SAKO a. s. Pronájem velkoobjemových kontejnerů. Pronájem popelnic a kontejnerů. Likvidace nelegálních skkládek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SAKO a. s. Pronájem velkoobjemových kontejnerů. Pronájem popelnic a kontejnerů. Likvidace nelegálních skkládek"

Transkript

1 Spalovna A Komunální Odpady Spalovna Svoz odpadu SAKO a. s první spalovna v Rakousku-Uhersku Pronájem velkoobjemových kontejnerů první vyrobená el. energie z odpadu 1941 ukončení činnosti (konec války bombardování) Pronájem popelnic a kontejnerů 1977 investiční záměr nové spalovny Sběrná střediska odpadu stavba nové spalovny Likvidace nelegálních skkládek 1994 II. stupeň čištění 2001 projekt Odpadové hospodářství Brno 3 spalovací linky (15 t odpadu/h, I. a II. stupeň čištění) 2009 stavební práce, instalace kotlů a technologie 1

2 Svoz odpadu v městm stě Brně SAKO Brno, a.s. SITA, a.s. van Gansewinkel, a.s. IS LUPUS 2

3 IS LUPUS IS LUPUS 3

4 IS LUPUS IS LUPUS 4

5 IS LUPUS IS LUPUS 5

6 IS LUPUS 6

7 Chráněná krajinná oblast PálavaP GIS na Správě CHKO Pálava Jiří Kmet Správa CHKO Pálava Náměstí 32, Mikulov Co není GIS? (geografický informační systém) CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava GIS není počíta tačový program GIS není jen technické vybavení GIS nejsou izolovaná prostorová data funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředk edků,, dat, pracovních ch postupů, obsluhy, uživatelu ivatelů a organizačního kontextu 7

8 Úkol GIS na SCHKO PálavaP CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava podpora uživatelu ivatelů při i výkonu státn tní správy i odborných činnostech kartografické a grafické výstupy zajištění rychlého ho přístupu p uživatelu ivatelů k datům poskytování dat spolupracujícím m subjektům analýza a syntéza dat získávání a údržba externích prostorových dat vytvářen ení a údržba vlastních prostorových dat Zabezpečen ení GIS na SCHKO PálavaP 1 pracovník SW - 1 x ArcView 3.3 (Esri, Inc.) - 1 x ArcView 9.1 (Esri, Inc.) - 5 x Christine GIS System 2.0 (Josef Genserek) - freeware GIS - ArcExplorer,, Q GIS, JanMap, Kgb - freeware utility g7towin, kvadrat, Topolik, Trimble vkm2shp, TransMap,, wgs2jtsk HW - 12 x běžb ěžné kancelářsk ské PC, 2 x GPS, 1 x PDA podpora CENIA, AOPK ČR R Praha, MŽP, M vysoké školy CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava 8

9 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Externí Externí geodata Pálava ZABAGED 1 a ZABAGED 2 (ČÚZK) DMU 25 a DMU 200 (MO ČR/HÚ R/HÚVG) barevné barevné ortofotomapy 2003 (GEODIS Brno s.r.o) katastrá katastrální lní mapy (ČÚZK) SMO (ČÚZK) ortofotomapy (1938, 1953, 1963, 1984, 1990, 2001), historické historické mapy (I. a II. vojenské vojenské mapová mapování), územní zemní plá plány, lesnické lesnické mapy, sprá správní vní členě lenění, vinič viniční tratě tratě, půdní dní bloky, vodohospodá vodohospodářské ské mapy 9

10 Vlastní geodata CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava údržba krajiny hranice MZCHÚ nálezová data biotopy zonace ochrany přírodyp USES naučné stezky, informační panely, značen ení hranic MZCHÚ, turistické trasy, památn tné stromy, invazní rostliny, erozní ohrožen ení,, honitby, geologie, geomorfologie, trvalé výzkumné plochy, vojenská opevnění,, skládky, oplocené plochy 10

11 Natura 2000 biotopy Zonace odstupňovan ované zóny ochrany přírody v CHKO Pálava 11

12 ZCHÚ maloplošná zvláš áště chráněná území Procesy s podporou GIS CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava PPK - příprava prava a realizace botanický výzkum - lokalizace nálezn lezů správn vní řízení - identifikace zájmových z území (parcely, zonace,, biotopy, lesní porosty ) Natura příprava, prava, předjednávání a projednávání plány péče p - příprava prava podkladů,, tvorba mapových přílohp nálezové databáze 12

