Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE

2 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechejte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2003

4 N68 - CS

5 OBSAH 1 Kapitola I Kapitola V SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana 3 PRAKTICKÉ RADY Strana 97 Kapitola II Kapitola VI OVLÁDÁNÍ Strana 53 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Strana 119 Kapitola III KOMFORT Strana 67 ABC ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 125 ABC Kapitola IV ÚDRŽBA POKYNY K POUŽÍVÁNÍ Strana 85 Viz konec pøíruèky

6 2

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM 3 Strana Dálkové ovládání 4-5 Klíèe 6-7 Vstupy do vozidla 8 11 Palivová nádrž 12 Kvalita paliva 13 Pøední sedadla 14 Seøízení polohy volantu 15 Vzduchové vaky 16 Bezpeènostní pásy 17 Zádržné prostøedky pro dìti Uspoøádání sedadel Zadní sedadla Zadní odkládací plocha 26 Zavazadlový prostor 27 Místo øidièe Multifunkèní displej Svìtelné kontrolky Palubní poèítaè Indikátor údržby 39 Indikátor údržby - Význam zobrazovaných hlášení 40 Význam zobrazovaných hlášení Signalizace Výhled z vozidla Ovládání oken Zpìtná zrcátka 52

8 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* A B Centrální zamykání Dálkové ovládání umožòuje uzamknutí a odemknutí dveøí a zadních výklopných dveøí. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Funkce centrálního zamykání je signalizována pomocí smìrových svìtel: - Odemknutí = Rychlé zablikání. - Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund. Pokud jsou nìkteré dveøe otevøeny nebo nesprávnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. Odemknutí vozidla vyvolá rozsvícení stropního osvìtlení. Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá VF vysílaè, který má následující výhody: - pøijímaè vozidla nemusí být viditelný, - je funkèní v jakékoli poloze v okolí vozidla, - jeho dosah je nìkolik metrù. Poznámka: Souèasné používání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz Výmìna baterie dálkového ovládání. Lokalizace vozidla Lokalizaci vozidla na parkovišti lze provést stisknutím tlaèítka A, vnitøní osvìtlení se rozsvítí a smìrová svìtla budou blikat nìkolik sekund (pøi uzamknutém vozidle). Poznámka: Dosah VF signálu funkce lokalizace vozidla je vìtší než u funkce centrálního zamykání. S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní, pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce, to platí, i když není zapnut. Pozor i náhodná manipulace s klíèi ve Vaší kapse mùže vyvolat náhodné odemknutí dveøí. * Podle provedení nebo zemì prodeje Pokud nedojde do tøiceti sekund po odemknutí k otevøení nìkterých dveøí, jsou dveøe i zadní víko automaticky znovu uzamknuty.

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 5 Vybitá baterie dálkového ovládání Informace je zobrazena na multifunkèním displeji a je doprovázena zvukovým signálem. Výmìna baterie dálkového ovládání Pouzdro dálkového ovládání je tøeba pøi výmìnì baterie otevøít. Typ použité baterie: CR 1620 s napìtím 3 V. Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání. Z tohoto dùvodu zapnìte klíè a stisknìte nìkteré tlaèítko na Vašem dálkovém ovladaèi až dojde ke spuštìní požadované operace. Tato operace mùže trvat kolem deseti sekund. Poznámka: Z bezpeènostních dùvodù se ozve zvukový signál, pokud pøi otevøení dveøí øidièe po vypnutí motoru zùstane klíè ve spínací skøíòce. Bezpeènostní pravidla Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a dveøe od vozidla. Èísla klíèù dálkových ovladaèù jsou uvedena na speciální kartì vytvoøené k tomuto úèelu. Tu uložte na bezpeèné místo. Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáøi CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod.).

