SAKO a. s. Pronájem velkoobjemových kontejnerů. Pronájem popelnic a kontejnerů. Likvidace nelegálních skkládek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAKO a. s. Pronájem velkoobjemových kontejnerů. Pronájem popelnic a kontejnerů. Likvidace nelegálních skkládek"

Transkript

1 Spalovna A Komunální Odpady Spalovna Svoz odpadu SAKO a. s první spalovna v Rakousku-Uhersku Pronájem velkoobjemových kontejnerů první vyrobená el. energie z odpadu 1941 ukončení činnosti (konec války bombardování) Pronájem popelnic a kontejnerů 1977 investiční záměr nové spalovny Sběrná střediska odpadu stavba nové spalovny Likvidace nelegálních skkládek 1994 II. stupeň čištění 2001 projekt Odpadové hospodářství Brno 3 spalovací linky (15 t odpadu/h, I. a II. stupeň čištění) 2009 stavební práce, instalace kotlů a technologie 1

2 Svoz odpadu v městm stě Brně SAKO Brno, a.s. SITA, a.s. van Gansewinkel, a.s. IS LUPUS 2

3 IS LUPUS IS LUPUS 3

4 IS LUPUS IS LUPUS 4

5 IS LUPUS IS LUPUS 5

6 IS LUPUS 6

7 Chráněná krajinná oblast PálavaP GIS na Správě CHKO Pálava Jiří Kmet Správa CHKO Pálava Náměstí 32, Mikulov Co není GIS? (geografický informační systém) CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava GIS není počíta tačový program GIS není jen technické vybavení GIS nejsou izolovaná prostorová data funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředk edků,, dat, pracovních ch postupů, obsluhy, uživatelu ivatelů a organizačního kontextu 7

8 Úkol GIS na SCHKO PálavaP CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava podpora uživatelu ivatelů při i výkonu státn tní správy i odborných činnostech kartografické a grafické výstupy zajištění rychlého ho přístupu p uživatelu ivatelů k datům poskytování dat spolupracujícím m subjektům analýza a syntéza dat získávání a údržba externích prostorových dat vytvářen ení a údržba vlastních prostorových dat Zabezpečen ení GIS na SCHKO PálavaP 1 pracovník SW - 1 x ArcView 3.3 (Esri, Inc.) - 1 x ArcView 9.1 (Esri, Inc.) - 5 x Christine GIS System 2.0 (Josef Genserek) - freeware GIS - ArcExplorer,, Q GIS, JanMap, Kgb - freeware utility g7towin, kvadrat, Topolik, Trimble vkm2shp, TransMap,, wgs2jtsk HW - 12 x běžb ěžné kancelářsk ské PC, 2 x GPS, 1 x PDA podpora CENIA, AOPK ČR R Praha, MŽP, M vysoké školy CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava 8

9 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Externí Externí geodata Pálava ZABAGED 1 a ZABAGED 2 (ČÚZK) DMU 25 a DMU 200 (MO ČR/HÚ R/HÚVG) barevné barevné ortofotomapy 2003 (GEODIS Brno s.r.o) katastrá katastrální lní mapy (ČÚZK) SMO (ČÚZK) ortofotomapy (1938, 1953, 1963, 1984, 1990, 2001), historické historické mapy (I. a II. vojenské vojenské mapová mapování), územní zemní plá plány, lesnické lesnické mapy, sprá správní vní členě lenění, vinič viniční tratě tratě, půdní dní bloky, vodohospodá vodohospodářské ské mapy 9

10 Vlastní geodata CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava údržba krajiny hranice MZCHÚ nálezová data biotopy zonace ochrany přírodyp USES naučné stezky, informační panely, značen ení hranic MZCHÚ, turistické trasy, památn tné stromy, invazní rostliny, erozní ohrožen ení,, honitby, geologie, geomorfologie, trvalé výzkumné plochy, vojenská opevnění,, skládky, oplocené plochy 10

11 Natura 2000 biotopy Zonace odstupňovan ované zóny ochrany přírody v CHKO Pálava 11

12 ZCHÚ maloplošná zvláš áště chráněná území Procesy s podporou GIS CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava PPK - příprava prava a realizace botanický výzkum - lokalizace nálezn lezů správn vní řízení - identifikace zájmových z území (parcely, zonace,, biotopy, lesní porosty ) Natura příprava, prava, předjednávání a projednávání plány péče p - příprava prava podkladů,, tvorba mapových přílohp nálezové databáze 12

