roční zpráva 2007 activity report zat 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roční zpráva 2007 activity report zat 2007"

Transkript

1 roční zpráva 2007 Activity Report ZAT 2007

2

3 ZAT Dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energetiku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení: 1962 Právní forma: akciová společnost IČ: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583 Vlastnická struktura: jediný akcionář 100 % akcií vlastní společnost BRIXEN LIMITED Základní kapitál: ,- Kč (k ) Počet zaměstnanců: 366 (k ) Tato zpráva je vydána pro obchodní účely ZAT A supplier of comprehensive industry automation solutions for the power, mining, and transportation industries, and for health care providers Company Name: ZAT a.s. Established: 1962 Legal Status: Joint Stock Company Company Registration Number: ZAT a.s. is registered at the companies register of the Municipal Court in Prague, section B, insert No Owners: Single shareholder 100% of shares owned by the BRIXEN LIMITED Company Registered Capital: CZK (as of April 30, 2008) No. of Employees: 366 (as of April 30, 2008) This report is intended for business purposes

4

5 p ř e s n ý s m ě r... p r e c i s e d i r e c t i o n

6 Vážení akcionáři, zákazníci, obchodní partneři a přátelé firmy ZAT. Rok 2007 byl pro naši firmu významným milníkem v jejím vývoji a směřování k zákaznické orientaci. Tento rok proběhl ve znamení optimalizace core businessu a firemních procesů ve vztahu k našim zákazníkům. Oslavili jsme 45 let působení firmy na českém trhu i ve světě a přiblížili jsme se o další krok našim zákazníkům, obchodním partnerům i potenciálním a stávajícím zaměstnancům. Již počátkem roku proběhl prodej stoprocentního podílu akcií firmy ZAT Easy Control Systems a.s.. Její aktivity v oblasti řízení technologických procesů byly začleněny do mateřské společnosti ZAT a.s. a je tak zachována kontinuita a další rozvoj kompetencí tohoto subjektu. V květnu 2007 bylo slavnostně otevřeno výzkumně-vývojové centrum v Plzni, které se stalo zázemím pro špičkové specialisty v oblasti vývoje a projektování řídicích systémů. Nová budova svým vybavením a polohou nabízí optimální pracovní podmínky pro stávající zaměstnance ZATu a významným způsobem se podílí na zviditelnění firmy v rámci regionu. V minulém roce ZAT také zjednodušil grafickou podobu obchodní značky a zavedl nové logo. V rámci změn korporátní identity se firma prezentovala na významných výstavách v ČR i v zahraničí a pokračovala v programu podpory regionálních, kulturních a sportovních aktivit. Nedílnou součástí života firmy je publikace nových poznatků v oblasti řídicích systémů v odborných periodikách a spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami. V oblastech obchodu, realizace zakázek a vývoje řídicích systémů došlo v uplynulém roce k významnému posunu interních procesů firmy podpořenému sjednocením plzeňské a příbramské části jak po stránce organizační, tak odborné. Tyto změny přinesly pozitivní výsledky zejména pro implementaci řešení v dodávkách ZAT a vytváří podmínky pro budování vztahů se zákazníky a udržování pozice na trhu. V rámci působení na trhu firma v uplynulém roce potvrdila svou schopnost uspět v roli dodavatele vyšších celků a stát se tak stabilním a pružným subjektem v konkurenčním prostředí. Významným milníkem je pro společnost obchodní úspěch v oblasti jaderné energetiky, kde realizuje projekty řízení technologie jaderných elektráren typu VVER. Úvodní slovo

