Komentář příjmové strany hospodaření města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář příjmové strany hospodaření města"

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ - ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA VEJPRTY ZA ROK 2012 Komentář příjmové strany hospodaření města Hospodaření města Vejprty za rok 2012 (po konsolidaci) bylo v souladu s plánovaným rozpočtem na rok 2012, je patrné, že v roce 2012 převyšovaly výdaje na příjmy města a to zejména s ohledem na dokončené i probíhající investiční akce (Revitalizace Kostelního náměstí, Společné souměstí Vejprty Bärenstein), k jejichž profinancování byly jednak zapojeny prostředky minulých let a dále přijaté úvěrové prostředky. Konkrétní plnění příjmů na jednotlivých kapitolách, oddílech, paragrafech a položkách obsahuje samostatná tabulková část rozboru hospodaření za rok V tabulkové části závěrečného účtu jsou porovnány dosažené skutečnosti se schváleným i upraveným rozpočtem města na rok Celkově byla příjmová část rozpočtu bez pol a 4139 (převody z rozp. účtů a vlastních fondů ) naplněna v roce 2012 částkou ,44 tis. Kč, což představuje 91,3 % upraveného rozpočtu. Snížené plnění je ovlivněno zejména neobdržením avizované dílčí úhrady dotace na Společné souměstí Vejprty Bärenstein (cca tis. Kč), kterou jsme obdrželi teprve na počátku roku Třída 1 daňové příjmy Nejvýraznější část této třídy představují daňové příjmy, jejichž výše není městem nijak výrazně ovlivnitelná, jedná se o daňové příjmy ze státního rozpočtu, které jsou dle zákona o RUD alokovány mezi jednotlivé obce. Druhá skupina příjmů je představována příjmy, které jsou vybírány na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení města, tj. příjmy z poplatků a daně z nemovitosti. Daňová výtěžnost roku 2012 je téměř u všech typů daní v relaci s očekáváním. Celkové plnění daní dosáhlo 99,3 % (vůči upravenému rozpočtu). Plnění daně z příjmů FO ze samostatné činnosti činí 104,2 %, plnění z příjmů FO ze závislé činnosti činí 98,9 %, u srážkové daně z příjmů FO je plnění 102,7 %, DPH byla plněna ve výši 99,8 %, avšak právě u DPH bylo oproti původně plánovanému rozpočtu (již předem sníženému oproti predikci MF ČR) na základě plnění daň. položky v průběhu roku přistoupeno k výraznému snížení, daň z příjmů PO 101,3 %. Položka daně z nemovitostí byla naplněna na 90,6 %. S výjimkou DPH byly všechny daně plněny v relaci s rozpočtem pro rok 2012, případně bylo na základě skutečného plnění přistoupeno k navýšení rozpočtu u těchto sdílených daní. Tato třída dále zahrnuje správní poplatky a výtěžnost této položky je závislá na podaných a vyřízených žádostech občanů a firem, přičemž jejich výše je stanovena na základě zákona o správních poplatcích. Tyto poplatky jsou spojeny především s úkony v přenesené působnosti, zajišťované zejména stavebním úřadem a matrikou a ekonomickým odborem (poplatky za povolení provozu VHP). Za rok 2012 položka správních poplatků vykazuje záporné plnění, což je důsledek změny legislativy v oblasti povolování provozu VHP, kdy 50% odvod FÚ za spr. poplatky uhrazené v závěru roku 2011, proběhl na počátku roku 2012 a tato skutečnost 1

