NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ KFR 5GW/X, KFR 6GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

2 PŘEDMLUVA Klimatizační jednotky jsou drahá zařízení. Aby byla tato zařízení nepoškozena, je nutno k jeho instalaci přizvat profesionálního technika. Tento návod k použití slouží obecně pro všechny verze mobilních klimatizačních jednotek vyráběných naší společností. Vzhled zakoupených zařízení se může nepatrně lišit od zařízení popisovaných v tomto návodu, ale to neovlivňuje správné použití a provoz. Prosíme přečtěte si pozorně části návodu, které se týkají vámi zakoupeného typu a založte ho pro pozdější řešený možných problémů. OBSAH POKYNY PRO UŽIVATELE NÁZEV ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE 4 FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 5 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 6 PROVOZ V AUTOMATICKÉM REŽIMU AUTOSELECT 6 PROVOZ CHLAZENÍ/TOPENÍ/VYSOUŠENÍ/VĚTRÁNÍ 6 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 7 NASTAVENÍ ČASU 8 NASTAVENÍ TICHÉHO NOČNÍHO REŽIMU 8 NASTAVENÍ ČASOVAČE 9 PROVOZ TOPENÍ 9 ÚDRŽBA 0 PŘED ZAVOLÁNÍM SERVISNÍHO TECHNIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Tento výrobek je označen a splňuje následující nařízení: - Nízké napětí: Nařízení vlády č. 69/997 Sb. a směrnice EU č. 7//EU a 9/68/EU. - Elektromagnetická kompatibilita: Nařízení vlády č. 69/997 Sb. a směrnice EU č. 89/6/EU včetně pozdějších znění a úprav. Toto prohlášení se stává neplatným v případě nesprávného zacházení a neřízení se instalačními a provozními pokyny výrobce.

3 POKYNY PRO UŽIVATELE Před použitím klimatizační jednotky si pozorně přečtěte tento uživatelský návod, aby nedošlo k nesprávnému zacházení. MONTÁŽNÍ POKYNY Zařízení nesmí být instalováno v místech, kde je hrozí únik hořlavých plynů. Musí být nainstalován jistič uzemnění. V případě, že se hořlavý plyn nahromadí v blízkosti jednotky, hrozí nebezpečí výbuchu a požáru. Jeho absence může vést k úrazu elektrickým proudem a jiným nebezpečím. Po propojení vnitřní a vnější jednotky vodiči, zkontrolujte zda je zapojení pevné silnějším zatáhnutím za vodič. Ujistěte se, že zařízení je správně uzemněno. V případě nesprávného zapojení může nastat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zemnící vodič musí být pevně připojen k zemnícímu výstupu zdroje el. energie. Špatné nebo nedůkladné spojení může způsobit úraz el. proudem nebo jiná nebezpečí. PROVOZNÍ POKYNY Nikdy nevypínejte jednotku přerušením vedení el. proudu. Nepřipojujte napájecí kabel na uzel s více zapojenými spotřebiči, nepoužívejte prodlužovací kabel a nezapojujte jej do zásuvky, kde jsou připojeny ještě další spotřebiče. Nenatahujte, nepoškozujte nebo nemodifikujte napájecí kabel. Taková činnost může vést k úrazu el. proudem a jiným nebezpečím. Nemanipulujte vypínači nebo vodiči vlhkou rukou. Hrozí nebezpečí vzniku úrazu el. proudem, přehřátí, nebezpečí požáru nebo jiné nebezpečí. Před zapojením koncovky do zásuvky se přesvědčte, že je vstupní otvor čistý bez nánosů prachu tak, aby koncovka dosedla bezpečně na své místo. Hrozí nebezpečí vzniku úrazu el. proudem, přehřátí, nebezpečí požáru nebo jiné nebezpečí. V případě, že je napájecí kabel poškozen nebo je nutná jeho výměna z jiného důvodu, dohlédněte na to, aby byl kabel neprodleně vyměněn profesionálním technikem. Nikdy nepoužívejte pojistku s nesprávnou hodnotou, nebo jiné kovové dráty. Taková činnost může vést k úrazu el. proudem. Pokud jsou přítomny nečistoty, může dojít k úrazu el. proudem. Použitím měděného drátu jako pojistky může dojít k úrazu el. proudem nebo jiným nebezpečím.

