Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potrubní provedení pro st ední statický tlak"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro budoucí použití.

2 VNITNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA Obr. 1 VNITNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA (A,B,C) Výstup vzduchu Pívod vzduchu Vzduchový filtr (na nkterých modelech) Skí elektrického ovládání Kabelový ovlada (na nkterých modelech) Odtokové potrubí Pipojovací potrubí Pívod vzduchu Pívod vzduchu (postranní a zadní) Výstup vzduchu POZNÁMKA Všechny obrázky v tomto návodu jsou zde pouze za úelem vysvtlení. Mohou se mírn lišit od klimatizaní jednotky, kterou jste zakoupili (v závislosti na modelu). Skutený tvar má pednost.

3 OBSAH... STRANA 1. DLEŽITÁ BEZPENOSTNÍ INFORMACE NÁZVY ÁSTÍ PROVOZ A VÝKON KLIMATIZANÍ JEDNOTKY TYPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ ÚDRŽBA NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU PROBLÉMY KLIMATIZANÍ JEDNOTKY EŠENÍ PROBLÉMU... 6 Nevkládejte prsty, tye nebo jiné pedmty do pívodu nebo výstupu vzduchu. Pokud se ventilátor otáí vysokou rychlostí, mžete si zpsobit zranní V blízkosti jednotky nikdy nepoužívejte holavé spreje, jako je sprej na vlasy, lak nebo barva. Mže to zpsobit požár. Nikdy se nedotýkejte výstupu vzduchu nebo vodorovných lopatek, zatímco je výkyvná klapka v provozu. Mohou být zachyceny prsty nebo se mže poškodit jednotka. Nikdy nevkládejte žádné pedmty do pívodu nebo výstupu vzduchu. Kolize pedmtu s ventilátorem ve vysoké rychlosti mže být nebezpená. 1. DLEŽITÁ BEZPENOSTNÍ INFORMACE Následující pokyny musí být dodrženy, aby se zabránilo zranní uživatele nebo jiných osob a poškození majetku. Nesprávné používání z dvodu ignorování pokyn mže zpsobit zranní nebo jiné škody. Bezpenostní opatení zde uvedená jsou rozdlena do dvou kategorií. V obou pípadech jsou uvedeny dležité bezpenostní informace, které si musíte peliv peíst. VAROVÁNÍ Neuposlechnutí varování mže mít za následek smrt. Zaízení musí být nainstalováno v souladu s národními pedpisy pro elektrická zapojení. UPOZORNNÍ Neuposlechnutí upozornní mže mít za následek zranní nebo poškození zaízení. VAROVÁNÍ Požádejte svého dodavatele o instalaci klimatizaní jednotky. Neúplná vámi provedená instalace mže mít za následek netsnost vody, elektrický šok a požár. Požádejte svého dodavatele o vylepšení, opravu a údržbu. Neúplné vylepšení, oprava a údržba mže mít za následek netsnost vody, úraz elektrickým proudem a požár. Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranní nebo pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, jako je zápach ohn, vypnte napájení a obrate se na dodavatele. Nikdy nedovolte, aby se do vnitní jednotky nebo dálkového ovladae dostala vlhkost. Mže to zpsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Nikdy netisknte tlaítko dálkového ovladae tvrdým špiatým pedmtem. Dálkový ovlada se mže poškodit. Po spálení pojistky nikdy pojistku nenahrazujte pojistkou s nesprávným jmenovitým proudem nebo jinými vodii. Použití drátu nebo mdného vodie mže zpsobit selhání jednotky nebo zpsobit požár. Pro vaše zdraví není dobré vystavit se proudu vzduchu na dlouhou dobu. Nikdy sami nekontrolujte nebo neopravujte jednotku. Požádejte kvalifikovanou servisní osobu, aby provedla tuto práci. Nelikvidujte tento výrobek jako netídný komunální odpad. Je nutný sbr takového odpadu pro zvláštní zpracování. Nelikvidujte elektrické spotebie jako netídný komunální odpad, využívejte samostatné sbrné dvory. Obrate se na místní úady ohledn dostupných systém pipojení. Jestliže jsou elektrické spotebie likvidovány na zavážkách nebo skládkách, mohou nebezpené látky unikat do spodní vody a dostat se do potravinového etzce, což poškozuje vaše zdraví. Chcete-li zabránit úniku chladiva, obrate se na vašeho dodavatele. Když je systém nainstalován a je v provozu v malé místnosti, je nutné udržet koncentraci chladiva v místnosti pod limitní hodnotou, pokud náhodou dojde k jeho úniku. V opaném pípad se mže snížit obsah kyslíku v místnosti, což by mlo za následek vážnou nehodu. Chladivo v klimatizaní jednotce je zabezpeené a za normálních okolností neuniká. Jestliže chladivo uniká v místnosti, mže to vést k vývoji škodlivých plyn pi styku s plamenem hoáku, topení nebo sporáku. Vypnte všechna spalovací topná zaízení, vyvtrejte místnost a obrate se na dodavatele, od kterého jste jednotku zakoupili. Nepoužívejte klimatizaní jednotku, dokud servisní osoba nepotvrdí, že ást odpovdná za únik chladiva, je opravena. UPOZORNNÍ Nepoužívejte klimatizaní jednotku k jiným úelm. Aby se zabránilo zhoršení kvality, nepoužívejte jednotku k chlazení nástroj, potravin, rostlin, zvíat ani umleckých dl. Ped ištním se ujistte, že provoz je zastaven tak, že vypnete jisti nebo vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky. V opaném pípad mže dojít k úrazu elektrickým proudem a zranní. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru, ujistte se, že je nainstalován detektor svodového proudu do zem. Ujistte se, že klimatizaní jednotka je uzemnna. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, ujistte se, že jednotka je uzemnna a že uzemovací vodi není pipojen k vodnímu nebo plynovému potrubí, bleskosvodu ani k uzemnní telefonního pipojení. uživatelská píruka 1

