Důležité bezpečnostní pokyny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležité bezpečnostní pokyny"

Transkript

1 Důležité bezpečnostní pokyny P íslušenství Seznam příslušenství CZ POLOŽKA NÁZEV MNOŽSTVÍ Autonabíječka 1 Vyk ičník uprost ed rovnoramenného trojúhelníku uživatele upozorňuje, že se na daném místě v literatu e dodané se za ízením vyskytují důležité pokyny týkající se provozu či údržby (servisu) za ízení. Symbol blesku se šipkou na konci uprost ed rovnoramenného trojúhelníku uživatele upozorňuje, že se v p íloze produktu vyskytuje neizolované nebezpečné napětí, které může v určitých situacích p edstavovat riziko úrazu elektrickým proudem. VÝSTRAHA 1. Riziko úrazu elektrickým proudem snížíte, když nebudete sundávat kryt za ízení (či zadní část). Uvnit za ízení se nenacházejí žádné součásti, jejichž servis by spadal do kompetence uživatele. Servis takových součástí nechejte na starosti kvalifikovaným servisním pracovníkům. P ed zahájením servisu za ízení odpojte od elektrické zásuvky. Totéž udělejte i v p ípadě, že produkt nebude delší dobu používán. 2. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku úprav a výměn prováděných v produktu bez dovolení výrobce či oprávněné jednotky. 3. V p ípadě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte baterii pouze za stejný či odpovídající typ. VAROVÁNÍ P ístroj nesmí p ijít do kontaktu s vodou ani jinými tekutinami. Zajistěte, aby na něj nebyly pokládány p edměty naplněné tekutinami, jako jsou nap íklad vázy. Montážní držák 1 USB kabel 1 Nabíječka 1 USB Host kabel 1 Stylové pouzdro na 1 p enášení CD 1 Uživatelská p íručka 1 Záruční list 1 CZ 1

2 CZ Hlavní jednotka P ipojení za ízení P ed tím, než se pokusíte za ízení p ipojit k nějakému externímu za ízení, se prosím vždy ujistěte, že jsou produkt i všechna k němu p ipojená externí za ízení vypnuty a odpojeny od zdroje napájení. 3 4 Vložení Micro SD karty P i vkládání Micro SD karty umístěte konektor karty směrem k za ízení a štítek karty nami te směrem k p ední straně za ízení. Chcete-li Micro SD kartu vyjmout, jemně zatlačte na hranu karty, čímž uvolníte bezpečnostní zámek, a vytáhněte kartu ze slotu Napájení Zvyšování/snižování hlasitosti Integrovaný mikrofon Konektor sluchátek Slot pro Micro SD kartu HDMI USB port Konektor napájení Přední fotoaparát Reproduktor Zadní fotoaparát 10 Zapnutí/vypnutí za ízení či uspání/probuzení za ízení. Úprava úrovně hlasitosti. Slouží k záznamu zvuku. Slouží k p ipojení sluchátek. Slouží ke vložení Micro SD karty. Slouží k p ipojení HDMI kabelu. Slouží k p ipojení USB kabelu. Slouží k p ipojení napájecího adaptéru. Slouží k po izování fotografií a provozování videohovorů. Vychází z něj zvuky, hlas či hudba. Slouží k po izování fotografií. Nabíjení P ed vyjmutím Micro SD karty se vždy ujistěte, že s ní právě nepracuje nějaká aplikace. Zasuňte konektor adaptéru do napájecího portu za ízení a zahajte napájení p ipojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky. CZ 2

