Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky"

Transkript

1 Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově Praha 2009

2 Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově Praha červen 2009

3

4 Obsah Úvod 5 Zhodnocení stavu nelesní vegetace v Přírodní rezervaci Kútky aktuální stav a monitoring změn 6 Výsledky srovnávacího faunistického průzkumu širopasých (Hymenoptera, Symphyta) v přírodních rezervacích Čertoryje, Machová a Kútky 19 Savci na území Přírodní rezervace Kútky: jeden z faktorů ovlivňující strukturu vegetace bylinného patra 39 Současný stav Přírodní rezervace Kútky a jeho legislativní východiska 50 Změny ve složení a struktuře bylinného patra lesní vegetace v oboře Radějov 63 Stanovení únosných stavů zvěře v oboře Radějov (z pohledu dopadů na lesní vegetaci) 80 Potravní situace pro zvěř v oboře Radějov 89 3

5

6 Úvod Přírodní rezervace Kútky byla vyhlášena Výnosem MK ČSR v roce Rezervace se nachází na jižním svahu kóty Veselka (495 m) a kolem horní části potoka Mandát, cca 4,5 km jihovýchodně od Radějova v nadmořské výšce m. Výměra rezervace je 66,4 ha, ochranného pásma 113 ha, výměra lesní půdy činí 2,7 ha. Důvodem ochrany tohoto území byla přítomnost společenstva bělokarpatských luk uprostřed lesů s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Území PR Kútky je součástí CHKO Bílé Karpaty, biosférické rezervace UNESCO a Evropsky významné lokality Čertoryje (CZ ). V roce 1989 se rezervace stala součástí obory Radějov, která se rozkládá na výměře 1500 ha. Dominantním typem vegetace byly donedávna druhově bohaté louky svazu Cirsio- Brachypodion pinnati, na menší výměře mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion (v 70. letech narušeny hnojením a pastvou ovcí) a pře chody k pastvinám svazu Cynosurion. Charakteristickým prvkem byly i mezofilní bylinné lemy svazu Trifolion medii, svahové bezkolencové louky svazu Molinion, několik částečně již zazemněných pěnovcových mokřadů svazu Caricion davallianae a rákosiny svazu Phragmition communis. V posledních pěti letech však dochází k postupným změnám luční vegetace ve prospěch nitrofilních a ruderálních druhů. Mokřadní společenstva jsou mechanicky poškozena a eutrofizována. Louky byly původně koseny jednou v roce a nanejvýš na podzim přepásány. V letech byly po pokosení otavy přepásány jalovicemi JZD Radějov. Poté byly pozemky pronajaty MOVIS Holíč, který je přihnojoval minerálními hnojivy, po pokosení otavy je přepásaly ovce. V posledních dvaceti letech (s výjimkou let 2001 a 2002) byla celá plocha PR pravidelně kosena, a živá biomasa byla zřetelně odebírána i celoročním pasením spárkatou zvěří. Správa CHKO Bílé Karpaty si začínající degradaci území začala uvědomovat v roce 2006 a okamžitě zahájila kroky k řešení situace. Z odborného hlediska to bylo zahájení botanických a zoologických průzkumů, na které navázalo správní řízení k omezení činnosti podle 66 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na podzim roku 2008 se konala v Radějově odborná konference za účelem informování o probíhajících výzkumech a možnostech hledání přijatelného kompromisu mezi ochranou přírody a mysliveckým využitím území. V několika prezentacích byly předloženy výsledky dokumentující úbytek biodiverzity a poškození chráněného území. Tyto závěry byly diskutovány s vlastníky a nájemci obory i dalšími odborníky, z nichž někteří poukazovali na jiné vlivy působící negativně v území. Většina přednesených referátů je prezentována v tomto sborníku. K terminu konání konference nebylo známo přesné množství spárkaté zvěře nacházející se v oboře a vycházelo se pouze z normovaných stavů, při velmi podrobném sčítání v lednu 2009 (těsně před odevzdáním sborníku do tisku) bylo zjištěno, že stavy zvěře několikanásobně překračují stavy normované: daňčí zvěř stav 1258 kusů (normováno 490), jelení zvěř stav 75 kusů (nenormováno), srnčí zvěř stav 63 kusů (normováno 20), černá zvěř stav 75 kusů (normováno 20). Tato čísla jsou potvrzením, že obavy o stav chráněného území byly oprávněné a že je třeba podniknout okamžité kroky, k záchraně PR Kútky a I. zóny CHKO Bílé Karpaty před další devastací. Doufáme, že se tento sborník stane odborným podkladem i argumentací při řešení vzniklé situace. I. Jongepierová 5

7 Zhodnocení stavu nelesní vegetace v Přírodní rezervaci Kútky aktuální stav a monitoring změn Assessment of the status of grassland vegetation in Kútky Nature Reserve current status and monitoring change Martin Kočí, Karlovice 279, , Abstrakt Přírodní rezervace Kútky byla zřízena k ochraně druhově bohatých jednosečných luk svazu Bromion erecti Koch Již dvacet let je součástí obory s chovem daňčí zvěře. V posledních pěti letech jsou na území rezervace i na vegetaci suchých trávníků pozorovány změny, které je nutné vzhledem k předmětu ochrany považovat za negativní. Pro ově ření domněnky, že příčinou těchto změn je přítomnost oborního chovu zvěře a kontinuální celoroční pastvy daňků, byla v území založena série trvalých monitorovacích ploch. terénní šetření a srovnání historických a současných fytocenologických zápisů tuto domněnku podporuje. Luční vege tace, stejně jako celé území, vykazuje řadu znaků charakteristických pro pasené porosty. Abstract Kútky Nature Reserve was established to protect the species-rich once-a-year hay meadows of alliance Bromion erecti Koch For twenty years is part of fallow deer game preserve. In recent five years, changes are observed on the nature reserve and the meadows that need to be regarded as negative. To verify the presumption that the cause of these changes is the presence of game preserve and continuous yearlong deer grazing, was established several permanent monitoring plots. Field investigation and comparison of historical and current phytosociological relevés supports this presumption. Meadows, as well as the entire territory, showing a number of features characteristic of the grazing crops. Klíčová slova Daněk, pastva, mnohorozměrná analýza, trvalé plochy, fytocenologické zápisy, terénní pozorování, suché trávníky Keywords Fallow deer, grazing, multivariate analysis, permanent plots, phytosociological relevés, field observation, semi-dry grasslands Nomenklatura/nomenclature: Kubát et al