4 Aby se zabránilo úrazu, neodstraujte chráni ventilátoru venkovní jednotky. Neovládejte klimatizaní jednotku mokrou rukou. Mže dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se žeber výmníku tepla. Tato žebra jsou ostrá a mže dojít k poezání. Nepokládejte pod vnitní jednotku pedmty, které by mohly být poškozeny vlhkostí. Jestliže je vlhkost vyšší než 80 %, když je zablokován odtok nebo je zneištn filtr, mže dojít ke kondenzaci. Po dlouhém používání zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stojanu a armatur jednotky. Pi poškození mže dojít k pádu jednotky a k úrazu. Aby se zabránilo nedostatku kyslíku, jestliže spolu s klimatizaní jednotkou se používá zaízení s hoákem, místnost dostaten vtrejte. Uspoádejte odtokovou hadici tak, aby byl zajištn bezproblémový odtok. Neúplný odtok mže zpsobit vlhnutí budovy, nábytku atd. Nikdy se nedotýkejte vnitních ástí ovladae. Neodstraujte pední panel. Je nebezpené dotýkat se nkterých vnitních ástí a mže dojít k poruchám zaízení. Nikdy nevystavujte malé dti, rostliny ani zvíata pímo proudní vzduchu. Mže dojít k nepíznivému úinku na malé dti, zvíata i rostliny. Nedovolte dtem lézt na venkovní jednotku a nepokládejte na ni žádné pedmty. Mže dojít ke zranní. Nepoužívejte klimatizaní jednotku, když provádíte kouovou dezinfekci insekticidem. Nedodržení tohoto pokynu mže zpsobit, že chemické látky se usadí v jednotce, která mže ohrozit zdraví jednotlivc, kteí jsou pecitlivlí na chemikálie. Neumísujte zaízení, která produkují otevený plamen, na místa vystavená proudu vzduchu z jednotky nebo pod vnitní jednotku. Mže to zpsobit nedokonalé spalování nebo deformaci jednotky vlivem tepla. Neinstalujte klimatizaní jednotku na žádném míst, kde mohou unikat holavé plyny. Jestliže uniká plyn a zstává v okolí klimatizaní jednotky, mže dojít k požáru. Toto zaízení není ureno pro používání dtmi nebo nemocnými osobami bez dozoru. Toto zaízení mohou používat dti od 8 let výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patiných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohledn bezpeného používání zaízení a jestliže rozumí rizikm z toho plynoucím. Dti si s tímto zaízením nesmí hrát. ištní a uživatelská údržba nesmí být provádna dtmi bez dohledu. Toto zaízení není ureno pro používání osobami (vetn dtí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledn použití zaízení osobou odpovdnou za jejich bezpenost. Dti by mly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se zaízením. Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vymnn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobn kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku. 2. NÁZVY ÁSTÍ Klimatizaní jednotka se skládá z vnitní jednotky, venkovní jednotky, pipojovacího potrubí a z dálkového ovladae. (Viz Obr.2-1) Indikátory funkcí na zobrazovacím panelu vnitní jednotky Provozní kontrolka Doasné tlaítko Indikátor PRE-DEF (typ chlazení a topení) nebo pouze indikátor ventilátoru (pouze typ chlazení) asový indikátor Panel displeje Obr.2-1 Tato funkce se používá pro doasný provoz jednotky v pípad, že založíte dálkový ovlada nebo jeho baterie jsou vybité. Pomocí doasného tlaítka na ovládací skíce mížky pívodu vzduchu vnitní jednotky lze vybrat dva režimy, a to AUTO (automatický) a FORCED COOL (nucené vychlazení). Jakmile stisknete toto tlaítko, klimatizaní jednotka bude pracovat v tomto poadí: AUTO, FORCED COOL, OFF a zpt na AUTO. 1 AUTO Provozní kontrolka svítí a klimatizaní jednotka pracuje v automatickém režimu. innost dálkového ovladae je povolena pro provoz podle pijímaného signálu. 2 FORCED COOL Provozní kontrolka bliká, klimatizaní jednotka se pepne do režimu AUTO poté, co je vynuceno vychlazení s rychlostí proudní vzduchu HIGH (vysoké) po dobu 30 minut. Provoz dálkového ovladae je zakázán. 3 OFF Provozní kontrolka se vypne. Klimatizaní jednotka je OFF (vypnuta), zatímco innost dálkového ovladae je povolena. POZNÁMKA Pijíma infraerveného signálu Výstražný indikátor Svtelný digitální displej Tato píruka neobsahuje innosti dálkového ovladae, podrobnosti naleznete v publikaci "Uživatelská píruka pro dálkový ovlada", dodané s jednotkou. uživatelská píruka 2