10 6 KLÍÈE Klíè selektronickou blokací startování Klíè umožòuje odemknutí a uzamknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Poznámka: Klíèem lze rovnìž odpojit funkci èelního vzduchového vaku spolujezdce (viz Vzduchové vaky ). Centrální zamykání pomocí klíèe Uzamknutí dveøí øidièe klíèem zabezpeèí uzamknutí nebo odemknutí i všech ostatních dveøí a zadních výklopných dveøí. Pokud budou nìkteré z dveøí otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze vozidlo centrálním zamykáním uzamknout. Poznámka: Uzamknutí vyvolá zhasnutí stropního osvìtlení a blikání diody v ovládacím tlaèítku výstražných svìtel. Pokud se blikání neaktivuje ani po pøibližnì 10 sekundách, kontaktujte sí CITROËN. Odemknutí vozidla vyvolá rozsvícení stropního osvìtlení. Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém je aktivován automaticky po vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F 16 Èíslo klíèe je uvedeno ve formì èárového kódu na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám sí CITROËN dodá náhradní klíè nebo dálkové ovládání.

11 KLÍÈE 7 V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Kódová karta Kódová karta je dodávána s vozidlem. Na kartì je uveden pøístupový kód, který umožòuje pracovníkùm znaèkové sítì CITROËN provádìt opravy systému elektronické blokace spouštìní. Utajenou zónu karty ponechte zakrytou, její neporušenost chrání Váš systém elektronické blokace spouštìní. Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze dále zajistit úèinnost Vašeho systému blokace spouštìní. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty lze pouze ve znaèkové síti CITROËN získat náhradní klíèe nebo dálkové ovládání podle jejich èísel. Pøi každé zmìnì klíèù (pøidání, zrušení nebo výmìna klíèe) je nezbytné se obracet se všemi klíèi, které má majitel v užívání, a s kódovou kartou na sí CITROËN. POZOR! V žádném pøípadì nezasahujte do obvodu elektronické blokace startování, mohlo by Vám to znemožnit používání vozidla. Pøi ztrátì kódové karty bude nutné provést v servisní síti CITROËN rozsáhlejší opravu.

12 8 VSTUPY DO VOZIDLA Otevøení z vnìjšku vozidla Odemknìte pomocí dálkového ovládání nebo zasuòte úplnì klíè do zámku a otoète jím. Poznámka: dveøe mají definovány tøi polohy otevøení. Otevøení zevnitø Pro otevøení dveøí zevnitø je tøeba zatáhnout za vnitøní kliku smìrem k sobì. Dìtská pojistka Znemožòuje otevøení zadních dveøí zevnitø. Zaøízení je nezávislé na systému centrálního zamykání. Dìtskou pojistku lze aktivovat pootoèením klíèe zasunutého do èerveného otvoru na boèní stranì dveøí. Poznámka: Pøi zapnutém klíèi se na palubní desce rozsvítí kontrolka pokud: Dìtská pojistka není použita nebo je použita pouze na jednìch dveøích. Dìtská pojistka je použita na obou dveøích.

13 VSTUPY DO VOZIDLA* 9 Uzamknutí vozidla zevnitø Stisknutím tlaèítka A lze dosáhnout uzamknutí nebo odemknutí vozidla zevnitø pomocí elektrického systému centrálního zamykání, pokud jsou dveøe vozidla øádnì uzavøeny. Pøi deaktivaci: - Stisknìte ovládací tlaèítko A. Dveøe je možné vždy otevøít zevnitø. A A Poznámka: Pøi zapnutém klíèi se na displeji palubní desky rozsvítí kontrolka signalizující uzamknutí dveøí a zadních výklopných dveøí. Dveøe jsou odemknuty Dveøe jsou uzamknuty Zajištìní proti krádeži a vniknutí Dveøe a zadní víko se mohou uzamknout automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti pøibližnì 10 km/h. Aktivace funkce Podržte tlaèítko dálkového zamykání stisknuté, dokud se na multifunkèním displeji neobjeví hlášení doprovázené zvukovým signálem. Deaktivace funkce Stisknìte tlaèítko centrálního zamykání, dokud neuslyšíte zvukový signál. Odemknutí dveøí nebo zadního víka se provádí otevøením dveøí nebo stiskem tlaèítka centrálního zamykání. Poznámka: Svìtelná kontrolka, umístìná v ovládacím tlaèítku výstražných svìtel, bliká pokud je vozidlo uzamknuto pomocí dálkového ovládání nebo pomocí klíèe. POZOR! Jízda s uzamknutými dveømi mùže ztížit pøístup do vozidla v naléhavých pøípadech.

