1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah"

Transkript

1 1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost 4/ Nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy 5/ Popište postup při výměně kola 6/ Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? 7/ Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu. 8/ Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru vozidla a signalizaci poruch během jízdy. 9/ Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí motoru. 10/ Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jak lze ovlivnit jeho životnost. 11/ Spojka 12/ Převodovka a k čemu slouží synchronizace 13/ Tlumiče pérování 14/ Kontrola množství brzdové kapaliny a její doplnění. Co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému 15/ Posilovač brzd 16/ Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou 17/ Nejčastější projevy nesprávné geometrie nápravy vozidla 18/ Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost 19/ Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění 20/ Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek osvětlení vozidla. 21/ Vyjmenujte povinné vybavení osobního vozidla - vyhláška 102/1995 Sb. 22/ Popište účel ABS na vozidle a kontrolu jeho správné funkce 23/ Popište postup při připojení tažného lana 24/ Popište postup při připojování přívěsu 25/ Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla

2 1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou -stav základních náplní, tj. mnoţství oleje v motoru, chladící kapaliny a brzdové kapaliny (při nedostatečném mnoţství je nutné dolít) a náplní do ostřikovačů oken (čelního a zadního skla) -funkci a čistotu osvětlení vozidla (obrysová, potkávací, dálková, brzdová, směrovky, osvětlení SPZ, světlo zpětného chodu, mlhovky) -zda má auto platnou technickou kontrolu podle známky na zadní SPZ (zde uvedeny i emise) -stav pneumatik a jejich nahuštění (např. Octavia - přední - 2atmosféry, zadní - 2,2atmosféry) -pneu - nahuštěnost - dle určení výrobce NEBO dle servisní kníţky. Údaje jsou uvedeny na víčku od nádrţe (zevnitř) > tam je samolepka > a na ní základní hodnoty -dezén - min 1,6mm po celém obvodu pneumatiky -nepoškozenost - ţádné trhliny, praskliny, lysiny -!!! kontrola VŠECH PĚTI pneu!!! POZOR - rezerva má být nahuštěna na NEJVYŠŠÍ tlak předepsaný výrobcem (2,5atmosfér) -kolo - hrany disku=ráfky - nesmí mít defekty -upevnění šroubů (kdyţtak dotáhnout) -ventilky - zrezlý, pokroucený, skříplý -zástěrky - lapače nečistot -zda z auta nic nevytéká, nekape -čistotu skel -nesmí být poškozeno čelní sklo - praskliny, skelní pavučiny -kontrola SPZ -zda má vozidlo úplnou povinnou zákonnou výbavu 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky Tlak vzduchu v pneumatikách je stanoven výrobcem vozidla a hloubka dráţek dezénu pneumatik je obecně stanovena Vyhláškou č. 102/1995 Sb. Ministerstva dopravy (1,6mm minimálně). Tlak vzduchu zkontroluji následovně: -sejmu (vyšroubuji) krycí matku ventilku -nasadím na ventilek měřič tlaku vzduchu, krátce podrţím a po sejmutí měřiče zkontroluji stav -při nedostatečném nahuštění nasadím na ventilek hadici k huštění pneumatik a dohustím pneumatiku -nasazením měřiče tlaku zkontroluji stav a případně ještě pneumatiku dohustím nebo tlak upustím (zmáčknutím jehly ventilku) -při správném tlaku zkontroluji, zda vzduch ventilkem neuniká (poslechem, navlhčeným prstem) -našroubuji krycí matku ventilku Kontrola hloubky drážek dezénu: -hloubku dráţek kontroluji na několika místech pneumatiky -kontrolované místo nejprve očistím -nasadím měřič dráţky dezénu a na ukazateli zjistím, zda hloubka dráţky odpovídá poţadovanému rozměru (pokud je hloubka menší neţ 1,6mm, je nutné pneumatiku neprodleně vyměnit) Kontroluji všech 5 pneumatik. 3/ Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost Kontrola kol obsahuje: -kontrolu disku kol /ráfek/ -kontrolu pneumatik Kontrola disku kol /ráfku/: -dotaţení šroubů upevnění kola -nepoškozenost (hrany disku nesmí mít defekty) - např. ohnutí ráfku naraţením -nadměrná koroze Kontrola pneumatik: -stav tlaku pneumatik -stav hloubky dráţek dezénu -stav ventilku pneumatiky - zda je zrezlý, pokroucený, skříplý -stav pneumatiky z hlediska poškození (trhliny, odchlípnutí běhounu, zapíchnuté předměty, nesprávné ojetí dezénu)

3 Faktory ovlivňující životnost kol a pneumatik: -kol a disků -péče o čistotu -kontrola dotaţení šroubů -kontrola mechanického poškození (např. při nárazech) -pneumatik -správné huštění a pravidelná kontrola tlaku -seřízení geometrie vozidla a vyváţení kol -stav tlumičů pérování vozidla a řídícího ústrojí (vůle řízení) -neţádoucí nárazy na pneumatiky -neţádoucí prudké brzdění a rozjezdy vozidla -důleţitá je pravidelná kontrola -hlídat terén, po kterém jedu, a volit správnou techniku jízdy - pozor na kanály, výmoly -v dobrém stavu musí být také tlumiče 4/ Nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy -nesprávný stav tlaku - podhuštění nebo přehuštění >> (znak >> znamená způsobuje") ojetí dezénu na vnější nebo vnitřní části běhounu pneumatiky -mechanické poškození >> trhliny, odchlípnutí dezénu -špatná geometrie náprav vozidla >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatný stav řízení a řídícího ústrojí >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatný stav tlumičů pérování vozidla >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatně vyváţená kola >> nerovnoměrné ojetí dezénu Uvedené příčiny způsobují >> špatnou stabilitu vozidla na vozovce, ujíţdění do stran, kmitání volantu, hlučnost vozidla, nedostatečnou sjízdnost vozovky (při nízké hloubce dezénu). Na co si dát pozor? -na obrubníky, kanály, výmoly -pravidelná kontrola geometrie = seřízení kol (kdyţ se kontrola nedělá, pneu se sjíţdějí) -na 1 nápravu musí být stejné druhy pneu -jezdit s letními pneu v létě a se zimními v zimě -pokud jsou pneu extrémně namáhaný > moţné problémy projevy: -defekty, deformace -auto plave, lítá cikcak -větší hlučnost -cuká volant > navíc - špatným stavem pneu trpí i další díly 5/ Popište postup při výměně kola Je nutné provést tyto úkony: -blinkr ke kraji a poté zapnu výstražná světla (strašně důleţitý úkon, na který před komisařem ani pak v praxi nesmíte zapomenout) -vyndám výstraţný trojúhelník - postavím ho na krajnici v určené vzdálenosti za vozidlem (podle situace - obec, dálnice, apod.) -zajistím vozidlo před samovolným rozjetím - zařadím rychlost, zatáhnu ručku, zaklíním kolo VPŘEDU i VZADU (třeba kamenem) na straně vozidla, kterou NEZVEDÁM -výstraţný trojúhelník - v obci minimálně 50m (kde je to nutné, můţe být i blíţ, např. v nepřehledné zatáčce nebo před křiţovatkou), mimo obec minimálně 100m za vozidlem u krajnice -vyndám zvedák (nesmí se uţívat slovo HEVER, komisaři to nemají rádi), klíč na kola a rezervu -sundám ozdobný (ochranný) kryt kola -povolím šrouby - stačí povolit, nemusím úplně vyšroubovat -nasadím zvedák na příslušné místo k tomu určené výrobcem vozidla (samozřejmě u kola, které měním) -zvedám auto pomocí zvedáku