13 13

14 Často využívan vané nástroje CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava výpočty ploch, délekd identifikace geoprvků vyhledání nejkratší trasy určen ení nadmořsk ské výšky vytvořen ení obalových zón z n (buffer( buffer) nalezení nejbližší ších x nejvzdálen lenějších entit geoprocessing 14

15 Nálezové databáze CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava Janitor 1.0 (Cenia) Janitor 2.0 (Cenia) vyšší rostliny - asi záznamz znamů (Danihelka) ptáci - asi záznamz znamů (Chytil, Macháček, Piro) motýli - asi záznamz znamů (Laštůvka, Šumpich,, Hůla) H pavouci - asi 250 záznamz znamů (Bryja) mechorosty - asi 900 (Kubešov ová,, Novotný) 15

16 Sběr r dat t e r é n GPS (Garmin emap) Zpětn tná lokalizace PC g7towin data.csv k a n c e l ář PC data.csv g7towin k a n c e l ář wgs2jtsk data.shp (formáty wgs84, jtsk) ArcView t e r é n GPS (Garmin emap) Christine GIS Qgis ArcExplorer 3D vizualizace NPR Děvín Kotel - Soutěska 16

17 Výpoč Výpočet erozní erozního ohrož ohrožení ení území zemí CHKO Pá Pálava Popi ce 4 k m S Kartografie sché schéma nauč naučné stezky Dě Děvín Vodní dílo Nové Mlýny III Q Ć Dolní Věstonice a Ć W Ć Ć V Ć M Horní Věstonice W Ć Ć V Ć a Ć M Q Ć Tři panny $$ Pavlov Yacht club W Ć Ć V Ć a Ć M ň N ové Mlýn y 4 km Děvičky Děvín 550 m y $$ $$ $$ $$ Trůn Maturita ochrana přírody a krajiny Martinka Obří kámen teplomilné doubravy y skalní stepi Obora 483 m historie hradu Děvičky dubohabřiny severovýchodních svahů historie lesního hospodaření suťové lesy geologická stavba y skály a severní skalnaté svahy Pálava Perná pastviny a jejich údržba 462 m invazní rostliny W Ć Ć V Ć a Ć M historie a současnost myslivosti člověk v krajině drnové a luční stepi vodní hospodářství pod Pálavou orientační mapa Kl n ic ent ký ok pot Klentnice W Ć Ć V Ć a Ć M 500 m m Sirotčí hrádek ň Dato vý po dkla d: G EODIS BRNO, sp ol. s r.o. Dato vý skla d: Spr áv ao ch ran y p ří rod y Č R, Minis ter stvo Živo tního pr ostře dí Té ma tick ý o bsah: Sprá va C HKO Pá lav a, Mikulov Ka rt ogra fické zp ra cov ání : Správa CHKO Pálava, Mikulo v, trasa NS V Ć stravování červená značka M Ć telefon modrá značka Q Ć zelená značka a Ć kemp autobus spojka parkoviště pramen muzeum $$ skály ň zřícenina hranice NPR Děvín-Kotel-Soutěska Miku lov 6 km 17

18 Kartografie přílohy plá plánu péče CHKO Pálava Kartografie Evropsky významné významné lokality v územní zemní působnosti SCHKO Pá Pálava 18

19 Kartografie zvláš zvlášttě chrá chráněná území zemí v územní zemní působnosti SCHKO Pá Pálava CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Další ová ání GIS Další směř směřov vytvoř vytvoření ení kvalitní kvalitní geodatabá geodatabáze mapserver využ využívání WMS a WFS větší využ využití ití sbě sběru dat pomocí pomocí technických prostř prostředků edků přímo v teré terénu (PDA + GPS) Pálava 19

20 Závěr CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava GIS mám na Správě CHKO nezastupitelnou úlohu, ale vždyv bude jen podpůrným prostředkem při p i hlavních činnostech v současnosti již není problémem nedostatek dat, ale jejich věrohodnost, aktuálnost a správn vné zatřídění Správa CHKO jako státn tní organizace poskytuje a bude poskytovat svoje data ostatním m subjektům m zdarma možnosti GIS jsou limitovány předevp edevším m požadavky uživateleu děkuji za pozornost Jiří Kmet SCHKO Pálava,

