Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1"

Transkript

1 Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1 Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje v rámci projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje, číslo projektu: CZ 0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Zpracovatelé: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., RNDr. Radim Misiaček Spolupracovníci: Bc. David Zahradník, Stuart France tel , listopad 2009

2 Obsah: Úvod Obecná část Základní principy řešení zakázky Jednotlivé etapy řešení zakázky Teoretická východiska monitoringu návštěvnosti Základní možnosti monitoringu návštěvnosti Důvody pro aplikaci monitoringu návštěvnosti v systému managementu chráněných území Možnosti sběru a zpracování dat o návštěvnících Bližší informace o metodách automatického monitoringu návštěvnosti použitých při řešení zakázky Postup řešení zakázky v r Výběr a instalace sčítacích zařízení Detailní požadavky na instalaci sčítacího zařízení Popis založených sledovacích profilů monitoringu návštěvnosti Závěr...64 Literatura:

3 Úvod Předkládaná dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1 obsahuje informace o výstupech zakázky - Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje (dále: Průzkum návštěvnosti), jež je součástí projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje, číslo projektu: CZ Projekt byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Zpracováním Průzkumu návštěvnosti byla na základě výběrového řízení pověřena společnost Ekogroup czech s.r.o., zastoupená RNDr. Markem Banašem, Ph.D., jednatelem společnosti (dále: zpracovatel) na základě smlouvy č /2009 ze dne , uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Ekogroup czech s.r.o. Cílem projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje je vznik a fungování monitoringu vybraných složek a faktorů, ovlivňujících životní prostředí v kraji. Projekt má přispět k zajištění efektivnějšího získávání, zpracování a dostupnosti informací, týkajících se ochrany přírody v kraji, a jeho předmětem je monitoring vybraných druhů rostlin a živočichů, výskytu invazních druhů rostlin, návštěvnosti vybraných chráněných částí přírody a dalších vybraných faktorů. Výstupem projektu mají být soubory údajů, získávaných terénními průzkumy i sběrem, a zpracováním již existujících dat. Předkládaná zpráva se věnuje části č. 3 uvedeného projektu problematice průzkumu návštěvnosti vybraných lokalit. Kap. 1 předkládané dílčí zprávy se věnuje shrnutí základních požadavků na řešení zakázky (základní principy řešení zakázky, jednotlivé etapy řešení zakázky). V kap. 2 předkládané dílčí zprávy následují základní teoretická východiska monitoringu návštěvnosti. Podrobné informace o této problematice budou součástí závěrečné zprávy, předkládané v příštím roce. Kap. 3 předložené zprávy se věnuje popisu postupu řešení zakázky v r V kap. 4 následuje popis založených sledovacích profilů monitoringu návštěvnosti. 3

4 1. Obecná část 1.1 Základní principy řešení zakázky Cíle průzkumu: V souladu se smluvním zadáním je cílem Průzkumu návštěvnosti zjištění množství, struktury a názorů návštěvníků ve vybraných lokalitách CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a Moravskoslezského kraje (mimo CHKO). Rozsah průzkumu: Monitoring návštěvnosti je řešen kombinací automatického a fyzického sčítání a dotazování návštěvníků na vytipovaných referenčních lokalitách CHKO Beskydy, Jeseníky a ve vybraných lokalitách (ZCHÚ) Moravskoslezského kraje. Monitoring je realizován na vytipovaných profilech na turistických trasách, jež se nachází v lokalitách s různou intenzitou zatížení návštěvností, různou očekávanou strukturu návštěvnosti a různou mírou zranitelnosti přírodního prostředí. Na základě získaných dat bude provedeno vyhodnocení denní a sezónní dynamiky návštěvnosti na jednotlivých sledovacích profilech. Vyhodnoceny budou také výsledky dotazníkových šetření. Zjištěné výsledky budou interpretovány ve vztahu k nejvýznamnějším faktorům jež ovlivňují intenzitu a strukturu návštěvnosti a k nejvýznamnějším předmětům ochrany ZCHÚ, u kterých lze očekávat zvýšenou citlivost vůči turismu. Na základě získaných dat budou dále navržena případná opatření aktivního či pasivního usměrnění návštěvnosti a dalších typů práce s návštěvníky v ZCHÚ. Časový harmonogram realizace průzkumu: V souladu s původním předpokladem byly terénní práce zahájeny v letní sezóně 2009 (srpen 2009), samotné sčítání návštěvníků bylo započato v říjnu Ukončení sběru terénních dat se předpokládá v srpnu září 2010, -zpracování výsledků a vyhotovení finálních výstupů proběhne v září - říjnu Jednotlivé etapy řešení zakázky Zakázka je řešena ve 3 základních etapách: 1. etapa odevzdání dílčí zprávy o realizaci průzkumu č. 1 (do ) 2. etapa odevzdání dílčí zprávy o realizaci průzkumu č. 2 (do ) 3. etapa - odevzdání komplexního díla (do ) V souladu se smluvním zadáním popisuje předkládaná dílčí zpráva o realizaci průzkumu postup při řešení průzkumu a výsledky dosažené k datu zpracování zprávy. 4

