pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

2

3 Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití. Zabráníte zbytečným chybám, které by mohly vést ke snížení jeho výkonu, případně i k porušení záručních podmínek. Popis přístroje (viz obr. 1) 1. ovládací panel 2. výstupní mřížka - oscilátor 3. rukojeť 4. lamely přívodu vzduchu 5. nádrž na vodu 6. zátka (zakrývá přípojné místo hadice pro stálý odtok vody) 7. ukazatel hladiny vody v nádrži 8. hadice pro stálý odtok vody Ovládací panel (viz obr. 2) A. tlačítko zapnout / vypnout B. tlačítko Auto zapíná automatický / automatický tichý režim C. tlačítko pro nepřetržitý provoz D. tlačítko časovače E. tlačítko oscilace F. tlačítka +/- pro nastavení požadované vlhkosti LCD displej (viz obr. 3) a. rychlost ventilátoru (malá / střední / velká) b. nádrž na vodu je plná c. nepřetržité odvlhčování d. časovač e. oscilace zapnuta f. automatické odmrazování g. automatické tiché odvlhčování h. okolní teplota i. automatické odvlhčování j. okolní vlhkost 1

4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Při použití elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní pokyny, aby bylo sníženo riziko požáru, elektrického šoku nebo zranění osob: 1. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod. 2. Abyste se vyhnuli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, zapojte zařízení přímo do zásuvky. 3. Uchovávejte kabel mimo oblasti s velkým provozem. Abyste se vyhnuli nebezpečí požáru, NIKDY nepokládejte kabel pod rohože, do blízkosti radiátorů, vařičů ani topných těles. 4. NEUMÍSŤUJTE odvlhčovač do blízkosti vařičů, radiátorů ani topných těles. Umístěte odvlhčovač k vnitřní stěně v blízkosti zásuvky. Nejlepších výsledků dosáhnete se odvlhčovačem nejméně 10 cm od stěny. 5. Do otvorů NIKDY neházejte ani nevkládejte žádné předměty. 6. Zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka, pokud zařízení řádně nepracovalo, upadlo a nebo bylo jiným způsobem poškozeno. Zařízení zašlete výrobci ke kontrole, seřízení elektrických nebo mechanických částí anebo k opravě. 7. Zařízení používejte pouze k účelu dle popisu v tomto návodu. Použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, elektrický šok anebo zranění osob. Použití doplňků, které firma Holmes Products (Europe) Ltd. nedoporučuje nebo neprodává, může být nebezpečné. 8. NEPOUŽÍVEJTE venku. 9. Odvlhčovač vždy umístěte na pevný, rovný povrch. Pod odvlhčovač doporučujeme dát podložku odolnou proti vodě. NIKDY odvlhčovač nepokládejte na povrch, který by voda nebo vlhkost mohly poškodit (např. leštěná podlaha). 10. Když není odvlhčovač používán, měl by být odpojen. 11. Během provozu zařízení NIKDY nenaklánějte, nepřemisťujte ani se ho nepokoušejte vyprazdňovat. Před vyjmutím vodní nádrže nebo přemísťováním odpojte zařízení ze zásuvky. 15 minut po vypnutí zařízení nebo odpojení ze zásuvky se nepokoušejte vyjímat vodní nádrž. Mohlo by dojít k vážnému zranění. 12. K tomu, aby odvlhčovač řádně pracoval, je třeba pravidelná údržba. Viz postupy při čištění a údržbě. 13. K čištění částí odvlhčovače NIKDY nepoužívejte čisticí prostředky, benzín, čistidlo na sklo, leštěnku na nábytek, ředidlo barev ani jiná rozpouštědla. 2

