Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report"

Transkript

1 Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report 2013

2 Obsah 1. O skupině Český aeroholding Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Českého aeroholdingu Budujeme dobré vztahy s okolím Pečujeme o životní prostředí Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví Podporujeme neziskový sektor Korporátní identita Ekologická kalkulačka Použitím papíru CyclusOffset byl v porovnání s nerecyklovaným papírem dopad na životní prostředí snížen o: kg odpadu 804 kg CO 2 a skleníkových plynů km ujetých průměrným autem v Evropě litrů vody kwh energie kg dřeva Zpráva o společenské odpovědnosti Českého aeroholdingu 2013 je vytištěna na papíře certifikovaném organizací FSC. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschop - né obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. Český Aeroholding, a.s. Letiště Praha, a. s. Jana Kašpara 1069/1 K Letišti 1019/ Praha Praha 6 IČ: IČ: Tel.: Tel.: Web: Web:

3 Contents 1. The Czech Aeroholding Group The Czech Aeroholding Structure at 31 December Strategy and Pillars of Czech Aeroholding s Corporate Social Responsibility Fostering Good Relations with the Local Community Caring for the Environment Our Employees A Key Asset Supporting the Non-profit Sector Corporate Identity Environmental Calculator By using CyclusOffset rather than a non-recycled paper, the environmental impact was reduced by: 5,437 kg of landfill 804 kg CO 2 and greenhouse gases 8,039 km travel in the average European car 113,075 litres of water 10,420 kwh of energy 8,834 kg of wood The 2013 Czech Aeroholding Corporate Social Responsibility Report is printed on FSC-certified paper. The basic idea behind the FSC is to promote the environmentally responsible, socially beneficial and economically viable management of forests around the world, and thereby help to protect the world s disappearing, threatened and devastated forests. Czech Aeroholding Prague Airport Jana Kašpara 1069/1 K Letišti 1019/ Prague Prague 6 ID No.: ID No.: Tel.: Tel.: Web: Web: 1

4 O skupině Český aeroholding Český aeroholding je významnou skupinou firem působících v oblasti letecké přepravy a v souvisejících pozemních službách v areálu Letiště Václava Havla Praha.

5 The Czech Aeroholding Group Czech Aeroholding is a prominent group of companies active in aviation and related ground services at Václav Havel Airport Prague.