4 -kdyţ je kolo ve vzduchu, vyndám šrouby -vyměním kolo = kolo sejmu z náboje kola a po očištění uloţím do prostoru pro záloţní kolo, očistím upevňovací šrouby kola -zašroubuju šrouby kola, ale ne nadoraz (dotaţení klíčem na kola provedu kříţem" = tzn. postupně utahuji protilehlé šrouby, kvůli vyváţenosti) -zvedákem spustím vozidlo koly na vozovku, zvedák vyjmu, očistím a uloţím -a teď dotáhnu šrouby nadoraz -dotahujeme KŘÍŢEM - z bezpečnostních důvodů, kvůli souměrnosti a vyváţenosti, aby kolo neházelo" -zkontrolujeme tlak na novém kole > popř. vzduch v pneu upustím nebo dohustím -nandáme kryt -POZOR - po pár kilometrech zastavím a šrouby ještě znovu dotáhnu 6/ Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? U zážehového motoru se zápalná směs benzínu a vzduchu stlačené pomocí pístu (před jeho horní úvratí) zapaluje elektrickou jiskrou mezi kontakty zapalovací svíčky. Zaţehnutí směsi vytvoří tlak, který tlačí na píst, a jeho posuvem směrem dolů se pomocí klikového mechanismu vytváří otáčivý pohyb motoru. Nebo jinak: -ve válci motoru je spalovací prostor, kde dochází k následujícím fázím: -existují čtyři fáze - sání, stlačení, expanze a výfuk -1.fáze - nasaje se benzín se vzduchem v přesném poměru -2.fáze - směs se stlačí pomocí pístu motoru > vzniká obrovský tlak a dochází k zahřívání směsi -kdyţ je směs maximálně stlačená >přeskočí jiskra od zapalovací svíčky > a ta zapálí směs > nastává -3.fáze - expanze > výbuchem vznikne tlak, který tlačí píst, a vzniká pohyb -4.fáze - výfuk U vznětového motoru se nasátý vzduch stlačuje pomocí pístu, přičemţ vzniká vysoká teplota, při které (před jeho horní úvratí) se do spalovacího prostoru (nad píst) vstřikuje pod vysokým tlakem palivo. Tím dojde ke vznícení směsi a tedy tlaku na píst a jeho posuvem směrem dolů se pomocí klikového mechanismu vytváří otáčivý pohyb motoru. Nebo jinak: -ve válci motoru je spalovací prostor, kde dochází k následujícím fázím: -existují čtyři fáze - sání, stlačení, expanze a výfuk -1.fáze - do pístu se nasaje čistý filtrovaný vzduch -2.fáze - stlačení - píst stlačí nasátý vzduch, který se vysoce zahřeje -při maximálním stlačení a vysoké teplotě se dovnitř vstříkne nafta a ta se sama vznítí -3.fáze - expanze -4.fáze - výfuk Rozdíl mezi záţehovým a vznětovým motorem spočívá tedy v tom, ţe: -u zážehového motoru dochází k hoření směsi zapálením (zažehnutím) pomocí jiskry mezi kontakty zapalovací svíčky (pouţívá se benzín, plyn) -u vznětového motoru dochází k hoření směsi vznícením vstříknutého paliva do vysoce stlačeného vzduchu ohřátého tímto na vysokou teplotu (pouţívá se nafta) ** -záţehový - benzín -vznětový - nafta rozdíly: -palivo -zapalování -nafta - vyšší provozní teplota 90 stupňů Celsia, benzín 85 stupňů Celsia -který vydrţí dýl? DIESEL - má silnější stěny motoru, navíc NAFTA je levnější (uvidíme, jak dlouho)

5 7/ Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu: Při kontrole mnoţství oleje (motor NESMÍ být v chodu) se postupuje takto: -a) zkontrolovat stav oleje pomocí měrky (kovová tyčka - ve spodní části je označena ryskami min a max). Vozidlo musí stát na rovině. Měrku vyjmeme ze spodní části bloku motoru, očistíme hadříkem a zasunem. A kam aţ je měrka od oleje špinavá, podle toho poznám hladinu, tedy mnoţství oleje. -b) doplňování oleje motoru se provádí nalitím do nalévacího prostoru (v horní části motoru) po odšroubování nalévací zátky (zpravidla zbarvena červeně). Po doplnění oleje (asi po uplynutí 1 minuty) je třeba zkontrolovat jeho stav pomocí měrky, kterou následně vrátíme do příslušného otvoru v bloku motoru a postup dle potřeby opakujeme. Po dosaţení správného stavu oleje namontujeme nalévací zátku. Optimální hladina stavu oleje je přibliţně v polovině mezi ryskami. Interval pro výměnu oleje v motoru je stanoven příslušným výrobcem oleje (po ujetí x km). Při výměně oleje v motoru je nutné vyměnit i čistič oleje (oil filter). Pozn. Olej je v motoru proto, aby se motor - jak se říká - nezadřel. Olej promazává místa, kde dochází ke tření. Má tři základní funkce: -aby mazal a promazával -aby chladil -antikorozní funkce Pouţívá se pojem-okruh mazání (patří do něj) -motorový olej -čerpadlo - aby olej cirkuloval -olejová vana - na spodku motoru -jemný čistič oleje (oil filter) > při výměně oleje VŢDY VYMĚNIT i filtr -olejová měrka - změříme, kolik je uvnitř oleje Kdy toto mohu provádět? Kdyţ vozidlo stojí na rovině, je v klidu (alespoň 30 minut po jízdě) - olej je totiţ všude v motoru rozstříkán a my musíme počkat aţ steče do olejové vany. Pak teprve měříme mnoţství oleje. Intervaly výměny -benzín tisíc km -nafta tisíc km - v diesel motorech je vyšší provozní teplota a olej se tak dřív znehodnotí NEBO (kouzelná věta, která se dá pouţít skoro všude) podle určení výrobce 8/ Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru vozidla a signalizaci poruch během jízdy. Signalizace činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru je vyznačena na přístrojové desce samostatnými kontrolními ţárovkami červené barvy. Kontrolní ţárovka dobíjení AKU je označena symbolem baterie". Kontrolní ţárovka mazání motoru je označena symbolem olejnička". Při otočení klíčkem ve spínací skříňce do polohy 1 (motor není v chodu) obě kontrolní ţárovky svítí. Při chodu motoru (během jízdy) při správné činnosti dobíjení AKU a mazání motoru jsou příslušné kontrolky zhasnuty, tedy nesvítí. Při chodu motoru (během jízdy) při nesprávné činnosti dobíjení AKU nebo mazání motoru se příslušná kontrolka rozsvítí. V případě rozsvícení některé z uvedených kontrolních ţárovek je nutné vozidlo zastavit a vypnout motor. V jízdě je moţné pokračovat aţ po odstranění závady, případně je nutné urychleně vyhledat servisní opravu. Další informace: -kontrolky na palubní desce - mají červenou barvu -symbol olejničky - problém s olejem -pokud problikává >> -dochází olej - ještě je, ale uţ to začíná zlobit >> doleju -tlak nedosahuje předepsaných hodnot >> auto do servisu - ničí se motor -pokud svítí >> -proraţení vany zespodu, olej teče ven, zastavit vozidlo!!!!! -nebo je něco s tlakem, coţ já nezjistím >> auto do servisu

