Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, Úsí nad Labem GSM úsředna: , mob.: , hp:// IČ , BANKOVNÍ SPOJENÍ /0300, Příloha č.1 K SMĚRNICI č. 1/ ŠKOLNÍ ŘÁD Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah : ČL. 1 Cíle hodnocení ČL. 2 Hodnocení žáků ČL. 3 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci ČL. 4 Klasifikace žáka ČL. 5 - Klasifikační supnice ČL. 6 Hodnocení chování žáků ČL. 7 Závěrečná usanovení Účinnos : Zpracoval : Mgr. J. Mooz Schválil : Mgr. Václav Pěkný Poče sran : 13 Poče příloh : 0 Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 1 (celkem 13)

2 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní vzdělávání vede k omu, aby si žáci osvojili pořebné sraegie učení a na jejich základě byli moivováni k celoživonímu učení, aby se učili vořivě mysle a řeši přiměřené problémy, účinně komunikova a spolupracova, chráni své fyzické i duševní zdraví, vyvořené hodnoy a živoní prosředí, bý ohleduplní a oleranní k jiným lidem, k odlišným kulurním a duchovním hodnoám, poznáva své schopnosi a reálné možnosi a uplaňova je spolu s osvojenými vědomosmi a dovednosmi při rozhodování o své další živoní dráze a svém profesním uplanění. 1. Cíle hodnocení: o zpěná vazba o zvládnuí problemaiky o návod, jak má žák posupova, aby nedosaky odsranil o informace o om, v čem se zlepšil o idenifikace oho, v čem ješě chybuje o informace o om, jak dovede zacháze s ím, co se naučil Velmi významným prvkem v našem vzdělávacím programu je snaha o účas děí na vlasním hodnocení. Klasifikace není pouze jednosranným akem, ale žák se učí svůj výkon, znalos a dovednos sám ohodnoi. 2. Hodnocení žáků 2.1.Obecné zásady a/ Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učiel uplaňuje přiměřenou náročnos a pedagogický ak vůči žákovi. b/ Při celkové klasifikaci přihlíží učiel k věkovým zvlášnosem žáka i k omu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísa v učebních výkonech pro určiou indispozici. c/ Pro pořeby klasifikace se předměy dělí do ří skupin předměy s převahou eoreického zaměření, předměy s převahou prakických činnosí a předměy s převahou výchovného a uměleckého zaměření. d/ Kriéria pro jednolivé klasifikační supně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učiel však nepřeceňuje žádné z uvedených kriérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předměu. e/ Klasifikace žáků v první řídě je specifická s ohledem na jejich začáek, seznamování s jinými způsoby práce, se vsupem do zcela jiného prosředí. V omo období učiel dbá zejména na vyvoření poziivního vzahu žáka ke škole, k učení. V 1. pololeí učiel používá hodnocení klasifikačními supni převážně jako moivační, kombinuje oo hodnocení s jinými podpůrnými prosředky (moivační obrázky, slovní hodnocení apod.). f/ Klasifikace nově příchozích cizinců se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., kerá ve své novelizované podobě z roku 2012 sanovuje v 15 ods. 6, že v případě hodnocení žáků cizinců, keří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosi českého jazyka považuje za závažnou souvislos podle odsavců 2 a 4, kerá ovlivňuje jejich výkon." To znamená, že při hodnocení ěcho žáků v jakémkoliv předměu přihlížíme k úrovni jejich jazyka. Nelze-li žáka hodnoi na konci prvního pololeí, určí řediel školy pro jeho hodnocení náhradní ermín, a o ak, aby hodnocení za první pololeí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololeí. Není-li možné hodnoi ani v náhradním ermínu, žák se za první pololeí nehodnoí. Nelze-li žáka hodnoi na konci druhého pololeí, určí řediel školy pro jeho hodnocení náhradní ermín, a o ak, aby hodnocení za druhé pololeí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navšěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 2 (celkem 13)

