CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Předpoklady pro osvojení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Předpoklady pro osvojení"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Předpoklady pro osvojení Regina Kirkingová Vedoucí práce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. Olomouc 2015

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. Olomouc 27. dubna 2015 Regina Kirkingová

3 Děkuji vedoucí práce, PhDr. Mirce Nečasové, PhD., za trpělivost a podporu při vedení mé práce. Můj dík patří také JUDr. Stanislavě Kopecké z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za ochotu a všechen čas, o který jsem ji svými návštěvami a dotazy obírala. Závěrem děkuji mému manţelovi Galeovi a dětem Petrušce a Májince za podporu a prostor ke studiu.

4 Obsah Úvod Historický a právní vývoj institutu osvojení na území České republiky Rodina, funkce a vztahy v rodině Zákon 56/1928 Sb. z. a. n., o osvojení Navazující zákony po roce Současná legislativa České republiky a mezinárodní dokumenty upravující osvojení 16 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Činnost Úřadu Úspěšnost Úřadu v agendě mezinárodního osvojení Děti v evidenci Úřadu pro mezinárodní osvojení Osvojení z psychosociální perspektivy Osvojenci Romské dítě v rodině majoritního etnika Osvojitelé Prostředí, genetika a teorie memů Metodologie Výzkumná a dílčí otázka Metoda výzkumu Popis výzkumného prostředí Popis výzkumného souboru Způsob zpracování dat Etika výzkumu Kritické posouzení obsahových a metodologických limitů výzkumu Interpretace výzkumu Analytická kategorie Dokumentace osvojitelů Analytická kategorie Dokumentace osvojence Analytická kategorie Dokumentace vývojových zpráv Diskuze k výzkumu a doporučení pro praxi Závěr... 61

5 Zkratky Seznam literatury... 64

6 Úvod Pyšníme se tím, ţe Česká republika je srdcem Evropy. Toto srdce bylo dlouhých čtyřicet let uzavřené a mnoho společenských a občanských aktivit a činností se během této doby transformovalo do zvláštních systémů paternalismu a na něm závislých občanů. Koncepce nadvlády komunistické strany poznamenala všechny oblasti občanského i soukromého ţivota. Úspěšný a světem obdivovaný československý zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, byl nahrazen zákony, které sledovaly zájmy strany a lidu a upřednostňovaly pojmenování kolektivní. Týkalo se to i oblasti sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, ale systémů ústavní péče obecně. Uzavření hranic také způsobilo, ţe se zde rozvíjela homogenní společnost bez významnějších multikulturních podnětů způsobovaných volnou migrací obyvatel. Společenské změny po roce 1989 otevřely světu české srdce Evropy a do České republiky začaly proudit nové informace, přístupy, zkušenosti a lidé. Občané, kteří zde dosud ţili s jistotou, ţe se o ně postará stát a vše zařídí stát, museli přistoupit na jinou strategii sociální politiky, která je zaloţena kromě principu spravedlnosti a solidarity také na principech subsidiarity 1 a participace. Některé skupiny obyvatel se se změnou společenských pravidel a politiky těţce vyrovnávaly, některé skupiny obyvatel společenské změny převálcovaly úplně a upadaly do stále hlubší sociální izolace, kterou jako otázku či problém řeší kaţdá nová vláda. Jedním ze znaků nové doby je i skutečnost, ţe z důvodu nárůstu počtu těhotných matek na návykových látkách se mění anamnéza dětí umisťovaných do kojeneckých ústavů, zvyšuje se podíl dětí se zdravotními riziky a postiţením 2. V roce 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo prohlášení o legislativním záměru zrušení umisťování dětí do 3 let do kojeneckých ústavů k 1. lednu Jako alternativa ústavní výchově byl zaveden institut přechodné pěstounské péče a náhradní rodinná péče dostala od státu silnější podporu. Mohlo by se 1 Encyklika Quadragesimo anno papeţe Pia XI.: stát a společnost musí občanům a malým společenstvím poskytovat podporu a pomoc, ale ponechat jim svobodu. Stát se nemá vměšovat do záleţitostí rodinného ţivota, do práv rodičů na výchovu dětí, do politiky, do záleţitostí církví. 2 Zdravotně sociální sluţby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let [on line]. 3 Kojenecké ústav pro děti mladší tří let by měly skončit do konce roku 2013 [on line]. 6

