PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE Příloha Protokolu o vypracování úplného znění smlouvy a o jeho shodě dle Dodatku č. 1 z 30. září 2011

2 4.3 Systém monitorování stavu čistíren odpadních vod Nejpozději ke Dni Účinnosti Vlastník poskytne Provozovateli veškerou dostupnou a existující dokumentaci obsahující konkrétní popis technického řešení Technického Zhodnocení všech ČOV (zejména AČOV), a to zejména se zaměřením na popis řídícího a monitorovacího systém ČOV. Dále Vlastník ke Dni Účinnosti poskytne informace o stavu realizace a informace o plánové další realizaci Technického Zhodnocení ČOV v oblasti řídícího a monitorovacího systému ČOV. Vlastník zajistí informační součinnost mezi dodavatelem technických úprav ČOV (zejména AČOV) v oblasti řídícího a monitorovacího systému ČOV a Provozovatelem Provozovatel je povinen při realizaci centrálního dispečinku zajistit adekvátní technickou a informační relaci mezi tímto dispečinkem a technickým řešením Technického Zhodnocení ČOV (zejména AČOV). Provozovatel je povinen navrhnout minimalizovaný rozsah případného doplnění či úprav řídícího a monitorovacího systému ČOV s ohledem na dosažení informační relace (včetně přenosu dat) mezi ČOV a centrálním dispečinkem Provozovatel je povinen nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců ode Dne Účinnosti předložit návrh podrobného technického projektu doplnění či úprav Technického Zhodnocení monitorovacího a řídícího systému čistíren odpadních vod Vlastníka s ohledem na dosažení informační relace (včetně přenosu dat) mezi ČOV a centrálním dispečinkem. Systém bude orientován minimálně na monitoring rozhodujících technologických míst každé ČOV (např. čerpací technika, dmýchárna, obsah kyslíku v aktivaci, dosazovák, kalové hospodářství). Návrh musí být odůvodněný zejména s ohledem na rozsah doplnění či úprav a není přípustný návrh na zcela nové řešení celého systému monitoringu a řízení ČOV. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat doplnění či úpravy monitorovacího a řídícího systému čistíren odpadních vod Vlastníka nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem. 4.4 Technologický audit ČOV Klokoty Provozovatel je povinen, poskytovat Vlastníkovi provozní informace jako podklad pro zpracování technologického auditu čistírny odpadních vod Klokoty a podkladů pro zpracování návrhu technického řešení optimalizace její funkce vzhledem k funkci celého systému odvodnění lokality, a dále podklady pro návrh systému kontinuálního sledování účinnosti této ČOV, přičemž mu budou uhrazeny náklady v souladu s článkem 32.7 Smlouvy Provozovatel nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode Dne Účinnosti předloží Vlastníkovi písemný návrh podrobného popisu rozsahu provozních informací a popisu dalších forem součinnosti v rámci technického projektu auditu ČOV Klokoty. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat předávání informací a poskytovat součinnost na výzvu Vlastníka v souladu se schváleným návrhem dle článku výše. 2

3 5 SMLUVNÍ INVESTICE V RÁMCI MĚŘÍCÍCH A SOFTWAROVÝCH SYSTÉMŮ 5.3 Smluvní Investice v rámci realizace centrálního dispečinku Vodovodů a Kanalizací Provozovatel je povinen realizovat centrální dispečink společný pro Vodovody a Kanalizace. Dispečink musí obsahovat technické prostředky pro telemetrické stanice, přenosové prostředky a systém softwarového vybavení dispečerských funkcionalit, zpracování a archivaci provozních dat. Pro zpracování dat musí být realizován otevřený modulární uživatelský systém umožňující v obecné rovině pro uživatele funkce výběru dat, jejich třídění, statistické funkce, predikci trendů, vizualizaci výsledků, využití www prostředí. Dále musí být možné na dispečink přenášet data z monitoringu vodovodní sítě v rámci Vodovodů i stokové sítě v rámci Kanalizace Technické prostředky telemetrických stanic musí umožňovat v obecné rovině přenos technologických, řídících a konfiguračních dat (v případě potřeby v obou směrech). Rozsah implementovaných telemetrických stanic musí být nejméně totožný s rozsahem měření dle požadavků v článcích 3.1.1, 3.2.2, 4.1.2, výše Koncepce centrálního dispečinku musí být v souladu s principy a zásadami uvedenými v normě EN část 12 Automatizovaný systém řízení (norma je určena pro oblast kanalizace a ČOV). Zásady této normy se budou aplikovat analogicky také na část dispečinku určenou pro Vodovody Provozovatel nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců ode Dne Účinnosti této Smlouvy předloží návrh podrobného technického projektu centrálního dispečinku. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat systém centrálního dispečinku nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem Provozovatel musí v rámci realizace centrálního dispečinku dle čl výše a realizace telemetrie dle článku výše závazně dodržovat minimálně následující zásady: Centrální dispečink Programové vybavení (SW) dispečinku (dispečink) musí umožnit komunikaci v reálném čase s provozně souvisejícími vodovody a kanalizacemi (zejména s provozně souvisejícím vodovodem, který realizuje dodávku pitné vody od jiného vlastníka vodovodu), od kterých umožní převzetí externích vstupních dat (zejména nátoky pitné vody ze provozně souvisejícího Vodovodu, který realizuje dodávku pitné vody od jiného vlastníka vodovodu) a musí komunikovat s již stávajícími řídícími systémy Vlastníka, a to zejména v rámci řízení a sledování čistíren odpadních vod; Dispečink musí umožňovat přidání různých otevřených systémů nebo formou OPC 1 knihoven vložit proprietální obsluhu; Základem dispečinku je datový sklad - nad těmito daty, které jsou uloženy databázově v otevřené struktuře, se realizují funkce; Struktura bude založena na principu klient-server; 1 OPC Open Packaging Conventions je standard, který popisuje postupy pro ukládání více datových objektů a jejich vzájemných vztahů v jednom souboru. Nejčastější formou datového úložiště je ZIP soubor. 3

