Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020"

Transkript

1 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 CZ

2 Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1 Instalace SIM karty 5.2 Baterie a napájení 5.3 Zapnutí pøístroje 5.4 Inicializace 5.5 Zmìna hesla 5.6 Autorizace 5.7 Okamžité zjištìní polohy 5.8 Automatické sledování v nastaveném intervalu 5.9 Režimy sledování polohy a odposlech 5.10 Kontrola opuštìní polohy (napø. pøi krádeži vozu) 5.11 Geo-fencing (kontrola pøekroèení hranic oblasti) 5.12 Kontrola pøekroèení rychlosti 5.13 Kontrola IMEI 5.14 SOS tlaèítko 5.15 Upozornìní na slabou baterii 5.16 Nastavení GPRS pro sledování pøes internet 6. Upozornìní 7. Poruchy a øešení 1. Funkce Funkce tohoto zaøízení je založena na lokalizaci pomocí systému GPS a odesílání této informace pøes sí GSM. Informace z jednotky jsou uživateli zasílány pomocí bìžné SMS zprávy, na èíslo, které si ji vyžádalo. Stejným zpùsobem se jednotka i nastavuje. Jednotka je pøenosná, obsahuje baterii, ale lze zapojit i na stálé napájení z baterie automobilu. Pozici z SMS zprávy mùžete zobrazit na internetové mapì, nebo je možné hlídaný objekt sledovat stále pomocí služby GPSlocator.cz. POZOR! Tyto možnosti nefungují soubìžnì, zasílání probíhá vždy jen na aktuálnì nastavenou službu, tedy buï na SMS, nebo na internet. 2. Aplikace kontrola a hlídání pohyblivých objektù (auta, motocykly, kola, zboží) sledování pohybu dìtí (cesta ze školy, sledování pøi pohybu venku) lokalizace zabìhlých zvíøat (umístìní jednotky do obojku) ochrana seniorù (sledování pohybu, využití pøi ztrátì orientace apod.)

3 3. Popis HW jednotky Tlaèítko poplašné zprávy SOS. Integrovaná GSM anténa Integrovaná GPS anténa Tlaèítko ON/OFF pro zapnutí a vypnutí pøístroje Kontrolní LED dioda Konektor USB pro pøipojení PC a napájení 4. Specifikace Rozmìry Váha Sí Rozsah pásma GPS èip Citlivost GPS Maximální pøesnost GPS Startování Nabíjeèka Baterie Výdrž baterie Pracovní teplota Vlhkost Mikrofon pro odposlech 64 x 46 x 17 mm 50 g GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz SIRF3-159 dbm 5 m Studený start 45s Teplý start 35s Horký start 1s Vstup V - výstup 5 V, 1000mA 3.7 V, 800 mah, Li-ion dle signálu a èetnosti zaslání pozice 24 až 72 hodin -20 C až +55 C Štítek se znaèkou CE 5 90% ( nesmí kondenzovat ) Baterie

4 5. Použití Ujistìte se, že je na SIM kartì vypnuta kontrola èísla PIN. 5.1 Instalace SIM karty 1. Otevøete zadní kryt a vyjmìte baterii. Kovový plíšek jemným tlakem doprava odemknìte a odklopte na pravou stranu dle obrázku. 2. Vsuòte SIM kartu dle obrázku do kolejnièek držáku a zpìt plíšek zaklopte. Jemným tlakem smìrem dolu a doprava uchyt sim karty zaaretujete. POZOR, u nìkterých výrobkù se mùže uchycení SIM karty lišit. 5.2 Baterie a napájení Pøed prvním použití pøístroje nechte nabíjet baterii 8-12 hodin. Baterii je možné nabíjet jak v externí nabíjeèce, tak zároveò pøímo v pøístroji. Používejte pouze baterii a nabíjeèku urèenou výrobcem. Zaøízení obsahuje Lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Do pøístroje vkládejte vždy nabitou baterii. 5.3 Zapnutí pøístroje Vložte SIM kartu a baterii do pøístroje. Po vložení nabité baterie se pøístroj automaticky zapne. Pøi prvním spuštìní se pøístroj inicializuje automaticky, není tedy tøeba inicializaci (viz odstavec 5.4) provádìt. V pøípadì, že je zaøízení vypnuté a indikaèní dioda nebliká, zapnìte pøístroj tlaèítkem ON/OFF. Stisknìte jej a držte, dokud se nerozsvítí indikaèní LED dioda.

