Komentář příjmové strany hospodaření města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář příjmové strany hospodaření města"

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ - ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA VEJPRTY ZA ROK 2012 Komentář příjmové strany hospodaření města Hospodaření města Vejprty za rok 2012 (po konsolidaci) bylo v souladu s plánovaným rozpočtem na rok 2012, je patrné, že v roce 2012 převyšovaly výdaje na příjmy města a to zejména s ohledem na dokončené i probíhající investiční akce (Revitalizace Kostelního náměstí, Společné souměstí Vejprty Bärenstein), k jejichž profinancování byly jednak zapojeny prostředky minulých let a dále přijaté úvěrové prostředky. Konkrétní plnění příjmů na jednotlivých kapitolách, oddílech, paragrafech a položkách obsahuje samostatná tabulková část rozboru hospodaření za rok V tabulkové části závěrečného účtu jsou porovnány dosažené skutečnosti se schváleným i upraveným rozpočtem města na rok Celkově byla příjmová část rozpočtu bez pol a 4139 (převody z rozp. účtů a vlastních fondů ) naplněna v roce 2012 částkou ,44 tis. Kč, což představuje 91,3 % upraveného rozpočtu. Snížené plnění je ovlivněno zejména neobdržením avizované dílčí úhrady dotace na Společné souměstí Vejprty Bärenstein (cca tis. Kč), kterou jsme obdrželi teprve na počátku roku Třída 1 daňové příjmy Nejvýraznější část této třídy představují daňové příjmy, jejichž výše není městem nijak výrazně ovlivnitelná, jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu, které jsou dle zákona o RUD alokovány mezi jednotlivé obce. Druhá skupina příjmů je představována příjmy, které jsou vybírány na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení města, tj. příjmy z poplatků a daně z nemovitosti. Daňová výtěžnost roku 2012 je téměř u všech typů daní v relaci s očekáváním. Celkové plnění daní dosáhlo 99,3 % (vůči upravenému rozpočtu). Plnění daně z příjmů FO ze samostatné činnosti činí 104,2 %, plnění z příjmů FO ze závislé činnosti činí 98,9 %, u srážkové daně z příjmů FO je plnění 102,7 %, DPH byla plněna ve výši 99,8 %, avšak právě u DPH bylo oproti původně plánovanému rozpočtu (již předem sníženému oproti predikci MF ČR) na základě plnění daň. položky v průběhu roku přistoupeno k výraznému snížení, daň z příjmů PO 101,3 %. Položka daně z nemovitostí byla naplněna na 90,6 %. S výjimkou DPH byly všechny daně plněny v relaci s rozpočtem pro rok 2012, případně bylo na základě skutečného plnění přistoupeno k navýšení rozpočtu u těchto sdílených daní. Tato třída dále zahrnuje správní poplatky a výtěžnost této položky je závislá na podaných a vyřízených žádostech občanů a firem, přičemž jejich výše je stanovena na základě zákona o správních poplatcích. Tyto poplatky jsou spojeny především s úkony v přenesené působnosti, zajišťované zejména stavebním úřadem a matrikou a ekonomickým odborem (poplatky za povolení provozu VHP). Za rok 2012 položka správních poplatků vykazuje záporné plnění, což je důsledek změny legislativy v oblasti povolování provozu VHP, kdy 50% odvod FÚ za spr. poplatky uhrazené v závěru roku 2011, proběhl na počátku roku 2012 a tato skutečnost 1