2 společně s výrazným snížením spr. poplatků za povolení provozu VHP (respektive došlo ke zpoplatnění jedné žádosti bez ohledu na počet provozovaných VHP) se negativně promítli do celkového plnění položky za rok Dále jsou zde obsaženy pobytové a rekreační poplatky, poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatky za komunální odpad. Poplatky ze psů jsou vybírány dle podmínek stanovených vyhláškou o místních poplatcích. Plnění vlastních příjmů činí za rok ,2 % UR. Třída 2 nedaňové příjmy Tato třída zahrnuje příjmy z vlastní činnosti tj. příjmy kina (zde je patrný výrazný pokles oproti původně rozpočtovaným příjmům v důsledku omezení provozu kina), MěKaSSu, příjmy za likvidaci odpadu podnikatelům zapojených do systému města apod. Dále jsou zde obsaženy příjmy z pronájmu majetku města, především z pronájmu pozemků a nebytových prostor na základě uzavřených smluv a také příjmy z krátkodobého pronájmu nebytových prostor, dary, přijaté sankční platby SÚ a přestupkové komise. Město Vejprty získalo v roce 2012 finanční dary v celkové výši 600 tis. Kč. Dále tato třída zahrnuje přijaté pojistné náhrady a vyúčtování energií za předchozí období, tyto položky se promítají také do výdajové strany rozpočtu. Celkové plnění této třídy za rok 2012 činí 97,7% a lze konstatovat, že i v této třídě byla většina příjmů plněna v relaci s očekáváním pro rok Nižší plnění však bylo např. u položky příjmů z vlastní činnosti hasičů, příjmů z vlastní činnosti MěKaSSu, příjmů z prodeje MIZ, z pronájmu nemovitostí, přijatých sankčních plateb. Tato třída zahrnuje také splátky půjček z fondu rozvoje bydlení od obyvatel, které však nejsou rozpočtovány. Třída 3 kapitálové příjmy Zde se jedná především o příjmy z prodeje nemovitostí tj. pozemků a objektů a dále hmotného majetku. Výše plnění kapitálových příjmů v roce 2012 byla ovlivněna zejména úhradou části kupní ceny za čp. 1241, příjmy za prodej čp. 982, za prodej dalších bytů v čp. 963 a dále splátkou kupní ceny za objekt čp. 90 atd. U příjmů ze prodej pozemků mezi nejvýznamnější položky patří odprodej pozemku firmě Real Estate, Travel Free a p. Tran Van Hungovi, u položky prodeje HIM jsou příjmy velmi nízké.. Celkové plnění této třídy je 89,2 % a to zejména v důsledku usnesení ZM o povolení přesunu části úhrad za některé plánované prodeje nemovitostí do následujícího roku. Třída 4 přijaté dotace Zahrnuty jsou finanční prostředky, které město obdrželo v rámci dotačních vztahů jde např. o neinvestiční dotace na školství, volby, výkon státní správy, VPP, asistenta MP, terénního pracovníka, kosení travních porostů, hasiče a také tzv. průtokové dotace, které pouze procházejí přes účet zřizovatele a jsou zasílány jednotlivým PO v roce 2012 se jednalo např. o neinv. dotace pro ZŠ,MŠ a PŠ na konkurenceschopnost škol, free-teens. V rámci neinvestičních dotací byly také přijaty prostředky od okolních obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Neinvestiční dotace byly plněny v relaci s očekáváním a to na 99,3 % upraveného rozpočtu. Dále jsou v této třídě zahrnuty dotace investiční, konkrétně se v roce 2012 jednalo o dotaci na bezbariérové centrum, rekonstrukci autobusového nádraží, rekonstrukci soc. zařízení v Kassu, sanaci potoka, na energetické úspory (zateplení) budovy ZŠ a PŠ, spol. souměstí. Investiční 2

3 dotace byly plněny ve výši 82,1% (viz. komentář výše neobdržení části dotačních prostředků na spol. souměstí přesun do r. 2013) a celkové plnění dotací tak představuje za rok ,2% upraveného rozpočtu. Ochrana životního prostředí Komentář výdajové strany hospodaření města ODPA pol původně rozpočtovány náklady na TDI, autorský dozor a inženýring a zadávací řízení v rámci rekonstrukce zatrubněné části vejprtského potoka čerpáno na monitoring vod, jinak snížení položky na základě posunu termínu dokončení rekonstrukce potoka pol (budovy, haly, stavby) čerpáno na rekonstrukci zatrubněné části vejprtského potoka, jedná se pouze o částečné čerpání v návaznosti na posun termínu dokončení akce do roku 2013 ODPA 3721 původně rozpočtován ambulantní svoz NO, následně dle pokynu správce kapitoly došlo k výraznému snížení této položky ODPA 3722 pol voda zahrnuje čerpání záloh a vyúčtování na sběrném dvoře pol.5154 el. energie zahrnuje platby záloh a vyúčtování na el. na sběrném dvoře, pol čerpáno na pronájem pozemků ve vlastnictví Lesů ČR na skládce v Českých Hamrech pol (nákup služeb j.n.) v r čerpáno 629,11 tis. Kč zahrnuje zejména svoz kontejnerů firmou Bittner, pronájem kontejnerů fa Ekoselect, nákup pytlů atd. pol neinvestiční příspěvek PO čerpání 1.978,07 tis. Kč příspěvek SMV zahrnuje prostředky na svoz odpadů, příspěvek na GPS, dále po změně systému financování provozu SMV v r zahrnuje paušální příspěvek na mzdy v rámci svozu KO a na režie ODPA 3729 pol 5169 zajištění dočasného vynětí pozemku pod zemníkem na askládce TKO (dohled nad vlečkou) pol zahrnuje čerpání na pořízení kamerového systému na skládku TKO ODPA 3745 pol zahrnuje platy zaměstnanců VPP a platy zaměstnanců v rámci projektu Podané ruce II - pol zákonné soc. pojištění - pol zákonné zdrav. pojištění - pol.5169 ( nákup služeb j.n.) čerpání ve výši 201,49 tis. Kč zahrnuje prostředky na kosení travních porostů (kompenzace na straně příjmů), čerpání na výsadbu a úpravu stromů a na substráty pro výsadbu. Doprava ODPA 2212 pol. 5011(platy), 5031, 5032, (mzdové odvody) 5363 (sankce) - zahrnuje čerpání v rámci akce revitalizace Kostelního náměstí 3

