PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE Příloha Protokolu o vypracování úplného znění smlouvy a o jeho shodě dle Dodatku č. 1 z 30. září 2011

2 4.3 Systém monitorování stavu čistíren odpadních vod Nejpozději ke Dni Účinnosti Vlastník poskytne Provozovateli veškerou dostupnou a existující dokumentaci obsahující konkrétní popis technického řešení Technického Zhodnocení všech ČOV (zejména AČOV), a to zejména se zaměřením na popis řídícího a monitorovacího systém ČOV. Dále Vlastník ke Dni Účinnosti poskytne informace o stavu realizace a informace o plánové další realizaci Technického Zhodnocení ČOV v oblasti řídícího a monitorovacího systému ČOV. Vlastník zajistí informační součinnost mezi dodavatelem technických úprav ČOV (zejména AČOV) v oblasti řídícího a monitorovacího systému ČOV a Provozovatelem Provozovatel je povinen při realizaci centrálního dispečinku zajistit adekvátní technickou a informační relaci mezi tímto dispečinkem a technickým řešením Technického Zhodnocení ČOV (zejména AČOV). Provozovatel je povinen navrhnout minimalizovaný rozsah případného doplnění či úprav řídícího a monitorovacího systému ČOV s ohledem na dosažení informační relace (včetně přenosu dat) mezi ČOV a centrálním dispečinkem Provozovatel je povinen nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců ode Dne Účinnosti předložit návrh podrobného technického projektu doplnění či úprav Technického Zhodnocení monitorovacího a řídícího systému čistíren odpadních vod Vlastníka s ohledem na dosažení informační relace (včetně přenosu dat) mezi ČOV a centrálním dispečinkem. Systém bude orientován minimálně na monitoring rozhodujících technologických míst každé ČOV (např. čerpací technika, dmýchárna, obsah kyslíku v aktivaci, dosazovák, kalové hospodářství). Návrh musí být odůvodněný zejména s ohledem na rozsah doplnění či úprav a není přípustný návrh na zcela nové řešení celého systému monitoringu a řízení ČOV. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat doplnění či úpravy monitorovacího a řídícího systému čistíren odpadních vod Vlastníka nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem. 4.4 Technologický audit ČOV Klokoty Provozovatel je povinen, poskytovat Vlastníkovi provozní informace jako podklad pro zpracování technologického auditu čistírny odpadních vod Klokoty a podkladů pro zpracování návrhu technického řešení optimalizace její funkce vzhledem k funkci celého systému odvodnění lokality, a dále podklady pro návrh systému kontinuálního sledování účinnosti této ČOV, přičemž mu budou uhrazeny náklady v souladu s článkem 32.7 Smlouvy Provozovatel nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode Dne Účinnosti předloží Vlastníkovi písemný návrh podrobného popisu rozsahu provozních informací a popisu dalších forem součinnosti v rámci technického projektu auditu ČOV Klokoty. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat předávání informací a poskytovat součinnost na výzvu Vlastníka v souladu se schváleným návrhem dle článku výše. 2

