Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí gramatiky z Anglitiny do ucha 1. díl Kdo nete? Nebylo to udláno. To se rozumí. Bude to udláno. Kdy to bude zaplaceno? Všechny peníze jsou utraceny. Je to te udláno? Nebylo to pochopeno? Je to dokoneno? Doufal jsem, že to najdu. Kdo jde dom? Nemlo by to být ztraceno. Kdo nehrál? Kdo mu ekne? Co se stalo? Co se dje? Co se stane? Kdo tam chtl jít? Kdo to mže íct? Kdo to musel udlat? Kdo na to myslí? Kdo sleduje televizi? Byla ona navštívena? Paul pracuje jako generální manager. Neboj, jen jsem žertoval. Kdy to bude vyrobeno? Mé auto je pokaženo. Byl jsem požádán, abych to udlal. Nebyli jsme opilí. Budeme navštíveni. Byl oekáván. Je to vyrábno v naší zemi. Nemžeme být ztraceni. Bude mu to dáno. Mlo by to být vyrobeno tady? To se rozumí. Je to tam napsáno. Kdy to bude zaplaceno? Stránka 1 z 85

2 Byli jsme ztraceni od zaátku. Je to udláno? Není to udláno? To se nemže všechno sníst. Byla by zmrzlá. Kdo je úspšný? Byla vybrána. On kouí jako komín. Kdo to zkoušel? Pro jste nebyli nejlepší? Mli jsme více penz. Nemli jsme mén penz. To byl nejhorší den mého života. Mluvili jsme do dvou do rána. Je Víde tak daleko jako Praha? Dej mi vdt do sedmi. Zstanou do zítka? Jaké to je? Nikdy nepijde vas. Jako ty. Odkud jsi? Ona plave jako ryba. Pošli to co nejdíve! Jaký byl film? Jak vypadá? Je Paíž tak krásná jako Londýn? Ona vypadá jako její matka. Nikdy nemžeš být jako on. Vypadá to jako vražda. Jsou na podlaze koberce? Plave jako ryba. S kým jsi mluvil? Potkal svého manžele, když cestovala po Austrálii. O em byl ten film? V jaké zemi to je? Na koho ekáš? Pro koho to je? S kým on mluví? Na co ekáš? Ona ví, pro koho to dlám. Od koho je ten dopis? Darren je lepší než John. O em jsi mluvil? Komu se to líbilo? Kým byla napsána ta kniha? Je tohle klí, který jsi hledal? Odkud jsou? Jaké to bylo? Je to ta dívka, na kterou jsi ekal? Ve které zemi to je? Stránka 2 z 85

3 Odkud to bylo posláno? Pro koho jsi pracoval? To je to, o em mluvím. Jaká je ona? Mla by zítra odjet. Nedotkl bych se toho. Šel bys tam? Neslíbili by to. Mlo by to stát více. Mla by to najít. Mohl bych pijít zítra? Mohli bychom se na to podívat? Mohl bys mi pjit tu knihu? Co jsi dlal, když se to stalo? Mohl bych tam jít. Nemli by to koupit? Mli bychom to koupit. Koupil bys to? Pokal bys? Sml zavolat. Musel jsem vstát. Mohl jsi hrát. Sml jsi to íst? Musel jsem jí zavolat. Muselo to být pkné. Mohl bys mi pjit njaké peníze? Nejsou peníze. V našem mst není divadlo. Není tu nic zajímavého. Je tu nkdo? Už není co zkusit. Už není co íci. Nikdo nezstal naživu. Nebylo se kam schovat. Bylo kam jít? Je nco, co mžeme udlat? Šla by dom? Je nco, co mohu udlat? Byl bys tady? Nco nehraje (nco je špatn) Nebyly na to peníze. Nebyl na to as. Mohl bys jí dát tu knihu. Mohlo by to být pkné. Bydlel bys tady? Mohla by zaít? Nepoužil bych to. Musela jít. Nemohu nic udlat. Stránka 3 z 85

4 Leme. Musela to udlat? Nech to být. Udlejme to! Nechám ho jít. Nemohu t nechat jít. Nechávám ho, aby to dlal. Dovol mi s tím zaít. eknme mu! Nech m jít dom. Dovol, abych ti pomohl. Neberme to vážn. Zranila se, když spadla z kola. Nemluvme o tom. Navštivme ho zítra. Pokejme. Nepoužívejme to. Nebojme se. eknme mu nco. Použijme to. Pracujme. Když jsem vstal, stále snžilo. Dovol, abych ti pomohl. Vidl jsi se? Nemohu pijít, jak jsem slíbil vera. Musela ji volat? Musela to vysvtlit. Nesml jsem ti íci. Nemohli s námi hrát. Musel jsem tam být. Mohl jsi nás navštívit. Nemusel to vyhodit. Musela se omluvit? Dovol, abych to vyjasnil! Dovolte, abych se pedstavil. Museli jsme ekat. Nkdy mluvím sám se sebou. Udlej si to sám! Podívej se na sebe! Pomož si sám! Nabídni si! Pomožte si sami! Nabídnte si! Bu opatrný!nezra se! Dávejte na sebe pozor! Žiji sám. Poezal se nožem. Zlobil se sám na sebe. Kdybychom mli as, byli bychom to udlali minulý týden. Kdybych nejel tak rychle, ml bych te idiák. Kdybys ml více asu, mohl jsi zstat s námi déle. Stránka 4 z 85

