Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1"

Transkript

1 Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1 Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje v rámci projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje, číslo projektu: CZ 0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Zpracovatelé: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., RNDr. Radim Misiaček Spolupracovníci: Bc. David Zahradník, Stuart France tel , listopad 2009

2 Obsah: Úvod Obecná část Základní principy řešení zakázky Jednotlivé etapy řešení zakázky Teoretická východiska monitoringu návštěvnosti Základní možnosti monitoringu návštěvnosti Důvody pro aplikaci monitoringu návštěvnosti v systému managementu chráněných území Možnosti sběru a zpracování dat o návštěvnících Bližší informace o metodách automatického monitoringu návštěvnosti použitých při řešení zakázky Postup řešení zakázky v r Výběr a instalace sčítacích zařízení Detailní požadavky na instalaci sčítacího zařízení Popis založených sledovacích profilů monitoringu návštěvnosti Závěr...64 Literatura:

3 Úvod Předkládaná dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1 obsahuje informace o výstupech zakázky - Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje (dále: Průzkum návštěvnosti), jež je součástí projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje, číslo projektu: CZ Projekt byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Zpracováním Průzkumu návštěvnosti byla na základě výběrového řízení pověřena společnost Ekogroup czech s.r.o., zastoupená RNDr. Markem Banašem, Ph.D., jednatelem společnosti (dále: zpracovatel) na základě smlouvy č /2009 ze dne , uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Ekogroup czech s.r.o. Cílem projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje je vznik a fungování monitoringu vybraných složek a faktorů, ovlivňujících životní prostředí v kraji. Projekt má přispět k zajištění efektivnějšího získávání, zpracování a dostupnosti informací, týkajících se ochrany přírody v kraji, a jeho předmětem je monitoring vybraných druhů rostlin a živočichů, výskytu invazních druhů rostlin, návštěvnosti vybraných chráněných částí přírody a dalších vybraných faktorů. Výstupem projektu mají být soubory údajů, získávaných terénními průzkumy i sběrem, a zpracováním již existujících dat. Předkládaná zpráva se věnuje části č. 3 uvedeného projektu problematice průzkumu návštěvnosti vybraných lokalit. Kap. 1 předkládané dílčí zprávy se věnuje shrnutí základních požadavků na řešení zakázky (základní principy řešení zakázky, jednotlivé etapy řešení zakázky). V kap. 2 předkládané dílčí zprávy následují základní teoretická východiska monitoringu návštěvnosti. Podrobné informace o této problematice budou součástí závěrečné zprávy, předkládané v příštím roce. Kap. 3 předložené zprávy se věnuje popisu postupu řešení zakázky v r V kap. 4 následuje popis založených sledovacích profilů monitoringu návštěvnosti. 3

4 1. Obecná část 1.1 Základní principy řešení zakázky Cíle průzkumu: V souladu se smluvním zadáním je cílem Průzkumu návštěvnosti zjištění množství, struktury a názorů návštěvníků ve vybraných lokalitách CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a Moravskoslezského kraje (mimo CHKO). Rozsah průzkumu: Monitoring návštěvnosti je řešen kombinací automatického a fyzického sčítání a dotazování návštěvníků na vytipovaných referenčních lokalitách CHKO Beskydy, Jeseníky a ve vybraných lokalitách (ZCHÚ) Moravskoslezského kraje. Monitoring je realizován na vytipovaných profilech na turistických trasách, jež se nachází v lokalitách s různou intenzitou zatížení návštěvností, různou očekávanou strukturu návštěvnosti a různou mírou zranitelnosti přírodního prostředí. Na základě získaných dat bude provedeno vyhodnocení denní a sezónní dynamiky návštěvnosti na jednotlivých sledovacích profilech. Vyhodnoceny budou také výsledky dotazníkových šetření. Zjištěné výsledky budou interpretovány ve vztahu k nejvýznamnějším faktorům jež ovlivňují intenzitu a strukturu návštěvnosti a k nejvýznamnějším předmětům ochrany ZCHÚ, u kterých lze očekávat zvýšenou citlivost vůči turismu. Na základě získaných dat budou dále navržena případná opatření aktivního či pasivního usměrnění návštěvnosti a dalších typů práce s návštěvníky v ZCHÚ. Časový harmonogram realizace průzkumu: V souladu s původním předpokladem byly terénní práce zahájeny v letní sezóně 2009 (srpen 2009), samotné sčítání návštěvníků bylo započato v říjnu Ukončení sběru terénních dat se předpokládá v srpnu září 2010, -zpracování výsledků a vyhotovení finálních výstupů proběhne v září - říjnu Jednotlivé etapy řešení zakázky Zakázka je řešena ve 3 základních etapách: 1. etapa odevzdání dílčí zprávy o realizaci průzkumu č. 1 (do ) 2. etapa odevzdání dílčí zprávy o realizaci průzkumu č. 2 (do ) 3. etapa - odevzdání komplexního díla (do ) V souladu se smluvním zadáním popisuje předkládaná dílčí zpráva o realizaci průzkumu postup při řešení průzkumu a výsledky dosažené k datu zpracování zprávy. 4

