Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji Brno, prosinec 2011

2 2

3 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Zastoupené: Ministerstvo životního prostředí sekce technické ochrany ŽP PhDr. Ivo Hlaváčem, ředitelem sekce technické ochrany ŽP Řešitelské pracoviště: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí, Líšeňská 33a, Brno Zastoupené: Řešitelský kolektiv: Ing. Jiřím Jedličkou, ředitelem divize Ing. Jiří Jedlička, zodpovědný řešitel, Mgr. Ivo Dostál Ing. Libor Špička Ing. Jakub Tichý 3

4 Obsah Obsah... 4 Úvod Analýza možností zavádění nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji Plnění základních podmínek pro zavedení nízkoemisních zón Identifikace měst a městských částí z pohledu znečištění ovzduší Posouzení měst z pohledu silniční sítě Dotazníkový průzkum Analýza a zhodnocení zahraničních zkušeností Analýza zahraničních příkladů řešení Monitoring dopadů u významných pilotních projektů Postup pro navrhování a zavedení nízkoemisních zón Návrh nízkoemisních zón Hodnocení dopadů Zavádění opatření Případová studie Závěr Přehled zkratek Literatura

5 Úvod Změna zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší přinesla obcím nový nástroj pro zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí, kterým jsou nízkoemisní zóny. Nízkoemisní zóny (NEZ) jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění, resp. vozidel, jejichž emise nedosahují požadované úrovně. NEZ patří mezi účinné nástroje, které mohou města přijmout za účelem snížení emisí z dopravy. V praxi by se nemělo jednat pouze o samostatné opatření. Aby byl dosažený efekt co nejvyšší, nízkoemisní zóny by měly být součástí většího uceleného souboru opatření. Studie analyzuje možnost zavádění NEZ ve městech Moravskoslezského kraje z pohledu plnění požadavků daných zákonem o ochraně ovzduší a mapuje stanoviska zastupitelstev měst k možnosti jejich zavedení. Zároveň popisuje metodický postup pro navrhování a zavádění NEZ. Metodický postup popisuje posloupnost kroků a analýz vedoucích k výběru oblastí vhodných pro zavedení NEZ, tak aby byly splněny požadavky dané zákonem o ochraně ovzduší. Součástí tohoto postupu je časová posloupnost kroků předcházejících zavedení NEZ včetně těch, které je třeba realizovat po jejím vyhlášení. Použití analytické části metodického postupu je prakticky předvedeno na případové studii. 5

6 1 Analýza možností zavádění nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji 1.1 Plnění základních podmínek pro zavedení nízkoemisních zón Podle zákona 288/2011 Sb. ze dne 7. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se vkládá paragraf 7a, který říká že ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého z imisních limitů stanovených v prováděcím právním předpisu, může obec na svém území, nebo jeho části stanovit nařízením zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel. Imisní limity jsou stanoveny nařízením č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší, byl dne odeslán do Parlamentu ČR (sněm. tisk 449) uvádí imisní limity v příloze zákona (tab ). Tab. 1.1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Maximální počet překročení Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg. m Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg. m -3 3 Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg. m Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg. m -3 0 Oxid uhelnatý maximální denní 10 mg. m -3 0 osmihodinový průměr 1) Benzen 1 kalendářní rok 5 μg. m -3 0 Částice PM10 24 hodin 50 μg. m ČásticePM10 1 kalendářní rok 40 μg. m -3 0 Částice PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg. m -3 0 Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg. m -3 0 Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Tab. 1.2 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října 31. března) 20 μg. m -3 Oxidy dusíku 1) 1 kalendářní rok 30 μg. m -3 Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 6

7 Tab. 1.3 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM 10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Arsen 1 kalendářní rok 6 ng. m -3 Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng. m -3 Nikl 1 kalendářní rok 20 ng. m -3 Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng. m -3 Na území moravskoslezského kraje jsou opakovaně překračovány roční imisní limity více škodlivin. Denní limity jsou opakovaně překračovány v případě pevných částic frakce PM 10. V případě SO 2 nebylo překročení 24hodinového limitu zaznamenáno čtyři po sobě jdoucí roky, limitu pro zimní období pět po sobě jdoucích let. Překračování hodinových imisních limitů nebylo v analyzovaném období let zaznamenáno. Počty překročení uvedených imisních limitů v letech během sledovaném časovém období, stanovené na základě dat ČHMÚ [1], jsou uvedeny v tabulkách 1.4 a 1.5. Tab. 1.4 Překračování ročních imisních limitů sledovaných škodlivin na území MSK Lokalita Překročení ročního imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bohumín X X X X X X X X X X X 11 Český Těšín X X X X X X X X X X 10 Frýdek-Místek X X X X X X X 7 Havířov X X X X X X X X X X 10 Hlučín X 1 Karviná (4 stanice) X X X X X X X X X X 10 Kopřivnice X 1 Krnov X 1 Návsí u Jablunkova X 1 Opava X X X 3 Orlová X X X X X X X X X 9 Ostrava (14 stanic) X X X X X X X X X X X 11 Petrovice u Karviné X 1 Studénka X X X X X 5 Třinec (3 stanice) X X X X X X X X X 9 Věřňovice X X X X X X X X X X 10 Zbyslavice X 1 Tab. 1.5 Překračování 24hodinových imisních limitů sledovaných škodlivin na území MSK Lokalita Překročení 24hodinového imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bohumín X X X X X X X X X X X 11 Čeladná X X X 3 Český Těšín X X X X X X X X X X X 11 Frýdek-Místek X X X X X X X X X X X 11 Havířov X X X X X X X X X X X 11 Karviná (3 stanice) X X X X X X X X X X X 11 Lubina X X X 3 Návsí u Jablunkova X X X X X X 6 Opava X X X X X X X X X X 10 7