4 pol (pořízení DHM) čerpání kapitálových výdajů na akci Revitalizace Kostelního nám. ve Vejprtech. čerpání na baner, inzerci, autorský dozor a čerpání pro dodavatele stavby v rámci investiční akce. V souvislosti s děním na ROP Severozápad bohužel došlo k pozastavení proplácení dotačních prostředků. Tato situace se zřejmě velmi nepříznivě promítne do rozpočtu města v r (v případě nesplacení úvěru a přeúvěrování může dojít k výraznému zatížení rozpočtu města na mnoho let) Z rozpočtu města hrazen spolupodíl na nákladech ve výši 7,5% dle rozdělení správce kapitoly, zbývající prostředky byly hrazeny v rámci předfinancování akce z úvěru KB, celkové čerpání úvěru na tuto akci činí ,26 Kč. ODPA 2219 pol čerpání ve výši 60 tis. Kč na úhradu sankcí dle rozhodnutí ÚHOS - pochybení při zadávacím řízení - bezbariérové centrum pol čerpání na opravu chodníku v ul. Pohr. Stráže pol čerpání ve výši 8 733,1 tis. Kč, zahrnuje výdaje na realizaci bezbariérového centra a PD parkoviště Moskevská Obchod, služby, turismus ODPA 2143 v průběhu roku 2012 nebyly z této kapitoly čerpány žádné finanční prostředky Školství ODPA 3111 pol zahrnuje prostředky na vícepráce související se zateplením objektu MŠ čp (sokl, okapy) ODPA pol zahrnuje příspěvek zřizovatele a dále neinv. příspěvek na žáky, (ZŠ) kompenzovaný příjmem od KÚ. Od 1.9. došlo ke sloučení školských zařízení, což se promítlo v rámci RZ přesun nedočerpaných neinv. příspěvků ZŠ a PŠ na ODPA 3113 pol zahrnuje příspěvek na konkurenceschopnost škol průtoková dotace ODPA 3114 pol (nákup paliv a energií) čerpány zálohy firmě Teplo s.r.o. včetně vyúčtování r. 2011, (Zš a PŠ) - pol příspěvek zřizovatele a neinv. příspěvek na žáky, návrh RZ zohlednila spojení školských zařízení od pol transfery od zřizovatele jde o průtokovou dotaci na konkurenceschopnost - pol zahrnuje prostředky na opravu střechy a odvodnění objektu ZŠ a PŠ v ul. Husova,- většinová úhrada faktury proběhla již v r. 2011, část plnění ve výši DPH byla přesunuta do r pol zahrnuje prostředky čerpané na zateplení objektu školy v ul. Husova, čerpání ve výši 4 201,69 tis. Kč zahrnuje dotační prostředky i spolupodíl města - pokryto čerpáním úvěru KB a částí vlastních prostředků. včetně výdajů na doplnění auditu. 4