5 2. Teoretická východiska monitoringu návštěvnosti 2.1 Základní možnosti monitoringu návštěvnosti Sledování návštěvnosti a její monitoring nebyl relativně dlouho považován za součást managementu chráněných území. Zhruba v posledním desetiletí však význam monitoringu narůstal a sledování návštěvnosti se stalo nepostradatelným nástrojem pro správy chráněných území, a to předevšímv souvislosti se zvyšujícími se požadavky na standardy péče o chráněná území a informovanost o výsledcích činnosti správ (Newsome et al. 2002). Z obecného pohledu lze monitoring považovat za systematický sběr a analýzu dat v průběhu času. V případě monitoringu návštěvnosti v chráněných územích se jedná jak o sběr a zpracování dat o přírodním prostředí, tak osběr a zpracování dat o návštěvnících. Sběr a zpracování dat o přírodním prostředí zahrnuje mapování poškození vegetačního krytu, problematiku rostlinných invazí, studium půdních vlastností (obvykle erozní procesy), analýzu kvality vod a studium populací divoce žijících živočichů. Takto koncipovaný monitoring umožňuje zjistit a kvantifikovat specifické vlivy turismu na jednotlivých místech (Monz 2000). 2.2 Důvody pro aplikaci monitoringu návštěvnosti v systému managementu chráněných území V celosvětovém měřítku stále ještě existuje řada významných chráněných území, jež nemají problematiku monitoringu návštěvnosti začleněnu do svého systému managementu návštěvnosti (Pitts & Smith 1993, Newsome et al. 2002) a to i přesto, že pro zavedení monitoringu dopadů turismu na přírodní prostředí a analýzy dat o návštěvnících je celá řada závažných důvodů. Výsledky monitoringu návštěvnosti jsou důležitými podklady v péči o chráněná území. Výstupy monitoringu návštěvnosti poskytují informace potřebné ke snížení negativních dopadů turismu a přináší zhodnocení účinnosti zvolených opatření. Zvládnout dopady návštěvnosti je nezbytné vzhledem k tomu, že je nutné na jedné straně chránit životní prostředí a zároveň, na straně druhé, zachovat prožitky návštěvníků. Monitoring návštěvnosti poskytuje nejen informace o podmínkách, za kterých je již nutné zasáhnout (limitech přijatelné změny prostředí), ale zvyšuje též povědomí správ chráněných územích o vztazích mezi jednotlivými typy návštěvníků a výsledném dopadu jejich působení v rámci dotčeného území (Cole 1989, Marion 1995, Pitts & Smith 1993). Znalost výše uvedených souvislostí je nezbytná pro vytváření odpovídajících opatření vůči již existujícím dopadům, stejně tak jako pro predikci vývoje a zabránění dalším negativním vlivům zvýšené návštěvnosti. Pokud je negativní 5