3 P ipojení za ízení 1. Připojení k autonabíječce Zahajte nabíjení p ipojením konektoru autonabíječky do zdí ky zapalovače / 12V zásuvky automobilu. Varování týkající se nabíjení baterie Informace o dobíjecí baterii Za ízení je vybaveno integrovanou dobíjecí baterií. P ed prvním použitím baterii plně nabijte (po dobu alespoň 4 hodin). Stav nabití baterie je zobrazen v pravém spodním rohu CZ displeje. Jakmile je baterie plně nabitá, zobrazí se následující ikona: Připojení sluchátek Autonabíječku do zdí ky zapalovače / 12V zásuvky automobilu p ipojujte až po nastartování motoru, abyste za ízení uchránili náhlých nárazů proudu. Provozní podmínky a bezpečnostní opatření při používání dobíjecí baterie Za ízení s novou baterií by mělo být p ed první použitím plně nabito. Baterie by se měla používat a nabíjet pouze p i okolních teplotách mezi 0 C a 37 C. Za ízení není t eba dobíjet, dokud není baterie úplně vybitá. Autonabíječku do zdí ky zapalovače / 12V zásuvky automobilu p ipojujte až po nastartování motoru, abyste za ízení uchránili náhlých nárazů proudu. Zapojte koncovku sluchátek (není součástí balení) do p íslušného portu sluchátek na za ízení. Tím automaticky dojde k p epnutí výstupu zvuku z reproduktoru za ízení do sluchátek. Poslech p íliš hlasitých zvuků a hudby může škodit vašemu sluchu. P ed p ipojením sluchátek prosím snižte hlasitost na minimum a poté ji postupně zvyšujte, až naleznete nastavení, které vám bude vyhovovat. CZ 3

4 CZ Použití montážního držáku P ipojení k Wi-Fi Nemanipulujte se za ízením během ízení. Zvolte pro za ízení vhodnou pozici na palubní desce či čelním skle, kde nebude idiči p ekážet ve výhledu. Postup montáže zařízení Za ízení lze k palubní desce či čelnímu sklu bezpečně p ipevnit pomocí dodaného montážního držáku. P i manipulaci s montážním držákem se iďte níže popsaným postupem: 1. Zvolte vhodnou pozici na palubní desce či čelním skle, kde nebudou za ízení ani montážní držák p ekážet v zorném poli idiče. 2. Rovněž se ujistěte, že má za ízení p ímý výhled na oblohu, aby mohlo co nejlépe p ijímat GPS signál. Umístěte za ízení na držák tak, aby jeho spodní část zapadla do p íslušné zdí ky. Zatlačením na horní hranu za ízení bezpečně upevněte do držáku. Nadzvedněte páčku p ísavky a p itiskněte p ísavku na požadované místo. Stáhněte páčku p ísavky opět dolů, čímž montážní držák pevně ukotvíte na zvoleném povrchu. Pomocí otočného kolečka p izpůsobte vhodný pozorovací úhel za ízení. V Hlavní nabídce klepněte na ikonu a vybráním ikony Nastavení p ejděte do seznamu voleb. Vyberte položku Bezdrátová připojení a sítě. Je-li Wi-Fi vypnuta, klepnutím na ádek Wi-Fi ji zapnete. Za ízení vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí jejich seznam v pravé části obrazovky. Klepněte na síť, k níž se chcete p ipojit. Poté klepněte do pole Heslo bezdrátové sítě a zobrazí se virtuální klávesnice. Zadejte požadované údaje sítě, klepněte na klávesu Enter a poté klepněte na volbu Připojit. Vaše za ízení se nyní pokusí navázat spojení s bezdrátovým p ístupovým bodem se zadanými síťovými parametry. Úvod do používání 1. Za ízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka Napájení. 2. Chvíli po zobrazení uvítací obrazovky se zobrazí hlavní nabídka. 3. Různé funkce za ízení ovládáte tak, že na obrazovce prsty klepnete na p íslušná tlačítka. 4. Za ízení vypnete stisknutím a podržením tlačítka Napájení. 5. Krátkým stiskem tlačítka Napájení uvedete za ízení do režimu spánku. Následným stiskem téhož tlačítka za ízení opět probudíte. Demontáž zařízení 1. Stiskem mechanismu v horní části montážního držáku za ízení uvolníte. 2. Chcete-li uvolnit p ísavku z palubní desky či čelního skla, nadzvedněte páčku p ísavky. CZ 4

