1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]"

Transkript

1 True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie, hvězdářství particularly [p :tikjul li] zvláště, zejména pierce [pi s] propíchnout brand [brćnd] obchodní značka toothpaste [tu:θpeist] zubní pasta unemployment nezaměstnanost [anim ploim nt] crime [kraim] zločin inflation [in fleišn] inflace drug [drag] droga abuse [ bju:z] zneužívat; zneužívání corruption [k rapšn] korupce, úplatnost poverty [pov ti] chudoba, nouze, bída welfare [welfe ] prosperita, blaho, prospěch issue [išu:] sporná otázka, problém concern [k n s :n] záležitost, věc; týkat se be concerned mít zájem; [bi: k n s :nd] být znepokojen increasingly [in kri:sińli] stále více, stoupající měrou aware of [ ve ] vědom si čeho; informovaný distinguish [dis tińgwiš] odlišit, rozlišovat; comprehensive [k mpri hensiv] survey [s :vei] conduct [kondakt] citizen [sitizn] charakterizovat komplexní, obsažný, vyčerpávající přehled provést, provádět občan, státní příslušník consumer [k n sju:m ] spotřebitel, zákazník, konzument range [reindž] řada topic [topik] téma, námět, předmět hovoru slightly [slaitli] nepatrně priority [prai r ti] priorita; důležitá věc fundamentalism fundamentalizmus [,fand ment lizm] select [si lekt] vybrat, zvolit emphasis [emf sis] on důraz na insufficient [,ins fišnt] nedostatečný environment okolí, prostředí [in vai r nm nt] growth [gr uθ] růst, vzrůst due [dju:] to zaviněný, způsobený čím plumbing facility celkový stav [plamiń f sil ti] vodovodního vedení rank [rćńk] řadit (se) rise [raiz] vstávat dawn [do:n] svítání, úsvit astonishingly překvapivě [ stonišińli] despite [dis pait] přes, navzdory nap [nćp] zdřímnutí alleged [ ledžd] domnělý, údajný contrary [kontr ri] to proti čemu expectation očekávání [,ekspek teišn] raise [reis] zvednout, zvýšit voice [vois] hlas spare time [spe ] volný čas be interested in zajímat se o related to příbuzný s by far zdaleka in addition to vedle, kromě

2 True to Life Upper-Intermediate Strana 2 Důležité vazby a fráze - 1. lekce What have we got in common? Co máme společného? both of us my oba neither of us [naiđ ] ani jeden z nás neither... nor... ani... ani... the former eastern bloc bývalý východní blok take a nap zdřímnout si 2. lekce sleep off [sli:p of] zaspat něco, zbavit se spánkem čeho suffer [saf ] from trpět, vytrpět; snášet insomnia [in somni ] nespavost jump [džamp] (vy)skočit yawn [jo:n] zívat oversleep [, uv sli:p] zaspat nightmare [naitme ] noční můra sleepwalk [ sli:p,wo:k] náměsíčnost snore [sno: ] chrápat go off rozeznít se, zaznít restless [restl s] neklidný, nepokojný drowsy [drauzi] ospalý quiz [kwiz] kviz aim [eim] usilovat, snažit se cut down [kat daun] snížit, redukovat, omezit avoid [ void] vyhnout se, vyvarovat se occur [ k :] vyskytovat se; přihodit se, stát se suffocation [,saf keišn] (u)dušení blanket [blćńkit] přikrývka, deka spicy [spaisi] kořeněný, pikantní nevertheless [,nev đ les] whereas [we r ćz] stocking [stokiń] pickle [pikl] human [hju:m n] brain [brein] cushion [kušn] manuskript [mćnjuskript] venue [venju:] apparently [ pćr ntli] spectator [spek teit ] possession [p zešn] rosary [r uz ri] handcrank [hćndkrćńk] property [prop ti] celebrity [si lebriti] thought [θo:t] enact [i nćkt] sober [s ub ] enthuse [in θju:z] still life přesto, nicméně zatímco, kdežto punčocha naložit (okurky) lidský mozek polštář rukopis místo zřejmě, zjevně; zdánlivě divák vlastnictví, majetek růženec ruční klika vlastnictví, majetek osobnost myšlenka hrát (roli) střízlivý horovat, rozplývat se nadšením zátiší (obraz) Důležité vazby a fráze - 2. lekce be asleep [ sli:p] fall asleep set the alarm clock The alarm does off. count sheep sleep like a log spát usnout nařídit budík Budík zvoní. počítat ovečky spát jako poleno, špalek