6 dopad odhalen včas, bude pravděpodobně snazší a levnější jeho náprava, než kdyby již dosáhl prahu nevratných změn (Buckley 1999). Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutné monitoring považovat za nástroj k vyšší efektivitě již zavedených managementových strategií. Obvykle poskyuje důležité podklady k vytvoření managementových plánů, plánů rekreace / turismu a návrhů aktivit vhodných pro daná území. Nezbytná data pro plánování zahrnují počty návštěvníků a jejich charakteristiky, aktivity, zdroje vlivů, způsoby využívání oblasti, míru spokojenosti a očekávání návštěvníků. Takové informace lze samozřejmě do určité míry zjistit na základě jednorázové analýzy, ale mnohem přesnější údaje podává dlouhodobý monitorovací program. Dlouhodobá sledování dokážou poukázat na úspěchy plánů péče, stejně tak jako odkrývají oblasti managementu, které je nutné je revidovat. Pro úspěšný marketing chráněného území je důležité stanovit, kdo jsou návštěvníci a jaké jsou jejich vlastnosti, potřeby a očekávání. Správa chráněného území je obvykle nucena hledat kompromisy mezi různými zájmovými skupinami, z nichž každá má své dílčí požadavky (Pitts & Smith 1993). Správa chráněného území se neobejde bez systematického podkladu pro rozdělení finančních zdrojů jak pro personál, tak pro jednotlivá území. Bez spolehlivých informací jsou investice závislé pouze na zkušenostech a intuici řídící instituce nebo vnějších tlacích jako jsou finanční dostupnost a politická rozhodnutí (Marion 1991, Pitts & Smith 1993). Použití spolehlivých dat umožňuje využít zdroje v oblastech, kde jsou skutečně nejvíce potřebné. Takové strategické rozvržení zdrojů na základě monitoringu zvyšuje ekonomickou účinnost managementu chráněného území. Data o návštěvnosti a dopadu na životní prostředí mají rovněž důležitou úlohu na celospolečenské úrovni, kdy pomáhají při organizaci managementu území a jasném formulování cílů při shánění finančních zdrojů z vládních a dalších institucí (Pitts & Smith 1993). Aktivita správy chráněného území a dalších organizací je často podrobována veřejnému hodnocení. Veřejnosti zpřístupněná data získaná při monitoringu jsou jednou z cest splnění zodpovědnosti vůči požadavkům veřejnosti (např. CALM 2000). Landres et al. (1994) zdůrazňuje vzrůstající důležitost informovanosti státních řídících orgánů při stanovování stavu a trendů v daném chráněném území. Objektivní dokumentace o faktorech ohrožujících předměty ochrany jsou pro rozhodování o péči o chráněné území zásadní. Podobnou důležitost mají údaje o podmínkách a požadavcích návštěvníků. Pochopení, jak společnost hodnotí chráněná území a jejich prospěšnost či význam, je nezbytné nejen pro politické diskuse (Cope et al. 2000). 2.3 Možnosti sběru a zpracování dat o návštěvnících Znalost objemu návštěvnosti, jejího prostorového rozložení a dynamiky, struktury návštěvníků, jejich názorů a preferencí je jedním ze stěžejních podkladů pro nastavení vhodného managementu turismu v řadě chráněných území (Banaš 2006). Komunikace s návštěvníky přináší významnou zpětnou vazbu pro rozhodování správ chráněných území. Takto získané údaje lze s úspěchem využít např. při úpravách práce s veřejností, usměrňování návštěvnosti, včetně případného stanovení limitů únosného zatížení chráněných území (viz Manning 2002, Stankey et al. 1985, Eagles et al. 2002). Ačkoliv monitoring návštěvnosti přináší cenné informace, správy chráněných území obvykle upřednostňují monitoring stavu životního prostředí a jeho management před monitoringem a managementem návštěvnosti (Mc Arthur 1994). 6

7 Při monitoringu návštěvnosti se v chráněných územích s úspěchem uplatňuje několik základních metodických přístupů: Sčítání návštěvníků Dotazníky a osobní rozhovory Pozorování návštěvníků 2.4 Bližší informace o metodách automatického monitoringu návštěvnosti použitých při řešení zakázky Po provedeném průzkumu nabídky zařízení na sčítání návštěvníků, jež jsou k dispozici na evropském trhu bylo rozhodnuto využít pro řešení zakázky zařízení britské firmy Linetop Ltd. Tato firma nabízí čtyři základní typy zařízení pro sčítání návštěvníků: snímače pro monitoring pěších návštěvníků, snímače pohybu vozidel, snímače pohybu cyklistů, snímače pohybu návštěvníků v budovách v mnoha dílčích modifikacích. Základní typy snímačů návštěvnosti: Snímače pro monitoring pěších návštěvníků: Prvním typem zařízení jsou v zemi umístěné tlakové spínače (miny). Mohou být využity na nejrůznějších typech cest a stezek kromě skály a půd o malé mocnosti. Při vhodné instalaci jsou pro veřejnost prakticky neobjevitelné. Deska se spínačem bývá zahrabána 10 cm pod povrchem v substrátu písku a shora zakryta originálním materiálem povrchu cesty. Obr. 1: Ilustrační pohled na desku tlakového snímače (miny) s kabeláží, připojeným senzorem, dataloggerem a ochranným plastovým pouzdrem tzv. Pelicase (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Nášlapný spínač má podobu desky o šířce 50 cm a délce 60 cm (viz Obr. níže). Tloušťka desky je 16 mm. Menší varianta desky o velikosti 50x30 cm je vhodná pro 7