4 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Ovládání musí být intuitivní s postupným vnořováním (otvíráním podoken), tedy postupným upřesněním dané události; Musí byt umožněno jednoduché vyvolání požadovaného objektu, například formou příkazového řádku; Realizace vizualizace výsledků (například formou grafů) musí umožnit přehledné zobrazení s přibližováním bodu zájmu a dále víceparametrickou prezentaci s možností vyjádření 3D grafu s limitními hodnotami; Musí umožňovat hlášení poruchových provozních stavů pro operativní pracovníky se zpětným potvrzením; Dispečink musí shromaždovat a vyhodnocovat sankční výstupy ze Smlouvy (sledování rychlosti reakce na poruchu a její odstranění); Dispečink musí obsahovat analytické nástroje pro zpracování ukládaných historií naměřených hodnot pro možnost vyhledání typických poruch a anomálních průběhů; Dispečink musí umožňovat export naměřených hodnot do jiných informačních systémů a z jiných informačních systémů, možnost jejich snadné konfigurace na úrovni uživatele (např. sledování poruchovosti a nákladovosti jednotlivých uzlů nebo úseků, provázanost na matematické modely). Obsluha koncového měřícího (telemetrického) bodu (stanice) (l) Koncový bod musí zajišťovat svoji činnost v autonomním režimu podle předem nastaveného scénáře (kalendáře), v tomto režimu musí být schopen realizovat online dotazy; (m) Kalendář musí mít nejméně hloubku 250 (slovy: dvěstěpadesát) dnů s nejméně 72 (sedmdesátidvěma) akcemi realizovanými během jednoho dne, přičemž změna kalendáře se musí realizovat dálkově; (n) (o) (p) (q) (r) Koncový bod musí mít vlastní nenavislí generátor reálného času (RTC 2 ), přičemž čas bude nejméně 1x denně synchronizován a nejistota (odchylka) času je 10 sec. (slovy: deset sekund); Každý měřicí záznam bude označen časovou značkou a v tomto tvaru bude předán až do datového skladu k archivaci; Koncový bod musí obsahovat možnost lokálního vyčtení naměřených dat; Koncový bod musí umožnit dálkovou změnu řídícího programu (upgrade); Pokud koncový bod komunikuje s měřicími čidly, je pro spojité hodnoty požadována komunikace v režimu proudové smyčky 4 až 20 ma, přičemž stavové hodnoty musí umožňovat zabezpečený přenos (kontrola homogenity spojovací linky); (s) Pro datovou komunikaci koncového bodu s měřicími čidly budou využívány protokoly komunikující (M BUS, MODBUS 3 nebo kompatabilní) po sériové fyzické 2 3 RTC generátor reálného času (real-time generator). MODBUS - je komunikační protokol umožňující komunikaci typu klient-server mezi zařízeními na různých typech sítí a sběrnic. 4