3 True to Life Upper-Intermediate Strana 3 have a day off sleeping pills have a lie-in mít den volna tablety na spaní přiležet si, přispat si 3. lekce behave [bi heiv] chovat se threaten [θretn] hrozit, vyhrožovat warn [wo:n] varovat; upozornit ignore [ig no:] ignorovat, nevšímat si protect [pr tekt] from chránit před stick up [stik ap] for a p. zastat se koho intervene [,int vi:n] zasáhnout, zakročit interfere [,int fi ] in zasahovat do interrupt [,int rapt] přerušit aware [ we ] of vědom si čeho damage [dćmidž] škoda support [s po:t] podpořit, podporovat defend [di fend] bránit, obhajovat attack [ tćk] útok; zaútočit, napadnout criticism [kritisizm] kritika argument [a:gjum nt] hádka, spor, pře; argument stare [ste ] zírat, upřeně hledět insistent [in sist nt] naléhavý reluctance [ri lakt ns] nechuť, neochota; odpor fairly [fe li] docela; dosti shoulder [š uld ] rameno comment [koment] on komentovat co, poznamenat; komentář carriage [kćridž] vůz, osobní železniční vůz response [ri spons] odpověď; reakce hospitality [hospi tćliti] pohostinnost condolence kondolence, projev [k n d ul ns] soustrasti apology [ pol dži] omluva auntie [a:nti] tetička generous [džen res] velkorysý, štědrý convenient vhodný, vyhovující, [k n vi:nj nt] příhodný crazy [kreizi] bláznivý, šílený, potřeštěný success [s k ses] úspěch, zdar put up [put ap] ubytovat fruitful [fru:tful] plodný, úspěšný proceed [pr si:d] to pokračovat; přejít, přikročit k čemu stage [steidž] fáze, stadium, etapa projekt [prodžekt] projekt delay [dilei] zpoždění, odklad particularly [p tikjul li] zvláště, zejména appreciate [ pri:šieit] ocenit, vážit si, uznávat delight [di lait] potěšit, mít potěšení, radost embarrass [im bćr s] uvést do rozpaků Důležité vazby a fráze - 3. lekce It is not your business. To není Tvoje / Vaše záležitost. pay attention [ tenšn] dávat pozor, věnovat pozornost for ages dlouho Please give my regards to... Prosím, pozdravuj ode mě... I look forward to seeing you. Těším se, až Vás uvidím. I m writing to thank you for... Píši Ti, abych Ti poděkoval za...

4 True to Life Upper-Intermediate Strana 4 4. lekce message [mesidž] vzkaz, zpráva misunderstand neporozumět, [,misand stćnd] nepochopit catch [kćč] slyšet, rozumět grasp [gra:sp] pochopit, porozumět misinterpret nesprávně [,misin t :prit] interpretovat, mylně vykládat, špatně rozumět misleading [,mis li:diń] klamný, zavádějící speak up [spi:k ap] mluvit nahlas incomprehensible nepochopitelný [,inkompri hens bl] incoherent nesouvislý [,ink uhi rent] faint [feint] slabý, nejasný, chabý idea [ai di ] ponětí, představa unintelligible nesrozumitelný [,anin telidž bl] mishear [,mis hi ] špatně slyšet, špatně rozumět properly [prop li] pořádně; v pravém smyslu apart from [ pa:t from] nehledě na, kromě involve [in volv] in zaplést do breakdown [breikdaun] zhroucení unrequited neopětovaný [,anri kwaitid] charakter [kćrikt ] postava; charakter convey [k n vei] vyjádřit; sdělit, oznámit run over [ran uv ] srazit, přejet autem concede [k n si:d] povolit, přiznat fold [f uld] insure [in šu ] voluble [voljubl] childlike [čaildlaik] mood [mu:d] skyscraper [ skai,skreip ] strangle [strćńgl] occasion [ keižn] dispatch [di spćč] lodging [lodžiń] prone [pr un] to exaggeration [ig,zćdž reišn] deceitful [di si:tful] sensitive [sensitiv] hypocritical [,hip u kritikl] unpredictable [,anpri dikt bl] sincere [sin si ] naive [na: i:v] fickle [fikl] trust [trast] innocence [in s ns] behaviour [bi heivj ] unreliable [anri lai bl] violent [vai l nt] passionate [pćš nit] obejmout, sevřít do náruče pojistit, ujistit výřečný, užvaněný dětsky prostý; upřímný nálada mrakodrap uškrtit, zardousit příležitost odeslat; poselství, depeše podnájem, nocleh náchylný, mající sklon k přehánění, nadsázka nepoctivý, klamný citlivý; vnímavý pokrytecký nepředvídatelný upřímný naivní, pošetilý vrtkavý, nestálý důvěra; důvěřovat nevinnost chování nespolehlivý, nejistý prudký, násilnický vášnivý Důležité vazby a fráze - 4. lekce What on earth do you mean? not have a clue [klu:] He must have got the wrong end of the stick. everyone burst out laughing Co u všech všudy myslíte? nemít ponětí, tušení Pochopil to úplně špatně. každý propukl v smích, každý se rozesmál