5 V pøípadì, že je v dosahu dostateèný GSM a GPS signál, aktivuje se zaøízení cca do 40 sekund. Dostateèný signál je indikován blikáním kontrolní LED diody v intervalu 4 sekund. Jakmile je pøíjem GPS signálu aktivní, mùžete pokraèovat v dalším nastavování. Všechna další nastavení se provádìjí pomocí SMS zpráv. Èasová prodleva mezi odesláním SMS pøíkazu do pøístroje a odpovìdí v podobì potvrzující SMS zprávy je závislá na použitém operátorovi a zpravidla dorazí do nìkolika minut. V nìkterých pøípadech mùže být prodleva i delší. V pøípadì, že potvrzující SMS nepøijde do 30 minut, zkontrolujte uložení SIM karty a baterie, uzavøení pøístroje a indikaèní LED diodu a zaslání pøíkazu opakujte znovu. 5.4 Inicializace (pouze pro vymazání hodnot a uvedení do továrního nastavení) Zašlete SMS s textem Begin na telefonní èíslo SIM karty instalované v zaøízení. Pøístroj zašle zpìt SMS begin ok a inicializuje všechna nastavení. POZOR, èíslo je továrnì nastavené heslo. V pøípadì, že jste si heslo již zmìnili, použijte svoje nastavené heslo. 5.5 Zmìna hesla Pošlete SMS ve tvaru Password Stareheslo Noveheslo. Nové heslo si dobøe zapamatujte. V pøípadì ztráty hesla je nutné pøístroj v odborném servisu resetovat a nahrát nový software. Ztratíte tak veškerá osobní nastavení pøístroje. 5.6 Autorizace (pouze pro zablokování pøístroje pro jediné tel. èíslo) Pokud pøístroj 10x za sebou prozvoníte, bude toto èíslo autorizováno. V tomto pøípadì budou na toto èíslo zasílána kritická upozornìní, upozornìní po stlaèení SOS a zaøízení bude reagovat pouze na prozvonìní tímto autorizovaným èíslem. Autorizované èíslo a všechna ostatní nastavení zrušíte novou inicializací zaøízení pomocí pøíkazu begin, viz kapitola 5.4 Inicializace. 5.7 Okamžité zjištìní polohy V pøípadì, že nenastavíte autorizované telefonní èíslo, je možné získat informace z pøístroje prozvonìním z jakéhokoliv telefonního èísla. V pøípadì, že pøístroj bude mít uloženo autorizované telefonní èíslo, budou výzvy z neautorizovaných telefonních èísel bez odezvy. V pøípadì, že bude pøístroj prozvonìn z autorizovaného telefonního èísla zašle aktuální informace o svém stavu a poloze pomocí SMS na toto èíslo. V pøípadì, že v daný moment nebude mít pøístroj dostateèný GPS signál, zašle informaci s poslední známou polohou.

