CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Předpoklady pro osvojení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Předpoklady pro osvojení"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Předpoklady pro osvojení Regina Kirkingová Vedoucí práce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. Olomouc 2015

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. Olomouc 27. dubna 2015 Regina Kirkingová

3 Děkuji vedoucí práce, PhDr. Mirce Nečasové, PhD., za trpělivost a podporu při vedení mé práce. Můj dík patří také JUDr. Stanislavě Kopecké z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí za ochotu a všechen čas, o který jsem ji svými návštěvami a dotazy obírala. Závěrem děkuji mému manţelovi Galeovi a dětem Petrušce a Májince za podporu a prostor ke studiu.

4 Obsah Úvod Historický a právní vývoj institutu osvojení na území České republiky Rodina, funkce a vztahy v rodině Zákon 56/1928 Sb. z. a. n., o osvojení Navazující zákony po roce Současná legislativa České republiky a mezinárodní dokumenty upravující osvojení 16 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Činnost Úřadu Úspěšnost Úřadu v agendě mezinárodního osvojení Děti v evidenci Úřadu pro mezinárodní osvojení Osvojení z psychosociální perspektivy Osvojenci Romské dítě v rodině majoritního etnika Osvojitelé Prostředí, genetika a teorie memů Metodologie Výzkumná a dílčí otázka Metoda výzkumu Popis výzkumného prostředí Popis výzkumného souboru Způsob zpracování dat Etika výzkumu Kritické posouzení obsahových a metodologických limitů výzkumu Interpretace výzkumu Analytická kategorie Dokumentace osvojitelů Analytická kategorie Dokumentace osvojence Analytická kategorie Dokumentace vývojových zpráv Diskuze k výzkumu a doporučení pro praxi Závěr... 61

5 Zkratky Seznam literatury... 64

6 Úvod Pyšníme se tím, ţe Česká republika je srdcem Evropy. Toto srdce bylo dlouhých čtyřicet let uzavřené a mnoho společenských a občanských aktivit a činností se během této doby transformovalo do zvláštních systémů paternalismu a na něm závislých občanů. Koncepce nadvlády komunistické strany poznamenala všechny oblasti občanského i soukromého ţivota. Úspěšný a světem obdivovaný československý zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, byl nahrazen zákony, které sledovaly zájmy strany a lidu a upřednostňovaly pojmenování kolektivní. Týkalo se to i oblasti sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, ale systémů ústavní péče obecně. Uzavření hranic také způsobilo, ţe se zde rozvíjela homogenní společnost bez významnějších multikulturních podnětů způsobovaných volnou migrací obyvatel. Společenské změny po roce 1989 otevřely světu české srdce Evropy a do České republiky začaly proudit nové informace, přístupy, zkušenosti a lidé. Občané, kteří zde dosud ţili s jistotou, ţe se o ně postará stát a vše zařídí stát, museli přistoupit na jinou strategii sociální politiky, která je zaloţena kromě principu spravedlnosti a solidarity také na principech subsidiarity 1 a participace. Některé skupiny obyvatel se se změnou společenských pravidel a politiky těţce vyrovnávaly, některé skupiny obyvatel společenské změny převálcovaly úplně a upadaly do stále hlubší sociální izolace, kterou jako otázku či problém řeší kaţdá nová vláda. Jedním ze znaků nové doby je i skutečnost, ţe z důvodu nárůstu počtu těhotných matek na návykových látkách se mění anamnéza dětí umisťovaných do kojeneckých ústavů, zvyšuje se podíl dětí se zdravotními riziky a postiţením 2. V roce 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo prohlášení o legislativním záměru zrušení umisťování dětí do 3 let do kojeneckých ústavů k 1. lednu Jako alternativa ústavní výchově byl zaveden institut přechodné pěstounské péče a náhradní rodinná péče dostala od státu silnější podporu. Mohlo by se 1 Encyklika Quadragesimo anno papeţe Pia XI.: stát a společnost musí občanům a malým společenstvím poskytovat podporu a pomoc, ale ponechat jim svobodu. Stát se nemá vměšovat do záleţitostí rodinného ţivota, do práv rodičů na výchovu dětí, do politiky, do záleţitostí církví. 2 Zdravotně sociální sluţby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let [on line]. 3 Kojenecké ústav pro děti mladší tří let by měly skončit do konce roku 2013 [on line]. 6

