Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report"

Transkript

1 Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report 2013

2 Obsah 1. O skupině Český aeroholding Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Českého aeroholdingu Budujeme dobré vztahy s okolím Pečujeme o životní prostředí Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví Podporujeme neziskový sektor Korporátní identita Ekologická kalkulačka Použitím papíru CyclusOffset byl v porovnání s nerecyklovaným papírem dopad na životní prostředí snížen o: kg odpadu 804 kg CO 2 a skleníkových plynů km ujetých průměrným autem v Evropě litrů vody kwh energie kg dřeva Zpráva o společenské odpovědnosti Českého aeroholdingu 2013 je vytištěna na papíře certifikovaném organizací FSC. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschop - né obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. Český Aeroholding, a.s. Letiště Praha, a. s. Jana Kašpara 1069/1 K Letišti 1019/ Praha Praha 6 IČ: IČ: Tel.: Tel.: Web: Web:

3 Contents 1. The Czech Aeroholding Group The Czech Aeroholding Structure at 31 December Strategy and Pillars of Czech Aeroholding s Corporate Social Responsibility Fostering Good Relations with the Local Community Caring for the Environment Our Employees A Key Asset Supporting the Non-profit Sector Corporate Identity Environmental Calculator By using CyclusOffset rather than a non-recycled paper, the environmental impact was reduced by: 5,437 kg of landfill 804 kg CO 2 and greenhouse gases 8,039 km travel in the average European car 113,075 litres of water 10,420 kwh of energy 8,834 kg of wood The 2013 Czech Aeroholding Corporate Social Responsibility Report is printed on FSC-certified paper. The basic idea behind the FSC is to promote the environmentally responsible, socially beneficial and economically viable management of forests around the world, and thereby help to protect the world s disappearing, threatened and devastated forests. Czech Aeroholding Prague Airport Jana Kašpara 1069/1 K Letišti 1019/ Prague Prague 6 ID No.: ID No.: Tel.: Tel.: Web: Web: 1

4 O skupině Český aeroholding Český aeroholding je významnou skupinou firem působících v oblasti letecké přepravy a v souvisejících pozemních službách v areálu Letiště Václava Havla Praha.

5 The Czech Aeroholding Group Czech Aeroholding is a prominent group of companies active in aviation and related ground services at Václav Havel Airport Prague.

