Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE

2 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechejte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2003

4 N68 - CS

5 OBSAH 1 Kapitola I Kapitola V SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana 3 PRAKTICKÉ RADY Strana 97 Kapitola II Kapitola VI OVLÁDÁNÍ Strana 53 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Strana 119 Kapitola III KOMFORT Strana 67 ABC ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 125 ABC Kapitola IV ÚDRŽBA POKYNY K POUŽÍVÁNÍ Strana 85 Viz konec pøíruèky

6 2

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM 3 Strana Dálkové ovládání 4-5 Klíèe 6-7 Vstupy do vozidla 8 11 Palivová nádrž 12 Kvalita paliva 13 Pøední sedadla 14 Seøízení polohy volantu 15 Vzduchové vaky 16 Bezpeènostní pásy 17 Zádržné prostøedky pro dìti Uspoøádání sedadel Zadní sedadla Zadní odkládací plocha 26 Zavazadlový prostor 27 Místo øidièe Multifunkèní displej Svìtelné kontrolky Palubní poèítaè Indikátor údržby 39 Indikátor údržby - Význam zobrazovaných hlášení 40 Význam zobrazovaných hlášení Signalizace Výhled z vozidla Ovládání oken Zpìtná zrcátka 52

8 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* A B Centrální zamykání Dálkové ovládání umožòuje uzamknutí a odemknutí dveøí a zadních výklopných dveøí. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Funkce centrálního zamykání je signalizována pomocí smìrových svìtel: - Odemknutí = Rychlé zablikání. - Uzamknutí = Rozsvícení na dobu asi dvou sekund. Pokud jsou nìkteré dveøe otevøeny nebo nesprávnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. Odemknutí vozidla vyvolá rozsvícení stropního osvìtlení. Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá VF vysílaè, který má následující výhody: - pøijímaè vozidla nemusí být viditelný, - je funkèní v jakékoli poloze v okolí vozidla, - jeho dosah je nìkolik metrù. Poznámka: Souèasné používání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Viz Výmìna baterie dálkového ovládání. Lokalizace vozidla Lokalizaci vozidla na parkovišti lze provést stisknutím tlaèítka A, vnitøní osvìtlení se rozsvítí a smìrová svìtla budou blikat nìkolik sekund (pøi uzamknutém vozidle). Poznámka: Dosah VF signálu funkce lokalizace vozidla je vìtší než u funkce centrálního zamykání. S výjimkou reinicializace není dálkové ovládání funkèní, pokud je klíè zasunut ve spínací skøíòce, to platí, i když není zapnut. Pozor i náhodná manipulace s klíèi ve Vaší kapse mùže vyvolat náhodné odemknutí dveøí. * Podle provedení nebo zemì prodeje Pokud nedojde do tøiceti sekund po odemknutí k otevøení nìkterých dveøí, jsou dveøe i zadní víko automaticky znovu uzamknuty.

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 5 Vybitá baterie dálkového ovládání Informace je zobrazena na multifunkèním displeji a je doprovázena zvukovým signálem. Výmìna baterie dálkového ovládání Pouzdro dálkového ovládání je tøeba pøi výmìnì baterie otevøít. Typ použité baterie: CR 1620 s napìtím 3 V. Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání. Z tohoto dùvodu zapnìte klíè a stisknìte nìkteré tlaèítko na Vašem dálkovém ovladaèi až dojde ke spuštìní požadované operace. Tato operace mùže trvat kolem deseti sekund. Poznámka: Z bezpeènostních dùvodù se ozve zvukový signál, pokud pøi otevøení dveøí øidièe po vypnutí motoru zùstane klíè ve spínací skøíòce. Bezpeènostní pravidla Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a dveøe od vozidla. Èísla klíèù dálkových ovladaèù jsou uvedena na speciální kartì vytvoøené k tomuto úèelu. Tu uložte na bezpeèné místo. Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáøi CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod.).

10 6 KLÍÈE Klíè selektronickou blokací startování Klíè umožòuje odemknutí a uzamknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Poznámka: Klíèem lze rovnìž odpojit funkci èelního vzduchového vaku spolujezdce (viz Vzduchové vaky ). Centrální zamykání pomocí klíèe Uzamknutí dveøí øidièe klíèem zabezpeèí uzamknutí nebo odemknutí i všech ostatních dveøí a zadních výklopných dveøí. Pokud budou nìkteré z dveøí otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nelze vozidlo centrálním zamykáním uzamknout. Poznámka: Uzamknutí vyvolá zhasnutí stropního osvìtlení a blikání diody v ovládacím tlaèítku výstražných svìtel. Pokud se blikání neaktivuje ani po pøibližnì 10 sekundách, kontaktujte sí CITROËN. Odemknutí vozidla vyvolá rozsvícení stropního osvìtlení. Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém je aktivován automaticky po vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F 16 Èíslo klíèe je uvedeno ve formì èárového kódu na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám sí CITROËN dodá náhradní klíè nebo dálkové ovládání.

