Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky"

Transkript

1 Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově Praha 2009

2 Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově Praha červen 2009

3

4 Obsah Úvod 5 Zhodnocení stavu nelesní vegetace v Přírodní rezervaci Kútky aktuální stav a monitoring změn 6 Výsledky srovnávacího faunistického průzkumu širopasých (Hymenoptera, Symphyta) v přírodních rezervacích Čertoryje, Machová a Kútky 19 Savci na území Přírodní rezervace Kútky: jeden z faktorů ovlivňující strukturu vegetace bylinného patra 39 Současný stav Přírodní rezervace Kútky a jeho legislativní východiska 50 Změny ve složení a struktuře bylinného patra lesní vegetace v oboře Radějov 63 Stanovení únosných stavů zvěře v oboře Radějov (z pohledu dopadů na lesní vegetaci) 80 Potravní situace pro zvěř v oboře Radějov 89 3

5

6 Úvod Přírodní rezervace Kútky byla vyhlášena Výnosem MK ČSR v roce Rezervace se nachází na jižním svahu kóty Veselka (495 m) a kolem horní části potoka Mandát, cca 4,5 km jihovýchodně od Radějova v nadmořské výšce m. Výměra rezervace je 66,4 ha, ochranného pásma 113 ha, výměra lesní půdy činí 2,7 ha. Důvodem ochrany tohoto území byla přítomnost společenstva bělokarpatských luk uprostřed lesů s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Území PR Kútky je součástí CHKO Bílé Karpaty, biosférické rezervace UNESCO a Evropsky významné lokality Čertoryje (CZ ). V roce 1989 se rezervace stala součástí obory Radějov, která se rozkládá na výměře 1500 ha. Dominantním typem vegetace byly donedávna druhově bohaté louky svazu Cirsio- Brachypodion pinnati, na menší výměře mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion (v 70. letech narušeny hnojením a pastvou ovcí) a pře chody k pastvinám svazu Cynosurion. Charakteristickým prvkem byly i mezofilní bylinné lemy svazu Trifolion medii, svahové bezkolencové louky svazu Molinion, několik částečně již zazemněných pěnovcových mokřadů svazu Caricion davallianae a rákosiny svazu Phragmition communis. V posledních pěti letech však dochází k postupným změnám luční vegetace ve prospěch nitrofilních a ruderálních druhů. Mokřadní společenstva jsou mechanicky poškozena a eutrofizována. Louky byly původně koseny jednou v roce a nanejvýš na podzim přepásány. V letech byly po pokosení otavy přepásány jalovicemi JZD Radějov. Poté byly pozemky pronajaty MOVIS Holíč, který je přihnojoval minerálními hnojivy, po pokosení otavy je přepásaly ovce. V posledních dvaceti letech (s výjimkou let 2001 a 2002) byla celá plocha PR pravidelně kosena, a živá biomasa byla zřetelně odebírána i celoročním pasením spárkatou zvěří. Správa CHKO Bílé Karpaty si začínající degradaci území začala uvědomovat v roce 2006 a okamžitě zahájila kroky k řešení situace. Z odborného hlediska to bylo zahájení botanických a zoologických průzkumů, na které navázalo správní řízení k omezení činnosti podle 66 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na podzim roku 2008 se konala v Radějově odborná konference za účelem informování o probíhajících výzkumech a možnostech hledání přijatelného kompromisu mezi ochranou přírody a mysliveckým využitím území. V několika prezentacích byly předloženy výsledky dokumentující úbytek biodiverzity a poškození chráněného území. Tyto závěry byly diskutovány s vlastníky a nájemci obory i dalšími odborníky, z nichž někteří poukazovali na jiné vlivy působící negativně v území. Většina přednesených referátů je prezentována v tomto sborníku. K terminu konání konference nebylo známo přesné množství spárkaté zvěře nacházející se v oboře a vycházelo se pouze z normovaných stavů, při velmi podrobném sčítání v lednu 2009 (těsně před odevzdáním sborníku do tisku) bylo zjištěno, že stavy zvěře několikanásobně překračují stavy normované: daňčí zvěř stav 1258 kusů (normováno 490), jelení zvěř stav 75 kusů (nenormováno), srnčí zvěř stav 63 kusů (normováno 20), černá zvěř stav 75 kusů (normováno 20). Tato čísla jsou potvrzením, že obavy o stav chráněného území byly oprávněné a že je třeba podniknout okamžité kroky, k záchraně PR Kútky a I. zóny CHKO Bílé Karpaty před další devastací. Doufáme, že se tento sborník stane odborným podkladem i argumentací při řešení vzniklé situace. I. Jongepierová 5

7 Zhodnocení stavu nelesní vegetace v Přírodní rezervaci Kútky aktuální stav a monitoring změn Assessment of the status of grassland vegetation in Kútky Nature Reserve current status and monitoring change Martin Kočí, Karlovice 279, , Abstrakt Přírodní rezervace Kútky byla zřízena k ochraně druhově bohatých jednosečných luk svazu Bromion erecti Koch Již dvacet let je součástí obory s chovem daňčí zvěře. V posledních pěti letech jsou na území rezervace i na vegetaci suchých trávníků pozorovány změny, které je nutné vzhledem k předmětu ochrany považovat za negativní. Pro ově ření domněnky, že příčinou těchto změn je přítomnost oborního chovu zvěře a kontinuální celoroční pastvy daňků, byla v území založena série trvalých monitorovacích ploch. terénní šetření a srovnání historických a současných fytocenologických zápisů tuto domněnku podporuje. Luční vege tace, stejně jako celé území, vykazuje řadu znaků charakteristických pro pasené porosty. Abstract Kútky Nature Reserve was established to protect the species-rich once-a-year hay meadows of alliance Bromion erecti Koch For twenty years is part of fallow deer game preserve. In recent five years, changes are observed on the nature reserve and the meadows that need to be regarded as negative. To verify the presumption that the cause of these changes is the presence of game preserve and continuous yearlong deer grazing, was established several permanent monitoring plots. Field investigation and comparison of historical and current phytosociological relevés supports this presumption. Meadows, as well as the entire territory, showing a number of features characteristic of the grazing crops. Klíčová slova Daněk, pastva, mnohorozměrná analýza, trvalé plochy, fytocenologické zápisy, terénní pozorování, suché trávníky Keywords Fallow deer, grazing, multivariate analysis, permanent plots, phytosociological relevés, field observation, semi-dry grasslands Nomenklatura/nomenclature: Kubát et al