7 zdát, ţe v zemi, kde poptávka po o osvojení dětí převaţuje nabídku kojeneckých ústavů, tento koncept pomůţe k uspokojení ţadatelů o osvojení. Mnohé děti ale v ústavech zůstávají dále a příčin je několik. Hlavním důvodem setrvání v ústavní péči je podmínka právní volnosti dítěte, respektive toho, ţe dítě není právně volné k osvojení. Dalším významným faktorem je, ţe mnoho dětí, které v ústavech jsou a čekají na svou novou mámu a tátu, nesplňují poţadavky vnitrostátních osvojitelů. To povaţuji za další důsledek homogenní uzavřenosti naší společnosti po čtyřicet let. Být jiný a odlišný se povaţuje za handicap a riziko, přičemţ se společnost řídí stereotypním myšlením vůči členům některých národnostních a etnických menšin. V mé absolventské práci se věnuji tématu mezinárodního osvojení, jaké předpoklady k němu vedou, a jak se naplňují. Převáţně induktivním přístupem zjišťuji odpověď na otázku, zda a jak se v mezinárodním osvojení naplnily předpoklady, které neumoţnily umístění dítěte do vnitrostátního osvojení. Jako techniku jsem pouţila obsahovou analýzu spisové dokumentace dětí evidovaných pro mezinárodní osvojení Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Výzkumu předcházelo studium teorie. Jednak mne zajímalo porovnání právní historie institutu osvojení a podmínek osvojení mezi zákonem o osvojení Československé republiky a současným občasným zákoníkem. Další oblastí pro porozumění tématu byla činnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který jako jediný orgán v České republice můţe zprostředkovat osvojení dětí do zahraničí. V předcházející kvalifikační práci jsem se tématu mezinárodního osvojení věnovala z pohledu principu subsidiarity, který je postaven na legislativním vymezení nejlepšího zájmu dítěte. V absolventské práci svůj pohled více zaměřuji na potřeby dítěte i osvojitelů a významnou teoretickou výbavou se mi stala literatura týkající se psychosociálního vývoje ohroţených dětí, motivace ţadatelů o osvojení a působení imitace a vlivů vnějšího prostředí. K tématu mezinárodního osvojení mne navedla i vlastní ţivotní zkušenost. V roce 2014 jsme totiţ s manţelem osvojili dvě dcery, kterým narozením vznikla cizí státní příslušnost, i kdyţ byly od narození vychovávány v kojeneckém ústavu v České republice. Kdyţ jsme Dětské centrum navštívili poprvé, zaskočil nás počet krásných 7

8 dětí, které napřahovaly ruku po mamince. Útěchou nám byla informace, ţe některé z nich se jiţ připravují na odjezd z České republiky se svými náhradními rodiči ze zahraničí. Tyto skutečnosti a studium oboru sociální politiky dále podnítilo můj zájem o tuto oblast sociálně-právní ochrany dětí. 8

9 1 Historický a právní vývoj institutu osvojení na území České republiky 1.1 Rodina, funkce a vztahy v rodině Lidská společnost je zaloţena na základní buňce, kterou tvoří rodina. Katechismus katolické církve definuje rodinu jako společenství rodičů s dětmi, manţelů s dětmi. Podobně jako manţelství je i rodina zakotvena v přirozeném řádu, v lidské přirozenosti. Má hodnotu sama v sobě a není závislá na uznání státem, má své vlastní zákonitosti. (Umlauf 2014: 6) Rodina představuje pro rozvoj společnosti důleţitý prvek zde, v jejím ochranném prostředí, docházelo a dochází k pokračování rodu. K tomu, aby rod nevymřel, Stvořitel člověka zabezpečil biologicko-antropologickými předpoklady. Umlauf objasňuje princip pohlavnosti tak, ţe pohlavnost je součástí celého člověka a obecně se pohlavní instinkt povaţuje za hybatele k uchování rodu. Dalším důleţitým hlediskem je ale teologická rovina, podle které má pohlavnost smysl sama o sobě pro samotnou lidskou osobu a její zrání tím, ţe člověku pomáhá přesunout objekt zájmu ze své osoby na osobu druhou. (Umlauf 2014: 4) Lze namítnout, ţe k tomu aby, byl počat člověk, není potřeba rodiny, jak to ostatně bohatě ukazuje i historie lidstva. Tradičně ale rodina měla, a stále má, zabezpečit jedincům rodu určitá práva a ochranu v ţivotě, jinak by byl jejich další vývoj ohroţen, jde o bytí spolu esse cum (Umlauf 2014: 3). Stejně tak lze argumentovat, ţe ani rodina vţdy nemohla funkci plození zaručit. V jakékoliv době existovala určitá nebezpečí, která naději na zachování rodu omezovala. Byla to ohroţení, jako například nemoci, války, přírodní katastrofy; ale také předpoklady jedinců, jako neplodnost, degenerace nebo věk nositelů rodu. Ohroţení člověka při zrození a během jeho vývoje mohla být různá nemanţelský původ, osiření, odvrţení rodiči a jiné. Stejně tak v historii existovaly důvody, proč se dospělí jedinci rodu rozhodli přijmout za vlastní jedince jiného rodu. V průběhu historie se primární důvody pro přijmutí cizího za vlastního měnily podle hodnot a současného stavu společnosti. Tou nejdůleţitější motivací však vţdy 9

