Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí gramatiky z Anglitiny do ucha 1. díl Kdo nete? Nebylo to udláno. To se rozumí. Bude to udláno. Kdy to bude zaplaceno? Všechny peníze jsou utraceny. Je to te udláno? Nebylo to pochopeno? Je to dokoneno? Doufal jsem, že to najdu. Kdo jde dom? Nemlo by to být ztraceno. Kdo nehrál? Kdo mu ekne? Co se stalo? Co se dje? Co se stane? Kdo tam chtl jít? Kdo to mže íct? Kdo to musel udlat? Kdo na to myslí? Kdo sleduje televizi? Byla ona navštívena? Paul pracuje jako generální manager. Neboj, jen jsem žertoval. Kdy to bude vyrobeno? Mé auto je pokaženo. Byl jsem požádán, abych to udlal. Nebyli jsme opilí. Budeme navštíveni. Byl oekáván. Je to vyrábno v naší zemi. Nemžeme být ztraceni. Bude mu to dáno. Mlo by to být vyrobeno tady? To se rozumí. Je to tam napsáno. Kdy to bude zaplaceno? Stránka 1 z 85

2 Byli jsme ztraceni od zaátku. Je to udláno? Není to udláno? To se nemže všechno sníst. Byla by zmrzlá. Kdo je úspšný? Byla vybrána. On kouí jako komín. Kdo to zkoušel? Pro jste nebyli nejlepší? Mli jsme více penz. Nemli jsme mén penz. To byl nejhorší den mého života. Mluvili jsme do dvou do rána. Je Víde tak daleko jako Praha? Dej mi vdt do sedmi. Zstanou do zítka? Jaké to je? Nikdy nepijde vas. Jako ty. Odkud jsi? Ona plave jako ryba. Pošli to co nejdíve! Jaký byl film? Jak vypadá? Je Paíž tak krásná jako Londýn? Ona vypadá jako její matka. Nikdy nemžeš být jako on. Vypadá to jako vražda. Jsou na podlaze koberce? Plave jako ryba. S kým jsi mluvil? Potkal svého manžele, když cestovala po Austrálii. O em byl ten film? V jaké zemi to je? Na koho ekáš? Pro koho to je? S kým on mluví? Na co ekáš? Ona ví, pro koho to dlám. Od koho je ten dopis? Darren je lepší než John. O em jsi mluvil? Komu se to líbilo? Kým byla napsána ta kniha? Je tohle klí, který jsi hledal? Odkud jsou? Jaké to bylo? Je to ta dívka, na kterou jsi ekal? Ve které zemi to je? Stránka 2 z 85

3 Odkud to bylo posláno? Pro koho jsi pracoval? To je to, o em mluvím. Jaká je ona? Mla by zítra odjet. Nedotkl bych se toho. Šel bys tam? Neslíbili by to. Mlo by to stát více. Mla by to najít. Mohl bych pijít zítra? Mohli bychom se na to podívat? Mohl bys mi pjit tu knihu? Co jsi dlal, když se to stalo? Mohl bych tam jít. Nemli by to koupit? Mli bychom to koupit. Koupil bys to? Pokal bys? Sml zavolat. Musel jsem vstát. Mohl jsi hrát. Sml jsi to íst? Musel jsem jí zavolat. Muselo to být pkné. Mohl bys mi pjit njaké peníze? Nejsou peníze. V našem mst není divadlo. Není tu nic zajímavého. Je tu nkdo? Už není co zkusit. Už není co íci. Nikdo nezstal naživu. Nebylo se kam schovat. Bylo kam jít? Je nco, co mžeme udlat? Šla by dom? Je nco, co mohu udlat? Byl bys tady? Nco nehraje (nco je špatn) Nebyly na to peníze. Nebyl na to as. Mohl bys jí dát tu knihu. Mohlo by to být pkné. Bydlel bys tady? Mohla by zaít? Nepoužil bych to. Musela jít. Nemohu nic udlat. Stránka 3 z 85

4 Leme. Musela to udlat? Nech to být. Udlejme to! Nechám ho jít. Nemohu t nechat jít. Nechávám ho, aby to dlal. Dovol mi s tím zaít. eknme mu! Nech m jít dom. Dovol, abych ti pomohl. Neberme to vážn. Zranila se, když spadla z kola. Nemluvme o tom. Navštivme ho zítra. Pokejme. Nepoužívejme to. Nebojme se. eknme mu nco. Použijme to. Pracujme. Když jsem vstal, stále snžilo. Dovol, abych ti pomohl. Vidl jsi se? Nemohu pijít, jak jsem slíbil vera. Musela ji volat? Musela to vysvtlit. Nesml jsem ti íci. Nemohli s námi hrát. Musel jsem tam být. Mohl jsi nás navštívit. Nemusel to vyhodit. Musela se omluvit? Dovol, abych to vyjasnil! Dovolte, abych se pedstavil. Museli jsme ekat. Nkdy mluvím sám se sebou. Udlej si to sám! Podívej se na sebe! Pomož si sám! Nabídni si! Pomožte si sami! Nabídnte si! Bu opatrný!nezra se! Dávejte na sebe pozor! Žiji sám. Poezal se nožem. Zlobil se sám na sebe. Kdybychom mli as, byli bychom to udlali minulý týden. Kdybych nejel tak rychle, ml bych te idiák. Kdybys ml více asu, mohl jsi zstat s námi déle. Stránka 4 z 85