11 KLÍÈE 7 V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Kódová karta Kódová karta je dodávána s vozidlem. Na kartì je uveden pøístupový kód, který umožòuje pracovníkùm znaèkové sítì CITROËN provádìt opravy systému elektronické blokace spouštìní. Utajenou zónu karty ponechte zakrytou, její neporušenost chrání Váš systém elektronické blokace spouštìní. Pokud dojde ke ztrátì karty, nelze dále zajistit úèinnost Vašeho systému blokace spouštìní. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty lze pouze ve znaèkové síti CITROËN získat náhradní klíèe nebo dálkové ovládání podle jejich èísel. Pøi každé zmìnì klíèù (pøidání, zrušení nebo výmìna klíèe) je nezbytné se obracet se všemi klíèi, které má majitel v užívání, a s kódovou kartou na sí CITROËN. POZOR! V žádném pøípadì nezasahujte do obvodu elektronické blokace startování, mohlo by Vám to znemožnit používání vozidla. Pøi ztrátì kódové karty bude nutné provést v servisní síti CITROËN rozsáhlejší opravu.

12 8 VSTUPY DO VOZIDLA Otevøení z vnìjšku vozidla Odemknìte pomocí dálkového ovládání nebo zasuòte úplnì klíè do zámku a otoète jím. Poznámka: dveøe mají definovány tøi polohy otevøení. Otevøení zevnitø Pro otevøení dveøí zevnitø je tøeba zatáhnout za vnitøní kliku smìrem k sobì. Dìtská pojistka Znemožòuje otevøení zadních dveøí zevnitø. Zaøízení je nezávislé na systému centrálního zamykání. Dìtskou pojistku lze aktivovat pootoèením klíèe zasunutého do èerveného otvoru na boèní stranì dveøí. Poznámka: Pøi zapnutém klíèi se na palubní desce rozsvítí kontrolka pokud: Dìtská pojistka není použita nebo je použita pouze na jednìch dveøích. Dìtská pojistka je použita na obou dveøích.

13 VSTUPY DO VOZIDLA* 9 Uzamknutí vozidla zevnitø Stisknutím tlaèítka A lze dosáhnout uzamknutí nebo odemknutí vozidla zevnitø pomocí elektrického systému centrálního zamykání, pokud jsou dveøe vozidla øádnì uzavøeny. Pøi deaktivaci: - Stisknìte ovládací tlaèítko A. Dveøe je možné vždy otevøít zevnitø. A A Poznámka: Pøi zapnutém klíèi se na displeji palubní desky rozsvítí kontrolka signalizující uzamknutí dveøí a zadních výklopných dveøí. Dveøe jsou odemknuty Dveøe jsou uzamknuty Zajištìní proti krádeži a vniknutí Dveøe a zadní víko se mohou uzamknout automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti pøibližnì 10 km/h. Aktivace funkce Podržte tlaèítko dálkového zamykání stisknuté, dokud se na multifunkèním displeji neobjeví hlášení doprovázené zvukovým signálem. Deaktivace funkce Stisknìte tlaèítko centrálního zamykání, dokud neuslyšíte zvukový signál. Odemknutí dveøí nebo zadního víka se provádí otevøením dveøí nebo stiskem tlaèítka centrálního zamykání. Poznámka: Svìtelná kontrolka, umístìná v ovládacím tlaèítku výstražných svìtel, bliká pokud je vozidlo uzamknuto pomocí dálkového ovládání nebo pomocí klíèe. POZOR! Jízda s uzamknutými dveømi mùže ztížit pøístup do vozidla v naléhavých pøípadech.

