel.: IS LORI Informaèní systém pro silnièní spedici a autodopravu Informaèní systém LORI je urèen pro dynamicky se rozvíjející firmy, které podnikají v oblasti silnièní dopravy a spedice. Zahrnuje v sobì všechny nejnovìjší prvky, které jsou dostupné na poli informaèních technologií. Implementací systému do vaší firmy získáte silný nástroj pro øízení všech procesù, pøizpùsobený na míru právì vašim potøebám. Zlepšením a zefektivnìním organizace práce dojde k významnému posunu vaší spoleènosti smìrem ke špièce v oboru silnièní dopravy a spedice. Je urèen pro støední a velké spedièní firmy a autodopravce. Pøedstavuje dynamický a výkonný softwarový nástroj jak pro každodenní a rutinní práci, tak pro strategické plánování a kvalifikované manažerské rozhodování. Z uživatelského hlediska se vyznaèuje pøehledným a intuitivním ovládáním. Velmi významným usnadnìním pro práci dispeèerù v oblasti plánování pøeprav je implementace vizualizaèního nástroje Dispeèerská plachta. Pro potøeby øízení a strategického rozhodování managementu systém disponuje celou škálou pøehledových a statistických sestav. Budete mít možnost zkoumat velké množství vzájemnì provázaných dat z mnoha úhlù pohledu. Komplexní informaèní systém LORI vám pomùže dosáhnout lepšího výsledku ve všech èinnostech a aktivitách spojených se spedicí a autodopravou. Plánování pøeprav Po zavedení informaèního systému LORI budou mít vaši provozní pracovníci moderní nástroj pro organizování pøeprav. Pro dispeèery je pøipraven speciální modul Dispeèerská plachta, ve kterém v grafickém prostøedí, systémem drag&drop pøiøazují volné zásilky disponibilním kamionùm a zajišťují tak jejich optimální vytížení. Modul mùže mít zapojenu celou øadu kontrolních mechanismù, které mohou avizovat nebo blokovat pøednastavené události jako napøíklad pøetížení kamionu, nesoulad ADR na kamionu a zásilce apod. Péèe o dopravní prostøedky V rámci systému je možné plánovat, sledovat a vyhodnocovat všechny aktivity spojené s provozem dopravních prostøedkù. V oblasti údržby vozidel budete mít k dispozici modu Garážmistr, pomocí kterého budete moci sledovat jednotlivé servisy, operace provádìné na vozidlech vèetnì konkrétních náhradních dílù na vozidle použitých. Pro ekonomická vyhodnocení je možné navádìt pouze èástky placené za externí servisní služby, nebo využít provázanosti s modulem Sklad náhradních dílù. Sklad náhradních dílù je dále navázán na modul Evidence pneumatik, díky nìmuž budete mít pøesné informace o celém životním cyklu pneumatik. Tyto informace budete schopni statisticky vyhodnocovat a pøijímat pøípadná nápravná opatøení. Automatické výpoèty diet a mezd V oblasti ekonomiky pomùže nasazení informaèního systému LORI zøejmì nejvíce pøi práci s dietami a mzdami øidièù. Vnitrostátní i zahranièní diety je možné poèítat na základì zadaných údajù v modulu STAS za období, za jednu cestu nebo skupinu cest. Systémovì jsou podchyceny i vyplácené zálohy a jejich vypoøádání. Celý systém výpoètu diet mùžete mít plnì zautomatizován v pøípadì, že využíváte napojení vašich vozidel na GPS systém. Mzda øidièù èasto obsahuje rùzné výkonové složky. Tyto je možné kalkulovat na základì dat podchycených v informaèním systému (napø. v modulu STAS). Možné je využívat i složitìjší algoritmy, které jsou nìkdy nutné k nastavení správného motivaèního systému pro zamìstnance. Vypoètené údaje mùžeme jednoduchým zpùsobem pøenášet do ekonomického systému k finálnímu zaúètování. Marketingové informace v dopravì Nutnost sbírat a vyhodnocovat informace o klientech, pøepravcích, spolupracujících spoleènostech nebo vlastních zamìstnancích dnes vyplývá nejen z požadavkù norem øady ISO Je velmi to dùležitá èinnost pro pøežití a rozvoj firmy. Informaèní systém LORI podporuje tuto èinnost speciálními moduly navrženými pro tyto úèely. Je možné srovnávat ekonomické ukazatele v systému obsažené se subjektivními názory hodnotitelù. Nastavený systém práce pak probíhá velmi úèinnì a efektivnì. 5

