Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4."

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ) a podle ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve správním řízení k žádosti provozovatele doručené dne v souladu s ustanovení 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. změna IP ) právnické osobě: Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš, s přiděleným IČ , (dále jen provozovatel ) pro zařízení kategorie Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t, s výjimkou skládek inertního odpadu: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská (dále jen zařízení ) Umístění zařízení: Kraj Vysočina, Obec Osová Bítýška, k. ú. Osová Bítýška, parcelní čísla: 341, 342, 343, 2120/2, 2196, 2197/5, 2197/6, 2197/7, 2197/8, 2197/9, 2197/10 Jedná se o 4. změnu integrovaného povolení vydaného pod č. j. KUJI 6876/03 OŽP/Kle-IP ze dne , ve znění změny IP č. j. KUJI 43754/2006 ze dne a 2. změny IP č.j. KUJI 7955/2009 ze dne a 3. změny IP č.j. KUJI 39195/2010 ze dne

2 Výroková část výše uvedeného integrovaného povolení se v popisu zařízení a závazných podmínkách provozu zařízení mění a nyní zní v úplném znění takto: Popis zařízení a s ním spojených činností: Skládka města Velká Bíteš v lokalitě Vlkovská je umístěna v katastru Osová Bítýška cca 600 m od silnice I/37 Velká Bíteš Osová Bítýška a cca 2 km od nejbližší obytné zástavby. Areál skládky je umístěn do terénní deprese. Zařízení je tvořeno souborem 4 jednotlivých etap skládky, které na sebe navazují a jsou v celém rozsahu vybudovány. Sektory I. a II. etapy skládky jsou již zaplněny, převrstveny zeminou a probíhá příprava na rekultivaci. V současné době probíhá vlastní skládkování v sektorech III. a IV. etapy. Na výstupu skládkového plynu ze skládky jsou umístěny 3 provozní jednotky koksokompostových filtrů. Celá skládka je zajištěna proti úniku průsakových vod těsnícím systémem z jílového těsnění tl. 0,6 m a HDPE fólie tl. 2 mm (na I. etapě) a z bentonitové rohože BENTONITMATTE 102 a HDPE fólie 1,5 mm (na II., III. a IV. etapě). Průsaková voda z jímky je odváděna ze dna tělesa skládky do bezodtokové železobetonové jímky o objemu 270 m3 se signalizačním zařízením. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Skládka SKO Osová Bítýška lokalita Vlkovská I., II., III. a IV. etapa určena skupinou S-OO3 pro ukládku odpadů kategorie ostatní odpad dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.; dle přílohy č.2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je skládka posuzována jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t zařízení k odstraňování odpadů ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1; celková projektovaná kapacita: m3; projektovaná kapacita: t (I. etapa); t (II. etapa); t (III. etapa); t (IV. etapa) předpokládané množství ukládaných odpadů: t.rok-1; maximální výška odpadů: 15 m Přímo spojené činnosti evidence odpadů hutnění odpadů nakládání s průsakovými vodami rekultivace (asanace) skládky doprava odpadů nakládání se skládkovým plynem, pro odplynění plochy jsou použity mobilní ocelové filtry. Jednotlivé biofiltry (F1, F2 a F3) byly na plochu skládky rozmístěny na základě výsledků několika povrchových měření v místech nejvyšších koncentrací metanu. Na zatěsněných vyústění vrtaných odběrových studní OS1-OS3 jsou pomocí flexibilní Číslo stránky 2

3 hadice napojeny samostatné mobilní biofiltry ( jsou usazeny hned vedle OS ). Jedná se o ocelové kontejnery, které jsou naplněné filtrační směsí, ve spodní části jsou umístěny ocelové rošty, na kterých jsou posazeny náplně filtrační směsi (koksem ⅓) a překryté směsí (dřevní štěpky a kompostu ⅔). Jednotlivé kontejnery jsou ustaveny u vyústění OS se spádem směrem k vypouštěcímu kohoutu (odvodnění kontejneru). Vznikající plyn se ve štěrkové drenáži odběrových studní pohybuje tlakovým spádem směrem k výstupnímu místu, kde je plyn rozptylován přes koksokompostový filtr a přitom dochází k odstranění zápachových složek skládkového plynu. Plošná distribuce metanu na povrchu filtru vylučuje možnost vznícení plynu, volný plynový objem filtru funguje jako kompenzátor pro vyrovnání vlivů změn barometrického tlaku. monitoring shromaždiště pneumatik pro potřebu provozovatele zařízení shromaždiště bioodpadu pro potřebu provozovatele zařízení Krajský úřad podle 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek: a) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring a) Emisní limity Ovzduší 1. Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je skládka posuzována jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t. Emisní limit a podmínky provozu nejsou stanoveny. 2. K zajištění a zachytávání bioplynu ze skládky bude: -provozován koksokompostový filtr (filtry), při rozšíření plochy skládky doplnit odběrová zařízení a další filtry (dle výsledů povrchových průzkumů a dle návrhu odborné osoby) -zajištěna plynotěsnost odběrových studní 3. Provozovatel bude plnit ustanovení schválených předpisů podle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší: PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE SKLÁDKA ODPADŮ SKO Osová Bítýška (srpen 2014), schválený 4. změnou IP. Voda Vzhledem k tomu, že nedochází k vypouštění odpadních vod do recipientu, nejsou stanoveny žádné emisní limity. V případě odvozu odpadních vod na ČOV je nutné provést rozbor vod v rozsahu stanoveném provozovatelem ČOV. Číslo stránky 3