5 14. NEPOKOUŠEJTE se opravovat ani seřizovat elektrické ani mechanické části. 15. Vnitřek odvlhčovače neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Servis musí provádět pouze kvalifikované osoby. 16. Výměnu poškozeného přívodního kabelu musí provádět výrobce, servisní středisko anebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaná osoba. 17. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo školení týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet a zajistit, aby si s tímto přístrojem nehrály. 18. POZOR: Aby nemohlo dojít k riziku nechtěného resetování tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být připojen ke zdroji energie prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časový spínač, ani připojen k obvodu, jenž je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie. Pamatujte, že se jedná o elektrické zařízení, kterému je při použití věnovat pozornost. JAK PRACUJE ODVLHČOVAČ Odvlhčovač nasává vlhký vzduch vstupní mřížkou na zadní straně přístroje. Prochází přes chladič, na němž vlhkost kondenzuje a zkondenzovaná voda odkapává do nádrže. Doporučená provozní teplota pro optimální výkon odvlhčovače je od 5 C do 37 C. Přístroj by měl být používán pouze v interiéru, v prostorách jako jsou obývací pokoje nebo ložnice. Nikdy nepoužívejte odvlhčovač ve venkovním prostředí. Ujistěte se, že okna a dveře v místnosti jsou uzavřeny před použitím spotřebiče. 3

6 PŘÍPRAVA K PROVOZU UPOZORNĚNÍ: Odvlhčovač musí před použitím stát alespoň dvě hodiny ve vzpřímené poloze! Z nádrže vyjměte uloženou hadici pro průběžný odtok vody. Odvlhčovač vždy umístěte na vodorovný plochu, alespoň 10 cm od stěny. Umístěte přístroj na pevnou stabilní podlahu. Je-li povrch podlahy nerovný, odvlhčovač může být nestabilní nebo se převrhnout. Také může dojít k nadměrným vibracím a hluku. Vidlici zasuňte do zásuvky. PROVOZ ODVLHČOVAČE Odvlhčování v automatickém režimu Zapojte přístroj do příslušné zásuvky. Pípne 3x. Je-li vzduchový oscilátor otevřený, se vrátí do zavřené polohy. Přístroj spusťte stiskem tlačítka Vypnout / Zapnout. Vzduchový oscilátor se otevře na maximum a přístroj začne automaticky odvlhčovat. Tlačítko Auto umožňuje výběr mezi automatickým odvlhčováním a automatickým tichým odvlhčováním. Stiskněte tlačítko Auto pro přepnutí přístroje mezi automatickým a automatickým tichým odvlhčováním. V automatickém režimu odvlhčování, bude čidlo sledovat relativní vlhkost prostředí a zapínat a vypínat přístroj podle nastavení požadované vlhkosti. V tiché režimu bude jednotka pracovat stejně jako v automatickém režimu odvlhčování, ale při nízkých otáčkách ventilátoru. Na displeji LCD bude zobrazena ikona tichého režimu. Výchozí úroveň vlhkosti je nastavena na 60% relativní vlhkost (RV). Stiskem tlačítek +/- nastavíte požadovanou vlhkost. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko Vypnout / Zapnout. Vzduchový oscilátor se zavře a přístroj přestane pracovat. 4

