PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 6 SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE Příloha Protokolu o vypracování úplného znění smlouvy a o jeho shodě dle Dodatku č. 1 z 30. září 2011

2 4.3 Systém monitorování stavu čistíren odpadních vod Nejpozději ke Dni Účinnosti Vlastník poskytne Provozovateli veškerou dostupnou a existující dokumentaci obsahující konkrétní popis technického řešení Technického Zhodnocení všech ČOV (zejména AČOV), a to zejména se zaměřením na popis řídícího a monitorovacího systém ČOV. Dále Vlastník ke Dni Účinnosti poskytne informace o stavu realizace a informace o plánové další realizaci Technického Zhodnocení ČOV v oblasti řídícího a monitorovacího systému ČOV. Vlastník zajistí informační součinnost mezi dodavatelem technických úprav ČOV (zejména AČOV) v oblasti řídícího a monitorovacího systému ČOV a Provozovatelem Provozovatel je povinen při realizaci centrálního dispečinku zajistit adekvátní technickou a informační relaci mezi tímto dispečinkem a technickým řešením Technického Zhodnocení ČOV (zejména AČOV). Provozovatel je povinen navrhnout minimalizovaný rozsah případného doplnění či úprav řídícího a monitorovacího systému ČOV s ohledem na dosažení informační relace (včetně přenosu dat) mezi ČOV a centrálním dispečinkem Provozovatel je povinen nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců ode Dne Účinnosti předložit návrh podrobného technického projektu doplnění či úprav Technického Zhodnocení monitorovacího a řídícího systému čistíren odpadních vod Vlastníka s ohledem na dosažení informační relace (včetně přenosu dat) mezi ČOV a centrálním dispečinkem. Systém bude orientován minimálně na monitoring rozhodujících technologických míst každé ČOV (např. čerpací technika, dmýchárna, obsah kyslíku v aktivaci, dosazovák, kalové hospodářství). Návrh musí být odůvodněný zejména s ohledem na rozsah doplnění či úprav a není přípustný návrh na zcela nové řešení celého systému monitoringu a řízení ČOV. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat doplnění či úpravy monitorovacího a řídícího systému čistíren odpadních vod Vlastníka nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem. 4.4 Technologický audit ČOV Klokoty Provozovatel je povinen, poskytovat Vlastníkovi provozní informace jako podklad pro zpracování technologického auditu čistírny odpadních vod Klokoty a podkladů pro zpracování návrhu technického řešení optimalizace její funkce vzhledem k funkci celého systému odvodnění lokality, a dále podklady pro návrh systému kontinuálního sledování účinnosti této ČOV, přičemž mu budou uhrazeny náklady v souladu s článkem 32.7 Smlouvy Provozovatel nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode Dne Účinnosti předloží Vlastníkovi písemný návrh podrobného popisu rozsahu provozních informací a popisu dalších forem součinnosti v rámci technického projektu auditu ČOV Klokoty. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat předávání informací a poskytovat součinnost na výzvu Vlastníka v souladu se schváleným návrhem dle článku výše. 2