8 Lokalita Překročení 24hodinového imisního limitu libovolné škodliviny Počet Orlová X X X X X X X X X X 10 Ostrava (12 stanic) X X X X X X X X X X X 11 Petrovice u Karviné X 1 Studénka X X X X X X X X X X 10 Třinec (3 stanice) X X X X X X X X X X 10 Věrňovice X X X X X X X X X X X 11 Statutární město Ostrava bylo s ohledem na jeho velikost a množství měřících stanic podrobeno podrobnější analýze. Na území města jsou opakovaně překračovány roční imisní limity více škodlivin. Denní limity jsou opakovaně překračovány v případě pevných částic frakce PM 10. Překračování hodinových imisních limitů nebylo v analyzovaném období let zaznamenáno. Počty těchto překročení imisních limitů v letech ve sledovaném časovém období, stanovené na základě dat ČHMÚ[1], jsou uvedeny v tabulkách 1.6 a 1.7. Tab. 1.6 Překračování ročních imisních limitů sledovaných škodlivin na území Ostravy Překročení ročního imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bartovice X X X X 4 Českobratrská 1) X X X X X X 6 fak. nemocnice X X X 3 Fifejdy X X X X X X X X X 9 Mariánské Hory X X X X X 5 Novinářská X 1 Por./V. obvod X X 2 Poruba/ČHMÚ X X X X X X X X 8 Přívoz X X X X X X X X X X X 11 Přívoz HS X X X X 4 Přívoz ZÚ X X X 3 Radvanice X X X 3 Radvanice ZÚ X 1 Zábřeh X X X X X X X X X X 10 Poznámka: 1) Hot spot Tab. 1.7 Překračování 24hodinových imisních limitů sledovaných škodlivin na území Ostravy Překročení 24hodinového imisního limitu libovolné škodliviny Počet Bartovice X X X X 4 Českobratrská 1) X X X X X X 6 Fifejdy X X X X X X X X X X X 11 Mariánské Hory X X X X 4 Por./V. obvod X X X X X 5 Poruba/ČHMÚ X X X X X X X X 8 Přívoz X X X X X X X X X X X 11 Přívoz HS X X 2 Přívoz ZÚ X X X 3 Radvanice X X X X X 5 Radvanice ZÚ X 1 Zábřeh X X X X X X X X X X X 11 Poznámka: 1) Hot spot 8

9 Na základě provedené analýzy byly identifikovány městské obvody, v nichž dochází k opakovanému překračování některého z imisních limitů. Jedná se o obvody (viz obr. 1.1): Obr. 1.1 Městské obvody s překročením některého imisního limitu, vč. monitorovacích stanic (aktivních i zrušených) Z mapy na obr. 1.1 je patrné, že k překračování imisních limitů bude pravděpodobně docházet i v jiných městských obvodech, ve kterých nejsou instalovány monitorovací stanice. Pro podrobnější vymezení nejvíce postižených oblastí je vhodné použití rozptylových studií. Výsledky rozptylových studií zpracovaných Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě ukazují, že nejvyšších koncentrací PM 10 je dosahováno ve významných průmyslových částech města (v důsledku zdrojů v areálech společností ArcelorMittal Ostrava a.s., OKD, OKK a.s., Dalkia. Česká republika, a.s., a zdroje na území Hulváků a Vítkovic) a v ostatních částech města především v centru města a v okolí frekventovaných komunikací (Bohumínská, Hlučínská, Mariánskohorská, 28. října, Místecká, Frýdecká, Českobratrská) a jejich křižovatek 9