3 5 SMLUVNÍ INVESTICE V RÁMCI MĚŘÍCÍCH A SOFTWAROVÝCH SYSTÉMŮ 5.3 Smluvní Investice v rámci realizace centrálního dispečinku Vodovodů a Kanalizací Provozovatel je povinen realizovat centrální dispečink společný pro Vodovody a Kanalizace. Dispečink musí obsahovat technické prostředky pro telemetrické stanice, přenosové prostředky a systém softwarového vybavení dispečerských funkcionalit, zpracování a archivaci provozních dat. Pro zpracování dat musí být realizován otevřený modulární uživatelský systém umožňující v obecné rovině pro uživatele funkce výběru dat, jejich třídění, statistické funkce, predikci trendů, vizualizaci výsledků, využití www prostředí. Dále musí být možné na dispečink přenášet data z monitoringu vodovodní sítě v rámci Vodovodů i stokové sítě v rámci Kanalizace Technické prostředky telemetrických stanic musí umožňovat v obecné rovině přenos technologických, řídících a konfiguračních dat (v případě potřeby v obou směrech). Rozsah implementovaných telemetrických stanic musí být nejméně totožný s rozsahem měření dle požadavků v článcích 3.1.1, 3.2.2, 4.1.2, výše Koncepce centrálního dispečinku musí být v souladu s principy a zásadami uvedenými v normě EN část 12 Automatizovaný systém řízení (norma je určena pro oblast kanalizace a ČOV). Zásady této normy se budou aplikovat analogicky také na část dispečinku určenou pro Vodovody Provozovatel nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců ode Dne Účinnosti této Smlouvy předloží návrh podrobného technického projektu centrálního dispečinku. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat systém centrálního dispečinku nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem Provozovatel musí v rámci realizace centrálního dispečinku dle čl výše a realizace telemetrie dle článku výše závazně dodržovat minimálně následující zásady: Centrální dispečink Programové vybavení (SW) dispečinku (dispečink) musí umožnit komunikaci v reálném čase s provozně souvisejícími vodovody a kanalizacemi (zejména s provozně souvisejícím vodovodem, který realizuje dodávku pitné vody od jiného vlastníka vodovodu), od kterých umožní převzetí externích vstupních dat (zejména nátoky pitné vody ze provozně souvisejícího Vodovodu, který realizuje dodávku pitné vody od jiného vlastníka vodovodu) a musí komunikovat s již stávajícími řídícími systémy Vlastníka, a to zejména v rámci řízení a sledování čistíren odpadních vod; Dispečink musí umožňovat přidání různých otevřených systémů nebo formou OPC 1 knihoven vložit proprietální obsluhu; Základem dispečinku je datový sklad - nad těmito daty, které jsou uloženy databázově v otevřené struktuře, se realizují funkce; Struktura bude založena na principu klient-server; 1 OPC Open Packaging Conventions je standard, který popisuje postupy pro ukládání více datových objektů a jejich vzájemných vztahů v jednom souboru. Nejčastější formou datového úložiště je ZIP soubor. 3

4 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Ovládání musí být intuitivní s postupným vnořováním (otvíráním podoken), tedy postupným upřesněním dané události; Musí byt umožněno jednoduché vyvolání požadovaného objektu, například formou příkazového řádku; Realizace vizualizace výsledků (například formou grafů) musí umožnit přehledné zobrazení s přibližováním bodu zájmu a dále víceparametrickou prezentaci s možností vyjádření 3D grafu s limitními hodnotami; Musí umožňovat hlášení poruchových provozních stavů pro operativní pracovníky se zpětným potvrzením; Dispečink musí shromaždovat a vyhodnocovat sankční výstupy ze Smlouvy (sledování rychlosti reakce na poruchu a její odstranění); Dispečink musí obsahovat analytické nástroje pro zpracování ukládaných historií naměřených hodnot pro možnost vyhledání typických poruch a anomálních průběhů; Dispečink musí umožňovat export naměřených hodnot do jiných informačních systémů a z jiných informačních systémů, možnost jejich snadné konfigurace na úrovni uživatele (např. sledování poruchovosti a nákladovosti jednotlivých uzlů nebo úseků, provázanost na matematické modely). Obsluha koncového měřícího (telemetrického) bodu (stanice) (l) Koncový bod musí zajišťovat svoji činnost v autonomním režimu podle předem nastaveného scénáře (kalendáře), v tomto režimu musí být schopen realizovat online dotazy; (m) Kalendář musí mít nejméně hloubku 250 (slovy: dvěstěpadesát) dnů s nejméně 72 (sedmdesátidvěma) akcemi realizovanými během jednoho dne, přičemž změna kalendáře se musí realizovat dálkově; (n) (o) (p) (q) (r) Koncový bod musí mít vlastní nenavislí generátor reálného času (RTC 2 ), přičemž čas bude nejméně 1x denně synchronizován a nejistota (odchylka) času je 10 sec. (slovy: deset sekund); Každý měřicí záznam bude označen časovou značkou a v tomto tvaru bude předán až do datového skladu k archivaci; Koncový bod musí obsahovat možnost lokálního vyčtení naměřených dat; Koncový bod musí umožnit dálkovou změnu řídícího programu (upgrade); Pokud koncový bod komunikuje s měřicími čidly, je pro spojité hodnoty požadována komunikace v režimu proudové smyčky 4 až 20 ma, přičemž stavové hodnoty musí umožňovat zabezpečený přenos (kontrola homogenity spojovací linky); (s) Pro datovou komunikaci koncového bodu s měřicími čidly budou využívány protokoly komunikující (M BUS, MODBUS 3 nebo kompatabilní) po sériové fyzické 2 3 RTC generátor reálného času (real-time generator). MODBUS - je komunikační protokol umožňující komunikaci typu klient-server mezi zařízeními na různých typech sítí a sběrnic. 4

