CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

2 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechejte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2002

4 C8 - CS /2

5 OBSAH 1 Kapitola I Kapitola V SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana 3 PRAKTICKÉ RADY Strana 119 Kapitola II Kapitola VI OVLÁDÁNÍ Strana 69 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Strana 141 Kapitola III KOMFORT Strana 87 ABC ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 148 ABC Kapitola IV ÚDRŽBA PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ Strana 109 Viz konec návodu

6 2

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana Dálkové ovládání 4 6 Klíèe 7-8 Superzamykání 9 Alarm Vstupy do vozidla Palivová nádrž 17 Kvalita paliva 17 Pøední sedadla Seøízení polohy volantu 22 Vzduchové vaky 23 Zádržné prostøedky pro dìti Bezpeènostní pásy 27 Uspoøádání sedadel Zadní sedadla Zadní sedadlo 35 Zadní odkládací deska 36 Ochranná sí 37 Místo øidièe Signalizaèní jednotka Indikátor údržby Pøístroje palubní desky Multifunkèní displej Palubní poèítaè Význam zobrazovaných hlášení Signalizace Výhled z vozidla Ovládání oken Zpìtná zrcátka

8 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá VF vysílaè, který má následující výhody: - Pøijímaè vozidla nemusí být viditelný. - Je funkèní i z prostoru za vozidlem a pøes zavazadla. - Jeho dosah je nìkolik metrù. B A B A Poznámka: Souèasné používání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz Výmìna baterie dálkového ovládání. Centrální zamykání Dálkové ovládání umožòuje uzamknutí a odemknutí dveøí a zadních výklopných dveøí. Dálkové ovládání zajiš uje sklopení vnìjších zpìtných zrcátek, uzavøení elektricky ovládaných oken a uzavøení støešních oken. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Pokud systém nereaguje, je tøeba stisknutí opakovat. Funkce centrálního zamykání je signalizována pomocí smìrových svìtel: - Odemknutí = Rychlé zablikání. - Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund. A blikáním kontrolky vnitøního ovládaèe zamykání. Pokud jsou nìkteré dveøe nebo víko zavazadlového prostoru otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. Centrální zamykání se superzamykáním Viz Kapitola I - Superzamykání. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F14 (v motorovém prostoru) MF07

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* 5 Lokalizace vozidla Lokalizaci vozidla na parkovišti lze provést stisknutím tlaèítka A, vnitøní osvìtlení se rozsvítí a smìrová svìtla budou blikat nìkolik sekund (pøi uzamknutém vozidle). Poznámka: Dosah VF signálu funkce lokalizace vozidla je vìtší než u funkce centrálního zamykání. A C1 Elektrické otevøení/uzavøení boèních posuvných dveøí. Stisk nìkterého z ovládacích tlaèítek C (C1 pravé dveøe, C2 levé dveøe) umožòuje elektrické otevøení nebo uzavøení pøíslušných posuvných dveøí. Poznámka: Pokud je vozidlo uzamknuto, vyvolá stisk jednoho z tlaèítek C elektrické odemknutí a otevøení pøíslušných posuvných dveøí. B C2 Uzavøení a otevøení oken Stiskem tlaèítka A lze mimo jednoduché uzamknutí nebo superuzamknutí zajistit uzavøení elektricky ovládaných oken a uzavøení støešních oken. Støešní okna se však v poloze vyklopení zablokují. Stiskem tlaèítka B bìhem pìti sekund po odemknutí vozidla, lze úplnì otevøít elektricky ovládaná okna. D Vysunutí klíèe Tlaèítko D umožòuje vysunutí klíèe z pouzdra dálkového ovládání. Pro uzavøení staèí sklopit klíè do dálkového ovládání. S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní, pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce, to platí, i když není zapnut. POZOR: Náhodná manipulace s ovladaèem uloženým v kapse mùže vyvolat nechtìné odemknutí dveøí. Souèasnì platí, že pokud nedojde k otevøení žádných dveøí do tøiceti sekund po odemknutí, dveøe se znovu automaticky uzamknou.