6 -Pojem: okruh dobíjení -akumulátor -abychom mohli nastartovat, svítit, poslouchat rádio -alternátor (dynamo) - výrobce el. energie -při startování čerpáme energii z akumulátoru a poté uţ z alternátoru (alternátor zároveň dobíjí AKU) -kontrolka = symbol baterie" = obdélníček se znaky + (plus) a - (mínus) -pokud problikává -chyba klínového řemene (ten propojuje pohyb mezi motorem a ostatními částmi > díky němu je poháněn alternátor > a pokud řemen prokluzuje >> tak jednou dobíjí, jednou nedobíjí, dobíjí, nedobíjí >> problém -pokud svítí -alternátor přestal fungovat nebo AKU nedrţí kapacitu nebo poškozený kabel >> servis (dá se dojet, ale co nejdřív musíme řešit) -pokud svítí + svítí mazání motoru + stoupá teplota >> OKAMŢITĚ ZASTAVIT -přetrhl se klínový řemen >> servis -je moţné pouţít silonku místo přetrţeného klínového řemene na dojetí 9/ Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí motoru. Chladící kapalinová soustava zajišťuje chlazení motoru vozidla, kde dochází zejména ve spalovacím prostoru k vysokým teplotám, cca 1800 stupňů. Kapalinovou chladící soustavu tvoří: -chladící prostor v bloku motoru -chladič (před motorem) -vodní čerpadlo -vyrovnávací nádrţka chladící kapaliny Chladící kapalina je směs destilované vody se speciální nemrznoucí kapalinou v poměru vyznačeném výrobcem. Kontrola a ošetřování kapalinové chladící soustavy spočívá zejména v pravidelné kontrole (před jízdou) stavu mnoţství kapaliny, stavu těsnosti před jejím únikem (zejména těsnosti pryţových hadic, které jednotlivé části spojují) v celé soustavě a před zimním obdobím v kontrole mrazuvzdornosti chladící kapaliny. Správné mnoţství kapaliny (hladina) je vyznačena na vyrovnávací nádrţce ryskami min a max. Provozní teplota chladící kapaliny je stupňů a je signalizována teploměrem, který je jedním ze základních ukazatelů umístěných na přístrojové desce automobilu. Přehřátí motoru je neţádoucí stav a je signalizováno na teploměru tak, ţe se jeho ručička blíţí k teplotě bodu varu, označeném na teploměru červenou barvou. Při přehřátí motoru je nutné vozidlo neprodleně zastavit a vypnout motor. Chladící směs nechat vychladnout. Pokud nemůţeme závadu odstranit, je třeba vozidlo převést do servisu (s přestávkami, aby nedošlo k dalšímu přehřátí po dolití chladící kapaliny). Pojem - okruh chlazení -destilovaná voda s nemrznoucí směsí -chladič -termostat -čerpadlo -spojovací hadice (od motoru do chladiče a naopak) -větrák - ten se automaticky zapne, kdyţ se motor přehřívá > někdy je třeba zastavit a počkat, aţ motor vychladne Kontrola chladící kapaliny spočívá v >> kontrole nádrţky = tzv. expanzní nádobka, má na sobě vyznačeny rysky min a max, poznáme podle plechového víčka, které udrţí tlak. Jak poznáme hadičky okruhu chlazení? Všechny hadičky vedou k motoru - narozdíl od nádobky k ostřikování, její hadičky vedou pod okno. Důležité: existují 2 okruhy chlazení - malý a velký -na hraně motoru je termostat -kdyţ nastartuju, termostat je zatím uzavřen -malý okruh chlazení -chladící kapalina proudí pouze v motoru, aby se co nejdříve docílilo provozní teploty -chlazení cirkuluje jen v motoru > kdyţ dosáhne 80 aţ 90 stupňů > termostat se otevře > zahřátá směs proudí do chladiče a tam se ochladí > velký okruh chlazení (kdyţ uţ směs prochází i chladičem)