14 10 VSTUPY DO VOZIDLA* A B 1 2 Zadní výklopné dveøe Otevøení Stisknìte tlaèítko A, umístìné mezi osvìtlením registraèní znaèky, smìrem nahoru. Zadní výklopné dveøe mají dvì polohy otevøení. První poloha umožòuje otevøení na parkovištích s omezenou výškou stropu. Uzavøení víka zavazadlového prostoru Sklopením víka pomocí rukojetí vytvoøených v jeho èalounìní. Pøitlaète v závìreèné èásti dráhy. Nouzové odemknutí zavazadlového prostoru V pøípadì poruchy odemykání víka zavazadlového prostoru mùže být zámek odemknut zevnitø zavazadlového prostoru: - do otvoru B zasuòte malý šroubovák nebo podobný nástroj, - zatlaète ho až dojde k odjištìní zámku. Automatické zamykání zadních výklopných dveøí (za jízdy vozidla) Zadní víko se uzamkne automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti asi 10 km/h; pøi zastavení zùstane rovnìž uzamknuté. Poznámka: K otevøení dveøí je tøeba je opìt odmknout. V pøípadì nárazu dojde automaticky k odemknutí zadních výklopných dveøí, jejich otevøení je pak možné i zvenèí. * Podle provedení nebo zemì prodeje

15 VSTUPY DO VOZIDLA 11 A Otevøení víka motoru Víko motorového prostoru lze odjistit zatáhnutím za ovládací páèku umístìnou pod palubní deskou. Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte. Opìru umístìte dle schématu. Otevøení je možné ve dvou polohách. Zavírání Nejprve zatlaète vzpìru do jejího uložení B. Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. B Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.

16 12 PALIVOVÁ NÁDRŽ* Pøi otevírání krytu palivové nádrže zatáhnìte za okraj. Na krytu je umístìn samolepicí štítek. (Viz Kvalita paliva ). Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90. U zážehových motorù skatalyzátorem je tøeba používat výhradnì bezolovnaté palivo. Plnicí hrdlo má zúžený prùmìr, který neumožòuje doplòování jiného než bezolovnatého paliva. Pokud tankujete plnou nádrž, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùže být ohrožena správná funkce Vašeho vozidla. Objem nádrže (litry): - Pøibližnì 55 (pro zážehové motory). - Pøibližnì 60 (pro vznìtové motory). Pøi tankování zátku odložte do držáku na vnitøní stranì krytu hrdla palivové nádrže. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR! Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

17 KVALITA PALIVA* 13 Samolepicí štítek na vnitøní stranì víka plnicího hrdla palivové nádrže indikuje povolený druh paliva. BEZOLOVNATÝ BENZÍN NAFTA Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

18 14 PØEDNÍ SEDADLA* Opìrky hlavy Seøiditelné jsou výškovì i co do náklonu. Pro vyjmutí stisknìte zajiš ovací tlaèítko a vytáhnìte opìrku. Loketní opìrka Mùže být demontována. Pøi demontáži: nakloòte opìrku o 45, stisknìte tlaèítko umístìné mezi opìrkou a bokem opìradla a vyjmìte ji. Výška sedadla øidièe Uvolnìte sedadlo ovládací pákou a posuòte jej do požadované polohy. Podélný posuv sedadla Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. Náklon opìradla Po nadzvihnutí ovládací páky seøiïte náklon opìradla. Bederní opìrka Otáèením rukojeti lze opìrku nastavit do požadované polohy. Vyhøívaná sedadla Pøední sedadla mohou být samostatnì vyhøívána. Použijte ovládací prvky na palubní desce. Teplota sedadla je regulována automaticky. Vyhøívání sedadel funguje pouze za chodu motoru. * Podle provedení nebo zemì prodeje

19 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU 15 Odblokujte volant zatlaèením ovládací páky smìrem dopøedu. Nastavte volant do požadované výšky a zajistìte jej pøitáhnutím ovládací páky smìrem k sobì. Volant lze výškovì seøizovat. U stojícího vozidla seøiïte nejprve Vaše sedadlo do optimální polohy (viz. Poloha pøi øízení ). DÙLEŽITÉ! Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

