roční zpráva 2007 activity report zat 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roční zpráva 2007 activity report zat 2007"

Transkript

1 roční zpráva 2007 Activity Report ZAT 2007

2

3 ZAT Dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro energetiku, těžbu nerostů, dopravu a zdravotnictví Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení: 1962 Právní forma: akciová společnost IČ: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583 Vlastnická struktura: jediný akcionář 100 % akcií vlastní společnost BRIXEN LIMITED Základní kapitál: ,- Kč (k ) Počet zaměstnanců: 366 (k ) Tato zpráva je vydána pro obchodní účely ZAT A supplier of comprehensive industry automation solutions for the power, mining, and transportation industries, and for health care providers Company Name: ZAT a.s. Established: 1962 Legal Status: Joint Stock Company Company Registration Number: ZAT a.s. is registered at the companies register of the Municipal Court in Prague, section B, insert No Owners: Single shareholder 100% of shares owned by the BRIXEN LIMITED Company Registered Capital: CZK (as of April 30, 2008) No. of Employees: 366 (as of April 30, 2008) This report is intended for business purposes

4

5 p ř e s n ý s m ě r... p r e c i s e d i r e c t i o n

6 Vážení akcionáři, zákazníci, obchodní partneři a přátelé firmy ZAT. Rok 2007 byl pro naši firmu významným milníkem v jejím vývoji a směřování k zákaznické orientaci. Tento rok proběhl ve znamení optimalizace core businessu a firemních procesů ve vztahu k našim zákazníkům. Oslavili jsme 45 let působení firmy na českém trhu i ve světě a přiblížili jsme se o další krok našim zákazníkům, obchodním partnerům i potenciálním a stávajícím zaměstnancům. Již počátkem roku proběhl prodej stoprocentního podílu akcií firmy ZAT Easy Control Systems a.s.. Její aktivity v oblasti řízení technologických procesů byly začleněny do mateřské společnosti ZAT a.s. a je tak zachována kontinuita a další rozvoj kompetencí tohoto subjektu. V květnu 2007 bylo slavnostně otevřeno výzkumně-vývojové centrum v Plzni, které se stalo zázemím pro špičkové specialisty v oblasti vývoje a projektování řídicích systémů. Nová budova svým vybavením a polohou nabízí optimální pracovní podmínky pro stávající zaměstnance ZATu a významným způsobem se podílí na zviditelnění firmy v rámci regionu. V minulém roce ZAT také zjednodušil grafickou podobu obchodní značky a zavedl nové logo. V rámci změn korporátní identity se firma prezentovala na významných výstavách v ČR i v zahraničí a pokračovala v programu podpory regionálních, kulturních a sportovních aktivit. Nedílnou součástí života firmy je publikace nových poznatků v oblasti řídicích systémů v odborných periodikách a spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami. V oblastech obchodu, realizace zakázek a vývoje řídicích systémů došlo v uplynulém roce k významnému posunu interních procesů firmy podpořenému sjednocením plzeňské a příbramské části jak po stránce organizační, tak odborné. Tyto změny přinesly pozitivní výsledky zejména pro implementaci řešení v dodávkách ZAT a vytváří podmínky pro budování vztahů se zákazníky a udržování pozice na trhu. V rámci působení na trhu firma v uplynulém roce potvrdila svou schopnost uspět v roli dodavatele vyšších celků a stát se tak stabilním a pružným subjektem v konkurenčním prostředí. Významným milníkem je pro společnost obchodní úspěch v oblasti jaderné energetiky, kde realizuje projekty řízení technologie jaderných elektráren typu VVER. Úvodní slovo