5 ODPA 3141 pol čerpání na zálohy na teplo v budově ŠJ, (školní stravování) pol zahrnuje výdaje na opravu soklu budovy ŠJ ODPA 3231 pol čerpány zálohy firmě Teplo s.r.o. (ZUŠ) pol příspěvek zřizovatele čerpání v souladu s rozpočtem Kultura ODPA Tato kapitola zahrnuje čerpání fin. prostředků na kino, tj. zejména mzdové náklady,běžné provozní náklady, zálohy energií, poštovné, půjčovné. Čerpání těchto položek pro tento rok je ovlivněno rozhodnutím ZM o změně provozu kina (uzavření) Nejvýznamnější položky: - pol ostatní osobní výdaje, tj. mzdové prostředky - pol materiál zahrnuje nákup mat. na drobné opravy a čistící prostředky - pol el. energie zde je čerpání záloh na el.energii v kině. - pol nákup paliv a energie - čerpání zálohy na teplo v kině. - pol zahrnuje zejména půjčovné - pol zahrnuje zejména platby za obchodní balíky (zasílání filmů) - pol opravy a udržování I po změně provozu kina (uzavření) schválené ZM v letošním roce budova bude generuje výdaje zálohy voda, elektřina, teplo, údržba atd. ODPA MěKaSS kapitola zahrnuje čerpání mzdových nákladů včetně zák. odvodů, čerpání položek je v úhrnu v souladu se schváleným rozpočtem, - pol knihy dosud jen nízké čerpání - pol drobný majetek čerpání ve výši 42,8 tis. Kč, v průběhu r došlo k přesunu uvolněných prostředků z této pol. v návaznosti na pořízení vozidla Peugeot pro potřeby KaSS. - pol nákup mat. plnění ve výši 172,05 tis. Kč, čerpání běžného mat. spojeného s provozem budovy + návaznost na dotaci z Cíle 3 - pol vysoké čerpání souvisí mimo jiné s výměnou oken a vytápění v Kassu a dále zahrnuje odběr při realizaci Kostelního nám. - pol čerpání na zálohy a vyúčtování el.energie na odběr v MěKaSSu a kostel sv. Martina, - pol čerpání zálohy na teplo a vyúčtování, - pol telefony - pol nákup služeb dosavadní čerpání 560,72 tis. Kč zahrnuje především výdaje na ostrahu objektu, staročeské máje, krušnohorského drozda, divadlo, pouť, Vejprty tour a ostatní kulturní akce v režii KaSSu. - pol zde jsou zahrnuty opravy v budově KASS (okna, vytápění, drobné opravy ) - pol pohoštění, - pol zahrnuje plánované čerpání na autorské poplatky OSA - pol zahrnuje PHM pro vozidlo MěKaSSu, čerpání teprve po pořízení vozidla Peugeot - pol dary čerpání souvisí s výdaji na staročeské máje, krušnohorského Drozda, Vejprty tour apod. - pol zahrnuje pořízení vozidla Peugeot včetně jeho dovybavení 5

6 - pol zahrnuje čerpání na doplnění figur do betléma ODPA pol čerpáno na inženýrskou činnost při získání stavebního povolení k PD odvodnění objektu čp. 309 (Bohemiaplan) ODPA 3326 pol čerpání za provedení další části restaurování historických věžních hodin. ODPA 3349 pol zahrnuje výdaje na MIZ ODPA věcné dary čerpání spojené s vítáním občánků a výdaji na jubilea ODPA 3421 CVČ pol ostatní osobní výdaje zahrnuje mzdové prostředky správce objektu - kronikářky - pol velmi nízké čerpání pouze 1,82 tis. Kč, - pol zálohy na energie a vyúčtování r pol voda čerpání ve výši 10,18 tis. Kč, - pol el. energie hrazeny zálohy na elektřinu a vyúčtování r. 2011, - pol (materiál) čerpání ve výši 5,32 tis. Kč zahrnuje nákup mat. na - drobné opravy v CVČ a dále mat. na kroniku,. - dále jsou zde náklady na ostrahu objektu CVČ (nyní již není čerpáno), na PHM kronikářky, na telefony a internet, revize atd. Tělovýchova ODPA 3412 čerpání na zálohy na plyn a el. energii TJ Slovan, dále zahrnuje výdaje na spotřebu vody, na pol. nákupu služeb byly rozpočtovány zejména revize elektro a komína, zahrnuty jsou zde také výdaje na rekonstrukci šaten dle příslušné RZ ODPA neinvestiční dotace sportovním oddílům byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem Městská policie, ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku ODPA 5311 zachyceny jsou zde zejména mzdové prostředky včetně souvisejících odvodů, výdaje na telekomunikační služby, na odběr el. energie, výdaje na obnovu výstroje strážníka MP, na nákup mat., pořízení minikamer a fotopasti, povinné prolongace, PHM atd. Činnost městské policie byla obnovena v roce 2008 a plnění této kapitoly přestavuje 95 % upraveného rozpočtu, zároveň je však na straně příjmů částečná kompenzace výše uvedených výdajů a to dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Loučná pod Klínovcem na výkon činnosti MP. V r byla získána dotace na asistenta prevence kriminality - výdaje na platy, související odvody, školení, tel. oděvy atd. jsou zachyceny v rámci ODPA Požární ochrana ODPA 5512 Jsou zde zachyceny mzdové prostředky a související odvody, zálohy na energie, výdaje na telefony, na pohonné hmoty. V roce bylo vyčerpáno 6

