R S C A K S C A K R/K PROVOZNÍ PŘÍRUČKA AUTO REFRAKTOMETR KR-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R S C A K S C A K R/K PROVOZNÍ PŘÍRUČKA AUTO REFRAKTOMETR KR-1"

Transkript

1 PROVOZNÍ PŘÍRUČK UTO REFRKTOMETR KR-1 R L R/K ID M HIGH HIGH FOG FOG VD VD mm mm R S C K P P 1 MNUL MNUL R S C K P P P1 P1 P1 P1

2

3 ID R R/K R 1 MNUL 0 R S S C C K 1 0 K 7.75 P P P VD mm P1 HIGH FOG L M Děkujeme vám za zakoupení UTO KERTO-REFRKTOMETRU KR-1 TOPCON. [Upozornění] Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařem nebo na jeho objednávku. UMÍSTĚNÍ VÝSTRŽNÝCH OZNČENÍ UPOZORNĚNÍ V zájmu bezpečnosti jsou na přístroji umístěna varovná označení. Přístroj budete používat správně, budete-li dodržovat pokyny na zobrazeních. V případě, že chybí kterákoliv z následujících nálepek se zobrazeními, kontaktujte obchodního zástupce společnosti TOPCON na adrese na zadní obálce. POŽDVKY N PCIENTY Pacient podrobující se vyšetření tímto zařízením musí být schopni soustředit se na několik minut a uposlechnout následujících pokynů: - musí být schopen umístit tvář do opěrky brady, čela, lícních a nosních opěrek, apod.; - musí udržet otevřené oči; - musí pochopit a uposlechnout pokynů zadaných během vyšetření. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 VROVÁNÍ Zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhy Během obsluhy přístroje se nedotýkejte pacientova oka nebo nosu. Zařízení částečně používá program odvozený od písma IP, proto použití tohoto zařízení představuje souhlas s Licencí mezinárodní fonetické abecedy (IP). Dohoda v1.0. Informace týkající se Smlouvy v1.0 Licence mezinárodní fonetické abecedy (IP) naleznete v Návodu k použití nebo v následujícím URL. ZOBRZENÍ SYMBOLY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ Na tělese přístroje jsou kvůli podpoře bezpečného a správného používání a zabránění ohrožení obsluhujícího pracovníka a dalších lidí nebo kvůli možnému poškození majetku, umístěny a do Návodu k použití vloženy varování a upozornění. Doporučujeme, aby každý pochopil význam následujících zobrazení, piktogramů a textu předtím, než si přečte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ a dodržoval všechny uvedené pokyny. ZOBRZENÍ SYMBOLS VÝSTRH Zajištění bezpečnosti pacientů a obsluhy Při používání tlačítka pro úpravu výšky opěrky brady dávejte pozor, abyste nepřiskřípli prsty pacienta. Prevence před zásahem elektrickým proudem a popálením. Kryty neotvírejte, vyhnete se tak zraněním způsobeným zásahem elektrickým proudem. V případě opravy se obraťte na svého servisního technika. Při výměně pojistek zařízení vypněte a odpojte přívodní kabel zdroje energie, vyhnete se tak zraněním způsobeným zásahem elektrickým proudem Použijte předepsanou pojistku. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento přístroj byl odzkoušen (při 100/120V/230V) a splňuje normu IEC : Ed.3.0:2007. Tento přístroj vyzařuje vysokofrekvenční energii v rámci standardu a může ovlivnit další zařízení v okolí. Pokud zjistíte, že zapnutí/vypnutí přístroje ovlivňuje zařízení v blízkosti, doporučujeme vám jeho přemístění, udržení řádné vzdálenosti od ostatních zařízení nebo jeho zapojení do jiné zásuvky. Poraďte se s vašim autorizovaným prodejcem, pokud máte jakékoliv další dotazy. ZOBRZENÍ VROVÁNÍ VÝZNM Nevhodná manipulace nebo ignorování tohoto zobrazení může vést k nebezpečí úmrtí nebo vážného úrazu. Nevhodná manipulace nebo ignorování tohoto zobrazení VÝSTRH může vést k úrazu nebo ke škodám. Úraz znamená poranění, popálení, úraz elektrickým proudem atd. Škody znamenají rozsáhlé poškození, které může zahrnovat budovu, periferní zařízení a nábytek. Symbol Publikace IEC/ ISO Popis Popis (francouzsky) IEC Střídavý proud Courant alternatif IEC IEC Off (odpojeno od hlavního přívodu energie) On (připojeno k hlavnímu přívodu energie) Éteint (courant: coupure avec le secteur) llumé (courant: raccordement sur le secteur) IEC Použitá část typu B Partie appliquée du Type B ISO 7010-W001 Obecný výstražný symbol Symbole davertissementgénéral' Č. Etiketa Význam TVR, SLOŽENÍ POSTUPY 1. Složení Toto zařízení je složeno z hlavní jednotky, jednotky zdroje napájení a jednotky opěrky brady. 2. Složení částí přicházejících do VROVÁNÍ Zasažení elektrickým proudem může způsobit popáleniny nebo možný požár. Před výměnou pojistek VYPNĚTE vypínač a odpojte síťový kabel. Vyměňte pouze za pojistky se správným výkonem. VROVÁNÍ Kryty neotvírejte, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným zásahem elektrickým proudem. S opravou se obraťte na obchodního zástupce. VÝSTRH Při používání spínače pro úpravu výšky opěrky brady dávejte pozor, abyste nepřiskřípli ruku pacienta. Mohlo by dojít ke zranění pacienta. VÝSTRH Dávejte pozor, aby po dobu provozu přístroje nedošlo k udeření pacienta do oka nebo do nosu. Typy ochrany před zasažením elektrickým proudem : POUŽITÁ ČÁST TYPU B styku s lidským tělem Čelní opěrka: silikonová pryž Jednotka opěrky brady: akrylonitrylbutadienstyrenová pryskyřice 3. Elektromagnetická kompatibilita Tento přístroj vyhovuje normám IEC Ed3.0: Elektrické parametry Napájecí napětí: C V, Hz Příkon: 75 V 5. Kategorie zařízení Typy ochrany před zasažením elektrickým proudem: Zařízení třídy I Typy ochrany před zasažením elektrickým proudem: Použitá část typu B 6. Rozměry a hmotnost Rozměry: mm (Š) mm (H) mm (V) Hmotnost: 19,0 kg 7. Princip činnosti Světelný tok pro refrakční měření se promítá do zornice a odraženého obrazu ze zornice zachyceného kamerou CCD a na základě měření stanoví sférickou (vrcholovou) lámavost, cylindrickou lámavost a směr astigmatické osy. Světelný tok pro měření keratolinu se promítá do zornice a odraženého obrazu z povrchu rohovky a na základě měření stanoví poloměr zakřivení, směr astigmatické osy rohovky a refrakční výkon rohovky. 1

