1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah"

Transkript

1 1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky 3/ Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost 4/ Nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy 5/ Popište postup při výměně kola 6/ Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? 7/ Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu. 8/ Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru vozidla a signalizaci poruch během jízdy. 9/ Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí motoru. 10/ Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jak lze ovlivnit jeho životnost. 11/ Spojka 12/ Převodovka a k čemu slouží synchronizace 13/ Tlumiče pérování 14/ Kontrola množství brzdové kapaliny a její doplnění. Co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému 15/ Posilovač brzd 16/ Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou 17/ Nejčastější projevy nesprávné geometrie nápravy vozidla 18/ Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost 19/ Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění 20/ Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek osvětlení vozidla. 21/ Vyjmenujte povinné vybavení osobního vozidla - vyhláška 102/1995 Sb. 22/ Popište účel ABS na vozidle a kontrolu jeho správné funkce 23/ Popište postup při připojení tažného lana 24/ Popište postup při připojování přívěsu 25/ Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla

2 1/ Popište úkony kontroly vozidla před jízdou -stav základních náplní, tj. mnoţství oleje v motoru, chladící kapaliny a brzdové kapaliny (při nedostatečném mnoţství je nutné dolít) a náplní do ostřikovačů oken (čelního a zadního skla) -funkci a čistotu osvětlení vozidla (obrysová, potkávací, dálková, brzdová, směrovky, osvětlení SPZ, světlo zpětného chodu, mlhovky) -zda má auto platnou technickou kontrolu podle známky na zadní SPZ (zde uvedeny i emise) -stav pneumatik a jejich nahuštění (např. Octavia - přední - 2atmosféry, zadní - 2,2atmosféry) -pneu - nahuštěnost - dle určení výrobce NEBO dle servisní kníţky. Údaje jsou uvedeny na víčku od nádrţe (zevnitř) > tam je samolepka > a na ní základní hodnoty -dezén - min 1,6mm po celém obvodu pneumatiky -nepoškozenost - ţádné trhliny, praskliny, lysiny -!!! kontrola VŠECH PĚTI pneu!!! POZOR - rezerva má být nahuštěna na NEJVYŠŠÍ tlak předepsaný výrobcem (2,5atmosfér) -kolo - hrany disku=ráfky - nesmí mít defekty -upevnění šroubů (kdyţtak dotáhnout) -ventilky - zrezlý, pokroucený, skříplý -zástěrky - lapače nečistot -zda z auta nic nevytéká, nekape -čistotu skel -nesmí být poškozeno čelní sklo - praskliny, skelní pavučiny -kontrola SPZ -zda má vozidlo úplnou povinnou zákonnou výbavu 2/ Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky Tlak vzduchu v pneumatikách je stanoven výrobcem vozidla a hloubka dráţek dezénu pneumatik je obecně stanovena Vyhláškou č. 102/1995 Sb. Ministerstva dopravy (1,6mm minimálně). Tlak vzduchu zkontroluji následovně: -sejmu (vyšroubuji) krycí matku ventilku -nasadím na ventilek měřič tlaku vzduchu, krátce podrţím a po sejmutí měřiče zkontroluji stav -při nedostatečném nahuštění nasadím na ventilek hadici k huštění pneumatik a dohustím pneumatiku -nasazením měřiče tlaku zkontroluji stav a případně ještě pneumatiku dohustím nebo tlak upustím (zmáčknutím jehly ventilku) -při správném tlaku zkontroluji, zda vzduch ventilkem neuniká (poslechem, navlhčeným prstem) -našroubuji krycí matku ventilku Kontrola hloubky drážek dezénu: -hloubku dráţek kontroluji na několika místech pneumatiky -kontrolované místo nejprve očistím -nasadím měřič dráţky dezénu a na ukazateli zjistím, zda hloubka dráţky odpovídá poţadovanému rozměru (pokud je hloubka menší neţ 1,6mm, je nutné pneumatiku neprodleně vyměnit) Kontroluji všech 5 pneumatik. 3/ Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost Kontrola kol obsahuje: -kontrolu disku kol /ráfek/ -kontrolu pneumatik Kontrola disku kol /ráfku/: -dotaţení šroubů upevnění kola -nepoškozenost (hrany disku nesmí mít defekty) - např. ohnutí ráfku naraţením -nadměrná koroze Kontrola pneumatik: -stav tlaku pneumatik -stav hloubky dráţek dezénu -stav ventilku pneumatiky - zda je zrezlý, pokroucený, skříplý -stav pneumatiky z hlediska poškození (trhliny, odchlípnutí běhounu, zapíchnuté předměty, nesprávné ojetí dezénu)

