CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Předpoklady pro osvojení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Předpoklady pro osvojení"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Předpoklady pro osvojení Regina Kirkingová Vedoucí práce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. Olomouc 2015

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. Olomouc 27. dubna 2015 Regina Kirkingová

3 Děkuji vedoucí práce, PhDr. Mirce Nečasové, PhD., za trpělivost a podporu při vedení mé práce. Můj dík patří také JUDr. Stanislavě Kopecké z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za ochotu a všechen čas, o který jsem ji svými návštěvami a dotazy obírala. Závěrem děkuji mému manţelovi Galeovi a dětem Petrušce a Májince za podporu a prostor ke studiu.

4 Obsah Úvod Historický a právní vývoj institutu osvojení na území České republiky Rodina, funkce a vztahy v rodině Zákon 56/1928 Sb. z. a. n., o osvojení Navazující zákony po roce Současná legislativa České republiky a mezinárodní dokumenty upravující osvojení 16 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Činnost Úřadu Úspěšnost Úřadu v agendě mezinárodního osvojení Děti v evidenci Úřadu pro mezinárodní osvojení Osvojení z psychosociální perspektivy Osvojenci Romské dítě v rodině majoritního etnika Osvojitelé Prostředí, genetika a teorie memů Metodologie Výzkumná a dílčí otázka Metoda výzkumu Popis výzkumného prostředí Popis výzkumného souboru Způsob zpracování dat Etika výzkumu Kritické posouzení obsahových a metodologických limitů výzkumu Interpretace výzkumu Analytická kategorie Dokumentace osvojitelů Analytická kategorie Dokumentace osvojence Analytická kategorie Dokumentace vývojových zpráv Diskuze k výzkumu a doporučení pro praxi Závěr... 61

5 Zkratky Seznam literatury... 64

6 Úvod Pyšníme se tím, ţe Česká republika je srdcem Evropy. Toto srdce bylo dlouhých čtyřicet let uzavřené a mnoho společenských a občanských aktivit a činností se během této doby transformovalo do zvláštních systémů paternalismu a na něm závislých občanů. Koncepce nadvlády komunistické strany poznamenala všechny oblasti občanského i soukromého ţivota. Úspěšný a světem obdivovaný československý zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, byl nahrazen zákony, které sledovaly zájmy strany a lidu a upřednostňovaly pojmenování kolektivní. Týkalo se to i oblasti sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, ale systémů ústavní péče obecně. Uzavření hranic také způsobilo, ţe se zde rozvíjela homogenní společnost bez významnějších multikulturních podnětů způsobovaných volnou migrací obyvatel. Společenské změny po roce 1989 otevřely světu české srdce Evropy a do České republiky začaly proudit nové informace, přístupy, zkušenosti a lidé. Občané, kteří zde dosud ţili s jistotou, ţe se o ně postará stát a vše zařídí stát, museli přistoupit na jinou strategii sociální politiky, která je zaloţena kromě principu spravedlnosti a solidarity také na principech subsidiarity 1 a participace. Některé skupiny obyvatel se se změnou společenských pravidel a politiky těţce vyrovnávaly, některé skupiny obyvatel společenské změny převálcovaly úplně a upadaly do stále hlubší sociální izolace, kterou jako otázku či problém řeší kaţdá nová vláda. Jedním ze znaků nové doby je i skutečnost, ţe z důvodu nárůstu počtu těhotných matek na návykových látkách se mění anamnéza dětí umisťovaných do kojeneckých ústavů, zvyšuje se podíl dětí se zdravotními riziky a postiţením 2. V roce 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo prohlášení o legislativním záměru zrušení umisťování dětí do 3 let do kojeneckých ústavů k 1. lednu Jako alternativa ústavní výchově byl zaveden institut přechodné pěstounské péče a náhradní rodinná péče dostala od státu silnější podporu. Mohlo by se 1 Encyklika Quadragesimo anno papeţe Pia XI.: stát a společnost musí občanům a malým společenstvím poskytovat podporu a pomoc, ale ponechat jim svobodu. Stát se nemá vměšovat do záleţitostí rodinného ţivota, do práv rodičů na výchovu dětí, do politiky, do záleţitostí církví. 2 Zdravotně sociální sluţby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let [on line]. 3 Kojenecké ústav pro děti mladší tří let by měly skončit do konce roku 2013 [on line]. 6

