Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1"

Transkript

1 Dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1 Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje v rámci projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje, číslo projektu: CZ 0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Zpracovatelé: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., RNDr. Radim Misiaček Spolupracovníci: Bc. David Zahradník, Stuart France tel , listopad 2009

2 Obsah: Úvod Obecná část Základní principy řešení zakázky Jednotlivé etapy řešení zakázky Teoretická východiska monitoringu návštěvnosti Základní možnosti monitoringu návštěvnosti Důvody pro aplikaci monitoringu návštěvnosti v systému managementu chráněných území Možnosti sběru a zpracování dat o návštěvnících Bližší informace o metodách automatického monitoringu návštěvnosti použitých při řešení zakázky Postup řešení zakázky v r Výběr a instalace sčítacích zařízení Detailní požadavky na instalaci sčítacího zařízení Popis založených sledovacích profilů monitoringu návštěvnosti Závěr...64 Literatura:

3 Úvod Předkládaná dílčí zpráva o realizaci průzkumu č. 1 obsahuje informace o výstupech zakázky - Zpracování průzkumu návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje (dále: Průzkum návštěvnosti), jež je součástí projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje, číslo projektu: CZ Projekt byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Zpracováním Průzkumu návštěvnosti byla na základě výběrového řízení pověřena společnost Ekogroup czech s.r.o., zastoupená RNDr. Markem Banašem, Ph.D., jednatelem společnosti (dále: zpracovatel) na základě smlouvy č /2009 ze dne , uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Ekogroup czech s.r.o. Cílem projektu Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje je vznik a fungování monitoringu vybraných složek a faktorů, ovlivňujících životní prostředí v kraji. Projekt má přispět k zajištění efektivnějšího získávání, zpracování a dostupnosti informací, týkajících se ochrany přírody v kraji, a jeho předmětem je monitoring vybraných druhů rostlin a živočichů, výskytu invazních druhů rostlin, návštěvnosti vybraných chráněných částí přírody a dalších vybraných faktorů. Výstupem projektu mají být soubory údajů, získávaných terénními průzkumy i sběrem, a zpracováním již existujících dat. Předkládaná zpráva se věnuje části č. 3 uvedeného projektu problematice průzkumu návštěvnosti vybraných lokalit. Kap. 1 předkládané dílčí zprávy se věnuje shrnutí základních požadavků na řešení zakázky (základní principy řešení zakázky, jednotlivé etapy řešení zakázky). V kap. 2 předkládané dílčí zprávy následují základní teoretická východiska monitoringu návštěvnosti. Podrobné informace o této problematice budou součástí závěrečné zprávy, předkládané v příštím roce. Kap. 3 předložené zprávy se věnuje popisu postupu řešení zakázky v r V kap. 4 následuje popis založených sledovacích profilů monitoringu návštěvnosti. 3

4 1. Obecná část 1.1 Základní principy řešení zakázky Cíle průzkumu: V souladu se smluvním zadáním je cílem Průzkumu návštěvnosti zjištění množství, struktury a názorů návštěvníků ve vybraných lokalitách CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a Moravskoslezského kraje (mimo CHKO). Rozsah průzkumu: Monitoring návštěvnosti je řešen kombinací automatického a fyzického sčítání a dotazování návštěvníků na vytipovaných referenčních lokalitách CHKO Beskydy, Jeseníky a ve vybraných lokalitách (ZCHÚ) Moravskoslezského kraje. Monitoring je realizován na vytipovaných profilech na turistických trasách, jež se nachází v lokalitách s různou intenzitou zatížení návštěvností, různou očekávanou strukturu návštěvnosti a různou mírou zranitelnosti přírodního prostředí. Na základě získaných dat bude provedeno vyhodnocení denní a sezónní dynamiky návštěvnosti na jednotlivých sledovacích profilech. Vyhodnoceny budou také výsledky dotazníkových šetření. Zjištěné výsledky budou interpretovány ve vztahu k nejvýznamnějším faktorům jež ovlivňují intenzitu a strukturu návštěvnosti a k nejvýznamnějším předmětům ochrany ZCHÚ, u kterých lze očekávat zvýšenou citlivost vůči turismu. Na základě získaných dat budou dále navržena případná opatření aktivního či pasivního usměrnění návštěvnosti a dalších typů práce s návštěvníky v ZCHÚ. Časový harmonogram realizace průzkumu: V souladu s původním předpokladem byly terénní práce zahájeny v letní sezóně 2009 (srpen 2009), samotné sčítání návštěvníků bylo započato v říjnu Ukončení sběru terénních dat se předpokládá v srpnu září 2010, -zpracování výsledků a vyhotovení finálních výstupů proběhne v září - říjnu Jednotlivé etapy řešení zakázky Zakázka je řešena ve 3 základních etapách: 1. etapa odevzdání dílčí zprávy o realizaci průzkumu č. 1 (do ) 2. etapa odevzdání dílčí zprávy o realizaci průzkumu č. 2 (do ) 3. etapa - odevzdání komplexního díla (do ) V souladu se smluvním zadáním popisuje předkládaná dílčí zpráva o realizaci průzkumu postup při řešení průzkumu a výsledky dosažené k datu zpracování zprávy. 4