8 Úvod Přírodní rezervace Kútky byla vyhlášena za účelem ochrany společenstev bělokarpatských luk svazu Bromion erecti Koch Převažujícím typem luční vegetace jsou zde širokolisté suché trávníky asociace Brachypodio pinnati-molinietum arundinaceae Klika Pokrývají přibližně 87% rozlohy území. Zbývající část plochy zabírají jiné typy luk, zejména mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 a střídavě vlhké louky svazu Molinion caeruleae Koch Malou část území pokrývají lesní porosty, převážně zbytky karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová 1964 a teplomilných doubravy asociace Potentillo albae-quercetum Libbert 1933 (Jongepier & Jongepierová 2005). Druhově bohaté bělokarpatské louky Brachypodio-Molinietum jsou tvořeny směsí různých druhů trav, především sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus), válečky prápořité (Brachypodium pinnatum), ostřice horské (Carex montana), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola) a bezkolence rákosovitého (Molinia arundinacea). Je pro ně typický výskyt celé řady druhů střídavě vlhkých půd, mezofilních ovsíkových luk a teplomilných doubrav. Porosty jsou druhově velmi bohaté, zpravidla obsahují druhů cévnatých rostlin na ploše m 2, místy je počet druhů i vyšší (Klimeš & al. 2000, Chytrý 2007). Vysoká druhová bohatost řadí tyto louky k druhově nejbohatší vegetaci v Evropě (Klimeš 1997). jejich význam nejen pro ochranu biodiverzity je silně umocněn i nevelkým areálem rozšíření v jižní části Bílých Karpat (cf. Chytrý 2007). Obr. 1: Rozmístění trvalých ploch na území PR Kútky. Plochy jsou od severu k jihu (shora dolů) označeny jako TP1-TP5 7

9 Vytvoření a zachování těchto druhově bohatých porostů je závislé na pravidelném a vhodném způsobu obhospodařování (Kolektiv 2003, Klimeš 2003, Chytrý 2007, Klimeš et al. 2008). Tradičním způsobem hospodaření byla v minulosti seč, někdy kombinovaná s pastvou otav v pozdním létě. Obhospodařování mělo dva základní rysy, které se přímo promítají do druhového složení porostů i do jejich vysoké druho vé diverzity, bylo ex ten zivní a nedocházelo při něm k přihnojování po rostů ( Chytrý 2007). Na území PR Kútky byl způsob obhospoda řování v minulosti až na krátkodobé výjimky stejný (Jongepier & Jonge pierová 2005). Před založením re zervace zde po několik let byla prováděna pastva jalovic a ovcí. Část pozemků byla přihnojována mine rálními hnojivy (Jongepierová in verb.). Posledních dvacet let, s výjimkou roku 2001 a 2002, byla celá rezervace pravidelně kosena (Jongepier & Jongepierová 2005). Přesto jsou zde v posledních letech v druhovém složení i ve fyziognomii lučních porostů pozorovány změny, které je vzhledem k cílo vému stavu nutno považovat za negativní. Vzhledem k tomu, že v jiných částech území Bílých Karpat, kde se obdobné luční porosty také vyskytují, např. v nedaleké NPR Čertoryje, takovéto změny pozorovány nejsou, nelze je přisuzovat obecným globálním faktorům, např. klimatickým výkyvům, spadům imisí apod. Jejich příčinu je třeba hledat v místě. Vzhledem k přítomnosti oborního chovu zvěře se tak jako pravděpodobná příčina jeví zvýšený pastevní tlak zvěře, kterému jsou luční porosty celo ročně vystaveny. Metodika Jednorázové zhodnocení stavu nelesní vegetace Bylo provedeno terénním šetřením na jaře roku 2007 a Je založeno jednak na vizuálním zhodnocení stavu porostů a na srovnání existujících historických fytocenologických zápisů se zápisy zapsanými v letech 2007 a Z území existuje z minulosti 8 fytoceno logických zápisů luční vegetace (Tlusták 1972). Polovina z nich byla zapsána v převažující xerofilní vegetaci asociace Brachypodio pinnati-molinietum caeruleae, zbytek ve vegetaci mezofilních luk svazu Arrhenatherion. V letech bylo pro srovnání zapsáno celkem 13 zápisů v obou typech vegetace co neblíže míst historických zápisů. Zápisy byly zhotoveny dle tradiční metodiky curyšsko-montpelierské školy (cf. Moravec et al. 1994). Historické i recentní snímky byly společně analyzovány pomocí ordinačních metod v programu CANOCO (ter Braak & Šmilauer 2002). Pro určení hlavních směrů variability v datech byla použita detrendovaná korespondenční analýza (DCA) s daty o druhovém složení a redundantní analýza (RDA) s daty o druhovém složení a stářím snímků jako nezávislou proměnnou prostředí. Data o pokryvnostech jednotlivých druhů byla pro potřeby analýz převedena z ordinální Braun-Blanquetovy škály na hodnoty procentických pokryvností následujícím způsobem (tj. r 1, + 2, 1 3, 2 15, 3 35, 4 63, 5 88). Opakované zápisy z trvalých ploch Pro monitoring vlivu pastvy byla zvolena metoda opakovaného sledování trvalých ploch. Tento přístup se pro podchycení změn travinobylinné vegetace v závislosti na různém typu obhospodařování běžně používá (Krahulec et al. 2001; Pavlu et al. 2003; 8