10 (především Sad Boženy Němcové, Nová Ves Vodárna, 17. listopadu apod.), a také v západní části města, tj. Poruba a okolní městské části [2]. Nejvyšší koncentrace NO 2 jsou dosahovány v okolí hlavních komunikací a jejich křižovatek, především v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice. Vysoké koncentrace jsou dále v městských obvodech Nová Ves, Třebovice, Svinov a Poruba. V případě B(a)P je cílový imisní limit 1 ng. m -3 dlouhodobě překračován ve většině městských částí. Na nejvyšších koncentracích se podílejí především koksovny OKD a.s., OKK a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s. [2]. Nejvyšších ročních koncentrací je dosahováno především v městských částech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky a Radvanice a Bartovice. Srovnáním oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu překračování zdravotních limitů znečištění ovzduší v letech (obr. 1.2), zjistíme, že všechna města s počtem obyvatel nad spadají opakovaně do těchto oblastí s výjimkou Bruntálu. Město Bruntál se v uvedených oblastech nacházelo jen jednou. Obr. 1.2 Překračování zdravotních limitů znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji 10

11 1.2 Identifikace měst a městských částí z pohledu znečištění ovzduší Na území Moravskoslezského kraje se nachází 41 obcí, z nichž je 30 obcí s pověřeným úřadem. Podle administrativního členění je na území kraje 22 obcí s rozšířenou působností. Pro účely studie bude seznam obcí zredukován na obce s počtem obyvatel vyšším než V menších obcích je obtížné vymezení NEZ z důvodu jejich rozlohy, urbanistického členění a dopravního řešení. Přehled obcí s více než obyvatel je uveden v tab Tab. 1.8 Přehled obcí s více než obyvatel Obec Počet obyvatel 1) Rozloha 1) [km 2 ] Spadá opakovaně do OZKO Naměřeno opakované překračování imisních limitů Je v obci lázeňské místo nebo je obec součástí zvláště chráněného území Ostrava ,22 ano ano ne Havířov ,08 ano ano ne Karviná ,52 ano ano ano Frýdek-Místek ,53 ano ano ne Opava ,61 ano ano ne Třinec ,37 ano ano ne Orlová ,67 ano ano ne Nový Jičín ,70 ano není stanice ne Český Těšín ,81 ano ano ne Krnov ,30 ano ne ne Kopřivnice ,48 ano ne ne Bohumín ,03 ano ano ne Bruntál ,35 ne není stanice ne Hlučín ,14 ano ne ne Frenštát p. Radhoštěm ,43 ano není stanice ne Studénka ,91 ano ano ne Pozn.: 1) Údaj podle Statistické ročenky Moravskoslezského kraje 2010[c] Z pohledu překračování imisních limitů stanovených pro lidské zdraví splňují podmínky pro zavedení NEZ podle zákona všechny obce uvedené v tab. 1.8, s výjimkou Bruntálu. Jedna obec splňuje podmínku existence lázeňského místa. 11

12 1.3 Posouzení měst z pohledu silniční sítě Další podmínka zavedená zákonem 288/2011 Sb. ze dne 7. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se týká průjezdních komunikací. Do zákona o ochraně ovzduší se vkládá paragraf 7a, který v bodě 2 říká že Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit stejné dopravní spojení. V kapitole budou posouzena města definovaná v kapitole 1.2. Bohumín Městem prochází silnice I/67 vedoucí k polské hranici a v opačném směru na Karvinou, II/647 ve směru na Ostravu a II/471 ve směru na Rychvald. Současná silniční síť nenabízí vhodné podmínky pro zavedení NEZ. Situaci by mohlo změnit dobudování východního obchvatu města (přeložka I/67). Pro vytvoření NEZ by byla vhodná oblast vymezená silnicí II/647, přeložkou silnice I/67, ulicemi Jana Palacha, Štefánikovou, 9. května, Jeremenkovou a Drátovenskou. Vyjmenované komunikace by tvořily hranici zóny a zároveň objízdnou trasu. Obr. 1.3 Mapa silniční sítě Bohumín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 12

13 Bruntál Ve městě nedochází k opakovanému překračování zdravotních limitů znečištění ovzduší. Tím není splněna základní podmínka pro zavedení NEZ podle zákona o ochraně ovzduší. Český Těšín Český Těšín se nachází na spojnici silnic I/67 (Karviná), I/11 (Havířov, Ostrava), II/648 a R48 (Frýdek-Místek), I/11/E75 (Třinec, Jablunkov, Čadca (SK)). Silnice E75 tvoří západní obchvat města a na území ČR je zakončena hraničním přechodem Chotěbuz/Boguszowice. Z východu je město ohraničeno státní hranicí se dvěma hraničními přechody lokálního významu s jednosměrnými komunikacemi. Pokud by se uvažovala NEZ v kterékoli části města ohraničené komunikací E75 a státní hranicí, je zajištěno splnění podmínky pro objízdnou trasu podle zákona o ochraně ovzduší s výjimkou komunikace II/648. Obr. 1.4 Mapa silniční sítě Český Těšín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 13