6 5.11 Geo-fencing (kontrola pøekroèení hranic oblasti) Tato funkce slouží ke kontrole opuštìní nastavené oblasti. Zaøízení zašle upozornìní na autorizované èíslo v pøípadì opuštìní této oblasti. Nastavená oblast má vždy tvar obdélníku nebo ètverce, kde první pár údajù (zemìpisná šíøka a délka) slouží k nastavení horního levého rohu a druhý údaj k nastavení pravého dolního rohu oblasti. Nastavení funkce geo-fencing: Jednotka se nesmí pohybovat 3-10 minut. Pro aktivaci zašlete SMS ve tvaru: StockadeHeslo Zs,Zd;Zs,Zd. Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru NostockadeHeslo. Poznámka: 1. Zs,Zd je zemìpisná šíøka a délka levého horního rohu území. 2. Zs,Zd je zemìpisná šíøka a délka pravéhp spodní rohu území. V pøípadì pøekroèení hranic území vymezených odeslanými souøednicemi zašle jednotka SMS na telefonní èíslo ve tvaru stockade! geo-info. Jakmile se jednou pøekroèí hranice je tato funkce deaktivována a musí se pøípadnì reaktivovat. Prùvodce nastavením funkcí najdete na Kontrola pøekroèení rychlosti Pro aktivaci zašlete SMS ve tvaru: SpeedHeslo 055 (mil/h) Pøíklad: Rychlost 50 km/h - Speed , pøi 130 km/h - hodnota 080. Jednotka potvrdí aktivaci funkce zasláním SMS speed ok. Pro deaktivaci služby, zašlete SMS ve tvaru NospeedHeslo Kontrola IMEI Pro získání IMEI zašlete SMS ve tvaru: ImeiHeslo 5.14 SOS tlaèítko Stisknìte tlaèítko SOS po dobu 3 sekund. Pøístroj zašle na autorizované telefonní èíslo SMS zprávu s textem help me+geo informaèní údaje Tyto informace budou zaslány na autorizované èíslo každé 3 minuty. Pro zastavení pøenosu SOS zpráv zašlete SMS s textem Help Me! 5.15 Upozornìní na slabou baterii Pøístroj zaène posílat upozornìní na slabou baterii v pøípadì, že napìtí baterie poklesne pod 3.7 V. Upozornìní je zasíláno v 30 min. intervalu. Formát SMS zprávy: low battery+geo informaèní údaje.

7 5.8 Automatické sledování v nastaveném intervalu Pokud chcete sledovat zaøízení po urèitou dobu nebo stále, je možné nastavit množství i èasový interval pro odesílání pozice. Tento pøíkaz je spoleèný jak pro zasílání postupných SMS s pozicí, tak pro realtime sledování na internetu, funguje však vždy pouze pro jednu nastavenou možnost. Èasový interval musí být èíslo , nejkratší interval je 030 vteøin. Je možné použít rùzné jednotky èasového intervalu. Použijte v pøíkazu písmeno s pro vteøiny, m pro minuty nebo h pro hodiny Ve tvaru txxxxxxxnheslo Pøíklad: pro sledování 5x po 10 minutách zašlete t010m005n Pro stálé zasílání nekoneèného poètu SMS použijte místo poètu hvìzdièky: Pøíklad: t010m***n POZOR, použijte vždy vaše aktuální heslo a všechny hodnoty zapisujte jako v pøíkladech vèetnì nul. Pro zrušení sledování zašlete SMS ve tvaru: NotnHeslo 5.9 Režimy sledování polohy (tracker) a odposlech (monitor) Zaøízení mùže pracovat ve dvou režimech, které se liší reakcí na zavolání. Standardní režim je sledování, který odpoví na zavolání odesláním SMS zprávy s poslední známou pozicí zaøízení. Tento výrobek je však vybaven i vestavìným mikrofonem, pro možnost monitorování zvukù v okolí pøístroje. Pro tuto možnost slouží režim odposlech, který po zavolání pøíchozí hovor pøijme a vy tak mùžete diskrétnì slyšet vše z okolí zaøízení. Zasláním SMS zprávy ve tvaru: MonitorHeslo se jednotka pøepne do režimu odposlech a zašle potvrzovací SMS monitor ok Zasláním SMS zprávy ve tvaru TrackerHeslo se jednotka pøepne do reøimu sledování a zašle potvrzovací SMS ve tvaru tracker ok Továrnì je zaøízení nastaveno pro sledování 5.10 Kontrola opuštìní polohy Tato funkce Vás upozorní v pøípadì nechtìné zmìny polohy zaøízení, napøíklad pøi odcizení vozidla, odtahu èi jakékoliv jiné zmìnì pozice støeženého objektu. Nastavení kontroly opuštìní polohy: Jednotka musí být umístìna tak, aby mìla dobrý GPS signál Jednotka se nesmí pohybovat minimálnì 10 minut pro zafixování pozice. Po této dobì zašlete pro aktivaci SMS ve tvaru : MoveHeslo Jednotka potvrdí aktivaci funkce zasláním SMS move ok!. V pøípadì zaznamenání pohybu (zmìny polohy o 500m a více) jednotka zašle do cca 15min. SMS zprávu Move spoleènì s informací o pozici. Zpráva je zasílána stále v intervalu 5min. dokud není funkce deaktivována pøíkazem NoMove.