3 5 SMLUVNÍ INVESTICE V RÁMCI MĚŘÍCÍCH A SOFTWAROVÝCH SYSTÉMŮ 5.3 Smluvní Investice v rámci realizace centrálního dispečinku Vodovodů a Kanalizací Provozovatel je povinen realizovat centrální dispečink společný pro Vodovody a Kanalizace. Dispečink musí obsahovat technické prostředky pro telemetrické stanice, přenosové prostředky a systém softwarového vybavení dispečerských funkcionalit, zpracování a archivaci provozních dat. Pro zpracování dat musí být realizován otevřený modulární uživatelský systém umožňující v obecné rovině pro uživatele funkce výběru dat, jejich třídění, statistické funkce, predikci trendů, vizualizaci výsledků, využití www prostředí. Dále musí být možné na dispečink přenášet data z monitoringu vodovodní sítě v rámci Vodovodů i stokové sítě v rámci Kanalizace Technické prostředky telemetrických stanic musí umožňovat v obecné rovině přenos technologických, řídících a konfiguračních dat (v případě potřeby v obou směrech). Rozsah implementovaných telemetrických stanic musí být nejméně totožný s rozsahem měření dle požadavků v článcích 3.1.1, 3.2.2, 4.1.2, výše Koncepce centrálního dispečinku musí být v souladu s principy a zásadami uvedenými v normě EN část 12 Automatizovaný systém řízení (norma je určena pro oblast kanalizace a ČOV). Zásady této normy se budou aplikovat analogicky také na část dispečinku určenou pro Vodovody Provozovatel nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců ode Dne Účinnosti této Smlouvy předloží návrh podrobného technického projektu centrálního dispečinku. Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat systém centrálního dispečinku nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem Provozovatel musí v rámci realizace centrálního dispečinku dle čl výše a realizace telemetrie dle článku výše závazně dodržovat minimálně následující zásady: Centrální dispečink Programové vybavení (SW) dispečinku (dispečink) musí umožnit komunikaci v reálném čase s provozně souvisejícími vodovody a kanalizacemi (zejména s provozně souvisejícím vodovodem, který realizuje dodávku pitné vody od jiného vlastníka vodovodu), od kterých umožní převzetí externích vstupních dat (zejména nátoky pitné vody ze provozně souvisejícího Vodovodu, který realizuje dodávku pitné vody od jiného vlastníka vodovodu) a musí komunikovat s již stávajícími řídícími systémy Vlastníka, a to zejména v rámci řízení a sledování čistíren odpadních vod; Dispečink musí umožňovat přidání různých otevřených systémů nebo formou OPC 1 knihoven vložit proprietální obsluhu; Základem dispečinku je datový sklad - nad těmito daty, které jsou uloženy databázově v otevřené struktuře, se realizují funkce; Struktura bude založena na principu klient-server; 1 OPC Open Packaging Conventions je standard, který popisuje postupy pro ukládání více datových objektů a jejich vzájemných vztahů v jednom souboru. Nejčastější formou datového úložiště je ZIP soubor. 3

4 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Ovládání musí být intuitivní s postupným vnořováním (otvíráním podoken), tedy postupným upřesněním dané události; Musí byt umožněno jednoduché vyvolání požadovaného objektu, například formou příkazového řádku; Realizace vizualizace výsledků (například formou grafů) musí umožnit přehledné zobrazení s přibližováním bodu zájmu a dále víceparametrickou prezentaci s možností vyjádření 3D grafu s limitními hodnotami; Musí umožňovat hlášení poruchových provozních stavů pro operativní pracovníky se zpětným potvrzením; Dispečink musí shromaždovat a vyhodnocovat sankční výstupy ze Smlouvy (sledování rychlosti reakce na poruchu a její odstranění); Dispečink musí obsahovat analytické nástroje pro zpracování ukládaných historií naměřených hodnot pro možnost vyhledání typických poruch a anomálních průběhů; Dispečink musí umožňovat export naměřených hodnot do jiných informačních systémů a z jiných informačních systémů, možnost jejich snadné konfigurace na úrovni uživatele (např. sledování poruchovosti a nákladovosti jednotlivých uzlů nebo úseků, provázanost na matematické modely). Obsluha koncového měřícího (telemetrického) bodu (stanice) (l) Koncový bod musí zajišťovat svoji činnost v autonomním režimu podle předem nastaveného scénáře (kalendáře), v tomto režimu musí být schopen realizovat online dotazy; (m) Kalendář musí mít nejméně hloubku 250 (slovy: dvěstěpadesát) dnů s nejméně 72 (sedmdesátidvěma) akcemi realizovanými během jednoho dne, přičemž změna kalendáře se musí realizovat dálkově; (n) (o) (p) (q) (r) Koncový bod musí mít vlastní nenavislí generátor reálného času (RTC 2 ), přičemž čas bude nejméně 1x denně synchronizován a nejistota (odchylka) času je 10 sec. (slovy: deset sekund); Každý měřicí záznam bude označen časovou značkou a v tomto tvaru bude předán až do datového skladu k archivaci; Koncový bod musí obsahovat možnost lokálního vyčtení naměřených dat; Koncový bod musí umožnit dálkovou změnu řídícího programu (upgrade); Pokud koncový bod komunikuje s měřicími čidly, je pro spojité hodnoty požadována komunikace v režimu proudové smyčky 4 až 20 ma, přičemž stavové hodnoty musí umožňovat zabezpečený přenos (kontrola homogenity spojovací linky); (s) Pro datovou komunikaci koncového bodu s měřicími čidly budou využívány protokoly komunikující (M BUS, MODBUS 3 nebo kompatabilní) po sériové fyzické 2 3 RTC generátor reálného času (real-time generator). MODBUS - je komunikační protokol umožňující komunikaci typu klient-server mezi zařízeními na různých typech sítí a sběrnic. 4

