Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 duben 2006 zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 duben 2006 zdarma"

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích číslo 2 duben 2006 zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané. Dnešním článkem vás chci, společně s místostarostou, především pozvat na tradiční společné besedy, které proběhnou v následujících termínech: Po budova OÚ (bývalá pošta) od 18 hodin St restaurace (sál) Na uhrách od 18 hodin Čt Měrkovice škola od 18 hodin Po restaurace (sál) Ve dvoře od 18 hodin Tato setkání jsou dobrou příležitostí, při nichž se dají probrat různá témata, můžeme odpovědět na všechny vaše dotazy a objasnit některé polopravdy (či nepravdy). Sami můžete poznat názory druhých. Za dobu působení ve

2 2 Kozlovice funkci starosty vím, že většina problémů vzniká z neznalosti nebo špatných informací. Vzhledem k tomu, že se mnoho dotazů v minulých létech týkalo bezpečnosti a dopravní problematiky, zúčastní se našich besed i vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Palkovicích kpt. Bc. Vlček. Využijte této příležitosti a přijďte diskutovat. Probíhá výběrové řízení na akci GO elektroinstalace ZŠ Kozlovice (cca Kč vč DPH). Jen pro informaci chci uvést, že se jedná o tzv. podlimitní veřejnou zakázku a výběrové řízení pro nás provádí firma City invest Ostrava. Celé řízení se řídí zákonem o veřejných zakázkách. Byl instalován nový (asi poslední) přípojný bod kozlovické intranetové sítě. Bod se nachází na současné jízdárně (bývalý kravín 55). Kdo má zájem o připojení, hlaste se u administrátorů, případně vám poskytneme informace na OÚ. Pracuje se na možnosti zvýšení rychlosti (a je to na dobré cestě). Až počasí dovolí: Budou pokračovat práce na parkovišti obce (vč. chodníku) za nákupním střediskem. Začne výstavba autobusové zastávky U kříže. Bude provedena oprava zničené zastávky v Měrkovicích (nový vzhled). Bude provedeno částečné oplocení hřiště v Měrkovicích. Proběhne rekonstrukce mostu do chatoviště horní konec pod druhým křížem. Proběhnou opravy dalších mostů (dle zjištění revizních prohlídek). V některých případech dojde k pokácení stromů, jejichž kořeny ničí mostní konstrukci. Budou provedeny parkové úpravy kolem autobusové zastávky Střed a nového chodníku. V souvislosti s tím vás, a především vaše děti, žádáme o ohleduplnost. Chceme, aby Kozlovice vypadaly hezky, ale bez vaší pomoci to nedokážeme. Závěrem chci poděkovat všem, kteří pracují na odstranění zimního posypového materiálu. Přeji hezké a snad už konečně i slunečné Velikonoce. Zprávy z obce ROZPOČET rok 2006 PŘÍJMY, položka Text Rozpočet (Kč) 1111 Daň z příjmů FO záv. činnost Daň z př. FO sam. vyděl. čin Daň z př. FO z kapitál. výnosů Daň z př. právnických osob Daň z př. práv. osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunál. odpad Poplatek ze psů Popl. z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy j. n Splátky půjček od obyvatel Neinvestiční dotace ze SR Ostatní přijaté dotace neinv Lesní hospodářství Ostat. zálež. těžebního průmyslu

3 Kozlovice Vnitřní obchod, služby, cest. ruch Odvádění a čištění odpad. vod Pitná voda Knihovna Kozlovice Knihovna Měrkovice Záležitosti kultury Místní rozhlas Záležitosti sdělovacích prostř Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a úz. rozvoj Sběr a svoz komunál. odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Pečovatelská služba Požární ochrana Činnost místní správy Př. z úroků a ost. nedaň. příjmy Přebytek hosp. minulých let PŘÍJMY CELKEM ROZPOČET rok 2006 VÝDAJE paragraf Text Rozpočet (Kč) 1032 Lesní hospodářství Vnitřní obchod, služby, cest. ruch Silnice Ostatní záležit. pozem. komunikací Provoz veřejné silnič. dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod Základní škola Divadelní činnost Knihovna Kozlovice Knihovna Měrkovice Záležitosti kultury Zachování a obnova kult. a hist. hod Udržba církevního majetku Místní rozhlas Záležitosti sdělovacích prostř Občanská komise Sport. zař. v majetku obce Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Zdravotnictví Bytové hospodářství

