PŘÍLOHA č. 2. Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 2. Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 2 Předpokládané výdaje 2008 (údaje v tis.kč) Kapitola 01 - kancelář magistrátu-činnost místní správy 3399 občanské záležitosti Czechinvest, projekty EU volby správa MMK vozový park a doprava 1603 právní služby 3315 ostatní místní správa rezerva (rot.kartotéka,reg.syst.-archívy) 2000 celkem celkem 2000 CELKEM Kapitola 02 - odbor finanční splátky úvěrů ČS II nákup akcií VKM SFRB II SFRB III úroky z úvěrů bankovní poplatky daň z převodu nemovitosti daň z příjmu práv. osob příspěvek SMO příspěvek Bohemia Centralis 75 - příspěvek RRA Francouzsko -český klub příspěvek HC Kladno (dotace) příspěvek HC Kladno (pronájem) příspěvek SK Kladno a.s.(dotace) příspěvek SK Kladno obč.sdr.(dot.) příspěvek volejbal (dotace) příspěvek volejbal (pronájem) příspěvek AC TEPO (pronájem) AC TEPO mítink TNT Fortuna dotace na provoz PZS pro město Příbram 15 - příspěvek pro Český svaz modern. petiboje 70 - dotace pro LaRS, klub sport.plavání audit 80 - daňové a ek. poradenství náhrady za náklady soudního řízení nákup kolků poštovní poukázky (otisk) 70 - služby 50 - soudní poplatky kurzové rozdíly-nákup valut 10 - mandátní odměny-pohledávky vratka fin. vypořádání odvod poplatku za VHP fondy komisí RM sportovní komise 2500 (+1000) kom. pro vých., vzděl.a osvětu 800 komise pro soc. zálež. a zdraví 500 kulturní komise 1500 komise pro životní prostředí 1000 primátora města rezerva celkem celkem CELKEM

2 Kapitola 04 - oddělení bytové politiky Splátky úvěrů (investice minulých let ) rekonstrukce splátky úvěru ČS - PANEL- (úrok,spl.) 7284 Velvarská I.etapa splátka ČSOB (36 mil.kč)-splátka 2360 Hrnčířská, Mlýnská úrok 967 modernizace bytů DPS 1000 dotace FOOD 3000 výměny oken 3612 bytové hospodaření Nám.E.Beneše, Zd.Petříka 3200 SBF výtahy 3600 SUNNY PD Reality Velvarská odměna za privatizaci BF 1000 META smluvní dotace SVJ Ukrajinská statika,plášť platby daní a popl.(soudní výdaje) černé skládky 550 celkem celkem CELKEM Kapitola 05 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví DRS - příspěvek na provoz ostatní správa ve zdrav.-opiáty dávky obč. nepřizpůsob odškodnění 50 Domov pro seniory Domov pro seniory -dotace města 6400 systém.generálního klíče Spec. pečovatelská služba 300 zprac.studie-přístavba kapacity ČČK - příspěvek 500 výměna výtahové kabiny Dobrovolnické centrum 250 podlahová krytina -chodby Letohrádek Vendula Středisko pomoci Linka důvěry Azylový dům stř. komplexní soc. péče (Fontána) Armáda spásy překlady v rámci péče o dítě 3 - pohoštění (dětské domovy) Hospic sv.štěpána ost.činnosti a služby v oblasti soc.p. 2 rezerva 1000 celkem celkem 3554 CELKEM

3 Kapitola 06 - odbor životního prostředí 1036 lesní hospodáři celospol. funkce lesů 440 hřiště v lesích -lokalita Dlouhé boroviny organiz.mysliv. aktivů a přehlídek 10 - veterin. péče o volně žijící zvěř 50 - kompenz. zvýš.nákladů,dřeviny tiskopisy a plomby 30 - zpracování les. hosp.osnov pitná voda fontány - nákup vody 95 - fontána - nákup el. energie 25 - údržba fontán, studny havárie, posudky,údržba vodotečí pohřebnictví 8055 vybud. nového hřbitova-urnový háj péče o hřbitovy (smlouva) 6444 zpev.uliček Dubí-háj, 3.etapa-dokončení materiál (sůl, herbicidy) ostatní údržba a opravy nájemné ( hřbitov - sv. Jan ) monitoring ovzduší měřící stanice-el.energie měřící stanice-telekom.služby 20 - prov. stanic AIM, progr.sniž.emisí nebezpečný odpad (sběrné dv.) sběr a svoz odpadů svoz směsného odpadu nákup odpadkových košů nájemné - třídící linka opravy kontejnerových stání černé skládky ochrana stanovišť neinvest. dotace o.p.s.nsev Kl. Čabárna útulek pro psy útulek pro kočky nákup materiálu-ryby,sáčky nákup ost.služeb stojany na sáčky na psí exkr nájem NSEV Kladno Čabárna veřejná zeleň ost. činnost k ochraně přírody protiradonová opatření 20 rezerva 1000 celkem celkem 4000 CELKEM