5 vrstvě (M BUS 4, RS 232 5, RS 422, RS nebo kompatibilní), přičemž platí, že v případě použití proprietálních protokolů musí být známa jejich struktura; (t) Koncový bod musí mít vlastní záložní zdroj umožňující nezávislí provoz nejméně 7 (slovy: sedm) dnů; (u) Koncový bod musí obsahovat vnitřní diagnostiku, která bude kontrolovat vnitřní funkce nutné k bezpečnému provozu a bude signalizovat tyto stavy pro dálkovou správu a současně v systému vnitřní diagnostiky musí být integrována péče o měřicí snímače; (v) Koncový bod musí technickými prostředky realizovat ochranu před ovlivněním měření a případný zásah oznámit vyšší vrstvě; (w) V případě, že koncový bod bude vykonávat příkazy (akční člen) musí být o této činnosti proveden záznam s časovou značkou. Struktura přenosu dat (x) (y) (z) Přenos dat (měřicích, výkonných a dalších) bude v pyramidální struktuře (vrstvách); Komunikace mezi vrstvami by měla maximálně využívat synergii, kdy se buď využije již vybudovávané komunikační kanály ostatních Poskytovatelů Síťových Služeb, nebo jim bude nabídnuta k využití; Koncové body, které mají nízkou datovou hustotu, budou v nadřazené vrstvě zkoncentrovány a v této koncentrované podobě budou zaslány do nejvyšší vrstvy (datový sklad, dispečink); (aa) Doba reakce realizace výkonu činnosti je nejvýše 10 (slovy: deset) min. (např. změna parametru v dispečinku a jeho výkon vlastního akčního členu, nebo oznámení o ovlivnění měření); (ab) Vlastní přenos mezi jednotlivými vrstvami musí být zabezpečen proti zneužití; (ac) Přenos a jednotlivé vrstvy musí mít vlastní diagnostiku tak, aby mohla být realizována dálková zpráva celého systému. 5.4 Smluvní Investice v rámci Systému Řízení Údržby Provozovatel je povinen realizovat systém řízení, plánování a vyhodnocování preventivní Údržby a plánovaných Oprav z Ročního Plánu Údržby, systém evidence a vyhodnocování poruch a Havárií (viz Část B.6 (Povinné prvky Ročního Plánu Údržby) Přílohy č. 8 (Monitoring výkonu Provozovatele a výkaznictví Provozovatele) ke Smlouvě) (dále jen Systém Řízení Údržby ). Celková koncepce tohoto systému musí být ve shodě s níže uvedenými principy a požadavky, zejména systém řízení Údržby a Oprav (včetně Poruch a Havárií) musí být realizován s nasazením informačních technologií. V rámci tohoto Systému Řízení Údržby budou realizovány nejméně podsystémy (podskupiny dílčí části Smluvní Investice): Informační systém Údržby, M BUS (z anglického Meter bus ) - je určen pro aplikace sběru dat z měřičů odběru nejrůznějších médií (například pitné a užitkové vody). RS 232 sériový port (sériová linka), používá se jako komunikační rozhraní osobních počítačů. RS 422, RS 485 sběrnice pro průmyslovou sériovou datovou komunikaci. 5