7 na jednotlivých položkách přiděleného rozpočtu ,36 tis. Kč tj. celkem 97,7 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší plnění vykazují zejména pol. OOV, nákupu DHM a nákupu paliv a energií. V r byla provedena výměna oken v budově požární zbrojnice, což by mělo i do budoucna přinášet úspory v oblasti vytápění. Rozpočtované výdaje této kapitoly jsou částečně pokryty dotací krajského úřadu a zároveň jsou částečně pokryty příjmy z činnosti SDH, avšak zde je plnění za rok 2012 pouze ve výši 7,1 tis. Kč. Zachyceno je zde také čerpání na pořízení GPS do hasičských vozidel, v oprava cisterny na vozidle Liaz, pořízení startovacího vozíku a GPS na spotřebu phm tohoto vozidla, pořízení svítidel, ochranných pomůcek atd. Tyto výdaje jsou částečně kompenzovány přijetím daru od společnosti ČEZ.. Dále byla získána dotace KÚ na dovybavení jednotky, avšak na základě změnového hlášení dochází k přesunu plánovaného čerpání na počátek roku Z této dotace dojde např. k pořízení pohonné motorové jednotky, rozpínacího nástroje, univerzálního střihacího nástroje, čerpadla atd Městské zastupitelství ODPA 6112 zde jsou uvedeny mzdy zastupitelů a uvolněné starostky a s nimi související odvody na sociální a zdravotní pojištění. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na cestovné, pohoštění, dary a školení. Čerpáno v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové čerpání kapitoly ve výši 84 % upraveného rozpočtu. Správa ODPA 6171 úsek místní správy zahrnuje mzdové prostředky a související odvody, jejichž plnění v roce 2011 přestavuje 96,2%, u OOV (dohody) je plnění 99,6%, čerpání mzdových prostředků tedy bylo v souladu se schváleným rozpočtem. - pol.5038 povinné pojistné je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání, - pol zahrnuje knihy a předplatné, - pol čerpání pouze ve výši 76,6 % UR, tj. 82,78 tis. Kč čerpání Zahrnuje např. pořízení scanneru na sekretariát, pořízení leteckých snímků do zasedací místnosti, pořízení PC od MPSV a tiskáren na odbory VVSVŠ, SÚ a odbor dotací, dále nákup myčky nádobí na sekretariát, žaluzií do zasedací místnosti, vysavače, kancel. židle a koberec do obřadní síně. - pol čerpání této položky zahrnuje zejména čerpání na kancelářské potřeby, papír xerox, náplně do tiskáren, do kopírek, náhradní díly na služ. auto, čistící prostředky, matriční tiskopisy, náhradní díly PC, atd. Dále jsou zde zahrnuty běžné provozní výdaje elektřina, voda, teplo, phm, telefony, poštovné. jejichž čerpání je v souladu s plánovaným rozpočtem pro tento rok nebo nižší. - pol zde je zahrnuto pojištění majetku, vyšší čerpání u této položky souvisí se skutečností, že část. pojistek je přefakturovávána SBF, SMV, Teplu a po jejich úhradě dochází ke snížení plnění. - pol zahrnuje platby za právní zastoupení města. - pol zahrnuje výdaje na školení pracovníků MěÚ dle aktuální potřeby, - pol jsou zde udržovací poplatky za programy účetnictví, DDP, majetku, 7

