Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potrubní provedení pro st ední statický tlak"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro budoucí použití.

2 VNITNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA Obr. 1 VNITNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA (A,B,C) Výstup vzduchu Pívod vzduchu Vzduchový filtr (na nkterých modelech) Skí elektrického ovládání Kabelový ovlada (na nkterých modelech) Odtokové potrubí Pipojovací potrubí Pívod vzduchu Pívod vzduchu (postranní a zadní) Výstup vzduchu POZNÁMKA Všechny obrázky v tomto návodu jsou zde pouze za úelem vysvtlení. Mohou se mírn lišit od klimatizaní jednotky, kterou jste zakoupili (v závislosti na modelu). Skutený tvar má pednost.

3 OBSAH... STRANA 1. DLEŽITÁ BEZPENOSTNÍ INFORMACE NÁZVY ÁSTÍ PROVOZ A VÝKON KLIMATIZANÍ JEDNOTKY TYPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ ÚDRŽBA NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU PROBLÉMY KLIMATIZANÍ JEDNOTKY EŠENÍ PROBLÉMU... 6 Nevkládejte prsty, tye nebo jiné pedmty do pívodu nebo výstupu vzduchu. Pokud se ventilátor otáí vysokou rychlostí, mžete si zpsobit zranní V blízkosti jednotky nikdy nepoužívejte holavé spreje, jako je sprej na vlasy, lak nebo barva. Mže to zpsobit požár. Nikdy se nedotýkejte výstupu vzduchu nebo vodorovných lopatek, zatímco je výkyvná klapka v provozu. Mohou být zachyceny prsty nebo se mže poškodit jednotka. Nikdy nevkládejte žádné pedmty do pívodu nebo výstupu vzduchu. Kolize pedmtu s ventilátorem ve vysoké rychlosti mže být nebezpená. 1. DLEŽITÁ BEZPENOSTNÍ INFORMACE Následující pokyny musí být dodrženy, aby se zabránilo zranní uživatele nebo jiných osob a poškození majetku. Nesprávné používání z dvodu ignorování pokyn mže zpsobit zranní nebo jiné škody. Bezpenostní opatení zde uvedená jsou rozdlena do dvou kategorií. V obou pípadech jsou uvedeny dležité bezpenostní informace, které si musíte peliv peíst. VAROVÁNÍ Neuposlechnutí varování mže mít za následek smrt. Zaízení musí být nainstalováno v souladu s národními pedpisy pro elektrická zapojení. UPOZORNNÍ Neuposlechnutí upozornní mže mít za následek zranní nebo poškození zaízení. VAROVÁNÍ Požádejte svého dodavatele o instalaci klimatizaní jednotky. Neúplná vámi provedená instalace mže mít za následek netsnost vody, elektrický šok a požár. Požádejte svého dodavatele o vylepšení, opravu a údržbu. Neúplné vylepšení, oprava a údržba mže mít za následek netsnost vody, úraz elektrickým proudem a požár. Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranní nebo pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, jako je zápach ohn, vypnte napájení a obrate se na dodavatele. Nikdy nedovolte, aby se do vnitní jednotky nebo dálkového ovladae dostala vlhkost. Mže to zpsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Nikdy netisknte tlaítko dálkového ovladae tvrdým špiatým pedmtem. Dálkový ovlada se mže poškodit. Po spálení pojistky nikdy pojistku nenahrazujte pojistkou s nesprávným jmenovitým proudem nebo jinými vodii. Použití drátu nebo mdného vodie mže zpsobit selhání jednotky nebo zpsobit požár. Pro vaše zdraví není dobré vystavit se proudu vzduchu na dlouhou dobu. Nikdy sami nekontrolujte nebo neopravujte jednotku. Požádejte kvalifikovanou servisní osobu, aby provedla tuto práci. Nelikvidujte tento výrobek jako netídný komunální odpad. Je nutný sbr takového odpadu pro zvláštní zpracování. Nelikvidujte elektrické spotebie jako netídný komunální odpad, využívejte samostatné sbrné dvory. Obrate se na místní úady ohledn dostupných systém pipojení. Jestliže jsou elektrické spotebie likvidovány na zavážkách nebo skládkách, mohou nebezpené látky unikat do spodní vody a dostat se do potravinového etzce, což poškozuje vaše zdraví. Chcete-li zabránit úniku chladiva, obrate se na vašeho dodavatele. Když je systém nainstalován a je v provozu v malé místnosti, je nutné udržet koncentraci chladiva v místnosti pod limitní hodnotou, pokud náhodou dojde k jeho úniku. V opaném pípad se mže snížit obsah kyslíku v místnosti, což by mlo za následek vážnou nehodu. Chladivo v klimatizaní jednotce je zabezpeené a za normálních okolností neuniká. Jestliže chladivo uniká v místnosti, mže to vést k vývoji škodlivých plyn pi styku s plamenem hoáku, topení nebo sporáku. Vypnte všechna spalovací topná zaízení, vyvtrejte místnost a obrate se na dodavatele, od kterého jste jednotku zakoupili. Nepoužívejte klimatizaní jednotku, dokud servisní osoba nepotvrdí, že ást odpovdná za únik chladiva, je opravena. UPOZORNNÍ Nepoužívejte klimatizaní jednotku k jiným úelm. Aby se zabránilo zhoršení kvality, nepoužívejte jednotku k chlazení nástroj, potravin, rostlin, zvíat ani umleckých dl. Ped ištním se ujistte, že provoz je zastaven tak, že vypnete jisti nebo vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky. V opaném pípad mže dojít k úrazu elektrickým proudem a zranní. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru, ujistte se, že je nainstalován detektor svodového proudu do zem. Ujistte se, že klimatizaní jednotka je uzemnna. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, ujistte se, že jednotka je uzemnna a že uzemovací vodi není pipojen k vodnímu nebo plynovému potrubí, bleskosvodu ani k uzemnní telefonního pipojení. uživatelská píruka 1

