NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ KFR 5GW/X, KFR 6GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

2 PŘEDMLUVA Klimatizační jednotky jsou drahá zařízení. Aby byla tato zařízení nepoškozena, je nutno k jeho instalaci přizvat profesionálního technika. Tento návod k použití slouží obecně pro všechny verze mobilních klimatizačních jednotek vyráběných naší společností. Vzhled zakoupených zařízení se může nepatrně lišit od zařízení popisovaných v tomto návodu, ale to neovlivňuje správné použití a provoz. Prosíme přečtěte si pozorně části návodu, které se týkají vámi zakoupeného typu a založte ho pro pozdější řešený možných problémů. OBSAH POKYNY PRO UŽIVATELE NÁZEV ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE 4 FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 5 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 6 PROVOZ V AUTOMATICKÉM REŽIMU AUTOSELECT 6 PROVOZ CHLAZENÍ/TOPENÍ/VYSOUŠENÍ/VĚTRÁNÍ 6 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 7 NASTAVENÍ ČASU 8 NASTAVENÍ TICHÉHO NOČNÍHO REŽIMU 8 NASTAVENÍ ČASOVAČE 9 PROVOZ TOPENÍ 9 ÚDRŽBA 0 PŘED ZAVOLÁNÍM SERVISNÍHO TECHNIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Tento výrobek je označen a splňuje následující nařízení: - Nízké napětí: Nařízení vlády č. 69/997 Sb. a směrnice EU č. 7//EU a 9/68/EU. - Elektromagnetická kompatibilita: Nařízení vlády č. 69/997 Sb. a směrnice EU č. 89/6/EU včetně pozdějších znění a úprav. Toto prohlášení se stává neplatným v případě nesprávného zacházení a neřízení se instalačními a provozními pokyny výrobce.

3 POKYNY PRO UŽIVATELE Před použitím klimatizační jednotky si pozorně přečtěte tento uživatelský návod, aby nedošlo k nesprávnému zacházení. MONTÁŽNÍ POKYNY Zařízení nesmí být instalováno v místech, kde je hrozí únik hořlavých plynů. Musí být nainstalován jistič uzemnění. V případě, že se hořlavý plyn nahromadí v blízkosti jednotky, hrozí nebezpečí výbuchu a požáru. Jeho absence může vést k úrazu elektrickým proudem a jiným nebezpečím. Po propojení vnitřní a vnější jednotky vodiči, zkontrolujte zda je zapojení pevné silnějším zatáhnutím za vodič. Ujistěte se, že zařízení je správně uzemněno. V případě nesprávného zapojení může nastat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zemnící vodič musí být pevně připojen k zemnícímu výstupu zdroje el. energie. Špatné nebo nedůkladné spojení může způsobit úraz el. proudem nebo jiná nebezpečí. PROVOZNÍ POKYNY Nikdy nevypínejte jednotku přerušením vedení el. proudu. Nepřipojujte napájecí kabel na uzel s více zapojenými spotřebiči, nepoužívejte prodlužovací kabel a nezapojujte jej do zásuvky, kde jsou připojeny ještě další spotřebiče. Nenatahujte, nepoškozujte nebo nemodifikujte napájecí kabel. Taková činnost může vést k úrazu el. proudem a jiným nebezpečím. Nemanipulujte vypínači nebo vodiči vlhkou rukou. Hrozí nebezpečí vzniku úrazu el. proudem, přehřátí, nebezpečí požáru nebo jiné nebezpečí. Před zapojením koncovky do zásuvky se přesvědčte, že je vstupní otvor čistý bez nánosů prachu tak, aby koncovka dosedla bezpečně na své místo. Hrozí nebezpečí vzniku úrazu el. proudem, přehřátí, nebezpečí požáru nebo jiné nebezpečí. V případě, že je napájecí kabel poškozen nebo je nutná jeho výměna z jiného důvodu, dohlédněte na to, aby byl kabel neprodleně vyměněn profesionálním technikem. Nikdy nepoužívejte pojistku s nesprávnou hodnotou, nebo jiné kovové dráty. Taková činnost může vést k úrazu el. proudem. Pokud jsou přítomny nečistoty, může dojít k úrazu el. proudem. Použitím měděného drátu jako pojistky může dojít k úrazu el. proudem nebo jiným nebezpečím.

