1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah"

Transkript

1 1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost 4/ Nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy 5/ Popište postup při výměně kola 6/ Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? 7/ Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu. 8/ Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru vozidla a signalizaci poruch během jízdy. 9/ Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí motoru. 10/ Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jak lze ovlivnit jeho životnost. 11/ Spojka 12/ Převodovka a k čemu slouží synchronizace 13/ Tlumiče pérování 14/ Kontrola množství brzdové kapaliny a její doplnění. Co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému 15/ Posilovač brzd 16/ Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou 17/ Nejčastější projevy nesprávné geometrie nápravy vozidla 18/ Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost 19/ Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění 20/ Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek osvětlení vozidla. 21/ Vyjmenujte povinné vybavení osobního vozidla - vyhláška 102/1995 Sb. 22/ Popište účel ABS na vozidle a kontrolu jeho správné funkce 23/ Popište postup při připojení tažného lana 24/ Popište postup při připojování přívěsu 25/ Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla

2 1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou -stav základních náplní, tj. mnoţství oleje v motoru, chladící kapaliny a brzdové kapaliny (při nedostatečném mnoţství je nutné dolít) a náplní do ostřikovačů oken (čelního a zadního skla) -funkci a čistotu osvětlení vozidla (obrysová, potkávací, dálková, brzdová, směrovky, osvětlení SPZ, světlo zpětného chodu, mlhovky) -zda má auto platnou technickou kontrolu podle známky na zadní SPZ (zde uvedeny i emise) -stav pneumatik a jejich nahuštění (např. Octavia - přední - 2atmosféry, zadní - 2,2atmosféry) -pneu - nahuštěnost - dle určení výrobce NEBO dle servisní kníţky. Údaje jsou uvedeny na víčku od nádrţe (zevnitř) > tam je samolepka > a na ní základní hodnoty -dezén - min 1,6mm po celém obvodu pneumatiky -nepoškozenost - ţádné trhliny, praskliny, lysiny -!!! kontrola VŠECH PĚTI pneu!!! POZOR - rezerva má být nahuštěna na NEJVYŠŠÍ tlak předepsaný výrobcem (2,5atmosfér) -kolo - hrany disku=ráfky - nesmí mít defekty -upevnění šroubů (kdyţtak dotáhnout) -ventilky - zrezlý, pokroucený, skříplý -zástěrky - lapače nečistot -zda z auta nic nevytéká, nekape -čistotu skel -nesmí být poškozeno čelní sklo - praskliny, skelní pavučiny -kontrola SPZ -zda má vozidlo úplnou povinnou zákonnou výbavu 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky Tlak vzduchu v pneumatikách je stanoven výrobcem vozidla a hloubka dráţek dezénu pneumatik je obecně stanovena Vyhláškou č. 102/1995 Sb. Ministerstva dopravy (1,6mm minimálně). Tlak vzduchu zkontroluji následovně: -sejmu (vyšroubuji) krycí matku ventilku -nasadím na ventilek měřič tlaku vzduchu, krátce podrţím a po sejmutí měřiče zkontroluji stav -při nedostatečném nahuštění nasadím na ventilek hadici k huštění pneumatik a dohustím pneumatiku -nasazením měřiče tlaku zkontroluji stav a případně ještě pneumatiku dohustím nebo tlak upustím (zmáčknutím jehly ventilku) -při správném tlaku zkontroluji, zda vzduch ventilkem neuniká (poslechem, navlhčeným prstem) -našroubuji krycí matku ventilku Kontrola hloubky drážek dezénu: -hloubku dráţek kontroluji na několika místech pneumatiky -kontrolované místo nejprve očistím -nasadím měřič dráţky dezénu a na ukazateli zjistím, zda hloubka dráţky odpovídá poţadovanému rozměru (pokud je hloubka menší neţ 1,6mm, je nutné pneumatiku neprodleně vyměnit) Kontroluji všech 5 pneumatik. 3/ Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost Kontrola kol obsahuje: -kontrolu disku kol /ráfek/ -kontrolu pneumatik Kontrola disku kol /ráfku/: -dotaţení šroubů upevnění kola -nepoškozenost (hrany disku nesmí mít defekty) - např. ohnutí ráfku naraţením -nadměrná koroze Kontrola pneumatik: -stav tlaku pneumatik -stav hloubky dráţek dezénu -stav ventilku pneumatiky - zda je zrezlý, pokroucený, skříplý -stav pneumatiky z hlediska poškození (trhliny, odchlípnutí běhounu, zapíchnuté předměty, nesprávné ojetí dezénu)

3 Faktory ovlivňující životnost kol a pneumatik: -kol a disků -péče o čistotu -kontrola dotaţení šroubů -kontrola mechanického poškození (např. při nárazech) -pneumatik -správné huštění a pravidelná kontrola tlaku -seřízení geometrie vozidla a vyváţení kol -stav tlumičů pérování vozidla a řídícího ústrojí (vůle řízení) -neţádoucí nárazy na pneumatiky -neţádoucí prudké brzdění a rozjezdy vozidla -důleţitá je pravidelná kontrola -hlídat terén, po kterém jedu, a volit správnou techniku jízdy - pozor na kanály, výmoly -v dobrém stavu musí být také tlumiče 4/ Nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy -nesprávný stav tlaku - podhuštění nebo přehuštění >> (znak >> znamená způsobuje") ojetí dezénu na vnější nebo vnitřní části běhounu pneumatiky -mechanické poškození >> trhliny, odchlípnutí dezénu -špatná geometrie náprav vozidla >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatný stav řízení a řídícího ústrojí >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatný stav tlumičů pérování vozidla >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatně vyváţená kola >> nerovnoměrné ojetí dezénu Uvedené příčiny způsobují >> špatnou stabilitu vozidla na vozovce, ujíţdění do stran, kmitání volantu, hlučnost vozidla, nedostatečnou sjízdnost vozovky (při nízké hloubce dezénu). Na co si dát pozor? -na obrubníky, kanály, výmoly -pravidelná kontrola geometrie = seřízení kol (kdyţ se kontrola nedělá, pneu se sjíţdějí) -na 1 nápravu musí být stejné druhy pneu -jezdit s letními pneu v létě a se zimními v zimě -pokud jsou pneu extrémně namáhaný > moţné problémy projevy: -defekty, deformace -auto plave, lítá cikcak -větší hlučnost -cuká volant > navíc - špatným stavem pneu trpí i další díly 5/ Popište postup při výměně kola Je nutné provést tyto úkony: -blinkr ke kraji a poté zapnu výstražná světla (strašně důleţitý úkon, na který před komisařem ani pak v praxi nesmíte zapomenout) -vyndám výstraţný trojúhelník - postavím ho na krajnici v určené vzdálenosti za vozidlem (podle situace - obec, dálnice, apod.) -zajistím vozidlo před samovolným rozjetím - zařadím rychlost, zatáhnu ručku, zaklíním kolo VPŘEDU i VZADU (třeba kamenem) na straně vozidla, kterou NEZVEDÁM -výstraţný trojúhelník - v obci minimálně 50m (kde je to nutné, můţe být i blíţ, např. v nepřehledné zatáčce nebo před křiţovatkou), mimo obec minimálně 100m za vozidlem u krajnice -vyndám zvedák (nesmí se uţívat slovo HEVER, komisaři to nemají rádi), klíč na kola a rezervu -sundám ozdobný (ochranný) kryt kola -povolím šrouby - stačí povolit, nemusím úplně vyšroubovat -nasadím zvedák na příslušné místo k tomu určené výrobcem vozidla (samozřejmě u kola, které měním) -zvedám auto pomocí zvedáku