7 Důležitým faktorem pro rozvoj firmy jsou její zaměstnanci. V době vydání této zprávy má firma 366 zaměstnanců, z nichž více než 75 % tvoří skupina vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných specialistů, zejména technických oborů. Pro rozvíjení firemní kultury probíhá komplexní program získávání manažerských a interpersonálních dovedností a návyků, zaměřený zejména na posílení zákaznické orientace, sdílení a dosahování stanovených cílů a týmové spolupráce. Firma investuje do zdokonalování manažerů nejen v oblasti řízení a personální práce, ale i osvojování manažerských nástrojů. Odborný růst zaměstnanců je založen na rozvoji v rámci pracovních aktivit, účastí na konferencích, odborných školeních, seminářích a workshopech zaměřených na marketing, ekonomiku a finance, informační technologie atd.. V oblasti kvality a environmentální politiky jsme pokračovali v nastartovaném trendu využití systému managementu jakosti jako nástroje k reálnému řízení kvality ve všech aspektech činností firmy. Podle stanovené vize růstu a zlepšování chceme i nadále dosahovat významných výsledků ve všech oblastech, pružně reagovat na změny vnitřního a vnějšího prostředí a být úspěšní pro dnešek i budoucnost. Uvědomujeme si svou odpovědnost vůči společnosti, které jsme součástí, a své aktivity stavíme na ideálech vzájemnosti, spolupráce a týmového ducha ve vztahu k našim zákazníkům, partnerům, dodavatelům, zaměstnancům i veřejnosti. Ing. Jaroslav Scharf v.r. Předseda představenstva ZAT a.s. 4 / 5

8 Introductory Word Dear shareholders, customers, business partners, and friends of the ZAT Company. The year 2007 represented an important milestone in our transformation into a customer-oriented organization. Throughout the year, our core business and our processes underwent optimisation. We also celebrated the 45th anniversary of our Company s presence on the market, both home and abroad, and we took yet another step towards our customers, business partners, as well as our current and prospective employees. Early in the year, a hundred-percent share in ZAT Easy Control Systems was sold, and its technology control-oriented operations were incorporated into those of the parent ZAT Company, ensuring continuity and further development of activities carried out previously by our former subsidiary. In May 2007, a new research and development centre was established in Pilsen, housing top specialists in the field of control system design and development. The new building, together with its state-of-the-art equipment and first-class location, offers unmatched working conditions for our employees, and makes the Company more visible across the region. Last year, ZAT simplified the graphical version of its trademark, and introduced a new logo. The new corporate identity has already been presented at major fairs and exhibitions both at home and abroad, and the company as such continues its policy of supporting various regional sporting and cultural events. New discoveries in the field of industrial control systems were presented in professional journals, and ZAT also cooperated with various research institutes and universities. As far as business and order implementation is concerned, last year saw a major modification in internal processes inspired by the organizational and professional merger of the Pilsen and Příbram branches of the Company. These changes had a positive impact on the quality of ZAT-supplied solutions and improved the foundations of the Company s customer relations as well as its position on the market. As a market player, the ZAT Company confirmed its ability to provide comprehensive deliveries and act as a reliable and flexible supplier in its market sector. Most importantly, the ZAT Company achieved substantial success in the nuclear power sector by supplying control solutions for VVER Type nuclear power plants.

9 Employees represent an important factor affecting the further development of our Company. By the end of April 2008, the Company had 366 employees, with 75% of them university or high-school trained, mostly technically-oriented professionals. To improve Company culture, a comprehensive managerial and interpersonal relationship training program was introduced, focusing mostly on customer-oriented operations, shared goals, and teamwork. The Company invests in the personal development of its managers not only in the fields of management and human resources, but in embracing various management tools as well. The professional growth of employees is achieved through their participating in work-related activities, conferences, training sessions, lectures, and workshops focusing on marketing, business, finances, information technologies, etc. Wherever quality and environmental policies were concerned, we followed the trend of using existing quality control systems to actually control the quality in all aspects of the company s operations. Observing the vision of growth and improvement, we wish to achieve significant results in all areas, react flexibly to both internal and external developments, and succeed today as well as in the future. We recognize our responsibility towards the society we are a part of, and we build on the ideas of reciprocity, cooperation, and team spirit in each relationship with our customers, partners, suppliers, employees, and the public. Jaroslav Scharf Chairman of the Board, ZAT a.s. 6 / 7