13 13

14 Často využívan vané nástroje CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava výpočty ploch, délekd identifikace geoprvků vyhledání nejkratší trasy určen ení nadmořsk ské výšky vytvořen ení obalových zón z n (buffer( buffer) nalezení nejbližší ších x nejvzdálen lenějších entit geoprocessing 14

15 Nálezové databáze CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava Janitor 1.0 (Cenia) Janitor 2.0 (Cenia) vyšší rostliny - asi záznamz znamů (Danihelka) ptáci - asi záznamz znamů (Chytil, Macháček, Piro) motýli - asi záznamz znamů (Laštůvka, Šumpich,, Hůla) H pavouci - asi 250 záznamz znamů (Bryja) mechorosty - asi 900 (Kubešov ová,, Novotný) 15

16 Sběr r dat t e r é n GPS (Garmin emap) Zpětn tná lokalizace PC g7towin data.csv k a n c e l ář PC data.csv g7towin k a n c e l ář wgs2jtsk data.shp (formáty wgs84, jtsk) ArcView t e r é n GPS (Garmin emap) Christine GIS Qgis ArcExplorer 3D vizualizace NPR Děvín Kotel - Soutěska 16

17 Výpoč Výpočet erozní erozního ohrož ohrožení ení území zemí CHKO Pá Pálava Popi ce 4 k m S Kartografie sché schéma nauč naučné stezky Dě Děvín Vodní dílo Nové Mlýny III Q Ć Dolní Věstonice a Ć W Ć Ć V Ć M Horní Věstonice W Ć Ć V Ć a Ć M Q Ć Tři panny $$ Pavlov Yacht club W Ć Ć V Ć a Ć M ň N ové Mlýn y 4 km Děvičky Děvín 550 m y $$ $$ $$ $$ Trůn Maturita ochrana přírody a krajiny Martinka Obří kámen teplomilné doubravy y skalní stepi Obora 483 m historie hradu Děvičky dubohabřiny severovýchodních svahů historie lesního hospodaření suťové lesy geologická stavba y skály a severní skalnaté svahy Pálava Perná pastviny a jejich údržba 462 m invazní rostliny W Ć Ć V Ć a Ć M historie a současnost myslivosti člověk v krajině drnové a luční stepi vodní hospodářství pod Pálavou orientační mapa Kl n ic ent ký ok pot Klentnice W Ć Ć V Ć a Ć M 500 m m Sirotčí hrádek ň Dato vý po dkla d: G EODIS BRNO, sp ol. s r.o. Dato vý skla d: Spr áv ao ch ran y p ří rod y Č R, Minis ter stvo Živo tního pr ostře dí Té ma tick ý o bsah: Sprá va C HKO Pá lav a, Mikulov Ka rt ogra fické zp ra cov ání : Správa CHKO Pálava, Mikulo v, trasa NS V Ć stravování červená značka M Ć telefon modrá značka Q Ć zelená značka a Ć kemp autobus spojka parkoviště pramen muzeum $$ skály ň zřícenina hranice NPR Děvín-Kotel-Soutěska Miku lov 6 km 17

18 Kartografie přílohy plá plánu péče CHKO Pálava Kartografie Evropsky významné významné lokality v územní zemní působnosti SCHKO Pá Pálava 18

19 Kartografie zvláš zvlášttě chrá chráněná území zemí v územní zemní působnosti SCHKO Pá Pálava CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Další ová ání GIS Další směř směřov vytvoř vytvoření ení kvalitní kvalitní geodatabá geodatabáze mapserver využ využívání WMS a WFS větší využ využití ití sbě sběru dat pomocí pomocí technických prostř prostředků edků přímo v teré terénu (PDA + GPS) Pálava 19

20 Závěr CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Pálava GIS mám na Správě CHKO nezastupitelnou úlohu, ale vždyv bude jen podpůrným prostředkem při p i hlavních činnostech v současnosti již není problémem nedostatek dat, ale jejich věrohodnost, aktuálnost a správn vné zatřídění Správa CHKO jako státn tní organizace poskytuje a bude poskytovat svoje data ostatním m subjektům m zdarma možnosti GIS jsou limitovány předevp edevším m požadavky uživateleu děkuji za pozornost Jiří Kmet SCHKO Pálava,