6 Český aeroholding, který vznikl počátkem roku 2011, je významnou skupinou firem působících v oblasti letecké přepravy a v souvisejících pozemních službách v areálu Letiště Václava Havla Praha. Jediným akcionářem mateřské společnosti je stát reprezentovaný Ministerstvem financí ČR. Do skupiny Český aeroholding patřily v roce 2013 Letiště Praha, a. s., provozovatel mezinárodního Letiště Václava Havla Praha, letecká společnost České aerolinie a.s., Czech Airlines Technics, a.s., poskytující služby v oblasti technické údržby letadel, Czech Airlines Handling, a.s., zajišťující komplexní pozemní odbavení letadel a cestujících, CSA Services, s.r.o., provozující kontaktní centrum a služby personální agentury, a HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., nabízející pronájem volné kapacity letadel dalším subjektům, tzv. ACMI. Skupina Český aeroholding je také významným zaměstnavatelem, její společnosti zaměstnávají dohromady lidí. Mateřská společnost Český Aeroholding, a.s., vlastní nemovitosti (budovy a pozemky) v areálu ruzyňského letiště, které pronajímá Letišti Praha, a. s., a dalším subjektům. Společnost koordinuje, finančně řídí a realizuje synergie uvnitř celé skupiny. Svým dceřiným společnostem poskytuje sdílené služby, jako jsou IT, řízení lidských zdrojů, centrální nákup a prodej, marketingové, právní a finanční služby a účetnictví. Od května 2014 provozuje také personální agenturu. Letiště Praha, a. s., provozuje největší mezinárodní civilní Letiště Václava Havla Praha, které bylo na základě rozhodnutí vlády ČR přejmenováno k 5. říjnu 2012 na Letiště Václava Havla Praha. Ruzyňské letiště v průběhu své existence odbavilo na 222 milionů cestujících a uskutečnily se na něm od jeho vzniku v roce 1937 zhruba čtyři miliony civilních letů. Letiště Václava Havla Praha v roce 2013 odbavilo téměř 11 milionů cestujících. V letní sezoně 2014 do Prahy létá 57 dopravců na přímých pravidelných linkách do celkem 119 destinací na celém světě. Letiště Praha, a. s., je držitelem ceny Eagle Award za rok 2011 od sdružení IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. České aerolinie a.s. byly založeny 6. října 1923, a patří tak k pěti nejstarším, stále operujícím leteckým společnostem na světě. Za dobu své exi - stence aerolinie přepravily více než 115 milionů cestujících a téměř jeden milion tun zboží a pošty. Startovaly a přistávaly ve 145 destinacích v 76 zemích světa. V letní sezoně 2014 nabízejí společně s partnery spojení do 126 destinací v 50 zemích světa. České aerolinie a.s. jsou členem Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 jsou součástí letecké aliance SkyTeam. Jsou držiteli certifikátů podle požadavků IOSA, představujících nej - pokročilejší bezpečnostní standardy v letecké dopravě. Czech Airlines Technics, a.s., zajišťuje údržbu letadel a jejich pravidelný certifikovaný servis v oblastech těžké údržby, traťové údržby, údržby komponentů, podpory provozovatelů a údržby letadlových podvozků. Společnost má dlouholetou tradici, plně vybavené technické zázemí a disponuje týmy zkušených mechaniků. Czech Airlines Handling, a.s., poskytuje komplexní pozemní služby neboli odbavení cestujících a letadel pro řadu leteckých společností. Díky špičkovému zázemí a zkušenému personálu odbavuje každoročně více než polovinu všech vzletů a přistání na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha. Nově také společnost zajišťuje služby plnění letadel palivem. V druhé polovině roku 2014 by měla začít provozovat Kontaktní centrum jak pro společnosti skupiny Český aeroholding, tak pro externí zákazníky. CSA Services, s.r.o., poskytovaly v roce 2013 služby Kontaktního centra a služby agentury práce nejen pro společnosti skupiny Český aerohol - ding, ale také pro externí zákazníky. V roce 2014 dojde k oddělení Agentury práce, která se stane spolu se svými zaměstnanci součástí organizační jednotky Řízení lidských zdrojů Českého Aeroholdingu, a.s. Následně dojde také k převodu Kontaktního centra společnosti CSA Services, s.r.o., do společnosti Czech Airlines Handling, a.s. HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., se v roce 2013 zaměřovaly na pronájem volné kapacity letadel s posádkou pro jiné letecké společnosti (tzv. ACMI) za podmínek udržení vysokého standardu bezpečnosti i pravidelnosti letů a při zachování maximální spokojenosti zákazníků. V roce 2014 dojde k fúzi společnosti HOLIDAYS Czech Airlines, a.s., a Kontaktního centra společnosti CSA Services, s.r.o., sloučením do společnosti Czech Airlines Handling, a.s. 4