3 Faktory ovlivňující životnost kol a pneumatik: -kol a disků -péče o čistotu -kontrola dotaţení šroubů -kontrola mechanického poškození (např. při nárazech) -pneumatik -správné huštění a pravidelná kontrola tlaku -seřízení geometrie vozidla a vyváţení kol -stav tlumičů pérování vozidla a řídícího ústrojí (vůle řízení) -neţádoucí nárazy na pneumatiky -neţádoucí prudké brzdění a rozjezdy vozidla -důleţitá je pravidelná kontrola -hlídat terén, po kterém jedu, a volit správnou techniku jízdy - pozor na kanály, výmoly -v dobrém stavu musí být také tlumiče 4/ Nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy -nesprávný stav tlaku - podhuštění nebo přehuštění >> (znak >> znamená způsobuje") ojetí dezénu na vnější nebo vnitřní části běhounu pneumatiky -mechanické poškození >> trhliny, odchlípnutí dezénu -špatná geometrie náprav vozidla >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatný stav řízení a řídícího ústrojí >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatný stav tlumičů pérování vozidla >> nerovnoměrné ojetí dezénu -špatně vyváţená kola >> nerovnoměrné ojetí dezénu Uvedené příčiny způsobují >> špatnou stabilitu vozidla na vozovce, ujíţdění do stran, kmitání volantu, hlučnost vozidla, nedostatečnou sjízdnost vozovky (při nízké hloubce dezénu). Na co si dát pozor? -na obrubníky, kanály, výmoly -pravidelná kontrola geometrie = seřízení kol (kdyţ se kontrola nedělá, pneu se sjíţdějí) -na 1 nápravu musí být stejné druhy pneu -jezdit s letními pneu v létě a se zimními v zimě -pokud jsou pneu extrémně namáhaný > moţné problémy projevy: -defekty, deformace -auto plave, lítá cikcak -větší hlučnost -cuká volant > navíc - špatným stavem pneu trpí i další díly 5/ Popište postup při výměně kola Je nutné provést tyto úkony: -blinkr ke kraji a poté zapnu výstražná světla (strašně důleţitý úkon, na který před komisařem ani pak v praxi nesmíte zapomenout) -vyndám výstraţný trojúhelník - postavím ho na krajnici v určené vzdálenosti za vozidlem (podle situace - obec, dálnice, apod.) -zajistím vozidlo před samovolným rozjetím - zařadím rychlost, zatáhnu ručku, zaklíním kolo VPŘEDU i VZADU (třeba kamenem) na straně vozidla, kterou NEZVEDÁM -výstraţný trojúhelník - v obci minimálně 50m (kde je to nutné, můţe být i blíţ, např. v nepřehledné zatáčce nebo před křiţovatkou), mimo obec minimálně 100m za vozidlem u krajnice -vyndám zvedák (nesmí se uţívat slovo HEVER, komisaři to nemají rádi), klíč na kola a rezervu -sundám ozdobný (ochranný) kryt kola -povolím šrouby - stačí povolit, nemusím úplně vyšroubovat -nasadím zvedák na příslušné místo k tomu určené výrobcem vozidla (samozřejmě u kola, které měním) -zvedám auto pomocí zvedáku

4 -kdyţ je kolo ve vzduchu, vyndám šrouby -vyměním kolo = kolo sejmu z náboje kola a po očištění uloţím do prostoru pro záloţní kolo, očistím upevňovací šrouby kola -zašroubuju šrouby kola, ale ne nadoraz (dotaţení klíčem na kola provedu kříţem" = tzn. postupně utahuji protilehlé šrouby, kvůli vyváţenosti) -zvedákem spustím vozidlo koly na vozovku, zvedák vyjmu, očistím a uloţím -a teď dotáhnu šrouby nadoraz -dotahujeme KŘÍŢEM - z bezpečnostních důvodů, kvůli souměrnosti a vyváţenosti, aby kolo neházelo" -zkontrolujeme tlak na novém kole > popř. vzduch v pneu upustím nebo dohustím -nandáme kryt -POZOR - po pár kilometrech zastavím a šrouby ještě znovu dotáhnu 6/ Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá? U zážehového motoru se zápalná směs benzínu a vzduchu stlačené pomocí pístu (před jeho horní úvratí) zapaluje elektrickou jiskrou mezi kontakty zapalovací svíčky. Zaţehnutí směsi vytvoří tlak, který tlačí na píst, a jeho posuvem směrem dolů se pomocí klikového mechanismu vytváří otáčivý pohyb motoru. Nebo jinak: -ve válci motoru je spalovací prostor, kde dochází k následujícím fázím: -existují čtyři fáze - sání, stlačení, expanze a výfuk -1.fáze - nasaje se benzín se vzduchem v přesném poměru -2.fáze - směs se stlačí pomocí pístu motoru > vzniká obrovský tlak a dochází k zahřívání směsi -kdyţ je směs maximálně stlačená >přeskočí jiskra od zapalovací svíčky > a ta zapálí směs > nastává -3.fáze - expanze > výbuchem vznikne tlak, který tlačí píst, a vzniká pohyb -4.fáze - výfuk U vznětového motoru se nasátý vzduch stlačuje pomocí pístu, přičemţ vzniká vysoká teplota, při které (před jeho horní úvratí) se do spalovacího prostoru (nad píst) vstřikuje pod vysokým tlakem palivo. Tím dojde ke vznícení směsi a tedy tlaku na píst a jeho posuvem směrem dolů se pomocí klikového mechanismu vytváří otáčivý pohyb motoru. Nebo jinak: -ve válci motoru je spalovací prostor, kde dochází k následujícím fázím: -existují čtyři fáze - sání, stlačení, expanze a výfuk -1.fáze - do pístu se nasaje čistý filtrovaný vzduch -2.fáze - stlačení - píst stlačí nasátý vzduch, který se vysoce zahřeje -při maximálním stlačení a vysoké teplotě se dovnitř vstříkne nafta a ta se sama vznítí -3.fáze - expanze -4.fáze - výfuk Rozdíl mezi záţehovým a vznětovým motorem spočívá tedy v tom, ţe: -u zážehového motoru dochází k hoření směsi zapálením (zažehnutím) pomocí jiskry mezi kontakty zapalovací svíčky (pouţívá se benzín, plyn) -u vznětového motoru dochází k hoření směsi vznícením vstříknutého paliva do vysoce stlačeného vzduchu ohřátého tímto na vysokou teplotu (pouţívá se nafta) ** -záţehový - benzín -vznětový - nafta rozdíly: -palivo -zapalování -nafta - vyšší provozní teplota 90 stupňů Celsia, benzín 85 stupňů Celsia -který vydrţí dýl? DIESEL - má silnější stěny motoru, navíc NAFTA je levnější (uvidíme, jak dlouho)