21 LESNICKÁ VÝROBA A MZDY Firma HA-SOFT, s. s r. o. komplexní systém sociálně-ekonomických informací (SEI) v lesním hospodářství informační systém SEIWIN 3.XX systém plně propojených úloh zajišťující zpracování ekonomických a výrobních dat v rámci podniku informační systém SEIWIN 4.XX technologický nástupce systému SEIWIN 3.XX, je postaven na architektuře Client/Server pro databázové prostředí Oracle nebo Microsoft DAC. výměna dat mezi jednotlivými úlohami automaticky, vstup dat z aplikací jiných firem přes veřejně definované rozhraní IS možno provozovat v počítačové síti i lokálně na jednom nebo více nepropojených počítačích 21

22 Firma HA-SOFT, s. s r. o. Úlohy: Účetnictví, přímé bankovnictví, pokladna Daně Fakturace a odbyt, výkazy INTRASTAT Zásoby, dlouhodobý majetek Ostatní servisní úlohy } ERP Výroba (LVM) LHP 22

23 LHP ToPoL 23

24 Děkuji za pozornost RIS Řídící a informační systém brněnsk nské MHD 24

25 RIS - řídící a informační systém m MHD Požadavky na kvalitní MHD: - bezpečnost (cestujících, řidičů a ostatních osob) - přesnost (dodržování jízdního řádu, návaznosti spojů) - kultura (plánování přepravní kapacity, náhradní doprava) - hospodárnost (zvýšení oběžné rychlosti) Nástrojem k dosažení kvalitní dopravy je RIS. CO JE TO RIS? Informace o skutečné poloze vozidel GPS Trvalé vyhodnocování jízdy podle jízdního řádu On-line předávání dat Preference MHD na řízených křižovatkách Cílené informace pro cestující Podpora práce dispečera a řidiče Dopravní průzkum, statistika a plánování RIS - řídící a informační systém m MHD FÓNICKÁ RÁDIOVÁ SÍŤ: volání na jednotlivé vozy a na různé skupiny vozidel hlášení k cestujícím ve vozidle hlášení k cestujícím na nástupišti spojení vozidel mezi sebou automatická identifikace volajícího záznam spojení a hovorů DATOVÁ KOMUNIKACE S DISPEČINKEM: Datová rádiová síť tvořená 29 základnovými stanicemi - trvalý přenos všech dat o provozu každého vozidla MHD na dispečink posílání SMS a povelů z dispečinku k řidiči a do informačního systému vozidla archivace dat od počátku spuštění RIS (2003) analýza archivních dat (dozor nad řidiči, při stížnostech) 25

26 RIS - řídící a informační systém m MHD DATOVÁ KOMUNIKACE NA KRÁTKOU VZDÁLENOST: Nahrávání dat ve vozovnách noční automatické nahrávání dat do vozidel hlídání výjezdů a příjezdů vozidel Preference na křižovatkách zajištění preference vozidel MHD na řízené křižovatce dopravní průzkum v ulicích pomocí prostředků RIS On-line předp edávání dat GPS KOMUNIKACE VOZIDLA MHD S OKOLÍM data fónie a data data dispečink křižovatka text hlas data data data cestující slepec výhybka vozovna 26

27 On-line předp edávání dat, skutečná poloha vozidla 100 % vozidel MHD je vybaveno RIS (prosinec 2008): tramvaje 236 (řídící vozy), trolejbusy 150, autobusy 293, pohotovostní vozidla 20+. Četnost přenosu dat: Každých 25 s. Technologické zpoždění přenosu dat je do 3 s. Obsah datové zprávy z vozidla MHD: Číslo vozu, Kurz, Linka, Cíl, Čas příjezdu/odjezdu u zastávky, GPS poloha, síla fónického signálu, kódy palubní informatiky a další pomocná data. On-line předp edávání dat, skutečná poloha vozidla Přesnost určen ení GPS polohy: Jedoucí vozidlo odhadem 5 až 2 m. Stojící vozidlo nebo nepříznivé příjmové podmínky GPS asi 10 až 20 m. Detail dat na podkladu ortofotomapy: Rozlišení odjezdu od zastávky, jejíž dva sloupky jsou vzdálené cca 10 m od sebe. Podle jízdního řádu má předepsáno odjet od zastávky u chodníku Ve skutečnosti odjíždí od zastávky na ostrůvku 27