10 Ryser et al. 1995). Na pěti místech v území (obr. 1) bylo na jaře 2007 založeno v homo genních porostech celkem 23 párů pokusných ploch. Na plochách jsou sledovány dva typy zásahů, tj. pastva a absence pastvy, zároveň jsou všechny plochy 1x ročně koseny. Plochy o velikosti 1m 2 byly pro přesné dohledání v dalších letech v rozích fixovány železnými hřeby. Pro pokrytí vegetační variability travních porostů v PR byla část ploch založena v sušších typech luční vegetace sv. Bromion erecti a část v mezofilních typech sv. Arrhenatherion. Z technických důvodů (výstavba oplocení) bylo vždy pět (resp. 3) ploch sdruženo do jednoho bloku. Bloky jsou v území od SV k JZ označeny TP1 TP5, plochy v nich jsou číslovány vždy od 1 5 po spádnici, aby gradient prostředí (tj. hlavně sklon svahu) procházel mezi páry ploch v blocích. Plochy vně jsou označovány jako P (1 5), plochy uvnitř K (1 5). Jeden snímek z páru je umístěn vždy ve vegetaci ovlivněné pastvou (P), druhý v oplocené části bez možnosti pastvy zvěře (K) slouží jako kontrola (obr. 2). Zápis vegetace na trvalých plochách byl proveden na všech lokalitách na konci května 2007 ( ) a 2008 ( ). Na plochách bylo zaznamenáno kompletní druhové složení a v procentech odhadnuta pokryvnost přítomných rostlinných druhů. Dále byly zaznamenány následující proměnné: E 1 celková pokryvnost bylinného patra (%), E 1max pokryvnost nejvyšší vrstvy bylinného patra (%), E 0 pokryvnost mechového patra (%), E P pokryvnost volné půdy (%), E 1Vmax průměrná výška nejvyšší vrstvy bylinného patra (cm), E 1V průměrná výška převládající vrstvy bylinného patra (cm), Ca počet jedinců Colchicum autumnale (ks). V roce 2008 byla pro stanovení výšky porostů resp. biomasy použito tzv. talířové měřidlo. V každém čtverci bylo na třech místech (v rozích a ve středu na úhlopříčce) provedeno měření výšky porostu. Data o pokryvnostech a výšce jednotlivých pater byla statisticky testována pomocí párového T-testu (cf. Snedecor & Cochran 1980). Pomocí T-testu pro nezávislé proměnné byly srovnány meziroční rozdíly mezi plochami se stejným pokusným zásahem, tj. pastvou nebo bez pastvy. Dále byla data analyzována pomocí mnohorozměrných ordinačních metod v programu CANOCO (ter Braak & Šmilauer 2002). Redundantní analýza (RDA) byla použita pro posouzení míry vlivu sledovaného pokusného zásahu tj. pastvy na druhové složení porostů a zaznamenávané charakteristiky vegetace. Vzhledem ke krátkému období od založení pokusu byla analyzována jen data ze sezony 2008, tj. po první vegetační sezoně působení pokusného zásahu. Pokus byl hodnocen jako párově uspořádaný, čísla ploch byla použita jako kovariáty, jako vysvětlující proměnná byla použita pastva (cf. Lepš & al. 1995). Výsledky a diskuse Vliv pastvy na vegetaci je častým předmětem výzkumů jejichž výsledky a obecné závěry jsou sumarizovány v řadě vědeckých prací (cf. Bakker 1989, Gibson & Brown 1992, Schläpfer & al. 1997, Marriot & Carrere 1998, Hejcman & al. 2002, Pavlů & al. 2003, Mládek & al. 2006). Řada z obecných projevů pastvy je z dosavadního botanického šetření patrná i na vegetaci v území PR Kútky. Změny v druhovém složení porostů Ke změnám v druhovém složení porostů dochází vlivem pastvy např. v souvislosti s preferováním a selektivním spásáním dieteticky hodnotnějších a chutnějších bylin před travami (Hejcman & al. 2002, Chytrý & Blažková 2007). 9

11 Obr. 2: Uspořádání trvalých ploch v blocích Velikost ploch 1x1 m. P pasené plochy, K ne pasené plochy v ohradě. 10

12 Obr. 3: Výrazný květnatý aspekt nepasené louky v kontrolní oplocence v PR Kútky. (Foto M. Kočí, ) Brachypodio-Molinietum nelze z nutričního hlediska považovat za porosty vhodné pro pastvu, neboť v biomase převažují pro býložravce obtížně stravitelné druhy trav, zejména Bromus erectus, Brachypodium pinnatum a Festuca rupicola. To podporuje selektivitu spásání chutnějších druhů bylin (Mládek 2006). Při vizuálním srovnání se stejnými lučními porosty z NPR Čertoryje, v PR Kútky prakticky chybí kvetoucí jedinci řady jinak běžných druhů širokolistých bylin, např. Betonica officinalis, Campanula glomerata, Cirsium pannonicum, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Helianthemum ovatum, Inula salicina, I. hirta, Clematis recta, Knautia arvensis, Lathyrus latifolius, L. niger, Peucedanum cervaria, Potentilla alba, Salvia pratensis, Scabiosa ochroleuca, Serratula tinctoria, Succisa pratensis, Tragopogon orientalis. Úbytek širokolistých bylin, který je v území v současnosti nejlépe pozorovatelný, např. v absenci květnatého časně letního aspektu (obr. 3), podporují i výsledky srovnání historických a recentních fytocenologických zápisů. Vzhledem k tomu, že historické zápisy byly lokalizovány velmi volně a nebylo možné dohledat přesná místa zápisů, je nutné naznačené trendy chápat jen jako orientační. Posuny v druhovém složení, které jsou patrné z grafu, mohou být do značné míry způsobeny prostorovou variabilitou dat, nikoliv jen změnou druhového složení v čase. Ordinační diagram detrendované korespondenční analýza (DCA) ukazuje hlavní směry variability v datech (obr. 4). V diagramu jsou z leva doprava, podél první osy X (eigen value 0.524) uspořádány zápisy na gradientu daném časovým posunem. Různě staré snímky tvoří dvě zřetelné sku piny. V pravé (horní) části diagramu jsou snímky recentní (označeny 07 a 08) a v levé (dolní) snímky historické (označeny 71). 11