8 Úvod Přírodní rezervace Kútky byla vyhlášena za účelem ochrany společenstev bělokarpatských luk svazu Bromion erecti Koch Převažujícím typem luční vegetace jsou zde širokolisté suché trávníky asociace Brachypodio pinnati-molinietum arundinaceae Klika Pokrývají přibližně 87% rozlohy území. Zbývající část plochy zabírají jiné typy luk, zejména mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 a střídavě vlhké louky svazu Molinion caeruleae Koch Malou část území pokrývají lesní porosty, převážně zbytky karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová 1964 a teplomilných doubravy asociace Potentillo albae-quercetum Libbert 1933 (Jongepier & Jongepierová 2005). Druhově bohaté bělokarpatské louky Brachypodio-Molinietum jsou tvořeny směsí různých druhů trav, především sveřepu vzpřímeného (Bromus erectus), válečky prápořité (Brachypodium pinnatum), ostřice horské (Carex montana), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola) a bezkolence rákosovitého (Molinia arundinacea). Je pro ně typický výskyt celé řady druhů střídavě vlhkých půd, mezofilních ovsíkových luk a teplomilných doubrav. Porosty jsou druhově velmi bohaté, zpravidla obsahují druhů cévnatých rostlin na ploše m 2, místy je počet druhů i vyšší (Klimeš & al. 2000, Chytrý 2007). Vysoká druhová bohatost řadí tyto louky k druhově nejbohatší vegetaci v Evropě (Klimeš 1997). jejich význam nejen pro ochranu biodiverzity je silně umocněn i nevelkým areálem rozšíření v jižní části Bílých Karpat (cf. Chytrý 2007). Obr. 1: Rozmístění trvalých ploch na území PR Kútky. Plochy jsou od severu k jihu (shora dolů) označeny jako TP1-TP5 7

9 Vytvoření a zachování těchto druhově bohatých porostů je závislé na pravidelném a vhodném způsobu obhospodařování (Kolektiv 2003, Klimeš 2003, Chytrý 2007, Klimeš et al. 2008). Tradičním způsobem hospodaření byla v minulosti seč, někdy kombinovaná s pastvou otav v pozdním létě. Obhospodařování mělo dva základní rysy, které se přímo promítají do druhového složení porostů i do jejich vysoké druho vé diverzity, bylo ex ten zivní a nedocházelo při něm k přihnojování po rostů ( Chytrý 2007). Na území PR Kútky byl způsob obhospoda řování v minulosti až na krátkodobé výjimky stejný (Jongepier & Jonge pierová 2005). Před založením re zervace zde po několik let byla prováděna pastva jalovic a ovcí. Část pozemků byla přihnojována mine rálními hnojivy (Jongepierová in verb.). Posledních dvacet let, s výjimkou roku 2001 a 2002, byla celá rezervace pravidelně kosena (Jongepier & Jongepierová 2005). Přesto jsou zde v posledních letech v druhovém složení i ve fyziognomii lučních porostů pozorovány změny, které je vzhledem k cílo vému stavu nutno považovat za negativní. Vzhledem k tomu, že v jiných částech území Bílých Karpat, kde se obdobné luční porosty také vyskytují, např. v nedaleké NPR Čertoryje, takovéto změny pozorovány nejsou, nelze je přisuzovat obecným globálním faktorům, např. klimatickým výkyvům, spadům imisí apod. Jejich příčinu je třeba hledat v místě. Vzhledem k přítomnosti oborního chovu zvěře se tak jako pravděpodobná příčina jeví zvýšený pastevní tlak zvěře, kterému jsou luční porosty celo ročně vystaveny. Metodika Jednorázové zhodnocení stavu nelesní vegetace Bylo provedeno terénním šetřením na jaře roku 2007 a Je založeno jednak na vizuálním zhodnocení stavu porostů a na srovnání existujících historických fytocenologických zápisů se zápisy zapsanými v letech 2007 a Z území existuje z minulosti 8 fytoceno logických zápisů luční vegetace (Tlusták 1972). Polovina z nich byla zapsána v převažující xerofilní vegetaci asociace Brachypodio pinnati-molinietum caeruleae, zbytek ve vegetaci mezofilních luk svazu Arrhenatherion. V letech bylo pro srovnání zapsáno celkem 13 zápisů v obou typech vegetace co neblíže míst historických zápisů. Zápisy byly zhotoveny dle tradiční metodiky curyšsko-montpelierské školy (cf. Moravec et al. 1994). Historické i recentní snímky byly společně analyzovány pomocí ordinačních metod v programu CANOCO (ter Braak & Šmilauer 2002). Pro určení hlavních směrů variability v datech byla použita detrendovaná korespondenční analýza (DCA) s daty o druhovém složení a redundantní analýza (RDA) s daty o druhovém složení a stářím snímků jako nezávislou proměnnou prostředí. Data o pokryvnostech jednotlivých druhů byla pro potřeby analýz převedena z ordinální Braun-Blanquetovy škály na hodnoty procentických pokryvností následujícím způsobem (tj. r 1, + 2, 1 3, 2 15, 3 35, 4 63, 5 88). Opakované zápisy z trvalých ploch Pro monitoring vlivu pastvy byla zvolena metoda opakovaného sledování trvalých ploch. Tento přístup se pro podchycení změn travinobylinné vegetace v závislosti na různém typu obhospodařování běžně používá (Krahulec et al. 2001; Pavlu et al. 2003; 8

