Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22"

Transkript

1 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22

2

3 RYCHLÝ NÁVOD Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ 2 1 Vložte SIM kartu Stisknìte krátce tlaèítko Po chvíli se rozsvítí indikátor a ozve se speciální signál zapnutí pøístroje. GH1202 se pøipojí ke GSM síti a pøepne se do pohotovostního režimu Pozn.: Pokud GSM indikátor bliká èervenì, je možné, že SIM karta vyžaduje zadání PIN kódu. Požadavek na PIN kód mùžete zrušit pomocí mobilu nebo programu Track Assistant ve vašem PC. Pokud se zaøízení nezapíná, nabijte baterii. RYCHLÉ NASTAVENÍ Akce Zadání volaného èísla: Zdadání volaného èísla: Odeslání pozice zaøízení: Aktivace pøesného sledování Pøednastaveno Formát SMS zprávy CFG1;KEY1:1,,,,,2,,( Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;KEY1;1,,,,,2,, ;RST; CFG1;KEY1:2,,,,,2,,(Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;KEY2;1,,,,,2,, ;RST; CFG1;KEY1:3,,,,,3,1,4 (Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;KEY3;1,,,,,3,1, ;RST; 16 teèek Alarm Oznámení o aktivaci Alarmu nebo vybytí baterie CFG1;ALARM:,,,,,,,,,,,,,,,,( Vaše tel. èíslo);rst; napø. CFG1;ALARM:,,,,,,,,,,,,,,,, ;RST;

4 Obsah PØEDMLUVA Úvod Licenèní ujednání Kontakty BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY VŠEOBECNÉ INFORMACE Obsah balení Specifikace zaøízení Elektronická specifikace Životnost baterie ZAÈÍNÁME Vložení SIM karty a baterie Seznámení se zaøízením Zapnutí zaøízení Vypnutí zaøízení Indikace stavu Indikace stisknutí tlaèítka Zvuková indikace Nabíjení baterie Instalace software Pøipojení k PC PROGRAM TRACK ASSISTANT Track Assistant Configuration Tool Nastavení GH1202 pomocí PC Vložení PIN kódu Upozornìní na úroveò baterie Ovládání pomocí SMS TRACK ASSISTANT MONITORING TOOL Sledování GH1202 pomocí PC Všeobecný pøehled programu Monitoring Tool Panel nástrojù Profil uživatele Seznam dostupných map Seznam záznamù o sledování Menu navigace Filtr záznamù o sledování Mapy Data pøipojeného zaøízení Pøenos zaznamenaných dat do PC Geozóny a jejich rozpoznávání Upozornìní na pøekroèení zóny Mapy ÚDRŽBA A OPRAVY

5 PØEDMLUVA ÚVOD GH1202 je zaøízení s funkcemi mobilního telefonu a zabudovaným GPS pøijímaèem. Toto zaøízení bylo vyvinuto pro sledování a ochranu lidí, nákladu a objektù. GPS pøijímaè urèuje aktuální polohu zaøízení a odesílá data pøíslušné osobì nebo na operaèní centrálu. LICENÈNÍ UJEDNÁNÍ Veškerá práva vyhrazena UAB Teltonika. Veškerá práva jsou výhradním vlastnictvím autora. Je zakázáno kopírovat, zpracovávat a šíøit tyto informace tøetím osobám, nebo je dále distribuovat bez pøedchozího písemného povolení spoleènosti UAB Teltonika. Ostatní produkty a názvy spoleèností zmínìné v tomto manuálu mohou být obchodními známkami èi jmény pøíslušných spoleèností. KONTAKT Máte-li jakýkoliv problém s používáním našeho produktu, který nedokážete sami odstranit, obra te se s ním na naše technické asistenèní centrum (TAC) na u nebo kontaktujte Vašeho místního prodejce. Bude nám potìšením Vám pomoci. 1

