Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22"

Transkript

1 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22

2

3 RYCHLÝ NÁVOD Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ 2 1 Vložte SIM kartu Stisknìte krátce tlaèítko Po chvíli se rozsvítí indikátor a ozve se speciální signál zapnutí pøístroje. GH1202 se pøipojí ke GSM síti a pøepne se do pohotovostního režimu Pozn.: Pokud GSM indikátor bliká èervenì, je možné, že SIM karta vyžaduje zadání PIN kódu. Požadavek na PIN kód mùžete zrušit pomocí mobilu nebo programu Track Assistant ve vašem PC. Pokud se zaøízení nezapíná, nabijte baterii. RYCHLÉ NASTAVENÍ Akce Zadání volaného èísla: Zdadání volaného èísla: Odeslání pozice zaøízení: Aktivace pøesného sledování Pøednastaveno Formát SMS zprávy CFG1;KEY1:1,,,,,2,,( Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;KEY1;1,,,,,2,, ;RST; CFG1;KEY1:2,,,,,2,,(Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;KEY2;1,,,,,2,, ;RST; CFG1;KEY1:3,,,,,3,1,4 (Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;KEY3;1,,,,,3,1, ;RST; 16 teèek Alarm Oznámení o aktivaci Alarmu nebo vybytí baterie CFG1;ALARM:,,,,,,,,,,,,,,,,( Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;ALARM:,,,,,,,,,,,,,,,, ;RST;

4 Obsah PØEDMLUVA Úvod Licenèní ujednání Kontakty BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY VŠEOBECNÉ INFORMACE Obsah balení Specifikace zaøízení Elektronická specifikace Životnost baterie ZAÈÍNÁME Vložení SIM karty a baterie Seznámení se zaøízením Zapnutí zaøízení Vypnutí zaøízení Indikace stavu Indikace stisknutí tlaèítka Zvuková indikace Nabíjení baterie Instalace software Pøipojení k PC PROGRAM TRACK ASSISTANT Track Assistant Configuration Tool Nastavení GH1202 pomocí PC Vložení PIN kódu Upozornìní na úroveò baterie Ovládání pomocí SMS TRACK ASSISTANT MONITORING TOOL Sledování GH1202 pomocí PC Všeobecný pøehled programu Monitoring Tool Panel nástrojù Profil uživatele Seznam dostupných map Seznam záznamù o sledování Menu navigace Filtr záznamù o sledování Mapy Data pøipojeného zaøízení Pøenos zaznamenaných dat do PC Geozóny a jejich rozpoznávání Upozornìní na pøekroèení zóny Mapy ÚDRŽBA A OPRAVY

5 PØEDMLUVA ÚVOD GH1202 je zaøízení s funkcemi mobilního telefonu a zabudovaným GPS pøijímaèem. Toto zaøízení bylo vyvinuto pro sledování a ochranu lidí, nákladu a objektù. GPS pøijímaè urèuje aktuální polohu zaøízení a odesílá data pøíslušné osobì nebo na operaèní centrálu. LICENÈNÍ UJEDNÁNÍ Veškerá práva vyhrazena UAB Teltonika. Veškerá práva jsou výhradním vlastnictvím autora. Je zakázáno kopírovat, zpracovávat a šíøit tyto informace tøetím osobám, nebo je dále distribuovat bez pøedchozího písemného povolení spoleènosti UAB Teltonika. Ostatní produkty a názvy spoleèností zmínìné v tomto manuálu mohou být obchodními známkami èi jmény pøíslušných spoleèností. KONTAKT Máte-li jakýkoliv problém s používáním našeho produktu, který nedokážete sami odstranit, obra te se s ním na naše technické asistenèní centrum (TAC) na u nebo kontaktujte Vašeho místního prodejce. Bude nám potìšením Vám pomoci. 1

6 BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøeètìte si tyto základní vysvìtlivky. Nebudete-li se jimi øídit, mùžete se vystavit nebezpeèí nebo porušit platné zákony. Pro více informací, si pøeètìte náš struèný uživatelský manuál. BEZPEÈNÉ ZAPNUTÍ Nezapínejte zaøízení v místech, kde je zakázáno používat mobilní telefony, nebo kde mùže jejich použití zpùsobit poruchy nebo nebezpeèí. NEJDÙLEŽITÌJŠÍ JE BEZPEÈNOST DOPRAVY Neporušujte místní zákony. Bìhem øízení se vìnujte pouze øízení vozidla. Nejdùležitìjší vìc, o níž musíte bìhem øízení pøemýšlet, je bezpeènost dopravy. PORUCHY Všechna bezdrátová zaøízení mohou být náchylná k interferencím, které mohou být zpùsobeny jejich fungováním. VYPNÌTE V NEMOCNICI Øiïte se pøíslušnými omezeními. Je možné, že budete muset vypnout zaøízení v blízkosti zdravotnických zaøízení. VYPNÌTE V DOPRAVNÍCH PROSTØEDCÍCH Øiïte se pøíslušnými omezeními. Bezdrátové zaøízení mùže zpùsobovat poruchy v letecké dopravì. VYPNÌTE PØI TANKOVÁNÍ Nepoužívejte zaøízení na benzinové stanici. Nepoužívejte zaøízení v blízkosti pohonných látek a chemikálií. VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍSTA S NEBEZPEÈÍM EXPLOZE Øiïte se veškerými omezeními. Nepoužívejte zaøízení v místech, kde se pracuje s výbušninami. PØIPRAVA POÈÍTAÈE Poèítaè nebo notebook, k nìmuž bude zaøízení pøipojeno, musí odpovídat normì DIN EN PØIPOJENÍ ZAØÍZENÍ K POÈÍTAÈI Poèítaè, k nìmuž bude zaøízení pøipojeno musí být vybavené USB pøipojením. 2