5 True to Life Upper-Intermediate Strana 5 5. lekce premises [premisiz] pl. budova, pozemek s budovami outskirts [autsk :ts] pl. kraj města, periferie surroundings pl. okolí [s raundińz] facilities [f silitiz] pl. zařízení, celkové vybavení refreshments pl. občerstvení [ri frešm nts] headquarters ústředí, centrála [,hed kwo:t z] noun [naun] podstatné jméno council [kaunsl] rada progress [pr ugres] pokrok, vývoj court [ko:t] soudní dvůr guilty [gilti] vinný elect [i lekt] (z)volit govern [gav n] řídit, ovládat stát, panovat compound [kompaund] složené slovo, složenina estate [i steit] majetek, nemovitosti pedestrian [pi destri n] chodec access [ćkses] přístup wheelchair [wi:lče ] invalidní křeslo casualty [kćžu lti] oběť, zraněný, mrtvý pavement [peivm nt] dlažba, chodník prison [prizn] vězení disabled [dis eibld] invalida public lavatory veřejný záchod, [pablik l v t ri] toaleta loo [lu:] záchod blind [blaind] slepý stable [steibl] stáj, chlév mill [mil] mlýn brick [brik] cihla tile [tail] dlaždice, kachlík mock [mok] nepravý, falešný roof [ru:f] střecha skylight [skailait] vikýř, světlík convert [k n v :t] přeměnit, přestavět, upravit odd [od] zvláštní, podivný, výstřední divorce [di vo:s] rozvod, rozvést unique [ju: ni:k] jedinečný intact [in tćkt] nedotčený, neporušený cubicle [kju:bikl] kabina washbasin [ woš,beisn] umyvadlo fairground [fe graund] výstaviště, zábavní park ferry [feri] pramice, přívoz, trajekt tremendously strašně [tri mend sli] frontage [frantidž] průčelí slate [sleit] břidlice scrawl [skro:l] (na)čmárat, (na)škrábat get rid of zbavit se čeho opaque [ u peik] neprůhledný attendant [ tend nt] hlídač share [še ] dělit se, podílet se Důležité vazby a fráze - 5. lekce industrial estate youth hostel pedestrian precinct public convenience/toilet lost-property office estate agent taxi rank law court průmyslová zástavba ubytovna pro mládež pěší zóna veřejné záchodky oddělení ztrát a nálezů pozemkový makléř stanoviště taxi soud (budova, místnost)

6 True to Life Upper-Intermediate Strana 6 6. lekce annoy [ noi] obtěžovat, znepokojovat tip [tip] spropitné, dát spropitné stuff [staf] věc, věci confirm [k n f :m] potvrdit arrange [ reindž] for zařídit co acquaint [ kweint] with seznámit s hesitate [heziteit] rozpakovat se, váhat give up nechat něčeho, vzdát se calm down uklidnit pick up sehnat,shromáždit, dát dohromady see off vyprovodit, rozloučit se throw someone out vyhodit někoho from somewhere odněkud get/be out of control vymknout se z ruky sort out vyřešit, např. problémy show round provést, ukázat pamětihodnosti get/have time off dostat/mít volno tell off vyhubovat introductory úvodní [,intr dakt ri] split [split] roztříštit mediate [mi:dieit] sjednat, smířit, urovnat release [ri li:s] propustit, uvolnit press [pres] tisknout charge [ča:dž] závazek; výlohy, poplatek surround [s raund] obklopit hooligan [hu:lig n] chuligán refuse [ri fju:z] odmítnout disappoint [,dis point] zklamat scream [skri:m] ječet, vřískat staff [sta:f] personál, zaměstnanci regret [ri gret] lítost; litovat Důležité vazby a fráze - 6. lekce be responsible for Thank goodness the first day is over. být odpovědný za První den je bohudík za námi. 7. lekce masterpiece [ma:st pi:s] pale [peil] beige [beiž] marble [ma:bl] lace [leis] barmaid [ba:meid] elbow [elb u] rest [rest] row [r u] decor [deiko:] entertain [ent tein] provide [pr vaid] mistrovské dílo, mistrovský kus světlý, bledý béžový mramor krajka barmanka loket opřít (se), odpočívat řada dekorace, výzdoba (po)bavit poskytnout, zajistit entertainment [ent teinm nt] reflection [ri flekšn] canvas [kćnv s] drudgery [dradž ri] conscious [konš s] contain [k n tein] rub [rab] appear [ pi ] striking [straikiń] divide [di vaid] dye [dai] zábava úvahy, vzpomínky, přemítání malířské plátno dřina vědomý obsahovat drbat objevit se nápadný, zvláštní (roz)dělit, oddělit barva, barvit