3 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učiel zejména ěmio meodami, formami a prosředky: o sousavným diagnosickým pozorováním žáka o sousavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosi na vyučování o různými druhy zkoušek (písemné, úsní, grafické, prakické, pohybové), didakickými esy o konrolními písemnými pracemi a prakickými zkouškami o analýzou výsledků činnosi žáka - práce s chybou o konzulacemi s osaními učieli a podle pořeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravonických služeb, zejména u žáka s rvalejšími psychickými a zdravoními poížemi a poruchami o rozhovory se žákem a zákonnými zásupci žáka Žák 1. až 9. ročníku základní školy musí bý z předměu vyzkoušen alespoň dvakrá za každé pololeí. Učiel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedosaky hodnocených projevů, výkonů, vývorů. Při úsním vyzkoušení oznámí učiel žákovi výsledek hodnocení okamžiě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a prakických činnosí oznámí žákovi v dohodnuém ermínu. Konrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učiel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určiých obdobích. Termín konrolní (celohodinové) práce je zapsán do řídní knihy.v jednom dni mohou žáci kona jen jednu zkoušku uvedeného charakeru. Učiel vede sousavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 4. Klasifikace žáků a žáků se speciálními vzdělávacími pořebami a/ Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předměech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. b/ Klasifikační supeň určí učiel, kerý vyučuje příslušnému předměu. c/ V předměu, ve kerém vyučuje více učielů, určí výsledný supeň za klasifikační období příslušní učielé po vzájemné dohodě. d/ Při určování supně prospěchu v jednolivých předměech na konci klasifikačního období se hodnoí kvalia práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přiom se přihlíží k sysemaičnosi práce žáka po klasifikační období. Supeň prospěchu se neurčuje na základě arimeického průměru z klasifikace za příslušné období. e/ Při určování klasifikačního supně posuzuje učiel výsledky práce žáka objekivně, nesmí podléha vlivu subjekivnímu ani vnějšímu. e/ Řediel školy určí způsob, jakým budou řídní učielé a vedení školy informování o savu klasifikace ve své řídě. f/ Případy zaosávání žáků v učení a nedosaky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě. g/ Na konci klasifikačního období, v ermínu, kerý určí řediel školy, zapíší učielé příslušných předměů číslicí výsledky celkové klasifikace do kaalogových lisů žáků a připraví podklady na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním ermínu apod. h/ Zákonné zásupce informuje o prospěchu a chování - učiel jednolivých předměů dle pokynů řediele školy (řídní schůzky) - řídní učiel nebo učiel, jesliže o o zákonní zásupci žáka požádají - řediel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprosředně a prokazaelným způsobem ch/ Přechází-li žák do jiné školy, zašle řediel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumenaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 3 (celkem 13)

4 období. Přechází li žák do jiné školy po 15. lisopadu nebo po 15.dubnu, dokumenace obsahuje klasifikace v jednolivých předměech jako podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období. 4.1.Klasifikace ve vyučovacích předměech s převahou eoreického zaměření Převahu eoreického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměy, maemaika a volielné předměy vycházející z daných předměů. Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předměech vychází vyučující z požadavků učebních osnov ŠVP pro ZV Podaná ruka pro vaši budoucnos. Žák je hodnocen ve vazbě na klíčové kompeence. V schopnos předměech uplaňova s převahou osvojené eoreického poznaky, faka, zaměření pojmy, definice, sleduje zákoniosi, učiel vzahy zejména: a dovednosi při řešení eoreických a X X X X prakických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákoniosí kvaliu a rozsah získaných dovednosí vykonáva požadované X X X X inelekuální a moorické činnosi kvaliu myšlení, především jeho logiku, samosanos a vořivos X X X akiviu v přísupu k činnosem, zájem o ně, vzah k nim X X X přesnos, výsižnos a odbornou i jazykovou správnos úsního a X X X písemného projevu kvaliu výsledků činnosí X X X osvojení účinných meod a forem sudia X X X X X přísup k sebehodnocení znalosí, rozvíjených dovednosí a posojů X X X X výhledově - vedení předměového porfolia a práci s ním X X X X 4.2.Klasifikace ve vyučovacích předměech s převahou prakického zaměření e š k s o e m s u p p n o b o k u č p b o p a v n á é a c m c e o v Převahu prakického zaměření mají všechny předměy vzdělávacího oboru Svě práce a Informační a komunikační echnologie. Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předměech vychází vyučující z požadavků učebních osnov ŠVP pro ZV Podaná ruka pro vaši budoucnos. Žák je hodnocen ve vazbě na klíčové kompeence. u č i ř i r i l r l r V osvojení předměech prakických s převahou znalosí prakického dovednosí a zaměření návyků a jejich využií sleduje vzah k práci, učiel k zejména: pracovnímu kolekivu a k prakickým činnosem, X X X X X X X X X X akiviu, samosanos a vořivos kvaliu výsledků činnosí X X X X X X zvládnuí efekivních způsobů práce a organizace vlasní práce a X X X pracovišě, udržování pořádku na pracoviši dodržování předpisů o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci a X X X X péči o živoní prosředí hospodárné využívání surovin, maeriálů, energie, překonávání X X X X překážek v práci obsluhu a údržbu laboraorních zařízení, pomůcek, násrojů, nářadí X X X a měřidel přísup k sebehodnocení znalosí, rozvíjených dovednosí a posojů X X X X výhledově - vedení předměového porfolia a práci s ním X X X X e š k s o e m s u p p n o b o k u č p b o p a v n á é a c m c e o v u č i ř i r i l r l r Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 4 (celkem 13)