7 PØIPOJENÍ ZAØÍZENÍ K POÈÍTAÈI Poèítaè, k nìmuž bude zaøízení pøipojeno musí být vybavene USB pøipojením. NABÍJENÍ Nabíjeèka a poèítaè musí odpovídat normì DIN EN POUŽÍVEJTE POUZE BATERIE SCHVÁLENÉ VÝROBCEM Pokud je baterie vložena nesprávnì, existuje nebezpeèí výbuchu nebo jiných škod. BEZPEÈNÉ POUŽITÍ BATERIE Ujistìte se, že baterie není ve vlhku. Pøi skladování udržujte zaøízení na chladném a suchém místì. Ujistìte se, že baterie a zaøízení nejsou vystaveny horku a pøímému slunci. Bìhem pøepravy se ujistìte, že baterie je chránìna pøed kovovými èástmi a neuchovávejte ji spolu s kovovými øetìzy atd. Nepoškozujte baterie nehty nebo ostrými pøedmìty. Nepokoušejte se nabíjet baterii pøímo z elektrické zásuvky. Mohlo by dojít k explozi nebo jiným škodám. Doporuèujeme pøepravovat zaøízení v obalu chránícím proti nárazùm. Pracovní prostøedí zaøízení má vliv na kvalitu komunikace. Pokud je fungování pøístroje narušeno, mùže jej opravit pouze kvalifikovaný pracovník. Doporuèujeme dopravit zaøízení do opravny, nebo zpìt výrobci. Elektrické obvody v místì používaném pro pøipojení zaøízení GH1202 musí mít zabezpeèovaní zaøízení (jistiè), které chrání pøed pøepìtím, zkratem a selháním uzemnìní. Zaøízení musí být instalováno na snadno dostupném místì. Jeho napìtí musí být shodné s napìtím pøipojeného zaøízení a vzdálenost mezi kontakty nesmí být menší než 3mm. BEZPEÈNÉ ODPOJENÍ ZAØÍZENÍ Zaøízení mùže být odpojeno od poèítaèe nebo nabíjeèky odpojením USB kabelu z USB portu poèítaèe nebo odpojením USB kabelu od GH

8 VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH BALENÍ GH1202 je dodáván klientùm v kartonovém balení s veškerými souèástmi potøebnými pro fungování zaøízení. Balení obsahuje: Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Baterii Li-Ion 900mAh 3.7V USB mikro USB kabel 230V USB nabíjeèku CD s Uživatelským manuálem a softwarem Brožuru s Uživatelským manuálem Mini šroubovák Upínací pásek Pozn.: Balení neobsahuje SIM kartu, která je nezbytná pro pøipojení ke GSM síti. SIM kartu získáte od Vašeho poskytovatele GSM služeb. Pokud chybí nìkterá souèást balení, kontaktujte výrobce, nebo Vašeho místního prodejce (www.teltonika.eu). PØEDNASTAVENÉ HODNOTY ZAØÍZENÍ Zaøízení automaticky ukládá svou pozici do pamìti a má pøednastaveny další hodnoty. Interval periodického ukládání - každých 600 sec. (10 min.) Trvání Alarmu sec. (5 min.) Interval zasílání SMS o Alarmu - každých 60 sec. (1 min) Interval záznamu; poté co je aktivován Alarm - 5 sec. Interval záznamu aktuální pozice - každých 30 sec. Èas v SMS zprávách Greenwichský èas (+0:00) Vyzvánìcí melodie Rùžový Panter Upozornìní na úroveò vybití baterie 1. SMS pøi 50%, 2. SMS pøi 35% 4

9 SPECIFIKACE ZAØÍZENÍ Obecné GPS pøijímaè Vnitøní GPS anténa Externí GPS anténa GSM frekvence (MHz) Hlasové volání Vibraèní vyzvánìní Tlaèítka klávesnice Zámek klávesnice Baterie LED indikátory LCD Váha Rozmìry (mm) Pøenos dat GPRS UDP TCP/IP SMS Pøenos NMEA kódu Pøipojení k PC USB Bluetooth IrDA Nastavení Nastavení pomocí USB Nastavení pomocí SMS Nastavení pomocí GPRS Pamì Vnitøní pamì Externí pamì Další Doporuèená pracovníní teplota Obecná pracovní teplota SiRF Star III 20ti kanálový Patch 900/1800 a 850/ mAh (Li-ion) 3: Napìtí, GSM, GPS/Alarm 80g 92 x 44 x 18 Volitelné USB (0183) 1MB 0 až 50ºC -20 až 60 ºC 5

10 ELEKTRONICKÁ SPECIFIKACE PARAMETR Min. Napìtí (ss proud) 4.5V Spotøeba el. proudu 2mA Napìtí baterie (ss proud) 3.7V Napìtí nabíjeèky (ss proud) 4.5V Spotøeba el. proudu nabíjeèky 600mA Norm. 5V 360mA 5V Max. 5.5V 2500mA (10ms) 4.2V 5.5V 1000mA ŽIVOTNOST BATERIE Pøenosy za 24h. Poèet lokalizací za 24h. Pracovní cyklus % % 43% % Životnost (h.)