5 2. Teoretická východiska monitoringu návštěvnosti 2.1 Základní možnosti monitoringu návštěvnosti Sledování návštěvnosti a její monitoring nebyl relativně dlouho považován za součást managementu chráněných území. Zhruba v posledním desetiletí však význam monitoringu narůstal a sledování návštěvnosti se stalo nepostradatelným nástrojem pro správy chráněných území, a to předevšímv souvislosti se zvyšujícími se požadavky na standardy péče o chráněná území a informovanost o výsledcích činnosti správ (Newsome et al. 2002). Z obecného pohledu lze monitoring považovat za systematický sběr a analýzu dat v průběhu času. V případě monitoringu návštěvnosti v chráněných územích se jedná jak o sběr a zpracování dat o přírodním prostředí, tak osběr a zpracování dat o návštěvnících. Sběr a zpracování dat o přírodním prostředí zahrnuje mapování poškození vegetačního krytu, problematiku rostlinných invazí, studium půdních vlastností (obvykle erozní procesy), analýzu kvality vod a studium populací divoce žijících živočichů. Takto koncipovaný monitoring umožňuje zjistit a kvantifikovat specifické vlivy turismu na jednotlivých místech (Monz 2000). 2.2 Důvody pro aplikaci monitoringu návštěvnosti v systému managementu chráněných území V celosvětovém měřítku stále ještě existuje řada významných chráněných území, jež nemají problematiku monitoringu návštěvnosti začleněnu do svého systému managementu návštěvnosti (Pitts & Smith 1993, Newsome et al. 2002) a to i přesto, že pro zavedení monitoringu dopadů turismu na přírodní prostředí a analýzy dat o návštěvnících je celá řada závažných důvodů. Výsledky monitoringu návštěvnosti jsou důležitými podklady v péči o chráněná území. Výstupy monitoringu návštěvnosti poskytují informace potřebné ke snížení negativních dopadů turismu a přináší zhodnocení účinnosti zvolených opatření. Zvládnout dopady návštěvnosti je nezbytné vzhledem k tomu, že je nutné na jedné straně chránit životní prostředí a zároveň, na straně druhé, zachovat prožitky návštěvníků. Monitoring návštěvnosti poskytuje nejen informace o podmínkách, za kterých je již nutné zasáhnout (limitech přijatelné změny prostředí), ale zvyšuje též povědomí správ chráněných územích o vztazích mezi jednotlivými typy návštěvníků a výsledném dopadu jejich působení v rámci dotčeného území (Cole 1989, Marion 1995, Pitts & Smith 1993). Znalost výše uvedených souvislostí je nezbytná pro vytváření odpovídajících opatření vůči již existujícím dopadům, stejně tak jako pro predikci vývoje a zabránění dalším negativním vlivům zvýšené návštěvnosti. Pokud je negativní 5