14 Frenštát pod Radhoštěm Městem procházejí silnice I/58 (směr Rožnov pod Radhoštěm a Ostrava) a II/483 (ve směru na Frýdlant nad Ostravicí. V důsledku vedení tranzitní trasy (I/58) městem bez možnosti výběru objízdné trasy a celkovému uspořádání stávající silniční sítě nejsou ve městě zajištěny podmínky pro vybudování NEZ. Vybudování plánované přeložky silnice I/58, přeložky silnice II/483 v úseku Veřovice Frenštát pod Radhoštěm, severního obchvatu města (II/483) a přeložky II/483 v úseku Frenštát p. R. Kunčice pod Ondřejníkem odvede tranzitní dopravu mimo území města. Při tomto výhledovém stavu silniční sítě by vytvoření NEZ nepřineslo očekávaný efekt. Obr. 1.5 Mapa silniční sítě Frenštát pod Radhoštěm a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 14

15 Frýdek-Místek Město je protnuto silnicemi R56 (Frýdlant nad Ostravicí Ostrava) a I/48 (Český Těšín Nový Jičín, D1). Další významné silnice jsou II/477 ve směru na Ostravu, kopírující silnici R56 východním směrem a II/473 ve směru na Šenov a Ostravu, která na území města kopíruje směr silnice R56. Současné členění silniční sítě neumožňuje efektivní volbu oblasti pro NEZ. Pokud by byl vybudován jižní obchvat města (R48), potom se jako NEZ nabízí oblast mezi stávající trasou I/48 a nově vybudovanou rychlostní komunikací R48, případně rozšířená o oblast ohraničenou silnicí II/477 a II/473. Obr. 1.6 Mapa silniční sítě Frýdek-Místek a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 15

16 Havířov Město protíná silnice I/11 vedoucí ve směru na Ostravu a na Český Těšín. Silniční síť neumožňuje vytvoření objízdné trasy pro NEZ podle požadavků zákona o ochraně ovzduší. Obr. 1.7 Mapa silniční sítě Havířov a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 16

17 Hlučín Město protíná silnice I/56 ve směru na Opavu a na Ostravu a silnice II/469 ve směru na Ostravu (západní část). Stávající skladba silniční sítě neumožňuje efektivní vytvoření NEZ. Po plánované realizaci přeložek a homogenizace šířkového uspořádání komunikace I/56 v úseku Opava - Ludgeřovice dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo území města. Za této situace by vytvoření NEZ nepřineslo očekávaný efekt. Obr. 1.8 Mapa silniční sítě Hlučín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 17

18 Karviná Městem prochází silnice I/67 ve směru na Bohumín a na Český Těšín a dále silnice I/59 od Ostravy. Město svým uspořádáním a strukturou silniční sítě neumožňuje efektivní vytvoření NEZ. V Karviné se nachází lázeňské místo Lázně Darkov. Lázeňská místa mohou vyhlásit NEZ i pokud na jejich územích nejsou překračovány imisní limity. Vzhledem k velikosti a členění Lázní Darkov a organizaci dopravy na jejich území nemá budování NEZ význam. V budoucnu je plánována přeložka silnice I/67, která bude tvořit jihozápadní obchvat města. Tím dojde k odklonění tranzitní dopravy mimo hustě zastavěné území. Za tohoto stavu se nabízí více možností jak navrhnout případnou NEZ, jako například oblast vymezená přeložkou I/67 a její původní trasou, případně rozšířená i za původní komunikaci I/67. Obr. 1.9 Mapa silniční sítě Karviná a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 18

19 Kopřivnice Městem prochází silnice II/480 ve směru na Příbor a II/482 ve směru na Nový Jičín. Uvedené komunikace nemají význam pro tranzitní dopravu. Jako oblast vhodná pro návrh NEZ, která splňuje požadavky zákona o ochraně ovzduší je oblast vymezená silnicí II/480 a železniční tratí. Ve městě nejsou vybudovány parkovací kapacity vně této oblasti a vzhledem k jeho velikosti zde není zaveden systém MHD. Z uvedených důvodů by NEZ představovala vysoké investiční náklady a vzhledem k nízkým dopravním intenzitám by dosažený efekt byl nízký. Obr Mapa silniční sítě Kopřivnice a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 19