11 ZAÈÍNÁME VLOŽENÍ SIM KARTY A BATERIE SIM karty musí být uchovávány na bezpeèném místì. Mùžete požádat poskytovatele vaší SIM karty o informace o využívání služeb SIM karty. Poskytovatelem mùže být Váš dodavatel GSM služeb, nebo jiný prodejce. SIM karta musí být vložena, jak je zobrazeno na obrázcích níže Upínací pásek musí být umístìn pøed uzavøení krytu zaøízení. 5 Pozn.: Døíve než odstraníte kryt, vypnìte zaøízení a odpojte ho od nabíjeèky nebo PC. Zaøízení musí být uchováváno a používáno s ochraným krytem a pevnì utaženými šrouby. 7

12 SEZNÁMENÍ SE ZAØÍZENÍM Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset 2 1 Pozn.: Zaøízení vypnete nebo zapnete stiskem tlaèítka (Switch On / Switch Off). Tlaèítko Alarm Stav Bìhem hovoru Pøíchozí hovor Bìhem hovoru Pøíchozí hovor Stisknutí Bìhem hovoru Pøíchozí hovor Bìhem hovorul Pøíchozí hovor Bìhem hovoru Popis Ztlumení Pøíjem pøíchozího hovoru Ukonèení hovoru Odmítnutí pøíchozího hovoru Vypnutí / Zapnutí zaøízení Snížení hlasitosti reproduktoru Pøíjem pøíchozího hovoru Zvýšení hlasitosti reproduktoru Pøíjem pøíchozího hovoru Ukonèení hovoru Pøednastavené Žádné Žádné Žádné Zapnutí sledování Zapnutí alarmu ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ Chcete-li zaøízení zapnout, stisknìte tlaèítko krátce. Po chvíli se rozsvítí indikátor a ozve se zvukový signál zapnutí zaøízení. GH1202 se pøipojí ke GSM síti a pøepne se do pohotovostního režimu. VYPNUTÍ ZAØÍZENÍ Chcete-li zaøízení vypnout, držte dlouze tlaèítko dokud se nerozsvítí indikátory a a ozve se zvukový signál vypnutí zaøízení. Pokud pustíte tlaèítko po zvukovém signálu, zaøízení se nevypne. Budete-li tlaèítko držet, indikátor se rozsvítí èervenì a zelenì. Nyní uvolnìte tlaèítko a zaøízení se vypne. 8

13 INDIKACE STAVU ZAØÍZENÍ Chcete-li správnì zjistit souèasný stav zaøízení, sledujte pozornì stav indikátorù. Každý indikátor stavu sestává ze dvou rùznì barevných LED diod první z nich signalizuje selhání/chybu (èervená) a druhá signalizuje probíhající proces (zelená). Vyjímkou je pouze èervený GPS/ALARM indikátor, který signalizuje Alarm (varovný signal). Indikátor nesvítí Baterie GSM GPS/Alarm Pohotovostní režim Pohotovostní režim, Pøipojeno ke GSM síti Pohotovostní režim Svítí Baterie plnì nabita nebo Funkce Modemu Funkce Modemu Funkce Modemu Bliká Nabíjení baterie Zaøízení se pøipojuje ke GSM síti, Pøenos dat Zaøízení zjiš uje pozici Bliká dvakrát za sebou Inicializace hovoru Zaøízení zjistilo pozici Svítí Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí (pohotovostní režim) Bliká Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí Aktivován varovný signál (ALARM) Bliká dvakrát za sebou Baterie dosáhla kritické úrovnì Svítí oba indikátory Zaøízení se vypíná 9