10 6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A Baterie dálkového ovládání Vybitá baterie dálkového ovládání Informace je zobrazena na multifunkèním displeji a je doprovázena zvukovým signálem. Výmìna baterie dálkového ovládání Pouzdro dálkového ovládání je tøeba pøi výmìnì baterie otevøít. Baterie: CR 1620 se jmenovitým napìtím 3V. Bezpeènostní pravidla Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a dveøe od vozidla. Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáøi CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod.). Po výmìnì baterie, je nezbytné reinicializovat dálkový ovladaè. Proto po zapnutí klíèe stisknìte tlaèítko A na dálkovém ovládání. Poznámka: Zapište si peèlivì èísla klíèù a dálkového ovládání na speciální kartu, která slouží k tomuto úèelu. Tu uložte na bezpeèné místo.

11 KLÍÈE* 7 Centrální zamykání pomocí klíèe Klíè umožòuje odemknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Uzamknutí je signalizováno blikáním kontrolky na ovládání zamykání zevnitø. Pokud jsou nìkteré dveøe nebo víko zavazadlového prostoru otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. Centrální zamykání se superzamykáním Viz Kapitola I - Superzamykání. Klíè s elektronickou blokací startování Klíè umožòuje odemknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Poznámka: Z bezpeènostních dùvodù se ozve zvukový signál, pokud pøi otevøení dveøí øidièe po vypnutí motoru zùstane klíè ve spínací skøíòce. Klíèem lze neutralizovat èelní vzduchový vak spolujezdce (viz Vzduchové vaky ) a aktivovat manuální dìtské pojistky. Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI SPOUŠTÌNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém se aktivuje automaticky po vytažení klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F14 (v motorovém prostoru) MF07 Èíslo klíèe je uvedeno ve formì èárového kódu na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám sí CITROËN dodá náhradní klíè nebo dálkové ovládání.

12 8 KLÍÈE V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Kódová karta Kódová karta je dodávána s vozidlem. Na kartì je uveden pøístupový kód, který umožòuje pracovníkùm znaèkové sítì CITROËN provádìt opravy systému elektronické blokace spouštìní. Utajenou zónu karty ponechte zakrytou, její neporušenost chrání Váš systém elektronické blokace spouštìní. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty lze pouze ve znaèkové síti CITROËN získat náhradní klíèe nebo dálkové ovládání podle jejich èísel. Pøi každé zmìnì klíèù (pøidání, zrušení nebo výmìna klíèe) je nezbytné navštívit sí CITROËN s kódovou kartou a se všemi klíèi, které máte k dispozici. Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze dále zajistit úèinnost Vašeho systému blokace spouštìní. POZOR! V žádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém obvodu systému blokace spouštìní motoru, protože to mùže znemožnit používání vozidla. Pøi ztrátì kódové karty bude nutné provést v servisní síti CITROËN rozsáhlejší opravu.

13 SUPERZAMYKÁNÍ* 9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Centrální zamykání se superzamykáním Pro superuzamknutí vozidla stisknìte jednou ovládací tlaèítko A. A Dveøe vozidla nelze tedy otevøít zvenku ani zevnitø. Dalším stiskem tlaèítka A bìhem pìti sekund po superuzamknutí jej lze zmìnit na jednoduché uzamknutí. Funkce centrálního zamykání je signalizována pomocí smìrových svìtel: - Odemknutí = Rychlé zablikání. - Superuzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund. A blikáním kontrolky vnitøního ovladaèe zamykání. B KLÍÈE Centrální zamykání se superzamykáním Pøi uzamknutí vozidla jediným pohybem klíèe je zajištìno jeho superuzamknutí (vozidlo je uzamèeno zevnitø i zvenku). Dveøe vozidla nelze tedy otevøít zvenku ani zevnitø. Centrální zamykání bez superuzamknutí Dalším pohybem klíèe bezprostøednì po superuzamknutí je vozidlo uzamknuto, avšak funkce superuzamknutí je vypnuta (vozidlo je zajištìno pouze proti otevøení zvenku). Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F14 POZOR! Je nebezpeèné aktivovat superuzamknutí vozidla, pokud je nìkdo ve vozidle, protože odemknutí zevnitø není v tomto pøípadì možné (bez dálkového ovládání).