7 D&COMM, spol. s r.o. Korunovaèní Praha 7 tel.: Ing. Miroslav Auzký tel.: Euteltracs Technické a programové vybavení pro maximální využití Vašeho vozového parku. Zajišťuje aktuální pøehled o pøepravách a jejich stavu, dispozice pro øidièe, hlášení o stavu pøepravy, odklon od trasy, pøedpokládaný pøíjezd, sledování pracovní doby øidièe a odpoèinek (tachograf) vèetnì výkazù, diety, stazky a další agendy, styl a ekonomiku jízdy øidièe, obousmìrnou komunikaci dispeèer - øidiè, lokalizace vozidla. Jednotný tarif vèetnì zahranièí, 20ti letá historie systému, mezinárodní zázemí, neustálý rozvoj. Nezáleží, zda máte 5 nebo 500 vozidel, reference napø. Willi Betz, Vos Logistics, Westermann, Hindelang, OK Trans, ÈSAD Jihotracs, Bluetrucks/Èechofracht. Kategorie: Infosystém dopravní firmy, Sledování vozidel a provozních dat, Vyhledávání vozidel, Vytìžovací databanky, Geoinformaèní systémy. Map&Guide Profesionální mapový software pro dopravce, standard západoevropských dopravcù. Výpoèet mýta v celé Evropì, vèetnì ÈR, platformu využívá též Spolupráce s Toll Collect. Možnost doplnìní o data s limity pro kamionovou pøepravu (hmotnost, rozmìry, nebezpeèná pøeprava). Podrobnost mapových podkladù dle volby až na úroveò jednotlivých ulic v rámci celé Evropy (západní, støední i východní), pravidelné aktualizace map. Výpoèet optimální trasy dle zvolených kritérií vèetnì alternativ, volba profilu vozidla (typ, náklady, rychlost, ), výškový profil trasy. Editování silnièní sítì (omezení pro dopravu), informace o dopravní situaci (momentální prùjezdnost). Zapoètení pøestávek v dobì øízení øidièe a maximální denní pracovní doby. Uživatelské body, èerpací stanice, hotely, letištì a množství dalších POI (zájmové body). Možnost exportu a importu dat, spolupráce s dalšími aplikacemi. Rùzné platformy: internet (základní verze zdarma), lokální instalace, celopodnikové øešení (integrace), navigace. Kategorie: Infosystém dopravní firmy, Sledování vozidel a provozních dat, Vyhledávání vozidel, Vytìžovací databanky, Geoinformaèní systémy. Microsoft Open License Multilicenèní smlouva spoleènosti Microsoft, která umožòuje nakupovat levnìji kanceláøské balíky, operaèní systémy a serverové systémy. Díky dohodì mezi sdružením ÈESMAD BOHEMIA a Microsoftem, mohou èlenové sdružení nakupovat prostøednictvím spoleènosti D&COMM za výhodnìjší ceny. Kategorie: Infosystém dopravní firmy, Vytìžovací databanky, Geoinformaèní systémy. AuditPro AuditPro umožòuje ve velmi krátké dobì zavést efektivní správu software, hardware i veškerého ostatního majetku tak, aby probíhala s minimálním úsilím a maximálnì šetøila prostøedky firem. Nasazení AuditPro Vám umožní: - Pøesnì vìdìt, kdo jaký software ke své práci skuteènì používá (nejen to co má instalováno na svém disku pro pøípad, že by to chtìl nìkdy použít) a na základì tìchto informací úèinnì optimalizovat své licenèní hospodáøství. - Zamezit provozování nelegálního software a ušetøit si obavy z porušování autorských práv ve vaší firmì. Nastavit procesy správy softwarových licencí ve Vaší firmì. - Šetøit finanèní prostøedky pøi nákupu softwarových licencí a hardwarového vybavení. - Zamezit nežádoucím aktivitám uživatelù (napøíklad hraní her v pracovní dobì, zneužívání firemního internetu, ukládání soukromých fotografií, hudebních nahrávek apod., které pouze zahlcují síť, zabírají místo na discích firemních poèítaèù a odvádìjí pozornost od pracovních úkolù). - Jednoduše zavést trvalou evidenci poèítaèù, software, licencí, instalací, majetku a udržovat ji aktuální. Kategorie: Infosystém dopravní firmy. Softwarový Audit Služba, která umožòuje spoleènosti zjistit aktuální stav licencí softwaru, míru legality a efektivity využívání softwarù, které jsou aktuálnì používány v praxi. Po skonèení auditu je spoleènost seznámena s aktuálním stavem licencí, jsou ji navrženy formy øešení zjištìných nedostatkù do budoucna, popøípadì vytvoøen harmonogram investic do software. Dále jsou provìøeny smìrnice spoleènosti, které mohou být upraveny dle stávající legislativy tak, aby byla spoleènost chránìna proti porušování zákonù a zároveò byla chránìna proti neukáznìným zamìstnancùm. Souèástí softwarového auditu je dnes i personální audit, který sleduje efektivitu využití software. Kategorie: Infosystém dopravní firmy. 6