5 7/ Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu: Při kontrole mnoţství oleje (motor NESMÍ být v chodu) se postupuje takto: -a) zkontrolovat stav oleje pomocí měrky (kovová tyčka - ve spodní části je označena ryskami min a max). Vozidlo musí stát na rovině. Měrku vyjmeme ze spodní části bloku motoru, očistíme hadříkem a zasunem. A kam aţ je měrka od oleje špinavá, podle toho poznám hladinu, tedy mnoţství oleje. -b) doplňování oleje motoru se provádí nalitím do nalévacího prostoru (v horní části motoru) po odšroubování nalévací zátky (zpravidla zbarvena červeně). Po doplnění oleje (asi po uplynutí 1 minuty) je třeba zkontrolovat jeho stav pomocí měrky, kterou následně vrátíme do příslušného otvoru v bloku motoru a postup dle potřeby opakujeme. Po dosaţení správného stavu oleje namontujeme nalévací zátku. Optimální hladina stavu oleje je přibliţně v polovině mezi ryskami. Interval pro výměnu oleje v motoru je stanoven příslušným výrobcem oleje (po ujetí x km). Při výměně oleje v motoru je nutné vyměnit i čistič oleje (oil filter). Pozn. Olej je v motoru proto, aby se motor - jak se říká - nezadřel. Olej promazává místa, kde dochází ke tření. Má tři základní funkce: -aby mazal a promazával -aby chladil -antikorozní funkce Pouţívá se pojem-okruh mazání (patří do něj) -motorový olej -čerpadlo - aby olej cirkuloval -olejová vana - na spodku motoru -jemný čistič oleje (oil filter) > při výměně oleje VŢDY VYMĚNIT i filtr -olejová měrka - změříme, kolik je uvnitř oleje Kdy toto mohu provádět? Kdyţ vozidlo stojí na rovině, je v klidu (alespoň 30 minut po jízdě) - olej je totiţ všude v motoru rozstříkán a my musíme počkat aţ steče do olejové vany. Pak teprve měříme mnoţství oleje. Intervaly výměny -benzín tisíc km -nafta tisíc km - v diesel motorech je vyšší provozní teplota a olej se tak dřív znehodnotí NEBO (kouzelná věta, která se dá pouţít skoro všude) podle určení výrobce 8/ Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru vozidla a signalizaci poruch během jízdy. Signalizace činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru je vyznačena na přístrojové desce samostatnými kontrolními ţárovkami červené barvy. Kontrolní ţárovka dobíjení AKU je označena symbolem baterie". Kontrolní ţárovka mazání motoru je označena symbolem olejnička". Při otočení klíčkem ve spínací skříňce do polohy 1 (motor není v chodu) obě kontrolní ţárovky svítí. Při chodu motoru (během jízdy) při správné činnosti dobíjení AKU a mazání motoru jsou příslušné kontrolky zhasnuty, tedy nesvítí. Při chodu motoru (během jízdy) při nesprávné činnosti dobíjení AKU nebo mazání motoru se příslušná kontrolka rozsvítí. V případě rozsvícení některé z uvedených kontrolních ţárovek je nutné vozidlo zastavit a vypnout motor. V jízdě je moţné pokračovat aţ po odstranění závady, případně je nutné urychleně vyhledat servisní opravu. Další informace: -kontrolky na palubní desce - mají červenou barvu -symbol olejničky - problém s olejem -pokud problikává >> -dochází olej - ještě je, ale uţ to začíná zlobit >> doleju -tlak nedosahuje předepsaných hodnot >> auto do servisu - ničí se motor -pokud svítí >> -proraţení vany zespodu, olej teče ven, zastavit vozidlo!!!!! -nebo je něco s tlakem, coţ já nezjistím >> auto do servisu

6 -Pojem: okruh dobíjení -akumulátor -abychom mohli nastartovat, svítit, poslouchat rádio -alternátor (dynamo) - výrobce el. energie -při startování čerpáme energii z akumulátoru a poté uţ z alternátoru (alternátor zároveň dobíjí AKU) -kontrolka = symbol baterie" = obdélníček se znaky + (plus) a - (mínus) -pokud problikává -chyba klínového řemene (ten propojuje pohyb mezi motorem a ostatními částmi > díky němu je poháněn alternátor > a pokud řemen prokluzuje >> tak jednou dobíjí, jednou nedobíjí, dobíjí, nedobíjí >> problém -pokud svítí -alternátor přestal fungovat nebo AKU nedrţí kapacitu nebo poškozený kabel >> servis (dá se dojet, ale co nejdřív musíme řešit) -pokud svítí + svítí mazání motoru + stoupá teplota >> OKAMŢITĚ ZASTAVIT -přetrhl se klínový řemen >> servis -je moţné pouţít silonku místo přetrţeného klínového řemene na dojetí 9/ Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí motoru. Chladící kapalinová soustava zajišťuje chlazení motoru vozidla, kde dochází zejména ve spalovacím prostoru k vysokým teplotám, cca 1800 stupňů. Kapalinovou chladící soustavu tvoří: -chladící prostor v bloku motoru -chladič (před motorem) -vodní čerpadlo -vyrovnávací nádrţka chladící kapaliny Chladící kapalina je směs destilované vody se speciální nemrznoucí kapalinou v poměru vyznačeném výrobcem. Kontrola a ošetřování kapalinové chladící soustavy spočívá zejména v pravidelné kontrole (před jízdou) stavu mnoţství kapaliny, stavu těsnosti před jejím únikem (zejména těsnosti pryţových hadic, které jednotlivé části spojují) v celé soustavě a před zimním obdobím v kontrole mrazuvzdornosti chladící kapaliny. Správné mnoţství kapaliny (hladina) je vyznačena na vyrovnávací nádrţce ryskami min a max. Provozní teplota chladící kapaliny je stupňů a je signalizována teploměrem, který je jedním ze základních ukazatelů umístěných na přístrojové desce automobilu. Přehřátí motoru je neţádoucí stav a je signalizováno na teploměru tak, ţe se jeho ručička blíţí k teplotě bodu varu, označeném na teploměru červenou barvou. Při přehřátí motoru je nutné vozidlo neprodleně zastavit a vypnout motor. Chladící směs nechat vychladnout. Pokud nemůţeme závadu odstranit, je třeba vozidlo převést do servisu (s přestávkami, aby nedošlo k dalšímu přehřátí po dolití chladící kapaliny). Pojem - okruh chlazení -destilovaná voda s nemrznoucí směsí -chladič -termostat -čerpadlo -spojovací hadice (od motoru do chladiče a naopak) -větrák - ten se automaticky zapne, kdyţ se motor přehřívá > někdy je třeba zastavit a počkat, aţ motor vychladne Kontrola chladící kapaliny spočívá v >> kontrole nádrţky = tzv. expanzní nádobka, má na sobě vyznačeny rysky min a max, poznáme podle plechového víčka, které udrţí tlak. Jak poznáme hadičky okruhu chlazení? Všechny hadičky vedou k motoru - narozdíl od nádobky k ostřikování, její hadičky vedou pod okno. Důležité: existují 2 okruhy chlazení - malý a velký -na hraně motoru je termostat -kdyţ nastartuju, termostat je zatím uzavřen -malý okruh chlazení -chladící kapalina proudí pouze v motoru, aby se co nejdříve docílilo provozní teploty -chlazení cirkuluje jen v motoru > kdyţ dosáhne 80 aţ 90 stupňů > termostat se otevře > zahřátá směs proudí do chladiče a tam se ochladí > velký okruh chlazení (kdyţ uţ směs prochází i chladičem)