20 16 VZDUCHOVÉ VAKY* Odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Pøi použití dìtské sedaèky na sedadle pøedního spolujezdce zády ke smìru jízdy, je dùležité odpojit funkci èelního vzduchového vaku spolujezdce. Tímto zpùsobem: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy OFF avzduchový vak spolujezdce bude odpojen. Kontrolka odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce na palubní desce se rozsvítí po zapnutí klíèe. A Vzduchový vak spolujezdce lze vyøadit z èinnosti. Poznámka: Používání bezpeènostního pásu je povinné. Nevypínejte vzduchový vak spolujezdce, pokud je spolujezdec pøítomen (s výjimkou dìtské sedaèky umis ované zády ke smìru jízdy). Obnovení funkce vzduchového vaku spolujezdce Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit. Tímto zpùsobem: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy ON avzduchový vak spolujezdce bude aktivován. Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na nìkolik sekund. * Podle provedení nebo zemì prodeje Na místì pøedního spolujezdce je nutno neutralizovat èelní vzduchový vak spolujezdce, je-li na tomto místì použita dìtská sedaèka zády ke smìru jízdy. V opaèném pøípadì mùže být dítì usmrceno nebo vážnì zranìno pøi aktivaci vzduchového vaku.

21 BEZPEÈNOSTNÍ PÁSY 17 ZADNÍ BEZPEÈNOSTNÍ PÁSY Vaše vozidlo je na zadních sedadlech vybaveno tøíbodovými samonavíjecími bezpeènostními pásy A B 2 Na štítku umístìném na opìradle pøedního sedadla je uvedeno schéma použití zadních bezpeènostních pásù. Boèní sedadla Bezpeènostní pás musí být umístìn ve vodítku na horním okraji opìradla. Sponu umístìte do pøíslušného zámku. Uložení pásu Pás upevnìte na háèek na zadním boèním sloupku. Støední sedadlo Vedení pásu Zajistìte vedení pásu vodicím okem, umístìným nad opìradlem støedního sedadla. Vysunutí pásu zajistíte zatáhnutím za sponu A a pro jeho zajištìní slouží zámek do nìhož lze sponu zasunout (èerný). Volnì posuvná spona B umožòuje protažení pásu kolem Vašeho tìla a jeho zajištìní zasunutím spony do zámku na opaèné stranì (èervený). Správné zapnutí zkontrolujte zatažením za pás. Uložení spon pásu ➊ Na støeše. ➋ Na zadním pravém sloupku. Kontrolujte správné umístìní a správné napnutí bezpeènostního pásu.

22 18 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* MOŽNOSTI INSTALACE DÌTSKÉ SEDAÈKY POMOCÍ BEZPEÈNOSTNÍHO PÁSU V souladu se Smìrnicí 2000/3 zobrazují následující tabulky za jakých podmínek mùže být na jednotlivých místech umístìna dìtská sedaèka upevnìná pomocí bezpeènostního pásu a homologovaná jako univerzální pro jednu nebo nìkolik hmotnostních skupin. Prostudujte si peèlivì èást Pravidla pro používání, kapitola Zádržné prostøedky pro dìti na konci návodu, abyste mohli pøevážet dìti s nejvyšší možnou mírou bezpeènosti. Stanovené hmotnostní skupiny Místo (a) < 13 kg (skupiny 0 a 0+) 9-16 kg (skupina 1) kg (skupina 2) kg (skupina 3) Pøední spolujezdec (1) U (2) U U U Zadní boèní U KIDDY Isofix zády ke smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U KIDDY Isofix èelem po smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U U Zadní støední U KIDDY Isofix zády ke smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U KIDDY Isofix èelem po smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U U (1) Pøed umístìním dítìte na místo pøedního spolujezdce si prostudujte kapitolu Zádržné prostøedky pro dìti, odstavec Pravidla pro pøepravu dìtí na místì pøedního spolujezdce na konci návodu. (2) Na místì pøedního spolujezdce je vždy dùl ežité neutralizovat èelní vzduchový vak spolujezdce, pokud je zde zády ke smìru jízdy umístìna dìtská sedaèka. V opaèném pøípadì mùže být dítì usmrceno nebo vážnì zranìno pøi aktivaci vzduchového vaku. U: Místo je adaptováno pro instalaci univerzální sedaèky zády po smìru jízdy i univerzální sedaèky èelem po smìru jízdy. Dìtské sedaèky doporuèené výrobcem: L1: BRITAX Babysure E Univerzální (od narození do 13 kg) L2: RÖMER Prince E Univerzální (9 až 18 kg) L3: RÖMER Prince E Univerzální (15 až 25 kg) L4: RECARO Start E Univerzální (15 až 36 kg) L5: KLIPPAN Optima E Univerzální (15 až 36 kg) * Podle provedení nebo zemì prodeje