5 Kdybychom na n ekali, nemuseli jsme se minout. Kdyby se to nestalo, nebyli bychom te v potížích. Kdyby pokala, tak bych ji te nehledal. Kdybychom byli hráli více v zim, byli bychom te lepší. Kdyby nekouila, nezemela by na rakovinu. Kdyby nám ekla o té zmn, nebyli bychom te tady. Nebyla by pila. Kdyby byl nebyl tak hladový, tak by byl nesndl tolik. Bylo by skvlé, kdyby vdla, co chce. Kdyby mla více penz, mohla cestovat s námi. Všichni lidé budou poslouchat, až pijde. Pijdu, když m budeš potebovat. Sníh bude tát, pokud se oteplí. Mžeš mu zavolat, pokud znáš jeho íslo. To je poslední vc, kterou bychom mli udlat pedtím, než pjdeme. Dej mi vdt, když pijde. Zavolej mi hned poté, co letadlo pistane. Pines to, jakmile to dostaneš. Kdyby byla pozvána, tak by byla pišla. Jestli se (ona) neopozdí, setká se s našimi novými páteli. Jdeš pozd jako vždy. Jestli to nkolikrát zopakuji, pochopí to. Jestli se to stane, víš, co dlat. Kdybych byl tebou, nedlal bych to. Kdybychom mli peníze, tak bychom to koupili. Jestli zavolá, ekni jí, že tady nejsem. Jestli to vysvtlí lépe, budeme tomu všichni rozumt. Jestli ona zavolá, tak mi ekne. Jestli ho uvidíš, dej mi vdt. Jestli zstane doma, tak ji navštívíme. Jestli je dnes veer volná, pozvu ji ven. Jestli budeš vdt, co dlat, zavolej mi. Jestli on povede ten tým, prohrajeme. Kdybych byl tebou, nedlal bych to. Kdybych vyhrál milion dolar, koupil bych si dm. Byl bych pekvapen, kdyby nepršelo. Co by se stalo, kdybych odmítl? Kdybys to vše sndl, strávil bys pak hodiny na záchod. Kdyby se do m zamilovala, pozval bych ji do Paíže. Kdybys jí napsal dopis, byla by velice potšena. Udlej to pedtím, než odejdeš. Jestli nco uslyšíš, dej mi vdt. Strašn rád poslouchá hudbu. Neotáej se, dokud ti neeknu. U se dál dobe. Rád bych vám podkoval za to, že jste pišli. Mžeš se vyhnout pozdnímu píchodu? Prosím, pestate psát a dejte mi papíry. Musím to udlat znovu. Stránka 5 z 85

6 Stojí to udlání? / Stojí za to to udlat? Pro jsi riskoval, že budeš poslední? Stojí ta kniha za to íst ji? Neumím si pedstavit bydlení na takovém míst. Rád chodím do kina. Chce se ti jít dnes veer do kina? Pro jsi tam pestal chodit? Hrozn nerad jsem ho vidl tak smutného. Nemohli jsme se vyhnout dlání toho. Musím to íst znovu. Ten film stojí za vidní. Stojí ta kniha za petení? Stál ten život za to žít? Chtlo se mi spát. On tady není. Riskoval, že bude mít nehodu. Pesvdil nás, jakmile pijel. Nebyl by to udlal. Udlej to poté, co odejdeme. Pemýšlej dvakrát pedtím, než s tím zaneš. Chci tady žít, dokud neumu. Ml bys to vdt pedtím, než zaneme. Zkontroluj to dvakrát pedtím, než to pošleš. Zavolám ti, když pijdu dom. eknu mu, až ho uvidím. Neml bys zaínat, dokud všichni nepijdou. Mohli mu zabránit v tom, aby to udlal? Zopakuji to, až se vrátí. On to nepošle, dokud mu neeknu. Akoli pršelo, šli jsme ven. Vybrali ho navzdory jeho nedostatku zkušeností. Ml nehodu, akoli byl výborný idi, Voda zmrzla, akoli byl zaátek léta. Nebyli unaveni, akoli byli celou noc vzhru. Prodal ten dm, akoli nepoteboval peníze. Nerozuml jsem ani slovo, akoli jsem se nkolik let uil. Rozhodli se nahrát tu píse, akoli vdli, že není dobrá. Zavel okno, akoli v místnosti bylo velmi horko. Udlám tu práci poté, co si odpoinu. ekl, že te tu knihu. Bylo to nkdy udláno zde? Anglitina je na této škole vyuována od roku Bylo to vysvtleno pedtím, než odešel? Byl jsi informován o všech problémech? Už to auto bylo opraveno? Tato substance je používána deset let. Musíme mu pomoci. Byl zrann. Není teba spchat. Už to bylo udláno. Jestli pijedeme po plnoci, nenajdeme hotel. Stránka 6 z 85