7 10/ Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jak lze ovlivnit jeho životnost. -pomocí chemického procesu (katalýzy) zajišťuje sniţování obsahu kysličníku uhelnatého a uhlovodíků ve výfukových plynech, které vycházejí pomocí výfuku z motoru automobilu do ovzduší -má tedy pozitivní vliv na životní prostředí -je součástí výfuku - zavařený v rouře Častá otázka komisařů je kde je katalyzátor umístěn?" >> Odpověď: Katalyzátor není za výfukem nebo před výfukem > je SOUČÁSTÍ výfuku. Je tam zavařen. Katalyzátory dělíme na neřízené a řízené: -neřízené - konstrukčně jednoduchý -je to platinová destička, která je umístěna ve výfukové rouře před tlumičem výfuku -tato destička do sebe pohlcuje zmíněným chemickým procesem nadměrný obsah oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. -řízené - konstrukčně velmi sloţitý a náročný systém -je konstruován u systémů elektronicky řízených katalyzátorů pomocí elektronické řídící jednotky -je trojcestný -je umístěn na výfukovém potrubí za informační lambda sondou na první části výfuku před jeho tlumičem U motorů s katalyzátory výfukových plynů je předepsán bezolovnatý benzín označený jako Natural 95 nebo Natural 98. Ţivotnost katalyzátorů lze ovlivnit pozitivně tím, ţe: -pouţíváme předepsané palivo (benzín) -při vynechávání zapalování vypneme motor a závadu odstraníme -kontrolujeme průchodnost katalyzátoru Co nesmím? -násilně roztlačovat vozidlo zezadu a čekat, aţ samo chytne > protoţe do katalyzátoru se tak dostane nespálená směs a ta ho znečistí (pomoct si můţeme startovacími kabely, radši neţ roztlačením) Na co pozor? -brát předepsané palivo pro ten katalyzátor, jinak ho zničíme 11/ Spojka -je součástí převodového ústrojí a je umístěna mezi motorem a převodovkou -funkce spočívá v tom, ţe přenos točivého momentu (od motoru) se uskutečňuje pomocí třecího kotouče (spojky) na hnací hřídel převodovky -vypnutím spojky (sešlápnutím pedálu) při řazení rychlostí se pohon automobilu na tuto dobu přeruší a pokračuje teprve zapnutím spojky (uvolněním pedálu a sundáním nohy z něho) Při rozjezdu automobilu je postupným povolováním spojkového pedálu řidičem spojována síla motoru s převodovkou a dalším převodovým ústrojím aţ na kola hnací nápravy. Ţivotnost spojky je závislá na: -způsobu a plynulosti rozjezdu vozidla Při rychlých a prudkých rozjezdech se třecí plochy spojkového kotouče opotřebovávají rychleji. Spojka se pouţívá při >> -řazení -zastavování -startování - aby se motor rozpojil. Zabráníme tomu, aby auto neskočilo" při nastartování a následně při rozjíţdění, sešlápnutím spojky ulehčíme motoru při startování Co nesmíme? 1/ Stát na spojce zbytečně dlouho 2/ Nepouštět spojku rychle (můţeme jen do pozice, kde spojka zabírá, pak uţ s citem) Důležité! Spojku sešlapujeme pořádně a nadoraz (jinak se obrušuje lamela spojky). 12/ Převodovka a k čemu slouží synchronizace Kde je převodovka? V převodové skříni vedle motoru /na převodovce se nachází startér/. Převodovka má dva hřídele - hnací a hnaný - na obou jsou ozubená kola. Princip je podobný jako u přehazovačky u kola.