13 -3 5 Camglo Knaarv Brapin Broere Tricam Salpra Dacglo Latnig Camper Priver8 Leohis Betoff Latpra 71 Rhimin 71 Arrela Avepub 8 7 Brimed Filvul Plamed Calepi 8 Cirpan 7 Ranpol 8Colaut 71 8 Carmon Antodo Gersan 7 Plalan Peucer Inusal Inuhir Pruvul Cirarv Circan Serlyc Fespra Cyncri Trirep Lycflo Lolper Leoaut Carmat Urtdio Plamaj -2 5 Obr. 4: DCA ordinační diagram srovnání různě starých fytocenologických zápisů (7 2007, , ). Jména druhů jsou uváděna ve zkráceném tvaru. Zkratky obsahují první tři písmena rodového a druhového jména. Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Calamagrostis epigejos, Campanula glomerata, Cardamine matthioli, Carex montana, Cirsium arvense, C. canum, C. pannonicum, Colchicum autumnale, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Fetuca pratensis, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Inula hirta, I. salicina, Knautia arvensis, Lathyrus niger, L. pratensis, Leontodon autumnalis, L. hispidus, Lolium perenne, Lychnis flos-cuculi, Peucedanum cervaria, Plantago lanceolata, P. major, P. media, Primula veris, Prunella vulgaris, Ranunculus polyanthemos, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Serratula lycopifolia, Trifolium campestre, T. repens, Urtica dioica. V případě RDA s daty o druhovém složení (obr. 5) jsou na pravé straně diagramu uspořádány druhy, jejichž výskyt koreluje s historickými zápisy, na levé pak druhy jež jsou častější v zápisech současných. V případech obou analýz je první ordinační osa korelována s časovou změnou. Rozložení druhů podél této osy odpovídá tomu, jak se projevuje pastva na vegetaci změnou druhového složení. Širokolisté byliny citlivé na pastvu (např. Campanula glomerata, Inula hirta, Knautia arvensis, Peucedanum cervaria) jsou umístěny v jeho levé části ordinačního diagramu. V jeho pravé části jsou pak umístěny druhy snášející pastvu a častý odběr biomasy (např. Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Plantago major, Trifolium repens) a také některé z pastevních plevelů. Tyto druhy, kterým se býložravci při pastvě vyhýbají kvůli obtížné poživatelnosti nebo stravitelnosti, se vlivem pastvy šíří (Chytrý et Blažková 2007). V lučních porostech v území PR se hojněji vyskytují např. Calamagrostis epigejos, 12

14 Plamed Avepub Fravir Colaut Potrep Galbor Victet Carpal Cirarv Hollan Antodo Galpum Cyncri Cirvul Pruvul Poapra Ajurep Fesrub Potalb Galver Phlphl Peucer Trimon Aspcyn DiacarEupcyp Camglo Campat Latnig Salpra Knaarv Dacglo Rhimin Arrela Obr. 5: Grafické zobrazení výsledku RDA. První kanonická osa (vodorovná) je korelována s proměnnou stáří zápisů (Rok). Šipky ukazují směr, kterým rostou hodnoty pokryvností druhů. Jména druhů jsou uvedeny zkratkou složenou z prvních tří písmen rodového a druhového jména. Ajuga reptans, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchica, Avenula pubescens, Campanula glomerata, C. patula, Carex pallescens, Cirsium arvense, C. vulgare, Colchicum autumnale, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Dianthus carthusianorum, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Fragaria viridis, Galium boreale, G. pumilum, G. verum, Holcus lannatus, Knautia arvensis, Lathyrus niger, Peucedanum cervaria, Phleum phleoides, Plantago media, Poa pratensis, Potentilla alba, P. reptans, Prunella vulgaris, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Trifolium montanum, Vicia tetrasperma. Rok Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Colchicum autumnale, Deschampsia cespitosa, Rumex obtusifolius a Urtica dioica. Kromě pastevních plevelů na řadě míst, kde dochází k větší koncentrace zvěře, dochází v důsledku narušování půdního povrchu k šíření ruderálních druhů bylin. Hojněji se vyskytují např. Achillea millefolium, Capsela bursa-pastoris, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Echium vulgare, Lepidium campestre, Potentilla anserina a Taraxacum sect. Ruderalia. Změna struktury porostů Vedle změn ve druhovém složení způsobuje pastva také změnu vertikální i horizontální struktury porostů. Spásáním statných druhů trav a bylin dochází k postupnému snižování jejich výšky (Gibb M. J. et Ridout 1988, Mitchley 1988, Bullock et. al 2001, Chytrý et Blažková 2007). Porosty pastvin mají velkou část nadzemní biomasy soustředěnu v nejnižší vrstvě porostu při povrchu půdy. naproti tomu u sečených luk se biomasa koncentruje výše nad povrch půdy (Meijden Van der et &. 1988, Hejcman & al. 2002, Chytrý & Blažková 2007). Menší výška porostů v PR Kútky je dobře patrná při pouhém vizuálním srovnání, např. s lučními porosty v NPR Čertoryje. 13