5 Inicializace a aktivace softwaru Inicializace a aktivace softwaru CZ P i prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se váš jazyk neobjeví na obrazovce, p ejděte na jinoustránku pomocí / nebo stránky p etáhněte prstem. Potom zvolte váš Nastavte formát času a jednotky. Pro potvrzení vyberte tlačítko. Nastavte preferované volby plánování. Pro potvrzení vyberte tlačítko. Nyní vám p ístroj nabídne výukovou prezentaci, která vás provede základními kroky p i navigaci. Pokud chcete tuto prezentaci spustit a seznámit se tak okamžitě funkcemi preferovaný jazyk pomocí p íslušného tlačítka:. Pro potvrzení a softwaru, vyberte tlačítko. Můžete tento krok také odložit na pozdější dobu pokračování zvolte. volbou tlačítka. P ečtěte si softwarové a databázové licenční ujednání pro koncového uživatele a zvolte (pokud s ujednáním souhlasíte). Konfigurační průvodce bude nyní ve vámi zvoleném jazyce. Pro pokračování zvolte. Zvolte jazykový profil navádění. Pokud tento jazyk není zobrazen na displeji, p esuňte se dále v seznamu. Dotykem na libovolnou položku seznamu se p ehraje krátká Dále musíte vybrat, jestli chcete, aby se do paměti p ístroje ukládala data o jeho použití a GPS historii, což může být použito pro vylepšování kvality a pokrytí map. Pokud souhlasíte, zvolte tlačítko - tím bude povolena anonymní statistika nebo pro zákaz funkce. Tím je dokončeno úvodní (inicializační) nastavení. Aplikace se spustí. hlasová ukázka. Pro potvrzení volby a pokračování použijte tlačítko. CZ - 5

6 Navigace Navigace CZ Úvod Menu Destinace Po iniciačním nastavení se zobrazí Hlavní menu navigace (nezáleží na místě, kde je navigace spuštěna). Máte následující možnosti: V hlavním menu zvolte položku. V tomto menu máte následující možnosti: Po stisku tlačítka můžete po zadání adresy nebo volbou bodu zájmu vyhledat cílovou destinaci nebo jednu z oblíbených destinací na mapě. Můžete také procházet své p edchozí destinace uložené ve Smart History. Zadejte sou adnice místa nebo použijte lokaci uloženou ve fotografii. Po stisku tlačítka se zobrazí parametry trasy. Je možné zobrazit trasu na celou mapu. Je také možno provádět akce spojené s trasou, jako je Položka slouží pro zdání adresy vaší cílové destinace. Položka slouží pro volbu bodu zájmu jako vaší cílové destinace. Položka slouží pro vyhledání místa na mapě. editace nebo zrušení trasy, nastavení bodu startu, volby alternativních tras, vyhnutí se částem cesty, simulace navigace nebo p idání destinace do skupiny Oblíbených. Po stisku tlačítka lze p izpůsobit způsob funkce navigačního softwaru, sledovat výukovou prezentaci, simulovat trasy nebo spouštět další doplňkové aplikace. Po stisku tlačítka se spustí navigace. Pomocí tlačítka se navigace zastaví a ukončí se software. Položka slouží pro výběr ze seznamu vašich oblíbených destinací. Volbou položky nebo slouží k navedení na p edchozí destinace, které jsou uvedeny na tlačítkách. Položka slouží pro výběr ze seznamu všech p edchozích destinací. Položka slouží pro navedení na sou adnice nebo na lokaci uloženou ve fotografii. CZ - 6

7 Navigace Navigace Navigace na určitou adresu Navigace na určitou adresu CZ V hlavním menu zvolte položku a potom vyberte. P i továrním nastavení displej zobrazí město, vesnici nebo místo, kde se právě nacházíte. Pokud je to t eba, změňte zemi. Vyberte tlačítko pro změnu země (country). 1. Pomocí klávesnice zadejte název země. 2. Po vložení několika znaků se začne zobrazovat seznam zemí, které mají počáteční písmena shodná s těmi, která jste zadali. Vyberte požadovanou zemi. Pokud je to t eba, změňte město. Vyberte tlačítko pro změnu města/vesnice (settlement). Pomocí klávesnice zadejte název města/vesnice. Po vložení několika znaků se začne text v zadávacím poli automaticky doplňovat. Máte pak následující možnosti: Výběrem položky se nastaví město/vesnice nabídnutá v zadávacím poli. Po výběru položky je možné zadání upravit. Zadejte název ulice: 1. Vyberte položku. 2. Pro zadání názvu použijte klávesnici. 3. Výběrem položky se nastaví ulice nabídnutá v zadávacím poli nebo vyberte položku vašemu zadání. Zvolte ulici ze seznamu. Zadejte číslo domu: 1. Vyberte položku. 2. Pro zadání čísla domu použijte klávesnici. pro procházení seznamu všech ulic, které vyhovují 3. Výběrem položky se ukončuje zadávání adresy. Zobrazí se mapa s vybranou destinací uprost ed. Pokud je to nutné, zvolte jiné místo a výběrem tlačítka tuto destinaci potvrďte. Po krátkém p ehledu parametrů trasy se zobrazí mapa s celou trasou. Počkejte Po výběru položky je možné prohlížet seznam názvů měst/vesnic vyhovujících vašemu zadání. Zvolte město/vesnici ze seznamu. několik sekund nebo zvolte tlačítko pro start navigace. CZ - 7

