VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 9

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Obsah MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ...4. IDENTIFIKACE...8. Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad...8. Stručná charakteristika programu.... PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU.... Dosažený pokrok a jeho analýza.....a) Informace o fyzickém pokroku operačního programu.....b) Finanční údaje...5..c) Informace o rozpisu využití fondu...8..d) Pomoc podle cílových skupin...3..e) Vrácená nebo znovu použitá pomoc f) Kvalitativní analýza Informace o souladu s právními předpisy Společenství Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v čl. 6 odst. písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 83/ Personální zajištění Monitorovací systémy Ostatní problémy Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Vnější změny s dopadem na provádění programu Změny v provádění programu Případná podstatná změna podle článku 57 nařízení (ES) č. 83/ Doplňkovost s jinými nástroji Opatření k monitorování Monitorovací systém Indikátorová soustava Evaluační aktivity Případná národní výkonnostní rezerva PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění...4

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prioritní osa Dosažení cílů a analýza pokroku A) Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy B) Kvalitativní analýza Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění TECHNICKÁ POMOC Obecné informace Příprava projektů TA realizovaných v roce Realizace projektů TA v roce Příprava projektů TA na rok Čerpání finančních prostředků TA INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE Obecný popis komunikačních aktivit Konkrétní realizace...3 3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Seznam použitých zkratek AO Auditní orgán BENEFIT7 webová žádost CBA Cost Benefit Analysis Analýza nákladů a přínosů CHJ Centrální harmonizační jednotka CPT Cost Per Thousand cena za zasažení jednoho tisíce posluchačů cílové skupiny CR cestovní ruch CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR CZK Česká koruna, měnová jednotka České republiky ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad EIA Environmental Impact Assessment posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování záměrů) EK Evropská komise EKO Ekonomický odbor Severozápad ERDF European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj ES Evropské Společenství EU Evropská unie EUR euro, měnová jednotka Evropské unie GPS Global Positioning System polohový družicový systém HDP Hrubý domácí produkt HR Human resources lidské zdroje ICT Information and Communication Technology Informační a komunikační technologie IOP Integrovaný operační program IPRM Integrovaný plán rozvoje města IS informační systém MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MONIT7+ Informační systém Řídícího orgánu ROP Severozápad MSC7 Monitorovací systém Central 7-3 MV ROP SZ Monitorovací výbor ROP Severozápad Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 NČI Národní číselník indikátorů NOK Národní orgán pro koordinaci NPR Národní program reforem České republiky NSRR Národní strategický referenční rámec NUTS Územně statistická jednotka v rámci Evropského Společenství (z francouzského La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) OA Odbor auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OAP Oddělení administrace projektů Územního odboru realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OKŘ Odbor kanceláře ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OMA Odbor monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OMEŘ Odbor metodického řízení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OP oblast podpory OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPVK Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost OTAP Odbor technické asistence a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší PAS Pověřený auditní subjekt PCO Platební a certifikační orgán PO prioritní osa PPP Public Private Partnership veřejnoprávní partnerství PT prioritní téma ROP regionální operační programy ROP SZ Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad RP rovné příležitosti RR SZ Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad ŘO Řídící orgán SEA posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování koncepcí) SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SROP Společný regionální operační program SRN Spolková republika Německo SŠ střední škola TA Technická asistence

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 TOP tématický operační program ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚORP Územní odbor realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ÚRR SZ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad VRR Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ŽKV železniční kolejová vozidla pro osobní dopravu ŽP životní prostředí 3

