Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4."

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ) a podle ustanovení 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve správním řízení k žádosti provozovatele doručené dne v souladu s ustanovení 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. změna IP ) právnické osobě: Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš, s přiděleným IČ , (dále jen provozovatel ) pro zařízení kategorie Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t, s výjimkou skládek inertního odpadu: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská (dále jen zařízení ) Umístění zařízení: Kraj Vysočina, Obec Osová Bítýška, k. ú. Osová Bítýška, parcelní čísla: 341, 342, 343, 2120/2, 2196, 2197/5, 2197/6, 2197/7, 2197/8, 2197/9, 2197/10 Jedná se o 4. změnu integrovaného povolení vydaného pod č. j. KUJI 6876/03 OŽP/Kle-IP ze dne , ve znění změny IP č. j. KUJI 43754/2006 ze dne a 2. změny IP č.j. KUJI 7955/2009 ze dne a 3. změny IP č.j. KUJI 39195/2010 ze dne

2 Výroková část výše uvedeného integrovaného povolení se v popisu zařízení a závazných podmínkách provozu zařízení mění a nyní zní v úplném znění takto: Popis zařízení a s ním spojených činností: Skládka města Velká Bíteš v lokalitě Vlkovská je umístěna v katastru Osová Bítýška cca 600 m od silnice I/37 Velká Bíteš Osová Bítýška a cca 2 km od nejbližší obytné zástavby. Areál skládky je umístěn do terénní deprese. Zařízení je tvořeno souborem 4 jednotlivých etap skládky, které na sebe navazují a jsou v celém rozsahu vybudovány. Sektory I. a II. etapy skládky jsou již zaplněny, převrstveny zeminou a probíhá příprava na rekultivaci. V současné době probíhá vlastní skládkování v sektorech III. a IV. etapy. Na výstupu skládkového plynu ze skládky jsou umístěny 3 provozní jednotky koksokompostových filtrů. Celá skládka je zajištěna proti úniku průsakových vod těsnícím systémem z jílového těsnění tl. 0,6 m a HDPE fólie tl. 2 mm (na I. etapě) a z bentonitové rohože BENTONITMATTE 102 a HDPE fólie 1,5 mm (na II., III. a IV. etapě). Průsaková voda z jímky je odváděna ze dna tělesa skládky do bezodtokové železobetonové jímky o objemu 270 m3 se signalizačním zařízením. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Skládka SKO Osová Bítýška lokalita Vlkovská I., II., III. a IV. etapa určena skupinou S-OO3 pro ukládku odpadů kategorie ostatní odpad dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.; dle přílohy č.2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je skládka posuzována jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t zařízení k odstraňování odpadů ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1; celková projektovaná kapacita: m3; projektovaná kapacita: t (I. etapa); t (II. etapa); t (III. etapa); t (IV. etapa) předpokládané množství ukládaných odpadů: t.rok-1; maximální výška odpadů: 15 m Přímo spojené činnosti evidence odpadů hutnění odpadů nakládání s průsakovými vodami rekultivace (asanace) skládky doprava odpadů nakládání se skládkovým plynem, pro odplynění plochy jsou použity mobilní ocelové filtry. Jednotlivé biofiltry (F1, F2 a F3) byly na plochu skládky rozmístěny na základě výsledků několika povrchových měření v místech nejvyšších koncentrací metanu. Na zatěsněných vyústění vrtaných odběrových studní OS1-OS3 jsou pomocí flexibilní Číslo stránky 2

3 hadice napojeny samostatné mobilní biofiltry ( jsou usazeny hned vedle OS ). Jedná se o ocelové kontejnery, které jsou naplněné filtrační směsí, ve spodní části jsou umístěny ocelové rošty, na kterých jsou posazeny náplně filtrační směsi (koksem ⅓) a překryté směsí (dřevní štěpky a kompostu ⅔). Jednotlivé kontejnery jsou ustaveny u vyústění OS se spádem směrem k vypouštěcímu kohoutu (odvodnění kontejneru). Vznikající plyn se ve štěrkové drenáži odběrových studní pohybuje tlakovým spádem směrem k výstupnímu místu, kde je plyn rozptylován přes koksokompostový filtr a přitom dochází k odstranění zápachových složek skládkového plynu. Plošná distribuce metanu na povrchu filtru vylučuje možnost vznícení plynu, volný plynový objem filtru funguje jako kompenzátor pro vyrovnání vlivů změn barometrického tlaku. monitoring shromaždiště pneumatik pro potřebu provozovatele zařízení shromaždiště bioodpadu pro potřebu provozovatele zařízení Krajský úřad podle 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek: a) Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring a) Emisní limity Ovzduší 1. Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je skládka posuzována jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t. Emisní limit a podmínky provozu nejsou stanoveny. 2. K zajištění a zachytávání bioplynu ze skládky bude: -provozován koksokompostový filtr (filtry), při rozšíření plochy skládky doplnit odběrová zařízení a další filtry (dle výsledů povrchových průzkumů a dle návrhu odborné osoby) -zajištěna plynotěsnost odběrových studní 3. Provozovatel bude plnit ustanovení schválených předpisů podle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší: PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE SKLÁDKA ODPADŮ SKO Osová Bítýška (srpen 2014), schválený 4. změnou IP. Voda Vzhledem k tomu, že nedochází k vypouštění odpadních vod do recipientu, nejsou stanoveny žádné emisní limity. V případě odvozu odpadních vod na ČOV je nutné provést rozbor vod v rozsahu stanoveném provozovatelem ČOV. Číslo stránky 3