4 Při provozu zařízení zabraňte vstupu přímého slunečního záření do místnosti. Při provozu chlazení minimalizujte vývin tepla. V blízkosti zařízení nepoužívejte varné konvice. Při provozu mějte zatažené žaluzie nebo závěsy. Neuskladňujte čistící prostředky, barvy nebo jiné hořlavé látky v blízkosti zařízení a v žádném případě je na ně nestříkejte. Zdroje tepla používejte mimo místnost. Pokud je nutné používat spalovací zařízení (plynový sporák) v místnosti s instalovaným zařízením, je nutné prostor pravidelně větrat. Zařízení ovlivní jejich účinnost. Před údržbou zařízení vždy nejprve přerušte napájení el. proudem. Nikdy nečistěte jednotku pokud se otáčí ventilátor. Může vzniknout nebezpečí požáru. Nevkládejte prsty nebo předměty do otvorů v zařízení. Špatné větrání může mít za následek nedostatek kyslíku ve vzduchu. Správně nastavte směr proudění vzduchu. Nevystavujte se přímému působení chladného vzduchu po delší dobu. Ventilátor se otáčí vysokými otáčkami a může zranit. Nečistěte jednotku vodou. Správné nastavení distribuce vzduchu v místnosti bude lépe ochlazovat. Na jednotku klimatizace nic nepokládejte, nepřipevňujte ani nezavěšujte. Můžete se dostat do zdravotních potíží. Zkontrolujte bezpečné zavěšení jednotky. Může dojít k úrazu el. proudem. Nesedejte si nikdy na venkovní jednotku ani na ni nic nepokládejte. Jednotka se může uvolnit a při pádu způsobit zranění. Nepoužívejte následující přípravky: V případě poškození závěsných prvků se musí bez prodlení opravit z důvodu nebezpečí pádu jednotky a způsobení zranění. Napájecí kabel vytahujte ze zásuvky pouze v případě, že jednotka není v provozu. Uvolnění a pád jednotky nebo jiných předmětů může způsobit zranění. Horkou vodu (nad 40 C) Použití příliš horké vody může způsobit deformaci umělého krytu jednotky. Benzín, ředidla, benzen a agresivní čistící prostředky. Tyto přípravky deformují kryt jednotky nebo jej jinak poškodí. POKYNY V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DEMONTÁŽE NEBO OPRAVY V případě potřeby opravy zařízení nebo jeho demontáže, prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovanou servisní firmu. V případě jakékoliv nenormální situace zařízení (zápach pálení), prosím ihned vypněte zařízení, odpojte jej od zdroje el. proudu a kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovanou servisní firmu.

5 NÁZEV ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE MANUÁLNÍ PROVOZ JAK OTEVŘÍT JAK ZAVŘÍT Zavřete mřížku a jemně zatlačte na obě její strany dokud pevně nezapadne. Jemně zatlačte na značky na bocích mřížky vstupu vzduchu a přitáhněte směrem k sobě. Pocítíte malý odpor. Toto tlačítko použijte v případě nefunkčnosti dálkového ovládání pro vypnutí a zapnutí jednotky. POZNÁMKA Nesnažte se otevřít mřížku více než do úhlu 60 stupňů. Nepoužívejte při manipulaci velké síly. 4