7 10/ Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jak lze ovlivnit jeho životnost. -pomocí chemického procesu (katalýzy) zajišťuje sniţování obsahu kysličníku uhelnatého a uhlovodíků ve výfukových plynech, které vycházejí pomocí výfuku z motoru automobilu do ovzduší -má tedy pozitivní vliv na životní prostředí -je součástí výfuku - zavařený v rouře Častá otázka komisařů je kde je katalyzátor umístěn?" >> Odpověď: Katalyzátor není za výfukem nebo před výfukem > je SOUČÁSTÍ výfuku. Je tam zavařen. Katalyzátory dělíme na neřízené a řízené: -neřízené - konstrukčně jednoduchý -je to platinová destička, která je umístěna ve výfukové rouře před tlumičem výfuku -tato destička do sebe pohlcuje zmíněným chemickým procesem nadměrný obsah oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. -řízené - konstrukčně velmi sloţitý a náročný systém -je konstruován u systémů elektronicky řízených katalyzátorů pomocí elektronické řídící jednotky -je trojcestný -je umístěn na výfukovém potrubí za informační lambda sondou na první části výfuku před jeho tlumičem U motorů s katalyzátory výfukových plynů je předepsán bezolovnatý benzín označený jako Natural 95 nebo Natural 98. Ţivotnost katalyzátorů lze ovlivnit pozitivně tím, ţe: -pouţíváme předepsané palivo (benzín) -při vynechávání zapalování vypneme motor a závadu odstraníme -kontrolujeme průchodnost katalyzátoru Co nesmím? -násilně roztlačovat vozidlo zezadu a čekat, aţ samo chytne > protoţe do katalyzátoru se tak dostane nespálená směs a ta ho znečistí (pomoct si můţeme startovacími kabely, radši neţ roztlačením) Na co pozor? -brát předepsané palivo pro ten katalyzátor, jinak ho zničíme 11/ Spojka -je součástí převodového ústrojí a je umístěna mezi motorem a převodovkou -funkce spočívá v tom, ţe přenos točivého momentu (od motoru) se uskutečňuje pomocí třecího kotouče (spojky) na hnací hřídel převodovky -vypnutím spojky (sešlápnutím pedálu) při řazení rychlostí se pohon automobilu na tuto dobu přeruší a pokračuje teprve zapnutím spojky (uvolněním pedálu a sundáním nohy z něho) Při rozjezdu automobilu je postupným povolováním spojkového pedálu řidičem spojována síla motoru s převodovkou a dalším převodovým ústrojím aţ na kola hnací nápravy. Ţivotnost spojky je závislá na: -způsobu a plynulosti rozjezdu vozidla Při rychlých a prudkých rozjezdech se třecí plochy spojkového kotouče opotřebovávají rychleji. Spojka se pouţívá při >> -řazení -zastavování -startování - aby se motor rozpojil. Zabráníme tomu, aby auto neskočilo" při nastartování a následně při rozjíţdění, sešlápnutím spojky ulehčíme motoru při startování Co nesmíme? 1/ Stát na spojce zbytečně dlouho 2/ Nepouštět spojku rychle (můţeme jen do pozice, kde spojka zabírá, pak uţ s citem) Důležité! Spojku sešlapujeme pořádně a nadoraz (jinak se obrušuje lamela spojky). 12/ Převodovka a k čemu slouží synchronizace Kde je převodovka? V převodové skříni vedle motoru /na převodovce se nachází startér/. Převodovka má dva hřídele - hnací a hnaný - na obou jsou ozubená kola. Princip je podobný jako u přehazovačky u kola.

8 -funkce: slouţí k řazení rychlostí a k plnému vyuţití síly motoru (převodovka zajišťuje převod hnací síly motoru na hnací kola). -zajišťuje řazením jednotlivých převodových stupňů překonání jízdních odporů automobilu (jízda do kopce, v terénu) -tím zajišťuje plynulost převodu síly motoru na kola hnací nápravy -při jízdě po rovině je zařazen vyšší rychlostní stupeň, čímţ je vyuţita hnací síla a výkon motoru k rychlejší jízdě Při řazení z jednoho rychlostního stupně na jiný dochází k přesunutí zubových (kovových) kol převodovky z jednoho kola na druhé. Při tom musí dojít k vyrovnání otáček kol do sebe zasouvaných = synchronizace. Synchronizaci zajišťují synchronizační krouţky, které svojí třecí kuţelovou plochou zpomalují a tedy postupně vyrovnají rozdílné otáčky do sebe zasouvaných kol převodovky. Synchronizace=vyrovnává otáčení ozubených koleček, které mají do sebe zapadnout. /protoţe kolečka na hnací hřídeli jsou napevno a točí se jinak neţ kolečka na hnané hřídeli, která se točí volně - setrvačností/ Údrţba a ošetření: V olejové skříni je olejová náplň >> a v ní převodový olej. Jak často tento olej musíme měnit? Dle určení výrobce. /udává se 30-40tis.km, ale důleţitá je rada výrobce/ 13/ Tlumiče pérování -tlumí kmitání kol při přejezdu nerovností na vozovce -zajišťují lepší ovladatelnost vozidla a tím i bezpečnost jízdy -zajišťují maximální moţný styk kol vozidla s vozovkou a tedy přenos hnací či brzdící síly Kaţdé kolo má svůj tlumič pérování. -tlumiče jsou celkem čtyři, na kaţdém kole jeden -jsou přímo na kole -často se do nich dostává nečistota >> je třeba je udrţovat občas kontrolou" -dva tlumiče /buď oba přední nebo oba zadní, ale vţdy oba společně/ se vţdy chovají jako dvojčata = tzn. kdyţ začne zlobit jeden, je jasné, ţe za pár dnů začne zlobit i druhý. Pokud tedy začne zlobit jeden, rovnou necháme vyměnit oba dva. Vadné tlumiče způsobují: -vozidlo nemá ţádoucí styk s vozovkou a je hůře ovladatelné -vozidlo má tedy zhoršenou bezpečnost jízdy -součástky, které zajišťují nosnost vozidla se enormně opotřebovávají -pneumatiky se enormně opotřebovávají -nepravidelně se sjíţdí dezén běhounu (pneumatika je prostě různě ojetá a vytvářejí se na ní neţádoucí hranky, lysinky, vysekané plošky) -citelné nárazy na nerovnostech vozovky Jak také poznáme, ţe je tlumič vadný? Podle skvrn od oleje. Uvnitř tlumiče je hydraulický olej, který začne protékat ven. Podle konstrukce jsou nejčastěji uţívány tlumiče kapalinové. 14/ Kontrola množství brzdové kapaliny a její doplnění. Co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému -brzdy u osobních automobilů jsou kapalinové -brzdový systém je ovládán brzdovou kapalinou, kterou je celý systém naplněn -kontrola mnoţství brzdové kapaliny je jedním ze základních úkonů kontroly vozidla před jízdou a je prováděna tak, ţe kontrolujeme její mnoţství v nádrţce brzdové kapaliny (v prostoru motoru) -hladina kapaliny v nádrţce je vyznačena ryskami min a max -při potřebě doplnění této kapaliny vyšroubujeme víčko nádrţky a vzniklým otvorem její stav doplníme Kromě této vizuální kontroly zajišťuje kontrolu mnoţství brzdové kapaliny ještě kontrolní ţárovka na přístrojové desce automobilu. Rozsvícení kontrolní ţárovky (červené barvy) signalizuje nedostatečné mnoţství brzdové kapaliny. V takovém případě musíme vozidlo zastavit a v jízdě pokračovat aţ po dolití brzdové kapaliny na potřebné mnoţství >> následně je nutné závadu, která způsobuje únik brzdové kapaliny odstranit u odborného servisu. Brzdovou kapalinu uţíváme pouze takovou, kterou stanovil výrobce vozidla (s přesným označením).