10 ZAT ve světě ZAT in the World

11 Významné zakázky v roce 2007 Major orders in / 9 Významné reference ZAT Significant reference projects ZAT

12 Vybrané ukazatele Selected Indicators

13 Tržby / Revenues HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Výkony / Production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Produktivita z přidané hodnoty / Value-added production HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand) Rozpracované zakázky / Work-in-process HLAVNÍ UKAZATELE v tis. Kč / MAJOR INDICATORS (in CZK thousand)

14 Vedení společnosti Company s Management

15 12 / 12

16 Vedení společnosti Company s Management

17 Vedení společnosti / Company s Management: Představenstvo / The Board of Directors Ing. Jaroslav Scharf Ing. Vladislava Česáková Ing. Ivo Tichý předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors členka představenstva / Member of the Board of Directors člen představenstva / Member of the Board of Directors Dozorčí rada / The Supervisory Board Ing. Bohumil Maxa Jan Matoušek Ing. Jiří Vacátko předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board Management společnosti / Management Ing. Vladislava Česáková Ing. Ivo Tichý Ing. Jiří Vacátko Mgr. Jiří Hejnic Ing. Vladimír Fikerle Karel Stočes Ing. František Pinta Ing. Ivo Topič Ing. Ivana Bergerová Ing. Jaroslav Jančík Ing. Pavel Kulík Ing. Václav Náprstek Ing. Bohumil Maxa výkonná ředitelka managementu / Chief Executive Officer výkonný ředitel pro obchod a realizaci / Sales and Implementation Executive Director výkonný ředitel pro vývoj a výrobu řídicích systémů Control Systems Development and Production Executive Director manažer kvality, představitel vedení pro jakost / QA & QC Manager obchodní ředitel / Sales Director ředitel řízení projektů / Project Implementation Director ředitel realizace dodávek / Project Engineering Director ředitel nákupu a logistiky / Purchasing & Logistics Director ekonomická ředitelka / Finance Director provozní ředitel / Operations Director vedoucí technického rozvoje / Control Systems Development Manager vedoucí lékařských přístrojů / Medical Devices Manager vedoucí výroby / Production Manager 14 / 15

18 Ing. Jaroslav Scharf předseda představenstva Chairman of the Board of Directors

19 Ing. Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci Sales and Implementation Executive Director, Member of the Board of Directors Ing. Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu, členka představenstva Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors Ing. Jiří Vacátko výkonný ředitel pro vývoj a výrobu řídicích systémů, člen dozorčí rady Control Systems Development and Production Executive Director, Member of the Supervisory Board

20 Zpráva managementu o činnosti společnosti Management Report on Company s Activities

21

22

23 Dodávky a služby deliveries and services Vývoj a výroba řídicích systémů Control Systems Development and Production Řízení projektů a realizace dodávek Project Implementation and Engineering Servis a údržba Service & Maintenance požadavky zákazníků customer requirements 20 / 21