5 vrstvě (M BUS 4, RS 232 5, RS 422, RS nebo kompatibilní), přičemž platí, že v případě použití proprietálních protokolů musí být známa jejich struktura; (t) Koncový bod musí mít vlastní záložní zdroj umožňující nezávislí provoz nejméně 7 (slovy: sedm) dnů; (u) Koncový bod musí obsahovat vnitřní diagnostiku, která bude kontrolovat vnitřní funkce nutné k bezpečnému provozu a bude signalizovat tyto stavy pro dálkovou správu a současně v systému vnitřní diagnostiky musí být integrována péče o měřicí snímače; (v) Koncový bod musí technickými prostředky realizovat ochranu před ovlivněním měření a případný zásah oznámit vyšší vrstvě; (w) V případě, že koncový bod bude vykonávat příkazy (akční člen) musí být o této činnosti proveden záznam s časovou značkou. Struktura přenosu dat (x) (y) (z) Přenos dat (měřicích, výkonných a dalších) bude v pyramidální struktuře (vrstvách); Komunikace mezi vrstvami by měla maximálně využívat synergii, kdy se buď využije již vybudovávané komunikační kanály ostatních Poskytovatelů Síťových Služeb, nebo jim bude nabídnuta k využití; Koncové body, které mají nízkou datovou hustotu, budou v nadřazené vrstvě zkoncentrovány a v této koncentrované podobě budou zaslány do nejvyšší vrstvy (datový sklad, dispečink); (aa) Doba reakce realizace výkonu činnosti je nejvýše 10 (slovy: deset) min. (např. změna parametru v dispečinku a jeho výkon vlastního akčního členu, nebo oznámení o ovlivnění měření); (ab) Vlastní přenos mezi jednotlivými vrstvami musí být zabezpečen proti zneužití; (ac) Přenos a jednotlivé vrstvy musí mít vlastní diagnostiku tak, aby mohla být realizována dálková zpráva celého systému. 5.4 Smluvní Investice v rámci Systému Řízení Údržby Provozovatel je povinen realizovat systém řízení, plánování a vyhodnocování preventivní Údržby a plánovaných Oprav z Ročního Plánu Údržby, systém evidence a vyhodnocování poruch a Havárií (viz Část B.6 (Povinné prvky Ročního Plánu Údržby) Přílohy č. 8 (Monitoring výkonu Provozovatele a výkaznictví Provozovatele) ke Smlouvě) (dále jen Systém Řízení Údržby ). Celková koncepce tohoto systému musí být ve shodě s níže uvedenými principy a požadavky, zejména systém řízení Údržby a Oprav (včetně Poruch a Havárií) musí být realizován s nasazením informačních technologií. V rámci tohoto Systému Řízení Údržby budou realizovány nejméně podsystémy (podskupiny dílčí části Smluvní Investice): Informační systém Údržby, M BUS (z anglického Meter bus ) - je určen pro aplikace sběru dat z měřičů odběru nejrůznějších médií (například pitné a užitkové vody). RS 232 sériový port (sériová linka), používá se jako komunikační rozhraní osobních počítačů. RS 422, RS 485 sběrnice pro průmyslovou sériovou datovou komunikaci. 5