4 b) Podmínky nakládání s odpady Provoz bude probíhat dle odsouhlaseného provozního řádu skládky: PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKA ODPADŮ SKO Osová Bítýška. (srpen 2014), schválený 4. změnou IP. c) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 1) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky. 2) Průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací na povrch skládky, přebytky pak odvozem do zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (ČOV). 3) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména rozlivem či rozstřikem průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivních částí tělesa (složiště) inertním materiálem/odpadem k TZS. 4) S ohledem na BOZP a kontaminaci okolí je nutné průsakové vody před rozstřikem kontrolovat z hlediska mikrobiologické kontaminace. V případě výskytu patogenních mikroorganismů je před rozstřikem nutná jejich dezinfekce. 5) Veškeré manipulační plochy, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. 6) V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. 7) Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování ovzduší bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisních limitů, stanovených v předchozích kapitolách. 8) Vnější odvodňovací příkopy budou udržovány v provozuschopném stavu, tj. čisté a nezanesené tak, aby mohly plnit svoji funkci. d) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 1) Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému). 2) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky (krycí vrstvy) zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS a to pouze v nezbytném množství dle schválených projektů stavby a rekultivace jednotlivých etap skládky. O druhu, původu a množství těchto odpadů bude vedena evidence. Odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na deponiích na tělese skládky. 3) Budou dodrženy tyto podmínky pro použití odpadů pro rekultivační vrstvy skládky nebo pro terénní úpravy v areálu skládky: 4) vodný výluh nepřekročí hodnoty výluhové třídy II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit limitní hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Číslo stránky 4

5 e) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 1) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 2) Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření). 3) Pro ochranu těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému. 4) Jímka průsakových vod musí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímky a znečištění půdy, povrchových nebo podzemních vod. 5) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. 6) Plnit plán opatření pro případ havárií stanovený v PŘ skládky, čl. 6. f) Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu 1) Při poruše vážního a evidenčního systému, nebo neočekávaného výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data. 2) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému (ČOV). 3) V případě havarijní situace, při které by mohlo dojít k porušení těsnící vrstvy skládky (např. požár, výbuch), bude proveden kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod. 4) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informované instituce a osoby, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. Číslo stránky 5

6 g) Způsob monitorování zařízení Monitorování zařízení Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování dle ČSN Monitorování skládek uvedeném v Provozním řádu skládky. Monitoring jakosti průsakových vod Monitoring průsakové vody bude realizován na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky, v případě nulového přítoku prostřednictvím jímek průsakových vod. Tabulka č. 1: Parametry a četnost měření průsakových vod Parametr ph, teplota vody, vodivost, CHSK Cr, RL,N-NH 4 +, NO 2 -, NO 3 -, SO 4 2-, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, ropné látky - C10-C40, fenoly, AOX, S PAU polycyklické aromatické uhlovodíky: Benzo(a)antracen, Chrysen, Pyren, Fenanthren, Fluoranthen, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)pyren, Benzo(a)antracen, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren, S PCB - polychlorované bifenyly suma kongenerů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, výskyt patogenních mikroorganismů - Clostridium perfringens, Escherichia coli, Koliformní bakterie, Enterokoky, Salmonella Četnost měření 2 x za rok Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky průsakových vod budou odebírány jako prosté dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků odpadní zkušební laboratoří, která vlastní osvědčení o akreditaci. Podmínky pro laboratorní stanovení Vzorky průsakových vod budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní osvědčení o akreditaci pro dané ukazatele. Ukazatele teplota a ph budou určovány přímo na místě měřením v terénu. Výsledky monitoringu budou vyhodnoceny 2x ročně formou závěrečné zprávy. Monitoring jakosti podzemních vod Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím vrtu HS-21, který je umístěn nad skládkou, a vrtů HV-3, PV-24, které jsou umístěny pod skládkou. Tabulka č. 2: Parametry a četnost měření podzemních vod Parametr ph, teplota vody, vodivost, CHSK Cr, RL, NH 4 +, NO 2 -, NO 3 -, SO 4 2-, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, ropné látky: C10-C40, fenoly, AOX, S PAU a jednotlivě: anthracen, naftaalen, benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenanthren, fluoranthen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(a)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, S PCB - suma kongenerů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 Četnost měření 2 x ročně (jaro, podzim) Číslo stránky 6