8 -funkce: slouţí k řazení rychlostí a k plnému vyuţití síly motoru (převodovka zajišťuje převod hnací síly motoru na hnací kola). -zajišťuje řazením jednotlivých převodových stupňů překonání jízdních odporů automobilu (jízda do kopce, v terénu) -tím zajišťuje plynulost převodu síly motoru na kola hnací nápravy -při jízdě po rovině je zařazen vyšší rychlostní stupeň, čímţ je vyuţita hnací síla a výkon motoru k rychlejší jízdě Při řazení z jednoho rychlostního stupně na jiný dochází k přesunutí zubových (kovových) kol převodovky z jednoho kola na druhé. Při tom musí dojít k vyrovnání otáček kol do sebe zasouvaných = synchronizace. Synchronizaci zajišťují synchronizační krouţky, které svojí třecí kuţelovou plochou zpomalují a tedy postupně vyrovnají rozdílné otáčky do sebe zasouvaných kol převodovky. Synchronizace=vyrovnává otáčení ozubených koleček, které mají do sebe zapadnout. /protoţe kolečka na hnací hřídeli jsou napevno a točí se jinak neţ kolečka na hnané hřídeli, která se točí volně - setrvačností/ Údrţba a ošetření: V olejové skříni je olejová náplň >> a v ní převodový olej. Jak často tento olej musíme měnit? Dle určení výrobce. /udává se 30-40tis.km, ale důleţitá je rada výrobce/ 13/ Tlumiče pérování -tlumí kmitání kol při přejezdu nerovností na vozovce -zajišťují lepší ovladatelnost vozidla a tím i bezpečnost jízdy -zajišťují maximální moţný styk kol vozidla s vozovkou a tedy přenos hnací či brzdící síly Kaţdé kolo má svůj tlumič pérování. -tlumiče jsou celkem čtyři, na kaţdém kole jeden -jsou přímo na kole -často se do nich dostává nečistota >> je třeba je udrţovat občas kontrolou" -dva tlumiče /buď oba přední nebo oba zadní, ale vţdy oba společně/ se vţdy chovají jako dvojčata = tzn. kdyţ začne zlobit jeden, je jasné, ţe za pár dnů začne zlobit i druhý. Pokud tedy začne zlobit jeden, rovnou necháme vyměnit oba dva. Vadné tlumiče způsobují: -vozidlo nemá ţádoucí styk s vozovkou a je hůře ovladatelné -vozidlo má tedy zhoršenou bezpečnost jízdy -součástky, které zajišťují nosnost vozidla se enormně opotřebovávají -pneumatiky se enormně opotřebovávají -nepravidelně se sjíţdí dezén běhounu (pneumatika je prostě různě ojetá a vytvářejí se na ní neţádoucí hranky, lysinky, vysekané plošky) -citelné nárazy na nerovnostech vozovky Jak také poznáme, ţe je tlumič vadný? Podle skvrn od oleje. Uvnitř tlumiče je hydraulický olej, který začne protékat ven. Podle konstrukce jsou nejčastěji uţívány tlumiče kapalinové. 14/ Kontrola množství brzdové kapaliny a její doplnění. Co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému -brzdy u osobních automobilů jsou kapalinové -brzdový systém je ovládán brzdovou kapalinou, kterou je celý systém naplněn -kontrola mnoţství brzdové kapaliny je jedním ze základních úkonů kontroly vozidla před jízdou a je prováděna tak, ţe kontrolujeme její mnoţství v nádrţce brzdové kapaliny (v prostoru motoru) -hladina kapaliny v nádrţce je vyznačena ryskami min a max -při potřebě doplnění této kapaliny vyšroubujeme víčko nádrţky a vzniklým otvorem její stav doplníme Kromě této vizuální kontroly zajišťuje kontrolu mnoţství brzdové kapaliny ještě kontrolní ţárovka na přístrojové desce automobilu. Rozsvícení kontrolní ţárovky (červené barvy) signalizuje nedostatečné mnoţství brzdové kapaliny. V takovém případě musíme vozidlo zastavit a v jízdě pokračovat aţ po dolití brzdové kapaliny na potřebné mnoţství >> následně je nutné závadu, která způsobuje únik brzdové kapaliny odstranit u odborného servisu. Brzdovou kapalinu uţíváme pouze takovou, kterou stanovil výrobce vozidla (s přesným označením).