6 dopad odhalen včas, bude pravděpodobně snazší a levnější jeho náprava, než kdyby již dosáhl prahu nevratných změn (Buckley 1999). Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutné monitoring považovat za nástroj k vyšší efektivitě již zavedených managementových strategií. Obvykle poskyuje důležité podklady k vytvoření managementových plánů, plánů rekreace / turismu a návrhů aktivit vhodných pro daná území. Nezbytná data pro plánování zahrnují počty návštěvníků a jejich charakteristiky, aktivity, zdroje vlivů, způsoby využívání oblasti, míru spokojenosti a očekávání návštěvníků. Takové informace lze samozřejmě do určité míry zjistit na základě jednorázové analýzy, ale mnohem přesnější údaje podává dlouhodobý monitorovací program. Dlouhodobá sledování dokážou poukázat na úspěchy plánů péče, stejně tak jako odkrývají oblasti managementu, které je nutné je revidovat. Pro úspěšný marketing chráněného území je důležité stanovit, kdo jsou návštěvníci a jaké jsou jejich vlastnosti, potřeby a očekávání. Správa chráněného území je obvykle nucena hledat kompromisy mezi různými zájmovými skupinami, z nichž každá má své dílčí požadavky (Pitts & Smith 1993). Správa chráněného území se neobejde bez systematického podkladu pro rozdělení finančních zdrojů jak pro personál, tak pro jednotlivá území. Bez spolehlivých informací jsou investice závislé pouze na zkušenostech a intuici řídící instituce nebo vnějších tlacích jako jsou finanční dostupnost a politická rozhodnutí (Marion 1991, Pitts & Smith 1993). Použití spolehlivých dat umožňuje využít zdroje v oblastech, kde jsou skutečně nejvíce potřebné. Takové strategické rozvržení zdrojů na základě monitoringu zvyšuje ekonomickou účinnost managementu chráněného území. Data o návštěvnosti a dopadu na životní prostředí mají rovněž důležitou úlohu na celospolečenské úrovni, kdy pomáhají při organizaci managementu území a jasném formulování cílů při shánění finančních zdrojů z vládních a dalších institucí (Pitts & Smith 1993). Aktivita správy chráněného území a dalších organizací je často podrobována veřejnému hodnocení. Veřejnosti zpřístupněná data získaná při monitoringu jsou jednou z cest splnění zodpovědnosti vůči požadavkům veřejnosti (např. CALM 2000). Landres et al. (1994) zdůrazňuje vzrůstající důležitost informovanosti státních řídících orgánů při stanovování stavu a trendů v daném chráněném území. Objektivní dokumentace o faktorech ohrožujících předměty ochrany jsou pro rozhodování o péči o chráněné území zásadní. Podobnou důležitost mají údaje o podmínkách a požadavcích návštěvníků. Pochopení, jak společnost hodnotí chráněná území a jejich prospěšnost či význam, je nezbytné nejen pro politické diskuse (Cope et al. 2000). 2.3 Možnosti sběru a zpracování dat o návštěvnících Znalost objemu návštěvnosti, jejího prostorového rozložení a dynamiky, struktury návštěvníků, jejich názorů a preferencí je jedním ze stěžejních podkladů pro nastavení vhodného managementu turismu v řadě chráněných území (Banaš 2006). Komunikace s návštěvníky přináší významnou zpětnou vazbu pro rozhodování správ chráněných území. Takto získané údaje lze s úspěchem využít např. při úpravách práce s veřejností, usměrňování návštěvnosti, včetně případného stanovení limitů únosného zatížení chráněných území (viz Manning 2002, Stankey et al. 1985, Eagles et al. 2002). Ačkoliv monitoring návštěvnosti přináší cenné informace, správy chráněných území obvykle upřednostňují monitoring stavu životního prostředí a jeho management před monitoringem a managementem návštěvnosti (Mc Arthur 1994). 6

7 Při monitoringu návštěvnosti se v chráněných územích s úspěchem uplatňuje několik základních metodických přístupů: Sčítání návštěvníků Dotazníky a osobní rozhovory Pozorování návštěvníků 2.4 Bližší informace o metodách automatického monitoringu návštěvnosti použitých při řešení zakázky Po provedeném průzkumu nabídky zařízení na sčítání návštěvníků, jež jsou k dispozici na evropském trhu bylo rozhodnuto využít pro řešení zakázky zařízení britské firmy Linetop Ltd. Tato firma nabízí čtyři základní typy zařízení pro sčítání návštěvníků: snímače pro monitoring pěších návštěvníků, snímače pohybu vozidel, snímače pohybu cyklistů, snímače pohybu návštěvníků v budovách v mnoha dílčích modifikacích. Základní typy snímačů návštěvnosti: Snímače pro monitoring pěších návštěvníků: Prvním typem zařízení jsou v zemi umístěné tlakové spínače (miny). Mohou být využity na nejrůznějších typech cest a stezek kromě skály a půd o malé mocnosti. Při vhodné instalaci jsou pro veřejnost prakticky neobjevitelné. Deska se spínačem bývá zahrabána 10 cm pod povrchem v substrátu písku a shora zakryta originálním materiálem povrchu cesty. Obr. 1: Ilustrační pohled na desku tlakového snímače (miny) s kabeláží, připojeným senzorem, dataloggerem a ochranným plastovým pouzdrem tzv. Pelicase (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Nášlapný spínač má podobu desky o šířce 50 cm a délce 60 cm (viz Obr. níže). Tloušťka desky je 16 mm. Menší varianta desky o velikosti 50x30 cm je vhodná pro 7