5 4.3.Klasifikace ve vyučovacích předměech s převahou výchovného zaměření Převahu výchovného zaměření mají vývarná výchova, hudební výchova, ělesná výchova, výchova k občansví, výchova ke zdraví, osobnosní a sociální výchova. Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předměech vychází vyučující z požadavků učebních osnov ŠVP pro ZV Podaná ruka pro vaši budoucnos. Žák je hodnocen ve vazbě na klíčové kompeence. V supeň předměech vořivosi s převahou a samosanosi výchovného projevu zaměření X X X X sleduje osvojení učiel pořebných zejména: vědomosí, zkušenosí, činnosí a jejich X X X vořivou aplikaci poznání zákoniosí daných činnosí a jejich vořivou aplikaci X X X kvaliu projevu X X X X vzah žáka k činnosem a zájem o ně X X X X X eseické vnímání, přísup k uměleckému dílu a k eseice osaní X X X X společnosi v ělesné výchově s přihlédnuím ke zdravonímu savu žáka X X X všeobecnou ělesnou zdanos, výkonnos a jeho prevenivní péči o vlasní zdraví přísup k sebehodnocení znalosí, rozvíjených dovednosí a posojů X X X X výhledově - vedení předměového porfolia a práci s ním X X X X 5. Klasifikační supnice e š k s o e m s u p p n o b o k u č p b o p a v n á é a c m c e o v Výsledky vzdělávání žáka v jednolivých povinných a nepovinných předměech jsou klasifikovány ěmio supni: 1 - výborný 2 - chvaliebný 3 - dobrý 4 - dosaečný 5 nedosaečný u č i ř i r i l r l r 5.1. Slovní a kombinované hodnocení. Škola nepoužívá slovní ani kombinované hodnocení. U žáků s vývojovou poruchou učení může řediel školy na základě žádosi zákonného zásupce žáka rozhodnou o použií slovního či kombinovaného hodnocení. Škola převede slovní hodnocení na klasifikaci v případě přesupu žáka na školu, kerá hodnoí odlišným způsobem, a o na žádos éo školy nebo zákonného zásupce žáka. V případě použií slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka popsány ak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, keré dosáhl zejména ve vzahu k očekávaným výsupům formulovaným v učebních osnovách jednolivých předměů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k jeho věku. Při slovním hodnocení se uvádí zvládnuí učiva předepsaného vzdělávacím programem, úroveň myšlení, úroveň vyjadřování, úroveň aplikace vědomosí a píle a zájem o učení. Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 5 (celkem 13)

6 5.2. Supně hodnocení Supeň 1 (výborný) Získané znalosi, faka, pojmy, definice a zákoniosi žák zvládá přesně, chápe jejich souvzažnos. Samosaně a vořivě uplaňuje osvojené znalosi a dovednosi při řešení úkolů. Bez problémů vykonává vzdělávací činnosi. Dokáže si zorganizova vlasní práci, je samosaný, pilný, prokazuje snahu a vzdělávací akiviu. V jeho projevu je zřeelná originalia a vořivos. Přesně a výsižně se dokáže úsně i písemně vyjadřova. Grafický projev je přesný a eseický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvaliní, mohou mí pouze menší nedosaky. Ty dovede využíva ke svému zlepšení. Je schopen sebekonroly. Dokáže pracova s informacemi a spolupracova s osaními. Dokáže samosaně sudova vhodné exy uči se. Supeň 2 (chvaliebný) Získané znalosi, faka, pojmy, definice a zákoniosi žák zvládá v podsaě přesně, chápe jejich vzájemné vzahy. Samosaně a vořivě, popř. s menší pomocí učiele, uplaňuje osvojené znalosi a dovednosi při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činnosí někdy žádá drobnou pomoc učiele. Dokáže si zorganizova vlasní práci, je zpravidla samosaný, pilný, věšinou prokazuje snahu a vzdělávací akiviu. V jeho projevu je časo zřeelná originalia a vořivos. Mívá menší nedosaky ve správnosi, přesnosi a výsižnosi úsního a písemného projevu. Grafický projev je eseický, bez věších nepřesnosí. Kvalia vzdělávání je bez podsaných nedosaků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvlášě v jejich zpracování a uplanění. Při spolupráci s osaními vyžaduje drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se uči s malou dopomocí. Supeň 3 (dobrý) V získaných znalosech, fakech, pojmech, definicích a zákoniosech má žák mezery. Vyžaduje pomoc při řešení úkolů, kde uplaňuje osvojené znalosi a dovednosi. Při řešení eoreických a prakických úkolů se dopouší chyb. K výkonu vzdělávacích činnosí žádá pomoc učiele. Má problémy si zorganizova vlasní práci, je méně samosaný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací akiviu. Jeho projev je časo ovlivněn okolím nebo podněem učiele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo vořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskyují chyby. Má nedosaky ve správnosi, přesnosi a výsižnosi úsního a písemného projevu. Grafický projev je méně eseický a má menší nedosaky. V kvaliě vzdělávání se projevují časější nedosaky. Je schopen samosaně sudova podle návodu učiele. Při práci s informacemi má časější problémy, nejen při jejich získávání a řídění, ale zvlášě v jejich zpracování a uplanění. Při spolupráci s osaními vyžaduje podporu nebo pomoc. Supeň 4 (dosaečný) V úplnosi a přesnosi osvojení požadovaných znalosí má žák vážné mezery. Ve vzdělávacích činnosech je málo pohoový a má věší nedosaky. Osvojené znalosi a dovednosi uplaňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí učiele je schopen zorganizova vlasní práci. Je nesamosaný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací akiviu. Napodobuje osaní, časo i chybně, není vořivý. Jeho úsní a písemný projev není výsižný, má vážné nedosaky v jeho správnosi a přesnosi. Grafický projev je málo eseický. V kvaliě výsledků vzdělávání se projevují nedosaky. Někeré závažné nedosaky a chyby dovede žák s pomocí učiele opravi. Při samosaném sudiu má velké ěžkosi. Při práci s informacemi má zásadní problémy, časo informace nedovede zpracova. Při spolupráci s osaními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc osaních, nebo je při ní pasivní. Supeň 5 (nedosaečný) Ve znalosech, fakech, pojmech, definicích a zákoniosech má žák zásadní mezery. Má velmi podsané nedosaky v dovednosi vykonáva požadované vzdělávací činnosi. Zpravidla neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krákodobá. Znalosi a dovednosi nedokáže uplaňova, případně se Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 6 (celkem 13)