7 Důležitým faktorem pro rozvoj firmy jsou její zaměstnanci. V době vydání této zprávy má firma 366 zaměstnanců, z nichž více než 75 % tvoří skupina vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných specialistů, zejména technických oborů. Pro rozvíjení firemní kultury probíhá komplexní program získávání manažerských a interpersonálních dovedností a návyků, zaměřený zejména na posílení zákaznické orientace, sdílení a dosahování stanovených cílů a týmové spolupráce. Firma investuje do zdokonalování manažerů nejen v oblasti řízení a personální práce, ale i osvojování manažerských nástrojů. Odborný růst zaměstnanců je založen na rozvoji v rámci pracovních aktivit, účastí na konferencích, odborných školeních, seminářích a workshopech zaměřených na marketing, ekonomiku a finance, informační technologie atd.. V oblasti kvality a environmentální politiky jsme pokračovali v nastartovaném trendu využití systému managementu jakosti jako nástroje k reálnému řízení kvality ve všech aspektech činností firmy. Podle stanovené vize růstu a zlepšování chceme i nadále dosahovat významných výsledků ve všech oblastech, pružně reagovat na změny vnitřního a vnějšího prostředí a být úspěšní pro dnešek i budoucnost. Uvědomujeme si svou odpovědnost vůči společnosti, které jsme součástí, a své aktivity stavíme na ideálech vzájemnosti, spolupráce a týmového ducha ve vztahu k našim zákazníkům, partnerům, dodavatelům, zaměstnancům i veřejnosti. Ing. Jaroslav Scharf v.r. Předseda představenstva ZAT a.s. 4 / 5

8 Introductory Word Dear shareholders, customers, business partners, and friends of the ZAT Company. The year 2007 represented an important milestone in our transformation into a customer-oriented organization. Throughout the year, our core business and our processes underwent optimisation. We also celebrated the 45th anniversary of our Company s presence on the market, both home and abroad, and we took yet another step towards our customers, business partners, as well as our current and prospective employees. Early in the year, a hundred-percent share in ZAT Easy Control Systems was sold, and its technology control-oriented operations were incorporated into those of the parent ZAT Company, ensuring continuity and further development of activities carried out previously by our former subsidiary. In May 2007, a new research and development centre was established in Pilsen, housing top specialists in the field of control system design and development. The new building, together with its state-of-the-art equipment and first-class location, offers unmatched working conditions for our employees, and makes the Company more visible across the region. Last year, ZAT simplified the graphical version of its trademark, and introduced a new logo. The new corporate identity has already been presented at major fairs and exhibitions both at home and abroad, and the company as such continues its policy of supporting various regional sporting and cultural events. New discoveries in the field of industrial control systems were presented in professional journals, and ZAT also cooperated with various research institutes and universities. As far as business and order implementation is concerned, last year saw a major modification in internal processes inspired by the organizational and professional merger of the Pilsen and Příbram branches of the Company. These changes had a positive impact on the quality of ZAT-supplied solutions and improved the foundations of the Company s customer relations as well as its position on the market. As a market player, the ZAT Company confirmed its ability to provide comprehensive deliveries and act as a reliable and flexible supplier in its market sector. Most importantly, the ZAT Company achieved substantial success in the nuclear power sector by supplying control solutions for VVER Type nuclear power plants.

9 Employees represent an important factor affecting the further development of our Company. By the end of April 2008, the Company had 366 employees, with 75% of them university or high-school trained, mostly technically-oriented professionals. To improve Company culture, a comprehensive managerial and interpersonal relationship training program was introduced, focusing mostly on customer-oriented operations, shared goals, and teamwork. The Company invests in the personal development of its managers not only in the fields of management and human resources, but in embracing various management tools as well. The professional growth of employees is achieved through their participating in work-related activities, conferences, training sessions, lectures, and workshops focusing on marketing, business, finances, information technologies, etc. Wherever quality and environmental policies were concerned, we followed the trend of using existing quality control systems to actually control the quality in all aspects of the company s operations. Observing the vision of growth and improvement, we wish to achieve significant results in all areas, react flexibly to both internal and external developments, and succeed today as well as in the future. We recognize our responsibility towards the society we are a part of, and we build on the ideas of reciprocity, cooperation, and team spirit in each relationship with our customers, partners, suppliers, employees, and the public. Jaroslav Scharf Chairman of the Board, ZAT a.s. 6 / 7

10 ZAT ve světě ZAT in the World

11 Významné zakázky v roce 2007 Major orders in / 9 Významné reference ZAT Significant reference projects ZAT

12 Vybrané ukazatele Selected Indicators

13 Tržby / Revenues HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Výkony / Production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Produktivita z přidané hodnoty / Value-added production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Rozpracované zakázky / Work-in-process HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand)