5 2. Teoretická východiska monitoringu návštěvnosti 2.1 Základní možnosti monitoringu návštěvnosti Sledování návštěvnosti a její monitoring nebyl relativně dlouho považován za součást managementu chráněných území. Zhruba v posledním desetiletí však význam monitoringu narůstal a sledování návštěvnosti se stalo nepostradatelným nástrojem pro správy chráněných území, a to předevšímv souvislosti se zvyšujícími se požadavky na standardy péče o chráněná území a informovanost o výsledcích činnosti správ (Newsome et al. 2002). Z obecného pohledu lze monitoring považovat za systematický sběr a analýzu dat v průběhu času. V případě monitoringu návštěvnosti v chráněných územích se jedná jak o sběr a zpracování dat o přírodním prostředí, tak osběr a zpracování dat o návštěvnících. Sběr a zpracování dat o přírodním prostředí zahrnuje mapování poškození vegetačního krytu, problematiku rostlinných invazí, studium půdních vlastností (obvykle erozní procesy), analýzu kvality vod a studium populací divoce žijících živočichů. Takto koncipovaný monitoring umožňuje zjistit a kvantifikovat specifické vlivy turismu na jednotlivých místech (Monz 2000). 2.2 Důvody pro aplikaci monitoringu návštěvnosti v systému managementu chráněných území V celosvětovém měřítku stále ještě existuje řada významných chráněných území, jež nemají problematiku monitoringu návštěvnosti začleněnu do svého systému managementu návštěvnosti (Pitts & Smith 1993, Newsome et al. 2002) a to i přesto, že pro zavedení monitoringu dopadů turismu na přírodní prostředí a analýzy dat o návštěvnících je celá řada závažných důvodů. Výsledky monitoringu návštěvnosti jsou důležitými podklady v péči o chráněná území. Výstupy monitoringu návštěvnosti poskytují informace potřebné ke snížení negativních dopadů turismu a přináší zhodnocení účinnosti zvolených opatření. Zvládnout dopady návštěvnosti je nezbytné vzhledem k tomu, že je nutné na jedné straně chránit životní prostředí a zároveň, na straně druhé, zachovat prožitky návštěvníků. Monitoring návštěvnosti poskytuje nejen informace o podmínkách, za kterých je již nutné zasáhnout (limitech přijatelné změny prostředí), ale zvyšuje též povědomí správ chráněných územích o vztazích mezi jednotlivými typy návštěvníků a výsledném dopadu jejich působení v rámci dotčeného území (Cole 1989, Marion 1995, Pitts & Smith 1993). Znalost výše uvedených souvislostí je nezbytná pro vytváření odpovídajících opatření vůči již existujícím dopadům, stejně tak jako pro predikci vývoje a zabránění dalším negativním vlivům zvýšené návštěvnosti. Pokud je negativní 5

6 dopad odhalen včas, bude pravděpodobně snazší a levnější jeho náprava, než kdyby již dosáhl prahu nevratných změn (Buckley 1999). Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutné monitoring považovat za nástroj k vyšší efektivitě již zavedených managementových strategií. Obvykle poskyuje důležité podklady k vytvoření managementových plánů, plánů rekreace / turismu a návrhů aktivit vhodných pro daná území. Nezbytná data pro plánování zahrnují počty návštěvníků a jejich charakteristiky, aktivity, zdroje vlivů, způsoby využívání oblasti, míru spokojenosti a očekávání návštěvníků. Takové informace lze samozřejmě do určité míry zjistit na základě jednorázové analýzy, ale mnohem přesnější údaje podává dlouhodobý monitorovací program. Dlouhodobá sledování dokážou poukázat na úspěchy plánů péče, stejně tak jako odkrývají oblasti managementu, které je nutné je revidovat. Pro úspěšný marketing chráněného území je důležité stanovit, kdo jsou návštěvníci a jaké jsou jejich vlastnosti, potřeby a očekávání. Správa chráněného území je obvykle nucena hledat kompromisy mezi různými zájmovými skupinami, z nichž každá má své dílčí požadavky (Pitts & Smith 1993). Správa chráněného území se neobejde bez systematického podkladu pro rozdělení finančních zdrojů jak pro personál, tak pro jednotlivá území. Bez spolehlivých informací jsou investice závislé pouze na zkušenostech a intuici řídící instituce nebo vnějších tlacích jako jsou finanční dostupnost a politická rozhodnutí (Marion 1991, Pitts & Smith 1993). Použití spolehlivých dat umožňuje využít zdroje v oblastech, kde jsou skutečně nejvíce potřebné. Takové strategické rozvržení zdrojů na základě monitoringu zvyšuje ekonomickou účinnost managementu chráněného území. Data o návštěvnosti a dopadu na životní prostředí mají rovněž důležitou úlohu na celospolečenské úrovni, kdy pomáhají při organizaci managementu území a jasném formulování cílů při shánění finančních zdrojů z vládních a dalších institucí (Pitts & Smith 1993). Aktivita správy chráněného území a dalších organizací je často podrobována veřejnému hodnocení. Veřejnosti zpřístupněná data získaná při monitoringu jsou jednou z cest splnění zodpovědnosti vůči požadavkům veřejnosti (např. CALM 2000). Landres et al. (1994) zdůrazňuje vzrůstající důležitost informovanosti státních řídících orgánů při stanovování stavu a trendů v daném chráněném území. Objektivní dokumentace o faktorech ohrožujících předměty ochrany jsou pro rozhodování o péči o chráněné území zásadní. Podobnou důležitost mají údaje o podmínkách a požadavcích návštěvníků. Pochopení, jak společnost hodnotí chráněná území a jejich prospěšnost či význam, je nezbytné nejen pro politické diskuse (Cope et al. 2000). 2.3 Možnosti sběru a zpracování dat o návštěvnících Znalost objemu návštěvnosti, jejího prostorového rozložení a dynamiky, struktury návštěvníků, jejich názorů a preferencí je jedním ze stěžejních podkladů pro nastavení vhodného managementu turismu v řadě chráněných území (Banaš 2006). Komunikace s návštěvníky přináší významnou zpětnou vazbu pro rozhodování správ chráněných území. Takto získané údaje lze s úspěchem využít např. při úpravách práce s veřejností, usměrňování návštěvnosti, včetně případného stanovení limitů únosného zatížení chráněných území (viz Manning 2002, Stankey et al. 1985, Eagles et al. 2002). Ačkoliv monitoring návštěvnosti přináší cenné informace, správy chráněných území obvykle upřednostňují monitoring stavu životního prostředí a jeho management před monitoringem a managementem návštěvnosti (Mc Arthur 1994). 6