4 Aby se zabránilo úrazu, neodstraujte chráni ventilátoru venkovní jednotky. Neovládejte klimatizaní jednotku mokrou rukou. Mže dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se žeber výmníku tepla. Tato žebra jsou ostrá a mže dojít k poezání. Nepokládejte pod vnitní jednotku pedmty, které by mohly být poškozeny vlhkostí. Jestliže je vlhkost vyšší než 80 %, když je zablokován odtok nebo je zneištn filtr, mže dojít ke kondenzaci. Po dlouhém používání zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stojanu a armatur jednotky. Pi poškození mže dojít k pádu jednotky a k úrazu. Aby se zabránilo nedostatku kyslíku, jestliže spolu s klimatizaní jednotkou se používá zaízení s hoákem, místnost dostaten vtrejte. Uspoádejte odtokovou hadici tak, aby byl zajištn bezproblémový odtok. Neúplný odtok mže zpsobit vlhnutí budovy, nábytku atd. Nikdy se nedotýkejte vnitních ástí ovladae. Neodstraujte pední panel. Je nebezpené dotýkat se nkterých vnitních ástí a mže dojít k poruchám zaízení. Nikdy nevystavujte malé dti, rostliny ani zvíata pímo proudní vzduchu. Mže dojít k nepíznivému úinku na malé dti, zvíata i rostliny. Nedovolte dtem lézt na venkovní jednotku a nepokládejte na ni žádné pedmty. Mže dojít ke zranní. Nepoužívejte klimatizaní jednotku, když provádíte kouovou dezinfekci insekticidem. Nedodržení tohoto pokynu mže zpsobit, že chemické látky se usadí v jednotce, která mže ohrozit zdraví jednotlivc, kteí jsou pecitlivlí na chemikálie. Neumísujte zaízení, která produkují otevený plamen, na místa vystavená proudu vzduchu z jednotky nebo pod vnitní jednotku. Mže to zpsobit nedokonalé spalování nebo deformaci jednotky vlivem tepla. Neinstalujte klimatizaní jednotku na žádném míst, kde mohou unikat holavé plyny. Jestliže uniká plyn a zstává v okolí klimatizaní jednotky, mže dojít k požáru. Toto zaízení není ureno pro používání dtmi nebo nemocnými osobami bez dozoru. Toto zaízení mohou používat dti od 8 let výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patiných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny ohledn bezpeného používání zaízení a jestliže rozumí rizikm z toho plynoucím. Dti si s tímto zaízením nesmí hrát. ištní a uživatelská údržba nesmí být provádna dtmi bez dohledu. Toto zaízení není ureno pro používání osobami (vetn dtí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledn použití zaízení osobou odpovdnou za jejich bezpenost. Dti by mly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se zaízením. Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vymnn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobn kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku. 2. NÁZVY ÁSTÍ Klimatizaní jednotka se skládá z vnitní jednotky, venkovní jednotky, pipojovacího potrubí a z dálkového ovladae. (Viz Obr.2-1) Indikátory funkcí na zobrazovacím panelu vnitní jednotky Provozní kontrolka Doasné tlaítko Indikátor PRE-DEF (typ chlazení a topení) nebo pouze indikátor ventilátoru (pouze typ chlazení) asový indikátor Panel displeje Obr.2-1 Tato funkce se používá pro doasný provoz jednotky v pípad, že založíte dálkový ovlada nebo jeho baterie jsou vybité. Pomocí doasného tlaítka na ovládací skíce mížky pívodu vzduchu vnitní jednotky lze vybrat dva režimy, a to AUTO (automatický) a FORCED COOL (nucené vychlazení). Jakmile stisknete toto tlaítko, klimatizaní jednotka bude pracovat v tomto poadí: AUTO, FORCED COOL, OFF a zpt na AUTO. 1 AUTO Provozní kontrolka svítí a klimatizaní jednotka pracuje v automatickém režimu. innost dálkového ovladae je povolena pro provoz podle pijímaného signálu. 2 FORCED COOL Provozní kontrolka bliká, klimatizaní jednotka se pepne do režimu AUTO poté, co je vynuceno vychlazení s rychlostí proudní vzduchu HIGH (vysoké) po dobu 30 minut. Provoz dálkového ovladae je zakázán. 3 OFF Provozní kontrolka se vypne. Klimatizaní jednotka je OFF (vypnuta), zatímco innost dálkového ovladae je povolena. POZNÁMKA Pijíma infraerveného signálu Výstražný indikátor Svtelný digitální displej Tato píruka neobsahuje innosti dálkového ovladae, podrobnosti naleznete v publikaci "Uživatelská píruka pro dálkový ovlada", dodané s jednotkou. uživatelská píruka 2