10 Ryser et al. 1995). Na pěti místech v území (obr. 1) bylo na jaře 2007 založeno v homo genních porostech celkem 23 párů pokusných ploch. Na plochách jsou sledovány dva typy zásahů, tj. pastva a absence pastvy, zároveň jsou všechny plochy 1x ročně koseny. Plochy o velikosti 1m 2 byly pro přesné dohledání v dalších letech v rozích fixovány železnými hřeby. Pro pokrytí vegetační variability travních porostů v PR byla část ploch založena v sušších typech luční vegetace sv. Bromion erecti a část v mezofilních typech sv. Arrhenatherion. Z technických důvodů (výstavba oplocení) bylo vždy pět (resp. 3) ploch sdruženo do jednoho bloku. Bloky jsou v území od SV k JZ označeny TP1 TP5, plochy v nich jsou číslovány vždy od 1 5 po spádnici, aby gradient prostředí (tj. hlavně sklon svahu) procházel mezi páry ploch v blocích. Plochy vně jsou označovány jako P (1 5), plochy uvnitř K (1 5). Jeden snímek z páru je umístěn vždy ve vegetaci ovlivněné pastvou (P), druhý v oplocené části bez možnosti pastvy zvěře (K) slouží jako kontrola (obr. 2). Zápis vegetace na trvalých plochách byl proveden na všech lokalitách na konci května 2007 ( ) a 2008 ( ). Na plochách bylo zaznamenáno kompletní druhové složení a v procentech odhadnuta pokryvnost přítomných rostlinných druhů. Dále byly zaznamenány následující proměnné: E 1 celková pokryvnost bylinného patra (%), E 1max pokryvnost nejvyšší vrstvy bylinného patra (%), E 0 pokryvnost mechového patra (%), E P pokryvnost volné půdy (%), E 1Vmax průměrná výška nejvyšší vrstvy bylinného patra (cm), E 1V průměrná výška převládající vrstvy bylinného patra (cm), Ca počet jedinců Colchicum autumnale (ks). V roce 2008 byla pro stanovení výšky porostů resp. biomasy použito tzv. talířové měřidlo. V každém čtverci bylo na třech místech (v rozích a ve středu na úhlopříčce) provedeno měření výšky porostu. Data o pokryvnostech a výšce jednotlivých pater byla statisticky testována pomocí párového T-testu (cf. Snedecor & Cochran 1980). Pomocí T-testu pro nezávislé proměnné byly srovnány meziroční rozdíly mezi plochami se stejným pokusným zásahem, tj. pastvou nebo bez pastvy. Dále byla data analyzována pomocí mnohorozměrných ordinačních metod v programu CANOCO (ter Braak & Šmilauer 2002). Redundantní analýza (RDA) byla použita pro posouzení míry vlivu sledovaného pokusného zásahu tj. pastvy na druhové složení porostů a zaznamenávané charakteristiky vegetace. Vzhledem ke krátkému období od založení pokusu byla analyzována jen data ze sezony 2008, tj. po první vegetační sezoně působení pokusného zásahu. Pokus byl hodnocen jako párově uspořádaný, čísla ploch byla použita jako kovariáty, jako vysvětlující proměnná byla použita pastva (cf. Lepš & al. 1995). Výsledky a diskuse Vliv pastvy na vegetaci je častým předmětem výzkumů jejichž výsledky a obecné závěry jsou sumarizovány v řadě vědeckých prací (cf. Bakker 1989, Gibson & Brown 1992, Schläpfer & al. 1997, Marriot & Carrere 1998, Hejcman & al. 2002, Pavlů & al. 2003, Mládek & al. 2006). Řada z obecných projevů pastvy je z dosavadního botanického šetření patrná i na vegetaci v území PR Kútky. Změny v druhovém složení porostů Ke změnám v druhovém složení porostů dochází vlivem pastvy např. v souvislosti s preferováním a selektivním spásáním dieteticky hodnotnějších a chutnějších bylin před travami (Hejcman & al. 2002, Chytrý & Blažková 2007). 9