6 BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøeètìte si tyto základní vysvìtlivky. Nebudete-li se jimi øídit, mùžete se vystavit nebezpeèí nebo porušit platné zákony. Pro více informací, si pøeètìte náš struèný uživatelský manuál. BEZPEÈNÉ ZAPNUTÍ Nezapínejte zaøízení v místech, kde je zakázáno používat mobilní telefony, nebo kde mùže jejich použití zpùsobit poruchy nebo nebezpeèí. NEJDÙLEŽITÌJŠÍ JE BEZPEÈNOST DOPRAVY Neporušujte místní zákony. Bìhem øízení se vìnujte pouze øízení vozidla. Nejdùležitìjší vìc, o níž musíte bìhem øízení pøemýšlet, je bezpeènost dopravy. PORUCHY Všechna bezdrátová zaøízení mohou být náchylná k interferencím, které mohou být zpùsobeny jejich fungováním. VYPNÌTE V NEMOCNICI Øiïte se pøíslušnými omezeními. Je možné, že budete muset vypnout zaøízení v blízkosti zdravotnických zaøízení. VYPNÌTE V DOPRAVNÍCH PROSTØEDCÍCH Øiïte se pøíslušnými omezeními. Bezdrátové zaøízení mùže zpùsobovat poruchy v letecké dopravì. VYPNÌTE PØI TANKOVÁNÍ Nepoužívejte zaøízení na benzinové stanici. Nepoužívejte zaøízení v blízkosti pohonných látek a chemikálií. VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍSTA S NEBEZPEÈÍM EXPLOZE Øiïte se veškerými omezeními. Nepoužívejte zaøízení v místech, kde se pracuje s výbušninami. PØIPRAVA POÈÍTAÈE Poèítaè nebo notebook, k nìmuž bude zaøízení pøipojeno, musí odpovídat normì DIN EN PØIPOJENÍ ZAØÍZENÍ K POÈÍTAÈI Poèítaè, k nìmuž bude zaøízení pøipojeno musí být vybavené USB pøipojením. 2

7 PØIPOJENÍ ZAØÍZENÍ K POÈÍTAÈI Poèítaè, k nìmuž bude zaøízení pøipojeno musí být vybavene USB pøipojením. NABÍJENÍ Nabíjeèka a poèítaè musí odpovídat normì DIN EN POUŽÍVEJTE POUZE BATERIE SCHVÁLENÉ VÝROBCEM Pokud je baterie vložena nesprávnì, existuje nebezpeèí výbuchu nebo jiných škod. BEZPEÈNÉ POUŽITÍ BATERIE Ujistìte se, že baterie není ve vlhku. Pøi skladování udržujte zaøízení na chladném a suchém místì. Ujistìte se, že baterie a zaøízení nejsou vystaveny horku a pøímému slunci. Bìhem pøepravy se ujistìte, že baterie je chránìna pøed kovovými èástmi a neuchovávejte ji spolu s kovovými øetìzy atd. Nepoškozujte baterie nehty nebo ostrými pøedmìty. Nepokoušejte se nabíjet baterii pøímo z elektrické zásuvky. Mohlo by dojít k explozi nebo jiným škodám. Doporuèujeme pøepravovat zaøízení v obalu chránícím proti nárazùm. Pracovní prostøedí zaøízení má vliv na kvalitu komunikace. Pokud je fungování pøístroje narušeno, mùže jej opravit pouze kvalifikovaný pracovník. Doporuèujeme dopravit zaøízení do opravny, nebo zpìt výrobci. Elektrické obvody v místì používaném pro pøipojení zaøízení GH1202 musí mít zabezpeèovaní zaøízení (jistiè), které chrání pøed pøepìtím, zkratem a selháním uzemnìní. Zaøízení musí být instalováno na snadno dostupném místì. Jeho napìtí musí být shodné s napìtím pøipojeného zaøízení a vzdálenost mezi kontakty nesmí být menší než 3mm. BEZPEÈNÉ ODPOJENÍ ZAØÍZENÍ Zaøízení mùže být odpojeno od poèítaèe nebo nabíjeèky odpojením USB kabelu z USB portu poèítaèe nebo odpojením USB kabelu od GH

8 VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH BALENÍ GH1202 je dodáván klientùm v kartonovém balení s veškerými souèástmi potøebnými pro fungování zaøízení. Balení obsahuje: Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Baterii Li-Ion 900mAh 3.7V USB mikro USB kabel 230V USB nabíjeèku CD s Uživatelským manuálem a softwarem Brožuru s Uživatelským manuálem Mini šroubovák Upínací pásek Pozn.: Balení neobsahuje SIM kartu, která je nezbytná pro pøipojení ke GSM síti. SIM kartu získáte od Vašeho poskytovatele GSM služeb. Pokud chybí nìkterá souèást balení, kontaktujte výrobce, nebo Vašeho místního prodejce (www.teltonika.eu). PØEDNASTAVENÉ HODNOTY ZAØÍZENÍ Zaøízení automaticky ukládá svou pozici do pamìti a má pøednastaveny další hodnoty. Interval periodického ukládání - každých 600 sec. (10 min.) Trvání Alarmu sec. (5 min.) Interval zasílání SMS o Alarmu - každých 60 sec. (1 min) Interval záznamu; poté co je aktivován Alarm - 5 sec. Interval záznamu aktuální pozice - každých 30 sec. Èas v SMS zprávách Greenwichský èas (+0:00) Vyzvánìcí melodie Rùžový Panter Upozornìní na úroveò vybití baterie 1. SMS pøi 50%, 2. SMS pøi 35% 4

