Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji Brno, prosinec 2011

2 2

3 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Zastoupené: Ministerstvo životního prostředí sekce technické ochrany ŽP PhDr. Ivo Hlaváčem, ředitelem sekce technické ochrany ŽP Řešitelské pracoviště: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí, Líšeňská 33a, Brno Zastoupené: Řešitelský kolektiv: Ing. Jiřím Jedličkou, ředitelem divize Ing. Jiří Jedlička, zodpovědný řešitel, Mgr. Ivo Dostál Ing. Libor Špička Ing. Jakub Tichý 3

4 Obsah Obsah... 4 Úvod Analýza možností zavádění nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji Plnění základních podmínek pro zavedení nízkoemisních zón Identifikace měst a městských částí z pohledu znečištění ovzduší Posouzení měst z pohledu silniční sítě Dotazníkový průzkum Analýza a zhodnocení zahraničních zkušeností Analýza zahraničních příkladů řešení Monitoring dopadů u významných pilotních projektů Postup pro navrhování a zavedení nízkoemisních zón Návrh nízkoemisních zón Hodnocení dopadů Zavádění opatření Případová studie Závěr Přehled zkratek Literatura

5 Úvod Změna zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší přinesla obcím nový nástroj pro zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí, kterým jsou nízkoemisní zóny. Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění, resp. vozidel, jejichž emise nedosahují požadované úrovně. NEZ patří mezi účinné nástroje, které mohou města přijmout za účelem snížení emisí z dopravy. V praxi by se nemělo jednat pouze o samostatné opatření. Aby byl dosažený efekt co nejvyšší, nízkoemisní zóny by měly být součástí většího uceleného souboru opatření. Studie analyzuje možnost zavádění NEZ ve městech Moravskoslezského kraje z pohledu plnění požadavků daných zákonem o ochraně ovzduší a mapuje stanoviska zastupitelstev měst k možnosti jejich zavedení. Zároveň popisuje metodický postup pro navrhování a zavádění NEZ. Metodický postup popisuje posloupnost kroků a analýz vedoucích k výběru oblastí vhodných pro zavedení NEZ, tak aby byly splněny požadavky dané zákonem o ochraně ovzduší. Součástí tohoto postupu je časová posloupnost kroků předcházejících zavedení NEZ včetně těch, které je třeba realizovat po jejím vyhlášení. Použití analytické části metodického postupu je prakticky předvedeno na případové studii. 5

6 1 Analýza možností zavádění nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji 1.1 Plnění základních podmínek pro zavedení nízkoemisních zón Podle zákona 288/2011 Sb. ze dne 7. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se vkládá paragraf 7a, který říká že ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého z imisních limitů stanovených v prováděcím právním předpisu, může obec na svém území, nebo jeho části stanovit nařízením zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel. Imisní limity jsou stanoveny nařízením č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší, byl dne odeslán do Parlamentu ČR (sněm. tisk 449) uvádí imisní limity v příloze zákona (tab ). Tab. 1.1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg. m Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg. m -3 3 Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg. m Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg. m -3 0 Oxid uhelnatý maximální denní 10 mg. m -3 0 osmihodinový průměr 1) Benzen 1 kalendářní rok 5 μg. m -3 0 Částice PM10 24 hodin 50 μg. m ČásticePM10 1 kalendářní rok 40 μg. m -3 0 Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg. m -3 0 Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg. m -3 0 Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Tab. 1.2 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října 31. března) 20 μg. m -3 Oxidy dusíku 1) 1 kalendářní rok 30 μg. m -3 Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 6