9 15/ Posilovač brzd -pomocí vyuţití podtlaku v sacím potrubí motoru se zvětšuje tlak brzdové kapaliny v brzdové soustavě >> díky tomu zmenšuje řidič vozidla potřebnou fyzickou sílu na brzdový pedál při brzdění. -motor se za jízdy nesmí vypnout proto, ţe pokud je vypnutý, nevzniká potřebný podtlak v sacím potrubí motoru (podtlak zde existuje pouze při chodu motoru), který je pro správnou funkci posilovače nezbytný a nutný. Posilovač řízení -umoţňuje řidiči sníţit vynaloţenou sílu na obvodu volantu k jeho otočení -je zde vyuţita energie pomocí stlačené kapaliny (oleje) nebo vzduchu -je funkční v momentě, kdy je nutné vyvinout ze strany řidiče větší sílu (při točení volantu v klidu vozidla). -funkce je také závislá na chodu motoru, proto se nedoporučuje během jízdy vypínat motor. 16/ Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou -princip brzdění = točivý moment kola je brzděn působením třecí síly brzdového obloţení (čelistmi, brzdovými destičkami) na brzděnou část (buben, kotouč). (Představte si brzdu u jízdního kola, jak ty brzdové pacičky tlačí při brzdění na ráfek kola.) -kotoučové brzdy - brzděnou částí je kotouč a třecí síla působí přitlačením destiček na kotouč -jsou otevřené, chladí se sami vzduchem -skládají se z >> -brzdový kotouč -čelisti /=tzv. brzdový segment/ -v čelistech jsou brzdové destičky -bubnové brzdy - brzděnou částí je buben (litinový kruh) a třecí síla (díky čelistem) působí jejich přitlačením na vnitřní část bubnu -jsou uzavřené, velmi se zahřívají, jsou sloţitější -skládají se z >> vnější brzdový buben, vnitřní brzdový buben, brzdový váleček /nahoře nad bubnem/, po stranách jsou čelisti, na nich brzdové obloţení /nanýtováno nebo nalepeno/, dále pruţiny, vzpěry a rozpěry Výhody kotoučových brzd -větší účinnost brzdící síly -není nutné je seřizovat, potřebná vůle při brzdění se vymezuje automaticky -výměna brzdových destiček je rychlejší neţ výměna brzdových čelistí Nevýhody kotoučových brzd -je potřeba větší ovládací síla ze strany řidiče, proto jsou tyto brzdy konstruovány s posilovačem -jsou otevřené >> netěsní a snadno se tam dostane nečistota Další pojmy: Ruční brzda - brzdí jen zadní kola (POZOR: nespoléhat jen na ní). Kdyţ v kopci odejdu od vozidla, zatáhnu ručku + zařadím jedničku + klidně i nějakým kamenem zaklíním kola. Hadičky vedoucí od brzd -ocelové nebo pryţové /ty pryţové můţou někdy prasknout >> brzdová kapalina vytéká ven/ Posilovač brzd -výhoda: vynaloţím menší sílu na sešlápnutí!!! Motor se za jízdy nevypíná!!! -posilovač brzd totiţ funguje na principu podtlaku a ten nevznikne, kdyţ motor neběţí Hlavní brzdový válec = tzv. srdce brzd -uvnitř je nádoba na brzdovou kapalinu -je na něm ryska min a max -hladinu mnoţství kapaliny kontroluji před jízdou Brzdová kapalina -je všude v brzdovém systému -pokud praskne pryţová hadička, dostane se do systému i vzduch >> systém tedy při opravě musíme odvzdušnit". (Při odvzdušnění jsou zapotřebí vţdy dvě osoby - jedna šlape na pedál, druhá odvzdušňuje). -při odvzdušnění >> musíme začít u nejvzdálenějšího kola od srdce brzd - tedy nejprve pravé zadní kolo, levé zadní, pak pravé přední, levé přední Systém ABS -pomáhá k bezpečnosti při brzdění, abychom nešli do smyku -na principu přerušovaného brzdění >> nedochází k zablokování kol při brţdění

10 17/ Nejčastější projevy nesprávné geometrie nápravy vozidla Co je geometrie? Přesné vymezení úhlů mezi různými částmi nápravy. -řídící nápravou je přední náprava vozidla, kde je umístěno řízení -geometrie má zásadní vliv na bezpečnost a hospodárnost provozu vozidla a také na dobrou řiditelnost vozidla Základní poţadavek geometrie spočívá v tom, ţe kola se na vozovce musí odvalovat a nikoliv se smýkat (zejména v zatáčkách). Projevy nesprávné geometrie: -špatná řiditelnost a stabilita vozidla na vozovce -auto nedrţí směr = auto plave" -smýkavost vozidla v zatáčkách -nerovnoměrné opotřebení pneumatik a zkrácení doby jejich ţivotnosti -větší hlučnost -cuká volant 18/ Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost Akumulátor je zdrojem elektrické energie, díky kterému nastartujeme, zapneme rádio, svítíme apod. Ta zde vzniká chemickým procesem vlivu elektrolytu (kyselina sírová a destilovaná voda) na olovnaté desky (články). Baterie osobních automobilů má napětí 12V a kapacitu cca 44Ah. Skládá se ze 6 oddělených článků s napětím 2V. Akumulátor ošetřujeme takto: -kontrolujeme mnoţství elektrolytu a jeho hustotu -mnoţství elektrolytu má dosahovat cca 5-10mm nad úrovní článků -kontrola se provádí po vyšroubování víček nalévacích otvorů článků akumulátoru -hustota elektrolytu se měří hustoměrem a musí souhlasit s poţadovanou hodnotou -zkontrolujeme čistotu svorek a kontaktů (vývody + a - ) -nečistotu očistíme, neboť její výskyt zapříčiňuje nedostatečné převádění elektrické energie z akumulátoru -zkontrolujeme stav dotaţení svorek na vývodech akumulátoru -zkontrolujeme stav obalu akumulátoru z hlediska poškození (případné praskliny) Akumulátor=znázorňuje kontrolka na palubní desce >> většinou obdélníček nebo čtvereček se znaky + /plus/ a - /mínus/ -hovoříme o tzv. okruhu dobíjení -kdyţ kontrolka problikuje >> důvod:klínový řetěz (který propojuje alternátor s motorem) prokluzuje, je povolený -dá se dojet, kam potřebujeme? ANO, ale hned pak musíme řešit -kdyţ kontrolka svítí >> problém!!! -dá se dojet? ANO, ale ničíme si auto -3 důvody -závada v alternátoru /stator, rotor/ -závada v akumulátoru - nedrţí kapacitu /můţu nabíjet jak chci, ale hned je vybitá/ -okruh je někde přerušen - přetrţený kabel, kabely nespojeny apod. -kdyţ kontrolka svítí a zároveň zjistíme, ţe se rapidně zvyšuje teplota >> problém >> okamžitě zastavit - přetrhl se klínový řemen Ošetřování okruhu dobíjení -doléváme pouze destilovanou vodu, protoţe ta se vypařuje /v elektrolytu je obsaţena také H2SO4, ale tu nedoléváme/, kapacitu elektrolytu měříme hustoměrem -AKU je 6 samostatných článků, kaţdý má víčko a do kaţdého článků nalévám destilku samostatně -důleţitá je čistota AKU - hlavně části + a - /na pólech totiţ probíhá oxidace H2SO4 a vzniká pěna, kterou musíme čistit/ -kontrola napnutí klínového řemene - údajně stačí lehce promáčknout na max 1 aţ 2cm -kontroluji i kvalitu řemene - pokud je uţ zpuchřelý, je ojetý" a musí se co nejdříve vyměnit