4 Při provozu zařízení zabraňte vstupu přímého slunečního záření do místnosti. Při provozu chlazení minimalizujte vývin tepla. V blízkosti zařízení nepoužívejte varné konvice. Při provozu mějte zatažené žaluzie nebo závěsy. Neuskladňujte čistící prostředky, barvy nebo jiné hořlavé látky v blízkosti zařízení a v žádném případě je na ně nestříkejte. Zdroje tepla používejte mimo místnost. Pokud je nutné používat spalovací zařízení (plynový sporák) v místnosti s instalovaným zařízením, je nutné prostor pravidelně větrat. Zařízení ovlivní jejich účinnost. Před údržbou zařízení vždy nejprve přerušte napájení el. proudem. Nikdy nečistěte jednotku pokud se otáčí ventilátor. Může vzniknout nebezpečí požáru. Nevkládejte prsty nebo předměty do otvorů v zařízení. Špatné větrání může mít za následek nedostatek kyslíku ve vzduchu. Správně nastavte směr proudění vzduchu. Nevystavujte se přímému působení chladného vzduchu po delší dobu. Ventilátor se otáčí vysokými otáčkami a může zranit. Nečistěte jednotku vodou. Správné nastavení distribuce vzduchu v místnosti bude lépe ochlazovat. Na jednotku klimatizace nic nepokládejte, nepřipevňujte ani nezavěšujte. Můžete se dostat do zdravotních potíží. Zkontrolujte bezpečné zavěšení jednotky. Může dojít k úrazu el. proudem. Nesedejte si nikdy na venkovní jednotku ani na ni nic nepokládejte. Jednotka se může uvolnit a při pádu způsobit zranění. Nepoužívejte následující přípravky: V případě poškození závěsných prvků se musí bez prodlení opravit z důvodu nebezpečí pádu jednotky a způsobení zranění. Napájecí kabel vytahujte ze zásuvky pouze v případě, že jednotka není v provozu. Uvolnění a pád jednotky nebo jiných předmětů může způsobit zranění. Horkou vodu (nad 40 C) Použití příliš horké vody může způsobit deformaci umělého krytu jednotky. Benzín, ředidla, benzen a agresivní čistící prostředky. Tyto přípravky deformují kryt jednotky nebo jej jinak poškodí. POKYNY V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DEMONTÁŽE NEBO OPRAVY V případě potřeby opravy zařízení nebo jeho demontáže, prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovanou servisní firmu. V případě jakékoliv nenormální situace zařízení (zápach pálení), prosím ihned vypněte zařízení, odpojte jej od zdroje el. proudu a kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovanou servisní firmu.

5 NÁZEV ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE MANUÁLNÍ PROVOZ JAK OTEVŘÍT JAK ZAVŘÍT Zavřete mřížku a jemně zatlačte na obě její strany dokud pevně nezapadne. Jemně zatlačte na značky na bocích mřížky vstupu vzduchu a přitáhněte směrem k sobě. Pocítíte malý odpor. Toto tlačítko použijte v případě nefunkčnosti dálkového ovládání pro vypnutí a zapnutí jednotky. POZNÁMKA Nesnažte se otevřít mřížku více než do úhlu 60 stupňů. Nepoužívejte při manipulaci velké síly. 4

