1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]"

Transkript

1 True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie, hvězdářství particularly [p :tikjul li] zvláště, zejména pierce [pi s] propíchnout brand [brćnd] obchodní značka toothpaste [tu:θpeist] zubní pasta unemployment nezaměstnanost [anim ploim nt] crime [kraim] zločin inflation [in fleišn] inflace drug [drag] droga abuse [ bju:z] zneužívat; zneužívání corruption [k rapšn] korupce, úplatnost poverty [pov ti] chudoba, nouze, bída welfare [welfe ] prosperita, blaho, prospěch issue [išu:] sporná otázka, problém concern [k n s :n] záležitost, věc; týkat se be concerned mít zájem; [bi: k n s :nd] být znepokojen increasingly [in kri:sińli] stále více, stoupající měrou aware of [ ve ] vědom si čeho; informovaný distinguish [dis tińgwiš] odlišit, rozlišovat; comprehensive [k mpri hensiv] survey [s :vei] conduct [kondakt] citizen [sitizn] charakterizovat komplexní, obsažný, vyčerpávající přehled provést, provádět občan, státní příslušník consumer [k n sju:m ] spotřebitel, zákazník, konzument range [reindž] řada topic [topik] téma, námět, předmět hovoru slightly [slaitli] nepatrně priority [prai r ti] priorita; důležitá věc fundamentalism fundamentalizmus [,fand ment lizm] select [si lekt] vybrat, zvolit emphasis [emf sis] on důraz na insufficient [,ins fišnt] nedostatečný environment okolí, prostředí [in vai r nm nt] growth [gr uθ] růst, vzrůst due [dju:] to zaviněný, způsobený čím plumbing facility celkový stav [plamiń f sil ti] vodovodního vedení rank [rćńk] řadit (se) rise [raiz] vstávat dawn [do:n] svítání, úsvit astonishingly překvapivě [ stonišińli] despite [dis pait] přes, navzdory nap [nćp] zdřímnutí alleged [ ledžd] domnělý, údajný contrary [kontr ri] to proti čemu expectation očekávání [,ekspek teišn] raise [reis] zvednout, zvýšit voice [vois] hlas spare time [spe ] volný čas be interested in zajímat se o related to příbuzný s by far zdaleka in addition to vedle, kromě

2 True to Life Upper-Intermediate Strana 2 Důležité vazby a fráze - 1. lekce What have we got in common? Co máme společného? both of us my oba neither of us [naiđ ] ani jeden z nás neither... nor... ani... ani... the former eastern bloc bývalý východní blok take a nap zdřímnout si 2. lekce sleep off [sli:p of] zaspat něco, zbavit se spánkem čeho suffer [saf ] from trpět, vytrpět; snášet insomnia [in somni ] nespavost jump [džamp] (vy)skočit yawn [jo:n] zívat oversleep [, uv sli:p] zaspat nightmare [naitme ] noční můra sleepwalk [ sli:p,wo:k] náměsíčnost snore [sno: ] chrápat go off rozeznít se, zaznít restless [restl s] neklidný, nepokojný drowsy [drauzi] ospalý quiz [kwiz] kviz aim [eim] usilovat, snažit se cut down [kat daun] snížit, redukovat, omezit avoid [ void] vyhnout se, vyvarovat se occur [ k :] vyskytovat se; přihodit se, stát se suffocation [,saf keišn] (u)dušení blanket [blćńkit] přikrývka, deka spicy [spaisi] kořeněný, pikantní nevertheless [,nev đ les] whereas [we r ćz] stocking [stokiń] pickle [pikl] human [hju:m n] brain [brein] cushion [kušn] manuskript [mćnjuskript] venue [venju:] apparently [ pćr ntli] spectator [spek teit ] possession [p zešn] rosary [r uz ri] handcrank [hćndkrćńk] property [prop ti] celebrity [si lebriti] thought [θo:t] enact [i nćkt] sober [s ub ] enthuse [in θju:z] still life přesto, nicméně zatímco, kdežto punčocha naložit (okurky) lidský mozek polštář rukopis místo zřejmě, zjevně; zdánlivě divák vlastnictví, majetek růženec ruční klika vlastnictví, majetek osobnost myšlenka hrát (roli) střízlivý horovat, rozplývat se nadšením zátiší (obraz) Důležité vazby a fráze - 2. lekce be asleep [ sli:p] fall asleep set the alarm clock The alarm does off. count sheep sleep like a log spát usnout nařídit budík Budík zvoní. počítat ovečky spát jako poleno, špalek