10 zůstávala potřeba udrţení rodu. Jenom v rozmezí cca sto let proběhl veliký posun v motivaci pro osvojení, jak ukáţu v následujícím textu. 1.2 Zákon 56/1928 Sb. z. a. n., o osvojení Institut osvojení byl na území České republiky zaveden zákonem č. 946/1811 Sb. z. s. obecný zákoník občanský známý jako ABGB. Ten byl při vzniku samostatného československého státu v roce 1918 přijat do českého právního řádu zákonem 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého (recepční zákon) a platil na našem území aţ do roku Profesor František Rouček v roce 1928 vydal za podpory ministerstva školství a národní osvěty publikaci, která osvětlovala princip osvojení dle zákona 56/1928 sb. z. a n.. Zákon vycházel z ABGB, ale současně přinesl i novinky. Rouček vysvětluje dělení rodinného spojení na příbuzenství přirozené, které je zaloţeno faktem (zákony přírodními), a to v situaci, kdyţ svobodná ţena porodila dítě a dále na příbuzenství juristické, které je zaloţeno normou (zákony právními), v situaci, přijme-li svobodná ţena nějaké dítě za své. V obou případech vznikají povinnosti v oblasti rodinně-právní. Na rozdíl od dnešního chápání spočívalo příbuzenství v počátcích historie lidstva na vztazích juristických - prof. Rouček zmiňuje národy indogermánské i právo římské. Právní relevance je přiznávána jedině právu juristickému a příbuzenství tudíţ vzniká přijetím do rodiny. Ale i na juristickém základě rodiny dochází k preferenci přijímat do rodiny dítě vlastní, čímţ dochází k respektování příbuzenství přirozeného. Teprve obavou z vymření rodu při nedostatku osob přirozeně příbuzných dochází k přijetí cizí osoby. Zde podle Roučka pramení znak kaţdého umělého příbuzenství, který lze charakterizovat jako: osvojení je z nouze ctnost. Na místo příbuzenství juristického se ve společnosti stává normou příbuzenství zaloţené faktem (přírodními zákony). Rouček dále upřesňuje rozdělení na juristické příbuzenství po linii přímé (vzestupné či sestupné) nebo pobočné. Linii přímou vzestupnou byla situace dáti dítěti otce, v linii pobočné se jednalo o osvojení osoby za sourozence. Praxe pobočné linie příbuzenství byla známá např. u Jihoslovanů. Nejčastěji se ale vyskytuje osvojení v linii sestupné, tedy přijetí za syna nebo za dceru, stále z pohledu, ţe osvojení plní funkci uspokojení potřeby mít potomka. Právní vývoj tak dospěl k tomu, ţe práva kulturních států uznávají institut 10

