Vyjádření k oznámení záměru CTPark Brno, Objekt G1, k.ú. Černovice, okr. Brnoměsto ve zjišťovacím řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření k oznámení záměru CTPark Brno, Objekt G1, k.ú. Černovice, okr. Brnoměsto ve zjišťovacím řízení"

Transkript

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/ Brno Ke sp.zn.: S-JMK 8263/2014 OŽP/Ber, č.j.: JMK 11415/2014 Naše č.j.: 8-6/2013 V Brně dne 19. února 2014 Vyjádření k oznámení záměru CTPark Brno, Objekt G1, k.ú. Černovice, okr. Brnoměsto ve zjišťovacím řízení Dne bylo na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje zveřejněno oznámení výše uvedeného záměru. V zákonné lhůtě 20 dní k němu podáváme následující vyjádření. Žádáme krajský úřad, aby v závěru zjišťovacího řízení uložil zpracování dokumentace EIA, a to z následujících důvodů: 1. Oznámení dle kapitoly B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru uvádí předpoklad kapacity parkoviště max. cca 2000 parkovacích stání pro osobní automobily s tím, že bude parkoviště v případě potřeby nadále zvyšováno. V rozptylové studii (příloha č. 3 oznámení záměru, kap Doprava) je uvedena nejprve hodnota 1100 stání, posléze max. počet 2100 stání. Současně dne na zasedání Zastupitelstva SMB zástupce společnosti CTP Invest, spol. s r.o. pan Vos sdělil zastupitelům města Brna, že záměr počítá s maximální kapacitou parkoviště přibližně 1150 stání. Z různě uváděných hodnot pak není patrno, zda záměr neponese mnohem větší zátěž, než pro jakou byly prováděny hluková a rozptylová studie. Z tohoto důvodu žádáme, aby byla precizněji specifikována kapacita parkoviště, vč. případného jejího rozšíření do budoucna, a aby v dokumentaci EIA uvedeném stavu odpovídaly i rozptylová a hluková studie. 2. V době, kdy byla Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa vyhlášena, byl současně Územním plánem města Brna stanoven její charakter, a to prostřednictvím funkčního využití ploch. V kapitole B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry je uvedeno, že záměr může mít vliv na zahájenou výstavbu bytových domů projektu Slatina Zelené město, což je řešeno (po dohodě s investorem) navrženou výstavbou 6 m betonové zdi, která má odclonit byty od hluku, příp. osvětlení objektu. Sotva se však dá předpokládat, že vyřeší problém znečištění ovzduší výfukovými plyny od nákladních a osobních automobilů, a to zejm. v zimním období, kdy jsou vozidla rozehřívána nastartováním a ponecháním v běhu (viz str. 37 oznámení záměru). V této době, v době inverze, dochází k efektu poklice nad městem Brnem, a proto spadají některé městské části do tzv. OZKO, tj. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší a dle českého a evropského práva musí být navrhována nápravná opatření, nikoliv docházet ke zhoršování stávajícího stavu. Chtěli bychom tak upozornit na skutečnost, že s ohledem na realizaci projektu Slatina Zelené město jsou v této části území vyčleněny územním plánem pozemky jako Smíšené plochy výroby a služeb, které slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení (http://gis.brno.cz/tms/uzemni_plan_a/#c= %252c- 1