2 společně s výrazným snížením spr. poplatků za povolení provozu VHP (respektive došlo ke zpoplatnění jedné žádosti bez ohledu na počet provozovaných VHP) se negativně promítli do celkového plnění položky za rok Dále jsou zde obsaženy pobytové a rekreační poplatky, poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatky za komunální odpad. Poplatky ze psů jsou vybírány dle podmínek stanovených vyhláškou o místních poplatcích. Plnění vlastních příjmů činí za rok ,2 % UR. Třída 2 nedaňové příjmy Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti tj. příjmy kina (zde je patrný výrazný pokles oproti původně rozpočtovaným příjmům v důsledku omezení provozu kina), MěKaSSu, příjmy za likvidaci odpadu podnikatelům zapojených do systému města apod. Dále jsou zde obsaženy příjmy z pronájmu majetku města, především z pronájmu pozemků a nebytových prostor na základě uzavřených smluv a také příjmy z krátkodobého pronájmu nebytových prostor, dary, přijaté sankční platby SÚ a přestupkové komise. Město Vejprty získalo v roce 2012 finanční dary v celkové výši 600 tis. Kč. Dále tato třída zahrnuje přijaté pojistné náhrady a vyúčtování energií za předchozí období, tyto položky se promítají také do výdajové strany rozpočtu. Celkové plnění této třídy za rok 2012 činí 97,7% a lze konstatovat, že i v této třídě byla většina příjmů plněna v relaci s očekáváním pro rok Nižší plnění však bylo např. u položky příjmů z vlastní činnosti hasičů, příjmů z vlastní činnosti MěKaSSu, příjmů z prodeje MIZ, z pronájmu nemovitostí, přijatých sankčních plateb. Tato třída zahrnuje také splátky půjček z fondu rozvoje bydlení od obyvatel, které však nejsou rozpočtovány. Třída 3 kapitálové příjmy Zde se jedná především o příjmy z prodeje nemovitostí tj. pozemků a objektů a dále hmotného majetku. Výše plnění kapitálových příjmů v roce 2012 byla ovlivněna zejména úhradou části kupní ceny za čp. 1241, příjmy za prodej čp. 982, za prodej dalších bytů v čp. 963 a dále splátkou kupní ceny za objekt čp. 90 atd. U příjmů ze prodej pozemků mezi nejvýznamnější položky patří odprodej pozemku firmě Real Estate, Travel Free a p. Tran Van Hungovi, u položky prodeje HIM jsou příjmy velmi nízké.. Celkové plnění této třídy je 89,2 % a to zejména v důsledku usnesení ZM o povolení přesunu části úhrad za některé plánované prodeje nemovitostí do následujícího roku. Třída 4 přijaté dotace Zahrnuty jsou finanční prostředky, které město obdrželo v rámci dotačních vztahů jde např. o neinvestiční dotace na školství, volby, výkon státní správy, VPP, asistenta MP, terénního pracovníka, kosení travních porostů, hasiče a také tzv. průtokové dotace, které pouze procházejí přes účet zřizovatele a jsou zasílány jednotlivým PO v roce 2012 se jednalo např. o neinv. dotace pro ZŠ,MŠ a PŠ na konkurenceschopnost škol, free-teens. V rámci neinvestičních dotací byly také přijaty prostředky od okolních obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Neinvestiční dotace byly plněny v relaci s očekáváním a to na 99,3 % upraveného rozpočtu. Dále jsou v této třídě zahrnuty dotace investiční, konkrétně se v roce 2012 jednalo o dotaci na bezbariérové centrum, rekonstrukci autobusového nádraží, rekonstrukci soc. zařízení v Kassu, sanaci potoka, na energetické úspory (zateplení) budovy ZŠ a PŠ, spol. souměstí. Investiční 2

3 dotace byly plněny ve výši 82,1% (viz. komentář výše neobdržení části dotačních prostředků na spol. souměstí přesun do r. 2013) a celkové plnění dotací tak představuje za rok ,2% upraveného rozpočtu. Ochrana životního prostředí Komentář výdajové strany hospodaření města ODPA pol původně rozpočtovány náklady na TDI, autorský dozor a inženýring a zadávací řízení v rámci rekonstrukce zatrubněné části vejprtského potoka čerpáno na monitoring vod, jinak snížení položky na základě posunu termínu dokončení rekonstrukce potoka pol (budovy, haly, stavby) čerpáno na rekonstrukci zatrubněné části vejprtského potoka, jedná se pouze o částečné čerpání v návaznosti na posun termínu dokončení akce do roku 2013 ODPA 3721 původně rozpočtován ambulantní