7 zdát, ţe v zemi, kde poptávka po o osvojení dětí převaţuje nabídku kojeneckých ústavů, tento koncept pomůţe k uspokojení ţadatelů o osvojení. Mnohé děti ale v ústavech zůstávají dále a příčin je několik. Hlavním důvodem setrvání v ústavní péči je podmínka právní volnosti dítěte, respektive toho, ţe dítě není právně volné k osvojení. Dalším významným faktorem je, ţe mnoho dětí, které v ústavech jsou a čekají na svou novou mámu a tátu, nesplňují poţadavky vnitrostátních osvojitelů. To povaţuji za další důsledek homogenní uzavřenosti naší společnosti po čtyřicet let. Být jiný a odlišný se povaţuje za handicap a riziko, přičemţ se společnost řídí stereotypním myšlením vůči členům některých národnostních a etnických menšin. V mé absolventské práci se věnuji tématu mezinárodního osvojení, jaké předpoklady k němu vedou, a jak se naplňují. Převáţně induktivním přístupem zjišťuji odpověď na otázku, zda a jak se v mezinárodním osvojení naplnily předpoklady, které neumoţnily umístění dítěte do vnitrostátního osvojení. Jako techniku jsem pouţila obsahovou analýzu spisové dokumentace dětí evidovaných pro mezinárodní osvojení Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Výzkumu předcházelo studium teorie. Jednak mne zajímalo porovnání právní historie institutu osvojení a podmínek osvojení mezi zákonem o osvojení Československé republiky a současným občasným zákoníkem. Další oblastí pro porozumění tématu byla činnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který jako jediný orgán v České republice můţe zprostředkovat osvojení dětí do zahraničí. V předcházející kvalifikační práci jsem se tématu mezinárodního osvojení věnovala z pohledu principu subsidiarity, který je postaven na legislativním vymezení nejlepšího zájmu dítěte. V absolventské práci svůj pohled více zaměřuji na potřeby dítěte i osvojitelů a významnou teoretickou výbavou se mi stala literatura týkající se psychosociálního vývoje ohroţených dětí, motivace ţadatelů o osvojení a působení imitace a vlivů vnějšího prostředí. K tématu mezinárodního osvojení mne navedla i vlastní ţivotní zkušenost. V roce 2014 jsme totiţ s manţelem osvojili dvě dcery, kterým narozením vznikla cizí státní příslušnost, i kdyţ byly od narození vychovávány v kojeneckém ústavu v České republice. Kdyţ jsme Dětské centrum navštívili poprvé, zaskočil nás počet krásných 7

8 dětí, které napřahovaly ruku po mamince. Útěchou nám byla informace, ţe některé z nich se jiţ připravují na odjezd z České republiky se svými náhradními rodiči ze zahraničí. Tyto skutečnosti a studium oboru sociální politiky dále podnítilo můj zájem o tuto oblast sociálně-právní ochrany dětí. 8

9 1 Historický a právní vývoj institutu osvojení na území České republiky 1.1 Rodina, funkce a vztahy v rodině Lidská společnost je zaloţena na základní buňce, kterou tvoří rodina. Katechismus katolické církve definuje rodinu jako společenství rodičů s dětmi, manţelů s dětmi. Podobně jako manţelství je i rodina zakotvena v přirozeném řádu, v lidské přirozenosti. Má hodnotu sama v sobě a není závislá na uznání státem, má své vlastní zákonitosti. (Umlauf 2014: 6) Rodina představuje pro rozvoj společnosti důleţitý prvek zde, v jejím ochranném prostředí, docházelo a dochází k pokračování rodu. K tomu, aby rod nevymřel, Stvořitel člověka zabezpečil biologicko-antropologickými předpoklady. Umlauf objasňuje princip pohlavnosti tak, ţe pohlavnost je součástí celého člověka a obecně se pohlavní instinkt povaţuje za hybatele k uchování rodu. Dalším důleţitým hlediskem je ale teologická rovina, podle které má pohlavnost smysl sama o sobě pro samotnou lidskou osobu a její zrání tím, ţe člověku pomáhá přesunout objekt zájmu ze své osoby na osobu druhou. (Umlauf 2014: 4) Lze namítnout, ţe k tomu aby, byl počat člověk, není potřeba rodiny, jak to ostatně bohatě ukazuje i historie lidstva. Tradičně ale rodina měla, a stále má, zabezpečit jedincům rodu určitá práva a ochranu v ţivotě, jinak by byl jejich další vývoj ohroţen, jde o bytí spolu esse cum (Umlauf 2014: 3). Stejně tak lze argumentovat, ţe ani rodina vţdy nemohla funkci plození zaručit. V jakékoliv době existovala určitá nebezpečí, která naději na zachování rodu omezovala. Byla to ohroţení, jako například nemoci, války, přírodní katastrofy; ale také předpoklady jedinců, jako neplodnost, degenerace nebo věk nositelů rodu. Ohroţení člověka při zrození a během jeho vývoje mohla být různá nemanţelský původ, osiření, odvrţení rodiči a jiné. Stejně tak v historii existovaly důvody, proč se dospělí jedinci rodu rozhodli přijmout za vlastní jedince jiného rodu. V průběhu historie se primární důvody pro přijmutí cizího za vlastního měnily podle hodnot a současného stavu společnosti. Tou nejdůleţitější motivací však vţdy 9