6 FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 5

7 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PROVOZ V AUTOMATICKÉM REŽIMU AUTO SELECT Automaticky vybere provozní mód (CHLAZENÍ, TOPENÍ, VYSOUŠENÍ nebo pouze provoz ventilátoru) v závislosti na teplotě v místnosti ve chvíli zapnutí zařízení. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Pokud jednotka už není v provozu AUTO SELECT. Stiskněte tlačítko MODE a nastavte provoz na AUTO SELECT. Po zobrazení znaku je klimatizační zařízení automaticky kontrolováno na optimální teplotě. Vypnutí: Stiskněte tlačítko ON/OFF. Pokud znak není zobrazen na displeji dálkového ovládání, stiskněte tlačítko MODE a nastavte automatickýá provozní režim. Při každém stisknutí se provozní režim mění v následujícím pořadí: (AUTO) (CHLAZENÍ) (VYSOUŠENÍ) (TOPENÍ)/ VĚTRÁNÍ Nastavení teploty při provozu v automatickém režimu AUTO SELECT Teplotu nastavte v průběhu automatického provozu stisknutím tlačítek a. Stiskněte jedenkrát tlačítko Stiskněte jedenkrát tlačítko. Teplota se zvýší o C.. Teplota se sníží o C. PROVOZ V REŽIMU CHLAZENÍ/TOPENÍ/VYSOUŠENÍ/VĚTRÁNÍ Dálkovým ovládáním: Stiskněte tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko MODE a nastavte provozní režim na COOL - chlazení, DRY - vysoušení, HEAT (FAN) topení (ventilátor pouze) nebo AUTO. Stiskněte tlačítka a a nastavte požadovanou teplotu. HEAT COOL 6 C - C 6 C - C Pokud je zvolen režim CONT, teplota není kontrolována a provoz probíhá kontinuálně. 4 Stiskněte tlačítko FAN SPEED a nastavte požadované otáčky ventilátoru. Pro ukončení provozu stiskněte ON/OFF tlačítko. V režimu pouze CHLAZENÍ je provoz TOPENÍ zrušen a nahrazen režimem VĚTRÁNÍ (FAN). Změna režimu může být provedena také v případě, že je zařízení vypnuto. 6

8 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Vertikální pohyb klapek, které ovlivňují proudění vzduchu, se nastaví pomocí tlačítka VANE CONTROL na dálkovém ovládání. Toto tlačítko při každém stisknutí mění režim následovně: Pro změnu rychlosti ventilátoru stiskněte tlačítko FAN SPEED. Při každém stisknutí se rychlost otáček ventilátoru mění následovně:. Pro vychlazení celé místnosti použijte nastavení spánku, použijte režim SLEEP. v režimu CHLAZENÍ. Pokud Vás hluk zařízení ruší při Doporučený úhel proudění vzduchu Standardní nastavení je pozice. Použijte pozice nebo v režimech CHLAZENÍ nebo VYSOUŠENÍ a pozice až pro režim TOPENÍ. NASTAVENÍ PROUDĚNÍ VLEVO/VPRAVO Směr proudění nastavte rukou natočením směrových klapek doleva nebo doprava. POZNÁMKA V režimu chlazení, pokud je zařízení provozováno s manuálním nastavením klapek (VANE CONTROL) v pozicích (4) a (5) po dobu hodiny, automaticky se klapky pohnou tak, aby bylo zabráněno kapání kondenzované vody dolů. Pozice klapek nastavujte pouze dálkovým ovládáním, pokud jimi pohnete manuálně, může dojít k problémům s nedovřením klapek. V režimu topení, pokud je venkovní teplota moc nízká, nebo pokud probíhá proces odmražování jsou klapky automaticky v pozici ().! POZOR! Směr proudění měňte pouze pokud je zařízení vypnuto. NASTAVENÍ PLYNULÉHO POHYBU KLAPEK Stiskněte tlačítko SWING Pohyb je zapnut. Stiskněte tlačítko SWING znovu Pokud je tlačítko SWING stisknuto v průběhu pohybu. 7

9 NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU Po vložení baterií je aktuální čas automaticky nastaven na :00 AM. Na příkladu je vysvětleno nastavení času na :0 AM. 4 Stiskněte tlačítko ON/OFF. Za použití špičky psacího pera nebo podobného předmětu po vysunutí krytu dálkového ovládání stiskněte tlačítko CLOCK hodnota na displeji bliká. Stiskněte tlačítko HR a nastavte (AM 0:) Stiskněte tlačítko MIN a nastavte (:0) Stiskněte tlačítko CLOCK znova a zasuňte kryt nazpět. POZN. Časovač vychází z aktuálního nastaveného času, proto je nutné ho nastavit správně. NASTAVENÍ TICHÉHO NOČNÍHO REŽIMU Používejte tento režim pro snížení provozního hluku při spaní. Stiskněte tlačítko SLEEP. Pro zapnutí nočního režimu. Stiskněte tlačítko SLEEP opět. Hluk vycházející z jednotky je snížen. Pokud je v průběhu tohoto režimu stisknuto tlačítko FAN SPEED Noční režim je vypnut. POZN. Používejte tento režim v případě, že jdete spát. Pokud je používán ve dne, účinnost zařízení je nízká, protože teploty okolí je vysoká. 8