14 10 VSTUPY DO VOZIDLA* A B 1 2 Zadní výklopné dveøe Otevøení Stisknìte tlaèítko A, umístìné mezi osvìtlením registraèní znaèky, smìrem nahoru. Zadní výklopné dveøe mají dvì polohy otevøení. První poloha umožòuje otevøení na parkovištích s omezenou výškou stropu. Uzavøení víka zavazadlového prostoru Sklopením víka pomocí rukojetí vytvoøených v jeho èalounìní. Pøitlaète v závìreèné èásti dráhy. Nouzové odemknutí zavazadlového prostoru V pøípadì poruchy odemykání víka zavazadlového prostoru mùže být zámek odemknut zevnitø zavazadlového prostoru: - do otvoru B zasuòte malý šroubovák nebo podobný nástroj, - zatlaète ho až dojde k odjištìní zámku. Automatické zamykání zadních výklopných dveøí (za jízdy vozidla) Zadní víko se uzamkne automaticky, pokud vozidlo dosáhne rychlosti asi 10 km/h; pøi zastavení zùstane rovnìž uzamknuté. Poznámka: K otevøení dveøí je tøeba je opìt odmknout. V pøípadì nárazu dojde automaticky k odemknutí zadních výklopných dveøí, jejich otevøení je pak možné i zvenèí. * Podle provedení nebo zemì prodeje

15 VSTUPY DO VOZIDLA 11 A Otevøení víka motoru Víko motorového prostoru lze odjistit zatáhnutím za ovládací páèku umístìnou pod palubní deskou. Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte. Opìru umístìte dle schématu. Otevøení je možné ve dvou polohách. Zavírání Nejprve zatlaète vzpìru do jejího uložení B. Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. B Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.

16 12 PALIVOVÁ NÁDRŽ* Pøi otevírání krytu palivové nádrže zatáhnìte za okraj. Na krytu je umístìn samolepicí štítek. (Viz Kvalita paliva ). Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90. U zážehových motorù skatalyzátorem je tøeba používat výhradnì bezolovnaté palivo. Plnicí hrdlo má zúžený prùmìr, který neumožòuje doplòování jiného než bezolovnatého paliva. Pokud tankujete plnou nádrž, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùže být ohrožena správná funkce Vašeho vozidla. Objem nádrže (litry): - Pøibližnì 55 (pro zážehové motory). - Pøibližnì 60 (pro vznìtové motory). Pøi tankování zátku odložte do držáku na vnitøní stranì krytu hrdla palivové nádrže. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR! Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

17 KVALITA PALIVA* 13 Samolepicí štítek na vnitøní stranì víka plnicího hrdla palivové nádrže indikuje povolený druh paliva. BEZOLOVNATÝ BENZÍN NAFTA Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

18 14 PØEDNÍ SEDADLA* Opìrky hlavy Seøiditelné jsou výškovì i co do náklonu. Pro vyjmutí stisknìte zajiš ovací tlaèítko a vytáhnìte opìrku. Loketní opìrka Mùže být demontována. Pøi demontáži: nakloòte opìrku o 45, stisknìte tlaèítko umístìné mezi opìrkou a bokem opìradla a vyjmìte ji. Výška sedadla øidièe Uvolnìte sedadlo ovládací pákou a posuòte jej do požadované polohy. Podélný posuv sedadla Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. Náklon opìradla Po nadzvihnutí ovládací páky seøiïte náklon opìradla. Bederní opìrka Otáèením rukojeti lze opìrku nastavit do požadované polohy. Vyhøívaná sedadla Pøední sedadla mohou být samostatnì vyhøívána. Použijte ovládací prvky na palubní desce. Teplota sedadla je regulována automaticky. Vyhøívání sedadel funguje pouze za chodu motoru. * Podle provedení nebo zemì prodeje

19 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU 15 Odblokujte volant zatlaèením ovládací páky smìrem dopøedu. Nastavte volant do požadované výšky a zajistìte jej pøitáhnutím ovládací páky smìrem k sobì. Volant lze výškovì seøizovat. U stojícího vozidla seøiïte nejprve Vaše sedadlo do optimální polohy (viz. Poloha pøi øízení ). DÙLEŽITÉ! Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

20 16 VZDUCHOVÉ VAKY* Odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Pøi použití dìtské sedaèky na sedadle pøedního spolujezdce zády ke smìru jízdy, je dùležité odpojit funkci èelního vzduchového vaku spolujezdce. Tímto zpùsobem: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy OFF avzduchový vak spolujezdce bude odpojen. Kontrolka odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce na palubní desce se rozsvítí po zapnutí klíèe. A Vzduchový vak spolujezdce lze vyøadit z èinnosti. Poznámka: Používání bezpeènostního pásu je povinné. Nevypínejte vzduchový vak spolujezdce, pokud je spolujezdec pøítomen (s výjimkou dìtské sedaèky umis ované zády ke smìru jízdy). Obnovení funkce vzduchového vaku spolujezdce Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit. Tímto zpùsobem: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy ON avzduchový vak spolujezdce bude aktivován. Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na nìkolik sekund. * Podle provedení nebo zemì prodeje Na místì pøedního spolujezdce je nutno neutralizovat èelní vzduchový vak spolujezdce, je-li na tomto místì použita dìtská sedaèka zády ke smìru jízdy. V opaèném pøípadì mùže být dítì usmrceno nebo vážnì zranìno pøi aktivaci vzduchového vaku.