10 zůstávala potřeba udrţení rodu. Jenom v rozmezí cca sto let proběhl veliký posun v motivaci pro osvojení, jak ukáţu v následujícím textu. 1.2 Zákon 56/1928 Sb. z. a. n., o osvojení Institut osvojení byl na území České republiky zaveden zákonem č. 946/1811 Sb. z. s. obecný zákoník občanský známý jako ABGB. Ten byl při vzniku samostatného československého státu v roce 1918 přijat do českého právního řádu zákonem 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého (recepční zákon) a platil na našem území aţ do roku Profesor František Rouček v roce 1928 vydal za podpory ministerstva školství a národní osvěty publikaci, která osvětlovala princip osvojení dle zákona 56/1928 sb. z. a n.. Zákon vycházel z ABGB, ale současně přinesl i novinky. Rouček vysvětluje dělení rodinného spojení na příbuzenství přirozené, které je zaloţeno faktem (zákony přírodními), a to v situaci, kdyţ svobodná ţena porodila dítě a dále na příbuzenství juristické, které je zaloţeno normou (zákony právními), v situaci, přijme-li svobodná ţena nějaké dítě za své. V obou případech vznikají povinnosti v oblasti rodinně-právní. Na rozdíl od dnešního chápání spočívalo příbuzenství v počátcích historie lidstva na vztazích juristických - prof. Rouček zmiňuje národy indogermánské i právo římské. Právní relevance je přiznávána jedině právu juristickému a příbuzenství tudíţ vzniká přijetím do rodiny. Ale i na juristickém základě rodiny dochází k preferenci přijímat do rodiny dítě vlastní, čímţ dochází k respektování příbuzenství přirozeného. Teprve obavou z vymření rodu při nedostatku osob přirozeně příbuzných dochází k přijetí cizí osoby. Zde podle Roučka pramení znak kaţdého umělého příbuzenství, který lze charakterizovat jako: osvojení je z nouze ctnost. Na místo příbuzenství juristického se ve společnosti stává normou příbuzenství zaloţené faktem (přírodními zákony). Rouček dále upřesňuje rozdělení na juristické příbuzenství po linii přímé (vzestupné či sestupné) nebo pobočné. Linii přímou vzestupnou byla situace dáti dítěti otce, v linii pobočné se jednalo o osvojení osoby za sourozence. Praxe pobočné linie příbuzenství byla známá např. u Jihoslovanů. Nejčastěji se ale vyskytuje osvojení v linii sestupné, tedy přijetí za syna nebo za dceru, stále z pohledu, ţe osvojení plní funkci uspokojení potřeby mít potomka. Právní vývoj tak dospěl k tomu, ţe práva kulturních států uznávají institut 10