7 zdát, ţe v zemi, kde poptávka po o osvojení dětí převaţuje nabídku kojeneckých ústavů, tento koncept pomůţe k uspokojení ţadatelů o osvojení. Mnohé děti ale v ústavech zůstávají dále a příčin je několik. Hlavním důvodem setrvání v ústavní péči je podmínka právní volnosti dítěte, respektive toho, ţe dítě není právně volné k osvojení. Dalším významným faktorem je, ţe mnoho dětí, které v ústavech jsou a čekají na svou novou mámu a tátu, nesplňují poţadavky vnitrostátních osvojitelů. To povaţuji za další důsledek homogenní uzavřenosti naší společnosti po čtyřicet let. Být jiný a odlišný se povaţuje za handicap a riziko, přičemţ se společnost řídí stereotypním myšlením vůči členům některých národnostních a etnických menšin. V mé absolventské práci se věnuji tématu mezinárodního osvojení, jaké předpoklady k němu vedou, a jak se naplňují. Převáţně induktivním přístupem zjišťuji odpověď na otázku, zda a jak se v mezinárodním osvojení naplnily předpoklady, které neumoţnily umístění dítěte do vnitrostátního osvojení. Jako techniku jsem pouţila obsahovou analýzu spisové dokumentace dětí evidovaných pro mezinárodní osvojení Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Výzkumu předcházelo studium teorie. Jednak mne zajímalo porovnání právní historie institutu osvojení a podmínek osvojení mezi zákonem o osvojení Československé republiky a současným občasným zákoníkem. Další oblastí pro porozumění tématu byla činnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který jako jediný orgán v České republice můţe zprostředkovat osvojení dětí do zahraničí. V předcházející kvalifikační práci jsem se tématu mezinárodního osvojení věnovala z pohledu principu subsidiarity, který je postaven na legislativním vymezení nejlepšího zájmu dítěte. V absolventské práci svůj pohled více zaměřuji na potřeby dítěte i osvojitelů a významnou teoretickou výbavou se mi stala literatura týkající se psychosociálního vývoje ohroţených dětí, motivace ţadatelů o osvojení a působení imitace a vlivů vnějšího prostředí. K tématu mezinárodního osvojení mne navedla i vlastní ţivotní zkušenost. V roce 2014 jsme totiţ s manţelem osvojili dvě dcery, kterým narozením vznikla cizí státní příslušnost, i kdyţ byly od narození vychovávány v kojeneckém ústavu v České republice. Kdyţ jsme Dětské centrum navštívili poprvé, zaskočil nás počet krásných 7

8 dětí, které napřahovaly ruku po mamince. Útěchou nám byla informace, ţe některé z nich se jiţ připravují na odjezd z České republiky se svými náhradními rodiči ze zahraničí. Tyto skutečnosti a studium oboru sociální politiky dále podnítilo můj zájem o tuto oblast sociálně-právní ochrany dětí. 8

9 1 Historický a právní vývoj institutu osvojení na území České republiky 1.1 Rodina, funkce a vztahy v rodině Lidská společnost je zaloţena na základní buňce, kterou tvoří rodina. Katechismus katolické církve definuje rodinu jako společenství rodičů s dětmi, manţelů s dětmi. Podobně jako manţelství je i rodina zakotvena v přirozeném řádu, v lidské přirozenosti. Má hodnotu sama v sobě a není závislá na uznání státem, má své vlastní zákonitosti. (Umlauf 2014: 6) Rodina představuje pro rozvoj společnosti důleţitý prvek zde, v jejím ochranném prostředí, docházelo a dochází k pokračování rodu. K tomu, aby rod nevymřel, Stvořitel člověka zabezpečil biologicko-antropologickými předpoklady. Umlauf objasňuje princip pohlavnosti tak, ţe pohlavnost je součástí celého člověka a obecně se pohlavní instinkt povaţuje za hybatele k uchování rodu. Dalším důleţitým hlediskem je ale teologická rovina, podle které má pohlavnost smysl sama o sobě pro samotnou lidskou osobu a její zrání tím, ţe člověku pomáhá přesunout objekt zájmu ze své osoby na osobu druhou. (Umlauf 2014: 4) Lze namítnout, ţe k tomu aby, byl počat člověk, není potřeba rodiny, jak to ostatně bohatě ukazuje i historie lidstva. Tradičně ale rodina měla, a stále má, zabezpečit jedincům rodu určitá práva a ochranu v ţivotě, jinak by byl jejich další vývoj ohroţen, jde o bytí spolu esse cum (Umlauf 2014: 3). Stejně tak lze argumentovat, ţe ani rodina vţdy nemohla funkci plození zaručit. V jakékoliv době existovala určitá nebezpečí, která naději na zachování rodu omezovala. Byla to ohroţení, jako například nemoci, války, přírodní katastrofy; ale také předpoklady jedinců, jako neplodnost, degenerace nebo věk nositelů rodu. Ohroţení člověka při zrození a během jeho vývoje mohla být různá nemanţelský původ, osiření, odvrţení rodiči a jiné. Stejně tak v historii existovaly důvody, proč se dospělí jedinci rodu rozhodli přijmout za vlastní jedince jiného rodu. V průběhu historie se primární důvody pro přijmutí cizího za vlastního měnily podle hodnot a současného stavu společnosti. Tou nejdůleţitější motivací však vţdy 9