4 -kdyţ je kolo ve vzduchu, vyndám šrouby -vyměním kolo = kolo sejmu z náboje kola a po očištění uloţím do prostoru pro záloţní kolo, očistím upevňovací šrouby kola -zašroubuju šrouby kola, ale ne nadoraz (dotaţení klíčem na kola provedu kříţem" = tzn. postupně utahuji protilehlé šrouby, kvůli vyváţenosti) -zvedákem spustím vozidlo koly na vozovku, zvedák vyjmu, očistím a uloţím -a teď dotáhnu šrouby nadoraz -dotahujeme KŘÍŢEM - z bezpečnostních důvodů, kvůli souměrnosti a vyváţenosti, aby kolo neházelo" -zkontrolujeme tlak na novém kole > popř. vzduch v pneu upustím nebo dohustím -nandáme kryt -POZOR - po pár kilometrech zastavím a šrouby ještě znovu dotáhnu 6/ Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? U zážehového motoru se zápalná směs benzínu a vzduchu stlačené pomocí pístu (před jeho horní úvratí) zapaluje elektrickou jiskrou mezi kontakty zapalovací svíčky. Zaţehnutí směsi vytvoří tlak, který tlačí na píst, a jeho posuvem směrem dolů se pomocí klikového mechanismu vytváří otáčivý pohyb motoru. Nebo jinak: -ve válci motoru je spalovací prostor, kde dochází k následujícím fázím: -existují čtyři fáze - sání, stlačení, expanze a výfuk -1.fáze - nasaje se benzín se vzduchem v přesném poměru -2.fáze - směs se stlačí pomocí pístu motoru > vzniká obrovský tlak a dochází k zahřívání směsi -kdyţ je směs maximálně stlačená >přeskočí jiskra od zapalovací svíčky > a ta zapálí směs > nastává -3.fáze - expanze > výbuchem vznikne tlak, který tlačí píst, a vzniká pohyb -4.fáze - výfuk U vznětového motoru se nasátý vzduch stlačuje pomocí pístu, přičemţ vzniká vysoká teplota, při které (před jeho horní úvratí) se do spalovacího prostoru (nad píst) vstřikuje pod vysokým tlakem palivo. Tím dojde ke vznícení směsi a tedy tlaku na píst a jeho posuvem směrem dolů se pomocí klikového mechanismu vytváří otáčivý pohyb motoru. Nebo jinak: -ve válci motoru je spalovací prostor, kde dochází k následujícím fázím: -existují čtyři fáze - sání, stlačení, expanze a výfuk -1.fáze - do pístu se nasaje čistý filtrovaný vzduch -2.fáze - stlačení - píst stlačí nasátý vzduch, který se vysoce zahřeje -při maximálním stlačení a vysoké teplotě se dovnitř vstříkne nafta a ta se sama vznítí -3.fáze - expanze -4.fáze - výfuk Rozdíl mezi záţehovým a vznětovým motorem spočívá tedy v tom, ţe: -u zážehového motoru dochází k hoření směsi zapálením (zažehnutím) pomocí jiskry mezi kontakty zapalovací svíčky (pouţívá se benzín, plyn) -u vznětového motoru dochází k hoření směsi vznícením vstříknutého paliva do vysoce stlačeného vzduchu ohřátého tímto na vysokou teplotu (pouţívá se nafta) ** -záţehový - benzín -vznětový - nafta rozdíly: -palivo -zapalování -nafta - vyšší provozní teplota 90 stupňů Celsia, benzín 85 stupňů Celsia -který vydrţí dýl? DIESEL - má silnější stěny motoru, navíc NAFTA je levnější (uvidíme, jak dlouho)

5 7/ Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu: Při kontrole mnoţství oleje (motor NESMÍ být v chodu) se postupuje takto: -a) zkontrolovat stav oleje pomocí měrky (kovová tyčka - ve spodní části je označena ryskami min a max). Vozidlo musí stát na rovině. Měrku vyjmeme ze spodní části bloku motoru, očistíme hadříkem a zasunem. A kam aţ je měrka od oleje špinavá, podle toho poznám hladinu, tedy mnoţství oleje. -b) doplňování oleje motoru se provádí nalitím do nalévacího prostoru (v horní části motoru) po odšroubování nalévací zátky (zpravidla zbarvena červeně). Po doplnění oleje (asi po uplynutí 1 minuty) je třeba zkontrolovat jeho stav pomocí měrky, kterou následně vrátíme do příslušného otvoru v bloku motoru a postup dle potřeby opakujeme. Po dosaţení správného stavu oleje namontujeme nalévací zátku. Optimální hladina stavu oleje je přibliţně v polovině mezi ryskami. Interval pro výměnu oleje v motoru je stanoven příslušným výrobcem oleje (po ujetí x km). Při výměně oleje v motoru je nutné vyměnit i čistič oleje (oil filter). Pozn. Olej je v motoru proto, aby se motor - jak se říká - nezadřel. Olej promazává místa, kde dochází ke tření. Má tři základní funkce: -aby mazal a promazával -aby chladil -antikorozní funkce Pouţívá se pojem-okruh mazání (patří do něj) -motorový olej -čerpadlo - aby olej cirkuloval -olejová vana - na spodku motoru -jemný čistič oleje (oil filter) > při výměně oleje VŢDY VYMĚNIT i filtr -olejová měrka - změříme, kolik je uvnitř oleje Kdy toto mohu provádět? Kdyţ vozidlo stojí na rovině, je v klidu (alespoň 30 minut po jízdě) - olej je totiţ všude v motoru rozstříkán a my musíme počkat aţ steče do olejové vany. Pak teprve měříme mnoţství oleje. Intervaly výměny -benzín tisíc km -nafta tisíc km - v diesel motorech je vyšší provozní teplota a olej se tak dřív znehodnotí NEBO (kouzelná věta, která se dá pouţít skoro všude) podle určení výrobce 8/ Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru vozidla a signalizaci poruch během jízdy. Signalizace činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru je vyznačena na přístrojové desce samostatnými kontrolními ţárovkami červené barvy. Kontrolní ţárovka dobíjení AKU je označena symbolem baterie". Kontrolní ţárovka mazání motoru je označena symbolem olejnička". Při otočení klíčkem ve spínací skříňce do polohy 1 (motor není v chodu) obě kontrolní ţárovky svítí. Při chodu motoru (během jízdy) při správné činnosti dobíjení AKU a mazání motoru jsou příslušné kontrolky zhasnuty, tedy nesvítí. Při chodu motoru (během jízdy) při nesprávné činnosti dobíjení AKU nebo mazání motoru se příslušná kontrolka rozsvítí. V případě rozsvícení některé z uvedených kontrolních ţárovek je nutné vozidlo zastavit a vypnout motor. V jízdě je moţné pokračovat aţ po odstranění závady, případně je nutné urychleně vyhledat servisní opravu. Další informace: -kontrolky na palubní desce - mají červenou barvu -symbol olejničky - problém s olejem -pokud problikává >> -dochází olej - ještě je, ale uţ to začíná zlobit >> doleju -tlak nedosahuje předepsaných hodnot >> auto do servisu - ničí se motor -pokud svítí >> -proraţení vany zespodu, olej teče ven, zastavit vozidlo!!!!! -nebo je něco s tlakem, coţ já nezjistím >> auto do servisu