11 osvojení jako řešení v případě nouze s dalším znakem adoptio imitatur naturam. (Rouček 1928: 4-7) Československá republika vydala dne 28. října 1918 zákon č. 11 Sb., kterým byly ponechány v platnosti stávající zákony Rakousko-uherské monarchie, pozdější zákon ze dne č. 152 Sb. rozšířil územní platnost Čech, Moravy a Slezska o Hlučinsko a ostatní území získané podle mírových smluv. Pro území republiky to znamenalo, ţe bylo ustanoveno dvojí právo původní právo rakouské a uherské. Konkrétně pro případy osvojení to znamenalo rozdílný právní přístup k osvojení, a sice právem zvykovým (Slovensko, Podkarpatská Rus) a právem psaným (území ČSR). Vláda republiky se rozhodla k vypracování zvláštního zákona ve věci osvojení, jednak aby došlo k odstranění zmiňovaného dualismu a dalším důvodem byl narůst ţádosti o osvojení. Ministerstvo spravedlnosti ročně obdrţelo přes 300 ţádostí o potvrzení adopčních smluv. Podle konstatování Ministerstva spravedlnosti probíhala také četná zprostředkování o osvojení na území ČSR. (Rouček 1928: 8) Nový zákon byl vydán po několikaleté přípravě jako zákon č. 56/1928 Sb. zákon o osvojení ze dne 28. března V porovnání se současnou platnou legislativou zákonem č. 89/2012 Sb. se nám dnes mohou zdát zajímavé určité předpoklady, které podmiňovaly institut osvojení. V následujícím textu nejdříve představím vybrané podmínky zákona o osvojení z roku 1928 a následně je porovnám se současnou legislativou zákona č. 89/2012 Sb. Osvojení bylo legislativně ukotveno jako poměr smluvní (adoptio conventionalis) na rozdíl od dalších moţností, a to osvojení posledním pořízením (adoptio testementaria) a osvojením soudním výrokem (adoptio iudicialis). Z titulu smlouvy tak mohlo být osvojení i smluvně zrušeno. Dnes vzniká osvojení dle 796 občanského zákoníku soudním rozhodnutím (adoptio iudicialis): O osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. Pouze soud můţe na návrh osvojitele nebo osvojence osvojení zrušit, ale jen do doby tří let od osvojení, poté je osvojení nezrušitelné (občanský zákoník 840). 11

12 Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Vzniká tak vztah mezi osvojitelem a osvojencem, který je zaloţen jako vztah mezi rodičem a dítětem; osvojení musí být v souladu se zájmy osvojeného (občanský zákoník ). Mezinárodní osvojení - osvojení dětí do ciziny a z ciziny, je moţným řešením situace ohroţeného dítěte v případě, ţe se pro ně nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého V České republice vstoupila tato úmluva v platnost a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umoţňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny. 4 Jednalo se o smlouvu rodinně-právní, která měla stanoveny přísnější podmínky neţ jiné smlouvy, především podmínky způsobilosti stran. Dnešní zákon také vyjmenovává v podmínky způsobilosti osvojitelů, ty ale nejsou postaveny na smluvním principu. Jedná se především o svéprávnost, motivaci, bezúhonnost a odpovídající zdravotní stav osvojitelů. Způsobilost osvojitele byla posuzována z hlediska dvou zásad, jednak jako pomůcka z nouze a za druhé dle principu adoptio imitatur naturam. Důsledkem bylo, ţe osvojitelem se mohl stát pouze člověk, který neměl a nemohl mít vlastní manţelské děti (nebo na této úrovni, tzv. legitimované děti). Jak vysvětluje Rouček:..není důvodu pro osvojení jiných osob, neboť dotyčný subjekt požívá již radostí rodičských a chce-li snad třetí osobě prokázati nějaké dobrodiní, může tak učinit jinak nežli adopcí. (Rouček 1928: 17) Dnešní legislativa takové vymezení nedefinuje, osvojit mohou žadatelé bezdětní i s dětmi. Za vhodnější ţadatele jsou naopak povaţování manţelé, kteří jiţ děti vychovali nebo vychovávají. Vůči osvojovanému dítěti se 4 Spolu dětem o.p.s. Základní pojmy [on line]. 12