3 True to Life Upper-Intermediate Strana 3 have a day off sleeping pills have a lie-in mít den volna tablety na spaní přiležet si, přispat si 3. lekce behave [bi heiv] chovat se threaten [θretn] hrozit, vyhrožovat warn [wo:n] varovat; upozornit ignore [ig no:] ignorovat, nevšímat si protect [pr tekt] from chránit před stick up [stik ap] for a p. zastat se koho intervene [,int vi:n] zasáhnout, zakročit interfere [,int fi ] in zasahovat do interrupt [,int rapt] přerušit aware [ we ] of vědom si čeho damage [dćmidž] škoda support [s po:t] podpořit, podporovat defend [di fend] bránit, obhajovat attack [ tćk] útok; zaútočit, napadnout criticism [kritisizm] kritika argument [a:gjum nt] hádka, spor, pře; argument stare [ste ] zírat, upřeně hledět insistent [in sist nt] naléhavý reluctance [ri lakt ns] nechuť, neochota; odpor fairly [fe li] docela; dosti shoulder [š uld ] rameno comment [koment] on komentovat co, poznamenat; komentář carriage [kćridž] vůz, osobní železniční vůz response [ri spons] odpověď; reakce hospitality [hospi tćliti] pohostinnost condolence kondolence, projev [k n d ul ns] soustrasti apology [ pol dži] omluva auntie [a:nti] tetička generous [džen res] velkorysý, štědrý convenient vhodný, vyhovující, [k n vi:nj nt] příhodný crazy [kreizi] bláznivý, šílený, potřeštěný success [s k ses] úspěch, zdar put up [put ap] ubytovat fruitful [fru:tful] plodný, úspěšný proceed [pr si:d] to pokračovat; přejít, přikročit k čemu stage [steidž] fáze, stadium, etapa projekt [prodžekt] projekt delay [dilei] zpoždění, odklad particularly [p tikjul li] zvláště, zejména appreciate [ pri:šieit] ocenit, vážit si, uznávat delight [di lait] potěšit, mít potěšení, radost embarrass [im bćr s] uvést do rozpaků Důležité vazby a fráze - 3. lekce It is not your business. To není Tvoje / Vaše záležitost. pay attention [ tenšn] dávat pozor, věnovat pozornost for ages dlouho Please give my regards to... Prosím, pozdravuj ode mě... I look forward to seeing you. Těším se, až Vás uvidím. I m writing to thank you for... Píši Ti, abych Ti poděkoval za...

4 True to Life Upper-Intermediate Strana 4 4. lekce message [mesidž] vzkaz, zpráva misunderstand neporozumět, [,misand stćnd] nepochopit catch [kćč] slyšet, rozumět grasp [gra:sp] pochopit, porozumět misinterpret nesprávně [,misin t :prit] interpretovat, mylně vykládat, špatně rozumět misleading [,mis li:diń] klamný, zavádějící speak up [spi:k ap] mluvit nahlas incomprehensible nepochopitelný [,inkompri hens bl] incoherent nesouvislý [,ink uhi rent] faint [feint] slabý, nejasný, chabý idea [ai di ] ponětí, představa unintelligible nesrozumitelný [,anin telidž bl] mishear [,mis hi ] špatně slyšet, špatně rozumět properly [prop li] pořádně; v pravém smyslu apart from [ pa:t from] nehledě na, kromě involve [in volv] in zaplést do breakdown [breikdaun] zhroucení unrequited neopětovaný [,anri kwaitid] charakter [kćrikt ] postava; charakter convey [k n vei] vyjádřit; sdělit, oznámit run over [ran uv ] srazit, přejet autem concede [k n si:d] povolit, přiznat fold [f uld] insure [in šu ] voluble [voljubl] childlike [čaildlaik] mood [mu:d] skyscraper [ skai,skreip ] strangle [strćńgl] occasion [ keižn] dispatch [di spćč] lodging [lodžiń] prone [pr un] to exaggeration [ig,zćdž reišn] deceitful [di si:tful] sensitive [sensitiv] hypocritical [,hip u kritikl] unpredictable [,anpri dikt bl] sincere [sin si ] naive [na: i:v] fickle [fikl] trust [trast] innocence [in s ns] behaviour [bi heivj ] unreliable [anri lai bl] violent [vai l nt] passionate [pćš nit] obejmout, sevřít do náruče pojistit, ujistit výřečný, užvaněný dětsky prostý; upřímný nálada mrakodrap uškrtit, zardousit příležitost odeslat; poselství, depeše podnájem, nocleh náchylný, mající sklon k přehánění, nadsázka nepoctivý, klamný citlivý; vnímavý pokrytecký nepředvídatelný upřímný naivní, pošetilý vrtkavý, nestálý důvěra; důvěřovat nevinnost chování nespolehlivý, nejistý prudký, násilnický vášnivý Důležité vazby a fráze - 4. lekce What on earth do you mean? not have a clue [klu:] He must have got the wrong end of the stick. everyone burst out laughing Co u všech všudy myslíte? nemít ponětí, tušení Pochopil to úplně špatně. každý propukl v smích, každý se rozesmál