14 INDIKACE STISKNUTÍ TLAÈÍTKA Pokud je GH1202 v pohotovostním režimu, mùžete zkontrolovat stav baterie krátkým stisknutím libovolného tlaèítka zaøízení. Pokud je zaøízení napájeno, rozsvítí se LED indikátor Baterie zelenì. Každé tlaèítko zaøízení mùže mít zvláštní funkci, která mùže být nastavena v programu Track Assistant Configuration Tool. Poté co zaènete maèkat tlaèítko, rozsvítí se indikátor Baterie, ale neozve se zvukový signal. Pokud budete tlaèítko držet, rozsvítí se GSM indikátor a ozve se zvukový signal (pípnutí). Nyní uvolnìte tlaèítko a zaøízení provede pøíslušnou funkci tlaèítka. Funkce tlaèítka mùže být odvolána pøímo: Pokud tlaèítko držíte i po prvním zvukovém signálu, ozve se další signál (hlubší, oznámení o zrušení) a všechny indikátory zhasnou. Nyní nyní mùžete tlaèítko uvolnit a neprovede se žádná funkce. Pozn.: Je-li klávesnice zamknutá, není možné zapnout zaøízení. Pokud budete maèkat tlaèítko Switch-on, zaøízení se zapne a okamžitì znovu vypne. Je-li klávesnice zamknutá, zaøízení nereaguje na žádné stisknutí tlaèítka s vyjímkou tlaèítka ALARM. Pro bližší informace si prostudujte kapitolu Track Assistant Confirguration Tool. ZVUKOVÁ INDIKACE Akce Funkce aktivována Funkce vypnuta Chyba Zaøízení se zapíná Zaøízení se vypíná Odeslání SMS Chyba pøi odesílání SMS Pøíchozí SMS Odložená aktivace alarmu Zvukový signal Jedno krátké pípnutí Dvì pípnutí (vysoké a hluboké) Jedno krátké hluboké pípnutí Zvláštní zvukový signál Zvláštní zvukový signál Jedno krátké pípnutí Dvì hluboká pípnutí Zvláštní zvukové signály Zvláštní zvukový signál 10

15 NABÍJENÍ BATERIE Baterii mùžete nabít pøipojením zaøízení k jednomu z USB portù poèítaèe nebo pomocí nabíjeèky 230V 5V, dodané spolu se zaøízením. Pøi prvním nabíjení doporuèujeme použít nabíjeèku (nikoliv PC). Obvyklá doba nabíjení baterie je ménì než 3,5 hod. Pøipojte nabíjeèku a zaøízení pomocí USB kabelu. Zapojte nabíjeèku do elektrické zásuvky. Po pøipojení zaøízení k PC nebo do zásuvky se baterie zaène nabíjet. Nabíjení je signalizováno indikátorem Elektrická zásuvka Nabíjeèka Automatické vypínací zaøízení (Jistiè) USB pøipojení Uzemnìní Fáze Nula Elektrická rozvodná deska Poèítaèe USB kabel Pozn.: Používejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslušenství schválené spoleèností Teltonika. Pøi používání jiných druhù baterií, nabíjeèek a pøíslušenství riskujete ztrátu záruky a mùžete ohrozit sebe a Vaše okolí. Byla-li vložena nevhodná SIM karta, nebo zaøízení nebylo schopno ji rozeznat, zaøízení se automaticky pokusí znovu se pøipojit (pokud SIM karta není vložena, pokusí se zaøízení pøipojit tøikrát). Pokud spojení znovu selže, zaøízení to signalizuje pomocí indikátoru. Pokud je karta vložena pozdìji, zaøízení musí být vypnuto a znovu zapnuto. 11

16 INSTALACE SOFTWARE Ovladaèe a software nezbytné pro instalaci naleznete na CD dodaném spolu se zaøízením. Doporuèujeme sledovat stránky pro update software. Verze dostupná v zaøízení je indikována na obrazovce. *V souèasné dobì pracujeme na podpoøe dalších operaèních systémù. Kontaktujte nás nebo svého prodejce pro bližší info. Aèkoliv veškeré souèásti potøebné pro instalaci programu Track Assistant Software se nachází na CD dodávaném spolu se zaøízením, pokud byste je nemohli nalézt, mùžete si vše potøebné stáhnout z našich internetových stránek Vložte CD, které naleznete v balení Instalace se zahájí po spuštìní souboru Setup.exe \Drivers Installation Files\Setup.exe Nainstalujte program Track Assistant Software pomocí odkazù v otvíraných oknech. PØIPOJENÍ K PC MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Operaèní system (OS): MS Windows 2000 SP3 nebo MS Windows XP SP1 Místo na disku: 20 MB Minimální rozlišení obrazovky: Verze Windows Installer: 1024 x 768 (celá obrazovka) Pøed pøipojením zaøízení doporuèujeme nainstalovat program Track Assistant. Po instalaci mùže být zaøízení pøipojeno k stolnímu PC nebo notebooku pomocí USB kabelu. Po pøipojení vyèkejte, dokud poèítaè nerozpozná zaøízení a to se automaticky nezapne. Poté spus te program Track Assistant

17 PROGRAM TRACK ASSISTANT TRACK ASSISTANT CONFIGURATION TOOL Program Track Assistant Configuration Tool se instaluje spolu s ovladaèi zaøízení. Program se aktivuje kliknutím na Start > Programy > Teltonika > Track Assistant Configuration Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. NASTAVENÍ GH1202 POMOCÍ PC Zapnìte program Track Assistant Configuration Tool. Po pøipojení GH1202 k PC zaène LED indikátor napìtí zelenì blikat. 1 1 Kliknìte na tlaèítko Connect Tracker pro nastavení zaøízení pomocí poèítaèe pøes USB kabel. Kliknìte na tlaèítko Connect Modem pro pøipojení Teltonika GSM modemu a nastavení GH1202 vzdálenì. Kliknìte na tlaèítko Load Configuration pro kontrolu a uložení souboru s nastavením. Pokud chcete pøepnout na další okno nastavení, kliknìte vždy na tlaèítko Next. 13