7 Už bylo auto umyto? Jak dlouho má ona to auto? Vdl jsem, že to není dobré. Vdl, že nemá as. Chápal jsem, že to nebude snadné. Myslel si, že to bude snadné. ekl, že to nebude stát více. Vdl jsem, že sníh tál. Vdli, co se stane. On ekl, že to používal. ekla, že to není její podpis. Ví se to už dlouho. Zlomila jsi mi srdce. Dokdy to potebuješ? Už to zaalo? Nemám hlad, jedl jsem. Práv odešel. Zkuste zavolat zítra. Promi, práv jsem se probudil. Co jsi íkal? Co se stalo? Nevím Nikdy jsem nebyl v Londýn. Nemluvil jsme o tom. ídil už nkdy Rolls-Royce? Pracuji tady od ervence. Pekvapil jsi m. Pokouším se t chytit celý den. Už jste o tom slyšeli? Uíš se anglicky pt let. Jak dlouho to ona hledá? Hledám to už hodinu. Jak dlouho to používáš? Jak dlouho už prší? Promi že jdu pozd. ekáš dlouho? Jsem tady od pondlka. Vdli jsme, že se to stává. Ješt neetli tu smlouvu. Byl bych zaplatil. Vdl jsem, pro nevolá. Mli jste nabídnout nco lepšího. Byli by bojovali. Nebyla by na to zapomnla. Mli tady být po plnoci. Mli tam jít sami. Bylo by to bylo zmrzlé. Mli jsme zaparkovat nkde jinde. Ml jsi tam jít vera. Te je pozd. Ml jsem oekávat nco jiného? Nebyl by se zranil. Byli bychom to našli. Mla to íst. Stránka 7 z 85

8 Ml jsi mi íct. Mli zamknout dvee. Mlo to zaít ped hodinou. Ml jsi na nás pokat. Mla chtít více? Mohl jsem sledovat ten film. Výsledky mohly být horší. Díval bych se na ten film. Ale byl jsem velmi unavený. Nemli jsme se ho ptát. Myslel, že rozuml. Kdo ídil to auto? ekl, že musí jít. ekl, že bude muset jít. ekl, že mže jít. ekl, že mohl jít. Vdl jsem, že ona má pravdu. Dozvdl jsem se, že se mýlili. On ekl, že nemže jít. ekl, že nebude smt odejít. Nemli jsme to používat. Nevdl jsem, že pije. ekl, že dvody jsou jednoduché. On ekl, že neídí. Vdli jsme, že to udlá. Vil jsem, že nás pozvou. Myslel jsem, že má dva bratry. ekla, že za to platí. Slyšela, že oni to doruí zítra. Byl bych ídil. Nebyl by jedl tolik. Pijel by vera, ale bylo dlouhé zpoždní. Myslel jsem, že to stálo mén. Ona chce jít do práce. Chci to vdt. Rád bych to vdl. Rád bys nám pomohl? Potebujeme to zkusit. Nechci na ni ekat. Nerad bych tady zstával. Ona ti chce pomoci. Chceme to udlat. Mžeš mi pomoci. Potebuji mu pomoci. Stojí to sto korun. Ona se t chce zeptat. Chtjí jít dom? Chcete tady zstat? On chce odejít. Chci to udlat. Stránka 8 z 85

9 Chceš jít dom. / Chcete jít dom. On to chce udlat. Rádi by to ekli. Chtla by ona pijít? Chce on jít dom? Nemluv o tom. Líbí se ti to? / Máš to rád? Nevím. Neznám ho. Znáš ji? Lituji, nemluvím anglicky. On m zná. Kup to! Poslouchej m! Co chceš? On ti chce pomoci. Co chce ona? Kam jdeš? Myslím, že ano. Myslím, že ne. Nezapome! Co to znamená? Zavolej mi! Co potebuješ? Neopouštj m! Kolik to stojí? Nechci jít dom. Co chceš dlat? Vezmou si to zítra. Chtli by pijít? Odjedou zítra? ekneme to. Co budou dlat? Udlá to ona? Udlají to? Bude ona v práci? Bude to tady? Budete pipraveni? Nebudeme na tebe ekat. Uvidím ho zítra. Rozumíš, co íkám? Mohu vám pomoci? Mžeme odejít? Vidíte m? Nevidíte ho? Mžeš mi pomoci? Ona ti nemže íct. Nemžeme se o to pokusit. Mohou to udlat lépe. Stránka 9 z 85

10 Vidí m on? Kam pjdeš? / Kam pjdete? Picházejí dom. Rozumíš? Nechceš jít dom / Nechcete jít dom. On by tady rád byl. Nerad bych to zkoušel. Bavíte se? Neekají oni na tebe? Myslím na to. Jdeme do obchodu. Bydlíš v Praze? On tu práci vezme. On pichází dom. Potebují oni vdt? Jdeš dom? / Jdete dom? On pijede zítra. Posloucháš m? / Posloucháte m? On ídí. Kam jdeš? Pro to ona te? Kdo pichází? Poslouchej, ona hraje na piáno. ekáš na m? Picházím dom. s ní moje kniha o m pro vás jeho plán pro n naše auto s námi s nimi od mne Nemají as. mj otec Ona má peníze. bez nich jeho sestra od vás se mnou s ní o nm beze mne bez tebe Nelíbí se mi to. / Nemám to rád. od vás Jak je on? Stránka 10 z 85