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Rok 9 byl významný tím, že se v tomto roce ve větší míře rozběhla vlastní realizace ROP SZ. Zatímco v roce 8 byly vyhlášeny pouze 4 výzvy, v roce 9 bylo vyhlášeno celkem 8 výzev (resp. výzev včetně těch, které byly vyhlášeny ještě v roce 8), z nichž 3 byly plně zadministrovány od vyhlášení výzvy až po uzavření smluv s vybranými žadateli/příjemci. U dvou výzev byl zaznamenán převis podaných projektů nad vyhlášenou alokací (podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 3 Provádění dle prioritních os). Manažerské shrnutí tab. č. : Přehled výzev ROP SZ Pořadí výzvy Datum zahájení výzvy Celkem Datum ukončení výzvy Typ výzvy Oblast podpory..9 kolová., 3., (.) (4.9.9) (průběžná).3,.,.,.3.9 kolová 4., kolová kolová kolová.3, průběžná 5., průběžná kolová průběžná kolová 3. Alokace na výzvu v EUR Kurz Podané projektové žádosti počet v EUR Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet v EUR ,, , , 73643,, , ,66, 69894, 4968, 37798, , , , 5, ,,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, , , , , 53934, , ,, , ,3,, ,,,,, 5559,9 Zdroj: MSC7, IS MONIT7+ stav k 7.., použit kurz EUR/CZK 6,4 Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory. je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. a kurz EUR/CZK není uveden). U finančních částek Podané projektové žádosti a Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou byl použit kurz EUR/CZK 6,4. Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou jsou uvedeny od stavu P4 Projekt schválen k financování a zahrnují i tzv. negativní stavy. V roce 9 již byly proplaceny některé prostředky příjemcům dotace, a to ve výši cca 44 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Nejvyšší podíl proplacených prostředků byl u oblasti podpory.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů a 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Část těchto prostředků byla v roce 9 také certifikována, a to ve výši 4,7 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). 4

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Manažerské shrnutí tab. č. : Reálný pokrok ROP SZ za rok 9 (v EUR) Oblast podpory...3 Prioritní osa.. Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ Alokace 73 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) a) v EUR počet 5345, , , , 38684, , , , 9375, , , , , , , 56, , , 9 Ukončené projekty v roce 9 b) v EUR % b/a počet ,36 5,6 3984,, ,55 33, ,9 4,9 8738,79, ,87, ,66, ,43 8, ,34 4, ,77,5,, 7953,6 33,5 5595, 44, ,6 3, ,36 8,7 3374,4 6, ,6 5, , 6,9 5 c) v EUR % c/a,,,,,,,,,, ,66, ,66, ,4,8,, 37749,4,5 4845,38, ,9 4,4 467,7, ,84,6,,,,,, 7976,74,8 Proplacené prostředky příjemcům d) v EUR % d/a 64687,98, ,,8 7476,7 6,5 6867,5 6,47 674,4, ,64 4, ,68 4,5 3639, 6,3,, 3639, 4,4 998,, ,68 5, 48979,55, ,33,7 3497,58 8,9 399,9 5, ,48 6, ,66 5, Certifikované prostředky předložené EK e) v EUR % e/a,,,,,,,,,,,,,, ,9 4,8,, ,9, ,5, ,96 4,78 89,5, ,6, ,35 4,58 546,73 4, ,8, ,33,68 Zdroj: MSC7, IS MONIT7+ stav k 7.., použit kurz EUR/CZK 6,4 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování veřejné prostředky celkem od stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. Podrobné vyhodnocení výsledků jednotlivých výzev, včetně rozboru chyb v předkládaných projektech a souvisejících opatřeních přijatých na straně ŘO ROP SZ, je k dispozici v kapitole 3 Provádění podle prioritních os. Zde jsou také uvedeny podrobnější specifikace projektů a informace o vztahu vybraných projektů v členění dle jednotlivých oblastí podpory k partnerství, horizontálním tématům, earmarkingu a k vazbě na NSRR. Po ukončení výzvy č. 5 ROP SZ byla ŘO ROP SZ zpracována interní analýza jejích výsledků, na základě které byly zjištěny závěry v oblasti absorpční kapacity u vybraných oblastí podpory, se kterými ŘO ROP SZ pracoval v rámci následujících výzev. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole..f) Kvalitativní analýza. Významná byla i zjištění vztahující se ke kvalitě projektů, resp. nakolik vybrané projekty přispívají k naplňování cílů ROP SZ. Vzhledem k tomu, že v naprosto převažující množině projektů schválených v roce 9 byla zjištěna střední až silná vazba mezi aktivitami projektů a cíli ROP SZ a NSRR, je to důležitá zpětná vazba o kvalitním nastavení výběrových kriterií ROP SZ. Důležitá informace vyplynula i z analýzy plnění pravidla n+/n+3 pro alokaci roku 7. Z predikcí, které ŘO ROP SZ pravidelně vypracovává, vyplývá, že by měl být do certifikace v říjnu proplacen objem žádostí o platbu odpovídající alokaci 7. 5