11 osvojení jako řešení v případě nouze s dalším znakem adoptio imitatur naturam. (Rouček 1928: 4-7) Československá republika vydala dne 28. října 1918 zákon č. 11 Sb., kterým byly ponechány v platnosti stávající zákony Rakousko-uherské monarchie, pozdější zákon ze dne č. 152 Sb. rozšířil územní platnost Čech, Moravy a Slezska o Hlučinsko a ostatní území získané podle mírových smluv. Pro území republiky to znamenalo, ţe bylo ustanoveno dvojí právo původní právo rakouské a uherské. Konkrétně pro případy osvojení to znamenalo rozdílný právní přístup k osvojení, a sice právem zvykovým (Slovensko, Podkarpatská Rus) a právem psaným (území ČSR). Vláda republiky se rozhodla k vypracování zvláštního zákona ve věci osvojení, jednak aby došlo k odstranění zmiňovaného dualismu a dalším důvodem byl narůst ţádosti o osvojení. Ministerstvo spravedlnosti ročně obdrţelo přes 300 ţádostí o potvrzení adopčních smluv. Podle konstatování Ministerstva spravedlnosti probíhala také četná zprostředkování o osvojení na území ČSR. (Rouček 1928: 8) Nový zákon byl vydán po několikaleté přípravě jako zákon č. 56/1928 Sb. zákon o osvojení ze dne 28. března V porovnání se současnou platnou legislativou zákonem č. 89/2012 Sb. se nám dnes mohou zdát zajímavé určité předpoklady, které podmiňovaly institut osvojení. V následujícím textu nejdříve představím vybrané podmínky zákona o osvojení z roku 1928 a následně je porovnám se současnou legislativou zákona č. 89/2012 Sb. Osvojení bylo legislativně ukotveno jako poměr smluvní (adoptio conventionalis) na rozdíl od dalších moţností, a to osvojení posledním pořízením (adoptio testementaria) a osvojením soudním výrokem (adoptio iudicialis). Z titulu smlouvy tak mohlo být osvojení i smluvně zrušeno. Dnes vzniká osvojení dle 796 občanského zákoníku soudním rozhodnutím (adoptio iudicialis): O osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. Pouze soud můţe na návrh osvojitele nebo osvojence osvojení zrušit, ale jen do doby tří let od osvojení, poté je osvojení nezrušitelné (občanský zákoník 840). 11

12 Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Vzniká tak vztah mezi osvojitelem a osvojencem, který je zaloţen jako vztah mezi rodičem a dítětem; osvojení musí být v souladu se zájmy osvojeného (občanský zákoník ). Mezinárodní osvojení - osvojení dětí do ciziny a z ciziny, je moţným řešením situace ohroţeného dítěte v případě, ţe se pro ně nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého V České republice vstoupila tato úmluva v platnost a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umoţňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny. 4 Jednalo se o smlouvu rodinně-právní, která měla stanoveny přísnější podmínky neţ jiné smlouvy, především podmínky způsobilosti stran. Dnešní zákon také vyjmenovává v podmínky způsobilosti osvojitelů, ty ale nejsou postaveny na smluvním principu. Jedná se především o svéprávnost, motivaci, bezúhonnost a odpovídající zdravotní stav osvojitelů. Způsobilost osvojitele byla posuzována z hlediska dvou zásad, jednak jako pomůcka z nouze a za druhé dle principu adoptio imitatur naturam. Důsledkem bylo, ţe osvojitelem se mohl stát pouze člověk, který neměl a nemohl mít vlastní manţelské děti (nebo na této úrovni, tzv. legitimované děti). Jak vysvětluje Rouček:..není důvodu pro osvojení jiných osob, neboť dotyčný subjekt požívá již radostí rodičských a chce-li snad třetí osobě prokázati nějaké dobrodiní, může tak učinit jinak nežli adopcí. (Rouček 1928: 17) Dnešní legislativa takové vymezení nedefinuje, osvojit mohou žadatelé bezdětní i s dětmi. Za vhodnější ţadatele jsou naopak povaţování manţelé, kteří jiţ děti vychovali nebo vychovávají. Vůči osvojovanému dítěti se 4 Spolu dětem o.p.s. Základní pojmy [on line]. 12