4 b) Podmínky nakládání s odpady Provoz bude probíhat dle odsouhlaseného provozního řádu skládky: PROVOZNÍ ŘÁD SKLÁDKA ODPADŮ SKO Osová Bítýška. (srpen 2014), schválený 4. změnou IP. c) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 1) Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky. 2) Průsakové vody musí být zneškodňovány recirkulací na povrch skládky, přebytky pak odvozem do zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (ČOV). 3) Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména rozlivem či rozstřikem průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivních částí tělesa (složiště) inertním materiálem/odpadem k TZS. 4) S ohledem na BOZP a kontaminaci okolí je nutné průsakové vody před rozstřikem kontrolovat z hlediska mikrobiologické kontaminace. V případě výskytu patogenních mikroorganismů je před rozstřikem nutná jejich dezinfekce. 5) Veškeré manipulační plochy, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních. 6) V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. 7) Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování ovzduší bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisních limitů, stanovených v předchozích kapitolách. 8) Vnější odvodňovací příkopy budou udržovány v provozuschopném stavu, tj. čisté a nezanesené tak, aby mohly plnit svoji funkci. d) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 1) Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému). 2) Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky (krycí vrstvy) zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS a to pouze v nezbytném množství dle schválených projektů stavby a rekultivace jednotlivých etap skládky. O druhu, původu a množství těchto odpadů bude vedena evidence. Odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na deponiích na tělese skládky. 3) Budou dodrženy tyto podmínky pro použití odpadů pro rekultivační vrstvy skládky nebo pro terénní úpravy v areálu skládky: 4) vodný výluh nepřekročí hodnoty výluhové třídy II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit limitní hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Číslo stránky 4

5 e) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 1) V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 2) Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření). 3) Pro ochranu těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému. 4) Jímka průsakových vod musí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímky a znečištění půdy, povrchových nebo podzemních vod. 5) Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. 6) Plnit plán opatření pro případ havárií stanovený v PŘ skládky, čl. 6. f) Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu 1) Při poruše vážního a evidenčního systému, nebo neočekávaného výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data. 2) V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému (ČOV). 3) V případě havarijní situace, při které by mohlo dojít k porušení těsnící vrstvy skládky (např. požár, výbuch), bude proveden kontrolní monitoring podzemních a povrchových vod. 4) Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informované instituce a osoby, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. Číslo stránky 5

6 g) Způsob monitorování zařízení Monitorování zařízení Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování dle ČSN Monitorování skládek uvedeném v Provozním řádu skládky. Monitoring jakosti průsakových vod Monitoring průsakové vody bude realizován na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky, v případě nulového přítoku prostřednictvím jímek průsakových vod. Tabulka č. 1: Parametry a četnost měření průsakových vod Parametr ph, teplota vody, vodivost, CHSK Cr, RL,N-NH 4 +, NO 2 -, NO 3 -, SO 4 2-, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, ropné látky - C10-C40, fenoly, AOX, S PAU polycyklické aromatické uhlovodíky: Benzo(a)antracen, Chrysen, Pyren, Fenanthren, Fluoranthen, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)pyren, Benzo(a)antracen, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren, S PCB - polychlorované bifenyly suma kongenerů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, výskyt patogenních mikroorganismů - Clostridium perfringens, Escherichia coli, Koliformní bakterie, Enterokoky, Salmonella Četnost měření 2 x za rok Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky průsakových vod budou odebírány jako prosté dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků odpadní zkušební laboratoří, která vlastní osvědčení o akreditaci. Podmínky pro laboratorní stanovení Vzorky průsakových vod budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní osvědčení o akreditaci pro dané ukazatele. Ukazatele teplota a ph budou určovány přímo na místě měřením v terénu. Výsledky monitoringu budou vyhodnoceny 2x ročně formou závěrečné zprávy. Monitoring jakosti podzemních vod Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím vrtu HS-21, který je umístěn nad skládkou, a vrtů HV-3, PV-24, které jsou umístěny pod skládkou. Tabulka č. 2: Parametry a četnost měření podzemních vod Parametr ph, teplota vody, vodivost, CHSK Cr, RL, NH 4 +, NO 2 -, NO 3 -, SO 4 2-, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, ropné látky: C10-C40, fenoly, AOX, S PAU a jednotlivě: anthracen, naftaalen, benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenanthren, fluoranthen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(a)antracen, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, S PCB - suma kongenerů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 Četnost měření 2 x ročně (jaro, podzim) Číslo stránky 6