6 (e) Systém realizace Údržby, Inspekční systém, Mazací služba, a Systém evidence dopravní techniky Pokud jsou níže uvedeny zásady a požadavky pro oblast Údržby, musí být aplikovány také pro oblast plánovaných zásahů charakteru Oprava a adekvátně i pro oblast poruch a Havárií. Provozovatel musí, mimo jiné (nejedná se o úplný výčet), dodržovat zásady, postupy a metodiky dle: (e) (f) (g) ČSN EN 1610 ( ) - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; ČSN ISO 2041:1990, Vibrace a rázy Slovník; ISO 5348:1998, Vibrace a rázy Mechanické připevnění akcelerometrů; ČSN ISO :1995, Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 1: Všeobecné směrnice; ČSN ISO :2001, Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kw a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a /min při měření in situ; ČSN ISO 1925: 2001, Vibrace Vyvažování Slovník; ČSN ISO :2003, Vibrace Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu Část 1: Stanovení vyvažovacích tolerancí a ověření nevyváženosti; (h) ČSN ISO :1997, Vibrace Požadavky na jakost vyvážení tuhých rotorů Část 2: Chyby spojené s vyvažováním; (i) (j) Piotrowski, J. Shaft Alignment Handbook. Marcel Dekker, 1986 (Příručka pro ustavování hřídelů); FALC, R., HELEBRANT,F., HRABEC,L., ŠEREMETA,L. : Montážní a optická měření LAS 01- Ustavování strojů. Diagnostický a technický institutu Bohumín, 2007; Podsystém Informační systém Údržby dle článku výše musí obsahovat nejméně tyto funkcionality: evidovat Majetek s ohledem na technické charakteristiky, řízení práce a zdrojů ve smyslu vztahu mezi plánovanými úkony Údržby a disponibilními zdroji (personální, stroje, dopravní technika), inspekční modul a plánování ve smyslu informací o plánované inspekce a její realizaci, reporty (výkazy) ve smyslu výstupů zejména o požadovaných (plánovaných) úkonech Údržby a jejich plnění, řešení nesplněných úkonů Údržby, reporty (výkazy) musí umožňovat uživatelsky orientovaný systém umožňující výběry různých úrovní a podrobnosti výstupních údajů Podsystém Informační systém Údržby podle čl výše systém dále poskytne možnost dekompozice objektů a zařízení na dílčí komponenty v hierarchickém uspořádání v neomezeném počtu úrovní formou grafického stromu. Musí umožnit integraci s dalšími informačními systémy Vlastníka. Dále budou v rámci tohoto 6