5 3. PROVOZ A VÝKON KLIMATIZANÍ JEDNOTKY Pro bezpený a efektivní provoz používejte systém pi následujících teplotách. Maximální provozní teplota pro klimatizaní jednotku. (Chlazení / topení) Tabulka 2-1 Režim Chlazení Teplota Topení (krom typu, který je pouze s chlazením) Odvlhování Venkovní teplota C/ F C / F (pro modely s nízkoteplotním chladícím systémem) C / F (pro speciální modely pro použití v tropech) C/ F C / F C / F (pro speciální modely pro použití v tropech) Tabulka 2-2 (pro typ klimatizaní jednotky s mniem) Režim Chlazení Teplota Topení (krom typu, který je pouze s chlazením) Odvlhování Venkovní teplota 0-50 C / F C/ F (pro modely s nízkoteplotním chladícím systémem) C/5-76 F 0-50 C / F Pokojová teplota C (62-90 F) 0-30 C / F C (62-90 F) Pokojová teplota C (62-90 F) 0-30 C / F C (62-90 F) Výpadek napájení Výpadek napájení bhem provozu jednotku zcela zastaví. Provozní kontrolka OPERATION na vnitní jednotce zane po obnovení napájení blikat. Chcete-li restartovat provoz, stisknte tlaítko ON/OFF na dálkovém ovladai. Blesk nebo vysílací vz v blízkosti jednotky mohou zpsobit poruchu jednotky. 4. TYPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ Pro zajištní ekonomického provozu je teba upozornit na následující. (Podrobnosti naleznete v následující kapitole) Nastavte smr proudní vzduchu tak, aby nesmoval k vašemu tlu. Nastavte správnou teplotu místnosti tak, aby bylo zajištno pohodlí a nedocházelo k podchlazení nebo pehátí. Pi chlazení zatáhnte závsy proti pímému slunenímu záení. Pro udržení chladného nebo teplého vzduchu v místnosti nikdy neotevírejte dvee nebo okna astji, než je nutné. Nastavte asova na potebnou dobu provozu. Nikdy nepokládejte pekážky poblíž výstupu vzduchu nebo pívodu vzduchu. Mže se tak snížit úinnost a dokonce zpsobit i náhlé zastavení. Nastavte smr proudní vzduchu tak, aby nesmoval k vašemu tlu. Nastavte správnou teplotu místnosti tak, aby bylo zajištno pohodlí a nedocházelo k podchlazení nebo pehátí. Pi chlazení zatáhnte závsy proti pímému slunenímu záení. Pro udržení chladného nebo teplého vzduchu v místnosti nikdy neotevírejte dvee nebo okna astji, než je nutné. Pokud nemáte v úmyslu používat jednotku po delší dobu, odpojte napájení a vyjmte baterie z dálkového ovladae. Když je pipojeno napájení, ást energie se bude spotebovávat, i když klimatizaní jednotka není v provozu. Odpojte proto napájení, chcete-li ušetit energii. Pro zajištní hladkého provozu zapnte napájení 12 hodin ped restartováním jednotky. Ucpaný vzduchový filtr snižuje úinnost chlazení nebo topení, proto jej jednou za dva týdny vyistte. 5. ÚDRŽBA POZNÁMKA 1 Jestliže se klimatizaní jednotka používá mimo podmínky uvedené výše, mže to zpsobit abnormální innost jednotky. 2 Když je relativní vlhkost v místnosti vyšší, je normální, že na povrchu klimatizaní jednotky mže kondenzovat voda. Zavete dvee a okna. 3 Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozmezí provozních teplot. UPOZORNNÍ Ped zahájením ištní klimatizaní jednotky se ujistte, že napájení je vypnuto. Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo odpojený. Pro otení vnitní jednotky a dálkového ovladae použijte suchý hadr. Vlhký hadr použijte na otení vnitní jednotky tehdy, jestliže je velmi zneištná. Nikdy nepoužívejte vlhký hadr na dálkový ovlada. Tíminutová ochranná funkce Ochranná funkce zabrauje aktivaci klimatizaní jednotky po dobu asi 3 minut, když se restartuje ihned po vypnutí. Nepoužívejte chemicky ošetenou prachovku k otírání, pípadn nenechávejte takový materiál psobit na jednotku po dlouhou dobu. Mže poškodit povrch jednotky nebo zpsobit jeho vyblednutí. Nepoužívejte k ištní benzín, edidlo, leštící prášek nebo podobná rozpouštdla. Mohou zpsobit, že plastový povrch popraská nebo se zdeformuje. uživatelská píruka 3