7 True to Life Upper-Intermediate Strana 7 beautician [bju: tiš n] referee [,ref ri:] embarrassment [im bćr sm nt] concern [k n s :n] caution [ko:šn] tartan [ta:t n] suede [sweid] plain [plein] corduroy [ko:d roi] kosmetik, kosmetička rozhodčí rozpaky starost, znepokojení, zájem výstraha, varování tartan jemná hlazená kůže jasný manšestr scruffy [skrafi] stylish [stailiš] checked [čekt] spotted [spotid] mauve [m uv] fashionable [fćšn bl] fur [f :] revolting [ri v ultiń] bright [brait] go with ubohý, otrhaný; špinavý stylový, moderní, elegantní kostkovaný tečkovaný světle fialový, lila módní, elegantní kožešina odpudivý, hnusný, odporný, nechutný jasný, světlý hodit se Důležité vazby a fráze - 7. lekce background / foreground in the top/bottom left-hand corner on the right-hand side in the middle of the painting opera glasses colour blind pedestrian crossing nothing to declare at customs That really suits you. Vice versa [,vaisi v :s ] pozadí / popředí v horním/dolním levém rohu na pravé straně uprostřed obrazu divadelní kukátko barvoslepý přechod pro chodce nic k proclení na celnici To ti opravdu sluší. (a) naopak, (a) obráceně 8. lekce scandal [skćndl] current [kar nt] accuse [ kju:z] of bribe [braib] reveale [ri vi:l] award [ vo:d] major [meidž ] convict [k n vikt] of offence [ fens] charge [ča:dž] ostuda, skandál současný, nynější (ob)vinit, obžalovat z úplatek, podplácet, uplácet odhalit, ukázat; prozradit udělit velký, důležitější, významnější usvědčit, odsoudit, uznat vinným z přestupek obvinění, obvinit speed [spi:d] uhánět, jet rychle; rychlost fine [fain] pokuta, pokutovat bribery [braib ri] úplatkářství blackmail [blćkmeil] vydírat; vydírání shoplifting [ šop,liftiń] drobná krádež v obchodě burglary [b :gl ri] vloupání, krádež vloupáním fraud [fro:d] podvod; podvodník tax evasion daňový únik [tćks i veižn] GP [,dži: pi:] = praktický lékař general practitioner broad [bro:d] široký cross-section průřez

8 True to Life Upper-Intermediate Strana 8 [,kros- sekšn] link [lińk] spojit eloquent [el kw nt] výmluvný euthanasia euthanasie [,ju:θ neizj ] involve [in volv] in zaplést do investigation vyšetřování [in,v sti geišn] mysterious [mi sti ri s] záhadný, tajemný firm [f :m] pevný evidence [evid ns] důkaz; svědectví discover [di skav ] objevit, vypátrat solicitor [s lisit ] právní zástupce legalising [li:g laiziń] legalizace minor [main ] menší, méně důležitý, druhořadý campaigner bojovník [kćm pein ] facility [f sil ti] výhoda, snadnost bring up [briń ap] vychovat, vychovávat charity [čćriti] charita, dobročinná instituce shoot [šu:t] střílet wound [wu:nd] zranit; rána, zranění escape [i skeip] uprchnout, uniknout break-up [breik ap] rozchod enemy [en mi] nepřítel gain [gein] získat, dosáhnout grant [gra:nt] podpora, dotace, grant subsidy [sabsidi] podpora preserve [pri z :v] zachovat, uchránit, zachránit appearance [ pi r ns] vzhled leader [li:d ] vůdce controversial sporný, [,kontr v :šl] diskutabilní, kontroverzní vital [vaitl] živý, temperamentní global [gl ubl] celosvětový, komplexní trade union odbory [,treid ju:nj n] Důležité vazby a fráze - 8. lekce election is due within six months volby mají být za 6 měsíců, během 6 měsíců be respected by být respektovám kým run a organisation vést organizaci well-known známý I d be willing to vote for... Byl bych ochoten volit... I d be reluctant/unwilling to vote for... Zdráhal bych se / Nebyl bych ochoten volit... electoral promisses předvolební sliby e. g. [,i: dži:] = exempli gratia lat. například 9. lekce tool [tu:l] rule [ru:l] servant [s :v nt] salami [s la:mi] curse [k :s] schedule [šedju:l] nástroj pravidlo, předpis sluha, služka salám kletba, prokletí plán, program lecture [lekč ] circumstance [s :k mst ns] commit [k mit] survey [s :vei] přednáška okolnost zavázat se prohlídka; hodnocení

9 True to Life Upper-Intermediate Strana 9 limbo [limb u] místo zapomnění painstacking snaživý, pilný [ peinz,teikiń] essential [i senšl] podstatný, nezbytný effort [ef t] úsilí, námaha; pokus spot [spot] vystopovat halt [ho:lt] zastávka; zastavit (se) daunt [do:nt] zastrašit, polekat dispirit [dispirit] vzít radost n. odvahu, sklíčit, deprimovat tackle [tćkl] pustit se do čeho, chopit se čeho gradually [grćdju li] postupně, pozvolna manageable zvládnutelný [mćnidž bl] end up [end ap] skončit kde, jak fail [feil] selhat, neuspět assertiveness [ s :tivnis] aside [ said] put off [put of] pointless [pointlis] revisite [ri: vizit] carry out [kćri aut] basket [ba:skit] event [i vent] face [feis] timetable [ taim,teibl] overtime [ uv taim] previous [pri:vj s] employer [im ploi ] nowadays [nau deiz] asertivita stranou odkládat marný, prázdný, bezúčelný znovu navštívit vykonat, splnit, provést koš(ík) událost, případ, akce čelit, být postaven před problém rozvrh hodin, jízdní řád přesčas předešlý, předchozí zaměstnavatel v nynější době, dnes Důležité vazby a fráze - 9. lekce as well as in advance [in d va:ns] slice by slice get into the habit of It s a waste of time. according to Deal with it straight away. in the meantime in time on time Time is up. from time to time stejně jako napřed, předem po částech, po kouskách navyknout si To je ztráta času. podle, v souladu s Vypořádej se s tím rovnou. mezitím, zatím včas přesně (na čas) Čas vypršel. čas od času 10. lekce guess [ges] unfortunately [an fo:čn tli] surprisingly [s praizińli] hádat, odhadovat, tušit naneštěstí, bohužel překvapivě naturally [nćčr li] luckily [lakili] obviously [obvi sli] work out plot [plot] draft [dra:ft] přirozeně naštěstí zřejmě, zjevně vypracovat; vyřešit zápletka koncept, náčrt