7 podsystému realizovány následující funkcionality (možnosti): uspořádat objekty a zařízení do hierarchických vztahů nebo do sítí (v případě popisu vodovodních nebo kanalizačních sítí); vytvořit vazbu jednotlivých zařízení a souboru náhradních dílů; uspořádat (zatřídit) zařízení podle typů nebo druhů do skupin; možnost přiřadit objektům a zařízením technické parametry v neomezeném počtu; (e) evidovat náklady na provedenou Údržbu a Opravy časově od počátku kalendářního roku, od počátku sledování, druhově nejméně na interní náklady (v členění nejméně osobní náklady, náklady mechanizace, materiálové náklady) a externí náklady (s vazbou na smlouvy a fakturaci externích dodavatelů); (f) (g) (h) vést údaje o výrobci zařízení, dodavateli, servisních organizacích; lokalizovat pozice objektů a zařízení v GIS a přiřadit k nim odpovídající úkoly Údržby (včetně skutečné realizace); připojit k objektům nebo zařízení libovolnou dokumentaci nebo odkazy na webové stránky; (i) sledovat pohyb výměnných celků (elektromotorů, čerpadel apod.), a to jak interní (v rámci Provozovatele), tak i externí (např. na servisní Opravy); (j) (k) připojit k zařízení údaje o různých relevantních smlouvách (kupní, záruční, servisní apod.); definovat speciální měřidla nebo jejich skupiny na daném zařízení, popř. speciální požadavky na revize, prohlídky a audity (zejména na legislativní závaznost) Inspekční systém je součástí Systému Řízení Údržby dle článku výše, podrobnější specifikace viz čl , 5.2.7, a níže Provozovatel musí provádět technické prohlídky a diagnostiku (vlastní nebo expertní). Tato činnost bude mít charakter technické přejímky (po uvedení do provozu, nebo Opravě). Dále pak bude prováděna periodicky na prioritních zařízeních, zejména pak: zařízení řadů (regulačních a uzavíracích prvků, potrubní systémy), technologických nádrží, rotačních strojů (čerpadel, motorů, kompresorů, dopravníků) Inspekční systém zajistí evidenci inspekčních a diagnostických parametrů a veličin. Bude podporovat technické zabezpečení průkaznosti vlastních realizovaných úkonů. Toho bude dosaženo technickými prostředky osobním PDA 7 nebo obdobným s totožnou nebo vyšší funkcionalitou.pomocí určení pozice objektů a zařízení v GIS bude zajištěna jednoznačná identifikace bodu inspekce pomocí jednotek GPS 8 (realizováno na všech dopravních prostředcích a speciálních strojích používaných k Provozování Vodovodů a Kanalizací) a čtečkou RFID 9 (nebo případně čárového kódu nebo zařízením obdobným s totožnou nebo vyšší funkcionalitou) Plánování preventivní Údržby bude založeno na Systému realizace Údržby PDA (Personal Digital Assistant) - kapesní počítač GPS (Global Positioning System) vojenský polohový družicový systém RFID (Radio Frequency Identification) identifikace na rádiové frekvenci 7

8 prostřednictvím inspekcí, který umožní realizovat následující funkcionality: vytvořit evidenci periodicky se opakujících plánovaných činností Údržby (různých druhů Oprav, revizí, mazání, diagnostických měření apod. v druhovém a časovém vymezení); možnost plánovat tyto činnosti na základě časových cyklů nebo hodnot provozního měření; ve spojení s technologickými postupy Oprav nebo zásahů Údržby vytvořit dlouhodobý plán jednotlivých druhů preventivních zásahů na daném zařízení; automaticky generovat pracovní příkazy k provedení preventivní Údržby v okamžiku, kdy nastane termín jejich provedení; (e) pravidelně reportovat odchylky od plánovaných činností včetně adekvátního komentáře o příčinách s návrhem náhradních postupů Provozovatel je povinen na základě preventivních prohlídek a inspekcí (zejména na místě) bez odkladu v odůvodněných případech zajistit ad hoc diagnostiku technických zařízení, včetně využití externích expertních služeb. Cílem je předcházet nadměrnému opotřebení zařízení, popř. Haváriím a identifikovat příčiny neadekvátních stavů (činností) zařízení. Např. výsledkem budou následující závěry - převodovka je poškozena, je vadné ložisko z důvodu nedostatku maziva nebo kompresor dodává snížené množství vzduchu, přehřívá se pohonný elektromotor, má poškozené vinutí. Tento podsystém zajistí evidenci veškerých rotujících soustrojí, způsob jejich správné montáže a potom pravidelné průkazné kontroly z hlediska zejména uložení a souososti V podsystému dle čl výše budou realizovány následující funkcionality: na všech armaturách (šoupata, ventily) bude prováděna technická prohlídka ke zjištění funkčnosti (uzavřít/otevřít) a tam, kde to bude technicky možné, bude použito technických prostředků např. ultrazvuková emise; bude prováděna diagnostika vodovodních řadů potrubních systémů např. ultrazvukovou emisí, nebo měřením ztrát, tlakovou zkouškou; rotační stroje budou ustavovány technickými prostředky (lasery), přičemž doklad o ustavení bude součástí Inspekčního systému ; rotační stroje budou dodány vyvážené dodavatelem, nebo budou vyváženy provozními metodami na místě.doklad o vyvážení bude součástí Inspekčního systému Podsystém dle čl výše zajistí dále evidenci realizace diagnostiky technického zařízení řadů regulačních a uzavíracích prvků - s cílem zajistit možnost reálných zásahů na sítích zejména při Haváriích a Opravách, které budou podrobně respektovat požadavky výrobců jednotlivých zařízení Bude vytvořen podsystém Mazací službv realizovaný Provozovatelem nebo externě. Tento podsystém Systému Řízení Údržby je tvořen zejména mazacími plány pro jednotlivá zařízení, které budou podrobně evidovány a vyhodnocovány. Provozovatel postupně vytvoří podsystém, který bude sjednocovat používaná maziva a bude evidovat a vyhodnocovat účinnost jednotlivých mazadel na principu srovnání nejméně dvou nezávislých dodavatelů maziv. Provozovatel bude na vyžádání Vlastníka poskytovat informace o nákladech Mazací služby Systém evidence dopravní techniky jako podsystém Systému Řízení Údržby musí být realizován s ohledem na identifikaci konkrétního pohybu a konkrétní pozice dopravní 8