9 SPECIFIKACE ZAØÍZENÍ Obecné GPS pøijímaè Vnitøní GPS anténa Externí GPS anténa GSM frekvence (MHz) Hlasové volání Vibraèní vyzvánìní Tlaèítka klávesnice Zámek klávesnice Baterie LED indikátory LCD Váha Rozmìry (mm) Pøenos dat GPRS UDP TCP/IP SMS Pøenos NMEA kódu Pøipojení k PC USB Bluetooth IrDA Nastavení Nastavení pomocí USB Nastavení pomocí SMS Nastavení pomocí GPRS Pamì Vnitøní pamì Externí pamì Další Doporuèená pracovníní teplota Obecná pracovní teplota SiRF Star III 20ti kanálový Patch 900/1800 a 850/ mAh (Li-ion) 3: Napìtí, GSM, GPS/Alarm 80g 92 x 44 x 18 Volitelné USB (0183) 1MB 0 až 50ºC -20 až 60 ºC 5

10 ELEKTRONICKÁ SPECIFIKACE PARAMETR Min. Napìtí (ss proud) 4.5V Spotøeba el. proudu 2mA Napìtí baterie (ss proud) 3.7V Napìtí nabíjeèky (ss proud) 4.5V Spotøeba el. proudu nabíjeèky 600mA Norm. 5V 360mA 5V Max. 5.5V 2500mA (10ms) 4.2V 5.5V 1000mA ŽIVOTNOST BATERIE Pøenosy za 24h. Poèet lokalizací za 24h. Pracovní cyklus % % 43% % Životnost (h.)

11 ZAÈÍNÁME VLOŽENÍ SIM KARTY A BATERIE SIM karty musí být uchovávány na bezpeèném místì. Mùžete požádat poskytovatele vaší SIM karty o informace o využívání služeb SIM karty. Poskytovatelem mùže být Váš dodavatel GSM služeb, nebo jiný prodejce. SIM karta musí být vložena, jak je zobrazeno na obrázcích níže Upínací pásek musí být umístìn pøed uzavøení krytu zaøízení. 5 Pozn.: Døíve než odstraníte kryt, vypnìte zaøízení a odpojte ho od nabíjeèky nebo PC. Zaøízení musí být uchováváno a používáno s ochraným krytem a pevnì utaženými šrouby. 7

12 SEZNÁMENÍ SE ZAØÍZENÍM Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset 2 1 Pozn.: Zaøízení vypnete nebo zapnete stiskem tlaèítka (Switch On / Switch Off). Tlaèítko Alarm Stav Bìhem hovoru Pøíchozí hovor Bìhem hovoru Pøíchozí hovor Stisknutí Bìhem hovoru Pøíchozí hovor Bìhem hovorul Pøíchozí hovor Bìhem hovoru Popis Ztlumení Pøíjem pøíchozího hovoru Ukonèení hovoru Odmítnutí pøíchozího hovoru Vypnutí / Zapnutí zaøízení Snížení hlasitosti reproduktoru Pøíjem pøíchozího hovoru Zvýšení hlasitosti reproduktoru Pøíjem pøíchozího hovoru Ukonèení hovoru Pøednastavené Žádné Žádné Žádné Zapnutí sledování Zapnutí alarmu ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ Chcete-li zaøízení zapnout, stisknìte tlaèítko krátce. Po chvíli se rozsvítí indikátor a ozve se zvukový signál zapnutí zaøízení. GH1202 se pøipojí ke GSM síti a pøepne se do pohotovostního režimu. VYPNUTÍ ZAØÍZENÍ Chcete-li zaøízení vypnout, držte dlouze tlaèítko dokud se nerozsvítí indikátory a a ozve se zvukový signál vypnutí zaøízení. Pokud pustíte tlaèítko po zvukovém signálu, zaøízení se nevypne. Budete-li tlaèítko držet, indikátor se rozsvítí èervenì a zelenì. Nyní uvolnìte tlaèítko a zaøízení se vypne. 8

13 INDIKACE STAVU ZAØÍZENÍ Chcete-li správnì zjistit souèasný stav zaøízení, sledujte pozornì stav indikátorù. Každý indikátor stavu sestává ze dvou rùznì barevných LED diod první z nich signalizuje selhání/chybu (èervená) a druhá signalizuje probíhající proces (zelená). Vyjímkou je pouze èervený GPS/ALARM indikátor, který signalizuje Alarm (varovný signal). Indikátor nesvítí Baterie GSM GPS/Alarm Pohotovostní režim Pohotovostní režim, Pøipojeno ke GSM síti Pohotovostní režim Svítí Baterie plnì nabita nebo Funkce Modemu Funkce Modemu Funkce Modemu Bliká Nabíjení baterie Zaøízení se pøipojuje ke GSM síti, Pøenos dat Zaøízení zjiš uje pozici Bliká dvakrát za sebou Inicializace hovoru Zaøízení zjistilo pozici Svítí Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí (pohotovostní režim) Bliká Chyba SIM karty / nelze nalézt GSM sí Aktivován varovný signál (ALARM) Bliká dvakrát za sebou Baterie dosáhla kritické úrovnì Svítí oba indikátory Zaøízení se vypíná 9