5 3. PROVOZ A VÝKON KLIMATIZANÍ JEDNOTKY Pro bezpený a efektivní provoz používejte systém pi následujících teplotách. Maximální provozní teplota pro klimatizaní jednotku. (Chlazení / topení) Tabulka 2-1 Režim Chlazení Teplota Topení (krom typu, který je pouze s chlazením) Odvlhování Venkovní teplota C/ F C / F (pro modely s nízkoteplotním chladícím systémem) C / F (pro speciální modely pro použití v tropech) C/ F C / F C / F (pro speciální modely pro použití v tropech) Tabulka 2-2 (pro typ klimatizaní jednotky s mniem) Režim Chlazení Teplota Topení (krom typu, který je pouze s chlazením) Odvlhování Venkovní teplota 0-50 C / F C/ F (pro modely s nízkoteplotním chladícím systémem) C/5-76 F 0-50 C / F Pokojová teplota C (62-90 F) 0-30 C / F C (62-90 F) Pokojová teplota C (62-90 F) 0-30 C / F C (62-90 F) Výpadek napájení Výpadek napájení bhem provozu jednotku zcela zastaví. Provozní kontrolka OPERATION na vnitní jednotce zane po obnovení napájení blikat. Chcete-li restartovat provoz, stisknte tlaítko ON/OFF na dálkovém ovladai. Blesk nebo vysílací vz v blízkosti jednotky mohou zpsobit poruchu jednotky. 4. TYPY PRO EKONOMICKÝ PROVOZ Pro zajištní ekonomického provozu je teba upozornit na následující. (Podrobnosti naleznete v následující kapitole) Nastavte smr proudní vzduchu tak, aby nesmoval k vašemu tlu. Nastavte správnou teplotu místnosti tak, aby bylo zajištno pohodlí a nedocházelo k podchlazení nebo pehátí. Pi chlazení zatáhnte závsy proti pímému slunenímu záení. Pro udržení chladného nebo teplého vzduchu v místnosti nikdy neotevírejte dvee nebo okna astji, než je nutné. Nastavte asova na potebnou dobu provozu. Nikdy nepokládejte pekážky poblíž výstupu vzduchu nebo pívodu vzduchu. Mže se tak snížit úinnost a dokonce zpsobit i náhlé zastavení. Nastavte smr proudní vzduchu tak, aby nesmoval k vašemu tlu. Nastavte správnou teplotu místnosti tak, aby bylo zajištno pohodlí a nedocházelo k podchlazení nebo pehátí. Pi chlazení zatáhnte závsy proti pímému slunenímu záení. Pro udržení chladného nebo teplého vzduchu v místnosti nikdy neotevírejte dvee nebo okna astji, než je nutné. Pokud nemáte v úmyslu používat jednotku po delší dobu, odpojte napájení a vyjmte baterie z dálkového ovladae. Když je pipojeno napájení, ást energie se bude spotebovávat, i když klimatizaní jednotka není v provozu. Odpojte proto napájení, chcete-li ušetit energii. Pro zajištní hladkého provozu zapnte napájení 12 hodin ped restartováním jednotky. Ucpaný vzduchový filtr snižuje úinnost chlazení nebo topení, proto jej jednou za dva týdny vyistte. 5. ÚDRŽBA POZNÁMKA 1 Jestliže se klimatizaní jednotka používá mimo podmínky uvedené výše, mže to zpsobit abnormální innost jednotky. 2 Když je relativní vlhkost v místnosti vyšší, je normální, že na povrchu klimatizaní jednotky mže kondenzovat voda. Zavete dvee a okna. 3 Optimálního výkonu bude dosaženo v tomto rozmezí provozních teplot. UPOZORNNÍ Ped zahájením ištní klimatizaní jednotky se ujistte, že napájení je vypnuto. Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo odpojený. Pro otení vnitní jednotky a dálkového ovladae použijte suchý hadr. Vlhký hadr použijte na otení vnitní jednotky tehdy, jestliže je velmi zneištná. Nikdy nepoužívejte vlhký hadr na dálkový ovlada. Tíminutová ochranná funkce Ochranná funkce zabrauje aktivaci klimatizaní jednotky po dobu asi 3 minut, když se restartuje ihned po vypnutí. Nepoužívejte chemicky ošetenou prachovku k otírání, pípadn nenechávejte takový materiál psobit na jednotku po dlouhou dobu. Mže poškodit povrch jednotky nebo zpsobit jeho vyblednutí. Nepoužívejte k ištní benzín, edidlo, leštící prášek nebo podobná rozpouštdla. Mohou zpsobit, že plastový povrch popraská nebo se zdeformuje. uživatelská píruka 3