14 Vedení společnosti Company s Management

15 12 / 12

16 Vedení společnosti Company s Management

17 Vedení společnosti / Company s Management: Představenstvo / The Board of Directors Ing. Jaroslav Scharf Ing. Vladislava Česáková Ing. Ivo Tichý předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors členka představenstva / Member of the Board of Directors člen představenstva / Member of the Board of Directors Dozorčí rada / The Supervisory Board Ing. Bohumil Maxa Jan Matoušek Ing. Jiří Vacátko předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board Management společnosti / Management Ing. Vladislava Česáková Ing. Ivo Tichý Ing. Jiří Vacátko Mgr. Jiří Hejnic Ing. Vladimír Fikerle Karel Stočes Ing. František Pinta Ing. Ivo Topič Ing. Ivana Bergerová Ing. Jaroslav Jančík Ing. Pavel Kulík Ing. Václav Náprstek Ing. Bohumil Maxa výkonná ředitelka managementu / Chief Executive Officer výkonný ředitel pro obchod a realizaci / Sales and Implementation Executive Director výkonný ředitel pro vývoj a výrobu řídicích systémů Control Systems Development and Production Executive Director manažer kvality, představitel vedení pro jakost / QA & QC Manager obchodní ředitel / Sales Director ředitel řízení projektů / Project Implementation Director ředitel realizace dodávek / Project Engineering Director ředitel nákupu a logistiky / Purchasing & Logistics Director ekonomická ředitelka / Finance Director provozní ředitel / Operations Director vedoucí technického rozvoje / Control Systems Development Manager vedoucí lékařských přístrojů / Medical Devices Manager vedoucí výroby / Production Manager 14 / 15

18 Ing. Jaroslav Scharf předseda představenstva Chairman of the Board of Directors

19 Ing. Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci Sales and Implementation Executive Director, Member of the Board of Directors Ing. Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu, členka představenstva Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors Ing. Jiří Vacátko výkonný ředitel pro vývoj a výrobu řídicích systémů, člen dozorčí rady Control Systems Development and Production Executive Director, Member of the Supervisory Board

20 Zpráva managementu o činnosti společnosti Management Report on Company s Activities

21

22

23 Dodávky a služby deliveries and services Vývoj a výroba řídicích systémů Control Systems Development and Production Řízení projektů a realizace dodávek Project Implementation and Engineering Servis a údržba Service & Maintenance požadavky zákazníků customer requirements 20 / 21

24 Vztahy se zákazníky

25 Zajišťovat komplexní dodávky v oboru průmyslová automatizace (SKŘ) je poměrně složitý proces, který vyžaduje skloubení požadavků zákazníků se znalostmi v dalších oblastech, jako jsou řízené technologie, dodavatelsko-odběratelské vztahy (řízení a realizace projektů), řídicí systémy a v neposlední řadě zajištění údržby a servisu dodaných zařízení. Mimo to se musíme profilovat na trhu jako dlouhodobě stabilní společnost s dostatečným portfoliem uzavřených kontraktů a chceme být pro naše zákazníky transparentní. Tento proces lze vykonávat především rozvíjením vztahů s našimi zákazníky a pochopením jejich požadavků v různých úrovních (manažerských, obchodních, odborně technických). Na zajištění tohoto procesu spolupracuje se zákazníky celá společnost ZAT. Naplnění tohoto procesu lze za minulé období vyjádřit především navýšením portfolia uzavřených kontraktů na dvojnásobek (2 mld. Kč) a schopností uspět ve výběrových řízeních, které jsou specifické rozsahem dodávek a dodávaných činností a služeb, požadavky na bezpečnost a certifikace dodávaných zařízení, ale i náročnými požadavky na řízení takovýchto projektů. Rozvoj vztahů se zákazníky za minulé období je vyjádřen také realizací velkého množství středních a malých projektů. Pro budování vztahů se zákazníky mají tyto projekty největší rozvojový potenciál. Kvalita a přístup v řešení těchto projektů bývá často odrazovým můstkem k velkým kontraktům a k prohloubení vzájemných vztahů. Konkrétní významné zakázky roku 2007 jsou uvedeny na stranách této zprávy. Vztahy se zákazníky jsou rozvíjeny nejen v rámci obchodních, realizačních a servisních činností, ale také akcemi, na kterých se společně setkáváme za účelem předávání zkušeností, prezentování připravených konkrétních řešení nebo vzájemné výměně informací o změnách a záměrech. Mezi takováto setkání patří pravidelně, na začátku roku pořádaný Zákaznický den ZAT, účelové akce přímo u zákazníků, účast na konferencích, výstavách či příspěvky a publikace do vybraných časopisů a novin. S těmito aktivitami jsou zákazníci seznamováni prostřednictvím plánu akcí nebo stránek Společnost ZAT za minulé období potvrdila v rozvoji vztahů s našimi zákazníky pozici klíčového dodavatele průmyslové automatizace (SKŘ) pro tuzemský i zahraniční trh a výsledky ukazují, že umíme našim zákazníkům naslouchat a naplňovat jejich očekávání. I nadále se s našimi zákazníky zaměříme na rozvíjení dlouhodobých a oboustranně přínosných vztahů, založených na spolupráci od fáze návrhu, vývoje, realizace dodávek až po servis a údržbu dodaných zařízení. 22 / 23