7 při jejich aplikaci vyskyují velmi závažné chyby. Není samosaný v myšlení, vyskyují se u něho časé logické nedosaky. Má závažné nedosaky ve správnosi, přesnosi i výsižnosi úsního i písemného projevu. Kvalia výsledků jeho činnosi a grafický projev mají vážné nedosaky. Závažné nedosaky a chyby nedovede opravi ani s pomocí učiele. Nedovede pracova s informacemi, a o ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracova s osaními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samosaně uči. 5.3.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Supeň hodnocení 1 - výborný 2 - chvaliebný 3 - dobrý 4 - dosaečný 5 - nedosaečný Kvalia získaných znalosí a dovednosí Ovládá učivo V podsaě ovládá učivo Učivo ovládá s mezerami Učivo ovládá se závažnými mezerami Neovládá učivo Uplaňování znalosí a dovednosí Samosaně uplaňuje znalosi a dovednosi Vyžaduje drobnou pomoc při uplaňování znalosí a dovednosí Vyžaduje pomoc, je méně samosaný Znalosi a dovednosi i přes pomoc uplaňuje se zásadními chybami Neovládá znalosi a dovednosi Kvalia myšlení Samosaný, vořivý, pohoový, dobře chápe souvislosi, originální Celkem samosaný, vořivý a pohoový Méně samosaný, vořivý a pohoový, vesměs napodobuje osaní Napodobuje osaní, ovšem časo chybně, nesamosaný, nechápe souvislosi Nesamosaný, ěžkopádný, někdy bezradný Kvalia komunikaivních dovednosí Vyjadřuje se výsižně, souvisle a adekváně věku, přesně, správně Vyjadřuje se celkem výsižně, souvisle Vyjadřuje se ne vždy přesně, někdy nesouvisle, časo dělá chyby Vyjadřuje se se značnými obížemi, nesouvisle Ani s pomocí se neumí vyjádři nebo jen kusým způsobem Supeň hodnocení 1 - výborný 2 - chvaliebný Píle,snaha,přísup ke vzdělání Je pilný, snaží se Celkem se snaží, zpravidla je pilný 3 - dobrý K práci pořebuje dos časo podně, reaguje Kvalia práce s informacemi Dokáže pracova s informacemi Dokáže pracova s informacemi, pořebuje drobnou pomoc s jejich říděním nebo inerpreací Při práci s informacemi Kvalia spolupráce Dokáže plnohodnoně spolupracova Při spolupráci vyžaduje drobnou podporu nebo pomoc Při spolupráci vyžaduje podporu Osvojení dovednosi samosaně se uči Dokáže se samosaně uči Dokáže se celkem samosaně uči, vyžaduje drobnou pomoc Se samosaným učením má někdy Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 7 (celkem 13)