4 ÚČEL POUŽITÍ, FUNKCE ÚČINEK Tento přístroj se používá k měření sférické refrakce, cylindrické refrakce, směru astigmatické osy, poloměru zakřivení, směru astigmatické osy rohovky a refrakce rohovky. TECHNICKÝ POPIS ZŘÍZENÍ Rozmezí měření refrakčního výkonu Sférická (vrcholová) lámavost: -25 D D (zobrazení v krocích po 0,12 D/0,25 D) Cylindrická vrcholová lámavost: 0 D D (zobrazení v krocích po 0,12 D/0,25 D) Směr astigmatické osy: 0 - (zobrazení v krocích 1 /5 ) přičemž sférická (vrcholová) lámavost + cylindrická vrcholová lámavost +22 D nebo sférická (vrcholová) lámavost + cylindrická vrcholová lámavost -25 D) Nejmenší naměřený průměr zornice: 2 mm Rozmezí měření zakřivení rohovky Poloměr zakřivení rohovky: 5,00 mm - 10,00 mm (zobrazení v krocích po 0,01 mm) Refrakční výkon rohovky: 67,50 D - 33,75 D (zobrazení v krocích po 0,12 D/0,25 D) (přičemž odpovídající hodnota refrakčního výkonu rohovky =1,3375) stigmatický výkon rohovky: 0 D - ±10 D (zobrazení v krocích po 0,12 D/0,25 D) Směr astigmatické osy rohovky: 0 - (zobrazení v krocích po 1 / 5 ) Rozmezí PD měření: mm (zobrazení v krocích po 1 mm) Externě připojená zařízení: terminál USB (vstup), RS232C (výstup), LN (výstup) ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ POUŽITÍ Podmínky vnějšího prostředí při používání Teplota: 10 C - 40 C Vlhkost: 30 % - 90 % (nekondenzující) Tlak: 700 hpa hpa Způsob použití 1. Připojte kabel zdroje napájení k běžnému zdroji napájení. 2. Pokud používáte externě připojená zařízení, připojte je zapněte zdroj napájení (ON). 3 Zapněte hlavní spínač (poloha ON). 4. Nastavte režim měření a zadejte informace o pacientovi, pokud jsou požadovány. 5. Položte bradu pacienta do opěrky brady a srovnejte jeho obličej s opěrkou obličeje. Na ovládacím panelu stiskněte spínač pro úpravu výšky opěrky brady a upravte výšku opěrky brady tak, aby byly oči pacienta ve výšce značky na opěrce. 6. Poklepáním 1) na obrázek zornice oka pacienta zobrazeného na ovládacím panelu se poloha upraví automaticky a zahájí se měření. Po ukončení měření jednoho oka se zařízení přesune k druhému oku, automaticky upraví polohu a zahájí měření. (Polohu měření a samotná měření lze provádět také ručně.) 7. Klepnutím na tlačítko pro tisk na ovládacím panelu vytisknete výsledky měření. (Údaje lze také poslat na externě připojená zařízení.) 8. Pokud po měření pacienta následují další měření pacientů, zkontrolujte, zda byly údaje předchozího měření odstraněny a zahajte měření. 9. Vypněte hlavní spínač (poloha OFF). 10. Vypněte spínač zdroje napájení (OFF) externě připojených zařízení. 11. Vyjměte napájecí kabel z běžného zdroje napájení. 1) Poklepání znamená stisknutí tlačítka programu zobrazeného na ovládacím panelu. Více informací naleznete v kapitolách PŘÍPRVY, ZÁKLDNÍ ČINNOSTI, JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI a ÚDRŽB KONTROL v Návodu k použití. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ Bezpečnostní opatření při používání lékařského zařízení 1. Přečtěte si pečlivě pokyny v provozní příručce. Zařízení smí používat pouze zkušení uživatelé. 