5 Kdybychom na n ekali, nemuseli jsme se minout. Kdyby se to nestalo, nebyli bychom te v potížích. Kdyby pokala, tak bych ji te nehledal. Kdybychom byli hráli více v zim, byli bychom te lepší. Kdyby nekouila, nezemela by na rakovinu. Kdyby nám ekla o té zmn, nebyli bychom te tady. Nebyla by pila. Kdyby byl nebyl tak hladový, tak by byl nesndl tolik. Bylo by skvlé, kdyby vdla, co chce. Kdyby mla více penz, mohla cestovat s námi. Všichni lidé budou poslouchat, až pijde. Pijdu, když m budeš potebovat. Sníh bude tát, pokud se oteplí. Mžeš mu zavolat, pokud znáš jeho íslo. To je poslední vc, kterou bychom mli udlat pedtím, než pjdeme. Dej mi vdt, když pijde. Zavolej mi hned poté, co letadlo pistane. Pines to, jakmile to dostaneš. Kdyby byla pozvána, tak by byla pišla. Jestli se (ona) neopozdí, setká se s našimi novými páteli. Jdeš pozd jako vždy. Jestli to nkolikrát zopakuji, pochopí to. Jestli se to stane, víš, co dlat. Kdybych byl tebou, nedlal bych to. Kdybychom mli peníze, tak bychom to koupili. Jestli zavolá, ekni jí, že tady nejsem. Jestli to vysvtlí lépe, budeme tomu všichni rozumt. Jestli ona zavolá, tak mi ekne. Jestli ho uvidíš, dej mi vdt. Jestli zstane doma, tak ji navštívíme. Jestli je dnes veer volná, pozvu ji ven. Jestli budeš vdt, co dlat, zavolej mi. Jestli on povede ten tým, prohrajeme. Kdybych byl tebou, nedlal bych to. Kdybych vyhrál milion dolar, koupil bych si dm. Byl bych pekvapen, kdyby nepršelo. Co by se stalo, kdybych odmítl? Kdybys to vše sndl, strávil bys pak hodiny na záchod. Kdyby se do m zamilovala, pozval bych ji do Paíže. Kdybys jí napsal dopis, byla by velice potšena. Udlej to pedtím, než odejdeš. Jestli nco uslyšíš, dej mi vdt. Strašn rád poslouchá hudbu. Neotáej se, dokud ti neeknu. U se dál dobe. Rád bych vám podkoval za to, že jste pišli. Mžeš se vyhnout pozdnímu píchodu? Prosím, pestate psát a dejte mi papíry. Musím to udlat znovu. Stránka 5 z 85

6 Stojí to udlání? / Stojí za to to udlat? Pro jsi riskoval, že budeš poslední? Stojí ta kniha za to íst ji? Neumím si pedstavit bydlení na takovém míst. Rád chodím do kina. Chce se ti jít dnes veer do kina? Pro jsi tam pestal chodit? Hrozn nerad jsem ho vidl tak smutného. Nemohli jsme se vyhnout dlání toho. Musím to íst znovu. Ten film stojí za vidní. Stojí ta kniha za petení? Stál ten život za to žít? Chtlo se mi spát. On tady není. Riskoval, že bude mít nehodu. Pesvdil nás, jakmile pijel. Nebyl by to udlal. Udlej to poté, co odejdeme. Pemýšlej dvakrát pedtím, než s tím zaneš. Chci tady žít, dokud neumu. Ml bys to vdt pedtím, než zaneme. Zkontroluj to dvakrát pedtím, než to pošleš. Zavolám ti, když pijdu dom. eknu mu, až ho uvidím. Neml bys zaínat, dokud všichni nepijdou. Mohli mu zabránit v tom, aby to udlal? Zopakuji to, až se vrátí. On to nepošle, dokud mu neeknu. Akoli pršelo, šli jsme ven. Vybrali ho navzdory jeho nedostatku zkušeností. Ml nehodu, akoli byl výborný idi, Voda zmrzla, akoli byl zaátek léta. Nebyli unaveni, akoli byli celou noc vzhru. Prodal ten dm, akoli nepoteboval peníze. Nerozuml jsem ani slovo, akoli jsem se nkolik let uil. Rozhodli se nahrát tu píse, akoli vdli, že není dobrá. Zavel okno, akoli v místnosti bylo velmi horko. Udlám tu práci poté, co si odpoinu. ekl, že te tu knihu. Bylo to nkdy udláno zde? Anglitina je na této škole vyuována od roku Bylo to vysvtleno pedtím, než odešel? Byl jsi informován o všech problémech? Už to auto bylo opraveno? Tato substance je používána deset let. Musíme mu pomoci. Byl zrann. Není teba spchat. Už to bylo udláno. Jestli pijedeme po plnoci, nenajdeme hotel. Stránka 6 z 85

7 Už bylo auto umyto? Jak dlouho má ona to auto? Vdl jsem, že to není dobré. Vdl, že nemá as. Chápal jsem, že to nebude snadné. Myslel si, že to bude snadné. ekl, že to nebude stát více. Vdl jsem, že sníh tál. Vdli, co se stane. On ekl, že to používal. ekla, že to není její podpis. Ví se to už dlouho. Zlomila jsi mi srdce. Dokdy to potebuješ? Už to zaalo? Nemám hlad, jedl jsem. Práv odešel. Zkuste zavolat zítra. Promi, práv jsem se probudil. Co jsi íkal? Co se stalo? Nevím Nikdy jsem nebyl v Londýn. Nemluvil jsme o tom. ídil už nkdy Rolls-Royce? Pracuji tady od ervence. Pekvapil jsi m. Pokouším se t chytit celý den. Už jste o tom slyšeli? Uíš se anglicky pt let. Jak dlouho to ona hledá? Hledám to už hodinu. Jak dlouho to používáš? Jak dlouho už prší? Promi že jdu pozd. ekáš dlouho? Jsem tady od pondlka. Vdli jsme, že se to stává. Ješt neetli tu smlouvu. Byl bych zaplatil. Vdl jsem, pro nevolá. Mli jste nabídnout nco lepšího. Byli by bojovali. Nebyla by na to zapomnla. Mli tady být po plnoci. Mli tam jít sami. Bylo by to bylo zmrzlé. Mli jsme zaparkovat nkde jinde. Ml jsi tam jít vera. Te je pozd. Ml jsem oekávat nco jiného? Nebyl by se zranil. Byli bychom to našli. Mla to íst. Stránka 7 z 85