26 Customer Relations

27 Providing comprehensive deliveries in the field of industrial automation is quite a complicated process requiring customer needs to be combined with knowledge and experience in other fields, such as the fundamentals of the technologies under control, supplier-customer relations (engineering and project implementation), control systems, as well as servicing and maintenance for the supplied solutions. Besides that, the Company needs to act as a stable market player with a rich portfolio of contracts, as well as an organization transparent to its customers. This can be achieved by developing customer relations, and understanding their needs at various levels (management, business, technical). The whole ZAT Company assists customers in setting up the process. Last year, many goals were achieved in this respect, namely doubling the portfolio of running contracts (CZK 2 billion), and succeeding in various tenders involving specific requirements in terms of their extent, the activities involved, the services provided, safety and certification requirements regarding the supplied technologies and project management. The evolution of the Company s customer relations was also proved by the number of mid-size and small projects. As far as customer relations are concerned, these projects bear the greatest potential. Highquality supplies combined with a responsible approach to managing such projects may often inspire large contracts and closer mutual relations. For the most important deliveries made in 2007, see the pages in this Report. Customer relations are not cultivated solely within the framework of business, implementation and maintenance operations, but also by organizing events allowing us to meet, share our experience, present available solutions, or exchange information regarding recent developments and plans. Among them, those worth mentioning are the annual ZAT Customers Day, one-off events held on our customers premises, attendance at conferences and trade fairs, and articles published in selected journals and newspapers. Our customers are continuously informed of such activities through our Events Plan, as well as our web presentation at During the last year, the ZAT Company confirmed its market position as the key supplier of industrial automation solutions on both the Czech and foreign markets. Our results show that we are able to listen to our customers and meet their expectations. We are going to focus further on developing long-term, mutually beneficial relations based on cooperation, starting with the design phase, through development and implementation, up to maintenance of the systems in question. 24 / 25