11 19/ Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění -zabraňují přetíţení jednotlivých spotřebičů vozidla nadměrným mnoţstvím el. proudu -zabraňují neţádoucímu vybíjení AKU při styku odizolovaného vodiče s kostrou vozidla (zabraňují tedy krátkému spojení neboli zkratu) -v těchto případech dojde k přepálení pojistného drátku a přerušení proudu >> proto je v systému elektrické instalace (kabelů) vloţena pojistková skříňka, ve které jsou umístěny pojistky >> tato pojistková skříňka je umístěna nejčastěji v kabině řidiče pod přístrojovou deskou (díky tomu je chráněna před povětrnostními vlivy) Častá otázka komisařů: Kde se pojistky nacházejí? Pod volantem /to je špatná odpověď/. Pojistky se nacházejí v pojistkové skříňce pod volantem /to je správná odpověď/. Pojistka = keramický nebo plastový váleček o délce cca 20mm opatřený na koncích kovovými kontakty spojenými pojistným drátkem. = kaţdá pojistka je označena hodnotou propustnosti el. proudu a při výměně je nutné ji nahradit pojistkou o stejné hodnotě. =pojistky jsou barevně rozlišeny, coţ je zjednodušení při výměně. Vyměním vţdy za jinou pojistku stejné barvy. 20/ Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek osvětlení vozidla. -a) u osvětlení, kde je dostupnost z vnějšku vozidla -demontujeme uvolněním šroubů kryt osvětlení -otočením doleva vyjmeme vadnou ţárovku a opačným způsobem namontujeme novou -před montáţí nové ţárovky zkontrolujeme čistotu kontaktů objímky ţárovky -zapnutím vyzkoušíme funkci nové ţárovky a namontujeme očištěný plastový kryt -b) u osvětlení, kde je přístup k demontáţi ţárovky z kabiny vozidla -demontujeme vnitřní kryt osvětlení uvolněním pojistného systému krytu -vyjmeme objímku i s ţárovkou -při výměně postupujeme stejným způsobem jako v bodě a) Výměna žárovky potkávacího a dálkového světla (hlavního světlometu): -zvednutím víka motoru odkryjeme motorový prostor, v jehoţ přední části (čelo karoserie) jsou uloţeny světlomety pro potkávací a dálková světla -otočením plastového zadního krytu světlometu doleva tento kryt demontujeme, u starších vozidel sejmeme kryt pryţový -sejmeme plastovou spojnici přívodních kabelů z ţárovky (svorku) -otočením doleva demontujeme plechovou objímku i s ţárovkou -při montáţi postupujeme opačným způsobem a osvětlení vyzkoušíme zapnutím. Při výměně jakékoliv ţárovky osvětlení vozidla je nutné nahradit ji ţárovkou o stejné hodnotě (ta je vyznačena na kovové části ţárovky). Nebo jinak a rychleji: Výměna žárovek -otevřu kapotu -z vnitřní strany světla je kryt >> otočím s ním doleva a odšroubuji >> tam je objímka >> v ní ţárovka >> tu vyndám a vyměním za novou. -pozor na kabely, pokud jsem je odpojil /pamatovat kterej kam"/ -POZOR u halogenové žárovky - NESAHAT NA SKLO ŢÁROVKY RUKOU - zůstane na ní náš pot či maz z prstů a bude dřív kaput" >> řešení >> SAHAT NA NI JEN PŘES HADR 21/ Vyjmenujte povinné vybavení osobního vozidla - vyhláška 102/1995 Sb. -rezerva (záloţní kolo) -zvedák (zdvihák) - nepouţívat slovo hever, komisaři to nemají rádi -klíč na kola -přenosný výstraţný trojúhelník -náhradní ţárovky (od kaţdého druhu jednu) -náhradní el. pojistky (od kaţdé jednu) -lékárnička

12 22/ Popište účel ABS na vozidle a kontrolu jeho správné funkce -zabezpečuje stabilitu vozidla při brzdění a brání zablokování kol -ABS působí na kaţdé kolo -brzdný blok dávkuje tak, ţe na kaţdé kolo působí maximálně moţná síla, aniţ se některé z kol zablokuje funkce: -zaručit řiditelnost -udrţet stabilitu při jízdě -ulehčit činnosti řidiče 23/ Popište postup při připojení tažného lana -taţné lano se uţívá při vlečení jiného motorového vozidla, na kterém je závada -taţné lano nejprve upevníme nasazením na závěs jednoho z vozidel vlečené soupravy -tahem zkontrolujeme pevnost připojení lana -přistavíme druhé vozidlo soupravy do potřebné vzdálenosti tak, aby bylo moţné připevnit lana na závěs druhého vozidla -lano upevníme (protahujeme okem) na závěs a zajistíme kolíkem -opět tahem zkontrolujeme správnost upevnění lana -a teprve po postupném napnutí lana se můţe zvyšovat rychlost vlečené soupravy POZOR - před jízdou se musí řidiči vlečené soupravy dohodnout na způsobu jízdy NIKDY - nikdy nepouţít k vlečení taţné lano, pokud jde o závadu řízení nebo závadu brzd LANO -musí být atestováno a vyzkoušeno -délka 5-6metrů -červený praporek 30x30cm -lano upevnit za nosnou část vozidla - pouţívá se tzv. ocelové oko, které se našroubuje na konstrukci za" mlhovým světlem 24/ Popište postup při připojování přívěsu -u novějších typů s demontovatelným taţným zařízením nejprve namontujeme toto zařízení (hák nebo koule) na vozidlo -přistavíme přívěs a nasadíme jeho závěsné zařízení na taţné zařízení vozidla a spoj řádně zkontrolujeme -u typů taţného zařízení vybaveného zabezpečovacím zařízením (lankem) zapojíme toto zařízení -zasuneme zástrčku přívodu el. vedení osvětlení přívěsu do zásuvky namontované na vozidle Nebo jinak: Přívěs zapojujeme za vozidlo jen tehdy, pokud je na vozidle taţné zařízení. -starší typ - oj přívěsu umístím na kouli >> zaklapnu nadoraz >> propojím bezpečnostní řetěz a elektriku -novější typ - oj přívěsu umístím na kouli >> zaklapnu nadoraz >> v momentě zaklapnutí se objeví otvor ve tvaru FABky >> tam dám připravenou FABku s klíčem >> zamknu a propojím elektriku Postupným rozsvícením osvětlení vozidla zkontrolujeme jeho funkci na přívěsu (obrysová světla, brzdová světla, ukazatele směru, osvětlení SPZ a zadní mlhové světlo) Před jízdou této soupravy zkontrolujeme na přívěsu stav a správnost tlaku v pneumatikách a upevnění kol.