7 Tab. 1.3 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM 10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Arsen 1 kalendářní rok 6 ng. m -3 Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng. m -3 Nikl 1 kalendářní rok 20 ng. m -3 Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng. m -3 Na území moravskoslezského kraje jsou opakovaně překračovány roční imisní limity více škodlivin. Denní limity jsou opakovaně překračovány v případě pevných částic frakce PM 10. V případě SO 2 nebylo překročení 24hodinového limitu zaznamenáno čtyři po sobě jdoucí roky, limitu pro zimní období pět po sobě jdoucích let. Překračování hodinových imisních limitů nebylo v analyzovaném období let zaznamenáno. Počty překročení uvedených imisních limitů v letech během sledovaném časovém období, stanovené na základě dat ČHMÚ [1], jsou uvedeny v tabulkách 1.4 a 1.5. Tab. 1.4 Překračování ročních imisních limitů sledovaných škodlivin na území MSK Lokalita Překročení ročního imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bohumín X X X X X X X X X X X 11 Český Těšín X X X X X X X X X X 10 Frýdek-Místek X X X X X X X 7 Havířov X X X X X X X X X X 10 Hlučín X 1 Karviná (4 stanice) X X X X X X X X X X 10 Kopřivnice X 1 Krnov X 1 Návsí u Jablunkova X 1 Opava X X X 3 Orlová X X X X X X X X X 9 Ostrava (14 stanic) X X X X X X X X X X X 11 Petrovice u Karviné X 1 Studénka X X X X X 5 Třinec (3 stanice) X X X X X X X X X 9 Věřňovice X X X X X X X X X X 10 Zbyslavice X 1 Tab. 1.5 Překračování 24hodinových imisních limitů sledovaných škodlivin na území MSK Lokalita Překročení 24hodinového imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bohumín X X X X X X X X X X X 11 Čeladná X X X 3 Český Těšín X X X X X X X X X X X 11 Frýdek-Místek X X X X X X X X X X X 11 Havířov X X X X X X X X X X X 11 Karviná (3 stanice) X X X X X X X X X X X 11 Lubina X X X 3 Návsí u Jablunkova X X X X X X 6 Opava X X X X X X X X X X 10 7

8 Lokalita Překročení 24hodinového imisního limitu libovolné škodliviny Počet Orlová X X X X X X X X X X 10 Ostrava (12 stanic) X X X X X X X X X X X 11 Petrovice u Karviné X 1 Studénka X X X X X X X X X X 10 Třinec (3 stanice) X X X X X X X X X X 10 Věrňovice X X X X X X X X X X X 11 Statutární město Ostrava bylo s ohledem na jeho velikost a množství měřících stanic podrobeno podrobnější analýze. Na území města jsou opakovaně překračovány roční imisní limity více škodlivin. Denní limity jsou opakovaně překračovány v případě pevných částic frakce PM 10. Překračování hodinových imisních limitů nebylo v analyzovaném období let zaznamenáno. Počty těchto překročení imisních limitů v letech ve sledovaném časovém období, stanovené na základě dat ČHMÚ[1], jsou uvedeny v tabulkách 1.6 a 1.7. Tab. 1.6 Překračování ročních imisních limitů sledovaných škodlivin na území Ostravy Překročení ročního imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bartovice X X X X 4 Českobratrská 1) X X X X X X 6 fak. nemocnice X X X 3 Fifejdy X X X X X X X X X 9 Mariánské Hory X X X X X 5 Novinářská X 1 Por./V. obvod X X 2 Poruba/ČHMÚ X X X X X X X X 8 Přívoz X X X X X X X X X X X 11 Přívoz HS X X X X 4 Přívoz ZÚ X X X 3 Radvanice X X X 3 Radvanice ZÚ X 1 Zábřeh X X X X X X X X X X 10 Poznámka: 1) Hot spot Tab. 1.7 Překračování 24hodinových imisních limitů sledovaných škodlivin na území Ostravy Překročení 24hodinového imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bartovice X X X X 4 Českobratrská 1) X X X X X X 6 Fifejdy X X X X X X X X X X X 11 Mariánské Hory X X X X 4 Por./V. obvod X X X X X 5 Poruba/ČHMÚ X X X X X X X X 8 Přívoz X X X X X X X X X X X 11 Přívoz HS X X 2 Přívoz ZÚ X X X 3 Radvanice X X X X X 5 Radvanice ZÚ X 1 Zábřeh X X X X X X X X X X X 11 Poznámka: 1) Hot spot 8

9 Na základě provedené analýzy byly identifikovány městské obvody, v nichž dochází k opakovanému překračování některého z imisních limitů. Jedná se o obvody (viz obr. 1.1): Obr. 1.1 Městské obvody s překročením některého imisního limitu, vč. monitorovacích stanic (aktivních i zrušených) Z mapy na obr. 1.1 je patrné, že k překračování imisních limitů bude pravděpodobně docházet i v jiných městských obvodech, ve kterých nejsou instalovány monitorovací stanice. Pro podrobnější vymezení nejvíce postižených oblastí je vhodné použití rozptylových studií. Výsledky rozptylových studií zpracovaných Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě ukazují, že nejvyšších koncentrací PM 10 je dosahováno ve významných průmyslových částech města (v důsledku zdrojů v areálech společností ArcelorMittal Ostrava a.s., OKD, OKK a.s., Dalkia. Česká republika, a.s., a zdroje na území Hulváků a Vítkovic) a v ostatních částech města především v centru města a v okolí frekventovaných komunikací (Bohumínská, Hlučínská, Mariánskohorská, 28. října, Místecká, Frýdecká, Českobratrská) a jejich křižovatek 9