14 10 ALARM* Vaše vozidlo mùže být vybaveno SYSTÉMEM ALARMU. Ten zajiš uje: Vnìjší obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na všech otevíratelných èástech (dveøe, víko zavazadlového prostoru, víko motoru, otevírací støecha*) a elektrického napájení vozidla. Prostorovou ochranu interiéru vozidla pomocí ultrazvukových snímaèù (prostorové zmìny v interiéru vozidla). Tento zpùsob ochrany mùže být v pøípadì potøeby zrušen pomocí spínaèe na palubní desce. B A Zaøízení je tvoøeno mimo jiné sirénou a èervenou kontrolkou viditelnou z venku a indikující tøi možné stavy alarmu: Alarm není aktivován (vozidlo není hlídáno), kontrolka nesvítí. Alarm je aktivní (vozidlo je hlídáno), kontrolka bliká pomalu. Alarm spustil poplach (signál vloupání), kontrolka bliká rychle. Vypnutí alarmu pomocí klíèe Odemknìte dveøe pomocí klíèe, vstupte do vozidla. Do 10 sekund zasuòte klíè do spínací skøíòky, identifikace klíèe zpùsobí pøerušení poplachu. Vypnutí alarmu pomocí dálkového ovládání Vypnutí alarmu se provádí pøi odemykání vozidla (stiskem tlaèítka B na dálkovém ovládání). Trvalé rozsvícení kontrolky alarmu na dobu 10 sekund indikuje nesprávnou funkci alarmu nebo sirény. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F11 - F23

15 ALARM* 11 Aktivace alarmu Nejprve se pøesvìdèete o správném uzavøení všech pøístupových otvorù do vozidla. Aktivace alarmu se provádí stisknutím tlaèítka A na dálkovém ovládání. Po aktivaci jsou systémy aktivní po 5 sekundách (obvodový), respektive po 45 sekundách (prostorový). Pokud je alarm aktivní, vyvolá každé narušení ochrany aktivaci sirény na 30 sekund, které je doprovázeno rozsvícením smìrových svìtel. Po ukonèení poplachu pøejde alarm znovu do aktivního stavu, pøíèina poplachu zùstane uložena v pamìti (signalizováno bude rychlým blikáním kontrolky alarmu). Alarm se aktivuje rovnìž pøi pøerušení elektrického napájení vozidla, v tomto pøípadì alarm sám zajiš uje pøechod do aktivního stavu (hlídání). Vypojení prostorové ochrany Alarm mùže zajiš ovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chce napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe). Proto je tøeba bìhem 10 sekund po vypnutí klíèe stisknout tlaèítko umístìné na levé stranì palubní desky, až dojde k trvalému rozsvícení kontrolky alarmu. Vypojení bude funkèní pouze v pøípadì, že k aktivaci alarmu dojde bìhem 5 minut po požadavku na vypojení (doba, po jejímž uplynutí kontrolka zhasne). K neutralizaci prostorové ochrany dojde automaticky po desátém spuštìní poplachu bìhem jedné periody aktivace. Poznámka: Pokud chcete uzamknout vozidlo bez aktivace alarmu, staèí jej uzamknout pomocí klíèe. Poznámka: Siréna je automaticky vypnuta (napø. pro odpojení akumulátoru) po odemknutí vozidla pomocí dálkového ovládání.

16 12 VSTUPY DO VOZIDLA* Uzamknutí vozidla zevnitø Stisknutím tlaèítka A lze dosáhnout uzamknutí nebo odemknutí vozidla zevnitø pomocí elektrického systému centrálního zamykání, pokud jsou dveøe vozidla øádnì uzavøeny. Otevøení dveøí zevnitø je vždy možné. A Svìtelná kontrolka A na vnitøním ovládání signalizuje tøi stavy: - bliká, pokud je vozidlo uzamknuto pomocí dálkového ovládání nebo pomocí klíèe, - zhasne, pokud je vozidlo odemknuto, - rozsvítí se, pokud je vozidlo uzamknuto pomocí tlaèítka A nebo pøi zajištìní proti vniknutí do vozidla. Otevøení z vnìjšku vozidla Odemknutí vozidla lze dosáhnout po úplném zasunutí klíèe do zámku a jeho pootoèením nebo pomocí dálkového ovládání. Zatáhnìte rukoje smìrem k sobì. Otevøení z vnitøku vozidla Pro otevøení dveøí zevnitø je tøeba zatáhnout za vnitøní kliku smìrem k sobì. Zajištìní proti krádeži a vniknutí Dveøe a zadní víko se automaticky uzamknou, pokud vozidlo dosáhne rychlosti asi 10 km/h, tuto funkci lze pro dveøe vozidla deaktivovat. Aktivace funkce Podržte tlaèítko dálkového zamykání stisknuté, dokud se na multifunkèním displeji neobjeví hlášení doprovázené zvukovým signálem. Deaktivace funkce Stisknìte tlaèítko centrálního zamykání, dokud neuslyšíte zvukový signál. Odemknutí dveøí nebo zadního víka se provádí otevøením dveøí nebo stiskem tlaèítka centrálního zamykání. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F14