14 INDIKACE STISKNUTÍ TLAÈÍTKA Pokud je GH1202 v pohotovostním režimu, mùžete zkontrolovat stav baterie krátkým stisknutím libovolného tlaèítka zaøízení. Pokud je zaøízení napájeno, rozsvítí se LED indikátor Baterie zelenì. Každé tlaèítko zaøízení mùže mít zvláštní funkci, která mùže být nastavena v programu Track Assistant Configuration Tool. Poté co zaènete maèkat tlaèítko, rozsvítí se indikátor Baterie, ale neozve se zvukový signal. Pokud budete tlaèítko držet, rozsvítí se GSM indikátor a ozve se zvukový signal (pípnutí). Nyní uvolnìte tlaèítko a zaøízení provede pøíslušnou funkci tlaèítka. Funkce tlaèítka mùže být odvolána pøímo: Pokud tlaèítko držíte i po prvním zvukovém signálu, ozve se další signál (hlubší, oznámení o zrušení) a všechny indikátory zhasnou. Nyní nyní mùžete tlaèítko uvolnit a neprovede se žádná funkce. Pozn.: Je-li klávesnice zamknutá, není možné zapnout zaøízení. Pokud budete maèkat tlaèítko Switch-on, zaøízení se zapne a okamžitì znovu vypne. Je-li klávesnice zamknutá, zaøízení nereaguje na žádné stisknutí tlaèítka s vyjímkou tlaèítka ALARM. Pro bližší informace si prostudujte kapitolu Track Assistant Confirguration Tool. ZVUKOVÁ INDIKACE Akce Funkce aktivována Funkce vypnuta Chyba Zaøízení se zapíná Zaøízení se vypíná Odeslání SMS Chyba pøi odesílání SMS Pøíchozí SMS Odložená aktivace alarmu Zvukový signal Jedno krátké pípnutí Dvì pípnutí (vysoké a hluboké) Jedno krátké hluboké pípnutí Zvláštní zvukový signál Zvláštní zvukový signál Jedno krátké pípnutí Dvì hluboká pípnutí Zvláštní zvukové signály Zvláštní zvukový signál 10

15 NABÍJENÍ BATERIE Baterii mùžete nabít pøipojením zaøízení k jednomu z USB portù poèítaèe nebo pomocí nabíjeèky 230V 5V, dodané spolu se zaøízením. Pøi prvním nabíjení doporuèujeme použít nabíjeèku (nikoliv PC). Obvyklá doba nabíjení baterie je ménì než 3,5 hod. Pøipojte nabíjeèku a zaøízení pomocí USB kabelu. Zapojte nabíjeèku do elektrické zásuvky. Po pøipojení zaøízení k PC nebo do zásuvky se baterie zaène nabíjet. Nabíjení je signalizováno indikátorem Elektrická zásuvka Nabíjeèka Automatické vypínací zaøízení (Jistiè) USB pøipojení Uzemnìní Fáze Nula Elektrická rozvodná deska Poèítaèe USB kabel Pozn.: Používejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslušenství schválené spoleèností Teltonika. Pøi používání jiných druhù baterií, nabíjeèek a pøíslušenství riskujete ztrátu záruky a mùžete ohrozit sebe a Vaše okolí. Byla-li vložena nevhodná SIM karta, nebo zaøízení nebylo schopno ji rozeznat, zaøízení se automaticky pokusí znovu se pøipojit (pokud SIM karta není vložena, pokusí se zaøízení pøipojit tøikrát). Pokud spojení znovu selže, zaøízení to signalizuje pomocí indikátoru. Pokud je karta vložena pozdìji, zaøízení musí být vypnuto a znovu zapnuto. 11

16 INSTALACE SOFTWARE Ovladaèe a software nezbytné pro instalaci naleznete na CD dodaném spolu se zaøízením. Doporuèujeme sledovat stránky pro update software. Verze dostupná v zaøízení je indikována na obrazovce. *V souèasné dobì pracujeme na podpoøe dalších operaèních systémù. Kontaktujte nás nebo svého prodejce pro bližší info. Aèkoliv veškeré souèásti potøebné pro instalaci programu Track Assistant Software se nachází na CD dodávaném spolu se zaøízením, pokud byste je nemohli nalézt, mùžete si vše potøebné stáhnout z našich internetových stránek Vložte CD, které naleznete v balení Instalace se zahájí po spuštìní souboru Setup.exe \Drivers Installation Files\Setup.exe Nainstalujte program Track Assistant Software pomocí odkazù v otvíraných oknech. PØIPOJENÍ K PC MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Operaèní system (OS): MS Windows 2000 SP3 nebo MS Windows XP SP1 Místo na disku: 20 MB Minimální rozlišení obrazovky: Verze Windows Installer: 1024 x 768 (celá obrazovka) Pøed pøipojením zaøízení doporuèujeme nainstalovat program Track Assistant. Po instalaci mùže být zaøízení pøipojeno k stolnímu PC nebo notebooku pomocí USB kabelu. Po pøipojení vyèkejte, dokud poèítaè nerozpozná zaøízení a to se automaticky nezapne. Poté spus te program Track Assistant