8 horské a lesní cyklostezky, spínače o velikosti 70x60 cm se výborně hodí pro širší stezky, kde jsou však lidé ještě nuceni chodit za sebou. U širokých cest mohou být spínače položeny vedle sebe napříč celým profilem cesty tak, že i chodci, postupující vedle sebe jsou zaznamenáni jako jednotlivci. Tento postup ovšem není z hlediska přesnosti ideální a navíc je vzhledem k počtu spínačů finančně náročný. Jako vhodnější nástroj se na širších stezkách proto může jevit spíše optické zúžení profilu jakým jsou chůdky, brány, zátarasy přes část cesty, atd. Pokud jsou pro tyto účely zvoleny brány, tak tyto mohou být různých tvarů a velikostí, z hlediska nenápadnosti je však vhodné, aby měly na lokalitě nějaký pravděpodobný účel a nestaly se tak pro návštěvníky nápadnými. Obdobným případem jsou schůdky. Dle jejich konstrukce lze využít několika druhů čidel - nášlapná různých konstrukcí, vložená ve stupni schodu či v příčce, nebo pohybová, umístěná v povrchu konstrukce. Obr. 2: Umístění dvou desek tlakového snímače (min) vedle sebe; v levé části snímku ve svahu je vidět jáma připravená pro umístění ochranného pouzdra pro datalogger a příslušenství (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Datalogger a jeho příslušenství jsou na lokalitě uloženy v tzv. Pelicase (plastové ochranné, nepromokavé pouzdro), jež je uloženo pod zemí ve vzdálenosti jednoho až dvou metrů od snímače. Od okolní půdy je toto pouzdro navíc chráněno dřevěnou konstrukcí, tvořenou rámem s víčkem, která je rovněž zakopána pod zemí. Spojení mezi spínačem a dataloggerem zajišťuje pod povrchem vedený kabel. Při přesném zaznačení polohy pouzda je vyjímání dataloggeru jednoduchou záležitostí, vyžadující pouze zahradnické rukavice a zednickou lžíci nebo lopatku. Oproti používání obligátních uzamykatelných skříněk pro uložení přístrojů je tato metoda minimálně náchylná k objevu a vandalství a pochopitelně také finančně méně náročná. 8

9 Obr. 3: Tlakové snímače i ostatní příslušenství musí být po skončení prací pečlivě ukryto před zraky návštěvníků, nenápadnost je zde hlavní devizou (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Ve venkovním prostředí je poněkud problematické použití optických čidel (např. infračerveného paprsku). Jejich efektivní využití je především ve vnitřních expozicích a návštěvnických centrech budov, kde nehrozí zanesení čočky nečistotami a kde je minimální přítomnost vnějších vstupů, jakými mohou být brouci, sněhové vločky nebo mlha. Místo nich však lze efektivně používat tepelná, tzv. pyro čidla, pracující na principu snímání tepelné energie, vydávané tělem při pohybu. Tato čidla jsou drobné konstrukce a mohou být umístěny v plotech, konstrukcích mostů, mřížích, zdech apod. Identifikační vzdálenost paprsku čidla činí až čtyři metry, ovšem přesnost snímání klesá s narůstající vzdáleností. Tato čidla spolehlivě pracují i v náročnějších venkovních podmínkách s výjimkou extrémně chladného počasí. Jejich instalace je jednoduchá a rychlá, výhodou je také nízká náročnost na baterie. Jejich využití je ideální v lokalitách, kde je z nějakých důvodů nevhodné použití nášlapných tlakových spínačů. 9

10 Obr. 4: Typická lokalita vhodného využití optických či tepelných čidel příčky mostu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Obr. 5: Detailní pohled na tepelné čidlo - plastový válec o průměru 15 mm a délce cca 45 mm (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu vozidel: Snímače pohybu vozidel běžně pracují na bázi detektorů pro zjišťování kovových předmětů: indukční smyčka bývá vyřezána (umístěna) buď do tělesa komunikace, nebo je magnetometr zahrabán do půdy v blízkosti komunikace. Instalace snímače na veřejných komunikacích je z technického hlediska komplikovaná operace, která bývá striktně kontrolována příslušnými úřady. Oproti tomu nainstalování indukční smyčky na soukromých cestách a parkovištích je poměrně jednoduchý úkon, na který stačí běžná technika. 10

11 Obr. 6: Pohled na lokalitu umístění indukční smyčky v tělese komunikace (viz obdélník) a polohu ochranného plastového pouzdra ve svahu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu cyklistů: Pro monitoring cyklistů na úzkých i širších cyklistických stezkách se dobře hodí indukční smyčky a magnetické snímače (magnetometry). Při položení magnetometru do středu profilu je zajištěno snímání podnětů (cyklistů) v metrovém okruhu od čidla. Obr. 7: Příklad uložení magnetometru v tělese komunikace a plastového ochranného pouzdra s dataloggerem a příslušenstvím ve svahu (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 11