4 Kapitola 07 - oddělení správy majetku 3613 nesprávní budovy 3650 výkup pozemků územní plánování (geometrické plány) kom. služby a územ. rozvoj Jáchymov, Klíčava, radnice ost. veřej. služby, poplatky KÚ,demolice, údrž pojištění 2730 celkem CELKEM Kapitola 08 - oddělení školství školství Mateřské školy Základní školy investiční dotace PO školní stravování 200 celkem CELKEM Kapitola 10 - oddělení investic a projektového řízení údržba Dětský rehab.stacionář 500 komunální služby pronajaté budovy MŠ - okna a dveře 637 prov. krytů CO-parkov. vozidel 300 MŠ Lacinova-sociální zařízení vyvařovny 1000 ZŠ Norská - rekonstrukce schodiště mateř. školy 5000 MŠ Sluníčko - školní jídelna zákl. školy 7000 opěrná zeď V.Burgra střední školy 2000 Lanové centrum gymnazia 1000 Nedokončené akce 3141 stravovny 1000 Multifunkční hala Střední Čechy SAMK - úhrada ztráty Kanalizace a ČOV Kladensko dětská hřiště (údržba a služby) 3500 Vrapická-PD komunální služby 1500 Radnice (dokonč.stav.úpr.) retenční nádrže 500 MŠ Moskevská-terasa správa budov Sítná - hřiště u 10.ZŠ 660 energetické audity 1390 MŠ Lacinova-výměna prosklené stěny 700 Nám.Sítná-studie 650 tělocvična Doberská 600 revital.panelového sídliště - II.část 1152 SDK-oprava terasy 300 DRS- fasáda 130 Vašíčkova předprojekt. příprava. 600 Kultura pro Kladno s.r.o. PD 1000 rek.lk Bažantnice 9000 Vrapická (40000)- výst. bytových domů Investiční rezerva (kofinancování) celkem CELKEM

5 Kapitola 11 - odbor dopravy a služeb 2212 komunikace svislé dopravní značení 3400 zálivy a nástupní hrany MAD vodorovné dopravní značení 1700 osvícení přechodů ostatní dopravní značení 700 chodníky a parkoviště zimní údržba (MPS sml.) příspěvek na investice MAD zimní údržba 500 nové cyklostezky údržba komunikací parkovací automaty údržba komunikací souvislá bezpečnostní opatření údržba komunikací-cyklostezky 700 SSZ-měř. radar. Velvarská,Smečenská pasport komunikací 300 přechod pro chodce - Lapák projekty 150 VO - výstavby správní poplatky 30 - parkovací automaty revitalizace průmyslové zóny Poldi Kladno dopravní opatření Buštěhrad provoz veřejné silniční dopravy přísp. na provoz MHD rekonstr. čekáren MHD veřejné osvětlení údrž. VO - smlouva údržba vánočního osvětlení ostatní údržba VO VO-spotřeba el.energie komunální služby kolektory (vč.telefonů) 35 - provoz WC Nám.Svobody,TOI TOI provoz WC hřbitovy infor.systém likvidace TSMK - odškodnění 60 - trhy elektřina péče o vzhled obcí čištění města - smlouva ostatní číštění města čištění města ruční ostatní čištění města-vraky psí exkrementy čištění hřbitovů čištění komunikace - prům.zóny ostatní čištění (zastávky MHD) ostatní čištění (krajnice) 500 celkem celkem CELKEM Kapitola 12 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 5307 rozšíření monitor.míst na hřbitovy 200 rozšíření monitor.míst KMS (masokomb převaděč digitál GPS DR xŠkoda Oktavia (výměna za 5 let staré)-leasing 550 zabezp.budov PCO-Josífka,Severní 400 celkem 5857 celkem 2500 CELKEM