24 Vztahy se zákazníky

25 Zajišťovat komplexní dodávky v oboru průmyslová automatizace (SKŘ) je poměrně složitý proces, který vyžaduje skloubení požadavků zákazníků se znalostmi v dalších oblastech, jako jsou řízené technologie, dodavatelsko-odběratelské vztahy (řízení a realizace projektů), řídicí systémy a v neposlední řadě zajištění údržby a servisu dodaných zařízení. Mimo to se musíme profilovat na trhu jako dlouhodobě stabilní společnost s dostatečným portfoliem uzavřených kontraktů a chceme být pro naše zákazníky transparentní. Tento proces lze vykonávat především rozvíjením vztahů s našimi zákazníky a pochopením jejich požadavků v různých úrovních (manažerských, obchodních, odborně technických). Na zajištění tohoto procesu spolupracuje se zákazníky celá společnost ZAT. Naplnění tohoto procesu lze za minulé období vyjádřit především navýšením portfolia uzavřených kontraktů na dvojnásobek (2 mld. Kč) a schopností uspět ve výběrových řízeních, které jsou specifické rozsahem dodávek a dodávaných činností a služeb, požadavky na bezpečnost a certifikace dodávaných zařízení, ale i náročnými požadavky na řízení takovýchto projektů. Rozvoj vztahů se zákazníky za minulé období je vyjádřen také realizací velkého množství středních a malých projektů. Pro budování vztahů se zákazníky mají tyto projekty největší rozvojový potenciál. Kvalita a přístup v řešení těchto projektů bývá často odrazovým můstkem k velkým kontraktům a k prohloubení vzájemných vztahů. Konkrétní významné zakázky roku 2007 jsou uvedeny na stranách této zprávy. Vztahy se zákazníky jsou rozvíjeny nejen v rámci obchodních, realizačních a servisních činností, ale také akcemi, na kterých se společně setkáváme za účelem předávání zkušeností, prezentování připravených konkrétních řešení nebo vzájemné výměně informací o změnách a záměrech. Mezi takováto setkání patří pravidelně, na začátku roku pořádaný Zákaznický den ZAT, účelové akce přímo u zákazníků, účast na konferencích, výstavách či příspěvky a publikace do vybraných časopisů a novin. S těmito aktivitami jsou zákazníci seznamováni prostřednictvím plánu akcí nebo stránek Společnost ZAT za minulé období potvrdila v rozvoji vztahů s našimi zákazníky pozici klíčového dodavatele průmyslové automatizace (SKŘ) pro tuzemský i zahraniční trh a výsledky ukazují, že umíme našim zákazníkům naslouchat a naplňovat jejich očekávání. I nadále se s našimi zákazníky zaměříme na rozvíjení dlouhodobých a oboustranně přínosných vztahů, založených na spolupráci od fáze návrhu, vývoje, realizace dodávek až po servis a údržbu dodaných zařízení. 22 / 23

26 Customer Relations

27 Providing comprehensive deliveries in the field of industrial automation is quite a complicated process requiring customer needs to be combined with knowledge and experience in other fields, such as the fundamentals of the technologies under control, supplier-customer relations (engineering and project implementation), control systems, as well as servicing and maintenance for the supplied solutions. Besides that, the Company needs to act as a stable market player with a rich portfolio of contracts, as well as an organization transparent to its customers. This can be achieved by developing customer relations, and understanding their needs at various levels (management, business, technical). The whole ZAT Company assists customers in setting up the process. Last year, many goals were achieved in this respect, namely doubling the portfolio of running contracts (CZK 2 billion), and succeeding in various tenders involving specific requirements in terms of their extent, the activities involved, the services provided, safety and certification requirements regarding the supplied technologies and project management. The evolution of the Company s customer relations was also proved by the number of mid-size and small projects. As far as customer relations are concerned, these projects bear the greatest potential. Highquality supplies combined with a responsible approach to managing such projects may often inspire large contracts and closer mutual relations. For the most important deliveries made in 2007, see the pages in this Report. Customer relations are not cultivated solely within the framework of business, implementation and maintenance operations, but also by organizing events allowing us to meet, share our experience, present available solutions, or exchange information regarding recent developments and plans. Among them, those worth mentioning are the annual ZAT Customers Day, one-off events held on our customers premises, attendance at conferences and trade fairs, and articles published in selected journals and newspapers. Our customers are continuously informed of such activities through our Events Plan, as well as our web presentation at During the last year, the ZAT Company confirmed its market position as the key supplier of industrial automation solutions on both the Czech and foreign markets. Our results show that we are able to listen to our customers and meet their expectations. We are going to focus further on developing long-term, mutually beneficial relations based on cooperation, starting with the design phase, through development and implementation, up to maintenance of the systems in question. 24 / 25