23 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* 19 DÌTSKÁ SEDAÈKA ISOFIX Upevòovací oka ISOFIX a upevòovací systém ISOFIX Zadní boèní místa Vašeho vozidla jsou vybavena úchyty ISOFIX. Jedná se o dvì oka umístìná mezi opìradlem a sedákem vozidlového sedadla ve vzdálenosti asi 28 cm. Dìtské sedaèky ISOFIX jsou vybaveny 2 zámky, které se jednoduše zaháknou na pøipravená oka. Tento upevòovací systém je urèen pro dìti až do hmotnosti 22 kg. Nesprávná instalace dìtské sedaèky do vozidla snižuje ochranu dítìte v pøípadì nehody. Systém ISOFIX minimalizuje riziko nesprávné instalace. Systém upevnìní ISOFIX zajiš uje spolehlivou, pevnou a rychlou montáž dìtské sedaèky do vozidla. Dìtská sedaèka ISOFIX homologovaná pro vozidla znaèky CITROËN a nabízená v její síti je dìtská sedaèka KIDDY Isofix (1). Mùže být instalována v poloze zády ke smìru jízdy pro dìti od narození až do 13 kg a v poloze èelem po smìru jízdy pro dìti od 9 do 18 kg. Peèlivì dodržujte montážní doporuèení pro dìtskou sedaèku, která jsou uvedena v návodu pro montáž od výrobce sedaèky. Doporuèení pro instalaci dìtské sedaèky ISOFIX Pøed instalací dìtské sedaèky KIDDY Isofix na závìsy ISOFIX Vašeho vozidla zkontrolujte, zda nìjaký pøedmìt neznemožòuje pøístup k jednotlivým okùm. Pro usnadnìní pøístupu nasaïte na oka ISOFIX speciální vodítka ISOFIX. Pokud je dìtská sedaèka KIDDY Isofix umístìna na zadním boèním sedadle za øidièem: - Seøiïte sedadlo øidièe podélnì do støední polohy, opìradlo sklopené, aby mohla být dìtská sedaèka KIDDY Isofix umístìna zády ke smìru jízdy nebo èelem po smìru jízdy. Pokud je dìtská sedaèka KIDDY Isofix instalována na zadním sedadle za spolujezdcem: - Seøiïte pøední sedadlo spolujezdce podélnì do støední polohy, opìradlo sklopené, pokud je sedadlo prázdné nebo pokud je obsazeno dìtskou sedaèkou KIDDY Isofix umístìnou zády ke smìru jízdy. - Posuòte pøední sedadlo spolujezdce podélnì do pøední polohy, opìradlo sklopené, pokud je sedadlo obsazeno dìtskou sedaèkou KIDDY Isofix umístìnou zády po smìru jízdy. Dìtská sedaèka KIDDY ISOFIX mùže být použita rovnìž ve vozidlech, která nejsou vybavena závìsy ISOFIX. V takovém pøípadì musí být sedaèka upevnìna k sedadlu vozidla pomocí tøíbodového bezpeènostního pásu v poloze zády ke smìru jízdy i v poloze èelem po smìru jízdy. (1) Na vozidlové závìsy ISOFIX, mùžete umístit jen dìtskou sedaèku ISOFIX homologovanou pro Vaše vozidlo a prodávanou v obchodní síti výrobce. * Podle provedení nebo zemì prodeje

24 20 USPOØÁDÁNÍ SEDADEL* Pro lepší využití vozidla jsou zadní sedadla nezávislá a variabilní. (Viz. Zadní sedadla ): - Støední sedadlo je posuvné. - Opìradla jsou sklopná na sedáky sedadel. 4 místa S opìradlem støedního sedadla sklopeným a tvoøícím loketní opìrky a stolek pro sedadla boèní. 5 míst Se støedním sedadlem posunutým vpøed. 5 míst * Podle provedení nebo zemì prodeje Pøíklady variabilního uspoøádání