21 BEZPEÈNOSTNÍ PÁSY 17 ZADNÍ BEZPEÈNOSTNÍ PÁSY Vaše vozidlo je na zadních sedadlech vybaveno tøíbodovými samonavíjecími bezpeènostními pásy A B 2 Na štítku umístìném na opìradle pøedního sedadla je uvedeno schéma použití zadních bezpeènostních pásù. Boèní sedadla Bezpeènostní pás musí být umístìn ve vodítku na horním okraji opìradla. Sponu umístìte do pøíslušného zámku. Uložení pásu Pás upevnìte na háèek na zadním boèním sloupku. Støední sedadlo Vedení pásu Zajistìte vedení pásu vodicím okem, umístìným nad opìradlem støedního sedadla. Vysunutí pásu zajistíte zatáhnutím za sponu A a pro jeho zajištìní slouží zámek do nìhož lze sponu zasunout (èerný). Volnì posuvná spona B umožòuje protažení pásu kolem Vašeho tìla a jeho zajištìní zasunutím spony do zámku na opaèné stranì (èervený). Správné zapnutí zkontrolujte zatažením za pás. Uložení spon pásu ➊ Na støeše. ➋ Na zadním pravém sloupku. Kontrolujte správné umístìní a správné napnutí bezpeènostního pásu.

22 18 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* MOŽNOSTI INSTALACE DÌTSKÉ SEDAÈKY POMOCÍ BEZPEÈNOSTNÍHO PÁSU V souladu se Smìrnicí 2000/3 zobrazují následující tabulky za jakých podmínek mùže být na jednotlivých místech umístìna dìtská sedaèka upevnìná pomocí bezpeènostního pásu a homologovaná jako univerzální pro jednu nebo nìkolik hmotnostních skupin. Prostudujte si peèlivì èást Pravidla pro používání, kapitola Zádržné prostøedky pro dìti na konci návodu, abyste mohli pøevážet dìti s nejvyšší možnou mírou bezpeènosti. Stanovené hmotnostní skupiny Místo (a) < 13 kg (skupiny 0 a 0+) 9-16 kg (skupina 1) kg (skupina 2) kg (skupina 3) Pøední spolujezdec (1) U (2) U U U Zadní boèní U KIDDY Isofix zády ke smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U KIDDY Isofix èelem po smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U U Zadní støední U KIDDY Isofix zády ke smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U KIDDY Isofix èelem po smìru jízdy, upevnìní pomocí ok na vozidle. U U (1) Pøed umístìním dítìte na místo pøedního spolujezdce si prostudujte kapitolu Zádržné prostøedky pro dìti, odstavec Pravidla pro pøepravu dìtí na místì pøedního spolujezdce na konci návodu. (2) Na místì pøedního spolujezdce je vždy dùl ežité neutralizovat èelní vzduchový vak spolujezdce, pokud je zde zády ke smìru jízdy umístìna dìtská sedaèka. V opaèném pøípadì mùže být dítì usmrceno nebo vážnì zranìno pøi aktivaci vzduchového vaku. U: Místo je adaptováno pro instalaci univerzální sedaèky zády po smìru jízdy i univerzální sedaèky èelem po smìru jízdy. Dìtské sedaèky doporuèené výrobcem: L1: BRITAX Babysure E Univerzální (od narození do 13 kg) L2: RÖMER Prince E Univerzální (9 až 18 kg) L3: RÖMER Prince E Univerzální (15 až 25 kg) L4: RECARO Start E Univerzální (15 až 36 kg) L5: KLIPPAN Optima E Univerzální (15 až 36 kg) * Podle provedení nebo zemì prodeje