9 15/ Posilovač brzd -pomocí vyuţití podtlaku v sacím potrubí motoru se zvětšuje tlak brzdové kapaliny v brzdové soustavě >> díky tomu zmenšuje řidič vozidla potřebnou fyzickou sílu na brzdový pedál při brzdění. -motor se za jízdy nesmí vypnout proto, ţe pokud je vypnutý, nevzniká potřebný podtlak v sacím potrubí motoru (podtlak zde existuje pouze při chodu motoru), který je pro správnou funkci posilovače nezbytný a nutný. Posilovač řízení -umoţňuje řidiči sníţit vynaloţenou sílu na obvodu volantu k jeho otočení -je zde vyuţita energie pomocí stlačené kapaliny (oleje) nebo vzduchu -je funkční v momentě, kdy je nutné vyvinout ze strany řidiče větší sílu (při točení volantu v klidu vozidla). -funkce je také závislá na chodu motoru, proto se nedoporučuje během jízdy vypínat motor. 16/ Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou -princip brzdění = točivý moment kola je brzděn působením třecí síly brzdového obloţení (čelistmi, brzdovými destičkami) na brzděnou část (buben, kotouč). (Představte si brzdu u jízdního kola, jak ty brzdové pacičky tlačí při brzdění na ráfek kola.) -kotoučové brzdy - brzděnou částí je kotouč a třecí síla působí přitlačením destiček na kotouč -jsou otevřené, chladí se sami vzduchem -skládají se z >> -brzdový kotouč -čelisti /=tzv. brzdový segment/ -v čelistech jsou brzdové destičky -bubnové brzdy - brzděnou částí je buben (litinový kruh) a třecí síla (díky čelistem) působí jejich přitlačením na vnitřní část bubnu -jsou uzavřené, velmi se zahřívají, jsou sloţitější -skládají se z >> vnější brzdový buben, vnitřní brzdový buben, brzdový váleček /nahoře nad bubnem/, po stranách jsou čelisti, na nich brzdové obloţení /nanýtováno nebo nalepeno/, dále pruţiny, vzpěry a rozpěry Výhody kotoučových brzd -větší účinnost brzdící síly -není nutné je seřizovat, potřebná vůle při brzdění se vymezuje automaticky -výměna brzdových destiček je rychlejší neţ výměna brzdových čelistí Nevýhody kotoučových brzd -je potřeba větší ovládací síla ze strany řidiče, proto jsou tyto brzdy konstruovány s posilovačem -jsou otevřené >> netěsní a snadno se tam dostane nečistota Další pojmy: Ruční brzda - brzdí jen zadní kola (POZOR: nespoléhat jen na ní). Kdyţ v kopci odejdu od vozidla, zatáhnu ručku + zařadím jedničku + klidně i nějakým kamenem zaklíním kola. Hadičky vedoucí od brzd -ocelové nebo pryţové /ty pryţové můţou někdy prasknout >> brzdová kapalina vytéká ven/ Posilovač brzd -výhoda: vynaloţím menší sílu na sešlápnutí!!! Motor se za jízdy nevypíná!!! -posilovač brzd totiţ funguje na principu podtlaku a ten nevznikne, kdyţ motor neběţí Hlavní brzdový válec = tzv. srdce brzd -uvnitř je nádoba na brzdovou kapalinu -je na něm ryska min a max -hladinu mnoţství kapaliny kontroluji před jízdou Brzdová kapalina -je všude v brzdovém systému -pokud praskne pryţová hadička, dostane se do systému i vzduch >> systém tedy při opravě musíme odvzdušnit". (Při odvzdušnění jsou zapotřebí vţdy dvě osoby - jedna šlape na pedál, druhá odvzdušňuje). -při odvzdušnění >> musíme začít u nejvzdálenějšího kola od srdce brzd - tedy nejprve pravé zadní kolo, levé zadní, pak pravé přední, levé přední Systém ABS -pomáhá k bezpečnosti při brzdění, abychom nešli do smyku -na principu přerušovaného brzdění >> nedochází k zablokování kol při brţdění

10 17/ Nejčastější projevy nesprávné geometrie nápravy vozidla Co je geometrie? Přesné vymezení úhlů mezi různými částmi nápravy. -řídící nápravou je přední náprava vozidla, kde je umístěno řízení -geometrie má zásadní vliv na bezpečnost a hospodárnost provozu vozidla a také na dobrou řiditelnost vozidla Základní poţadavek geometrie spočívá v tom, ţe kola se na vozovce musí odvalovat a nikoliv se smýkat (zejména v zatáčkách). Projevy nesprávné geometrie: -špatná řiditelnost a stabilita vozidla na vozovce -auto nedrţí směr = auto plave" -smýkavost vozidla v zatáčkách -nerovnoměrné opotřebení pneumatik a zkrácení doby jejich ţivotnosti -větší hlučnost -cuká volant 18/ Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost Akumulátor je zdrojem elektrické energie, díky kterému nastartujeme, zapneme rádio, svítíme apod. Ta zde vzniká chemickým procesem vlivu elektrolytu (kyselina sírová a destilovaná voda) na olovnaté desky (články). Baterie osobních automobilů má napětí 12V a kapacitu cca 44Ah. Skládá se ze 6 oddělených článků s napětím 2V. Akumulátor ošetřujeme takto: -kontrolujeme mnoţství elektrolytu a jeho hustotu -mnoţství elektrolytu má dosahovat cca 5-10mm nad úrovní článků -kontrola se provádí po vyšroubování víček nalévacích otvorů článků akumulátoru -hustota elektrolytu se měří hustoměrem a musí souhlasit s poţadovanou hodnotou -zkontrolujeme čistotu svorek a kontaktů (vývody + a - ) -nečistotu očistíme, neboť její výskyt zapříčiňuje nedostatečné převádění elektrické energie z akumulátoru -zkontrolujeme stav dotaţení svorek na vývodech akumulátoru -zkontrolujeme stav obalu akumulátoru z hlediska poškození (případné praskliny) Akumulátor=znázorňuje kontrolka na palubní desce >> většinou obdélníček nebo čtvereček se znaky + /plus/ a - /mínus/ -hovoříme o tzv. okruhu dobíjení -kdyţ kontrolka problikuje >> důvod:klínový řetěz (který propojuje alternátor s motorem) prokluzuje, je povolený -dá se dojet, kam potřebujeme? ANO, ale hned pak musíme řešit -kdyţ kontrolka svítí >> problém!!! -dá se dojet? ANO, ale ničíme si auto -3 důvody -závada v alternátoru /stator, rotor/ -závada v akumulátoru - nedrţí kapacitu /můţu nabíjet jak chci, ale hned je vybitá/ -okruh je někde přerušen - přetrţený kabel, kabely nespojeny apod. -kdyţ kontrolka svítí a zároveň zjistíme, ţe se rapidně zvyšuje teplota >> problém >> okamžitě zastavit - přetrhl se klínový řemen Ošetřování okruhu dobíjení -doléváme pouze destilovanou vodu, protoţe ta se vypařuje /v elektrolytu je obsaţena také H2SO4, ale tu nedoléváme/, kapacitu elektrolytu měříme hustoměrem -AKU je 6 samostatných článků, kaţdý má víčko a do kaţdého článků nalévám destilku samostatně -důleţitá je čistota AKU - hlavně části + a - /na pólech totiţ probíhá oxidace H2SO4 a vzniká pěna, kterou musíme čistit/ -kontrola napnutí klínového řemene - údajně stačí lehce promáčknout na max 1 aţ 2cm -kontroluji i kvalitu řemene - pokud je uţ zpuchřelý, je ojetý" a musí se co nejdříve vyměnit