25 USPOØÁDÁNÍ SEDADEL 21 - Sedadla mohou být složena k opìradlùm pøedních sedadel. - Sedadla mohou být rovnìž vyjmuta. 2 místa Se tøemi demontovanými sedadly. 2 místa Se tøemi sedadly sklopenými za opìradla pøedních sedadel. 3 místa Se dvìma sedadly sklopenými za opìradla pøedních sedadel. Pøíklady variabilního uspoøádání

26 22 ZADNÍ SEDADLA* A A Posuvné støední sedadlo Podélné posouvání Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. Funkce stolek/opìrka Zatáhnìte za ovládací páku A a sklopte opìradlo na sedák sedadla. Vrácení opìradla do pùvodní polohy Podle potøeby, odblokujte opìradlo zatažením za ovládací páku A. Pøi vrácení opìradla do jeho pùvodní polohy se pøesvìdète o jeho správném zajištìní. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Neumis ujte na stolek tìžké ani tvrdé pøedmìty. Mohly by se stát zdrojem nebezpeèí v pøípadì prudkého brzdìní nebo nárazu.

27 ZADNÍ SEDADLA* 23 A A Náklon opìradla Ovládací pákou A uvolnìte opìradlo a upravte jeho sklon. Sklopení opìradla Zatáhnìte za ovládací páku A a sklopte opìradlo na sedák sedadla. Sklopení sedadla Pokud je opìradlo sklopeno, nadzdvihnìte ovládací páku za sedadlem, uvolnìte zadní upevòovací body a celé sedadlo pøeklopte smìrem dopøedu až dojde k jejich zajištìní. Poznámka: Støední sedadlo lze sklopit pouze pokud je posunuto zcela vzad. * Podle provedení nebo zemì prodeje Pøed jakoukoli manipulací se sedadly Abyste pøedešli zablokování nebo poškození bezpeènostních pásù, uvolnìte je z jednotlivých vodítek a uložte na místa k tomu urèená.

28 24 ZADNÍ SEDADLA* Vrácení sedadla do pùvodní polohy Stisknìte èervenou ovládací páku. Sklopte sedadlo zpìt až dojde k zajištìní zadních upevòovacích hákù. Narovnejte rovnìž opìradlo po nadzdvihnutí ovládací páky. Zkontrolujte správné upevnìní sedadla. Vyjmutí sedadla Vyjmìte opìrku hlavy. Opìradlo musí být sklopeno, zatlaète sedadlo úplnì dopøedu, aby došlo k zajištìní v této poloze. Nadzdvihnìte ovládací páku za sedadlem a uvolnìte zadní upevòovací háky. Celé sedadlo nakloòte o 45 dopøedu. Pak sedadlo nadzdvihnìte, abyste jej mohli vyjmout. Kontrolujte, zda není v zámku nìjaký pøedmìt, který by mohl bránit øádnému zajištìní sedadla ve zvolené poloze. * Podle provedení nebo zemì prodeje

29 ZADNÍ SEDADLA* 25 Pøidržte sedadlo za boèní èásti sedáku a sedadlo naklonìné o 45 nasaïte háky pøímo do pøedních upevòovacích bodù. Sklopte sedadlo dolù až dojde k zajištìní zadních upevòovacích hákù. A Zpìtná montáž sedadla Dodržujte umístìní jednotlivých sedadel. Narovnejte opìradlo s využitím ovládací páky A. Zkontrolujte správné upevnìní sedadla. * Podle provedení nebo zemì prodeje Pøi zpìtné montáži sedadel se pøesvìdète o správném umístìní vodicích tømenù bezpeènostních pásù. (Viz Zadní bezpeènostní pásy )

30 26 ZADNÍ ODKLÁDACÍ PLOCHA 1 2 B Demontáž Uvolnìte závìsy a po obou stranách je nadzdvihnìte. Mùže být uložena vertikálnì za opìradlem zadního sedadla. Pro spojení zadní odkládací plochy se zadními výklopnými dveømi použijte upevòovací lanka a upevnìte je v místì B. Umístìní do pùvodní polohy Pøi zpìtné montáži ji zatlaète horizontálnì až na doraz proti hornímu okraji opìradel 1 a zajistìte ji zatlaèením v rozích 2 podle schématu. Neumis ujte na panel tìžké ani tvrdé pøedmìty. Mohlo by dojít k porušení topných vodièù na zadním oknì, a navíc by mohlo dojít ke zranìní osob, napø. pøi prudkém brzdìní nebo pøi nárazu.