28 Realizace dodávek

29 Významným posunem k zákaznické orientaci společnosti ZAT v uplynulém období bylo oddělení managementu zakázek od výkonných procesů realizace, ve kterých se navrhuje technické řešení a realizuje dodávka dle požadavků zákazníka. Vznikl nový proces Řízení projektů, obsahující veškeré činnosti spojené s řízením zakázek v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů (plánování, realizace, controlling, ukončení), ve kterém má vůči zákazníkům významnou úlohu role Project managera a Projektový tým, stanovený pro řešení zakázky. Tato změna byla vyvolána především zvýšenými požadavky na kvalitu dodávek ze strany našich zákazníků, posunem společnosti ZAT k realizaci vyšších dodavatelských celků a řešením zakázek, které jsou významné svým rozsahem činností, kde je třeba pracovat s velkým množstvím informací. V rámci optimalizace procesů realizace dodávek došlo ke sjednocení technických složek bez ohledu na umístění (Plzeň a Příbram) a zároveň dochází ke sjednocení v oblasti projekčních řešení. Přehled významných změn za uplynulé období: Projektové řízení - oddělení managementu zakázky od technického řešení v rámci zákaznických segmentů Řízení zakázek - významná role Manažera projektu Optimalizace organizační struktury (spojení příbramské a plzeňské části útvarů Obchod, Realizace dodávek a Technický rozvoj) Integrace technických složek Příbram-Plzeň - přenos zkušeností z realizace, řízení projektů a vývoje Realizace formou týmové práce za účasti odborných pracovníků zákazníka a konečného uživatele Jednotný procesní přístup při realizaci zakázek Pro zajištění vysoké kvality našich dodávek průmyslové automatizace (SKŘ) má velký význam úspěšné absolvování externích auditů managementu jakosti, auditů ze strany našich nejvýznamnějších zákazníků a průběžných auditů, které provádíme u našich subdodavatelů. Kvalitu našich řešení a výrobků dokládáme řadou testů a zkoušek, které jsou zajišťovány dle interních procedur nebo u renomovaných akreditovaných zkušeben. 26 / 27

30 Project Implementation

31 An important transition towards customer-oriented processes within the ZAT Company was reflected in the separation of order management operations from the actual implementation of orders, i.e. engineering of the appropriate solution, and supplying it in accordance with the customer s requirements. A new Project Implementation process has been established, incorporating all the activities involved in project management within the framework of supplier-customer relations (planning, implementation, controlling, and completion), putting utmost stress on the roles of the Project Manager and the Project Team established depending on the focus of the actual order. This change was motivated namely by the ever-increasing customer demand for the quality of supplies, and the transition of the ZAT Company towards large-scale projects and orders involving a significant number of activities and large amount of information. As for project optimization, technical resources have been unified independently of their physical location (Pilsen, Příbram), and similar unification is currently being introduced to the field of design solutions. An Overview of Important Changes Introduced within the past Year: Project Management Separating individual order management from the technical solution provided across customer segments Project Implementation Strengthening the role of the Project Manager Organizational Structure Optimization (merging the Sales, Project Implementation, and Development Departments located in Příbram and Pilsen) Integrating technical departments located in Pilsen and Příbram sharing experience gathered in project implementation, management, and development Implementation relying on teamwork with customer experts participating in the teams Standard process-based approach towards order implementation To achieve high quality industrial automation supplies, it is necessary to undergo external quality management audits, audits organized by our most important customers, and running audits at our subcontractors. The quality of our solutions and products is proved by numerous tests carried out in accordance with internal procedures, or subcontracted to renowned accredited testing laboratories. 28 / 29