8 horské a lesní cyklostezky, spínače o velikosti 70x60 cm se výborně hodí pro širší stezky, kde jsou však lidé ještě nuceni chodit za sebou. U širokých cest mohou být spínače položeny vedle sebe napříč celým profilem cesty tak, že i chodci, postupující vedle sebe jsou zaznamenáni jako jednotlivci. Tento postup ovšem není z hlediska přesnosti ideální a navíc je vzhledem k počtu spínačů finančně náročný. Jako vhodnější nástroj se na širších stezkách proto může jevit spíše optické zúžení profilu jakým jsou chůdky, brány, zátarasy přes část cesty, atd. Pokud jsou pro tyto účely zvoleny brány, tak tyto mohou být různých tvarů a velikostí, z hlediska nenápadnosti je však vhodné, aby měly na lokalitě nějaký pravděpodobný účel a nestaly se tak pro návštěvníky nápadnými. Obdobným případem jsou schůdky. Dle jejich konstrukce lze využít několika druhů čidel - nášlapná různých konstrukcí, vložená ve stupni schodu či v příčce, nebo pohybová, umístěná v povrchu konstrukce. Obr. 2: Umístění dvou desek tlakového snímače (min) vedle sebe; v levé části snímku ve svahu je vidět jáma připravená pro umístění ochranného pouzdra pro datalogger a příslušenství (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Datalogger a jeho příslušenství jsou na lokalitě uloženy v tzv. Pelicase (plastové ochranné, nepromokavé pouzdro), jež je uloženo pod zemí ve vzdálenosti jednoho až dvou metrů od snímače. Od okolní půdy je toto pouzdro navíc chráněno dřevěnou konstrukcí, tvořenou rámem s víčkem, která je rovněž zakopána pod zemí. Spojení mezi spínačem a dataloggerem zajišťuje pod povrchem vedený kabel. Při přesném zaznačení polohy pouzda je vyjímání dataloggeru jednoduchou záležitostí, vyžadující pouze zahradnické rukavice a zednickou lžíci nebo lopatku. Oproti používání obligátních uzamykatelných skříněk pro uložení přístrojů je tato metoda minimálně náchylná k objevu a vandalství a pochopitelně také finančně méně náročná. 8

9 Obr. 3: Tlakové snímače i ostatní příslušenství musí být po skončení prací pečlivě ukryto před zraky návštěvníků, nenápadnost je zde hlavní devizou (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Ve venkovním prostředí je poněkud problematické použití optických čidel (např. infračerveného paprsku). Jejich efektivní využití je především ve vnitřních expozicích a návštěvnických centrech budov, kde nehrozí zanesení čočky nečistotami a kde je minimální přítomnost vnějších vstupů, jakými mohou být brouci, sněhové vločky nebo mlha. Místo nich však lze efektivně používat tepelná, tzv. pyro čidla, pracující na principu snímání tepelné energie, vydávané tělem při pohybu. Tato čidla jsou drobné konstrukce a mohou být umístěny v plotech, konstrukcích mostů, mřížích, zdech apod. Identifikační vzdálenost paprsku čidla činí až čtyři metry, ovšem přesnost snímání klesá s narůstající vzdáleností. Tato čidla spolehlivě pracují i v náročnějších venkovních podmínkách s výjimkou extrémně chladného počasí. Jejich instalace je jednoduchá a rychlá, výhodou je také nízká náročnost na baterie. Jejich využití je ideální v lokalitách, kde je z nějakých důvodů nevhodné použití nášlapných tlakových spínačů. 9

10 Obr. 4: Typická lokalita vhodného využití optických či tepelných čidel příčky mostu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Obr. 5: Detailní pohled na tepelné čidlo - plastový válec o průměru 15 mm a délce cca 45 mm (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu vozidel: Snímače pohybu vozidel běžně pracují na bázi detektorů pro zjišťování kovových předmětů: indukční smyčka bývá vyřezána (umístěna) buď do tělesa komunikace, nebo je magnetometr zahrabán do půdy v blízkosti komunikace. Instalace snímače na veřejných komunikacích je z technického hlediska komplikovaná operace, která bývá striktně kontrolována příslušnými úřady. Oproti tomu nainstalování indukční smyčky na soukromých cestách a parkovištích je poměrně jednoduchý úkon, na který stačí běžná technika. 10