28 Realizace dodávek

29 Významným posunem k zákaznické orientaci společnosti ZAT v uplynulém období bylo oddělení managementu zakázek od výkonných procesů realizace, ve kterých se navrhuje technické řešení a realizuje dodávka dle požadavků zákazníka. Vznikl nový proces Řízení projektů, obsahující veškeré činnosti spojené s řízením zakázek v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů (plánování, realizace, controlling, ukončení), ve kterém má vůči zákazníkům významnou úlohu role Project managera a Projektový tým, stanovený pro řešení zakázky. Tato změna byla vyvolána především zvýšenými požadavky na kvalitu dodávek ze strany našich zákazníků, posunem společnosti ZAT k realizaci vyšších dodavatelských celků a řešením zakázek, které jsou významné svým rozsahem činností, kde je třeba pracovat s velkým množstvím informací. V rámci optimalizace procesů realizace dodávek došlo ke sjednocení technických složek bez ohledu na umístění (Plzeň a Příbram) a zároveň dochází ke sjednocení v oblasti projekčních řešení. Přehled významných změn za uplynulé období: Projektové řízení - oddělení managementu zakázky od technického řešení v rámci zákaznických segmentů Řízení zakázek - významná role Manažera projektu Optimalizace organizační struktury (spojení příbramské a plzeňské části útvarů Obchod, Realizace dodávek a Technický rozvoj) Integrace technických složek Příbram-Plzeň - přenos zkušeností z realizace, řízení projektů a vývoje Realizace formou týmové práce za účasti odborných pracovníků zákazníka a konečného uživatele Jednotný procesní přístup při realizaci zakázek Pro zajištění vysoké kvality našich dodávek průmyslové automatizace (SKŘ) má velký význam úspěšné absolvování externích auditů managementu jakosti, auditů ze strany našich nejvýznamnějších zákazníků a průběžných auditů, které provádíme u našich subdodavatelů. Kvalitu našich řešení a výrobků dokládáme řadou testů a zkoušek, které jsou zajišťovány dle interních procedur nebo u renomovaných akreditovaných zkušeben. 26 / 27

30 Project Implementation

31 An important transition towards customer-oriented processes within the ZAT Company was reflected in the separation of order management operations from the actual implementation of orders, i.e. engineering of the appropriate solution, and supplying it in accordance with the customer s requirements. A new Project Implementation process has been established, incorporating all the activities involved in project management within the framework of supplier-customer relations (planning, implementation, controlling, and completion), putting utmost stress on the roles of the Project Manager and the Project Team established depending on the focus of the actual order. This change was motivated namely by the ever-increasing customer demand for the quality of supplies, and the transition of the ZAT Company towards large-scale projects and orders involving a significant number of activities and large amount of information. As for project optimization, technical resources have been unified independently of their physical location (Pilsen, Příbram), and similar unification is currently being introduced to the field of design solutions. An Overview of Important Changes Introduced within the past Year: Project Management Separating individual order management from the technical solution provided across customer segments Project Implementation Strengthening the role of the Project Manager Organizational Structure Optimization (merging the Sales, Project Implementation, and Development Departments located in Příbram and Pilsen) Integrating technical departments located in Pilsen and Příbram sharing experience gathered in project implementation, management, and development Implementation relying on teamwork with customer experts participating in the teams Standard process-based approach towards order implementation To achieve high quality industrial automation supplies, it is necessary to undergo external quality management audits, audits organized by our most important customers, and running audits at our subcontractors. The quality of our solutions and products is proved by numerous tests carried out in accordance with internal procedures, or subcontracted to renowned accredited testing laboratories. 28 / 29

32 Servis a údržba Service and Maintenance

33 Servis a údržba se stává stále významnější zákaznickou službou. Svými možnostmi rozšiřuje kvalitu našich dodávek nejen z pohledu samotné dodávky systému řízení, ale i řízené technologie. Pomocí servisních služeb monitorujeme potřeby našich zákazníků a využíváme zpětné vazby, jejíž poznatky jsou aplikovány pro dodávky nových řešení. Servis a údržbu zajišťuje tým špičkových specialistů servisních techniků s vysokou odborností, kteří znají dobře nejen vlastní řídicí systém a jeho komponenty, ale i řízenou technologii. Servis jako zákaznická služba je aktivně podporován projekčními činnostmi a vlastním vývojem a výrobou řídicích systémů. Rozsah poskytovaných služeb koresponduje s potřebami našich zákazníků od pravidelné údržby, přes dlouhodobé servisní smlouvy až po dodávky náhradních dílů Kvalitu našich služeb zlepšujeme pomocí moderních diagnostických nástrojů, které umožňují významné zkrácení reakčního času servisního technika. Významnou službou našim zákazníkům je řešení dálkové diagnostiky, která umožňuje vysokou efektivitu realizovaných servisních zásahů. Servicing and maintenance work is becoming an ever more important customer service. It improves the quality of our supplies not only from the perspective of the supplied control systems, but also from the viewpoint of the technology being controlled. Service and maintenance contracts allow us to follow the needs of our customers and capitalize on their feedback by implementing new ideas in our future deliveries. Servicing and maintenance are provided by a team of top-class experts highly skilled maintenance technicians with profound knowledge of control systems, their components, and the technology being controlled. Servicing and maintenance, as a service provided to our customers, are directly supported by designers and control system developers. The extent of services provided to our customers ranges from regular maintenance, through to long-term contracts on spare part deliveries. The quality of our services is enhanced by the use of state-of-the-art diagnostic tools reducing the technicians response time. Remote diagnostics are yet another service of extreme importance, making maintenance operations all the more efficient. 30 / 31