20 Krnov Město protíná silnice I/45 ve směru Bruntál, česko-polská státní hranice a silnice I/57 ve směru Opava, česko-polská státní hranice. Město svou stávající silniční sítí není vhodné pro vytvoření NEZ. Plánovaná stavba severního obchvatu (I/57) a západního obchvatu (I/45), včetně napojení na I/57, odvede tranzitní dopravu mimo území města. Vytvoření NEZ při výhledovém stavu silniční sítě by nepřineslo očekávaný efekt. Obr Mapa silniční sítě Krnov a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 20

21 Nový Jičín Město v současnosti protíná silnice I/48 (směr Hranice a Frýdek-Místek), tvořící obchvat města ve směru západ - východ. Severo-jižním směrem město protíná silnice I/57 v trase vedoucí přímo jeho centrem. Za těchto předpokladů není město z pohledu silniční sítě vhodné pro efektivní vytvoření NEZ. Po dobudování Palačovské spojky na silnici I/35 a rychlostní silnice R48 však bude moci být dálková tranzitní doprava dnes procházející centrem města po silnici I/57 převedena na novou trasu ve směru MÚK Nový Jičín-východ R48 MÚK Palačov Palačovská spojka (I/35) Valašské Meziříčí. Objízdná trasa pro místní obsluhu obcí jižně od Nového Jičína může být řešena po komunikacích III. třídy ve východní části města v trase MÚK Nový Jičín-východ (R48) ul. Suvorovova ul. Svatopluka Čecha ul. Riegrova ul. Beskydská ul. Žilinská. Vytyčení takové objízdné trasy si však vyžádá podrobnou dopravní studii řešící technické podmínky i environmentální dopady takového kroku. Tyto komunikace společně s trasou rychlostní silnice R48 tvoří hranici maximálně možné velikosti NEZ. Obr Mapa silniční sítě Nový Jičín a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 21

22 Opava Městem prochází silnice I/11 (Bruntál Ostrava), I/57 (Krnov, hraniční přechod s Polskem Nový Jičín), I/46 (Olomouc - hraniční přechod Sudice / Pietraszyn), I/56 (směr Hlučín, Ostrava) a II/464 ve směru na Studénku. Při současném stavu silniční sítě je pro NEZ vhodná oblast ohraničeném ulicemi Krnovská, U Jaktařské brány, Olbrichova, Nádražní okruh, Praskova, nám. Osvoboditelů, Ratibořská, Vrchní, Rolnická, U Dráhy, Palhanecká. Po dobudování tzv. středního městského okruhu bude pro NEZ vhodná celá oblast uvnitř okruhu za předpokladu splnění požadavků na objízdné trasy podle zákona o ochraně ovzduší. Obr Mapa silniční sítě Opava a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 22

23 Orlová Město protíná v severojižním směru silnice II/474, která prochází okrajovou částí města. Zbytek silniční sítě tvoří místní komunikace. Pro vytvoření NEZ se nabízí oblast vymezená silnicemi II/474, I/59, II/470 a ulicemi Slezskou a Masarykovou třídou. Ovšem vzhledem k typu a hustotě zástavby by vytvoření NEZ nepřineslo očekávaný efekt. Obr Mapa silniční sítě Orlová a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 23