2 &z=6&l=up_tiles,parcely_vnk,mc_tiles&p=&). Dle regulativu jsou tak přípustné provozovny výroby a služeb, administrativní budovy, maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti m 2 prodejní plochy (do velikosti m 2 za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu a zajištění parkování v objektu), provozovny stravování a ubytování v objektu, zahradnictví, stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, zábavní zařízení. Dále mohou být podmíněně přípustné maloobchodní a velkoobchodní provozovny do m 2 prodejní plochy za podmínky prověření v navazující ÚPD aj. Z regulativu Územního plánu města Brna tak jasně vyplývá, že záměr takového rozsahu není v souladu s tímto koncepčním materiálem a tvrzení uvedené v kapitole B.I.4 realizace tohoto záměru znamená nerealizaci jiných záměrů, jejichž provoz by do území mohl vnášet obdobnou či vyšší zátěž, jako je u oznamovaného záměru, je naprosto lichá. Považujeme tak zhodnocení možnosti kumulace s jinými záměry za naprosto nedostačující a požadujeme v dokumentaci EIA jeho zpřesnění. 3. Oznámení dle kapitoly B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků nepovažuje městskou část Brno-Tuřany za dotčený územní správní celek. S tím nesouhlasíme, jelikož uvedenou městskou částí prochází silnice ve směru na Hodonín (komunikace č a č. II/380), kde je denní průjezd 9228 vozidel (http://scitani2010.rsd.cz). Považujeme za jisté, že tato silnice bude zatížena navýšením provozu, a to zejména osobní automobilovou dopravou, kterou není možné regulovat prostřednictvím GPS systému společnosti (tak jak je zamýšleno u odklonu nákladní dopravy). Objednatel do oznámení záměru sice nechal zapracovat informaci, že vlastník areálu smluvně zajistí dodržování trasy navážky a odvážky zboží, avšak tímto není dořešena osobní automobilová doprava (zaměstnanců). Argument předpokládající zákaz průjezdu nákladní dopravou považujeme za naivní. Již dnes se správce silnice snaží v Tuřanech nákladní dopravu odklonit (z důvodu opravy kanalizace), což se ale nedaří. Předpoklad údajného nedotčení Tuřan považujeme za významný metodický nedostatek oznámení, který by měl být v dokumentaci EIA a všech jejích přílohách opraven. Tento nedostatek ještě umocňuje skutečnost, že záměr je situován v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), kdy jsou každoročně překračovány hodnoty polétavého prachu. Žádáme proto, aby byl v dokumentaci EIA vyčíslen nárůst počtu vozidel zejména na silnicích, které procházejí městskou částí Brno-Tuřany v době výstavby, v době zahájení provozu a v dále v době min. 20 let od uvedení do provozu. Dále žádáme, aby byl vyčíslen nárůst všech škodlivých vlivů (včetně benzo[a]pyrenu a hluku) v těchto třech časových intervalech (oproti stávajícímu stavu) a k těmto intervalům vypracovat hodnocení zdravotních rizik. Údaje o pozadí (stávajícím stavu) by měly vycházet z aktuálních měření u silnice a ne jen ze stanic ČHMS. Dále žádáme kapacitní posouzení křižovatek Tuřanka/Řipská (ve Slatině) a křižovatky Hanácká/Pratecká/Špirkova (v Tuřanech) ve třech výše uvedených časových intervalech. 4. V kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru naprosto absentuje informace o způsobu vytápění objektu, nachází se zde pouze pokapitola Chlazení a větrání. Paradoxně však v Části D Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí se v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima nachází informace: Jako zdroj znečištění ovzduší je uvažována pouze vyvolaná doprava osobní a nákladní, ke spalování paliv pro účely vytápění či ohřevu vody docházet nebude díky napojení haly G1 na centrální teplárenskou síť. V kapitole B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru je však uvedeno, že v okolí halového objektu G1 budou umístěny další menší objekty (vrátnice, 2