34 Řídicí systémy

35 Dodávky automatizovaných systémů řízení ZAT jsou založeny zejména na integraci produktů vlastního vývoje a nakupovaných řešení a přístrojů. Realizace je podpořena vlastní výrobou průmyslové elektroniky a kompletací finálních řídicích systémů. Systematický rozvoj řídicích systémů ZAT je zaměřen na splnění nadstandardních funkčních i legislativních požadavků řízení technologií s vysokými nároky na provozní dostupnost, spolehlivost a bezpečnost. Vývoj pomáhá uspokojit specifické požadavky našich zákazníků jak v oblasti HW, tak SW řešení. V oblasti vývoje se ZAT zaměřuje zejména na rozvoj HW řídicích systémů ZAT 2000 MP (ZAT-DV, ZAT-D2 a ZAT-PRIMIS 2000) nové funkce a modernizace stávajících řešení rozvoj komfortního nástroje PERTINAX 2007 pro projektování a aplikační programování všech řídicích systémů ZAT (ZAT-DV, ZAT-D2 a ZAT-PRIMIS 2000) vývoj nových řešení iniciovaný potřebami jednotlivých zakázek podporu nasazení stávajících řídicích systémů a dodaných řešení Pro zvýšení kvality a flexibility výroby průmyslové elektroniky realizoval ZAT významné investice zaměřené na obnovu a doplnění vybraných částí automatizovaných linek povrchové montáže elektronických součástek modernizaci výrobních linek zavedením ochranné dusíkové atmosféry pro pájení elektronických součástek zkvalitnění dlouhodobého skladování vybraného sortimentu elektronických komponent v boxech s ochrannou dusíkovou atmosférou optimalizaci uspořádání všech výrobních prostor a modernizaci pracovišť oživování a zkoušení vyrobených elektronických desek a sestav 32 / 33

36 Control Systems

37 Deliveries of ZAT control systems rely on integrating products developed by ZAT with third-party solutions and tools. Implementation is supported by ZAT manufacturing its own electronic components and assembling the resulting control systems. Systematic development of ZAT control systems focuses on meeting special, functional, and legal requirements put on control systems controlling high-availability, high-reliability, and high-safety technologies. Development assists in meeting specific HW- and SW-related requirements of our customers. Where development is concerned, ZAT focuses mostly on the following: Developing ZAT 2000 MP (ZAT-DV, ZAT-D2 and ZAT-PRIMIS 2000) HW control systems new features, updates of existing solutions Developing the PERTINAX 2007 design and application programming tool used for all ZAT control systems (ZAT-DV, ZAT-D2 and ZAT-PRIMIS 2000) Developing new solutions as required by individual projects Supporting existing control systems and solutions supplied in the past To improve the quality and flexibility of its production of industrial electronics, ZAT directed major investments to the following areas: Renovating and upgrading selected segments of automated assembly lines for electronic components. Modernizing production lines by introducing protective nitrogen atmosphere technology to the soldering process Improving the quality of long-term storage conditions for selected electronic components by introducing nitrogen-filled storage boxes Optimizing the layout of all production facilities, while modernizing our workshops where electronic boards and assemblies are activated and tested 34 / 35