24 Ostrava Městem prochází 5 hlavních tranzitních tras, a to Opava Bohumín, Opava Český Těšín, Frýdek-Místek Bohumín, Příbor Bohumín a dálnice D1 Olomouc státní hranice (PL). Trasa Opava Bohumín je vedena po silnici I/11, ulicemi Opavská, 17. listopadu a Rudná, přičemž část ulice Rudná tvoří jižní větev městského dopravního okruhu. Pokračuje východní větví městského dopravního okruhu po silnici II/477 ulicemi Frýdecká a Bohumínská. Od křižovatky s ulicemi Muglinovskou a Orlovskou dále pokračuje po silnici II/647 ulicí Bohumínskou. Trasa Opava Český Těšín je vedena po silnici I/11, ulicemi Opavská, 17. listopadu a Rudná, vede pro trase jižní části městského dopravního okruhu (součást ulice Rudná) a pokračuje dále po ulici Rudná na hranice města. Trasa Frýdek-Místek Bohumín je vedena po silnici R56, ulicí Místeckou, po silnici I/11 ulicí Rudnou a pokračuje východní větví městského dopravního okruhu po silnici II/477 ulicemi Frýdecká a Bohumínská. Od křižovatky s ulicemi Muglinovskou a Orlovskou dále pokračuje po silnici II/647 ulicí Bohumínskou. Trasa Příbor Bohumín je vedena po silnici I/58 ulicí Plzeňskou, napojuje se na jižní část městského dopravního okruhu, vedenou po silnici I/11 ulicí Rudnou a pokračuje východní větví městského dopravního okruhu po silnici II/477 ulicemi Frýdecká a Bohumínská. Od křižovatky s ulicemi Muglinovskou a Orlovskou dále pokračuje po silnici II/647 ulicí Bohumínskou. Na základě provedených analýz a za stávající silniční sítě byly vybrány dvě vhodné oblasti pro zavedení nízkoemisní zóny, a to širší centrum města a Poruba a Svinov. Vymezení NEZ je navrženo následovně: Centrum města - hranice je tvořena ulicemi Na Karolíně, 28. října, Cingrova, Cihelní, Mariánskohorská Muglinovská a řekou Ostravicí. Dokončení všech etap prodloužení Mostecké ulice a zprovoznění komunikace v plném profilu umožní odklonit dopravu na objízdné komunikace vedoucí po obvodu NEZ a provést zklidnění dopravy v ulici Českobratrské. Poruba - NEZ na území městských částí Poruba a Svinov a je vymezena ulicemi Bílovecká, Rudná, 17. listopadu, Opavská. Po realizaci plánovaných silničních staveb a výstavbě plánovaných dopravních terminálů se nabízí rozšíření NEZ širšího centra města na velkou oblast tvořenou silnicemi I/11, II/477 a II/647, případně dálnicí D1, pokud by úsek vedoucí městem nebyl zpoplatněn. Po dokončení stavby I/11 prodloužená Rudná se nabízí možnost zónu v Porubě a Svinově rozšířit o oblast tvořenou ulicemi 17. listopadu, Rudná, Opavská. Stejně tak po realizaci staveb III/ Nová Bílovecká, Revitalizace přednádraží Svinov, II. etapa a II/479, III/ Revitalizace přednádraží Svinov II. etapa by v budoucnu umožnili rozšíření NEZ o oblast mezi stávající ulicí Bíloveckou a nově vzniklou komunikací vedoucí podél železniční tratě. Stavba II/470 Severní spoj by umožnila rozšířit zónu o oblast od ulice Opavské po tuto nově vybudovanou komunikaci. Cílová zóna by tedy mohla být vymezena silnicemi 24

25 I/11, III/4785 Nová Bílovecká, II/470 Severní spoj a ulicemi Bedřicha Nikodema a Opavskou Obr Mapa silniční sítě část Ostravy a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 25

26 Studénka Obec Studénka leží na silnici 464, která zajišťuje dopravní spojení mezi Opavou a Příborem a v blízkosti dálnice D1 na trase Olomouc Ostrava. V současné době probíhá výstavba přeložky silnice 464, která má zajišťovat funkci jižního obchvatu obce a zajistí napojení na D1 a napojení na silnici 647. Po dokončení přeložky dojde ke zklidnění dopravy v obci a odklonu tranzitní dopravy mimo obydlené území obce. V důsledku změny dopravní situace nemá význam uvažovat o realizaci nízkoemisní zóny. Obr Mapa silniční sítě Studénka a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 26

27 Třinec Městem prochází silnice II. třídy č. 468, která se na koncích města napojuje na silnici I/11 a II/476 vedoucí od silnice I/11 k silničnímu hraničnímu přechodu Horní Lištná/Leszna Górna. Silnice I/11 tvoří jihozápadní obchvat města, odvádějící tranzitní dopravu ve směru na Karvinou a na Slovensko směrem na Čadcu a Žilinu. Rozmístění komunikací nabízí možnost navržení NEZ na území města vymezeném komunikacemi I/11 a II/468. Odvedením tranzitní dopravy mimo zastavěné území po komunikaci I/11 klesá význam realizace NEZ. Obr Mapa silniční sítě Třinec a okolí (Zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 1.4 Dotazníkový průzkum Předchozí kapitola představila možnosti a případnou účinnost zavedení NEZ z pohledu stávající dopravní infrastruktury a z pohledu zpracovatele studie. Nicméně v rámci celého konceptu studie jsme chtěli znát i názor samotných obcí na tuto problematiku. Jako nástroj pro získání informací jsme zvolili formu dotazníkového šetření zaslaného em na 16 obcí, které by podle zákona mohli vyhlásit NEZ. Pro doplnění informací jsme osobně navštívili zástupce 5 obcí a diskutovali danou problematiku. Dotazník byl koncipován velmi jednoduše s cílem získat základní informace a postoj obce k možnostem zavedení NEZ. Byly formulovány 3 otázky. První otázka byla Zákon č. 86/2002, o ochraně ovzduší, umožňuje vyhlášení nízkoemisní zóny (dále NEZ) v obcích/městech kde dochází k překračování imisních limitů nebo v lázeňských místech. Plánujete ve vaší obci/městě zavedení NEZ?. Důvodem položení otázky, bylo získat jednoznačnou odpověď o skutečném zájmu obcí k zavádění NEZ. Následovala otázka Popište důvody, které vedly 27