13 25/ Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla Kontrolky umístěné na přístrojové desce signalizují stav funkce a zapojení některých zařízení a osvětlení vozidla. Ovladače (vypínače i kontrolky) jsou označeny příslušnými symboly. Kontrolky jsou umístěny na přístrojové desce vodorovně a svisle. -umístění vodorovných kontrolek (všechny svítí červeně) -výstraţný trojúhelník (světelné výstraţné znamení) -kontrola stavu brzdové kapaliny - symbol s vykřičníkem -ruční brzda (při zataţení) - symbol s vykřičníkem -dobíjení akumulátoru - obdélníček se znaky plus a mínus -mazání motoru - symbol olejničky" -umístění svislých kontrolek -dálková světla (ostrá modrá barva) - ovládání druhým vypínačem zleva -obrysová světla (zelená barva) - ovládání prvním vypínačem zleva -přední mlhová světla (zelená barva) - pokud je jimi vozidlo vybaveno -zadní mlhové světlo (oranţová barva) -potkávací světla (zelená barva) -vyhřívání zadního skla (oranţová barva) Ovladače na přístrojové desce: -od osy volantu jsou na jeho panelu umístěny -vlevo - páčkový přepínač ukazatele směrovek společně s přepínačem potkávacích a dálkových světel -vpravo - páčkový přepínač ovládání stěračů a ostřikovačů čelního a zadního skla Kromě uvedených ovládacích zařízení je na levé spodní části přístrojové desky umístěn ovladač, regulující doseřízení světlometů potkávacích a dálkových světel. Na pravé spodní části přístrojové desky jsou umístěny -tři ovladače topení vozidla (včetně jeho otevření) -ovladače světelného výstraţného zařízení (výstraţný trojúhelník) Uvedená zařízení a signalizace kontrolkami jsou takto umístěna u vozidla Škoda Felicie. U jiných typů vozidel můţe být instalováno i jiné doplňující zařízení včetně kontrolek.

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

Údržba vozidla osobní automobil, sk. B

Údržba vozidla osobní automobil, sk. B Údržba vozidla osobní automobil, sk. B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - stav základních náplní, tj. množství oleje v motoru, chladící kapaliny a brzdové kapaliny (při nedostatečném množství

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatik 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - stav pneumatik (pohledem,tlakoměrem) hloubka vzorku,praskliny,trhliny - vnější osvětlení (parkovací,potkávací,dálková,směrová,brzdová,koncová,mlhová světla,osvětlení

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1)

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1) Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (skupiny B, B+E a podskupiny B1) 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) vnější prohlídka vozidla zda nebylo vozidlo poškozeno během parkování zda

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Otázky z údržby pro sk. B

Otázky z údržby pro sk. B Otázky z údržby pro sk. B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při obchůzce kontrolujeme: - samovolný nežádoucí únik oleje, paliva, chladící nebo brzdové kapaliny - závady na kolech a pneumatikách

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

Závěrečné otázky z nauky o konstrukci a údržbě. Skupina B

Závěrečné otázky z nauky o konstrukci a údržbě. Skupina B Závěrečné otázky z nauky o konstrukci a údržbě Skupina B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru (měrkou) hladina max. min. - množství chladící kapaliny v přetlakové nádobce

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1:

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) Pohled na pneu není-li podhuštěná, poškozená + přítomnost cizích těles ve vzorku, hloubku drážek

Více

Otázky pro skupinu B 1. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? Zážehový motor pracovní

Otázky pro skupinu B 1. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? Zážehový motor pracovní Otázky pro skupinu B 1. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? Zážehový motor Nasává směs paliva se vzduchem. Po stlačení je palivo v pracovním

Více

Úplné znění otázek a odpovědí ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro řidičské oprávnění skupin B. B+E a podskupiny B1

Úplné znění otázek a odpovědí ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro řidičské oprávnění skupin B. B+E a podskupiny B1 Úplné znění otázek a odpovědí ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro řidičské oprávnění skupin B. B+E a podskupiny B1 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Odpovědi na otázky z techniky

Odpovědi na otázky z techniky Odpovědi na otázky z techniky 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Pod kapotou kontrola množství oleje kontrola stavu chladící kapaliny kontrola brzdové kapaliny kontrola průhybu klínového řemene

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk. B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou a) motorový prostor - množství - chladící kapaliny - brzdové kapaliny - oleje v motoru - kapaliny

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA.

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. 1.POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU. Kontrola dokladů potřebných k provozu vozidla (osvědčení o registraci vozidla + zelená karta) včetně

Více

Otázky z údržby pro sk. A

Otázky z údržby pro sk. A Otázky z údržby pro sk. A 1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou. Kontrola provozních kapalin -motorový olej ( u čtyřdobého motoru) -převodový olej -brzdová kapalina (u hydraulických brzd) -chladicí

Více

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Autoškola Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Křižovatky křižovatky: nerozlišené dopravními značkami rozlišené dopravními značkami s řízeným provozem řízení provozu světelnými

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo obejdeme a zkontrolujeme celkový stav včetně čistoty osvětlení,všech skel, zrcátek, registrační značky apod. Pozornost

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Kde najdete VIN... 16 Výrobní štítek... 16 Datový štítek... 16 Číslování motorů... 17. Dětské pojistky zámků dveří... 29 Zabezpečovací zařízení...

Kde najdete VIN... 16 Výrobní štítek... 16 Datový štítek... 16 Číslování motorů... 17. Dětské pojistky zámků dveří... 29 Zabezpečovací zařízení... Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem.......................................... 11 Technický popis vozidla..............................................

Více

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky :

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky : Příprava pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy ovládání a údržby vozidla ( pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1 ) 1. Kontrola vozidla před jízdou : Novelizované znění k 1.10.2009

Více

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla autoskolaeasy.cz Otázky pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Pod kapotou kontrola množství oleje kontrola stavu chladící kapaliny

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy...

Všeobecný technický popis... 13 Rozměry vozidla... 15 Hmotnostní a váhové parametry... 17. Vlastní jízda se Škodou Octavia... 32 Technika jízdy... Obsah Úvod...................................................... 9 Seznámení s vozidlem................................... 11 Všeobecný technický popis................................ 13 Rozměry vozidla............................................

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Závěrečná zkouška z předmětu Ovládání a údržba vozidla se skládá ústně. Zkušební otázky jsou stanoveny právním předpisem. Pro získání řidičského oprávnění skupiny B je stanoveno 25 otázek, z nichž náhodné

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6

Protokol kontroly motorového vozidla. Audi A6 Protokol kontroly motorového vozidla Audi A6 Datum kontroly 11.11.201 Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2007 Počet 349 12 Motor 2.7 TDI Výkon 128 kw Převodovka Manuální VIN WAUZZZ4F98N02619

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

www.schroter.cz - otázky ke zkoušce pro skupinu B

www.schroter.cz - otázky ke zkoušce pro skupinu B Stránka 1 Závěrečná zkouška z předmětu Ovládání a údržba vozidla se skládá ústně. Zkušební otázky jsou stanoveny právním předpisem. Pro získání řidičského oprávnění skupiny B je stanoveno 25 otázek, z

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem............................................. 11 Všeobecný technický popis..........................................