6 Údržba po dlouhé dob neinnosti (nap. na zaátku sezóny) Zkontrolujte a odstrate vše, co by mohlo blokovat vstupní a výstupní otvory z vnitních a venkovních jednotek. Vyistte vzduchové filtry a skín vnitních jednotek. Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vyištných vzduchových filtr zpt do stejné polohy naleznete v oddílu "ištní vzduchového filtru". Zkontrolujte a odstrate vše, co by mohlo blokovat vstupní a výstupní otvory z vnitních a venkovních jednotek. Vyistte vzduchové filtry a skín vnitních jednotek. Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vyištných vzduchových filtr zpt do stejné polohy, naleznete v oddílu "ištní vzduchového filtru". Pro zajištní hladkého provozu zapnte napájení nejmén 12 hodin ped uvedením jednotky do provozu. Jakmile je napájení zapnuto, objeví se displej dálkového ovladae. Údržba ped dlouhou dobou neinnosti (nap. na konci sezóny) Nechte vnitní jednotku v provozu asi pl dne pouze s ventilátorem, aby se vysušil vnitní prostor jednotek. Vyistte vzduchové filtry a skín vnitních jednotek. Podrobnosti o tom, jak postupovat a zajistit instalaci vyištných vzduchových filtr zpt do stejné polohy, naleznete v oddílu "ištní vzduchového filtru". ištní vzduchového filtru (na nkterých modelech) Vzduchový filtr zabrauje prachu a jiných ásticím dostat se dovnit. V pípad ucpání filtru se mže pracovní úinnost klimatizaní jednotky znan snížit. Proto je teba bhem dlouhodobého používání filtr istit jednou za dva týdny. Jestliže je klimatizaní jednotka nainstalována v prašném prostedí, istte vzduchový filtr astji. Je-li nahromadný prach píliš obtížné vyistit, vymte filtr za nový (vymnitelný vzduchový filtr je volitelné vybavení). Jestliže vámi zakoupená jednotka má spodní ventilaci, zatlate mírn na filtr, aby držák filtru vyklouzl z upevovacích otvor píruby, a vyjmte filtr podle smru šipek na následujícím obrázku. Obr. 5-2 Vyistte vzduchový filtr (Pro vyištní filtru lze použít vysava nebo istá voda). Jestliže je nahromadní prachu píliš silné, použijte mkký kartá a slabý saponát a vyistte a vysušte filtr na chladném míst). Jestliže vámi zakoupená jednotka má zadní ventilaci, vyjmte šrouby pro upevnní filtru (2 šrouby) a vyjmte filtr z jednotky. Obr.5-3 Obr.5-4 Obr. 5-1 uživatelská píruka 4