7 Při monitoringu návštěvnosti se v chráněných územích s úspěchem uplatňuje několik základních metodických přístupů: Sčítání návštěvníků Dotazníky a osobní rozhovory Pozorování návštěvníků 2.4 Bližší informace o metodách automatického monitoringu návštěvnosti použitých při řešení zakázky Po provedeném průzkumu nabídky zařízení na sčítání návštěvníků, jež jsou k dispozici na evropském trhu bylo rozhodnuto využít pro řešení zakázky zařízení britské firmy Linetop Ltd. Tato firma nabízí čtyři základní typy zařízení pro sčítání návštěvníků: snímače pro monitoring pěších návštěvníků, snímače pohybu vozidel, snímače pohybu cyklistů, snímače pohybu návštěvníků v budovách v mnoha dílčích modifikacích. Základní typy snímačů návštěvnosti: Snímače pro monitoring pěších návštěvníků: Prvním typem zařízení jsou v zemi umístěné tlakové spínače (miny). Mohou být využity na nejrůznějších typech cest a stezek kromě skály a půd o malé mocnosti. Při vhodné instalaci jsou pro veřejnost prakticky neobjevitelné. Deska se spínačem bývá zahrabána 10 cm pod povrchem v substrátu písku a shora zakryta originálním materiálem povrchu cesty. Obr. 1: Ilustrační pohled na desku tlakového snímače (miny) s kabeláží, připojeným senzorem, dataloggerem a ochranným plastovým pouzdrem tzv. Pelicase (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Nášlapný spínač má podobu desky o šířce 50 cm a délce 60 cm (viz Obr. níže). Tloušťka desky je 16 mm. Menší varianta desky o velikosti 50x30 cm je vhodná pro 7

8 horské a lesní cyklostezky, spínače o velikosti 70x60 cm se výborně hodí pro širší stezky, kde jsou však lidé ještě nuceni chodit za sebou. U širokých cest mohou být spínače položeny vedle sebe napříč celým profilem cesty tak, že i chodci, postupující vedle sebe jsou zaznamenáni jako jednotlivci. Tento postup ovšem není z hlediska přesnosti ideální a navíc je vzhledem k počtu spínačů finančně náročný. Jako vhodnější nástroj se na širších stezkách proto může jevit spíše optické zúžení profilu jakým jsou chůdky, brány, zátarasy přes část cesty, atd. Pokud jsou pro tyto účely zvoleny brány, tak tyto mohou být různých tvarů a velikostí, z hlediska nenápadnosti je však vhodné, aby měly na lokalitě nějaký pravděpodobný účel a nestaly se tak pro návštěvníky nápadnými. Obdobným případem jsou schůdky. Dle jejich konstrukce lze využít několika druhů čidel - nášlapná různých konstrukcí, vložená ve stupni schodu či v příčce, nebo pohybová, umístěná v povrchu konstrukce. Obr. 2: Umístění dvou desek tlakového snímače (min) vedle sebe; v levé části snímku ve svahu je vidět jáma připravená pro umístění ochranného pouzdra pro datalogger a příslušenství (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Datalogger a jeho příslušenství jsou na lokalitě uloženy v tzv. Pelicase (plastové ochranné, nepromokavé pouzdro), jež je uloženo pod zemí ve vzdálenosti jednoho až dvou metrů od snímače. Od okolní půdy je toto pouzdro navíc chráněno dřevěnou konstrukcí, tvořenou rámem s víčkem, která je rovněž zakopána pod zemí. Spojení mezi spínačem a dataloggerem zajišťuje pod povrchem vedený kabel. Při přesném zaznačení polohy pouzda je vyjímání dataloggeru jednoduchou záležitostí, vyžadující pouze zahradnické rukavice a zednickou lžíci nebo lopatku. Oproti používání obligátních uzamykatelných skříněk pro uložení přístrojů je tato metoda minimálně náchylná k objevu a vandalství a pochopitelně také finančně méně náročná. 8

9 Obr. 3: Tlakové snímače i ostatní příslušenství musí být po skončení prací pečlivě ukryto před zraky návštěvníků, nenápadnost je zde hlavní devizou (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Ve venkovním prostředí je poněkud problematické použití optických čidel (např. infračerveného paprsku). Jejich efektivní využití je především ve vnitřních expozicích a návštěvnických centrech budov, kde nehrozí zanesení čočky nečistotami a kde je minimální přítomnost vnějších vstupů, jakými mohou být brouci, sněhové vločky nebo mlha. Místo nich však lze efektivně používat tepelná, tzv. pyro čidla, pracující na principu snímání tepelné energie, vydávané tělem při pohybu. Tato čidla jsou drobné konstrukce a mohou být umístěny v plotech, konstrukcích mostů, mřížích, zdech apod. Identifikační vzdálenost paprsku čidla činí až čtyři metry, ovšem přesnost snímání klesá s narůstající vzdáleností. Tato čidla spolehlivě pracují i v náročnějších venkovních podmínkách s výjimkou extrémně chladného počasí. Jejich instalace je jednoduchá a rychlá, výhodou je také nízká náročnost na baterie. Jejich využití je ideální v lokalitách, kde je z nějakých důvodů nevhodné použití nášlapných tlakových spínačů. 9