28 Podpora práce dispečera era Dispečink DPmB Projekční stěna LCD displeje PC Monitor průmyslové televize Hovorová souprava rádiového spojení Ovládací konzola průmyslové televize Podpora práce dispečera era Popis jednoho z 5 pracovišť dispečerů: 2 PC, 3 LCD monitory, 1 monitor průmyslové televize; SW - datový, grafický, fónický klient, sdílený elektronický radiodeník, programy Office, dispečerský SW, jízdní řády, intranet, internet atd.; Hovorová souprava fónické radiostanice; Ovládací konzola průmyslové televize, lze sledovat cca 70 kamer sdílených okruhů DPMB, PČR a Městské policie. Společně užívaná zařízení: Kapacitní záznam telefonních a rádiových hovorů Redat 3; Velkoplošná projekce Barco 3600 x 2048 bodů. 28

29 Hlavní nabídka dispečerského programu Podpora práce dispečera era Datový a grafický klient RIS Praktická ukázka lokalizace a sledování 3 minuty zpožděného vozidla (18. ledna 2005 v 15:13) Celkový přehled Poloha na mapě Linkový přehled Údaje o vozidle Jízdní řád vozidla 29

30 Podpora práce dispečera era Vybrané vozidlo Jede na čas Datový klient Zpoždění Trasa linky Podjíždí JŘ Poloha vozidla na lince Vozidlo bez JŘ Digitální mapa 30

31 Ortofoto Fónický klient 31

32 Odstavení vozidla Komplexní monitoring (Intranet DPmB) 32

33 Podpora práce řidiče e MHD Palubní počítač (rozhraní řidiče a RIS) Poloautomatické fónické spojení Automatické datové spojení Automaticky generované informace cestujícím Ručně spouštěné prefabrikované informace Automatická předvolba stavění výhybek trolejbusů Nouzové volání na dispečink - tlačítko Přepadení RIS - řídící a informační systém m MHD Cílené informace po cestující Standardní hlášení a nápisy Včasné upozornění na změny Vícejazyčné texty Slepecký hlásič Povelový vysílač Dotaz na číslo linky a trasu jízdy Výstraha o pohybu slepce ve dveřích vozidla Modifikované podrobné informace v konečné, před odklonem apod. Informace v mimořádných situacích Vozový rozhlas Prefabrikované informace spouštěné řidičem Hlášení dispečera pro cestující Texty a hlášení posílané do vozidla z dispečinku 33

34 RIS - řídící a informační systém m MHD SPRÁVA DAT RIS: Systémový simulátor = kompletní výbava jednoho vozidla MHD. Slouží: - k odlaďování provozních dat, - k editaci informačních výstupů, - ke kontrole komunikace centrálou, - k ověřování ovládání systému RIS řidičem, - k výuce řidičů. Přesnost provozu Předčasný odjezd ze zastávky a zpoždění větší než 4 min. se považují za neposkytnutou službu. Řidič neodjede ze zastávky dříve, tj., pokud má při stání v zastávce na palubním počítači zobrazenou odchylku od jízdního řádu se znaménkem plus +. Odjezd ze zastávky je žádoucí pouze tehdy, pokud je na palubním počítači odchylka 0 nebo údaj o zpoždění se znaménkem minus anebo na výslovný pokyn dispečera 34

35 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Veřejn ejná doprava v Brně (p (přibližná čísla) obyvatel dojíždějících registrovaných motorových vozidel 137 řízených křižovatek (se semafory) 550 vozidel MHD v dopravní špičce pracovního dne cest vozidly MHD v pracovním dni Linky: tramvaje 13 trolejbusy 14 autobusy 39 noční bus 11 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Pasivní preference vozidel MHD Založená na pravidelném přidělování volna pro obvyklý průjezd vozidla MHD Nebere ohled na aktuální stav provozu, neboť nerozezná příjezd vozidla MHD. Zatěžuje ostatní účastníky ztrátovými časy, neboť mnohdy dá zbytečně volno nepřítomnému vozidlu MHD. Jednoduchá aktivní preference Založená na přenosu jednoduché informace ze snímače: - sice přiděluje preferenci pouze přítomnému vozidlu MHD, ale - nedokáže stanovit objektivní potřebu (má zpoždění?, veze lidi?), - nedokáže rozhodnout mezi více vozidly MHD přijíždějícími z různých směrů, - nedokáže až na výjimky rozeznat trajektorii průjezdu. Zatěžuje diagram signalizace neproduktivními časy: - dává volno i vozidlu, které je aktuálně nepotřebuje, - zbytečně čeká na vyklízení. 35