8 4 - dosaečný 5 - nedosaečný na něj výběrově pořebuje pomoc a pomoc problémy, vyžaduje pomoc Malá píle a snaha, a o i přes podněy Podněy k práci jsou neúčinné Při práci s informacemi dělá zásadní chyby I přes podporu nebo pomoc nedokáže vybra, uřídi nebo inerpreova informaci Při spolupráci vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc I přes podporu nebo pomoc nedokáže spolupracova s osaními Se samosaným učením má značné problémy, vyžaduje pomoc I přes poskyovanou pomoc se nedokáže samosaně uči 5.4.Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje supni: - prospěl(a)s vyznamenáním - prospěl(a) - neprospěl(a) - nehodnocen(a) Žák je hodnocen supněm a) prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předměů hodnocen na vysvědčení supněm prospěchu horším než 2 - chvaliebný, průměr supňů prospěchu ze všech povinných předměů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno supněm velmi dobré b) prospěl, není-li v žádném z povinných předměů hodnocen na vysvědčení supněm prospěchu 5 nedosaečný nebo odpovídajícím supněm slovního hodnocení c) neprospěl, je-li v někerém z povinných předměů hodnocen na vysvědčení supněm prospěchu 5 nedosaečný nebo odpovídajícím supněm slovního hodnocení d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnoi z někerého z povinných předměů sanovených ŠVP U žáka se smyslovou nebo ělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení přihlédne k charakeru posižení. 5.5.Posup do vyššího ročníku Do vyššího ročníku posupuje žák, kerý na konci 2. pololeí prospěl ze všech povinných předměů. Do vyššího ročníku posoupí i žák I. supně, kerý již v rámci I. supně opakoval ročník a žák II. supně, kerý již v rámci II. supně opakoval ročník a o bez ohledu na prospěch ohoo žáka. 5.6.Komisionální přezkoušení Má-li zákonný zásupce žáka pochybnosi o správnosi hodnocení, může do 3 pracovních dnů, kdy se o hodnocení prokazaelně dozvěděl, požáda řediele o komisionální přezkoušení žáka. Komise (minimálně říčlenná) přezkouší žáka nejpozději do črnáci dnů. Žák bude přezkoušen formou písemné práce v rvání do 30 minu (émaa obdrží nejpozději ři dny předem) a poé prokáže své znalosi i úsně. Komise určí věšinou hlasů klasifikační supeň. O komisionální zkoušce se pořizuje prookol. Další přezkoušení žáka je nepřípusné. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololeí se žákovi vydá nové vysvědčení. Vykonáním přezkoušení není dočena možnos vykona opravnou zkoušku. 5.7.Opravné zkoušky Žáci 9.ročníků a žáci, keří na daném supni ZŠ dosud neopakovali ročník a keří na konci 2. pololeí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předměů, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální, obvykle v posledním ýdnu hlavních prázdnin.žák může v jednom dni skláda pouze jednu opravnou zkoušku. 5.8 Vysvědčení Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 8 (celkem 13)

9 Každé pololeí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololeí lze míso vysvědčení vyda výpis z vysvědčení. Hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním supněm. U žáků s vývojovou poruchou učení rozhodne řediel školy o použií slovního hodnocení na základě žádosi zákonného zásupce žáka Sebehodnocení žáka Předpokládá se posupné využívání sebehodnocení ve věšině předměů na obou supních Doporučené sebehodnoící výroky a/ Vždy se mi daří. b/ Po další konzulaci s učielem či spolužákem se mi daří. c/ Někdy se mi daří někdy pořebuji pomoc. d/ Pod vedením učiele či spolužáka se mi daří. e/ Zaím se mi nedaří Vyhodnocování rozvíjení klíčových kompeencí Souhrnnější vyhodnocování rozvíjení klíčových kompeencí žáků je vhodné provádě na konci 1. a 2. věkového období na I. supni. V 8. ročníku se esují klíčové kompeence pomocí esů SCIO Jak mi jde učení? Učím se sousředěně a samosaně. Plánuji si a organizuji vlasní učení. Vyhledávám a řídím informace pořebné k učení. Vyhodnocuji výsledky své práce. Hledám různé možnosi řešení problému Jak umím komunikova? Dodržuji daná komunikační pravidla. Naslouchám druhým. Akivně diskuuji a argumenuji. Účinně používám možné druhy neverbální komunikace. Akivně používám různé druhy komunikačních prosředků (elefon,počíač ) Jak spolupracuji? Akivně pracuji ve skupině. Pomáhám druhým, cením si jejich práce. Dokážu požáda o pomoc. Respekuji osobnos druhého. Práci ve skupině směřuji k dokončení úkolu Žák hodnoí průběžně yo kompeence: UČIT SE Připravuji se na vyučování Vypracovávám domácí úkoly. Mám připravené všechny pomůcky na vyučování. Dělám dobrovolné úkoly. Průběžně se učím. Plánuji si učení a přípravu na vyučování. UČIT SE Pracuji s informacemi Vyhledávám informace z různých zdrojů. Vyberu podsané. Třídím informace. Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 9 (celkem 13)