6 (e) Systém realizace Údržby, Inspekční systém, Mazací služba, a Systém evidence dopravní techniky Pokud jsou níže uvedeny zásady a požadavky pro oblast Údržby, musí být aplikovány také pro oblast plánovaných zásahů charakteru Oprava a adekvátně i pro oblast poruch a Havárií. Provozovatel musí, mimo jiné (nejedná se o úplný výčet), dodržovat zásady, postupy a metodiky dle: (e) (f) (g) ČSN EN 1610 ( ) - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; ČSN ISO 2041:1990, Vibrace a rázy Slovník; ISO 5348:1998, Vibrace a rázy Mechanické připevnění akcelerometrů; ČSN ISO :1995, Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 1: Všeobecné směrnice; ČSN ISO :2001, Vibrace Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kw a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a /min při měření in situ; ČSN ISO 1925: 2001, Vibrace Vyvažování Slovník; ČSN ISO :2003, Vibrace Požadavky na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu Část 1: Stanovení vyvažovacích tolerancí a ověření nevyváženosti; (h) ČSN ISO :1997, Vibrace Požadavky na jakost vyvážení tuhých rotorů Část 2: Chyby spojené s vyvažováním; (i) (j) Piotrowski, J. Shaft Alignment Handbook. Marcel Dekker, 1986 (Příručka pro ustavování hřídelů); FALC, R., HELEBRANT,F., HRABEC,L., ŠEREMETA,L. : Montážní a optická měření LAS 01- Ustavování strojů. Diagnostický a technický institutu Bohumín, 2007; Podsystém Informační systém Údržby dle článku výše musí obsahovat nejméně tyto funkcionality: evidovat Majetek s ohledem na technické charakteristiky, řízení práce a zdrojů ve smyslu vztahu mezi plánovanými úkony Údržby a disponibilními zdroji (personální, stroje, dopravní technika), inspekční modul a plánování ve smyslu informací o plánované inspekce a její realizaci, reporty (výkazy) ve smyslu výstupů zejména o požadovaných (plánovaných) úkonech Údržby a jejich plnění, řešení nesplněných úkonů Údržby, reporty (výkazy) musí umožňovat uživatelsky orientovaný systém umožňující výběry různých úrovní a podrobnosti výstupních údajů Podsystém Informační systém Údržby podle čl výše systém dále poskytne možnost dekompozice objektů a zařízení na dílčí komponenty v hierarchickém uspořádání v neomezeném počtu úrovní formou grafického stromu. Musí umožnit integraci s dalšími informačními systémy Vlastníka. Dále budou v rámci tohoto 6

7 podsystému realizovány následující funkcionality (možnosti): uspořádat objekty a zařízení do hierarchických vztahů nebo do sítí (v případě popisu vodovodních nebo kanalizačních sítí); vytvořit vazbu jednotlivých zařízení a souboru náhradních dílů; uspořádat (zatřídit) zařízení podle typů nebo druhů do skupin; možnost přiřadit objektům a zařízením technické parametry v neomezeném počtu; (e) evidovat náklady na provedenou Údržbu a Opravy časově od počátku kalendářního roku, od počátku sledování, druhově nejméně na interní náklady (v členění nejméně osobní náklady, náklady mechanizace, materiálové náklady) a externí náklady (s vazbou na smlouvy a fakturaci externích dodavatelů); (f) (g) (h) vést údaje o výrobci zařízení, dodavateli, servisních organizacích; lokalizovat pozice objektů a zařízení v GIS a přiřadit k nim odpovídající úkoly Údržby (včetně skutečné realizace); připojit k objektům nebo zařízení libovolnou dokumentaci nebo odkazy na webové stránky; (i) sledovat pohyb výměnných celků (elektromotorů, čerpadel apod.), a to jak interní (v rámci Provozovatele), tak i externí (např. na servisní Opravy); (j) (k) připojit k zařízení údaje o různých relevantních smlouvách (kupní, záruční, servisní apod.); definovat speciální měřidla nebo jejich skupiny na daném zařízení, popř. speciální požadavky na revize, prohlídky a audity (zejména na legislativní závaznost) Inspekční systém je součástí Systému Řízení Údržby dle článku výše, podrobnější specifikace viz čl , 5.2.7, a níže Provozovatel musí provádět technické prohlídky a diagnostiku (vlastní nebo expertní). Tato činnost bude mít charakter technické přejímky (po uvedení do provozu, nebo Opravě). Dále pak bude prováděna periodicky na prioritních zařízeních, zejména pak: zařízení řadů (regulačních a uzavíracích prvků, potrubní systémy), technologických nádrží, rotačních strojů (čerpadel, motorů, kompresorů, dopravníků) Inspekční systém zajistí evidenci inspekčních a diagnostických parametrů a veličin. Bude podporovat technické zabezpečení průkaznosti vlastních realizovaných úkonů. Toho bude dosaženo technickými prostředky osobním PDA 7 nebo obdobným s totožnou nebo vyšší funkcionalitou.pomocí určení pozice objektů a zařízení v GIS bude zajištěna jednoznačná identifikace bodu inspekce pomocí jednotek GPS 8 (realizováno na všech dopravních prostředcích a speciálních strojích používaných k Provozování Vodovodů a Kanalizací) a čtečkou RFID 9 (nebo případně čárového kódu nebo zařízením obdobným s totožnou nebo vyšší funkcionalitou) Plánování preventivní Údržby bude založeno na Systému realizace Údržby PDA (Personal Digital Assistant) - kapesní počítač GPS (Global Positioning System) vojenský polohový družicový systém RFID (Radio Frequency Identification) identifikace na rádiové frekvenci 7