32 Servis a údržba Service and Maintenance

33 Servis a údržba se stává stále významnější zákaznickou službou. Svými možnostmi rozšiřuje kvalitu našich dodávek nejen z pohledu samotné dodávky systému řízení, ale i řízené technologie. Pomocí servisních služeb monitorujeme potřeby našich zákazníků a využíváme zpětné vazby, jejíž poznatky jsou aplikovány pro dodávky nových řešení. Servis a údržbu zajišťuje tým špičkových specialistů servisních techniků s vysokou odborností, kteří znají dobře nejen vlastní řídicí systém a jeho komponenty, ale i řízenou technologii. Servis jako zákaznická služba je aktivně podporován projekčními činnostmi a vlastním vývojem a výrobou řídicích systémů. Rozsah poskytovaných služeb koresponduje s potřebami našich zákazníků od pravidelné údržby, přes dlouhodobé servisní smlouvy až po dodávky náhradních dílů Kvalitu našich služeb zlepšujeme pomocí moderních diagnostických nástrojů, které umožňují významné zkrácení reakčního času servisního technika. Významnou službou našim zákazníkům je řešení dálkové diagnostiky, která umožňuje vysokou efektivitu realizovaných servisních zásahů. Servicing and maintenance work is becoming an ever more important customer service. It improves the quality of our supplies not only from the perspective of the supplied control systems, but also from the viewpoint of the technology being controlled. Service and maintenance contracts allow us to follow the needs of our customers and capitalize on their feedback by implementing new ideas in our future deliveries. Servicing and maintenance are provided by a team of top-class experts highly skilled maintenance technicians with profound knowledge of control systems, their components, and the technology being controlled. Servicing and maintenance, as a service provided to our customers, are directly supported by designers and control system developers. The extent of services provided to our customers ranges from regular maintenance, through to long-term contracts on spare part deliveries. The quality of our services is enhanced by the use of state-of-the-art diagnostic tools reducing the technicians response time. Remote diagnostics are yet another service of extreme importance, making maintenance operations all the more efficient. 30 / 31

34 Řídicí systémy

35 Dodávky automatizovaných systémů řízení ZAT jsou založeny zejména na integraci produktů vlastního vývoje a nakupovaných řešení a přístrojů. Realizace je podpořena vlastní výrobou průmyslové elektroniky a kompletací finálních řídicích systémů. Systematický rozvoj řídicích systémů ZAT je zaměřen na splnění nadstandardních funkčních i legislativních požadavků řízení technologií s vysokými nároky na provozní dostupnost, spolehlivost a bezpečnost. Vývoj pomáhá uspokojit specifické požadavky našich zákazníků jak v oblasti HW, tak SW řešení. V oblasti vývoje se ZAT zaměřuje zejména na rozvoj HW řídicích systémů ZAT 2000 MP (ZAT-DV, ZAT-D2 a ZAT-PRIMIS 2000) nové funkce a modernizace stávajících řešení rozvoj komfortního nástroje PERTINAX 2007 pro projektování a aplikační programování všech řídicích systémů ZAT (ZAT-DV, ZAT-D2 a ZAT-PRIMIS 2000) vývoj nových řešení iniciovaný potřebami jednotlivých zakázek podporu nasazení stávajících řídicích systémů a dodaných řešení Pro zvýšení kvality a flexibility výroby průmyslové elektroniky realizoval ZAT významné investice zaměřené na obnovu a doplnění vybraných částí automatizovaných linek povrchové montáže elektronických součástek modernizaci výrobních linek zavedením ochranné dusíkové atmosféry pro pájení elektronických součástek zkvalitnění dlouhodobého skladování vybraného sortimentu elektronických komponent v boxech s ochrannou dusíkovou atmosférou optimalizaci uspořádání všech výrobních prostor a modernizaci pracovišť oživování a zkoušení vyrobených elektronických desek a sestav 32 / 33

36 Control Systems

37 Deliveries of ZAT control systems rely on integrating products developed by ZAT with third-party solutions and tools. Implementation is supported by ZAT manufacturing its own electronic components and assembling the resulting control systems. Systematic development of ZAT control systems focuses on meeting special, functional, and legal requirements put on control systems controlling high-availability, high-reliability, and high-safety technologies. Development assists in meeting specific HW- and SW-related requirements of our customers. Where development is concerned, ZAT focuses mostly on the following: Developing ZAT 2000 MP (ZAT-DV, ZAT-D2 and ZAT-PRIMIS 2000) HW control systems new features, updates of existing solutions Developing the PERTINAX 2007 design and application programming tool used for all ZAT control systems (ZAT-DV, ZAT-D2 and ZAT-PRIMIS 2000) Developing new solutions as required by individual projects Supporting existing control systems and solutions supplied in the past To improve the quality and flexibility of its production of industrial electronics, ZAT directed major investments to the following areas: Renovating and upgrading selected segments of automated assembly lines for electronic components. Modernizing production lines by introducing protective nitrogen atmosphere technology to the soldering process Improving the quality of long-term storage conditions for selected electronic components by introducing nitrogen-filled storage boxes Optimizing the layout of all production facilities, while modernizing our workshops where electronic boards and assemblies are activated and tested 34 / 35