svoz NO, následně dle pokynu správce kapitoly došlo k výraznému snížení této položky ODPA 3722 pol voda zahrnuje čerpání záloh a vyúčtování na sběrném dvoře pol.5154 el. energie zahrnuje platby záloh a vyúčtování na el. na sběrném dvoře, pol čerpáno na pronájem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR na skládce v Českých Hamrech pol (nákup služeb j.n.) v r čerpáno 629,11 tis. Kč zahrnuje zejména svoz kontejnerů firmou Bittner, pronájem kontejnerů fa Ekoselect, nákup pytlů atd. pol neinvestiční příspěvek PO čerpání 1.978,07 tis. Kč příspěvek SMV zahrnuje prostředky na svoz odpadů, příspěvek na GPS, dále po změně systému financování provozu SMV v r zahrnuje paušální příspěvek na mzdy v rámci svozu KO a na režie ODPA 3729 pol 5169 zajištění dočasného vynětí pozemku pod zemníkem na askládce TKO (dohled nad vlečkou) pol zahrnuje čerpání na pořízení kamerového systému na skládku TKO ODPA 3745 pol zahrnuje platy zaměstnanců VPP a platy zaměstnanců v rámci projektu Podané ruce II - pol zákonné soc. pojištění - pol zákonné zdrav. pojištění - pol.5169 ( nákup služeb j.n.) čerpání ve výši 201,49 tis. Kč zahrnuje prostředky na kosení travních porostů (kompenzace na straně příjmů), čerpání na výsadbu a úpravu stromů a na substráty pro výsadbu. Doprava ODPA 2212 pol. 5011(platy), 5031, 5032, (mzdové odvody) 5363 (sankce) - zahrnuje čerpání v rámci akce revitalizace Kostelního náměstí 3

4 pol (pořízení DHM) čerpání kapitálových výdajů na akci Revitalizace Kostelního nám. ve Vejprtech. čerpání na baner, inzerci, autorský dozor a čerpání pro dodavatele stavby v rámci investiční akce. V souvislosti s děním na ROP Severozápad bohužel došlo k pozastavení proplácení dotačních prostředků. Tato situace se zřejmě velmi nepříznivě promítne do rozpočtu města v r (v případě nesplacení úvěru a přeúvěrování může dojít k výraznému zatížení rozpočtu města na mnoho let) Z rozpočtu města hrazen spolupodíl na nákladech ve výši 7,5% dle rozdělení správce kapitoly, zbývající prostředky byly hrazeny v rámci předfinancování akce z úvěru KB, celkové čerpání úvěru na tuto akci činí ,26 Kč. ODPA 2219 pol čerpání ve výši 60 tis. Kč na úhradu sankcí dle rozhodnutí ÚHOS - pochybení při zadávacím řízení - bezbariérové centrum pol čerpání na opravu chodníku v ul. Pohr. Stráže pol čerpání ve výši 8 733,1 tis. Kč, zahrnuje výdaje na realizaci bezbariérového centra a PD parkoviště Moskevská Obchod, služby, turismus ODPA 2143 v průběhu roku 2012 nebyly z této kapitoly čerpány žádné finanční prostředky Školství ODPA 3111 pol zahrnuje prostředky na vícepráce související se zateplením objektu MŠ čp (sokl, okapy) ODPA pol zahrnuje příspěvek zřizovatele a dále neinv. příspěvek na žáky, (ZŠ) kompenzovaný příjmem od KÚ. Od 1.9. došlo ke sloučení školských zařízení, což se promítlo v rámci RZ přesun nedočerpaných neinv. příspěvků ZŠ a PŠ na ODPA 3113 pol zahrnuje příspěvek na konkurenceschopnost škol průtoková dotace ODPA 3114 pol (nákup paliv a energií) čerpány zálohy firmě Teplo s.r.o. včetně vyúčtování r. 2011, (Zš a PŠ) - pol příspěvek zřizovatele a neinv. příspěvek na žáky, návrh RZ zohlednila spojení školských zařízení od pol transfery od zřizovatele jde o průtokovou dotaci na konkurenceschopnost - pol zahrnuje prostředky na opravu střechy a odvodnění objektu ZŠ a PŠ v ul. Husova,- většinová úhrada faktury proběhla již v r. 2011, část plnění ve výši DPH byla přesunuta do r pol zahrnuje prostředky čerpané na zateplení objektu školy v ul. Husova, čerpání ve výši 4 201,69 tis. Kč zahrnuje dotační prostředky i spolupodíl města - pokryto čerpáním úvěru KB a částí vlastních prostředků. včetně výdajů na doplnění auditu. 4