7 Nepřetržité odvlhčování Chcete-li nastavit přístroj na nepřetržité odvlhčování, zapněte odvlhčovač a stiskněte tlačítko nepřetržitého provozu. Přístroj bude pracovat ve vysoké rychlosti a odvlhčovat na 60% relativní vlhkosti. Při aktivaci tohoto režimu se na LCD displeji zobrazí ikona nepřetržitého odvlhčování. POZNÁMKA: Pokud změníte nastavení požadované vlhkosti pomocí tlačítek +/- v nepřetržitém provozu, přístroj se automaticky přepne do režimu automatického odvlhčování. POZNÁMKA: Není-li v provozu funkce průběžného odtoku vody (hadice) přístroj se automaticky vypne, když se nádrž naplní. Použití časovače Jakmile je přístroj zapnutý a je nastavený režim odvlhčování, můžete stisknutím tlačítka časovače nastavit dobu provozu v rozmezí od 1 do 8 hodin. Na LCD displeji se zobrazí ikona časovače a počet hodin zbývajících do vypnutí odvlhčovače. Oscilace Stiskněte tlačítko pro nastavení oscilace. Mřížka bude kmitat automaticky mezi 45 a 90 stupni. Dalším stiskem tlačítka oscilace zastavíte mřížku v aktuální poloze. Regulace vlhkosti Po zapnutí odvlhčovače se na LCD displeji zobrazí aktuální vlhkost prostředí. 1. V automatickém nebo tichém režimu nastavíte požadovanou vlhkost stisknutím tlačítek +/-. Ovládání umožňuje nastavit úroveň v 5% intervalu od 40% do 80%. 2. Pokud je senzor vlhkosti zjistí nižší aktuální vlhkost prostředí, než která je nastavena, vypne se kompresor a ventilátor začne pracovat na nízké otáčky. Pokud se zvýší vlhkost prostředí nad nastavenou úroveň, odvlhčovač se znovu zapne. 5

8 Automatické odmrazování Pokud teplota klesne na 16 C nebo nižší, bude ještě 25 minut probíhat odvlhčování. Po této době se odvlhčování vypne. Ventilátor poběží ještě 7 minut pro dokončení rozmrazovacího cyklu. POZNÁMKA: Pokud je ikona rozmrazování zobrazená na LCD displeji, kompresor je vypnutý a ventilátor běží vysokou rychlostí. Automatické vypnutí při naplnění nádrže na vodu Když je nádrž na vodu je plná, odvlhčovač 10 krát pípne (signál trvá cekem 5 vteřin). Na LCD displeji se zobrazí ikona plné nádrže a přístroj se automaticky vypne. Pro pokračování odvlhčování je třeba vyprázdnit nádrž. Po vrácení prázdně nádrže do přístroje trvá asi 3 minuty, než bude zvlhčovač pokračovat v práci. Pokud chcete nechcete čekat, odpojte odvlhčovač od elektřiny a znovu jej připojte. Ochrana proti kapající vodě Pokud není nádrž ve zvlhčovači, kondenzovaná voda neodkapává. K jejímu uvolnění dojde po vrácení nádrže do přístroje. Průběžný odtok vody Pro zvýšení uživatelského komfortu, tento odvlhčovač obsahuje hadici, kterou může kondenzovaná voda průběžně odtékat. Pro použití této funkce odstraňte krytku na zadní straně odvlhčovače a připojte hadici z PVC, která je dodána spolu s přístrojem. Druhý konec hadice dejte do vhodné nádoby, vyveďte ven mimo budovu (dost daleko od zdi) nebo do odpadního potrubí. Voda místo do nádrže bude odtékat touto hadicí. POZNÁMKA: Prosím, zkontrolujte umístění výtoku z hadice a zda hadice není zamotaná. UPOZORNĚNÍ: Aby odtok vody hadicí fungoval správně, musí být její konec níž, než je připojení hadice k odvlhčovači. POZNÁMKA: Pravidelně kontrolujte připojení hadice k odvlhčovači. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 1. Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické zásuvky. 2. Opatrně vyjměte nádrž na vodu a vyprázdněte ji. Opláchněte nádrž teplou vodou. 6