6 Český aeroholding, který vznikl počátkem roku 2011, je významnou skupinou firem působících v oblasti letecké přepravy a v souvisejících pozemních službách v areálu Letiště Václava Havla Praha. Jediným akcionářem mateřské společnosti je stát reprezentovaný Ministerstvem financí ČR. Do skupiny Český aeroholding patřily v roce 2013 Letiště Praha, a. s., provozovatel mezinárodního Letiště Václava Havla Praha, letecká společnost České aerolinie a.s., Czech Airlines Technics, a.s., poskytující služby v oblasti technické údržby letadel, Czech Airlines Handling, a.s., zajišťující komplexní pozemní odbavení letadel a cestujících, CSA Services, s.r.o., provozující kontaktní centrum a služby personální agentury, a HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., nabízející pronájem volné kapacity letadel dalším subjektům, tzv. ACMI. Skupina Český aeroholding je také významným zaměstnavatelem, její společnosti zaměstnávají dohromady lidí. Mateřská společnost Český Aeroholding, a.s., vlastní nemovitosti (budovy a pozemky) v areálu ruzyňského letiště, které pronajímá Letišti Praha, a. s., a dalším subjektům. Společnost koordinuje, finančně řídí a realizuje synergie uvnitř celé skupiny. Svým dceřiným společnostem poskytuje sdílené služby, jako jsou IT, řízení lidských zdrojů, centrální nákup a prodej, marketingové, právní a finanční služby a účetnictví. Od května 2014 provozuje také personální agenturu. Letiště Praha, a. s., provozuje největší mezinárodní civilní Letiště Václava Havla Praha, které bylo na základě rozhodnutí vlády ČR přejmenováno k 5. říjnu 2012 na Letiště Václava Havla Praha. Ruzyňské letiště v průběhu své existence odbavilo na 222 milionů cestujících a uskutečnily se na něm od jeho vzniku v roce 1937 zhruba čtyři miliony civilních letů. Letiště Václava Havla Praha v roce 2013 odbavilo téměř 11 milionů cestujících. V letní sezoně 2014 do Prahy létá 57 dopravců na přímých pravidelných linkách do celkem 119 destinací na celém světě. Letiště Praha, a. s., je držitelem ceny Eagle Award za rok 2011 od sdružení IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. České aerolinie a.s. byly založeny 6. října 1923, a patří tak k pěti nejstarším, stále operujícím leteckým společnostem na světě. Za dobu své exi - stence aerolinie přepravily více než 115 milionů cestujících a téměř jeden milion tun zboží a pošty. Startovaly a přistávaly ve 145 destinacích v 76 zemích světa. V letní sezoně 2014 nabízejí společně s partnery spojení do 126 destinací v 50 zemích světa. České aerolinie a.s. jsou členem Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 jsou součástí letecké aliance SkyTeam. Jsou držiteli certifikátů podle požadavků IOSA, představujících nej - pokročilejší bezpečnostní standardy v letecké dopravě. Czech Airlines Technics, a.s., zajišťuje údržbu letadel a jejich pravidelný certifikovaný servis v oblastech těžké údržby, traťové údržby, údržby komponentů, podpory provozovatelů a údržby letadlových podvozků. Společnost má dlouholetou tradici, plně vybavené technické zázemí a disponuje týmy zkušených mechaniků. Czech Airlines Handling, a.s., poskytuje komplexní pozemní služby neboli odbavení cestujících a letadel pro řadu leteckých společností. Díky špičkovému zázemí a zkušenému personálu odbavuje každoročně více než polovinu všech vzletů a přistání na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha. Nově také společnost zajišťuje služby plnění letadel palivem. V druhé polovině roku 2014 by měla začít provozovat Kontaktní centrum jak pro společnosti skupiny Český aeroholding, tak pro externí zákazníky. CSA Services, s.r.o., poskytovaly v roce 2013 služby Kontaktního centra a služby agentury práce nejen pro společnosti skupiny Český aerohol - ding, ale také pro externí zákazníky. V roce 2014 dojde k oddělení Agentury práce, která se stane spolu se svými zaměstnanci součástí organizační jednotky Řízení lidských zdrojů Českého Aeroholdingu, a.s. Následně dojde také k převodu Kontaktního centra společnosti CSA Services, s.r.o., do společnosti Czech Airlines Handling, a.s. HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., se v roce 2013 zaměřovaly na pronájem volné kapacity letadel s posádkou pro jiné letecké společnosti (tzv. ACMI) za podmínek udržení vysokého standardu bezpečnosti i pravidelnosti letů a při zachování maximální spokojenosti zákazníků. V roce 2014 dojde k fúzi společnosti HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., a Kontaktního centra společnosti CSA Services, s.r.o., sloučením do společnosti Czech Airlines Handling, a.s. 4