8 Ml jsi mi íct. Mli zamknout dvee. Mlo to zaít ped hodinou. Ml jsi na nás pokat. Mla chtít více? Mohl jsem sledovat ten film. Výsledky mohly být horší. Díval bych se na ten film. Ale byl jsem velmi unavený. Nemli jsme se ho ptát. Myslel, že rozuml. Kdo ídil to auto? ekl, že musí jít. ekl, že bude muset jít. ekl, že mže jít. ekl, že mohl jít. Vdl jsem, že ona má pravdu. Dozvdl jsem se, že se mýlili. On ekl, že nemže jít. ekl, že nebude smt odejít. Nemli jsme to používat. Nevdl jsem, že pije. ekl, že dvody jsou jednoduché. On ekl, že neídí. Vdli jsme, že to udlá. Vil jsem, že nás pozvou. Myslel jsem, že má dva bratry. ekla, že za to platí. Slyšela, že oni to doruí zítra. Byl bych ídil. Nebyl by jedl tolik. Pijel by vera, ale bylo dlouhé zpoždní. Myslel jsem, že to stálo mén. Ona chce jít do práce. Chci to vdt. Rád bych to vdl. Rád bys nám pomohl? Potebujeme to zkusit. Nechci na ni ekat. Nerad bych tady zstával. Ona ti chce pomoci. Chceme to udlat. Mžeš mi pomoci. Potebuji mu pomoci. Stojí to sto korun. Ona se t chce zeptat. Chtjí jít dom? Chcete tady zstat? On chce odejít. Chci to udlat. Stránka 8 z 85

9 Chceš jít dom. / Chcete jít dom. On to chce udlat. Rádi by to ekli. Chtla by ona pijít? Chce on jít dom? Nemluv o tom. Líbí se ti to? / Máš to rád? Nevím. Neznám ho. Znáš ji? Lituji, nemluvím anglicky. On m zná. Kup to! Poslouchej m! Co chceš? On ti chce pomoci. Co chce ona? Kam jdeš? Myslím, že ano. Myslím, že ne. Nezapome! Co to znamená? Zavolej mi! Co potebuješ? Neopouštj m! Kolik to stojí? Nechci jít dom. Co chceš dlat? Vezmou si to zítra. Chtli by pijít? Odjedou zítra? ekneme to. Co budou dlat? Udlá to ona? Udlají to? Bude ona v práci? Bude to tady? Budete pipraveni? Nebudeme na tebe ekat. Uvidím ho zítra. Rozumíš, co íkám? Mohu vám pomoci? Mžeme odejít? Vidíte m? Nevidíte ho? Mžeš mi pomoci? Ona ti nemže íct. Nemžeme se o to pokusit. Mohou to udlat lépe. Stránka 9 z 85

10 Vidí m on? Kam pjdeš? / Kam pjdete? Picházejí dom. Rozumíš? Nechceš jít dom / Nechcete jít dom. On by tady rád byl. Nerad bych to zkoušel. Bavíte se? Neekají oni na tebe? Myslím na to. Jdeme do obchodu. Bydlíš v Praze? On tu práci vezme. On pichází dom. Potebují oni vdt? Jdeš dom? / Jdete dom? On pijede zítra. Posloucháš m? / Posloucháte m? On ídí. Kam jdeš? Pro to ona te? Kdo pichází? Poslouchej, ona hraje na piáno. ekáš na m? Picházím dom. s ní moje kniha o m pro vás jeho plán pro n naše auto s námi s nimi od mne Nemají as. mj otec Ona má peníze. bez nich jeho sestra od vás se mnou s ní o nm beze mne bez tebe Nelíbí se mi to. / Nemám to rád. od vás Jak je on? Stránka 10 z 85

11 Kde jste? Jsi pipraven? Je Petr tady? Jak se máš? Kde to je? Jste pipraveni? Kde jsi ty? Co je to? Kdo jsi ty? On má as. Jak se máš? její kniha Jak je ona? Který je to? Jsem doma. Nemám peníze. Ona nemá poíta. Ona má nové auto. Máš ty as? My máme as. Máš ty dm? Kdo je to? Jak se máš? bez nás Neíkejte to. Udlej to. Pomoz mi. ekni mi pro. Pokej na nás. Pij v sedm. Udlejte to pro ni. Kde bydlíš? ekni mi pro! Hrajete tenis? Bu tady! Jak se má ona? Bydlím v eské republice. Bu pipraven! Nebu hloupý! Kde pracuješ? Pokej na nás! Nerozumím. On nerozumí. Pro to neudláš? / Pro to neudláte? Co íkáš? Co dláš? (profese) / Co dláte? naše kniha vaše kniha moje auto Stránka 11 z 85