8 evidence obyvatel VITA software SÚ, BOZP, mzdový program, překladatelská činnost, datové služby, služby daňového poradce, dopravu hotových jídel, pronájem rohoží. inzerce závodní preventivní péči atd. pol celkové čerpání 158,52 tis. Kč, čerpáno na na opravu vozidla MěÚ, opravy kopírek, rekonstrukci podlahy v obřadní síni MěÚ, opravu zábradlí u odboru SBF, provedení větracích průduchů v části střešního pláště - pol leasing zahrnuje platby za leasing vozidla SUZUKI - pol čerpání na sociální pohřby, - pol příspěvek NsP Kadaň pol zahrnuje čerpání na příspěvky HSRCH, SCK, Euroregionu Krušnohoří, Sdružení tajemníků, ČRS Vejprty, ČSCH Vejprty, Český svaz zahrádkářů Vejprty, Galerii Ja-Ro atd. Na položce 5229 byly dále hrazeny členské příspěvky např. Svaz měst a obcí. Jsou zde zahrnuty příspěvky organizacím dle usnesení ZM a RM (chovatelé, zahrádkáři, rybářský svaz apod.). - pol zahrnuje platby daní silniční daň, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů za město, DPH. - pol dary obyvatelstvu, plnění ve výši 94,8% UR. - pol zahrnuje výdaje na výměnu zbývající části oken MěÚ a na PD plánované rekonstrukce sociálního zařízení Také výdaje místní správy jsou částečně kompenzovány dotací na výkon státní správy a dále výběrem správních poplatků, sankčních plateb a v neposlední řadě místních poplatků. Nebytové hospodářství ODPA 3613 zde byly čerpány zálohy na odběr tepla, vody a el.energie v nemocničních objektech, infocentru v čp (Jednota) a v čp. 560 (malá škola), SKN čp. 940 (Loupežník). Dále jsou zde obsaženy platby za servis a revize výtahů., malování pronajatých prostor dětského lékaře atd.. Sociální věci a politika zaměstnanosti Jsou zde zachyceny poskytnuté příspěvky pro MSSS (posílení rozpočtu PO úhrada úvěru chráněné bydlení), v rámci schválení RZ došlo také k posílení investičního fondu organizace kompenzace na straně příjmů (pronájem nebytových prostor) Dále jsou zde rozpočtovány a čerpány prostředky na podporu terénní sociální práce (ter. pracovník), prostředky čerpané dle podmínek smlouvy s agenturou (vyloučené lokality). Územní plánování ODPA 3635 v rámci kapitoly byly čerpány prostředky na stavebně technické posouzení objektů čp. 861 a 1029 v ul. Martinská, dále statické posouzení objektu čp. 470 v Ovocné ulici před nařízením demolice objektu a zároveň čerpání na PD na odstranění stavby čp Dále jsou zachyceny výdaje na pořízení fotokopií, posudků apod. a nutné výdaje na opravy zabezpečení objektů. 8