7 Czech Aeroholding, established in early 2011, is a prominent group of companies active in aviation and related ground services at Václav Havel Airport Prague. The parent company s sole shareholder is the state, represented by the Ministry of Finance. In 2013, the Czech Aeroholding Group comprised Prague Airport (the operator of the international Václav Havel Airport Prague), Czech Airlines, Czech Airlines Technics (providing technical aircraft maintenance services), Czech Airlines Handling (responsible for the all-round ground handling of aircraft and passengers), CSA Services (operating a call centre and providing recruitment services), and HOLIDAYS Czech Airlines (arranging for the ACMI leasing of spare aircraft capacity to other carriers). The Czech Aeroholding Group is also a major employer, with 4,500 employees across its various companies. The parent company Czech Aeroholding (Český Aeroholding) owns real estate (buildings and land) at the airport complex in the Ruzyně part of Prague, which it lets to Prague Airport (Letiště Praha) and others. The company coordinates, financially manages and ensures synergy within the group as a whole. It provides its subsidiaries with shared services, such as IT, human resources management, central procurement and sales, marketing, legal and financial services, and accounting. Since May 2014, it has also operated a recruitment agency. Prague Airport operates the Czech Republic s largest international civil airport, which the government decided to rename Václav Havel Airport Prague as of 5 October Over the years since its inception in 1937, the airport in Ruzyně has handled 222 million passengers and roughly four million civilian flights. In 2013, Václav Havel Airport Prague handled almost 11 million passengers. In the 2014 winter season, 57 carriers operated direct scheduled flights from Prague to 119 destinations worldwide. Prague Airport holds an IATA Eagle Award from 2011 recognising it as the most progressive airport in the world. Czech Airlines was founded on 6 October 1923 and is one of the world s five oldest airlines still in operation. Since its foundation, it has carried more than 115 million passengers and nearly a million tonnes of cargo and mail. It has taken off from and landed in 145 destinations in 76 countries. In the 2014 summer season, Czech Airlines and its partners are offering flights to 126 destinations in 50 countries. Czech Airlines is a member of the International Air Transport Association (IATA). Since 2001, it has been part of the SkyTeam airline alliance. Czech Airlines holds IOSA certificates confirming compliance with the most advanced safety standards in aviation. Czech Airlines Technics provides aircraft maintenance and periodic certified servicing encompassing base maintenance, line maintenance, component maintenance, operator support and undercarriage maintenance. The company enjoys a long-standing tradition, boasting fully equipped technical facilities and teams of experienced mechanics. Czech Airlines Handling currently provides comprehensive ground services and passenger and aircraft handling for a number of airlines. The company s cutting-edge facilities and experienced staff enable it to handle more than half of all movements and passengers at the international Václav Havel Airport in Prague every year. The company has recently started providing aircraft refuelling services. In the second half of 2014, there are plans for it to open a call centre that will serve Czech Aeroholding Group companies and external customers alike. In 2013, CSA Services provided call centre and recruitment services for Czech Aeroholding Group companies and external customers. In 2014, the recruitment services and relevant employees will migrate to Czech Aeroholding s Human Resources Management. The call centre run by CSA Services will then be transferred to Czech Airlines Handling. In 2013, HOLIDAYS Czech Airlines focused on the wet (ACMI) leasing of spare aircraft capacity with crew for other airlines, with a stress on maintaining a high standard of flight safety and regularity and ensuring maximum customer satisfaction. In 2014, HOLIDAYS Czech Airlines and the call centre operated by CSA Services merged after they were incorporated into Czech Airlines Handling. 5

8 Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci 2013

9 The Czech Aeroholding Structure at 31 December 2013

10 Ministerstvo financí ČR 100 % Český Aeroholding, a.s. Korean AirLines, Co., Ltd. 44 % Česká pojišťovna a.s. 2,26 % 53,74 % České aerolinie a.s. 100 % Letiště Praha, a. s. 100 % Czech Airlines Handling, a.s. 100 % Czech Airlines Technics, a.s. 100 % CSA Services, s.r.o. 100 % B. aircraft, a.s. 100 % HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. Český Aeroholding, a.s., vlastní dále 100% akciový podíl ve společnosti Realitní developerská, a.s. Ta je majitelem pozemků určených pro výstavbu paralelní dráhy a je jediným akcionářem dvou společností vlastnících ještě další pozemky v prostoru letiště. Jde o společnosti Whitelines Industries a.s. a Sky Venture a.s. 8

11 Ministry of Finance of the Czech Republic 100% Czech Aeroholding Korean AirLines, Co., Ltd. 44% Česká pojišťovna 2.26% 53.74% Czech Airlines 100% Prague Airport 100% Czech Airlines Handling 100% Czech Airlines Technics 100% CSA Services 100% B. aircraft 100% HOLIDAYS Czech Airlines Czech Aeroholding also holds a 100% equity interest in Realitní developerská, the owner of land intended for the construction of the parallel runway and the sole shareholder of two companies (Whitelines Industries and Sky Venture) owning further airport land. 9

12 Strategie a pilíře společenské odpovědnosti Českého aeroholdingu Společenská odpovědnost skupiny Český aeroholding stojí na čtyřech pilířích vycházejících z potřeb jednotlivých dceřiných společností.

13 Strategy and Pillars of Czech Aeroholding s Corporate Social Responsibility Czech Aeroholding s corporate social responsibility is underpinned by four pillars derived from the needs of the individual subsidiaries.