11 Kde jste? Jsi pipraven? Je Petr tady? Jak se máš? Kde to je? Jste pipraveni? Kde jsi ty? Co je to? Kdo jsi ty? On má as. Jak se máš? její kniha Jak je ona? Který je to? Jsem doma. Nemám peníze. Ona nemá poíta. Ona má nové auto. Máš ty as? My máme as. Máš ty dm? Kdo je to? Jak se máš? bez nás Neíkejte to. Udlej to. Pomoz mi. ekni mi pro. Pokej na nás. Pij v sedm. Udlejte to pro ni. Kde bydlíš? ekni mi pro! Hrajete tenis? Bu tady! Jak se má ona? Bydlím v eské republice. Bu pipraven! Nebu hloupý! Kde pracuješ? Pokej na nás! Nerozumím. On nerozumí. Pro to neudláš? / Pro to neudláte? Co íkáš? Co dláš? (profese) / Co dláte? naše kniha vaše kniha moje auto Stránka 11 z 85

12 vaše auto o nás moje práce její rodina tvoje sestra Rozumí on? ekni jí! Kdo za to zaplatí? Líbí se mi to. / Mám to rád. Je v tomto byt koupelna? Co to znamená? Co íkáš? / Co íkáte? Neber to. Zkuste to. Pines to! Nejez to! Zavolej mi! Zavolej jí! Co chceš? / Co chcete? Ona nemá žádný poíta. Nepoteboval jsem to. Nedíval jsem se na to. Nemáte žádné peníze. Máš njaký problém? Potebujeme njaké peníze? Mžeš mi pjit njaké peníze? etla njaké knihy? Poslal jsi njaké dopisy? Jak se to stalo? On má njakou dobrou práci. Kdy zemel? Nco musíme udlat. Najdu t kdekoli. Slyšel jsi nco? Nic necítila. Nechal to nkde jinde. ekl jsi nkomu? Dáš si nco k pití? Dáš si nco k jídlu? Mohu pro tebe nco udlat? Má on njaké auto? Nevolali jsme jim. Neudlali jsme to. Nenavštívil jsem ho. Pil jsi? Šli dom. Slyšeli jste to? Nehrál. Pro jsme to udlali? Stránka 12 z 85

13 Vybrali jste si? Díval jsi se na to? Nepestal (nezastavil) Nevolal jsem mu. Nevysvtlil jsem to. Volal jsi mu? To se nestalo. Pro se to stalo? Neudlala jsem to. Co jsi jedl? Nerozuml jsem ani slovo. Pro jsi nás nenavštívil? Nepijel vera. Udlám cokoli. Neekala na m. Je pro to njaký dvod? Zavolej kdykoli. Nkdo je za dvemi. Nco je špatn. Je zítra v televizi njaký dobrý film? Kolik lidí je v tom vlaku? Na stole není žádný klí. Kolik penz je na stole? Na stole je pt navštívenek. Na našem útu je tisíc dolar. Nikdy se s nimi nesetkávám. Je tu nkdo, kdo nám mže pomoci? Nikdy jsem se s nimi nesetkal. Na námstí je nová restaurace. Je tady telefon? Je tady problém. Byl na zdi obraz? Nebyl na to as. Nebyl k tomu žádný dvod. Tady není žádný problém. Mohu vám pomoci? Rozumí ona? V jeho kancelái je nový poíta. Nikdy jsem to neudlal. Podkoval jsi mu? Nco pro tebe mám. Nic nepotebuji. To nic neznamená. Nedlej nic. Ahoj všichni. Niemu nerozumíš. To nic neznamená. Nikdo není dokonalý. Na stole jsou njaké peníze. Stránka 13 z 85

14 My nic nevíme. Pij kdykoli. On se s námi nikdy nesetkává. Nikdy jsme to neudlali. Nikdy jsem ho nevidl. Ona nikdy neví. To se nikdy nestává. Nikdy to neudláme. Nikdy tam nešla. Nikdy tam nechodí. Nikdy tam nepjde. Znáš nkoho z Anglie? Byla pipravena? Nebyla jsem doma. Byl jsi tam? Byli tam? Byl jsi s ní? Byla doma. Byli jste doma? / Byl jsi doma? Kde jsi byl? / Kde jste byli? Pro byl on? Bylo to tam. Žili jsme tam. Nebylo to pipraveno. Neslíbila to. Žili jsme na venkov. Zavolal mé jméno. Potebovala peníze. Zeptali se nás. Vysvtlila mi to. Žil v Praze. Pozvala jsem mnoho lidí. ekal na m. Navštívil jsem ho. Co tam bylo? Nemžeme to udlat. Mžeš mi pomoci? Mže ona pomoci nám? Mohou oni pomoci jí? Co pro vás mohu udlat? Vidím to. Vidíš to? Slyším vás. Slyší nás oni? To nemžeš íct. Šli jsme dom? Mohu pijít pozdji? Nesmím odejít. Nemžete to udlat. Stránka 14 z 85

15 Mžeme jít? Ona musí jít s námi. On to nemusí dlat. Ona to nemusí brát. On musí jít do školy. Musíš to zkusit. On nesmí pijít. Nesmíme pít. Byli jste v Paíži? Mohou jít dom? Stálo to hodn. Dodržoval pravidla. Jedli jsme jahody. Našli jsme to vera. Dostal njaké peníze. Šli jsme dom. Mla as. Slyšel jsem to. Zaplatili jsme za to. Pijel jsem minulé úterý Udlali to. Slíbil jsem to. Chtli to vdt. Šel on dom? Nenavštívila t? Jedli jste? Nerozuml jsi? Poslouchali vás? Oslavili jsme to. Nesmíme to vzít. Nechtl jsem tam jít. On o tom nevdl. Vybral si to minulý rok. Byl jsem ve Španlsku. Zeptala se nás. Poslouchali nás. Zavolal vera. Pišli jsme pozd. Dívala se na televizi. Zaali se ptát. Napsal ten dopis minulý týden. Vdla jsem to. Otevela jsem dvee. Na stole je kniha. Prosili ho. Strávil jsem tam rok. Rozumli jsme všemu. Šli jsme do divadla. ídila moje auto. Stránka 15 z 85