13 u nich nepředpokládá pouze potřeba naplnění rodičovské identity, ale jako motivace se očekává sluţba dítěti s ohledem na jeho nejlepší zájem. Nejlepším zájmem dítěte se v rodinných souvislostech rozumí ochrana práv dítěte, zejména jeho důstojnosti, fyzické, psychické a sexuální integrity; právo dítěte vyrůstat ve zdravém výchovném prostředí. Je to základní princip při rozhodování o záleţitostech dětí obecně i při rozhodování situace konkrétního dítěte. (Hořínová 2011: 239, 241) Další podmínkou způsobilosti osvojitele bylo, ţe se jednalo o toho, kdo ani nemůţe mít v budoucnu děti. Tato podmínka byla dána do souvislosti biologického věku osvojitele a vycházela ze studií, ţe pokud do svých 40 let neměl v manţelství potomky, nebude je mít ani později. 40. rok muţe byl také definován jako rozhraní, kdy se muţ rozhoduje uzavřít sňatek. Opět se tu uplatňuje přístup, ţe osvojení má být pouze pomůckou z nouze, a dokonce obava, ţe osvojení by mohlo nepříznivě působit na růst populace. Původní rakouské právo podmiňovalo minimální věk osvojitele na 50 let, nový československý zákon tuto hranici pozměnil na osobu starší 40 let. (Rouček 1928: 23) Občanský zákoník dnes vymezuje v 803 věkový rozdíl tak, že zpravidla by neměl být menší 16 let. Přes současný trend starších rodiček a odkládání rodičovství na pozdější věk, jsou jako osvojitelé upřednostňování ţadatelé mladšího aţ středního věku z důvodu dodrţení přirozeného věkového rozdílu mezi rodiči a dítětem. Ţadatelé nad 40 let jsou naopak vnímání jako starší a pro osvojení menších děti méně vhodní, zejména pokud si přejí osvojit kojence. Osvojit dítě společně mohli pouze manţelé, nikoliv například dva muţi nebo dvě ţeny. Osvojit ale mohla ţena i muţ, osoba svobodná, vdaná (ţenatý), ovdovělá, bez omezení náboţenství nebo společenského postavení. Zákon nově prakticky umoţnil osvojení i řeholníkům ţijícím v celibátu, které předcházející zákon označil přímo jako nezpůsobilé k adopci. (Rouček 1928: 26) 13

14 Podobné podmínky platí dnes (občanský zákoník 800, 804), opatření týkající se řeholníků nebo příslušníků církve nejsou v zákoně zmiňována. V současné době je aktuálním společenským tématem poţadavek homosexuálních párů ţijících v registrovaném partnerství, které chtějí osvojit dítě, coţ jim současná legislativa neumoţňuje. (Zákon o registrovaném partnerství 13 odst. 2.) Nemanţelské děti byly v moţnostech osvojení privilegovány. Zákon umoţňoval výjimku pro podmínku minimálního předepsaného věku v případě, ţe otec měl vlastní manţelské či legitimní děti. Nicméně zde také hrozilo, ţe otec mohl poměr smlouvou opět zrušit. (Rouček 1928: 25) Dnešní legislativa nerozlišuje děti na manželské a nemanželské. Dle 856 vznikají povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. Lišil-li se názor rodičů na osvojení k tomu, zda udělí s osvojením souhlas, rozhodoval názor otce. (Novotná, Průšová 2014: 8) V současné době je k osvojení třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte, vyjádřeného osobním prohlášením vůči soudu (občanský zákoník ). V 818 jsou vymezeny situace, kdy souhlasu rodičů není třeba. Rozhodování rodičů na vývoj dítěte je vázáno rodičovskou odpovědností, která náleţí oběma rodičům (občanský zákoník 865). Pokud rozhoduje soud v záleţitostech týkajících se výkonu rodičovské odpovědnosti, jsou pro něj určující zájmy dítěte (občanský zákoník 866). Vyţivovací povinnost nepřecházela automaticky osvojením na osvojitele. V případě, ţe osvojitelé nebyli schopni zajistit odpovídající výţivu, zůstávala na původní rodině. (Novotná, Průšová 2014: 8) Dnes podle 832 a 833 občanského zákoníku platí, že osvojením nezletilého zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakoţ i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Osvojením vzniká vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem ( 795). Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti ( 832). Podle 910 mají 14