7 Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky podzemních vod budou odebírány dynamicky po předchozím vzorkovacím čerpání dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků podzemní vody pracovníky zkušební laboratoře, která vlastní osvědčení o akreditaci. Na lokalitě bude v průběhu monitorovacích prací sledována hladina podzemní vody ve všech sledovaných vrtech před začátkem a po ukončení vzorkovacího čerpání. Podmínky pro laboratorní stanovení Vzorky podzemních vod budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní osvědčení o akreditaci. Ukazatele teplota a ph budou určovány přímo na místě měřením v terénu. Hodnocení kvality: Pro hodnocení kvality podzemních vod navrhujeme využít tzv. referenčních a kritických hodnot, které byly odvozeny z dlouhodobého monitoringu kvality podzemních vod na skládce a v jejím okolí. Referenční hodnoty odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě, tzv. přirozenému pozadí. Kritické hodnoty, odpovídají koncentracím daného ukazatele, jejichž překročení indikuje možné ovlivnění kvality podzemních vod. Při překročení kritické hodnoty je nutné provést opakovaný kontrolní odběr zaměřený na zvýšené ukazatele a při potvrzení nárůstu hodnot provedení nápravných opatření a případné hodnocení rizikovosti skládky. Výsledky monitoringu budou vyhodnoceny 2x ročně formou závěrečné zprávy. Hodnoty referenčních a kritických ukazatelů uvádí následující tabulka č. 3. Tabulka č. 3: Limitní hodnoty referenčních a kritických ukazatelů v podzemní vodě Referenční Současný stav na Ukazatel Jednotky hodnota lokalitě (HS 21 nad (HV 3 pod Kritická hodnota skládkou 2001) skládkou 2014) ph 6,1 7,1 - teplota C - 9,6 Vodivost ms/m - 123,7 - RL mg/l CHSK Cr mgo 2 /l 21,9 20,2 - + NH 4 mg/l - 0,30 1,2 - NO 2 mg/l - <0,05 0,2 - NO 3 mg/l - 45,3 - Cl - mg/l SO 4. mg/l Fenoly mg/l <0,04 <0,01 0,750 C10-C40 mg/l 0,066 0,30 0,5 As μg/l <1 <5,0 50 Ba mg/l 0,2 0,151 1 Cd μg/l <0,7 <0,5 5 Cr 6+ mg/l - <0,010 0,035 Cu μg/l 0, ,5 200 Hg mg/l <0,1 <0,20 2 Ni μg/l <6 26,1 100 Pb μg/l 52,10 <5,0 100 Zn mg/l <0,010 <0,010 1,5 AOX mg/l - 0,074 - Naftalen μg/l - <0, Fenantren μg/l - <0,005 5 Číslo stránky 7

8 Antracen μg/l - <0,005 5 Fluoranten μg/l - <0, Pyren mg/l - <0, Benzo(a)antracen μg/l - <0,005 0,5 Chrysen μg/l - <0,005 0,1 Benzo(b)fluoranten μg/l - <0,005 0,25 Benzo(k)fluoranten mg/l - <0,005 0,1 Benzo(a)pyren μg/l - <0,002 0,1 Benzo(g,h,i)perylen μg/l - <0,005 0,1 Indeno(1,2,3- - μg/l cd)pyren <0,005 0,1 naftalen μg/l - <0, S PAU μg/l - <0, S PCB μg/l <0,015 <0,0010 0,17 Poznámky: Referenční hodnoty: Stanoveny na základě výsledků monitoringu v roce 2001 ve vrtu HS 21, který je umístěn nad skládkou. Současný stav na lokalitě: Výsledky monitoringu v dubnu 2014 ve vrtu HV 3, který je umístěn pod skládkou. S PCB zahrnuje: PCB(28), PCB(52), PCB(101), PCB(138), PCB(153), PCB(180) S PAU zahrnuje: benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenanthren, fluoranthen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren,, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren Monitoring jakosti povrchových vod Monitoring bude realizován prostřednictvím odběrových míst na toku Bítýška v profilech nad a pod skládkou. Tabulka č. 4: Parametry a četnost měření povrchových vod Parametr ph, teplota vody, vodivost, BSK 5, CHSK Cr, rozpuštěné látky, N-NH 4 +, N-NO 3 -, SO 4 2-, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr celk., AOX, ropné látky: C10-C40 S PAU (fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren) a PAU jednotlivě: naftalen, fenanthren, anthracen, fluoranthen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren SPCB - polychlorované bifenyly-suma kongenerů:28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, Četnost měření 2 x ročně Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky povrchových vod budou odebírány bodově přímým náběrem do vzorkovnic dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků povrchové vody pracovníky zkušební laboratoře, která vlastní osvědčení o akreditaci. Podmínky pro laboratorní stanovení Vzorky povrchových vod budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní osvědčení o akreditaci. Ukazatele teplota a ph budou určovány přímo na místě v terénu. Hodnocení kvality: Při hodnocení kvality povrchových vod budou použity jako kritické hodnoty použity hodnoty NEK (normy environmentální kvality) dle NV č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, Číslo stránky 8