8 KSH-Data, s.r.o. B. Smetany Lanškroun tel.: Ing. Vlastimil Hejl tel.: Doprava 3K modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy DOPRAVA 2000 modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy Firmy bez omezení velikosti provozující tuzemskou, mezinárodní a autobusovou dopravu, zasilatelství nebo opravárenství vlastních i cizích vozidel Informaèní systémy Doprava 3K / Doprava 2000 øeší komplexnì širokou problematiku tuzemské a mezinárodní kamionové dopravy, spedièní a zasilatelské èinnosti, skladového hospodáøství a opravárenství vozidel. Jsou urèeny pro dynamicky se rozvíjející firmy, které kromì potøeby výrazného snížení pracnosti administrativy hledají výkonný nástroj pro øízení. Oba systémy jsou vybaveny otevøeným rozhraním pro komunikaci a výmìnu dat s okolím tj. na: úèetní programy, systémy sledování vozidel, platební karty (import èerpání PHM, poplatky za mýtné transakce, ), banku, èerpací stanice, databanku pøeprav a podobnì. Modul Doprava je urèen pro firmy, které se zabývají tuzemskou nebo mezinárodní èi autobusovou dopravou. Umožòuje evidovat veškeré informace a data související s provozem autodopravy, automatizuje administrativu a pøedevším poskytuje øadu užiteèných ekonomických pøehledù a rozborù o výkonech, výnosech a nákladech provozu vozidel, podklady pro fakturaci a mnoho dalších. - Záznamy o provozu vozidel - Automatické hlídání prohlídek, výmìn, - Náklady a výnosy, mzdy øidièù - Èerpání a spotøeby PHM - Vyúètování pracovní cesty Modul Spedice komplexnì øeší problematiku spedièní èinnosti od pøijetí objednávky od zákazníka (zakázka na pøepravu) až po koneènou fakturaci zakázky. Poskytuje øadu pøehledù rentability spedièní èinnosti. - Evidence požadavkù na pøepravu - Objednávky na pøepravu - Deník dispeèera, rentabilita zakázek - Dispeèerská plachta - Evidence trajektù - Podpora pro øízení jakosti dle norem ISO Modul Autoservis øeší problematiku opravárenství cizích i vlastních vozidel od pøijeté zakázky na opravu až po vystavení úètenky èi faktury za opravu. U vlastních vozidel se náklady na opravu zohledòují v celkových nákladech na provoz vozidel. - Zakázky na vlastní i cizí vozidla - Fakturace zakázek - Sazebník prací - Historie realizovaných oprav - Kontroly vozidel, plány preventivních prohlídek 7

9 Modul Sklad slouží ke skladové evidenci náhradních dílù, pohonných hmot, popø. zboží s možností výdeje na vlastní vozidla èi prodeje. Je výkonným doplòkem modulu Doprava a Autoservis. - Skladové pohyby - Cisterny pohonných hmot - Tvorba prodejních cen - Prodej ze skladu - Inventury skladù Moduly Fakturace a Valutové pokladny slouží k fakturaci podkladù z modulù Doprava, Spedice, Sklad a Autoservis a k evidenci daòových dokladù. Zajišťují propojení s úèetními programy. - Fakturace výkonù - Faktury odeslané, dobropisy - Faktury došlé, platební pøíkazy - Zálohové listy - Zápoèet pohledávek a závazkù - Úhrady faktur, bankovní výpisy - Kniha faktur - Pokladny, pokladní doklady Manažerská nadstavba obsahuje grafické znázornìní výsledkù, generátor tiskových sestav, automatické zpracování objednávek z internetu a podobnì. Pøípadní zájemci o uvedené programy si mohou vyžádat funkèní demoverzi nebo využít bezplatnou prezentaci. Podrobnìjší informace naleznete na nebo mùžete pøímo kontaktovat firmu KSH-Data s.r.o. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW DOPRAVA 2000 Operaèní systém: Windows 9x/2000/NT/XP/Vista Minimální hardwarové požadavky: PC s procesorem 800 Mhz, 128 MB RAM Doprava 3K Operaèní systém: Windows 2000/NT/XP/Vista/Linux Minimální hardwarové požadavky: síťová instalace server - PC s procesorem 2,4 GHz, 512 MB RAM, síťová instalace klient - PC s procesorem 800 Mhz, 128 MB RAM Spoleèné pro oba programy Síťový provoz víceuživatelský systém s možností definovat podrobná pøístupová práva uživatelùm Zálohování je standardní souèástí systému 8

10 Logio, s.r.o. Osadní 12a Praha 7 tel.: Marek Šucha tel.: Roadnet Transportation Suite Dopravci, logistiètí operátoøi, nápojáøi, potraviny, dodávkové služby, kanceláøské potøeby, ostatní distribuce, øízení obchodních zástupcù Integrovaný modulární systém spoleènosti UPS Logistics Technologies pro: - Strategické plánování teritorií a rozvozových tras (nákladní auta i obchodní zástupci) - Taktické (denní/skupinové) trasování a plánování - Optimalizace nakládky vozidel, plánování svozu - Sledování vozidel a stavu objednávek, bezdrátové odbavení - Dynamické trasování, multikriteriální optimalizace maximální zamìøení na optimalizaci zvolených oblastí (najeté km, èasová okna, náklady na dopravu, personál, úroveò zákaznického servisu ) a tím i rentabilitu øešení - Možnost integrovaného øešení nebo oddìleného fungování jednotlivých modulù - Standalone PC nebo Server-Klient - Multiuživatelské øešení, totální interaktivita, jednoduchost manuálních zásahù - Respektování sezónních výkyvù Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server, MS SQL nebo Oracle Bìžný PC server, Klient bìžné PC UPS and the UPS brandmark are trademarks that are used with permission by the owner, United Parcel Service of America, Inc. All rights reserved. 9