11 19/ Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění -zabraňují přetíţení jednotlivých spotřebičů vozidla nadměrným mnoţstvím el. proudu -zabraňují neţádoucímu vybíjení AKU při styku odizolovaného vodiče s kostrou vozidla (zabraňují tedy krátkému spojení neboli zkratu) -v těchto případech dojde k přepálení pojistného drátku a přerušení proudu >> proto je v systému elektrické instalace (kabelů) vloţena pojistková skříňka, ve které jsou umístěny pojistky >> tato pojistková skříňka je umístěna nejčastěji v kabině řidiče pod přístrojovou deskou (díky tomu je chráněna před povětrnostními vlivy) Častá otázka komisařů: Kde se pojistky nacházejí? Pod volantem /to je špatná odpověď/. Pojistky se nacházejí v pojistkové skříňce pod volantem /to je správná odpověď/. Pojistka = keramický nebo plastový váleček o délce cca 20mm opatřený na koncích kovovými kontakty spojenými pojistným drátkem. = kaţdá pojistka je označena hodnotou propustnosti el. proudu a při výměně je nutné ji nahradit pojistkou o stejné hodnotě. =pojistky jsou barevně rozlišeny, coţ je zjednodušení při výměně. Vyměním vţdy za jinou pojistku stejné barvy. 20/ Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek osvětlení vozidla. -a) u osvětlení, kde je dostupnost z vnějšku vozidla -demontujeme uvolněním šroubů kryt osvětlení -otočením doleva vyjmeme vadnou ţárovku a opačným způsobem namontujeme novou -před montáţí nové ţárovky zkontrolujeme čistotu kontaktů objímky ţárovky -zapnutím vyzkoušíme funkci nové ţárovky a namontujeme očištěný plastový kryt -b) u osvětlení, kde je přístup k demontáţi ţárovky z kabiny vozidla -demontujeme vnitřní kryt osvětlení uvolněním pojistného systému krytu -vyjmeme objímku i s ţárovkou -při výměně postupujeme stejným způsobem jako v bodě a) Výměna žárovky potkávacího a dálkového světla (hlavního světlometu): -zvednutím víka motoru odkryjeme motorový prostor, v jehoţ přední části (čelo karoserie) jsou uloţeny světlomety pro potkávací a dálková světla -otočením plastového zadního krytu světlometu doleva tento kryt demontujeme, u starších vozidel sejmeme kryt pryţový -sejmeme plastovou spojnici přívodních kabelů z ţárovky (svorku) -otočením doleva demontujeme plechovou objímku i s ţárovkou -při montáţi postupujeme opačným způsobem a osvětlení vyzkoušíme zapnutím. Při výměně jakékoliv ţárovky osvětlení vozidla je nutné nahradit ji ţárovkou o stejné hodnotě (ta je vyznačena na kovové části ţárovky). Nebo jinak a rychleji: Výměna žárovek -otevřu kapotu -z vnitřní strany světla je kryt >> otočím s ním doleva a odšroubuji >> tam je objímka >> v ní ţárovka >> tu vyndám a vyměním za novou. -pozor na kabely, pokud jsem je odpojil /pamatovat kterej kam"/ -POZOR u halogenové žárovky - NESAHAT NA SKLO ŢÁROVKY RUKOU - zůstane na ní náš pot či maz z prstů a bude dřív kaput" >> řešení >> SAHAT NA NI JEN PŘES HADR 21/ Vyjmenujte povinné vybavení osobního vozidla - vyhláška 102/1995 Sb. -rezerva (záloţní kolo) -zvedák (zdvihák) - nepouţívat slovo hever, komisaři to nemají rádi -klíč na kola -přenosný výstraţný trojúhelník -náhradní ţárovky (od kaţdého druhu jednu) -náhradní el. pojistky (od kaţdé jednu) -lékárnička

12 22/ Popište účel ABS na vozidle a kontrolu jeho správné funkce -zabezpečuje stabilitu vozidla při brzdění a brání zablokování kol -ABS působí na kaţdé kolo -brzdný blok dávkuje tak, ţe na kaţdé kolo působí maximálně moţná síla, aniţ se některé z kol zablokuje funkce: -zaručit řiditelnost -udrţet stabilitu při jízdě -ulehčit činnosti řidiče 23/ Popište postup při připojení tažného lana -taţné lano se uţívá při vlečení jiného motorového vozidla, na kterém je závada -taţné lano nejprve upevníme nasazením na závěs jednoho z vozidel vlečené soupravy -tahem zkontrolujeme pevnost připojení lana -přistavíme druhé vozidlo soupravy do potřebné vzdálenosti tak, aby bylo moţné připevnit lana na závěs druhého vozidla -lano upevníme (protahujeme okem) na závěs a zajistíme kolíkem -opět tahem zkontrolujeme správnost upevnění lana -a teprve po postupném napnutí lana se můţe zvyšovat rychlost vlečené soupravy POZOR - před jízdou se musí řidiči vlečené soupravy dohodnout na způsobu jízdy NIKDY - nikdy nepouţít k vlečení taţné lano, pokud jde o závadu řízení nebo závadu brzd LANO -musí být atestováno a vyzkoušeno -délka 5-6metrů -červený praporek 30x30cm -lano upevnit za nosnou část vozidla - pouţívá se tzv. ocelové oko, které se našroubuje na konstrukci za" mlhovým světlem 24/ Popište postup při připojování přívěsu -u novějších typů s demontovatelným taţným zařízením nejprve namontujeme toto zařízení (hák nebo koule) na vozidlo -přistavíme přívěs a nasadíme jeho závěsné zařízení na taţné zařízení vozidla a spoj řádně zkontrolujeme -u typů taţného zařízení vybaveného zabezpečovacím zařízením (lankem) zapojíme toto zařízení -zasuneme zástrčku přívodu el. vedení osvětlení přívěsu do zásuvky namontované na vozidle Nebo jinak: Přívěs zapojujeme za vozidlo jen tehdy, pokud je na vozidle taţné zařízení. -starší typ - oj přívěsu umístím na kouli >> zaklapnu nadoraz >> propojím bezpečnostní řetěz a elektriku -novější typ - oj přívěsu umístím na kouli >> zaklapnu nadoraz >> v momentě zaklapnutí se objeví otvor ve tvaru FABky >> tam dám připravenou FABku s klíčem >> zamknu a propojím elektriku Postupným rozsvícením osvětlení vozidla zkontrolujeme jeho funkci na přívěsu (obrysová světla, brzdová světla, ukazatele směru, osvětlení SPZ a zadní mlhové světlo) Před jízdou této soupravy zkontrolujeme na přívěsu stav a správnost tlaku v pneumatikách a upevnění kol.