11 Obr. 6: Pohled na lokalitu umístění indukční smyčky v tělese komunikace (viz obdélník) a polohu ochranného plastového pouzdra ve svahu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu cyklistů: Pro monitoring cyklistů na úzkých i širších cyklistických stezkách se dobře hodí indukční smyčky a magnetické snímače (magnetometry). Při položení magnetometru do středu profilu je zajištěno snímání podnětů (cyklistů) v metrovém okruhu od čidla. Obr. 7: Příklad uložení magnetometru v tělese komunikace a plastového ochranného pouzdra s dataloggerem a příslušenstvím ve svahu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 11

12 Obr. 8: Detailní pohled na čidlo magnetického snímače - magnetometru (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu návštěvníků v budovách: Objekty bez přívodu elektřiny (např. návštěvnické pozorovatelny v přírodě) mohou být monitorovány sensorem na přístupové cestě, nebo magnetickým snímačem na dveřích či pyro čidlem nad dveřním prahem. Možností je také například využití alarmu na bázi tenkého tlakového spínače, jež lze dobře ukrýt např. ve dveřní rohoži. Popsaná zařízení nevyžadují elektrickou síť. Je-li však elektrický zdroj k dispozici, může být účinnost zařízení zvýšena použitím optického čidla (infračervený paprsek) směrovaného napříč vstupem (bránou). Sensory mohou být kabeláží propojeny přímo s PC, kde je jejich záznam sledován a ukládán. Obr. 9: Ilustrační pohled na ideální lokalitu pro umístění optického čidla ve dveřním rámu návštěvnického centra (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 12

13 Záznamová zařízení: Záznamový datalogger (Numero Timelapse Logger) Záznamový datalogger uchovává podněty, zachycené čidlem v přednastavených časových intervalech. Paměťovým médiem dataloggeru je modul, opatřený barevným plastovým obalem ve tvaru kostky. Modul s aktuálně pořízeným záznamem frekvence pohybu návštěvníků je vyjímatelný z dataloggeru a po přenesení do kanceláře lze naměřená data zobrazit na PC. Starý paměťový modul je nahrazen prázdným, aby zařízení mohlo pokračovat v záznamu podnětů. Obr. 10: Ilustrační pohled na záznamový datalogger (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Datalogger s paměťovým modulem má kapacitu na dobu až deseti měsíců zaznamenávání v hodinových intervalech, případně je vymezen životností baterií v dataloggeru. Na levém horním rohu dataloggeru se nachází resetovací vypínač. Ten se v případě potřeby aktivuje dotykovým magnetem na kontrolním boxu a umožňuje zastavení a smazání stávajícího záznamu dataloggeru a znovu rozběhnutí jeho softwaru. Uvnitř dataloggeru se dále nacházejí tři alkalické baterie, které postačují na roční provoz zařízení. Kontrolní box (LCD Control Box) Nahrazuje v soustavě monitorovacího zařízení notebook. Ten má v podobných situacích řadu nevýhod: je těžkopádný a především představuje riziko z hlediska upozornění veřejnosti na umístěné zařízení. Kontrolní box má nenápadnou a přitom robustní konstrukci s LCD displejem a dvěma tlačítky po stranách, jež umožňují nastavení procesu sběru dat a času (proces podobný nastavení digitálních náramkových hodinek). Nachází se zde také kontrolní spínač, signalizující slabé baterie v dataloggeru. Kontrolní box umožňuje obsluhu všech v terénu umístěných dataloggerů. 13