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Manažerské shrnutí graf č. : Naplňování pravidla n+, n+3 pro rok 7 (v EUR), , ,9 8, 6, Alokace 7 Zálohy z EK + žádosti o platbu z EK 4,,, Zdroj: MSC7 stav k 7.. V následující tabulce jsou uvedeny prostředky vyplacené v rámci zálohových plateb. Manažerské shrnutí tab. č. 3: Finanční údaje za všechny prioritní osy v EUR Výdaje zaplacené Výdaje zaplacené příjemcem Příslušný subjektem zahrnuté v příspěvek z odpovědným za žádostech o platby veřejných zdrojů platby příjemcům zaslaných ŘO 6867,5 6867,5 6867, , , , , , , , , , , 3639, 3639, 35948, , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Celková částka obdržená od EK Prioritní osa 67588,6 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa 96954,9 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,9 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,6 - z toho výdaje typu ERDF Prioritní osa ,64 - z toho výdaje typu ERDF Celkový součet ,9 Úhrn v regionech bez přechodné podpory v , , , ,9 celkovém součtu Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF Zdroj: MSC7, IS MONIT7+ stav k 7.., použit kurz EUR/CZK 6,4 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za veřejné prostředky celkem (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky). U celkových částek vyžádaných od EK nelze použít jeden kurz výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci. 6

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Významnou aktivitou v roce 9 bylo i soustavné a systematické zlepšování funkčností monitorovacích systémů. Vzhledem k jejich důležitosti jako monitorovacího, informačního a analytického nástroje nezbytného i pro kvalitní rozhodování považuje ŘO ROP SZ tuto oblast za klíčovou pro další úspěšnou implementaci ROP SZ. Proto ŘO ROP SZ velmi uvítal zásadní změnu k lepšímu během roku 8, která se týkala zejména stability a kapacity informačních monitorovacích systémů, ale i vyššího podílu funkcionalit, výstupních sestav a automatických algoritmů a tudíž i vyšší uživatelské přívětivosti. Podrobnější informace jsou k dispozici v kapitole.7 Opatření k monitorování. Další problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění jsou podrobně specifikované v kapitole.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění. Podrobné informace o projektech realizovaných v rámci technické asistence přináší kapitola 4 Technická pomoc a kapitola 5 Informování a propagace. Řada aktivit realizovaných v roce 9 se týkala oblasti evaluací (podrobné informace v kapitole.7 Opatření k monitorování), publicity a komunikace se žadateli (podrobné informace v kapitole 3 Provádění podle prioritních os a v kapitole 5 Informování a publicita). 7

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9. IDENTIFIKACE OPERAČNÍ PROGRAM Dotčený cíl VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ Konvergence Dotčená způsobilá oblast CZ4 Programové období 7-3 Číslo programu (CCI) 7CZ6PO8 Název programu Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Rok, za nějž se zpráva podává 9 Datum schválení výroční zprávy Monitorovacím výborem Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad Region soudržnosti Severozápad je situován ve střední Evropě v České republice na hranici se Spolkovou republikou Německo. V rámci ČR sousedí s regiony Jihozápad, Střední Čechy a Severovýchod, na severu a západě potom se Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko (SRN). Obr. č. : Region soudržnosti Severozápad na mapě ČR Liberecký Ústecký Severozápad Královehradecký Karlovarský Hl.m. Praha Středočeský Pardubický Plzeňský Olomoucký Moravskoslezský Vysočina Jihočeský Jihomoravský Zlínský Zdroj: Programový dokument ROP SZ Polohu regionu lze v kontetu střední Evropy hodnotit jako výhodnou. Region leží svojí severovýchodní částí na spojnici významné transevropské rozvojové osy spojující Berlín, Prahu a Vídeň. Výhody plynoucí z polohy regionu soudržnosti jsou ale značně limitovány špatnou dopravní dostupností jak z vnitrozemí, tak vzhledem k nízké propustnosti hranic i ze zahraničí. Pouze malá část regionu soudržnosti podél labské rozvojové osy je propojena s hlavním městem Prahou a vnitrozemím odpovídajícím způsobem dálnicí D8 a I. národním tranzitním železničním koridorem. 8