5 ODPA 3141 pol čerpání na zálohy na teplo v budově ŠJ, (školní stravování) pol zahrnuje výdaje na opravu soklu budovy ŠJ ODPA 3231 pol čerpány zálohy firmě Teplo s.r.o. (ZUŠ) pol příspěvek zřizovatele čerpání v souladu s rozpočtem Kultura ODPA Tato kapitola zahrnuje čerpání fin. prostředků na kino, tj. zejména mzdové náklady,běžné provozní náklady, zálohy energií, poštovné, půjčovné. Čerpání těchto položek pro tento rok je ovlivněno rozhodnutím ZM o změně provozu kina (uzavření) Nejvýznamnější položky: - pol ostatní osobní výdaje, tj. mzdové prostředky - pol materiál zahrnuje nákup mat. na drobné opravy a čistící prostředky - pol el. energie zde je čerpání záloh na el.energii v kině. - pol nákup paliv a energie - čerpání zálohy na teplo v kině. - pol zahrnuje zejména půjčovné - pol zahrnuje zejména platby za obchodní balíky (zasílání filmů) - pol opravy a udržování I po změně provozu kina (uzavření) schválené ZM v letošním roce budova bude generuje výdaje zálohy voda, elektřina, teplo, údržba atd. ODPA MěKaSS kapitola zahrnuje čerpání mzdových nákladů včetně zák. odvodů, čerpání položek je v úhrnu v souladu se schváleným rozpočtem, - pol knihy dosud jen nízké čerpání - pol drobný majetek čerpání ve výši 42,8 tis. Kč, v průběhu r došlo k přesunu uvolněných prostředků z této pol. v návaznosti na pořízení vozidla Peugeot pro potřeby KaSS. - pol nákup mat. plnění ve výši 172,05 tis. Kč, čerpání běžného mat. spojeného s provozem budovy + návaznost na dotaci z Cíle 3 - pol vysoké čerpání souvisí mimo jiné s výměnou oken a vytápění v Kassu a dále zahrnuje odběr při realizaci Kostelního nám. - pol čerpání na zálohy a vyúčtování el.energie na odběr v MěKaSSu a kostel sv. Martina, - pol čerpání zálohy na teplo a vyúčtování, - pol telefony - pol nákup služeb dosavadní čerpání 560,72 tis. Kč zahrnuje především výdaje na ostrahu objektu, staročeské máje, krušnohorského drozda, divadlo, pouť, Vejprty tour a ostatní kulturní akce v režii KaSSu. - pol zde jsou zahrnuty opravy v budově KASS (okna, vytápění, drobné opravy ) - pol pohoštění, - pol zahrnuje plánované čerpání na autorské poplatky OSA - pol zahrnuje PHM pro vozidlo MěKaSSu, čerpání teprve po pořízení vozidla Peugeot - pol dary čerpání souvisí s výdaji na staročeské máje, krušnohorského Drozda, Vejprty tour apod. - pol zahrnuje pořízení vozidla Peugeot včetně jeho dovybavení 5

6 - pol zahrnuje čerpání na doplnění figur do betléma ODPA pol čerpáno na inženýrskou činnost při získání stavebního povolení k PD odvodnění objektu čp. 309 (Bohemiaplan) ODPA 3326 pol čerpání za provedení další části restaurování historických věžních hodin. ODPA 3349 pol zahrnuje výdaje na MIZ ODPA věcné dary čerpání spojené s vítáním občánků a výdaji na jubilea ODPA 3421 CVČ pol ostatní osobní výdaje zahrnuje mzdové prostředky správce objektu - kronikářky - pol velmi nízké čerpání pouze 1,82 tis. Kč, - pol zálohy na energie a vyúčtování r pol voda čerpání ve výši 10,18 tis. Kč, - pol el. energie hrazeny zálohy na elektřinu a vyúčtování r. 2011, - pol (materiál) čerpání ve výši 5,32 tis. Kč zahrnuje nákup mat. na - drobné opravy v CVČ a dále mat. na kroniku,. - dále jsou zde náklady na ostrahu objektu CVČ (nyní již není čerpáno), na PHM kronikářky, na telefony a internet, revize atd. Tělovýchova ODPA 3412 čerpání na zálohy na plyn a el. energii TJ Slovan, dále zahrnuje výdaje na spotřebu vody, na pol. nákupu služeb byly rozpočtovány zejména revize elektro a komína, zahrnuty jsou zde také výdaje na rekonstrukci šaten dle příslušné RZ ODPA neinvestiční dotace sportovním oddílům byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem Městská policie, ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku ODPA 5311 zachyceny jsou zde zejména mzdové prostředky včetně souvisejících odvodů, výdaje na telekomunikační služby, na odběr el. energie, výdaje na obnovu výstroje strážníka MP, na nákup mat., pořízení minikamer a fotopasti, povinné prolongace, PHM atd. Činnost městské policie byla obnovena v roce 2008 a plnění této kapitoly přestavuje 95 % upraveného rozpočtu, zároveň je však na straně příjmů částečná kompenzace výše uvedených výdajů a to dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Loučná pod Klínovcem na výkon činnosti MP. V r byla získána dotace na asistenta prevence kriminality - výdaje na platy, související odvody, školení, tel. oděvy atd. jsou zachyceny v rámci ODPA Požární ochrana ODPA 5512 Jsou zde zachyceny mzdové prostředky a související odvody, zálohy na energie, výdaje na telefony, na pohonné hmoty. V roce bylo vyčerpáno 6

7 na jednotlivých položkách přiděleného rozpočtu ,36 tis. Kč tj. celkem 97,7 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší plnění vykazují zejména pol. OOV, nákupu DHM a nákupu paliv a energií. V r byla provedena výměna oken v budově požární zbrojnice, což by mělo i do budoucna přinášet úspory v oblasti vytápění. Rozpočtované výdaje této kapitoly jsou částečně pokryty dotací krajského úřadu a zároveň jsou částečně pokryty příjmy z činnosti SDH, avšak zde je plnění za rok 2012 pouze ve výši 7,1 tis. Kč. Zachyceno je zde také čerpání na pořízení GPS do hasičských vozidel, v oprava cisterny na vozidle Liaz, pořízení startovacího vozíku a GPS na spotřebu phm tohoto vozidla, pořízení svítidel, ochranných pomůcek atd. Tyto výdaje jsou částečně kompenzovány přijetím daru od společnosti ČEZ.. Dále byla získána dotace KÚ na dovybavení jednotky, avšak na základě změnového hlášení dochází k přesunu plánovaného čerpání na počátek roku Z této dotace dojde např. k pořízení pohonné motorové jednotky, rozpínacího nástroje, univerzálního střihacího nástroje, čerpadla atd Městské zastupitelství ODPA 6112 zde jsou uvedeny mzdy zastupitelů a uvolněné starostky a s nimi související odvody na sociální a zdravotní pojištění. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na cestovné, pohoštění, dary a školení. Čerpáno v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové čerpání kapitoly ve výši 84 % upraveného rozpočtu. Správa ODPA 6171 úsek místní správy zahrnuje mzdové prostředky a související odvody, jejichž plnění v roce 2011 přestavuje 96,2%, u OOV (dohody) je plnění 99,6%, čerpání mzdových prostředků tedy bylo v souladu se schváleným rozpočtem. - pol.5038 povinné pojistné je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání, - pol zahrnuje knihy a předplatné, - pol čerpání pouze ve výši 76,6 % UR, tj. 82,78 tis. Kč čerpání Zahrnuje např. pořízení scanneru na sekretariát, pořízení leteckých snímků do zasedací místnosti, pořízení PC od MPSV a tiskáren na odbory VVSVŠ, SÚ a odbor dotací, dále nákup myčky nádobí na sekretariát, žaluzií do zasedací místnosti, vysavače, kancel. židle a koberec do obřadní síně. - pol čerpání této položky zahrnuje zejména čerpání na kancelářské potřeby, papír xerox, náplně do tiskáren, do kopírek, náhradní díly na služ. auto, čistící prostředky, matriční tiskopisy, náhradní díly PC, atd. Dále jsou zde zahrnuty běžné provozní výdaje elektřina, voda, teplo, phm, telefony, poštovné. jejichž čerpání je v souladu s plánovaným rozpočtem pro tento rok nebo nižší. - pol zde je zahrnuto pojištění majetku, vyšší čerpání u této položky souvisí se skutečností, že část. pojistek je přefakturovávána SBF, SMV, Teplu a po jejich úhradě dochází ke snížení plnění. - pol zahrnuje platby za právní zastoupení města. - pol zahrnuje výdaje na školení pracovníků MěÚ dle aktuální potřeby, - pol jsou zde udržovací poplatky za programy účetnictví, DDP, majetku, 7