10 NASTAVENÍ ČASOVAČE Je pohodlné nastavit časovač (automatické zapnutí) pro předchlazení bytu před příchodem domů atd. Nastavení automatického zapnutí. Stiskněte tlačítko AUTOSTART. Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi hodnotou ZAP. a VYP. Pomocí tlačítek HOUR a MIN nastavte žádané hodnoty. Každým stisknutím tlačítka HOUR se hodnota hodin mění o hodinu, každým stisknutím tlačítka MIN se hodnota minut mění o 0 minut. Stiskněte tlačítko AUTOSTART opět. Hodnoty jsou uloženy. Nastavení automatického vypnutí. Stiskněte tlačítko AUTOSTOP. PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE Zapnutí a vypnutí může být použito dohromady. Čas, který nastane dříve spustí nastavenou operaci. (označení indikuje pořadí nastavených časů) Automatické funkce zapnutí a vypnutí nemohou být použity v případě, že není čas nastaven správně. Pomocí tlačítek HOUR a MIN nastavte žádané hodnoty. Každým stisknutím tlačítka HOUR se hodnota hodin mění o hodinu, každým stisknutím tlačítka MIN se hodnota minut mění o 0 minut. Stiskněte tlačítko AUTOSTOP opět. Hodnoty jsou uloženy. PROVOZ TOPENÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY Zařízení absorbuje teplo venkovního vzduchu a převádí jej do místnosti (ohřívá vzduch v místnosti). Jedná se tedy o tepelné čerpadlo a je nutno si uvědomit, že jeho účinnost roste/klesá se stoupající/klesající teplotou venkovního vzduchu. Pro zvýšení teploty v místnosti je potřeba relativně krátké doby. Pokud je venkovní teplota nízká, může být klimatizační zařízení použito zároveň s jinými vytápěcími zařízeními, ale je nutno zajistit dostatečné větrání místnosti. ODMRAŽOVÁNÍ V případě velmi nízké venkovní teploty a vysoké vlhkosti se může stát, že zamrzne venkovní výměník tepla čímž se velmi sníží účinnost jednotky. V tomto případě se spustí automaticky funkce odmražování. Provoz vytápění bude přerušen na 0-5 minut. Ventilátory vnitřní i venkovní jednotky se zastaví. Na zařízení zvolna bliká kontrolka (zelená). Při odmražování je možno v některých případech pozorovat páru vycházející z venkovní jednotky. Toto je normální a neznamená to žádnou poruchu. Po ukončení odmrazovacího procesu se obnoví opět režim vytápění. 9