12 vaše auto o nás moje práce její rodina tvoje sestra Rozumí on? ekni jí! Kdo za to zaplatí? Líbí se mi to. / Mám to rád. Je v tomto byt koupelna? Co to znamená? Co íkáš? / Co íkáte? Neber to. Zkuste to. Pines to! Nejez to! Zavolej mi! Zavolej jí! Co chceš? / Co chcete? Ona nemá žádný poíta. Nepoteboval jsem to. Nedíval jsem se na to. Nemáte žádné peníze. Máš njaký problém? Potebujeme njaké peníze? Mžeš mi pjit njaké peníze? etla njaké knihy? Poslal jsi njaké dopisy? Jak se to stalo? On má njakou dobrou práci. Kdy zemel? Nco musíme udlat. Najdu t kdekoli. Slyšel jsi nco? Nic necítila. Nechal to nkde jinde. ekl jsi nkomu? Dáš si nco k pití? Dáš si nco k jídlu? Mohu pro tebe nco udlat? Má on njaké auto? Nevolali jsme jim. Neudlali jsme to. Nenavštívil jsem ho. Pil jsi? Šli dom. Slyšeli jste to? Nehrál. Pro jsme to udlali? Stránka 12 z 85

13 Vybrali jste si? Díval jsi se na to? Nepestal (nezastavil) Nevolal jsem mu. Nevysvtlil jsem to. Volal jsi mu? To se nestalo. Pro se to stalo? Neudlala jsem to. Co jsi jedl? Nerozuml jsem ani slovo. Pro jsi nás nenavštívil? Nepijel vera. Udlám cokoli. Neekala na m. Je pro to njaký dvod? Zavolej kdykoli. Nkdo je za dvemi. Nco je špatn. Je zítra v televizi njaký dobrý film? Kolik lidí je v tom vlaku? Na stole není žádný klí. Kolik penz je na stole? Na stole je pt navštívenek. Na našem útu je tisíc dolar. Nikdy se s nimi nesetkávám. Je tu nkdo, kdo nám mže pomoci? Nikdy jsem se s nimi nesetkal. Na námstí je nová restaurace. Je tady telefon? Je tady problém. Byl na zdi obraz? Nebyl na to as. Nebyl k tomu žádný dvod. Tady není žádný problém. Mohu vám pomoci? Rozumí ona? V jeho kancelái je nový poíta. Nikdy jsem to neudlal. Podkoval jsi mu? Nco pro tebe mám. Nic nepotebuji. To nic neznamená. Nedlej nic. Ahoj všichni. Niemu nerozumíš. To nic neznamená. Nikdo není dokonalý. Na stole jsou njaké peníze. Stránka 13 z 85

14 My nic nevíme. Pij kdykoli. On se s námi nikdy nesetkává. Nikdy jsme to neudlali. Nikdy jsem ho nevidl. Ona nikdy neví. To se nikdy nestává. Nikdy to neudláme. Nikdy tam nešla. Nikdy tam nechodí. Nikdy tam nepjde. Znáš nkoho z Anglie? Byla pipravena? Nebyla jsem doma. Byl jsi tam? Byli tam? Byl jsi s ní? Byla doma. Byli jste doma? / Byl jsi doma? Kde jsi byl? / Kde jste byli? Pro byl on? Bylo to tam. Žili jsme tam. Nebylo to pipraveno. Neslíbila to. Žili jsme na venkov. Zavolal mé jméno. Potebovala peníze. Zeptali se nás. Vysvtlila mi to. Žil v Praze. Pozvala jsem mnoho lidí. ekal na m. Navštívil jsem ho. Co tam bylo? Nemžeme to udlat. Mžeš mi pomoci? Mže ona pomoci nám? Mohou oni pomoci jí? Co pro vás mohu udlat? Vidím to. Vidíš to? Slyším vás. Slyší nás oni? To nemžeš íct. Šli jsme dom? Mohu pijít pozdji? Nesmím odejít. Nemžete to udlat. Stránka 14 z 85

15 Mžeme jít? Ona musí jít s námi. On to nemusí dlat. Ona to nemusí brát. On musí jít do školy. Musíš to zkusit. On nesmí pijít. Nesmíme pít. Byli jste v Paíži? Mohou jít dom? Stálo to hodn. Dodržoval pravidla. Jedli jsme jahody. Našli jsme to vera. Dostal njaké peníze. Šli jsme dom. Mla as. Slyšel jsem to. Zaplatili jsme za to. Pijel jsem minulé úterý Udlali to. Slíbil jsem to. Chtli to vdt. Šel on dom? Nenavštívila t? Jedli jste? Nerozuml jsi? Poslouchali vás? Oslavili jsme to. Nesmíme to vzít. Nechtl jsem tam jít. On o tom nevdl. Vybral si to minulý rok. Byl jsem ve Španlsku. Zeptala se nás. Poslouchali nás. Zavolal vera. Pišli jsme pozd. Dívala se na televizi. Zaali se ptát. Napsal ten dopis minulý týden. Vdla jsem to. Otevela jsem dvee. Na stole je kniha. Prosili ho. Strávil jsem tam rok. Rozumli jsme všemu. Šli jsme do divadla. ídila moje auto. Stránka 15 z 85

16 Cítila se dobe. Stálo to více než jsme oekávali. Rozbila to okno. Poslala jim dopis. Koupil jsem nový prsten. Shrnutí pítomného asu Oni mají video. Nerozumíš tomu. Ona m nemá ráda. Kam jde on? Máš na m as? Pro on nejde s námi? Jedou na dovolenou do Francie. Neznám tvé telefonní íslo. / Neznám vaše telefonní íslo. Ta rodina te necestuje v Americe. Ona dnes nepracuje. Oni nejsou v práci. Máš rád svou práci? / Máte rádi svou práci? Picházím do práce. Nejsou zde šastní. Víme to všechno. Je to auto nové? Pracuji te pro velkou spolenost. Piji te kávu. Volám dom. Kdy nás opouštjí? Poslouchej, oni mluví anglicky. On nehraje na kytaru, on hraje na klavír. Nevím, co si myslí. Pro ona neeká? Pro si neteš svou knihu? / Pro si netete svou knihu? Dívá se na to. Nemám ho ráda. Nelíbí se jim to? Líbí se mi tvá nová kancelá. / Líbí se mi vaše nová kancelá. Pro se díváte na jejich fotografii? On zná mé rodie. Kdy jdeš do kina? / Kdy jdete do kina? Rozumí on? Co te píšeš? / Co te píšete? Oni chtjí mj poíta. Promite, nevíme o tom. My nehrajeme hry na našich poítaích. Zná t ona? On nemluví o tob, on mluví o Johnovi. Máš pítele? / Máte pítele? Ona nebydlí se svou sestrou, ona bydlí sama. On eká na svou sestru každý den. Stránka 16 z 85