10 zůstávala potřeba udrţení rodu. Jenom v rozmezí cca sto let proběhl veliký posun v motivaci pro osvojení, jak ukáţu v následujícím textu. 1.2 Zákon 56/1928 Sb. z. a. n., o osvojení Institut osvojení byl na území České republiky zaveden zákonem č. 946/1811 Sb. z. s. obecný zákoník občanský známý jako ABGB. Ten byl při vzniku samostatného československého státu v roce 1918 přijat do českého právního řádu zákonem 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého (recepční zákon) a platil na našem území aţ do roku Profesor František Rouček v roce 1928 vydal za podpory ministerstva školství a národní osvěty publikaci, která osvětlovala princip osvojení dle zákona 56/1928 sb. z. a n.. Zákon vycházel z ABGB, ale současně přinesl i novinky. Rouček vysvětluje dělení rodinného spojení na příbuzenství přirozené, které je zaloţeno faktem (zákony přírodními), a to v situaci, kdyţ svobodná ţena porodila dítě a dále na příbuzenství juristické, které je zaloţeno normou (zákony právními), v situaci, přijme-li svobodná ţena nějaké dítě za své. V obou případech vznikají povinnosti v oblasti rodinně-právní. Na rozdíl od dnešního chápání spočívalo příbuzenství v počátcích historie lidstva na vztazích juristických - prof. Rouček zmiňuje národy indogermánské i právo římské. Právní relevance je přiznávána jedině právu juristickému a příbuzenství tudíţ vzniká přijetím do rodiny. Ale i na juristickém základě rodiny dochází k preferenci přijímat do rodiny dítě vlastní, čímţ dochází k respektování příbuzenství přirozeného. Teprve obavou z vymření rodu při nedostatku osob přirozeně příbuzných dochází k přijetí cizí osoby. Zde podle Roučka pramení znak kaţdého umělého příbuzenství, který lze charakterizovat jako: osvojení je z nouze ctnost. Na místo příbuzenství juristického se ve společnosti stává normou příbuzenství zaloţené faktem (přírodními zákony). Rouček dále upřesňuje rozdělení na juristické příbuzenství po linii přímé (vzestupné či sestupné) nebo pobočné. Linii přímou vzestupnou byla situace dáti dítěti otce, v linii pobočné se jednalo o osvojení osoby za sourozence. Praxe pobočné linie příbuzenství byla známá např. u Jihoslovanů. Nejčastěji se ale vyskytuje osvojení v linii sestupné, tedy přijetí za syna nebo za dceru, stále z pohledu, ţe osvojení plní funkci uspokojení potřeby mít potomka. Právní vývoj tak dospěl k tomu, ţe práva kulturních států uznávají institut 10