8 evidence obyvatel VITA software SÚ, BOZP, mzdový program, překladatelská činnost, datové služby, služby daňového poradce, dopravu hotových jídel, pronájem rohoží. inzerce závodní preventivní péči atd. pol celkové čerpání 158,52 tis. Kč, čerpáno na na opravu vozidla MěÚ, opravy kopírek, rekonstrukci podlahy v obřadní síni MěÚ, opravu zábradlí u odboru SBF, provedení větracích průduchů v části střešního pláště - pol leasing zahrnuje platby za leasing vozidla SUZUKI - pol čerpání na sociální pohřby, - pol příspěvek NsP Kadaň pol zahrnuje čerpání na příspěvky HSRCH, SCK, Euroregionu Krušnohoří, Sdružení tajemníků, ČRS Vejprty, ČSCH Vejprty, Český svaz zahrádkářů Vejprty, Galerii Ja-Ro atd. Na položce 5229 byly dále hrazeny členské příspěvky např. Svaz měst a obcí. Jsou zde zahrnuty příspěvky organizacím dle usnesení ZM a RM (chovatelé, zahrádkáři, rybářský svaz apod.). - pol zahrnuje platby daní silniční daň, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů za město, DPH. - pol dary obyvatelstvu, plnění ve výši 94,8% UR. - pol zahrnuje výdaje na výměnu zbývající části oken MěÚ a na PD plánované rekonstrukce sociálního zařízení Také výdaje místní správy jsou částečně kompenzovány dotací na výkon státní správy a dále výběrem správních poplatků, sankčních plateb a v neposlední řadě místních poplatků. Nebytové hospodářství ODPA 3613 zde byly čerpány zálohy na odběr tepla, vody a el.energie v nemocničních objektech, infocentru v čp (Jednota) a v čp. 560 (malá škola), SKN čp. 940 (Loupežník). Dále jsou zde obsaženy platby za servis a revize výtahů., malování pronajatých prostor dětského lékaře atd.. Sociální věci a politika zaměstnanosti Jsou zde zachyceny poskytnuté příspěvky pro MSSS (posílení rozpočtu PO úhrada úvěru chráněné bydlení), v rámci schválení RZ došlo také k posílení investičního fondu organizace kompenzace na straně příjmů (pronájem nebytových prostor) Dále jsou zde rozpočtovány a čerpány prostředky na podporu terénní sociální práce (ter. pracovník), prostředky čerpané dle podmínek smlouvy s agenturou (vyloučené lokality). Územní plánování ODPA 3635 v rámci kapitoly byly čerpány prostředky na stavebně technické posouzení objektů čp. 861 a 1029 v ul. Martinská, dále statické posouzení objektu čp. 470 v Ovocné ulici před nařízením demolice objektu a zároveň čerpání na PD na odstranění stavby čp Dále jsou zachyceny výdaje na pořízení fotokopií, posudků apod. a nutné výdaje na opravy zabezpečení objektů. 8

9 Bydlení a komunální služby ODPA 3612 obsahuje platby za energie, telefony pro SBF, které jsou následně přefakturovávány a na konci roku je tak čerpání nulové. Dále jsou zde obsaženy převody poj. náhrady pro SBF. ODPA pol zahrnuje čerpání na materiál a práce v rámci oprav VO v Českých Hamrech, čerpání na VO v ul. Lesní, opravu lampy před MŠ a výkopy na VO v ul. Vrchlického Dále kapitola zahrnuje neinv. příspěvky na provoz VO pro SMV (zálohy na el. Energie a běžné opravy) ODPA 3639 pol. 5011, 5031 a 5032 zahrnuje prostředky na platy a mzdové odvody v rámci inv. akce Společného souměstí Vejprty Bärenstein. - pol voda čp pol odběr el. energie věžní hodiny, čp. 560, - na položce 5169 je čerpáno na etapizaci rozpočtu rekonstrukce sociál. zařízení MěÚ, na posouzení nového sjezdu na silnici, dále čerpání na geometrické plány, výpisy z