9 techniky a současně na registraci relace konkrétní zaměstnanec konkrétní dopravní prostředek v rámci realizaci úkonů Údržby. Realizace bude založena na systému GPS. Veškerá dopravní technika Provozovatele (zejména servisní vozidla, mechanizační prostředky, např. nákladní automobily, bagry, speciální vozidla) bude vybavena systémem GPS s realizovanou vazbou stroj zaměstnanec Systém jako celek bude podporovat technické zabezpečení průkaznosti vlastních realizovaných úkonů: každé konkrétní místo systému Údržby bude jednoznačně definováno vhodným technickým identifikátorem umožňujícím zajistit automatickou vazbu místo úkonu pracovník čas; každé místo bude identifikováno souřadnicemi v systému GPS; realizovaná vazba stroj zaměstnanec (viz Systém evidence dopravní techniky); datová základna bude v návaznosti na výše uvedené požadavky obsahovat nejméně identifikaci úkonů v rozsahu typ úkonu, pracovník, stroj, zařízení, poloha, čas zahájení, čas ukončení, komentář ke stavu zařízení (stav zařízení bude strukturován dle naléhavosti následných zásahů, Obnovy, zahájení speciální diagnostiky, apod.) Provozovatel je povinen nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců od uzavření této Smlouvy předložit Vlastníkovi písemný návrh podrobného technického projektu Systému Řízení Údržby (systému plánování a vyhodnocování Údržby a Oprav) uvedený v tomto čl Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat Systém Řízení Údržby (jako systém plánování a vyhodnocování Údržby a Oprav) nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem. 9

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Online monitorovací systémy. Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring Tel.

Online monitorovací systémy. Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring   Tel. Online monitorovací systémy Ing. Lukáš Heisig, Ph.D. Technická diagnostika a monitoring Email: luk.heisig@gmail.com Tel.: +420 724 555 179 Online systém monitorování vibrací Vzdálená diagnostika je určena

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ Město Petřvald Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem

Více

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics ... Your best partner for vibration diagnostics Adash Přístroje pro prediktivní a pro-aktivní řízení údržby Diagnostika mechanických poruch strojů Diagnostika ložisek a mazání Provozní vyvažování strojů

Více

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka

Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka Modernizace přenosového systému hlášení ze zdrojů, čerpacích stanic a centrálního dispečinku ÚV Dvůr Králové nad Labem Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