21 LESNICKÁ VÝROBA A MZDY Firma HA-SOFT, s. s r. o. komplexní systém sociálně-ekonomických informací (SEI) v lesním hospodářství informační systém SEIWIN 3.XX systém plně propojených úloh zajišťující zpracování ekonomických a výrobních dat v rámci podniku informační systém SEIWIN 4.XX technologický nástupce systému SEIWIN 3.XX, je postaven na architektuře Client/Server pro databázové prostředí Oracle nebo Microsoft DAC. výměna dat mezi jednotlivými úlohami automaticky, vstup dat z aplikací jiných firem přes veřejně definované rozhraní IS možno provozovat v počítačové síti i lokálně na jednom nebo více nepropojených počítačích 21

22 Firma HA-SOFT, s. s r. o. Úlohy: Účetnictví, přímé bankovnictví, pokladna Daně Fakturace a odbyt, výkazy INTRASTAT Zásoby, dlouhodobý majetek Ostatní servisní úlohy } ERP Výroba (LVM) LHP 22

23 LHP ToPoL 23

24 Děkuji za pozornost RIS Řídící a informační systém brněnsk nské MHD 24

25 RIS - řídící a informační systém m MHD Požadavky na kvalitní MHD: - bezpečnost (cestujících, řidičů a ostatních osob) - přesnost (dodržování jízdního řádu, návaznosti spojů) - kultura (plánování přepravní kapacity, náhradní doprava) - hospodárnost (zvýšení oběžné rychlosti) Nástrojem k dosažení kvalitní dopravy je RIS. CO JE TO RIS? Informace o skutečné poloze vozidel GPS Trvalé vyhodnocování jízdy podle jízdního řádu On-line předávání dat Preference MHD na řízených křižovatkách Cílené informace pro cestující Podpora práce dispečera a řidiče Dopravní průzkum, statistika a plánování RIS - řídící a informační systém m MHD FÓNICKÁ RÁDIOVÁ SÍŤ: volání na jednotlivé vozy a na různé skupiny vozidel hlášení k cestujícím ve vozidle hlášení k cestujícím na nástupišti spojení vozidel mezi sebou automatická identifikace volajícího záznam spojení a hovorů DATOVÁ KOMUNIKACE S DISPEČINKEM: Datová rádiová síť tvořená 29 základnovými stanicemi - trvalý přenos všech dat o provozu každého vozidla MHD na dispečink posílání SMS a povelů z dispečinku k řidiči a do informačního systému vozidla archivace dat od počátku spuštění RIS (2003) analýza archivních dat (dozor nad řidiči, při stížnostech) 25

26 RIS - řídící a informační systém m MHD DATOVÁ KOMUNIKACE NA KRÁTKOU VZDÁLENOST: Nahrávání dat ve vozovnách noční automatické nahrávání dat do vozidel hlídání výjezdů a příjezdů vozidel Preference na křižovatkách zajištění preference vozidel MHD na řízené křižovatce dopravní průzkum v ulicích pomocí prostředků RIS On-line předp edávání dat GPS KOMUNIKACE VOZIDLA MHD S OKOLÍM data fónie a data data dispečink křižovatka text hlas data data data cestující slepec výhybka vozovna 26

27 On-line předp edávání dat, skutečná poloha vozidla 100 % vozidel MHD je vybaveno RIS (prosinec 2008): tramvaje 236 (řídící vozy), trolejbusy 150, autobusy 293, pohotovostní vozidla 20+. Četnost přenosu dat: Každých 25 s. Technologické zpoždění přenosu dat je do 3 s. Obsah datové zprávy z vozidla MHD: Číslo vozu, Kurz, Linka, Cíl, Čas příjezdu/odjezdu u zastávky, GPS poloha, síla fónického signálu, kódy palubní informatiky a další pomocná data. On-line předp edávání dat, skutečná poloha vozidla Přesnost určen ení GPS polohy: Jedoucí vozidlo odhadem 5 až 2 m. Stojící vozidlo nebo nepříznivé příjmové podmínky GPS asi 10 až 20 m. Detail dat na podkladu ortofotomapy: Rozlišení odjezdu od zastávky, jejíž dva sloupky jsou vzdálené cca 10 m od sebe. Podle jízdního řádu má předepsáno odjet od zastávky u chodníku Ve skutečnosti odjíždí od zastávky na ostrůvku 27