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 V rámci regionu mají nejeponovanější polohu urbanizovaná území, která leží na dvou hlavních rozvojových osách pánevní, s vysokou koncentrací obyvatelstva a průmyslu, a labské, která je součástí transevropského dopravního koridoru. Severozápad je regionem s vysokou mírou urbanizace. Ve městech žije okolo 8 % celkové populace (oproti 7 % na celorepublikové úrovni) viz indikátory kontetu. Karlovarský kraj vykazuje po Praze největší podíl městského obyvatelstva. Struktura osídlení je polycentrická, tzn. že na rozdíl od jiných regionů nemá Severozápad dominující centrum. Funkci pólů rozvoje tak plní šest velkých měst s 5 obyvateli. Tab. č. : Póly rozvoje Město obyvatel (k.. 6) Ústí nad Labem Most Děčín Teplice 5 Karlovy Vary Chomutov 5 7 Zdroj: ČSÚ k.. 6 Následující souhrnná tabulka uvádí základní charakteristiky regionu soudržnosti Severozápad, České republiky a rovněž také srovnání uvedených ukazatelů se zeměmi EU. Tab. č. : Základní charakteristiky regionu soudržnosti Severozápad, v porovnání s EU, ČR (v letech 6-8) Ukazatel/Území EU (7) ČR obyvatel k 3.. (mil. obyv.) 465,6 468,3 47,6,3,4,5,3,4,4 Hustota obyvatelstva na km HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 5) HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR 6 7 Region Severozápad HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR (% z EU 5) Meziroční nárůst HDP (%) 3,,9,8 6,8 6,,5 4,9,8,5 64,9 65,8 66,3 55, 55,6 55,9 53, 53, 54,4 8, 7, 7, 7, 5,3 4,4, 9, 7,8 4,5 4,4 3,7 3,6 3,3,6,3,4 Míra zaměstnanosti (%) Míra nezaměstnanosti (%) Struktura zaměstnanosti dle sektorů - zemědělství 4,6 9

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 - průmysl 4,7 4,6 4,6 4, 4, 4,6 4, 4,8 4, - služby 7,7 7,9 7, 56,3 56, 56, 55,4 54,9 55,3 Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní propočty k Graf č. : Vybrané statistické ukazatele porovnání EU, ČR, region Severozápad (rok 8) EU (5) ČR Region Severozápad 4 3 HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 5) Zaměstnanost průmysl Zaměstnanost služby Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní propočty k Graf č. : Vybrané statistické ukazatele porovnání EU, ČR, region Severozápad (rok 8) 8, 6, EU (5) ČR Region Severozápad 4,,, Meziroční nárůst HDP (%) Míra nezaměstnanosti (%) Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní propočty k 3.. 8

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní stránce člení na kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí na okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). V regionu žije asi,3 milionu obyvatel, což představuje přibližně / populace ČR. Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění 3 osob/km se rovná celostátnímu průměru. Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. Obr. č. : Přehled vybraných měst v regionu dle počtu obyvatel Zdroj: Programový dokument ROP SZ Polycentrický charakter osídlení pak zdůrazňuje význam dopravy mezi jednotlivými městy. Pro celý region soudržnosti Severozápad má zásadní význam doprava z rozptýleného zbytku malých sídel do velkých a středních měst, tedy do měst s více než 5 obyvateli, respektive s až 3 obyvateli. Skutečnost, že s výjimkou Ústí nad Labem (94 98 obyvatel) jsou ostatní póly rozvoje relativně malé ( obyvatel), vede k závěru, že význam městské dopravy ve srovnání s životně důležitou rolí meziměstské dopravy je relativně menší. V případě regionu soudržnosti Severozápad lze současnou mobilitu pracovní síly hodnotit jako nedostatečnou a označit ji za jednu z hlavních překážek růstu konkurenceschopnosti regionu soudržnosti jako celku. Nízká mobilita pracovní síly dále negativně ovlivňuje efektivitu již realizovaných investic. Koncentrace těžkého průmyslu v centrálních oblastech regionu způsobila v minulosti vážné zhoršení životního prostředí, velice špatná byla po dlouhou dobu zejména kvalita ovzduší. Ačkoli se situace po roce 99 výrazně zlepšila díky investicím do plynofikace a do odsíření a prachových filtrů v průmyslových zdrojích (zejména severovýchodní část regionu), region má stále negativní image poškozeného území, což je jedním z limitujících faktorů pro získávání