13 u nich nepředpokládá pouze potřeba naplnění rodičovské identity, ale jako motivace se očekává sluţba dítěti s ohledem na jeho nejlepší zájem. Nejlepším zájmem dítěte se v rodinných souvislostech rozumí ochrana práv dítěte, zejména jeho důstojnosti, fyzické, psychické a sexuální integrity; právo dítěte vyrůstat ve zdravém výchovném prostředí. Je to základní princip při rozhodování o záleţitostech dětí obecně i při rozhodování situace konkrétního dítěte. (Hořínová 2011: 239, 241) Další podmínkou způsobilosti osvojitele bylo, ţe se jednalo o toho, kdo ani nemůţe mít v budoucnu děti. Tato podmínka byla dána do souvislosti biologického věku osvojitele a vycházela ze studií, ţe pokud do svých 40 let neměl v manţelství potomky, nebude je mít ani později. 40. rok muţe byl také definován jako rozhraní, kdy se muţ rozhoduje uzavřít sňatek. Opět se tu uplatňuje přístup, ţe osvojení má být pouze pomůckou z nouze, a dokonce obava, ţe osvojení by mohlo nepříznivě působit na růst populace. Původní rakouské právo podmiňovalo minimální věk osvojitele na 50 let, nový československý zákon tuto hranici pozměnil na osobu starší 40 let. (Rouček 1928: 23) Občanský zákoník dnes vymezuje v 803 věkový rozdíl tak, že zpravidla by neměl být menší 16 let. Přes současný trend starších rodiček a odkládání rodičovství na pozdější věk, jsou jako osvojitelé upřednostňování ţadatelé mladšího aţ středního věku z důvodu dodrţení přirozeného věkového rozdílu mezi rodiči a dítětem. Ţadatelé nad 40 let jsou naopak vnímání jako starší a pro osvojení menších děti méně vhodní, zejména pokud si přejí osvojit kojence. Osvojit dítě společně mohli pouze manţelé, nikoliv například dva muţi nebo dvě ţeny. Osvojit ale mohla ţena i muţ, osoba svobodná, vdaná (ţenatý), ovdovělá, bez omezení náboţenství nebo společenského postavení. Zákon nově prakticky umoţnil osvojení i řeholníkům ţijícím v celibátu, které předcházející zákon označil přímo jako nezpůsobilé k adopci. (Rouček 1928: 26) 13

14 Podobné podmínky platí dnes (občanský zákoník 800, 804), opatření týkající se řeholníků nebo příslušníků církve nejsou v zákoně zmiňována. V současné době je aktuálním společenským tématem poţadavek homosexuálních párů ţijících v registrovaném partnerství, které chtějí osvojit dítě, coţ jim současná legislativa neumoţňuje. (Zákon o registrovaném partnerství 13 odst. 2.) Nemanţelské děti byly v moţnostech osvojení privilegovány. Zákon umoţňoval výjimku pro podmínku minimálního předepsaného věku v případě, ţe otec měl vlastní manţelské či legitimní děti. Nicméně zde také hrozilo, ţe otec mohl poměr smlouvou opět zrušit. (Rouček 1928: 25) Dnešní legislativa nerozlišuje děti na manželské a nemanželské. Dle 856 vznikají povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. Lišil-li se názor rodičů na osvojení k tomu, zda udělí s osvojením souhlas, rozhodoval názor otce. (Novotná, Průšová 2014: 8) V současné době je k osvojení třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte, vyjádřeného osobním prohlášením vůči soudu (občanský zákoník ). V 818 jsou vymezeny situace, kdy souhlasu rodičů není třeba. Rozhodování rodičů na vývoj dítěte je vázáno rodičovskou odpovědností, která náleţí oběma rodičům (občanský zákoník 865). Pokud rozhoduje soud v záleţitostech týkajících se výkonu rodičovské odpovědnosti, jsou pro něj určující zájmy dítěte (občanský zákoník 866). Vyţivovací povinnost nepřecházela automaticky osvojením na osvojitele. V případě, ţe osvojitelé nebyli schopni zajistit odpovídající výţivu, zůstávala na původní rodině. (Novotná, Průšová 2014: 8) Dnes podle 832 a 833 občanského zákoníku platí, že osvojením nezletilého zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakoţ i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Osvojením vzniká vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem ( 795). Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost vůči dítěti ( 832). Podle 910 mají 14