7 Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky podzemních vod budou odebírány dynamicky po předchozím vzorkovacím čerpání dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků podzemní vody pracovníky zkušební laboratoře, která vlastní osvědčení o akreditaci. Na lokalitě bude v průběhu monitorovacích prací sledována hladina podzemní vody ve všech sledovaných vrtech před začátkem a po ukončení vzorkovacího čerpání. Podmínky pro laboratorní stanovení Vzorky podzemních vod budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní osvědčení o akreditaci. Ukazatele teplota a ph budou určovány přímo na místě měřením v terénu. Hodnocení kvality: Pro hodnocení kvality podzemních vod navrhujeme využít tzv. referenčních a kritických hodnot, které byly odvozeny z dlouhodobého monitoringu kvality podzemních vod na skládce a v jejím okolí. Referenční hodnoty odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě, tzv. přirozenému pozadí. Kritické hodnoty, odpovídají koncentracím daného ukazatele, jejichž překročení indikuje možné ovlivnění kvality podzemních vod. Při překročení kritické hodnoty je nutné provést opakovaný kontrolní odběr zaměřený na zvýšené ukazatele a při potvrzení nárůstu hodnot provedení nápravných opatření a případné hodnocení rizikovosti skládky. Výsledky monitoringu budou vyhodnoceny 2x ročně formou závěrečné zprávy. Hodnoty referenčních a kritických ukazatelů uvádí následující tabulka č. 3. Tabulka č. 3: Limitní hodnoty referenčních a kritických ukazatelů v podzemní vodě Referenční Současný stav na Ukazatel Jednotky hodnota lokalitě (HS 21 nad (HV 3 pod Kritická hodnota skládkou 2001) skládkou 2014) ph 6,1 7,1 - teplota C - 9,6 Vodivost ms/m - 123,7 - RL mg/l CHSK Cr mgo 2 /l 21,9 20,2 - + NH 4 mg/l - 0,30 1,2 - NO 2 mg/l - <0,05 0,2 - NO 3 mg/l - 45,3 - Cl - mg/l SO 4. mg/l Fenoly mg/l <0,04 <0,01 0,750 C10-C40 mg/l 0,066 0,30 0,5 As μg/l <1 <5,0 50 Ba mg/l 0,2 0,151 1 Cd μg/l <0,7 <0,5 5 Cr 6+ mg/l - <0,010 0,035 Cu μg/l 0, ,5 200 Hg mg/l <0,1 <0,20 2 Ni μg/l <6 26,1 100 Pb μg/l 52,10 <5,0 100 Zn mg/l <0,010 <0,010 1,5 AOX mg/l - 0,074 - Naftalen μg/l - <0, Fenantren μg/l - <0,005 5 Číslo stránky 7

8 Antracen μg/l - <0,005 5 Fluoranten μg/l - <0, Pyren mg/l - <0, Benzo(a)antracen μg/l - <0,005 0,5 Chrysen μg/l - <0,005 0,1 Benzo(b)fluoranten μg/l - <0,005 0,25 Benzo(k)fluoranten mg/l - <0,005 0,1 Benzo(a)pyren μg/l - <0,002 0,1 Benzo(g,h,i)perylen μg/l - <0,005 0,1 Indeno(1,2,3- - μg/l cd)pyren <0,005 0,1 naftalen μg/l - <0, S PAU μg/l - <0, S PCB μg/l <0,015 <0,0010 0,17 Poznámky: Referenční hodnoty: Stanoveny na základě výsledků monitoringu v roce 2001 ve vrtu HS 21, který je umístěn nad skládkou. Současný stav na lokalitě: Výsledky monitoringu v dubnu 2014 ve vrtu HV 3, který je umístěn pod skládkou. S PCB zahrnuje: PCB(28), PCB(52), PCB(101), PCB(138), PCB(153), PCB(180) S PAU zahrnuje: benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenanthren, fluoranthen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren,, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren Monitoring jakosti povrchových vod Monitoring bude realizován prostřednictvím odběrových míst na toku Bítýška v profilech nad a pod skládkou. Tabulka č. 4: Parametry a četnost měření povrchových vod Parametr ph, teplota vody, vodivost, BSK 5, CHSK Cr, rozpuštěné látky, N-NH 4 +, N-NO 3 -, SO 4 2-, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr celk., AOX, ropné látky: C10-C40 S PAU (fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren) a PAU jednotlivě: naftalen, fenanthren, anthracen, fluoranthen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren SPCB - polychlorované bifenyly-suma kongenerů:28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, Četnost měření 2 x ročně Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky povrchových vod budou odebírány bodově přímým náběrem do vzorkovnic dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků povrchové vody pracovníky zkušební laboratoře, která vlastní osvědčení o akreditaci. Podmínky pro laboratorní stanovení Vzorky povrchových vod budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní osvědčení o akreditaci. Ukazatele teplota a ph budou určovány přímo na místě v terénu. Hodnocení kvality: Při hodnocení kvality povrchových vod budou použity jako kritické hodnoty použity hodnoty NEK (normy environmentální kvality) dle NV č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, Číslo stránky 8

9 náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Hodnoty referenčních a kritických ukazatelů uvádí tab. č. 5. Výsledky monitoringu budou vyhodnoceny 2 x ročně formou závěrečné zprávy. Tabulka č. 5: Limitní hodnoty referenčních a kritických ukazatelů v povrchové vodě Současný stav na Ukazatel Jednotky lokalitě (Potok pod skládkou Kritická hodnota v listopadu 2013) ph - 7,6 mimo interval 6-9 teplota (měřeno v terénu) C 2,1 - Vodivost ms/m 38,0 - RL 105 mg/l CHSK Cr mgo 2 /l 20,2 26 BSK 5 mg/l 7,4 3,8 + N-NH 4 mg/l <0,040 0,23 - N-NO 3 mg/l 2,80 5,4 Cl - mg/l 31, SO 4. mg/l 43,7 200 C10-C40 mg/l 0,29 0,1 As μg/l <5,0 11 Ba μg/l Cd μg/l <0,3 0,3 Cr celk. μg/l - 18 Cu μg/l 3,1 14 Hg mg/l <0,05 0,05 Ni μg/l <10 20 Pb μg/l <5,0 7,2 Zn μg/l <10 92 AOX μg/l Naftalen μg/l <0,010 2,4 Fenantren μg/l <0,010 0,03 Antracen μg/l <0,010 0,1 Fluoranten μg/l <0,010 0,1 Benzo(b)fluoranten μg/l <0,010 Benzo(k)fluoranten mg/l <0,010 S=0,03 Benzo(a)pyren μg/l <0,010 0,05 Benzo(g,h,i)perylen μg/l <0,010 Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l <0,010 S=0,002 S PAU μg/l <0,010 0,1 S PCB μg/l <0,010 0,007 Poznámky: S PCB zahrnuje: PCB(28), PCB(52), PCB(101), PCB(118), PCB(138), PCB(153), PCB(180) S PAU zahrnuje: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren. Vyhodnocení: v případě překročení kritické hodnoty u podzemních nebo povrchových vod bude toto neprodleně nahlášeno krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření, kdy při porovnání hodnot získaných kontrolním sledováním kvality podzemních a povrchových vod je nutné sledovat historický vývoj sledovaných ukazatelů od začátku skládkování do současnosti. Číslo stránky 9

