SAKO a. s. Pronájem velkoobjemových kontejnerů. Pronájem popelnic a kontejnerů. Likvidace nelegálních skkládek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAKO a. s. Pronájem velkoobjemových kontejnerů. Pronájem popelnic a kontejnerů. Likvidace nelegálních skkládek"

Transkript

1 Spalovna A Komunální Odpady Spalovna Svoz odpadu SAKO a. s první spalovna v Rakousku-Uhersku Pronájem velkoobjemových kontejnerů první vyrobená el. energie z odpadu 1941 ukončení činnosti (konec války bombardování) Pronájem popelnic a kontejnerů 1977 investiční záměr nové spalovny Sběrná střediska odpadu stavba nové spalovny Likvidace nelegálních skkládek 1994 II. stupeň čištění 2001 projekt Odpadové hospodářství Brno 3 spalovací linky (15 t odpadu/h, I. a II. stupeň čištění) 2009 stavební práce, instalace kotlů a technologie 1

2 Svoz odpadu v městm stě Brně SAKO Brno, a.s. SITA, a.s. van Gansewinkel, a.s. IS LUPUS 2

3 IS LUPUS IS LUPUS 3

4 IS LUPUS IS LUPUS 4

5 IS LUPUS IS LUPUS 5

6 IS LUPUS 6

7 Chráněná krajinná oblast PálavaP GIS na Správě CHKO Pálava Jiří Kmet Správa CHKO Pálava Náměstí 32, Mikulov Co není GIS? (geografický informační systém) CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava GIS není počíta tačový program GIS není jen technické vybavení GIS nejsou izolovaná prostorová data funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředk edků,, dat, pracovních ch postupů, obsluhy, uživatelu ivatelů a organizačního kontextu 7

8 Úkol GIS na SCHKO PálavaP CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava podpora uživatelu ivatelů při i výkonu státn tní správy i odborných činnostech kartografické a grafické výstupy zajištění rychlého ho přístupu p uživatelu ivatelů k datům poskytování dat spolupracujícím m subjektům analýza a syntéza dat získávání a údržba externích prostorových dat vytvářen ení a údržba vlastních prostorových dat Zabezpečen ení GIS na SCHKO PálavaP 1 pracovník SW - 1 x ArcView 3.3 (Esri, Inc.) - 1 x ArcView 9.1 (Esri, Inc.) - 5 x Christine GIS System 2.0 (Josef Genserek) - freeware GIS - ArcExplorer,, Q GIS, JanMap, Kgb - freeware utility g7towin, kvadrat, Topolik, Trimble vkm2shp, TransMap,, wgs2jtsk HW - 12 x běžb ěžné kancelářsk ské PC, 2 x GPS, 1 x PDA podpora CENIA, AOPK ČR R Praha, MŽP, M vysoké školy CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava 8

9 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Externí Externí geodata Pálava ZABAGED 1 a ZABAGED 2 (ČÚZK) DMU 25 a DMU 200 (MO ČR/HÚ R/HÚVG) barevné barevné ortofotomapy 2003 (GEODIS Brno s.r.o) katastrá katastrální lní mapy (ČÚZK) SMO (ČÚZK) ortofotomapy (1938, 1953, 1963, 1984, 1990, 2001), historické historické mapy (I. a II. vojenské vojenské mapová mapování), územní zemní plá plány, lesnické lesnické mapy, sprá správní vní členě lenění, vinič viniční tratě tratě, půdní dní bloky, vodohospodá vodohospodářské ské mapy 9

10 Vlastní geodata CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava údržba krajiny hranice MZCHÚ nálezová data biotopy zonace ochrany přírodyp USES naučné stezky, informační panely, značen ení hranic MZCHÚ, turistické trasy, památn tné stromy, invazní rostliny, erozní ohrožen ení,, honitby, geologie, geomorfologie, trvalé výzkumné plochy, vojenská opevnění,, skládky, oplocené plochy 10