11 osvojení jako řešení v případě nouze s dalším znakem adoptio imitatur naturam. (Rouček 1928: 4-7) Československá republika vydala dne 28. října 1918 zákon č. 11 Sb., kterým byly ponechány v platnosti stávající zákony Rakousko-uherské monarchie, pozdější zákon ze dne č. 152 Sb. rozšířil územní platnost Čech, Moravy a Slezska o Hlučinsko a ostatní území získané podle mírových smluv. Pro území republiky to znamenalo, ţe bylo ustanoveno dvojí právo původní právo rakouské a uherské. Konkrétně pro případy osvojení to znamenalo rozdílný právní přístup k osvojení, a sice právem zvykovým (Slovensko, Podkarpatská Rus) a právem psaným (území ČSR). Vláda republiky se rozhodla k vypracování zvláštního zákona ve věci osvojení, jednak aby došlo k odstranění zmiňovaného dualismu a dalším důvodem byl narůst ţádosti o osvojení. Ministerstvo spravedlnosti ročně obdrţelo přes 300 ţádostí o potvrzení adopčních smluv. Podle konstatování Ministerstva spravedlnosti probíhala také četná zprostředkování o osvojení na území ČSR. (Rouček 1928: 8) Nový zákon byl vydán po několikaleté přípravě jako zákon č. 56/1928 Sb. zákon o osvojení ze dne 28. března V porovnání se současnou platnou legislativou zákonem č. 89/2012 Sb. se nám dnes mohou zdát zajímavé určité předpoklady, které podmiňovaly institut osvojení. V následujícím textu nejdříve představím vybrané podmínky zákona o osvojení z roku 1928 a následně je porovnám se současnou legislativou zákona č. 89/2012 Sb. Osvojení bylo legislativně ukotveno jako poměr smluvní (adoptio conventionalis) na rozdíl od dalších moţností, a to osvojení posledním pořízením (adoptio testementaria) a osvojením soudním výrokem (adoptio iudicialis). Z titulu smlouvy tak mohlo být osvojení i smluvně zrušeno. Dnes vzniká osvojení dle 796 občanského zákoníku soudním rozhodnutím (adoptio iudicialis): O osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. Pouze soud můţe na návrh osvojitele nebo osvojence osvojení zrušit, ale jen do doby tří let od osvojení, poté je osvojení nezrušitelné (občanský zákoník 840). 11

12 Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Vzniká tak vztah mezi osvojitelem a osvojencem, který je zaloţen jako vztah mezi rodičem a dítětem; osvojení musí být v souladu se zájmy osvojeného (občanský zákoník ). Mezinárodní osvojení - osvojení dětí do ciziny a z ciziny, je moţným řešením situace ohroţeného dítěte v případě, ţe se pro ně nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého V České republice vstoupila tato úmluva v platnost a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umoţňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny. 4 Jednalo se o smlouvu rodinně-právní, která měla stanoveny přísnější podmínky neţ jiné smlouvy, především podmínky způsobilosti stran. Dnešní zákon také vyjmenovává v podmínky způsobilosti osvojitelů, ty ale nejsou postaveny na smluvním principu. Jedná se především o svéprávnost, motivaci, bezúhonnost a odpovídající zdravotní stav osvojitelů. Způsobilost osvojitele byla posuzována z hlediska dvou zásad, jednak jako pomůcka z nouze a za druhé dle principu adoptio imitatur naturam. Důsledkem bylo, ţe osvojitelem se mohl stát pouze člověk, který neměl a nemohl mít vlastní manţelské děti (nebo na této úrovni, tzv. legitimované děti). Jak vysvětluje Rouček:..není důvodu pro osvojení jiných osob, neboť dotyčný subjekt požívá již radostí rodičských a chce-li snad třetí osobě prokázati nějaké dobrodiní, může tak učinit jinak nežli adopcí. (Rouček 1928: 17) Dnešní legislativa takové vymezení nedefinuje, osvojit mohou žadatelé bezdětní i s dětmi. Za vhodnější ţadatele jsou naopak povaţování manţelé, kteří jiţ děti vychovali nebo vychovávají. Vůči osvojovanému dítěti se 4 Spolu dětem o.p.s. Základní pojmy [on line]. 12