16 Cítila se dobe. Stálo to více než jsme oekávali. Rozbila to okno. Poslala jim dopis. Koupil jsem nový prsten. Shrnutí pítomného asu Oni mají video. Nerozumíš tomu. Ona m nemá ráda. Kam jde on? Máš na m as? Pro on nejde s námi? Jedou na dovolenou do Francie. Neznám tvé telefonní íslo. / Neznám vaše telefonní íslo. Ta rodina te necestuje v Americe. Ona dnes nepracuje. Oni nejsou v práci. Máš rád svou práci? / Máte rádi svou práci? Picházím do práce. Nejsou zde šastní. Víme to všechno. Je to auto nové? Pracuji te pro velkou spolenost. Piji te kávu. Volám dom. Kdy nás opouštjí? Poslouchej, oni mluví anglicky. On nehraje na kytaru, on hraje na klavír. Nevím, co si myslí. Pro ona neeká? Pro si neteš svou knihu? / Pro si netete svou knihu? Dívá se na to. Nemám ho ráda. Nelíbí se jim to? Líbí se mi tvá nová kancelá. / Líbí se mi vaše nová kancelá. Pro se díváte na jejich fotografii? On zná mé rodie. Kdy jdeš do kina? / Kdy jdete do kina? Rozumí on? Co te píšeš? / Co te píšete? Oni chtjí mj poíta. Promite, nevíme o tom. My nehrajeme hry na našich poítaích. Zná t ona? On nemluví o tob, on mluví o Johnovi. Máš pítele? / Máte pítele? Ona nebydlí se svou sestrou, ona bydlí sama. On eká na svou sestru každý den. Stránka 16 z 85

17 Co ona te? Neboj se. Poslouchám. Pokej, prosím. On pichází. / Pokejte, prosím. On pichází. On nebydlí v našem hotelu. My hrajeme fotbal každé odpoledne. My nepicházíme ve stedy, my picházíme v pátky. Beru si to dom. Jak asto hrají tenis? Co te dláš? Pro tomu nerozumíš? tu si tvj dopis. Jsi doma? Pro na n ekáš? On spí. Co dlá Steve? Plave velice dobe. Potebuji to te. Pro Pavel pláe? Tenhle film se mi nelíbí. Máš bratra? Kdy to potebují? Mají anglické knihy. Jak asto on používá své auto? On asto o nás mluví. Jak jezdíš do práce? Pro se ti to nelíbí? Pro s ním nechceš mluvit? On nikdy neídí. Co on potebuje? Ona nyní telefonuje své matce. Ona rozumí. Pro to te íkáte? / Pro to te íkáš? Mám rád psy. Pro si to myslíš? Petr jí volá každý den. Kdy obvykle chodíš spát? / Kdy obvykle chodíte spát? Odcházíš v pondlí. / Odcházíte v pondlí. Jsi šastná? / Jste šastní? On te platí. Pro to nechtjí? Pro m neznáš? Oni nespí. Jdeme do banky? Víš to? / Víte to? On neídí, ale ona ano. On obvykle te knihu. ekají oni na nás? Kdy jdeme do školy? Oni nejsou v obchod, ale doma. Stránka 17 z 85

18 Pro on nepracuje? On na to myslí každý den. On to platí každé úterý. Oni jdou dom. Nemám peníze. Poslouchej, hraje ona na kytaru? Jde ona dom nebo do práce? Pro nepíšeme anglické dopisy? Kde on te žije? Shrnutí minulého asu Kdy se ta nehoda stala? Co jsi dlal o pl tvrté? / Co jste dlali o pl tvrté? Kam jsi to položil? Nepijel jsem vas. Zmínil jsem se o tom ve své zpráv. Kdo se staral o tvé dti, když jsi byl pry? / Kdo se staral o vaše dti, když jste byli pry? Co jsi dlal, když ona volala? / Co jste dlali, když ona volala? Slavili jsme její 30. narozeniny celý víkend. Kolik to stálo? Dlouho jsem ešil tenhle problém. Nabourala své auto, když ho parkovala. Blížili se velice pomalu. Nevysvtlili to dobe. Napsal tu povídku, když žil v Brazílii? Kdy to zmizelo? Já jsem vaila a mé dti si hrály na zahrad. Poslouchala rádio celé odpoledne. Zavolali mi, když jsem ekal na autobus. Ona tu nehodu nevidla. Studoval na tyto zkoušky celý týden. Ta spolenost pijala naši nabídku. Pinesli to ped dvma týdny. Celý víkend svítilo slunce. Ona to etla ti hodiny. Nevyrobili jsme to. Otevela okno, protože bylo velice teplo. Když jsem jel dom, vidl jsem svého kamaráda Davida. Kde byli minulý týden? Celý týden nefungoval internet. Pro jsme to neprodali? Navštívil jsem je pedevírem. Zatímco jsem jel dom, zastavil jsem u benzínové pumpy. Pro oni sedli ped televizí celou noc? Foukal vítr, když jsi se probudil? / Foukal vítr, když jste se probudili? Stalo se to, když jsem obdval. Zatímco já jsem pracovala, ona odpoívala. Kdy editel odešel? Chtl jsem pijít, ale ona ne. Stránka 18 z 85