5 True to Life Upper-Intermediate Strana 5 5. lekce premises [premisiz] pl. budova, pozemek s budovami outskirts [autsk :ts] pl. kraj města, periferie surroundings pl. okolí [s raundińz] facilities [f silitiz] pl. zařízení, celkové vybavení refreshments pl. občerstvení [ri frešm nts] headquarters ústředí, centrála [,hed kwo:t z] noun [naun] podstatné jméno council [kaunsl] rada progress [pr ugres] pokrok, vývoj court [ko:t] soudní dvůr guilty [gilti] vinný elect [i lekt] (z)volit govern [gav n] řídit, ovládat stát, panovat compound [kompaund] složené slovo, složenina estate [i steit] majetek, nemovitosti pedestrian [pi destri n] chodec access [ćkses] přístup wheelchair [wi:lče ] invalidní křeslo casualty [kćžu lti] oběť, zraněný, mrtvý pavement [peivm nt] dlažba, chodník prison [prizn] vězení disabled [dis eibld] invalida public lavatory veřejný záchod, [pablik l v t ri] toaleta loo [lu:] záchod blind [blaind] slepý stable [steibl] stáj, chlév mill [mil] mlýn brick [brik] cihla tile [tail] dlaždice, kachlík mock [mok] nepravý, falešný roof [ru:f] střecha skylight [skailait] vikýř, světlík convert [k n v :t] přeměnit, přestavět, upravit odd [od] zvláštní, podivný, výstřední divorce [di vo:s] rozvod, rozvést unique [ju: ni:k] jedinečný intact [in tćkt] nedotčený, neporušený cubicle [kju:bikl] kabina washbasin [ woš,beisn] umyvadlo fairground [fe graund] výstaviště, zábavní park ferry [feri] pramice, přívoz, trajekt tremendously strašně [tri mend sli] frontage [frantidž] průčelí slate [sleit] břidlice scrawl [skro:l] (na)čmárat, (na)škrábat get rid of zbavit se čeho opaque [ u peik] neprůhledný attendant [ tend nt] hlídač share [še ] dělit se, podílet se Důležité vazby a fráze - 5. lekce industrial estate youth hostel pedestrian precinct public convenience/toilet lost-property office estate agent taxi rank law court průmyslová zástavba ubytovna pro mládež pěší zóna veřejné záchodky oddělení ztrát a nálezů pozemkový makléř stanoviště taxi soud (budova, místnost)

6 True to Life Upper-Intermediate Strana 6 6. lekce annoy [ noi] obtěžovat, znepokojovat tip [tip] spropitné, dát spropitné stuff [staf] věc, věci confirm [k n f :m] potvrdit arrange [ reindž] for zařídit co acquaint [ kweint] with seznámit s hesitate [heziteit] rozpakovat se, váhat give up nechat něčeho, vzdát se calm down uklidnit pick up sehnat,shromáždit, dát dohromady see off vyprovodit, rozloučit se throw someone out vyhodit někoho from somewhere odněkud get/be out of control vymknout se z ruky sort out vyřešit, např. problémy show round provést, ukázat pamětihodnosti get/have time off dostat/mít volno tell off vyhubovat introductory úvodní [,intr dakt ri] split [split] roztříštit mediate [mi:dieit] sjednat, smířit, urovnat release [ri li:s] propustit, uvolnit press [pres] tisknout charge [ča:dž] závazek; výlohy, poplatek surround [s raund] obklopit hooligan [hu:lig n] chuligán refuse [ri fju:z] odmítnout disappoint [,dis point] zklamat scream [skri:m] ječet, vřískat staff [sta:f] personál, zaměstnanci regret [ri gret] lítost; litovat Důležité vazby a fráze - 6. lekce be responsible for Thank goodness the first day is over. být odpovědný za První den je bohudík za námi. 7. lekce masterpiece [ma:st pi:s] pale [peil] beige [beiž] marble [ma:bl] lace [leis] barmaid [ba:meid] elbow [elb u] rest [rest] row [r u] decor [deiko:] entertain [ent tein] provide [pr vaid] mistrovské dílo, mistrovský kus světlý, bledý béžový mramor krajka barmanka loket opřít (se), odpočívat řada dekorace, výzdoba (po)bavit poskytnout, zajistit entertainment [ent teinm nt] reflection [ri flekšn] canvas [kćnv s] drudgery [dradž ri] conscious [konš s] contain [k n tein] rub [rab] appear [ pi ] striking [straikiń] divide [di vaid] dye [dai] zábava úvahy, vzpomínky, přemítání malířské plátno dřina vědomý obsahovat drbat objevit se nápadný, zvláštní (roz)dělit, oddělit barva, barvit

7 True to Life Upper-Intermediate Strana 7 beautician [bju: tiš n] referee [,ref ri:] embarrassment [im bćr sm nt] concern [k n s :n] caution [ko:šn] tartan [ta:t n] suede [sweid] plain [plein] corduroy [ko:d roi] kosmetik, kosmetička rozhodčí rozpaky starost, znepokojení, zájem výstraha, varování tartan jemná hlazená kůže jasný manšestr scruffy [skrafi] stylish [stailiš] checked [čekt] spotted [spotid] mauve [m uv] fashionable [fćšn bl] fur [f :] revolting [ri v ultiń] bright [brait] go with ubohý, otrhaný; špinavý stylový, moderní, elegantní kostkovaný tečkovaný světle fialový, lila módní, elegantní kožešina odpudivý, hnusný, odporný, nechutný jasný, světlý hodit se Důležité vazby a fráze - 7. lekce background / foreground in the top/bottom left-hand corner on the right-hand side in the middle of the painting opera glasses colour blind pedestrian crossing nothing to declare at customs That really suits you. Vice versa [,vaisi v :s ] pozadí / popředí v horním/dolním levém rohu na pravé straně uprostřed obrazu divadelní kukátko barvoslepý přechod pro chodce nic k proclení na celnici To ti opravdu sluší. (a) naopak, (a) obráceně 8. lekce scandal [skćndl] current [kar nt] accuse [ kju:z] of bribe [braib] reveale [ri vi:l] award [ vo:d] major [meidž ] convict [k n vikt] of offence [ fens] charge [ča:dž] ostuda, skandál současný, nynější (ob)vinit, obžalovat z úplatek, podplácet, uplácet odhalit, ukázat; prozradit udělit velký, důležitější, významnější usvědčit, odsoudit, uznat vinným z přestupek obvinění, obvinit speed [spi:d] uhánět, jet rychle; rychlost fine [fain] pokuta, pokutovat bribery [braib ri] úplatkářství blackmail [blćkmeil] vydírat; vydírání shoplifting [ šop,liftiń] drobná krádež v obchodě burglary [b :gl ri] vloupání, krádež vloupáním fraud [fro:d] podvod; podvodník tax evasion daňový únik [tćks i veižn] GP [,dži: pi:] = praktický lékař general practitioner broad [bro:d] široký cross-section průřez