17 PROGRAM TRACK ASSISTANT TRACK ASSISTANT CONFIGURATION TOOL Program Track Assistant Configuration Tool se instaluje spolu s ovladaèi zaøízení. Program se aktivuje kliknutím na Start > Programy > Teltonika > Track Assistant Configuration Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. NASTAVENÍ GH1202 POMOCÍ PC Zapnìte program Track Assistant Configuration Tool. Po pøipojení GH1202 k PC zaène LED indikátor napìtí zelenì blikat. 1 1 Kliknìte na tlaèítko Connect Tracker pro nastavení zaøízení pomocí poèítaèe pøes USB kabel. Kliknìte na tlaèítko Connect Modem pro pøipojení Teltonika GSM modemu a nastavení GH1202 vzdálenì. Kliknìte na tlaèítko Load Configuration pro kontrolu a uložení souboru s nastavením. Pokud chcete pøepnout na další okno nastavení, kliknìte vždy na tlaèítko Next. 13

18 2 Po pøipojení zaøízení k poèítaèi se zmìní název naposledy použitého tlaèítka na Disconnect Tracker. Kliknutím na toto tlaèítko mùžete odpojit zaøízení od poèítaèe. Chcete-li zaèít, kliknìte na tlaèítko Next Pøeètìte si informace o zaøízení v oknì User Registration: IMEI Number a Firmware Version. Zadejte uživatelské jméno, pod nímž se toto zaøízení bude zobrazovat v programu Track Assistant Monitoring Tool, do pole User Name, èíslo SIM karty vložené do zaøízení a další informace o vlastníkovi zaøízení do pole Emergency Information. Zadejte název zaøízení do pole Device Name. Tento název bude udáván jako ID zaøízení ve všech SMS zprávách odeslaných GH1202 (viz kapitola Ovládání pomocí SMS). 14 6

19 Pozn.: Pokud indikátor GSM bliká èervenì, je možné, že SIM karta vyžaduje zadání PIN kódu. PIN kód mùžete zadat v oknì programu Track Assistant. PIN kód nemá žádný vliv na to, jestli se nastavení pøepíše, ale pokud není PIN kód zadán, zabrání to zaøízení pøipojit se ke GSM síti. Pokud není zaøízení pøipojeno ke GSM síti, není možné odesílat a pøijímat SMS zprávy, stejnì jako uskuteèòovat a pøijímat hovory. Mùžete aktivovat nebo deaktivovat seznam èísel autorizovaných k posílání SMS pøíkazù v poli Device. Pokud je seznam aktivován, uživatel mùže zadat èísla, na která bude zaøízení odpovídat (formát ). Je-li seznam aktivovaný, ochrání to zaøízení pøed nevítanými SMS pøíkazy (napø. Fix?, Inf? Geo? atd.) od neautorizovaných osob. Není-li seznam aktivovaný, mùže každý posílat SMS pøíkazy a zaøízení na nì vždy odpoví. 15

20 V oknì Keyboard mùžete každému tlaèítku pøiøadit funkci. Pozdìji mùžete tuto funkci aktivovat kliknutím na dané tlaèítko Vašeho GH1202. Více informací naleznete take v kapitole Indikace stisknutí tlaèítka. Funkce Call Vám umožní volat na èíslo zadané v poli Phone Number. Èíslo zadávejte ve formátu Pokud vyberete funkci SMS, objeví se zvláštní pole, kde mùžete zvolit druh informace, kterou zaøízení odešle na telefonní èíslo zadané v poli Phone Nuber (více viz kapitola Ovládání pomocí SMS). Funkce Alarm Off Vám umožní vypnout varovný signál, který byl pøedtím spuštìn stiskem tlaèítkem Alarm. Funkce Track Switch zapne / vypne funkci sledovaní Event Tracking. Funkce Emulate Modem pøepne zaøízení do režimu modemu, pokud je pøipojeno k PC. Pozn.: Pokud nastavíte u tlaèítka Alarm zpùsob aktivace Call, okno è. 7 programu Configuration Tool se nezobrazí. 16