3 strojovna a nádrž SHZ), současně hala G1 se bude sestávat ze 4 hlavních celků (viz kapitola B.I.6). Lze předpokládat, že minimálně budovu vrátnice bude třeba zásobovat teplem. Žádáme, aby tento rozpor vysvětlila dokumentace EIA a stanovila způsob vytápění objektu a jeho případné vlivy na životní prostředí. 5. Oznámení v kapitole B.III.2 Odpadní voda podkapitole Srážková voda se počítá s tím, že srážková voda bude v dešťové kanalizaci retenována a postupně zasakována (předpokládá se cca 60% objemu) v podzemních nádržích (studních) umístěných pod zpevněnými plochami areálu. Domníváme se, že retence by byla vhodnější v povrchové přírodní nádrži a navrhujeme, aby dokumentace EIA obsahovala takové řešení. 6. V kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví je uvedeno, že bude provedena výsadba jehličnanů, která zajistí odstínění. Výběr jehličnanů do nadmořské výšky 200 m n.m. považujeme za nevhodný a doporučujeme uvážit výsadbu listnatých dřevin, které si přes zimu ponechávají listy (habr, dub). Toto je však vhodné řešit s dendrologem, který doporučí konkrétní druh a kultivar dřeviny tak, aby se hodil i do zatíženého území. 7. V oznámení původního záměru č.j JMK /2013 (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/eia_jhm1094) byly v kapitole č. D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima uvedeny v tab. 11 hodnoty maximální 24 hodinové koncentrace polétavých částic PM 10, jejichž aktuální stav činil 153,7 μg.m -3, což výrazně překročovalo denní limitní hodnotu 50 μg.m -3. Ve stávajícím oznámení záměru v téže kapitole se již tato hodnota nevyskytuje. Hodnoty zde uvedené jsou přejmenovány na maximální krátkodobé koncentrace. Na první pohled se pak zdá, že nedochází k překračování limitů a tento stav má ještě upevnit věta z uvedeného lze konstatovat, že provoz záměru významněji neovlivní imisní situaci v území a tedy nebude příčinou vzniku zdravotních problémů. Z dokumentu však byla odstraněna věta, která byla v rozporu s výše uvedeným tvrzením. Zněla: Nadlimitních hodnot mohou dosáhnout pouze tuhé látky frakce PM 10 v maximálních denních koncentracích, a to však nikoliv vlivem záměru nýbrž z důvodu vysokých pozaďových hodnot, které přesahují limitní koncentrace již za současného stavu. Pro srovnání uvádíme výňatky z textu viz přílohu č. 1. Nadto uvádíme, že z dokumentu není patrné, k jakému datu je v tabulce uvedený aktuální stav vztažen. Na základě výše uvedeného požadujeme, aby byl v dokumentaci EIA vyčíslen skutečný stav (reálně naměřené hodnoty 24 hodinové koncentrace polétavého prachu PM 10, PM 2,5 a benozo[a]pyrenu) ovzduší. Více viz bod č. 3 tohoto vyjádření. 8. V kapitole D.I.9 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu se uvádí, že kapacita přístupových silnic bude dostačující, přičemž se text odvolává na dopravní posouzení provedené Ateliérem DPK, s.r.o. (2013). Toto dopravní posouzení však nebylo zveřejněno na internetu, přestože jde o textovou část oznámení, která má být zveřejněna vždy. Nevíme, zda jde pouze o chybu krajského úřadu, že posouzení nezveřejnil, či také o chybu oznamovatele, že jej nedodal, důsledkem však je, že se k této části oznámení nemůžeme informovaně vyjádřit. Žádáme proto, aby byl nedostatek v dokumentaci EIA odstraněn zveřejněním dopravního posouzení. 9. V kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima je uvedeno: Z výpočtů vyplývá, že téměř ve všech případech budou maxima příspěvků u sledovaných škodlivin znečištění dosahována v prostoru parkoviště, výjimečně pak na příjezdových trasách. A následně je odkazováno na rozptylovou 3