7 Strana pívodu vzduchu by mla být pi použití vysavae obrácena vzhru. (Viz Obr.5-4) Symptom 4: Hluk v klimatizaních jednotkách pi chlazení Symptom 4.1: Vnitní jednotka Strana pívodu vzduchu by mla být pi použití vody obrácena dol. (Viz Obr.5-3) UPOZORNNÍ Když je systém v režimu chlazení nebo je neinný, je slyšet nepetržitý slabý zvuk. Tento zvuk je slyšet, když je odtokové erpadlo (volitelné píslušenství) v provozu. Když se systém zastaví po režimu topení, je slyšet skípavý zvuk. Tento zvuk zpsobuje rozpínání nebo smršování plastových díl vlivem zmny teploty. Nesušte vzduchový filtr na pímém slunci nebo pomocí ohn. Symptom 4.2: Vnitní jednotka, venkovní jednotka 5. Znovu nainstalujte vzduchový filtr. 6. Nainstalujte a zavete mížku pívodu vzduchu v obráceném poadí krok 1 a 2 a pipojte kabely ídící skín k odpovídajícím terminálm hlavního tlesa. Když je systém v provozu, je slyšet kontinuální syivý zvuk. Je to zvuk plynného chladiva, které proudí mezi vnitní a venkovní jednotkou. Syivý zvuk, který je slyšet pi spuštní nebo ihned po zastavení provozu nebo odmrazování. Je to zvuk chladiva, zpsobený zastavením nebo zmnou toku chladiva. 6. NÁSLEDUJÍCÍ SYMPTOMY NEJSOU PROBLÉMY KLIMATIZANÍ JEDNOTKY Symptom 4.3: Venkovní jednotka Když se zmní tón zvuku provozu. Tento zvuk je zpsoben zmnou frekvence. Symptom 1: Systém nepracuje Klimatizaní jednotka se nespustí ihned po stisknutí tlaítka ON/OFF na dálkovém ovladai. Jestliže svítí provozní kontrolka, systém je v normálním stavu. Aby se zabránilo petížení motoru kompresoru, klimatizaní jednotka se spustí 3 minuty po zapnutí. Jestliže svítí provozní kontrolka a indikátor PRE-DEF (typ chlazení a topení), nebo indikátor samotného ventilátoru (typ pouze chlazení), znamená to, že jste vybrali režim topení. Jestliže jednotku spustíte a kompresor nepracuje, vnitní jednotka zobrazí ochrannou funkci "anti cold wind", protože výstupní teplota jednotky je píliš nízká. Symptom 2: Jednotka se bhem chladícího režimu pepne do ventilaního režimu Aby se zabránilo zamrzání výparníku vnitní jednotky, systém automaticky pepne do režimu ventilátoru a poté se brzy vrátí do režimu chlazení. Když teplota v místnosti klesne na nastavenou teplotu, kompresor se vypne a vnitní jednotka se pepne do režimu ventilátoru; když teplota stoupne, kompresor se opt spustí. Stejné je to v režimu topení. Symptom 5: Z jednotky vychází prach Když je jednotka použita poprvé po dlouhé dob. Je to zpsobeno prachem, který se dostal do jednotky. Symptom 6: Jednotka produkuje zápach Jednotka mže absorbovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a poté je znovu uvolnit. Symptom 7: Ventilátor venkovní jednotky se netoí Bhem provozu. Rychlost ventilátoru je ízena za úelem optimalizace provozu jednotky. Symptom 3: Z jednotky vychází bílá mlha Symptom 3.1: Vnitní jednotka Když je píliš vysoká vlhkost bhem chlazení a jestliže je vnitek vnitní jednotky mimoádn kontaminovaný, distribuce teploty v místnosti bude nerovnomrná. Je nutné vyistit vnitek vnitní jednotky. Na podrobnosti k ištní jednotky se zeptejte svého dodavatele. Tato innost vyžaduje kvalifikovaného servisního technika. Symptom 3.2: Vnitní jednotka, venkovní jednotka Když se systém pepne na režim topení po režimu odmrazování, vlhkost vytvoená odmrazováním se zmní na páru a je vypuštna. uživatelská píruka 5