12 Obr. 8: Detailní pohled na čidlo magnetického snímače - magnetometru (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Snímače pohybu návštěvníků v budovách: Objekty bez přívodu elektřiny (např. návštěvnické pozorovatelny v přírodě) mohou být monitorovány sensorem na přístupové cestě, nebo magnetickým snímačem na dveřích či pyro čidlem nad dveřním prahem. Možností je také například využití alarmu na bázi tenkého tlakového spínače, jež lze dobře ukrýt např. ve dveřní rohoži. Popsaná zařízení nevyžadují elektrickou síť. Je-li však elektrický zdroj k dispozici, může být účinnost zařízení zvýšena použitím optického čidla (infračervený paprsek) směrovaného napříč vstupem (bránou). Sensory mohou být kabeláží propojeny přímo s PC, kde je jejich záznam sledován a ukládán. Obr. 9: Ilustrační pohled na ideální lokalitu pro umístění optického čidla ve dveřním rámu návštěvnického centra (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 12

13 Záznamová zařízení: Záznamový datalogger (Numero Timelapse Logger) Záznamový datalogger uchovává podněty, zachycené čidlem v přednastavených časových intervalech. Paměťovým médiem dataloggeru je modul, opatřený barevným plastovým obalem ve tvaru kostky. Modul s aktuálně pořízeným záznamem frekvence pohybu návštěvníků je vyjímatelný z dataloggeru a po přenesení do kanceláře lze naměřená data zobrazit na PC. Starý paměťový modul je nahrazen prázdným, aby zařízení mohlo pokračovat v záznamu podnětů. Obr. 10: Ilustrační pohled na záznamový datalogger (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Datalogger s paměťovým modulem má kapacitu na dobu až deseti měsíců zaznamenávání v hodinových intervalech, případně je vymezen životností baterií v dataloggeru. Na levém horním rohu dataloggeru se nachází resetovací vypínač. Ten se v případě potřeby aktivuje dotykovým magnetem na kontrolním boxu a umožňuje zastavení a smazání stávajícího záznamu dataloggeru a znovu rozběhnutí jeho softwaru. Uvnitř dataloggeru se dále nacházejí tři alkalické baterie, které postačují na roční provoz zařízení. Kontrolní box (LCD Control Box) Nahrazuje v soustavě monitorovacího zařízení notebook. Ten má v podobných situacích řadu nevýhod: je těžkopádný a především představuje riziko z hlediska upozornění veřejnosti na umístěné zařízení. Kontrolní box má nenápadnou a přitom robustní konstrukci s LCD displejem a dvěma tlačítky po stranách, jež umožňují nastavení procesu sběru dat a času (proces podobný nastavení digitálních náramkových hodinek). Nachází se zde také kontrolní spínač, signalizující slabé baterie v dataloggeru. Kontrolní box umožňuje obsluhu všech v terénu umístěných dataloggerů. 13

14 Obr. 11: Ilustrační pohled na plastový kontrolní box připojený k záznamovému dataloggeru (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Paměťové moduly (Memory Cubes) Jsou opatřeny různobarevnými plastovými obaly ve tvaru kostky pro snadnější zjišťování jejich totožnosti. Vnitřně mají ovšem totožný design. Paměťové moduly jsou čitelné na PC za pomoci softwaru Numero Program. Přenos dat zajišťuje čtečka modulů, tzv. Cube Reader, což je redukce předávající záznam z modulu do USB portu na PC. Jedna čtečka modulů zajišťuje obsluhu všech paměťových modulů. Při stahování dat ze zařízení je potřeba vždy jedna nová paměťová kostka, na kterou bude zaznamenán budoucí zápis. Při obsluze více zařízení v jednom dni je vhodné uchovávat dosud nepřečtené moduly v oddělených popsaných sáčcích, aby nedošlo k jejich promíchání. Po přečtení (stažení) záznamu není žádný způsob jak informaci z modulu smazat, mimo znovu využití v budoucnu, kdy bude starý záznam v dataloggeru přemazán aktuálním. Vliv lidského faktoru na ztrátu dat je tak minimální. 14

15 Obr. 12: Ilustrační pohled na paměťový modul (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). Software pro analýzu dat: Jak bylo uvedeno výše, médiem, na kterém probíhá přenos mezi dataloggerem a PC v kanceláři je paměťový modul (kostka), který se vkládá do čtečky modulů, připojené k počítači. Jelikož zápis záznamu do modulu probíhá každou hodinu, neexistuje vzhledem k objemu dat (9000 hodin za rok se separátními úhrny podnětů pro každou hodinu) reálná možnost analyzovat data klasickým způsobem na PC. K dispozici je proto speciálně vyvinutý software, používaný ke čtení a analyzování dat, jež se nazývá Numero. Ten vyhodnocuje a zobrazuje záznam z každého provozovaného dataloggeru zvlášť v časovém období daném instalací datalogeru a termínem stažení dat. Databázový program EcoPC pak umožňuje kompletovat Numero soubory do týdenních, měsíčních, čtvrtletních aj. souhrnů, které mohou být porovnávány v rámci několika srovnávaných lokalit. Stanovištní záznamy jsou v programu EcoPC prezentovány např. ve formě barevných schématických kalendářů s různě odlišenými úrovněmi aktivity v jednotlivých buňkách časového harmonogramu. 15