19 Do verejška jsem o tom nevdl. Kolik jsi platíval? / Kolik jste platívali? Zavel jsem svou kancelá ve tyi hodiny. My jsme sedli ve své kancelái a oni sedli ve své kancelái. Když jsem ji vidl, nesla velkou tašku. Co ona dlala, když jsi pijel? / Co ona dlala, když jste pijeli? Nestál tam celé ráno, stál tam celé odpoledne. Kdy jsi to zmnil? / Kdy jste to zmnili? Pršelo celou noc. Pomohl ti s tvým domácím úkolem? Kde jsi byl minulý pátek? / Kde jste byli minulý pátek? Nabídl jsem mu to, ale on to nepijal. Odešla v jednu hodinu. Odešli jsme, zatímco se hádali. Neuhodil jsem ho. Pro ses usmíval, když s tebou mluvila? Pro to nepotebovali? Když jsme ji vidli, mla na sob novou halenku. Psávala mi každý msíc. Minulý týden jsem vyhrál K. Byl jsi nervózní? Koho jsi uil? Koho jste uil? Když jsem chodil po horách, zaalo pršet. Kde jsi byl vera? / Kde jste byli vera? On to ukradl z obchodu. Neoekával jsem to. Objevili ten ostrov ped 540 lety. Kdy skonila? Líbil se jim ten film? Pracovala jsem pro n pt let. Nesouhlasili jsme. Já jsem telefonoval a ona psala. Vdl jsi o tom? Co dlali vera v pt? Když jsem pišel dom, ona plakala. Neekl jsi mi o tom. / Neekli jste mi o tom. Dokonili jsme to ped nkolika minutami. Sthovali se každý rok. Petra se dívala na film, když zazvonil telefon. Pochopil jsem to velice dobe. Byl tady vera? Zaplatil jsem 500 K. Tšil jsem se na tvj dopis celý msíc. Bhem naší hodiny se choval velice špatn. Udlal to docela dobe. Drželi se za ruce, když jsi je vidla? Své rodie vbec nerespektoval. Tu zkoušku nesložila. Navštvovali jsme její rodie každou nedli. Stránka 19 z 85

20 V pt hodin jsem si etl knížku. Vyhráli jste ten zápas? Nebyl jsem s nimi, šel jsem sám. Když šel do banky, zaalo snžit. Pro jsi nebyl s námi? / Pro jste nebyli s námi? Vera v šest hodin jsem uila. Pipravoval veei, když jsme pijeli. Nechtli jsme to riskovat. Rozhodl jsem se jít dom. Uil jsem ho od roku 2001 do roku Zaalo to v šest hodin. Když jsme odcházeli, pršelo. Kde jsi byl na dovolené minulý rok? / Kde jste byli na dovolené minulý rok? Nebyli tady, protože obdvali. Cítil jsi to? Tázací dovtky Ty dopisy byly poslány, že? On t nezná, že ne? Mlo by to být snadné, že? Nebyl jsi opilý, že ne? On to musí napsat brzy, že? Oni mluví japonsky, že? Mohli by s námi souhlasit, že ano? Oni umí vyešit ten problém, že ano? Na zahrad nikdo nebyl, že ne? Ml by tady být brzy, vi? Zaplatil jsi za to, že ano? Je to pravda, že ano? Souhlasíš se mnou, že? Ješt jsi to nezkusil, že ne? U školy byla nehoda, že? Nemáš žádné bratry, že ne? Ty máš mé telefonní íslo, že ano? / Vy máte mé telefonní íslo, že ano? Petr vera nebyl v práci, že ne? Slyšel jsi o tom, že ano? Sedával jsi na zahrad, že? Ona odešla brzy, že? ekl to ped msícem, že? Mám pravdu, že ano? Nemže nic slíbit, že ne? Nebylo moc horko, že ne? Hodláš m vzít do ZOO, že ano? Ona má njaké peníze, že ano? Ta kniha je velice zajímavá, že ano? Nikdy jsi nebyl v Paíži, že ne? Nebude to velmi snadné, že ne? Nesmí to zde být, že ne? Nevidl jsi ho poslední dobou, že ne? Stránka 20 z 85