21 Zatržením políèka Vibrace mùžete aktivovat vibraèní vyzvánìní. Mùžete také aktivovat upozornìní pøi pøijímání a odesílání zpráv. Vyberte si vyzvánìcí tón zaøízení a nastavte úroveò hlasitosti vyzvánìní (Ring Level, 5 = nejhlasitìjší) a reproduktoru (Speaker Level, 10 = nejhlasitìjší) Po otevøení okna Alarm mùžete vložit až pìt telefonních èísel, na která se bude zasílat informace o Alarmu. Souèasnì mùže zaøízení zavolat na jedno telefonní èíslo uvedené v poli Call Number 1. V poli Alarm SMS Sending Interval (sec.) mùžete zadat frekvenci zasílání SMS zpráv. Po uplynutí zadaného èasu zaøízení automaticky zašle SMS s informací o alarmu. Èas se udává v sekundách

22 V poli Alarm Duration Time (sec.) mùžete zadat dobu trvání alarmu. Po uplynutí zadaného èasu se alarm automaticky vypne. Èas se udává v sekundách. Pokud zadáte neomezený èas (unlimited), mùžete vypnout Alarm pomocí tlaèítka zaøízení nebo SMS. V poli Alarm Delay mùžete zadat dobu aktivace alarmu. Po uplynutí zadaného èasu se automaticky aktivuje alarm. Bìhem této doby mùže být alarm zrušen stisknutím tlaèítka s aktivovanou funkcí Alarm Off. Pole Delay Sound Notification aktivuje zvukový signál pro oznámení této pøípravné fáze alarmu. Odznaète Keyboard Lock valid for Alarm, pokud chcete, aby tlaèítko Alarm bylo aktivní, i pokud je klávesnice zamèena. Mùžete také zvolit možnost kombinace alarmu s vibraèním vyzvánìním oznaèením možnosti Vibration Mùžete zadat interval automatické aktualizace dat (GPS Logging Interval). Pokud je tato funkce aktivována, zaøízení po uplynutí zadaného èase zapne GPS, zjistí aktuální souøadnice a uloží je do pamìti. Pokud zaøízení dostane pøíkaz zjistit souèasnou polohu, mùže zjistìní trvat až 3 minuty. Je-li aktivován interval pro automatickou aktualizaci dat, zaøízení automaticky aktualizuje data o své pozici v interní pamìti. Chcete-li dostat okamžitou odpovìï s posledními souøadnicemi z pamìti zaøízení, musíte aktivovat funkci Track Logging. Pokud je tato funkce aktivována, nezaène zaøízení zjiš oavt nové souøadnice (proces trvající až 3 minuty), ale rovnou zašle nejnovìjší souøadnice uložené v pamìti

23 Také mùžete nastavit parametry v poli Event Tracking. Toto sledování mùžete aktivovat stisknutím tlaèítka, nebo zasláním SMS. V poli Track Update Interval mùžete nastavit interval, v nìmž se budou získávat souøadnice GPS. V poli Track Logging Duration mùžete definovat periodu, po které bude funkce Event Based Tracking ukonèena. Pro funkci Event Tracking mùžete take zvolit neomezený èas. V tom pøípadì mùžete funkci ukonèit stiskem tlaèítka nebo pomocí SMS Pokud chcete, aby zaøízení automaticky odpovídalo po urèitém poètu zazvonìní, aktivujte funkci Auto Answer a zadejte poèet zazvonìní. Pokud chcete nastavit zvukové znamení, oznamující každou minutu hovoru, aktivujte funkci Minute Minder. Pokud chcete omezit poèet osob, které mohou na zaøízení volat, aktivujte seznam autorizovaných èísel. Pro aktivaci zvolte funkci Only from List. Po aktivování funkce musíte zadat èísla autorizovaných osob do polí níže. Zaøízení poté bude ignorovat veškeré hovory z èísel, jež nejsou na seznamu. Pokud je aktivována funkce Everybody, mùže zaøízení volat jakékoliv èíslo. 19

24 Pokud chcete být informováni o stavu baterie pomocí SMS, aktivujte funkci Send Notification about Battery Level. Po aktivaci této funkce mùžete zvolit jednu z následujících možností: Informovat o stavu baterie, když dosáhne 50% a 35%, nebo když dosáhne 60% a 40% a také, jakmile je plnì nabita..zadejte telefonní èísla, na která se bude zasílat informace o stavu baterie, do seznamu níže (max. 5 èísel). Vezmìte laskavì na vìdomí, že tato èísla jsou shodná s èísly, na nìž se zasílají SMS zprávy o Alarmu. Zmìna v tomto seznamu se automaticky pøenese take do seznamu èísel pro zasílání SMS zpráv o Alarmu V posledním oknì mùžete zvolit funkci Save to File, pokud chcete uložit nastavení do vašeho PC