13 u nich nepředpokládá pouze potřeba naplnění rodičovské identity, ale jako motivace se očekává sluţba dítěti s ohledem na jeho nejlepší zájem. Nejlepším zájmem dítěte se v rodinných souvislostech rozumí ochrana práv dítěte, zejména jeho důstojnosti, fyzické, psychické a sexuální integrity; právo dítěte vyrůstat ve zdravém výchovném prostředí. Je to základní princip při rozhodování o záleţitostech dětí obecně i při rozhodování situace konkrétního dítěte. (Hořínová 2011: 239, 241) Další podmínkou způsobilosti osvojitele bylo, ţe se jednalo o toho, kdo ani nemůţe mít v budoucnu děti. Tato podmínka byla dána do souvislosti biologického věku osvojitele a vycházela ze studií, ţe pokud do svých 40 let neměl v manţelství potomky, nebude je mít ani později. 40. rok muţe byl také definován jako rozhraní, kdy se muţ rozhoduje uzavřít sňatek. Opět se tu uplatňuje přístup, ţe osvojení má být pouze pomůckou z nouze, a dokonce obava, ţe osvojení by mohlo nepříznivě působit na růst populace. Původní rakouské právo podmiňovalo minimální věk osvojitele na 50 let, nový československý zákon tuto hranici pozměnil na osobu starší 40 let. (Rouček 1928: 23) Občanský zákoník dnes vymezuje v 803 věkový rozdíl tak, že zpravidla by neměl být menší 16 let. Přes současný trend starších rodiček a odkládání rodičovství na pozdější věk, jsou jako osvojitelé upřednostňování ţadatelé mladšího aţ středního věku z důvodu dodrţení přirozeného věkového rozdílu mezi rodiči a dítětem. Ţadatelé nad 40 let jsou naopak vnímání jako starší a pro osvojení menších děti méně vhodní, zejména pokud si přejí osvojit kojence. Osvojit dítě společně mohli pouze manţelé, nikoliv například dva muţi nebo dvě ţeny. Osvojit ale mohla ţena i muţ, osoba svobodná, vdaná (ţenatý), ovdovělá, bez omezení náboţenství nebo společenského postavení. Zákon nově prakticky umoţnil osvojení i řeholníkům ţijícím v celibátu, které předcházející zákon označil přímo jako nezpůsobilé k adopci. (Rouček 1928: 26) 13

14 Podobné podmínky platí dnes (občanský zákoník 800, 804), opatření týkající se řeholníků nebo příslušníků církve nejsou v zákoně zmiňována. V současné době je aktuálním společenským tématem poţadavek homosexuálních párů ţijících v registrovaném partnerství, které chtějí osvojit dítě, coţ jim současná legislativa neumoţňuje. (Zákon o registrovaném partnerství 13 odst. 2.) Nemanţelské děti byly v moţnostech osvojení privilegovány. Zákon umoţňoval výjimku pro podmínku minimálního předepsaného věku v případě, ţe otec měl vlastní manţelské či legitimní děti. Nicméně zde také hrozilo, ţe otec mohl poměr smlouvou opět zrušit. (Rouček 1928: 25) Dnešní legislativa nerozlišuje děti na manželské a nemanželské. Dle 856 vznikají povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. Lišil-li se názor rodičů na osvojení k tomu, zda udělí s osvojením souhlas, rozhodoval názor otce. (Novotná, Průšová 2014: 8) V současné době je k osvojení třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte, vyjádřeného osobním prohlášením vůči soudu (občanský zákoník ). V 818 jsou vymezeny situace, kdy souhlasu rodičů není třeba. Rozhodování rodičů na vývoj dítěte je vázáno rodičovskou odpovědností, která náleţí oběma rodičům (občanský zákoník 865). Pokud rozhoduje soud v záleţitostech týkajících se výkonu rodičovské odpovědnosti, jsou pro něj určující zájmy dítěte (občanský zákoník 866). Vyţivovací povinnost nepřecházela automaticky osvojením na osvojitele. V případě, ţe osvojitelé nebyli schopni zajistit odpovídající výţivu, zůstávala na původní rodině. (Novotná, Průšová 2014: 8) Dnes podle 832 a 833 občanského zákoníku platí, že osvojením nezletilého zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakoţ i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Osvojením vzniká vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem ( 795). Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti ( 832). Podle 910 mají 14