10 True to Life Upper-Intermediate Strana 10 send off [send of] come up with make up one s mind feedback [fi:dbćk] go over think up guideline [gaidlain] saleable [seil bl] set about allow [ lau] jealousy [džel si] loyalty [loi lti] greed [gri:d] generosity [džen rositi] infidelity [infi del ti] equally [i:kw li] odeslat držet krok s rozhodnout se zpětná vazba projít, probrat vymyslet direktiva, hlavní linie, směrnice dobře prodejný, jdoucí na odbyt rozšířit pověst dovolit, poskytnout žárlivost věrnost, oddanost chamtivost, lakota, hrabivost velkomyslnost, štědrost nevěra stejně, stejnou měrou, rovným dílem resolve [ri zolv] (vy)řešit force [fo:s] přinutit, přimět; síla, vliv, tlak hero [hi r u] hrdina heroine [her uin] hrdinka stream [stri:m] proudit, plynout jealous [džel s] of žárlivý na damn [dćm] zatraceně, proklatě throw [θr u] hodit, házet salmon [sćlm n] losos waste bin [weist bin] koš na odpadky command [k ma:nd] ovládat create [kri eit] vytvořit, vyvolat, způsobit satisfactory uspokojivý [,sćtis fćkt ri] factual [fćkču l] faktický, reálný overcome [ uv kam] překonat, přemoci react [ri ćkt] reagovat bonus [b un s] prémie postscript [p ustskript] dovětek Důležité vazby a fráze lekce great deal of the simpler the theme, the better and so forth [fo:θ] chronological sequence [,kron lodžikl si:kw ns] to be about to hodně, mnoho čím jednodušší téma, tím lepší a tak dále časová posloupnost, chronologický sled právě se chystat 11. lekce destroy [distroi] (z)ničit prawn [pro:n] garnát rare [re ] vzácný, výjimečný pastry [peistri] sladké pečivo, cukrářské zboží raspberry [ra:zb ri] malina lettuce [letis] hlávkový salát pie [pai] koláč ingredient [in gri:di nt] přísada bean [bi:n] fazole courgette [,ko žet] cukína broccoli [brok li] brokolice aubergine [ ub ži:n] celery [sel ri] onion [anj n] spinach [spinidž] slice [slais] grate [greit] carve [ka:v] simmer [sim ] baklažán, lilek celer cibule špenát rozřezat, krájet na tenké kousky strouhat krájet, porcovat maso zvolna (se) vařit, slabě vřít

11 True to Life Upper-Intermediate Strana 11 peel [pi:l] chop [čop] pinch [pinč] drop [drop] spoonful [spu:nful] squeeze [skwi:z] source [so:s] fatten [fćt n] carbohydrate [,ka:b u haidreit] caffeine [cćfi:n] tough [taf] tasty [teisti] fizzy [fizi] lean [li:n] dish [diš] diet [dai t] seafood [si:fu:d] stuff [staf] fried [fraid] garlic [ga:lik] disgusting [dis gastiń] rough [raf] get over (o)loupat, sloupnout sekat špetka kapka plná lžíce čeho vymačkat; stisknutí zdroj, pramen (vy)krmit karbohydrát, uhlovodan kofein tuhý, tvrdý chutný šumivý libový jídlo; chod dieta mořské ryby, měkkýši a korýši nadít smažený česnek odporný, hnusný, nechutný drsný zotavit se head [hed] směřovat deteriorate [di ti ri reit] zhoršit (se), zkazit(se) greasy [gri:zi] mastný tasteless [teistles] bez chuti rubbery [rab ri] gumový starve [sta:v] hladovět amount [ maunt] množství wise [waiz] moudrý, rozumný trout [traut] pstruh starter [sta:t ] předkrm, první chod pancake [pćnkeik] palačinka, omeleta, lívanec leek [li:k] pórek mussel [masl] škeble herb [h :b] bylina pheasant [feznt] bažant huge [hju:dž] ohromný crisp [krisp] křehký, křupavý cod [kod] treska unobtrusive nevtíravý [an b tru:siv] reasonable [ri:zn bl] rozumný; přiměřený Důležité vazby a fráze lekce fast food bottled water / tap water main course mashed potatoes rychlé občerstvení lahvová voda / voda z vodovodu hlavní chod bramborová kaše 12. lekce mantelpiece [mćntlpi:s] krbová římsa pick up [pik ap] zvednout slip [slip] zasunout, vsunout bend down [bend] ohnout, sehnout duster [dast ] prachovka descend [di send] sestoupit striped [straipt] pruhovaný, proužkovaný nag [nćg] otravovat, rýpat reassure [,ri: šu ] uklidnit, ujistit suspicious [s spiš s] irritable [irit bl] nosy [n uzi] dress up [dres ap] accent [ćksent] bowl [b ul] parsley [pa:sli] podezíravý, nedůvěřivý podrážděný, popudlivý, nedůtklivý slídivý přestrojit se přízvuk mísa petržel