10 (především Sad Boženy Němcové, Nová Ves Vodárna, 17. listopadu apod.), a také v západní části města, tj. Poruba a okolní městské části [2]. Nejvyšší koncentrace NO 2 jsou dosahovány v okolí hlavních komunikací a jejich křižovatek, především v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice. Vysoké koncentrace jsou dále v městských obvodech Nová Ves, Třebovice, Svinov a Poruba. V případě B(a)P je cílový imisní limit 1 ng. m -3 dlouhodobě překračován ve většině městských částí. Na nejvyšších koncentracích se podílejí především koksovny OKD a.s., OKK a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s. [2]. Nejvyšších ročních koncentrací je dosahováno především v městských částech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky a Radvanice a Bartovice. Srovnáním oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu překračování zdravotních limitů znečištění ovzduší v letech (obr. 1.2), zjistíme, že všechna města s počtem obyvatel nad spadají opakovaně do těchto oblastí s výjimkou Bruntálu. Město Bruntál se v uvedených oblastech nacházelo jen jednou. Obr. 1.2 Překračování zdravotních limitů znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji 10

11 1.2 Identifikace měst a městských částí z pohledu znečištění ovzduší Na území Moravskoslezského kraje se nachází 41 obcí, z nichž je 30 obcí s pověřeným úřadem. Podle administrativního členění je na území kraje 22 obcí s rozšířenou působností. Pro účely studie bude seznam obcí zredukován na obce s počtem obyvatel vyšším než V menších obcích je obtížné vymezení NEZ z důvodu jejich rozlohy, urbanistického členění a dopravního řešení. Přehled obcí s více než obyvatel je uveden v tab Tab. 1.8 Přehled obcí s více než obyvatel Obec Počet obyvatel 1) Rozloha 1) [km 2 ] Spadá opakovaně do OZKO Naměřeno opakované překračování imisních limitů Je v obci lázeňské místo nebo je obec součástí zvláště chráněného území Ostrava ,22 ano ano ne Havířov ,08 ano ano ne Karviná ,52 ano ano ano Frýdek-Místek ,53 ano ano ne Opava ,61 ano ano ne Třinec ,37 ano ano ne Orlová ,67 ano ano ne Nový Jičín ,70 ano není stanice ne Český Těšín ,81 ano ano ne Krnov ,30 ano ne ne Kopřivnice ,48 ano ne ne Bohumín ,03 ano ano ne Bruntál ,35 ne není stanice ne Hlučín ,14 ano ne ne Frenštát p. Radhoštěm ,43 ano není stanice ne Studénka ,91 ano ano ne Pozn.: 1) Údaj podle Statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2010[c] Z pohledu překračování imisních limitů stanovených pro lidské zdraví splňují podmínky pro zavedení NEZ podle zákona všechny obce uvedené v tab. 1.8, s výjimkou Bruntálu. Jedna obec splňuje podmínku existence lázeňského místa. 11

12 1.3 Posouzení měst z pohledu silniční sítě Další podmínka zavedená zákonem 288/2011 Sb. ze dne 7. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se týká průjezdních komunikací. Do zákona o ochraně ovzduší se vkládá paragraf 7a, který v bodě 2 říká že Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit stejné dopravní spojení. V kapitole budou posouzena města definovaná v kapitole 1.2. Bohumín Městem prochází silnice I/67 vedoucí k polské hranici a v opačném směru na Karvinou, II/647 ve směru na Ostravu a II/471 ve směru na Rychvald. Současná silniční síť nenabízí vhodné podmínky pro zavedení NEZ. Situaci by mohlo změnit dobudování východního obchvatu města (přeložka I/67). Pro vytvoření NEZ by byla vhodná oblast vymezená silnicí II/647, přeložkou silnice I/67, ulicemi Jana Palacha, Štefánikovou, 9. května, Jeremenkovou a Drátovenskou. Vyjmenované komunikace by tvořily hranici zóny a zároveň objízdnou trasu. Obr. 1.3 Mapa silniční sítě Bohumín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 12