10 Obr. 4: Typická lokalita vhodného využití optických či tepelných čidel příčky mostu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Obr. 5: Detailní pohled na tepelné čidlo - plastový válec o průměru 15 mm a délce cca 45 mm (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu vozidel: Snímače pohybu vozidel běžně pracují na bázi detektorů pro zjišťování kovových předmětů: indukční smyčka bývá vyřezána (umístěna) buď do tělesa komunikace, nebo je magnetometr zahrabán do půdy v blízkosti komunikace. Instalace snímače na veřejných komunikacích je z technického hlediska komplikovaná operace, která bývá striktně kontrolována příslušnými úřady. Oproti tomu nainstalování indukční smyčky na soukromých cestách a parkovištích je poměrně jednoduchý úkon, na který stačí běžná technika. 10

11 Obr. 6: Pohled na lokalitu umístění indukční smyčky v tělese komunikace (viz obdélník) a polohu ochranného plastového pouzdra ve svahu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu cyklistů: Pro monitoring cyklistů na úzkých i širších cyklistických stezkách se dobře hodí indukční smyčky a magnetické snímače (magnetometry). Při položení magnetometru do středu profilu je zajištěno snímání podnětů (cyklistů) v metrovém okruhu od čidla. Obr. 7: Příklad uložení magnetometru v tělese komunikace a plastového ochranného pouzdra s dataloggerem a příslušenstvím ve svahu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 11

12 Obr. 8: Detailní pohled na čidlo magnetického snímače - magnetometru (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu návštěvníků v budovách: Objekty bez přívodu elektřiny (např. návštěvnické pozorovatelny v přírodě) mohou být monitorovány sensorem na přístupové cestě, nebo magnetickým snímačem na dveřích či pyro čidlem nad dveřním prahem. Možností je také například využití alarmu na bázi tenkého tlakového spínače, jež lze dobře ukrýt např. ve dveřní rohoži. Popsaná zařízení nevyžadují elektrickou síť. Je-li však elektrický zdroj k dispozici, může být účinnost zařízení zvýšena použitím optického čidla (infračervený paprsek) směrovaného napříč vstupem (bránou). Sensory mohou být kabeláží propojeny přímo s PC, kde je jejich záznam sledován a ukládán. Obr. 9: Ilustrační pohled na ideální lokalitu pro umístění optického čidla ve dveřním rámu návštěvnického centra (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 12

13 Záznamová zařízení: Záznamový datalogger (Numero Timelapse Logger) Záznamový datalogger uchovává podněty, zachycené čidlem v přednastavených časových intervalech. Paměťovým médiem dataloggeru je modul, opatřený barevným plastovým obalem ve tvaru kostky. Modul s aktuálně pořízeným záznamem frekvence pohybu návštěvníků je vyjímatelný z dataloggeru a po přenesení do kanceláře lze naměřená data zobrazit na PC. Starý paměťový modul je nahrazen prázdným, aby zařízení mohlo pokračovat v záznamu podnětů. Obr. 10: Ilustrační pohled na záznamový datalogger (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Datalogger s paměťovým modulem má kapacitu na dobu až deseti měsíců zaznamenávání v hodinových intervalech, případně je vymezen životností baterií v dataloggeru. Na levém horním rohu dataloggeru se nachází resetovací vypínač. Ten se v případě potřeby aktivuje dotykovým magnetem na kontrolním boxu a umožňuje zastavení a smazání stávajícího záznamu dataloggeru a znovu rozběhnutí jeho softwaru. Uvnitř dataloggeru se dále nacházejí tři alkalické baterie, které postačují na roční provoz zařízení. Kontrolní box (LCD Control Box) Nahrazuje v soustavě monitorovacího zařízení notebook. Ten má v podobných situacích řadu nevýhod: je těžkopádný a především představuje riziko z hlediska upozornění veřejnosti na umístěné zařízení. Kontrolní box má nenápadnou a přitom robustní konstrukci s LCD displejem a dvěma tlačítky po stranách, jež umožňují nastavení procesu sběru dat a času (proces podobný nastavení digitálních náramkových hodinek). Nachází se zde také kontrolní spínač, signalizující slabé baterie v dataloggeru. Kontrolní box umožňuje obsluhu všech v terénu umístěných dataloggerů. 13

14 Obr. 11: Ilustrační pohled na plastový kontrolní box připojený k záznamovému dataloggeru (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Paměťové moduly (Memory Cubes) Jsou opatřeny různobarevnými plastovými obaly ve tvaru kostky pro snadnější zjišťování jejich totožnosti. Vnitřně mají ovšem totožný design. Paměťové moduly jsou čitelné na PC za pomoci softwaru Numero Program. Přenos dat zajišťuje čtečka modulů, tzv. Cube Reader, což je redukce předávající záznam z modulu do USB portu na PC. Jedna čtečka modulů zajišťuje obsluhu všech paměťových modulů. Při stahování dat ze zařízení je potřeba vždy jedna nová paměťová kostka, na kterou bude zaznamenán budoucí zápis. Při obsluze více zařízení v jednom dni je vhodné uchovávat dosud nepřečtené moduly v oddělených popsaných sáčcích, aby nedošlo k jejich promíchání. Po přečtení (stažení) záznamu není žádný způsob jak informaci z modulu smazat, mimo znovu využití v budoucnu, kdy bude starý záznam v dataloggeru přemazán aktuálním. Vliv lidského faktoru na ztrátu dat je tak minimální. 14