8 7. EŠENÍ PROBLÉMU 7.1 Problémy a jejich píiny Když dojde k jedné z následujících poruch, zastavte provoz, vypnte napájení a obrate se na svého dodavatele. Provozní kontrolka rychle bliká (5 Hz). Tato kontrolka stále rychle bliká i po vypnutí a následném zapnutí napájení. (Viz Tabulka 7-1 a, Tabulka 7-1 b a Tabulka 7-2) Dálkový ovlada pijímá poruchu nebo tlaítko nefunguje správn. Bezpenostní zaízení, jako jsou pojistky a jistie, se asto aktivují. Do jednotky se dostane cizí pedmt a voda. Z vnitní jednotky uniká voda. Jiné poruchy. V pípad, že krom výše uvedených pípad systém správn nefunguje, nebo je zejmá výše uvedená porucha, zkontrolujte systém podle následujících postup. (Viz Tabulka 7-3) UPOZORNNÍ Když se objeví výše uvedená porucha, odpojte pívodní napájení, zkontrolujte, zda je naptí mimo rozsah, zkontrolujte, zda je klimatizaní jednotka nainstalována správn a po 3 minutách znovu zapnte napájení. Jestliže problém stále petrvává, obrate se vaši místní servisní poboku nebo na dodavatele zaízení. uživatelská píruka 6

9 Tabulka 7-1a. DEFINICE PORUCHY A OCHRANY LED 1 OPERATION LED2 TIMER LED3 DEF.FAN LED4 ALARM SVTELNÝ DIGITÁLNÍ DISPLEJ 1 2 Otáky motoru ventilátoru vnitní jednotky jsou mimo ovládání Komunikace vnitní a venkovní jednotky Kontrolní kanál je abnormální E8 E1 3 Kontrolní kanál idla teploty místnosti je abnormální E2 4 5 Teplota potrubí. Kanál kontroly idla je abnormální (T2) Teplota potrubí. Kanál kontroly idla je abnormální (T2B) E3 E4 6 Porucha pamti EEPROM E7 7 Porucha z dvodu výstrahy úrovn vody EE 8 Porucha venkovní jednotky Ed 9 Porucha komunikace dvou vnitních jednotek F3 10 Jiná porucha dvou vnitních jednotek F4 Svtlo Bliká rychlostí 2,5 Hz Bliká rychlostí 0,5 Hz Platí pouze pro klimatizaní jednotku s mniem uživatelská píruka 7

10 Tabulka 7-1b. DEFINICE PORUCHY A OCHRANY LED 1 OPERATION LED2 TIMER LED3 DEF.FAN LED4 ALARM SVTELNÝ DIGITÁLNÍ DISPLEJ 1 Kontrolní kanál idla teploty místnosti je abnormální E2 2 Kontrolní kanál idla teploty potrubí je abnormální E3 3 Kontrolní kanál idla teploty místnosti je abnormální E4 4 Porucha venkovní jednotky E6 5 Porucha teplotního idla erpadla E5 6 Porucha pamti EEPROM E7 7 Porucha z dvodu výstrahy hladiny vody E8 8 Otáky DC motoru jsou mimo ovládání Eb 9 Porucha z dvodu nízkého tlaku venkovní jednotky Ed Svtlo Bliká rychlostí 5 Hz Bliká rychlostí 1 Hz Platí jen pro klimatizace se stálou frekvencí kompresoru. Tabulka 7-2 Symptomy Píiny ešení Jednotku nelze spustit Vzduch proudí normáln, ale nedochází k chlazení. Jednotky se asto spouští nebo zastavují Nízký chladící úinek Nízký chladící úinek Výpadek napájení. Spína napájení je vypnutý. Pojistka spínae napájení mže být spálená. Baterie dálkového ovladae jsou vybité nebo jde o jiný problém s dálkovým ovladaem. Teplota je nesprávn nastavena. Období 3 minut ochrany kompresoru. Chladiva je píliš málo nebo píliš mnoho. Vzduch nebo jiný plyn v chladícím okruhu. Porucha kompresoru. Naptí je píliš vysoké nebo nízké. Systémový obvod je zablokován. Tepelný výmník venkovní a vnitní jednotky je zanesený. Vzduchový filtr je zanesený. Pívod vzduchu/výstup vzduchu vnitních/venkovních jednotek je zablokovaný. Dvee a okna jsou otevena Slunce svítí pímo na jednotku. Pílišný tepelný zdroj. Venkovní teplota je píliš vysoká. Únik chladiva nebo nedostatek chladiva. Venkovní teplota je nižší než 7 C Dvee a okna jsou úpln zavené. Únik chladiva nebo nedostatek chladiva. ekejte na obnovu napájení. Zapnte napájení. Pemístní: Vymte baterie nebo zkontrolujte ovlada. Nastavte správn teplotu. ekejte. Zkontrolujte netsnost a doplte správné množství chladiva. Vakuum a doplkové chladivo. Údržba nebo zmna kompresoru. Nainstalujte manostat. Naleznte dvody a ešení. Vyistte tepelný výmník. Vyistte vzduchový filtr. Odstrate veškeré neistoty a uvolnte proudní vzduchu. Zavete dvee a okna. Nainstalujte závsy pro odstínní slunce. Redukujte tepelný zdroj. Snižte chladící kapacitu klimatizaní jednotky (na normální úrove). Zkontrolujte netsnost a doplte správné množství chladiva. Použijte topné zaízení. Zavete dvee a okna. Zkontrolujte netsnost a doplte správné množství chladiva. uživatelská píruka 8