17 Co ona te? Neboj se. Poslouchám. Pokej, prosím. On pichází. / Pokejte, prosím. On pichází. On nebydlí v našem hotelu. My hrajeme fotbal každé odpoledne. My nepicházíme ve stedy, my picházíme v pátky. Beru si to dom. Jak asto hrají tenis? Co te dláš? Pro tomu nerozumíš? tu si tvj dopis. Jsi doma? Pro na n ekáš? On spí. Co dlá Steve? Plave velice dobe. Potebuji to te. Pro Pavel pláe? Tenhle film se mi nelíbí. Máš bratra? Kdy to potebují? Mají anglické knihy. Jak asto on používá své auto? On asto o nás mluví. Jak jezdíš do práce? Pro se ti to nelíbí? Pro s ním nechceš mluvit? On nikdy neídí. Co on potebuje? Ona nyní telefonuje své matce. Ona rozumí. Pro to te íkáte? / Pro to te íkáš? Mám rád psy. Pro si to myslíš? Petr jí volá každý den. Kdy obvykle chodíš spát? / Kdy obvykle chodíte spát? Odcházíš v pondlí. / Odcházíte v pondlí. Jsi šastná? / Jste šastní? On te platí. Pro to nechtjí? Pro m neznáš? Oni nespí. Jdeme do banky? Víš to? / Víte to? On neídí, ale ona ano. On obvykle te knihu. ekají oni na nás? Kdy jdeme do školy? Oni nejsou v obchod, ale doma. Stránka 17 z 85

18 Pro on nepracuje? On na to myslí každý den. On to platí každé úterý. Oni jdou dom. Nemám peníze. Poslouchej, hraje ona na kytaru? Jde ona dom nebo do práce? Pro nepíšeme anglické dopisy? Kde on te žije? Shrnutí minulého asu Kdy se ta nehoda stala? Co jsi dlal o pl tvrté? / Co jste dlali o pl tvrté? Kam jsi to položil? Nepijel jsem vas. Zmínil jsem se o tom ve své zpráv. Kdo se staral o tvé dti, když jsi byl pry? / Kdo se staral o vaše dti, když jste byli pry? Co jsi dlal, když ona volala? / Co jste dlali, když ona volala? Slavili jsme její 30. narozeniny celý víkend. Kolik to stálo? Dlouho jsem ešil tenhle problém. Nabourala své auto, když ho parkovala. Blížili se velice pomalu. Nevysvtlili to dobe. Napsal tu povídku, když žil v Brazílii? Kdy to zmizelo? Já jsem vaila a mé dti si hrály na zahrad. Poslouchala rádio celé odpoledne. Zavolali mi, když jsem ekal na autobus. Ona tu nehodu nevidla. Studoval na tyto zkoušky celý týden. Ta spolenost pijala naši nabídku. Pinesli to ped dvma týdny. Celý víkend svítilo slunce. Ona to etla ti hodiny. Nevyrobili jsme to. Otevela okno, protože bylo velice teplo. Když jsem jel dom, vidl jsem svého kamaráda Davida. Kde byli minulý týden? Celý týden nefungoval internet. Pro jsme to neprodali? Navštívil jsem je pedevírem. Zatímco jsem jel dom, zastavil jsem u benzínové pumpy. Pro oni sedli ped televizí celou noc? Foukal vítr, když jsi se probudil? / Foukal vítr, když jste se probudili? Stalo se to, když jsem obdval. Zatímco já jsem pracovala, ona odpoívala. Kdy editel odešel? Chtl jsem pijít, ale ona ne. Stránka 18 z 85

19 Do verejška jsem o tom nevdl. Kolik jsi platíval? / Kolik jste platívali? Zavel jsem svou kancelá ve tyi hodiny. My jsme sedli ve své kancelái a oni sedli ve své kancelái. Když jsem ji vidl, nesla velkou tašku. Co ona dlala, když jsi pijel? / Co ona dlala, když jste pijeli? Nestál tam celé ráno, stál tam celé odpoledne. Kdy jsi to zmnil? / Kdy jste to zmnili? Pršelo celou noc. Pomohl ti s tvým domácím úkolem? Kde jsi byl minulý pátek? / Kde jste byli minulý pátek? Nabídl jsem mu to, ale on to nepijal. Odešla v jednu hodinu. Odešli jsme, zatímco se hádali. Neuhodil jsem ho. Pro ses usmíval, když s tebou mluvila? Pro to nepotebovali? Když jsme ji vidli, mla na sob novou halenku. Psávala mi každý msíc. Minulý týden jsem vyhrál K. Byl jsi nervózní? Koho jsi uil? Koho jste uil? Když jsem chodil po horách, zaalo pršet. Kde jsi byl vera? / Kde jste byli vera? On to ukradl z obchodu. Neoekával jsem to. Objevili ten ostrov ped 540 lety. Kdy skonila? Líbil se jim ten film? Pracovala jsem pro n pt let. Nesouhlasili jsme. Já jsem telefonoval a ona psala. Vdl jsi o tom? Co dlali vera v pt? Když jsem pišel dom, ona plakala. Neekl jsi mi o tom. / Neekli jste mi o tom. Dokonili jsme to ped nkolika minutami. Sthovali se každý rok. Petra se dívala na film, když zazvonil telefon. Pochopil jsem to velice dobe. Byl tady vera? Zaplatil jsem 500 K. Tšil jsem se na tvj dopis celý msíc. Bhem naší hodiny se choval velice špatn. Udlal to docela dobe. Drželi se za ruce, když jsi je vidla? Své rodie vbec nerespektoval. Tu zkoušku nesložila. Navštvovali jsme její rodie každou nedli. Stránka 19 z 85