11 Obr. 2: Uspořádání trvalých ploch v blocích Velikost ploch 1x1 m. P pasené plochy, K ne pasené plochy v ohradě. 10

12 Obr. 3: Výrazný květnatý aspekt nepasené louky v kontrolní oplocence v PR Kútky. (Foto M. Kočí, ) Brachypodio-Molinietum nelze z nutričního hlediska považovat za porosty vhodné pro pastvu, neboť v biomase převažují pro býložravce obtížně stravitelné druhy trav, zejména Bromus erectus, Brachypodium pinnatum a Festuca rupicola. To podporuje selektivitu spásání chutnějších druhů bylin (Mládek 2006). Při vizuálním srovnání se stejnými lučními porosty z NPR Čertoryje, v PR Kútky prakticky chybí kvetoucí jedinci řady jinak běžných druhů širokolistých bylin, např. Betonica officinalis, Campanula glomerata, Cirsium pannonicum, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Helianthemum ovatum, Inula salicina, I. hirta, Clematis recta, Knautia arvensis, Lathyrus latifolius, L. niger, Peucedanum cervaria, Potentilla alba, Salvia pratensis, Scabiosa ochroleuca, Serratula tinctoria, Succisa pratensis, Tragopogon orientalis. Úbytek širokolistých bylin, který je v území v současnosti nejlépe pozorovatelný, např. v absenci květnatého časně letního aspektu (obr. 3), podporují i výsledky srovnání historických a recentních fytocenologických zápisů. Vzhledem k tomu, že historické zápisy byly lokalizovány velmi volně a nebylo možné dohledat přesná místa zápisů, je nutné naznačené trendy chápat jen jako orientační. Posuny v druhovém složení, které jsou patrné z grafu, mohou být do značné míry způsobeny prostorovou variabilitou dat, nikoliv jen změnou druhového složení v čase. Ordinační diagram detrendované korespondenční analýza (DCA) ukazuje hlavní směry variability v datech (obr. 4). V diagramu jsou z leva doprava, podél první osy X (eigen value 0.524) uspořádány zápisy na gradientu daném časovým posunem. Různě staré snímky tvoří dvě zřetelné sku piny. V pravé (horní) části diagramu jsou snímky recentní (označeny 07 a 08) a v levé (dolní) snímky historické (označeny 71). 11

13 -3 5 Camglo Knaarv Brapin Broere Tricam Salpra Dacglo Latnig Camper Priver8 Leohis Betoff Latpra 71 Rhimin 71 Arrela Avepub 8 7 Brimed Filvul Plamed Calepi 8 Cirpan 7 Ranpol 8Colaut 71 8 Carmon Antodo Gersan 7 Plalan Peucer Inusal Inuhir Pruvul Cirarv Circan Serlyc Fespra Cyncri Trirep Lycflo Lolper Leoaut Carmat Urtdio Plamaj -2 5 Obr. 4: DCA ordinační diagram srovnání různě starých fytocenologických zápisů (7 2007, , ). Jména druhů jsou uváděna ve zkráceném tvaru. Zkratky obsahují první tři písmena rodového a druhového jména. Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Calamagrostis epigejos, Campanula glomerata, Cardamine matthioli, Carex montana, Cirsium arvense, C. canum, C. pannonicum, Colchicum autumnale, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Fetuca pratensis, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Inula hirta, I. salicina, Knautia arvensis, Lathyrus niger, L. pratensis, Leontodon autumnalis, L. hispidus, Lolium perenne, Lychnis flos-cuculi, Peucedanum cervaria, Plantago lanceolata, P. major, P. media, Primula veris, Prunella vulgaris, Ranunculus polyanthemos, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Serratula lycopifolia, Trifolium campestre, T. repens, Urtica dioica. V případě RDA s daty o druhovém složení (obr. 5) jsou na pravé straně diagramu uspořádány druhy, jejichž výskyt koreluje s historickými zápisy, na levé pak druhy jež jsou častější v zápisech současných. V případech obou analýz je první ordinační osa korelována s časovou změnou. Rozložení druhů podél této osy odpovídá tomu, jak se projevuje pastva na vegetaci změnou druhového složení. Širokolisté byliny citlivé na pastvu (např. Campanula glomerata, Inula hirta, Knautia arvensis, Peucedanum cervaria) jsou umístěny v jeho levé části ordinačního diagramu. V jeho pravé části jsou pak umístěny druhy snášející pastvu a častý odběr biomasy (např. Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Plantago major, Trifolium repens) a také některé z pastevních plevelů. Tyto druhy, kterým se býložravci při pastvě vyhýbají kvůli obtížné poživatelnosti nebo stravitelnosti, se vlivem pastvy šíří (Chytrý et Blažková 2007). V lučních porostech v území PR se hojněji vyskytují např. Calamagrostis epigejos, 12

14 Plamed Avepub Fravir Colaut Potrep Galbor Victet Carpal Cirarv Hollan Antodo Galpum Cyncri Cirvul Pruvul Poapra Ajurep Fesrub Potalb Galver Phlphl Peucer Trimon Aspcyn DiacarEupcyp Camglo Campat Latnig Salpra Knaarv Dacglo Rhimin Arrela Obr. 5: Grafické zobrazení výsledku RDA. První kanonická osa (vodorovná) je korelována s proměnnou stáří zápisů (Rok). Šipky ukazují směr, kterým rostou hodnoty pokryvností druhů. Jména druhů jsou uvedeny zkratkou složenou z prvních tří písmen rodového a druhového jména. Ajuga reptans, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Asperula cynanchica, Avenula pubescens, Campanula glomerata, C. patula, Carex pallescens, Cirsium arvense, C. vulgare, Colchicum autumnale, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Dianthus carthusianorum, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Fragaria viridis, Galium boreale, G. pumilum, G. verum, Holcus lannatus, Knautia arvensis, Lathyrus niger, Peucedanum cervaria, Phleum phleoides, Plantago media, Poa pratensis, Potentilla alba, P. reptans, Prunella vulgaris, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Trifolium montanum, Vicia tetrasperma. Rok Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Colchicum autumnale, Deschampsia cespitosa, Rumex obtusifolius a Urtica dioica. Kromě pastevních plevelů na řadě míst, kde dochází k větší koncentrace zvěře, dochází v důsledku narušování půdního povrchu k šíření ruderálních druhů bylin. Hojněji se vyskytují např. Achillea millefolium, Capsela bursa-pastoris, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Echium vulgare, Lepidium campestre, Potentilla anserina a Taraxacum sect. Ruderalia. Změna struktury porostů Vedle změn ve druhovém složení způsobuje pastva také změnu vertikální i horizontální struktury porostů. Spásáním statných druhů trav a bylin dochází k postupnému snižování jejich výšky (Gibb M. J. et Ridout 1988, Mitchley 1988, Bullock et. al 2001, Chytrý et Blažková 2007). Porosty pastvin mají velkou část nadzemní biomasy soustředěnu v nejnižší vrstvě porostu při povrchu půdy. naproti tomu u sečených luk se biomasa koncentruje výše nad povrch půdy (Meijden Van der et &. 1988, Hejcman & al. 2002, Chytrý & Blažková 2007). Menší výška porostů v PR Kútky je dobře patrná při pouhém vizuálním srovnání, např. s lučními porosty v NPR Čertoryje. 13