13 Bruntál Ve městě nedochází k opakovanému překračování zdravotních limitů znečištění ovzduší. Tím není splněna základní podmínka pro zavedení NEZ podle zákona o ochraně ovzduší. Český Těšín Český Těšín se nachází na spojnici silnic I/67 (Karviná), I/11 (Havířov, Ostrava), II/648 a R48 (Frýdek-Místek), I/11/E75 (Třinec, Jablunkov, Čadca (SK)). Silnice E75 tvoří západní obchvat města a na území ČR je zakončena hraničním přechodem Chotěbuz/Boguszowice. Z východu je město ohraničeno státní hranicí se dvěma hraničními přechody lokálního významu s jednosměrnými komunikacemi. Pokud by se uvažovala NEZ v kterékoli části města ohraničené komunikací E75 a státní hranicí, je zajištěno splnění podmínky pro objízdnou trasu podle zákona o ochraně ovzduší s výjimkou komunikace II/648. Obr. 1.4 Mapa silniční sítě Český Těšín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 13

14 Frenštát pod Radhoštěm Městem procházejí silnice I/58 (směr Rožnov pod Radhoštěm a Ostrava) a II/483 (ve směru na Frýdlant nad Ostravicí. V důsledku vedení tranzitní trasy (I/58) městem bez možnosti výběru objízdné trasy a celkovému uspořádání stávající silniční sítě nejsou ve městě zajištěny podmínky pro vybudování NEZ. Vybudování plánované přeložky silnice I/58, přeložky silnice II/483 v úseku Veřovice Frenštát pod Radhoštěm, severního obchvatu města (II/483) a přeložky II/483 v úseku Frenštát p. R. Kunčice pod Ondřejníkem odvede tranzitní dopravu mimo území města. Při tomto výhledovém stavu silniční sítě by vytvoření NEZ nepřineslo očekávaný efekt. Obr. 1.5 Mapa silniční sítě Frenštát pod Radhoštěm a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 14

15 Frýdek-Místek Město je protnuto silnicemi R56 (Frýdlant nad Ostravicí Ostrava) a I/48 (Český Těšín Nový Jičín, D1). Další významné silnice jsou II/477 ve směru na Ostravu, kopírující silnici R56 východním směrem a II/473 ve směru na Šenov a Ostravu, která na území města kopíruje směr silnice R56. Současné členění silniční sítě neumožňuje efektivní volbu oblasti pro NEZ. Pokud by byl vybudován jižní obchvat města (R48), potom se jako NEZ nabízí oblast mezi stávající trasou I/48 a nově vybudovanou rychlostní komunikací R48, případně rozšířená o oblast ohraničenou silnicí II/477 a II/473. Obr. 1.6 Mapa silniční sítě Frýdek-Místek a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 15

16 Havířov Město protíná silnice I/11 vedoucí ve směru na Ostravu a na Český Těšín. Silniční síť neumožňuje vytvoření objízdné trasy pro NEZ podle požadavků zákona o ochraně ovzduší. Obr. 1.7 Mapa silniční sítě Havířov a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 16

17 Hlučín Město protíná silnice I/56 ve směru na Opavu a na Ostravu a silnice II/469 ve směru na Ostravu (západní část). Stávající skladba silniční sítě neumožňuje efektivní vytvoření NEZ. Po plánované realizaci přeložek a homogenizace šířkového uspořádání komunikace I/56 v úseku Opava - Ludgeřovice dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo území města. Za této situace by vytvoření NEZ nepřineslo očekávaný efekt. Obr. 1.8 Mapa silniční sítě Hlučín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 17