15 vzájemnou vyţivovací povinnost předci i potomci. V případě osvojení zletilého platí odlišné vymezení 853. Osvojitelé nenabývali ţádných právních nároků na majetek osvojence, ten v případě jeho smrti nebo vzdání se majetku nabývali potomci osvojence. (Novotná, Průšová 2014: 8) Podobně jak bylo řečeno výše, platí ustanovení 832, 833 a dále 1475, 1635 (první třída dědiců). 1.3 Navazující zákony po roce 1948 Další vývoj chápání institutu osvojení popisují Novotná a Průšová. Prvorepublikový zákon byl zrušen novým zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Jednou ze změn bylo nové ustanovení, ţe osvojit lze jen nezletilé dítě a osvojení musí být pro dítě prospěšné. Osvojení vznikalo na základě návrhu osvojitele rozhodnutím soudu (adoptio iudicialis). Zákon neomezoval věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, ani nejniţší věkovou hranici pro osvojitele. Pozitivním bylo, ţe zrovnoprávnil ţeny, muţe a děti narozené v manţelství i mimo manţelství. (Novotná, Průšová 2014: 8-9) V roce 1958 byl zákon o právu rodinném novelizován zákonem č. 15/1958Sb., o změně předpisů o osvojení. Došlo ke zpřísnění podmínek osvojení, příbuzenský vztah vznikal zápisem osvojitele do matriky místo původních rodičů osvojence, zanikla vyţivovací povinnost osvojence vůči původní rodině (ale byla zachována vyţivovací povinnost původní rodiny vůči osvojenci). (Novotná, Průšová 2014: 8-9) V roce 1963 byl přijat zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, jehoţ novelizovaná úprava byla propojena se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Do zákona o rodině byly zapracovány mezinárodní smlouvy, dále např. podmínka souhlasu rodiče, i kdyţ je nezletilý. Zákon dále upravoval ustanovení o nezájmu rodičů (pokud jsou jeho zákonnými zástupci osvojovaného dítěte), a to po dobu 6 měsíců a 2 měsíců po narození dítěte. Zákon o rodině byl zrušen účinností nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. (Novotná, Průšová 2014: 8-9) 15

16 1.4 Současná legislativa České republiky a mezinárodní dokumenty upravující osvojení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí zákon č. 43/2000 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb. m. s., Evropská úmluva o osvojení dětí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 16

17 2 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 2.1 Činnost Úřadu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je správní úřad podřízený Ministerstvu spravedlnosti, zřízený ustanovením 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Předchůdcem Úřadu byla Společnost pro mezinárodněprávní ochranu mládeţe v republice Československé, zaloţená v roce V roce 1949 převzala společnost národní správa a po třech letech byla působnost společnosti začleněna do Úřadovny ochrany mládeţe v Brně (1949). V roce 1956 vzniká Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeţe a tento úřad byl v roce 2000 transformován do současné podoby Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. Do působnosti Úřadu patří dle zákl. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí: právní pomoc při vymáhání výţivného, mezinárodní únosy dětí, zajištění práva styku, výkon funkce kolizního opatrovníka, zprostředkování mezinárodních osvojení. (Špeciánová 2007: 7) vstoupila v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ze které vyplývá, ţe náhradní rodinnou péči pro dítě vyhledávají jiţ pouze krajské úřady, nikoli Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zprostředkování osvojení Úřadem je v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí uvedeno pod 25. Pro sledování naplňování cílů mezinárodního osvojení jsou klíčová ustanovení, ţe Úřad vede pro účely zprostředkování osvojení evidenci dětí vhodných k osvojení v cizině a ţadatelů vhodných stát se osvojiteli těchto dětí. Evidenci Úřad vede po novele zákona 359/1999 Sb. na základě zpřístupnění dat z krajských úřadů. Před rokem 2014 Úřadu spisy dětí vhodných pro mezinárodní osvojení postupovalo Ministerstvo spravedlnosti. Úřad při zprostředkování mezinárodního osvojení postupuje podle Metodického doporučení pro zprostředkování mezinárodního osvojení do ciziny 5. Základní podmínkou je, ţe dítě musí být osvojitelné podle českého práva. Tato podmínka jiţ musela být prověřena krajským úřadem jinak by ani spisová dokumentace dítěte nemohla být Úřadu zpřístupněna. Následně Úřad hledá pro dítě vhodnou náhradní 5 Metodické doporučení pro zprostředkování osvojení do ciziny [on line]. 17