6 Údržba po dlouhé dob neinnosti (nap. na zaátku sezóny) Zkontrolujte a odstrate vše, co by mohlo blokovat vstupní a výstupní otvory z vnitních a venkovních jednotek. Vyistte vzduchové filtry a skín vnitních jednotek. Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vyištných vzduchových filtr zpt do stejné polohy naleznete v oddílu "ištní vzduchového filtru". Zkontrolujte a odstrate vše, co by mohlo blokovat vstupní a výstupní otvory z vnitních a venkovních jednotek. Vyistte vzduchové filtry a skín vnitních jednotek. Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vyištných vzduchových filtr zpt do stejné polohy, naleznete v oddílu "ištní vzduchového filtru". Pro zajištní hladkého provozu zapnte napájení nejmén 12 hodin ped uvedením jednotky do provozu. Jakmile je napájení zapnuto, objeví se displej dálkového ovladae. Údržba ped dlouhou dobou neinnosti (nap. na konci sezóny) Nechte vnitní jednotku v provozu asi pl dne pouze s ventilátorem, aby se vysušil vnitní prostor jednotek. Vyistte vzduchové filtry a skín vnitních jednotek. Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vyištných vzduchových filtr zpt do stejné polohy, naleznete v oddílu "ištní vzduchového filtru". ištní vzduchového filtru (na nkterých modelech) Vzduchový filtr zabrauje prachu a jiných ásticím dostat se dovnit. V pípad ucpání filtru se mže pracovní úinnost klimatizaní jednotky znan snížit. Proto je teba bhem dlouhodobého používání filtr istit jednou za dva týdny. Jestliže je klimatizaní jednotka nainstalována v prašném prostedí, istte vzduchový filtr astji. Je-li nahromadný prach píliš obtížné vyistit, vymte filtr za nový (vymnitelný vzduchový filtr je volitelné vybavení). Jestliže vámi zakoupená jednotka má spodní ventilaci, zatlate mírn na filtr, aby držák filtru vyklouzl z upevovacích otvor píruby, a vyjmte filtr podle smru šipek na následujícím obrázku. Obr. 5-2 Vyistte vzduchový filtr (Pro vyištní filtru lze použít vysava nebo istá voda). Jestliže je nahromadní prachu píliš silné, použijte mkký kartá a slabý saponát a vyistte a vysušte filtr na chladném míst). Jestliže vámi zakoupená jednotka má zadní ventilaci, vyjmte šrouby pro upevnní filtru (2 šrouby) a vyjmte filtr z jednotky. Obr.5-3 Obr.5-4 Obr. 5-1 uživatelská píruka 4