10 Předám informace Využívám informace pro další učení. KOMUNIKOVAT Akivně naslouchám Vyslechnu názor druhého. Nechám druhého domluvi. Projevuji zájem a kladu oázky. KOMUNIKOVAT Vyjádřím své myšlenky Mluvím věcně, neodbíhám od émau. Zformuluji myšlenku (co říkám, má hlavu a pau). Hovořím nahlas, zřeelně a srozumielně. SPOLUPRACOVAT Akivně pracuji ve skupině Říkám své nápady. Sám se ujmu práce. Přijmu roli. Pomáhám osaním. Pracuji na zadaném úkolu. SPOLUPRACOVAT Dodržuji dohodnuá pravidla ve skupině Podílím se na vyváření pravidel. Respekuji dohodnuá pravidla. Pomáhám osaním dodržova pravidla. 6. Hodnocení chování žáků 6.1.Výchovná opaření Řediel nebo řídní učiel může uděli žákovi na základě vlasního rozhodnuí nebo na základě podněu osaních vyučujících pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciaivy nebo za déle rvající úspěšnou práci. Na vysvědčení je udělována: - pochvala řídního učiele - pochvala řediele školy Při porušení pravidel sanovených školním řádem lze podle závažnosi ohoo porušení žákovi uloži: - napomenuí řídního učiele - důku řídního učiele - důku řediele školy Uložení řídní důky oznamuje učiel ředieli. Důku řediele školy lze žákovi uděli pouze po projednání v pedagogické radě. Udělení pochvaly, napomenuí nebo důky a jejich důvody se zaznamenávají do dokumenace školy a musí bý prokazaelně oznámeny žákovi a jeho zákonnému zásupci. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno ěmio supni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Klasifikaci chování žáků navrhuje řídní učiel po projednání s učieli, keří ve řídě vyučují, a s osaními učieli a rozhoduje o ní řediel po projednání v pedagogické radě. Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 10 (celkem 13)

11 Kriériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včeně dodržování vniřního řádu školy a dohodnuých řídních pravidel chování během klasifikačního období. Chování je hodnoceno podle závažnosi přesupku. Udělení vyššího supně není podmíněno udělením předcházejících nižších kázeňských opaření. K čemu učiel přihlíží při odměňování žáka: Pochvala řídního učiele ocenění plnění povinnosí, pomoci spolužákům, řídní služby, akivi spojených se řídou a s menšími celoškolními akcemi a souěžemi Pochvala řediele školy ocenění plnění povinnosi, pomoci spolužákům, akivi, keré je dlouhodobé, příkladné, přesahuje rámec řídy, je spojeno se školou, s věšími celoškolními akcemi, souěžemi a školní reprezenací K čemu učiel přihlíží při poresání žáka: Napomenuí řídního učiele ojedinělé drobné a neúmyslné porušení školního řádu činy nejsou závažné pro společnos, spíše se jedná o přesupky v rámci školního živoa přesupky přesahují povolenou hranici danou řídními pravidly Příklady různého nevhodného jednání: - ojedinělé zapomínání pomůcek, přezuí, úkolů, žákovské knížky španý výkon řídní služby, drobné přesupky proi školnímu řádu (nepřipravené pomůcky, nekázeň o přesávce, po zvonění není na svém mísě, vyrušování, nepořádek na svém pracovním mísě) - 3 pozdní příchody do hodin za pololeí Důka řídního učiele opakované drobné porušení školního řádu činy nejsou závažné pro společnos, spíše se jedná o přesupky v rámci školního živoa opakují se přesupky, za něž bylo již dříve uděleno napomenuí řídního učiel 3 pozdní příchody do hodin za čvrleí 1 až 2 neomluvené hodiny za pololeí Příklady nevhodného chování: - opakované zapomínání pomůcek, přezuí, žákovské knížky - za neomluvenou hodinu se považuje i hodina, kdy žák nepřijde na odpolední vyučování a předem nepředloží omluvenku TU nebo vyučujícímu, kerý daný předmě vyučuje, (s výjimkou náhlých, nepředvídaelných událosí) - nenošení cvičebního úboru na TV, vyhýbání se povinnosem - přepisování známek v žákovské knížce, falšování podpisů (jedná-li se o první provinění ohoo rázu během školního roku) Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 11 (celkem 13)