14 Společenská odpovědnost skupiny Český aeroholding stojí na čtyřech pilířích vycházejících z potřeb jednotlivých dceřiných společností. Cílem je zlepšování ži - votního prostředí, rozvoj zaměstnanců skupiny, budování dobrých vztahů s lidmi žijícími v okolí areálu letiště a v neposlední řadě podpora neziskového sektoru. Třetím pilířem strategie společenské odpovědnosti společností skupiny Český aeroholding je podpora a rozvoj vzdělanosti vlastních zaměstnanců. V této oblasti je kladen důraz na dlouhodobý profesní rozvoj a podporu sportovních a volnočasových aktivit zaměstnanců. Klíčový pro všechny společnosti skupiny je vztah k životnímu prostředí. Letecký provoz má určitý dopad na životní prostředí, především v oblasti hluku, emisí, ochrany vod a odpadového hospodářství. Skupina Český aeroholding se proto cíleně snaží snižovat dopad své činnosti a věnovat životnímu prostředí potřebnou péči například formou finanční podpory projektů určených ke zlepšení ži - votního prostředí v okolí letiště či směřujících k rozvoji občanské společnosti. Zaměřuje se také na pozitivní motivaci leteckých dopravců a na osvětu směrem k nejmladší generaci. Skupina Český aeroholding také podporuje neziskový sektor, a to jak v rámci partnerství s organizací Člověk v tísni, tak prostřednictvím vlastního projektu na podporu žádostí z oblasti humanitární, zdravotní či sociální. Toto působení vede ke zlepšení kvality života znevýhodněných lidí a rozvíjí aktivity občanské společnosti. Výroční zpráva o společenské odpovědnosti skupiny Český aeroholding obsahuje dlouhodobé projekty i novinky, které byly realizovány nebo zahájeny v roce Dobré a oboustranně prospěšné vztahy společností působících v prostorách letiště a obyvatel žijících v jeho okolí jsou klíčové. Z pohledu trvale udržitelného rozvoje letiště je důležité chovat se tak, aby poskytovalo prostor pro kvalitní sousedské soužití. Letiště Praha, a. s., dceřiná společnost Českého Aeroholdingu, a.s., proto vede se svými sousedy, zejména prostřednictvím zastupitelů jednotlivých obcí a městských částí Prahy dotčených leteckým provozem, průběžný dialog a využívá i další způsoby komunikace přímo s občany. 12

15 Czech Aeroholding s corporate social responsibility is underpinned by four pillars derived from the needs of the individual subsidiaries. The aims are to improve the environment, cultivate the group s employees, nurture good relations with locals living in the vicinity of the airport complex and, ultimately, support the non-profit sector. The third pillar of the corporate social responsibility strategy pursued by Czech Aeroholding Group companies is the support and development of their employees education. The emphasis here is placed on long-term career development and the promotion of sports and leisure activities among employees. An overriding factor for all group companies is environmental awareness. Mindful of the fact that air traffic has certain environmental implications, particularly as regards noise, emissions, water protection and waste management, the Czech Aeroholding Group determinedly strives to reduce the impact of its operations while paying due care and attention to the environment. For example, it donates funds to projects designed to improve the environment in the vicinity of the airport or geared towards the advancement of civil society. It also focuses on positively motivating air carriers and on raising awareness among the youngest generation. The Czech Aeroholding Group also supports the non-profit sector, both in partnership with People in Need and through an internal project responding to humanitarian, healthcare or welfare appeals. This policy enhances the quality of life enjoyed by the disadvantaged and moves civil society forwards. The Czech Aeroholding Group s Annual Corporate Social Responsibility Report encompasses both long-standing projects and innovations implemented or initiated in Sound, mutually beneficial relations between companies operating at the airport and the people living in the surrounding area are crucial. To safeguard the airport s sustainable development, it is important to behave in a way that presents opportunities to get on well with the local community. Conscious of this, Prague Airport, as a Czech Aeroholding subsidiary, engages in ongoing dialogue with its neighbours, in particular the representatives of municipalities and Prague boroughs affected by air traffic. It also draws on other forms of communication that bring it into direct contact with the public. 13

16 Budujeme dobré vztahy s okolím Skupina Český aeroholding klade velký důraz na budování a udržení dobrých vztahů se svým okolím. Prostřednictvím několika programů zaměřuje svou pomoc především na obce a městské části, které se nacházejí v blízkosti Letiště Václava Havla Praha.