15 Snížení výšky porostů vlivem pastvy ukazují i výsledky srovnání pasených a nepasených ploch a meziroční srov nání ploch se stejným pokusným zásahem tj. pasené nebo bez pastvy (tab. 1). Porosty už po prvním roce oplocení dosahují prokazatelně větší výšky, než porosty mimo oplocenky. Rozdíl ve výšce porostů pasených a nepasených ploch činí cca 30 %. Rozdíl v množství biomasy (měřeno talířovým měřidlem) činní cca 20 %. Kromě výšky porostů a biomasy se u nepasených ploch po prvním roce zvýšila také pokryvnost bylinného patra. U pasených porostů naopak došlo ke zvýšení pokryvnosti volné půdy, patrně v důsledku sešlapu. U dalších sledovaných proměnných se průkazné rozdíly neukázaly. Tab. 1: Srovnání zaznamenávaných charakteristik vegetace (průměrné hodnoty) a výsledky párového T-testu (horní polovina tabulky) a T-testu pro nezávislé proměnné (dolní polovina tabulky). Hladiny statistické významnosti: ** P<0.01, * P<0.05, NS nevýznamný Zkratky uvedené v tabulce: E 1 celková pokryvnost bylinného patra (%), E 1max pokryvnost nejvyšší vrstvy bylinného patra (%), E 0 pokryvnost mechového patra (%), E 1Vmax průměrná výška nejvyšší vrstvy bylinného patra (cm), E 1V průměrná výška převládající vrstvy bylinného patra (cm), Ca počet jedinců Colchicum autumnale (ks), Nr. species počet druhů, Biomasa (PM) bio masa (výška) zjištěná talířovým měřidlem Kosené Pasené E1 E1 max E0 Ep E1v E1vmax Ca PM Kosené Pasené T-test ** ns ns ns ns ns ns ns Kosené Pasené T-test ** ns ns ** ** ** ns ** ns T-test ns ** ns ns ** ** ns ns T-test ns ns ns ** ns ** ns ns Num spe Výsledky RDA s daty o druhovém složení jsou zobrazeny na ordinačním diagramu (obr. 6). V diagramu jsou uspořádány druhy, které nejvýrazněji reagují na jednotlivé pokusné zásahy, tj. pastvu s naopak její absenci. Druhy, jejichž šipky směřují stejným směrem jako proměnná pastva, jsou s ní pozitivně korelovány, jejich pokryvnost se vlivem pastvy zvětšuje. Patří mezi ně především druhy Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cistatus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Potentilla anserina, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens, tedy typické druhy pastvin s rychlým regenerativním 14

16 růstem, přízemní růžicí listů, krátkostébelné druhy trav, ale také lučních druhů vytvářejících morfotypy s přízemním rozložením zelených orgánů, které dobře snášejí častý odběr biomasy. Naopak na absenci pastvy pozitivně reagují např. druhy Centaurea jacea, Filipendula vulgaris, Lathyrus pratensis, Poa trivialis, Ranunculus polyanthemos. Byliny a trávy statnějšího vzrůstu, které jso u typické pro luční porosty. Výsledky RDA se zaznamenávanými charakteristikami vegetace (obr. 7) ukazují, že ze sledovaných proměnných je s pastvou slabě pozitivně korelován pouze počet jedinců Colchicum autumnale. Tento druh se na mezofilních pasených plochách vyskytuje velmi často, zdá se, že podobně jako pastevní plevele je pastvou podporován a v území se šíří. Hodnoty ostatních proměnných, především výška bylinného patra (E1), maximální výška E1, množství biomasy a pokryvnost bylinného (E1) jsou korelovány negativně Pastva Pruspe TarRud Cerhol Trialp Tricam Antodo Lotcor Trioch Fespra Carhir Tripra Dacglo Potans Trirep Cyncri Ranpol Circan Galver Cenjac Lycflo Filvul Symtub Viohir Ranaur Rhimin Lysvul Gersan Poatri Priver Latpra Camper Vicang Myoarv Plamed Carmat Obr. 6: Grafické zobrazení výsledku RDA. První kanonická osa (vodorovná) je korelována s proměnnou pastva (Pastva). Šipky ukazují směr, kterým rostou hodnoty pokryvností druhů. Jména druhů jsou uvedeny zkratkou složenou z prvních tří písmen rodového a druhového jména. Anthoxanthum odoratum, Campanula persicifolia, Cardamine matthioli, Carex hirta, Centaurea jacea, Cerastium holosteoides, Cirsium canum, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Filipendula vulgaris, Galium verum, Geranium sanguineum, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Myosotis arvensis, Plantago media, Poa trivialis, Primula veris, Prunus species, Ranunculus auricomus, R. polyanthemos, Rhinanthus minor, Symphytum tuberosum, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium campestre, T. ochroleucon, T. pratense, T. repens, Vicia angustifolia, Viola hirta. Terénní průzkum i získaná data ukazují, že druhové složení mezofilnějších porostů v území je pastvou pozměněno více, než druhové složení suchých trávníků. Je to způsobeno rozdílnou rychlostí odpovědi různých typů porostů na pastevní tlak. Mezo filní luční společenstva jsou ke změnám náchylnější a podléhají jim rychleji než suché trávníky. Díky větší stanovištní vlhkosti a kvalitnější píci jsou také pravděpodobně intenzivněji paseny. Tyto porosty již vykazují pro pastviny typickou horizontální strukturu vznikající vlivem rozdílné intenzity pastvy a lokální eutrofizaci exkrementy (Hejcman et al. 2002, Mládek 2006). 15