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. - vozidlo obejdeme a pohledem zkontrolujeme celkový stav, včetně čistoty - pohledem pod vozidlo zjistíme, zda nám neunikají žádné provozní kapaliny nebo jestli

Více

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96

Použité náhradní díly na Volvo V40 1.8 16V, rok 96 Pravý světlomet včetně ovládacího motůrku pro naklápění světel. Světlomet je bez skla a bez naklápěcích prvků.. V případě zájmu zašlu větší fotografie. V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012. Název zpracovaného celku:

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012. Název zpracovaného celku: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V. 14.10.2012 Název zpracovaného celku: Brzdy automobilu Účelem brzd je vozidlo zpomalit, nebo zastavit. DRUHY BRZDOVÝCH SOUSTAV 1.Provozní

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Mercedes-Benz S500 w140

Mercedes-Benz S500 w140 Protokol kontroly technického stavu vozu Mercedes-Benz S500 w140 Datum kontroly Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 1995 Hodnocení 68% Dokumenty 83 % Počet km 365 000 km 66 % Sedan, 4 dveře,

Více

KONSTRUKCE A ÚDRŽBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY MOTOCYKLU PŘED JÍZDOU

KONSTRUKCE A ÚDRŽBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY MOTOCYKLU PŘED JÍZDOU 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY MOTOCYKLU PŘED JÍZDOU Před jízdu na motocyklu kontrolujeme jeho části, které se týkají zachování bezporuchového chodu motocyklu během jízdy a věci související s bezpečnou jízdou.

Více

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů

Kapitola 2A 8 Ozubené kladky a napínací kladka rozvodového řemenu 1 Obecné informace 2 Test komprese 3 Sestava motoru a značky pro časování ventilů Obsah Vaše příručka pro Citroën Xsara Picasso... 12 Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 14 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 14

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny B 1) Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - kontrola poškození karoserie (ostré hrany, poškozená skla...) - kontrola úniku provozních kapalin (benzín,

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky

1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou 2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou Před každou jízdou věnujeme několik minut kontrole provozních náplní a funkčnosti základních ovládacích prvků a systémů motocyklu. Kontrolujeme: stav motorového

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pomůcka pro technika STK Část II

Pomůcka pro technika STK Část II DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část II Převáděcí tabulka - listy závad Řazení podle původních ů závad S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část II Pomůcka pro technika STK

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny C

Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny C Otázky z předmětu ovládání a údržba vozidla skupiny C 1) Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - kontrola poškození karoserie (ostré hrany, poškozená skla...) - kontrola úniku provozních kapalin (benzín,

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA v1.1 listopad 2009, za AUTOŠKOLU HANUŠOVÁ vypracoval Jan Hübner ml., zdroje: OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA - otázky a odpovědi ke zkoušce pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo

Více

Pomůcka pro technika STK Část III

Pomůcka pro technika STK Část III DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část III Převáděcí tabulka - listy závad Řazení podle nových ů závad S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část III Pomůcka pro technika STK

Více

Výměnné a servisní intervaly

Výměnné a servisní intervaly 5. kapitola Výměnné a servisní intervaly Někteří motoristé svěřují veškerou údržbu a seřizování automobilu pracovníkům autorizova ného servisu, který je vybaven veškerými dostupnými pomůckami k bezchybnému

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B.

Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B. Otázky a odpovědi ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla skupiny B. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo nejprve obejdeme a pohledem zkontrolujeme jeho celkový stav. Přesvědčíme se, že

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY. Opravárenství a diagnostika. Kontrola, údržba, oprava závad mazací soustavy

CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY. Opravárenství a diagnostika. Kontrola, údržba, oprava závad mazací soustavy Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_17_ZAVADY MAZACI SOUSTAVY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 zapis_spalovaci 108/2012 STR Gc 1 z 5 Spalovací Mění #1 energii spalovaného paliva na #2 (mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3 dopravních

Více

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY

SOŠ a SOU DUBNO VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY VÝMĚNA BRZDOVÝCH SEGMENTŮ KOTOUČOVÉ BRZDY Jiří Šimonovský, Odysseus 2004 OBSAH SOŠ a SOU DUBNO OBSAH... 2 PRACOVNÍ PODMÍNKY... 2 POPIS PRACOVNÍCH ÚKONŮ... 3 Demontáž segmentů brzdy... 3 Kontrola dílů brzdy,

Více

Diagnostika vozidel mechanické části

Diagnostika vozidel mechanické části Diagnostika vozidel mechanické části Pro zjištění technického stavu vozidla slouží kontroly jednotlivých částí automobilu z hlediska jejich funkce nebo opotřebení. Mezi základní kontroly patří kontroly

Více

SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD

SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD , Praha 4 - Chodovec, Türkova 1001, PSČ 149 00 Středisko Služby pro STK vedoucí střediska: Ing. Norbert Grosser SEZNAM TECHNICKÝCH ZÁVAD (čtyřmístné kódy) Zpracováno na základě přílohy č. 6 k č.j.: 3/2008-150-ORG3/10

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

KONSTRUKCE A ÚDRŢBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU

KONSTRUKCE A ÚDRŢBA VOZIDLA 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU 1. POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU Při denním používání vozidla není nutné provádět tak podrobnou kontrolu jako při jeho občasném použití. Po delším stání nebo v případě, že se na vozidle střídá

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o.

Nabídka platí do 31. 12. 2015. Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Nabídka platí do 31. 12. 2015 Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. Startovací baterie Startovací baterie je jediným zdrojem energie pro nastartování motoru a slouží zároveň jako úložiště energie vyrobené alternátorem

Více

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist.

273-521-010-903 Gufero standard G 38x 72x12 40-46 273-521-012-103 Gufero standard G 40x 72x12 40-46 311-159-904-200 Matice 6hr.samojist. Holerit Název 7--00-90 Gufero standard G 8x 7x 0-7--0-0 Gufero standard G 0x 7x 0- -9-90-00 Matice hr.samojist. Zn 8G S M 0x, --70- Ložisko kuličkové řadé 7 ANC --080-000 Ložisko kuličkové řadé 08 0-7-070-000

Více

Pomůcka pro technika STK Část I

Pomůcka pro technika STK Část I DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část I Výtah nových ů závad Závady bez ekvivalentů k původní závadě S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část I Pomůcka pro technika STK (výtah

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina A)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina A) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina A) Obsah 1 Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky... 3 3 Jakým způsobem

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více