14 Obr. 11: Ilustrační pohled na plastový kontrolní box připojený k záznamovému dataloggeru (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Paměťové moduly (Memory Cubes) Jsou opatřeny různobarevnými plastovými obaly ve tvaru kostky pro snadnější zjišťování jejich totožnosti. Vnitřně mají ovšem totožný design. Paměťové moduly jsou čitelné na PC za pomoci softwaru Numero Program. Přenos dat zajišťuje čtečka modulů, tzv. Cube Reader, což je redukce předávající záznam z modulu do USB portu na PC. Jedna čtečka modulů zajišťuje obsluhu všech paměťových modulů. Při stahování dat ze zařízení je potřeba vždy jedna nová paměťová kostka, na kterou bude zaznamenán budoucí zápis. Při obsluze více zařízení v jednom dni je vhodné uchovávat dosud nepřečtené moduly v oddělených popsaných sáčcích, aby nedošlo k jejich promíchání. Po přečtení (stažení) záznamu není žádný způsob jak informaci z modulu smazat, mimo znovu využití v budoucnu, kdy bude starý záznam v dataloggeru přemazán aktuálním. Vliv lidského faktoru na ztrátu dat je tak minimální. 14

15 Obr. 12: Ilustrační pohled na paměťový modul (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Software pro analýzu dat: Jak bylo uvedeno výše, médiem, na kterém probíhá přenos mezi dataloggerem a PC v kanceláři je paměťový modul (kostka), který se vkládá do čtečky modulů, připojené k počítači. Jelikož zápis záznamu do modulu probíhá každou hodinu, neexistuje vzhledem k objemu dat (9000 hodin za rok se separátními úhrny podnětů pro každou hodinu) reálná možnost analyzovat data klasickým způsobem na PC. K dispozici je proto speciálně vyvinutý software, používaný ke čtení a analyzování dat, jež se nazývá Numero. Ten vyhodnocuje a zobrazuje záznam z každého provozovaného dataloggeru zvlášť v časovém období daném instalací datalogeru a termínem stažení dat. Databázový program EcoPC pak umožňuje kompletovat Numero soubory do týdenních, měsíčních, čtvrtletních aj. souhrnů, které mohou být porovnávány v rámci několika srovnávaných lokalit. Stanovištní záznamy jsou v programu EcoPC prezentovány např. ve formě barevných schématických kalendářů s různě odlišenými úrovněmi aktivity v jednotlivých buňkách časového harmonogramu. 15

16 Obr. 13: Ilustrační pohled na nabídkové menu a možnost výstupů v programu Numero (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 3. Postup řešení zakázky v r Zahájení projektu se v důsledku nutnosti administrativního řešení výběrových řízení posunulo až na září I přesto by, za normálních okolností a za standardního průběhu počasí, výběr a projednání profilů a následná instalace zařízení mohly proběhnout v relativním dostatku času. V polovině října 2009 se však projevila podzimní singularita s rychlým postupem studené fronty a sněžením již od nadmořské výšky cca 400 metrů nad mořem. Přestože se z analogie dalo předpokládat, že před nástupem skutečné zimy dojde ještě k alespoň částečnému odtátí sněhu, zpracovatelé nemohli akceptovat riziko, že k tání dojde až na jaře Proto byly s nasazením sil celého týmu profily osazeny sčítacím zařízením tak, že od poloviny října již bylo všech 14 profilů instalováno. Níže uvedený text přináší stručný přehled metodického postupu, který vedl k výběru profilů Výběr a instalace sčítacích zařízení Instalace sčítacích zařízení je prvním komplexním krokem zakázky, na němž ovšem závisí její celkový úspěch. Proto tomuto kroku věnoval projektový tým po předchozí pečlivé přípravě velmi důkladnou pozornost. 16