28 k tomuto rozhodnutí.. Cílem otázky bylo zjistit, jaká omezení nebo překážky obec vnímá při případném zavedení NEZ, nebo proč naopak o zavedení tohoto opatření uvažuje. Třetí a poslední otázka Co vám chybí k zahájení přípravných prací nebo ke změně rozhodnutí v případě záporného stanoviska k zavedení NEZ, byla položena s cílem zjistit, zda obce v případě plánovaného zavedené NEZ mají dostatek informací a podkladů pro zahájení prací a úspěšné zavedení. V případě záporného stanoviska, co obec vnímá jako překážku pro zavedení NEZ, případně co by obec potřebovala pro změnu svého stanoviska. Dotazníkové šetření a doplňková interview potvrdila závěry uvedené v předchozí kapitole, že většina oslovených měst nepředpokládá v nejbližší době zavedení NEZ a to především z důvodu chybějící infrastruktury zajišťující podmínku objízdných tras. Nicméně z odpovědí a doplňkových interview lze usuzovat, že některé z obcí by svůj názor na zavedení NEZ mohly změnit a to v případě dobudování příslušné infrastruktury. Obce mají určité obavu především se zastaralostí vozového parku u residentů a finančně limitujícími možnostmi pro obměnu. Některé obce nejsou přesvědčeny, že by zavedení NEZ významně přispělo ke změně kvality ovzduší na území obce. Z došlých odpovědí je ale zřejmé, že obce vnímají dopravu jako problém a ve většině případů se snaží hledat účinná opatření k její regulaci. Mezi opatření jsou zmíněna: změna dopravního prostředku (větší využití veřejné dopravy včetně možnosti zavedení vlakotramvají ), organizace veřejné dopravy zavedením přestupních terminálů a v neposlední řadě dobudování obchvatů a řešení zpoplatnění D1 v okolí Ostravy. Obce, které uvítaly možnost zavedení NEZ a projevily zájem na realizace, jedná se především o lázeňské oblasti, je požadavek na určité metodické vedení jak postupovat při samotném zavádění NEZ. Celkově lze z dotazníkového šetření usoudit na jistou obavu, zda zavedení NEZ významně přispěje ke změně kvality ovzduší v MSK; nemožnost zavedení NEZ z důvodu absence objízdných tras; obavu z pohledu obměny vozového parku; snahu hledat a realizovat jiná opatření pro redukci dopravy. 28

29 2 Analýza a zhodnocení zahraničních zkušeností 2.1 Analýza zahraničních příkladů řešení Nízkoemisní zóny (NEZ), v zahraničí označované jako (Low Emission Zone) jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd vozidel způsobujících větší znečištění. V praxi je vjezd takových vozidel zakázán, nebo zpoplatněn, pokud emise vozidel nedosahují požadované úrovně. NEZ jsou jedním z nejúčinnějších opatření, které mohou města přijmout za účelem snížení emisí z dopravy. Výchozím kritériem pro omezení vjezdu vozidel do nízkoemisních zón je plnění emisních norem. U starších vznětových motorů bývá často požadováno dovybavení filtrem pevných částic. Ve většině evropských zemí, kde je realizována NEZ bývá omezen vjezd těžkých nákladních vozidel, a také autobusů nad 5 tun. Některé zóny omezují pohyb všech dvoustopých motorových vozidel a některé dokonce omezují i pohyb motocyklů. S výjimkou Itálie jsou všechny nízkoemisní zóny v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce. V Itálii se omezení v jednotlivých městech liší, někde jsou platná jen v zimních měsících, jinde například jen v pracovní dny v omezeném časovém intervalu. Od října 2010 fungují NEZ v sedmi zemích, viz tabulka 2.1. Tab. 2.1 Přehled nízkoemisních zón Stát Přehled NEZ Omezení Dánsko 4 města nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny Itálie 101 měst ve 40 provinciích (11 oblastech) tunel Mont Blanc všechna vozidla včetně motocyklů nákladní vozidla Německo 31 měst všechna vozidla Nizozemí 12 měst nákladní vozidla nad 3,5 tuny Rakousko dálnice A12 nákladní vozidla nad 7,5 tuny a nákladní vozidla nad 3,5 tuny v noci Švédsko 6 měst nákladní vozidla a autobusy Velká Británie 2 města 1 město nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 tuny, 1 město autobusy místní veřejné dopravy Pokud nebereme v úvahu italská města, kde nejde o klasické nízkoemisní zóny, ale o zóny s limitovanou dopravou, pak většina nízkoemisních zón v zahraničí je realizována ve městech se více než obyvateli (83 %). V moravskoslezském kraji spadají do kategorie měst do obyvatel všechna města s výjimkou Ostravy. Přehled měst nad obyvatel je uveden v tab