8 True to Life Upper-Intermediate Strana 8 [,kros- sekšn] link [lińk] spojit eloquent [el kw nt] výmluvný euthanasia euthanasie [,ju:θ neizj ] involve [in volv] in zaplést do investigation vyšetřování [in,v sti geišn] mysterious [mi sti ri s] záhadný, tajemný firm [f :m] pevný evidence [evid ns] důkaz; svědectví discover [di skav ] objevit, vypátrat solicitor [s lisit ] právní zástupce legalising [li:g laiziń] legalizace minor [main ] menší, méně důležitý, druhořadý campaigner bojovník [kćm pein ] facility [f sil ti] výhoda, snadnost bring up [briń ap] vychovat, vychovávat charity [čćriti] charita, dobročinná instituce shoot [šu:t] střílet wound [wu:nd] zranit; rána, zranění escape [i skeip] uprchnout, uniknout break-up [breik ap] rozchod enemy [en mi] nepřítel gain [gein] získat, dosáhnout grant [gra:nt] podpora, dotace, grant subsidy [sabsidi] podpora preserve [pri z :v] zachovat, uchránit, zachránit appearance [ pi r ns] vzhled leader [li:d ] vůdce controversial sporný, [,kontr v :šl] diskutabilní, kontroverzní vital [vaitl] živý, temperamentní global [gl ubl] celosvětový, komplexní trade union odbory [,treid ju:nj n] Důležité vazby a fráze - 8. lekce election is due within six months volby mají být za 6 měsíců, během 6 měsíců be respected by být respektovám kým run a organisation vést organizaci well-known známý I d be willing to vote for... Byl bych ochoten volit... I d be reluctant/unwilling to vote for... Zdráhal bych se / Nebyl bych ochoten volit... electoral promisses předvolební sliby e. g. [,i: dži:] = exempli gratia lat. například 9. lekce tool [tu:l] rule [ru:l] servant [s :v nt] salami [s la:mi] curse [k :s] schedule [šedju:l] nástroj pravidlo, předpis sluha, služka salám kletba, prokletí plán, program lecture [lekč ] circumstance [s :k mst ns] commit [k mit] survey [s :vei] přednáška okolnost zavázat se prohlídka; hodnocení

9 True to Life Upper-Intermediate Strana 9 limbo [limb u] místo zapomnění painstacking snaživý, pilný [ peinz,teikiń] essential [i senšl] podstatný, nezbytný effort [ef t] úsilí, námaha; pokus spot [spot] vystopovat halt [ho:lt] zastávka; zastavit (se) daunt [do:nt] zastrašit, polekat dispirit [dispirit] vzít radost n. odvahu, sklíčit, deprimovat tackle [tćkl] pustit se do čeho, chopit se čeho gradually [grćdju li] postupně, pozvolna manageable zvládnutelný [mćnidž bl] end up [end ap] skončit kde, jak fail [feil] selhat, neuspět assertiveness [ s :tivnis] aside [ said] put off [put of] pointless [pointlis] revisite [ri: vizit] carry out [kćri aut] basket [ba:skit] event [i vent] face [feis] timetable [ taim,teibl] overtime [ uv taim] previous [pri:vj s] employer [im ploi ] nowadays [nau deiz] asertivita stranou odkládat marný, prázdný, bezúčelný znovu navštívit vykonat, splnit, provést koš(ík) událost, případ, akce čelit, být postaven před problém rozvrh hodin, jízdní řád přesčas předešlý, předchozí zaměstnavatel v nynější době, dnes Důležité vazby a fráze - 9. lekce as well as in advance [in d va:ns] slice by slice get into the habit of It s a waste of time. according to Deal with it straight away. in the meantime in time on time Time is up. from time to time stejně jako napřed, předem po částech, po kouskách navyknout si To je ztráta času. podle, v souladu s Vypořádej se s tím rovnou. mezitím, zatím včas přesně (na čas) Čas vypršel. čas od času 10. lekce guess [ges] unfortunately [an fo:čn tli] surprisingly [s praizińli] hádat, odhadovat, tušit naneštěstí, bohužel překvapivě naturally [nćčr li] luckily [lakili] obviously [obvi sli] work out plot [plot] draft [dra:ft] přirozeně naštěstí zřejmě, zjevně vypracovat; vyřešit zápletka koncept, náčrt