36 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Dynamická preference Je založená na přenosu všech dostupných dat z vozidla MHD na řadič semaforů: - fyzická poloha (podle GPS), - logická poloha na lince (podle zastávek), - odchylka od jízdního řádu v reálném čase, - provozní stav vozidla (např. jízda, stání, otevření dveří apod.), - schopnost kdykoliv datově komunikovat na vzdálenost stovek metrů. Řadič semaforů tak dokáže hospodařit s každou sekundou signálního plánu: - přiděluje preferenci vozidlu, které ji aktuálně potřebuje, - detailně rozlišuje mezi vozidly, trakcemi, linkami, směry jízdy atd., - respektuje místně stanovenou hierarchii práv na preferenci - pracuje se všemi místně dosažitelnými daty. - minimalizuje zdržení všech vozidel před semaforem, - optimalizuje nezbytnou dobu signálu volno pro vozidla MHD, - nedává zbytečně volno nepřítomnému vozidlu, - izolované větve otevírá pouze pro skutečný průjezd vozidla MHD, - umožňuje zajistit další funkce SSZ závislé na provozu MHD. PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE 137 řízených křižovatek 56 křižovatek řízených RIS (s preferencí MHD) 36

37 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Táborská x Jamborova Zastávka za křižovatkou je u hrany chodníku. Vozidlo MHD v zastávce tak zastavuje provoz za sebou. Po vjezdu vozidla MHD do křižovatky se zastaví vjezd dalších vozidel - je možno pouze odbočit vpravo. Zabrání se tak zablokování křižovatky stojícími vozidly. Vozidlo MHD postupně posílá na řadič SSZ informace: - dosažení GPS polohy (z dálky), - dosažení GPS polohy při vjezdu do křižovatky, - zastavení v zastávce, - odjezd ze zastávky. Komunikace tramvají a autobusů je rovnocenná. Pro přihlašování z dálky se ale mezi nimi rozlišuje, a to s ohledem na rozdílné dynamické vlastnosti kolejového a silničního vozidla. PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Semilasso V zastávce na hraně křižovatky je použito žluté výzvové světelné návěstidlo, slangově pařát. Návěstidlem se signalizují dva stavy: Přijetí žádosti o preferenci Trvale svítící úsečka ukazuje požadovaný směr jízdy přihlášeného vozidla. Příprava na odjezd Úsečka bliká, řidič může zavřít dveře. Za několik sekund dostane volno. 37

38 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Moravské náměstí Do jedné větve ústí linky tramvají ze dvou směrů. Následující zastávky ale nejsou společné tramvaje linek 3 a 11 nástupiště ostatních linek projíždějí. Při časovém souběhu požadavků jsou tramvaje linek 3 a 11 preferovány před ostatními linkami odjíždějícími do stejné větve křižovatky. Vozy před křižovatkou předávají informace o zastavení v zastávce. Odhlašují se podle GPS při průjezdu stopčárou, tj. vzápětí po odjezdu. 6 3 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Moravské náměstí Preference linky 11 před linkou 7: Linka 11 přijela později ale odjíždí dříve. 38

39 PREFERENCE MHD NA ŘÍZENÉ KŘIŽOVATCE Příklad řešení: Tábor x Jana Babáka Grafická definice komunikačních bodů na podkladu kalibrované ortofotomapy: Hranice zjišťované pomocí GPS jsou definovány čtverci a polorovinami. Ulice J. Babáka Na obrázku jsou vidět všechny GPS hranice použité pro řízení této křižovatky. Ulice Tábor Ulice Kounicova Žlutý čtverec a polorovina definují hranici průjezdu okolo návěstidla 30 m před stopčárou křižovatky Body definované technologickými událostmi, např. zastavením v zastávce, na mapě pochopitelně vidět nejsou. zastávka Klusáčkova 11 linek Autobusy 94 % zastávek 39

40 Noční rozjezdy Zvýšen ení kvality MHD v Brně modernizace tramvajové dopravy: Brno - Řečkovice, Banskobystrická ulice: Zvýšený jízdní pruh v místě tramvajové zastávky zajišťuje pohodlný nástup. chodník zvýšený jízdní pruh tramvajová trať jízdní pruh chodník 40

41 Zvýšen ení kvality MHD v Brně modernizace tramvajové dopravy: Brno - Komín, zastávka Podlesí: Řešení jednoduchého přestupního uzlu. Poděkov kování 41