15 vzájemnou vyţivovací povinnost předci i potomci. V případě osvojení zletilého platí odlišné vymezení 853. Osvojitelé nenabývali ţádných právních nároků na majetek osvojence, ten v případě jeho smrti nebo vzdání se majetku nabývali potomci osvojence. (Novotná, Průšová 2014: 8) Podobně jak bylo řečeno výše, platí ustanovení 832, 833 a dále 1475, 1635 (první třída dědiců). 1.3 Navazující zákony po roce 1948 Další vývoj chápání institutu osvojení popisují Novotná a Průšová. Prvorepublikový zákon byl zrušen novým zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Jednou ze změn bylo nové ustanovení, ţe osvojit lze jen nezletilé dítě a osvojení musí být pro dítě prospěšné. Osvojení vznikalo na základě návrhu osvojitele rozhodnutím soudu (adoptio iudicialis). Zákon neomezoval věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, ani nejniţší věkovou hranici pro osvojitele. Pozitivním bylo, ţe zrovnoprávnil ţeny, muţe a děti narozené v manţelství i mimo manţelství. (Novotná, Průšová 2014: 8-9) V roce 1958 byl zákon o právu rodinném novelizován zákonem č. 15/1958Sb., o změně předpisů o osvojení. Došlo ke zpřísnění podmínek osvojení, příbuzenský vztah vznikal zápisem osvojitele do matriky místo původních rodičů osvojence, zanikla vyţivovací povinnost osvojence vůči původní rodině (ale byla zachována vyţivovací povinnost původní rodiny vůči osvojenci). (Novotná, Průšová 2014: 8-9) V roce 1963 byl přijat zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, jehoţ novelizovaná úprava byla propojena se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do zákona o rodině byly zapracovány mezinárodní smlouvy, dále např. podmínka souhlasu rodiče, i kdyţ je nezletilý. Zákon dále upravoval ustanovení o nezájmu rodičů (pokud jsou jeho zákonnými zástupci osvojovaného dítěte), a to po dobu 6 měsíců a 2 měsíců po narození dítěte. Zákon o rodině byl zrušen účinností nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. (Novotná, Průšová 2014: 8-9) 15

16 1.4 Současná legislativa České republiky a mezinárodní dokumenty upravující osvojení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí zákon č. 43/2000 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb. m. s., Evropská úmluva o osvojení dětí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 16

17 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 2.1 Činnost Úřadu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je správní úřad podřízený Ministerstvu spravedlnosti, zřízený ustanovením 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Předchůdcem Úřadu byla Společnost pro mezinárodněprávní ochranu mládeţe v republice Československé, zaloţená v roce V roce 1949 převzala společnost národní správa a po třech letech byla působnost společnosti začleněna do Úřadovny ochrany mládeţe v Brně (1949). V roce 1956 vzniká Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeţe a tento úřad byl v roce 2000 transformován do současné podoby Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. Do působnosti Úřadu patří dle zákl. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí: právní pomoc při vymáhání výţivného, mezinárodní únosy dětí, zajištění práva styku, výkon funkce kolizního opatrovníka, zprostředkování mezinárodních osvojení. (Špeciánová 2007: 7) vstoupila v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ze které vyplývá, ţe náhradní rodinnou péči pro dítě vyhledávají jiţ pouze krajské úřady, nikoli Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zprostředkování osvojení Úřadem je v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí uvedeno pod 25. Pro sledování naplňování cílů mezinárodního osvojení jsou klíčová ustanovení, ţe Úřad vede pro účely zprostředkování osvojení evidenci dětí vhodných k osvojení v cizině a ţadatelů vhodných stát se osvojiteli těchto dětí. Evidenci Úřad vede po novele zákona 359/1999 Sb. na základě zpřístupnění dat z krajských úřadů. Před rokem 2014 Úřadu spisy dětí vhodných pro mezinárodní osvojení postupovalo Ministerstvo spravedlnosti. Úřad při zprostředkování mezinárodního osvojení postupuje podle Metodického doporučení pro zprostředkování mezinárodního osvojení do ciziny 5. Základní podmínkou je, ţe dítě musí být osvojitelné podle českého práva. Tato podmínka jiţ musela být prověřena krajským úřadem jinak by ani spisová dokumentace dítěte nemohla být Úřadu zpřístupněna. Následně Úřad hledá pro dítě vhodnou náhradní 5 Metodické doporučení pro zprostředkování osvojení do ciziny [on line]. 17