5 vrstvě (M BUS 4, RS 232 5, RS 422, RS nebo kompatibilní), přičemž platí, že v případě použití proprietálních protokolů musí být známa jejich struktura; (t) Koncový bod musí mít vlastní záložní zdroj umožňující nezávislí provoz nejméně 7 (slovy: sedm) dnů; (u) Koncový bod musí obsahovat vnitřní diagnostiku, která bude kontrolovat vnitřní funkce nutné k bezpečnému provozu a bude signalizovat tyto stavy pro dálkovou správu a současně v systému vnitřní diagnostiky musí být integrována péče o měřicí snímače; (v) Koncový bod musí technickými prostředky realizovat ochranu před ovlivněním měření a případný zásah oznámit vyšší vrstvě; (w) V případě, že koncový bod bude vykonávat příkazy (akční člen) musí být o této činnosti proveden záznam s časovou značkou. Struktura přenosu dat (x) (y) (z) Přenos dat (měřicích, výkonných a dalších) bude v pyramidální struktuře (vrstvách); Komunikace mezi vrstvami by měla maximálně využívat synergii, kdy se buď využije již vybudovávané komunikační kanály ostatních Poskytovatelů Síťových Služeb, nebo jim bude nabídnuta k využití; Koncové body, které mají nízkou datovou hustotu, budou v nadřazené vrstvě zkoncentrovány a v této koncentrované podobě budou zaslány do nejvyšší vrstvy (datový sklad, dispečink); (aa) Doba reakce realizace výkonu činnosti je nejvýše 10 (slovy: deset) min. (např. změna parametru v dispečinku a jeho výkon vlastního akčního členu, nebo oznámení o ovlivnění měření); (ab) Vlastní přenos mezi jednotlivými vrstvami musí být zabezpečen proti zneužití; (ac) Přenos a jednotlivé vrstvy musí mít vlastní diagnostiku tak, aby mohla být realizována dálková zpráva celého systému. 5.4 Smluvní Investice v rámci Systému Řízení Údržby Provozovatel je povinen realizovat systém řízení, plánování a vyhodnocování preventivní Údržby a plánovaných Oprav z Ročního Plánu Údržby, systém evidence a vyhodnocování poruch a Havárií (viz Část B.6 (Povinné prvky Ročního Plánu Údržby) Přílohy č. 8 (Monitoring výkonu Provozovatele a výkaznictví Provozovatele) ke Smlouvě) (dále jen Systém Řízení Údržby ). Celková koncepce tohoto systému musí být ve shodě s níže uvedenými principy a požadavky, zejména systém řízení Údržby a Oprav (včetně Poruch a Havárií) musí být realizován s nasazením informačních technologií. V rámci tohoto Systému Řízení Údržby budou realizovány nejméně podsystémy (podskupiny dílčí části Smluvní Investice): Informační systém Údržby, M BUS (z anglického Meter bus ) - je určen pro aplikace sběru dat z měřičů odběru nejrůznějších médií (například pitné a užitkové vody). RS 232 sériový port (sériová linka), používá se jako komunikační rozhraní osobních počítačů. RS 422, RS 485 sběrnice pro průmyslovou sériovou datovou komunikaci. 5

6 (e) Systém realizace Údržby, Inspekční systém, Mazací služba, a Systém evidence dopravní techniky Pokud jsou níže uvedeny zásady a požadavky pro oblast Údržby, musí být aplikovány také pro oblast plánovaných zásahů charakteru Oprava a adekvátně i pro oblast poruch a Havárií. Provozovatel musí, mimo jiné (nejedná se o úplný výčet), dodržovat zásady, postupy a metodiky dle: (e) (f) (g) ČSN EN 1610 ( ) - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; ČSN ISO 2041:1990, Vibrace a rázy Slovník; ISO 5348:1998, Vibrace a rázy Mechanické připevnění akcelerometrů; ČSN ISO :1995, Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 1: Všeobecné směrnice; ČSN ISO :2001, Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kw a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a /min při měření in situ; ČSN ISO 1925: 2001, Vibrace Vyvažování Slovník; ČSN ISO :2003, Vibrace Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu Část 1: Stanovení vyvažovacích tolerancí a ověření nevyváženosti; (h) ČSN ISO :1997, Vibrace Požadavky na jakost vyvážení tuhých rotorů Část 2: Chyby spojené s vyvažováním; (i) (j) Piotrowski, J. Shaft Alignment Handbook. Marcel Dekker, 1986 (Příručka pro ustavování hřídelů); FALC, R., HELEBRANT,F., HRABEC,L., ŠEREMETA,L. : Montážní a optická měření LAS 01- Ustavování strojů. Diagnostický a technický institutu Bohumín, 2007; Podsystém Informační systém Údržby dle článku výše musí obsahovat nejméně tyto funkcionality: evidovat Majetek s ohledem na technické charakteristiky, řízení práce a zdrojů ve smyslu vztahu mezi plánovanými úkony Údržby a disponibilními zdroji (personální, stroje, dopravní technika), inspekční modul a plánování ve smyslu informací o plánované inspekce a její realizaci, reporty (výkazy) ve smyslu výstupů zejména o požadovaných (plánovaných) úkonech Údržby a jejich plnění, řešení nesplněných úkonů Údržby, reporty (výkazy) musí umožňovat uživatelsky orientovaný systém umožňující výběry různých úrovní a podrobnosti výstupních údajů Podsystém Informační systém Údržby podle čl výše systém dále poskytne možnost dekompozice objektů a zařízení na dílčí komponenty v hierarchickém uspořádání v neomezeném počtu úrovní formou grafického stromu. Musí umožnit integraci s dalšími informačními systémy Vlastníka. Dále budou v rámci tohoto 6