18 Karviná Městem prochází silnice I/67 ve směru na Bohumín a na Český Těšín a dále silnice I/59 od Ostravy. Město svým uspořádáním a strukturou silniční sítě neumožňuje efektivní vytvoření NEZ. V Karviné se nachází lázeňské místo Lázně Darkov. Lázeňská místa mohou vyhlásit NEZ i pokud na jejich územích nejsou překračovány imisní limity. Vzhledem k velikosti a členění Lázní Darkov a organizaci dopravy na jejich území nemá budování NEZ význam. V budoucnu je plánována přeložka silnice I/67, která bude tvořit jihozápadní obchvat města. Tím dojde k odklonění tranzitní dopravy mimo hustě zastavěné území. Za tohoto stavu se nabízí více možností jak navrhnout případnou NEZ, jako například oblast vymezená přeložkou I/67 a její původní trasou, případně rozšířená i za původní komunikaci I/67. Obr. 1.9 Mapa silniční sítě Karviná a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 18

19 Kopřivnice Městem prochází silnice II/480 ve směru na Příbor a II/482 ve směru na Nový Jičín. Uvedené komunikace nemají význam pro tranzitní dopravu. Jako oblast vhodná pro návrh NEZ, která splňuje požadavky zákona o ochraně ovzduší je oblast vymezená silnicí II/480 a železniční tratí. Ve městě nejsou vybudovány parkovací kapacity vně této oblasti a vzhledem k jeho velikosti zde není zaveden systém MHD. Z uvedených důvodů by NEZ představovala vysoké investiční náklady a vzhledem k nízkým dopravním intenzitám by dosažený efekt byl nízký. Obr Mapa silniční sítě Kopřivnice a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 19

20 Krnov Město protíná silnice I/45 ve směru Bruntál, česko-polská státní hranice a silnice I/57 ve směru Opava, česko-polská státní hranice. Město svou stávající silniční sítí není vhodné pro vytvoření NEZ. Plánovaná stavba severního obchvatu (I/57) a západního obchvatu (I/45), včetně napojení na I/57, odvede tranzitní dopravu mimo území města. Vytvoření NEZ při výhledovém stavu silniční sítě by nepřineslo očekávaný efekt. Obr Mapa silniční sítě Krnov a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 20

21 Nový Jičín Město v současnosti protíná silnice I/48 (směr Hranice a Frýdek-Místek), tvořící obchvat města ve směru západ - východ. Severo-jižním směrem město protíná silnice I/57 v trase vedoucí přímo jeho centrem. Za těchto předpokladů není město z pohledu silniční sítě vhodné pro efektivní vytvoření NEZ. Po dobudování Palačovské spojky na silnici I/35 a rychlostní silnice R48 však bude moci být dálková tranzitní doprava dnes procházející centrem města po silnici I/57 převedena na novou trasu ve směru MÚK Nový Jičín-východ R48 MÚK Palačov Palačovská spojka (I/35) Valašské Meziříčí. Objízdná trasa pro místní obsluhu obcí jižně od Nového Jičína může být řešena po komunikacích III. třídy ve východní části města v trase MÚK Nový Jičín-východ (R48) ul. Suvorovova ul. Svatopluka Čecha ul. Riegrova ul. Beskydská ul. Žilinská. Vytyčení takové objízdné trasy si však vyžádá podrobnou dopravní studii řešící technické podmínky i environmentální dopady takového kroku. Tyto komunikace společně s trasou rychlostní silnice R48 tvoří hranici maximálně možné velikosti NEZ. Obr Mapa silniční sítě Nový Jičín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 21

22 Opava Městem prochází silnice I/11 (Bruntál Ostrava), I/57 (Krnov, hraniční přechod s Polskem Nový Jičín), I/46 (Olomouc - hraniční přechod Sudice / Pietraszyn), I/56 (směr Hlučín, Ostrava) a II/464 ve směru na Studénku. Při současném stavu silniční sítě je pro NEZ vhodná oblast ohraničeném ulicemi Krnovská, U Jaktařské brány, Olbrichova, Nádražní okruh, Praskova, nám. Osvoboditelů, Ratibořská, Vrchní, Rolnická, U Dráhy, Palhanecká. Po dobudování tzv. středního městského okruhu bude pro NEZ vhodná celá oblast uvnitř okruhu za předpokladu splnění požadavků na objízdné trasy podle zákona o ochraně ovzduší. Obr Mapa silniční sítě Opava a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 22

23 Orlová Město protíná v severojižním směru silnice II/474, která prochází okrajovou částí města. Zbytek silniční sítě tvoří místní komunikace. Pro vytvoření NEZ se nabízí oblast vymezená silnicemi II/474, I/59, II/470 a ulicemi Slezskou a Masarykovou třídou. Ovšem vzhledem k typu a hustotě zástavby by vytvoření NEZ nepřineslo očekávaný efekt. Obr Mapa silniční sítě Orlová a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 23