7 Czech Aeroholding, established in early 2011, is a prominent group of companies active in aviation and related ground services at Václav Havel Airport Prague. The parent company s sole shareholder is the state, represented by the Ministry of Finance. In 2013, the Czech Aeroholding Group comprised Prague Airport (the operator of the international Václav Havel Airport Prague), Czech Airlines, Czech Airlines Technics (providing technical aircraft maintenance services), Czech Airlines Handling (responsible for the all-round ground handling of aircraft and passengers), CSA Services (operating a call centre and providing recruitment services), and HOLIDAYS Czech Airlines (arranging for the ACMI leasing of spare aircraft capacity to other carriers). The Czech Aeroholding Group is also a major employer, with 4,500 employees across its various companies. The parent company Czech Aeroholding (Český Aeroholding) owns real estate (buildings and land) at the airport complex in the Ruzyně part of Prague, which it lets to Prague Airport (Letiště Praha) and others. The company coordinates, financially manages and ensures synergy within the group as a whole. It provides its subsidiaries with shared services, such as IT, human resources management, central procurement and sales, marketing, legal and financial services, and accounting. Since May 2014, it has also operated a recruitment agency. Prague Airport operates the Czech Republic s largest international civil airport, which the government decided to rename Václav Havel Airport Prague as of 5 October Over the years since its inception in 1937, the airport in Ruzyně has handled 222 million passengers and roughly four million civilian flights. In 2013, Václav Havel Airport Prague handled almost 11 million passengers. In the 2014 winter season, 57 carriers operated direct scheduled flights from Prague to 119 destinations worldwide. Prague Airport holds an IATA Eagle Award from 2011 recognising it as the most progressive airport in the world. Czech Airlines was founded on 6 October 1923 and is one of the world s five oldest airlines still in operation. Since its foundation, it has carried more than 115 million passengers and nearly a million tonnes of cargo and mail. It has taken off from and landed in 145 destinations in 76 countries. In the 2014 summer season, Czech Airlines and its partners are offering flights to 126 destinations in 50 countries. Czech Airlines is a member of the International Air Transport Association (IATA). Since 2001, it has been part of the SkyTeam airline alliance. Czech Airlines holds IOSA certificates confirming compliance with the most advanced safety standards in aviation. Czech Airlines Technics provides aircraft maintenance and periodic certified servicing encompassing base maintenance, line maintenance, component maintenance, operator support and undercarriage maintenance. The company enjoys a long-standing tradition, boasting fully equipped technical facilities and teams of experienced mechanics. Czech Airlines Handling currently provides comprehensive ground services and passenger and aircraft handling for a number of airlines. The company s cutting-edge facilities and experienced staff enable it to handle more than half of all movements and passengers at the international Václav Havel Airport in Prague every year. The company has recently started providing aircraft refuelling services. In the second half of 2014, there are plans for it to open a call centre that will serve Czech Aeroholding Group companies and external customers alike. In 2013, CSA Services provided call centre and recruitment services for Czech Aeroholding Group companies and external customers. In 2014, the recruitment services and relevant employees will migrate to Czech Aeroholding s Human Resources Management. The call centre run by CSA Services will then be transferred to Czech Airlines Handling. In 2013, HOLIDAYS Czech Airlines focused on the wet (ACMI) leasing of spare aircraft capacity with crew for other airlines, with a stress on maintaining a high standard of flight safety and regularity and ensuring maximum customer satisfaction. In 2014, HOLIDAYS Czech Airlines and the call centre operated by CSA Services merged after they were incorporated into Czech Airlines Handling. 5

8 Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci 2013

9 The Czech Aeroholding Structure at 31 December 2013

10 Ministerstvo financí ČR 100 % Český Aeroholding, a.s. Korean AirLines, Co., Ltd. 44 % Česká pojišťovna a.s. 2,26 % 53,74 % České aerolinie a.s. 100 % Letiště Praha, a. s. 100 % Czech Airlines Handling, a.s. 100 % Czech Airlines Technics, a.s. 100 % CSA Services, s.r.o. 100 % B. aircraft, a.s. 100 % HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. Český Aeroholding, a.s., vlastní dále 100% akciový podíl ve společnosti Realitní developerská, a.s. Ta je majitelem pozemků určených pro výstavbu paralelní dráhy a je jediným akcionářem dvou společností vlastnících ještě další pozemky v prostoru letiště. Jde o společnosti Whitelines Industries a.s. a Sky Venture a.s. 8

11 Ministry of Finance of the Czech Republic 100% Czech Aeroholding Korean AirLines, Co., Ltd. 44% Česká pojišťovna 2.26% 53.74% Czech Airlines 100% Prague Airport 100% Czech Airlines Handling 100% Czech Airlines Technics 100% CSA Services 100% B. aircraft 100% HOLIDAYS Czech Airlines Czech Aeroholding also holds a 100% equity interest in Realitní developerská, the owner of land intended for the construction of the parallel runway and the sole shareholder of two companies (Whitelines Industries and Sky Venture) owning further airport land. 9

12 Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Českého aeroholdingu Společenská odpovědnost skupiny Český aeroholding stojí na čtyřech pilířích vycházejících z potřeb jednotlivých dceřiných společností.