15 Snížení výšky porostů vlivem pastvy ukazují i výsledky srovnání pasených a nepasených ploch a meziroční srov nání ploch se stejným pokusným zásahem tj. pasené nebo bez pastvy (tab. 1). Porosty už po prvním roce oplocení dosahují prokazatelně větší výšky, než porosty mimo oplocenky. Rozdíl ve výšce porostů pasených a nepasených ploch činí cca 30 %. Rozdíl v množství biomasy (měřeno talířovým měřidlem) činní cca 20 %. Kromě výšky porostů a biomasy se u nepasených ploch po prvním roce zvýšila také pokryvnost bylinného patra. U pasených porostů naopak došlo ke zvýšení pokryvnosti volné půdy, patrně v důsledku sešlapu. U dalších sledovaných proměnných se průkazné rozdíly neukázaly. Tab. 1: Srovnání zaznamenávaných charakteristik vegetace (průměrné hodnoty) a výsledky párového T-testu (horní polovina tabulky) a T-testu pro nezávislé proměnné (dolní polovina tabulky). Hladiny statistické významnosti: ** P<0.01, * P<0.05, NS nevýznamný Zkratky uvedené v tabulce: E 1 celková pokryvnost bylinného patra (%), E 1max pokryvnost nejvyšší vrstvy bylinného patra (%), E 0 pokryvnost mechového patra (%), E 1Vmax průměrná výška nejvyšší vrstvy bylinného patra (cm), E 1V průměrná výška převládající vrstvy bylinného patra (cm), Ca počet jedinců Colchicum autumnale (ks), Nr. species počet druhů, Biomasa (PM) bio masa (výška) zjištěná talířovým měřidlem Kosené Pasené E1 E1 max E0 Ep E1v E1vmax Ca PM Kosené Pasené T-test ** ns ns ns ns ns ns ns Kosené Pasené T-test ** ns ns ** ** ** ns ** ns T-test ns ** ns ns ** ** ns ns T-test ns ns ns ** ns ** ns ns Num spe Výsledky RDA s daty o druhovém složení jsou zobrazeny na ordinačním diagramu (obr. 6). V diagramu jsou uspořádány druhy, které nejvýrazněji reagují na jednotlivé pokusné zásahy, tj. pastvu s naopak její absenci. Druhy, jejichž šipky směřují stejným směrem jako proměnná pastva, jsou s ní pozitivně korelovány, jejich pokryvnost se vlivem pastvy zvětšuje. Patří mezi ně především druhy Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cistatus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Potentilla anserina, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens, tedy typické druhy pastvin s rychlým regenerativním 14

16 růstem, přízemní růžicí listů, krátkostébelné druhy trav, ale také lučních druhů vytvářejících morfotypy s přízemním rozložením zelených orgánů, které dobře snášejí častý odběr biomasy. Naopak na absenci pastvy pozitivně reagují např. druhy Centaurea jacea, Filipendula vulgaris, Lathyrus pratensis, Poa trivialis, Ranunculus polyanthemos. Byliny a trávy statnějšího vzrůstu, které jso u typické pro luční porosty. Výsledky RDA se zaznamenávanými charakteristikami vegetace (obr. 7) ukazují, že ze sledovaných proměnných je s pastvou slabě pozitivně korelován pouze počet jedinců Colchicum autumnale. Tento druh se na mezofilních pasených plochách vyskytuje velmi často, zdá se, že podobně jako pastevní plevele je pastvou podporován a v území se šíří. Hodnoty ostatních proměnných, především výška bylinného patra (E1), maximální výška E1, množství biomasy a pokryvnost bylinného (E1) jsou korelovány negativně Pastva Pruspe TarRud Cerhol Trialp Tricam Antodo Lotcor Trioch Fespra Carhir Tripra Dacglo Potans Trirep Cyncri Ranpol Circan Galver Cenjac Lycflo Filvul Symtub Viohir Ranaur Rhimin Lysvul Gersan Poatri Priver Latpra Camper Vicang Myoarv Plamed Carmat Obr. 6: Grafické zobrazení výsledku RDA. První kanonická osa (vodorovná) je korelována s proměnnou pastva (Pastva). Šipky ukazují směr, kterým rostou hodnoty pokryvností druhů. Jména druhů jsou uvedeny zkratkou složenou z prvních tří písmen rodového a druhového jména. Anthoxanthum odoratum, Campanula persicifolia, Cardamine matthioli, Carex hirta, Centaurea jacea, Cerastium holosteoides, Cirsium canum, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Filipendula vulgaris, Galium verum, Geranium sanguineum, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Myosotis arvensis, Plantago media, Poa trivialis, Primula veris, Prunus species, Ranunculus auricomus, R. polyanthemos, Rhinanthus minor, Symphytum tuberosum, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium campestre, T. ochroleucon, T. pratense, T. repens, Vicia angustifolia, Viola hirta. Terénní průzkum i získaná data ukazují, že druhové složení mezofilnějších porostů v území je pastvou pozměněno více, než druhové složení suchých trávníků. Je to způsobeno rozdílnou rychlostí odpovědi různých typů porostů na pastevní tlak. Mezo filní luční společenstva jsou ke změnám náchylnější a podléhají jim rychleji než suché trávníky. Díky větší stanovištní vlhkosti a kvalitnější píci jsou také pravděpodobně intenzivněji paseny. Tyto porosty již vykazují pro pastviny typickou horizontální strukturu vznikající vlivem rozdílné intenzity pastvy a lokální eutrofizaci exkrementy (Hejcman et al. 2002, Mládek 2006). 15