11 ÚDRŽBA KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT VYPNUTO A ODPOJENO ZE SÍTĚ PŘED ZAHÁJENÍM PROCESU ÚDRŽBY! PŘED ZAČÁTKEM SEZÓNNÍHO PROVOZU Zkontrolujte zda vstupy a výstupy vzduchu z jednotky nejsou blokovány. Proveďte kontrolu jak na vnější tak vnitřní jednotce. V PRŮBĚHU SEZÓNNÍHO PROVOZU Čištění vzduchového filtru (intervaly pravidelně jednou za dva týdny). Vyjměte vzduchový filtr z jednotky. Jemně zatlačte na spodní část mřížky a otevřete ji. Opatrně nadzvedněte vzduchový filtr a táhněte směrem k sobě. Zkontrolujte stav instalace, zda nejsou patrná poškození korozí. Vyčistěte vzduchový filtr. Pokud je filtr špinavý, vyčistěte (opláchněte) jej ve vlažné vodě. Potom nechte volně uschnout Zkontrolujte správné uzemnění zařízení. Ujistěte se, že vzduchový filtr je čistý. Připojte zařízení ke zdroji el. energie. Vložte baterie do dálkového ovládání. POZNÁMKA: NIKDY nepoužívejte k čištění horkou vodu! NIKDY nesušte filtr horkým vzduchem! Dávejte pozor na zacházení s filtrem. Mohlo by dojít k jeho poškození v případě použití velké síly. Instalujte filtr zpět. Jednotka nesmí být používaná bez filtru, protože dojde k zanesení vnitřku jednotky prachem a nečistotami a sníží se účinnost zařízení. Čistěte klimatizační zařízení. K čistění povrchu jednotky použijte jemný hadřík napuštěný vlažnou vodou nebo vysavač. V případě většího znečištění je možno použít neutrální (neagresivní) čistící přípravek. PO UKONČENÍ SEZÓNNÍHO PROVOZU Nastavte teplotu na 0 C a provozujte zařízení asi 5 hodin pouze na režim ventilátoru, aby se vnitřek zařízení zbavil jakékoliv vlhkosti. 4 5 Zastavte a vypněte jednotku. Odpojte ji od zdroje el. proudu. Jednotka spotřebovává ve vypnutém stavu asi 5W. Z důvodu šetření el. energií a bezpečnosti doporučujeme odpojení jednotky od zdroje el. energie. Vyčistěte vzduchový filtr. Vyčistěte vnitřní i venkovní jednotku. Vytáhněte baterie z dálkového ovládání. POZNÁMKA: Pokud je vzduchový filtr znečištěn prachem a jinými nečistotami, je ovlivněna účinnost zařízení (jak chlazení tak topení). Zvýší se odběr el. energie a hluk. Proto mějte na paměti, že je důležité čistit filtr v pravidelných intervalech. 0

12 PŘED ZAVOLÁNÍM SERVISNÍHO TECHNIKA Prosím zkontrolujte následující případy před voláním odborné pomoci. Je jednotky připojena ke zdroji el. energie? Zařízení nefunguje vůbec. Je čas nastaven na pozici ON? Není přerušená pojistka? Není možné kontrolovat teplotu v místnosti (chlad nebo horko). Je nastavení teploty na dálkovém ovládání vysoko nebo nízko? Je teplota nastavena správně? Špatná účinnost chlazení nebo topení. Je vzduchový filtr čistý? Nejsou otevřeny dveře nebo okna? Nevstupuje sluneční záření skrz okna do místnosti? Špatná účinnost chlazení. Je v místnosti zdroj tepla? Je v místnosti mnoho osob? Pokud klimatizační jednotka nefunguje správně i po kontrole zde uvedených bodů, a pokud je situace stejná i po přečtení rad na straně 5, odpojte zdroj el. energie a přivolejte servisního technika. PŘÍPADY NUTNOSTI PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI Odpojte ihned zařízení od zdroje el. energie a volejte odbornou pomoc v těchto případech. Časté vypadávání jističe nebo přerušování pojistky. Vodič nebo koncovka napájecího kabelu je velmi teplá. Porušená izolace napájecího kabelu. Zařízení ruší signály jiných spotřebičů jako např. televizní přijímač. Zařízení se nedá ovládat. Neobvyklý zvuk provází provoz zařízení. Zařízení nereaguje správně po zapnutí tlačítka RUN. Tato situace se opakuje i po odpojení a opětovném zapojení přívodu el. energie a po minutách startovací sekvence.