20 V pt hodin jsem si etl knížku. Vyhráli jste ten zápas? Nebyl jsem s nimi, šel jsem sám. Když šel do banky, zaalo snžit. Pro jsi nebyl s námi? / Pro jste nebyli s námi? Vera v šest hodin jsem uila. Pipravoval veei, když jsme pijeli. Nechtli jsme to riskovat. Rozhodl jsem se jít dom. Uil jsem ho od roku 2001 do roku Zaalo to v šest hodin. Když jsme odcházeli, pršelo. Kde jsi byl na dovolené minulý rok? / Kde jste byli na dovolené minulý rok? Nebyli tady, protože obdvali. Cítil jsi to? Tázací dovtky Ty dopisy byly poslány, že? On t nezná, že ne? Mlo by to být snadné, že? Nebyl jsi opilý, že ne? On to musí napsat brzy, že? Oni mluví japonsky, že? Mohli by s námi souhlasit, že ano? Oni umí vyešit ten problém, že ano? Na zahrad nikdo nebyl, že ne? Ml by tady být brzy, vi? Zaplatil jsi za to, že ano? Je to pravda, že ano? Souhlasíš se mnou, že? Ješt jsi to nezkusil, že ne? U školy byla nehoda, že? Nemáš žádné bratry, že ne? Ty máš mé telefonní íslo, že ano? / Vy máte mé telefonní íslo, že ano? Petr vera nebyl v práci, že ne? Slyšel jsi o tom, že ano? Sedával jsi na zahrad, že? Ona odešla brzy, že? ekl to ped msícem, že? Mám pravdu, že ano? Nemže nic slíbit, že ne? Nebylo moc horko, že ne? Hodláš m vzít do ZOO, že ano? Ona má njaké peníze, že ano? Ta kniha je velice zajímavá, že ano? Nikdy jsi nebyl v Paíži, že ne? Nebude to velmi snadné, že ne? Nesmí to zde být, že ne? Nevidl jsi ho poslední dobou, že ne? Stránka 20 z 85

21 On moc neplakal, že ne? Ten poíta nefunguje, že ne? Umí hrát na klavír, že ano? On tam nebyl, vi? Ona je inteligentní osoba, vi? Zpíval jsi, že ano? Nebudeš se smát, že ne? Ona mi vrátí mou knihu, že ano? Oni by t poslouchali, že ano? Nešli bychom na ten veírek, že ne? Ona není doma, že ne? Jsem chytrý, že ano? Nemže si to myslet, že ne? Prodávali tady zmrzlinu, že ano? Uvidíš ho, že? Tam nebude mnoho cizinc, že ne? On nepišel v pondlí, že ne? Nemáš ji rád, že ne? Ta smlouva bude podepsána zítra, že ano? Ona se chystá uklidit pokoj zítra, že ano? Máš mj cestovní pas, že ano? Nikdy nebyl v USA, že ne? Žijí s námi už celé vky. Oni tento rok nejedou na dovolenou, že ne? On to nesmí udlat, že ne? Nehodláš jim to ukázat, že ne? Tyto boty se vyrábjí ve Zlín, že? Napsal nkolik knih o Austrálii, že? Nepijde pozd, že ne? To je zakázáno, že ano? Mla tyi dti, že ano? Nemáš deštník, že ne? / Nemáte deštník, že ne? Ty nemáš mé pero, že ne? Bude to udláno do zítka, že ano? Byli jsme tam, že ano? Už ji voláme dv hodiny, že? Ješt jsme tu smlouvu neetli, že ne? Budeme v poádku, že ano? Ta kniha byla napsána v 19. století, vi? Ví o tom, že ano? Sndl jsem to, že ano? ekl bys mi o tom, že ano? / ekli byste mi o tom, že ano? Nežil jsi v Praze, že ne? Neekal dlouho, že ne? On se ješt nerozhodl, že ne? Nemli by to vidt, že ne? Mluví píliš mnoho, že ano? Ml bych na tom pracovat, vi? Nekouíš už pes rok, že? Stránka 21 z 85