12 True to Life Upper-Intermediate Strana 12 basil [b zl] distinctive [di stińktiv] dialect [dai lekt] vary [ve ri] impersonate [im p :s neit] bazalka výrazný, typický nářečí, dialekt lišit se napodobit mannerism [mćn riz m] coach [k uč] manýra trenér, soukromý učitel Důležité vazby a fráze lekce theatrical interlude get on someone s nerves posh/educated/working class dialect mother tongue strong/slight accent přestávka při divadelním představení jít komu na nervy dialekt bohatých/vzdělanců/dělnické třídy mateřština silný/nepatrný přízvuk 13. lekce fair [fe ] retire [ri tai ] resign [ri zain] dismiss [dis mis] employ [im ploi] take on promote [pr m ut] lay off [lei of] entitle [in taitl] to compulsory [k m pals ri] voluntary [vol nt ri] questionnaire [kwesč ne ] attitude [ćtitju:d] to length [leńθ] smart [sma:t] dreary [dri ri] daring [de riń] conservative [k n s :v tiv] showy [š ui] adventurous [ d venč r s] inoffensive [,in fensiv] fault [fo:lt] poctivý, čestný odejít do důchodu odstoupit, vzdát se, rezignovat propustit z práce zaměstnat, zaměstnávat přijmout povýšit vysadit dělníka dočasně z práce opravňovat k povinný dobrovolný dotazník postoj k délka hezký, elegantní ponurý, chmurný odvážný, smělý konzervativní, umírněný nápadný, okázalý dobrodružný pokojný,nesvárlivý, neagresivní chyba, vada enthusiastic nadšený [in,θju:zi ćstik] designer [di zain ] návrhář carry off zvládnout outgoing [aut,g uiń] otevřený, společenský statement [steitment] vyjádření, rozhodnutí rule out vyloučit tricky [triki] podvodný,klamavý, choulostivý, ožehavý broadminded tolerantní, [,bro:d maindid] velkorysý shiny [šaini] lesklý, zářivý judgement [džadžm nt] úsudek, názor, mínění outfit [autfit] vhodné šaty, vhodný oblek neat [ni:t] vkusný, upravený, pohledný coordinate sladit [k u o:dineit] benefit [benifit] prospěch, užitek executive [ig zekjutiv] výkonný, aktivní headmaster ředitel školy [,hed ma:st ] heel [hi:l] podpatek frankly [frćńkli] upřímně, otevřeně

13 True to Life Upper-Intermediate Strana 13 ladder [lćd ] puštěné oko na punčoše snag [snćg] překážka, háček, zádrhel virtue [v :tju:] přednost cry out vykřikovat overdress [, uv dres] fintit se, parádit se (přehnaně) swoon [swu:n] omdlít tight [tait] pevný, těsný frown [fraun] mračit se, nevlídně hledět establishment zřízení, instituce [i stćblišm nt] wipe [waip] utřít, očistit inappropriate nevhodný [,in pr upriit] the bereaved [bi ri:vd] pozůstalí fussy [fasi] vybraný, choulostivý dull [dal] mdlý, bezvýrazný, nudný Důležité vazby a fráze lekce go on strike get the sack be made reduntant [ri dant nt] apply [ plai] for a job maternity/paternity leave give a person benefit of the doubt armed forces emergency service [i m :dž nsi] jít do stávky dostat výpověď zůstat bez práce žádat o zaměstnání mateřská/otcovská dovolená v případě pochybnosti uznat nevinným, osvobodit pro nedostatek důkazů branná moc záchranná služba 14. lekce clumsy [klamzi] absent-minded [,ćbs nt maindid] awkward [o:kw d] handle [hćndl] smash [smćš] trip [trip] creep [kri:p] path [pa:θ] mislay [,mis lei] spill [spil] nemotorný, neohrabaný, nešikovný roztržitý nemotorný, neohrabaný, nešikovný držet v ruce, manipulovat, zacházet rozbít (se), roztříštit (se) klopýtnout, zakopnout lézt, plazit se pěšina, cest(ičk)a založit někam rozlít, vylít (se) leap [li:p] gate [geit] bump [bamp] bruise [bru:z] gas [gćs] vanish [vćniš] turn up scratch [skrćč] rip [rip] prey [prei] claim [kleim] glance [gla:ns] mother-in-law [mađ in lo:] skočit, přeskočit brána, vrata narazit; uhodit se pohmoždit; modřina, pohmožděnina plyn zmizet, ztratit se přijít, přijet, objevit se škrábnout, poškrábat roztrhnout, rozpárat kořistit, lovit tvrzení zběžně, letmo pohlédnout tchýně