9 3. Otřete přístroj měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné čistící prostředky. 4. Opatrně oddělejte síťový filtr na zadní straně přístroje. Filtr vyčistěte pomocí vysavače nebo opláchněte studenou vodou. Před nasazením filtru zpět do odvlhčovače jej nechte důkladně vyschnout. POZNÁMKA: Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření. POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ Pokud nebudete používat svůj odvlhčovač delší dobu, uložte jej podle následujících pokynů: 1. Vypněte odvlhčovač a odpojte jej od elektrické zásuvky. 2. Důkladně vyčistěte a vysušte odvlhčovač, podle pokynů pro čištění. 3. Před uložením se ujistěte, že všechny díly jsou suché. Neukládejte přístroj s vodou, v nádrži. 4. Skladujte ve svislé poloze na chladném a suchém místě. ŘEŠENÍ ZÁVAD Porucha kompresoru V případě, že kompresor začne selhávat v průběhu odvlhčování, automaticky se vypne. Po 3 minutách se restartuje. Pokud chcete restartovat zařízení bez čekání po dobu 3 minut, odpojte jej od elektrické zásuvky a znovu jej připojte znovu. Ochrana před extrémně nízkou nebo vysokou teplotou Pokud senzor pokojové teploty zjistí teplotu pod 0 C nebo nad 40 C, odvlhčovač se automaticky vypne. Ozve se signál 3 dlouhé pípnutí následované 2 krátkými pípnutími. Chcete-li restartovat přístroj musíte jej odpojit od elektrické sítě a znovu připojit. Porucha čidla vlhkosti a teploty Pokud čidlo nefunguje správně, přístroj nebude pracovat a na displeji se zobrazí písmena "EO". Zkuste problém vyřešit vypnutím a zapnutím odvlhčovače. 7

10 Cyklické zapínání a vypínání odvlhčovače Je to normální pracovní režim při nastaveném automatickém odvlhčování. Regulátor vlhkosti tím udržuje nastavenou úroveň vlhkosti. Chcete-li spustit průběžné odvlhčování, vyberte nepřetržitý režim (viz návod k obsluze). Z výstupní mřížky proudí teplý vzduch To je normální jev při provozu kompresoru. TECHNICKÉ ÚDAJE Objem nádrže 4.5 l Výkon při teplotě 30 C a 80% RV Až 20l vody za 24 hodin Vzduchový výkon ventilátoru 165 m 3 /h Rychlosti ventilátoru 3 Rozměry: š x v x h 366 x 590 x 330 mm Hmotnost (bez vody) 13,1 kg Provozní napětí 230 V/50 Hz Příkon Max. 360 W Provozní teplota 5-37 C Hlučnost Max. 48 db(a) Chladící médium R134a (160g) ZÁRUKA Doklad o koupi přístroje pečlivě uschovejte. Je potřeba při reklamaci v rámci této záruky. Tento výrobek podléhá 2 leté záruční době od data zakoupení, jak je uvedeno dále v dokumentu. Pokud během záruční doby dojde k nepravděpodobné situaci, že přístroj přestane fungovat kvůli konstrukční či výrobní závadě, dopravte ho do prodejny, kde jste jej zakoupili, včetně dokladu o koupi a záručního 8

11 listu. Práva a výhody v rámci této záruky doplňují vaše zákonná práva, která nejsou touto zárukou dotčena. Pouze Holmes Products (Europe) Ltd. (dále jen Holmes ) má právo měnit tyto podmínky. Holmes se během záruční doby zavazuje k bezúplatné opravě či náhradě přístroje nebo jakékoli součásti, která řádně nefunguje, za těchto podmínek: na daný problém neprodleně upozorníte příslušnou prodejnu nebo Holmes, a na zařízení nebyly provedeny žádné změny, zařízení nebylo poškozeno ani používáno nesprávným způsobem nebo opraveno osobou, která nemá oprávnění Holmes. Tato záruka se nevztahuje na závady, k nimž dojde nesprávným užitím, poškozením, zneužitím, zavedením nesprávného napětí, vyšší mocí či událostmi, nad nimiž Holmes nemá kontrolu, opravou či úpravou někoho jiného než osoby, která má oprávnění Holmes, nebo kvůli jiným postupům než jsou popsány v návodu k obsluze. Tato záruka se navíc nevztahuje na běžné opotřebení včetně ale bez omezení jen na ně menších barevných změn a poškrábaní povrchu. Práva v rámci této záruky se týkají pouze osoby, která zařízení původně zakoupila, a nelze je rozšířit na komerční ani komunální využití. Pokud se na vaše zařízení vztahuje záruka specifická pro konkrétní stát nebo pokud byl k zařízení přiložen záruční list, najdete další informace v podmínkách dané záruky nebo je získáte od místního autorizovaného prodejce. Označení znamená, že by tento výrobek neměl být na území EU odstraněn s ostatním domácím odpadem. Abyste zabránili negativnímu vlivu na životní prostředí nebo poškození lidského zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, nechte provést recyklaci, a podpořte tak opětné použití materiálních zdrojů. Pokud chcete vrátit použitý přístroj, využijte prosím systému pro vrácení a odvoz nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste produkt zakoupili. Vezme tento výrobek zpět a nechá jej ekologicky recyklovat. Holmes Products (Europe) Limited 1 Francis Grove London SW19 4DT, UK 9