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 zahraničních investorů a pro rozvoj cestovního ruchu. Negativní vlivy se nepříznivě projevují na zdravotních, sociálních a demografických charakteristikách zdejší populace. Přestože v minulých letech došlo k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů zejména v pánevních oblastech regionu. V územích devastovaných těžbou nerostů a v oblastech poničených imisemi škodlivin (lesy) dochází k rekultivaci a revitalizaci. Navrácení ekologické stability čeká též intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu (zejména okresy Louny a Litoměřice). Transformace ekonomiky a restrukturalizace výroby po roce 989 vedly mj. k rozsáhlým změnám odvětvové struktury a ke změnám v rozmístění hospodářských aktivit ekonomické základny regionu. Ve stejném období došlo také k výraznému snížení zaměstnanosti v priméru a částečně i sekundéru, vzrostla zaměstnanost ve službách. Ekonomická váha regionu soudržnosti Severozápad byla v minulosti výrazně nadprůměrná. Tento region patřil k vysoce průmyslovým regionům s důrazem především na těžbu nerostných surovin, energetiku a další odvětví těžkého průmyslu (např. strojírenství a chemický průmysl) a na zemědělskou velkovýrobu. Tyto činnosti měly řadu negativních dopadů na kvalitu životního a sociálního prostředí, na sídelní strukturu a vzdělanostní strukturu obyvatel velké části regionu. Velkovýrobní způsob v průmyslu, zemědělství, těžbě a energetice vedl k postupnému zhoršování životního prostředí a krajiny. Přechod od hlubinné těžby uhlí a kaolinu na těžbu povrchovou navíc vedl k devastaci rozsáhlých území, která v tomto regionu soudržnosti pokračuje i nadále. I přes postupnou rekultivaci a revitalizaci území po těžbě zaujímají prostory těžby stále významné plochy v centrálních částech regionu soudržnosti Severozápad. Převážná část území se v současné době řadí mezi tzv. regiony se soustředěnou podporou státu, které se dále dělí na 3 typy dle charakteru postižení (strukturálně postižené, hospodářsky slabé, s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností). Tyto regiony byly pro období 7-3 vymezeny na základě usnesení vlády ČR č. 56 ze dne Stručná charakteristika programu ROP SZ je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 7-3. ROP SZ byl schválen EK dne usnesením C (7) 68/ od 4//7 CCI 7CZ6PO8. Při definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP SZ a z obecných principů směřování ke zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu, to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie ROP SZ vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů, a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší konkurenci projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. Strategie není navrhována jako izolovaný materiál, ale jako komplementární nástroj, který vychází z priorit a strategie NSRR a využívá a doplňuje priority a intervence navrhované v rámci jednotlivých sektorových (tematických) i územních programů. ROP SZ svým zaměřením přímo navazuje na následující priority NSRR: rozvoj udržitelného cestovního ruchu (I. Strategický cíl), zlepšení dostupnosti dopravou (III. Strategický cíl), rozvoj městských oblastí (IV. Strategický cíl), rozvoj venkovských oblastí (IV. Strategický cíl). Vazby jednotlivých oblastí podpory ROP SZ na konkrétní priority NSRR ukazuje následující tabulka. Tab. č. 3: Vazby oblastí podpory ROP SZ na priority NSRR Oblast podpory...3 I. Strategický cíl - Konkurenceschopná česká ekonomika Konkurenceschopný podnikatelský sektor Podpora kapacit výzkumu a vývoje pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství II. Strategický cíl - Otevřená, fleibilní a soudržná společnost Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Rozvoj informační společnosti Smart administration III. Strategický cíl - Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl - Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Pozn.: slabá vazba, - střední vazba Zdroj: Programový dokument ROP SZ Strategie ROP SZ vychází rovněž z obnovené Lisabonské strategie, respektive NPR, jehož prostřednictvím je Lisabonská strategie realizována. ROP SZ podporuje cíle obnovené Lisabonské strategie v oblastech zvyšování atraktivity území regionu soudržnosti Severozápad pro podnikání zejména zlepšením regionální dopravní infrastruktury a dostupnosti jednotlivých částí regionu a zlepšením prostředí ve městech. Dále přispěje ke zlepšování podmínek pro vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání a zlepšení zdravotní a sociální péče prostřednictvím budování infrastruktury těchto služeb. Zaměření ROP SZ je rovněž významně propojeno s podoblastmi NPR: Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí, zavádění inteligentních systémů pro řízení dopravy a dopravního provozu, zvyšování podílu železniční dopravy na přepravním trhu a zvyšování územní mobility a Udržitelné využívání zdrojů. 3