17 Fostering Good Relations with the Local Community The Czech Aeroholding Group places a great emphasis on building and maintaining good relations with the local community. It runs several schemes designed primarily to assist municipalities and boroughs in the vicinity of Václav Havel Airport Prague.

18 Kněževes Řepy V rámci své strategie společensky odpovědné firmy klade skupina Český aeroholding prostřednictvím společnosti Letiště Praha, a. s., velký důraz na budování a udržení dobrých vztahů se svým okolím. Zaměřuje se především na obce a městské části hlavního města Praha, které se nacházejí v blízkosti Letiště Václava Havla Praha a jejichž obyvatelé jsou bezprostředně ovlivněni leteckým provozem. Vzájemná, oboustranně uspokojivá spolupráce je založena na několika programech. Programy finanční podpory Společnost Letiště Praha, a. s., otevřela dva programy finanční podpory zaměřené na zlepšení životních podmínek a zpříjemnění života občanů v oblastech dotčených leteckým provozem. Program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ Program je zaměřen na ochranu životního prostředí a zlepšení životních podmínek obyvatel dotčených leteckým provozem. Od roku 2004, kdy byl tento program vyhlášen poprvé, investovalo Letiště Praha, a. s., do těchto oblastí již přes 210 milionů korun. V roce 2013 byly podpořeny projekty na ochranu vodních toků, ovzduší a na protihlukovou prevenci, na snižování prašnosti, vysazování zeleně, odpadové hospodářství nebo rekultivaci krajiny pro turistiku či rekreaci, a to v celkové hodnotě 24 milionů korun. Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje dvanáct obcí a pět městských částí Prahy, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha. Navržené projekty v konečné fázi schvaluje dozorčí rada Letiště Praha, a. s. Vybrané projekty podpořené v roce 2013 Klecany vybudování bezprašného povrchu komunikace v ulici Přemyšlenská Kněževes vybudování naučné stezky Praha 6 vybudování bezprašného povrchu komunikací Rakovnická a Přílepská v lokalitě Praha 6 Ruzyně Praha Řepy rekonstrukce oblasti lesoparku v MČ Praha 17 dodávka a instalace samostatných cvičebních stanic Středokluky údržba zeleně Tuchoměřice přístavba nové šatny k základní škole 16

19 Středokluky Praha 6 As part of its corporate social responsibility strategy, the Czech Aeroholding Group strives hard, through Prague Airport, to cultivate and maintain good relations with the surrounding area. It concentrates in particular on municipalities and Prague boroughs located near Václav Havel Airport Prague whose residents are directly affected by air traffic. Mutually satisfactory cooperation relies on several schemes. Financial Assistance Schemes Prague Airport has initiated two financial assistance schemes to improve the living conditions of people in areas affected by air traffic and to make their lives more enjoyable. LIVING IN HARMONY Scheme This scheme is aimed at protecting the environment and improving the living conditions of local residents affected by air traffic. Since 2004, when the scheme was introduced, Prague Airport has invested more than CZK 210 million in these areas. In 2013, funding totalling CZK 24 million was channelled into the protection of watercourses and the air, noise prevention, dust suppression, the planting of greenery, waste management and land reclamation for tourism and recreation. Every year, funding is split among twelve municipalities and five boroughs of Prague drawn together as members of the Association of Legal Persons Affected by Prague Airport. Short-listed projects are subject to approval by the Prague Airport Supervisory Board. Selected projects supported in 2013 Klecany construction of a dust-free road surface in Přemyšlenská Street Kněževes construction of a nature trail Prague 6 construction of a dust-free road surface for Rakovnická Street and Přílepská Street in the borough of Prague 6 Ruzyně Prague Řepy renovation of the park in the borough of Prague 17 supply and installation of stand-alone outdoor exercise stations. Středokluky gardening Tuchoměřice new cloakroom extension built at the primary school 17