2. Během instalace zařízení dodržujte následující bezpečnostní opatření. (1) Zařízení instalujte na místě, kde nehrozí nebezpečí polití vodou. (2) Zařízení instalujte na místě chráněném před působím tlaku vzduchu, teploty, vlhkosti, větrání, slunečního světla, prachu, slaného vzduchu nebo vzduchu obsahujícího síru, atd. (3) Sledujte podmínky stability, např. nerovný povrch, vibrace, nárazy (včetně přepravy). Přístroj neinstalujte na místě, kde jsou uskladňované chemikálie, nebo kde je vyráběn plyn. (5) Sledujte frekvenci, napětí a povolený proud (nebo spotřebu energie). (6) Proveďte řádné uzemnění zařízení. 3. Před použitím zařízení dodržujte následující bezpečnostní opatření. (1) Zkontrolujte zařízení včetně kontaktu spínače, polarity, nastavení voliče a ukazatelů a také správnou funkci zařízení. (2) Zkontrolujte řádné uzemnění zařízení. (3) Zkontrolujte řádné připojení kabelů. (4) Sledujte, zda používání tohoto zařízení současně s jinými nezpůsobuje chyby v diagnostice nebo nebezpečí újmy. 4. Během používání zařízení dodržujte následující bezpečnostní opatření. (1) Neustále sledujte případný výskyt neobvyklých příznaků u zařízení nebo pacienta. (2) V případě zjištění jejich výskytu jak u pacienta, tak u zařízení, podnikněte patřičné kroky - ukončete provoz zařízení v bezpečné poloze pacienta. (3) Zajistěte, aby se pacient zařízení nedotýkal. 5. Po ukončení používání zařízení dodržujte následující bezpečnostní opatření. (1) Postupujte podle stanovených pokynů a uveďte ovládací spínače, voliče a další části zařízení do původní polohy před použitím a odpojte zařízení od zdroje napájení (poloha OFF). (2) Odpojování kabelů provádějte s vynaložením přiměřené síly. (3) Příslušenství, kabely, vodítka a další části očistěte a přehledně uložte. (4) Zařízení vždy očistěte tak, aby mohlo být při příští příležitosti opět řádně použito. 6. Pokud zařízení nepracuje správně, použijte příslušné značky a požádejte autorizovaného technika o opravu. Nastavení neprovádějte sami. 7. Zařízení neupravujte. Likvidace Tento symbol má platnost pouze pro členské státy EU. by se zabránilo mož-nosti poškození životního prostředí a lidského zdraví, tento přístroj je nutné likvidovat (i) ve členských státech EU podle směrnice WEEE (Směrnice o odpadu z elektrického a elektronického zařízení) a (ii) ve všech ostatních zemích podle jejich místních zákonů pro likvidaci a recyklaci odpadu. Řiďte dalšími Bezpečnostní pokyny v Návodu k použití. ZPŮSOB USKLDNĚNÍ DOB POUŽITÍ 1. Uskladnění (bez obalu) Teplota: 10 C - 40 C Vlhkost: 10 % - 95 % (nekondenzující) Tlak: 700 hpa hpa 2. Uskladnění (bez obalu) Teplota: -20 C - 50 C Vlhkost: 10 % - 95 % 3. Doprava (v obale) Teplota: -40 C - 70 C Vlhkost: 10 % - 95 % 4. Při uskladnění přístroje zajistěte dodržení následujících podmínek: (1) Tento přístroj nesmí být postříkán vodou. (2) Zařízení uchovávejte na místě chráněném před působím tlaku vzduchu, teploty, vlhkosti, větrání, slunečního světla, prachu, slaného vzduchu nebo vzduchu obsahujícího síru, atd. (3) Sledujte podmínky stability, např. nerovný povrch, vibrace, nárazy (včetně přepravy). 2