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Tab. č. 4: Vazby prioritních os a oblastí podpory ROP SZ na priority Lisabonské strategie, resp. NPR Oblast podpory Makroekonomická stabilita a udržitelný růst Podnikatelské prostředí Výzkum a vývoj, inovace Udržitelné využívání zdrojů Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí Fleibilita trhu práce Začleňování na trhu práce Vzdělávání Pozn.: slabá vazba, - střední vazba, silná vazba Zdroj: Programový dokument ROP SZ K dosažení globálního cíle ROP SZ navrhuje strategie ROP SZ realizaci cílených investic, které pomohou nastartovat proces postupné adaptace a modernizace zejména urbanizovaných městských center regionu jako základních oblastí s rozvojovým potenciálem, jejichž rozvoj bude přínosem pro celý region. Novým nástrojem umožňujícím koncentraci prostředků k modernizaci a adaptaci největších měst jako rozvojových pólů regionu je Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). IPRM jako soubor vzájemně časově a obsahově provázaných akcí (projektů) se zaměřuje na podporu a řešení problémů: Deprivovaného území s koncentrací negativních jevů, jako je vysoká nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení, atd.; Území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být použit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny; Tématicky vymezené oblasti města, zejména oblast veřejné dopravy. Současně s regenerací fyzického a sociálního prostředí jsou intervence zaměřeny na zlepšení vnější a vnitřní dostupnosti regionu a jeho dopravní obslužnosti tak, aby z ní měli prospěch všichni obyvatelé regionu i jeho návštěvníci. Podpora ROP SZ soustředěná na zlepšení dostupnosti a obslužnosti vytvoří podmínky pro vyšší mobilitu obyvatelstva (včetně pracovní síly) i pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu. Pro zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj urbanizovaných center regionu je potřeba zaměřit intervence rovněž na restrukturalizaci a modernizaci jejich zázemí tvořeného především neurbanizovanými venkovskými oblastmi, s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj občanské vybavenosti těchto oblastí spolu s podporou rozvoje místních komunit a občanských iniciativ. Strategie ROP SZ se zaměřuje rovněž na cílené intervence směřující k vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Rozvoj cestovního ruchu by přitom měl přispět jak k vytvoření pracovních příležitostí ve venkovských oblastech regionu, tak k vyšší diverzifikaci ekonomické základny, a tím i ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti regionu. V tomto kontetu byly definovány následující cíle ROP SZ. zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. Globálním cílem ROP SZ je sociálních struktur regionu jako podnikání a život obyvatel. jeho konvergenci k průměrné 4

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP SZ: Specifický cíl I Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel; Specifický cíl III Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP SZ 5 prioritních os, které se následně člení do oblastí podpory. Celková alokace ROP SZ z prostředků ERDF činí EUR. Celkové zdroje ROP SZ, včetně národních zdrojů, činí EUR. Celková finanční alokace ROP SZ je do jednotlivých prioritních os a oblastí podpory rozdělena dle poměrů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. č. 5: Procentní finanční alokace do úrovně jednotlivých oblastí podpory Prioritní osa Podíl oblasti podpory na prioritní ose Podíl oblasti podpory na ROP 4,95% 7,% 6,%,37% 3,4%,38%,%,44% 9,% 3,9% 68,55% 3,8% 3. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 3,45%,68% 4. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 6,5%,95% 3,49% 5,83% 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 7,%,34% 5. Podpora implementace ROPSeverozápad 78,%,%,%,59% Oblast podpory Podíl prioritní osy na ROP. Podpora rozvojových pólů regionu Prioritní osa Regenerace a rozvoj měst. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 39,86%.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Prioritní osa Integrovaná podpora místního rozvoje. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 4,36%. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní významu obslužnost Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 5 Technická asistence 4. Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 5. Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity 33,96% 9,%,7% Zdroj: Programový dokument ROP SZ Rozdělení prostředků plně reflektuje jak strategii programu samotného, tak postavení programu ve vztahu k ostatním operačním programům, včetně Programu rozvoje venkova. Hlavní a stěžejní prioritní osou celkové strategie ROP SZ je Regenerace a rozvoj měst. Tato skutečnost byla promítnuta i do návrhu finančního plánu, který na tuto oblast vyčleňuje významnou část finančních prostředků programu. 5