9 náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Hodnoty referenčních a kritických ukazatelů uvádí tab. č. 5. Výsledky monitoringu budou vyhodnoceny 2 x ročně formou závěrečné zprávy. Tabulka č. 5: Limitní hodnoty referenčních a kritických ukazatelů v povrchové vodě Současný stav na Ukazatel Jednotky lokalitě (Potok pod skládkou Kritická hodnota v listopadu 2013) ph - 7,6 mimo interval 6-9 teplota (měřeno v terénu) C 2,1 - Vodivost ms/m 38,0 - RL 105 mg/l CHSK Cr mgo 2 /l 20,2 26 BSK 5 mg/l 7,4 3,8 + N-NH 4 mg/l <0,040 0,23 - N-NO 3 mg/l 2,80 5,4 Cl - mg/l 31, SO 4. mg/l 43,7 200 C10-C40 mg/l 0,29 0,1 As μg/l <5,0 11 Ba μg/l Cd μg/l <0,3 0,3 Cr celk. μg/l - 18 Cu μg/l 3,1 14 Hg mg/l <0,05 0,05 Ni μg/l <10 20 Pb μg/l <5,0 7,2 Zn μg/l <10 92 AOX μg/l Naftalen μg/l <0,010 2,4 Fenantren μg/l <0,010 0,03 Antracen μg/l <0,010 0,1 Fluoranten μg/l <0,010 0,1 Benzo(b)fluoranten μg/l <0,010 Benzo(k)fluoranten mg/l <0,010 S=0,03 Benzo(a)pyren μg/l <0,010 0,05 Benzo(g,h,i)perylen μg/l <0,010 Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l <0,010 S=0,002 S PAU μg/l <0,010 0,1 S PCB μg/l <0,010 0,007 Poznámky: S PCB zahrnuje: PCB(28), PCB(52), PCB(101), PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180) S PAU zahrnuje: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren. Vyhodnocení: v případě překročení kritické hodnoty u podzemních nebo povrchových vod bude toto neprodleně nahlášeno krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření, kdy při porovnání hodnot získaných kontrolním sledováním kvality podzemních a povrchových vod je nutné sledovat historický vývoj sledovaných ukazatelů od začátku skládkování do současnosti. Číslo stránky 9

10 Monitoring odplyňovacího zařízení Četnost monitoringu : Zjišťování kontroly účinnosti koksokompostových filtrů měřením bude prováděno 1 x ročně ve vhodném období a při venkovní teplotě nad 5 C. Měření výskytu skládkového plynu bude prováděno 1x ročně ve vhodném období a při venkovní teplotě nad 5 C. Zajišťující firma : BIOGAS spol. s r.o., Svitavská 576/46, Brno Hraniční hodnoty metanu na výstupu z koksokompostových filtrů Dle normy ČSN /Z1 musí povrchové koncentrace metanu v těsném kontaktu s materiálem na výstupu z filtru za bezvětří být nejvýše do 0,3% objemového množství. Monitoring kvality zemin Tabulka č. 6: Parametry a četnost měření zemin Parametr As, Cd, Cr Celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, ropné látky: C10-C40, S PCB suma kongenerů: 28, 52, 101, 138, 153, 180, S PAU: benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenanthren, fluoranthen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd) pyren, Četnost měření 1 x za 5 let Podmínky měření a způsob odběru: V rámci monitoringu budou odebírány 3 směsné vzorky zemin. Místa odběru vzorků budou volena dle předchozích monitoringů. Vzorek ze sondy S-1 bude odebrán v lesním porostu pod čelem skládky, asi 12 m od plotu ohraničujícího skládku. Vzorek ze sondy S-2 bude odebrán v lesním porostu pod čelem skládky na úrovni pozorovacího vrtu PV-24, asi 10 m od vrtu vpravo při pohledu od skládky. Vzorek ze sondy S-3 bude odebrán v travnatém porostu za plotem mezi skládkou a polem na pravé straně skládky (při pohledu od vjezdu na skládku), asi 10 m od přečerpávací jímky na skládkovou vodu. Zaměření odběrných míst podle GPS: Vzorek sondy S 1 GPS : ( N) ( E) Vzorek sondy S 2 GPS : ( N) ( E) Vzorek sondy S 3 GPS : ( N) ( E) Odběry budou provedeny dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zemin pracovníky zkušební laboratoře, která vlastní osvědčení o akreditaci. Podmínky pro laboratorní stanovení: Vzorky zemin budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní Osvědčení o akreditaci pro dané ukazatele. Číslo stránky 1 0