11 Natura 2000 biotopy Zonace odstupňovan ované zóny ochrany přírody v CHKO Pálava 11

12 ZCHÚ maloplošná zvláš áště chráněná území Procesy s podporou GIS CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava PPK - příprava prava a realizace botanický výzkum - lokalizace nálezn lezů správn vní řízení - identifikace zájmových z území (parcely, zonace,, biotopy, lesní porosty ) Natura příprava, prava, předjednávání a projednávání plány péče p - příprava prava podkladů,, tvorba mapových přílohp nálezové databáze 12

13 13

14 Často využívan vané nástroje CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava výpočty ploch, délekd identifikace geoprvků vyhledání nejkratší trasy určen ení nadmořsk ské výšky vytvořen ení obalových zón z n (buffer( buffer) nalezení nejbližší ších x nejvzdálen lenějších entit geoprocessing 14

15 Nálezové databáze CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava Janitor 1.0 (Cenia) Janitor 2.0 (Cenia) vyšší rostliny - asi záznamz znamů (Danihelka) ptáci - asi záznamz znamů (Chytil, Macháček, Piro) motýli - asi záznamz znamů (Laštůvka, Šumpich,, Hůla) H pavouci - asi 250 záznamz znamů (Bryja) mechorosty - asi 900 (Kubešov ová,, Novotný) 15

16 Sběr r dat t e r é n GPS (Garmin emap) Zpětn tná lokalizace PC g7towin data.csv k a n c e l ář PC data.csv g7towin k a n c e l ář wgs2jtsk data.shp (formáty wgs84, jtsk) ArcView t e r é n GPS (Garmin emap) Christine GIS Qgis ArcExplorer 3D vizualizace NPR Děvín Kotel - Soutěska 16

17 Výpoč Výpočet erozní erozního ohrož ohrožení ení území zemí CHKO Pá Pálava Popi ce 4 k m S Kartografie sché schéma nauč naučné stezky Dě Děvín Vodní dílo Nové Mlýny III Q Ć Dolní Věstonice a Ć W Ć Ć V Ć M Horní Věstonice W Ć Ć V Ć a Ć M Q Ć Tři panny $$ Pavlov Yacht club W Ć Ć V Ć a Ć M ň N ové Mlýn y 4 km Děvičky Děvín 550 m y $$ $$ $$ $$ Trůn Maturita ochrana přírody a krajiny Martinka Obří kámen teplomilné doubravy y skalní stepi Obora 483 m historie hradu Děvičky dubohabřiny severovýchodních svahů historie lesního hospodaření suťové lesy geologická stavba y skály a severní skalnaté svahy Pálava Perná pastviny a jejich údržba 462 m invazní rostliny W Ć Ć V Ć a Ć M historie a současnost myslivosti člověk v krajině drnové a luční stepi vodní hospodářství pod Pálavou orientační mapa Kl n ic ent ký ok pot Klentnice W Ć Ć V Ć a Ć M 500 m m Sirotčí hrádek ň Dato vý po dkla d: G EODIS BRNO, sp ol. s r.o. Dato vý skla d: Spr áv ao ch ran y p ří rod y Č R, Minis ter stvo Živo tního pr ostře dí Té ma tick ý o bsah: Sprá va C HKO Pá lav a, Mikulov Ka rt ogra fické zp ra cov ání : Správa CHKO Pálava, Mikulo v, trasa NS V Ć stravování červená značka M Ć telefon modrá značka Q Ć zelená značka a Ć kemp autobus spojka parkoviště pramen muzeum $$ skály ň zřícenina hranice NPR Děvín-Kotel-Soutěska Miku lov 6 km 17

18 Kartografie přílohy plá plánu péče CHKO Pálava Kartografie Evropsky významné významné lokality v územní zemní působnosti SCHKO Pá Pálava 18

19 Kartografie zvláš zvlášttě chrá chráněná území zemí v územní zemní působnosti SCHKO Pá Pálava CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Další ová ání GIS Další směř směřov vytvoř vytvoření ení kvalitní kvalitní geodatabá geodatabáze mapserver využ využívání WMS a WFS větší využ využití ití sbě sběru dat pomocí pomocí technických prostř prostředků edků přímo v teré terénu (PDA + GPS) Pálava 19