15 vzájemnou vyţivovací povinnost předci i potomci. V případě osvojení zletilého platí odlišné vymezení 853. Osvojitelé nenabývali ţádných právních nároků na majetek osvojence, ten v případě jeho smrti nebo vzdání se majetku nabývali potomci osvojence. (Novotná, Průšová 2014: 8) Podobně jak bylo řečeno výše, platí ustanovení 832, 833 a dále 1475, 1635 (první třída dědiců). 1.3 Navazující zákony po roce 1948 Další vývoj chápání institutu osvojení popisují Novotná a Průšová. Prvorepublikový zákon byl zrušen novým zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Jednou ze změn bylo nové ustanovení, ţe osvojit lze jen nezletilé dítě a osvojení musí být pro dítě prospěšné. Osvojení vznikalo na základě návrhu osvojitele rozhodnutím soudu (adoptio iudicialis). Zákon neomezoval věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, ani nejniţší věkovou hranici pro osvojitele. Pozitivním bylo, ţe zrovnoprávnil ţeny, muţe a děti narozené v manţelství i mimo manţelství. (Novotná, Průšová 2014: 8-9) V roce 1958 byl zákon o právu rodinném novelizován zákonem č. 15/1958Sb., o změně předpisů o osvojení. Došlo ke zpřísnění podmínek osvojení, příbuzenský vztah vznikal zápisem osvojitele do matriky místo původních rodičů osvojence, zanikla vyţivovací povinnost osvojence vůči původní rodině (ale byla zachována vyţivovací povinnost původní rodiny vůči osvojenci). (Novotná, Průšová 2014: 8-9) V roce 1963 byl přijat zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, jehoţ novelizovaná úprava byla propojena se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do zákona o rodině byly zapracovány mezinárodní smlouvy, dále např. podmínka souhlasu rodiče, i kdyţ je nezletilý. Zákon dále upravoval ustanovení o nezájmu rodičů (pokud jsou jeho zákonnými zástupci osvojovaného dítěte), a to po dobu 6 měsíců a 2 měsíců po narození dítěte. Zákon o rodině byl zrušen účinností nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. (Novotná, Průšová 2014: 8-9) 15

16 1.4 Současná legislativa České republiky a mezinárodní dokumenty upravující osvojení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí zákon č. 43/2000 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb. m. s., Evropská úmluva o osvojení dětí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 16

17 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 2.1 Činnost Úřadu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je správní úřad podřízený Ministerstvu spravedlnosti, zřízený ustanovením 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Předchůdcem Úřadu byla Společnost pro mezinárodněprávní ochranu mládeţe v republice Československé, zaloţená v roce V roce 1949 převzala společnost národní správa a po třech letech byla působnost společnosti začleněna do Úřadovny ochrany mládeţe v Brně (1949). V roce 1956 vzniká Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeţe a tento úřad byl v roce 2000 transformován do současné podoby Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. Do působnosti Úřadu patří dle zákl. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí: právní pomoc při vymáhání výţivného, mezinárodní únosy dětí, zajištění práva styku, výkon funkce kolizního opatrovníka, zprostředkování mezinárodních osvojení. (Špeciánová 2007: 7) vstoupila v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ze které vyplývá, ţe náhradní rodinnou péči pro dítě vyhledávají jiţ pouze krajské úřady, nikoli Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zprostředkování osvojení Úřadem je v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí uvedeno pod 25. Pro sledování naplňování cílů mezinárodního osvojení jsou klíčová ustanovení, ţe Úřad vede pro účely zprostředkování osvojení evidenci dětí vhodných k osvojení v cizině a ţadatelů vhodných stát se osvojiteli těchto dětí. Evidenci Úřad vede po novele zákona 359/1999 Sb. na základě zpřístupnění dat z krajských úřadů. Před rokem 2014 Úřadu spisy dětí vhodných pro mezinárodní osvojení postupovalo Ministerstvo spravedlnosti. Úřad při zprostředkování mezinárodního osvojení postupuje podle Metodického doporučení pro zprostředkování mezinárodního osvojení do ciziny 5. Základní podmínkou je, ţe dítě musí být osvojitelné podle českého práva. Tato podmínka jiţ musela být prověřena krajským úřadem jinak by ani spisová dokumentace dítěte nemohla být Úřadu zpřístupněna. Následně Úřad hledá pro dítě vhodnou náhradní 5 Metodické doporučení pro zprostředkování osvojení do ciziny [on line]. 17