7 podsystému realizovány následující funkcionality (možnosti): uspořádat objekty a zařízení do hierarchických vztahů nebo do sítí (v případě popisu vodovodních nebo kanalizačních sítí); vytvořit vazbu jednotlivých zařízení a souboru náhradních dílů; uspořádat (zatřídit) zařízení podle typů nebo druhů do skupin; možnost přiřadit objektům a zařízením technické parametry v neomezeném počtu; (e) evidovat náklady na provedenou Údržbu a Opravy časově od počátku kalendářního roku, od počátku sledování, druhově nejméně na interní náklady (v členění nejméně osobní náklady, náklady mechanizace, materiálové náklady) a externí náklady (s vazbou na smlouvy a fakturaci externích dodavatelů); (f) (g) (h) vést údaje o výrobci zařízení, dodavateli, servisních organizacích; lokalizovat pozice objektů a zařízení v GIS a přiřadit k nim odpovídající úkoly Údržby (včetně skutečné realizace); připojit k objektům nebo zařízení libovolnou dokumentaci nebo odkazy na webové stránky; (i) sledovat pohyb výměnných celků (elektromotorů, čerpadel apod.), a to jak interní (v rámci Provozovatele), tak i externí (např. na servisní Opravy); (j) (k) připojit k zařízení údaje o různých relevantních smlouvách (kupní, záruční, servisní apod.); definovat speciální měřidla nebo jejich skupiny na daném zařízení, popř. speciální požadavky na revize, prohlídky a audity (zejména na legislativní závaznost) Inspekční systém je součástí Systému Řízení Údržby dle článku výše, podrobnější specifikace viz čl , 5.2.7, a níže Provozovatel musí provádět technické prohlídky a diagnostiku (vlastní nebo expertní). Tato činnost bude mít charakter technické přejímky (po uvedení do provozu, nebo Opravě). Dále pak bude prováděna periodicky na prioritních zařízeních, zejména pak: zařízení řadů (regulačních a uzavíracích prvků, potrubní systémy), technologických nádrží, rotačních strojů (čerpadel, motorů, kompresorů, dopravníků) Inspekční systém zajistí evidenci inspekčních a diagnostických parametrů a veličin. Bude podporovat technické zabezpečení průkaznosti vlastních realizovaných úkonů. Toho bude dosaženo technickými prostředky osobním PDA 7 nebo obdobným s totožnou nebo vyšší funkcionalitou.pomocí určení pozice objektů a zařízení v GIS bude zajištěna jednoznačná identifikace bodu inspekce pomocí jednotek GPS 8 (realizováno na všech dopravních prostředcích a speciálních strojích používaných k Provozování Vodovodů a Kanalizací) a čtečkou RFID 9 (nebo případně čárového kódu nebo zařízením obdobným s totožnou nebo vyšší funkcionalitou) Plánování preventivní Údržby bude založeno na Systému realizace Údržby PDA (Personal Digital Assistant) - kapesní počítač GPS (Global Positioning System) vojenský polohový družicový systém RFID (Radio Frequency Identification) identifikace na rádiové frekvenci 7