7 Strana pívodu vzduchu by mla být pi použití vysavae obrácena vzhru. (Viz Obr.5-4) Symptom 4: Hluk v klimatizaních jednotkách pi chlazení Symptom 4.1: Vnitní jednotka Strana pívodu vzduchu by mla být pi použití vody obrácena dol. (Viz Obr.5-3) UPOZORNNÍ Když je systém v režimu chlazení nebo je neinný, je slyšet nepetržitý slabý zvuk. Tento zvuk je slyšet, když je odtokové erpadlo (volitelné píslušenství) v provozu. Když se systém zastaví po režimu topení, je slyšet skípavý zvuk. Tento zvuk zpsobuje rozpínání nebo smršování plastových díl vlivem zmny teploty. Nesušte vzduchový filtr na pímém slunci nebo pomocí ohn. Symptom 4.2: Vnitní jednotka, venkovní jednotka 5. Znovu nainstalujte vzduchový filtr. 6. Nainstalujte a zavete mížku pívodu vzduchu v obráceném poadí krok 1 a 2 a pipojte kabely ídící skín k odpovídajícím terminálm hlavního tlesa. Když je systém v provozu, je slyšet kontinuální syivý zvuk. Je to zvuk plynného chladiva, které proudí mezi vnitní a venkovní jednotkou. Syivý zvuk, který je slyšet pi spuštní nebo ihned po zastavení provozu nebo odmrazování. Je to zvuk chladiva, zpsobený zastavením nebo zmnou toku chladiva. 6. NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU PROBLÉMY KLIMATIZANÍ JEDNOTKY Symptom 4.3: Venkovní jednotka Když se zmní tón zvuku provozu. Tento zvuk je zpsoben zmnou frekvence. Symptom 1: Systém nepracuje Klimatizaní jednotka se nespustí ihned po stisknutí tlaítka ON/OFF na dálkovém ovladai. Jestliže svítí provozní kontrolka, systém je v normálním stavu. Aby se zabránilo petížení motoru kompresoru, klimatizaní jednotka se spustí 3 minuty po zapnutí. Jestliže svítí provozní kontrolka a indikátor PRE-DEF (typ chlazení a topení), nebo indikátor samotného ventilátoru (typ pouze chlazení), znamená to, že jste vybrali režim topení. Jestliže jednotku spustíte a kompresor nepracuje, vnitní jednotka zobrazí ochrannou funkci "anti cold wind", protože výstupní teplota jednotky je píliš nízká. Symptom 2: Jednotka se bhem chladícího režimu pepne do ventilaního režimu Aby se zabránilo zamrzání výparníku vnitní jednotky, systém automaticky pepne do režimu ventilátoru a poté se brzy vrátí do režimu chlazení. Když teplota v místnosti klesne na nastavenou teplotu, kompresor se vypne a vnitní jednotka se pepne do režimu ventilátoru; když teplota stoupne, kompresor se opt spustí. Stejné je to v režimu topení. Symptom 5: Z jednotky vychází prach Když je jednotka použita poprvé po dlouhé dob. Je to zpsobeno prachem, který se dostal do jednotky. Symptom 6: Jednotka produkuje zápach Jednotka mže absorbovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a poté je znovu uvolnit. Symptom 7: Ventilátor venkovní jednotky se netoí Bhem provozu. Rychlost ventilátoru je ízena za úelem optimalizace provozu jednotky. Symptom 3: Z jednotky vychází bílá mlha Symptom 3.1: Vnitní jednotka Když je píliš vysoká vlhkost bhem chlazení a jestliže je vnitek vnitní jednotky mimoádn kontaminovaný, distribuce teploty v místnosti bude nerovnomrná. Je nutné vyistit vnitek vnitní jednotky. Na podrobnosti k ištní jednotky se zeptejte svého dodavatele. Tato innost vyžaduje kvalifikovaného servisního technika. Symptom 3.2: Vnitní jednotka, venkovní jednotka Když se systém pepne na režim topení po režimu odmrazování, vlhkost vytvoená odmrazováním se zmní na páru a je vypuštna. uživatelská píruka 5