4 studii (přílohu č. 3 oznámení záměru). V rozptylové studii je pak uvedeno, že pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice vytvořená ČHMÚ. Avšak o převládajících směrech větru, a o tom, kam budou směřovat škodliviny nejvíce koncentrované v prostoru parkoviště, již není uvedeno. Tuto skutečnost považujeme s ohledem na výstavbu bydlení Slatina Zelené město za hrubý nedostatek a požadujeme zapracování do dokumentace EIA. 10. Upozorňujeme na to, že se záměr nachází v území s ochranou artézských vod (http://gis.brno.cz/tms/uzemni_plan_a/#c= %252c &z=6&l=up_tiles,parcely_vnk,mc_tiles&p=&). Tato informace je zmíněna v kapitole B.III.5 Rizika vzniku havárií podkapitole Monitoring podzemních vod, kde je uvedeno: Potřeba tohoto monitoringu je v této lokalitě umocněna situováním haly v tzv. zranitelné oblasti, kdy vlivem tektonicko-denudačních procesů došlo v minulosti k odstranění stropního izolátoru neogenní zvodně, která tak není přirozeně chráněna a je zde tedy zvýšené riziko její kontaminace. V části D Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí podkapitole D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu však už tato informace absentuje. Požadujeme, aby byla v rámci dokumentace EIA vyhotovena hydrogeologická studie, která prověří rizikovost záměru a možnou nulovou variantu, případně aby byla stanovena další opatření, nikoliv jen pouhý monitoring, už z toho důvodu, že artézské vody jsou využívány jako pitná voda pro obyvatele Brna a přilehlého okolí (např. vrt Balbínův pramen). 11. V záměru je uváděno, že bude využito pro dopravu zaměstnanců do objektu taktéž městské hromadné dopravy. Nikde však nejsou uvedeny údaje o případné četnosti spojů, lze však předpokládat, že část nákladů na dopravu ponese i město Brno. Současně však není nikde v oznámení záměru uvedeno, zda je provoz městské hromadné dopravy také zahrnut do výpočtů nárůstu dopravy. Žádáme, aby byla i tato zátěž zapracována do dokumentace EIA. 12. Již v bodě č. 1 tohoto vyjádření jsme upozornili na to, že městská část Brno-Tuřany není zahrnuta ve Výčtu dotčených územně samosprávných celků (dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) jako území, jež bude stavbou dotčeno, a uvedli jsme důvody, proč se domníváme, že by měla. Žádáme, aby v dalším postupu považoval Jihomoravský kraj městskou část Brno-Tuřany za dotčený orgán. V závěru bychom chtěli upozornit na nezákonně vytvořené podmínky vztažené ke kapitolám C.II.6 Fauna, flóra a ekosystémy. V době oznámení původního záměru č.j JMK /2013 byla v území vzrostlá zeleň a vyskytovaly se druhy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. K těmto jsme požadovali v intencích zákona biologické hodnocení. Stejně tak se vyjadřovaly i např. Česká společnost ornitologická. Z žádostí, které sloužily jako podklad pro vydání rozhodnutí, je patrné, že kácení dřevin i odstranění stavby bývalého areálu letiště jsou součástí záměru výstavby logistického centra, a tedy spadají pod 5 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Přesto však došlo k vydání rozhodnutí č.j. MCBCER/02401/13/SU/COU a č.j. MCBCER/003001/13/ODMŽ/Jur a následnému pokácení dřevin a odstranění stavby. Smyslem posuzování vlivů záměru je získat objektivní odborný podklad pro vydání následných rozhodnutí. Ze zjištěných nedostatků vyvozujeme, že předložené oznámení takovým podkladem není. 4

5 Příloha č. 1 Přehled imisních charakteristik sledovaných látek Oznámení záměru Objekt G1, CTPark Brno III, kapitola D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima, str. 35 Oznámení záměru CTPark Brno. Objekt G1, kapitola D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima, str. 37 6

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství ÚŘAD PRÁCE BRNO-MĚSTO OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Arch.Design,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

MĚSTO ODOLENA VODA Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda Tel.: 283 116 411, fax: 283 971 022 e-mail: podatelna@odolenavoda.cz, www.odolenavoda.

MĚSTO ODOLENA VODA Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda Tel.: 283 116 411, fax: 283 971 022 e-mail: podatelna@odolenavoda.cz, www.odolenavoda. MĚSTO ODOLENA VODA Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda Tel.: 283 116 411, fax: 283 971 022 e-mail: podatelna@odolenavoda.cz, www.odolenavoda.cz V Odoleně Vodě dne 18. 3. 2009 Ministerstvo životního prostředí

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY RNDr.Naděţda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@gmail.com Oznamovatel: Harfa City s. r. o. Skřivanská 461/3 108 00 Praha 10 POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT Březen 2015 Silnice I/38 Kolín, obchvat Rescreening změn stavby ZADAL: Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických modelů, Hvožďanská

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více