25 Pokud chcete uložit nastavení do GH1202, zvolte funkci Write to Device. Funkce Send Through SMS bude aktivní, pokud je (Teltonika) GSM Modem pøipojen k PC. Pokud zvolíte tuto možnost, program pošle veškeré zmìny v nastavení GH1202 pomocí SMS. Kliknìte na tlaèítko Finish. Pokud jste vybrali funkci Send Through SMS, otevøe se okno pro zadání èísla Vašeho GH1202, na které bude zaslána SMS s nastavením. PIN KÓD Pozn.: Pokud GSM indikátor bliká èervenì, je možné, že SIM karta vyžaduje zadání PIN kódu. Požadavek na PIN kód mùžete zrušit pomocí mobilního telefonu nebo programu Track Assistant ve vašem PC. Pokud je vložena SIM karta s aktivovaným PIN kódem, nebude možné zaøízení pøipojit ke GSM síti a provádìt urèité funkce. Proto, pokud chcete plnì funkèní zaøízení, musíte PIN kód deaktivovat pomocí mobilního telefonu. Další možností je aktivovat automatické zadání PIN kódu v progamu Track Assistant. Pøipojte zaøízení k PC a kliknìte na tlaèítko Connect. Když se zaøízení zaène pøipojovat, program ovìøí, jestli je vložena SIM karta a jestli je aktivován PIN kód. Je-li aktivován, program automaticky otevøe okno, kde mùžete vložit PIN kód. PIN kód bude GH1202 pøijat a bude použit pøi každém dalším zapnutí zaøízení. UPOZORNÌNÍ NA STAV BATERIE Pokud byla aktivována funkce Send Notification about Battery Level, budete informováni o stavu baterie pomocí SMS v závislosti na nastavení. BAT! Id:GH1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:60 BAT! Id:GH1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:100 OVLÁDÁNÍ POMOCÍ SMS Zaøízení mùžete ovládat pomocí speciálních SMS pøíkazù, které kontrolují stav GH1202 a zasílají požadované informace zpìt pomocí SMS zprávy. Napø.: Uživatel zašle zaøízení SMS s obsahem FIX? a to zašle zpìt SMS se svým stavem. 21

26 Speciální pøíkazy jsou: FIX? GH1202 aktivuje GPS pøijímaè (jsou-li dostupné družice), zjistí svou pozici a zašle ji zpìt uživateli. Nejsou-li urèeny souèasné souøadnice, zaøízení zašle poslední souøadnice ze své pamìti (s datem a èasem). V režimu Log Tracking budou okamžitì odeslána naposledy uložená data. FIX! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 FIX! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 * N/A bude zasláno pouze pokud v pamìti zaøízení nejsou žádná data INF? GH1202 zašle veškeré informace o svém stavu INF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Version:HH_1.X.X.X CF:1 Live:21511 Op:24602 Cell:030B Sig_Lvl:32 Bat_Lvl:94 GEO? GH1202 zkontroluje, jestli se nachází v nìjaké Geofence zónì a pokud ano, zašle zpìt její název GEO! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: ZONE_NAME GEO! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Bat_Lvl:94 Geo: N/A LIVE? pokud GH1202 obdrží tento pøíkaz, zašle zpìt informaci, jak dlouho je v provozu od posledního restartu (v sekundách) LIVE! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Live:21511 Bat_Lvl:94 Abyste dostali platnou odpovìï, Geofence zóny musí být nastaveny v programu Track Assistant Monitoring Tool. 22

27 Handheld GPS/GSM Tracker Tracker GH1202 GH1202 Uživatelský User Manuál Manual V2.22 v2.22 MN? NAVIGON Mobile Navigator 6 (verze 6.3 nebo vyšší). Po obdržení této zprávy zašle GH1202 zpìt SMS a uživatel mùže vidìt pozici GH1202 v programu NAVIGON (na NAVIGON Map). MN60; , ;;;;;;; MN60; N/A, N/A;;;;;;; Vyhrazeno pro mobilní telefony fungující na bázi Symbian Series 60. Pro využívání této služby musíte mít NAVIGON Mobile Navigator 6, verze 6.3 nebo vyšší. Pro více informací kontaktujte spoleènost NAVIGON nebo Teltonika. ALARM:ON GH1202 aktivuje varovný signál (Alarm) ALARM! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM:OFF GH1202 deaktivuje varovný signál (Alarm) ALARM OFF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix: , Sat:9 Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 ALARM OFF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time:YYYY.MM.DD HH:MM:SS Fix:N/A Sat:N/A Op:24602 Cell:030B Sign_Lvl:26 Bat_Lvl:94 TRACK? GH1202 zašle veškeré zaznamenané pozice na server pøes GPRS TRACK:ON GH1202 aktivuje funkci Track TRACK:OFF GH1202 deaktivuje funkci Track TRACK ON! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK OFF! Id:GH-1202 Imei: XXXXXXX Time: YYYY.MM.DD HH:MM:SS TRACK:ON, <P1>,<P2> - aktivuje funkci Track podle parametrù P1 a P2 (viz pata stránky) P1 interval získávání informací (sekundy) P2 trvání funkce Event Tracking (minuty) 23