28 Podpora práce dispečera era Dispečink DPmB Projekční stěna LCD displeje PC Monitor průmyslové televize Hovorová souprava rádiového spojení Ovládací konzola průmyslové televize Podpora práce dispečera era Popis jednoho z 5 pracovišť dispečerů: 2 PC, 3 LCD monitory, 1 monitor průmyslové televize; SW - datový, grafický, fónický klient, sdílený elektronický radiodeník, programy Office, dispečerský SW, jízdní řády, intranet, internet atd.; Hovorová souprava fónické radiostanice; Ovládací konzola průmyslové televize, lze sledovat cca 70 kamer sdílených okruhů DPMB, PČR a Městské policie. Společně užívaná zařízení: Kapacitní záznam telefonních a rádiových hovorů Redat 3; Velkoplošná projekce Barco 3600 x 2048 bodů. 28

29 Hlavní nabídka dispečerského programu Podpora práce dispečera era Datový a grafický klient RIS Praktická ukázka lokalizace a sledování 3 minuty zpožděného vozidla (18. ledna 2005 v 15:13) Celkový přehled Poloha na mapě Linkový přehled Údaje o vozidle Jízdní řád vozidla 29

30 Podpora práce dispečera era Vybrané vozidlo Jede na čas Datový klient Zpoždění Trasa linky Podjíždí JŘ Poloha vozidla na lince Vozidlo bez JŘ Digitální mapa 30

31 Ortofoto Fónický klient 31

32 Odstavení vozidla Komplexní monitoring (Intranet DPmB) 32

33 Podpora práce řidiče e MHD Palubní počítač (rozhraní řidiče a RIS) Poloautomatické fónické spojení Automatické datové spojení Automaticky generované informace cestujícím Ručně spouštěné prefabrikované informace Automatická předvolba stavění výhybek trolejbusů Nouzové volání na dispečink - tlačítko Přepadení RIS - řídící a informační systém m MHD Cílené informace po cestující Standardní hlášení a nápisy Včasné upozornění na změny Vícejazyčné texty Slepecký hlásič Povelový vysílač Dotaz na číslo linky a trasu jízdy Výstraha o pohybu slepce ve dveřích vozidla Modifikované podrobné informace v konečné, před odklonem apod. Informace v mimořádných situacích Vozový rozhlas Prefabrikované informace spouštěné řidičem Hlášení dispečera pro cestující Texty a hlášení posílané do vozidla z dispečinku 33

34 RIS - řídící a informační systém m MHD SPRÁVA DAT RIS: Systémový simulátor = kompletní výbava jednoho vozidla MHD. Slouží: - k odlaďování provozních dat, - k editaci informačních výstupů, - ke kontrole komunikace centrálou, - k ověřování ovládání systému RIS řidičem, - k výuce řidičů. Přesnost provozu Předčasný odjezd ze zastávky a zpoždění větší než 4 min. se považují za neposkytnutou službu. Řidič neodjede ze zastávky dříve, tj., pokud má při stání v zastávce na palubním počítači zobrazenou odchylku od jízdního řádu se znaménkem plus +. Odjezd ze zastávky je žádoucí pouze tehdy, pokud je na palubním počítači odchylka 0 nebo údaj o zpoždění se znaménkem minus anebo na výslovný pokyn dispečera 34

35 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Veřejn ejná doprava v Brně (p (přibližná čísla) obyvatel dojíždějících registrovaných motorových vozidel 137 řízených křižovatek (se semafory) 550 vozidel MHD v dopravní špičce pracovního dne cest vozidly MHD v pracovním dni Linky: tramvaje 13 trolejbusy 14 autobusy 39 noční bus 11 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Pasivní preference vozidel MHD Založená na pravidelném přidělování volna pro obvyklý průjezd vozidla MHD Nebere ohled na aktuální stav provozu, neboť nerozezná příjezd vozidla MHD. Zatěžuje ostatní účastníky ztrátovými časy, neboť mnohdy dá zbytečně volno nepřítomnému vozidlu MHD. Jednoduchá aktivní preference Založená na přenosu jednoduché informace ze snímače: - sice přiděluje preferenci pouze přítomnému vozidlu MHD, ale - nedokáže stanovit objektivní potřebu (má zpoždění?, veze lidi?), - nedokáže rozhodnout mezi více vozidly MHD přijíždějícími z různých směrů, - nedokáže až na výjimky rozeznat trajektorii průjezdu. Zatěžuje diagram signalizace neproduktivními časy: - dává volno i vozidlu, které je aktuálně nepotřebuje, - zbytečně čeká na vyklízení. 35