6 -Pojem: okruh dobíjení -akumulátor -abychom mohli nastartovat, svítit, poslouchat rádio -alternátor (dynamo) - výrobce el. energie -při startování čerpáme energii z akumulátoru a poté uţ z alternátoru (alternátor zároveň dobíjí AKU) -kontrolka = symbol baterie" = obdélníček se znaky + (plus) a - (mínus) -pokud problikává -chyba klínového řemene (ten propojuje pohyb mezi motorem a ostatními částmi > díky němu je poháněn alternátor > a pokud řemen prokluzuje >> tak jednou dobíjí, jednou nedobíjí, dobíjí, nedobíjí >> problém -pokud svítí -alternátor přestal fungovat nebo AKU nedrţí kapacitu nebo poškozený kabel >> servis (dá se dojet, ale co nejdřív musíme řešit) -pokud svítí + svítí mazání motoru + stoupá teplota >> OKAMŢITĚ ZASTAVIT -přetrhl se klínový řemen >> servis -je moţné pouţít silonku místo přetrţeného klínového řemene na dojetí 9/ Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí motoru. Chladící kapalinová soustava zajišťuje chlazení motoru vozidla, kde dochází zejména ve spalovacím prostoru k vysokým teplotám, cca 1800 stupňů. Kapalinovou chladící soustavu tvoří: -chladící prostor v bloku motoru -chladič (před motorem) -vodní čerpadlo -vyrovnávací nádrţka chladící kapaliny Chladící kapalina je směs destilované vody se speciální nemrznoucí kapalinou v poměru vyznačeném výrobcem. Kontrola a ošetřování kapalinové chladící soustavy spočívá zejména v pravidelné kontrole (před jízdou) stavu mnoţství kapaliny, stavu těsnosti před jejím únikem (zejména těsnosti pryţových hadic, které jednotlivé části spojují) v celé soustavě a před zimním obdobím v kontrole mrazuvzdornosti chladící kapaliny. Správné mnoţství kapaliny (hladina) je vyznačena na vyrovnávací nádrţce ryskami min a max. Provozní teplota chladící kapaliny je stupňů a je signalizována teploměrem, který je jedním ze základních ukazatelů umístěných na přístrojové desce automobilu. Přehřátí motoru je neţádoucí stav a je signalizováno na teploměru tak, ţe se jeho ručička blíţí k teplotě bodu varu, označeném na teploměru červenou barvou. Při přehřátí motoru je nutné vozidlo neprodleně zastavit a vypnout motor. Chladící směs nechat vychladnout. Pokud nemůţeme závadu odstranit, je třeba vozidlo převést do servisu (s přestávkami, aby nedošlo k dalšímu přehřátí po dolití chladící kapaliny). Pojem - okruh chlazení -destilovaná voda s nemrznoucí směsí -chladič -termostat -čerpadlo -spojovací hadice (od motoru do chladiče a naopak) -větrák - ten se automaticky zapne, kdyţ se motor přehřívá > někdy je třeba zastavit a počkat, aţ motor vychladne Kontrola chladící kapaliny spočívá v >> kontrole nádrţky = tzv. expanzní nádobka, má na sobě vyznačeny rysky min a max, poznáme podle plechového víčka, které udrţí tlak. Jak poznáme hadičky okruhu chlazení? Všechny hadičky vedou k motoru - narozdíl od nádobky k ostřikování, její hadičky vedou pod okno. Důležité: existují 2 okruhy chlazení - malý a velký -na hraně motoru je termostat -kdyţ nastartuju, termostat je zatím uzavřen -malý okruh chlazení -chladící kapalina proudí pouze v motoru, aby se co nejdříve docílilo provozní teploty -chlazení cirkuluje jen v motoru > kdyţ dosáhne 80 aţ 90 stupňů > termostat se otevře > zahřátá směs proudí do chladiče a tam se ochladí > velký okruh chlazení (kdyţ uţ směs prochází i chladičem)