11 MAPFACTOR, s.r.o. Štefánikova Praha 5 tel.: Obchodní oddìlení tel.: PC Navigator 7 Evropa, Pocket Navigator 7 Evropa, MapExplorer 7 Evropa Øidièi, firmy provozující nákladní i osobní automobilovou dopravu, dispeèerská a logistická centra, majitelé firem s provozem služebních vozidel PC Navigator 7 Evropa / Pocket Navigator 7 Evropa Mapový a navigaèní software pro PC, notebooky a CarPC a PDA. GPS satelitní navigace: - Zobrazení aktuální pozice v mapì - Zobrazení aktuálního manévru a vzdálenosti k nìmu - Ukládání a pøehrávání cesty - Routování mezi evropskými státy bez pøepínání státu a bez Pøechodu do ménì detailní mapy - Otáèení mapy podle smìru jízdy nebo severem nahoru Hlasová navigace: - Intuitivní hlasová navigace od domu k domu v èeském jazyce (a mnoha dalších) - Oznámení pøíjezdu do cíle Routing plánování trasy: - Plánování domu k domu (door to door) trasy celou Evropou - Routování pøes hranice mezi evropskými státy - Silnice s poplatky a omezeními pro nákladní automobily - Jednosmìrky a dopravní omezení - Zobrazí nejkratší, nejrychlejší nebo nejlevnìjší trasu k jednomu nebo více cílùm - Detailní itineráø cesty Vyhledávání: - Index ulic s popisnými èísly domù - Pøes zajímavých míst - Pøidání vlastních uživatelských objektù - Nalezení nejbližších bodù zájmu - PSÈ Speciální funkce: - 2D/3D realistický vzhled mapy - Denní/noèní mód mìní barevné schéma pro denní nebo noèní øízení - Odometr zaznamenává ujeté vzdálenosti pro soukromé a služební cesty - Kategorie oblíbené vlastní body mužete zadávat do rùzných kategorií MapExplorer 7 Evropa Uživatelsky pøístupný mapový software pro sledování pohybu vozidel pokrývající území západní Evropy a Èeské republiky a nìkolika dalších státù východní Evropy s možností zobrazení map až do úrovnì ulic ve vìtšinì mìst. Software umožòuje zpracování a vyhodnocení nahraných dat z vozidla. Mezi jeho nejdùležitìjší funkce patøí: - Sledování jízdy v reálném èase - Zobrazování projetých tras - Pøehrávání pohybù vozidel - Nastavení geofencingu a lokálního geofencingu - Pøehled statistických údajù a nastavování vozidlové jednotky (ve vozidlové jednotce lze nastavit interval ukládání) - Další funkcí je vytvoøení elektronické knihy jízd Kniha jízd se tvoøí z uložených informací (datum, èas, poloha atd.). Celý systém pracuje automaticky, øidièi nedává možnost zasáhnout do ukládaných dat, proto jsou výsledné údaje pøesné a nezkreslené. Software umožòuje export dat do softwarù pro vedení evidence a zpracování veškerých údajù souvisejících s provozem vozidel, napøíklad do SPZ 2006 od Milk Computers. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW PC Navigator 7 Evropa - Windows 2000/XP/Vista, 3.1 GB volného místa na disku pro kompletní instalaci Evropy (státy mohou být instalovány samostatnì nebo ve skupinách) MapExplorer 7 Evropa - Windows 2000/XP/Vista, vozidlová jednotka MapFactor VTU 009 Pocket Navigator 7 Evropa - PDA s Pocket PC 2003 nebo novìjším, Windows Mobile, pamìťová karta (2.9 Gb pro kompletní instalaci Evropy), dotykový displej (VGA, QVGA, 240x240 px)

12 Milk Computers, s.r.o. Františka Køížka Praha 7 tel.: Kateøina Hejhalová tel.: SPZ 2007 SQL software pro automobily, kniha jízd, cestovní náhrady Všichni uživatelé služebních vozidel, organizace s firemními vozidly (pøípadnì soukromými vozidly používanými pro firemní úèely) - Komfortní kniha jízd - Cestovní náhrady tuzemské i zahranièní - Naèítání výpisù CCS, Benzina, OMV, Shell - Správa autoparku, kontrola termínù - Evidence dokumentù - Komplexní statistiky a grafy - Pøehledy, vyúètování (napø. soukromì ujetých kilometrù) - Plánování provozu, rezervace vozidel - Evidence leasingu a pojistného - Podpora sledování provozu vozidel pomocí GPS - Evidence nákladù dle zakázek, silnièní daò - Spolehlivost a bezpeènost dat pomocí MS SQL - Nové podrobné mapy ÈR, SR a støední Evropy Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW 80 MB místa na disku, 512 MB RAM, procesor 1,2 GHz, Windows 98/ME/2000/NT, Windows XP, Windows Vista 11