8 7. EŠENÍ PROBLÉMU 7.1 Problémy a jejich píiny Když dojde k jedné z následujících poruch, zastavte provoz, vypnte napájení a obrate se na svého dodavatele. Provozní kontrolka rychle bliká (5 Hz). Tato kontrolka stále rychle bliká i po vypnutí a následném zapnutí napájení. (Viz Tabulka 7-1 a, Tabulka 7-1 b a Tabulka 7-2) Dálkový ovlada pijímá poruchu nebo tlaítko nefunguje správn. Bezpenostní zaízení, jako jsou pojistky a jistie, se asto aktivují. Do jednotky se dostane cizí pedmt a voda. Z vnitní jednotky uniká voda. Jiné poruchy. V pípad, že krom výše uvedených pípad systém správn nefunguje, nebo je zejmá výše uvedená porucha, zkontrolujte systém podle následujících postup. (Viz Tabulka 7-3) UPOZORNNÍ Když se objeví výše uvedená porucha, odpojte pívodní napájení, zkontrolujte, zda je naptí mimo rozsah, zkontrolujte, zda je klimatizaní jednotka nainstalována správn a po 3 minutách znovu zapnte napájení. Jestliže problém stále petrvává, obrate se vaši místní servisní poboku nebo na dodavatele zaízení. uživatelská píruka 6

9 Tabulka 7-1a. DEFINICE PORUCHY A OCHRANY LED 1 OPERATION LED2 TIMER LED3 DEF.FAN LED4 ALARM SVTELNÝ DIGITÁLNÍ DISPLEJ 1 2 Otáky motoru ventilátoru vnitní jednotky jsou mimo ovládání Komunikace vnitní a venkovní jednotky Kontrolní kanál je abnormální E8 E1 3 Kontrolní kanál idla teploty místnosti je abnormální E2 4 5 Teplota potrubí. Kanál kontroly idla je abnormální (T2) Teplota potrubí. Kanál kontroly idla je abnormální (T2B) E3 E4 6 Porucha pamti EEPROM E7 7 Porucha z dvodu výstrahy úrovn vody EE 8 Porucha venkovní jednotky Ed 9 Porucha komunikace dvou vnitních jednotek F3 10 Jiná porucha dvou vnitních jednotek F4 Svtlo Bliká rychlostí 2,5 Hz Bliká rychlostí 0,5 Hz Platí pouze pro klimatizaní jednotku s mniem uživatelská píruka 7