10 True to Life Upper-Intermediate Strana 10 send off [send of] come up with make up one s mind feedback [fi:dbćk] go over think up guideline [gaidlain] saleable [seil bl] set about allow [ lau] jealousy [džel si] loyalty [loi lti] greed [gri:d] generosity [džen rositi] infidelity [infi del ti] equally [i:kw li] odeslat držet krok s rozhodnout se zpětná vazba projít, probrat vymyslet direktiva, hlavní linie, směrnice dobře prodejný, jdoucí na odbyt rozšířit pověst dovolit, poskytnout žárlivost věrnost, oddanost chamtivost, lakota, hrabivost velkomyslnost, štědrost nevěra stejně, stejnou měrou, rovným dílem resolve [ri zolv] (vy)řešit force [fo:s] přinutit, přimět; síla, vliv, tlak hero [hi r u] hrdina heroine [her uin] hrdinka stream [stri:m] proudit, plynout jealous [džel s] of žárlivý na damn [dćm] zatraceně, proklatě throw [θr u] hodit, házet salmon [sćlm n] losos waste bin [weist bin] koš na odpadky command [k ma:nd] ovládat create [kri eit] vytvořit, vyvolat, způsobit satisfactory uspokojivý [,sćtis fćkt ri] factual [fćkču l] faktický, reálný overcome [ uv kam] překonat, přemoci react [ri ćkt] reagovat bonus [b un s] prémie postscript [p ustskript] dovětek Důležité vazby a fráze lekce great deal of the simpler the theme, the better and so forth [fo:θ] chronological sequence [,kron lodžikl si:kw ns] to be about to hodně, mnoho čím jednodušší téma, tím lepší a tak dále časová posloupnost, chronologický sled právě se chystat 11. lekce destroy [distroi] (z)ničit prawn [pro:n] garnát rare [re ] vzácný, výjimečný pastry [peistri] sladké pečivo, cukrářské zboží raspberry [ra:zb ri] malina lettuce [letis] hlávkový salát pie [pai] koláč ingredient [in gri:di nt] přísada bean [bi:n] fazole courgette [,ko žet] cukína broccoli [brok li] brokolice aubergine [ ub ži:n] celery [sel ri] onion [anj n] spinach [spinidž] slice [slais] grate [greit] carve [ka:v] simmer [sim ] baklažán, lilek celer cibule špenát rozřezat, krájet na tenké kousky strouhat krájet, porcovat maso zvolna (se) vařit, slabě vřít

11 True to Life Upper-Intermediate Strana 11 peel [pi:l] chop [čop] pinch [pinč] drop [drop] spoonful [spu:nful] squeeze [skwi:z] source [so:s] fatten [fćt n] carbohydrate [,ka:b u haidreit] caffeine [cćfi:n] tough [taf] tasty [teisti] fizzy [fizi] lean [li:n] dish [diš] diet [dai t] seafood [si:fu:d] stuff [staf] fried [fraid] garlic [ga:lik] disgusting [dis gastiń] rough [raf] get over (o)loupat, sloupnout sekat špetka kapka plná lžíce čeho vymačkat; stisknutí zdroj, pramen (vy)krmit karbohydrát, uhlovodan kofein tuhý, tvrdý chutný šumivý libový jídlo; chod dieta mořské ryby, měkkýši a korýši nadít smažený česnek odporný, hnusný, nechutný drsný zotavit se head [hed] směřovat deteriorate [di ti ri reit] zhoršit (se), zkazit(se) greasy [gri:zi] mastný tasteless [teistles] bez chuti rubbery [rab ri] gumový starve [sta:v] hladovět amount [ maunt] množství wise [waiz] moudrý, rozumný trout [traut] pstruh starter [sta:t ] předkrm, první chod pancake [pćnkeik] palačinka, omeleta, lívanec leek [li:k] pórek mussel [masl] škeble herb [h :b] bylina pheasant [feznt] bažant huge [hju:dž] ohromný crisp [krisp] křehký, křupavý cod [kod] treska unobtrusive nevtíravý [an b tru:siv] reasonable [ri:zn bl] rozumný; přiměřený Důležité vazby a fráze lekce fast food bottled water / tap water main course mashed potatoes rychlé občerstvení lahvová voda / voda z vodovodu hlavní chod bramborová kaše 12. lekce mantelpiece [mćntlpi:s] krbová římsa pick up [pik ap] zvednout slip [slip] zasunout, vsunout bend down [bend] ohnout, sehnout duster [dast ] prachovka descend [di send] sestoupit striped [straipt] pruhovaný, proužkovaný nag [nćg] otravovat, rýpat reassure [,ri: šu ] uklidnit, ujistit suspicious [s spiš s] irritable [irit bl] nosy [n uzi] dress up [dres ap] accent [ćksent] bowl [b ul] parsley [pa:sli] podezíravý, nedůvěřivý podrážděný, popudlivý, nedůtklivý slídivý přestrojit se přízvuk mísa petržel