5 (4) Přístroj neukládejte na místě, kde jsou uskladňované chemikálie nebo kde je vyráběn plyn. 5..Období použití Životnost zařízení je 8 let od dodání za předpokladu vykonávání pravidelné údržby (podle samocertifikace [údaje firmy Topcon]). KONTROLNÍ BODY PŘI ÚDRŽBĚ 1. Kontrola zařízení uživatelem (kontrolní body) (1) Pro kontrolu přesnosti měření provádějte pravidelná měření dodaného modelu oka. (2) Pokud je měřicí okénko znečištěné, vyčistěte jej. (3) Podobně vyčistěte také opěrku obličeje a brady. 4. Pokud zařízení nepoužíváte, přikryjte je krytem proti prachu. Více informací viz kapitola ÚDRŽB KONTROL a DENNÍ ÚDRŽB v Návodu k použití Podrobnosti naleznete v Návodu k použití. 3

6 4

7 V případě, že se na nás obrátíte s dotazy týkajícími se tohoto zařízení, připravte si prosím následující informace: Název modelu: KR-1 Výrobek č.: (uvedeno na jmen. štítku na pravé straně základny.) Doba používání: Uveďte datum zakoupení tohoto přístroje. Druh závady: Uveďte co nejvíc podrobností o problému. UTO KERTO-REFRKTOMETR KR-1 PROVOZNÍ PŘÍRUČK verze 2011 ( TH 0 ) Datum vydání: 22. července 2011 Vydal TOPCON CORPORTION 75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japonsko TOPCON CORPORTION VŠECHN PRÁV VYHRZEN

8 UTO KERTO-REFRKTOMETR KR Vytištěno v Japonsku TH 0

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÝ FOKOMETR CL-300 ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení počítačový fokometr TOPCON CV-300. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ / INDIKACE K POUŽITÍ Toto zařízení měří optický výkon brýlových

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

User guide User guide Česky

User guide User guide Česky User guide Česky ČESKY Vítáme Vás AirSense 10 AutoSet a AirSense 10 Elite jsou prémiové přístroje společnosti ResMed s automatickou úpravou tlaku a pro vytváření kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Obsah Úvod............................................................... 1 Účel použití.......................................................... 1 Indikace..................................................................

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Referenční průvodce

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Příručka pro hardware

Příručka pro hardware Příručka pro hardware Oznámení o ochranných známkách TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Oznámení Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoliv části této příručky jakoukoliv formou je bez výslovného povolení

Více

LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme

LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více