KN, srovnávací sestavení apod. související s prodejem nemovitostí, částečně hrazeno žadateli. demolice objektů, na PD kanal. přípojek v ul. Eliščina, kde majitelem není město, ale majitelé přilehlých nemovitostí. Dále je zde čerpání související s realizací spol. souměstí. - pol (opravy) čerpání na odvoz odpadů od čp. 60, dále je zde zahrnuto čerpání na opravu a osazení plastiky holubic, zakrytí sítěmi a vrata u pč. 853, zasklívání oken na malé škole, fasáda na malé škole atd. - pol čerpání ve výši 4 797,63 tis. Kč zahrnuje neinv. příspěvky na činnost SMV- na zimní údržbu, údržbu zeleně, úklid a letní údržbu komunikací, údržbu hřišť a zařízení města, opravu komunikací a dopravního značení, provoz VO, dále čerpáno na pořízení sekačky a vyžínace, pořízení meteostanice a pořízení GPS, kde však byl příspěvek plánován samostatně. Čerpány jsou zde také prostředky po zapojení odvodů z inv. fondu PO návrh úpravy rozpočtu, dále zahrnuje část. pokrytí výdajů na bourání tržnice (návaznost na plnění příjmové strany rozpočtu). Stejně jako na kapitole ochrany živ. prostředí i zde v návaznosti na změnu financování provozu PO jsou odděleny paušální příspěvky na mzdy, režie, odpisy, fond drobných oprav. - pol čerpáno na spolupodíl města v rámci pojistných událostí - pol 6121 v r.2012 čerpání ve výši ,42 tis. Kč zahrnuje čerpání na hřiště v Novém Zvolání, na rekonstrukci budovy v ul. Žižkova a na společné souměstí. u realizace spol. souměstí zapojení revolvingového úvěru, Původně dle informací dot. odboru byla v roce 2012 očekávána také platba za třetí etapu vyúčtování akce ve výši ,53 Eur do konce r neobdrženo. Ochrana obyvatelstva Kapitola zahrnovala nespecifikované rezervy, povinně rozpočtováno na základě změny legislativy nečerpáno. 9

10 Volby do zastupitelstev ÚSC, Volby prezidenta republiky Zde je zachyceno čerpání výdajů spojených s konáním voleb v r kompenzace na straně příjmů. Finanční operace Zahrnuty jsou výdaje za služby peněžních ústavů a úroky z dlouhodobého úvěru KB a úroky z úvěrů na zateplení školských objektů, dále obsahuje úroky z revolvingového úvěru na Společné souměstí Vejprty Bärenstein a úroky z úvěru na revitalizaci Kostelního náměstí. Mezi finanční operace patří také výdaje na finanční vypořádání se SR za uplynulý rok. Dále zahrnuje tato kapitola převody vl. rozpočtovým účtům. Financování Kapitola zahrnovala plánované zapojení úvěrových prostředků (revolving spol. souměstí a Kostelní nám.) S ohledem na posunutí termínu dokončení u spol. souměstí, došlo také k posunu v čerpání revolving. úvěru, dále je zde zachyceno zapojení finančních prostředků z minulých let (finanční prostředky z předchozího roku na BÚ k ), zapojení úvěrových prostředků na zateplení školských objektů (již pouze ZŠ a PŠ ) a v neposlední řadě výdaje na splácení dlouhodobého úvěru KB. Zachyceny jsou zde také plánované splátky úvěrů. V průběhu roku 2012 bylo v rámci RZ zohledněno přijetí úvěr. prostředků pořízení vozidla Kass, včetně splátek tohoto úvěru v r Jak již bylo uvedeno v komentáři město Vejprty na předfinancování dotací (realizace spol. souměstí a revitalizace Kostelního nám. i zateplení objektu ZŠ a PŠ ) zapojilo úvěrové prostředky dle předchozího schválení ZM.V rámci komentáře již bylo zmíněno možné riziko splácení úvěrových prostředků v návaznosti na dění na ROP Severozápad ohrožení dotace na revitalizaci Kostelního nám., dále bylo komentováno zpoždění příjmů z dotace na spol. souměstí, které ovlivňuje další možnost načerpávání úvěr. prostředků z revolvingového úvěru. Za rok 2012 bylo v rámci hlavní činnosti města dosaženo záporného HV ve výši ,46 Kč, což je ovlivněno také skutečností, že od r město začalo na základě změny legislativy s odepisováním majetku, přičemž odpisy za sledované období činily ,50 Kč. Hospodářská činnost V rámci hospodářské činnosti (správa bytového fondu) bylo dosaženo kladného HV ve výši ,23 tis. Kč. V průběhu roku byly prováděny plánované akce pro tento rok, mezi nejvýznamnější patří pokračovací práce na zateplení panel. domů I. etapa, přestavba bytů v panel. domech v ul. Pohr. Stráže, protipožární opatření na poliklinice v čp. 981 a také 10