23 ZÁDRŽNÉ PROSTØEDKY PRO DÌTI* 19 DÌTSKÁ SEDAÈKA ISOFIX Upevòovací oka ISOFIX a upevòovací systém ISOFIX Zadní boèní místa Vašeho vozidla jsou vybavena úchyty ISOFIX. Jedná se o dvì oka umístìná mezi opìradlem a sedákem vozidlového sedadla ve vzdálenosti asi 28 cm. Dìtské sedaèky ISOFIX jsou vybaveny 2 zámky, které se jednoduše zaháknou na pøipravená oka. Tento upevòovací systém je urèen pro dìti až do hmotnosti 22 kg. Nesprávná instalace dìtské sedaèky do vozidla snižuje ochranu dítìte v pøípadì nehody. Systém ISOFIX minimalizuje riziko nesprávné instalace. Systém upevnìní ISOFIX zajiš uje spolehlivou, pevnou a rychlou montáž dìtské sedaèky do vozidla. Dìtská sedaèka ISOFIX homologovaná pro vozidla znaèky CITROËN a nabízená v její síti je dìtská sedaèka KIDDY Isofix (1). Mùže být instalována v poloze zády ke smìru jízdy pro dìti od narození až do 13 kg a v poloze èelem po smìru jízdy pro dìti od 9 do 18 kg. Peèlivì dodržujte montážní doporuèení pro dìtskou sedaèku, která jsou uvedena v návodu pro montáž od výrobce sedaèky. Doporuèení pro instalaci dìtské sedaèky ISOFIX Pøed instalací dìtské sedaèky KIDDY Isofix na závìsy ISOFIX Vašeho vozidla zkontrolujte, zda nìjaký pøedmìt neznemožòuje pøístup k jednotlivým okùm. Pro usnadnìní pøístupu nasaïte na oka ISOFIX speciální vodítka ISOFIX. Pokud je dìtská sedaèka KIDDY Isofix umístìna na zadním boèním sedadle za øidièem: - Seøiïte sedadlo øidièe podélnì do støední polohy, opìradlo sklopené, aby mohla být dìtská sedaèka KIDDY Isofix umístìna zády ke smìru jízdy nebo èelem po smìru jízdy. Pokud je dìtská sedaèka KIDDY Isofix instalována na zadním sedadle za spolujezdcem: - Seøiïte pøední sedadlo spolujezdce podélnì do støední polohy, opìradlo sklopené, pokud je sedadlo prázdné nebo pokud je obsazeno dìtskou sedaèkou KIDDY Isofix umístìnou zády ke smìru jízdy. - Posuòte pøední sedadlo spolujezdce podélnì do pøední polohy, opìradlo sklopené, pokud je sedadlo obsazeno dìtskou sedaèkou KIDDY Isofix umístìnou zády po smìru jízdy. Dìtská sedaèka KIDDY ISOFIX mùže být použita rovnìž ve vozidlech, která nejsou vybavena závìsy ISOFIX. V takovém pøípadì musí být sedaèka upevnìna k sedadlu vozidla pomocí tøíbodového bezpeènostního pásu v poloze zády ke smìru jízdy i v poloze èelem po smìru jízdy. (1) Na vozidlové závìsy ISOFIX, mùžete umístit jen dìtskou sedaèku ISOFIX homologovanou pro Vaše vozidlo a prodávanou v obchodní síti výrobce. * Podle provedení nebo zemì prodeje

24 20 USPOØÁDÁNÍ SEDADEL* Pro lepší využití vozidla jsou zadní sedadla nezávislá a variabilní. (Viz. Zadní sedadla ): - Støední sedadlo je posuvné. - Opìradla jsou sklopná na sedáky sedadel. 4 místa S opìradlem støedního sedadla sklopeným a tvoøícím loketní opìrky a stolek pro sedadla boèní. 5 míst Se støedním sedadlem posunutým vpøed. 5 míst * Podle provedení nebo zemì prodeje Pøíklady variabilního uspoøádání

25 USPOØÁDÁNÍ SEDADEL 21 - Sedadla mohou být složena k opìradlùm pøedních sedadel. - Sedadla mohou být rovnìž vyjmuta. 2 místa Se tøemi demontovanými sedadly. 2 místa Se tøemi sedadly sklopenými za opìradla pøedních sedadel. 3 místa Se dvìma sedadly sklopenými za opìradla pøedních sedadel. Pøíklady variabilního uspoøádání

26 22 ZADNÍ SEDADLA* A A Posuvné støední sedadlo Podélné posouvání Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. Funkce stolek/opìrka Zatáhnìte za ovládací páku A a sklopte opìradlo na sedák sedadla. Vrácení opìradla do pùvodní polohy Podle potøeby, odblokujte opìradlo zatažením za ovládací páku A. Pøi vrácení opìradla do jeho pùvodní polohy se pøesvìdète o jeho správném zajištìní. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Neumis ujte na stolek tìžké ani tvrdé pøedmìty. Mohly by se stát zdrojem nebezpeèí v pøípadì prudkého brzdìní nebo nárazu.