17 VSTUPY DO VOZIDLA* 13 Boèní posuvné dveøe Ruèní ovládání Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi otevírání dveøí pøitáhnìte kliku smìrem k sobì a odsuòte dveøe. Pøi úplném otevøení dveøí dojde k jejich zajištìní, takže se samovolnì nezavírají, napø. pøi stání na svahu. Pøi zavírání pøitáhnìte kliku smìrem k sobì a dveøe posunutím uzavøete. Otevøení zevnitø Pøi otevírání dveøí zevnitø zatáhnìte za kliku smìrem dozadu a dveøe odsuòte. Pøi zavírání zatlaète kliku smìrem dopøedu a dveøe zasuòte smìrem vpøed. Nedoporuèuje se a v nìkterých zemích je pøímo zakázána jízda s otevøenými posuvnými dveømi. Elektrické ovládání Pøi otevírání zepøedu nebo z druhé øady sedadel použijte pøíslušné ovladaèe. Otevøení a uzavøení dveøí je signalizováno opakovaným zvukovým signálem. Dlouhý zvukový signál upozoròuje na nefunkèní ovládání. Série tøí zvukových signálù po sobì signalizuje pøekážku. Detekce pøekážky Pøi otevírání: zastavení pohybu. Dokonèete pohyb ruènì. Pøi uzavøení: dveøe ruènì uzavøete. Poznámka: elektrické otevírání dveøí je vypnuto, pokud vozidlo dosáhne rychlosti 10 km/h. Ochranné pojistky (prostor akumulátoru) MF01 - MF02 - F38

18 14 VSTUPY DO VOZIDLA* Boèní posuvné dveøe Dìtská pojistka Znemožòuje otevøení zadních dveøí zevnitø. Zaøízení je nezávislé na systému centrálního zamykání. Ruènì Dìtskou pojistku lze aktivovat pootoèením klíèe zasunutého do otvoru na boèní stranì dveøí. Elektricky Elektricky lze dìtskou pojistku aktivovat stiskem tlaèítka umístìného zezadu na panelu ovládání oken. Pojistka zajiš uje vyøazení elektrického ovládání zadních oken, boèních posuvných oken a støešních oken ve druhé a tøetí øadì. Otevøení boèních posuvných dveøí je možné z místa øidièe a zvenèí, pokud není vozidlo uzamknuto. Poznámka: Aktivace funkce je zobrazena na multifunkèním displeji a je doprovázena zvukovým signálem. Hlášení se opakuje pøi každém zapnutí klíèe. Nenechávejte dìti ani zvíøata bez dozoru v blízkosti elektrického ovládání boèních posuvných dveøí. V pøípadì potøeby jej i krátkodobì neutralizujte a pak vyjmìte klíè ze spínací skøíòky. Pøed jízdou zkontrolujte, zda jsou dveøe správnì uzavøeny a uzamknuty.