15 Obr. 12: Ilustrační pohled na paměťový modul (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Software pro analýzu dat: Jak bylo uvedeno výše, médiem, na kterém probíhá přenos mezi dataloggerem a PC v kanceláři je paměťový modul (kostka), který se vkládá do čtečky modulů, připojené k počítači. Jelikož zápis záznamu do modulu probíhá každou hodinu, neexistuje vzhledem k objemu dat (9000 hodin za rok se separátními úhrny podnětů pro každou hodinu) reálná možnost analyzovat data klasickým způsobem na PC. K dispozici je proto speciálně vyvinutý software, používaný ke čtení a analyzování dat, jež se nazývá Numero. Ten vyhodnocuje a zobrazuje záznam z každého provozovaného dataloggeru zvlášť v časovém období daném instalací datalogeru a termínem stažení dat. Databázový program EcoPC pak umožňuje kompletovat Numero soubory do týdenních, měsíčních, čtvrtletních aj. souhrnů, které mohou být porovnávány v rámci několika srovnávaných lokalit. Stanovištní záznamy jsou v programu EcoPC prezentovány např. ve formě barevných schématických kalendářů s různě odlišenými úrovněmi aktivity v jednotlivých buňkách časového harmonogramu. 15

16 Obr. 13: Ilustrační pohled na nabídkové menu a možnost výstupů v programu Numero (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 3. Postup řešení zakázky v r Zahájení projektu se v důsledku nutnosti administrativního řešení výběrových řízení posunulo až na září I přesto by, za normálních okolností a za standardního průběhu počasí, výběr a projednání profilů a následná instalace zařízení mohly proběhnout v relativním dostatku času. V polovině října 2009 se však projevila podzimní singularita s rychlým postupem studené fronty a sněžením již od nadmořské výšky cca 400 metrů nad mořem. Přestože se z analogie dalo předpokládat, že před nástupem skutečné zimy dojde ještě k alespoň částečnému odtátí sněhu, zpracovatelé nemohli akceptovat riziko, že k tání dojde až na jaře Proto byly s nasazením sil celého týmu profily osazeny sčítacím zařízením tak, že od poloviny října již bylo všech 14 profilů instalováno. Níže uvedený text přináší stručný přehled metodického postupu, který vedl k výběru profilů Výběr a instalace sčítacích zařízení Instalace sčítacích zařízení je prvním komplexním krokem zakázky, na němž ovšem závisí její celkový úspěch. Proto tomuto kroku věnoval projektový tým po předchozí pečlivé přípravě velmi důkladnou pozornost. 16

17 Celý proces, vrcholící kontrolou instalovaných měřících zařízení se skládal z následujících dílčích úkolů 1 : 1. Posouzení dostupné technologie sčítacích zařízení z hlediska jejich vhodnosti pro předpokládané lokality v projektovém území. 2. Návrh long-listu rozšířeného seznamu potenciálních profilů a jejich projednání s příjemci projektu (MSK, SCHKO Beskydy a Jeseníky) a zvážení z hlediska použití dostupné technologie 3. Prověření potenciálních lokalit a vytvoření short-listu (výběrového seznamu) lokalit zohledňujících technické podmínky, zájem příjemců projektu i požadavky projektu 4. Instalace sčítacích zařízení 5. Kontrola sčítacích zařízení po instalaci Ad 1) Posouzení dostupné technologie sčítacích zařízení: Při zvažování dostupné technologie sčítacích zařízení bylo přihlédnuto především k požadavkům projektu, potřebám příjemců projektu a specifikům zájmového území. Cílem tedy nebylo pouze využít technologii ve vlastnictví zpracovatele, ale zvážit všechny potenciální možnosti a maximálně přizpůsobit výběr použité technologie. Uvedený dílčí krok se skládal z těchto aktivit: Výběr nejvhodnější technologie Na základě ového a telefonického kontaktu s několika evropskými výrobci sčítacích zařízení (Linetop Ltd., Wales; Chambers Electonics UK, Skotsko; Eco- Compteur, Francie) byla další jednání vedena se společností Linetop Ltd. z Walesu, a to z toho důvodu, že je nejen výrobcem různých druhů zařízení (infračervené senzory, termosenzory, nášlapné a magnetické systémy), ale technologii dále vyvíjí, používá vlastní, uživatelsky příjemný software a své přístroje dlouhodobě používá pro obdobné účely ve Walesu (např. monitoring návštěvnosti v rekreačních oblastech) i jiných zemích. Nepominutelnou výhodou bylo i to, že zástupce firmy byl ochoten strávit cca týden v ČR nejen s cílem zorganizovat školení v používání technologie, ale také pomoci při identifikaci vhodných lokalit a metodách instalace. Zástupce firmy se dále účastnil prezentace možností sčítacích technologií pro zástupce příjemců projektu (MSK, SCHKO Beskydy a Jeseníky) 1 Jednotlivé kroky na sebe sice navazovaly v čase, nicméně v průběhu projektu bylo nezbytné se vracet a některé dílčí úkoly zvážit i na základě výstupů následných úkolů 17

18 Obr. 14: Vyhledávání vhodných profilů za účasti výrobce technologie (v pozadí Stuart France, Linetop Ltd., lokalita Vysoká hole, CHKO Jeseníky). Přehled aktivit: Průzkum trhu Kontaktování vybraných výrobců Výběr nejvhodnější technologie doplňující technologii zpracovatele Prezentace firmy Linetop na MSK dne Třídenní pobyt zástupce Linetop Ltd. V projektovém území lokality MSK, CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy Ad 2) Návrh long-listu (rozšířeného seznamu) lokalit: Projektový tým od samého počátku projektu na základě vlastních zkušeností, speciálně zaměřených cest do vybraných oblastí projektového území, dalšího jednání s příjemci, výsledků společných návštěv lokalit se zástupcem firmy Linetop a dalších zdrojů informací vytipoval cca 30 potenciálních lokalit, v nichž by mohly být sčítače umístěny. Jednalo se o následující lokality: CHKO Jeseníky - NPR Praděd, trasa Ovčárna Vysoká hole, nad chatou Ovčárna - NPR Praděd, úbočí Vysoké hole, červená značka - NPR Revíz, povalových chodník vedoucí k Velkému mechovému jezírku 18