8 CZ Navigace do bodu zájmu (POI) Navigace Navigace Navigace do bodu zájmu (POI) Pokud žádná z p edchozích možností není vhodná, zvolte položku vyhledání bodu zájmu v následujících lokacích: pro Na obrazovce mapy vyberte tlačítko pro návrat do hlavního menu. Výběrem položky se provádí vyhledávání v okolí aktuální polohy nebo (pokud tato možnost není dostupná) poblíž vaší poslední známé pozice. Výběrem položky se provádí vyhledávání místa ve zvoleném městě/vesnici. V hlavním menu vyberte položku a potom položku. P ístroj vám nabídne následující p edvolené kategorie vyhledávání: Výběrem položky se zobrazí seznam čerpacích stanic v okolí trasy (pokud jsou dostupné) nebo kolem vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice. Výběrem položky se zobrazí seznam parkovišť v blízkosti cílové Výběrem položky se provádí vyhledávání místa v okolí cíle aktuální trasy. Výběrem položky se provádí vyhledávání místa v okolí aktuální trasy a ne v okolí daného bodu. Tato funkce je užitečná p i hledání místa pro p íští zastávku s minimální zajížďkou (vhodné nap. pro hledání následující čerpací stanice nebo restaurace). destinace, nebo pokud nejsou tato data dostupná, parkovišť v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice. Výběrem položky se zobrazí seznam restaurací v okolí trasy, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice. Výběrem se zobrazí seznam ubytovacích služeb v blízkosti cílové destinace, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice. CZ - 8 Můžete také zvolit položku a vyhledat místo zadáním jeho názvu.

9 CZ Navigace Obrazovka mapy Příklad navigace do bodu zájmu Obrazovka mapy je nejdůležitější a velmi často používanou obrazovkou p ístroje. Příklad: Pro nalezení vhodného parkoviště v blízkosti cílové destinace proveďte následující kroky (začněte v hlavním menu navigace): Vyberte položku. Vyberte položku. Vyberte položku. Vyberte položku (okolí cílové destinace). Zobrazí se seznam kategorií míst. Zvolte tlačítko nebo prstem rolujte seznamem, až se dostanete k položce. Zvolte tuto položku. Pokud chcete procházet všechny kategorie, vyberte položku (seznam všech míst) a poté vyberte pro zúžení rozsahu vyhledávání. Vyberte některou z možností. Prohlédněte si detaily a lokaci místa a pokračujte tlačítkem (další). Po krátkém p ehledu parametrů trasy se zobrazí mapa celé trasy. Počkejte několik sekund nebo použijte tlačítko pro start navádění. Ukazatelem vaší aktuální polohy na mapě je p i továrním nastavení modrá šipka, oranžová čára vám naznačuje doporučenou trasu. Na dotykovém displeji mapy jsou také umístěna tlačítka a datová pole pro zvýšení komfortu navádění. Během navigace obrazovka také ukazuje informace o trase. Pokud nemáte nastavenu cílovou destinaci, pak se v horní části obrazovky zobrazuje váš směr a čísla domů po pravé a levé straně. Pokud máte nastavenu cílovou destinaci, p ístroj vám bude doporučovat p íští manévr a bude také zobrazovat ulice/silnice na trase. Dotykem na displej se otev e itinerá cesty. Volbou se otev e rychlé menu pro volbu funkcí užitečných pro navigaci. Dotykem na kterékoli místo na mapě je možné prozkoumat okolí vaší aktuální polohy. K tomu účelu se zobrazí další ovládací tlačítka. Volbou se na mapě otev ou t i datová pole. Dotykem na kterékoli z nich se zbývající pole potlačí. P i továrním nastavení tato pole zobrazují: Vzdálenost zbývající do cílové destinace, odhadovaný čas p íjezdu do cílové destinace a zbývající čas cesty. Volbou položky se vrátíte do hlavního menu navigace. CZ - 9