12 - opisování, zráa žákovské knížky - nevhodné jednání v rámci vrsevnických vzahů drobné slovní úoky na spolužáky či dospělé, drobné ničení školního majeku, vyhýbání se zadané řídní službě, vědomé neplnění zadaných povinnosi Důka řediele školy ojedinělé hrubé porušení školního řádu čin je porušením i společenských pravidel 4 a více pozdních příchodů do hodin za čvrleí 3 až 9 neomluvených hodin Příklady nevhodného chování: - významná je ojedinělos hrubého počínání žáka zn. chyba se v hodnoceném období, pololeí školního roku, neopakovala - nevhodné jednání v rámci vrsevnických vzahů hrubý slovní úok na spolužáka či dospělého jednorázové agresivní chování nebo ničení školního majeku, časé vyhýbání se řídní službě a vědomé neplnění zadaných úkolů a povinnosí, opakovaná zráa a úmyslné poškození žákovské knížky Snížená klasifikace z chování Uspokojivé opakované hrubé porušení školního řádu 10 až 20 neomluvených hodin Příklady nevhodného chování: - nevhodné jednání v rámci vrsevnických vzahů opakované slovní úoky na spolužáka či dospělého - agresivní chování nebo ničení školního majeku, výrazně španá pracovní morálka - opakovaná ředielská důka - současně škola obvykle konzuluje absenci žáka s úřadem Snížená klasifikace z chování Neuspokojivé výjimečné případy obzvlášě hrubých porušení školního i společenského řádu 21 a více neomluvených hodin Příklady nevhodného chování: - nevhodné chování v rámci vrsevnických vzahů opakované hrubé slovní úoky na spolužáka či dospělého - agresivní chování nebo ničení školního majeku, prakicky nulová pracovní morálka - současně škola má povinnos oznámi absenci žáka ve škole na úřad 6.2. Kriéria a ukazaele pro jednolivé supně chování - shrnuí Supeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a akivně prosazuje usanovení vniřního řádu školy. Má kladný vzah ke kolekivu řídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k uváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Chová se a jedná slušně, akně, zdvořile a ohleduplně, respekuje osaní. Ojediněle se dopouší drobných přesupků proi pravidlům školního řádu a požadovaného chování. Supeň 2 (uspokojivé) Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 12 (celkem 13)

13 Chování žáka je v podsaě v souladu s pravidly chování a s usanoveními vniřního řádu školy. Dopouší se závaznějšího přesupku, nebo se opakovaně dopusí méně závažných přesupků. Nepřispívá akivně k upevňování kolekivu. Žák je však přísupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravi nebo své chování zlepši. Supeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopusí závažného přesupku proi pravidlům chování nebo vniřnímu řádu školy. Zpravidla se přes důku řediele školy dopouší dalších přesupků, narušuje činnos kolekivu nebo se dopouší poklesků v mravném chování. Svým chováním a jednáním negaivně ovlivňuje soužií ve řídě nebo ve škole. Svá pochybení a výchovná opaření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apaický, a ak se obvykle dopouší dalších přesupků. 7.Závěrečná usanovení 7.1. Tao příloha směrnice je závazná pro žáky, zákonné zásupce a zaměsnance Základní školy Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 7.2. Tao Příloha č.l Směrnice 1/ Školní řád s účinnosí od ruší planos Přílohy č.1 Směrnice 2/ Školního řádu. a V Úsí nad Labem Mg. Václav Pěkný řediel školy Rozdělovník: Směrnice je k dispozici ve sborovně a u jednolivých vedoucích úseků. Příloha č.1 Směrnice č. 1/ Školní řád Srana 13 (celkem 13)

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. projednán na pedagogické radě školy dne 29. srpna 2012. Účinnost: 1. 9. 2012. Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Č.j.: ZšmšHol/16/2012 Spisový znak: 1.2 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 11 Podpis ředitele školy:

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace. Klasifikační řád

Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace. Klasifikační řád Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Klasifikační řád Obsah: 1 Hodnocení a klasifikace žáka 1.1 Stupně klasifikace 1.2 Celkový prospěch 1.3 Hodnocení práce

Více

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků

Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696. Hodnocení žáků Dodatek k školnímu řádu Základní škola Tábor, Zorovská 2696 Hodnocení žáků 1. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky :

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky : Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. Obsah : 1) Práva

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o.

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, Školní řád. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o. Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Š k o l n í ř á d 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Školní řád vychází ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K PROVOZNÍMU ŘÁDU č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K PROVOZNÍMU ŘÁDU č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem GSM ústředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, http://www.zsrabasova.cz/ IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Č.j.: 17/2012 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková,

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Dodatek k ŠVP ZV,,Tvořivá škola č. 2

Dodatek k ŠVP ZV,,Tvořivá škola č. 2 Dodatek k ŠVP ZV,,Tvořivá škola č. 2 Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov, Školní 11, Troubsko 664 41 Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kašparová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle hodnocení Podat zpětnou vazbu učiteli i žáku o relativní míře dosažení očekávaných výstupů a utváření klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD 7. HODNOCENÍ ŽÁKU 7.1. Hodnocení žáků ÚVOD Účelem vzdělávání žáka v základní škole je vybavit ho klíčovými kompetencemi. Ty představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22.