14 True to Life Upper-Intermediate Strana 14 approach [ pr uč] junction [džańkšn] sign [sain] injure [indž ] remove [ri mu:v] fractured [frćkč d] skull [skal] attempt [ tempt] strike [straik] pole [p ul] přiblížit se křižovatka značka zranit odložit, sundat zlomený lebka pokusit se, zkusit vrazit, narazit sloup back [bćk] vehicle [vi:ikl] collide [k laid] with lorry [lori] hit [hit] crash [krćš] swerve [sw :v] couvat dopravní prostředek, vozidlo srazit se s nákladní auto narazit, udeřit, zasáhnout narazit prudce uhnout, změnit směr Důležité vazby a fráze lekce run for the bus běžet na autobus 15. lekce carry out provést drop [drop] upustit wallet [wolit] náprsní taška reward [ri wo:d] odměna shabby [šćbi] otrhaný award [ wo:d] udělit settle [setl] uklidnit, urovnat sue [sju:] soudně se domáhat, žalovat pro appeal [ pi:l] against odvolat se proti settlement [setlm nt] urovnání, dohoda, uspořádání dispute [dis pju:t] hádka, spor, rozepře damage [dćmidž] škoda, poškození compensation vyrovnání, [,kompen seišn] odškodné, dohoda reputation [,repju teišn] pověst, reputace libel [laibl] urážka, zneuctění verdict [v :dikt] rozsudek negligence [neglidž ns] nedbalost rush [raš] nával, nápor, příval; spěch delight [di lait] potěšení scald [sko:ld] opařit (se) scar [ska:] jizva victim [viktim] shed [šed] jail, gail [džeil] subjekt [s b džekt] to spokesman [sp uksm n] landmark [lćndma:k] treat [tri:t] liable [lai bl] for paralyse [pćr laiz] violent [vai l nt] cripple [kripl] agent [eidžnt] state [steit] obvious [obvi s] chest [čest] contract [kontrćkt] exposure [iks p už ] needle [ni:dl] oběť bouda, kůlna vězení; uvěznit podrobit, vystavit čemu mluvčí mezník jednat, zacházet, brát zodpovědný ochromit, paralyzovat, ochrnout prudký, násilný, násilnický mrzák; zmrzačit činitel oznámit, udat zřejmý, jasný prsa, hruď chytit nemoc vystavení účinkům jehla

15 True to Life Upper-Intermediate Strana 15 Důležité vazby a fráze lekce medium-sized town hardly anyone the vast majority nearly everyone a handful of people fairly significant difference huge/slight difference crowded/deserted place put a person out of court nervous breakdown bad temper středně velké město sotva (ně)kdo převážná většina skoro každý hrstka lidí poměrně významný rozdíl ohromný/nepatrný rozdíl přeplněné/opuštěné místo zbavit koho možnosti projednávat jeho při před soudem nervové zhroucení špatná nálada 16. lekce abolish [ boliš] abolition [,ćb u lišn] deterrent [di ter nt] deter [di t :] weapon [wep n] self-defence [,selfdi f ns] well-equipped [,wel i kwipd] eradicate [ir ćdikeit] criminologist [,krimi nol džist] do without maintain [mein tein] zrušit zákonem zrušení odstrašující, zastrašující prostředek zastrašit zbraň sebeobrana dobře vybavený vytrhnout z kořene kriminolog obejít se bez čeho udržovat, podporovat resources [ri so:siz] get along tend [tend] to amber [ćmb ] narrowly [nćr uli] spill [spil] swear [swe ] get away pushchair [pušče ] suspiciously [s spiš sli] aisle [ail] display [dis plei] dozen [dazn] hide [haid] prostředky, možnosti postupovat vpřed, pokračovat mít sklon, tíhnout k jantar, jantarový těsně přetékat, přesypat nadávat, klít uniknout dětský kočárek podezřele ulička, chodbička mezi řadami vystavení tucet skrýt, ukrýt Důležité vazby a fráze lekce military service vojenská služba I m in favour of sth Jsem pro co I ve got mixed feelings. Mám smíšené pocity. I m strongly opposed to... Jsem silně (zásadně) proti... I agree to some extent with... Do jisté míry souhlasím s...