10 CZ Menu More (více) Menu Settings (nastavení) Menu More (více) vám poskytuje různé další volby a doplňkové aplikace. V hlavním menu navigace zvolte položku a dále vyberte jednu z možností: V hlavním menu navigace zvolte položku a dále položku. Menu : Doplňkové nastavení plánovacích možností trasy vzhled obrazovky mapy, zapnutí/vypnutí výstrah, restart průvodce konfigurací, atd. : Pro získání dalších doplňků (nap. nových map, 3D orientačních bodů a jiných užitečných aplikací) navštivte stránky: : P ístup k multimediálním aplikacím: Picture Viewer nebo Music Player. : P ístup k různým aplikacím pro cestování: P evodník jednotek, p evodník velikostí oblečení nebo informace o zemi. Settings poskytuje následující možnosti nastavení, které je možno procházet rolováním: : Nastavení hlasitosti, volba hlasu průvodce nebo povolení a nastavení výstrah. : Změna funkce tlačítek rychlého menu displeje mapy. : P ed nastavením profilu Lorry (nákladní automobil), který je používán pro výpočet trasy, nastavte editovatelné atributy podle parametrů vašeho nákladního automobilu. : P ístroj umožňuje nastavit povolení/zákaz funkce Smart Routes (inteligentní trasa). Můžete vybrat, jestli se mají hlášení o dopravní situaci za adit do výpočtu trasy (p i jejím výpočtu) nebo ladit rozhlasové stanice. : P ístup k jiným užitečným aplikacím: Kalkulačka, monitor spot eby a údržby, informace o východu a západu slunce nebo monitoring cest. : Volba typu vozidla, které ídíte, typů silnic pro plánování trasy a metodu plánování trasy. : Pro porozumění funkcím použijte výukovou prezentaci nebo spusťte CZ - 10 Demo a sledujete ukázkovou simulaci cesty. : Tyto volby rozhodují o tom, jak budou vypočítávány Green routs (ekologicky šetrné trasy).

11 Tyto volby jsou využívány také pro zobrazení vypočtené ceny a emisí CO2. : Nastavení parametrů vztahujících se k mapě: Volba denního a nočního zobrazení, výchozí úrovně zoomování, p epínání zobrazení mapy 2D nebo 3D, potlačení zobrazení budov nebo změna názvu výrobce vozidla. : Nastavení hodnot datových polí v mapě, zobrazení nebo potlačení zobrazení pohledů na k ižovatky, zobrazení ukazatelů nebo grafu průběhu trasy po levé straně mapy. Menu Settings (nastavení) ešení problémů P i ešení problémů postupujte podle kroků popsaných v následujících tabulkách. Pomocí těchto kroků je možné vy ešit některé jednoduché problémy. Pokud se vám problém nepoda í vy ešit, kontaktujte zákaznický servis. Pokud p ístroj nepracuje správně, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí adaptér. Nikdy neopravujte p ístroj sami, p enechte tuto práci odborníkovi s autorizací. Jinak může dojít k jeho nenávratnému poškození. CZ : Zapnutí/vypnutí animace menu, volba skinů aplikace, nastavení podsvícení displeje. PROBLÉM MOŽNÁ P ÍČINA MOŽNÉ EŠENÍ : Změny jazyka programu, formátu času a jednotek nebo časové P ístroj není možné zapnout Napájecí adaptér není správně p ipojen. P ipojte adaptér správně. zóny. : Zapnutí/vypnutí automatického ukládání historizace, kontrolu Interní nabíjecí baterie p ístroje je slabá. P ipojte p ístroj k adaptéru, aby se baterie nabila nebo aby měl p ístroj napájení. aktuální velikosti databáze cesty. : Aplikace ukládá užitečné informace a GPS logy, které mohou být Nefunguje zvuk Hlasitost je snížena nebo je zvuk potlačen. Nastavte větší hlasitost nebo vypněte potlačení. později využity pro zlepšení její kvality a pokrytí map. Zde je možno toto ukládání dat povolit nebo zakázat. Není obraz Jas může být nastaven na Nastavte jas LCD displeje. : Modifikaci základních parametrů softwaru během procesu minimum. inicializace. P ístroj nep ijímá P ístroj nebude pracovat : Smazání všech uložených dat a návrat do výchozího (továrního) nastavení. satelitní signál nefunguje orientace P íjem signálu může být omezen budovami nebo kovovými p edměty. uvnit budovy; ve vozidle můžete pro zlepšení p íjmu použít externí GPS antému. CZ - 11