12 True to Life Upper-Intermediate Strana 12 basil [b zl] distinctive [di stińktiv] dialect [dai lekt] vary [ve ri] impersonate [im p :s neit] bazalka výrazný, typický nářečí, dialekt lišit se napodobit mannerism [mćn riz m] coach [k uč] manýra trenér, soukromý učitel Důležité vazby a fráze lekce theatrical interlude get on someone s nerves posh/educated/working class dialect mother tongue strong/slight accent přestávka při divadelním představení jít komu na nervy dialekt bohatých/vzdělanců/dělnické třídy mateřština silný/nepatrný přízvuk 13. lekce fair [fe ] retire [ri tai ] resign [ri zain] dismiss [dis mis] employ [im ploi] take on promote [pr m ut] lay off [lei of] entitle [in taitl] to compulsory [k m pals ri] voluntary [vol nt ri] questionnaire [kwesč ne ] attitude [ćtitju:d] to length [leńθ] smart [sma:t] dreary [dri ri] daring [de riń] conservative [k n s :v tiv] showy [š ui] adventurous [ d venč r s] inoffensive [,in fensiv] fault [fo:lt] poctivý, čestný odejít do důchodu odstoupit, vzdát se, rezignovat propustit z práce zaměstnat, zaměstnávat přijmout povýšit vysadit dělníka dočasně z práce opravňovat k povinný dobrovolný dotazník postoj k délka hezký, elegantní ponurý, chmurný odvážný, smělý konzervativní, umírněný nápadný, okázalý dobrodružný pokojný,nesvárlivý, neagresivní chyba, vada enthusiastic nadšený [in,θju:zi ćstik] designer [di zain ] návrhář carry off zvládnout outgoing [aut,g uiń] otevřený, společenský statement [steitment] vyjádření, rozhodnutí rule out vyloučit tricky [triki] podvodný,klamavý, choulostivý, ožehavý broadminded tolerantní, [,bro:d maindid] velkorysý shiny [šaini] lesklý, zářivý judgement [džadžm nt] úsudek, názor, mínění outfit [autfit] vhodné šaty, vhodný oblek neat [ni:t] vkusný, upravený, pohledný coordinate sladit [k u o:dineit] benefit [benifit] prospěch, užitek executive [ig zekjutiv] výkonný, aktivní headmaster ředitel školy [,hed ma:st ] heel [hi:l] podpatek frankly [frćńkli] upřímně, otevřeně

13 True to Life Upper-Intermediate Strana 13 ladder [lćd ] puštěné oko na punčoše snag [snćg] překážka, háček, zádrhel virtue [v :tju:] přednost cry out vykřikovat overdress [, uv dres] fintit se, parádit se (přehnaně) swoon [swu:n] omdlít tight [tait] pevný, těsný frown [fraun] mračit se, nevlídně hledět establishment zřízení, instituce [i stćblišm nt] wipe [waip] utřít, očistit inappropriate nevhodný [,in pr upriit] the bereaved [bi ri:vd] pozůstalí fussy [fasi] vybraný, choulostivý dull [dal] mdlý, bezvýrazný, nudný Důležité vazby a fráze lekce go on strike get the sack be made reduntant [ri dant nt] apply [ plai] for a job maternity/paternity leave give a person benefit of the doubt armed forces emergency service [i m :dž nsi] jít do stávky dostat výpověď zůstat bez práce žádat o zaměstnání mateřská/otcovská dovolená v případě pochybnosti uznat nevinným, osvobodit pro nedostatek důkazů branná moc záchranná služba 14. lekce clumsy [klamzi] absent-minded [,ćbs nt maindid] awkward [o:kw d] handle [hćndl] smash [smćš] trip [trip] creep [kri:p] path [pa:θ] mislay [,mis lei] spill [spil] nemotorný, neohrabaný, nešikovný roztržitý nemotorný, neohrabaný, nešikovný držet v ruce, manipulovat, zacházet rozbít (se), roztříštit (se) klopýtnout, zakopnout lézt, plazit se pěšina, cest(ičk)a založit někam rozlít, vylít (se) leap [li:p] gate [geit] bump [bamp] bruise [bru:z] gas [gćs] vanish [vćniš] turn up scratch [skrćč] rip [rip] prey [prei] claim [kleim] glance [gla:ns] mother-in-law [mađ in lo:] skočit, přeskočit brána, vrata narazit; uhodit se pohmoždit; modřina, pohmožděnina plyn zmizet, ztratit se přijít, přijet, objevit se škrábnout, poškrábat roztrhnout, rozpárat kořistit, lovit tvrzení zběžně, letmo pohlédnout tchýně