6 FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 5

7 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PROVOZ V AUTOMATICKÉM REŽIMU AUTO SELECT Automaticky vybere provozní mód (CHLAZENÍ, TOPENÍ, VYSOUŠENÍ nebo pouze provoz ventilátoru) v závislosti na teplotě v místnosti ve chvíli zapnutí zařízení. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Pokud jednotka už není v provozu AUTO SELECT. Stiskněte tlačítko MODE a nastavte provoz na AUTO SELECT. Po zobrazení znaku je klimatizační zařízení automaticky kontrolováno na optimální teplotě. Vypnutí: Stiskněte tlačítko ON/OFF. Pokud znak není zobrazen na displeji dálkového ovládání, stiskněte tlačítko MODE a nastavte automatickýá provozní režim. Při každém stisknutí se provozní režim mění v následujícím pořadí: (AUTO) (CHLAZENÍ) (VYSOUŠENÍ) (TOPENÍ)/ VĚTRÁNÍ Nastavení teploty při provozu v automatickém režimu AUTO SELECT Teplotu nastavte v průběhu automatického provozu stisknutím tlačítek a. Stiskněte jedenkrát tlačítko Stiskněte jedenkrát tlačítko. Teplota se zvýší o C.. Teplota se sníží o C. PROVOZ V REŽIMU CHLAZENÍ/TOPENÍ/VYSOUŠENÍ/VĚTRÁNÍ Dálkovým ovládáním: Stiskněte tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko MODE a nastavte provozní režim na COOL - chlazení, DRY - vysoušení, HEAT (FAN) topení (ventilátor pouze) nebo AUTO. Stiskněte tlačítka a a nastavte požadovanou teplotu. HEAT COOL 6 C - C 6 C - C Pokud je zvolen režim CONT, teplota není kontrolována a provoz probíhá kontinuálně. 4 Stiskněte tlačítko FAN SPEED a nastavte požadované otáčky ventilátoru. Pro ukončení provozu stiskněte ON/OFF tlačítko. V režimu pouze CHLAZENÍ je provoz TOPENÍ zrušen a nahrazen režimem VĚTRÁNÍ (FAN). Změna režimu může být provedena také v případě, že je zařízení vypnuto. 6

8 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU Vertikální pohyb klapek, které ovlivňují proudění vzduchu, se nastaví pomocí tlačítka VANE CONTROL na dálkovém ovládání. Toto tlačítko při každém stisknutí mění režim následovně: Pro změnu rychlosti ventilátoru stiskněte tlačítko FAN SPEED. Při každém stisknutí se rychlost otáček ventilátoru mění následovně:. Pro vychlazení celé místnosti použijte nastavení spánku, použijte režim SLEEP. v režimu CHLAZENÍ. Pokud Vás hluk zařízení ruší při Doporučený úhel proudění vzduchu Standardní nastavení je pozice. Použijte pozice nebo v režimech CHLAZENÍ nebo VYSOUŠENÍ a pozice až pro režim TOPENÍ. NASTAVENÍ PROUDĚNÍ VLEVO/VPRAVO Směr proudění nastavte rukou natočením směrových klapek doleva nebo doprava. POZNÁMKA V režimu chlazení, pokud je zařízení provozováno s manuálním nastavením klapek (VANE CONTROL) v pozicích (4) a (5) po dobu hodiny, automaticky se klapky pohnou tak, aby bylo zabráněno kapání kondenzované vody dolů. Pozice klapek nastavujte pouze dálkovým ovládáním, pokud jimi pohnete manuálně, může dojít k problémům s nedovřením klapek. V režimu topení, pokud je venkovní teplota moc nízká, nebo pokud probíhá proces odmražování jsou klapky automaticky v pozici ().! POZOR! Směr proudění měňte pouze pokud je zařízení vypnuto. NASTAVENÍ PLYNULÉHO POHYBU KLAPEK Stiskněte tlačítko SWING Pohyb je zapnut. Stiskněte tlačítko SWING znovu Pokud je tlačítko SWING stisknuto v průběhu pohybu. 7