12 CZ ešení problémů Technické údaje PROBLÉM MOŽNÁ P ÍČINA MOŽNÉ EŠENÍ GPS MT Channels Procesor High performance ARM Cortex A5 at 1.2GHz Nepravidelný nebo nestabilní p íjem signálu Interní nabíjecí baterie p ístroje je slabá. V cestě signálu od satelitu k p ístroji mohou být p ekážky. Rychlost pohybu p ístroje je p íliš vysoká. P ipojte p ístroj k adaptéru, aby se baterie nabila nebo aby měl p ístroj napájení. Odstraňte p ekážku. Nepoužívejte p ístroj p i takto vysokých rychlostech. RAM Displej Rozlišení Kapacita paměti Interface 1GB DDR3 7 TFT LCD, kapacitní (multi-touch) 800 x 480 pixelů 8GB flash (6.0GB p ístupno uživateli), slot paměťové karty karty micro SDHC card do 32GB USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilní), USB Host Komunikace WiFi ( b/g/n) Baterie 2900mAh Li-Pol Rozměry cca x 123 x 9.5 mm (D x Š x V) Hmotnost cca 290g Teplota při skladování -10 ~ +60 Provozní teplota 0 ~ +50 Relativní vlhkost při provozu Relativní vlhkost při skladování 45% ~ 80%, ра а 30% ~ 90%, ра а Úpravy a vylepšování výrobku Produkty firmy Prestigio jsou v průběhu výroby neustále zdokonalovány a updatovány. Software vašeho výrobku se může nepatrně lišit ve vzhledu nebo funkčnosti od popisu uvedeném v tomto průvodci. CZ - 12

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

F10. Uzivatelská. Cestina

F10. Uzivatelská. Cestina F10 Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka

Kapesní počítač Acer n300. Uživatelská příručka Kapesní počítač Acer n300 Uživatelská příručka Instrukce pro likvidaci Instrukce pro likvidaci Při likvidaci tohoto elektronického zařízení s ním nesmíte zacházet jako s běžným odpadem. V zájmu minimálního

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření Uživatelský manuál pro PDA s GPS Bezpečnostní opatření Nevystavujte dotykový displej nadměrnému tlaku: Prosím, přečtěte si před další manipulací s Vaším PDA. Vyhněte se příliš agresivním tlakům na obrazovku

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R02 (12/2007) Obchodní značky Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami společnosti

Více

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin

Více

Autorská práva F280 1

Autorská práva F280 1 GSmart F280 F280 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Návod k obsluze GPS 420

Návod k obsluze GPS 420 N á v o d k o b s l u z e GPS 420 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku

Více

TomTom TRUCKER Referenční příručka

TomTom TRUCKER Referenční příručka TomTom TRUCKER Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Start 7 Instalace do automobilu... 7 Umístění zařízení... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Bezpečnostní upozornění... 8 Nastavení...

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Novinky v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Uživatelská příručka. ThinkPad Tablet

Uživatelská příručka. ThinkPad Tablet Uživatelská příručka ThinkPad Tablet Poznámky: Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte: Bezpečnostní pokyny a informace o záruce Regulatory Notice Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více