13 Strategy and Pillars of Czech Aeroholding s Corporate Social Responsibility Czech Aeroholding s corporate social responsibility is underpinned by four pillars derived from the needs of the individual subsidiaries.

14 Společenská odpovědnost skupiny Český aeroholding stojí na čtyřech pilířích vycházejících z potřeb jednotlivých dceřiných společností. Cílem je zlepšování ži - votního prostředí, rozvoj zaměstnanců skupiny, budování dobrých vztahů s lidmi žijícími v okolí areálu letiště a v neposlední řadě podpora neziskového sektoru. Třetím pilířem strategie společenské odpovědnosti společností skupiny Český aeroholding je podpora a rozvoj vzdělanosti vlastních zaměstnanců. V této oblasti je kladen důraz na dlouhodobý profesní rozvoj a podporu sportovních a volnočasových aktivit zaměstnanců. Klíčový pro všechny společnosti skupiny je vztah k životnímu prostředí. Letecký provoz má určitý dopad na životní prostředí, především v oblasti hluku, emisí, ochrany vod a odpadového hospodářství. Skupina Český aeroholding se proto cíleně snaží snižovat dopad své činnosti a věnovat životnímu prostředí potřebnou péči například formou finanční podpory projektů určených ke zlepšení ži - votního prostředí v okolí letiště či směřujících k rozvoji občanské společnosti. Zaměřuje se také na pozitivní motivaci leteckých dopravců a na osvětu směrem k nejmladší generaci. Skupina Český aeroholding také podporuje neziskový sektor, a to jak v rámci partnerství s organizací Člověk v tísni, tak prostřednictvím vlastního projektu na podporu žádostí z oblasti humanitární, zdravotní či sociální. Toto působení vede ke zlepšení kvality života znevýhodněných lidí a rozvíjí aktivity občanské společnosti. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti skupiny Český aeroholding obsahuje dlouhodobé projekty i novinky, které byly realizovány nebo zahájeny v roce Dobré a oboustranně prospěšné vztahy společností působících v prostorách letiště a obyvatel žijících v jeho okolí jsou klíčové. Z pohledu trvale udržitelného rozvoje letiště je důležité chovat se tak, aby poskytovalo prostor pro kvalitní sousedské soužití. Letiště Praha, a. s., dceřiná společnost Českého Aeroholdingu, a.s., proto vede se svými sousedy, zejména prostřednictvím zastupitelů jednotlivých obcí a městských částí Prahy dotčených leteckým provozem, průběžný dialog a využívá i další způsoby komunikace přímo s občany. 12

15 Czech Aeroholding s corporate social responsibility is underpinned by four pillars derived from the needs of the individual subsidiaries. The aims are to improve the environment, cultivate the group s employees, nurture good relations with locals living in the vicinity of the airport complex and, ultimately, support the non-profit sector. The third pillar of the corporate social responsibility strategy pursued by Czech Aeroholding Group companies is the support and development of their employees education. The emphasis here is placed on long-term career development and the promotion of sports and leisure activities among employees. An overriding factor for all group companies is environmental awareness. Mindful of the fact that air traffic has certain environmental implications, particularly as regards noise, emissions, water protection and waste management, the Czech Aeroholding Group determinedly strives to reduce the impact of its operations while paying due care and attention to the environment. For example, it donates funds to projects designed to improve the environment in the vicinity of the airport or geared towards the advancement of civil society. It also focuses on positively motivating air carriers and on raising awareness among the youngest generation. The Czech Aeroholding Group also supports the non-profit sector, both in partnership with People in Need and through an internal project responding to humanitarian, healthcare or welfare appeals. This policy enhances the quality of life enjoyed by the disadvantaged and moves civil society forwards. The Czech Aeroholding Group s Annual Corporate Social Responsibility Report encompasses both long-standing projects and innovations implemented or initiated in Sound, mutually beneficial relations between companies operating at the airport and the people living in the surrounding area are crucial. To safeguard the airport s sustainable development, it is important to behave in a way that presents opportunities to get on well with the local community. Conscious of this, Prague Airport, as a Czech Aeroholding subsidiary, engages in ongoing dialogue with its neighbours, in particular the representatives of municipalities and Prague boroughs affected by air traffic. It also draws on other forms of communication that bring it into direct contact with the public. 13