7 10/ Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jak lze ovlivnit jeho životnost. -pomocí chemického procesu (katalýzy) zajišťuje sniţování obsahu kysličníku uhelnatého a uhlovodíků ve výfukových plynech, které vycházejí pomocí výfuku z motoru automobilu do ovzduší -má tedy pozitivní vliv na životní prostředí -je součástí výfuku - zavařený v rouře Častá otázka komisařů je kde je katalyzátor umístěn?" >> Odpověď: Katalyzátor není za výfukem nebo před výfukem > je SOUČÁSTÍ výfuku. Je tam zavařen. Katalyzátory dělíme na neřízené a řízené: -neřízené - konstrukčně jednoduchý -je to platinová destička, která je umístěna ve výfukové rouře před tlumičem výfuku -tato destička do sebe pohlcuje zmíněným chemickým procesem nadměrný obsah oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. -řízené - konstrukčně velmi sloţitý a náročný systém -je konstruován u systémů elektronicky řízených katalyzátorů pomocí elektronické řídící jednotky -je trojcestný -je umístěn na výfukovém potrubí za informační lambda sondou na první části výfuku před jeho tlumičem U motorů s katalyzátory výfukových plynů je předepsán bezolovnatý benzín označený jako Natural 95 nebo Natural 98. Ţivotnost katalyzátorů lze ovlivnit pozitivně tím, ţe: -pouţíváme předepsané palivo (benzín) -při vynechávání zapalování vypneme motor a závadu odstraníme -kontrolujeme průchodnost katalyzátoru Co nesmím? -násilně roztlačovat vozidlo zezadu a čekat, aţ samo chytne > protoţe do katalyzátoru se tak dostane nespálená směs a ta ho znečistí (pomoct si můţeme startovacími kabely, radši neţ roztlačením) Na co pozor? -brát předepsané palivo pro ten katalyzátor, jinak ho zničíme 11/ Spojka -je součástí převodového ústrojí a je umístěna mezi motorem a převodovkou -funkce spočívá v tom, ţe přenos točivého momentu (od motoru) se uskutečňuje pomocí třecího kotouče (spojky) na hnací hřídel převodovky -vypnutím spojky (sešlápnutím pedálu) při řazení rychlostí se pohon automobilu na tuto dobu přeruší a pokračuje teprve zapnutím spojky (uvolněním pedálu a sundáním nohy z něho) Při rozjezdu automobilu je postupným povolováním spojkového pedálu řidičem spojována síla motoru s převodovkou a dalším převodovým ústrojím aţ na kola hnací nápravy. Ţivotnost spojky je závislá na: -způsobu a plynulosti rozjezdu vozidla Při rychlých a prudkých rozjezdech se třecí plochy spojkového kotouče opotřebovávají rychleji. Spojka se pouţívá při >> -řazení -zastavování -startování - aby se motor rozpojil. Zabráníme tomu, aby auto neskočilo" při nastartování a následně při rozjíţdění, sešlápnutím spojky ulehčíme motoru při startování Co nesmíme? 1/ Stát na spojce zbytečně dlouho 2/ Nepouštět spojku rychle (můţeme jen do pozice, kde spojka zabírá, pak uţ s citem) Důležité! Spojku sešlapujeme pořádně a nadoraz (jinak se obrušuje lamela spojky). 12/ Převodovka a k čemu slouží synchronizace Kde je převodovka? V převodové skříni vedle motoru /na převodovce se nachází startér/. Převodovka má dva hřídele - hnací a hnaný - na obou jsou ozubená kola. Princip je podobný jako u přehazovačky u kola.

8 -funkce: slouţí k řazení rychlostí a k plnému vyuţití síly motoru (převodovka zajišťuje převod hnací síly motoru na hnací kola). -zajišťuje řazením jednotlivých převodových stupňů překonání jízdních odporů automobilu (jízda do kopce, v terénu) -tím zajišťuje plynulost převodu síly motoru na kola hnací nápravy -při jízdě po rovině je zařazen vyšší rychlostní stupeň, čímţ je vyuţita hnací síla a výkon motoru k rychlejší jízdě Při řazení z jednoho rychlostního stupně na jiný dochází k přesunutí zubových (kovových) kol převodovky z jednoho kola na druhé. Při tom musí dojít k vyrovnání otáček kol do sebe zasouvaných = synchronizace. Synchronizaci zajišťují synchronizační krouţky, které svojí třecí kuţelovou plochou zpomalují a tedy postupně vyrovnají rozdílné otáčky do sebe zasouvaných kol převodovky. Synchronizace=vyrovnává otáčení ozubených koleček, které mají do sebe zapadnout. /protoţe kolečka na hnací hřídeli jsou napevno a točí se jinak neţ kolečka na hnané hřídeli, která se točí volně - setrvačností/ Údrţba a ošetření: V olejové skříni je olejová náplň >> a v ní převodový olej. Jak často tento olej musíme měnit? Dle určení výrobce. /udává se 30-40tis.km, ale důleţitá je rada výrobce/ 13/ Tlumiče pérování -tlumí kmitání kol při přejezdu nerovností na vozovce -zajišťují lepší ovladatelnost vozidla a tím i bezpečnost jízdy -zajišťují maximální moţný styk kol vozidla s vozovkou a tedy přenos hnací či brzdící síly Kaţdé kolo má svůj tlumič pérování. -tlumiče jsou celkem čtyři, na kaţdém kole jeden -jsou přímo na kole -často se do nich dostává nečistota >> je třeba je udrţovat občas kontrolou" -dva tlumiče /buď oba přední nebo oba zadní, ale vţdy oba společně/ se vţdy chovají jako dvojčata = tzn. kdyţ začne zlobit jeden, je jasné, ţe za pár dnů začne zlobit i druhý. Pokud tedy začne zlobit jeden, rovnou necháme vyměnit oba dva. Vadné tlumiče způsobují: -vozidlo nemá ţádoucí styk s vozovkou a je hůře ovladatelné -vozidlo má tedy zhoršenou bezpečnost jízdy -součástky, které zajišťují nosnost vozidla se enormně opotřebovávají -pneumatiky se enormně opotřebovávají -nepravidelně se sjíţdí dezén běhounu (pneumatika je prostě různě ojetá a vytvářejí se na ní neţádoucí hranky, lysinky, vysekané plošky) -citelné nárazy na nerovnostech vozovky Jak také poznáme, ţe je tlumič vadný? Podle skvrn od oleje. Uvnitř tlumiče je hydraulický olej, který začne protékat ven. Podle konstrukce jsou nejčastěji uţívány tlumiče kapalinové. 14/ Kontrola množství brzdové kapaliny a její doplnění. Co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému -brzdy u osobních automobilů jsou kapalinové -brzdový systém je ovládán brzdovou kapalinou, kterou je celý systém naplněn -kontrola mnoţství brzdové kapaliny je jedním ze základních úkonů kontroly vozidla před jízdou a je prováděna tak, ţe kontrolujeme její mnoţství v nádrţce brzdové kapaliny (v prostoru motoru) -hladina kapaliny v nádrţce je vyznačena ryskami min a max -při potřebě doplnění této kapaliny vyšroubujeme víčko nádrţky a vzniklým otvorem její stav doplníme Kromě této vizuální kontroly zajišťuje kontrolu mnoţství brzdové kapaliny ještě kontrolní ţárovka na přístrojové desce automobilu. Rozsvícení kontrolní ţárovky (červené barvy) signalizuje nedostatečné mnoţství brzdové kapaliny. V takovém případě musíme vozidlo zastavit a v jízdě pokračovat aţ po dolití brzdové kapaliny na potřebné mnoţství >> následně je nutné závadu, která způsobuje únik brzdové kapaliny odstranit u odborného servisu. Brzdovou kapalinu uţíváme pouze takovou, kterou stanovil výrobce vozidla (s přesným označením).