13 NAVISYS, s.r.o. Maøíkova Brno tel.: Mgr. Roman Mazánek tel.: BIZ4Logistics Spoleènosti poskytující služby v oblasti dopravy a logistiky (napø. spedièní spoleènosti, pøepravci s rozsáhlým vozovým parkem a logistická a distribuèní centra) BIZ4Logistics je unikátní logistický informaèní systém integrovaný s Microsoft Dynamics NAV. Uživatelé tak využívají dva v jednom robustní ekonomický základ z dílny Microsoft a specifický logistický produkt od NAVISYS. Produkt øeší všechny klíèové procesy od poptávkového øízení, plánování a realizace služeb až po finální fakturaci. Spravuje také vozový park èi internetový portál pro zákazníky, dispeèerská pracovištì, satelitní navigaci vozidel, plánování tras èi poskytování informací pøes Internet. Øešení lze velmi jednoduše pøizpùsobit dle požadavkù konkrétního zákazníka. Uživatelé BIZ4Logistics uvádìjí jako hlavní výhody jeho používání pøedevším zefektivnìní a zrychlení práce, úsporu nákladù, rùst obratu, zlepšení spolupráce mezi zákazníky a dodavateli a zesílení konkurenèní pozice pomocí nástroje monitorování a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb. 12

14 PLANstudio, spol. s r.o. Štìtkova Praha 4 fax: Aleš Holinský tel.: SmartMaps Office mapy pro vaši kanceláø Elektronický mapový systém je urèen pro každou kanceláø, kde potøebují: - Vyhledávat adresy vèetnì èp., ulice, mìsta - Plánovat služební cesty po ÈR, SR i støední a jižní Evropì - Evidovat v mapì zákazníky, filtrovat podle zadaných kriterií - Tisknout mapy v letácích, zasílat výøezy map em apod. SmartMaps Office je elektronický mapový systém pro stolní poèítaèe obsahující velké množství map, plánovaè cest po støedojižní Evropì (routeplaner) a vyhledávací rejstøíky ulic a obcí. Doplnìných o praktické funkce jako kreslení do map, pøidávání vlastních objektù do mapy, zasílání výøezù em apod. Práce s mapami a plánovaèem je výraznì rychlejší a snazší než u obdobných internetových map zmìna mìøítka je okamžitá, plánovaè nabízí nejrychlejší, nejkratší i ekonomickou trasu vèetnì srovnávací tabulky všech variant, možnost výpoètu mýta a omezení zpoplatnìných úsekù. Program obsahuje také navigaèní modul a ve spolupráci s GPS umožòuje vizuální a hlasovou navigaci. Souèástí je také možnost importu dat z GPS v nejrozšíøenìjších formátech, jejich evidence a zobrazení v mapách. Seznam map: - Automapa Èeské a Slovenské republiky 1: plánù mìst v ÈR + Bratislava v mìøítku 1: Automapa støední a jižní Evropy 1: (ÈR, SR, Polsko, Rakousko, Maïarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Švýcarsko, Nìmecko, severní Itálie) - Automapa celé Evropy 1:4 mil. Vybrané funkce: - Silnièní plánovaè cest (nejrychlejší, nejkratší, ekonomická) - Výpoèet mýtného - Mìøení vzdáleností v mapì - Tisk mapových výøezù - Export mapových výøezù - Odeslání mapových výøezù em - Zobrazení souøadnice v mapì - Odeèet souøadnic z mapy - Podpora souø. systémù WGS 84, UTM, JTSK, S42 - Vkládání uživatelských bodù - Vkládání uživatelských linií - Import linií z GPS záznamu - Parametry k uživatelským objektùm a filtry - Výmìna uživatelských dat mezi aplikacemi - Navigaèní modul (vizuální a hlasová navigace) Pozn.: Licence zahrnuje jednak bìžné užití produktu na zaøízení, kde byl instalován a jednak užití výstupù produktu pro pøedávání informací formou elektronické komunikace nebo digitálního tisku. Stránky produktu: Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Microsoft Windows XP/2000/Vista 13