18 rodinu v zahraničí. Úřad je během procesu zprostředkování nadále v kontaktu jak s krajským úřadem, tak se zařízením, ve kterém je dítě umístěno. Tím si ověřuje aktuální situaci dítěte, zda například nedošlo k obnově zájmu biologického rodiče nebo někoho z příbuzných a osob blízkých k zachování principu subsidiarity. 6 Úřad si také ověřuje celkový vývoj dítěte, zvláště pokud má dítě nějaké vývojové zpoţdění nebo postiţení pro podání pravdivých informací ţadatelům z ciziny. Pro účely zprostředkování osvojení tedy Úřad vede evidenci dětí vhodných k osvojení, dále evidenci ţadatelů o osvojení z ČR a evidenci ţadatelů pro osvojení ze zahraničí. Ţádosti o zařazení do evidence ţadatelů musí obsahovat náleţitosti stanové zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a řízení o zařazení se vede v písemné formě. Náleţitosti spisové dokumentace dítěte vhodného k osvojení jsou uvedeny v 22 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Patří sem zprávy a údaje o dítěti, rozhodnutí příslušného orgánu o výchově dítěte bylo-li vydáno, doklad prokazující osvojitelnost dítěte a doklad prokazující zachování principu subsidiarity. Jak uvádím ve své bakalářské práci, to se většinou děje pouţitím dikce 22 odst. 9 a) zákona o sociálněprávní ochraně dítěte: dítěti nelze zprostředkovat pěstounskou péči ani osvojení v České republice, ani nelze předpokládat, ţe by v budoucnu mohla převzít dítě do péče osoba dítěti příbuzná, nebo jemu blízká. (Kirkingová, 2015: 35) Po převzetí spisové dokumentace začíná proces spárování dítěte s vybranými zahraničními ţadateli z evidence ţadatelů o osvojení dítěte z ČR. Poradní sbor pro náhradní rodinnou péči navrţené ţadatele posuzuje a hlasováním řadí do pořadí ke kontaktování. Jedná se o multidisciplinární sbor, ve kterém jsou zastoupeny profese dětský lékař, psycholog, sociální pracovník (za ústavní zařízení, nestátní organizace, MPSV). Úřad následně ţadatele v daném pořadí oslovuje s dotazem, zda mají zájem o seznámení s dítětem. Poradní sbor se schází v měsíčních intervalech, takţe tento proces probíhá relativně rychle. Rychlost další části procesu, kterým je spárování/matching s budoucími osvojiteli probíhá v závislosti na zájmu ţadatelů 6 Princip subsidiarity v mezinárodním osvojení - jedná se o podpůrnost mezinárodního osvojení, které můţe přijít v úvahu aţ tehdy, pokud se pro dítě nenajde vhodná forma náhradní rodinné péče ve vnitrostátních podmínkách (Kapitán 2011: 216). 18

19 o konkrétně navrhované dítě, doplnění informací týkajících se zdraví dítěte, biologické rodiny, apod. Pro další úspěšné pokračování je velice důleţité, aby měli ţadatelé co nejvíce informací a byli dobře připraveni na další důleţitý bod procesu zprostředkování, a sice seznámení se s dítětem, tzv. interakce. Vzhledem k tomu, ţe ţadatelé přijíţdějí nebo přilétají z ciziny, Úřad musí interakci dobře naplánovat a připravit. A to nejen po organizační stránce, tj. kde budou ţadatelé ubytování, nasmlouvání tlumočníka, ale také po právní stránce přípravy a zajištění nezbytných právních dokumentů pro hladký průběh dalšího řízení. Délka interakce ţadatelů s dítětem je individuální, záleţí na věku dítěte, obvykle trvá 7 aţ 21 dní. První návštěva zařízení a setkání s ţadatelů dítětem probíhá vţdy za účasti tlumočníka a psychologa Úřadu a odborného personálu zařízení a z této návštěvy je vypracována podrobná zpráva psychologem Úřadu. Psycholog Úřadu společně s tlumočníkem navštíví po 5 aţ 14 dnech ţadatele a dítěte jiţ ve společně uţívaném zařízení. V případě, ţe psycholog hodnotí průběh interakce a navázání dítěte na ţadatele příznivě a pokud ţadatelé trvají na své ţádosti o osvojení navrhovaného dítěte, zůstávají po skončení interakce s dítětem v České republice aţ do nabytí právní moci rozhodnutí o předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením. Pokud se interakce příznivě nevyvíjí - ale i tak se dá označit za úspěšnou, protoţe splnila svůj účel, ţadatelé berou zpět svůj návrh na předání dítěte do péče osvojitelů před osvojení a Úřad zastavuje řízení. Poté, co ţadatelé dítě převzali a vycestovali z České republiky, proces nekončí. Pověřené orgány přijímacího státu jsou povinny dle čl. 20 Haagské úmluvy zasílat vývojové zprávy včetně lékařské zprávy a fotografie dítěte. Zprávy jsou zasílány v intervalech v návaznosti na pobyt dítěte v přijímacím státě celkem 4 vývojové zprávy po 1, 3, 6 a 12 měsících pobytu dítěte v příjímacím státě. Další vývojové zprávy jsou odvislé od dosaţeného věku dítěte, a to ve 3, 7, 12, 15 a 18 letech věku dítěte. Zpravidla můţe Úřad zahájit řízení o souhlasu s osvojením na základě 3. vývojové zprávy (tedy po 3 nebo 6 měsících pobytu dítěte v přijímacím státě) a ţádosti ţadatelů. Z vývojové zprávy musí být jasné, ţe adaptace dítěte v nové rodině proběhla příznivě a je v nejlepším zájmu nezletilého. Závěrečnou fází je legislativní osvojení nezletilého dítěte ţadateli v přijímacím státě, o osvojení je Úřad informován 19