19 - NPR Praděd, Velká kotlina, modrá značka Ovčárna Karlov - Švýcárna, hřebenová cesta na Červenohorské sedlo - NPR Praděd, údolí Bílé Opavy - NPR Šerák-Keprník, červená hřebenová značka - Vřesová studánka Moravskoslezský kraj (mimo území CHKO) - NPP Landek - NPR Čantoria - Hřeben mezi Velkou a Malou Čantorií - PR Štěpán - NPP Rešovské vodopády - NPP Velký Roudný CHKO Beskydy - Pustevny, přístupová cesta na Radhošť, úsek Cyrilka Radegast - Pustevny, ústí lyžařské cesty u hotelu Tanečnice směr Martiňák - Pustevny, Martiňák, některý z profilů na lyžařské cestě Pustevny Martiňák - Pustevny, červená značka na hřebeni Tanečnice ve směru Čertův Mlýn - Soláň, červená značka na hřebenovce Soláň Třeštík - Lysá hora, přístup z Ostravice - Lysá hora, přístup po neznačené cestě horní částí severní sjezdovky - Smrk, přístup z Čeladné - Velký Polom, hřebenová cesta V. Polom Muřinkový vrch - Slavíč, hřebenová cesta Slavíč Prašivá - Papajské sedlo, směr Makyta - Javornický hřeben, Malý Javorník - Mionší, naučná stezka Z výše uvedeného rozšířeného seznamu bylo postupně vybráno 14 profilů, v nichž byly následně instalovány sčítací přístroje (viz bod 3). Zbývající profily zůstávají k dispozici pro případ rozšíření sčítání v rámci případného návazného projektu. Přehled aktivit: Rešerše zaměřená na identifikaci vhodných lokalit 6 cest projektového týmu do projektového území Sestavení rozšířeného seznamu lokalit 19

20 Obr. 15 Zvažování proveditelnosti instalace profilu Pustevny Cyrilka Radhošť za účasti zástupce výrobce Linetop, Ltd. Stuarta France a Františka Šulgana ze správy CHKO Beskydy. Ad 3) Prověření potenciálních lokalit a vytvoření short-listu (výběrového seznamu): Na základě projednání lokalit navržených v long-listu (viz bod 2) se zástupci příjemců projektu (MSK, SCHKO Beskydy, SCHKO Jeseníky), návštěv na lokalitách (v některých případech za účasti zástupců příjemců projektu) a posouzení technických možností korektního sčítání (šířka sledované stezky, apod.) vybral projektový tým následujících 14 měřených profilů. Výběr profilů byl odsouhlasen příjemci projektu a profilům byly přiděleny kódy s označením oblasti a pořadovým číslem v jedné řadě S příjemci byl současně dohodnut způsob obsluhy lokalit (povolení k příjezdu, doporučení nejvhodnějších cest, apod.). Popisné karty jednotlivých lokalit jsou součástí kap. 4. Seznam vybraných profilů: CHKO Jeseníky - 1J trasa Ovčárna Vysoká hole (červená značka), za odbočkou stezky do Velké kotliny - 2J Ovčárna, na počátku stezky (červená značka) směrem na Vysokou holi (instalace do dřevěného zábradlí) - 3J Bílá Opava, žlutá značka (instalace do zábradlí mostku) - 4J Keprník, červená značka, ze sedla mezi Keprníkem a Šerákem směrem na vrchol Keprníku - 5J Vřesová studánka, červená značka vedoucí ze sedla pod Vřesovou studánkou směrem na Keprník 20

21 Moravskoslezský kraj (mimo území CHKO) - 6M NPP Rešovské vodopády, červená a zelená značka (společně) - 7M PR Štěpán, hráz rybníka, modrá značka - 8M NPR Čantoria, modrá značka v blízkosti hranice NPR CHKO Beskydy - 9B Papajské sedlo, červená značka směr Makyta - 10B Smrk, červená značka z Čeladné, nad chatou Hubertka - 11B Pustevny, červená značka a lyžařská trasa směr Martiňák - 12B Pustevny, červená značka za rozcestím Tanečnice - sedlo, směr Čertův Mlýn - 13B Lysá hora, neznačená cesta u paty horní části severní sjezdovky (instalace do dřevěného zábradlí) - 14B Muřinkový vrch, červená hřebenová značka směr Velký Polom (instalace do kmene mladého buku) Pozn: kromě explicitně uvedených profilů byly všechny ostatní instalace provedeny prostřednictvím čidel zabudovaných v hranolech viz kap Přehled aktivit: Jednání se zástupci MSK a správ CHKO Jeseníky a Beskydy Návštěvy vybraných lokalit se zástupci příjemců projektu Vyhodnocení všech informací o lokalitách z rozšířeného seznamu Výběr 14ti finálních profilů Ad 4) Instalace sčítacích zařízení: Na základě provedeného výběru lokalit proběhla v rychlém sledu jednotlivých profilů instalace sčítacích zařízení. Vzhledem k tomu, že správná instalace je nezbytnou podmínkou korektních měření, byla instalaci věnována důkladná pozornost. Instalace postupovala podle přesně stanoveného sledu jednotlivých kroků podle zpracovaného manuálu (viz kap. 3.2). Přes nepříznivě meteorologické podmínky se všechny profily podařilo osadit nejpozději do Paradoxně výhodou nepříznivého počasí i nutnosti instalovat část profilů brzy ráno či navečer byla naprostá absence kolemjdoucích turistů. Instalace tedy proběhla bez nevítaných svědků, čímž se i snížilo riziko poškození zařízení a tím i zvýšila šance na kvalitu a korektnost získaných dat. Přehled aktivit: Zpracování metodického postupu instalace sčítacích zařízení Postupná instalace na všech profilech, včetně odzkoušení funkčnosti 21

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI LABSKÉ STEZKY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti Labské

Více

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky.