15 PRINCIP, a.s. Radlická 204/ Praha 5 tel.: Pavel Èerný tel.: WEBDispeèink Autodopravci Portálová služba umožòující øízení provozu firemních vozidel, jejich sledování a dohledání, automatické tvorby knihy jízd, statistiky, plánování a archivace dat, z libovolného místa pøipojeného na internetový prohlížeè pomocí PC/NB/PDA/MDA/mobilního telefonu. Za exponát Internetový dispeèink pro telematiku s GPS/GSM byla odbornou komisí BVV a.s. Brno v soutìži o nejlepší exponát veletrhu AUTOTEC 2006 udìlena hlavní cena AUTOTEC PRIX 2006 v kategorii Cena Radiožurnálu Èro1. - Vedení klasické knihy jízd (osobní vozidla), editace knihy jízd - On-line sledování neomezeného poètu vozidel nad mapou - Vizualizace pøipojených periférií (plovák, prùtokomìr, CAN BUS/FMS, teplotní èidlo, otevøení nákladového prostoru) - Import a správa elektronických výpisù z platebních karet (CCS, Shell, Aral ) - Dotaz na okamžitou polohu vozidel, správa událostí (prùjezd, dosažení bodu) na mobilní telefon - Informace o narušení vozidla na mobilní telefon - Možnost vést neomezený poèet vozidel a uživatelù - Tisk a export knihy jízd do formátu (XLS, CSV, PDF) - Mapové podklady ÈR, SR a EU s ulièní sítí, Asie Reference Zákazníci v ÈR: Skanska, a.s.; Sazka, a.s.; Èeský Telecom, a.s.; Zentiva, a.s.; PRE, a.s.; ÈD Telematika; Kofola, a.s.; SÚS Kraj Vysoèina; Plzeòský Prazdroj, a.s.; Škoda Auto; Kraj Vysoèina; VCES Holding, s.r.o.; Student Agency, s.r.o.; MICOS, s.r.o.; Výtahy Schindler, a.s.; Strabag, a.s.; Metrostav; ZAPA Beton; Esa Kladno; Cross Speed, s.r.o.; NIKA Chrudim; DONAK Vyškov; ÈSAD Kyjov; Noprosu; Stopra CO; Jipocar, spol. s r.o.; Barum Continental; Prima Plyn; JTC Transcentrum; BORS Bøeclav, a.s.; NH Roadtrans; Šmídl transport; C.S. Cargo, s.r.o.; TBG Betonpumpy; TBG Metrostav; Westtransport Plzeò; Ministerstvo vnitra ÈR; Ministerstvo financí ÈR; Ministerstvo spravedlnosti ÈR; Policejní prezídium ÈR; Správa služeb Mìstské policie Praha; Kooperativa, a.s.; Slovenská pošta, š.p.; Autodoprava LAXI; Mountfield; Alliance Unichem; Hexanel; Zaøízení služeb pro Ministerstvo vnitra; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.; Tenzo, s.r.o.; Fenix; Vonet ÈR; LN Group, s.r.o.; Xaverov, a.s.; Secar Bohemia; Abel Computer; Technické služby Olomouc; SAKO Brno, a.s.; Technické služby Kopøivnice; Stavospol, s.r.o.; Remus, s.r.o.; Pragosoja, s.r.o.; City Realex, s.r.o.; Kodak Foto World, s.r.o.; Building SP, s.r.o.; Grand Line Holding, a.s.; GJW Praha, s.r.o.; Komterm, a.s. a stovky dalších spoleèností. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Na stranì uživatele postaèí libovolný internetový prohlížeè pøipojený pomocí PC/NB/PDA/MDA/mobilního telefonu. 14

16 TimoCom Soft und Hardware GmbH In der Steele 2 DE Düsseldorf tel.: +49 (0) Zákaznická linka tel.: Burza nákladù a volných vozù TimoCom TRUCK & CARGO Dopravní a spedièní firmy TimoCom TRUCK & CARGO je nejrozšíøenìjší burzou nákladù a volných vozù v Evropì jak do poètu uživatelù, tak i do poètu aktuálních nabídek dennì. Hlavní výhody: aktivních uživatelù ze 44 zemí Evropy aktuálních nabídek nákladù a vozù dennì - Výhodné paušální poplatky - On-line pøístup rychlost a aktuálnost - Velmi kvalitní mapa a kalkulátor výdajù na trasu vèetnì mýtného - Služby vymáhání pohledávek - Ètyøi týdny bezplatný a nezávazný test Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Windows 2000/XP/Vista, Internet 512 kb/s 15