31 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 27 Oka pro upevnìní nákladu Pro upevnìní nákladu vždy používejte všechna ètyøi oka, která jsou k tomuto úèelu umístìna na podlaze zavazadlového prostoru. Uložení Dva úložné prostory jsou umístìny v boèních stìnách zavazadlového prostoru: - Na levé stranì pro uložení rùzných pøedmìtù, s víkem, které se otevírá a uzavírá pomocí dvou koleèek jejich otoèením o ètvrt otáèky. - Na pravé stranì rovnìž pro uložení rùzných pøedmìtù. Modubox Pøi použití odepnìte upevòovací popruh a rozložte modubox odpojením jedné èásti od druhé. Uložení Pøed složením nadzdvihnìte dno vozíku.

32 28 MÍSTO ØIDIÈE* * Podle provedení nebo zemì prodeje

33 MÍSTO ØIDIÈE* 29 1 Levé boèní vìtrací otvory. 2 Ovládací prvky: Osvìtlení Smìrová svìtla Svìtlomety do mlhy Zadní mlhové svìtlo Navigaèní volání. 3 Výdech pro odmlžování boèního okna vpravo. 4 Ovládání regulátoru rychlosti jízdy. 5 Reproduktor (výškový). 6 Vzduchový vak øidièe. 7 Ovládání zvukové houkaèky. 8 Ovládání rádia pod volantem. 9 Ovládací prvky: Pøední stìraèe Ostøikovaèe Zadní stìraèe Palubní poèítaè 10 Ovládání centrálního zamykání dveøí a zavazadlového prostoru (vozidla bez ESP) Ovládání ESP 11 Ovládání vytápìní/ventilace. 12 Digitální displej. 13 Ovládání výstražných svìtel. Ovládání centrálního zamykání dveøí a zavazadlového prostoru. (vozidlo vybavené ESP). 14 Ovládací prvky: Klimatizace Rozmrazování zadního okna. 15 Centrální vìtrací otvory. 16 Elektrické ovládání zadních oken. 17 Snímaè teploty v interiéru vozidla. 18 Vzduchový vak spolujezdce. 19 Reproduktor (výškový). 20 Výdech pro odmlžování boèního okna vpravo. 21 Boèní vìtrací otvory. 22 Pøepínaè na klíè: Aktivace/odpojení vzduchového vaku spolujezdce. 23 Odkládací schránka. 24 Autorádio nebo pøihrádka. 25 Elektrické ovládání oken. 26 Øadicí páka. 27 Ovládání: Vyhøívání sedadel 28 Centrální odkládací pøihrádka. 29 Popelník. 30 Zapalovaè cigaret Ovládání: Vyhøívání sedadel 31 Spínací skøíòka. 32 Zajiš ovací páka pro seøízení volantu. 33 Ovládací prvky elektrického spouštìní oken. 34 Regulace osvìtlení palubní desky. 35 Nastavování polohy reflektorù. 36 Páka pro otevírání víka motoru. 37 Víko pojistkové skøíòky a pøihrádka na brýle. 38 Ovládání elektrických zpìtných zrcátek. * Podle provedení nebo zemì prodeje

34 30 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* Ovládání systému pro noèní jízdu (Black panel). 9 Svìtelné kontrolky. 2 Nulování denního poèítadla. 3 Ukazatel teploty chladicí kapaliny. 4 Ukazatel údržby. 5 Denní poèítadlo/poèítadlo celkem ujetých kilometrù. 10 Indikátor centrálního zamykání. 11 Indikátor dìtské pojistky. 12 Palubní poèítaè. 6 Palivomìr. 7 Displej automatické pøevodovky. 8 Ukazatel rychlosti. * Podle provedení nebo zemì prodeje 13 Zóna pro zobrazení hlášení. 14 Ovládání pøístupu k funkcím displeje. 15 Ovládání seøízení funkcí displeje.