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY Účinnost: 1.9.2005 Skartační znak: A5 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Vinklář Školní řád Změny: Číslo Datum Strana

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakerisika školního vzdělávacího programu 3.1. Filozofie školy 3.1.1. Úvod V souladu s novými principy kurikulární poliiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (zv. Bílé knize),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval, schválil: Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 52/2014 ZŠ Mgr. Vlastimil Hendrych, ředitel školy Spisový znak 106 Skartační

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou vychází z posouzení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Ř á d š k o l y a) Práva žáka Žák má právo: 1. na vzdělání a spravedlivé hodnocení 2. na účast ve výuce podle rozvrhu. 3. na odpočinek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Lipoltice,okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimíra Nalezinková, ředitelka školy

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Na základě ustanovení 28 odst. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., vydávám tento ŠKOLNÍ ŘÁD Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu ţáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Š k o l n í řád. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055. Školní řád upravuje:

Š k o l n í řád. 1. Provoz a vnitřní režim školy. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055. Školní řád upravuje: Š k o l n í řád Školní řád upravuje: 1. provoz a vnitřní režim školy, 2. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo jednací Tyrš / 89 / 16 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 4. 2016 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných

Více

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Č. j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ŠKOLA: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o. Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice Tel.: 386 354 440

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1. Školní řád 2015/2016 Školní řád 2015/2016 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ V souladu s ustanoveními 28 a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Mgr. Jarmila Višňovcová 1.9.2011 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Právní vymezení:

Více

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( dle 30 zákona č.561/2004 Sb. )

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( dle 30 zákona č.561/2004 Sb. ) Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( dle 30 zákona č.561/2004 Sb. ) 1. Výkon práv a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Školní řád. Součástí školního řádu je klasifikační řád

Školní řád. Součástí školního řádu je klasifikační řád Školní řád Součástí školního řádu je klasifikační řád Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace Čj.: 73/2016 Spisový znak: A 1.4. Skartační znak: A 10 Platnost od: 16. 2. 2016 Účinnost

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Hodnocení žáků zaujímá ve vzdělávacím procesu velmi důležité postavení, které zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy a zároveň má řadu nenahraditelných

Více

Zásady a cíle vzdělávání

Zásady a cíle vzdělávání Základní škola Pečky,okres Kolín Školní řád, vnitřní řád školní družiny Zásady a cíle vzdělávání Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ. klasifikační řád

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ. klasifikační řád odstavec 2 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ klasifikační řád Platný pro školní rok 2007/2008 a následující, s účinností od 1.9.2007. Platí do odvolání, dodatky budou zpracovány vždy písemnou formou, schváleny

Více

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Š K O L N Í Ř Á D Účinnost od 1.9.2015 razítko školy podpis ředitele školy 1

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ KRESTOVA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ KRESTOVA Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace Č.j.: 786/2015 (Součást Školního řádu) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ KRESTOVA

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Školní řád HLUČÍN 2013 OBSAH 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 3 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 3 1.2 Povinnosti žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali. Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.cz Ředitel Základní školy a Mateřské školy Skorošice, příspěvkové

Více

SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře. Školní řád. Ing. Antonín Hasík, ředitel SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře

SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře. Školní řád. Ing. Antonín Hasík, ředitel SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře Školní řád Vydal : Ing. Antonín Hasík, ředitel SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře Účinnost : Od 1.2.2012 23.1.2012 - schválila Školská rada 26.1.2012 projednala pedagogická rada

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost: tři roky od 1.9.2013 Identifikační údaje školy: Čj.: ŘŠ 120/2013

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 Laškov Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme.

Jsme rádi, že jste si vybrali prístroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. INSTALACNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Réf.: NPM32TC PLYNOVÁ DETEKCE Jsme rádi, že jse si vybrali prísroj INDUSTRIAL SCIENTIFIC a vrele Vám dekujeme. Udelali jsme všechno proo, aby Vám eno výrobek sloužil k naprosé

Více

Základní škola Chlum u Třeboně

Základní škola Chlum u Třeboně Základní škola Chlum u Třeboně Š K O L Í Ř Á D Obsah I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení pro žáky III. Ustanovení pro rodiče a zákonné zástupce žáků IV. Vnitřní pracovní řád pro učitele V. Vnitřní řád

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků. 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků. 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 6. 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků 6. 1. 1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnotí učitel. Cílem hodnocení je poskytnout zpětnou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Školní řád Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou a v této úpravě platí od 01.09.2010. Mgr. Leoš Gregor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/RAF /2013 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2013 A.1.

Více

HODNOCENÍ ŽÁKU ŠVP ELPIS II.

HODNOCENÍ ŽÁKU ŠVP ELPIS II. HODNOCENÍ ŽÁKU ŠVP ELPIS II. Příloha č. 2 dokumentu: C004/010915 Školní řád ZŠ Hodnocení je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka. Hodnocení

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků: do tří dnů více dní

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Práva žáka: Povinnosti žáků:  do tří dnů více dní Školní řád Základní školy a Mateřské školy Dolní Radechová Školní řád je stanoven zákonem č. 561 /2004 Sb. 30 odstavec 1,2,3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský

Více