12 Linka pomoci a servis (záruční i pozáruční) a objednávky náhradních dílů a příslušenství: Tel Řídící systémy, spol. s r. o. Ještědská 90/117a Liberec /

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze

Chladnička WSN 1212. Návod k obsluze Chladnička WSN 1212 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

LE 16 LE 25. Luftentfeuchter Bedienung und Installation 2. Odvlhčovač vzduchu Obsluha a instalace 13

LE 16 LE 25. Luftentfeuchter Bedienung und Installation 2. Odvlhčovač vzduchu Obsluha a instalace 13 LE 6 LE 25 Luftentfeuchter Bedienung und Installation 2 Odvlhčovač vzduchu Obsluha a instalace 3 Obsah - Obsluha. Obecné pokyny... 3 2. Bezpečnost... 3 3. Popis přístroje... 4 4. Přeprava... 5 5. Místo

Více

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG Nástìnná klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: LS-C076_Series LS-H076_Series LS-C096_Series LS-H096_Series LS-C6_Series LS-H6_Series LS-C86_Series

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU Spotřebič, který jste zakoupili, je vinný sklípek (neboli chladnička na víno), určený výhradně k uchování vína. Chcete-li ho využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET NÁVOD K POUŽITÍ AIRCONDITIONER CLIMATISEUR KLIMAANLAGE AIRCONDITIONER ACONDICIONADOR DO-324A PRODUCT OF ZÁRUKA Pro záruku začínající dnem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

TOM. Návod k použití

TOM. Návod k použití TOM Návod k použití TOM Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný čistič a zvlhčovač vzduchu "Tom", jenž vám přinese plno radostí a který vám zlepší vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

OSKAR. Návod k použití

OSKAR. Návod k použití OSKAR Návod k použití OSKAR Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný zvlhčovač vzduchu Oskar. Díky němu již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

JASMINE. Návod k použití

JASMINE. Návod k použití JASMINE Návod k použití JASMINE Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný aroma difuzér "Jasmine", jenž vám přinese plno radosti, a který vám zlepší vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

VIKTOR. Návod k použití

VIKTOR. Návod k použití VIKTOR Návod k použití VIKTOR Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný čistič vzduchu "Viktor", jenž vám přinese plno radostí, a který vám zlepší vnitřní ovzduší. Stejně jako u všech domácích elektrických

Více

BCB 312 AI BCB 312 AAI

BCB 312 AI BCB 312 AAI BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky

Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky Návod pro instalaci a provoz kanálové klimatizační jednotky OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 4 NÁZEV A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ 5 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví

BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWC300SS 30 cm vestavná vinotéka na 18 lahví POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4

1. Bezpečnostní opatření...3. 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 CZ Vinotéka 1 CZ Obsah Str. 1. Bezpečnostní opatření...3 2. Nastavení/Připojení ke zdroji energie/vnitřní osvětlení/vypnutí a zapnutí zařízení...4 3. Nastavení teploty/kompenzace nízké teploty/akustický

Více