9 Bydlení a komunální služby ODPA 3612 obsahuje platby za energie, telefony pro SBF, které jsou následně přefakturovávány a na konci roku je tak čerpání nulové. Dále jsou zde obsaženy převody poj. náhrady pro SBF. ODPA pol zahrnuje čerpání na materiál a práce v rámci oprav VO v Českých Hamrech, čerpání na VO v ul. Lesní, opravu lampy před MŠ a výkopy na VO v ul. Vrchlického Dále kapitola zahrnuje neinv. příspěvky na provoz VO pro SMV (zálohy na el. Energie a běžné opravy) ODPA 3639 pol. 5011, 5031 a 5032 zahrnuje prostředky na platy a mzdové odvody v rámci inv. akce Společného souměstí Vejprty Bärenstein. - pol voda čp pol odběr el. energie věžní hodiny, čp. 560, - na položce 5169 je čerpáno na etapizaci rozpočtu rekonstrukce sociál. zařízení MěÚ, na posouzení nového sjezdu na silnici, dále čerpání na geometrické plány, výpisy z KN, srovnávací sestavení apod. související s prodejem nemovitostí, částečně hrazeno žadateli. demolice objektů, na PD kanal. přípojek v ul. Eliščina, kde majitelem není město, ale majitelé přilehlých nemovitostí. Dále je zde čerpání související s realizací spol. souměstí. - pol (opravy) čerpání na odvoz odpadů od čp. 60, dále je zde zahrnuto čerpání na opravu a osazení plastiky holubic, zakrytí sítěmi a vrata u pč. 853, zasklívání oken na malé škole, fasáda na malé škole atd. - pol čerpání ve výši 4 797,63 tis. Kč zahrnuje neinv. příspěvky na činnost SMV- na zimní údržbu, údržbu zeleně, úklid a letní údržbu komunikací, údržbu hřišť a zařízení města, opravu komunikací a dopravního značení, provoz VO, dále čerpáno na pořízení sekačky a vyžínace, pořízení meteostanice a pořízení GPS, kde však byl příspěvek plánován samostatně. Čerpány jsou zde také prostředky po zapojení odvodů z inv. fondu PO návrh úpravy rozpočtu, dále zahrnuje část. pokrytí výdajů na bourání tržnice (návaznost na plnění příjmové strany rozpočtu). Stejně jako na kapitole ochrany živ. prostředí i zde v návaznosti na změnu financování provozu PO jsou odděleny paušální příspěvky na mzdy, režie, odpisy, fond drobných oprav. - pol čerpáno na spolupodíl města v rámci pojistných událostí - pol 6121 v r.2012 čerpání ve výši ,42 tis. Kč zahrnuje čerpání na hřiště v Novém Zvolání, na rekonstrukci budovy v ul. Žižkova a na společné souměstí. u realizace spol. souměstí zapojení revolvingového úvěru, Původně dle informací dot. odboru byla v roce 2012 očekávána také platba za třetí etapu vyúčtování akce ve výši ,53 Eur do konce r neobdrženo. Ochrana obyvatelstva Kapitola zahrnovala nespecifikované rezervy, povinně rozpočtováno na základě změny legislativy nečerpáno. 9

10 Volby do zastupitelstev ÚSC, Volby prezidenta republiky Zde je zachyceno čerpání výdajů spojených s konáním voleb v r kompenzace na straně příjmů. Finanční operace Zahrnuty jsou výdaje za služby peněžních ústavů a úroky z dlouhodobého úvěru KB a úroky z úvěrů na zateplení školských objektů, dále obsahuje úroky z revolvingového úvěru na Společné souměstí Vejprty Bärenstein a úroky z úvěru na revitalizaci Kostelního náměstí. Mezi finanční operace patří také výdaje na finanční vypořádání se SR za uplynulý rok. Dále zahrnuje tato kapitola převody vl. rozpočtovým účtům. Financování Kapitola zahrnovala plánované zapojení úvěrových prostředků (revolving spol. souměstí a Kostelní nám.) S ohledem na posunutí termínu dokončení u spol. souměstí, došlo také k posunu v čerpání revolving. úvěru, dále je zde zachyceno zapojení finančních prostředků z minulých let (finanční prostředky z předchozího roku na BÚ k ), zapojení úvěrových prostředků na zateplení školských objektů (již pouze ZŠ a PŠ ) a v neposlední řadě výdaje na splácení dlouhodobého úvěru KB. Zachyceny jsou zde také plánované splátky úvěrů. V průběhu roku 2012 bylo v rámci RZ zohledněno přijetí úvěr. prostředků pořízení vozidla Kass, včetně splátek tohoto úvěru v r Jak již bylo uvedeno v komentáři město Vejprty na předfinancování dotací (realizace spol. souměstí a revitalizace Kostelního nám. i zateplení objektu ZŠ a PŠ ) zapojilo úvěrové prostředky dle předchozího schválení ZM.V rámci komentáře již bylo zmíněno možné riziko splácení úvěrových prostředků v návaznosti na dění na ROP Severozápad ohrožení dotace na revitalizaci Kostelního nám., dále bylo komentováno zpoždění příjmů z dotace na spol. souměstí, které ovlivňuje další možnost načerpávání úvěr. prostředků z revolvingového úvěru. Za rok 2012 bylo v rámci hlavní činnosti města dosaženo záporného HV ve výši ,46 Kč, což je ovlivněno také skutečností, že od r město začalo na základě změny legislativy s odepisováním majetku, přičemž odpisy za sledované období činily ,50 Kč. Hospodářská činnost V rámci hospodářské činnosti (správa bytového fondu) bylo dosaženo kladného HV ve výši ,23 tis. Kč. V průběhu roku byly prováděny plánované akce pro tento rok, mezi nejvýznamnější patří pokračovací práce na zateplení panel. domů I. etapa, přestavba bytů v panel. domech v ul. Pohr. Stráže, protipožární opatření na poliklinice v čp. 981 a také 10