8 prostřednictvím inspekcí, který umožní realizovat následující funkcionality: vytvořit evidenci periodicky se opakujících plánovaných činností Údržby (různých druhů Oprav, revizí, mazání, diagnostických měření apod. v druhovém a časovém vymezení); možnost plánovat tyto činnosti na základě časových cyklů nebo hodnot provozního měření; ve spojení s technologickými postupy Oprav nebo zásahů Údržby vytvořit dlouhodobý plán jednotlivých druhů preventivních zásahů na daném zařízení; automaticky generovat pracovní příkazy k provedení preventivní Údržby v okamžiku, kdy nastane termín jejich provedení; (e) pravidelně reportovat odchylky od plánovaných činností včetně adekvátního komentáře o příčinách s návrhem náhradních postupů Provozovatel je povinen na základě preventivních prohlídek a inspekcí (zejména na místě) bez odkladu v odůvodněných případech zajistit ad hoc diagnostiku technických zařízení, včetně využití externích expertních služeb. Cílem je předcházet nadměrnému opotřebení zařízení, popř. Haváriím a identifikovat příčiny neadekvátních stavů (činností) zařízení. Např. výsledkem budou následující závěry - převodovka je poškozena, je vadné ložisko z důvodu nedostatku maziva nebo kompresor dodává snížené množství vzduchu, přehřívá se pohonný elektromotor, má poškozené vinutí. Tento podsystém zajistí evidenci veškerých rotujících soustrojí, způsob jejich správné montáže a potom pravidelné průkazné kontroly z hlediska zejména uložení a souososti V podsystému dle čl výše budou realizovány následující funkcionality: na všech armaturách (šoupata, ventily) bude prováděna technická prohlídka ke zjištění funkčnosti (uzavřít/otevřít) a tam, kde to bude technicky možné, bude použito technických prostředků např. ultrazvuková emise; bude prováděna diagnostika vodovodních řadů potrubních systémů např. ultrazvukovou emisí, nebo měřením ztrát, tlakovou zkouškou; rotační stroje budou ustavovány technickými prostředky (lasery), přičemž doklad o ustavení bude součástí Inspekčního systému ; rotační stroje budou dodány vyvážené dodavatelem, nebo budou vyváženy provozními metodami na místě.doklad o vyvážení bude součástí Inspekčního systému Podsystém dle čl výše zajistí dále evidenci realizace diagnostiky technického zařízení řadů regulačních a uzavíracích prvků - s cílem zajistit možnost reálných zásahů na sítích zejména při Haváriích a Opravách, které budou podrobně respektovat požadavky výrobců jednotlivých zařízení Bude vytvořen podsystém Mazací službv realizovaný Provozovatelem nebo externě. Tento podsystém Systému Řízení Údržby je tvořen zejména mazacími plány pro jednotlivá zařízení, které budou podrobně evidovány a vyhodnocovány. Provozovatel postupně vytvoří podsystém, který bude sjednocovat používaná maziva a bude evidovat a vyhodnocovat účinnost jednotlivých mazadel na principu srovnání nejméně dvou nezávislých dodavatelů maziv. Provozovatel bude na vyžádání Vlastníka poskytovat informace o nákladech Mazací služby Systém evidence dopravní techniky jako podsystém Systému Řízení Údržby musí být realizován s ohledem na identifikaci konkrétního pohybu a konkrétní pozice dopravní 8