18 rodinu v zahraničí. Úřad je během procesu zprostředkování nadále v kontaktu jak s krajským úřadem, tak se zařízením, ve kterém je dítě umístěno. Tím si ověřuje aktuální situaci dítěte, zda například nedošlo k obnově zájmu biologického rodiče nebo někoho z příbuzných a osob blízkých k zachování principu subsidiarity. 6 Úřad si také ověřuje celkový vývoj dítěte, zvláště pokud má dítě nějaké vývojové zpoţdění nebo postiţení pro podání pravdivých informací ţadatelům z ciziny. Pro účely zprostředkování osvojení tedy Úřad vede evidenci dětí vhodných k osvojení, dále evidenci ţadatelů o osvojení z ČR a evidenci ţadatelů pro osvojení ze zahraničí. Ţádosti o zařazení do evidence ţadatelů musí obsahovat náleţitosti stanové zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a řízení o zařazení se vede v písemné formě. Náleţitosti spisové dokumentace dítěte vhodného k osvojení jsou uvedeny v 22 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Patří sem zprávy a údaje o dítěti, rozhodnutí příslušného orgánu o výchově dítěte bylo-li vydáno, doklad prokazující osvojitelnost dítěte a doklad prokazující zachování principu subsidiarity. Jak uvádím ve své bakalářské práci, to se většinou děje pouţitím dikce 22 odst. 9 a) zákona o sociálněprávní ochraně dítěte: dítěti nelze zprostředkovat pěstounskou péči ani osvojení v České republice, ani nelze předpokládat, ţe by v budoucnu mohla převzít dítě do péče osoba dítěti příbuzná, nebo jemu blízká. (Kirkingová, 2015: 35) Po převzetí spisové dokumentace začíná proces spárování dítěte s vybranými zahraničními ţadateli z evidence ţadatelů o osvojení dítěte z ČR. Poradní sbor pro náhradní rodinnou péči navrţené ţadatele posuzuje a hlasováním řadí do pořadí ke kontaktování. Jedná se o multidisciplinární sbor, ve kterém jsou zastoupeny profese dětský lékař, psycholog, sociální pracovník (za ústavní zařízení, nestátní organizace, MPSV). Úřad následně ţadatele v daném pořadí oslovuje s dotazem, zda mají zájem o seznámení s dítětem. Poradní sbor se schází v měsíčních intervalech, takţe tento proces probíhá relativně rychle. Rychlost další části procesu, kterým je spárování/matching s budoucími osvojiteli probíhá v závislosti na zájmu ţadatelů 6 Princip subsidiarity v mezinárodním osvojení - jedná se o podpůrnost mezinárodního osvojení, které můţe přijít v úvahu aţ tehdy, pokud se pro dítě nenajde vhodná forma náhradní rodinné péče ve vnitrostátních podmínkách (Kapitán 2011: 216). 18

19 o konkrétně navrhované dítě, doplnění informací týkajících se zdraví dítěte, biologické rodiny, apod. Pro další úspěšné pokračování je velice důleţité, aby měli ţadatelé co nejvíce informací a byli dobře připraveni na další důleţitý bod procesu zprostředkování, a sice seznámení se s dítětem, tzv. interakce. Vzhledem k tomu, ţe ţadatelé přijíţdějí nebo přilétají z ciziny, Úřad musí interakci dobře naplánovat a připravit. A to nejen po organizační stránce, tj. kde budou ţadatelé ubytování, nasmlouvání tlumočníka, ale také po právní stránce přípravy a zajištění nezbytných právních dokumentů pro hladký průběh dalšího řízení. Délka interakce ţadatelů s dítětem je individuální, záleţí na věku dítěte, obvykle trvá 7 aţ 21 dní. První návštěva zařízení a setkání s ţadatelů dítětem probíhá vţdy za účasti tlumočníka a psychologa Úřadu a odborného personálu zařízení a z této návštěvy je vypracována podrobná zpráva psychologem Úřadu. Psycholog Úřadu společně s tlumočníkem navštíví po 5 aţ 14 dnech ţadatele a dítěte jiţ ve společně uţívaném zařízení. V případě, ţe psycholog hodnotí průběh interakce a navázání dítěte na ţadatele příznivě a pokud ţadatelé trvají na své ţádosti o osvojení navrhovaného dítěte, zůstávají po skončení interakce s dítětem v České republice aţ do nabytí právní moci rozhodnutí o předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením. Pokud se interakce příznivě nevyvíjí - ale i tak se dá označit za úspěšnou, protoţe splnila svůj účel, ţadatelé berou zpět svůj návrh na předání dítěte do péče osvojitelů před osvojení a Úřad zastavuje řízení. Poté, co ţadatelé dítě převzali a vycestovali z České republiky, proces nekončí. Pověřené orgány přijímacího státu jsou povinny dle čl. 20 Haagské úmluvy zasílat vývojové zprávy včetně lékařské zprávy a fotografie dítěte. Zprávy jsou zasílány v intervalech v návaznosti na pobyt dítěte v přijímacím státě celkem 4 vývojové zprávy po 1, 3, 6 a 12 měsících pobytu dítěte v příjímacím státě. Další vývojové zprávy jsou odvislé od dosaţeného věku dítěte, a to ve 3, 7, 12, 15 a 18 letech věku dítěte. Zpravidla můţe Úřad zahájit řízení o souhlasu s osvojením na základě 3. vývojové zprávy (tedy po 3 nebo 6 měsících pobytu dítěte v přijímacím státě) a ţádosti ţadatelů. Z vývojové zprávy musí být jasné, ţe adaptace dítěte v nové rodině proběhla příznivě a je v nejlepším zájmu nezletilého. Závěrečnou fází je legislativní osvojení nezletilého dítěte ţadateli v přijímacím státě, o osvojení je Úřad informován 19