17 TRANiS, s.r.o. Slezská Praha 3 tel: Lucie Moravcová tel.: Systémy pro on-line sledování pohybu vozidel pomocí GPS-Tracker, imonitor, Lupus, vèetnì Knihy jízd Autodopravci, stavební firmy, firmy vlastnící a provozující služební vozidla, vlastníci aut a spoleènosti podílející se na údržbì silnic a dálnic - Na obrazovce se pøehlednì zobrazuje aktuální poloha vozidla, stav (jízda, stání), smìr jízdy, èas, rychlost - Zobrazování jakékoliv jízdy na mapovém podkladì s podrobností do ulièních sítí mìst (mapové podklady NAVTEQ a CEDA) - Možnost sledování všech vozidel najednou v jedné mapì èi v jednotlivých oknech - Plánování tras a jejich optimalizace program obsahuje plnì funkèní Kilometrovník s podrobnou mapou ÈR a SR nebo volitelnì s mapou Evropy - Výpoèet nákladù na jízdu dle zvoleného typu vozidla vèetnì poplatkù za dálnice, mosty, tunely a trajekty - Zpìtné vyhodnocení skuteènì ujeté trasy od trasy naplánované - Funkce optimální vozidlo do bodu systém automaticky urèí, které vozidlo je nejblíže zvolenému bodu (napø. nakládka zboží) a usnadòuje tak výbìr mezi vozidly - Funkce body dosažení systém automaticky upozorní dispeèera, že vozidlo dosáhlo zvoleného bodu (napø. vykládka, nakládka,hranièní pøechody) - Identifikace øidièù pomocí dallas chipù - Podrobný rozpis jednotlivých jízd v pøehledné Knize jízd s informacemi o zaèátku a konci jízdy, ujetých kilometrech, dobì jízdy, èerpání paliva s možností editace dalších údajù pro výkazy Finanèního úøadu - Detailní statistiky za jednotlivá vozidla, øidièe, divize, støediska, firmu za zvolené èasové období - Rozlišení mezi služební a soukromou jízdou pomocí pøepínaèe jízd - Prùbìh jednotlivých jízd lze zpìtnì zobrazit v mapì s údaji o èase a rychlosti vozidla v jednotlivých úsecích jízdy, sledování nejvyšší dosažené a prùmìrné rychlosti,sledování povolené rychlosti - Pøenosy dat o èerpání PHM do systému z tankovacích karet uživatele - Evidence vozidel a øidièù dle zvolené struktury (firma divize støedisko) s nezbytnými údaji - Možnost pøipojení poèítaèe PDA využití navigace dle naplánované trasy - Pøehled kilometrù a hodin strávených v zahranièí jako podklad pro výplatu diet - Sledování zakázek k systému lze pøipojit webovou aplikaci, která zákazníkùm dopravce umožní sledování jejich zásilek (vozidel) - Informace o teplotì v nákladovém prostoru, pøekroèení povolené teploty pøeprava zvíøat - Informace o otevøení èi zavøení nákladového prostoru - Informace o pøipojení èi odpojení návìsu pøeprava zvíøat - Upozornìní øidièe v kabinì na pøekroèení teplotních limitù v pøepravním prostoru 16

18 Systém pro off-line sledování pohybu vozidel pomocí GPS-Lupus Kontrolor, vèetnì Knihy jízd Autodopravci, stavební firmy, firmy vlastnící a provozující služební vozidla, vlastníci aut a spoleènosti podílející se na údržbì silnic a dálnic firmy které nepotøebují znát aktuální polohu vozidla - Obsahuje nástroje na zpracování údajù o poloze vozidla a èasu z GPS, vè. zpracování Knihy jízd - Zpracované údaje lze dále upravovat, doplòovat (èerpání PHM, vlastní jízdy, jméno øidièe, úèel jízdy atd.) a tiskové výstupy použít jako výkaz pro finanèní úøady - Rychlé generování knihy jízd i z neúplných údajù, které si program automaticky doplní - Rozlišení služebních a soukromých jízd pøepínaèem na jednotce - Jízdy je možné vkládat, upravovat, kopírovat a mazat - Prohlížení ujetých tras v mapì - Zpracování údajù o èerpání PHM z výkazù tankovacích karet - Výpoèet náhrad za provoz soukromého vozidla pro služební úèely Plánovaè tras Kilometrovník PRO (podrobné mapy ÈR a Evropy) Autodopravci, stavební firmy, firmy vlastnící a provozující služební vozidla, vlastníci aut a spoleènosti podílející se na údržbì silnic a dálnic firmy vyžadující plánování trasy a nákladù na pøepravu. Dále potom pøepravci pro kontrolu ujetých kilometrù vykazovaných dopravci. - Výpoèet trasy ze zadaného výchozího do cílového místa se zadáním až 50ti tranzitních míst - Plánování trasy do ulic po celé západní Evropì. ÈR obsahuje 600 mìst až do ulièní sítì - Výpoèet nákladù na pøepravu zahrnuje výpoèet ceny za pohonné hmoty, poplatky za použití trajektù, silnic, dálnic - Databáze vozidel s možností zadání parametrù jako spotøeba, objem nádrže a požadovaná rezerva, druh paliva, cena za km, cena za stání, optimalizace atd. - Uživatelské databáze umožòují uživateli vytváøet si vlastní záznamy (poznámky) a umisťovat je do mapy jako ikonky - Seznam oblíbených míst slouží k rychlému pøidávání èasto vybíraných míst (napø. sídlo firmy) do zadání trasy - Plánování pøestávek v jízdì umožòuje upravit základní èasový plán jízdy, spoèítaný s ohledem na vyhlášku AETR Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Spoleèné pro všechny produkty Pentium III, 256 MB RAM, HDD: 10 GB, MS Windows 2000/XP/