9 techniky a současně na registraci relace konkrétní zaměstnanec konkrétní dopravní prostředek v rámci realizaci úkonů Údržby. Realizace bude založena na systému GPS. Veškerá dopravní technika Provozovatele (zejména servisní vozidla, mechanizační prostředky, např. nákladní automobily, bagry, speciální vozidla) bude vybavena systémem GPS s realizovanou vazbou stroj zaměstnanec Systém jako celek bude podporovat technické zabezpečení průkaznosti vlastních realizovaných úkonů: každé konkrétní místo systému Údržby bude jednoznačně definováno vhodným technickým identifikátorem umožňujícím zajistit automatickou vazbu místo úkonu pracovník čas; každé místo bude identifikováno souřadnicemi v systému GPS; realizovaná vazba stroj zaměstnanec (viz Systém evidence dopravní techniky); datová základna bude v návaznosti na výše uvedené požadavky obsahovat nejméně identifikaci úkonů v rozsahu typ úkonu, pracovník, stroj, zařízení, poloha, čas zahájení, čas ukončení, komentář ke stavu zařízení (stav zařízení bude strukturován dle naléhavosti následných zásahů, Obnovy, zahájení speciální diagnostiky, apod.) Provozovatel je povinen nejpozději do 9 (slovy: devíti) měsíců od uzavření této Smlouvy předložit Vlastníkovi písemný návrh podrobného technického projektu Systému Řízení Údržby (systému plánování a vyhodnocování Údržby a Oprav) uvedený v tomto čl Současně Provozovatel předloží Vlastníkovi bezvýhradně souhlasné stanovisko Specialisty o vhodnosti návrhů Provozovatele Provozovatel je povinen realizovat Systém Řízení Údržby (jako systém plánování a vyhodnocování Údržby a Oprav) nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od doručení písemného souhlasu Vlastníka s předloženým návrhem. 9

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ Město Petřvald Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem

Více

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics

Adash. ... Your best partner for vibration diagnostics ... Your best partner for vibration diagnostics Adash Přístroje pro prediktivní a pro-aktivní řízení údržby Diagnostika mechanických poruch strojů Diagnostika ložisek a mazání Provozní vyvažování strojů

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Brněnské komunikace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Mendelova

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty

Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Kontrolně analytické centrum (KAC) Nástroj moderního řízení a organizace železniční dopravní cesty Jiří Kristek ředitel obchodu a marketingu Michal Drápalík vedoucí projektu KAC Co KAC poskytuje? Jednotné

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

VIBEX Uživatelská příručka

VIBEX Uživatelská příručka VIBEX Uživatelská příručka ŠKODA POWER s.r.o. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. ČVUT FEL Praha PROFESS, spol. s r.o. Plzeň 2005 VIBEX je program, který slouží k identifikaci příčin změn ve vibračním chování turbosoustrojí.

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010 Servisní středisko www.esl.cz 06 / 2010 Autorizované zastoupení firmy Alfa Laval PROVÁDÍME SERVIS výrobků Alfa Laval deskové výměníky výměníkových stanic plynových kotelen předávací stanice Alfa Laval

Více

Veřejná zakázka s názvem

Veřejná zakázka s názvem Příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejná zakázka s názvem Dodávka zařízení pro odběr a distribuci vzorků atmosféry a kalibračních plynů pro atmosférickou stanici Křešín u Pacova Podrobné technické specifikace

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011,

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, 9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Příloha Vyhlášky č.9/2011

Příloha Vyhlášky č.9/2011 Tematické setkání AVZ - Květen 2011 Příloha Vyhlášky č.9/2011 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO PROKAZOVÁNÍ SHODY ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ (STANDARD) Představení Ing. Ondřej Antoš Odborný posuzovatel ČIA pro oblast

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

Zdrojem záložního napájení bude modulární UPS DPA 250 a samostatná bateriová skříň se sadou baterií zajišťující 10min zálohování při plném zatížení.

Zdrojem záložního napájení bude modulární UPS DPA 250 a samostatná bateriová skříň se sadou baterií zajišťující 10min zálohování při plném zatížení. DODATEČNÉ INFORMACE č. II Dodatečné informace č. II k zadávacím podmínkám veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vybudování UPS pro počítačové rozvody 230V - MF Voctářova", zadané dne

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině

Výzva k podání nabídky na dodávku: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině Výzva k podání nabídky na dodávku: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině Název zakázky: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině Zadavatel Název: ZERA Zemědělská a ekologická

Více

Technická dokumentace TRBOcontrol

Technická dokumentace TRBOcontrol Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Popis funkce...4 popis...4 komunikace v síti...5 ovládání...6 Topologie sítě...7 přístupový bod-klienti...7 multikanálový

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více