11 Hodnocení kvality: Pro hodnocení kvality zemin navrhujeme využít tzv. referenčních a kritických hodnot, které byly odvozeny z dlouhodobého monitoringu na skládce a v jejím okolí. Referenční hodnoty odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě, tzv. přirozenému pozadí. Kritické hodnoty, odpovídají koncentracím daného ukazatele, jejichž překročení indikuje možné ovlivnění kvality podzemních vod. Při překročení kritické hodnoty je nutné provést opakovaný kontrolní odběr zaměřený na zvýšené ukazatele a při potvrzení nárůstu hodnot provedení nápravných opatření a případné hodnocení rizikovosti skládky. Hodnoty referenčních a kritických ukazatelů uvádí následující tabulka č. 7. Tabulka č. 7: Limitní hodnoty referenčních a kritických ukazatelů v zeminách Současný stav Referenční Stav na lokalitě Ukazatel Jednotky na lokalitě hodnota v roce 2004 (2014) Kritická hodnota As mg/kg/suš. 30 3,32 5,80 65 Cd mg/kg/suš. 0,5 <0,0007 0,19 10 Cr Celk mg/kg/suš ,97 39, Cu mg/kg/suš ,80 13, Hg mg/kg/suš. 0,4 0,08 0,048 2,5 Ni mg/kg/suš ,50 21, Pb mg/kg/suš. 80 6,57 28, Zn mg/kg/suš ,0 61, C10-C40 mg/kg/suš , PCB mg/kg/suš. 0,02 0, <0,020 0,22 PAU mg/kg/suš. 1 19,98 <0, Poznámky: Referenční hodnoty: Přirozené obsahy sledovaných látek v přírodě Stav na lokalitě v roce 2004: Průměrné koncentrace daného ukazatele v zeminách v okolí skládky zjištěné monitoringem v květnu 2004 Současný stav na lokalitě: Průměrné koncentrace daného ukazatele v zeminách v okolí skládky zjištěné monitoringem v dubnu 2014 h) a i) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 1) Průběžně budou činěna opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to hutněním odpadů, překrýváním, recirkulací průsakové vody a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a mimo něj. 2) Obvodové příkopy musí být udržovány v provozuschopném stavu, tj. čisté a nezanesené tak, aby mohly řádně plnit svou funkci. 3) Odpadní vody z mytí vozidel nesmí odcházet do vod povrchových nebo podzemních. 4) V případě výskytu obtížného hmyzu nebo hlodavců bude zajištěna dezinsekce a deratizace odbornou firmou. Číslo stránky 1 1

12 j) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 1) Rekultivace tělesa skládky bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do jednotlivých sekcí. Celková rekultivace skládky bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení skládkování; doba trvání péče o skládku po jejím uzavření nesmí být kratší než 30 let. 2) Technická opatření, která musí následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části jsou: - úprava tvaru tělesa skládky, - uzavření rekultivace povrchu, - provozování uzavřené skládky včetně monitorování. 3) Rekultivace bude provedena podle projektové dokumentace a v souladu ČSN v aktuálním znění. 4) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) musí zůstat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu tvorby výluhových vod skládkových plynů. 5) Pro provozování uzavřené skládky musí být vypracován nový provozní řád, který bude předložen do 3 měsíců od ukončení provozu skládky příslušnému orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství ke schválení. 6) Do doby než bude zpracován a předložen ke schválení provozní řád skládky po ukončení skládkování bude péče o skládku po jejím uzavření (včetně monitorování) probíhat ve smyslu schváleného provozního řádu zařízení k odstraňování odpadů. 7) Termín uzavření skládky bude na krajský úřad písemně oznámen ihned po ukončení provozu. 8) Po ukončení provozu skládky bude zpracována nebo aktualizována projektová dokumentace na rekultivaci skládky k) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen: - neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení, havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, - provozovatel je povinen alespoň jednou za rok podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování podmínek povolení a přispěl k rozšíření poznatků o chování odpadů na skládkách, - vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu, každoročně předávat krajskému úřadu do následujícího roku zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení dle prováděcího právního předpisu. Neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsoby a metody zjišťování, podmínky a povinnosti, postupuje se podle příslušných právních předpisů. Číslo stránky 1 2

13 Odůvodnění Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne žádost společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš, s přiděleným IČO , o vydání 4. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení kategorie činností Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t, s výjimkou skládek inertního odpadu: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Tím bylo zahájeno správní řízení. Jedná se o 4. změnu integrovaného povolení vydaného pod č. j. KUJI 6876/03 OŽP/Kle-IP ze dne , ve znění změny IP č. j. KUJI 43754/2006 ze dne a 2. změny IP č.j. KUJI 7955/2009 ze dne a 3. změny IP č.j. KUJI 39195/2010 ze dne Krajský úřad posoudil žádost a konstatuje, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení (IP), podle ustanovení 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci. Rozhodnutí o 4. změně IP bude vydáno v úplném znění integrovaného povolení. Po prostudování žádosti krajský úřad v souladu s ustanovením 3 odst. 6 zákona o integrované prevenci, dospěl k závěru, že bez dalšího doplnění podkladů není možné pokračovat v řízení, a proto vyzval provozovatele k doplnění podkladů do 30 dnů ode dne doručení výzvy a řízení dne usnesením č.j. KUJI 61197/2014 přerušil. Po doplnění podkladů dne se v řízení pokračovalo. Předmětem 4. změny IP jsou tyto důvody: A/ ZMĚNA LEGISLATIVY (novely zákonů a prováděcích předpisů) 1. Zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 2. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší B/ AKTUÁLNÍ STAV ZAŘÍZENÍ Včetně aktualizace monitoringu dle projektu monitoringu skládky (ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí, 2014) C/ DOPORUČENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY Začlenění závěrů z kontroly skládky pracovníky KÚKV Začlenění závěrů z kontroly skládky ČIŽP dne a Číslo stránky 1 3