18 2 Po pøipojení zaøízení k poèítaèi se zmìní název naposledy použitého tlaèítka na Disconnect Tracker. Kliknutím na toto tlaèítko mùžete odpojit zaøízení od poèítaèe. Chcete-li zaèít, kliknìte na tlaèítko Next Pøeètìte si informace o zaøízení v oknì User Registration: IMEI Number a Firmware Version. Zadejte uživatelské jméno, pod nímž se toto zaøízení bude zobrazovat v programu Track Assistant Monitoring Tool, do pole User Name, èíslo SIM karty vložené do zaøízení a další informace o vlastníkovi zaøízení do pole Emergency Information. Zadejte název zaøízení do pole Device Name. Tento název bude udáván jako ID zaøízení ve všech SMS zprávách odeslaných GH1202 (viz kapitola Ovládání pomocí SMS). 14 6

19 Pozn.: Pokud indikátor GSM bliká èervenì, je možné, že SIM karta vyžaduje zadání PIN kódu. PIN kód mùžete zadat v oknì programu Track Assistant. PIN kód nemá žádný vliv na to, jestli se nastavení pøepíše, ale pokud není PIN kód zadán, zabrání to zaøízení pøipojit se ke GSM síti. Pokud není zaøízení pøipojeno ke GSM síti, není možné odesílat a pøijímat SMS zprávy, stejnì jako uskuteèòovat a pøijímat hovory. Mùžete aktivovat nebo deaktivovat seznam èísel autorizovaných k posílání SMS pøíkazù v poli Device. Pokud je seznam aktivován, uživatel mùže zadat èísla, na která bude zaøízení odpovídat (formát ). Je-li seznam aktivovaný, ochrání to zaøízení pøed nevítanými SMS pøíkazy (napø. Fix?, Inf? Geo? atd.) od neautorizovaných osob. Není-li seznam aktivovaný, mùže každý posílat SMS pøíkazy a zaøízení na nì vždy odpoví. 15

20 V oknì Keyboard mùžete každému tlaèítku pøiøadit funkci. Pozdìji mùžete tuto funkci aktivovat kliknutím na dané tlaèítko Vašeho GH1202. Více informací naleznete take v kapitole Indikace stisknutí tlaèítka. Funkce Call Vám umožní volat na èíslo zadané v poli Phone Number. Èíslo zadávejte ve formátu Pokud vyberete funkci SMS, objeví se zvláštní pole, kde mùžete zvolit druh informace, kterou zaøízení odešle na telefonní èíslo zadané v poli Phone Nuber (více viz kapitola Ovládání pomocí SMS). Funkce Alarm Off Vám umožní vypnout varovný signál, který byl pøedtím spuštìn stiskem tlaèítkem Alarm. Funkce Track Switch zapne / vypne funkci sledovaní Event Tracking. Funkce Emulate Modem pøepne zaøízení do režimu modemu, pokud je pøipojeno k PC. Pozn.: Pokud nastavíte u tlaèítka Alarm zpùsob aktivace Call, okno è. 7 programu Configuration Tool se nezobrazí. 16

21 Zatržením políèka Vibrace mùžete aktivovat vibraèní vyzvánìní. Mùžete také aktivovat upozornìní pøi pøijímání a odesílání zpráv. Vyberte si vyzvánìcí tón zaøízení a nastavte úroveò hlasitosti vyzvánìní (Ring Level, 5 = nejhlasitìjší) a reproduktoru (Speaker Level, 10 = nejhlasitìjší) Po otevøení okna Alarm mùžete vložit až pìt telefonních èísel, na která se bude zasílat informace o Alarmu. Souèasnì mùže zaøízení zavolat na jedno telefonní èíslo uvedené v poli Call Number 1. V poli Alarm SMS Sending Interval (sec.) mùžete zadat frekvenci zasílání SMS zpráv. Po uplynutí zadaného èasu zaøízení automaticky zašle SMS s informací o alarmu. Èas se udává v sekundách

22 V poli Alarm Duration Time (sec.) mùžete zadat dobu trvání alarmu. Po uplynutí zadaného èasu se alarm automaticky vypne. Èas se udává v sekundách. Pokud zadáte neomezený èas (unlimited), mùžete vypnout Alarm pomocí tlaèítka zaøízení nebo SMS. V poli Alarm Delay mùžete zadat dobu aktivace alarmu. Po uplynutí zadaného èasu se automaticky aktivuje alarm. Bìhem této doby mùže být alarm zrušen stisknutím tlaèítka s aktivovanou funkcí Alarm Off. Pole Delay Sound Notification aktivuje zvukový signál pro oznámení této pøípravné fáze alarmu. Odznaète Keyboard Lock valid for Alarm, pokud chcete, aby tlaèítko Alarm bylo aktivní, i pokud je klávesnice zamèena. Mùžete také zvolit možnost kombinace alarmu s vibraèním vyzvánìním oznaèením možnosti Vibration Mùžete zadat interval automatické aktualizace dat (GPS Logging Interval). Pokud je tato funkce aktivována, zaøízení po uplynutí zadaného èase zapne GPS, zjistí aktuální souøadnice a uloží je do pamìti. Pokud zaøízení dostane pøíkaz zjistit souèasnou polohu, mùže zjistìní trvat až 3 minuty. Je-li aktivován interval pro automatickou aktualizaci dat, zaøízení automaticky aktualizuje data o své pozici v interní pamìti. Chcete-li dostat okamžitou odpovìï s posledními souøadnicemi z pamìti zaøízení, musíte aktivovat funkci Track Logging. Pokud je tato funkce aktivována, nezaène zaøízení zjiš oavt nové souøadnice (proces trvající až 3 minuty), ale rovnou zašle nejnovìjší souøadnice uložené v pamìti