22 V tomto mst není dobrá indická restaurace, vi? Pan Novák zde pracuje, že ano? V tomto cviení nebudou žádné chyby, že ne? On pichází, že ano? Ona je zubní lékakou, že ano? Líbí se jí naše nabídka, že ano? Na koncert nebylo mnoho lidí, že ne? Ty máš to žluté auto, že ano? V lednici není mnoho mléka, že ne? Zavírají každý den v šest hodin, že? Stžujeme si na ten hluk každý msíc, že ano? Nepiješ kávu s cukrem, že ne? Budeš zítra v práci, že ano? Nenechal jsem to doma, že ne? Práv pijel, že? Už jsi byl nkdy v Polsku, vi? Na police je mnoho CD, že? Jsou na dovolené ve Švédsku, že ano? Nepracuji na tom s tebou, že ne? Ješt jsi neskonil, že ne? Nemáš internet, že ne? Vazba used to Na své zahrad mla mnoho jahod. Bál jsem se ps. Pamatoval jsem si všechno. Na druhé stran cesty bývala pekárna. Když mi bylo sedmnáct, poslouchal jsem heavy metal. Nemíval jsem chipku tak asto. Když jsem byla mladší, každý týden jsem chodívala tanit. Nebývala tady nemocnice? Jezdívala do práce autobusem, ale te jezdí autem. Nedávali do toho cukr. Bývala to milá dívka, když s námi bydlela. Co bývala tahle budova? Nebýval tak bohatý. Své dovolené trávili na chalup. Bývali v kondici. On chodíval do posilovny dvakrát týdn. V lét jedli hodn zmrzliny. Psávala jsem mu jednou týdn. Ten slavný detektiv Sherlock Holmes bydlel v této ulici. Uila jsem se anglicky každý den. Neposlouchal m. Dávali jsme mu peníze, když byl ješt studentem. On se nedíval na tento program. Nikdy jsem nenosívala šaty, ale te je nosím. On býval velice slušným chlapcem. Tady nebývalo tolik supermarket. Stránka 22 z 85

23 Bydleli jsme v Praze, ale te žijeme v Ostrav. Chodíval bhat do parku? Ona bývala velice pkná. Brával m do kina jednou msín. Pomáhala mi se svým domácím úkolem. Na rohu bývala malá, tichá hospdka. Jak asto jsi ji vídával? Mívali franky, ale te používají eura. Používal on v práci kalkulaku? Býval mým nejlepším kamarádem. Nosil jsi brýle, když jsi byl dít? / Nosili jste brýle, když jste byli dti? Nechodívali jsme spolu do školy? Byla to stará dáma, ale na procházku chodívala každé odpoledne. Bydlel jsem vedle velmi hluných soused. Ped každou zkouškou jsem býval nervózní. Nepjovala jsi mu peníze? / Nepjoval jste mu peníze? Nevaila jsem každý den, protože jsme všichni byli v práci. Až do minulého roku jsem nebyl vegetariánem. etl jsem noviny každý den, ale te používám Internet. Chodil do školy na Slovensku. On pil mnoho piva. Vstával jsem v pt ráno. Když bylo v zim mnoho snhu, jezdívali jsme lyžovat. Míval jsem psa, ale te nemohu, protože jsem na n alergický. Jedl jsem mnoho sladkostí. Pracoval jsem pro tuto spolenost. Nemluvil anglicky tak dobe. Jedl maso každý den, ale te je vegetarián. My jsme nepemýšleli o penzích, ale te musíme. Pro nechodíval s tebou? / Pro nechodíval s vámi? Býval jsi štíhlejší? / Bývali jste štíhlejší? Nemívala ve svém pokoji poíta. Pracoval pro m. Nekupovali tady žádné knihy. On pracoval jako elektriká. Ona jezdívala dom každých šest msíc. Tvj otec studoval ped zkouškami velice piln. etl si v posteli. Ona m navštvovala každý víkend. Jak asto ti volali? Jak asto vám volali? Dávala mi kousek okolády pokaždé, co m vidla. V zim bývalo obtížné dostat se do práce. Chodívala spát v deset hodin. Ona bývala nejlepší ze svého týmu. V tomto dom nebývalo tolik hluku. Nebývalo tak horko. Na námstí bývalo divadlo. Ona nebývala tak tlustá. Když byl mladší, kouil. Stránka 23 z 85

24 Býval editelem velké mezinárodní spolenosti. Nikdy nepicházeli pozd. Nemívali dv auta. Ml jsem rád svj starý byt. Chodívali jsme spolu na obd. V minulosti to bylo velice drahé. Zde bývala školka. Sedávala u okna a povídala si se sousedy. Potkávali jsme se v parku. Hrávali jsme spolu fotbal. Chodíval on s ní? Jedl jsi zeleninu, když jsi byl dít? / Jedli jste zeleninu, když jste byli dti? Nevydlával mnoho penz. Mluvil jsi s nkým o svých pocitech? / Mluvili jste s nkým o svých pocitech? Toto býval mj oblíbený obchod, než ho zaveli. Jezdívali jsme do Anglie jednou ron. Nedíval se tak asto na televizi. Pedtím spávala velice dobe. Neíkali mi o svých plánech. Oni nás navštvovali každé léto. Pracovali jsme v zahranií. Vail velmi exotické pokrmy. On býval velice štíhlý. Ona chodívala do knihovny každý týden. Bývalo tam kino? Uíval jsem se anglicky, nmecky, italsky a španlsky. Budoucí as ve tech podobách (will, to be going to, prbhový as) Vrátí se píští pondlí. Koupíš mi to? / Koupíte mi to? Zeptáš se jich? Odjíždíme ráno nebo odpoledne? Napíšeš nám ze své dovolené? Neboj se, nerozbiji to. Pokej, pomohu ti. / Pokejte, pomohu vám. Kdy se chystáš koupit ty dárky? Nebudu jíst. Nemám hlad. Za dva dny jedeme na dovolenou. Dáš to zítra svému šéfovi? Pošlu to brzy. Nikomu to neeknu. Doufám, že v tvém domácím úkolu nebudou žádné chyby. Podívej! On skoí! Budeme to slavit celý víkend. On nevyhraje. Myslím si, že se on brzy zlepší. Myslím, že ti ta minisukn nebude slušet. Není to tžké. Vysvtlím ti to. V kolik hodin pijdou? Stránka 24 z 85