16 True to Life Upper-Intermediate Strana lekce manners [mćn z] park [pa:k] pharmacy [fa:m si] dash [dćš] urgent [ :dž nt] medication [,medi keišn] package [pćkidž] express [ik spres] involve [in volv] in restriction [ri strikšn] grateful [greitful] passer-by [,pa:s bai] upset [ap set] properly [prop li] get on well with sb brilliant [brilj nt] courtesy [k :tisi] rudeness [ru:dn s] cheat [či:t] pose [p uz] decline [di klain] feminism [fem nizm] comprise [k m praiz] pl. společenské způsoby, chování (za)parkovat lékárna (vy)řítit se, uhánět, pádit naléhavý, nutný léčení, kurýrování balík spěšný, rychlý zaplést do omezení vděčný kolemjdoucí zmatený, rozrušený, nervózní pořádně snášet se s kým skvělý, vynikající zdvořilost, ohleduplnost hrubost, neurvalost podvádět, šidit představovat problém upadat, klesat, ubývat feminizmus zahrnovat, obsahovat, skládat se z academic [,ćk demik] akademik, člověk s vysokoškolským vzděláním increase [in kri:s] vzrůstat, růst exempt [ig zempt] from zproštěný, osvobozený od, vyňatý z abuse [ bju:z] nadávky, urážky widespread [waidspred] rozšířený, všeobecný admire [ d mai ] obdivovat worship [w :šip] uctívat contempt [k n t mpt] opovržení, pohrdání outwardly [autw dli] navenek explicit [ik splisit] zřetelný, výslovný, jasný deliberate [di lib reit] záměrný neglect [ni glekt] zanedbanost guerrilla [g ril ] partyzán headband [hedbćnd] čelenka stud [stad] cvoček, ozdobný hřeb tattoo [t tu:] tetování declaration vyhlášení, [,dekl reišn] prohlášení attempt [ tempt] pokus polish [poliš] (vy)leštit, naleštit chor [čo:] navyklá práce, běžný úkol depression [di prešn] sklíčenost, stísněnost misfortune [,mis fo:č n] neštěstí, smůla outcome [autkam] výsledek, závěr pesticide [pestisaid] hubící prostředek organic [o: g nik] organický, ústrojný handwriting rukopis [hćndraitiń] terrestrial [t restri l] pozemský Důležité vazby a fráze lekce He is mad about his car. The car is a write-off. What on earth happened? I didn t mean to. be on the increase Je blázen do svého auta. Auto je odepsané. Co se proboha stalo? Nechtěl jsem. růst, stoupat, mít vzestupnou tendenci

17 True to Life Upper-Intermediate Strana 17 household chor be of enormous benefit conventional/alternative medicine běžné domácí práce mít velký význam, být velkého významu tradiční/alternativní medicína 18. lekce odds [odz] pl. naděje, pravděpodobnost probability [,prob biliti] pravděpodobnost factor [fćkt ] doubt [daut] chance [ča:ns] pregnant [pregn nt] twins [twinz] poison [poizn] strangle [strćńgl] overnight [, uv nait] ladder [lćd ] thunderstorm [θand sto:m] činitel pochybovat, mít pochybnost šance, možnost, naděje těhotná dvojčata jed, otrávit uškrtit, zardousit přes noc žebřík bouřka confirm [k n f :m] flatmate [flćtmeit] pop round sample [sa:mpl] irritable [irit bl] giggle [gigl] dreadful [dredfl] embarrased [im bćr sd] relief [rili:f] commit [k mit] odd [od] even [i:v n] potvrdit spolubydlící zaskočit, ukázat se vzorek vznětlivý, popudlivý hihňat se, chechotat se hrozný, strašný v rozpacích úleva spáchat co, dopustit se čeho lichý sudý Důležité vazby a fráze lekce That sounds highly unlikely. only child heart attack go bankrupt [bćńkr pt] To zní velmi nepravděpodobně. jedináček infarkt zkrachovat

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 23.11.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_3_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 23.11.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_3_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 23.11.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_3_AJ_G Ročník: III. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ Ilona Kostadinovová, zpracováno dne 31. 01. 2007 Řízení před soudy o nárocích z pracovněprávních

Více

Anglický jazyk. Kateřina Čechová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

Anglický jazyk. Kateřina Čechová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : hicken Liberec Local Recipe Prep time: 20 min. Ingredients:

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread V souladu s čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jsou u všech jídel označeny alergeny v jídle obsažené, a to číselným kódem. Seznam alergenů pod

Více

Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ 21.9.2015

Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ 21.9.2015 Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ 21.9.2015 Pondělí / Monday Jablečná přesnídávka, dětské piškoty, ovoce 0,2 l Polévka / Soup 7, 1, 9,

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~)

EnglishDrill. Anglicky Výslovnost Česky Unit. 1 afford (I can t. dovolit si, dopřát si (nemohu si [ ə'fo:d ai 'ka:nt ] ~) New Headway Intermediate - the NEW edition () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: Unit - 00 slovíček (rozsah všech 2 Units - 30 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 go out break in set off run away 2 fool around blaze up call out put out 3 put out get on get out get off 4 lie down stretch out drop off wake up 5 tower

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Idioms General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více