16 Budujeme dobré vztahy s okolím Skupina Český aeroholding klade velký důraz na budování a udržení dobrých vztahů se svým okolím. Prostřednictvím několika programů zaměřuje svou pomoc především na obce a městské části, které se nacházejí v blízkosti Letiště Václava Havla Praha.

17 Fostering Good Relations with the Local Community The Czech Aeroholding Group places a great emphasis on building and maintaining good relations with the local community. It runs several schemes designed primarily to assist municipalities and boroughs in the vicinity of Václav Havel Airport Prague.

18 Kněževes Řepy V rámci své strategie společensky odpovědné firmy klade skupina Český aeroholding prostřednictvím společnosti Letiště Praha, a. s., velký důraz na budování a udržení dobrých vztahů se svým okolím. Zaměřuje se především na obce a městské části hlavního města Praha, které se nacházejí v blízkosti Letiště Václava Havla Praha a jejichž obyvatelé jsou bezprostředně ovlivněni leteckým provozem. Vzájemná, oboustranně uspokojivá spolupráce je založena na několika programech. Programy finanční podpory Společnost Letiště Praha, a. s., otevřela dva programy finanční podpory zaměřené na zlepšení životních podmínek a zpříjemnění života občanů v oblastech dotčených leteckým provozem. Program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ Program je zaměřen na ochranu životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem. Od roku 2004, kdy byl tento program vyhlášen poprvé, investovalo Letiště Praha, a. s., do těchto oblastí již přes 210 milionů korun. V roce 2013 byly podpořeny projekty na ochranu vodních toků, ovzduší a na protihlukovou prevenci, na snižování prašnosti, vysazování zeleně, odpadové hospodářství nebo rekultivaci krajiny pro turistiku či rekreaci, a to v celkové hodnotě 24 milionů korun. Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje dvanáct obcí a pět městských částí Prahy, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navržené projekty v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s. Vybrané projekty podpořené v roce 2013 Klecany vybudování bezprašného povrchu komunikace v ulici Přemyšlenská Kněževes vybudování naučné stezky Praha 6 vybudování bezprašného povrchu komunikací Rakovnická a Přílepská v lokalitě Praha 6 Ruzyně Praha Řepy rekonstrukce oblasti lesoparku v MČ Praha 17 dodávka a instalace samostatných cvičebních stanic Středokluky údržba zeleně Tuchoměřice přístavba nové šatny k základní škole 16

19 Středokluky Praha 6 As part of its corporate social responsibility strategy, the Czech Aeroholding Group strives hard, through Prague Airport, to cultivate and maintain good relations with the surrounding area. It concentrates in particular on municipalities and Prague boroughs located near Václav Havel Airport Prague whose residents are directly affected by air traffic. Mutually satisfactory cooperation relies on several schemes. Financial Assistance Schemes Prague Airport has initiated two financial assistance schemes to improve the living conditions of people in areas affected by air traffic and to make their lives more enjoyable. LIVING IN HARMONY Scheme This scheme is aimed at protecting the environment and improving the living conditions of local residents affected by air traffic. Since 2004, when the scheme was introduced, Prague Airport has invested more than CZK 210 million in these areas. In 2013, funding totalling CZK 24 million was channelled into the protection of watercourses and the air, noise prevention, dust suppression, the planting of greenery, waste management and land reclamation for tourism and recreation. Every year, funding is split among twelve municipalities and five boroughs of Prague drawn together as members of the Association of Legal Persons Affected by Prague Airport. Short-listed projects are subject to approval by the Prague Airport Supervisory Board. Selected projects supported in 2013 Klecany construction of a dust-free road surface in Přemyšlenská Street Kněževes construction of a nature trail Prague 6 construction of a dust-free road surface for Rakovnická Street and Přílepská Street in the borough of Prague 6 Ruzyně Prague Řepy renovation of the park in the borough of Prague 17 supply and installation of stand-alone outdoor exercise stations. Středokluky gardening Tuchoměřice new cloakroom extension built at the primary school 17