9 15/ Posilovač brzd -pomocí vyuţití podtlaku v sacím potrubí motoru se zvětšuje tlak brzdové kapaliny v brzdové soustavě >> díky tomu zmenšuje řidič vozidla potřebnou fyzickou sílu na brzdový pedál při brzdění. -motor se za jízdy nesmí vypnout proto, ţe pokud je vypnutý, nevzniká potřebný podtlak v sacím potrubí motoru (podtlak zde existuje pouze při chodu motoru), který je pro správnou funkci posilovače nezbytný a nutný. Posilovač řízení -umoţňuje řidiči sníţit vynaloţenou sílu na obvodu volantu k jeho otočení -je zde vyuţita energie pomocí stlačené kapaliny (oleje) nebo vzduchu -je funkční v momentě, kdy je nutné vyvinout ze strany řidiče větší sílu (při točení volantu v klidu vozidla). -funkce je také závislá na chodu motoru, proto se nedoporučuje během jízdy vypínat motor. 16/ Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou -princip brzdění = točivý moment kola je brzděn působením třecí síly brzdového obloţení (čelistmi, brzdovými destičkami) na brzděnou část (buben, kotouč). (Představte si brzdu u jízdního kola, jak ty brzdové pacičky tlačí při brzdění na ráfek kola.) -kotoučové brzdy - brzděnou částí je kotouč a třecí síla působí přitlačením destiček na kotouč -jsou otevřené, chladí se sami vzduchem -skládají se z >> -brzdový kotouč -čelisti /=tzv. brzdový segment/ -v čelistech jsou brzdové destičky -bubnové brzdy - brzděnou částí je buben (litinový kruh) a třecí síla (díky čelistem) působí jejich přitlačením na vnitřní část bubnu -jsou uzavřené, velmi se zahřívají, jsou sloţitější -skládají se z >> vnější brzdový buben, vnitřní brzdový buben, brzdový váleček /nahoře nad bubnem/, po stranách jsou čelisti, na nich brzdové obloţení /nanýtováno nebo nalepeno/, dále pruţiny, vzpěry a rozpěry Výhody kotoučových brzd -větší účinnost brzdící síly -není nutné je seřizovat, potřebná vůle při brzdění se vymezuje automaticky -výměna brzdových destiček je rychlejší neţ výměna brzdových čelistí Nevýhody kotoučových brzd -je potřeba větší ovládací síla ze strany řidiče, proto jsou tyto brzdy konstruovány s posilovačem -jsou otevřené >> netěsní a snadno se tam dostane nečistota Další pojmy: Ruční brzda - brzdí jen zadní kola (POZOR: nespoléhat jen na ní). Kdyţ v kopci odejdu od vozidla, zatáhnu ručku + zařadím jedničku + klidně i nějakým kamenem zaklíním kola. Hadičky vedoucí od brzd -ocelové nebo pryţové /ty pryţové můţou někdy prasknout >> brzdová kapalina vytéká ven/ Posilovač brzd -výhoda: vynaloţím menší sílu na sešlápnutí!!! Motor se za jízdy nevypíná!!! -posilovač brzd totiţ funguje na principu podtlaku a ten nevznikne, kdyţ motor neběţí Hlavní brzdový válec = tzv. srdce brzd -uvnitř je nádoba na brzdovou kapalinu -je na něm ryska min a max -hladinu mnoţství kapaliny kontroluji před jízdou Brzdová kapalina -je všude v brzdovém systému -pokud praskne pryţová hadička, dostane se do systému i vzduch >> systém tedy při opravě musíme odvzdušnit". (Při odvzdušnění jsou zapotřebí vţdy dvě osoby - jedna šlape na pedál, druhá odvzdušňuje). -při odvzdušnění >> musíme začít u nejvzdálenějšího kola od srdce brzd - tedy nejprve pravé zadní kolo, levé zadní, pak pravé přední, levé přední Systém ABS -pomáhá k bezpečnosti při brzdění, abychom nešli do smyku -na principu přerušovaného brzdění >> nedochází k zablokování kol při brţdění

10 17/ Nejčastější projevy nesprávné geometrie nápravy vozidla Co je geometrie? Přesné vymezení úhlů mezi různými částmi nápravy. -řídící nápravou je přední náprava vozidla, kde je umístěno řízení -geometrie má zásadní vliv na bezpečnost a hospodárnost provozu vozidla a také na dobrou řiditelnost vozidla Základní poţadavek geometrie spočívá v tom, ţe kola se na vozovce musí odvalovat a nikoliv se smýkat (zejména v zatáčkách). Projevy nesprávné geometrie: -špatná řiditelnost a stabilita vozidla na vozovce -auto nedrţí směr = auto plave" -smýkavost vozidla v zatáčkách -nerovnoměrné opotřebení pneumatik a zkrácení doby jejich ţivotnosti -větší hlučnost -cuká volant 18/ Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost Akumulátor je zdrojem elektrické energie, díky kterému nastartujeme, zapneme rádio, svítíme apod. Ta zde vzniká chemickým procesem vlivu elektrolytu (kyselina sírová a destilovaná voda) na olovnaté desky (články). Baterie osobních automobilů má napětí 12V a kapacitu cca 44Ah. Skládá se ze 6 oddělených článků s napětím 2V. Akumulátor ošetřujeme takto: -kontrolujeme mnoţství elektrolytu a jeho hustotu -mnoţství elektrolytu má dosahovat cca 5-10mm nad úrovní článků -kontrola se provádí po vyšroubování víček nalévacích otvorů článků akumulátoru -hustota elektrolytu se měří hustoměrem a musí souhlasit s poţadovanou hodnotou -zkontrolujeme čistotu svorek a kontaktů (vývody + a - ) -nečistotu očistíme, neboť její výskyt zapříčiňuje nedostatečné převádění elektrické energie z akumulátoru -zkontrolujeme stav dotaţení svorek na vývodech akumulátoru -zkontrolujeme stav obalu akumulátoru z hlediska poškození (případné praskliny) Akumulátor=znázorňuje kontrolka na palubní desce >> většinou obdélníček nebo čtvereček se znaky + /plus/ a - /mínus/ -hovoříme o tzv. okruhu dobíjení -kdyţ kontrolka problikuje >> důvod:klínový řetěz (který propojuje alternátor s motorem) prokluzuje, je povolený -dá se dojet, kam potřebujeme? ANO, ale hned pak musíme řešit -kdyţ kontrolka svítí >> problém!!! -dá se dojet? ANO, ale ničíme si auto -3 důvody -závada v alternátoru /stator, rotor/ -závada v akumulátoru - nedrţí kapacitu /můţu nabíjet jak chci, ale hned je vybitá/ -okruh je někde přerušen - přetrţený kabel, kabely nespojeny apod. -kdyţ kontrolka svítí a zároveň zjistíme, ţe se rapidně zvyšuje teplota >> problém >> okamžitě zastavit - přetrhl se klínový řemen Ošetřování okruhu dobíjení -doléváme pouze destilovanou vodu, protoţe ta se vypařuje /v elektrolytu je obsaţena také H2SO4, ale tu nedoléváme/, kapacitu elektrolytu měříme hustoměrem -AKU je 6 samostatných článků, kaţdý má víčko a do kaţdého článků nalévám destilku samostatně -důleţitá je čistota AKU - hlavně části + a - /na pólech totiţ probíhá oxidace H2SO4 a vzniká pěna, kterou musíme čistit/ -kontrola napnutí klínového řemene - údajně stačí lehce promáčknout na max 1 aţ 2cm -kontroluji i kvalitu řemene - pokud je uţ zpuchřelý, je ojetý" a musí se co nejdříve vyměnit