38 Významné zakázky roku 2007 Major Orders in 2007

39 DODÁVKY PRO : JADERNOU ENERGETIKU KLASICKOU ENERGETIKU (UHELNÉ, VODNÍ, PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY A TEPLÁRNY) POVRCHOVOU TĚŽBU A DOPRAVU SUROVIN DISTRIBUCI PLYNU DOPRAVU PRŮMYSLOVÉ PROCESY ZDRAVOTNICTVÍ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA SERVIS A ÚDRŽBA SOLUTIONS DELIVERED IN THESE FIELDS: NUCLEAR POWER GENERATION CONVENTIONAL POWER GENERATION (COAL-FIRED PLANTS, HYDRO PLANTS, COMBINED-CYCLE PLANTS AND HEATING PLANTS) OPEN-CAST MINING AND RAW MATERIAL TRANSPORTATION GAS DISTRIBUTION TRANSPORTATION INDUSTRIAL PROCESSES HEALTH CARE CUSTOM MANUFACTURING SERVICE AND MAINTENANCE

40

41 Jaderná energetika V roce 2007 jsme pokračovali v nastoupené cestě rozvoje aplikací a dodávek našich řešení (v různých kategoriích bezpečnosti) pro vybrané dílčí provozní soubory v segmentu jaderné energetiky, a to jak v nově získaných kontraktech, tak v rámci dodávek již usmluvněných řešení ukončením významných etap realizace díla. - Elektrárna Dukovany - řídicí systém (ŘS) pro moduly M3-M5 modernizace primárních a sekundárních provozních souborů. Jedná se o největší zakázku v oboru rekonstrukce systému kontroly a řízení jaderné elektrárny v historii České republiky. - Záporožská jaderná elektrárna, Ukrajina - SGIU-M pokračování v dodávkách speciálních řešení pro elektrárny typu VVER, pokračování dodávek našich řešení pro řízení regulačních tyčí jaderného reaktoru (do dnešní doby jsme aplikovali 10 řešení SGIU-M) - Jaderná elektrárna Bohunice, Slovensko - RVLIS průlom do řešení dalších provozních souborů měření hladiny vody v tlakové nádobě jaderného reaktoru. Jedná se o nové řešení a rozšíření našeho portfolia dodávek. Další realizované zakázky 2007 Elektrárna Dukovany Systém monitoringu vodíku Elektrárna Temelín Technologická diagnostika Elektrárna Dukovany, moduly M1, M2 dodávky řešení RRCS, PCS, INCORE, SGPS Klasická energetika V roce 2007 jsme pokračovali v dodávkách našich řešení pro klasickou energetiku, a to jak ve standardních řešeních dílčích provozních souborů, tak v dodávkách specifických a certifikovaných řešení. Klasické elektrárny: Elektrárna Al Hiswa, Jemen: dodávka ŘS kotle K5, demontáž a montáž ŘS na kotli K2 Elektrárna TEC 4, Mongolsko: III. etapa ŘS zauhlování elektrárny, Zřízení technoparku na Mongolské univerzitě International Power Opatovice: měření vibraci TG2, TG4, TG6, přenos dat z plynoměru kotle K9, regulace spalování kotle K4, regulace spalování kotle K6, rekonstrukce SKŘ chladících věží, výměna a kalibrace analogových karet na rozvodnách, úpravy SKŘ elektroodlučovačů kotle K6 ČEZ EMĚ: upgrade ŘS ZAT na technologii DENOX B 500 MW (eliminace vzniku NO X ve spalinách) FGD Vřesová: upgrade ŘS a rozšíření řízení technologie odsíření 38 / 39

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013 VýROČNÍ ZPRÁVA 2014

ROČNÍ ZPRÁVA 2013 VýROČNÍ ZPRÁVA 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 výroční zpráva 2014 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ OBSAH 5 10 12 12 13 14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ ROČNÍ ZPRÁVA 2013 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT 2013 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé

Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jak stavět banku, aby ji lidé měli rádi a proč to znamená dělat skoro všechno jinak, než jsou banky zvyklé Jakub Petrina / Chief Marketing Officer @jakubpetrina / @Air_Bank Praha / Brand s New Day / 6.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH. Výroční zpráva ZAT Výroční zpráva ZAT FIRMA ZAT a. s. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH. Výroční zpráva ZAT Výroční zpráva ZAT FIRMA ZAT a. s. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 4 5 0 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 0 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 5 FIRMA ZAT a. s. 2 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 6 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍŠLO 45148431 4

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates power plants with a total output of over 14 300 MW.

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více