23 Také mùžete nastavit parametry v poli Event Tracking. Toto sledování mùžete aktivovat stisknutím tlaèítka, nebo zasláním SMS. V poli Track Update Interval mùžete nastavit interval, v nìmž se budou získávat souøadnice GPS. V poli Track Logging Duration mùžete definovat periodu, po které bude funkce Event Based Tracking ukonèena. Pro funkci Event Tracking mùžete take zvolit neomezený èas. V tom pøípadì mùžete funkci ukonèit stiskem tlaèítka nebo pomocí SMS Pokud chcete, aby zaøízení automaticky odpovídalo po urèitém poètu zazvonìní, aktivujte funkci Auto Answer a zadejte poèet zazvonìní. Pokud chcete nastavit zvukové znamení, oznamující každou minutu hovoru, aktivujte funkci Minute Minder. Pokud chcete omezit poèet osob, které mohou na zaøízení volat, aktivujte seznam autorizovaných èísel. Pro aktivaci zvolte funkci Only from List. Po aktivování funkce musíte zadat èísla autorizovaných osob do polí níže. Zaøízení poté bude ignorovat veškeré hovory z èísel, jež nejsou na seznamu. Pokud je aktivována funkce Everybody, mùže zaøízení volat jakékoliv èíslo. 19

24 Pokud chcete být informováni o stavu baterie pomocí SMS, aktivujte funkci Send Notification about Battery Level. Po aktivaci této funkce mùžete zvolit jednu z následujících možností: Informovat o stavu baterie, když dosáhne 50% a 35%, nebo když dosáhne 60% a 40% a také, jakmile je plnì nabita..zadejte telefonní èísla, na která se bude zasílat informace o stavu baterie, do seznamu níže (max. 5 èísel). Vezmìte laskavì na vìdomí, že tato èísla jsou shodná s èísly, na nìž se zasílají SMS zprávy o Alarmu. Zmìna v tomto seznamu se automaticky pøenese take do seznamu èísel pro zasílání SMS zpráv o Alarmu V posledním oknì mùžete zvolit funkci Save to File, pokud chcete uložit nastavení do vašeho PC

25 Pokud chcete uložit nastavení do GH1202, zvolte funkci Write to Device. Funkce Send Through SMS bude aktivní, pokud je (Teltonika) GSM Modem pøipojen k PC. Pokud zvolíte tuto možnost, program pošle veškeré zmìny v nastavení GH1202 pomocí SMS. Kliknìte na tlaèítko Finish. Pokud jste vybrali funkci Send Through SMS, otevøe se okno pro zadání èísla Vašeho GH1202, na které bude zaslána SMS s nastavením. PIN KÓD Pozn.: Pokud GSM indikátor bliká èervenì, je možné, že SIM karta vyžaduje zadání PIN kódu. Požadavek na PIN kód mùžete zrušit pomocí mobilního telefonu nebo programu Track Assistant ve vašem PC. Pokud je vložena SIM karta s aktivovaným PIN kódem, nebude možné zaøízení pøipojit ke GSM síti a provádìt urèité funkce. Proto, pokud chcete plnì funkèní zaøízení, musíte PIN kód deaktivovat pomocí mobilního telefonu. Další možností je aktivovat automatické zadání PIN kódu v progamu Track Assistant. Pøipojte zaøízení k PC a kliknìte na tlaèítko Connect. Když se zaøízení zaène pøipojovat, program ovìøí, jestli je vložena SIM karta a jestli je aktivován PIN kód. Je-li aktivován, program automaticky otevøe okno, kde mùžete vložit PIN kód. PIN kód bude GH1202 pøijat a bude použit pøi každém dalším zapnutí zaøízení. UPOZORNÌNÍ NA STAV BATERIE Pokud byla aktivována funkce Send Notification about Battery Level, budete informováni o stavu baterie pomocí SMS v závislosti na nastavení. BAT! Id:GH1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:60 BAT! Id:GH1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:100 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS Zaøízení mùžete ovládat pomocí speciálních SMS pøíkazù, které kontrolují stav GH1202 a zasílají požadované informace zpìt pomocí SMS zprávy. Napø.: Uživatel zašle zaøízení SMS s obsahem FIX? a to zašle zpìt SMS se svým stavem. 21