17 Celý proces, vrcholící kontrolou instalovaných měřících zařízení se skládal z následujících dílčích úkolů 1 : 1. Posouzení dostupné technologie sčítacích zařízení z hlediska jejich vhodnosti pro předpokládané lokality v projektovém území. 2. Návrh long-listu rozšířeného seznamu potenciálních profilů a jejich projednání s příjemci projektu (MSK, SCHKO Beskydy a Jeseníky) a zvážení z hlediska použití dostupné technologie 3. Prověření potenciálních lokalit a vytvoření short-listu (výběrového seznamu) lokalit zohledňujících technické podmínky, zájem příjemců projektu i požadavky projektu 4. Instalace sčítacích zařízení 5. Kontrola sčítacích zařízení po instalaci Ad 1) Posouzení dostupné technologie sčítacích zařízení: Při zvažování dostupné technologie sčítacích zařízení bylo přihlédnuto především k požadavkům projektu, potřebám příjemců projektu a specifikům zájmového území. Cílem tedy nebylo pouze využít technologii ve vlastnictví zpracovatele, ale zvážit všechny potenciální možnosti a maximálně přizpůsobit výběr použité technologie. Uvedený dílčí krok se skládal z těchto aktivit: Výběr nejvhodnější technologie Na základě ového a telefonického kontaktu s několika evropskými výrobci sčítacích zařízení (Linetop Ltd., Wales; Chambers Electonics UK, Skotsko; Eco- Compteur, Francie) byla další jednání vedena se společností Linetop Ltd. z Walesu, a to z toho důvodu, že je nejen výrobcem různých druhů zařízení (infračervené senzory, termosenzory, nášlapné a magnetické systémy), ale technologii dále vyvíjí, používá vlastní, uživatelsky příjemný software a své přístroje dlouhodobě používá pro obdobné účely ve Walesu (např. monitoring návštěvnosti v rekreačních oblastech) i jiných zemích. Nepominutelnou výhodou bylo i to, že zástupce firmy byl ochoten strávit cca týden v ČR nejen s cílem zorganizovat školení v používání technologie, ale také pomoci při identifikaci vhodných lokalit a metodách instalace. Zástupce firmy se dále účastnil prezentace možností sčítacích technologií pro zástupce příjemců projektu (MSK, SCHKO Beskydy a Jeseníky) 1 Jednotlivé kroky na sebe sice navazovaly v čase, nicméně v průběhu projektu bylo nezbytné se vracet a některé dílčí úkoly zvážit i na základě výstupů následných úkolů 17

18 Obr. 14: Vyhledávání vhodných profilů za účasti výrobce technologie (v pozadí Stuart France, Linetop Ltd., lokalita Vysoká hole, CHKO Jeseníky). Přehled aktivit: Průzkum trhu Kontaktování vybraných výrobců Výběr nejvhodnější technologie doplňující technologii zpracovatele Prezentace firmy Linetop na MSK dne Třídenní pobyt zástupce Linetop Ltd. V projektovém území lokality MSK, CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy Ad 2) Návrh long-listu (rozšířeného seznamu) lokalit: Projektový tým od samého počátku projektu na základě vlastních zkušeností, speciálně zaměřených cest do vybraných oblastí projektového území, dalšího jednání s příjemci, výsledků společných návštěv lokalit se zástupcem firmy Linetop a dalších zdrojů informací vytipoval cca 30 potenciálních lokalit, v nichž by mohly být sčítače umístěny. Jednalo se o následující lokality: CHKO Jeseníky - NPR Praděd, trasa Ovčárna Vysoká hole, nad chatou Ovčárna - NPR Praděd, úbočí Vysoké hole, červená značka - NPR Revíz, povalových chodník vedoucí k Velkému mechovému jezírku 18

19 - NPR Praděd, Velká kotlina, modrá značka Ovčárna Karlov - Švýcárna, hřebenová cesta na Červenohorské sedlo - NPR Praděd, údolí Bílé Opavy - NPR Šerák-Keprník, červená hřebenová značka - Vřesová studánka Moravskoslezský kraj (mimo území CHKO) - NPP Landek - NPR Čantoria - Hřeben mezi Velkou a Malou Čantorií - PR Štěpán - NPP Rešovské vodopády - NPP Velký Roudný CHKO Beskydy - Pustevny, přístupová cesta na Radhošť, úsek Cyrilka Radegast - Pustevny, ústí lyžařské cesty u hotelu Tanečnice směr Martiňák - Pustevny, Martiňák, některý z profilů na lyžařské cestě Pustevny Martiňák - Pustevny, červená značka na hřebeni Tanečnice ve směru Čertův Mlýn - Soláň, červená značka na hřebenovce Soláň Třeštík - Lysá hora, přístup z Ostravice - Lysá hora, přístup po neznačené cestě horní částí severní sjezdovky - Smrk, přístup z Čeladné - Velký Polom, hřebenová cesta V. Polom Muřinkový vrch - Slavíč, hřebenová cesta Slavíč Prašivá - Papajské sedlo, směr Makyta - Javornický hřeben, Malý Javorník - Mionší, naučná stezka Z výše uvedeného rozšířeného seznamu bylo postupně vybráno 14 profilů, v nichž byly následně instalovány sčítací přístroje (viz bod 3). Zbývající profily zůstávají k dispozici pro případ rozšíření sčítání v rámci případného návazného projektu. Přehled aktivit: Rešerše zaměřená na identifikaci vhodných lokalit 6 cest projektového týmu do projektového území Sestavení rozšířeného seznamu lokalit 19