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK Příklad Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel Obsah Výchozí situace Obecný postup studie proveditelnosti Konkrétní kroky studie proveditelnosti Závěr

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Eva Michálková oddělení ochrany ovzduší odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy Obsah: Definice NEZ NEZ v právních předpisech ČR Spolupráce

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 0 00 Praha tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz CO NÁS ASI ČEKÁ: NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V ČESKÉ REPUBLICE MÁME SE JICH BÁT? Nízkoemisní zóny v

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK y Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán v

Více

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ Nízkoemisní zóny v České republice - Metodická podpora zavádění NEZ Legislativa Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení

Více

Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o zavedení nízkoemisní zóny

Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o zavedení nízkoemisní zóny Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 hlasování VŠECH přítomných Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o zavedení nízkoemisní zóny

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V ČESKÉ REPUBLICE JAK BUDOU VYMEZENY KATEGORIE VOZIDEL? Nízkoemisní

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Jana Ostatnická ČHMÚ Moravskoslezský kraj Aglomerace Moravskoslezský kraj je oblast s nejvíce znečištěným ovzduším

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, Příloha č. 1: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se stanoví zóna s omezením provozu motorových silničních vozidel na území hlavního města Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne xx. xx. xxxx

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Obsah: 1) Čistá mobilita a důvody pro její podporu 2) Čistá mobilita a národní

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ZEKVV* Čj: MSK 196268/2011 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy a silničního

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Z á p i s. ze 4. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí, která se konala dne 4. listopadu 2010

Z á p i s. ze 4. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí, která se konala dne 4. listopadu 2010 Z á p i s ze 4. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí, která se konala dne 4. listopadu 2010 Přítomni: posl. Robin BÖHNISCH, Luděk JENIŠTA, Radim JIROUT, Kateřina KONEČNÁ, Jiří KRÁTKÝ,

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy Manažerská zpráva Brno, srpen 2015 Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu

silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu silnice I/11 Jablunkov obchvat 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/11 Opava Ostrava Havířov Český Těšín Třinec tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Jana Šestáková odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí OCHRANA OVZDUŠÍ VE

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník Terminál Hranečník Ostrava 2015 Cíle dopravního řešení pro Terminál Hranečník Ukončení autobusových linek v přestupním bodě mimo centrum, odkud dopravu do centra a dalších částí města zajistí ekologická

Více

METODICKÝ POKYN. odboru ochrany ovzduší

METODICKÝ POKYN. odboru ochrany ovzduší METODICKÝ POKYN odboru ochrany ovzduší k vyhlašování nízkoemisních zón a o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Zákonné podmínky

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Dodatkové tabulky Číslo El Počet Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu. E2a Tabulka vyznačuje

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem

Více

http://portal-cz/sites/inzerce/pages/doprava1.aspx

http://portal-cz/sites/inzerce/pages/doprava1.aspx Page 1 of 5 Zrušené zastávky veřejné osobní dopravy: NH jídelna přilehlé okolí je v docházkové vzdálenosti zastávky NH hlavní brána, zastávka bude nadále obsluhována vnitropodnikovou dopravou NH vysoké

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Mobility Management & Integrované plány mobility

Mobility Management & Integrované plány mobility Mobility Management & Integrované plány mobility doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jakub Hašek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML Studentská 95, 532 10 Pardubice

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice.

R48. informační leták, stav k 12/ Míste. Rychlostní silnice. Rychaltice Frýdek-Místek. Staøíè. Lysùvky. Zelinkovice. Chlebovice. R Rychlostní silnice Rychaltice Frýdek-Místek informační leták, stav k 12/2012 Staøíè 56 -Míste stavba R56 Frýdek-Místek pøipojení na R Lysùvky Èeský Tìšín tunel Lysùvky kace Chlebovice Zelinkovice stavba

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

PŘIPOMÍNKA č. 34 Připomínka je rozdělena na 6 dílčích připomínek:

PŘIPOMÍNKA č. 34 Připomínka je rozdělena na 6 dílčích připomínek: PŘIPOMÍNKA č. 34 Připomínka je rozdělena na 6 dílčích připomínek: 34-1 Připomínka č. 34 34-2 34-3 Připomínka č. 34/1 podaná Statutárním městem Ostrava městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN,

SPOLEČNÁ STUDIE ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU V CENTRECH MĚST ČESKÝ TĚŠÍN A CIESZYN, Český Těšín s cca 26 000 obyvateli a polský Cieszyn s cca 37 000 obyvateli, tvoří jedno sídlo s 63 000 obyvateli, tj. velikostí srovnatelnou s bývalými okresními městy v okolí (např. Karviná, Frýdek -

Více