20 Závěr CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava GIS mám na Správě CHKO nezastupitelnou úlohu, ale vždyv bude jen podpůrným prostředkem při p i hlavních činnostech v současnosti již není problémem nedostatek dat, ale jejich věrohodnost, aktuálnost a správn vné zatřídění Správa CHKO jako státn tní organizace poskytuje a bude poskytovat svoje data ostatním m subjektům m zdarma možnosti GIS jsou limitovány předevp edevším m požadavky uživateleu děkuji za pozornost Jiří Kmet SCHKO Pálava,

21 LESNICKÁ VÝROBA A MZDY Firma HA-SOFT, s. s r. o. komplexní systém sociálně-ekonomických informací (SEI) v lesním hospodářství informační systém SEIWIN 3.XX systém plně propojených úloh zajišťující zpracování ekonomických a výrobních dat v rámci podniku informační systém SEIWIN 4.XX technologický nástupce systému SEIWIN 3.XX, je postaven na architektuře Client/Server pro databázové prostředí Oracle nebo Microsoft DAC. výměna dat mezi jednotlivými úlohami automaticky, vstup dat z aplikací jiných firem přes veřejně definované rozhraní IS možno provozovat v počítačové síti i lokálně na jednom nebo více nepropojených počítačích 21

22 Firma HA-SOFT, s. s r. o. Úlohy: Účetnictví, přímé bankovnictví, pokladna Daně Fakturace a odbyt, výkazy INTRASTAT Zásoby, dlouhodobý majetek Ostatní servisní úlohy } ERP Výroba (LVM) LHP 22

23 LHP ToPoL 23

24 Děkuji za pozornost RIS Řídící a informační systém brněnsk nské MHD 24

25 RIS - řídící a informační systém m MHD Požadavky na kvalitní MHD: - bezpečnost (cestujících, řidičů a ostatních osob) - přesnost (dodržování jízdního řádu, návaznosti spojů) - kultura (plánování přepravní kapacity, náhradní doprava) - hospodárnost (zvýšení oběžné rychlosti) Nástrojem k dosažení kvalitní dopravy je RIS. CO JE TO RIS? Informace o skutečné poloze vozidel GPS Trvalé vyhodnocování jízdy podle jízdního řádu On-line předávání dat Preference MHD na řízených křižovatkách Cílené informace pro cestující Podpora práce dispečera a řidiče Dopravní průzkum, statistika a plánování RIS - řídící a informační systém m MHD FÓNICKÁ RÁDIOVÁ SÍŤ: volání na jednotlivé vozy a na různé skupiny vozidel hlášení k cestujícím ve vozidle hlášení k cestujícím na nástupišti spojení vozidel mezi sebou automatická identifikace volajícího záznam spojení a hovorů DATOVÁ KOMUNIKACE S DISPEČINKEM: Datová rádiová síť tvořená 29 základnovými stanicemi - trvalý přenos všech dat o provozu každého vozidla MHD na dispečink posílání SMS a povelů z dispečinku k řidiči a do informačního systému vozidla archivace dat od počátku spuštění RIS (2003) analýza archivních dat (dozor nad řidiči, při stížnostech) 25

26 RIS - řídící a informační systém m MHD DATOVÁ KOMUNIKACE NA KRÁTKOU VZDÁLENOST: Nahrávání dat ve vozovnách noční automatické nahrávání dat do vozidel hlídání výjezdů a příjezdů vozidel Preference na křižovatkách zajištění preference vozidel MHD na řízené křižovatce dopravní průzkum v ulicích pomocí prostředků RIS On-line předp edávání dat GPS KOMUNIKACE VOZIDLA MHD S OKOLÍM data fónie a data data dispečink křižovatka text hlas data data data cestující slepec výhybka vozovna 26