13 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Zařízení po vypnutí nejde opětovně zapnout. (Kontrolka RUN svítí) Restart nastane až po minutách aby byla jednotky chráněna. minutový ochranný interval je kontrolován řídící jednotkou a slouží k ochraně zařízení. Z jednotky neproudí vzduch při zapnutí režimu topení. Z jednotky neproudí vzduch v průběhu režimu topení (6 minut). Z jednotky neproudí vzduch v průběhu režimu vysoušení (kontrolka RUN svítí). Vytvoření páry při provozu chlazení. Zápach vychází z jednotky. Jedná se o přípravu pro provoz, kdy jednotky nefouká vzduch do doby než se zahřeje, aby místností neobíhal studený vzduch. (-5 minut) Pokud je venkovní teploty nízká a vlhkost vysoká, jednotka automaticky provádí odmrazovací operaci. Je nutno počkat. V průběhu operace může z venkovní jednotky stoupat pára. Ventilátor vnitřní jednotky se občas zastaví aby zamezil vypařování kondenzované vlhkosti a šetřil el. energií. Tato situace může nastat v případě vysoké teploty a vlhkosti v místnosti. Pára zmizí se snížením teploty a vlhkosti. Jedná se o tabákový nebo kosmetický zápach zachycený na jednotce. Toto je způsobeno chladícím médiem cirkulujícím v zařízení. Je slyšet zvuk praskání. Je slyšet zvuk praskání i po vypnutí jednotky. Jednotka se nezapne po obnovení výpadku el. energie. Signály z dálkového ovládání nejsou přijímány zařízením. Toto je způsobeno teplotní roztažností materiálu zařízení. Mikropočítač v jednotce se vynuloval. Je nutno opět zapnout a nastavit zařízení pomocí dálkového ovládání. Signály nemusí být zařízením přijmuty, pokud toto je osvětleno ostrým světlem (slunečním nebo umělým). Zastiňte zařízení nebo stlumte osvětlení. Na výstupech vzduchu se vytváří vlhkost. Pokud je jednotka provozována dlouhou dobu v prostředí s vysokou vlhkostí, je možné, že se vytvoří kapky kondenzované páry na výstupech vzduchu ze zařízení a mohou padat dolů.

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Prosíme, abyste si před zapojením zařízení pozorně přečetli tento návod. Bezpečnostní

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

KLIMATIZACE. UŽIVateLSkÝ MANUÁL

KLIMATIZACE. UŽIVateLSkÝ MANUÁL KLIMATIZACE UŽIVateLSkÝ MANUÁL OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Obsah Bezpečnostní opatření... 2 Součásti klimatizační jednotky... 4 Servis a údržba... 6 Bezpečnostní opatření Před použitím a instalací si prosím

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení, DEHUMIDIFY - odvlhčování, HEAT topení *), FAN - ventilace.

VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení, DEHUMIDIFY - odvlhčování, HEAT topení *), FAN - ventilace. MOBILNÍ KLIMATIZACE DAITSU APD-9A NÁVOD K OBSLUZE 1 OVLÁDACÍ PANEL ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE: Programování funkce časového spínače zapínání / vypínání klimatizace. VÝBĚR REŽIMU: COOL - chlazení,

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

KONZOLOVÁ KLIMATIZACE

KONZOLOVÁ KLIMATIZACE KONZOLOVÁ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA OBSAH 1. PŘEČTĚTE SI PŘED SPUŠTĚNÍM... 2 1.1 Bezpečnostní opatření... 2 1.2 Názvy součástí... 3 2. PROVOZ... 4 2.1 Provozní podmínky...

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Tento návod uchovejte pro pozdější použití OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Jonio Design Čistič vzduchu

Jonio Design Čistič vzduchu Jonio Design HEPA Fitr Čistič vzduchu Filtr z aktivního uhlí ionizátor Ionizátor: Ionizátor emituje do vzduchu velké množství záporných iontů, které se vyskytují v prostředí jako jsou hory, vodopády apod.

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

DĚLENÝ TYP POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY S MĚNIČEM

DĚLENÝ TYP POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY S MĚNIČEM Před použitím klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. DĚLENÝ TYP POKOJOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY S MĚNIČEM Přečtěte si tuto příručku ŘADA MĚNIČE iplus

Více

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZACE ILUSTRACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE Velice vám děkujeme za zakoupení naší klimatizační jednotky. Před použitím klimatizačního zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Zacházení

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE

POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE 2020550A6722 PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POKOJOVÉ SPLITOVÉ KLIMATIZACE Děkujeme Vám za zakoupení naší klimatizace. Před použitím klimatizace si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Specifikace jsou dle

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA

POTRUBNÍ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA POTRUBNÍ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA OBSAH 1. PŘEČTĚTE SI PŘED SPUŠTĚNÍM... 2 1.1 Bezpečnostní opatření... 2 1.2 Názvy součástí... 3 2. OBSLUHA... 4 2.1 Provozní podmínky...