24 Ostrava Městem prochází 5 hlavních tranzitních tras, a to Opava Bohumín, Opava Český Těšín, Frýdek-Místek Bohumín, Příbor Bohumín a dálnice D1 Olomouc státní hranice (PL). Trasa Opava Bohumín je vedena po silnici I/11, ulicemi Opavská, 17. listopadu a Rudná, přičemž část ulice Rudná tvoří jižní větev městského dopravního okruhu. Pokračuje východní větví městského dopravního okruhu po silnici II/477 ulicemi Frýdecká a Bohumínská. Od křižovatky s ulicemi Muglinovskou a Orlovskou dále pokračuje po silnici II/647 ulicí Bohumínskou. Trasa Opava Český Těšín je vedena po silnici I/11, ulicemi Opavská, 17. listopadu a Rudná, vede pro trase jižní části městského dopravního okruhu (součást ulice Rudná) a pokračuje dále po ulici Rudná na hranice města. Trasa Frýdek-Místek Bohumín je vedena po silnici R56, ulicí Místeckou, po silnici I/11 ulicí Rudnou a pokračuje východní větví městského dopravního okruhu po silnici II/477 ulicemi Frýdecká a Bohumínská. Od křižovatky s ulicemi Muglinovskou a Orlovskou dále pokračuje po silnici II/647 ulicí Bohumínskou. Trasa Příbor Bohumín je vedena po silnici I/58 ulicí Plzeňskou, napojuje se na jižní část městského dopravního okruhu, vedenou po silnici I/11 ulicí Rudnou a pokračuje východní větví městského dopravního okruhu po silnici II/477 ulicemi Frýdecká a Bohumínská. Od křižovatky s ulicemi Muglinovskou a Orlovskou dále pokračuje po silnici II/647 ulicí Bohumínskou. Na základě provedených analýz a za stávající silniční sítě byly vybrány dvě vhodné oblasti pro zavedení nízkoemisní zóny, a to širší centrum města a Poruba a Svinov. Vymezení NEZ je navrženo následovně: Centrum města - hranice je tvořena ulicemi Na Karolíně, 28. října, Cingrova, Cihelní, Mariánskohorská Muglinovská a řekou Ostravicí. Dokončení všech etap prodloužení Mostecké ulice a zprovoznění komunikace v plném profilu umožní odklonit dopravu na objízdné komunikace vedoucí po obvodu NEZ a provést zklidnění dopravy v ulici Českobratrské. Poruba - NEZ na území městských částí Poruba a Svinov a je vymezena ulicemi Bílovecká, Rudná, 17. listopadu, Opavská. Po realizaci plánovaných silničních staveb a výstavbě plánovaných dopravních terminálů se nabízí rozšíření NEZ širšího centra města na velkou oblast tvořenou silnicemi I/11, II/477 a II/647, případně dálnicí D1, pokud by úsek vedoucí městem nebyl zpoplatněn. Po dokončení stavby I/11 prodloužená Rudná se nabízí možnost zónu v Porubě a Svinově rozšířit o oblast tvořenou ulicemi 17. listopadu, Rudná, Opavská. Stejně tak po realizaci staveb III/ Nová Bílovecká, Revitalizace přednádraží Svinov, II. etapa a II/479, III/ Revitalizace přednádraží Svinov II. etapa by v budoucnu umožnili rozšíření NEZ o oblast mezi stávající ulicí Bíloveckou a nově vzniklou komunikací vedoucí podél železniční tratě. Stavba II/470 Severní spoj by umožnila rozšířit zónu o oblast od ulice Opavské po tuto nově vybudovanou komunikaci. Cílová zóna by tedy mohla být vymezena silnicemi 24

25 I/11, III/4785 Nová Bílovecká, II/470 Severní spoj a ulicemi Bedřicha Nikodema a Opavskou Obr Mapa silniční sítě část Ostravy a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 25