13 25/ Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla Kontrolky umístěné na přístrojové desce signalizují stav funkce a zapojení některých zařízení a osvětlení vozidla. Ovladače (vypínače i kontrolky) jsou označeny příslušnými symboly. Kontrolky jsou umístěny na přístrojové desce vodorovně a svisle. -umístění vodorovných kontrolek (všechny svítí červeně) -výstraţný trojúhelník (světelné výstraţné znamení) -kontrola stavu brzdové kapaliny - symbol s vykřičníkem -ruční brzda (při zataţení) - symbol s vykřičníkem -dobíjení akumulátoru - obdélníček se znaky plus a mínus -mazání motoru - symbol olejničky" -umístění svislých kontrolek -dálková světla (ostrá modrá barva) - ovládání druhým vypínačem zleva -obrysová světla (zelená barva) - ovládání prvním vypínačem zleva -přední mlhová světla (zelená barva) - pokud je jimi vozidlo vybaveno -zadní mlhové světlo (oranţová barva) -potkávací světla (zelená barva) -vyhřívání zadního skla (oranţová barva) Ovladače na přístrojové desce: -od osy volantu jsou na jeho panelu umístěny -vlevo - páčkový přepínač ukazatele směrovek společně s přepínačem potkávacích a dálkových světel -vpravo - páčkový přepínač ovládání stěračů a ostřikovačů čelního a zadního skla Kromě uvedených ovládacích zařízení je na levé spodní části přístrojové desky umístěn ovladač, regulující doseřízení světlometů potkávacích a dálkových světel. Na pravé spodní části přístrojové desky jsou umístěny -tři ovladače topení vozidla (včetně jeho otevření) -ovladače světelného výstraţného zařízení (výstraţný trojúhelník) Uvedená zařízení a signalizace kontrolkami jsou takto umístěna u vozidla Škoda Felicie. U jiných typů vozidel můţe být instalováno i jiné doplňující zařízení včetně kontrolek.

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA.

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ZKOUŠKU Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA. 1.POPIŠTE ÚKONY KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU. Kontrola dokladů potřebných k provozu vozidla (osvědčení o registraci vozidla + zelená karta) včetně

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B

Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B Otázky a odpovědi ke zkoušce z nauky o konstrukci a údržbě vozidla pro skupiny B 1.Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit

Více

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1:

Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: Pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1: 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. a) Pohled na pneu není-li podhuštěná, poškozená + přítomnost cizích těles ve vzorku, hloubku drážek

Více

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky :

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky : Příprava pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy ovládání a údržby vozidla ( pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1 ) 1. Kontrola vozidla před jízdou : Novelizované znění k 1.10.2009

Více

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla

Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla Skripta ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla autoskolaeasy.cz Otázky pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Pod kapotou kontrola množství oleje kontrola stavu chladící kapaliny

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA v1.1 listopad 2009, za AUTOŠKOLU HANUŠOVÁ vypracoval Jan Hübner ml., zdroje: OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA - otázky a odpovědi ke zkoušce pro skupinu B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. Vozidlo

Více

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Náplně množství motorového oleje, množství chladicí kapaliny, (případně brzdové kapaliny), náplně do ostřikovačů,

Více

1. Kontrolní úkony před jízdou

1. Kontrolní úkony před jízdou 1. Kontrolní úkony před jízdou Před jízdou kontrolujeme provozní náplně a součásti vozidla, které mají vliv na bezporuchový chod vozidla a na naši bezpečnou jízdu. PROVOZNÍ NÁPLNĚ: provozní náplně se nacházejí

Více

OTÁZKY Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA

OTÁZKY Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA OTÁZKY Z OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY VOZIDLA (skupiny C, C+E, D, D+E, T a jejich podskupiny) 1. Popište úkony, které provedete za účelem kontroly vozidla před jízdou: kontrola kol a pneumatik šrouby, ráfky, tlak,

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou: Kola a pneumatiky-dotáhneme matice

Více

PŘÍRUČKA. GAZ 66 a GAZ 66 K. pro řidiče lehkého terénního automobilu P R A H A 1 9 7 7

PŘÍRUČKA. GAZ 66 a GAZ 66 K. pro řidiče lehkého terénního automobilu P R A H A 1 9 7 7 PŘÍRUČKA pro řidiče lehkého terénního automobilu GAZ 66 a GAZ 66 K P R A H A 1 9 7 7 Tato pomůcka obsahuje doplňky: ÚVOD 1 2 3 S lehkým terénním automobilem GAZ 66 se plní přepravní a jiné úkoly v terénu

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu a M udrzbe W V V ING.JAN BATĚK NADAS Ing. Jan Batěk AUTOBUSY KAROSA ŠM 11 v provozu a údržbě i Nakladatelství dopravy a spojů Praha Ing. Jan Batěk 1. ÚVOD Autobus KAROSA

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více