10 Monitoring odplyňovacího zařízení Četnost monitoringu : Zjišťování kontroly účinnosti koksokompostových filtrů měřením bude prováděno 1 x ročně ve vhodném období a při venkovní teplotě nad 5 C. Měření výskytu skládkového plynu bude prováděno 1x ročně ve vhodném období a při venkovní teplotě nad 5 C. Zajišťující firma : BIOGAS spol. s r.o., Svitavská 576/46, Brno Hraniční hodnoty metanu na výstupu z koksokompostových filtrů Dle normy ČSN /Z1 musí povrchové koncentrace metanu v těsném kontaktu s materiálem na výstupu z filtru za bezvětří být nejvýše do 0,3% objemového množství. Monitoring kvality zemin Tabulka č. 6: Parametry a četnost měření zemin Parametr As, Cd, Cr Celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, ropné látky: C10-C40, S PCB suma kongenerů: 28, 52, 101, 138, 153, 180, S PAU: benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenanthren, fluoranthen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd) pyren, Četnost měření 1 x za 5 let Podmínky měření a způsob odběru: V rámci monitoringu budou odebírány 3 směsné vzorky zemin. Místa odběru vzorků budou volena dle předchozích monitoringů. Vzorek ze sondy S-1 bude odebrán v lesním porostu pod čelem skládky, asi 12 m od plotu ohraničujícího skládku. Vzorek ze sondy S-2 bude odebrán v lesním porostu pod čelem skládky na úrovni pozorovacího vrtu PV-24, asi 10 m od vrtu vpravo při pohledu od skládky. Vzorek ze sondy S-3 bude odebrán v travnatém porostu za plotem mezi skládkou a polem na pravé straně skládky (při pohledu od vjezdu na skládku), asi 10 m od přečerpávací jímky na skládkovou vodu. Zaměření odběrných míst podle GPS: Vzorek sondy S 1 GPS : ( N) ( E) Vzorek sondy S 2 GPS : ( N) ( E) Vzorek sondy S 3 GPS : ( N) ( E) Odběry budou provedeny dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zemin pracovníky zkušební laboratoře, která vlastní osvědčení o akreditaci. Podmínky pro laboratorní stanovení: Vzorky zemin budou analyzovány ve zkušební laboratoři, která vlastní Osvědčení o akreditaci pro dané ukazatele. Číslo stránky 1 0

11 Hodnocení kvality: Pro hodnocení kvality zemin navrhujeme využít tzv. referenčních a kritických hodnot, které byly odvozeny z dlouhodobého monitoringu na skládce a v jejím okolí. Referenční hodnoty odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě, tzv. přirozenému pozadí. Kritické hodnoty, odpovídají koncentracím daného ukazatele, jejichž překročení indikuje možné ovlivnění kvality podzemních vod. Při překročení kritické hodnoty je nutné provést opakovaný kontrolní odběr zaměřený na zvýšené ukazatele a při potvrzení nárůstu hodnot provedení nápravných opatření a případné hodnocení rizikovosti skládky. Hodnoty referenčních a kritických ukazatelů uvádí následující tabulka č. 7. Tabulka č. 7: Limitní hodnoty referenčních a kritických ukazatelů v zeminách Současný stav Referenční Stav na lokalitě Ukazatel Jednotky na lokalitě hodnota v roce 2004 (2014) Kritická hodnota As mg/kg/suš. 30 3,32 5,80 65 Cd mg/kg/suš. 0,5 <0,0007 0,19 10 Cr Celk mg/kg/suš ,97 39, Cu mg/kg/suš ,80 13, Hg mg/kg/suš. 0,4 0,08 0,048 2,5 Ni mg/kg/suš ,50 21, Pb mg/kg/suš. 80 6,57 28, Zn mg/kg/suš ,0 61, C10-C40 mg/kg/suš , PCB mg/kg/suš. 0,02 0, <0,020 0,22 PAU mg/kg/suš. 1 19,98 <0, Poznámky: Referenční hodnoty: Přirozené obsahy sledovaných látek v přírodě Stav na lokalitě v roce 2004: Průměrné koncentrace daného ukazatele v zeminách v okolí skládky zjištěné monitoringem v květnu 2004 Současný stav na lokalitě: Průměrné koncentrace daného ukazatele v zeminách v okolí skládky zjištěné monitoringem v dubnu 2014 h) a i) Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 1) Průběžně budou činěna opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to hutněním odpadů, překrýváním, recirkulací průsakové vody a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a mimo něj. 2) Obvodové příkopy musí být udržovány v provozuschopném stavu, tj. čisté a nezanesené tak, aby mohly řádně plnit svou funkci. 3) Odpadní vody z mytí vozidel nesmí odcházet do vod povrchových nebo podzemních. 4) V případě výskytu obtížného hmyzu nebo hlodavců bude zajištěna dezinsekce a deratizace odbornou firmou. Číslo stránky 1 1