35 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* 31 Ovládání funkce øízení vnoci Osvìtlené funkce: - Indikátor rychlosti. - Svìtelné kontrolky. - Palivomìr (pokud je nádrž zaplnìna ménì než z jedné tøetiny). Ostatní funkce nesvítí. Poznámka: K automatickému rozsvícení ukazatelù dojde v následujících pøípadech: - Výstražné hlášení. - Stisknutím nìkterého ovládacího prvku displeje. - Pøi manipulaci s autorádiem. Ukazatel teploty chladicí kapaliny Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Normálnì ukazuje teplotu, která mùže dosáhnout až 100 C. V nároèných provozních podmínkách, zejména teplotních, se mùže pøibližovat èervené znaèce. Pokud se èervená kontrolka rozsvítí, okamžitì zastavte a vypnìte klíè, chladicí ventilátory budou pokraèovat v èinnosti po urèitou dobu. Nechte motor ochladit pøi dodržení doporuèení uvedených v kapitole IV - Údržba - Hladiny. Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, okamžitì vypnìte motor. Zkontrolujte množství chladicí kapaliny (viz kapitola IV - Údržba - Hladiny ). Pokud bude svítit i pøesto, že je chladicí kapaliny dostatek, kontaktujte co nejdøíve zástupce servisní sítì CITROËN. Palivomìr Pokud stojí vozidlo na rovinì a trvale se rozsvítí kontrolka minimálního množství, znamená to, že v nádrži je pøibližnì 6 l paliva. * Podle provedení nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F4 - F15

36 32 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* Pøi každém zapnutí klíèe ve spínací skøíòce zobrazuje displej èas, datum a venkovní teplotu. Menu displeje (viz tabulka) Jednotlivé parametry mohou být zmìnìny. A B Poøadí zobrazení funkcí a zmìna hodnot Do menu lze vstoupit dlouhým stiskem tlaèítka A. Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 1 - LANGUE (UŽIVATELSKÝ JAZYK) Krátký stisk tlaèítka B: volba jazyka. Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 2 - HEURE (HODINY) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna hodin (od 0 do 11 hodin (AM/PM) nebo od 0 do 23 hodin). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 3 - MINUTE (MINUTY) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna minut (od 0 do 59 minut). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 4 - ANNÉE (ROK) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna roku ( 2002, 2003, atd.). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 5 - MOIS (MÌSÍC) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna mìsíce (od 1 do 12 ). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 6- JOUR (DEN) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna dne (od 1 do 31 ). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 7 - CYCLE HORAIRE (HODINOVÝ CYKLUS) Krátký stisk tlaèítka B: hodinový cyklus ( 12 nebo 24 hodin ). * Podle provedení nebo zemì prodeje

37 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* 33 Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 8 - UNITE DE TEMPERATURE (JEDNOTEK TEPLOTY) Krátkým stiskem tlaèítka B: zmìna jednotek teploty ( C nebo F ). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 9 - DISTANCE/VITESSE (JEDNOTEK VZDÁLENOSTI/RYCHLOSTI) Krátkým stiskem tlaèítka B: zmìna jednotek vzdálenosti/rychlosti ( km nebo M a km/h nebo MPH ). Krátký stisk tlaèítka A znovu zobrazí hodinu, datum a teplotu. Poøadí Funkce Hodnoty 1 Langue (Jazyk) - 2 Heure (Hodina) (AM/PM)/ Minute (Minuta) Année (Rok) Mois (Mìsíc) Jour (Den) Cycle horaire (Hodinový cyklus) 12 h - 24 h 8 9 Unité de temperature (Jednotka teploty) Distance/vitesse (Jednotka vzdálenosti/rychlosti) C - F km - M /km/h - MPH Venkovní teplota Pokud se teplota pohybuje v rozmezí +3 C až -3 C, zobrazený údaj o teplotì bliká (nebezpeèí náledí). Poznámka: Zobrazená teplota mùže být vyšší než skuteèná, pokud stojí vozidlo na pøímém slunci. * Podle provedení nebo zemì prodeje

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky

FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky FORD C-MAX Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T S C U D O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více