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

RAC (Room Air Conditioners)

RAC (Room Air Conditioners) Návod k obsluze RAC (Room Air Conditioners) Děkujeme Vám, že jste si vybral(a) a zakoupil(a) komfortní klimatizační zařízení od firmy Mitsubishi Electric. Pro správné a bezpečné využívání této jednotky

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

NÁVOD PRO OBSLUHU. Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08

NÁVOD PRO OBSLUHU. Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08 NÁVOD PRO OBSLUHU Chladnička na víno (domácí vinotéka) 21 - lahvová MODEL: KVI-21B NO 16/08 Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a provozní pokyny. Obsah: 1.

Více

Česky. Vysoušeč vlasů Fashion Pro Sense

Česky. Vysoušeč vlasů Fashion Pro Sense Česky Vysoušeč vlasů Fashion Pro Sense Drahý zákazníku Děkujeme za důvěru a nákup spotřebiče značky Taurus. Díky technologii, designu a striktním kontrolním standardům, jsou výrobky Taurus spolehlivé a

Více

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACK 20 AW, ACK 25 AW, ACK 30 AW ACK 40 AW, ACK 50 AW ACK 15 BW, ACK 20 BW, ACK 25 BW ACK 10 CW, ACK 15 CW, ACK 20 CW ABV klima

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 1. V Evropské unii Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem!

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 1. V Evropské unii Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem! A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele 1. V Evropské unii Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem! Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ / VYSOUŠENÍ / VYTÁPĚNÍ / VENTILÁTOR ARGO 235H ARGO 3HP

NÁVOD K POUŽITÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ / VYSOUŠENÍ / VYTÁPĚNÍ / VENTILÁTOR ARGO 235H ARGO 3HP NÁVOD K POUŽITÍ CHLAZENÍ / VYSOUŠENÍ / VENTILÁTOR ARGO 245c ARGO 3SC CHLAZENÍ / VYSOUŠENÍ / VYTÁPĚNÍ / VENTILÁTOR ARGO 235H ARGO 3HP KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 3 SIGNALIZAČNÍ KONTROLKY

Více

RS2001-P. Ohřívač s ventilátorem ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RS2001-P. Ohřívač s ventilátorem ORIGINÁLNÍ NÁVOD RS2001-P 230V~50Hz 2000W CZ Ohřívač s ventilátorem ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Tato příručka je určena na pomoc při instalaci a péči o váš ohřívač. Před instalací a použitím ohřívače

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

TOPNÝ PANEL MICA R-060

TOPNÝ PANEL MICA R-060 Návod k použití TOPNÝ PANEL MICA R-060 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Elektronický odvlhčovač Clean Air Optima CA-703

Elektronický odvlhčovač Clean Air Optima CA-703 Elektronický odvlhčovač Clean Air Optima CA-703 Návod Pozorně si přečtěte tyto instrukce předtím, než začnete odvlhčovač používat, a uschovejte si návod pro pozdější užití. Copyright : Clean Air Optima

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÉ FAN COILY SF-08C, SF-12C,SF-16C

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÉ FAN COILY SF-08C, SF-12C,SF-16C NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÉ FAN COILY SF-08C, SF-12C,SF-16C Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DĚLENÝ TYP 1-2 I 1-3 / 1-4 / 1-5 S MĚNIČEM POKOJOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DĚLENÝ TYP 1-2 I 1-3 / 1-4 / 1-5 S MĚNIČEM POKOJOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Před použitím klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte jej pro budoucí použití. DĚLENÝ TYP 1-2 I 1-3 / 1-4 / 1-5 S MĚNIČEM POKOJOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

Návod k použití. Models. Split klimatizace. Přečtěte pozorně, než začnete se zařízením pracovat!

Návod k použití. Models. Split klimatizace. Přečtěte pozorně, než začnete se zařízením pracovat! Návod k použití CZ Česky Models 26H-2407-V 35H-2407-V 50H-2407-V 65H-2407-V Split klimatizace Přečtěte pozorně, než začnete se zařízením pracovat! NÁSTĚNNÁ SPLIT KLIMATIZACE FUNAI 26H-65H-2407-V Návod

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobník ledu. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze před použitím tohoto produktu tak, aby bylo zajištěno

Více