18 rodinu v zahraničí. Úřad je během procesu zprostředkování nadále v kontaktu jak s krajským úřadem, tak se zařízením, ve kterém je dítě umístěno. Tím si ověřuje aktuální situaci dítěte, zda například nedošlo k obnově zájmu biologického rodiče nebo někoho z příbuzných a osob blízkých k zachování principu subsidiarity. 6 Úřad si také ověřuje celkový vývoj dítěte, zvláště pokud má dítě nějaké vývojové zpoţdění nebo postiţení pro podání pravdivých informací ţadatelům z ciziny. Pro účely zprostředkování osvojení tedy Úřad vede evidenci dětí vhodných k osvojení, dále evidenci ţadatelů o osvojení z ČR a evidenci ţadatelů pro osvojení ze zahraničí. Ţádosti o zařazení do evidence ţadatelů musí obsahovat náleţitosti stanové zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a řízení o zařazení se vede v písemné formě. Náleţitosti spisové dokumentace dítěte vhodného k osvojení jsou uvedeny v 22 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Patří sem zprávy a údaje o dítěti, rozhodnutí příslušného orgánu o výchově dítěte bylo-li vydáno, doklad prokazující osvojitelnost dítěte a doklad prokazující zachování principu subsidiarity. Jak uvádím ve své bakalářské práci, to se většinou děje pouţitím dikce 22 odst. 9 a) zákona o sociálněprávní ochraně dítěte: dítěti nelze zprostředkovat pěstounskou péči ani osvojení v České republice, ani nelze předpokládat, ţe by v budoucnu mohla převzít dítě do péče osoba dítěti příbuzná, nebo jemu blízká. (Kirkingová, 2015: 35) Po převzetí spisové dokumentace začíná proces spárování dítěte s vybranými zahraničními ţadateli z evidence ţadatelů o osvojení dítěte z ČR. Poradní sbor pro náhradní rodinnou péči navrţené ţadatele posuzuje a hlasováním řadí do pořadí ke kontaktování. Jedná se o multidisciplinární sbor, ve kterém jsou zastoupeny profese dětský lékař, psycholog, sociální pracovník (za ústavní zařízení, nestátní organizace, MPSV). Úřad následně ţadatele v daném pořadí oslovuje s dotazem, zda mají zájem o seznámení s dítětem. Poradní sbor se schází v měsíčních intervalech, takţe tento proces probíhá relativně rychle. Rychlost další části procesu, kterým je spárování/matching s budoucími osvojiteli probíhá v závislosti na zájmu ţadatelů 6 Princip subsidiarity v mezinárodním osvojení - jedná se o podpůrnost mezinárodního osvojení, které můţe přijít v úvahu aţ tehdy, pokud se pro dítě nenajde vhodná forma náhradní rodinné péče ve vnitrostátních podmínkách (Kapitán 2011: 216). 18

19 o konkrétně navrhované dítě, doplnění informací týkajících se zdraví dítěte, biologické rodiny, apod. Pro další úspěšné pokračování je velice důleţité, aby měli ţadatelé co nejvíce informací a byli dobře připraveni na další důleţitý bod procesu zprostředkování, a sice seznámení se s dítětem, tzv. interakce. Vzhledem k tomu, ţe ţadatelé přijíţdějí nebo přilétají z ciziny, Úřad musí interakci dobře naplánovat a připravit. A to nejen po organizační stránce, tj. kde budou ţadatelé ubytování, nasmlouvání tlumočníka, ale také po právní stránce přípravy a zajištění nezbytných právních dokumentů pro hladký průběh dalšího řízení. Délka interakce ţadatelů s dítětem je individuální, záleţí na věku dítěte, obvykle trvá 7 aţ 21 dní. První návštěva zařízení a setkání s ţadatelů dítětem probíhá vţdy za účasti tlumočníka a psychologa Úřadu a odborného personálu zařízení a z této návštěvy je vypracována podrobná zpráva psychologem Úřadu. Psycholog Úřadu společně s tlumočníkem navštíví po 5 aţ 14 dnech ţadatele a dítěte jiţ ve společně uţívaném zařízení. V případě, ţe psycholog hodnotí průběh interakce a navázání dítěte na ţadatele příznivě a pokud ţadatelé trvají na své ţádosti o osvojení navrhovaného dítěte, zůstávají po skončení interakce s dítětem v České republice aţ do nabytí právní moci rozhodnutí o předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením. Pokud se interakce příznivě nevyvíjí - ale i tak se dá označit za úspěšnou, protoţe splnila svůj účel, ţadatelé berou zpět svůj návrh na předání dítěte do péče osvojitelů před osvojení a Úřad zastavuje řízení. Poté, co ţadatelé dítě převzali a vycestovali z České republiky, proces nekončí. Pověřené orgány přijímacího státu jsou povinny dle čl. 20 Haagské úmluvy zasílat vývojové zprávy včetně lékařské zprávy a fotografie dítěte. Zprávy jsou zasílány v intervalech v návaznosti na pobyt dítěte v přijímacím státě celkem 4 vývojové zprávy po 1, 3, 6 a 12 měsících pobytu dítěte v příjímacím státě. Další vývojové zprávy jsou odvislé od dosaţeného věku dítěte, a to ve 3, 7, 12, 15 a 18 letech věku dítěte. Zpravidla můţe Úřad zahájit řízení o souhlasu s osvojením na základě 3. vývojové zprávy (tedy po 3 nebo 6 měsících pobytu dítěte v přijímacím státě) a ţádosti ţadatelů. Z vývojové zprávy musí být jasné, ţe adaptace dítěte v nové rodině proběhla příznivě a je v nejlepším zájmu nezletilého. Závěrečnou fází je legislativní osvojení nezletilého dítěte ţadateli v přijímacím státě, o osvojení je Úřad informován 19