19 VSTUPY DO VOZIDLA* 15 A Otevøení z vnìjšku vozidla Stisknutím tlaèítka A, umístìného mezi osvìtlením registraèní tabuky, smìrem nahoru. Zadní výklopné dveøe Odemknutí je možné, pokud je vozidlo v klidu, pomocí: - dálkového ovladaèe nebo klíèe, - vnitøního ovládacího tlaèítka centrálního zamykání dveøí nebo pøi otevøení nìkterých dveøí. Uzavøení víka zavazadlového prostoru Pøi zavírání pøitáhnìte dveøe pomocí popruhu upevnìného v levé èásti vnitøního obložení a na konci dráhy je pøibouchnìte. Poznámka: Zadní víko se uzamkne automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti asi 10 km/h. Nouzové odemknutí zavazadlového prostoru V pøípadì poruchy odemykání víka zavazadlového prostoru mùže být zámek odemknut zevnitø zavazadlového prostoru: - do otvoru B zasuòte malý šroubovák nebo podobný nástroj a zatlaète až dojde k odjištìní zámku. B

20 16 VSTUPY DO VOZIDLA* A Víko motorového prostoru Tuto operaci lze provádìt pouze tehdy, je-li vozidlo v klidu. Nazdvihnìte kryt umístìný u levých vstupních dveøí a zatáhnìte za páèku smìrem nahoru. Výstraha pøi otevøení víka motoru Tato opce je spojena s funkcí alarmu. Pokud je motor v chodu nebo vozidlo v pohybu a víko motoru je špatnì uzavøeno, jste varováni piktogramem na multifunkèním displeji, který je doprovázen zvukovým signálem. Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte. Opìru umístìte dle schématu. Její umístìní peèlivì zkontrolujte. Zavírání Nejprve zatlaète vzpìru do jejího uložení. Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.

21 PALIVOVÁ NÁDRŽ* 17 U zážehových motorù s katalyzátorem je tøeba používat výhradnì bezolovnaté palivo Plnicí hrdlo má zúžený prùmìr, který neumožòuje doplòování jiného než bezolovnatého paliva. Pokud tankujete plnou nádrž, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùže být ohrožena funkce Vašeho vozidla. Objem palivové nádrže (litry): pøibližnì 80 l KVALITA PALIVA Samolepicí štítek na vnitøní stranì víka plnicího hrdla palivové nádrže indikuje povolený druh paliva. Víko palivové nádrž lze otevøít po odklopení krytu. Na víku je umístìn štítek (viz Použité palivo ). Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90. Pøi tankování zátku odložte do držáku na vnitøní stranì krytu hrdla palivové nádrže. Pøi odklopení víka hrdla palivové nádrže je pohyb zadních levých dveøí omezen. BEZOLOVNATÝ BENZÍN NAFTA Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98. POZOR: Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

22 18 PØEDNÍ SEDADLA

23 PØEDNÍ SEDADLA* 19 Mechanické seøízení 1 Opìrky hlavy Pro její vysunutí nebo zasunutí zatáhnìte souèasnì smìrem vpøed a nechte ji klouzat. Seøízení je správné, pokud se horní hrana opìrky hlavy nachází nad úrovní horního obrysu hlavy. Seøizovat lze i její náklon. Pøi vyjímání opìrky hlavy ji vysuòte do horní polohy, pomocí mince uvolnìte pojistku a zatáhnìte souèasnì smìrem vpøed a nahoru. Poznámka: S vozidlem zásadnì nejezdìte bez opìrek hlavy. Nastavení bederní opìrky 2 Otáèením koleèka lze upravit její polohu. 4 5 Podélný posuv sedadla Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. Loketní opìrka Pøesunutí do svislé polohy: z uživatelské polohy zvednìte opìrku až zaskoèí její pojistka. Pøesunutí do uživatelské polohy: ze svislé polohy sklopte opìrku až dolù a pak ji znovu zvednìte do pracovní polohy. Pøi pøíležitostné demontáži - nadzdvihnìte opìrku až nad horní svislou polohu, - vytáhnìte opìrku z jejího uchycení. Otáèení sedadla 3 Zcela sklopte opìradlo a posuòte volant. Posuòte sedadlo podélnì do støední polohy a do maximální výšky. U øidièe, zatáhnìte parkovací brzdu, a pak ji spus te zatažením za její konec. Zatáhnìte za ovládací páku smìrem nahoru a otoète sedadlo smìrem dovnitø. Otáèení sedadel: Za jízdy je zakázáno provádìt tento manévr a rovnìž sedìt zády ke smìru jízdy. 6 7 Náklon opìradla Po nadzdvihnutí ovládací páky seøiïte náklon opìradla. Výška sedadla øidièe Pohybem ovládací páky smìrem nahoru i dolù lze nastavit požadovanou výšku.