21 On moc neplakal, že ne? Ten poíta nefunguje, že ne? Umí hrát na klavír, že ano? On tam nebyl, vi? Ona je inteligentní osoba, vi? Zpíval jsi, že ano? Nebudeš se smát, že ne? Ona mi vrátí mou knihu, že ano? Oni by t poslouchali, že ano? Nešli bychom na ten veírek, že ne? Ona není doma, že ne? Jsem chytrý, že ano? Nemže si to myslet, že ne? Prodávali tady zmrzlinu, že ano? Uvidíš ho, že? Tam nebude mnoho cizinc, že ne? On nepišel v pondlí, že ne? Nemáš ji rád, že ne? Ta smlouva bude podepsána zítra, že ano? Ona se chystá uklidit pokoj zítra, že ano? Máš mj cestovní pas, že ano? Nikdy nebyl v USA, že ne? Žijí s námi už celé vky. Oni tento rok nejedou na dovolenou, že ne? On to nesmí udlat, že ne? Nehodláš jim to ukázat, že ne? Tyto boty se vyrábjí ve Zlín, že? Napsal nkolik knih o Austrálii, že? Nepijde pozd, že ne? To je zakázáno, že ano? Mla tyi dti, že ano? Nemáš deštník, že ne? / Nemáte deštník, že ne? Ty nemáš mé pero, že ne? Bude to udláno do zítka, že ano? Byli jsme tam, že ano? Už ji voláme dv hodiny, že? Ješt jsme tu smlouvu neetli, že ne? Budeme v poádku, že ano? Ta kniha byla napsána v 19. století, vi? Ví o tom, že ano? Sndl jsem to, že ano? ekl bys mi o tom, že ano? / ekli byste mi o tom, že ano? Nežil jsi v Praze, že ne? Neekal dlouho, že ne? On se ješt nerozhodl, že ne? Nemli by to vidt, že ne? Mluví píliš mnoho, že ano? Ml bych na tom pracovat, vi? Nekouíš už pes rok, že? Stránka 21 z 85

22 V tomto mst není dobrá indická restaurace, vi? Pan Novák zde pracuje, že ano? V tomto cviení nebudou žádné chyby, že ne? On pichází, že ano? Ona je zubní lékakou, že ano? Líbí se jí naše nabídka, že ano? Na koncert nebylo mnoho lidí, že ne? Ty máš to žluté auto, že ano? V lednici není mnoho mléka, že ne? Zavírají každý den v šest hodin, že? Stžujeme si na ten hluk každý msíc, že ano? Nepiješ kávu s cukrem, že ne? Budeš zítra v práci, že ano? Nenechal jsem to doma, že ne? Práv pijel, že? Už jsi byl nkdy v Polsku, vi? Na police je mnoho CD, že? Jsou na dovolené ve Švédsku, že ano? Nepracuji na tom s tebou, že ne? Ješt jsi neskonil, že ne? Nemáš internet, že ne? Vazba used to Na své zahrad mla mnoho jahod. Bál jsem se ps. Pamatoval jsem si všechno. Na druhé stran cesty bývala pekárna. Když mi bylo sedmnáct, poslouchal jsem heavy metal. Nemíval jsem chipku tak asto. Když jsem byla mladší, každý týden jsem chodívala tanit. Nebývala tady nemocnice? Jezdívala do práce autobusem, ale te jezdí autem. Nedávali do toho cukr. Bývala to milá dívka, když s námi bydlela. Co bývala tahle budova? Nebýval tak bohatý. Své dovolené trávili na chalup. Bývali v kondici. On chodíval do posilovny dvakrát týdn. V lét jedli hodn zmrzliny. Psávala jsem mu jednou týdn. Ten slavný detektiv Sherlock Holmes bydlel v této ulici. Uila jsem se anglicky každý den. Neposlouchal m. Dávali jsme mu peníze, když byl ješt studentem. On se nedíval na tento program. Nikdy jsem nenosívala šaty, ale te je nosím. On býval velice slušným chlapcem. Tady nebývalo tolik supermarket. Stránka 22 z 85

23 Bydleli jsme v Praze, ale te žijeme v Ostrav. Chodíval bhat do parku? Ona bývala velice pkná. Brával m do kina jednou msín. Pomáhala mi se svým domácím úkolem. Na rohu bývala malá, tichá hospdka. Jak asto jsi ji vídával? Mívali franky, ale te používají eura. Používal on v práci kalkulaku? Býval mým nejlepším kamarádem. Nosil jsi brýle, když jsi byl dít? / Nosili jste brýle, když jste byli dti? Nechodívali jsme spolu do školy? Byla to stará dáma, ale na procházku chodívala každé odpoledne. Bydlel jsem vedle velmi hluných soused. Ped každou zkouškou jsem býval nervózní. Nepjovala jsi mu peníze? / Nepjoval jste mu peníze? Nevaila jsem každý den, protože jsme všichni byli v práci. Až do minulého roku jsem nebyl vegetariánem. etl jsem noviny každý den, ale te používám Internet. Chodil do školy na Slovensku. On pil mnoho piva. Vstával jsem v pt ráno. Když bylo v zim mnoho snhu, jezdívali jsme lyžovat. Míval jsem psa, ale te nemohu, protože jsem na n alergický. Jedl jsem mnoho sladkostí. Pracoval jsem pro tuto spolenost. Nemluvil anglicky tak dobe. Jedl maso každý den, ale te je vegetarián. My jsme nepemýšleli o penzích, ale te musíme. Pro nechodíval s tebou? / Pro nechodíval s vámi? Býval jsi štíhlejší? / Bývali jste štíhlejší? Nemívala ve svém pokoji poíta. Pracoval pro m. Nekupovali tady žádné knihy. On pracoval jako elektriká. Ona jezdívala dom každých šest msíc. Tvj otec studoval ped zkouškami velice piln. etl si v posteli. Ona m navštvovala každý víkend. Jak asto ti volali? Jak asto vám volali? Dávala mi kousek okolády pokaždé, co m vidla. V zim bývalo obtížné dostat se do práce. Chodívala spát v deset hodin. Ona bývala nejlepší ze svého týmu. V tomto dom nebývalo tolik hluku. Nebývalo tak horko. Na námstí bývalo divadlo. Ona nebývala tak tlustá. Když byl mladší, kouil. Stránka 23 z 85