17 V neposlední řadě je na mnoha porostech pozorovatelné prosté mechanické poškození způsobené pohybem zvěře, např. zvěří vyšlapané chodníky a stávaniště v okolí příkrmišť nebo silně vypasené plochy na vlhčích místech se svěží mladou vegetací. Na takto narušená místa se šíří četné ruderální druhy, např. Capsela bursa-pastoris, Cirsium arvense, C. vulgare, Echium vulgare, Lepidium campestre, Potentilla anserina apod. Pastva zvěře na území PR Kútky probíhá celoročně s obtížně stanovitelnou, i když patrně nepříliš velkou intenzitou. Pro jednosečné bělokarpatské louky však kontinuální pastva i při nízké intenzitě znamená značné riziko. Zejména proto, že je nekontrolovatelná a nelze regulovat její kvalitu a dobu vypasení porostů Pastva E0 Ca E1 max Nr. species E1 E1v E1vmax Biomasa (PM) Obr. 7: Grafické zobrazení výsledku RDA. První kanonická osa (vodorovná) je korelována s proměnnou pastva (Mng). Šipky se zkratkami charakteristik vegetace představují směr, kterým se rostou jejich hodnoty v důsledku pastvy. Zkratky uvedené v obrázku: E 1 celková pokryvnost bylinného patra (%), E 1max pokryvnost nejvyšší vrstvy bylinného patra (%), E 0 pokryvnost mechového patra (%), E 1Vmax průměrná výška nejvyšší vrstvy bylinného patra (cm), E 1V průměrná výška převládající vrstvy bylinného patra (cm), Ca počet jedinců Colchicum autumnale (ks), Num spe počet druhů, Biomasa (PM) biomasa (výška) zjištěná talířovým měřidlem. Shrnutí Terénním šetření v PR Kútky bylo zjištěno, že luční vegetace vykazuje řadu znaků charakteristických pro pasené porosty. Analýza různě starých fytocenologických zápisů pomocí ordinačních metod podporuje domněnku, že v území došlo ke změnám druhového složení pod vlivem pastvy. Srovnání dat z trvalých monitorovacích ploch ukázalo rozdíly v pokryvnosti a výšce u pasených a nepasených porostů. 16

18 Summary In the nature reserve Kútky it was found that the meadow vegetation shows a number of features characteristic of the grazing crops. Comparison of historical and current phytosociological relevés supports the presumption that the vegetation under the influence of grazing changes species composition. Comparison of data from permanent monitoring plots showed significant differences in cover and height of herb layer for grazed and no grazed stands. Literatura/Literature Bakker J. P. (1989): Nature Management by Grazing and Cutting. Geobotany 14: Bullock J. M., Franklin J., Stevenson M. J., Silvertown J., Coulson S. J., Gregory S. J. & Tofts R. (2001): A plant trait analysis of responses to grazing in in a long-term experiment. J. Appl. Ecol. 38: Gibb M. J. & Ridout M. S. (1988): Application of double normal frequency distributions fitted to measurements of sward heights. Grass and Forage Sci. 43: Gibson C. W. D & Brown V. K. (1992): Grazing and vegetation change: deflected or modified succession? J. Appl. Ecol. 29: Hejcman M., Pavlů V. & Krahulec F. (2002): Pastva hospodářských zvířat a její využití v ochranářské praxi. Zpr. Čes. Bot. Společ. 37(2): Hennekens S. M. & Schaminée J. H. J. (2001): TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. J. Veg. Sci. 12: Chytrý M. (2007): Brachypodio pinnati-molinietum arundinaceae Klika Bělokarpatské louky. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace české republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace, pp , Academia, Praha. Chytrý M. & Blažková D. (2007): Cynosurion cristati Tüxen Poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky. In: Chytrý M. (ed.) vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace, pp , Academia, Praha. Jongepier J. W. & Jongepierová I. (2005): Plán péče o PR Kútky na období Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. Jongepierová I. (2006): Botanické zhodnocení současného stavu PR Kútky v k.ú. Radějov. Ms. SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. Jongman R. H. G., ter Braak C. J. F. & van Tongeren O. F. R. (1987). Data analysis in community and landscape ecology. Pudoc, Wageningen. Klimeš L. (1997): Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech. Sborn. Přír. Klubu Uherské Hradiště 2: Klimeš L. (2003): Vliv managementu na druhovou diverzitu rostlin na loukách v CHKO Bílé Karpaty (NPR Čertoryje). Příroda, Suppl.: Klimeš L., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): The effect of moving on previously abandoned meadow: a ten-year experiment. Přírody 17: Klimeš, L. Hájek M., Hájková P. & Rozbrojová Z. (2008): Vliv kosení na flóru a vegetaci. In: Jongepierová I. (ed.) Louky Bílých Karpat. pp ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. Kolektiv (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za roky Veselí nad Moravou. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. Jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia. Praha. Lepš J., Michálek J., Kulíšek P. & Uhlík P. (1995): Use of paired plots and multivariate analysis for the determination of goat grazing preference. J. Veg. Sci. 6: Maarel E. van der (1979): Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 38:

19 Marriott C. A. & Carrere P. (1998): Structure and dynamics of grazed vegetation. Ann. Zootech. 47: Meijden Van der E., Wijn M. & Verkaar H. J. (1988): Defence and regrowth, alternativ plant strategies in the struggle against herbivores. Oikos 51: Mitchley J. (1988): Control of relative abundance of perenials in chalk grassland in southern England: II. Vertical canopy structure. J. Ecol. 76: Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. & Gaisler J. [eds.] (2006): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. VÚRV, Praha, 104 pp. Moravec J. et al. (1994): Fytocenologie. Academia, Praha. Olff H. & Ritchie M. E. (1998): Effects of herbivores on grassland plant diversity. Trends in Ecology a evolution 136: Pavlů V. (ed.): Pastvinářství. Asociace soukromého zemědělství ČR & VÚVR. Praha, 96 pp. Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L. & Gaisler J. (2003): Effect of rotational and continuous grazing on vegetation of an upland grassland in the Jizerske Hory Mts., Czech Republic. Folia Geobot. 38 (1): Schläpfer M., Zoller H. & Körner Ch. (1997): Influences of mowing and grazing on plant species composition in calcareous grassland. Botanica Helvetica 108: ter Braak C. J. F. & Šmilauer P. (2002): CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user s guide. Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Biometris, Wagenigen et české Budějovice. 500pp. Tichý L. (2002). JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci. 13: Tlusták (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. Ms. [Dipl. pr., Př f. UJEP, Brno], 237 pp. 18

20 Výsledky srovnávacího faunistického průzkumu širopasých (Hymenoptera, Symphyta) v přírodních rezervacích Čertoryje, Machová a Kútky Results of a comparative faunistic survey of sawflies (Hymenoptera, Symphyta) in Čertoryje, Machová and Kútky Nature Reserves Jan MACEK, Entomologické oddělení Národního muzea, Kunratice 1, CZ , Abstrakt Prezentovány výsledky faunistického průzkumu na vybraných lokalitách CHKO Bílé Karpaty prováděného v období Na studovaném území bylo zjištěno 192 druhů širopasých (5 druhů z čeledi Pamphilidae, 14 z Argidae, 172 z Tenthredinidae a 1 z Megalodontesidae). Pět druhů je zahrnuto mezi ohrožené a devět druhů mezi zranitelné podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Prezentován je úplný seznam zjištěných druhů studo vané oblasti včetně jejich živných rostlin. Jednotlivé lokality jsou zhodnoceny na základě zjištěné druhové diverzity. Abstract. A faunistic survey at selected localities of the Bílé Karpaty PLA was conducted in A total of 192 species of Symphyta (5 of Pamphiliidae, 14 of Argidae, 172 of Tenthredinidae, 1 of Megalodontesidae) were recorded in the study area. Five species are listed as endangered and nine as vulnerable according to the Red list of threatened species in the Czech Republic. A complete list of sawfly species including host plants is presented. The biodiversity of sawflies at the surveyed localities is summarised and briefly evaluated. Klíčová slova Hymenoptera, širopasí; CHKO Bílé Karpaty, NPR Čertoryje, PR Kútky, PR Machová; faunistika. Keywords Hymenoptera, Symphyta; Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Čertoryje, Kútky, Machová; faunistics. 19

Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko

Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 495 500, 2006 Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko Symphytans (Symphyta, Hymenoptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area Kamil Holý 1, Jan Macek 2 a Luboš

Více

Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska

Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 27: 199 237, 2009 ISBN 978-80-87266-01-4 Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska Symphyta (Hymenoptera) of the Jizerské

Více

Úroda 12/2011, vědecká příloha

Úroda 12/2011, vědecká příloha Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Pícninářská komise ORV ČAZV, Odbor rostlinolékařství ČAZV a mediální partner Profi Press, s.r.o. Praha AKTUÁLNÍ

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Monitoring ohrožených druhů vybraných skupin hmyzu v Národním parku České Švýcarsko

Monitoring ohrožených druhů vybraných skupin hmyzu v Národním parku České Švýcarsko Monitoring ohrožených druhů vybraných skupin hmyzu v Národním parku České Švýcarsko Národní muzeum entomologické oddělení Kunratice 1 148 00 Praha 4 Praha 2009 Monitoring ohrožených druhů vybraných skupin

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty

CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty www.env.cz zřízena výnosem Ministerstva kultury 3.listopadu 1980 plocha 715 km 2 na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín délka 70 km, orientaci severovýchod-jihozápad

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů

Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a ţivotního prostředí Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů Vendula

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Petra Hájková, Michal Hájek, Denisa Blažková, Tomáš Kučera, Milan Chytrý, Marcela Řezníčková, Kateřina Šumberová, Tomáš Černý,

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: 3 ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU

VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: 3 ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 103-111 ISSN 1212-1460 VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: 3 ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU Phytosociological study of the non-forested ecosystems

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (29): 111-132 ISSN 1212-146 FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia) Martin

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trokavecké louky CZ0210056

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trokavecké louky CZ0210056 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trokavecké louky CZ0210056 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trokavecké louky Kód lokality: CZ0210056 Kód

Více

Změny druhového složení a struktury druhově chudých travních porostů v závislosti na managementu

Změny druhového složení a struktury druhově chudých travních porostů v závislosti na managementu AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 256 261 Srní 4. 7. října 2004 Změny druhového složení a struktury druhově chudých travních porostů v závislosti na managementu The changes of species composition and

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Intenzivní a extenzivní pastva jalovic v Jizerských horách výsledky z dlouhodobého experimentu (1998 2015)

Intenzivní a extenzivní pastva jalovic v Jizerských horách výsledky z dlouhodobého experimentu (1998 2015) Intenzivní a extenzivní pastva jalovic v Jizerských horách výsledky z dlouhodobého experimentu (1998 2015) PAVLŮ Vilém pavlu@vurv.cz, pavlu@fzp.czu.cz, grass@volny.cz Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.,

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 668 673, ISSN 0139-6013

Salaš, P. (ed): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 668 673, ISSN 0139-6013 POROVNÁNÍ ZMĚN DRUHOVÉHO SLOŽENÍ SMĚSÍ VYSETÝCH NA RŮZNÝCH EXPERIMENTÁLNÍCH LOKALITÁCH Comparison of the species composition changes in mixtures sown at different experimental localities Vymyslický T.