20 Hostivice Kněževes Program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Další vzájemná spolupráce Kromě podpory životního prostředí se Letiště Praha, a. s., snaží podporovat i další činnosti související s každodenním životem místních obyvatel. V rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ letiště přispívá na projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání nebo zdravotnictví, dále na činnost hasičů, policie i na aktivity v sociální sféře. Peníze mohou čerpat nejen obce a městské části, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. Za sedm let fungování programu bylo rozdáno přes 55 milionů korun. Letiště Praha, a. s., neustále hledá další možnosti spolupráce a užšího kontaktu s komunitami kolem letiště. Ve spolupráci s městskou částí Praha 6 je pravidelně vyhlašována soutěž NEJTIŠŠÍ LETECKÝ DOPRAVCE. Smyslem akce je pozitivní motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí a k ohleduplnosti k obcím a městským částem v okolí letiště. Vybrané projekty podpořené v roce 2013 Hostivice podpora rodin v Hostivici a okolí Kněževes oprava kaple sv. Václava a vybudování naučné stezky v obci Praha 6 Spolek břevnovských živnostníků kulturní a společenské akce na podporu dětí a mládeže a charitativní akce konané na území Prahy 6 Roztoky základní škola nákup a instalace nové interaktivní tabule do učebny přírodopisu Tuchoměřice obnova dětského hřiště v areálu mateřské školy 18

21 Praha 6 Tuchoměřice GOOD NEIGHBOUR Scheme Other Cooperation Besides its support for the environment, Prague Airport is also keen to assist other aspects of the everyday lives of the local community. Under the GOOD NEIGHBOUR scheme, the airport contributes to projects in the arts, sport, education and health care, to the activities of firefighters and the police, and to social work. Funds can be accessed not only by municipalities and boroughs that are members of the Association of Legal Persons Affected by Prague Airport, but also by civic associations, sports clubs, volunteer firefighters and other non-profit organisations operating within their geographical jurisdiction. In the seven years since its inception, the scheme has disbursed over CZK 55 million. Prague Airport is constantly examining further ways of establishing cooperation and closer contact with communities around the airport. It regularly holds a QUIETEST CARRIER competition in partnership with the borough of Prague 6. This event is designed to give airlines the incentive they need to take a constructive approach to the environment and to be considerate of municipalities and boroughs in the vicinity of the airport. Selected projects supported in 2013 Hostivice support for families in and around Hostivice Kněževes repair of the Chapel of St Wenceslas and construction of a nature trail Prague 6 Association of Břevnov Traders cultural and social events to support children and young people and charity events held in Prague 6 Roztoky primary school purchase and installation of a new interactive whiteboard in a science classroom Tuchoměřice reconstruction of the playground at the nursery school 19