14 Tyto změny budou zahrnuty do dotčených provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady a vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Žádost byla předložena v písemné a v elektronické podobě na nosiči CD, obsahuje tyto náležitosti: 1. Ohlášení změny IP 2. Návrh integrovaného povolení 3. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší SKLÁDKA SKO Osová Bítýška (srpen 2014) 4. Provozní řád SKLÁDKA SKO Osová Bítýška (srpen 2014) 5. Projektová dokumentace skládky červen Projekt monitoringu skládky říjen Protokol z kontroly ČIŽP Protokol z kontroly KÚKV 2012 Po obdržení došlých vyjádření byl kontaktován provozovatel za účelem upřesnění podmínek rozhodnutí. Provozovatel opravil dle požadavků z vyjádření příslušné provozní řády a zaslal je krajskému úřadu před vydáním rozhodnutí dne Na základě posouzení žádosti, platných právních předpisů a po zhodnocení předložených vyjádření bylo rozhodnuto vydat změnu 4. IP v úplném znění, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Vypořádání připomínek k žádosti obsažených v došlých vyjádřeních: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, ze dne K předložené žádosti sděluje Inspekce následující: Předmětná technologie je kategorizována dle kódu 2.2. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší skládky které přijímají více jak 10t odpadu za den nebo mají celkovou kapacitu vyšší jak t. Předkládané změny popisují úpravu a doplnění zařízení pro jímání a odvod skládkového plynu. Prostudováním návrhu provozního řádu požadujeme doplnit : 1. Popis koksokompostových filtrů, zejména jejich velikost, zajišťování jejich funkčnosti (návod na jejich obsluhu a údržbu), například vykazování jejich biologické aktivity sledováním teploty filtračního materiálu v porovnání s venkovní teplotou 2. Monitoring odplyňovacího zařízení (zajišťující firma a četnost monitoringu) 3. Hraniční hodnoty metanu na výstupu z koksokompostových filtrů v %. Vypořádání: provozovatel zapracoval dle požadavku ČIŽP do provozního řádu ovzduší. V kapitole b) Podmínky nakládání s odpady, je nutné upravit podmínku č. 3, která zní: K technickému zabezpečení skládky je možné používat jen odpady uvedené v kapitole C2 PŘ a za podmínek IP. Množství odpadu použitého jako TZS se stanoví na 30% tak, aby byla v souladu se zákonem č. 229/2014 Sb., kterým se mění i znění 45 odst.3 zákona o odpadech (zde je uvedeno, že: Maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro Číslo stránky 1 4

15 technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20% celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce ). Inspekce dále požaduje, v souladu se zněním podmínky č. 1 uvedené v kapitole b) Podmínky nakládání s odpady, z PŘ vypustit na str. 18 bod 6. který zní: V souladu s požadavkem České technické normy ČSN Skládkování odpadů - Odplynění skládek - Změna Z1 (září 2003) může být odpad překrýván vrstvou z biologicky aktivního materiálu (10-15 cm), která podporuje růst methylotrofních mikroorganismů (např. kompost nevyhovující kvality, dřevní štěpky a dřevní odpad, travní seče a senáže nevyhovující pro zemědělské účely, rašelina), neboť tento bod je v rozporu se zákonem o odpadech tím, že by docházelo k ukládání BRO do tělesa skládky. Tato skutečnost by byla také v rozporu s přílohou č. 5 vyhl. č. 294/2005 Sb. Dále doporučujeme minimalizovat počet podmínek stanovených v kapitole b) Podmínky nakládání s odpady, neboť většina z nich je obsažena v PŘ, zařízení má být dle podmínky č.1 uvedené v této kapitole dle schváleného PŘ provozováno. Vypořádání: krajský úřad zjednodušil kapitolu b) Podmínky nakládání s odpady, a stanovil odkaz na PŘ skládky, neboť většina z nich je obsažena v PŘ a další podmínky vyplývají přímo ze zákona o odpadech. Provozovatel PŘ skládky opravil. V kapitole g) Způsob monitorování zařízení, týkající se monitoringu kvality zemin požadujeme, aby odběrná místa vzorků zemin byla přesněji specifikována, např. jejich GPS souřadnicemi (ne jako je uvedeno: v lesním porostu pod čelem skládky, asi 12 m od plotu ohraničujícího skládku), případnou úpravu je nutné udělat i v PŘ. Vypořádání: provozovatel upřesnil dle požadavku ČIŽP v provozním řádu skládky, krajský úřad zapracoval do podmínek monitoringu. Dále navrhujeme změnit v kapitole k) závaznou podmínku integrovaného povolení, která zní: - v případě překročení B kritérií znečištění podzemních vod dle Metodického pokynu MŽP č.3/1996 bude toto neprodleně nahlášeno krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření. Navrhované znění: - v případě překročení kritické hodnoty u podzemních nebo povrchových vod bude toto neprodleně nahlášeno krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření. Vypořádání: provozovatel upřesnil dle požadavku ČIŽP v provozním řádu skládky, krajský úřad zapracoval do podmínek monitoringu, s tím, že je nutné vyhodnotit celkové období skládky, hodnoty metodického pokynu MŽP jsou jen indikační. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví k žádosti ohledně vydání 4. změny IP zařízení Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská, neuplatňuje žádných připomínek a souhlasí se změnou integrovaného povolení. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno, ze dne Se 4. změnou IP souhlasíme bez připomínek. Číslo stránky 1 5