NP Šumava Národní Park, rozlehlé souvislé území, hraniční poloha, odlehlé lokality, především přírodní památky. Příloha DC 1_3 - Vymezení pilotních lokalit pro ověření metodiky a optimalizačního modelu, výběr vhodného způsobu monitoringu a režimu zpoplatnění pro tyto lokality Pro pilotní šetření za účelem ověření

Více

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY

VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI STEZKY VELKÁ BYSTŘICE HLUBOČKY 2. 9. 14. 9. 2009 Zpracoval: Kontakt: Partnerství, o.p.s. Údolní 33, 602 00, Brno společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl O, vložka 187 IČO: 26268817,

Více

Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů

Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů Ing. Luboš Kala Monitoring cyklistické dopravy a turistiky pomocí automatických sčítačů Central MeetBike Expert Seminar Rozsáhlá síť značených cyklotras v ČR Boom budování cyklostezek 1. Východiska monitoringu:

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více

Monitoring návštěvnosti jako nástroj udržitelnosti cestovního ruchu. Mgr. David Zahradník RNDr. Marek Banaš Ph.D.

Monitoring návštěvnosti jako nástroj udržitelnosti cestovního ruchu. Mgr. David Zahradník RNDr. Marek Banaš Ph.D. Monitoring návštěvnosti jako nástroj udržitelnosti cestovního ruchu Mgr. David Zahradník RNDr. Marek Banaš Ph.D. Pojem turismus, cestovní ruch souhrn procesů budování a provozování zařízení a služeb pro

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Měření návštěvnosti v Národním parku České Švýcarsko

Měření návštěvnosti v Národním parku České Švýcarsko Národní park v Národním parku Národní park v NP Národní park - nejmladší NP v České republice - pískovcová oblast, rozloha 80 km2 - poloha při hranici se SRN/Sasko - navazuje na NP Saské Švýcarsko Národní

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Závěrečná zpráva za rok 2014 Zpracovali: Mgr. František Gregor, Mgr. David Zahradník Monitoring návštěvnosti s.r.o. Dolany 52, 783 16 Dolany

Více

Měření návštěvnosti v Národním parku České Švýcarsko

Měření návštěvnosti v Národním parku České Švýcarsko v Národním parku České Švýcarsko v NP - nejmladší NP v České republice pískovcová oblast, rozloha 80 km2 poloha při hranici se SRN/Sasko navazuje na NP Saské Švýcarsko v NP Historie - první šetření a průzkumy

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Sčítací zařízení 1. Senzory jsou řešeny moderní technologii záznamu jako např. infračervený, laserový paprsek, teplotní čidlo,

Více

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Národní Inventarizace Lesů Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Principy NIL V souladu s mezinárodně doporučeným postupem je nezbytné nejprve analyzovat krajinný pokryv jako

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

Zpracovatelé: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., RNDr. Radim Misiaček

Zpracovatelé: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., RNDr. Radim Misiaček Závěrečná zpráva komplexní dílo Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje v rámci projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Roman Gajda, Zahradní 14, 701 00 Ostrava 1, CZECH REPUBLIC tel. : (+ 420) 59 661 12 19 tel.: (+420) 603 18 18 41 e-mail: info@garni-meteo.cz PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC Profesionální

Více

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou. Měření vzdáleností Odhadem Vzdálenost lze odhadnout pomocí rozlišení detailů na pozorovaných objektech. Přesnost odhadu závisí na viditelnosti předmětu

Více

www.bosch-professional.cz

www.bosch-professional.cz Opravdu Bosch! Aby vrtání nebylo sázka do loterie Bosch D-tect 150 a 150 SV Professional pro spolehlivou lokalizaci kovů, elektrického vedení, dřeva a plastových trubek. Modré elektrické nářadí: pro řemeslo

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA LISTOPAD 2011 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje

Více

Z i m n í s p o r t y

Z i m n í s p o r t y Z i m n í s p o r t y Sjezdové lyžování: Červenohorské sedlo Kontakt: +420 583 215 118 Ceník lyžování Skipas Dospělý Děti (do 12-ti let) Bodový (25, 50, 100 b.) 160-300 - 500 Kč 110-190 - 300 Kč Bodový

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ŘÍJEN 2011 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA SRPEN 2010 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (08/2010)...3

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Přesné, snadné a rychlé měření Měření s laserovým dálkoměrem Leica DISTO TM Rychle a efektivně Stiskněte tlačítko a během okamžiku se provede měření bez nutné účasti další

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Paletovací stanice. Popis zařízení, funkce...2. Specifikace blistrů...3. Rozměry stanice a orientace blistrů v pozici pro zpracování...