20 Hostivice Kněževes Program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Další vzájemná spolupráce Kromě podpory životního prostředí se Letiště Praha, a. s., snaží podporovat i další činnosti související s každodenním životem místních obyvatel. V rámci programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ letiště přispívá na projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání nebo zdravotnictví, dále na činnost hasičů, policie i na aktivity v sociální sféře. Peníze mohou čerpat nejen obce a městské části, jež jsou členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha, ale i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území. Za sedm let fungování programu bylo rozdáno přes 55 milionů korun. Letiště Praha, a. s., neustále hledá další možnosti spolupráce a užšího kontaktu s komunitami kolem letiště. Ve spolupráci s městskou částí Praha 6 je pravidelně vyhlašována soutěž NEJTIŠŠÍ LETECKÝ DOPRAVCE. Smyslem akce je pozitivní motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí a k ohleduplnosti k obcím a městským částem v okolí letiště. Vybrané projekty podpořené v roce 2013 Hostivice podpora rodin v Hostivici a okolí Kněževes oprava kaple sv. Václava a vybudování naučné stezky v obci Praha 6 Spolek břevnovských živnostníků kulturní a společenské akce na podporu dětí a mládeže a charitativní akce konané na území Prahy 6 Roztoky základní škola nákup a instalace nové interaktivní tabule do učebny přírodopisu Tuchoměřice obnova dětského hřiště v areálu mateřské školy 18

21 Praha 6 Tuchoměřice GOOD NEIGHBOUR Scheme Other Cooperation Besides its support for the environment, Prague Airport is also keen to assist other aspects of the everyday lives of the local community. Under the GOOD NEIGHBOUR scheme, the airport contributes to projects in the arts, sport, education and health care, to the activities of firefighters and the police, and to social work. Funds can be accessed not only by municipalities and boroughs that are members of the Association of Legal Persons Affected by Prague Airport, but also by civic associations, sports clubs, volunteer firefighters and other non-profit organisations operating within their geographical jurisdiction. In the seven years since its inception, the scheme has disbursed over CZK 55 million. Prague Airport is constantly examining further ways of establishing cooperation and closer contact with communities around the airport. It regularly holds a QUIETEST CARRIER competition in partnership with the borough of Prague 6. This event is designed to give airlines the incentive they need to take a constructive approach to the environment and to be considerate of municipalities and boroughs in the vicinity of the airport. Selected projects supported in 2013 Hostivice support for families in and around Hostivice Kněževes repair of the Chapel of St Wenceslas and construction of a nature trail Prague 6 Association of Břevnov Traders cultural and social events to support children and young people and charity events held in Prague 6 Roztoky primary school purchase and installation of a new interactive whiteboard in a science classroom Tuchoměřice reconstruction of the playground at the nursery school 19

22 Pro letecké fanoušky jsou určeny vyhlídkové valy v blízkosti letiště, ze kterých je možné fotografovat dění na letištní ploše. Letiště Praha pro letecké fanoušky Letiště Praha, a. s., se ve spolupráci s snaží vycházet vstříc fotografům, kteří se zajímají o letecký provoz na Letišti Václava Havla Praha, tedy tzv. spotterům. Svou aktivitou v oblasti podpory spottingu letiště reagovalo na zájem veřejnosti a na rozrůstající se základnu leteckých fanoušků, kteří okolí letiště navštěvují. V bezprostřední blízkosti letiště jsou volně přístupné vyhlídkové valy, ze kterých je možné sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše nad úrovní oplocení letiště. Valy jsou umístěny na dvou nejfrekventovanějších spotterských místech, a to u RWY 06/24, kam se lze pohodlně dostat z obce Kněževes, a u křížení vzletových a přistávacích drah RWY 12/30 a RWY 06/24, kam vede pěší cesta z nedalekého města Hostivice. Pro širší veřejnost jsou vy - hlídkové valy doplněny informačními tabulemi se zajímavostmi o běžných typech letadel a plánem areálu letiště. Přímo v oplocení neveřejného prostoru letiště se na několika místech nacházejí otvory určené pro objektivy fotoaparátů, aby mohli letečtí fandové snadněji získávat své úlovky v podobě zajímavých snímků. Umístění otvorů, stejně jako jejich tvar, bylo projednáno přímo se spottery a odpovídá nejoblíbenějším bodům, které veřejnost při focení letadel využívá. V současné době je fotografům k dispozici 54 otvorů po celém obvodu letiště. Letiště Praha, a. s., v roce 2012 iniciovalo vznik Klubu přátel letecké fotografie při Letišti Praha (LKPR Spotters), který provozuje Sdružení přátel letectví při Letišti Praha, o. s. Klub vychází z dlouhé tradice letecké fotografie v České republice a sdružuje nadšence, které zajímá letectví a provoz na letišti. Spolupráce s Letištěm Praha, a. s., přináší členům klubu řadu výhod, mezi nimi i možnost fotografování v neveřejném prostoru letiště. Více na stránkách klubu: 20