10 Tabulka 7-1b. DEFINICE PORUCHY A OCHRANY LED 1 OPERATION LED2 TIMER LED3 DEF.FAN LED4 ALARM SVTELNÝ DIGITÁLNÍ DISPLEJ 1 Kontrolní kanál idla teploty místnosti je abnormální E2 2 Kontrolní kanál idla teploty potrubí je abnormální E3 3 Kontrolní kanál idla teploty místnosti je abnormální E4 4 Porucha venkovní jednotky E6 5 Porucha teplotního idla erpadla E5 6 Porucha pamti EEPROM E7 7 Porucha z dvodu výstrahy hladiny vody E8 8 Otáky DC motoru jsou mimo ovládání Eb 9 Porucha z dvodu nízkého tlaku venkovní jednotky Ed Svtlo Bliká rychlostí 5 Hz Bliká rychlostí 1 Hz Platí jen pro klimatizace se stálou frekvencí kompresoru. Tabulka 7-2 Symptomy Píiny ešení Jednotku nelze spustit Vzduch proudí normáln, ale nedochází k chlazení. Jednotky se asto spouští nebo zastavují Nízký chladící úinek Nízký chladící úinek Výpadek napájení. Spína napájení je vypnutý. Pojistka spínae napájení mže být spálená. Baterie dálkového ovladae jsou vybité nebo jde o jiný problém s dálkovým ovladaem. Teplota je nesprávn nastavena. Období 3 minut ochrany kompresoru. Chladiva je píliš málo nebo píliš mnoho. Vzduch nebo jiný plyn v chladícím okruhu. Porucha kompresoru. Naptí je píliš vysoké nebo nízké. Systémový obvod je zablokován. Tepelný výmník venkovní a vnitní jednotky je zanesený. Vzduchový filtr je zanesený. Pívod vzduchu/výstup vzduchu vnitních/venkovních jednotek je zablokovaný. Dvee a okna jsou otevena Slunce svítí pímo na jednotku. Pílišný tepelný zdroj. Venkovní teplota je píliš vysoká. Únik chladiva nebo nedostatek chladiva. Venkovní teplota je nižší než 7 C Dvee a okna jsou úpln zavené. Únik chladiva nebo nedostatek chladiva. ekejte na obnovu napájení. Zapnte napájení. Pemístní: Vymte baterie nebo zkontrolujte ovlada. Nastavte správn teplotu. ekejte. Zkontrolujte netsnost a doplte správné množství chladiva. Vakuum a doplkové chladivo. Údržba nebo zmna kompresoru. Nainstalujte manostat. Naleznte dvody a ešení. Vyistte tepelný výmník. Vyistte vzduchový filtr. Odstrate veškeré neistoty a uvolnte proudní vzduchu. Zavete dvee a okna. Nainstalujte závsy pro odstínní slunce. Redukujte tepelný zdroj. Snižte chladící kapacitu klimatizaní jednotky (na normální úrove). Zkontrolujte netsnost a doplte správné množství chladiva. Použijte topné zaízení. Zavete dvee a okna. Zkontrolujte netsnost a doplte správné množství chladiva. uživatelská píruka 8