26 Studénka Obec Studénka leží na silnici 464, která zajišťuje dopravní spojení mezi Opavou a Příborem a v blízkosti dálnice D1 na trase Olomouc Ostrava. V současné době probíhá výstavba přeložky silnice 464, která má zajišťovat funkci jižního obchvatu obce a zajistí napojení na D1 a napojení na silnici 647. Po dokončení přeložky dojde ke zklidnění dopravy v obci a odklonu tranzitní dopravy mimo obydlené území obce. V důsledku změny dopravní situace nemá význam uvažovat o realizaci nízkoemisní zóny. Obr Mapa silniční sítě Studénka a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 26

27 Třinec Městem prochází silnice II. třídy č. 468, která se na koncích města napojuje na silnici I/11 a II/476 vedoucí od silnice I/11 k silničnímu hraničnímu přechodu Horní Lištná/Leszna Górna. Silnice I/11 tvoří jihozápadní obchvat města, odvádějící tranzitní dopravu ve směru na Karvinou a na Slovensko směrem na Čadcu a Žilinu. Rozmístění komunikací nabízí možnost navržení NEZ na území města vymezeném komunikacemi I/11 a II/468. Odvedením tranzitní dopravy mimo zastavěné území po komunikaci I/11 klesá význam realizace NEZ. Obr Mapa silniční sítě Třinec a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 1.4 Dotazníkový průzkum Předchozí kapitola představila možnosti a případnou účinnost zavedení NEZ z pohledu stávající dopravní infrastruktury a z pohledu zpracovatele studie. Nicméně v rámci celého konceptu studie jsme chtěli znát i názor samotných obcí na tuto problematiku. Jako nástroj pro získání informací jsme zvolili formu dotazníkového šetření zaslaného em na 16 obcí, které by podle zákona mohli vyhlásit NEZ. Pro doplnění informací jsme osobně navštívili zástupce 5 obcí a diskutovali danou problematiku. Dotazník byl koncipován velmi jednoduše s cílem získat základní informace a postoj obce k možnostem zavedení NEZ. Byly formulovány 3 otázky. První otázka byla Zákon č. 86/2002, o ochraně ovzduší, umožňuje vyhlášení nízkoemisní zóny (dále NEZ) v obcích/městech kde dochází k překračování imisních limitů nebo v lázeňských místech. Plánujete ve vaší obci/městě zavedení NEZ?. Důvodem položení otázky, bylo získat jednoznačnou odpověď o skutečném zájmu obcí k zavádění NEZ. Následovala otázka Popište důvody, které vedly 27

28 k tomuto rozhodnutí.. Cílem otázky bylo zjistit, jaká omezení nebo překážky obec vnímá při případném zavedení NEZ, nebo proč naopak o zavedení tohoto opatření uvažuje. Třetí a poslední otázka Co vám chybí k zahájení přípravných prací nebo ke změně rozhodnutí v případě záporného stanoviska k zavedení NEZ, byla položena s cílem zjistit, zda obce v případě plánovaného zavedené NEZ mají dostatek informací a podkladů pro zahájení prací a úspěšné zavedení. V případě záporného stanoviska, co obec vnímá jako překážku pro zavedení NEZ, případně co by obec potřebovala pro změnu svého stanoviska. Dotazníkové šetření a doplňková interview potvrdila závěry uvedené v předchozí kapitole, že většina oslovených měst nepředpokládá v nejbližší době zavedení NEZ a to především z důvodu chybějící infrastruktury zajišťující podmínku objízdných tras. Nicméně z odpovědí a doplňkových interview lze usuzovat, že některé z obcí by svůj názor na zavedení NEZ mohly změnit a to v případě dobudování příslušné infrastruktury. Obce mají určité obavu především se zastaralostí vozového parku u residentů a finančně limitujícími možnostmi pro obměnu. Některé obce nejsou přesvědčeny, že by zavedení NEZ významně přispělo ke změně kvality ovzduší na území obce. Z došlých odpovědí je ale zřejmé, že obce vnímají dopravu jako problém a ve většině případů se snaží hledat účinná opatření k její regulaci. Mezi opatření jsou zmíněna: změna dopravního prostředku (větší využití veřejné dopravy včetně možnosti zavedení vlakotramvají ), organizace veřejné dopravy zavedením přestupních terminálů a v neposlední řadě dobudování obchvatů a řešení zpoplatnění D1 v okolí Ostravy. Obce, které uvítaly možnost zavedení NEZ a projevily zájem na realizace, jedná se především o lázeňské oblasti, je požadavek na určité metodické vedení jak postupovat při samotném zavádění NEZ. Celkově lze z dotazníkového šetření usoudit na jistou obavu, zda zavedení NEZ významně přispěje ke změně kvality ovzduší v MSK; nemožnost zavedení NEZ z důvodu absence objízdných tras; obavu z pohledu obměny vozového parku; snahu hledat a realizovat jiná opatření pro redukci dopravy. 28