11 7.2 Problémy s kabelovým ovladaem a jejich píiny Ped žádostí o servis nebo opravu zkontrolujte následující body. (Viz Tabulka 7-3) Tabulka 7-3 Symptomy ešení Píiny Otáky ventilátoru nelze zmnit. Signál kabelového ovladae není penášen, i když je stisknuto tlaítko ON/OFF. Indikátor teploty se nezobrazuje. Indikace na displeji po urité dob zmizí. Indikátor TIMER ON (asova zapnut) na displeji po urité dob zmizí. Z vnitní jednotky nezní žádné zvukové tóny i když je stisknuto tlaítko ON/OFF. Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný na displeji je "AUTO" Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný na displeji je "DRY" (odvlhování) Zkontrolujte, zda je vysíla signálu kabelového ovladae správn nasmrován na pijíma infraerveného signálu na vnitní jednotce. Zkontrolujte, zda režim (MODE) indikovaný na displeji je "FAN ONLY" (jen ventilátor) Zkontrolujte, zda provoz asova byl ukonen, když je na displeji zobrazeno TIMER OFF (asova vypnut). Zkontrolujte, zda provoz asova byl zahájen, když je na displeji zobrazeno TIMER ON. Zkontrolujte, zda je vysíla signálu kabelového ovladae správn nasmrován na pijíma infraerveného signálu na vnitní jednotce, když je stisknuto tlaítko ON/OFF. Když je vybrán automatický režim, klimatizaní jednotka automaticky zmní otáky ventilátoru. Když je vybrán režim odvlhování, klimatizaní jednotka automaticky zmní otáky ventilátoru. Otáky ventilátoru mohou být vybrány bhem režim "COOL", "FAN ONLY" a "HEAT" (chlazení, jen ventilátor a topení) Napájení je vypnuto. Teplotu nelze nastavit bhem režimu ventilátoru. Provoz klimatizaní jednotky se zastaví v nastaveném ase. V nastaveném ase se klimatizaní jednotka automaticky spustí a zobrazí se odpovídající indikátor. Nasmrujte penos signálu vysílae kabelového ovladae na pijíma infraerveného signálu na vnitní jednotce a poté dvakrát stisknte tlaítko ON/OFF. uživatelská píruka 9

12 QS01LJ-018AW(A) Konstrukce a specifikace se mohou zmnit v dsledku technických vylepšení bez dalšího upozornní. Ohledn podrobností se obrate na obchodní zastoupení nebo na výrobce

13 Záruní list klimatizaní jednotky Typ klimatizace: Výrobní íslo: Datum montáže: Místo montáže: Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl montážní organizací zaškolený na obsluhu a používání klimatizaní jednotky ve smyslu tohoto návodu na obsluhu. Doplnní chladiva: typ/množství: Celková délka potrubí: Tlaková zkouška: Objem místností: Klimatizování/vytápní: Montážní organizace tímto potvrzuje, že klimatizaní jednotka byla namontovaná a spuštná do provozu na základ instalací na montáž a zapojení jednotky podle tohoto návodu a všeobecných zásad pi montáži tlakových chladicích zaízení podpis uživatele Razítko a podpis odborn zpsobilé organizace Revizní a garanní prohlídky Datum: Revizi vykonal: Zjištné závady: Datum: Revizi vykonal: Zjištné závady: Popis vykonané práce: Popis vykonané práce: Razítko a podpis oprávnné organizace Razítko a podpis oprávnné organizace Upozornní: Podmínkou pro uznání záruky je vyplnný záruní list oprávnnou montážní organizací v oboru chlazení - klimatizace

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Čtyřcestný kazetový typ Velice vám děkujeme za zakoupení naší klimatizační jednotky. Před použitím klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače:

NÁVOD K OBSLUZE FUJITSU GENERAL LIMITED PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR. Kompatibilní dálkové ovladače: Refrigerant R410A NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ TYP AB_G30LRL AB_G36LR AB_G45LR AB_G54LR Kompatibilní dálkové ovladače: AR-RAH2E (IR bezdrátový) UTB-RNNYM (po drátě, nástěnný) UTB-RSNYM (jednoduchý nástěnný)