9 NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU Po vložení baterií je aktuální čas automaticky nastaven na :00 AM. Na příkladu je vysvětleno nastavení času na :0 AM. 4 Stiskněte tlačítko ON/OFF. Za použití špičky psacího pera nebo podobného předmětu po vysunutí krytu dálkového ovládání stiskněte tlačítko CLOCK hodnota na displeji bliká. Stiskněte tlačítko HR a nastavte (AM 0:) Stiskněte tlačítko MIN a nastavte (:0) Stiskněte tlačítko CLOCK znova a zasuňte kryt nazpět. POZN. Časovač vychází z aktuálního nastaveného času, proto je nutné ho nastavit správně. NASTAVENÍ TICHÉHO NOČNÍHO REŽIMU Používejte tento režim pro snížení provozního hluku při spaní. Stiskněte tlačítko SLEEP. Pro zapnutí nočního režimu. Stiskněte tlačítko SLEEP opět. Hluk vycházející z jednotky je snížen. Pokud je v průběhu tohoto režimu stisknuto tlačítko FAN SPEED Noční režim je vypnut. POZN. Používejte tento režim v případě, že jdete spát. Pokud je používán ve dne, účinnost zařízení je nízká, protože teploty okolí je vysoká. 8

10 NASTAVENÍ ČASOVAČE Je pohodlné nastavit časovač (automatické zapnutí) pro předchlazení bytu před příchodem domů atd. Nastavení automatického zapnutí. Stiskněte tlačítko AUTOSTART. Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi hodnotou ZAP. a VYP. Pomocí tlačítek HOUR a MIN nastavte žádané hodnoty. Každým stisknutím tlačítka HOUR se hodnota hodin mění o hodinu, každým stisknutím tlačítka MIN se hodnota minut mění o 0 minut. Stiskněte tlačítko AUTOSTART opět. Hodnoty jsou uloženy. Nastavení automatického vypnutí. Stiskněte tlačítko AUTOSTOP. PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE Zapnutí a vypnutí může být použito dohromady. Čas, který nastane dříve spustí nastavenou operaci. (označení indikuje pořadí nastavených časů) Automatické funkce zapnutí a vypnutí nemohou být použity v případě, že není čas nastaven správně. Pomocí tlačítek HOUR a MIN nastavte žádané hodnoty. Každým stisknutím tlačítka HOUR se hodnota hodin mění o hodinu, každým stisknutím tlačítka MIN se hodnota minut mění o 0 minut. Stiskněte tlačítko AUTOSTOP opět. Hodnoty jsou uloženy. PROVOZ TOPENÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY Zařízení absorbuje teplo venkovního vzduchu a převádí jej do místnosti (ohřívá vzduch v místnosti). Jedná se tedy o tepelné čerpadlo a je nutno si uvědomit, že jeho účinnost roste/klesá se stoupající/klesající teplotou venkovního vzduchu. Pro zvýšení teploty v místnosti je potřeba relativně krátké doby. Pokud je venkovní teplota nízká, může být klimatizační zařízení použito zároveň s jinými vytápěcími zařízeními, ale je nutno zajistit dostatečné větrání místnosti. ODMRAŽOVÁNÍ V případě velmi nízké venkovní teploty a vysoké vlhkosti se může stát, že zamrzne venkovní výměník tepla čímž se velmi sníží účinnost jednotky. V tomto případě se spustí automaticky funkce odmražování. Provoz vytápění bude přerušen na 0-5 minut. Ventilátory vnitřní i venkovní jednotky se zastaví. Na zařízení zvolna bliká kontrolka (zelená). Při odmražování je možno v některých případech pozorovat páru vycházející z venkovní jednotky. Toto je normální a neznamená to žádnou poruchu. Po ukončení odmrazovacího procesu se obnoví opět režim vytápění. 9