Paletovací stanice. Popis zařízení, funkce...2. Specifikace blistrů...3. Rozměry stanice a orientace blistrů v pozici pro zpracování... Paletovací stanice Popis zařízení, funkce...2 Specifikace blistrů...3 Typ 1 blistr pro vstupní díly... 3 Typ 2 blistr na hotové díly... 5 Rozměry stanice a orientace blistrů v pozici pro zpracování...6

Více

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo stav skládky k 19. 11. 2015 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice www.artezis.cz,

Více

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna. GPS tě tam dovede Shrnutí Cílem úlohy je poskytnout studentům základní informace o principech a využití družicových navigačních systémů, zejména GPS. V teoretické části se studenti dozvědí, na jakém principu

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu

Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu Petr Skala, Václav Dětřich EGÚ Brno, a.s. Spolehlivost Spolehlivost Obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti objektu plnit požadované

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr UŽIVATELSKÝ NÁVOD USB Datová Sběrnice Vlhkoměr a Teploměr REC ALM VLASTNOSTI Paměť pro 32,000 odečtů hodnot (16000 teplota a 16000 vlhkost) Indikace Rosný bod Status Indikace USB Interface Uživatelem volitelný

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro liniová měření pomocí konvergenčního pásma vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování kritických míst geotechnických

Více

Sprinter Wireless TX-01 V3

Sprinter Wireless TX-01 V3 Návod k obsluze a údržbě časoměrného zařízení Sprinter Wireless TX-01 V3 Ladislav Vavřín www.merenicasu.cz revize-19.5.2010 Přijímač RX-01 Vyroben z odolného plastu Odnímatelná anténa 433Mhz pro transport

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY A. ÚVOD V České republice žije asi 433 000 invalidů, 550 000 dětí do 5 let (které mají zhruba 1 000 000 rodičů, protože průměrná česká

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Závěrečná zpráva za rok Zpracovali: Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Monitoring návštěvnosti s.r.o. Dolany 52, 783 16 Dolany

Více

Ceník platný od 01/2013 Jednotková cena v EUR bez DPH*

Ceník platný od 01/2013 Jednotková cena v EUR bez DPH* EVOLUTION Série EVO 5 MERLIN - Vlhkoměr na měření vlhkosti dřeva řady EVOLUTION 520,- 0,175 1,075 [g/cm³] hustota absolutně suché 8 mm (5 mm min. tloušťka) Vlhkoměr a teploměr, 21 předprogramovaných skupin

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) 515 93 111 fax: (+42) 515 93 11 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Striegler, Radim 2012 Dostupný z

Striegler, Radim 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 18.01.2017 Možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu Striegler, Radim 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-151554

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Posuvné měřítko Vybaveno indukčním snímačem AOS (Advanced Onsite Sensor Pokročilý vestavěný snímač) Ruční měřidla a systémy přenosu dat Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko Nová

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA PROSINEC 2009 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání uživatelů stezek na území JMK (12/2009)...3

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika

Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika Meteorologická stanice RH 7 Charakteristika - Meteorologická stanice: Přístroj sbírá data o atmosférickém tlaku a předpovídá počasí každou hodinu. Předpověď je na displeji zobrazena graficky slunečno,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Parkovací systém BS 2836

Parkovací systém BS 2836 Parkovací systém BS 2836 Uživatelský manuál Děkujeme Vám za zakoupení tohoto parkovacího systému. Parkovací asistent napomáhá při couvání. Překážku dokáže indikovat již od 2,5m. Pokud systém obdrží informace

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Profesionální detektor radiových signálů

Profesionální detektor radiových signálů Profesionální detektor radiových signálů Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Detekce 3G signálu Nastavitelná citlivost Jednoduché ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje

Více

IQ Easy firmy Simco-ION

IQ Easy firmy Simco-ION IQ Easy firmy Simco-ION Nová generace výrobků pro ovládání statické elektřiny SOUHRN: Firma Simco-ION představuje novou generaci výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření

Více

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ Obsah 1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 1.1 Komunikace pro chodce - chodníky 1.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení 1.3 Nástupiště veřejné dopravy

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - VENTUS 831 Meteorologická stanice - VENTUS 831 POPIS Meteorologická stanice zobrazuje čas řízený rádiovým signálem DCF-77, měří barometrický tlak, vnitřní teplotu a relativní vlhkost, pomocí bezdrátových čidel měří

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL Využití přístroje - Digitální analýza okluze a artikulace. - Pořízení časového snímku v jakém pořadí a jakou silou dojde k okluzi. - Přesné zaznamenání procentuálního zatížení jednotlivých

Více

Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor Rychlý a spolehlivý, přesný a nevyžadující údržbu až dva roky: Přístroj Dräger Pac 3500 je ideálním řešením pro průmyslovou osobní detekci oxidu uhelnatého, sirovodíku

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu Název projektu Jméno a adresa firmy Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod 1. Schéma a pojmenování částí: horní kryt vertikální montážní lišty horizontální montážní úhelníky zámek čelních dveře 2 nosná kolečka rám boční dveře s ručními

Více

Elcometer 319 Digitální teploměr vlhkoměr

Elcometer 319 Digitální teploměr vlhkoměr Elcometer 319 Digitální teploměr vlhkoměr Elcometer 319 slouží k měření a zaznamenávání všech klimatických podmínek, které jsou potřebné pro určení, zda je na povrch možné nanést nátěrovou hmotu. Základní

Více

Termografie - měření povrchu železobetonového mostu

Termografie - měření povrchu železobetonového mostu Název diagnostiky: Termografie - měření povrchu železobetonového mostu Datum provedení: duben 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Termografické měření a vyhodnocení železobetonového

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Uživatelský manuál. Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000

Uživatelský manuál. Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000 Uživatelský manuál Připojení přístroje SDT170 k aplikaci DDS2000 Aplikace : Přenos a archivace dat naměřených přístrojem SDT170 Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje SDT170 Vlastnosti

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Chrudim 22. 5. 2015 Nadace Partnerství Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Využití dat o návštěvnosti (geoturistika) 1. Plánování & výzkum Plánování a vyhodnocení

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva za rok 213 Zpracovali: Mgr. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Monitoring

Více