22 Pro letecké fanoušky jsou určeny vyhlídkové valy v blízkosti letiště, ze kterých je možné fotografovat dění na letištní ploše. Letiště Praha pro letecké fanoušky Letiště Praha, a. s., se ve spolupráci s snaží vycházet vstříc fotografům, kteří se zajímají o letecký provoz na Letišti Václava Havla Praha, tedy tzv. spotterům. Svou aktivitou v oblasti podpory spottingu letiště reagovalo na zájem veřejnosti a na rozrůstající se základnu leteckých fanoušků, kteří okolí letiště navštěvují. V bezprostřední blízkosti letiště jsou volně přístupné vyhlídkové valy, ze kterých je možné sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše nad úrovní oplocení letiště. Valy jsou umístěny na dvou nejfrekventovanějších spotterských místech, a to u RWY 06/24, kam se lze pohodlně dostat z obce Kněževes, a u křížení vzletových a přistávacích drah RWY 12/30 a RWY 06/24, kam vede pěší cesta z nedalekého města Hostivice. Pro širší veřejnost jsou vy - hlídkové valy doplněny informačními tabulemi se zajímavostmi o běžných typech letadel a plánem areálu letiště. Přímo v oplocení neveřejného prostoru letiště se na několika místech nacházejí otvory určené pro objektivy fotoaparátů, aby mohli letečtí fandové snadněji získávat své úlovky v podobě zajímavých snímků. Umístění otvorů, stejně jako jejich tvar, bylo projednáno přímo se spottery a odpovídá nejoblíbenějším bodům, které veřejnost při focení letadel využívá. V současné době je fotografům k dispozici 54 otvorů po celém obvodu letiště. Letiště Praha, a. s., v roce 2012 iniciovalo vznik Klubu přátel letecké fotografie při Letišti Praha (LKPR Spotters), který provozuje Sdružení přátel letectví při Letišti Praha, o. s. Klub vychází z dlouhé tradice letecké fotografie v České republice a sdružuje nadšence, které zajímá letectví a provoz na letišti. Spolupráce s Letištěm Praha, a. s., přináší členům klubu řadu výhod, mezi nimi i možnost fotografování v neveřejném prostoru letiště. Více na stránkách klubu: 20

23 Viewing mounds near the airport are designed to give aviation buffs a place where they can photograph the goings-on at the airfield. Prague Airport for Aviation Fans Prague Airport has teamed up with in an attempt to accommodate the needs of photographers plane spotters interested in aviation operations at Václav Havel Airport Prague. The airport s support of spotting is a response to public interest and to the growing base of aviation fans visiting the area around the airport. Freely accessible viewing mounds have been set up in the immediate vicinity of the airport from which it is possible to observe and photograph all the action on the airfield from a level above the airport fencing. The mounds are located at the two most popular plane-spotter sites, i.e. by runway RWY 06/24, which is within easy reach of from Kněževes, and at the point where runways RWY 12/30 and RWY 06/24 intersect, which is accessible via a footpath from Hostivice. Information boards have been installed for the general public at the viewing mounds to provide interesting facts about common types of aircraft and a map of the airport complex. Openings have been created at several points along the airside fence to give camera lenses an unobstructed view and make it easier for aviation fans to take interesting pictures. The locations and shape of these openings were discussed directly with plane spotters so that they would tie in with the most popular points used by the public to photograph aircraft. Photographers can currently take their pick of 54 openings around the full perimeter of the airport. In 2012, Prague Airport was behind the establishment of the Aviation Photography Club at Prague Airport (LKPR Spotters), a club run by the Association of Friends of Aviation at Prague Airport. The club builds on a long tradition of aviation photography in the Czech Republic and draws together enthusiasts interested in aviation and airport operations. By working in tandem with Prague Airport, club members enjoy numerous benefits, including the opportunity of airside photography. For more information, see the club s website at 21

24 Pečujeme o životní prostředí Od roku 2012 jsou všechny činnosti na ochranu životního prostředí centralizovány pod jeden subjekt, kterým je společnost Letiště Praha, a. s. Společnost zajišťuje nejen plnění všech zákonných povinností, ale řídí také ochranu životního prostředí v souladu se schválenou koncepcí a rozvíjí zavedené systémy.

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport 2012 Zpráva o spoečenské odpovědnosti Corporate Socia Responsibiity Report Letiště Praha Prague Airport 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Vaues 05 3 Strategie a piíře spoečenské

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 za rok for the year VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH I. Úvodní slovo ředitele... 5

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 6 Vybrané úspěchy a aktivity města

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu 24 Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu projektu a snížení parametrů nového roštového kotle

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více