38 Významné zakázky roku 2007 Major Orders in 2007

39 DODÁVKY PRO : JADERNOU ENERGETIKU KLASICKOU ENERGETIKU (UHELNÉ, VODNÍ, PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY A TEPLÁRNY) POVRCHOVOU TĚŽBU A DOPRAVU SUROVIN DISTRIBUCI PLYNU DOPRAVU PRŮMYSLOVÉ PROCESY ZDRAVOTNICTVÍ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA SERVIS A ÚDRŽBA SOLUTIONS DELIVERED IN THESE FIELDS: NUCLEAR POWER GENERATION CONVENTIONAL POWER GENERATION (COAL-FIRED PLANTS, HYDRO PLANTS, COMBINED-CYCLE PLANTS AND HEATING PLANTS) OPEN-CAST MINING AND RAW MATERIAL TRANSPORTATION GAS DISTRIBUTION TRANSPORTATION INDUSTRIAL PROCESSES HEALTH CARE CUSTOM MANUFACTURING SERVICE AND MAINTENANCE

40

41 Jaderná energetika V roce 2007 jsme pokračovali v nastoupené cestě rozvoje aplikací a dodávek našich řešení (v různých kategoriích bezpečnosti) pro vybrané dílčí provozní soubory v segmentu jaderné energetiky, a to jak v nově získaných kontraktech, tak v rámci dodávek již usmluvněných řešení ukončením významných etap realizace díla. - Elektrárna Dukovany - řídicí systém (ŘS) pro moduly M3-M5 modernizace primárních a sekundárních provozních souborů. Jedná se o největší zakázku v oboru rekonstrukce systému kontroly a řízení jaderné elektrárny v historii České republiky. - Záporožská jaderná elektrárna, Ukrajina - SGIU-M pokračování v dodávkách speciálních řešení pro elektrárny typu VVER, pokračování dodávek našich řešení pro řízení regulačních tyčí jaderného reaktoru (do dnešní doby jsme aplikovali 10 řešení SGIU-M) - Jaderná elektrárna Bohunice, Slovensko - RVLIS průlom do řešení dalších provozních souborů měření hladiny vody v tlakové nádobě jaderného reaktoru. Jedná se o nové řešení a rozšíření našeho portfolia dodávek. Další realizované zakázky 2007 Elektrárna Dukovany Systém monitoringu vodíku Elektrárna Temelín Technologická diagnostika Elektrárna Dukovany, moduly M1, M2 dodávky řešení RRCS, PCS, INCORE, SGPS Klasická energetika V roce 2007 jsme pokračovali v dodávkách našich řešení pro klasickou energetiku, a to jak ve standardních řešeních dílčích provozních souborů, tak v dodávkách specifických a certifikovaných řešení. Klasické elektrárny: Elektrárna Al Hiswa, Jemen: dodávka ŘS kotle K5, demontáž a montáž ŘS na kotli K2 Elektrárna TEC 4, Mongolsko: III. etapa ŘS zauhlování elektrárny, Zřízení technoparku na Mongolské univerzitě International Power Opatovice: měření vibraci TG2, TG4, TG6, přenos dat z plynoměru kotle K9, regulace spalování kotle K4, regulace spalování kotle K6, rekonstrukce SKŘ chladících věží, výměna a kalibrace analogových karet na rozvodnách, úpravy SKŘ elektroodlučovačů kotle K6 ČEZ EMĚ: upgrade ŘS ZAT na technologii DENOX B 500 MW (eliminace vzniku NO X ve spalinách) FGD Vřesová: upgrade ŘS a rozšíření řízení technologie odsíření 38 / 39

2009 roční zpráva activity report zat 2009

2009 roční zpráva activity report zat 2009 2009 roční zpráva Activity Report ZAT 2009 ZAT - dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy - výroba zdravotnických přístrojů Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více