14 True to Life Upper-Intermediate Strana 14 approach [ pr uč] junction [džańkšn] sign [sain] injure [indž ] remove [ri mu:v] fractured [frćkč d] skull [skal] attempt [ tempt] strike [straik] pole [p ul] přiblížit se křižovatka značka zranit odložit, sundat zlomený lebka pokusit se, zkusit vrazit, narazit sloup back [bćk] vehicle [vi:ikl] collide [k laid] with lorry [lori] hit [hit] crash [krćš] swerve [sw :v] couvat dopravní prostředek, vozidlo srazit se s nákladní auto narazit, udeřit, zasáhnout narazit prudce uhnout, změnit směr Důležité vazby a fráze lekce run for the bus běžet na autobus 15. lekce carry out provést drop [drop] upustit wallet [wolit] náprsní taška reward [ri wo:d] odměna shabby [šćbi] otrhaný award [ wo:d] udělit settle [setl] uklidnit, urovnat sue [sju:] soudně se domáhat, žalovat pro appeal [ pi:l] against odvolat se proti settlement [setlm nt] urovnání, dohoda, uspořádání dispute [dis pju:t] hádka, spor, rozepře damage [dćmidž] škoda, poškození compensation vyrovnání, [,kompen seišn] odškodné, dohoda reputation [,repju teišn] pověst, reputace libel [laibl] urážka, zneuctění verdict [v :dikt] rozsudek negligence [neglidž ns] nedbalost rush [raš] nával, nápor, příval; spěch delight [di lait] potěšení scald [sko:ld] opařit (se) scar [ska:] jizva victim [viktim] shed [šed] jail, gail [džeil] subjekt [s b džekt] to spokesman [sp uksm n] landmark [lćndma:k] treat [tri:t] liable [lai bl] for paralyse [pćr laiz] violent [vai l nt] cripple [kripl] agent [eidžnt] state [steit] obvious [obvi s] chest [čest] contract [kontrćkt] exposure [iks p už ] needle [ni:dl] oběť bouda, kůlna vězení; uvěznit podrobit, vystavit čemu mluvčí mezník jednat, zacházet, brát zodpovědný ochromit, paralyzovat, ochrnout prudký, násilný, násilnický mrzák; zmrzačit činitel oznámit, udat zřejmý, jasný prsa, hruď chytit nemoc vystavení účinkům jehla

15 True to Life Upper-Intermediate Strana 15 Důležité vazby a fráze lekce medium-sized town hardly anyone the vast majority nearly everyone a handful of people fairly significant difference huge/slight difference crowded/deserted place put a person out of court nervous breakdown bad temper středně velké město sotva (ně)kdo převážná většina skoro každý hrstka lidí poměrně významný rozdíl ohromný/nepatrný rozdíl přeplněné/opuštěné místo zbavit koho možnosti projednávat jeho při před soudem nervové zhroucení špatná nálada 16. lekce abolish [ boliš] abolition [,ćb u lišn] deterrent [di ter nt] deter [di t :] weapon [wep n] self-defence [,selfdi f ns] well-equipped [,wel i kwipd] eradicate [ir ćdikeit] criminologist [,krimi nol džist] do without maintain [mein tein] zrušit zákonem zrušení odstrašující, zastrašující prostředek zastrašit zbraň sebeobrana dobře vybavený vytrhnout z kořene kriminolog obejít se bez čeho udržovat, podporovat resources [ri so:siz] get along tend [tend] to amber [ćmb ] narrowly [nćr uli] spill [spil] swear [swe ] get away pushchair [pušče ] suspiciously [s spiš sli] aisle [ail] display [dis plei] dozen [dazn] hide [haid] prostředky, možnosti postupovat vpřed, pokračovat mít sklon, tíhnout k jantar, jantarový těsně přetékat, přesypat nadávat, klít uniknout dětský kočárek podezřele ulička, chodbička mezi řadami vystavení tucet skrýt, ukrýt Důležité vazby a fráze lekce military service vojenská služba I m in favour of sth Jsem pro co I ve got mixed feelings. Mám smíšené pocity. I m strongly opposed to... Jsem silně (zásadně) proti... I agree to some extent with... Do jisté míry souhlasím s...

16 True to Life Upper-Intermediate Strana lekce manners [mćn z] park [pa:k] pharmacy [fa:m si] dash [dćš] urgent [ :dž nt] medication [,medi keišn] package [pćkidž] express [ik spres] involve [in volv] in restriction [ri strikšn] grateful [greitful] passer-by [,pa:s bai] upset [ap set] properly [prop li] get on well with sb brilliant [brilj nt] courtesy [k :tisi] rudeness [ru:dn s] cheat [či:t] pose [p uz] decline [di klain] feminism [fem nizm] comprise [k m praiz] pl. společenské způsoby, chování (za)parkovat lékárna (vy)řítit se, uhánět, pádit naléhavý, nutný léčení, kurýrování balík spěšný, rychlý zaplést do omezení vděčný kolemjdoucí zmatený, rozrušený, nervózní pořádně snášet se s kým skvělý, vynikající zdvořilost, ohleduplnost hrubost, neurvalost podvádět, šidit představovat problém upadat, klesat, ubývat feminizmus zahrnovat, obsahovat, skládat se z academic [,ćk demik] akademik, člověk s vysokoškolským vzděláním increase [in kri:s] vzrůstat, růst exempt [ig zempt] from zproštěný, osvobozený od, vyňatý z abuse [ bju:z] nadávky, urážky widespread [waidspred] rozšířený, všeobecný admire [ d mai ] obdivovat worship [w :šip] uctívat contempt [k n t mpt] opovržení, pohrdání outwardly [autw dli] navenek explicit [ik splisit] zřetelný, výslovný, jasný deliberate [di lib reit] záměrný neglect [ni glekt] zanedbanost guerrilla [g ril ] partyzán headband [hedbćnd] čelenka stud [stad] cvoček, ozdobný hřeb tattoo [t tu:] tetování declaration vyhlášení, [,dekl reišn] prohlášení attempt [ tempt] pokus polish [poliš] (vy)leštit, naleštit chor [čo:] navyklá práce, běžný úkol depression [di prešn] sklíčenost, stísněnost misfortune [,mis fo:č n] neštěstí, smůla outcome [autkam] výsledek, závěr pesticide [pestisaid] hubící prostředek organic [o: g nik] organický, ústrojný handwriting rukopis [hćndraitiń] terrestrial [t restri l] pozemský Důležité vazby a fráze lekce He is mad about his car. The car is a write-off. What on earth happened? I didn t mean to. be on the increase Je blázen do svého auta. Auto je odepsané. Co se proboha stalo? Nechtěl jsem. růst, stoupat, mít vzestupnou tendenci