27 On-line předp edávání dat, skutečná poloha vozidla 100 % vozidel MHD je vybaveno RIS (prosinec 2008): tramvaje 236 (řídící vozy), trolejbusy 150, autobusy 293, pohotovostní vozidla 20+. Četnost přenosu dat: Každých 25 s. Technologické zpoždění přenosu dat je do 3 s. Obsah datové zprávy z vozidla MHD: Číslo vozu, Kurz, Linka, Cíl, Čas příjezdu/odjezdu u zastávky, GPS poloha, síla fónického signálu, kódy palubní informatiky a další pomocná data. On-line předp edávání dat, skutečná poloha vozidla Přesnost určen ení GPS polohy: Jedoucí vozidlo odhadem 5 až 2 m. Stojící vozidlo nebo nepříznivé příjmové podmínky GPS asi 10 až 20 m. Detail dat na podkladu ortofotomapy: Rozlišení odjezdu od zastávky, jejíž dva sloupky jsou vzdálené cca 10 m od sebe. Podle jízdního řádu má předepsáno odjet od zastávky u chodníku Ve skutečnosti odjíždí od zastávky na ostrůvku 27

28 Podpora práce dispečera era Dispečink DPmB Projekční stěna LCD displeje PC Monitor průmyslové televize Hovorová souprava rádiového spojení Ovládací konzola průmyslové televize Podpora práce dispečera era Popis jednoho z 5 pracovišť dispečerů: 2 PC, 3 LCD monitory, 1 monitor průmyslové televize; SW - datový, grafický, fónický klient, sdílený elektronický radiodeník, programy Office, dispečerský SW, jízdní řády, intranet, internet atd.; Hovorová souprava fónické radiostanice; Ovládací konzola průmyslové televize, lze sledovat cca 70 kamer sdílených okruhů DPMB, PČR a Městské policie. Společně užívaná zařízení: Kapacitní záznam telefonních a rádiových hovorů Redat 3; Velkoplošná projekce Barco 3600 x 2048 bodů. 28

29 Hlavní nabídka dispečerského programu Podpora práce dispečera era Datový a grafický klient RIS Praktická ukázka lokalizace a sledování 3 minuty zpožděného vozidla (18. ledna 2005 v 15:13) Celkový přehled Poloha na mapě Linkový přehled Údaje o vozidle Jízdní řád vozidla 29

30 Podpora práce dispečera era Vybrané vozidlo Jede na čas Datový klient Zpoždění Trasa linky Podjíždí JŘ Poloha vozidla na lince Vozidlo bez JŘ Digitální mapa 30

31 Ortofoto Fónický klient 31

32 Odstavení vozidla Komplexní monitoring (Intranet DPmB) 32

33 Podpora práce řidiče e MHD Palubní počítač (rozhraní řidiče a RIS) Poloautomatické fónické spojení Automatické datové spojení Automaticky generované informace cestujícím Ručně spouštěné prefabrikované informace Automatická předvolba stavění výhybek trolejbusů Nouzové volání na dispečink - tlačítko Přepadení RIS - řídící a informační systém m MHD Cílené informace po cestující Standardní hlášení a nápisy Včasné upozornění na změny Vícejazyčné texty Slepecký hlásič Povelový vysílač Dotaz na číslo linky a trasu jízdy Výstraha o pohybu slepce ve dveřích vozidla Modifikované podrobné informace v konečné, před odklonem apod. Informace v mimořádných situacích Vozový rozhlas Prefabrikované informace spouštěné řidičem Hlášení dispečera pro cestující Texty a hlášení posílané do vozidla z dispečinku 33

34 RIS - řídící a informační systém m MHD SPRÁVA DAT RIS: Systémový simulátor = kompletní výbava jednoho vozidla MHD. Slouží: - k odlaďování provozních dat, - k editaci informačních výstupů, - ke kontrole komunikace centrálou, - k ověřování ovládání systému RIS řidičem, - k výuce řidičů. Přesnost provozu Předčasný odjezd ze zastávky a zpoždění větší než 4 min. se považují za neposkytnutou službu. Řidič neodjede ze zastávky dříve, tj., pokud má při stání v zastávce na palubním počítači zobrazenou odchylku od jízdního řádu se znaménkem plus +. Odjezd ze zastávky je žádoucí pouze tehdy, pokud je na palubním počítači odchylka 0 nebo údaj o zpoždění se znaménkem minus anebo na výslovný pokyn dispečera 34