8 5.16 Nastavení GPRS pro sledování pøes internet Pokud chcete použít odesílání dat pøes GPRS, musíte nastavit IP adresu, port a APN ( název pøístupového bodu ). Tato nastavení se provedou pomocí následujících dvou SMS pøíkazù. Pøíkaz pro zadání IP adresy a portu ( IP adresa musí být ve standardním formátu oddìleném teèkami ): AdminipHeslo IPadresa Port. Pøíklad: adminip Jednotka odpoví po aktivace SMS adminip ok. Pro nastavení APN, zašlete SMS ve tvaru ApnHeslo Názevapn Pøíklad: apn internet.t-mobile.cz Jednotka odpoví apn ok. Ve chvíli, když nastavíte tyto parametry, pøepne se zaøízení do režimu odesílání pøes GPRS. Pozice tedy již nebude zasílána pomocí SMS zprávy, ale pøes internet na vámi nastavenou IP adresu a port. Zde doporuèujeme využití bezplatných internetových sledovacích serverù. Pro zrušení zasílání pozice pøes GPRS odešlete NoadminipHeslo a pozice bude opìt odesílána pomocí SMS. 6. Upozornìní Prosím držte se následujících pravidel, která prodlouží životnost zaøízení Udržujte zaøízení v suchu. Jakákoliv tekutina, napø. déš, vlhkost mohou poškodit èi úplnì znièit vnitøní obvody zaøízení. Nepoužívejte ani neskladujte pøístroj na prašných místech. Neodkládejte zaøízení na pøehøátá èi vymrzlá místa. Zacházejte se zaøízením opatrnì. Zamezte vibracím èi jiným otøesùm. Èistìte zaøízení vlhkým a èistým hadøíkem. Nepoužívejte žádné chemikálie. Nenatírejte nebo nemalujte na zaøízení. Nerozebírejte nebo neopravujte zaøízení. Zaøízení není urèeno pro nepøetržitý provoz Pøístroj nepoužívejte na místech kde by mohlo ovlivòovat ostatní zaøízení. (Letadla, zdravotnická zaøízení apod.) Používejte jen výrobcem dodané pøíslušenství (nabíjeèka, baterie apod.) Neodstraòujte anténu, nemontujte jiné typy antén, nezasahujte do zapojení.

9 7. Poruchy a øešení Chyba nastartování, zaøízení nereaguje Zkontrolujte baterii, nabití a korektní instalaci. Zkontrolujte v jiném telefonu jestli karta nevyžaduje zadání hesla PIN a jestli je v zaøízení dobøe uložena. Zaøízení neodpoví na prozvonìní Èíslo není autorizováno nebo voláte z neautorizovaného èísla, prosím nastavte autorizované tel. èíslo (5.6). Zaøízení je nastaveno pro odesílání pozic na internet pøes GPRS. Zruštì funkci pomocí pøíkazu NoAdminIP. Zaøízení neodesílá SMS ani se nezobrazuje pozice na internetové službì. Zkontrolujte nastavení jednotky, nastavení autorizovaného èísla pøípadnì nastavení GPRS. Zkontrolujte signál GSM. Ovìøte, jestli máte dostatek kreditu na SIM kartì, nebo jestli nevypršela jeho platnost. Lokaèní report ukazuje samé nuly Zkontrolujte GPS signál zaøízení. Umístìte zaøízení na lepší signál. Zkontolujte správný start a inicializaci. V odpovìdi na SMS pøíkaz je hlášení fail Zkontrolujte odeslaný pøíkaz a jeho parametry. Zápis pøíkazu musí být zcela pøesný vèetnì správnì umístìných mezer a správného formátu èísel, vèetnì nul. Nevíte si rady s jiným problémem èi chybou? Sledujte nápovìdu na ostatní technické dotazy zasílejte na: V dotazu prosím specifikujte pøesnì chybu èi funkci, vèetnì vašeho aktuálního nastavení, pøípadnì úèet a heslo ke seldovací službì. Naši odborníci se vám pokusí v co nejkratším èase poradit. Správná likvidace tohoto produktu Tento symbol znamená, že podle smìrnice o OEEZ (2002/96/ES) a podle vnitrostátních právních pøedpisù nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácnosti. tento výrobej má být vrácen do sbìrného místa, napø. v rámci autorizovaného systému odbìru jednoho výrobku za jeden novì prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sbìrném místì pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zaøízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít nagativní dopad na životní prostøedí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zaøízení zpravidla obsahují potenciálnì nebezpeèné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku souèasnì napomùže efektivnímu využívání pøírodních zdrojù. Další informace o místech sbìru vašeho odpadního zaøízení k recyklaci vám sdìlí místní úøad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sbìrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu.