16 Obr. 13: Ilustrační pohled na nabídkové menu a možnost výstupů v programu Numero (zdroj: Stuart France, Linetop Ltd.). 3. Postup řešení zakázky v r Zahájení projektu se v důsledku nutnosti administrativního řešení výběrových řízení posunulo až na září I přesto by, za normálních okolností a za standardního průběhu počasí, výběr a projednání profilů a následná instalace zařízení mohly proběhnout v relativním dostatku času. V polovině října 2009 se však projevila podzimní singularita s rychlým postupem studené fronty a sněžením již od nadmořské výšky cca 400 metrů nad mořem. Přestože se z analogie dalo předpokládat, že před nástupem skutečné zimy dojde ještě k alespoň částečnému odtátí sněhu, zpracovatelé nemohli akceptovat riziko, že k tání dojde až na jaře Proto byly s nasazením sil celého týmu profily osazeny sčítacím zařízením tak, že od poloviny října již bylo všech 14 profilů instalováno. Níže uvedený text přináší stručný přehled metodického postupu, který vedl k výběru profilů Výběr a instalace sčítacích zařízení Instalace sčítacích zařízení je prvním komplexním krokem zakázky, na němž ovšem závisí její celkový úspěch. Proto tomuto kroku věnoval projektový tým po předchozí pečlivé přípravě velmi důkladnou pozornost. 16

17 Celý proces, vrcholící kontrolou instalovaných měřících zařízení se skládal z následujících dílčích úkolů 1 : 1. Posouzení dostupné technologie sčítacích zařízení z hlediska jejich vhodnosti pro předpokládané lokality v projektovém území. 2. Návrh long-listu rozšířeného seznamu potenciálních profilů a jejich projednání s příjemci projektu (MSK, SCHKO Beskydy a Jeseníky) a zvážení z hlediska použití dostupné technologie 3. Prověření potenciálních lokalit a vytvoření short-listu (výběrového seznamu) lokalit zohledňujících technické podmínky, zájem příjemců projektu i požadavky projektu 4. Instalace sčítacích zařízení 5. Kontrola sčítacích zařízení po instalaci Ad 1) Posouzení dostupné technologie sčítacích zařízení: Při zvažování dostupné technologie sčítacích zařízení bylo přihlédnuto především k požadavkům projektu, potřebám příjemců projektu a specifikům zájmového území. Cílem tedy nebylo pouze využít technologii ve vlastnictví zpracovatele, ale zvážit všechny potenciální možnosti a maximálně přizpůsobit výběr použité technologie. Uvedený dílčí krok se skládal z těchto aktivit: Výběr nejvhodnější technologie Na základě ového a telefonického kontaktu s několika evropskými výrobci sčítacích zařízení (Linetop Ltd., Wales; Chambers Electonics UK, Skotsko; Eco- Compteur, Francie) byla další jednání vedena se společností Linetop Ltd. z Walesu, a to z toho důvodu, že je nejen výrobcem různých druhů zařízení (infračervené senzory, termosenzory, nášlapné a magnetické systémy), ale technologii dále vyvíjí, používá vlastní, uživatelsky příjemný software a své přístroje dlouhodobě používá pro obdobné účely ve Walesu (např. monitoring návštěvnosti v rekreačních oblastech) i jiných zemích. Nepominutelnou výhodou bylo i to, že zástupce firmy byl ochoten strávit cca týden v ČR nejen s cílem zorganizovat školení v používání technologie, ale také pomoci při identifikaci vhodných lokalit a metodách instalace. Zástupce firmy se dále účastnil prezentace možností sčítacích technologií pro zástupce příjemců projektu (MSK, SCHKO Beskydy a Jeseníky) 1 Jednotlivé kroky na sebe sice navazovaly v čase, nicméně v průběhu projektu bylo nezbytné se vracet a některé dílčí úkoly zvážit i na základě výstupů následných úkolů 17