20 dle čl. 23 Haagské úmluvy a Úřad následně informuje subjekty uvedené v 25 odst. 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. (Úřad 2014) 20

21 2.2 Úspěšnost Úřadu v agendě mezinárodního osvojení Oproti zbývajícím činnostem Úřadu je agenda mezinárodního osvojení charakteristická optimismem a nadějí, ţe se daří najít dětem nový domov. Na rozdíl od agendy mezinárodních únosů a vymáhání výţivného, je ve většině případů agenda mezinárodního osvojení práce s krásným koncem vývojové zprávy svědčí o šťastných dětech se šťastnými rodiči. Výše zmiňovaný proces mezinárodního osvojení je však špičkou ledovce celkového úsilí orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zařazení dítěte do evidence pro osvojení v zahraničí předchází často víceletá práce sociálních pracovníků obecního úřadu s rozšířenou působností a krajského úřadu. Práce sociálně-právní ochrany je zaměřená na práci s rodinou a zabezpečení dítěte, poté na vyhledání vhodné náhradní rodinné péče v České republice. Pokud se nepodaří zajistit náhradní rodinnou péči v České republice, má Úřad kompetence, aby mohl pruţně konat ve vyhledávání vhodných ţadatelů z ciziny. Úřad koná v rámci svých kompetencí bezodkladně ve spárování dítěte a vhodných ţadatelů, včetně setkání Poradního sboru, následného spárování (matching) a přípravy interakce. Faktorem úspěšnosti Úřadu je úroveň zahraničních ţadatelů o osvojení dítěte z České republiky. Stejně jako v České republice jsou do evidence zařazeni prověření ţadatelé. Co je ale činí výjimečnými, jsou jejich méně omezující poţadavky na osvojované dítě. Dalším z důvodů úspěšnosti je právní a psychologická odbornost pracovníků Úřadu. Odbornost a profesionalita pracovníků Úřadu se projevuje tím, ţe pro agentury a státy Haagské úmluvy je Česká republika cenným a ţádaným partnerem. Z osobní zkušenosti bych navíc dodala, ţe neméně významným činitelem úspěšnosti je i osobní nasazení pracovníků Úřadu. Proto můţe Úřad uvádět neúspěšnost 0,86 % (Kapitán 2011: 222). Z hlediska statistiky zpracování spisů lze Úřad hodnotit jako velice pruţný a úspěšný. Přesto se najde i kritika, vycházející dokonce od zřizovatele ministerstva práce a sociálních věcí, která Úřadu vyčítá přílišnou úspěšnost na úkor dodrţování principu subsidiarity a která můţe vycházet ze skutečnosti, ţe Česká republika je dle Haagské úmluvy vnímána jako země zdrojová (osvojované dětí pochází z této země) a nikoliv příjmová (země, která osvojované děti přijímá). Současně je Česká republika 21

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině

Národní shromáţdění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně o rodině 94/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4. prosince 1963 o rodině Změna: 132/1982 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 72/1995 Sb. Změna: 91/1998 Sb. Změna: 360/1999 Sb. Změna: 301/2000 Sb. Změna: 109/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Hana Konečná Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium, Český

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Marie Janoušková Úvod Porovnala jsem podmínky pro náhradní rodinnou péči v České republice. Rozebrala jsem projekt

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více