19 UNICODE SYSTEMS, s.r.o. Ruská Tøebíè tel.: Ivo Èervený tel.: Øídící systémy pro èerpací stanice AutoSET 2N / FUEL Øídící a informaèní systémy pro neveøejné èerpací stanice - Tankovací a platební terminály pro samoobslužný výdej PHM FUEL 2000 Enterprise - Øízení a zpracování dat sítì neveøejných èerpacích stanic SHOP 2000 Enterprise - Øízení a zpracování dat sítì veøejných èerpacích stanic SHOP 2000 / EUROSHOP - Øídící, pokladní a informaèní systémy pro veøejné èerpací stanice - Tankovací a platební terminály pro samoobslužný výdej PHM - Kartové platební systémy Dopravní spoleènosti, stavební spoleènosti, provozovatelé vnitropodnikových èerpacích stanic, provozovatelé veøejných èerpacích stanic Spoleènost UNICODE SYSTEMS, s.r.o. vyvíjí, dodává a provádí servis øídících a informaèních systémù pro provozovatele èerpacích stanic. V oblasti neveøejných èerpacích stanic dodává tankovací platební terminály umožòující samoobslužný výdej pohonných hmot, olejù, provozních kapalin, nebo øízení automatických myèek. Èerpací stanice mohou tankovací terminály využívat pro samoobslužný výdej PHM s pøesnou a jednoznaènou evidencí pro vlastní potøebu nebo pro komerèní potøeby v pøípadì prodeje pohonných hmot smluvním odbìratelùm. Tankovací terminály jsou konstruovány tak, aby byla jednoznaènì zabezpeèena ochrana dat a provedených transakcí. Terminály lze jednoduchým zpùsobem integrovat do datové infrastruktury spoleènosti, aplikace zpracování dat umožòuje profesionální pøístup k informacím v rámci celé spoleènosti s možností exportù dat do nadøízených systémù spoleènosti. Spoleènost UNICODE SYSTEMS, s.r.o. má s aplikacemi øídících systémù dlouholeté zkušenosti, v souèasné dobì je provozu více než èerpacích stanic využívajících rùzné verze aplikací spoleènosti unicode. Tankovací terminály lze provozovat i v rámci sítì èerpacích stanic, k tomuto úèelu jsou v provozu k dispozici aplikace centrálního zpracování dat. V oblasti veøejných èerpacích stanic dodává spoleènost øídící a pokladní systémy pro veškeré typy a kategorie èerpacích stanic, vèetnì lokálního platebního systému. Èerpací stanice veøejné lze provozovat i kombinovanì, tedy opìt s použitím tankovacích platebních terminálù. 18

20 UNIS COMPUTERS, spol. s r.o. Jundrovská Brno tel.: Ing. Martin Janoušek tel.: PRYTANIS Dopravní, spedièní, logistické, opravárenské a obchodní spoleènosti Informaèní systém PRYTANIS je komplexní modulární systém pro dopravní, spedièní, logistické, opravárenské a obchodní spoleènosti. Je tvoøen moduly Ekonomika, Doprava a Spedice, Logistika, Obchod, Personalistika a mzdy, Zakázky. Celý systém pracuje nad jednou databází, neèeká se na žádné sehrávání èi uzávìrky systém pracuje v reálném èase. V rámci jedné instalace lze využívat pro více firem. Reference ANEXIA, s.r.o.; BORS Bøeclav, a.s.; CONE-DOPRAVA, a.s.; CROSS SPEED, s.r.o.; CTJ, a.s.; ÈSAD Tišnov, s. r. o.; DACHSER E.S.T., a.s.; ESA, s.r.o.; FTL First Transport Lines, a.s.; Jaromír Musil J.M.I.T.; LITRA, s.r.o.; M+L LOGISTIK, s.r.o.; NICOTRANS, a.s.; OKD; Doprava, akciová spoleènost; SPETRA CZ, s.r.o.; Šmídl, s.r.o.; TONAMO, a.s.; Tourbus, a.s.; TQM holding, s.r.o.; ZP ZEMAN TRANSPORT Group Brno, a.s. a další. Certifikace Cisco Premier Certified Partner, Cisco Wireless LAN Support Specialist, HP Preferred Partner, ISO 9001: TickIT, Novell Silver Solution Provider, Sun iforce Business Partner Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Pro uživatele: Windows 2000, Windows XP Pro server: LINUX, Solaris, minimální konfigurace - Procesor 1 GHz, 1 GB RAM, HDD: 30 GB 19

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY OBSAH Str. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému.

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Bezpečnost Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače

strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače 2 o pohybu vašich vozů budete vědět vše......a ještě mnohem více obsah 01 kdo jsme... str. 4 02 co vám nabízíme.........................................

Více