12 j) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 1) Rekultivace tělesa skládky bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do jednotlivých sekcí. Celková rekultivace skládky bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení skládkování; doba trvání péče o skládku po jejím uzavření nesmí být kratší než 30 let. 2) Technická opatření, která musí následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části jsou: - úprava tvaru tělesa skládky, - uzavření rekultivace povrchu, - provozování uzavřené skládky včetně monitorování. 3) Rekultivace bude provedena podle projektové dokumentace a v souladu ČSN v aktuálním znění. 4) Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) musí zůstat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu tvorby výluhových vod skládkových plynů. 5) Pro provozování uzavřené skládky musí být vypracován nový provozní řád, který bude předložen do 3 měsíců od ukončení provozu skládky příslušnému orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství ke schválení. 6) Do doby než bude zpracován a předložen ke schválení provozní řád skládky po ukončení skládkování bude péče o skládku po jejím uzavření (včetně monitorování) probíhat ve smyslu schváleného provozního řádu zařízení k odstraňování odpadů. 7) Termín uzavření skládky bude na krajský úřad písemně oznámen ihned po ukončení provozu. 8) Po ukončení provozu skládky bude zpracována nebo aktualizována projektová dokumentace na rekultivaci skládky k) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení Provozovatel zařízení je povinen: - neprodleně hlásit úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení, havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, - provozovatel je povinen alespoň jednou za rok podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování tak, aby prokázal dodržování podmínek povolení a přispěl k rozšíření poznatků o chování odpadů na skládkách, - vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu, každoročně předávat krajskému úřadu do následujícího roku zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení dle prováděcího právního předpisu. Neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsoby a metody zjišťování, podmínky a povinnosti, postupuje se podle příslušných právních předpisů. Číslo stránky 1 2

13 Odůvodnění Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne žádost společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš, s přiděleným IČO , o vydání 4. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení kategorie činností Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t, s výjimkou skládek inertního odpadu: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská podle ustanovení 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Tím bylo zahájeno správní řízení. Jedná se o 4. změnu integrovaného povolení vydaného pod č. j. KUJI 6876/03 OŽP/Kle-IP ze dne , ve znění změny IP č. j. KUJI 43754/2006 ze dne a 2. změny IP č.j. KUJI 7955/2009 ze dne a 3. změny IP č.j. KUJI 39195/2010 ze dne Krajský úřad posoudil žádost a konstatuje, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení (IP), podle ustanovení 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci. Rozhodnutí o 4. změně IP bude vydáno v úplném znění integrovaného povolení. Po prostudování žádosti krajský úřad v souladu s ustanovením 3 odst. 6 zákona o integrované prevenci, dospěl k závěru, že bez dalšího doplnění podkladů není možné pokračovat v řízení, a proto vyzval provozovatele k doplnění podkladů do 30 dnů ode dne doručení výzvy a řízení dne usnesením č.j. KUJI 61197/2014 přerušil. Po doplnění podkladů dne se v řízení pokračovalo. Předmětem 4. změny IP jsou tyto důvody: A/ ZMĚNA LEGISLATIVY (novely zákonů a prováděcích předpisů) 1. Zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 2. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší B/ AKTUÁLNÍ STAV ZAŘÍZENÍ Včetně aktualizace monitoringu dle projektu monitoringu skládky (ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí, 2014) C/ DOPORUČENÍ ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY Začlenění závěrů z kontroly skládky pracovníky KÚKV Začlenění závěrů z kontroly skládky ČIŽP dne a Číslo stránky 1 3

14 Tyto změny budou zahrnuty do dotčených provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady a vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Žádost byla předložena v písemné a v elektronické podobě na nosiči CD, obsahuje tyto náležitosti: 1. Ohlášení změny IP 2. Návrh integrovaného povolení 3. Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší SKLÁDKA SKO Osová Bítýška (srpen 2014) 4. Provozní řád SKLÁDKA SKO Osová Bítýška (srpen 2014) 5. Projektová dokumentace skládky červen Projekt monitoringu skládky říjen Protokol z kontroly ČIŽP Protokol z kontroly KÚKV 2012 Po obdržení došlých vyjádření byl kontaktován provozovatel za účelem upřesnění podmínek rozhodnutí. Provozovatel opravil dle požadavků z vyjádření příslušné provozní řády a zaslal je krajskému úřadu před vydáním rozhodnutí dne Na základě posouzení žádosti, platných právních předpisů a po zhodnocení předložených vyjádření bylo rozhodnuto vydat změnu 4. IP v úplném znění, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Vypořádání připomínek k žádosti obsažených v došlých vyjádřeních: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, ze dne K předložené žádosti sděluje Inspekce následující: Předmětná technologie je kategorizována dle kódu 2.2. přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší skládky které přijímají více jak 10t odpadu za den nebo mají celkovou kapacitu vyšší jak t. Předkládané změny popisují úpravu a doplnění zařízení pro jímání a odvod skládkového plynu. Prostudováním návrhu provozního řádu požadujeme doplnit : 1. Popis koksokompostových filtrů, zejména jejich velikost, zajišťování jejich funkčnosti (návod na jejich obsluhu a údržbu), například vykazování jejich biologické aktivity sledováním teploty filtračního materiálu v porovnání s venkovní teplotou 2. Monitoring odplyňovacího zařízení (zajišťující firma a četnost monitoringu) 3. Hraniční hodnoty metanu na výstupu z koksokompostových filtrů v %. Vypořádání: provozovatel zapracoval dle požadavku ČIŽP do provozního řádu ovzduší. V kapitole b) Podmínky nakládání s odpady, je nutné upravit podmínku č. 3, která zní: K technickému zabezpečení skládky je možné používat jen odpady uvedené v kapitole C2 PŘ a za podmínek IP. Množství odpadu použitého jako TZS se stanoví na 30% tak, aby byla v souladu se zákonem č. 229/2014 Sb., kterým se mění i znění 45 odst.3 zákona o odpadech (zde je uvedeno, že: Maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro Číslo stránky 1 4