24 20 PØEDNÍ SEDADLA* 1 2 Elektrické seøízení: ➊ Výška sedáku a podélné posouvání. ➋ Náklon opìradla. ➊ Pozdvihnutím nebo sklopením zadní èásti ovládací páèky lze zvyšovat nebo snižovat výšku sedáku. ➊ ➋ Posunutím ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze posouvat celé sedadlo dopøedu nebo dozadu. Posunutím horní èásti ovládací páèky dopøedu nebo dozadu lze mìnit náklon opìradla. Vyhøívání sedadel Pøední sedadla mohou být samostatnì vyhøívána. Pomocí ovládacího koleèka na boèní èásti sedadel mùžete zvolit jednu ze tøí úrovní vyhøívání: 0: Vypnuto. 1: Slabé vyhøívání. 2: Støední vyhøívání. 3: Silné vyhøívání. Teplota sedadla je regulována automaticky. Poznámka: Vyhøívání sedadel funguje pouze za chodu motoru. Poznámka: Nastavení sedadel je možné rovnìž: - Po otevøení nìkterých pøedních dveøí. - Po vypnutí klíèe. Ochranné pojistky (prostor akumulátoru) F32 - F33 - F36 - F37

25 PØEDNÍ SEDADLA* 21 Uložení polohy pro øízení a polohy zpìtných zrcátek do pamìti Máte možnost uložit do pamìti celkem ètyøi polohy pro øízení: - jednu pro každý dálkový ovladaè (dva uživatelé), - dvì, pomocí tlaèítek M/1 a M/ M Uložení do pamìti pomocí dálkového ovladaèe Každým dálkovým ovladaèem lze uložit do pamìti specifické nastavení. Pøi uzamknutí dveøí zajistí dálkové ovládání uložení polohy sedadla øidièe a polohu vnìjších zpìtných zrcátek do pamìti. Pøi odemknutí dveøí dálkovým ovládáním se sedadlo øidièe i vnìjší zpìtná zrcátka nastaví do polohy, která byla uložena do pamìti, pokud byla tato poloha mezitím zmìnìna. Uložení do pamìti pomocí tlaèítek Uložení do pamìti pomocí tlaèítek na boèní stranì sedadla: - zasuòte klíè do spínací skøíòky (druhá poloha), - seøiïte polohu sedadla a vnìjších zpìtných zrcátek, - stisknìte tlaèítko M a pak v prùbìhu 4 sekund tlaèítko 1 první poloha místa øidièe nebo tlaèítko 2 druhá poloha místa øidièe. Uložení do pamìti je oznámeno zvukovým signálem. Uložení nové polohy do pamìti anuluje polohu pøedchozí. Vyvolání polohy z pamìti Motor je v klidu - Pro vyvolání pøíslušné polohy z pamìti stisknìte krátce tlaèítko 1 nebo 2. Poznámka: Po pìti po sobì jdoucích vyvoláních polohy sedadla bude tato funkce neutralizována až do okamžiku spuštìní motoru. Motor vozidla musí být v chodu - Tlaèítko 1 nebo 2 držte stisknuté, dokud nedojde k nastavení pøíslušné polohy. Ochranné pojistky (prostor akumulátoru) F32 - F33

26 22 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU Volant lze seøizovat ve dvou smìrech: výškovì a podélnì. U STOJÍCÍHO VOZIDLA seøiïte nejprve polohu Vašeho sedadla a pak nastavte polohu volantu. Viz Poloha øidièe pøi øízení Uvolnìte volant stlaèením ovládací páky smìrem dolù. Nastavte volant do požadované polohy a zajistìte jej pøitáhnutím ovládací páky na doraz smìrem nahoru. DÙLEŽITÉ! Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

27 VZDUCHOVÉ VAKY 23 Vzduchový vak spolujezdce lze vyøadit z èinnosti. Odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Pøi použití dìtské sedaèky, upevnìné na sedadle spolujezdce zády ke smìru jízdy, je nutné odpojit funkci vzduchového vaku spolujezdce takto: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy OFF a vzduchový vak spolujezdce bude neutralizován. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe trvale rozsvítí. Po zapnutí klíèe oznámí neutralizaci vzduchového vaku spolujezdce hlášení na multifunkèním displeji. A Reaktivace èelního vzduchového vaku spolujezdce Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit následujícím zpùsobem: - Otoète klíè do polohy ON a vzduchový vak spolujezdce je opìt aktivován. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na nìkolik sekund. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F16 Pokud je vzduchový vak spolujezdce na pøedním sedadle aktivní, neinstalujte na toto sedadlo v žádném pøípadì dìtskou sedaèku, protože odpálení vzduchového vaku by mohlo dítìti v sedaèce zpùsobit vážné poranìní.