24 Býval editelem velké mezinárodní spolenosti. Nikdy nepicházeli pozd. Nemívali dv auta. Ml jsem rád svj starý byt. Chodívali jsme spolu na obd. V minulosti to bylo velice drahé. Zde bývala školka. Sedávala u okna a povídala si se sousedy. Potkávali jsme se v parku. Hrávali jsme spolu fotbal. Chodíval on s ní? Jedl jsi zeleninu, když jsi byl dít? / Jedli jste zeleninu, když jste byli dti? Nevydlával mnoho penz. Mluvil jsi s nkým o svých pocitech? / Mluvili jste s nkým o svých pocitech? Toto býval mj oblíbený obchod, než ho zaveli. Jezdívali jsme do Anglie jednou ron. Nedíval se tak asto na televizi. Pedtím spávala velice dobe. Neíkali mi o svých plánech. Oni nás navštvovali každé léto. Pracovali jsme v zahranií. Vail velmi exotické pokrmy. On býval velice štíhlý. Ona chodívala do knihovny každý týden. Bývalo tam kino? Uíval jsem se anglicky, nmecky, italsky a španlsky. Budoucí as ve tech podobách (will, to be going to, prbhový as) Vrátí se píští pondlí. Koupíš mi to? / Koupíte mi to? Zeptáš se jich? Odjíždíme ráno nebo odpoledne? Napíšeš nám ze své dovolené? Neboj se, nerozbiji to. Pokej, pomohu ti. / Pokejte, pomohu vám. Kdy se chystáš koupit ty dárky? Nebudu jíst. Nemám hlad. Za dva dny jedeme na dovolenou. Dáš to zítra svému šéfovi? Pošlu to brzy. Nikomu to neeknu. Doufám, že v tvém domácím úkolu nebudou žádné chyby. Podívej! On skoí! Budeme to slavit celý víkend. On nevyhraje. Myslím si, že se on brzy zlepší. Myslím, že ti ta minisukn nebude slušet. Není to tžké. Vysvtlím ti to. V kolik hodin pijdou? Stránka 24 z 85

25 Podívej se na pedpov poasí. Na své dovolené nebudou mít hezké poasí. Pesta nebo jim o tom eknu. Na mém veírku bude 100 lidí. Budu sedt na zahrad. V dom je píliš horko. Nebude to fungovat. Nebude to tžké, slibuji. Nebudu zítra v práci. Mám dovolenou. Budeš si to pamatovat? / Budete si to pamatovat? Nepjdu tam. V centru nebude mnoho lidí, protože prší. Neboj se, on nebude ídit velmi rychle. Nebojte se, on nebude ídit velmi rychle. Doufám, že máš hlad. Budeme mít velký obd. Pjdeš se mnou do kina? / Pjdete se mnou do kina? Co mu dáš na narozeniny? / Co mu dáte na narozeniny? Koupíš to, nebo ne? / Koupíte to, nebo ne? Zeptej se ho a on ti to vysvtlí ješt jednou. Myslím si, že nebude poslouchat. Kdy zaínáš ve své nové práci? Podívej se na ty mraky. Bude pršet. / Podívejte se na ty mraky. Bude pršet. Kdy se sthujete? Koupím mu novou košili. Kdy jdeš zpátky do školy? / Kdy jdete zpátky do školy? V šest hodin jedu pry. Myslím, že s tebou nepjdu. Mám hodn práce. Myslím, že s vámi nepjdu. Mám hodn práce. Brzy zde bude nové nákupní centrum. Pjdeš se mnou dnes nakupovat? / Pjdete se mnou dnes nakupovat? Možná zstanou doma. Má dcera bude uitelkou. Pjdu tam znovu v pondlí ráno. Omlouvám se, už to nikdy neudlám. Zstaneme do zítra. Budeš dnes veer doma? / Budete dnes veer doma? Ta skupina pijede do eské republiky v ervnu. Neboj se, ona nespadne. Pokáš na m po práci, prosím? / Pokáte na m po práci, prosím? V kolik hodin pijde John dnes veer? Jednoho dne bude studovat na univerzit. Kdy nám o tom ekneš? / Kdy nám o tom eknete? On zaíná svou novou práci v pondlí. Nikdy neprodáme své auto. Pospš si! Za chvíli zane snžit. Budeme bydlet v drahém hotelu. Už o tom nikdy nebudeme mluvit. Píští rok budu studovat v zahranií. Kam jdeš dnes veer? / Kam jdete dnes veer? Bude pipravena. Kdo bude zpívat jako další? Zítra jdeme koupit novou televizi. Nemám as, promi. Udlám to zítra. Stránka 25 z 85

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková

Čeština pro cizince a azylanty. Marie Hádková Čeština pro cizince a azylanty Marie Hádková 2006 Obsah: Lekce 31 Telefonujeme... 5 Lekce 32 Blahopřejeme Vám... 10 Lekce 33 Zvířata kolem nás... 14 Lekce 34 Máme (v bytě) problém 10 krizových situací

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

ebook, R.U.R. Karel apek

ebook, R.U.R. Karel apek ebook, R.U.R. Karel apek The Project Gutenberg ebook, R.U.R., by Karel apek This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125

CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125 Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Pítomné asy - Present tenses (Module 1, strana 4-5) Pítomný as prostý - Present simple Pítomný as prostý používáme, když

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Seminární práce z anglického jazyka wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více