15 technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20% celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce ). Inspekce dále požaduje, v souladu se zněním podmínky č. 1 uvedené v kapitole b) Podmínky nakládání s odpady, z PŘ vypustit na str. 18 bod 6. který zní: V souladu s požadavkem České technické normy ČSN Skládkování odpadů - Odplynění skládek - Změna Z1 (září 2003) může být odpad překrýván vrstvou z biologicky aktivního materiálu (10-15 cm), která podporuje růst methylotrofních mikroorganismů (např. kompost nevyhovující kvality, dřevní štěpky a dřevní odpad, travní seče a senáže nevyhovující pro zemědělské účely, rašelina), neboť tento bod je v rozporu se zákonem o odpadech tím, že by docházelo k ukládání BRO do tělesa skládky. Tato skutečnost by byla také v rozporu s přílohou č. 5 vyhl. č. 294/2005 Sb. Dále doporučujeme minimalizovat počet podmínek stanovených v kapitole b) Podmínky nakládání s odpady, neboť většina z nich je obsažena v PŘ, zařízení má být dle podmínky č.1 uvedené v této kapitole dle schváleného PŘ provozováno. Vypořádání: krajský úřad zjednodušil kapitolu b) Podmínky nakládání s odpady, a stanovil odkaz na PŘ skládky, neboť většina z nich je obsažena v PŘ a další podmínky vyplývají přímo ze zákona o odpadech. Provozovatel PŘ skládky opravil. V kapitole g) Způsob monitorování zařízení, týkající se monitoringu kvality zemin požadujeme, aby odběrná místa vzorků zemin byla přesněji specifikována, např. jejich GPS souřadnicemi (ne jako je uvedeno: v lesním porostu pod čelem skládky, asi 12 m od plotu ohraničujícího skládku), případnou úpravu je nutné udělat i v PŘ. Vypořádání: provozovatel upřesnil dle požadavku ČIŽP v provozním řádu skládky, krajský úřad zapracoval do podmínek monitoringu. Dále navrhujeme změnit v kapitole k) závaznou podmínku integrovaného povolení, která zní: - v případě překročení B kritérií znečištění podzemních vod dle Metodického pokynu MŽP č.3/1996 bude toto neprodleně nahlášeno krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření. Navrhované znění: - v případě překročení kritické hodnoty u podzemních nebo povrchových vod bude toto neprodleně nahlášeno krajskému úřadu včetně návrhu nápravného opatření. Vypořádání: provozovatel upřesnil dle požadavku ČIŽP v provozním řádu skládky, krajský úřad zapracoval do podmínek monitoringu, s tím, že je nutné vyhodnotit celkové období skládky, hodnoty metodického pokynu MŽP jsou jen indikační. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví k žádosti ohledně vydání 4. změny IP zařízení Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská, neuplatňuje žádných připomínek a souhlasí se změnou integrovaného povolení. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno, ze dne Se 4. změnou IP souhlasíme bez připomínek. Číslo stránky 1 5

16 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ze dne Dopisem, č.j. KUJI 72492/2014 OZPZ 2544/2014 Kle, ze dne , jste nás požádali o vyjádření ke změně integrovaného povolení (IP) pro zařízení Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš. Navržená změna IP vychází z posouzení zaslané dokumentace ke změně IP. Ke změně IP byla zaslána kompletní dokumentace týkající se předmětu změny IP. Důvodem žádosti o změnu IP je: Změna legislativy. Tyto změny jsou zahrnuty do provozních řádů. Úprava popisu zařízení. Doporučení orgánů státní správy vycházející z kontroly zařízení pracovníky ČIŽP a Krajského úřadu Kraje Vysočina. Údaje o zařízení Skládka spadá do skupiny S-OO a tvoří ji 4 jednotlivé etapy, které na sebe navazují a jsou v celém rozsahu vybudovány. Projektovaná kapacita skládky: Celková projektovaná kapacita: m 3. Projektovaná kapacita etapy I.: t. Projektovaná kapacita etapy II t. Projektovaná kapacita etapy III.: t. Projektovaná kapacita etapy IV.: t. Předpokládané množství ukládaných odpadů: t za rok. Maximální výška odpadů: 15 m. Kategorizace: Kategorie 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu. Kód způsobu odstraňování odpadů D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.). Vyjmenovaný stacionární zdroj, bod 2.2. dle přílohy č. 2, zákona č. 201/2012 Sb. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než t. Skupina S-OO3 ukládka odpadů kategorie ostatní odpad dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona Skládkování odpadů Ukládání odpadů na skládku probíhá v souladu s provozním řádem. Celá skládka je zajištěna proti úniku průsakových vod těsnícím systémem z jílového těsnění o tloušťce 6 m a HDPE fólií o tloušťce 2 mm (etapa I.) a bentonitovou rohoží BENTONITMATTE 102 a HDPE fólií o tloušťce 1,5 mm (etapa II., III. a IV.) Průsaková voda je svedena do bezodtokých jímek. Na výstupu skládkového plynu jsou umístěny 3 provozní jednotky kokso-kompostových biofiltrů. Číslo stránky 1 6