16 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ze dne Dopisem, č.j. KUJI 72492/2014 OZPZ 2544/2014 Kle, ze dne , jste nás požádali o vyjádření ke změně integrovaného povolení (IP) pro zařízení Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš. Navržená změna IP vychází z posouzení zaslané dokumentace ke změně IP. Ke změně IP byla zaslána kompletní dokumentace týkající se předmětu změny IP. Důvodem žádosti o změnu IP je: Změna legislativy. Tyto změny jsou zahrnuty do provozních řádů. Úprava popisu zařízení. Doporučení orgánů státní správy vycházející z kontroly zařízení pracovníky ČIŽP a Krajského úřadu Kraje Vysočina. Údaje o zařízení Skládka spadá do skupiny S-OO a tvoří ji 4 jednotlivé etapy, které na sebe navazují a jsou v celém rozsahu vybudovány. Projektovaná kapacita skládky: Celková projektovaná kapacita: m 3. Projektovaná kapacita etapy I.: t. Projektovaná kapacita etapy II t. Projektovaná kapacita etapy III.: t. Projektovaná kapacita etapy IV.: t. Předpokládané množství ukládaných odpadů: t za rok. Maximální výška odpadů: 15 m. Kategorizace: Kategorie 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu. Kód způsobu odstraňování odpadů D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.). Vyjmenovaný stacionární zdroj, bod 2.2. dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t. Skupina S-OO3 ukládka odpadů kategorie ostatní odpad dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona Skládkování odpadů Ukládání odpadů na skládku probíhá v souladu s provozním řádem. Celá skládka je zajištěna proti úniku průsakových vod těsnícím systémem z jílového těsnění o tloušťce 6 m a HDPE fólií o tloušťce 2 mm (etapa I.) a bentonitovou rohoží BENTONITMATTE 102 a HDPE fólií o tloušťce 1,5 mm (etapa II., III. a IV.) Průsaková voda je svedena do bezodtokých jímek. Na výstupu skládkového plynu jsou umístěny 3 provozní jednotky kokso-kompostových biofiltrů. Číslo stránky 1 6

17 Přímo spojené činnosti Kromě dopravní a technické infrastruktury se v areálu zařízení nachází ještě shromaždiště pneumatik a shromaždiště bioodpadu. Další související činnosti Příjem odpadů příjem odpadů do zařízení se řídí provozním řádem. Nakládání se skládkovým plynem vrtané odběrové studny OS1, OS2 a OS3 jsou zaústěny do 3 samostatných mobilních kokso-kompostových biofiltrů. Nakládání s odpadní vodou průsakové vody svedeny do bezodtokých jímek a jsou recirkulovány zpět na těleso skládky. V případě přebytku jsou odváženy na ČOV. Kontrolní sledování, měření a monitoring: Monitorování podzemních vod Monitorování průsakových vod Monitorování povrchových vod Monitorování kvality zemin. Návrh závazných podmínek provozu zařízení Není-li uvedeno jinak, platí termín navržených závazných podmínek provozu od data nabytí právní moci změny integrovaného povolení. Kontrola a monitorování Monitorování jakosti průsakových vod Parametry průsakových vod: ph, teplota, vodivost, CHSK Cr, RL, N-NH + 4, NO - 2, NO - 3, SO 2-4, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, C 10 C 40, fenoly, AOX. PAU benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenantren, fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(a)antracen, benzo(g, h, i,)perylen, indeno(1, 2, 3-cd)pyren. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Výskyt patogenních mikroorganismů: Clostridium perfringens, Escherichia coli, Koliformní bakterie, Enterokoky, Salmonella. Četnost měření: 2x ročně (jaro, podzim). Místo odběru průsakových vod: Na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky. V případě nulového přítoku prostřednictvím jímek průsakových vod. Podmínky měření a způsob odběru: Prostý vzorek dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. Podmínky pro laboratorní stanovení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Ukazatele teplota a ph budou stanoveny přímo na místě. Číslo stránky 1 7