11 19/ Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění -zabraňují přetíţení jednotlivých spotřebičů vozidla nadměrným mnoţstvím el. proudu -zabraňují neţádoucímu vybíjení AKU při styku odizolovaného vodiče s kostrou vozidla (zabraňují tedy krátkému spojení neboli zkratu) -v těchto případech dojde k přepálení pojistného drátku a přerušení proudu >> proto je v systému elektrické instalace (kabelů) vloţena pojistková skříňka, ve které jsou umístěny pojistky >> tato pojistková skříňka je umístěna nejčastěji v kabině řidiče pod přístrojovou deskou (díky tomu je chráněna před povětrnostními vlivy) Častá otázka komisařů: Kde se pojistky nacházejí? Pod volantem /to je špatná odpověď/. Pojistky se nacházejí v pojistkové skříňce pod volantem /to je správná odpověď/. Pojistka = keramický nebo plastový váleček o délce cca 20mm opatřený na koncích kovovými kontakty spojenými pojistným drátkem. = kaţdá pojistka je označena hodnotou propustnosti el. proudu a při výměně je nutné ji nahradit pojistkou o stejné hodnotě. =pojistky jsou barevně rozlišeny, coţ je zjednodušení při výměně. Vyměním vţdy za jinou pojistku stejné barvy. 20/ Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek osvětlení vozidla. -a) u osvětlení, kde je dostupnost z vnějšku vozidla -demontujeme uvolněním šroubů kryt osvětlení -otočením doleva vyjmeme vadnou ţárovku a opačným způsobem namontujeme novou -před montáţí nové ţárovky zkontrolujeme čistotu kontaktů objímky ţárovky -zapnutím vyzkoušíme funkci nové ţárovky a namontujeme očištěný plastový kryt -b) u osvětlení, kde je přístup k demontáţi ţárovky z kabiny vozidla -demontujeme vnitřní kryt osvětlení uvolněním pojistného systému krytu -vyjmeme objímku i s ţárovkou -při výměně postupujeme stejným způsobem jako v bodě a) Výměna žárovky potkávacího a dálkového světla (hlavního světlometu): -zvednutím víka motoru odkryjeme motorový prostor, v jehoţ přední části (čelo karoserie) jsou uloţeny světlomety pro potkávací a dálková světla -otočením plastového zadního krytu světlometu doleva tento kryt demontujeme, u starších vozidel sejmeme kryt pryţový -sejmeme plastovou spojnici přívodních kabelů z ţárovky (svorku) -otočením doleva demontujeme plechovou objímku i s ţárovkou -při montáţi postupujeme opačným způsobem a osvětlení vyzkoušíme zapnutím. Při výměně jakékoliv ţárovky osvětlení vozidla je nutné nahradit ji ţárovkou o stejné hodnotě (ta je vyznačena na kovové části ţárovky). Nebo jinak a rychleji: Výměna žárovek -otevřu kapotu -z vnitřní strany světla je kryt >> otočím s ním doleva a odšroubuji >> tam je objímka >> v ní ţárovka >> tu vyndám a vyměním za novou. -pozor na kabely, pokud jsem je odpojil /pamatovat kterej kam"/ -POZOR u halogenové žárovky - NESAHAT NA SKLO ŢÁROVKY RUKOU - zůstane na ní náš pot či maz z prstů a bude dřív kaput" >> řešení >> SAHAT NA NI JEN PŘES HADR 21/ Vyjmenujte povinné vybavení osobního vozidla - vyhláška 102/1995 Sb. -rezerva (záloţní kolo) -zvedák (zdvihák) - nepouţívat slovo hever, komisaři to nemají rádi -klíč na kola -přenosný výstraţný trojúhelník -náhradní ţárovky (od kaţdého druhu jednu) -náhradní el. pojistky (od kaţdé jednu) -lékárnička