26 Speciální pøíkazy jsou: FIX? GH1202 aktivuje GPS pøijímaè (jsou-li dostupné družice), zjistí svou pozici a zašle ji zpìt uživateli. Nejsou-li urèeny souèasné souøadnice, zaøízení zašle poslední souøadnice ze své pamìti (s datem a èasem). V režimu Log Tracking budou okamžitì odeslána naposledy uložená data. FIX! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 FIX! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 * N/A bude zasláno pouze pokud v pamìti zaøízení nejsou žádná data INF? GH1202 zašle veškeré informace o svém stavu INF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Version:HH_1.X.X.X CF:1 Live:21511 Op:24602 Cell:030B Sig_Lvl:32 Bat_Lvl:94 GEO? GH1202 zkontroluje, jestli se nachází v nìjaké Geofence zónì a pokud ano, zašle zpìt její název GEO! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: ZONE_NAME GEO! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: N/A LIVE? pokud GH1202 obdrží tento pøíkaz, zašle zpìt informaci, jak dlouho je v provozu od posledního restartu (v sekundách) LIVE! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Live:21511 Bat_Lvl:94 Abyste dostali platnou odpovìï, Geofence zóny musí být nastaveny v programu Track Assistant Monitoring Tool. 22

27 Handheld GPS/GSM Tracker Tracker GH1202 GH1202 Uživatelský User Manuál Manual V2.22 v2.22 MN? NAVIGON Mobile Navigator 6 (verze 6.3 nebo vyšší). Po obdržení této zprávy zašle GH1202 zpìt SMS a uživatel mùže vidìt pozici GH1202 v programu NAVIGON (na NAVIGON Map). MN60; , ;;;;;;; MN60; N/A, N/A;;;;;;; Vyhrazeno pro mobilní telefony fungující na bázi Symbian Series 60. Pro využívání této služby musíte mít NAVIGON Mobile Navigator 6, verze 6.3 nebo vyšší. Pro více informací kontaktujte spoleènost NAVIGON nebo Teltonika. ALARM:ON GH1202 aktivuje varovný signál (Alarm) ALARM! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM:OFF GH1202 deaktivuje varovný signál (Alarm) ALARM OFF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM OFF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 TRACK? GH1202 zašle veškeré zaznamenané pozice na server pøes GPRS TRACK:ON GH1202 aktivuje funkci Track TRACK:OFF GH1202 deaktivuje funkci Track TRACK ON! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK OFF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK:ON, <P1>,<P2> - aktivuje funkci Track podle parametrù P1 a P2 (viz pata stránky) P1 interval získávání informací (sekundy) P2 trvání funkce Event Tracking (minuty) 23

28 TRACK ASSISTANT MONITORING TOOL Program Track Assistant Monitoring Tool se instaluje spolu s ovladaèi zaøízení. Program spustíte kliknutím na Start > Programy > Teltonika > Track Assistant Monitoring Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. SLEDOVÁNÍ GH1202 POMOCÍ PC Program Track Assistant Monitoring Tool umožòuje uživateli øídit GH1202 pøímo z Vašeho poèítaèe nebo notebooku, pøipojeného ke GSM modemu. S GSM modemem (napø. Teltonika ModemUSB/G10) pøipojeným k Vašemu poèítaèi mùžete pøijímat SMS zprávy s geografickými souøadnicemi zaøízení a v reálném èase jej sledovat na mapì. Poèet SMS zpráv není omezený, protože všechny zprávy v modemu mohou být uloženy do pamìti poèítaèe, kde mate k dispozici historii všech pøijatých a odeslaných zpráv. Pomocí programu Track Assistant Monitoring Tool mùžete také zadávat pøíkazy zaøízení, které jsou pøednastaveny pøímo v programu. Uložená GPS data mùžete prohlížete pøímo ze zaøízení (pomocí USB kabelu) a zobrazit je na mapì. Data mùžete také ukládat a exportovat je. Pomocí urèitých nástrojù mùžete nastavit až deset Geofence zón a odeslat nastavení jako SMS zprávu pomocí modemu, nebo ho nahrát pøímo do zaøízení, pokud je pøipojeno k poèítaèi. Dále mùžete ukládat data pøímo v poèítaèi, prohlížet je a posílat dalším osobám. Pokud v programu Track Assistant Monitoring Tool používáte mapy MS Virtual Earth, mùžete vidìt tøi druhy bodù: žluté, zelené a èervené. Žluté body zobrazují pozice, kde vaše rychlost byla ménì než 5km/h, zelené více než 5km/h a ménì než 150km/h a èervené více než 150km/h. 24

29 VŠEOBECNÝ POPIS PROGRAMU MONITORING TOOL Program sestává z pìti informaèních oken (3, 4, 5, 8, 9) a ètyø oken nastavení (1, 2, 6, 7). 1 2 Panel nástrojù Menu nástrojù systému 7 Profil uživatele 3 8 Seznam List of dostupných available Maps map 5 4 Seznam záznamù sledování Mapa 6 Menu navigace 9 Data pøipojeného zaøízení Hide Navigation F11 skryje menu Navigace Edit Profiles upraví profil uživatele registrovaného v systému Monitoring spustí mapu SMS spustí okno SMS Track Log spustí kopírování dat ze zaøízení pro pøeètení dat o sledování View Location on Map spustí nástroj, kde mùžete vložit souøadnice, které pozdìji zobrazíte na mapì Connect - pøipojí zaøízení k programu Monitoring Tool Device Info zobrazí informace o zaøízení Connect Modem pøipojí modem k programu Track Assistatnt Monitoring Tool Options Ctrl+O další nastavení 25