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka. Tab. č. 6: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (údaje v EUR) Číslo prioritní osy Ce lkem Fond/míra Příspěve k M íra spolufinancování Národní zdrojecelkové zdroje Společenství spolufinancov ání vztahov ána k ERDF/veřejným Regenerace a rozvoj m ěst ,% výdajům Integrovaná podpora m ístního ERDF/veřejným ,% rozvoje výdajům Dostupnost a dopravní ERDF/veřejným ,% obslužnost výdajům Udržitelný rozvoj cestovního ERDF/veřejným ,% ruchu výdajům ERDF/veřejným Technická asistence ,% výdajům 85,% Název prioritní osy Zdroj: Programový dokument ROP SZ Graf č. 3: Finanční alokace příspěvku ERDF pro jednotlivé prioritní osy ROP SZ Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence Zdroj: Programový dokument ROP SZ Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu. Nejdůležitějším aspektem ROP SZ je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však bude nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplení vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu. 6

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Graf č. 4: Vazby mezi cíli a prioritními osami ROP SZ Globální cíl ROP Severozápad Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU/ ČR Specifický cíl I Moderní a atraktivní města, představující hybnou cílu ekonomického rozvoje regionu Specifický cíl II Venkovské oblasti, využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života svých obyvatel Priorita P 3 Priorita P Priorita P Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Hlavní cíl priority: Z výšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu Hlavní cíl priority : Oživení a rozvoj venkovských oblastí realizací místních integrovaných projektů Dostupnost a obslužnost regionu Hlavní cíl priority : Zlepšení napojení regionu na okolní prostor, zajištění účinného vnitřního propojení a jeho efektivní dopravní dostupnosti Specifický cíl III Dostupný region umožnující efektivní mobilitu svých obyvatel Priorita P4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Hlavní cíl priority : Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj CR v regionu Priorita P5 Technická asistence Zdroj: Programový dokument ROP SZ V rámci ROP SZ jsou příjemci podpory definováni zvlášť pro každou oblast podpory. Kategorie příjemců zůstávají od roku 8 beze změn. Bližší legislativní vymezení jednotlivých příjemců je aktualizováno při změnách legislativy. Příjemce podpory z ROP SZ definuje následující tabulka, přičemž upřesnění způsobilosti jednotlivých kategorií příjemců podpory v rámci prioritních os, respektive oblastí podpory, obsahuje Prováděcí dokument ROP SZ (viz 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2011 Obsah Seznam pouţitých zkratek... 4 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 7 1. IDENTIFIKACE...10 1.1 Stručná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 9 Obsah MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ...4. IDENTIFIKACE...8. Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad...8.

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2013 Obsah Seznam použitých zkratek... 4 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 1. IDENTIFIKACE...10 1.1 Stručná charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2014 Obsah Seznam použitých zkratek... 4 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 1. IDENTIFIKACE...11 1.1 Stručná charakteristika

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2010 Obsah Seznam pouţitých zkratek... 4 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 7 1. IDENTIFIKACE...10 1.1 Stručná charakteristika

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2010 Obsah MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 7 1. IDENTIFIKACE...10 1.1 Stručná charakteristika regionu soudrţnosti Severozápad...10

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 27 Obsah 1. Identifikace operačního programu...4 1.1 Základní údaje o programu...4 1.2 Základní charakteristika programu

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Petr Achs,

Petr Achs, ROP Severozápad 2007-13 Petr Achs, petr.achs@nuts2severozapad.cz Obsah Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Základní informace o ROP Prioritní osy a jednotlivé oblasti podpory

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2012 Obsah Seznam pouţitých zkratek... 4 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 7 1. IDENTIFIKACE...10 1.1 Stručná charakteristika

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2 ke dni 3. 2. 2 OBSAH 2

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více