27 ZADNÍ SEDADLA* 23 A A Náklon opìradla Ovládací pákou A uvolnìte opìradlo a upravte jeho sklon. Sklopení opìradla Zatáhnìte za ovládací páku A a sklopte opìradlo na sedák sedadla. Sklopení sedadla Pokud je opìradlo sklopeno, nadzdvihnìte ovládací páku za sedadlem, uvolnìte zadní upevòovací body a celé sedadlo pøeklopte smìrem dopøedu až dojde k jejich zajištìní. Poznámka: Støední sedadlo lze sklopit pouze pokud je posunuto zcela vzad. * Podle provedení nebo zemì prodeje Pøed jakoukoli manipulací se sedadly Abyste pøedešli zablokování nebo poškození bezpeènostních pásù, uvolnìte je z jednotlivých vodítek a uložte na místa k tomu urèená.

28 24 ZADNÍ SEDADLA* Vrácení sedadla do pùvodní polohy Stisknìte èervenou ovládací páku. Sklopte sedadlo zpìt až dojde k zajištìní zadních upevòovacích hákù. Narovnejte rovnìž opìradlo po nadzdvihnutí ovládací páky. Zkontrolujte správné upevnìní sedadla. Vyjmutí sedadla Vyjmìte opìrku hlavy. Opìradlo musí být sklopeno, zatlaète sedadlo úplnì dopøedu, aby došlo k zajištìní v této poloze. Nadzdvihnìte ovládací páku za sedadlem a uvolnìte zadní upevòovací háky. Celé sedadlo nakloòte o 45 dopøedu. Pak sedadlo nadzdvihnìte, abyste jej mohli vyjmout. Kontrolujte, zda není v zámku nìjaký pøedmìt, který by mohl bránit øádnému zajištìní sedadla ve zvolené poloze. * Podle provedení nebo zemì prodeje

29 ZADNÍ SEDADLA* 25 Pøidržte sedadlo za boèní èásti sedáku a sedadlo naklonìné o 45 nasaïte háky pøímo do pøedních upevòovacích bodù. Sklopte sedadlo dolù až dojde k zajištìní zadních upevòovacích hákù. A Zpìtná montáž sedadla Dodržujte umístìní jednotlivých sedadel. Narovnejte opìradlo s využitím ovládací páky A. Zkontrolujte správné upevnìní sedadla. * Podle provedení nebo zemì prodeje Pøi zpìtné montáži sedadel se pøesvìdète o správném umístìní vodicích tømenù bezpeènostních pásù. (Viz Zadní bezpeènostní pásy )

30 26 ZADNÍ ODKLÁDACÍ PLOCHA 1 2 B Demontáž Uvolnìte závìsy a po obou stranách je nadzdvihnìte. Mùže být uložena vertikálnì za opìradlem zadního sedadla. Pro spojení zadní odkládací plochy se zadními výklopnými dveømi použijte upevòovací lanka a upevnìte je v místì B. Umístìní do pùvodní polohy Pøi zpìtné montáži ji zatlaète horizontálnì až na doraz proti hornímu okraji opìradel 1 a zajistìte ji zatlaèením v rozích 2 podle schématu. Neumis ujte na panel tìžké ani tvrdé pøedmìty. Mohlo by dojít k porušení topných vodièù na zadním oknì, a navíc by mohlo dojít ke zranìní osob, napø. pøi prudkém brzdìní nebo pøi nárazu.

31 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 27 Oka pro upevnìní nákladu Pro upevnìní nákladu vždy používejte všechna ètyøi oka, která jsou k tomuto úèelu umístìna na podlaze zavazadlového prostoru. Uložení Dva úložné prostory jsou umístìny v boèních stìnách zavazadlového prostoru: - Na levé stranì pro uložení rùzných pøedmìtù, s víkem, které se otevírá a uzavírá pomocí dvou koleèek jejich otoèením o ètvrt otáèky. - Na pravé stranì rovnìž pro uložení rùzných pøedmìtù. Modubox Pøi použití odepnìte upevòovací popruh a rozložte modubox odpojením jedné èásti od druhé. Uložení Pøed složením nadzdvihnìte dno vozíku.