29 2 Analýza a zhodnocení zahraničních zkušeností 2.1 Analýza zahraničních příkladů řešení Nízkoemisní zóny (NEZ), v zahraničí označované jako (Low Emission Zone) jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění. V praxi je vjezd takových vozidel zakázán, nebo zpoplatněn, pokud emise vozidel nedosahují požadované úrovně. NEZ jsou jedním z nejúčinnějších opatření, které mohou města přijmout za účelem snížení emisí z dopravy. Výchozím kritériem pro omezení vjezdu vozidel do nízkoemisních zón je plnění emisních norem. U starších vznětových motorů bývá často požadováno dovybavení filtrem pevných částic. Ve většině evropských zemí, kde je realizována NEZ bývá omezen vjezd těžkých nákladních vozidel, a také autobusů nad 5 tun. Některé zóny omezují pohyb všech dvoustopých motorových vozidel a některé dokonce omezují i pohyb motocyklů. S výjimkou Itálie jsou všechny nízkoemisní zóny v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce. V Itálii se omezení v jednotlivých městech liší, někde jsou platná jen v zimních měsících, jinde například jen v pracovní dny v omezeném časovém intervalu. Od října 2010 fungují NEZ v sedmi zemích, viz tabulka 2.1. Tab. 2.1 Přehled nízkoemisních zón Stát Přehled NEZ Omezení Dánsko 4 města nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny Itálie 101 měst ve 40 provinciích (11 oblastech) tunel Mont Blanc všechna vozidla včetně motocyklů nákladní vozidla Německo 31 měst všechna vozidla Nizozemí 12 měst nákladní vozidla nad 3,5 tuny Rakousko dálnice A12 nákladní vozidla nad 7,5 tuny a nákladní vozidla nad 3,5 tuny v noci Švédsko 6 měst nákladní vozidla a autobusy Velká Británie 2 města 1 město nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny, 1 město autobusy místní veřejné dopravy Pokud nebereme v úvahu italská města, kde nejde o klasické nízkoemisní zóny, ale o zóny s limitovanou dopravou, pak většina nízkoemisních zón v zahraničí je realizována ve městech se více než obyvateli (83 %). V moravskoslezském kraji spadají do kategorie měst do obyvatel všechna města s výjimkou Ostravy. Přehled měst nad obyvatel je uveden v tab

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ Nízkoemisní zóny v České republice - Metodická podpora zavádění NEZ Legislativa Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

ČASTO KLADENÉ DOTAZY ČASTO KLADENÉ DOTAZY 1. Na jakém území se nízkoemisní zóna nachází a kdy bude platit?...2 2. Existuje objízdná trasa?...3 3. Jak poznám hranici nízkoemisní zóny?...4 4. Jak si musím označit vozidlo, abych

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Stávající systém tras pro nákladní dopravu v Ostravě je veden po silniční síti a místních komunikacích tak, aby zohledňoval potřeby dopravní obsluhy

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech

Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Nízkoemisní zóny ve vybraných evropských městech Beroun 10. listopadu 2010 Mgr. Veronika Tomášková Evropské země s LEZ: Dánsko (Miljøzone) Itálie (Zona a traffico limitato) Německo (Umwelt Zone) Nizozemí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.cz Obsah prezentace KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA Specifické vlastnosti dopravy jako zdroje znečištění ovzduší Zonální přístup

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Omezení negativních vlivů motorové dopravy na kvalitu ovzduší ve statutárním městě Ostrava Omezení vjezdu do centra Ostravy v době smogové situace

Omezení negativních vlivů motorové dopravy na kvalitu ovzduší ve statutárním městě Ostrava Omezení vjezdu do centra Ostravy v době smogové situace Omezení negativních vlivů motorové dopravy na kvalitu ovzduší ve statutárním městě Ostrava Ing. Josef Laža, Ostravské komunikace, a.s., laza@okas.cz The statutory city of Ostrava has had problems with

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Brno, leden 2013 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Zadavatel: Zastoupené: Hlavní město

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více