35 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Veřejn ejná doprava v Brně (p (přibližná čísla) obyvatel dojíždějících registrovaných motorových vozidel 137 řízených křižovatek (se semafory) 550 vozidel MHD v dopravní špičce pracovního dne cest vozidly MHD v pracovním dni Linky: tramvaje 13 trolejbusy 14 autobusy 39 noční bus 11 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Pasivní preference vozidel MHD Založená na pravidelném přidělování volna pro obvyklý průjezd vozidla MHD Nebere ohled na aktuální stav provozu, neboť nerozezná příjezd vozidla MHD. Zatěžuje ostatní účastníky ztrátovými časy, neboť mnohdy dá zbytečně volno nepřítomnému vozidlu MHD. Jednoduchá aktivní preference Založená na přenosu jednoduché informace ze snímače: - sice přiděluje preferenci pouze přítomnému vozidlu MHD, ale - nedokáže stanovit objektivní potřebu (má zpoždění?, veze lidi?), - nedokáže rozhodnout mezi více vozidly MHD přijíždějícími z různých směrů, - nedokáže až na výjimky rozeznat trajektorii průjezdu. Zatěžuje diagram signalizace neproduktivními časy: - dává volno i vozidlu, které je aktuálně nepotřebuje, - zbytečně čeká na vyklízení. 35

36 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Dynamická preference Je založená na přenosu všech dostupných dat z vozidla MHD na řadič semaforů: - fyzická poloha (podle GPS), - logická poloha na lince (podle zastávek), - odchylka od jízdního řádu v reálném čase, - provozní stav vozidla (např. jízda, stání, otevření dveří apod.), - schopnost kdykoliv datově komunikovat na vzdálenost stovek metrů. Řadič semaforů tak dokáže hospodařit s každou sekundou signálního plánu: - přiděluje preferenci vozidlu, které ji aktuálně potřebuje, - detailně rozlišuje mezi vozidly, trakcemi, linkami, směry jízdy atd., - respektuje místně stanovenou hierarchii práv na preferenci - pracuje se všemi místně dosažitelnými daty. - minimalizuje zdržení všech vozidel před semaforem, - optimalizuje nezbytnou dobu signálu volno pro vozidla MHD, - nedává zbytečně volno nepřítomnému vozidlu, - izolované větve otevírá pouze pro skutečný průjezd vozidla MHD, - umožňuje zajistit další funkce SSZ závislé na provozu MHD. PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE 137 řízených křižovatek 56 křižovatek řízených RIS (s preferencí MHD) 36

37 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Táborská x Jamborova Zastávka za křižovatkou je u hrany chodníku. Vozidlo MHD v zastávce tak zastavuje provoz za sebou. Po vjezdu vozidla MHD do křižovatky se zastaví vjezd dalších vozidel - je možno pouze odbočit vpravo. Zabrání se tak zablokování křižovatky stojícími vozidly. Vozidlo MHD postupně posílá na řadič SSZ informace: - dosažení GPS polohy (z dálky), - dosažení GPS polohy při vjezdu do křižovatky, - zastavení v zastávce, - odjezd ze zastávky. Komunikace tramvají a autobusů je rovnocenná. Pro přihlašování z dálky se ale mezi nimi rozlišuje, a to s ohledem na rozdílné dynamické vlastnosti kolejového a silničního vozidla. PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Semilasso V zastávce na hraně křižovatky je použito žluté výzvové světelné návěstidlo, slangově pařát. Návěstidlem se signalizují dva stavy: Přijetí žádosti o preferenci Trvale svítící úsečka ukazuje požadovaný směr jízdy přihlášeného vozidla. Příprava na odjezd Úsečka bliká, řidič může zavřít dveře. Za několik sekund dostane volno. 37