32 28 MÍSTO ØIDIÈE* * Podle provedení nebo zemì prodeje

33 MÍSTO ØIDIÈE* 29 1 Levé boèní vìtrací otvory. 2 Ovládací prvky: Osvìtlení Smìrová svìtla Svìtlomety do mlhy Zadní mlhové svìtlo Navigaèní volání. 3 Výdech pro odmlžování boèního okna vpravo. 4 Ovládání regulátoru rychlosti jízdy. 5 Reproduktor (výškový). 6 Vzduchový vak øidièe. 7 Ovládání zvukové houkaèky. 8 Ovládání rádia pod volantem. 9 Ovládací prvky: Pøední stìraèe Ostøikovaèe Zadní stìraèe Palubní poèítaè 10 Ovládání centrálního zamykání dveøí a zavazadlového prostoru (vozidla bez ESP) Ovládání ESP 11 Ovládání vytápìní/ventilace. 12 Digitální displej. 13 Ovládání výstražných svìtel. Ovládání centrálního zamykání dveøí a zavazadlového prostoru. (vozidlo vybavené ESP). 14 Ovládací prvky: Klimatizace Rozmrazování zadního okna. 15 Centrální vìtrací otvory. 16 Elektrické ovládání zadních oken. 17 Snímaè teploty v interiéru vozidla. 18 Vzduchový vak spolujezdce. 19 Reproduktor (výškový). 20 Výdech pro odmlžování boèního okna vpravo. 21 Boèní vìtrací otvory. 22 Pøepínaè na klíè: Aktivace/odpojení vzduchového vaku spolujezdce. 23 Odkládací schránka. 24 Autorádio nebo pøihrádka. 25 Elektrické ovládání oken. 26 Øadicí páka. 27 Ovládání: Vyhøívání sedadel 28 Centrální odkládací pøihrádka. 29 Popelník. 30 Zapalovaè cigaret Ovládání: Vyhøívání sedadel 31 Spínací skøíòka. 32 Zajiš ovací páka pro seøízení volantu. 33 Ovládací prvky elektrického spouštìní oken. 34 Regulace osvìtlení palubní desky. 35 Nastavování polohy reflektorù. 36 Páka pro otevírání víka motoru. 37 Víko pojistkové skøíòky a pøihrádka na brýle. 38 Ovládání elektrických zpìtných zrcátek. * Podle provedení nebo zemì prodeje

34 30 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* Ovládání systému pro noèní jízdu (Black panel). 9 Svìtelné kontrolky. 2 Nulování denního poèítadla. 3 Ukazatel teploty chladicí kapaliny. 4 Ukazatel údržby. 5 Denní poèítadlo/poèítadlo celkem ujetých kilometrù. 10 Indikátor centrálního zamykání. 11 Indikátor dìtské pojistky. 12 Palubní poèítaè. 6 Palivomìr. 7 Displej automatické pøevodovky. 8 Ukazatel rychlosti. * Podle provedení nebo zemì prodeje 13 Zóna pro zobrazení hlášení. 14 Ovládání pøístupu k funkcím displeje. 15 Ovládání seøízení funkcí displeje.

35 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* 31 Ovládání funkce øízení vnoci Osvìtlené funkce: - Indikátor rychlosti. - Svìtelné kontrolky. - Palivomìr (pokud je nádrž zaplnìna ménì než z jedné tøetiny). Ostatní funkce nesvítí. Poznámka: K automatickému rozsvícení ukazatelù dojde v následujících pøípadech: - Výstražné hlášení. - Stisknutím nìkterého ovládacího prvku displeje. - Pøi manipulaci s autorádiem. Ukazatel teploty chladicí kapaliny Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Normálnì ukazuje teplotu, která mùže dosáhnout až 100 C. V nároèných provozních podmínkách, zejména teplotních, se mùže pøibližovat èervené znaèce. Pokud se èervená kontrolka rozsvítí, okamžitì zastavte a vypnìte klíè, chladicí ventilátory budou pokraèovat v èinnosti po urèitou dobu. Nechte motor ochladit pøi dodržení doporuèení uvedených v kapitole IV - Údržba - Hladiny. Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, okamžitì vypnìte motor. Zkontrolujte množství chladicí kapaliny (viz kapitola IV - Údržba - Hladiny ). Pokud bude svítit i pøesto, že je chladicí kapaliny dostatek, kontaktujte co nejdøíve zástupce servisní sítì CITROËN. Palivomìr Pokud stojí vozidlo na rovinì a trvale se rozsvítí kontrolka minimálního množství, znamená to, že v nádrži je pøibližnì 6 l paliva. * Podle provedení nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F4 - F15