18 Obr. 14: Vyhledávání vhodných profilů za účasti výrobce technologie (v pozadí Stuart France, Linetop Ltd., lokalita Vysoká hole, CHKO Jeseníky). Přehled aktivit: Průzkum trhu Kontaktování vybraných výrobců Výběr nejvhodnější technologie doplňující technologii zpracovatele Prezentace firmy Linetop na MSK dne Třídenní pobyt zástupce Linetop Ltd. V projektovém území lokality MSK, CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy Ad 2) Návrh long-listu (rozšířeného seznamu) lokalit: Projektový tým od samého počátku projektu na základě vlastních zkušeností, speciálně zaměřených cest do vybraných oblastí projektového území, dalšího jednání s příjemci, výsledků společných návštěv lokalit se zástupcem firmy Linetop a dalších zdrojů informací vytipoval cca 30 potenciálních lokalit, v nichž by mohly být sčítače umístěny. Jednalo se o následující lokality: CHKO Jeseníky - NPR Praděd, trasa Ovčárna Vysoká hole, nad chatou Ovčárna - NPR Praděd, úbočí Vysoké hole, červená značka - NPR Revíz, povalových chodník vedoucí k Velkému mechovému jezírku 18

19 - NPR Praděd, Velká kotlina, modrá značka Ovčárna Karlov - Švýcárna, hřebenová cesta na Červenohorské sedlo - NPR Praděd, údolí Bílé Opavy - NPR Šerák-Keprník, červená hřebenová značka - Vřesová studánka Moravskoslezský kraj (mimo území CHKO) - NPP Landek - NPR Čantoria - Hřeben mezi Velkou a Malou Čantorií - PR Štěpán - NPP Rešovské vodopády - NPP Velký Roudný CHKO Beskydy - Pustevny, přístupová cesta na Radhošť, úsek Cyrilka Radegast - Pustevny, ústí lyžařské cesty u hotelu Tanečnice směr Martiňák - Pustevny, Martiňák, některý z profilů na lyžařské cestě Pustevny Martiňák - Pustevny, červená značka na hřebeni Tanečnice ve směru Čertův Mlýn - Soláň, červená značka na hřebenovce Soláň Třeštík - Lysá hora, přístup z Ostravice - Lysá hora, přístup po neznačené cestě horní částí severní sjezdovky - Smrk, přístup z Čeladné - Velký Polom, hřebenová cesta V. Polom Muřinkový vrch - Slavíč, hřebenová cesta Slavíč Prašivá - Papajské sedlo, směr Makyta - Javornický hřeben, Malý Javorník - Mionší, naučná stezka Z výše uvedeného rozšířeného seznamu bylo postupně vybráno 14 profilů, v nichž byly následně instalovány sčítací přístroje (viz bod 3). Zbývající profily zůstávají k dispozici pro případ rozšíření sčítání v rámci případného návazného projektu. Přehled aktivit: Rešerše zaměřená na identifikaci vhodných lokalit 6 cest projektového týmu do projektového území Sestavení rozšířeného seznamu lokalit 19

20 Obr. 15 Zvažování proveditelnosti instalace profilu Pustevny Cyrilka Radhošť za účasti zástupce výrobce Linetop, Ltd. Stuarta France a Františka Šulgana ze správy CHKO Beskydy. Ad 3) Prověření potenciálních lokalit a vytvoření short-listu (výběrového seznamu): Na základě projednání lokalit navržených v long-listu (viz bod 2) se zástupci příjemců projektu (MSK, SCHKO Beskydy, SCHKO Jeseníky), návštěv na lokalitách (v některých případech za účasti zástupců příjemců projektu) a posouzení technických možností korektního sčítání (šířka sledované stezky, apod.) vybral projektový tým následujících 14 měřených profilů. Výběr profilů byl odsouhlasen příjemci projektu a profilům byly přiděleny kódy s označením oblasti a pořadovým číslem v jedné řadě S příjemci byl současně dohodnut způsob obsluhy lokalit (povolení k příjezdu, doporučení nejvhodnějších cest, apod.). Popisné karty jednotlivých lokalit jsou součástí kap. 4. Seznam vybraných profilů: CHKO Jeseníky - 1J trasa Ovčárna Vysoká hole (červená značka), za odbočkou stezky do Velké kotliny - 2J Ovčárna, na počátku stezky (červená značka) směrem na Vysokou holi (instalace do dřevěného zábradlí) - 3J Bílá Opava, žlutá značka (instalace do zábradlí mostku) - 4J Keprník, červená značka, ze sedla mezi Keprníkem a Šerákem směrem na vrchol Keprníku - 5J Vřesová studánka, červená značka vedoucí ze sedla pod Vřesovou studánkou směrem na Keprník 20