18 Monitorování jakosti podzemních vod Parametry podzemních vod: ph, teplota, vodivost, CHSK Cr, RL, N-NH + 4, NO - 2, NO - 3, SO 2-4, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, C 10 C 40, fenoly, AOX. PAU anthracen, naftalen, benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenantren, fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(a)antracen, benzo(g, h, i,)perylen indeno(1, 2, 3- cd)pyren. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Četnost měření: 2x ročně (jaro, podzim). Místo odběru podzemních vod: Vrt HS-21 (je umístěn nad skládkou) a vrty HV-3 a PV-24 (jsou umístěny pod skládkou). Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky podzemních vod budou odebírány dynamicky po předchozím vzorkovacím čerpání dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. Na lokalitě bude v průběhu monitorovacích prací sledována hladina podzemní vody ve všech sledovaných vrtech před začátkem a po ukončení vzorkovacího čerpání. Podmínky pro laboratorní stanovení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Ukazatele teplota a ph budou stanoveny přímo na místě. Monitoring jakosti povrchových vod Parametry povrchových vod: ph, teplota, vodivost, BSK 5, CHSK Cr, RL, N-NH + 4, N-NO 3, SO 2-4, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr celk, C 10 C 40, AOX. PAU fluoranthen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g, h, i,)perylen, indeno(1, 2, 3-cd)pyren, naftalen, fenantren, antracen. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Četnost měření: 2x ročně (jaro, podzim). Místo odběru povrchových vod: Odběrová místa na toku Bítýška v profilech nad a pod skládkou. Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky povrchových vod budou odebírány bodově přímým náběrem do vzorkovnic standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. dle Podmínky pro laboratorní vybavení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Ukazatele teplota a ph budou stanoveny přímo na místě. Monitoring kvality zemin Parametry zemin: As, Cd, Cr Celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, C 10 C 40. Číslo stránky 1 8

19 PAU benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenantren, fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g, h, i)perylen, indeno(1, 2, 3-cd)pyren. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Četnost měření: 1x za 5 let. Místo odběru zemin: Sonda S-1 lesní porost pod čelem skládky (asi 12 m od plotu ohraničujícího skládku). Sonda SV-2 lesní porost pod čelem skládky na úrovni pozorovacího vrtu PV-24. Sonda S-3 travnatý porost za plotem mezi skládkou a polem na pravé straně skládky, 10 m od přečerpávací jímky na průsakovou vodu. asi Podmínky měření a způsob odběru: Odběry budou provedeny dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. Podmínky pro laboratorní vybavení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Další monitoring bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem, programem kontroly a monitorování a s ČSN Monitorování skládek. Vypořádání: návrh vychází ze žádosti provozovatele, stanoveno v podmínkách IP, provozovatel upřesnil dle požadavku ČIŽP v provozním řádu skládky, krajský úřad zapracoval do podmínek monitoringu, s tím, že je nutné vyhodnotit celkové období skládky, hodnoty metodického pokynu MŽP jsou jen indikační. Stanovení BAT Posouzení BAT bylo provedeno dle: Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů. Referenčního dokumentu o obecných principech monitorování (2004). Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při omezování emisí ze skladování (Leden 2005). ČSN řady X Skládkování odpadů. Tabulka 1 Porovnání zařízení s BAT Předmět porovnání Nakládání se skládkovým plynem Technologické nebo technické řešení v zařízení Skládkový plyn je z tělesa skládky jímán plynovými studnami. Následně je veden na kokso-kompostové biofiltry. Nejlepší dostupná technika Nakládání se skládkovým plynem podle čl. 7.3 ČSN Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení V souladu s BAT. Číslo stránky 1 9

20 Program kontroly a sledování V souladu s ČSN : Sledování jakosti Sledování jakosti a množství a množství průsakových vod (čl. 6 uvedené ČSN). průsakových vod. Sledování podzemních vod Sledování podzemních vod. (čl. 7 uvedené ČSN). Sledování povrchových vod. Sledování povrchových Kontrola přijímání odpadu vod (čl. 7 uvedené ČSN). na skládku. Kontrola souladu přijímání odpadu s kritérii stanovenými pro dotyčnou skupinu skládky. V souladu s BAT. Souhrnné hodnocení BAT Pro souhrnné hodnocení BAT pro zařízení jsme uplatnili hlediska pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb., v platném znění. Použití nízkoodpadové technologie Skládka jako zařízení pro odstraňování odpadů je určena k odstraňování odpadů jiných původců. Provozem zařízení vzniká minimální množství odpadů. Hledisko je plněno. Použití látek méně nebezpečných Mezi látky závadné vodám, které se v zařízení používají, lze zařadit odpady, se kterými je v provozu nakládáno a pohonné hmoty pro provoz mechanizace. S uvedenými látkami je manipulováno na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Z technologických důvodů není v současné době možné tyto látky nahradit vhodnějšími prostředky. Hledisko nelze zohlednit. Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně využívání a recyklace odpadu Vznikající průsaková voda je recirkulována zpět na těleso skládky nebo na zrekultivované části tělesa skládky, čímž je zajištěno snížení prašnosti na skládkovém tělese. Hledisko je plněno. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku Technologie používaná při skládkování odpadů je srovnatelná s technikami používanými v zařízeních tohoto typu v ČR. Hledisko je plněno. Technický pokrok Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje BAT a požadavky dané legislativou. Hledisko je plněno. Číslo stránky 2 0

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II Dokumentace podle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu Zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Vašíček Mezi Mlaty

Více

Skládka Uhy IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna

Skládka Uhy IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle 6, odst. 5. a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Skládka Uhy IV. etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna Oznamovatel: Skládka Uhy, spol.

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY RNDr.Naděţda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@gmail.com Oznamovatel: Harfa City s. r. o. Skřivanská 461/3 108 00 Praha 10 POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

Matematické modelování biodegradačních procesů

Matematické modelování biodegradačních procesů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Matematické modelování biodegradačních procesů Bc. Jiří Kalina DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více