11 ÚDRŽBA KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT VYPNUTO A ODPOJENO ZE SÍTĚ PŘED ZAHÁJENÍM PROCESU ÚDRŽBY! PŘED ZAČÁTKEM SEZÓNNÍHO PROVOZU Zkontrolujte zda vstupy a výstupy vzduchu z jednotky nejsou blokovány. Proveďte kontrolu jak na vnější tak vnitřní jednotce. V PRŮBĚHU SEZÓNNÍHO PROVOZU Čištění vzduchového filtru (intervaly pravidelně jednou za dva týdny). Vyjměte vzduchový filtr z jednotky. Jemně zatlačte na spodní část mřížky a otevřete ji. Opatrně nadzvedněte vzduchový filtr a táhněte směrem k sobě. Zkontrolujte stav instalace, zda nejsou patrná poškození korozí. Vyčistěte vzduchový filtr. Pokud je filtr špinavý, vyčistěte (opláchněte) jej ve vlažné vodě. Potom nechte volně uschnout Zkontrolujte správné uzemnění zařízení. Ujistěte se, že vzduchový filtr je čistý. Připojte zařízení ke zdroji el. energie. Vložte baterie do dálkového ovládání. POZNÁMKA: NIKDY nepoužívejte k čištění horkou vodu! NIKDY nesušte filtr horkým vzduchem! Dávejte pozor na zacházení s filtrem. Mohlo by dojít k jeho poškození v případě použití velké síly. Instalujte filtr zpět. Jednotka nesmí být používaná bez filtru, protože dojde k zanesení vnitřku jednotky prachem a nečistotami a sníží se účinnost zařízení. Čistěte klimatizační zařízení. K čistění povrchu jednotky použijte jemný hadřík napuštěný vlažnou vodou nebo vysavač. V případě většího znečištění je možno použít neutrální (neagresivní) čistící přípravek. PO UKONČENÍ SEZÓNNÍHO PROVOZU Nastavte teplotu na 0 C a provozujte zařízení asi 5 hodin pouze na režim ventilátoru, aby se vnitřek zařízení zbavil jakékoliv vlhkosti. 4 5 Zastavte a vypněte jednotku. Odpojte ji od zdroje el. proudu. Jednotka spotřebovává ve vypnutém stavu asi 5W. Z důvodu šetření el. energií a bezpečnosti doporučujeme odpojení jednotky od zdroje el. energie. Vyčistěte vzduchový filtr. Vyčistěte vnitřní i venkovní jednotku. Vytáhněte baterie z dálkového ovládání. POZNÁMKA: Pokud je vzduchový filtr znečištěn prachem a jinými nečistotami, je ovlivněna účinnost zařízení (jak chlazení tak topení). Zvýší se odběr el. energie a hluk. Proto mějte na paměti, že je důležité čistit filtr v pravidelných intervalech. 0

12 PŘED ZAVOLÁNÍM SERVISNÍHO TECHNIKA Prosím zkontrolujte následující případy před voláním odborné pomoci. Je jednotky připojena ke zdroji el. energie? Zařízení nefunguje vůbec. Je čas nastaven na pozici ON? Není přerušená pojistka? Není možné kontrolovat teplotu v místnosti (chlad nebo horko). Je nastavení teploty na dálkovém ovládání vysoko nebo nízko? Je teplota nastavena správně? Špatná účinnost chlazení nebo topení. Je vzduchový filtr čistý? Nejsou otevřeny dveře nebo okna? Nevstupuje sluneční záření skrz okna do místnosti? Špatná účinnost chlazení. Je v místnosti zdroj tepla? Je v místnosti mnoho osob? Pokud klimatizační jednotka nefunguje správně i po kontrole zde uvedených bodů, a pokud je situace stejná i po přečtení rad na straně 5, odpojte zdroj el. energie a přivolejte servisního technika. PŘÍPADY NUTNOSTI PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI Odpojte ihned zařízení od zdroje el. energie a volejte odbornou pomoc v těchto případech. Časté vypadávání jističe nebo přerušování pojistky. Vodič nebo koncovka napájecího kabelu je velmi teplá. Porušená izolace napájecího kabelu. Zařízení ruší signály jiných spotřebičů jako např. televizní přijímač. Zařízení se nedá ovládat. Neobvyklý zvuk provází provoz zařízení. Zařízení nereaguje správně po zapnutí tlačítka RUN. Tato situace se opakuje i po odpojení a opětovném zapojení přívodu el. energie a po minutách startovací sekvence.