12 22/ Popište účel ABS na vozidle a kontrolu jeho správné funkce -zabezpečuje stabilitu vozidla při brzdění a brání zablokování kol -ABS působí na kaţdé kolo -brzdný blok dávkuje tak, ţe na kaţdé kolo působí maximálně moţná síla, aniţ se některé z kol zablokuje funkce: -zaručit řiditelnost -udrţet stabilitu při jízdě -ulehčit činnosti řidiče 23/ Popište postup při připojení tažného lana -taţné lano se uţívá při vlečení jiného motorového vozidla, na kterém je závada -taţné lano nejprve upevníme nasazením na závěs jednoho z vozidel vlečené soupravy -tahem zkontrolujeme pevnost připojení lana -přistavíme druhé vozidlo soupravy do potřebné vzdálenosti tak, aby bylo moţné připevnit lana na závěs druhého vozidla -lano upevníme (protahujeme okem) na závěs a zajistíme kolíkem -opět tahem zkontrolujeme správnost upevnění lana -a teprve po postupném napnutí lana se můţe zvyšovat rychlost vlečené soupravy POZOR - před jízdou se musí řidiči vlečené soupravy dohodnout na způsobu jízdy NIKDY - nikdy nepouţít k vlečení taţné lano, pokud jde o závadu řízení nebo závadu brzd LANO -musí být atestováno a vyzkoušeno -délka 5-6metrů -červený praporek 30x30cm -lano upevnit za nosnou část vozidla - pouţívá se tzv. ocelové oko, které se našroubuje na konstrukci za" mlhovým světlem 24/ Popište postup při připojování přívěsu -u novějších typů s demontovatelným taţným zařízením nejprve namontujeme toto zařízení (hák nebo koule) na vozidlo -přistavíme přívěs a nasadíme jeho závěsné zařízení na taţné zařízení vozidla a spoj řádně zkontrolujeme -u typů taţného zařízení vybaveného zabezpečovacím zařízením (lankem) zapojíme toto zařízení -zasuneme zástrčku přívodu el. vedení osvětlení přívěsu do zásuvky namontované na vozidle Nebo jinak: Přívěs zapojujeme za vozidlo jen tehdy, pokud je na vozidle taţné zařízení. -starší typ - oj přívěsu umístím na kouli >> zaklapnu nadoraz >> propojím bezpečnostní řetěz a elektriku -novější typ - oj přívěsu umístím na kouli >> zaklapnu nadoraz >> v momentě zaklapnutí se objeví otvor ve tvaru FABky >> tam dám připravenou FABku s klíčem >> zamknu a propojím elektriku Postupným rozsvícením osvětlení vozidla zkontrolujeme jeho funkci na přívěsu (obrysová světla, brzdová světla, ukazatele směru, osvětlení SPZ a zadní mlhové světlo) Před jízdou této soupravy zkontrolujeme na přívěsu stav a správnost tlaku v pneumatikách a upevnění kol.

13 25/ Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla Kontrolky umístěné na přístrojové desce signalizují stav funkce a zapojení některých zařízení a osvětlení vozidla. Ovladače (vypínače i kontrolky) jsou označeny příslušnými symboly. Kontrolky jsou umístěny na přístrojové desce vodorovně a svisle. -umístění vodorovných kontrolek (všechny svítí červeně) -výstraţný trojúhelník (světelné výstraţné znamení) -kontrola stavu brzdové kapaliny - symbol s vykřičníkem -ruční brzda (při zataţení) - symbol s vykřičníkem -dobíjení akumulátoru - obdélníček se znaky plus a mínus -mazání motoru - symbol olejničky" -umístění svislých kontrolek -dálková světla (ostrá modrá barva) - ovládání druhým vypínačem zleva -obrysová světla (zelená barva) - ovládání prvním vypínačem zleva -přední mlhová světla (zelená barva) - pokud je jimi vozidlo vybaveno -zadní mlhové světlo (oranţová barva) -potkávací světla (zelená barva) -vyhřívání zadního skla (oranţová barva) Ovladače na přístrojové desce: -od osy volantu jsou na jeho panelu umístěny -vlevo - páčkový přepínač ukazatele směrovek společně s přepínačem potkávacích a dálkových světel -vpravo - páčkový přepínač ovládání stěračů a ostřikovačů čelního a zadního skla Kromě uvedených ovládacích zařízení je na levé spodní části přístrojové desky umístěn ovladač, regulující doseřízení světlometů potkávacích a dálkových světel. Na pravé spodní části přístrojové desky jsou umístěny -tři ovladače topení vozidla (včetně jeho otevření) -ovladače světelného výstraţného zařízení (výstraţný trojúhelník) Uvedená zařízení a signalizace kontrolkami jsou takto umístěna u vozidla Škoda Felicie. U jiných typů vozidel můţe být instalováno i jiné doplňující zařízení včetně kontrolek.

Údržba vozidla osobní automobil, sk. B

Údržba vozidla osobní automobil, sk. B Údržba vozidla osobní automobil, sk. B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - stav základních náplní, tj. množství oleje v motoru, chladící kapaliny a brzdové kapaliny (při nedostatečném množství

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit

Více

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1:

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) Pohled na pneu není-li podhuštěná, poškozená + přítomnost cizích těles ve vzorku, hloubku drážek

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Odpovědi na otázky z techniky

Odpovědi na otázky z techniky Odpovědi na otázky z techniky 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Pod kapotou kontrola množství oleje kontrola stavu chladící kapaliny kontrola brzdové kapaliny kontrola průhybu klínového řemene

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou a) motorový prostor - množství - chladící kapaliny - brzdové kapaliny - oleje v motoru - kapaliny

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA.

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. 1.POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU. Kontrola dokladů potřebných k provozu vozidla (osvědčení o registraci vozidla + zelená karta) včetně

Více

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky :

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky : Příprava pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy ovládání a údržby vozidla ( pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1 ) 1. Kontrola vozidla před jízdou : Novelizované znění k 1.10.2009

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla autoskolaeasy.cz Otázky pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Pod kapotou kontrola množství oleje kontrola stavu chladící kapaliny

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo obejdeme a zkontrolujeme celkový stav včetně čistoty osvětlení,všech skel, zrcátek, registrační značky apod. Pozornost

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Závěrečná zkouška z předmětu Ovládání a údržba vozidla se skládá ústně. Zkušební otázky jsou stanoveny právním předpisem. Pro získání řidičského oprávnění skupiny B je stanoveno 25 otázek, z nichž náhodné

Více

www.schroter.cz - otázky ke zkoušce pro skupinu B

www.schroter.cz - otázky ke zkoušce pro skupinu B Stránka 1 Závěrečná zkouška z předmětu Ovládání a údržba vozidla se skládá ústně. Zkušební otázky jsou stanoveny právním předpisem. Pro získání řidičského oprávnění skupiny B je stanoveno 25 otázek, z

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. - vozidlo obejdeme a pohledem zkontrolujeme celkový stav, včetně čistoty - pohledem pod vozidlo zjistíme, zda nám neunikají žádné provozní kapaliny nebo jestli

Více

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B 1) Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - kontrola poškození karoserie (ostré hrany, poškozená skla...) - kontrola úniku provozních kapalin (benzín,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA v1.1 listopad 2009, za AUTOŠKOLU HANUŠOVÁ vypracoval Jan Hübner ml., zdroje: OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA - otázky a odpovědi ke zkoušce pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B.

Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B. Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo nejprve obejdeme a pohledem zkontrolujeme jeho celkový stav. Přesvědčíme se, že

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

1. Kontrolní úkony před jízdou

1. Kontrolní úkony před jízdou 1. Kontrolní úkony před jízdou Před jízdou kontrolujeme provozní náplně a součásti vozidla, které mají vliv na bezporuchový chod vozidla a na naši bezpečnou jízdu. PROVOZNÍ NÁPLNĚ: provozní náplně se nacházejí

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

1. Kontrolní úkony před jízdou

1. Kontrolní úkony před jízdou 1. Kontrolní úkony před jízdou Před jízdou kontrolujeme provozní náplně a součásti vozidla, které mají vliv na bezporuchový chod vozidla a na naši bezpečnou jízdu. PROVOZNÍ NÁPLNĚ: provozní náplně se nacházejí

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Ovládání a Údržba Vozidla

Ovládání a Údržba Vozidla Ovládání a Údržba Vozidla O vyučovacím předmětu OÚV Předmět není důležitý jen proto, že se z tohoto předmětu skládá ústní závěrečná zkouška. Každé vozidlo, aby mohlo bezpečně sloužit, vyžaduje údržbu.

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2015 Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování motoru a slouží zároveň jako úložiště energie vyrobené alternátorem

Více

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Náplně množství motorového oleje, množství chladicí kapaliny, (případně brzdové kapaliny), náplně do ostřikovačů,

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw.

Demontáž a montáž hlavy motoru. Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Demontáž a montáž hlavy motoru Škoda Octavia 1,8l/110 kw. Pozn. Postup je vypracován pro model motoru uložený na stojanu, takže odpadají mnohé přípravné práce Demontáž: 1. Demontujeme rozvodový řemen viz

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2014 S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 31. 12. 2014 AUTO ADÁMEK, spol. s r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování

Více

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8

Obsah. Autoškola včera a dnes... 7 Jak získat řidičský průkaz... 8 Výběr autoškoly... 8 Obsah Autoškola včera a dnes.................................................... 7 Jak získat řidičský průkaz................................................. 8 Výběr autoškoly...........................................................

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Závady a nouzové opravy na cestách

Závady a nouzové opravy na cestách 7. kapitola Závady a nouzové opravy na cestách Automobil je stroj a může se na něm kdykoliv vyskytnout nějaká větší či menší závada. A to i přes to, že mu budete věnovat náležitou péči a dodržovat všechny

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

OTÁZKY Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA

OTÁZKY Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA OTÁZKY Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA (skupiny C, C+E, D, D+E, T a jejich podskupiny) 1. Popište úkony, které provedete za účelem kontroly vozidla před jízdou: kontrola kol a pneumatik šrouby, ráfky, tlak,

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Autosalon Klokočka Centrum a.s. Nabídka platí do 31. 12.

S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Autosalon Klokočka Centrum a.s. Nabídka platí do 31. 12. S námi bude zima veselejší! Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 31. 12. 2014 Autosalon Klokočka Centrum a.s. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie

Více

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena

Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena sortimentní nabídka Starline = tříletá záruka + vynikající dostupnost + příznivá cena Co znamenají jednotlivé části této rovnice? 3letá záruka = nadstandardní benefit při nákupu náhradních dílů Starline,

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav

kancelář-turnov, Jana Zajíce 2068 tel. fax 481/312645 mobil 606/600878 e-mail:l-drbohlav@quick.cz http://web.quick.cz/l-drbohlav Ing.Ladislav Drbohlav soudní znalec ekonomika-ceny a odhady zem. strojů, traktorů, dílenských strojů, motorových vozidel technologických celků, věcí movitých strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno

1. Úvod. Obr. C1 Souprava před stanicí technické kontroly STK Dekra Automobil a.s. Brno VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEM PŘÍLOHA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČÁST C PRŮBĚH

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODAT NEPOTŘEBNÝ MAJETEK

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODAT NEPOTŘEBNÝ MAJETEK OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODAT NEPOTŘEBNÝ MAJETEK Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Návod k montáži a použití Popis zařízení Regulace se pouţívá samostatně pro kaţdou místnost. Jedním termostatem lze ovládat i více topných panelů. Díky ukotvení drţáků v mramorové desce jen ze zadní strany

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

SEAT SERVIS. Zima začíná u nás ENJOYNEERING SEAT SERVICE

SEAT SERVIS. Zima začíná u nás ENJOYNEERING SEAT SERVICE SEAT SERVIS Zima začíná u nás SEAT SERVICE ENJOYNEERING ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SEAT Vybavte se na zimu! Bohatá nabídka Originálního příslušenství SEAT pro všechny modely vozů SEAT. Střešní nosiče pro

Více

99,00 Kč Zimní prohlídka

99,00 Kč Zimní prohlídka V centru dění s Vaší Mazdou Zimní nabídka Mazda 2007/2008 99,00 Kč Zimní prohlídka Zimní prohlídka Mazda Pokud tuto zimu chcete být v centru dění, přesvědčte se, že Vaše Mazda je připravena Vás tam zavézt.

Více

Znalecký posudek č. 188-03/14

Znalecký posudek č. 188-03/14 Znalecký posudek č. 188-03/14 Posudek pro: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, 533 04 Sezemice IČ: 60933496 Posudek vyžádal: Ing. David Jánošík, insolvenční správce Žádost, usnesení

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

ů k opník mezi crossovery, první model Subaru s m otorem Boxer Diesel, prv ní model s a utomatickou převodovkou Lineartronic s dieslem Poprv

ů k opník mezi crossovery, první model Subaru s m otorem Boxer Diesel, prv ní model s a utomatickou převodovkou Lineartronic s dieslem Poprv Průkopník mezi crossovery, první model Subaru s motorem Boxer Diesel, první model s automatickou převodovkou Lineartronic s dieslem 1) Outback stál u zrodu populární kategorie crossoverů. Model Outback

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY

OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY OBLÉKNĚTE SVŮJ VŮZ DO JARA SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY ORIGINÁLNÍ PŘíSLUŠEnSTVí SEaT Vybavte se! Bohatá nabídka Originálního příslušenství SEAT ORIGINÁLNÍ PŘíSLUŠEnSTVí SEaT PODSVíCENÉ PRAhOVÉ LIŠTY

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

1. Účel a určení. 2. Hlavní části

1. Účel a určení. 2. Hlavní části Obsah 1. Účel a určení... 1 2. Hlavní část... 1 3. Technická data... 2 4. Rozměry a hmotnosti... 2 5. Mazání... 5 5.1. Kontrola stavu oleje... 5 5.2. Lhůty výměn oleje... 5 5.3. Výměna oleje... 6 5.4.

Více

Kontrola vozidla před jízdou

Kontrola vozidla před jízdou 4. kapitola Kontrola vozidla před jízdou Je ve vašem zájmu zkontrolovat vozidlo, které hodláte použít. Z hlediska zákona je to dokonce povinnost, jak jinak zjistíte, zda je vozidlo způsobilé k provozu.

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1170 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203

1/15 Číslo protokolu: csob cr 2203 1/15 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více