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PR Dětaňský Chlum Zpracoval: Radek Fišer - vyšší cévnaté rostliny Pavel Krásenský entomologie vybrané skupiny Prosinec 2007 ÚVOD V období říjen 2006 až listopad 2007 byl

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Obnova luk v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

Obnova luk v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty IVANA JONGEPIEROVÁ Obnova luk v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Jongepierová, I.: Grassland Restoration in the White Carpathians Protected Landscape Area. Životné prostredie, 2012, 46, 3, p. 119

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Kurz BOT/VCRSB VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Většina prezentovaných fotografií pochází z Portálu české flóry (flora.upol.cz). Suché trávníky suché trávníky představují

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Bc. Anna Matoušů, PřF JČU Doc. Jan Frouz, Ústav pro životní prostředí PřF UK / ÚPB Klasické rekultivace (lesnické, zemědělské) jsou

Více

Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě

Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 219 223 Srní 2. 4. dubna 2001 Ekologické a zdravotní limity chovu skotu na Šumavě Vlasta Kroupová, Eva Matoušková & Miloslav Šoch Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Část 1 Botanické průzkumy 1. Etapa Dílčí zpráva o realizaci jednotlivých

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Jeňýk Hofmeister Jan Hošek Marek Brabec Radim Hédl Martin Modrý variabilita

Více

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky

Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Zhodnocení vlivu rozsahu zatravnění orné půdy na koncentrace dusičnanů ve vybraných povodích horní Vltavy a Želivky Tomáš Kvítek 1,2, Pavel Žlábek 2, Václav Bystřický 2, Petr Fučík 1, Jana Moravcová 2,

Více

VLIV HNOJENÍ A INTENZITY VYUŽITÍ NA DRUHOVOU SKLADBU, DIVERZITU A KVALITU TRAVNÍHO POROSTU

VLIV HNOJENÍ A INTENZITY VYUŽITÍ NA DRUHOVOU SKLADBU, DIVERZITU A KVALITU TRAVNÍHO POROSTU Agriculture (Poľnohospodárstvo, 54, 2008 (1: 1-13 VLIV HNOJENÍ A INTENZITY VYUŽITÍ NA DRUHOVOU SKLADBU, DIVERZITU A KVALITU TRAVNÍHO POROSTU EFFECT OF FERTILIZATION AND CUTTING FREQUENCY ON BOTANICAL COMPOSITION,

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří

Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 163 176, 2004 Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří Subcontinental oak forests of Carici fritschii-quercetum roboris

Více

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny 1 UP Olomouc, 2 ČZU Praha, 3 Mendelu Brno, 4 VÚRV Praha-Ruzyně, 5 INRA Toulouse, Francie, 6 Université Toulouse, Francie, 7

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY Lenka Kvasničková, Petr Maděra, Luboš Úradníček Abstract: The paper deals with the phenological periodicity of the tree

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ Listopad 2007 České Budějovice Přírodní památka Ohrazení Strana 2 Přírodní památka Ohrazení Pro období: 2008 2017 1. Základní identifikační a popisné

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Vliv pastvy na travinobylinnou vegetaci Bílých Karpat

Vliv pastvy na travinobylinnou vegetaci Bílých Karpat Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta katedra ekologie a životního prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pastvy na travinobylinnou vegetaci Bílých Karpat Jan Mládek obor Ochrana a tvorba životního prostředí

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Sekce ochrany přírody a krajiny, oddělení CHKO Vymezení studovaného území Historie průzkumu území lokalita byla známa

Více

republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Muzeum Novojičínska, p. o.

republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Muzeum Novojičínska, p. o. Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku Řešeno v rámci čtyřletého projektu Ministerstva kultury České republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Výskyt a rozšíření teplomilné květeny na Novojičínsku jako

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 143 150 Srní 4. 7. října 2004 Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Aktualizované posouzení vlivu koncepce Územní plán Horní Branná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracoval: RNDr.

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Plán péče o přírodní památku Studánky u Cerhovic

Plán péče o přírodní památku Studánky u Cerhovic o přírodní památku Studánky u Cerhovic na období 2016-2025 Petr Karlík listopad 2015-1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a

Více

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA

THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA THE ISSUE OF TERRITORIAL SYSTEMS OF ECOLOGICAL STABILITY IN THE PROTECTED LANDSCAPE AREA PROBLEMATIKA ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI Hálek V., Hanuš L. Ústav krajinné

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013

Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 Nové lokality šikouška zeleného v roce 2013 2013 Štěpán Koval & Magda Zmrhalová Monitoring a zpracování výsledků Štěpán Koval, Magda Zmrhalová Fotodokumentace Štěpán Koval (ŠK), Magda Zmrhalová (MZ) Grafické

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Nad Vápenkou CZ0622172

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Nad Vápenkou CZ0622172 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Nad Vápenkou CZ0622172 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Nad Vápenkou Kód lokality: CZ0622172 Kód lokality

Více

Dlouhodobé následné efekty po aplikaci hnojiv na travinná společenstva: důsledky pro obnovu druhově bohatých luk

Dlouhodobé následné efekty po aplikaci hnojiv na travinná společenstva: důsledky pro obnovu druhově bohatých luk Dlouhodobé následné efekty po aplikaci hnojiv na travinná společenstva: důsledky pro obnovu druhově bohatých luk Michal Hejcman Spolupracovníci: Michaela Klaudisová, Vilém Pavlů, Lenka Pavlů Jurgen Schellberg,

Více