38 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Moravské náměstí Do jedné větve ústí linky tramvají ze dvou směrů. Následující zastávky ale nejsou společné tramvaje linek 3 a 11 nástupiště ostatních linek projíždějí. Při časovém souběhu požadavků jsou tramvaje linek 3 a 11 preferovány před ostatními linkami odjíždějícími do stejné větve křižovatky. Vozy před křižovatkou předávají informace o zastavení v zastávce. Odhlašují se podle GPS při průjezdu stopčárou, tj. vzápětí po odjezdu. 6 3 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Moravské náměstí Preference linky 11 před linkou 7: Linka 11 přijela později ale odjíždí dříve. 38

39 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Tábor x Jana Babáka Grafická definice komunikačních bodů na podkladu kalibrované ortofotomapy: Hranice zjišťované pomocí GPS jsou definovány čtverci a polorovinami. Ulice J. Babáka Na obrázku jsou vidět všechny GPS hranice použité pro řízení této křižovatky. Ulice Tábor Ulice Kounicova Žlutý čtverec a polorovina definují hranici průjezdu okolo návěstidla 30 m před stopčárou křižovatky Body definované technologickými událostmi, např. zastavením v zastávce, na mapě pochopitelně vidět nejsou. zastávka Klusáčkova 11 linek Autobusy 94 % zastávek 39

40 Noční rozjezdy Zvýšen ení kvality MHD v Brně modernizace tramvajové dopravy: Brno - Řečkovice, Banskobystrická ulice: Zvýšený jízdní pruh v místě tramvajové zastávky zajišťuje pohodlný nástup. chodník zvýšený jízdní pruh tramvajová trať jízdní pruh chodník 40

41 Zvýšen ení kvality MHD v Brně modernizace tramvajové dopravy: Brno - Komín, zastávka Podlesí: Řešení jednoduchého přestupního uzlu. Poděkov kování 41

42 Děkuji za pozornost Veřejný ejný Ochránce Práv OMBUDSMAN 42

43 43

44 44

45 Děkuji za pozornost 45

6. INFORMACE A INFORMAČNÍ NÁSTROJE V MHD

6. INFORMACE A INFORMAČNÍ NÁSTROJE V MHD 6. INFORMACE A INFORMAČNÍ NÁSTROJE V MHD Mezi základní vlastnosti informací, na které se především klade důraz (PODOLÁK, 2003), patří: úplnost, aktuálnost (např. MHD v Praze, kde je 56-ti hodinové přechodné

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006

Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006 Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006 Brněnské komunikace a.s. Ročenka dopravy Brno 2006 Brněnské komunikace a. s. Renneská třída 1a, 657 68 Brno, tel.: 543 321 225, fax: 543 214 098 bkom@bkom.cz

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Inteligentní dopravní systémy Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1.

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Inteligentní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy AKCNÍ ˆ PLÁN 5 Inteligentní řízení dopravy Zefektivněním řízení dopravy přispět k udržitelnému rozvoji dopravy. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod...........................................................................................................................................................................

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace

Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014. Internetové. aplikace Konference GIS Esri v ČR 22. 23. října 2014 Internetové aplikace Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript www.praha8.cz/mapovy-portal-mestske-casti-praha-8.html Komponenty pro ArcGIS API for JavaScript

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov e-mail: zdenek.cujan@vslg.cz Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/03.0032

Více

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter

Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation. Tomáš Ginter Taktika použití GPS přijímačů v bezpečnostní organizaci Tactic of GPS recievers in safety organisation Tomáš Ginter Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

leden 2005 ročník 10 číslo 1 zdarma

leden 2005 ročník 10 číslo 1 zdarma kontakt leden 2005 ročník 10 číslo 1 zdarma Kolektivní smlouva na rok 2005 byla podepsána! V průběhu měsíce prosince pokračovala intenzivní jednání o podobě Kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m.

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více