28 24 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* V souladu s evropskou legislativou je v následující tabulce uvedeno, jakým zpùsobem mùže být které sedadlo vybaveno zádržným prostøedkem pro dìti. Místo Dìlení podle hmotnosti < 13 kg 9-18 kg kg kg 1 øada Pøední sedadlo spolujezdce U L1, L6 U L2, L7 U L3, L4, L5 U L4, L5 Boèní místa U L1, L6 U L2, L7 U L3, L4, L5 U L4, L5 2 øada Støední místo U L1 (popruh pod krytem) U U L3, L4, L5 U L4, L5 3 øada Boèní místa Boèní sedadla øada 2 nebo 3 Boèní místa Støední sedadlo øada 2 Boèní místa Zadní sedadlo 3 místné Støední místo Zadní sedadlo 3 místné L1 L2 L3, L4, L5 L4, L5 U L1 (popruh pod krytem) U U L3, L4, L5 U L4, L5 L1 L2, L7 L3, L4, L5 L4, L5 X X L3, L4, L5 L4, L5 U: Univerzální kategorie zády ke smìru jízdy a èelem po smìru jízdy UF: Univerzální kategorie pouze èelem po smìru jízdy B: Vestavìný zádržný systém X: Žádný zádržný systém pro dìti : Není dotèeno

29 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* 25 L1: BRITAX Babysure E Univerzální (od narození do 13 kg) L2: RÖMER Prince E Univerzální (od 9 do 18 kg) L3: RÖMER Vario E Univerzální (od 15 do 25 kg) L4: RECARO Start E Univerzální (od 15 do 36 kg) L5: KLIPPAN Optima E Univerzální (od 15 do 36 kg) L6: KIDDY Isofix zády po smìru jízdy E a E Univerzální (od narození do 13 kg) L7: KIDDY Isofix èelem po smìru jízdy Univerzální (od 9 do 18 kg) Pro zajištìní optimální bezpeènosti dodržujte následující pravidla: - Všechny dìti mladší 10 let musí být pøepravovány v homologovaném zádržném systému, adaptovaném na jejich váhu, na místech vybavených bezpeènostními pásy. - Pøední sedadlo spolujezdce: dìti mladší 10 let nesmí být pøepravovány v poloze èelem po smìru jízdy. Vpøedu je povolena pøeprava zády ke smìru jízdy. Dùležitá je neutralizace vzduchového vaku spolujezdce. Od narození do 13 kg: - Britax Babysure : se instalujte na pøední i zadní sedadla zády ke smìru jízdy s využitím tøíbodových bezpeènostních pásù. Vpøedu, musí být sedadlo posunuto podélnì do støední polohy a vzduchový vak musí být neutralizován. Od 9 do 18 kg: - Römer Prince : se instaluje dozadu pomocí tøíbodových bezpeènostních pásù. Z bezpeènostních dùvodù nesmí být sedák oddìlován od rámu. Od 15 do 25 kg: - Römer Vario : se instaluje dozadu pomocí tøíbodových bezpeènostních pásù. Od 15 do 36 kg: - Recaro start : se instaluje dozadu pomocí tøíbodových bezpeènostních pásù. Výška a šíøka opìradla stejnì tak jako délka sedáku musí být seøízeny podle stáøí a tìlesných proporcí dítìte. - Klippan Optima : se instaluje dozadu pomocí tøíbodových bezpeènostních pásù. Od 6 let (pøibližnì 22 kg) se používá pouze zvýšený sedák.