21 Moravskoslezský kraj (mimo území CHKO) - 6M NPP Rešovské vodopády, červená a zelená značka (společně) - 7M PR Štěpán, hráz rybníka, modrá značka - 8M NPR Čantoria, modrá značka v blízkosti hranice NPR CHKO Beskydy - 9B Papajské sedlo, červená značka směr Makyta - 10B Smrk, červená značka z Čeladné, nad chatou Hubertka - 11B Pustevny, červená značka a lyžařská trasa směr Martiňák - 12B Pustevny, červená značka za rozcestím Tanečnice - sedlo, směr Čertův Mlýn - 13B Lysá hora, neznačená cesta u paty horní části severní sjezdovky (instalace do dřevěného zábradlí) - 14B Muřinkový vrch, červená hřebenová značka směr Velký Polom (instalace do kmene mladého buku) Pozn: kromě explicitně uvedených profilů byly všechny ostatní instalace provedeny prostřednictvím čidel zabudovaných v hranolech viz kap Přehled aktivit: Jednání se zástupci MSK a správ CHKO Jeseníky a Beskydy Návštěvy vybraných lokalit se zástupci příjemců projektu Vyhodnocení všech informací o lokalitách z rozšířeného seznamu Výběr 14ti finálních profilů Ad 4) Instalace sčítacích zařízení: Na základě provedeného výběru lokalit proběhla v rychlém sledu jednotlivých profilů instalace sčítacích zařízení. Vzhledem k tomu, že správná instalace je nezbytnou podmínkou korektních měření, byla instalaci věnována důkladná pozornost. Instalace postupovala podle přesně stanoveného sledu jednotlivých kroků podle zpracovaného manuálu (viz kap. 3.2). Přes nepříznivě meteorologické podmínky se všechny profily podařilo osadit nejpozději do Paradoxně výhodou nepříznivého počasí i nutnosti instalovat část profilů brzy ráno či navečer byla naprostá absence kolemjdoucích turistů. Instalace tedy proběhla bez nevítaných svědků, čímž se i snížilo riziko poškození zařízení a tím i zvýšila šance na kvalitu a korektnost získaných dat. Přehled aktivit: Zpracování metodického postupu instalace sčítacích zařízení Postupná instalace na všech profilech, včetně odzkoušení funkčnosti 21

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní

Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Monitoring návštěvnosti Singltreku pod Smrkem na trase Nástupní Závěrečná zpráva za rok 2014 Zpracovali: Mgr. František Gregor, Mgr. David Zahradník Monitoring návštěvnosti s.r.o. Dolany 52, 783 16 Dolany

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Sčítací zařízení 1. Senzory jsou řešeny moderní technologii záznamu jako např. infračervený, laserový paprsek, teplotní čidlo,

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

10. GPS. 10.1 Základní pojmy. 10.2 Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1 Kapitola 10: GPS 1 10. GPS GPS Určování pozice Složky přijímačů Účely použití Další funkce přístrojů Doplňky k přístrojům Sledování polohy 10.1 Základní pojmy GPS (Global Positioning System) je systém

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ NABÍDKA MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK VE MĚSTECH I V PŘÍRODĚ Dodavatel: Partnerství, o.p.s. Údolní 33, 602 00, Brno společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl O, vložka 187 IČO: 26268817,

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit

Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Vyhodnocování návštěvnosti geologických atraktivit Chrudim 22. 5. 2015 Nadace Partnerství Luboš Kala lubos.kala@nap.cz Využití dat o návštěvnosti (geoturistika) 1. Plánování & výzkum Plánování a vyhodnocení

Více

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Jiří Kmet Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Děvín je jedním z nejnavštěvovanějších míst Pavlovských vrchů. (foto Petr Macháček, Regionální muzeum

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka

Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka Přehled návštěvnosti výstavy Příběh planety Země Ostrava-Černá louka 11.1.21 31.1.211 Obsah: 1. Úvod 2. Metodika kalibrace dat 3. Vybrané výsledky a) Přehled návštěvnosti za dobu trvání výstavy během otevírací

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra mechaniky a strojnictví KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ POSUVNÁ BRÁNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval: Václav Fidrant Datum: 14. 7. 2011 Ročník:

Více

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30 October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER October 2006 2 / 30 Vlastnosti I Uživatelsky přívětivá obsluha dovoluje používat bez zvláštních nároků na vyškolení a zamezuje vzniku chyb při provozu. Rychlá

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě

Varianta - 2 - Letní provoz lanové dráhy na vrchol Lysé hory a odchod po Bunkrové cestě Vyhodnocení vlivů turistických cest ve variantách pro letní provoz lanové dráhy na Lysou horu - Rokytnice nad Jizerou na okolní prostředí ve smyslu ustanovení zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

www.lars.cz Návod k obsluze

www.lars.cz Návod k obsluze www.lars.cz H Návod k obsluze Blahopřejeme Vám 2 k zakoupení moderní okenní kliky AURATON H-1 vybavené nejmodernějším mikroprocesorem, snímači její polohy a rádiovým vysílačem. Obsah krabičky Okenní klika

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu II. Část webová aplikace - základní seznámení s webovou

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více