20 dle čl. 23 Haagské úmluvy a Úřad následně informuje subjekty uvedené v 25 odst. 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. (Úřad 2014) 20

21 2.2 Úspěšnost Úřadu v agendě mezinárodního osvojení Oproti zbývajícím činnostem Úřadu je agenda mezinárodního osvojení charakteristická optimismem a nadějí, ţe se daří najít dětem nový domov. Na rozdíl od agendy mezinárodních únosů a vymáhání výţivného, je ve většině případů agenda mezinárodního osvojení práce s krásným koncem vývojové zprávy svědčí o šťastných dětech se šťastnými rodiči. Výše zmiňovaný proces mezinárodního osvojení je však špičkou ledovce celkového úsilí orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zařazení dítěte do evidence pro osvojení v zahraničí předchází často víceletá práce sociálních pracovníků obecního úřadu s rozšířenou působností a krajského úřadu. Práce sociálně-právní ochrany je zaměřená na práci s rodinou a zabezpečení dítěte, poté na vyhledání vhodné náhradní rodinné péče v České republice. Pokud se nepodaří zajistit náhradní rodinnou péči v České republice, má Úřad kompetence, aby mohl pruţně konat ve vyhledávání vhodných ţadatelů z ciziny. Úřad koná v rámci svých kompetencí bezodkladně ve spárování dítěte a vhodných ţadatelů, včetně setkání Poradního sboru, následného spárování (matching) a přípravy interakce. Faktorem úspěšnosti Úřadu je úroveň zahraničních ţadatelů o osvojení dítěte z České republiky. Stejně jako v České republice jsou do evidence zařazeni prověření ţadatelé. Co je ale činí výjimečnými, jsou jejich méně omezující poţadavky na osvojované dítě. Dalším z důvodů úspěšnosti je právní a psychologická odbornost pracovníků Úřadu. Odbornost a profesionalita pracovníků Úřadu se projevuje tím, ţe pro agentury a státy Haagské úmluvy je Česká republika cenným a ţádaným partnerem. Z osobní zkušenosti bych navíc dodala, ţe neméně významným činitelem úspěšnosti je i osobní nasazení pracovníků Úřadu. Proto můţe Úřad uvádět neúspěšnost 0,86 % (Kapitán 2011: 222). Z hlediska statistiky zpracování spisů lze Úřad hodnotit jako velice pruţný a úspěšný. Přesto se najde i kritika, vycházející dokonce od zřizovatele ministerstva práce a sociálních věcí, která Úřadu vyčítá přílišnou úspěšnost na úkor dodrţování principu subsidiarity a která můţe vycházet ze skutečnosti, ţe Česká republika je dle Haagské úmluvy vnímána jako země zdrojová (osvojované dětí pochází z této země) a nikoliv příjmová (země, která osvojované děti přijímá). Současně je Česká republika 21

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

Zahraniční adopce Foreign Adoption

Zahraniční adopce Foreign Adoption Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Marcela Jedličková Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách Kristýna Fuchsová Vedoucí práce: PhDr. Zdeněk Papoušek Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Dítě jako subjekt práva

Dítě jako subjekt práva UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Dítě jako subjekt práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Vypracovala: Tereza

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Sociální sítě dítěte v dětském domově

Sociální sítě dítěte v dětském domově MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální sítě dítěte v dětském domově Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Vypracovala: Aneta

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE SUBSTITUTE FAMILY CARE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE SUBSTITUTE FAMILY CARE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Penitenciární

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Úskalí pěstounské péče. Sociální práce

Úskalí pěstounské péče. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Úskalí pěstounské péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Michal Šmolka Vypracovala:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Náhled na průběh adopce v současnosti a 70. letech 20. století Tereza Šlajsová Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více