10

11 Záruèní list Záruèní podmínky se øídí platnými právními pøedpisy v ÈR, pøedevším pak obèanským a obchodním zákoníkem. Na zaøízení je poskytována záruka 24 mìsícù od data zakoupení koncovým uživatelem. Na baterie je poskytována záruka 6 mìsícù. Výrobek: Model: GUARDYS GPS TRACKER PGT1020 Seriové èíslo: IMEI: Datum Prodeje: Razítko a podpis prodejce: V pøípadì poruchy zaøízení kontaktujte svého prodejce èi servisní støedisko. Seznam naleznete na internetových stránkách výrobce Technické dotazy a pøipomínky zasílejte na adresu Tištìno v Èeské republice Rev. 03/2010

12 První bezplatné satelitní on-line sledování a zabezpeèení pohyblivých objektù na internetu. Nastavení zaøízení GUARDYS PGT1020 pro sledování v reálném èase na serveru Pro aktivaci služby budete potøebovat mobilní telefon s vloženou SIM kartou a samostatnou SIM kartu pro použití v GUARDYS PGT1020 s možností odesílání dat pomocí GPRS. Všechny popisované akce budete provádìt pro konfiguraci zaøízení a SIM karty do nìj urèené. Aktivace služby Na samostatné SIM kartì deaktivujte požadavek na zadání PINu Nejsnadnìji provedete ve svém mobilním telefonu. Zpùsob je závislý na typu telefonu. Kartu vložte poté zpìt do zaøízení GUARDYS. Zjistìte IMEI své samostatné SIM karty Zasláním SMS zprávy ve tvaru imei na GUARDYS, které vrátí 15-ti místné èíslo. Zaregistrujte si svùj úèet na serveru Zaregistrujte si sledované zaøízení v rámci svého úètu na serveru Lze sledovat až 9 zaøízení pøiøazených k jednomu uživatelskému úètu Nastavte GUARDYS na odesílání informací o aktuální pozici ve 3 krocích 1. Zašlete z telefonu textovou SMS zprávu na GUARDYS ve tvaru v závislosti na poskytovateli Vašich mobilních služeb na kartì použité v GUARDYSu. pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s. apn internet pro T-Mobile Czech Republic a.s. apn internet.t-mobile.cz pro Vodafone Czech Republic a.s. apn internet (Tyto údaje jsou platné k pro paušální tarify. Na aktuální tvar APN se zeptejte vašeho operátora) 2. Zašlete SMS na GUARDYS pro pøenosy GPRS adminip Zašlete SMS na GUARDYS pro stálé sledování ve tvaru t002m***n Zkontrolujte, jestli je Vaše pozice zobrazována na serveru Pro prvotní kalibraci byste mìli být v prostoru s dostateèným výhledem, aby GUARDYS mohl pøijímat signály o pozici ze satelitù. V pøípadì nefunkènosti projdìte peèlivì celý postup, prostudujte návod k obsluze, další odpovìdi v sekci FAQ na našem serveru, popø. kontaktujte podporu na Pozn.: v návodu pøedpokládáme nezmìnìné pøístupové heslo do GUARDYSu. V pøípadì, že jste již provedli zmìnu hesla, zamìòte si heslo za své nastavené heslo.

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení sledovacího zařízení GPS Vehicle Tracker. Tato příručka ukazuje, jak při práci se zařízením hladce a správně manipulovat. Před vlastní instalací

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál

VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál VTU009 Vehicle Tracking Quick Start Manuál Obsah sady: 1. Vozidlová jednotka VTU009 2. Napájecí kabel 3. DVD se softwarem Map Explorer POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ Napájení. Vozidlovou jednotku VTU009

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému.

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Bezpečnost Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více