8 prostřednictvím inspekcí, který umožní realizovat následující funkcionality: vytvořit evidenci periodicky se opakujících plánovaných činností Údržby (různých druhů Oprav, revizí, mazání, diagnostických měření apod. v druhovém a časovém vymezení); možnost plánovat tyto činnosti na základě časových cyklů nebo hodnot provozního měření; ve spojení s technologickými postupy Oprav nebo zásahů Údržby vytvořit dlouhodobý plán jednotlivých druhů preventivních zásahů na daném zařízení; automaticky generovat pracovní příkazy k provedení preventivní Údržby v okamžiku, kdy nastane termín jejich provedení; (e) pravidelně reportovat odchylky od plánovaných činností včetně adekvátního komentáře o příčinách s návrhem náhradních postupů Provozovatel je povinen na základě preventivních prohlídek a inspekcí (zejména na místě) bez odkladu v odůvodněných případech zajistit ad hoc diagnostiku technických zařízení, včetně využití externích expertních služeb. Cílem je předcházet nadměrnému opotřebení zařízení, popř. Haváriím a identifikovat příčiny neadekvátních stavů (činností) zařízení. Např. výsledkem budou následující závěry - převodovka je poškozena, je vadné ložisko z důvodu nedostatku maziva nebo kompresor dodává snížené množství vzduchu, přehřívá se pohonný elektromotor, má poškozené vinutí. Tento podsystém zajistí evidenci veškerých rotujících soustrojí, způsob jejich správné montáže a potom pravidelné průkazné kontroly z hlediska zejména uložení a souososti V podsystému dle čl výše budou realizovány následující funkcionality: na všech armaturách (šoupata, ventily) bude prováděna technická prohlídka ke zjištění funkčnosti (uzavřít/otevřít) a tam, kde to bude technicky možné, bude použito technických prostředků např. ultrazvuková emise; bude prováděna diagnostika vodovodních řadů potrubních systémů např. ultrazvukovou emisí, nebo měřením ztrát, tlakovou zkouškou; rotační stroje budou ustavovány technickými prostředky (lasery), přičemž doklad o ustavení bude součástí Inspekčního systému ; rotační stroje budou dodány vyvážené dodavatelem, nebo budou vyváženy provozními metodami na místě.doklad o vyvážení bude součástí Inspekčního systému Podsystém dle čl výše zajistí dále evidenci realizace diagnostiky technického zařízení řadů regulačních a uzavíracích prvků - s cílem zajistit možnost reálných zásahů na sítích zejména při Haváriích a Opravách, které budou podrobně respektovat požadavky výrobců jednotlivých zařízení Bude vytvořen podsystém Mazací službv realizovaný Provozovatelem nebo externě. Tento podsystém Systému Řízení Údržby je tvořen zejména mazacími plány pro jednotlivá zařízení, které budou podrobně evidovány a vyhodnocovány. Provozovatel postupně vytvoří podsystém, který bude sjednocovat používaná maziva a bude evidovat a vyhodnocovat účinnost jednotlivých mazadel na principu srovnání nejméně dvou nezávislých dodavatelů maziv. Provozovatel bude na vyžádání Vlastníka poskytovat informace o nákladech Mazací služby Systém evidence dopravní techniky jako podsystém Systému Řízení Údržby musí být realizován s ohledem na identifikaci konkrétního pohybu a konkrétní pozice dopravní 8

9 techniky a současně na registraci relace konkrétní zaměstnanec konkrétní dopravní prostředek v rámci realizaci úkonů Údržby. Realizace bude založena na systému GPS. Veškerá dopravní technika Provozovatele (zejména servisní vozidla, mechanizační prostředky, např. nákladní automobily, bagry, speciální vozidla) bude vybavena systémem GPS s realizovanou vazbou stroj zaměstnanec Systém jako celek bude podporovat technické zabezpečení průkaznosti vlastních realizovaných úkonů: každé konkrétní místo systému Údržby bude jednoznačně definováno vhodným technickým identifikátorem umožňujícím zajistit automatickou vazbu místo úkonu pracovník čas; každé místo bude identifikováno souřadnicemi v systému GPS; realizovaná vazba stroj zaměstnanec (viz Systém evidence dopravní techniky); datová základna bude v návaznosti na výše uvedené požadavky obsahovat nejméně identifikaci úkonů v rozsahu typ úkonu, pracovník, stroj, zařízení, poloha, čas zahájení, čas ukončení, komentář ke stavu zařízení (stav zařízení bude strukturován dle naléhavosti následných zásahů, Obnovy, zahájení speciální diagnostiky, apod.) Provozovatel je povinen nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců od uzavření této Smlouvy předložit Vlastníkovi písemný návrh podrobného technického projektu Systému Řízení Údržby (systému plánování a vyhodnocování Údržby a Oprav) uvedený v tomto čl Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat Systém Řízení Údržby (jako systém plánování a vyhodnocování Údržby a Oprav) nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem. 9

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Nakládání s majetkem

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Nakládání s majetkem Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Nakládání s majetkem v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 4 Použité pojmy... 5 1 Úvodní informace... 6 1.1 Obecná doporučení...

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více