36 32 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* Pøi každém zapnutí klíèe ve spínací skøíòce zobrazuje displej èas, datum a venkovní teplotu. Menu displeje (viz tabulka) Jednotlivé parametry mohou být zmìnìny. A B Poøadí zobrazení funkcí a zmìna hodnot Do menu lze vstoupit dlouhým stiskem tlaèítka A. Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 1 - LANGUE (UŽIVATELSKÝ JAZYK) Krátký stisk tlaèítka B: volba jazyka. Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 2 - HEURE (HODINY) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna hodin (od 0 do 11 hodin (AM/PM) nebo od 0 do 23 hodin). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 3 - MINUTE (MINUTY) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna minut (od 0 do 59 minut). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 4 - ANNÉE (ROK) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna roku ( 2002, 2003, atd.). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 5 - MOIS (MÌSÍC) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna mìsíce (od 1 do 12 ). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 6- JOUR (DEN) Krátký stisk tlaèítka B: zmìna dne (od 1 do 31 ). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 7 - CYCLE HORAIRE (HODINOVÝ CYKLUS) Krátký stisk tlaèítka B: hodinový cyklus ( 12 nebo 24 hodin ). * Podle provedení nebo zemì prodeje

37 MULTIFUNKÈNÍ DISPLEJ* 33 Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 8 - UNITE DE TEMPERATURE (JEDNOTEK TEPLOTY) Krátkým stiskem tlaèítka B: zmìna jednotek teploty ( C nebo F ). Krátký stisk tlaèítka A zajiš uje pøístup ke zmìnì položky: 9 - DISTANCE/VITESSE (JEDNOTEK VZDÁLENOSTI/RYCHLOSTI) Krátkým stiskem tlaèítka B: zmìna jednotek vzdálenosti/rychlosti ( km nebo M a km/h nebo MPH ). Krátký stisk tlaèítka A znovu zobrazí hodinu, datum a teplotu. Poøadí Funkce Hodnoty 1 Langue (Jazyk) - 2 Heure (Hodina) (AM/PM)/ Minute (Minuta) Année (Rok) Mois (Mìsíc) Jour (Den) Cycle horaire (Hodinový cyklus) 12 h - 24 h 8 9 Unité de temperature (Jednotka teploty) Distance/vitesse (Jednotka vzdálenosti/rychlosti) C - F km - M /km/h - MPH Venkovní teplota Pokud se teplota pohybuje v rozmezí +3 C až -3 C, zobrazený údaj o teplotì bliká (nebezpeèí náledí). Poznámka: Zobrazená teplota mùže být vyšší než skuteèná, pokud stojí vozidlo na pøímém slunci. * Podle provedení nebo zemì prodeje

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4255525

Vaše uživatelský manuál CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4255525 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c2 CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství

Více

C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE. C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1

C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE. C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1 C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1 C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:11 Page 2 CITROËN doporuèuje

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Vivaro POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

OPEL Agila. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Agila. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Agila POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiş 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují motory a pøipravují maziva prostøednictvím

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiş 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují motory a pøipravují maziva prostøednictvím

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

Obsah. Abecední rejstøík 163

Obsah. Abecední rejstøík 163 Obsah Pøístroje a ovládací prvky 2 Karoserie a interiér 29 Startování a jízda 65 Kola a pneumatiky 87 Servis a údržba 93 Technické údaje 123 Èisté výfukové plyny 131 Audiosystém 135 Tato uživatelská pøíruèka

Více

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu OPEL GT Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu 2 Údaje o Vašem vozidle Zapište sem prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000 Vydání: 02.02 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou,

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. V této pøíruèce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za pøíplatek. Navíc je vìnována pozornost i alternativnímu

Více

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 5x AUX 2 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 6x opoždení dveøních kontaktù

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Strana Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Ovládání klimatizace 53 Interiér 65 Zámky a alarm 85 Startování, jízda 95 V této

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Váš manuál RENAULT ESPACE http://sk.yourpdfguides.com/dref/2669046

Váš manuál RENAULT ESPACE http://sk.yourpdfguides.com/dref/2669046 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Vaše uživatelský manuál RENAULT KANGOO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332914

Vaše uživatelský manuál RENAULT KANGOO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332914 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro RENAULT KANGOO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se RENAULT KANGOO v uživatelské

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012

expert EXPERTÍZA - ODBORNÝ POSUDEK è. 31/2480/2012 Toyota Avensis 5dv. 2,0 D-4D 125 Terra RZ VIN Èíslo TP Pùvod vozidla Uvedeno do provozu Stav tachometru Poslední servisní kontrola datum / km Platost STK Karoserie Zdvihový objem / Výkon motoru Palivo

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

CITROËN C3 Návod k obsluze

CITROËN C3 Návod k obsluze CITROËN C3 Návod k obsluze Tento návod byl sestaven na základě technické výbavy vozidla (sériové nebo volitelné) a technických charakteristik známých v době vytvoření. Úroveň výbavy Vašeho vozidla závisí

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více