6 Kapitola 13 - úřad architektury a územního plánování provozní výdaje 3635 průzkumy a rozbory ÚPO zapracování platných ÚP do GIS Kladna 200 změny č.5 A+B+C ÚPNSÚ 60 - technická pomoc pořizovatele ÚPD 150 změny č.6 ÚPNSÚ -úpravy SEA 70 - architektnické studie pro Kladno 250 koncept ÚPO,změny ÚPNSÚ a ÚPZ územní studie pro celé ORP 300 ÚAP pro celé správní území ORP údaje o území GEPRO-doplatek 420 rezerva 500 celkem 1820 celkem 6680 CELKEM 8500 Kapitola 14 - prevence kriminality prevence kriminality 546 provozní výdaje 10 investice 1400 celkem 556 celkem 1400 CELKEM 1956 Kapitola 16 - odbor výpočetní techniky a informatiky výpočetní technika 9750 investice 7000 rezerva 3000 celkem celkem 7000 CELKEM Kapitola 17 - odbor sociální péče dávky sociální péče příspěvek na živobytí příspěvek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc mimořádná okamžitá pomoc-(soc.vyloučení) přísp.na péči o osobu blízkou jednoráz.přísp. na opatření zvl.pomůcek přísp. na zvýšené živ.náklady přísp. na krmivo pro vodícího psa přísp.na úhradu bezbariér.bytu a garáže přísp.na úpravu bytu přísp. na mot. vozidla přísp.na provoz mot. voz přísp. na individ.dopravu příspěvek na péči poštovné-složenky služby za dodání poukázek vratky dávek sociál. péče 150 celkem celkem 0 CELKEM

7 Kapitola 18 - oddělení komunikace s veřejností cestovní ruch Kultura pro Kladno s.r.o nevypořádaná úhrada ztráty Městská knihovna všeobecná kultura tisk, rozvoj lidských zdrojů 3600 převod vlastním fondům hosp. činnosti všeob. kultura cestovní ruch 90 rezerva pro KpK s.r.o celkem celkem 0 CELKEM Kapitola 19 - personální agendy mzdy a odvody z mezd Civilní obrana Městská policie refundace 130 samospráva 6460 zastupitelé volby MMK Sociál.fond rezerva na platy a odvody činnost místní správy spotřeba jazykové kurzy, překl internet, prezent cestovné (zahran.vztahy) pohoštění 60 - školení a vzdělávání služební cesty a cestovné poškození os. věci 5 - ost. náhrady 3 - služby pošt (MMK,odpady) služby pošt (Odbor soc.péče) tisk, časopisy 350 věcné dary 185 krajské volby 100 senátní volby 100 Centrum drogové prevence ochrana obyvatelstva požární ochrana (vč.smlouvy s HZS-300 tis.) 483 celkem Invest. výdaje celkem 0 CELKEM

8 Kapitola 20 - sociální fond stravenky klub důchodců 35 - závodní prevent.péče rezerva penzijní připojištění penzijní připojištění (Městská policie) 159 ošatné místní správa 50 vedení města 50 neuvolnění 70 celkem 5421 Invest. výdaje celkem 0 CELKEM 5421 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM INVEST. VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM Zásobník dalších investičních projektů kap.04 Zásobník dalších investičních projektů kap.10 rekonstrukce rekonstrukce elektrorozvodů MMK 1800 Meta úprava dvora MMK vč. odvodnění 3000 Vodárenská 1896-fasáda se zatepl oprava balkonů - radnice 600 střechy parkoviště-dvorní trakt MMK vč.zeleně 8000 Vodárenská Radnice obřadní síň 4000 Velvarská Komunikace, doprava výměny oken Doberská-chodník 2000 Vodárenská Unhošťská-chodník 3000 věžáky-eurookna komunikace-železničářů elektroinstalace -opravy Varšavská výstavba tělocvičny ZŠ Doberská,Kladno mateřské školy - komplexní rek Varšavská DD Kloze 8380 Varšavská SKSP Fontána 1680 Varšavská Kultura s.r.o. stoupačky-opravy Divadlo Lampion-opravy viz.plán údržby 7100 věžák Zámek-opravy viz. plán údržby 1000 věžák Zámecká zahrada-opravy viz.plán údržby 450 věžák Životní prostředí ekologické středisko Čabárna SAMK rekonstrukce sauny rek..kladenské sport.haly(khs) Rek. LK Sletiště - moder.technol rozšíření in-line dráhy 3000 zastřešení tribuny MS Sletiště výst.lanového centra v areálu MS Sletiště 6000 Zim.st.hl. budova výměna oken a dveří 2000 oprava komunikací v okolí AQUAPARKU 3000 Ostatní Vrapická plynofikace 7000 opěrné zdi Podprůhon areál MŠ-Rosenbaum. nám. 622, Dubí 4000 Kaple Dříň - dotace 500 Dětská hřiště - úpravy dle norem EU 5000 KpK-rekonstrukce.,modernizace

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Odbor správní - celkem 857,000 607,000

Odbor správní - celkem 857,000 607,000 Město Jeseník Schválený rozpočet města na r. 2013 Schváleno ZM 18.12.2012 Výdaje běžné (provoz) Rozpočet 2012 Rozpočet str.1 ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod placené úroky k úvěrům

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti:

POZVÁNKA. Majetkové záležitosti: POZVÁNKA na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.12.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více