17 True to Life Upper-Intermediate Strana 17 household chor be of enormous benefit conventional/alternative medicine běžné domácí práce mít velký význam, být velkého významu tradiční/alternativní medicína 18. lekce odds [odz] pl. naděje, pravděpodobnost probability [,prob biliti] pravděpodobnost factor [fćkt ] doubt [daut] chance [ča:ns] pregnant [pregn nt] twins [twinz] poison [poizn] strangle [strćńgl] overnight [, uv nait] ladder [lćd ] thunderstorm [θand sto:m] činitel pochybovat, mít pochybnost šance, možnost, naděje těhotná dvojčata jed, otrávit uškrtit, zardousit přes noc žebřík bouřka confirm [k n f :m] flatmate [flćtmeit] pop round sample [sa:mpl] irritable [irit bl] giggle [gigl] dreadful [dredfl] embarrased [im bćr sd] relief [rili:f] commit [k mit] odd [od] even [i:v n] potvrdit spolubydlící zaskočit, ukázat se vzorek vznětlivý, popudlivý hihňat se, chechotat se hrozný, strašný v rozpacích úleva spáchat co, dopustit se čeho lichý sudý Důležité vazby a fráze lekce That sounds highly unlikely. only child heart attack go bankrupt [bćńkr pt] To zní velmi nepravděpodobně. jedináček infarkt zkrachovat

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη]

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA SLOVNÍČEK KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA 2 CAE Result! slovníček Unit 1 1.1 sensitivity /sens@"tiv@ti/ (n) citlivost 1.2 brutally /"bru:t@li/ (adv) brutálně, surově 1.3 tactful /"t&ktfl/

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

Anglicko-český Česko-anglický slovník

Anglicko-český Česko-anglický slovník Anglicko-český Česko-anglický slovník odborných pojmů zejména z oblasti sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené 2. rozšířené vydání www.osu.cz/metakor Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně

Více

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo

Více

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem,

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem, .---/./.../-/.//.---/.//.---/.-/.-./---//.-/.-.././/--../.-//-././-.-/---/.-../../-.-//-../-./..//-/..-// -.../..-/-.././/.-.././-/---///.-//-/.-/-.-//-/..-//--/.-/--/.//..//.-.././-/-./..//-.-./../.../.-../---//...-/..-///

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6

Karel Kostka, PaedDr. / 2005 ISBN: 80-902259-2-6 Contributing authors: Daniel Frey, Patricie Nowaková, Jan Pávek, Alice Eichlerová, Renata Buchtová, Markéta Tušková, Zuzana Tarabusová, Hans Rosen, Roman Divín, Stephen Mullen, Rudolf Červenka, Karel Kostka

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PRESENT SIMPLE UŢITÍ: - u děje obvyklého nebo opakovaného v přítomnosti SIGNÁLNÍ SLOVA: always (vţdycky) often (často) usually (obvykle) every (kaţdý) TVORBA: os. zájmeno + významové

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři,

Milé čtenářky a milí čtenáři, -e- Milé čtenářky a milí čtenáři, (Úmyslně píši obojí, protože v objednávkách se objevili i muži a tak mohu vesele používat i a ne y) máte před sebou první číslo magazínu pro ženy Tabita. Samozřejmě jsme

Více

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08

interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport of gentlemen / sport gentlemanů 3/20 08 3/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR interview / rozhovor Zdeněk Svěrák Coaching for managers / Koučink pro manažery Snooker the sport

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

SKY ANALYSIS - SPECIAL MEMORANDUM NO. 31/2011 31.1

SKY ANALYSIS - SPECIAL MEMORANDUM NO. 31/2011 31.1 31.1.2011: NÁVRH FINANČNÍHO ŘEŠENÍ PORÁŽKY AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO), ZÁCHRANA ZÁPADNÍ SVOBODNÉ CIVILIZACE A CESTA K DOSAŽENÍ VÍTĚZSTVÍ HODNÝCH Motto1: Kontrolování naší měny, příjmy z našich

Více