13 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Zařízení po vypnutí nejde opětovně zapnout. (Kontrolka RUN svítí) Restart nastane až po minutách aby byla jednotky chráněna. minutový ochranný interval je kontrolován řídící jednotkou a slouží k ochraně zařízení. Z jednotky neproudí vzduch při zapnutí režimu topení. Z jednotky neproudí vzduch v průběhu režimu topení (6 minut). Z jednotky neproudí vzduch v průběhu režimu vysoušení (kontrolka RUN svítí). Vytvoření páry při provozu chlazení. Zápach vychází z jednotky. Jedná se o přípravu pro provoz, kdy jednotky nefouká vzduch do doby než se zahřeje, aby místností neobíhal studený vzduch. (-5 minut) Pokud je venkovní teploty nízká a vlhkost vysoká, jednotka automaticky provádí odmrazovací operaci. Je nutno počkat. V průběhu operace může z venkovní jednotky stoupat pára. Ventilátor vnitřní jednotky se občas zastaví aby zamezil vypařování kondenzované vlhkosti a šetřil el. energií. Tato situace může nastat v případě vysoké teploty a vlhkosti v místnosti. Pára zmizí se snížením teploty a vlhkosti. Jedná se o tabákový nebo kosmetický zápach zachycený na jednotce. Toto je způsobeno chladícím médiem cirkulujícím v zařízení. Je slyšet zvuk praskání. Je slyšet zvuk praskání i po vypnutí jednotky. Jednotka se nezapne po obnovení výpadku el. energie. Signály z dálkového ovládání nejsou přijímány zařízením. Toto je způsobeno teplotní roztažností materiálu zařízení. Mikropočítač v jednotce se vynuloval. Je nutno opět zapnout a nastavit zařízení pomocí dálkového ovládání. Signály nemusí být zařízením přijmuty, pokud toto je osvětleno ostrým světlem (slunečním nebo umělým). Zastiňte zařízení nebo stlumte osvětlení. Na výstupech vzduchu se vytváří vlhkost. Pokud je jednotka provozována dlouhou dobu v prostředí s vysokou vlhkostí, je možné, že se vytvoří kapky kondenzované páry na výstupech vzduchu ze zařízení a mohou padat dolů.

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG Nástìnná klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: LS-C076_Series LS-H076_Series LS-C096_Series LS-H096_Series LS-C6_Series LS-H6_Series LS-C86_Series

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 4 NÁZEV A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ 5 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ AIRCONDITIONER CLIMATISEUR KLIMAANLAGE AIRCONDITIONER ACONDICIONADOR DO-324A PRODUCT OF ZÁRUKA Pro záruku začínající dnem

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

Návod na použití. Sauna nové generace Váš domácí relax! (návod k montáži) Překlad z originálního návodu

Návod na použití. Sauna nové generace Váš domácí relax! (návod k montáži) Překlad z originálního návodu Návod na použití (návod k montáži) HEALTHLAND Standard 2002 HEALTHLAND DeLUXE 2220 CB/CR HEALTHLAND DeLUXE 2002 CARBON HEALTHLAND DeLUXE 3003 CARBON HEALTHLAND DeLUXE 4004 CARBON HEALTHLAND DeLUXE 4005

Více

Bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní pravidla MOBILNÍ KLIMATIZACE DAITSU APD 9AM, APD 12AM NÁ VOD K OBSLUZE 1 Bezpečnostní pravidla 1. Nezapojujte jednotku do poš kozené zásuvky. 2. Nepoužívejte v následujících místech: - v blízkosti otevřeného ohně

Více

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou.

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou. VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM ČESKY VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ Logo DV je registrovanou obchodní známkou. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC v platném znění směrnic 93/68/EEC.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví

BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví USER MANUAL FOR YOUR BAUMATIC 1 BWC605SS 60 cm dvouzónová vinotéka pro 46 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více