11 projektová dokumentacena II. etapu zateplení panel. domů. I. etapa zateplování panel. domů byla hrazena z dlouhodobého úvěru poskytnutého KB v celkové výši ,- Kč, přičemž zároveň v průběhu roku 2012 již započalo splácení tohoto dlouhodobého úvěru a jeho zůstatek k činí ,- Kč. K významným nákladovým položkám roku 2012 v rámci hospodářské činnosti města dále patří: vybavení bytů, opravy a údržba bytového fondu, opravy střech, kanalizace, PD, antény, mzdové náklady, úroky. Hospodaření společnosti Teplo Vejprty s.r.o. Společnost Teplo Vejprty s.r.o. je obchodní společností v níž má Město Vejprty obchodní podíl ve výši 67%, proto také její hospodaření je součástí závěrečného účtu, přestože firma předkládá jako samostatný materiál do ZM zprávu o výsledcích svého hospodaření.. Společnost v roce 2012 zajišťovala dodávky tepelné energie svým odběratelům, přičemž největším odběratelem je právě Město Vejprty, odbor bytového hospodářství. V rámci oprav a údržby byly v roce 2012 provedeny veškeré opravy, které si firma naplánovala. Dále byly prováděny běžné opravy, vyplývající z poruch. V roce 2012 společnost dosáhla kladného HV za účetní období ve výši 646 tis. Kč. Činnost společnosti je kontrolována prostřednictvím pravidelných dozorčích rad. Z podkladů města, návrhů vedoucích jednotlivých zařízení, hasičů, TJ, jednatele spol. Teplo Vejprty s.r.o. Vejprty Zpracovala : Ing. Vlasáková Štěpánka, vedoucí EO MěÚ Stav účelových fondů a finančních aktiv Fond rozvoje města Vejprty stav k ,68 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech z FRB - FRM, prostředky z rozpočtu města Vejprty. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté dle OZV města a usnesení ZM, jsou-li v daném roce poskytovány. Hospodaření organizací založených městem Vývoj majetku (v tis. Kč) Oběžná Vlastní kapitál/ Stálá aktiva aktiva VH běžný rok Cizí zdroje Teplo Vejprty s.r.o / Vývoj VH ( v tis. Kč) Výnosy/ z toho dotace Města Náklady HV běžný rok HV min. ob. Teplo Vejprty s.r.o Společnost Teplo Vejprty s.r.o. je obchodní společností v níž má Město Vejprty obchodní 11

12 podíl ve výši 67%, společnost zajišťuje dodávky tepelné energie, přičemž největším odběratelem je právě Město Vejprty, odbor bytového hospodářství. HV spol. Teplo s.r.o. za rok 2012 před zdaněním činil 790 tis. Kč. Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: správa bytového fondu města Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k činil: ,23 tis. Kč (viz. komentář k závěrečnému účtu) V rámci HČ dočerpán úvěr na 1. etapu zateplení panel. domů celková výše úvěru ,-, zůstatek úvěru k ,- Kč. Údaje o hospodaření s majetkem 2012 ( v Kč ) Účet PS Přírůstky Úbytky KS , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,34 Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2012 Hospodaření PO Města Vejprty (údaje v tis. Kč ) rezervní fond/fond odměn náklady výnosy výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola Vejprty 591,5/6, , , ,75 ZUŠ Vejprty 365,7/8, , , ,52 MSSS Vejprty 0/ , ,50-154,5 SMV Vejprty 0/ , , ,67 12

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2 013

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2 013 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2 013 Rozpočet města Vejprty je finančním plánem, kterým se řídí jeho hospodaření. Sestavován je na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Hospodaření obce Spojil za rok 2010

Hospodaření obce Spojil za rok 2010 Hospodaření obce Spojil za rok 2010 Schválený rozpočet - po změnách (RO) Skutečnost Příjmy Paragraf Položka text částka v Kč částka v Kč % 0000 1111 Daň z příjmů fyzic. osob ze záv.činnosti 550 000 612

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více