17 Přímo spojené činnosti Kromě dopravní a technické infrastruktury se v areálu zařízení nachází ještě shromaždiště pneumatik a shromaždiště bioodpadu. Další související činnosti Příjem odpadů příjem odpadů do zařízení se řídí provozním řádem. Nakládání se skládkovým plynem vrtané odběrové studny OS1, OS2 a OS3 jsou zaústěny do 3 samostatných mobilních kokso-kompostových biofiltrů. Nakládání s odpadní vodou průsakové vody svedeny do bezodtokých jímek a jsou recirkulovány zpět na těleso skládky. V případě přebytku jsou odváženy na ČOV. Kontrolní sledování, měření a monitoring: Monitorování podzemních vod Monitorování průsakových vod Monitorování povrchových vod Monitorování kvality zemin. Návrh závazných podmínek provozu zařízení Není-li uvedeno jinak, platí termín navržených závazných podmínek provozu od data nabytí právní moci změny integrovaného povolení. Kontrola a monitorování Monitorování jakosti průsakových vod Parametry průsakových vod: ph, teplota, vodivost, CHSK Cr, RL, N-NH + 4, NO - 2, NO - 3, SO 2-4, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, C 10 C 40, fenoly, AOX. PAU benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenantren, fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(a)antracen, benzo(g, h, i,)perylen, indeno(1, 2, 3-cd)pyren. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Výskyt patogenních mikroorganismů: Clostridium perfringens, Escherichia coli, Koliformní bakterie, Enterokoky, Salmonella. Četnost měření: 2x ročně (jaro, podzim). Místo odběru průsakových vod: Na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky. V případě nulového přítoku prostřednictvím jímek průsakových vod. Podmínky měření a způsob odběru: Prostý vzorek dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. Podmínky pro laboratorní stanovení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Ukazatele teplota a ph budou stanoveny přímo na místě. Číslo stránky 1 7

18 Monitorování jakosti podzemních vod Parametry podzemních vod: ph, teplota, vodivost, CHSK Cr, RL, N-NH + 4, NO - 2, NO - 3, SO 2-4, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr 6+, C 10 C 40, fenoly, AOX. PAU anthracen, naftalen, benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenantren, fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(a)antracen, benzo(g, h, i,)perylen indeno(1, 2, 3- cd)pyren. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Četnost měření: 2x ročně (jaro, podzim). Místo odběru podzemních vod: Vrt HS-21 (je umístěn nad skládkou) a vrty HV-3 a PV-24 (jsou umístěny pod skládkou). Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky podzemních vod budou odebírány dynamicky po předchozím vzorkovacím čerpání dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. Na lokalitě bude v průběhu monitorovacích prací sledována hladina podzemní vody ve všech sledovaných vrtech před začátkem a po ukončení vzorkovacího čerpání. Podmínky pro laboratorní stanovení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Ukazatele teplota a ph budou stanoveny přímo na místě. Monitoring jakosti povrchových vod Parametry povrchových vod: ph, teplota, vodivost, BSK 5, CHSK Cr, RL, N-NH + 4, N-NO 3, SO 2-4, Cl -, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ba, Ni, Cr celk, C 10 C 40, AOX. PAU fluoranthen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g, h, i,)perylen, indeno(1, 2, 3-cd)pyren, naftalen, fenantren, antracen. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Četnost měření: 2x ročně (jaro, podzim). Místo odběru povrchových vod: Odběrová místa na toku Bítýška v profilech nad a pod skládkou. Podmínky měření a způsob odběru: Vzorky povrchových vod budou odebírány bodově přímým náběrem do vzorkovnic standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. dle Podmínky pro laboratorní vybavení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Ukazatele teplota a ph budou stanoveny přímo na místě. Monitoring kvality zemin Parametry zemin: As, Cd, Cr Celk., Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, C 10 C 40. Číslo stránky 1 8

19 PAU benzo(a)antracen, chrysen, pyren, fenantren, fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g, h, i)perylen, indeno(1, 2, 3-cd)pyren. PCB suma indikátorových kongerenů: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. Četnost měření: 1x za 5 let. Místo odběru zemin: Sonda S-1 lesní porost pod čelem skládky (asi 12 m od plotu ohraničujícího skládku). Sonda SV-2 lesní porost pod čelem skládky na úrovni pozorovacího vrtu PV-24. Sonda S-3 travnatý porost za plotem mezi skládkou a polem na pravé straně skládky, 10 m od přečerpávací jímky na průsakovou vodu. asi Podmínky měření a způsob odběru: Odběry budou provedeny dle standardních operačních postupů pro odběr vzorků zkušební laboratoří. Podmínky pro laboratorní vybavení: Vzorky budou analyzovány ve zkušební laboratoři s příslušným osvědčením. Další monitoring bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem, programem kontroly a monitorování a s ČSN Monitorování skládek. Vypořádání: návrh vychází ze žádosti provozovatele, stanoveno v podmínkách IP, provozovatel upřesnil dle požadavku ČIŽP v provozním řádu skládky, krajský úřad zapracoval do podmínek monitoringu, s tím, že je nutné vyhodnotit celkové období skládky, hodnoty metodického pokynu MŽP jsou jen indikační. Stanovení BAT Posouzení BAT bylo provedeno dle: Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů. Referenčního dokumentu o obecných principech monitorování (2004). Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při omezování emisí ze skladování (Leden 2005). ČSN řady X Skládkování odpadů. Tabulka 1 Porovnání zařízení s BAT Předmět porovnání Nakládání se skládkovým plynem Technologické nebo technické řešení v zařízení Skládkový plyn je z tělesa skládky jímán plynovými studnami. Následně je veden na kokso-kompostové biofiltry. Nejlepší dostupná technika Nakládání se skládkovým plynem podle čl. 7.3 ČSN Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení V souladu s BAT. Číslo stránky 1 9