23 Viewing mounds near the airport are designed to give aviation buffs a place where they can photograph the goings-on at the airfield. Prague Airport for Aviation Fans Prague Airport has teamed up with in an attempt to accommodate the needs of photographers plane spotters interested in aviation operations at Václav Havel Airport Prague. The airport s support of spotting is a response to public interest and to the growing base of aviation fans visiting the area around the airport. Freely accessible viewing mounds have been set up in the immediate vicinity of the airport from which it is possible to observe and photograph all the action on the airfield from a level above the airport fencing. The mounds are located at the two most popular plane-spotter sites, i.e. by runway RWY 06/24, which is within easy reach of from Kněževes, and at the point where runways RWY 12/30 and RWY 06/24 intersect, which is accessible via a footpath from Hostivice. Information boards have been installed for the general public at the viewing mounds to provide interesting facts about common types of aircraft and a map of the airport complex. Openings have been created at several points along the airside fence to give camera lenses an unobstructed view and make it easier for aviation fans to take interesting pictures. The locations and shape of these openings were discussed directly with plane spotters so that they would tie in with the most popular points used by the public to photograph aircraft. Photographers can currently take their pick of 54 openings around the full perimeter of the airport. In 2012, Prague Airport was behind the establishment of the Aviation Photography Club at Prague Airport (LKPR Spotters), a club run by the Association of Friends of Aviation at Prague Airport. The club builds on a long tradition of aviation photography in the Czech Republic and draws together enthusiasts interested in aviation and airport operations. By working in tandem with Prague Airport, club members enjoy numerous benefits, including the opportunity of airside photography. For more information, see the club s website at 21

24 Pečujeme o životní prostředí Od roku 2012 jsou všechny činnosti na ochranu životního prostředí centralizovány pod jeden subjekt, kterým je společnost Letiště Praha, a. s. Společnost zajišťuje nejen plnění všech zákonných povinností, ale řídí také ochranu životního prostředí v souladu se schválenou koncepcí a rozvíjí zavedené systémy.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L Úř. věst. č. L 299, 18. 11. 2003, str. 9-19 108/L DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time Směrnice

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009

Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Projekt výstavby paralelní dráhy na Letišti Praha 1.10.2009 Základní informace o paralelní dráze nová paralelní dráha umožní další rozvoj letecké dopravy v ČR (v roce 2008 Letiště Praha odbavilo téměř

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Aktuálníinformace ke 4. výzvě7. RP -Letectví

Aktuálníinformace ke 4. výzvě7. RP -Letectví FP7: Transport (including Aeronautics) Aktuálníinformace ke 4. výzvě7. RP -Letectví Karel Paiger Oborová kontaktní organizace pro letectví a kosmos OK470 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s Seminář

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii

MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii MSP v Bulharsku a zhodnocení jejich marketingových aktivit v hlavním městě Sofii Ing. Petra Koudelková Faculty of Business and management BUT, Czech Republic, e-mail: koudelkova@fbm.vutbr.cz, tel.: 739

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Český Aeroholding, a.s. Letiště Praha, a. s. Czech Airlines Handling, a.s. Czech Airlines Technics, a.s.

Český Aeroholding, a.s. Letiště Praha, a. s. Czech Airlines Handling, a.s. Czech Airlines Technics, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2014/2015 OBSAH 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Českého aeroholdingu 6 8 10 O skupině Český aeroholding Struktura Českého aeroholdingu k datu vydání Profilu společnosti Časová

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více