Diagnostika zařízení měřicím vozem

Diagnostika zařízení měřicím vozem 7. konference ČB N Diagnostika zařízení měřicím vozem Ing. Vladimír Říha, TÚDC MV ERTMS České Budějovice, 12. 11. 2015 MV ERTMS Základní popis 2 MV ERTMS Základní popis Pohon vozidla: motor Caterpillar

Více

Příloha č. 6 PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU SMLUVNÍMI STRANAMI

Příloha č. 6 PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU SMLUVNÍMI STRANAMI Příloha č. 6 PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU SMLUVNÍMI STRANAMI 1 PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU 1.1 Vlastník se zavazuje předat Provozovateli Majetek nejpozději ke

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Jiří Kristek ředitel obchodu a marketingu Michal Drápalík vedoucí projektu KAC Co KAC poskytuje? Jednotné

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Naše značka: Vyřizuje: V Měšicích dne: 00135/15 Jiří Bejlek Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Naše značka: Vyřizuje: V Měšicích dne: 00135/15 Jiří Bejlek Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace OBEC MĚŠICE Naše značka: Vyřizuje: V Měšicích dne: 00135/15 Jiří Bejlek 30.01.2015 Věc: Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Silniční rychloměr pro měření rychlosti vozidel

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

VIBEX Uživatelská příručka

VIBEX Uživatelská příručka VIBEX Uživatelská příručka ŠKODA POWER s.r.o. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. ČVUT FEL Praha PROFESS, spol. s r.o. Plzeň 2005 VIBEX je program, který slouží k identifikaci příčin změn ve vibračním chování turbosoustrojí.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Brněnské komunikace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Mendelova

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Prehistorie. Doly Těžký průmysl

Prehistorie. Doly Těžký průmysl Prehistorie Doly Těžký průmysl Historie Energetické systémy Důlní dispečinky Chemie Hutnictví Ropa Teplárny SCADA 1986 SCADA ADT 4500 1992 SCADA DOS 1994 SCADA QNX 4 2005 SCADA QNX - 6 Reálný čas a výběr

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Příloha Vyhlášky č.9/2011

Příloha Vyhlášky č.9/2011 Tematické setkání AVZ - Květen 2011 Příloha Vyhlášky č.9/2011 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO PROKAZOVÁNÍ SHODY ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ (STANDARD) Představení Ing. Ondřej Antoš Odborný posuzovatel ČIA pro oblast

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Květen 2015. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09640

Více

SLUŽBY SLA. Služby SLA

SLUŽBY SLA. Služby SLA Služby SLA 1. Požadavky SLA Požadavky SLA specifikují kvalitu poskytovaných Služeb definovaných v Čl. I. odst. 1.2, 1.3 a 1.4 Smlouvy a vypořádání požadavků Koordinátora rezortu nebo Správců EKLIS ve SNP

Více

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Evidenční list funkčního vzorku stupeň utajení: bez utajení Funkční vzorek Geofyzikální ústředna GU100 modulární

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Protokoly KWP1281,KWP2000 a UDS

Protokoly KWP1281,KWP2000 a UDS Protokoly KWP1281,KWP2000 a UDS Obsah: Základní informace o protokolu a normě Výběr řídicí jednotky při navazování komunikace Nová data pro řj a jednotlivé ODX verze Použití protokolů v jednotlivých modelech

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011,

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, 9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Technická dokumentace TRBOcontrol

Technická dokumentace TRBOcontrol Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Popis funkce...4 popis...4 komunikace v síti...5 ovládání...6 Topologie sítě...7 přístupový bod-klienti...7 multikanálový

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010 Servisní středisko www.esl.cz 06 / 2010 Autorizované zastoupení firmy Alfa Laval PROVÁDÍME SERVIS výrobků Alfa Laval deskové výměníky výměníkových stanic plynových kotelen předávací stanice Alfa Laval

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA 5 328 VOLUTRON 3 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více