20 Program kontroly a sledování V souladu s ČSN : Sledování jakosti Sledování jakosti a množství a množství průsakových vod (čl. 6 uvedené ČSN). průsakových vod. Sledování podzemních vod Sledování podzemních vod. (čl. 7 uvedené ČSN). Sledování povrchových vod. Sledování povrchových Kontrola přijímání odpadu vod (čl. 7 uvedené ČSN). na skládku. Kontrola souladu přijímání odpadu s kritérii stanovenými pro dotyčnou skupinu skládky. V souladu s BAT. Souhrnné hodnocení BAT Pro souhrnné hodnocení BAT pro zařízení jsme uplatnili hlediska pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb., v platném znění. Použití nízkoodpadové technologie Skládka jako zařízení pro odstraňování odpadů je určena k odstraňování odpadů jiných původců. Provozem zařízení vzniká minimální množství odpadů. Hledisko je plněno. Použití látek méně nebezpečných Mezi látky závadné vodám, které se v zařízení používají, lze zařadit odpady, se kterými je v provozu nakládáno a pohonné hmoty pro provoz mechanizace. S uvedenými látkami je manipulováno na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Z technologických důvodů není v současné době možné tyto látky nahradit vhodnějšími prostředky. Hledisko nelze zohlednit. Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně využívání a recyklace odpadu Vznikající průsaková voda je recirkulována zpět na těleso skládky nebo na zrekultivované části tělesa skládky, čímž je zajištěno snížení prašnosti na skládkovém tělese. Hledisko je plněno. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku Technologie používaná při skládkování odpadů je srovnatelná s technikami používanými v zařízeních tohoto typu v ČR. Hledisko je plněno. Technický pokrok Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje BAT a požadavky dané legislativou. Hledisko je plněno. Číslo stránky 2 0

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 914/2010 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP )

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1198/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Rozhodnutí. 8. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 8. změna IP )

Rozhodnutí. 8. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 8. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1890/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q3TML* Čj: MSK 82149/2010 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková Odbor: Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

O Z N Á M E N Í. Skládka S-OO Chotyně II, kompostárna společnosti Gesta a.s. Rynoltice

O Z N Á M E N Í. Skládka S-OO Chotyně II, kompostárna společnosti Gesta a.s. Rynoltice Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Sp. Zn. ORVZŽP 957/2008 Č. j. KULK/44978/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FL7PM* Čj: MSK 143637/2014 Sp. zn.: ŽPZ/29437/2014/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Petra Koudelková

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity Č. j.: KULK/2685/2003 1. Ochrana ovzduší a emisní limity Emisní limity nejsou stanoveny. Zařízení je zdrojem fugitivních emisí. V daném případě se upouští od měření emisí znečišťujících látek, protože

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. Sp.Zn. Vyřizuje/linka Brno JMK 94010/2014 S-JMK 94010/2014 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 10.10.2014 R

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn Vyřizuje/linka V Brně JMK 110668/2013 S-JMK 110668/2013 OŽP/Zlv Mgr. Zlevorová/2682 06.11.2013

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Látka nebo ukazatel Emisní limit Termín dosažení. emisní limit bude v souladu s legislativními požadavky platnými v době měření

Látka nebo ukazatel Emisní limit Termín dosažení. emisní limit bude v souladu s legislativními požadavky platnými v době měření 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Skládka zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka 1 - Emisní zdroj a termín dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Těleso skládky Látka nebo ukazatel Emisní

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 10 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 10 pro zařízení Centrum pro nakládání s odpady Prakšická společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik RUMPOLD UHB, s.r.o. Předbranská 415 688 01 UHERSKÝ BROD datum 21. července 2015 oprávněná úřední osoba Mgr. Martina Vybíralová

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

R OZ H O D N U T Í. integrované povolení

R OZ H O D N U T Í. integrované povolení Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 114154/2010 V Olomouci dne 14.ledna 2011 SpZn: KÚOK/23015/2010/OŽPZ/140 Sp. a skart. znak:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 23.12.2013 Číslo jednací: 158129/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_158129/2013/KUSK/6 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/4352/13 ZN/906/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195 393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Rozhodnutí. dle rozdělovníku

Rozhodnutí. dle rozdělovníku Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 78840/2010 V Olomouci dne 2.9.2010 SpZn: KÚOK/78840/2010/OŽPZ/322 Sp. a skart. znak: 209.1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Rozhodnutí. 7. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení

Rozhodnutí. 7. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 54/2014 Dob Rozhodnutí Krajský úřad Kraje

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti P-D Refractories CZ a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti P-D Refractories CZ a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti P-D Refractories CZ a.s. V Praze, 20.09.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 8863/2013/OZZL Sp. zn.: OZZL 2023/2013/jamas datum: 25. 2. 2013 vyřizuje: Ing. Jakub Mášl telefon: 386 720 738 Věc: Předání

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 16. 9. 2009 Č.j.: 69513/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn

OZO Ostrava s.r.o. Skládka TKO Integrované povolení čj. ŽPZ/2800/03/Kl/1 ze dne 22. 4. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Právnické osobě: EKO-Chlebičov a.s. se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČ 47676591, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě: EKO-Chlebičov a.s. se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČ 47676591, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00YX2HX* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 182962/2011 Sp. zn.: ŽPZ/43780/2011/Šub 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Rozhodnutí. 5. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 5. změna IP )

Rozhodnutí. 5. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 5. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1403/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více