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DĚLENÝ TYP 1-2 I 1-3 / 1-4 / 1-5 S MĚNIČEM POKOJOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DĚLENÝ TYP 1-2 I 1-3 / 1-4 / 1-5 S MĚNIČEM POKOJOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Před použitím klimatizační jednotky si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte jej pro budoucí použití. DĚLENÝ TYP 1-2 I 1-3 / 1-4 / 1-5 S MĚNIČEM POKOJOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

RRV934. Regulaní modul. Synco living

RRV934. Regulaní modul. Synco living 2 709 Synco living Regulaní modul RRV934 Regulaní modul s bezdrátovou komunikací Pedregulace teploty topné vody až pro dv skupiny místností ízení ventilaní jednotky s tí-rychlostním ventilátorem Rádiová

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství.

ú inn jší rozklad. Výkonné zachycování pyl, spór plísní a rozto. MC707VM-S, MC707VM-W 1ø220-240/220-230V 50/60Hz Kontrola p ibaleného p íslušenství. MODEL Výkonné odstranní pach jejich rychlým rozkladem Rychlý rozklad formaldehydu a dalších molekul, které stále znovu vznikají, jejich úinným rozkladem na výstupu z trsových výboj. (Trsový výboj šumí,

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Podstropní / parapetní jednotka

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Podstropní / parapetní jednotka UŽIVATELSKÝ MANUÁL Podstropní / parapetní jednotka Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se nejprve důkladně seznamte s tímto návodem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

KONZOLOVÁ KLIMATIZACE

KONZOLOVÁ KLIMATIZACE KONZOLOVÁ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA OBSAH 1. PŘEČTĚTE SI PŘED SPUŠTĚNÍM... 2 1.1 Bezpečnostní opatření... 2 1.2 Názvy součástí... 3 2. PROVOZ... 4 2.1 Provozní podmínky...

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA

POTRUBNÍ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA POTRUBNÍ KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČEŠTINA OBSAH 1. PŘEČTĚTE SI PŘED SPUŠTĚNÍM... 2 1.1 Bezpečnostní opatření... 2 1.2 Názvy součástí... 3 2. OBSLUHA... 4 2.1 Provozní podmínky...

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav chladniky k provozu i pi jejím vlastním provozu dbejte

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 20 X NO 32/08 Ped používáním Vaší mikrovlnné trouby si pette tyto pokyny a pi používání trouby je dodržujte. Pi dodržování tchto pokyn Vám bude trouba kvalitn sloužit

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

MOBILNÝ KLIMATIZANÝ PRÍSTROJ Obj..: 561 082

MOBILNÝ KLIMATIZANÝ PRÍSTROJ Obj..: 561 082 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 56 10 82 www.conrad.sk MOBILNÝ KLIMATIZANÝ PRÍSTROJ Obj..: 561 082 Úvod Vychutnejte si osvžující chlad za horkých letních dn a udlejte si píjemné

Více

1. Porty na desce plošných spojů

1. Porty na desce plošných spojů 1. Porty na desce plošných spojů Porty na desce plošných spojů Č. Obsah Napětí portu 1 CN41 Napájecí port hlavního ventilu panelu 220 V 2 CN21 Port výstupního zatížení, ohřívač klikové skříně HEAT 1 a

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4 K K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu OBSAH 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 1 2. NÁZVY ČÁSTÍ... 2 3.

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Píruka uživatele. Od roku 1954 na vaší stran... pro lepší život! www.orieme.cz

Píruka uživatele. Od roku 1954 na vaší stran... pro lepší život! www.orieme.cz Píruka uživatele Dkujeme že jste si zakoupili práv náš produkt. Po více jak 50 let buduje Orieme vztahy založené na dve. Snažíme se, aby nám naši klienti mohli dvovat a vit našim znalostem v tchto oborech:

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Návod k obsluze FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Návod k obsluze FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Návod k obsluze MODELY FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Bezpečnostní opatření... 2 Popis dílů... 5 PÉČE Péče a čištění...

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT

EN GUIDE TO INSTALLATION FR GUIDE D'UTILISATION PT EN GUIDE TO INSTALLATION DK FR GUIDE D'UTILISATION FI PT CZ Ž OBSAH CZ VATELE 1 / PRO UŽIVATELE Bezpenostní Bezpenostní údaje 84 4 edí Ochrana životního prostedí 85 4 ístroje Popis pístroje 86 TALACE 2

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SDV4-xxxEAF K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze OBSAH 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 1 2. NÁZVY ČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více