42 Děkuji za pozornost Veřejný ejný Ochránce Práv OMBUDSMAN 42

43 43

44 44

45 Děkuji za pozornost 45

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ing. Jaromír Holec 1 KORDIS JMK, spol. s r. o. KORDIS JMK, spol. s r. o. vznik 2002 Společníci (zakladatelé) : Jihomoravský kraj (51%) Statutární město

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service)

MAPOVÝ SERVER. IMS služby. WMS služby. ArcIMS (Arc Internet Map Server) IMS (Internet Map Service) WMS (Web map Service) WFS ( Web Feature Service) MAPOVÝ SERVER Mapové služby se vytvářejí a zveřejňují pomocí internetového mapového serveru ArcIMS 1). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tímto způsobem poskytuje dva formáty mapových služeb IMS 2)

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Organizátor REgionální DOpravy V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Název projektu MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Realizace projektu (2011-2013)

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Aktualizace: říjen 2006 Souřadný systém S-JTSK Zájmové zemí Liberecký kraj O data je možné zažádat prostřednictvím žádosti, kterou lze nalézt na http://www.gis.kraj-lbc.cz.

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

think in space Dubai Trnava Prague London Munich

think in space Dubai Trnava Prague London Munich think in space Dubai Trnava Prague London Munich Systém mobilní komunikace a správy vozů ZZSHMP ytrack - Fleet Controlling 2 Pobočky YMS Group 3 Vybraní partneři & reference VEŘEJNÝ SEKTOR UTILITY DOPRAVA

Více

6. INFORMACE A INFORMAČNÍ NÁSTROJE V MHD

6. INFORMACE A INFORMAČNÍ NÁSTROJE V MHD 6. INFORMACE A INFORMAČNÍ NÁSTROJE V MHD Mezi základní vlastnosti informací, na které se především klade důraz (PODOLÁK, 2003), patří: úplnost, aktuálnost (např. MHD v Praze, kde je 56-ti hodinové přechodné

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a rozvoje IS zeměměřictví 4. 5. 2015 Zeměměřický úřad - formy publikace produktů Tištěné mapy Data

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Palubní řídicí a informační

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Telematika v Pražské integrované dopravě

Telematika v Pražské integrované dopravě VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 15. 11. 2012 Telematika v Pražské integrované dopravě Jan Šimůnek ROPID Telematika v PID Sledování vozidel v reálném čase MPV Popis aplikace Data podmínky Informační systémy ZIS

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

ZÁKLADY GIS. Úvod. Geografická informace. Jakákoli koli informace, kterou je možné jaké místo v prostoru. jsou Šlapanice. posledních desetiletích

ZÁKLADY GIS. Úvod. Geografická informace. Jakákoli koli informace, kterou je možné jaké místo v prostoru. jsou Šlapanice. posledních desetiletích 14. LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA Úvod ZÁKLADY GIS Kartografie prochází změnami v posledních desetiletích Důvodem rozvoj počíta tačových technologií RNDr. Tomáš Řezník Šárka Pleskačov ová Hovoříme o době geografické

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR

STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR STANDARDIZACE POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ JAKO SOUČÁSTI REALIZACE GEOINFOSTRATEGIE ČR Ing. Robert Číhal CSc. Brno OSNOVA různorodost dopravních cest sloužící pro zajištění mnohostranných potřeb společnosti

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC Ideální mapový software pro správu vlastních objektů a databází, pro optimalizaci naplánovaných cest a pro tvorbu mapových výřezů pro tisk a www. Software

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

GIS a nemapové služby

GIS a nemapové služby GIS a nemapové služby Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS služby lze využít t z různých r klientů PopFly.NET Java Virtual Earth Yahoo Pipes JavaScript SAP Google Maps Flex/Flash Microsoft Silverlight

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

BUS DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB

BUS DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB BUS DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB Ing. Jan SPOUSTA E-MOBILITA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Ministerstvo dopravy ČR, 31.5.2012 DEFINICE BRT/BHLS ZÁKLADNÍ KOMPONENTY Organizace provozu Infrastruktura Vozidlo Řízení

Více

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky Diagnostika kotlů KP Pro diagnostiku poruchových a přechodných stavů, které se na kotlích KP mohou vyskytnout jsou k dispozici následující technické prostředky: diagnostika kotle diagnostika kotle diagnostika

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více