17 V neposlední řadě je na mnoha porostech pozorovatelné prosté mechanické poškození způsobené pohybem zvěře, např. zvěří vyšlapané chodníky a stávaniště v okolí příkrmišť nebo silně vypasené plochy na vlhčích místech se svěží mladou vegetací. Na takto narušená místa se šíří četné ruderální druhy, např. Capsela bursa-pastoris, Cirsium arvense, C. vulgare, Echium vulgare, Lepidium campestre, Potentilla anserina apod. Pastva zvěře na území PR Kútky probíhá celoročně s obtížně stanovitelnou, i když patrně nepříliš velkou intenzitou. Pro jednosečné bělokarpatské louky však kontinuální pastva i při nízké intenzitě znamená značné riziko. Zejména proto, že je nekontrolovatelná a nelze regulovat její kvalitu a dobu vypasení porostů Pastva E0 Ca E1 max Nr. species E1 E1v E1vmax Biomasa (PM) Obr. 7: Grafické zobrazení výsledku RDA. První kanonická osa (vodorovná) je korelována s proměnnou pastva (Mng). Šipky se zkratkami charakteristik vegetace představují směr, kterým se rostou jejich hodnoty v důsledku pastvy. Zkratky uvedené v obrázku: E 1 celková pokryvnost bylinného patra (%), E 1max pokryvnost nejvyšší vrstvy bylinného patra (%), E 0 pokryvnost mechového patra (%), E 1Vmax průměrná výška nejvyšší vrstvy bylinného patra (cm), E 1V průměrná výška převládající vrstvy bylinného patra (cm), Ca počet jedinců Colchicum autumnale (ks), Num spe počet druhů, Biomasa (PM) biomasa (výška) zjištěná talířovým měřidlem. Shrnutí Terénním šetření v PR Kútky bylo zjištěno, že luční vegetace vykazuje řadu znaků charakteristických pro pasené porosty. Analýza různě starých fytocenologických zápisů pomocí ordinačních metod podporuje domněnku, že v území došlo ke změnám druhového složení pod vlivem pastvy. Srovnání dat z trvalých monitorovacích ploch ukázalo rozdíly v pokryvnosti a výšce u pasených a nepasených porostů. 16

18 Summary In the nature reserve Kútky it was found that the meadow vegetation shows a number of features characteristic of the grazing crops. Comparison of historical and current phytosociological relevés supports the presumption that the vegetation under the influence of grazing changes species composition. Comparison of data from permanent monitoring plots showed significant differences in cover and height of herb layer for grazed and no grazed stands. Literatura/Literature Bakker J. P. (1989): Nature Management by Grazing and Cutting. Geobotany 14: Bullock J. M., Franklin J., Stevenson M. J., Silvertown J., Coulson S. J., Gregory S. J. & Tofts R. (2001): A plant trait analysis of responses to grazing in in a long-term experiment. J. Appl. Ecol. 38: Gibb M. J. & Ridout M. S. (1988): Application of double normal frequency distributions fitted to measurements of sward heights. Grass and Forage Sci. 43: Gibson C. W. D & Brown V. K. (1992): Grazing and vegetation change: deflected or modified succession? J. Appl. Ecol. 29: Hejcman M., Pavlů V. & Krahulec F. (2002): Pastva hospodářských zvířat a její využití v ochranářské praxi. Zpr. Čes. Bot. Společ. 37(2): Hennekens S. M. & Schaminée J. H. J. (2001): TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. J. Veg. Sci. 12: Chytrý M. (2007): Brachypodio pinnati-molinietum arundinaceae Klika Bělokarpatské louky. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace české republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace, pp , Academia, Praha. Chytrý M. & Blažková D. (2007): Cynosurion cristati Tüxen Poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky. In: Chytrý M. (ed.) vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace, pp , Academia, Praha. Jongepier J. W. & Jongepierová I. (2005): Plán péče o PR Kútky na období Ms., depon. in Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. Jongepierová I. (2006): Botanické zhodnocení současného stavu PR Kútky v k.ú. Radějov. Ms. SCHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. Jongman R. H. G., ter Braak C. J. F. & van Tongeren O. F. R. (1987). Data analysis in community and landscape ecology. Pudoc, Wageningen. Klimeš L. (1997): Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech. Sborn. Přír. Klubu Uherské Hradiště 2: Klimeš L. (2003): Vliv managementu na druhovou diverzitu rostlin na loukách v CHKO Bílé Karpaty (NPR Čertoryje). Příroda, Suppl.: Klimeš L., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): The effect of moving on previously abandoned meadow: a ten-year experiment. Přírody 17: Klimeš, L. Hájek M., Hájková P. & Rozbrojová Z. (2008): Vliv kosení na flóru a vegetaci. In: Jongepierová I. (ed.) Louky Bílých Karpat. pp ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. Kolektiv (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za roky Veselí nad Moravou. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. Jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia. Praha. Lepš J., Michálek J., Kulíšek P. & Uhlík P. (1995): Use of paired plots and multivariate analysis for the determination of goat grazing preference. J. Veg. Sci. 6: Maarel E. van der (1979): Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 38:

19 Marriott C. A. & Carrere P. (1998): Structure and dynamics of grazed vegetation. Ann. Zootech. 47: Meijden Van der E., Wijn M. & Verkaar H. J. (1988): Defence and regrowth, alternativ plant strategies in the struggle against herbivores. Oikos 51: Mitchley J. (1988): Control of relative abundance of perenials in chalk grassland in southern England: II. Vertical canopy structure. J. Ecol. 76: Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. & Gaisler J. [eds.] (2006): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. VÚRV, Praha, 104 pp. Moravec J. et al. (1994): Fytocenologie. Academia, Praha. Olff H. & Ritchie M. E. (1998): Effects of herbivores on grassland plant diversity. Trends in Ecology a evolution 136: Pavlů V. (ed.): Pastvinářství. Asociace soukromého zemědělství ČR & VÚVR. Praha, 96 pp. Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L. & Gaisler J. (2003): Effect of rotational and continuous grazing on vegetation of an upland grassland in the Jizerske Hory Mts., Czech Republic. Folia Geobot. 38 (1): Schläpfer M., Zoller H. & Körner Ch. (1997): Influences of mowing and grazing on plant species composition in calcareous grassland. Botanica Helvetica 108: ter Braak C. J. F. & Šmilauer P. (2002): CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user s guide. Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Biometris, Wagenigen et české Budějovice. 500pp. Tichý L. (2002). JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci. 13: Tlusták (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. Ms. [Dipl. pr., Př f. UJEP, Brno], 237 pp. 18

20 Výsledky srovnávacího faunistického průzkumu širopasých (Hymenoptera, Symphyta) v přírodních rezervacích Čertoryje, Machová a Kútky Results of a comparative faunistic survey of sawflies (Hymenoptera, Symphyta) in Čertoryje, Machová and Kútky Nature Reserves Jan MACEK, Entomologické oddělení Národního muzea, Kunratice 1, CZ , Abstrakt Prezentovány výsledky faunistického průzkumu na vybraných lokalitách CHKO Bílé Karpaty prováděného v období Na studovaném území bylo zjištěno 192 druhů širopasých (5 druhů z čeledi Pamphilidae, 14 z Argidae, 172 z Tenthredinidae a 1 z Megalodontesidae). Pět druhů je zahrnuto mezi ohrožené a devět druhů mezi zranitelné podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Prezentován je úplný seznam zjištěných druhů studo vané oblasti včetně jejich živných rostlin. Jednotlivé lokality jsou zhodnoceny na základě zjištěné druhové diverzity. Abstract. A faunistic survey at selected localities of the Bílé Karpaty PLA was conducted in A total of 192 species of Symphyta (5 of Pamphiliidae, 14 of Argidae, 172 of Tenthredinidae, 1 of Megalodontesidae) were recorded in the study area. Five species are listed as endangered and nine as vulnerable according to the Red list of threatened species in the Czech Republic. A complete list of sawfly species including host plants is presented. The biodiversity of sawflies at the surveyed localities is summarised and briefly evaluated. Klíčová slova Hymenoptera, širopasí; CHKO Bílé Karpaty, NPR Čertoryje, PR Kútky, PR Machová; faunistika. Keywords Hymenoptera, Symphyta; Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Čertoryje, Kútky, Machová; faunistics. 19

Změny druhového složení a struktury druhově chudých travních porostů v závislosti na managementu

Změny druhového složení a struktury druhově chudých travních porostů v závislosti na managementu AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 256 261 Srní 4. 7. října 2004 Změny druhového složení a struktury druhově chudých travních porostů v závislosti na managementu The changes of species composition and

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 47-52 ISBN: 80-86046-75-3 ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU Evaluation of the vegetation cover on the botanical

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Bc. Anna Matoušů, PřF JČU Doc. Jan Frouz, Ústav pro životní prostředí PřF UK / ÚPB Klasické rekultivace (lesnické, zemědělské) jsou

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Floristický průzkum Kounických luk

Floristický průzkum Kounických luk Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 255 Floristický průzkum Kounických luk Přemysl Tájek ÚVOD Kounické louky jsou jednou z nejznámějších botanických lokalit v CHKO Slavkovský les. Zasloužil se

Více

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy)

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Acta rerum naturalium 4: 31 42, 2008 ISSN 1803-1587 Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains

KLÍČIVOST VYBRANÝCH TRAVNÍCH DOMINANT KRKONOŠ. Selected Grass Dominant Germination in the Giant Mountains MÁLKOVÁ J. & MATĚJKA K. 2004: Klíčivost vybraných travních dominant Krkonoš. In: ŠTURSA J., MAZURSKI K. R., PALUCKI A. & POTOCKA J. (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Listopad

Více

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 1. Úvod METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Pro účely této metodiky rozumíme monitoringem opakovaný sběr a vyhodnocování dat o stavu dané lokality. Pro pozemkový spolek je nezbytné mít

Více

158 Ekologické zemědělství

158 Ekologické zemědělství 158 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 159 10 Pícninářství 10.1 Trvalé travní porosty v EZ z hlediska biodiverzity 10.1.1 Předpoklad vzniku a existence trvalých travních porostů (TTP) 1) Označení

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

organizace rostlinných společenstev

organizace rostlinných společenstev Univerzita Palackého v Olomouci Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP: rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů CZ.1.07/2.2.00/28.0158

Více

2.5 [T1] Louky a pastviny

2.5 [T1] Louky a pastviny 2.5 [T1] Louky a pastviny Biotop: T1.1 Mezofilní ovsíkové louky Přírodní stanoviště: 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří Biotop: T1.2 Horské trojštětové louky Přírodní stanoviště: 6520 Horské

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 9/2010 Srpen 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biotop louky a pastviny Málokterá společenstva jsou tak závislá na lidské činnosti jako luční porosty.