30 PANEL NÁSTROJÙ Pøipojí GH1202 Pøipojí GSM Modem Odpojí GH1202 Odpojí GSM Modem Vymaže pozici na mapì Spustí mapu Spustí okno SMS Upraví uživatelský profil Nastaví Pøeète a uloží Geofence zónu údaje o sledování Skryje panel navigace Zobrazí panel navigace Smaže oznaèené zprávy Aktualizuje seznam došlých zpráv PROFIL UŽIVATELE Poté, co bylo zaøízení úspìšnì nastaveno a veškerá potøebná data byla vložena, vytvoøí se profil pro každého nového uživatele. Dvojitým kliknutím na daný profil (nebo na odpovídající ikonu) se zobrazí detailní profil a mùže být upravován. Nový záznam v seznamu registrovaných uživatelù se zobrazí okamžitì po pøipojení nového zaøízení a vložení potøebných dat. Data registrovaného uživatele mohou být zobrazena dvojitým kliknutím na vybraného uživatele, nebo tlaèítkem pro úpravu profilu uživatele v panelu nástrojù nebo menu nástrojù. SEZNAM DOSTUPNÝCH MAP Zde se zobrazí seznam map dostupných v poèítaèi. Mapy se vyhledají automaticky.. 26

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

PET TRACKER CP. Uživatelský manuál CP-100G. Úvod

PET TRACKER CP. Uživatelský manuál CP-100G. Úvod Univerzální řešení pro zjišťování aktuální polohy a sledování pohybu PET TRACKER CP Uživatelský manuál CP-100G Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš Pet Tracker CP. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

GSM/GPRS/GPS LOKÁTOR Uživatelský manuál

GSM/GPRS/GPS LOKÁTOR Uživatelský manuál U GSM/GPRS/GPS LOKÁTOR Uživatelský manuál Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho GPS lokátoru. Tento manál Vás seznámí s jeho ovládáním. Doporučujeme si přečíst následující stránky dříve než začnete přístroj

Více

PET TRACKER TK. Uživatelský manuál TK-201. Úvod

PET TRACKER TK. Uživatelský manuál TK-201. Úvod Univerzální řešení pro zjišťování aktuální polohy a sledování pohybu TK Uživatelský manuál TK-201 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš Pet Tracker TK-201. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně

Více

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí:

GPS/GSM lokátor. Technické parametry: Hmotnost: GPS přesnost: Provozní teplota: -20 až + 55 C. Popis jednotlivých částí: GPS/GSM lokátor Rozměrově velmi malý GPS tracker se zabudovaným GSM modulem. Vhodný pro hlídání dětí, starších lidí, k zjištění aktuální pozice a trasy automobilů, zvířat. Pomocí sms zjistíte aktuální

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

GH1200 Kapesní GPS/GSM komunikátor. Uživatelský manuál v1.03

GH1200 Kapesní GPS/GSM komunikátor. Uživatelský manuál v1.03 GH1200 Kapesní GPS/GSM komunikátor Uživatelský manuál v1.03 Obsah 1. Úvod...4 1.1 Krátký popis...4 1.2 Licenční ujednání...4 1.3 Kontakty...4 2. Obsah balení...4 3. Montáž zařízení...5 4. Popis přístroje...5

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Citlivý mikrofon Rozsáhlé možnosti vzdáleného nastavení U verze do auta adaptér k přímému napojení na autobaterii www.spionazni-technika.cz

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Návod k použití Hlavní výhody produktu: Snadná montáž na autobaterii Jednoduché ovládání Výborný poměr výkon x cena www.spyshops.cz Stránka 1 1.

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

GPS lokátor TK- 104. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání

GPS lokátor TK- 104. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání U GPS lokátor TK- 104 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Shrnutí Přístroj pracuje na sítích

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Praktický stylový obal pro iphone je díky bezdrátové bluetooth

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž - až 200 hodin Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06 OBSAH 1. P EDMLUVA...3 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace...8 3. ZA ÍNÁME...8 Vlo

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Návod instalaci a obsluze software SPW-01

Návod instalaci a obsluze software SPW-01 Návod instalaci a obsluze software SPW-01 ( doplněk k originálnímu návodu ) Použité zkratky : CT ( cílový telefon Target Phone ) PDC ( Předdefinované číslo Pre-defined number ) = číslo, ze kterého budete

Více

GPS Tracker TK108. Návod k použití

GPS Tracker TK108. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 20.2.2014 Obsah Obsah... 2 Před prvním použitím... 2 Nastavení internetového připojení... 4 Nastavení hesla... 7 Jednorázové zjištění pozice... 8 Průběžné zjišťování pozice...

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více