20 Obr. 15 Zvažování proveditelnosti instalace profilu Pustevny Cyrilka Radhošť za účasti zástupce výrobce Linetop, Ltd. Stuarta France a Františka Šulgana ze správy CHKO Beskydy. Ad 3) Prověření potenciálních lokalit a vytvoření short-listu (výběrového seznamu): Na základě projednání lokalit navržených v long-listu (viz bod 2) se zástupci příjemců projektu (MSK, SCHKO Beskydy, SCHKO Jeseníky), návštěv na lokalitách (v některých případech za účasti zástupců příjemců projektu) a posouzení technických možností korektního sčítání (šířka sledované stezky, apod.) vybral projektový tým následujících 14 měřených profilů. Výběr profilů byl odsouhlasen příjemci projektu a profilům byly přiděleny kódy s označením oblasti a pořadovým číslem v jedné řadě S příjemci byl současně dohodnut způsob obsluhy lokalit (povolení k příjezdu, doporučení nejvhodnějších cest, apod.). Popisné karty jednotlivých lokalit jsou součástí kap. 4. Seznam vybraných profilů: CHKO Jeseníky - 1J trasa Ovčárna Vysoká hole (červená značka), za odbočkou stezky do Velké kotliny - 2J Ovčárna, na počátku stezky (červená značka) směrem na Vysokou holi (instalace do dřevěného zábradlí) - 3J Bílá Opava, žlutá značka (instalace do zábradlí mostku) - 4J Keprník, červená značka, ze sedla mezi Keprníkem a Šerákem směrem na vrchol Keprníku - 5J Vřesová studánka, červená značka vedoucí ze sedla pod Vřesovou studánkou směrem na Keprník 20

21 Moravskoslezský kraj (mimo území CHKO) - 6M NPP Rešovské vodopády, červená a zelená značka (společně) - 7M PR Štěpán, hráz rybníka, modrá značka - 8M NPR Čantoria, modrá značka v blízkosti hranice NPR CHKO Beskydy - 9B Papajské sedlo, červená značka směr Makyta - 10B Smrk, červená značka z Čeladné, nad chatou Hubertka - 11B Pustevny, červená značka a lyžařská trasa směr Martiňák - 12B Pustevny, červená značka za rozcestím Tanečnice - sedlo, směr Čertův Mlýn - 13B Lysá hora, neznačená cesta u paty horní části severní sjezdovky (instalace do dřevěného zábradlí) - 14B Muřinkový vrch, červená hřebenová značka směr Velký Polom (instalace do kmene mladého buku) Pozn: kromě explicitně uvedených profilů byly všechny ostatní instalace provedeny prostřednictvím čidel zabudovaných v hranolech viz kap Přehled aktivit: Jednání se zástupci MSK a správ CHKO Jeseníky a Beskydy Návštěvy vybraných lokalit se zástupci příjemců projektu Vyhodnocení všech informací o lokalitách z rozšířeného seznamu Výběr 14ti finálních profilů Ad 4) Instalace sčítacích zařízení: Na základě provedeného výběru lokalit proběhla v rychlém sledu jednotlivých profilů instalace sčítacích zařízení. Vzhledem k tomu, že správná instalace je nezbytnou podmínkou korektních měření, byla instalaci věnována důkladná pozornost. Instalace postupovala podle přesně stanoveného sledu jednotlivých kroků podle zpracovaného manuálu (viz kap. 3.2). Přes nepříznivě meteorologické podmínky se všechny profily podařilo osadit nejpozději do Paradoxně výhodou nepříznivého počasí i nutnosti instalovat část profilů brzy ráno či navečer byla naprostá absence kolemjdoucích turistů. Instalace tedy proběhla bez nevítaných svědků, čímž se i snížilo riziko poškození zařízení a tím i zvýšila šance na kvalitu a korektnost získaných dat. Přehled aktivit: Zpracování metodického postupu instalace sčítacích zařízení Postupná instalace na všech profilech, včetně odzkoušení funkčnosti 21

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky ELLA-CS, s.r.o. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ červen 2010 Skripta pro projekt

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území Srpen 2009 Vyhodnocení vlivů změny č. 939 územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území EKOLA group, spol. s r. o. Akustické posouzení výhledového leteckého provozu v roce 2020 Podklad

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více