36 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Dynamická preference Je založená na přenosu všech dostupných dat z vozidla MHD na řadič semaforů: - fyzická poloha (podle GPS), - logická poloha na lince (podle zastávek), - odchylka od jízdního řádu v reálném čase, - provozní stav vozidla (např. jízda, stání, otevření dveří apod.), - schopnost kdykoliv datově komunikovat na vzdálenost stovek metrů. Řadič semaforů tak dokáže hospodařit s každou sekundou signálního plánu: - přiděluje preferenci vozidlu, které ji aktuálně potřebuje, - detailně rozlišuje mezi vozidly, trakcemi, linkami, směry jízdy atd., - respektuje místně stanovenou hierarchii práv na preferenci - pracuje se všemi místně dosažitelnými daty. - minimalizuje zdržení všech vozidel před semaforem, - optimalizuje nezbytnou dobu signálu volno pro vozidla MHD, - nedává zbytečně volno nepřítomnému vozidlu, - izolované větve otevírá pouze pro skutečný průjezd vozidla MHD, - umožňuje zajistit další funkce SSZ závislé na provozu MHD. PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE 137 řízených křižovatek 56 křižovatek řízených RIS (s preferencí MHD) 36

37 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Táborská x Jamborova Zastávka za křižovatkou je u hrany chodníku. Vozidlo MHD v zastávce tak zastavuje provoz za sebou. Po vjezdu vozidla MHD do křižovatky se zastaví vjezd dalších vozidel - je možno pouze odbočit vpravo. Zabrání se tak zablokování křižovatky stojícími vozidly. Vozidlo MHD postupně posílá na řadič SSZ informace: - dosažení GPS polohy (z dálky), - dosažení GPS polohy při vjezdu do křižovatky, - zastavení v zastávce, - odjezd ze zastávky. Komunikace tramvají a autobusů je rovnocenná. Pro přihlašování z dálky se ale mezi nimi rozlišuje, a to s ohledem na rozdílné dynamické vlastnosti kolejového a silničního vozidla. PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Semilasso V zastávce na hraně křižovatky je použito žluté výzvové světelné návěstidlo, slangově pařát. Návěstidlem se signalizují dva stavy: Přijetí žádosti o preferenci Trvale svítící úsečka ukazuje požadovaný směr jízdy přihlášeného vozidla. Příprava na odjezd Úsečka bliká, řidič může zavřít dveře. Za několik sekund dostane volno. 37

38 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Moravské náměstí Do jedné větve ústí linky tramvají ze dvou směrů. Následující zastávky ale nejsou společné tramvaje linek 3 a 11 nástupiště ostatních linek projíždějí. Při časovém souběhu požadavků jsou tramvaje linek 3 a 11 preferovány před ostatními linkami odjíždějícími do stejné větve křižovatky. Vozy před křižovatkou předávají informace o zastavení v zastávce. Odhlašují se podle GPS při průjezdu stopčárou, tj. vzápětí po odjezdu. 6 3 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Moravské náměstí Preference linky 11 před linkou 7: Linka 11 přijela později ale odjíždí dříve. 38

39 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Tábor x Jana Babáka Grafická definice komunikačních bodů na podkladu kalibrované ortofotomapy: Hranice zjišťované pomocí GPS jsou definovány čtverci a polorovinami. Ulice J. Babáka Na obrázku jsou vidět všechny GPS hranice použité pro řízení této křižovatky. Ulice Tábor Ulice Kounicova Žlutý čtverec a polorovina definují hranici průjezdu okolo návěstidla 30 m před stopčárou křižovatky Body definované technologickými událostmi, např. zastavením v zastávce, na mapě pochopitelně vidět nejsou. zastávka Klusáčkova 11 linek Autobusy 94 % zastávek 39

40 Noční rozjezdy Zvýšen ení kvality MHD v Brně modernizace tramvajové dopravy: Brno - Řečkovice, Banskobystrická ulice: Zvýšený jízdní pruh v místě tramvajové zastávky zajišťuje pohodlný nástup. chodník zvýšený jízdní pruh tramvajová trať jízdní pruh chodník 40

41 Zvýšen ení kvality MHD v Brně modernizace tramvajové dopravy: Brno - Komín, zastávka Podlesí: Řešení jednoduchého přestupního uzlu. Poděkov kování 41