20 dle čl. 23 Haagské úmluvy a Úřad následně informuje subjekty uvedené v 25 odst. 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. (Úřad 2014) 20

21 2.2 Úspěšnost Úřadu v agendě mezinárodního osvojení Oproti zbývajícím činnostem Úřadu je agenda mezinárodního osvojení charakteristická optimismem a nadějí, ţe se daří najít dětem nový domov. Na rozdíl od agendy mezinárodních únosů a vymáhání výţivného, je ve většině případů agenda mezinárodního osvojení práce s krásným koncem vývojové zprávy svědčí o šťastných dětech se šťastnými rodiči. Výše zmiňovaný proces mezinárodního osvojení je však špičkou ledovce celkového úsilí orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zařazení dítěte do evidence pro osvojení v zahraničí předchází často víceletá práce sociálních pracovníků obecního úřadu s rozšířenou působností a krajského úřadu. Práce sociálně-právní ochrany je zaměřená na práci s rodinou a zabezpečení dítěte, poté na vyhledání vhodné náhradní rodinné péče v České republice. Pokud se nepodaří zajistit náhradní rodinnou péči v České republice, má Úřad kompetence, aby mohl pruţně konat ve vyhledávání vhodných ţadatelů z ciziny. Úřad koná v rámci svých kompetencí bezodkladně ve spárování dítěte a vhodných ţadatelů, včetně setkání Poradního sboru, následného spárování (matching) a přípravy interakce. Faktorem úspěšnosti Úřadu je úroveň zahraničních ţadatelů o osvojení dítěte z České republiky. Stejně jako v České republice jsou do evidence zařazeni prověření ţadatelé. Co je ale činí výjimečnými, jsou jejich méně omezující poţadavky na osvojované dítě. Dalším z důvodů úspěšnosti je právní a psychologická odbornost pracovníků Úřadu. Odbornost a profesionalita pracovníků Úřadu se projevuje tím, ţe pro agentury a státy Haagské úmluvy je Česká republika cenným a ţádaným partnerem. Z osobní zkušenosti bych navíc dodala, ţe neméně významným činitelem úspěšnosti je i osobní nasazení pracovníků Úřadu. Proto můţe Úřad uvádět neúspěšnost 0,86 % (Kapitán 2011: 222). Z hlediska statistiky zpracování spisů lze Úřad hodnotit jako velice pruţný a úspěšný. Přesto se najde i kritika, vycházející dokonce od zřizovatele ministerstva práce a sociálních věcí, která Úřadu vyčítá přílišnou úspěšnost na úkor dodrţování principu subsidiarity a která můţe vycházet ze skutečnosti, ţe Česká republika je dle Haagské úmluvy vnímána jako země zdrojová (osvojované dětí pochází z této země) a nikoliv příjmová (země, která osvojované děti přijímá). Současně je Česká republika 21

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Štěpánka Drábková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální práce v procesu osvojení dětí. Štěpánka

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Výzkumné otázky I. Co profesionálům z oblasti náhradní péče o dítě přinesly

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah Obsah Výkladová část... 4 1.1 Ústavní (institucionální) péče... 4 1.2 Školská zařízení... 5 1.3 Zdravotnická zařízení... 6 1.4 Zařízení sociálních služeb... 6 1.5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Studijní obor: Charitativní a sociální práce Denisa Votrubová Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Hana Konečná Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium, Český

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV

REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV REFORMA SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI JUDr. Zuzana Zárasová Mgr. Adam Křístek Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV Základní východiska reformy Stav systému (poznatky z konkrétních kauz, výzkumů, analýz,

Více