Více

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Martin Lošák, Magdalena Ševčíková OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Více

Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí I. a II. zóny Krkonošského národního parku

Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí I. a II. zóny Krkonošského národního parku NOVÁK J. 2007: Vliv rekreačních objektů na přírodní prostředí I. a II. zóny Krkonošského národního parku. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen

Více

OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ ve vztahu k agro-environmentálním opatřením

OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ ve vztahu k agro-environmentálním opatřením OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ ve vztahu k agro-environmentálním opatřením Jan Gaisler Vilém Pavlů Jan Mládek Michal Hejcman Lenka Pavlů Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně, 2011 Uplatněná

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

1.1 Sběr r dat bez prostorové struktury ití transektů. 1.3 Využit ití prostorových sítís 2. Experimentáln 2.1 Pseudoreplikace

1.1 Sběr r dat bez prostorové struktury ití transektů. 1.3 Využit ití prostorových sítís 2. Experimentáln 2.1 Pseudoreplikace METODY SBĚRU DAT PŘI P STUDIU VEGETACE: OBSERVAČNÍ A EXPERIMENTÁLN LNÍ PŘÍSTUP MICHAL HEJCMAN Fakulta životního prodtřed edí Česká zemědělsk lská univerzita v Praze METODY SBĚRU DAT PŘI P I STUDIU VEGETACE

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic

Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic Acta rerum naturalium 5: 207 228, 2008 ISSN 1801-5972 Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic Flora and vegetation of the Toužínské stráně nature monument near the town of Dačice LIBOR

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral Floristic and vegetation research at the Zhejral reserve ESTER HOFHANZLOVÁ 1,2, LIBOR EKRT 1 1 Katedra botaniky, Biologická

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Příspěvek k flóře Osoblažska. -Zuzana Mruzíková 2012

Příspěvek k flóře Osoblažska. -Zuzana Mruzíková 2012 Příspěvek k flóře Osoblažska -Zuzana Mruzíková 2012 Osoblažsko Moravskoslezský kraj - okres Bruntál mezofytikum - fytochorion 74.a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (v síť. mapování: 5672 c, 5771 a, b,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina

Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina Bohemia centralis, Praha, 30: 175 192, 2010 Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina Flora and vegetation outline of the proposed Site of Community Importance Kačina Michal Štefánek

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO

PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO ROBUST 2004 c JČMF 2004 PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO Milena Kovářová Klíčová slova: Mokré Louky, klimatologie, stanice meteorologická, ekosystém mokřadní, teplota vzduchu,

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

ZAJÍMAVÝ VÝSKYT SVEŘEPU BEZBRANNÉHO (BROMUS INERMIS LEYSSER) NA LOKALITĚ BÝVALÝCH JESTŘÁBÍCH BUD V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH

ZAJÍMAVÝ VÝSKYT SVEŘEPU BEZBRANNÉHO (BROMUS INERMIS LEYSSER) NA LOKALITĚ BÝVALÝCH JESTŘÁBÍCH BUD V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 171-176 ISSN 1212-1460 ZAJÍMAVÝ VÝSKYT SVEŘEPU BEZBRANNÉHO (BROMUS INERMIS LEYSSER) NA LOKALITĚ BÝVALÝCH JESTŘÁBÍCH BUD V ZÁPADNÍCH KRKONOŠÍCH The interesting occurrence

Více

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Bohemia centralis, Praha, 28: 49 116, 2007 Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Vegetation and flora of the Velká hora Hill (Bohemian Karst) present state and analysis

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024 Plán péče o přírodní památku Chvalský lom na období 2010-2024 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Chvalský lom Kategorie PP Evidenční

Více

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2:

Foto 1: Photo1: Foto 2: Photo 2: Foto 1: Vrch Litice se stejnojmenným hradem v jádru meandru Divoké Orlice; pohled od SSV (k článku na str. 3). Photo1: Litice hill with Litice castle in the meander core of the Divoká Orlice River; view

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě

Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhuvalerianasimplicifolia na Moravě RNDr. Alena Hájková Frýdek - Místek Ing. Zdenka Prymusová Ostravské muzeum Karpatské druhy na SV Moravě překračující orografické

Více

Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří

Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří Mykocenologický průzkum Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří Evaluation of the distribution of the vascular plants on hedgerows and terraces

Více

Registrované VKP Chudákovské sady

Registrované VKP Chudákovské sady Registrované VKP Chudákovské sady Návrh zemědělského hospodaření na území vybraného registrovaného VKP prezentace pro obhajobu akreditačního projektu obor: Ochrana krajiny Úvod obhajoba projektu je zároveň

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb.

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb. Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno Zákona č. 114/1992 Sb. Ochranu přírody a krajiny upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Oba právní předpisy byly

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země

Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země Posouzení vhodnosti měřící techniky a využití dat pro pozemní kalibraci dat dálkového průzkumu Země The evaluation of convenience of measurement apparatures and the usage of data for remote sensing Jakub

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Published November 10, 2009 Klapalekiana, 45: 145 149, 2009 ISSN 1210-6100 Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Neuropterida and Mecoptera of the Soutok

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000

Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000 Metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000 Cíl snímkování Pro péči o chráněná území je monitoring významným zdrojem poznatků,

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny

Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny Úvod Česká republika představuje 78 tisíc km 2 přírodně nesmírně pestrého území. V první řadě se jedná o centrální evropské rozvodí. Tři

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více