42 Děkuji za pozornost Veřejný ejný Ochránce Práv OMBUDSMAN 42

43 43

44 44

45 Děkuji za pozornost 45

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ing. Jaromír Holec 1 KORDIS JMK, spol. s r. o. KORDIS JMK, spol. s r. o. vznik 2002 Společníci (zakladatelé) : Jihomoravský kraj (51%) Statutární město

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Příspěvek se zabývá významem palubního počítače ve vozidle pro veřejnou dopravu a způsoby propojení na vnitřní i návazné systémy (dispečink, vozovny, zastávky,

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP

PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE. ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V HL.M.PRAZE ing. Jiří Vodrážka, DPP PREFERENCE MHD základní údaje Projekt preference městské hromadné dopravy v Praze Na základě schváleného programu preference MHD

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ ČÁST 2: ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A BEZPEČNOSTI PROVOZU NA LINCE 17 Vypracoval: Ing. Miroslav Grossmann srpen 2008 Opatření 1: úprava SSZ 4.628b Modřanská

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

GIT a krajinotvorné programy v ČR

GIT a krajinotvorné programy v ČR GIT a krajinotvorné programy v ČR KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTI CE DO RO ZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle společnosti GEMOS CZ Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení bezpečnosti

Více

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Organizátor REgionální DOpravy V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Název projektu MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Realizace projektu (2011-2013)

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém m městskm stské dopravy systém m regionáln lní dopravy integrovaný

Více

think in space Dubai Trnava Prague London Munich

think in space Dubai Trnava Prague London Munich think in space Dubai Trnava Prague London Munich Systém mobilní komunikace a správy vozů ZZSHMP ytrack - Fleet Controlling 2 Pobočky YMS Group 3 Vybraní partneři & reference VEŘEJNÝ SEKTOR UTILITY DOPRAVA

Více

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy

Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Praha 10.03.2010 Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Obsah Úvod Výběr rozhraní Návrh pracovišť Metody testování Další plánovaná činnost Úvod OIS vazby: EMT MEL CCL Centrální clearing Centrální

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU Drahomíra Zedníčková dzednickova@geodis.cz 724013046 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI největší geodetickofotogrammetrická společnost v České republice založena v roce 1990

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy

Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy F.13. Příloha 13 - Model multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy Aplikace Integrovaná podpora multimodálních nákladních přepravních systémů a dálkové osobní dopravy A. Dopravní

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

Existující zdroje dat pro GIS

Existující zdroje dat pro GIS Co je dobré vědět Existující zdroje dat pro GIS Přednáška 6. Jaká data existují a kdo je jejich majitelem (správcem) Mít přehled o existujícím GIS, popř. CAD programovém vybavení a formátech dat Vektor

Více

Projektové záměry ROPID v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020

Projektové záměry ROPID v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020 Projektové záměry RO v oblasti odbavovacích a informačních systémů na území Prahy a Středočeského kraje v programovém období 2014-2020 Ing. Radim Vysloužil 20. května 2014 Integrace veřejné dopravy v Praze

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Aplikace pro prohlížení dat ÚAP. Karlovarský kraj

Aplikace pro prohlížení dat ÚAP. Karlovarský kraj Aplikace pro prohlížení dat ÚAP Karlovarský kraj Obsah: Uživatelé APLIKACE Využití aplikace Spuštění APLIKACE Struktura dat Zjednodušený katalog jevů a položek Příklad využití prohlížečky obec, parcela

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 18.11.2014 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku PSM07_zpr_GIS_GPS_www.doc str. 1 Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku Základní vybavení

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Koridory MHD České Budějovice

Koridory MHD České Budějovice Koridory MHD České Budějovice Ing. Vladimír Faltus 4. října 2011 Program prezentace Představení myšlenky a cílů koridorů MHD pro České Budějovice Koridor linky 3 (České Budějovice) ideová studie jako součást

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD 1. Tramvajová trať je: + a) soubor stavebně - technických

Více

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky. Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy. Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Implementace ITS ve městě příklady z hl.m. Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze Základní problémy

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy ISKŘ HMP

Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy ISKŘ HMP Informační systém krizového řízení hl. m. Prahy CÍLE PROJEKTU Připravenost k řízení řešení událostí (krizových situací, mimořádných událostí a událostí narušujících životní standard občanů) na území HMP

Více

Otevřený katastr (OK)

Otevřený katastr (OK) Otevřený katastr (OK) Karel Jedlička, Jan Ježek, Jiří Petrák smrcek@kma.zcu.cz, h.jezek@centrum.cz, jiripetrak@seznam.cz Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky oddělení

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více