28 TRACK ASSISTANT MONITORING TOOL Program Track Assistant Monitoring Tool se instaluje spolu s ovladaèi zaøízení. Program spustíte kliknutím na Start > Programy > Teltonika > Track Assistant Monitoring Tool. Objeví se okno informující o aktivaci programu. SLEDOVÁNÍ GH1202 POMOCÍ PC Program Track Assistant Monitoring Tool umožòuje uživateli øídit GH1202 pøímo z Vašeho poèítaèe nebo notebooku, pøipojeného ke GSM modemu. S GSM modemem (napø. Teltonika ModemUSB/G10) pøipojeným k Vašemu poèítaèi mùžete pøijímat SMS zprávy s geografickými souøadnicemi zaøízení a v reálném èase jej sledovat na mapì. Poèet SMS zpráv není omezený, protože všechny zprávy v modemu mohou být uloženy do pamìti poèítaèe, kde mate k dispozici historii všech pøijatých a odeslaných zpráv. Pomocí programu Track Assistant Monitoring Tool mùžete také zadávat pøíkazy zaøízení, které jsou pøednastaveny pøímo v programu. Uložená GPS data mùžete prohlížete pøímo ze zaøízení (pomocí USB kabelu) a zobrazit je na mapì. Data mùžete také ukládat a exportovat je. Pomocí urèitých nástrojù mùžete nastavit až deset Geofence zón a odeslat nastavení jako SMS zprávu pomocí modemu, nebo ho nahrát pøímo do zaøízení, pokud je pøipojeno k poèítaèi. Dále mùžete ukládat data pøímo v poèítaèi, prohlížet je a posílat dalším osobám. Pokud v programu Track Assistant Monitoring Tool používáte mapy MS Virtual Earth, mùžete vidìt tøi druhy bodù: žluté, zelené a èervené. Žluté body zobrazují pozice, kde vaše rychlost byla ménì než 5km/h, zelené více než 5km/h a ménì než 150km/h a èervené více než 150km/h. 24

29 VŠEOBECNÝ POPIS PROGRAMU MONITORING TOOL Program sestává z pìti informaèních oken (3, 4, 5, 8, 9) a ètyø oken nastavení (1, 2, 6, 7). 1 2 Panel nástrojù Menu nástrojù systému 7 Profil uživatele 3 8 Seznam List of dostupných available Maps map 5 4 Seznam záznamù sledování Mapa 6 Menu navigace 9 Data pøipojeného zaøízení Hide Navigation F11 skryje menu Navigace Edit Profiles upraví profil uživatele registrovaného v systému Monitoring spustí mapu SMS spustí okno SMS Track Log spustí kopírování dat ze zaøízení pro pøeètení dat o sledování View Location on Map spustí nástroj, kde mùžete vložit souøadnice, které pozdìji zobrazíte na mapì Connect - pøipojí zaøízení k programu Monitoring Tool Device Info zobrazí informace o zaøízení Connect Modem pøipojí modem k programu Track Assistatnt Monitoring Tool Options Ctrl+O další nastavení 25

30 PANEL NÁSTROJÙ Pøipojí GH1202 Pøipojí GSM Modem Odpojí GH1202 Odpojí GSM Modem Vymaže pozici na mapì Spustí mapu Spustí okno SMS Upraví uživatelský profil Nastaví Pøeète a uloží Geofence zónu údaje o sledování Skryje panel navigace Zobrazí panel navigace Smaže oznaèené zprávy Aktualizuje seznam došlých zpráv PROFIL UŽIVATELE Poté, co bylo zaøízení úspìšnì nastaveno a veškerá potøebná data byla vložena, vytvoøí se profil pro každého nového uživatele. Dvojitým kliknutím na daný profil (nebo na odpovídající ikonu) se zobrazí detailní profil a mùže být upravován. Nový záznam v seznamu registrovaných uživatelù se zobrazí okamžitì po pøipojení nového zaøízení a vložení potøebných dat. Data registrovaného uživatele mohou být zobrazena dvojitým kliknutím na vybraného uživatele, nebo tlaèítkem pro úpravu profilu uživatele v panelu nástrojù nebo menu nástrojù. SEZNAM DOSTUPNÝCH MAP Zde se zobrazí seznam map dostupných v poèítaèi. Mapy se vyhledají automaticky.. 26

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T555. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T555 Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 12 Používání

Více

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření Uživatelský manuál pro PDA s GPS Bezpečnostní opatření Nevystavujte dotykový displej nadměrnému tlaku: Prosím, přečtěte si před další manipulací s Vaším PDA. Vyhněte se příliš agresivním tlakům na obrazovku

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více