11 projektová dokumentacena II. etapu zateplení panel. domů. I. etapa zateplování panel. domů byla hrazena z dlouhodobého úvěru poskytnutého KB v celkové výši ,- Kč, přičemž zároveň v průběhu roku 2012 již započalo splácení tohoto dlouhodobého úvěru a jeho zůstatek k činí ,- Kč. K významným nákladovým položkám roku 2012 v rámci hospodářské činnosti města dále patří: vybavení bytů, opravy a údržba bytového fondu, opravy střech, kanalizace, PD, antény, mzdové náklady, úroky. Hospodaření společnosti Teplo Vejprty s.r.o. Společnost Teplo Vejprty s.r.o. je obchodní společností v níž má Město Vejprty obchodní podíl ve výši 67%, proto také její hospodaření je součástí závěrečného účtu, přestože firma předkládá jako samostatný materiál do ZM zprávu o výsledcích svého hospodaření.. Společnost v roce 2012 zajišťovala dodávky tepelné energie svým odběratelům, přičemž největším odběratelem je právě Město Vejprty, odbor bytového hospodářství. V rámci oprav a údržby byly v roce 2012 provedeny veškeré opravy, které si firma naplánovala. Dále byly prováděny běžné opravy, vyplývající z poruch. V roce 2012 společnost dosáhla kladného HV za účetní období ve výši 646 tis. Kč. Činnost společnosti je kontrolována prostřednictvím pravidelných dozorčích rad. Z podkladů města, návrhů vedoucích jednotlivých zařízení, hasičů, TJ, jednatele spol. Teplo Vejprty s.r.o. Vejprty Zpracovala : Ing. Vlasáková Štěpánka, vedoucí EO MěÚ Stav účelových fondů a finančních aktiv Fond rozvoje města Vejprty stav k ,68 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech z FRB - FRM, prostředky z rozpočtu města Vejprty. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté dle OZV města a usnesení ZM, jsou-li v daném roce poskytovány. Hospodaření organizací založených městem Vývoj majetku (v tis. Kč) Oběžná Vlastní kapitál/ Stálá aktiva aktiva VH běžný rok Cizí zdroje Teplo Vejprty s.r.o / Vývoj VH ( v tis. Kč) Výnosy/ z toho dotace Města Náklady HV běžný rok HV min. ob. Teplo Vejprty s.r.o Společnost Teplo Vejprty s.r.o. je obchodní společností v níž má Město Vejprty obchodní 11

12 podíl ve výši 67%, společnost zajišťuje dodávky tepelné energie, přičemž největším odběratelem je právě Město Vejprty, odbor bytového hospodářství. HV spol. Teplo s.r.o. za rok 2012 před zdaněním činil 790 tis. Kč. Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: správa bytového fondu města Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k činil: ,23 tis. Kč (viz. komentář k závěrečnému účtu) V rámci HČ dočerpán úvěr na 1. etapu zateplení panel. domů celková výše úvěru ,-, zůstatek úvěru k ,- Kč. Údaje o hospodaření s majetkem 2012 ( v Kč ) Účet PS Přírůstky Úbytky KS , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,34 Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 Hospodaření PO Města Vejprty (údaje v tis. Kč ) rezervní fond/fond odměn náklady výnosy výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola Vejprty 591,5/6, , , ,75 ZUŠ Vejprty 365,7/8, , , ,52 MSSS Vejprty 0/ , ,50-154,5 SMV Vejprty 0/ , , ,67 12

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více