30 26 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* Upevnìní dìtské sedaèky ISOFIX : Upevnìní ISOFIX, které je k dispozici na zadních boèních sedadlech, umožòuje montáž speciální dìtské sedaèky, která je k dispozici v prodejní síti CITROËN. Zámky integrované do dìtských sedaèek se zasunou do úchytù ISOFIX a jednoduchým zpùsobem se snadno, rychle a kvalitnì zajistí. Homologována je speciální dìtská sedaèka KIDDY Isofix. Tato sedaèka mùže být montována v poloze zády ke smìru jízdy od narození do 13 kg a v poloze èelem po smìru jízdy od 9 do 18 kg. Použití úchytù Isofix, ochranného štítu a bezpeènostního pásu je povinné v poloze èelem po smìru jízdy. V poloze zády ke smìru jízdy, používejte úchyty Isofix a pásy dìtské sedaèky. Na zadních boèních sedadlech ve druhé øadì mùže být dìtská sedaèka montována v poloze èelem po smìru jízdy nebo zády ke smìru jízdy. Posuòte sedadlo do zadní polohy. Pøíslušné pøední sedadlo musí být podélnì ve støední poloze a opìradlo musí být vzpøímeno. Speciální sedaèku KIDDY Isofix nelze instalovat na zadní sedadla do tøetí øady. Sedaèka mùže být rovnìž používána v poloze zády ke smìru jízdy nebo èelem po smìru jízdy na sedadlech, která nejsou vybavena upevòovacím systémem Isofix. Zapnutí bezpeènostního pásu je v tomto pøípadì povinné. Dodržujte pøi montáži sedaèky návod k montáži dodaný výrobcem.

31 BEZPEÈNOSTNÍ PÁSY* 27 Bezpeènostní pásy pøední a zadní ve druhé øadì sedadel Pøední sedadla a sedadla ve druhé øadì jsou vybavena pyrotechnickými pøedpínaèi a omezovaèi tahu. 1 Výškové seøízení bezpeènostního pásu Pøi nastavování pásu stisknìte páèku 1 a posuòte úchyt do požadované polohy. Zapnutí bezpeènostního pásu: Plynulým pohybem vytáhnìte bezpeènostní pás a pøesvìdèete se, zda se pøi odvíjení neozývá nìjaký hluk. Spojte obì èásti spony bezpeènostního pásu a ovìøte správné zapnutí zatáhnutím za bezpeènostní pás. Bøišní èást pásu musí být umístìna co nejníže a musí být co nejvíce dotažena. Aby nedošlo k proklouznutí tìla pod bezpeènostním pásem v pøípadì nárazu, je tøeba mít opìradla pøedních sedadel v poloze co nejbližší poloze kolmé. A A Bezpeènostní pásy zadní ve tøetí øadì sedadel Zadní sedadla ve tøetí øadì jsou vybavena dvìma pásy s tøíbodovým uchycením s navíjecím zaøízením a omezovaèem síly pásu. Pøi instalaci pásu pøesuòte karabinu z polohy A do polohy B a pak zasuòte hlavici do uchycení. B Bezpeènostní pásy støední ve druhé a tøetí øadì sedadel Zadní støední sedadlo ve druhé øadì a prostøední místo na zadním sedadle jsou vybavena integrovanými tøíbodovými bezpeènostními pásy s navíjecím zaøízením a omezovaèem síly pásu.

32 28 USPOØÁDÁNÍ SEDADEL (Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje) Pøíklady variabilního uspoøádání ZMÌNY POÈTU MÍST K SEZENÍ Nìkteré verze mohou být navíc vybaveny doplòkovými sedadly. Souèasnì však nesmí celkový poèet sedadel v žádném pøípadì pøekroèit maximální poèet sedadel povolený pøi pøihlášení k provozu. Sedadlo ve druhé øadì je dodáváno s vozidlem, je ve støední poloze a je vybaveno tøíbodovým bezpeènostním pásem. Mùže být umístìno pouze ve své pùvodní pozici nebo mùže být složeno ve tøetí øadì vlevo. USPOØÁDÁNÍ PÌTIMÍSTNÉ

33 USPOØÁDÁNÍ SEDADEL (Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje) 29 USPOØÁDÁNÍ ŠESTIMÍSTNÉ USPOØÁDÁNÍ SEDMIMÍSTNÉ USPOØÁDÁNÍ OSMIMÍSTNÉ

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T S C U D O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více