25 Podívej se na pedpov poasí. Na své dovolené nebudou mít hezké poasí. Pesta nebo jim o tom eknu. Na mém veírku bude 100 lidí. Budu sedt na zahrad. V dom je píliš horko. Nebude to fungovat. Nebude to tžké, slibuji. Nebudu zítra v práci. Mám dovolenou. Budeš si to pamatovat? / Budete si to pamatovat? Nepjdu tam. V centru nebude mnoho lidí, protože prší. Neboj se, on nebude ídit velmi rychle. Nebojte se, on nebude ídit velmi rychle. Doufám, že máš hlad. Budeme mít velký obd. Pjdeš se mnou do kina? / Pjdete se mnou do kina? Co mu dáš na narozeniny? / Co mu dáte na narozeniny? Koupíš to, nebo ne? / Koupíte to, nebo ne? Zeptej se ho a on ti to vysvtlí ješt jednou. Myslím si, že nebude poslouchat. Kdy zaínáš ve své nové práci? Podívej se na ty mraky. Bude pršet. / Podívejte se na ty mraky. Bude pršet. Kdy se sthujete? Koupím mu novou košili. Kdy jdeš zpátky do školy? / Kdy jdete zpátky do školy? V šest hodin jedu pry. Myslím, že s tebou nepjdu. Mám hodn práce. Myslím, že s vámi nepjdu. Mám hodn práce. Brzy zde bude nové nákupní centrum. Pjdeš se mnou dnes nakupovat? / Pjdete se mnou dnes nakupovat? Možná zstanou doma. Má dcera bude uitelkou. Pjdu tam znovu v pondlí ráno. Omlouvám se, už to nikdy neudlám. Zstaneme do zítra. Budeš dnes veer doma? / Budete dnes veer doma? Ta skupina pijede do eské republiky v ervnu. Neboj se, ona nespadne. Pokáš na m po práci, prosím? / Pokáte na m po práci, prosím? V kolik hodin pijde John dnes veer? Jednoho dne bude studovat na univerzit. Kdy nám o tom ekneš? / Kdy nám o tom eknete? On zaíná svou novou práci v pondlí. Nikdy neprodáme své auto. Pospš si! Za chvíli zane snžit. Budeme bydlet v drahém hotelu. Už o tom nikdy nebudeme mluvit. Píští rok budu studovat v zahranií. Kam jdeš dnes veer? / Kam jdete dnes veer? Bude pipravena. Kdo bude zpívat jako další? Zítra jdeme koupit novou televizi. Nemám as, promi. Udlám to zítra. Stránka 25 z 85

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might).

Modalni slovesa. A. CvicenÎ 1-65. B. Cviceni 66-115. C. Cviceni 116-130 Uziti shall pri vyjadrovâni nabidek a nâvrhù; neurcité may (might). Modàlnf slovesa Modalni slovesa Tato kapitola poskytuje zacâtecnfkùm intenzivni procviceni modâlnich sloves a je také urcena jako opakovaci kapitola pro pokrocilé studenty. Infinitivni tvary (have to,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. íslovky

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ POBAVENÍ Tato příručka byla vytvořena pouze pro pobavení účastníků kurzů IT. Ovšem čtěte v ní pozorně mezi řádky, i zde lze totiž najít ponaučení. I. Firmy prodávající automobily nemají telefonní linku

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Lekce 14 Co budete dělat?

Lekce 14 Co budete dělat? Lekce 14 Co budete dělat? 14.1 Struktury Jedu vlakem. Sejdeme se v sobotu. Budeme mluvit česky. Přijdu za chvíli. Dívám se na televizi. Čekám na kamarádku. Čekám na tebe. Jak často máte češtinu? Dvakrát

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+ Substantivum, nebo adjektivum? Rozdělte výrazy do tabulky. Přečtěte je nahlas a pečlivě vyslovujte koncovky -ný nebo -ní. Pak použijte tyto výrazy ve větách. 139/9 zastřelený znásilněný přepadení zatčení

Více

Lekce 15 Co jsi dělal včera?

Lekce 15 Co jsi dělal včera? Lekce 15 Co jsi dělal včera? 15.1 Struktury Byl/byla jsem ve škole. Dopoledne jsem četl/četla. Šel/šla jsem spát pozdě večer. Tady je patnáctá lekce. Je jaro. Dnes je 21. března. Čtu dopis od maminky.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Modul 2. Společenský a rodinný život. Prezentace modulu. Obsah modulu

Modul 2. Společenský a rodinný život. Prezentace modulu. Obsah modulu Modul 2 Společenský a rodinný život Prezentace modulu V tomto modulu se seznámíte s Marií, Janou a její sestrou Natálií, které se setkávají po delší době a jdou společně na oběd, aby si popovídaly. Uslyšíte

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Ќ кгapple o гя eькappleт

Ќ кгapple o гя eькappleт 4 Co komu koupit? Kolik co stojэ? Co komu slu э (neslu э)? Co si kdo koupэ (koupil)? Co kdo kupuje? Co kdo vidl v obchod a ve mst? Kdo koho potkal? 68/4 ѓ ѓ ѓ fl дгэa ЬТ СЬa, кг ЭлдiкИ ЪТЬe Эг Ь appleгъ

Více

Zuzana Hauerlandová. Souvětí souřadné poměry mezi větami hlavními

Zuzana Hauerlandová. Souvětí souřadné poměry mezi větami hlavními Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Souvětí souřadné poměry mezi větami hlavními Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe)

Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) asopis skautského oddílu Skalák, st edisko Skali ka ro ník XIX íslo 5 leden, únor 2014 Bude (to co se nevlezlo do kalendáe) Když se podíváš na poslední stránky tohoto asopisu, tak t možná pekvapí, že zde

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovesa MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více