11 7.2 Problémy s kabelovým ovladaem a jejich píiny Ped žádostí o servis nebo opravu zkontrolujte následující body. (Viz Tabulka 7-3) Tabulka 7-3 Symptomy ešení Píiny Otáky ventilátoru nelze zmnit. Signál kabelového ovladae není penášen, i když je stisknuto tlaítko ON/OFF. Indikátor teploty se nezobrazuje. Indikace na displeji po urité dob zmizí. Indikátor TIMER ON (asova zapnut) na displeji po urité dob zmizí. Z vnitní jednotky nezní žádné zvukové tóny i když je stisknuto tlaítko ON/OFF. Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný na displeji je "AUTO" Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný na displeji je "DRY" (odvlhování) Zkontrolujte, zda je vysíla signálu kabelového ovladae správn nasmrován na pijíma infraerveného signálu na vnitní jednotce. Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný na displeji je "FAN ONLY" (jen ventilátor) Zkontrolujte, zda provoz asova byl ukonen, když je na displeji zobrazeno TIMER OFF (asova vypnut). Zkontrolujte, zda provoz asova byl zahájen, když je na displeji zobrazeno TIMER ON. Zkontrolujte, zda je vysíla signálu kabelového ovladae správn nasmrován na pijíma infraerveného signálu na vnitní jednotce, když je stisknuto tlaítko ON/OFF. Když je vybrán automatický režim, klimatizaní jednotka automaticky zmní otáky ventilátoru. Když je vybrán režim odvlhování, klimatizaní jednotka automaticky zmní otáky ventilátoru. Otáky ventilátoru mohou být vybrány bhem režim "COOL", "FAN ONLY" a "HEAT" (chlazení, jen ventilátor a topení) Napájení je vypnuto. Teplotu nelze nastavit bhem režimu ventilátoru. Provoz klimatizaní jednotky se zastaví v nastaveném ase. V nastaveném ase se klimatizaní jednotka automaticky spustí a zobrazí se odpovídající indikátor. Nasmrujte penos signálu vysílae kabelového ovladae na pijíma infraerveného signálu na vnitní jednotce a poté dvakrát stisknte tlaítko ON/OFF. uživatelská píruka 9

12 QS01LJ-018AW(A) Konstrukce a specifikace se mohou zmnit v dsledku technických vylepšení bez dalšího upozornní. Ohledn podrobností se obrate na obchodní zastoupení nebo na výrobce

13 Záruní list klimatizaní jednotky Typ klimatizace: Výrobní íslo: Datum montáže: Místo montáže: Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl montážní organizací zaškolený na obsluhu a používání klimatizaní jednotky ve smyslu tohoto návodu na obsluhu. Doplnní chladiva: typ/množství: Celková délka potrubí: Tlaková zkouška: Objem místností: Klimatizování/vytápní: Montážní organizace tímto potvrzuje, že klimatizaní jednotka byla namontovaná a spuštná do provozu na základ instalací na montáž a zapojení jednotky podle tohoto návodu a všeobecných zásad pi montáži tlakových chladicích zaízení podpis uživatele Razítko a podpis odborn zpsobilé organizace Revizní a garanní prohlídky Datum: Revizi vykonal: Zjištné závady: Datum: Revizi vykonal: Zjištné závady: Popis vykonané práce: Popis vykonané práce: Razítko a podpis oprávnné organizace Razítko a podpis oprávnné organizace Upozornní: Podmínkou pro uznání záruky je vyplnný záruní list oprávnnou montážní organizací v oboru chlazení - klimatizace

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 4 NÁZEV A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ 5 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG Nástìnná klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: LS-C076_Series LS-H076_Series LS-C096_Series LS-H096_Series LS-C6_Series LS-H6_Series LS-C86_Series

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENA38953X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3964944 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENA38953X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

LE 16 LE 25. Luftentfeuchter Bedienung und Installation 2. Odvlhčovač vzduchu Obsluha a instalace 13

LE 16 LE 25. Luftentfeuchter Bedienung und Installation 2. Odvlhčovač vzduchu Obsluha a instalace 13 LE 6 LE 25 Luftentfeuchter Bedienung und Installation 2 Odvlhčovač vzduchu Obsluha a instalace 3 Obsah - Obsluha. Obecné pokyny... 3 2. Bezpečnost... 3 3. Popis přístroje... 4 4. Přeprava... 5 5. Místo

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více