4 4 Kozlovice 3613 Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní planování Komunální služby a úz. rozvoj Sběr a svoz nebezp. odpadu Sběr a svoz komunál. odpadu Monitoring, nakládání s odpady Veřejná zeleň Příspěvek na individuální dopravu Pečovatelská služba Klub důchodců Požární ochrana Kozlovice Požární ochrana Měrkovice Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné př. a výdaje z fin. operací Daň z př. práv. osob za obec Fin. vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy VÝDAJE CELKEM Budeme volit v červnu letošního roku Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly prezidentem republiky stanoveny na pátek 2. června a sobotu 3. června Z platného znění zákona č. 247/1995 Sb. uvádíme několik informací: volby se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích na území České republiky; Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let; v pátek 2. června 2006 začíná v České republice hlasování ve hodin a končí ve hodin, v sobotu 3. června 2006 začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve hodin; voličem je státní občan České republiky, který alespoň 3. června 2006 dosáhl věku nejméně 18 let; do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň 3. června 2006 dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka výkonu volebního práva ( 2 písm. b) zákona č. 247/1995 Sb.); volit je možno i mimo území České republiky, a to na zastupitelských a některých konzulárních úřadech České republiky; hlasování mimo Českou republiku se uskuteční ve třech různých časech, a to podle toho, v jakém časovém pásmu je hlasováno; volit bude možno i na voličské průkazy; hlasovací lístky budou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici; v Moravskoslezském kraji může být na jednom hlasovacím lístku až 36 kandidátů (počty kandidátů se kraj od kraje liší, Moravskoslezský kraj má spolu s Hlavním městem Praha nejvyšší počet kandidátů); volič může na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost (tzv. přednostní hlasy); v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech voleb zakázána volební agitace; od 30. května 2006 až do hodin 3. června 2006 nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů;

5 Kozlovice 5 hranice volitelnosti je u politické strany (hnutí) stanovena na 5 procent, u koalice tvořené dvěma politickými stranami (hnutími) na 10 procent, u koalice tvořené třemi politickými stranami (hnutími) na 15 procent a u koalice tvořené čtyřmi a více politickými stranami (hnutími) na 20 procent; pro přednostní přidělení mandátu musí kandidát získat nejméně 7 procent přednostních hlasů z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro danou politickou stranu (hnutí, koalici) v rámci volebního kraje; V současné době je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky projednávána ve 2. čtení krátká novela zákona č. 247/1995 Sb., jejímž předmětem je zvýšení počtu přidělených přednostních hlasů ze 2 na 5, resp. snížení procenta pro přednostní přidělení mandátu ze 7 % na 2 %; tato novela má nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů V těchto volbách nemusíte volit v Kozlovicích a můžete požádat o vydání voličského průkazu již ode dne vyhlášení voleb (tedy od středy 8. února 2006), a to: a) písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tedy do 26. května 2006) obecnímu úřadu nebo b) osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu (nebo zvláštního seznamu) voličů (osobně tedy až do 31. května 2006 do hodin). Volič má tedy dvě možnosti. Buď může žádost s ověřeným podpisem poslat, nebo ji může podat osobně. Při osobním podání se již ověřený podpis nevyžaduje. Obecní úřad pak nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tedy od 18. května 2006) předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. V Kozlovicích se bude volit ve třech okrscích: Okrsek č. 1 Pohostinství U Kováčků, Kozlovice č. 72. Okrsek č. 2 Místnost bývalé pošty na Obecním úřadu Kozlovice, Kozlovice č Okrsek č. 3 Pohostinství U Fojtíků, Kozlovice č Hranice jednotlivých volebních okrsků zůstávají nezměněny. Budeme mít 3 okrskové komise, v nichž starosta obce stanovil minimálně pětičlenné komise. Do 3. května 2006 mohou politické strany, politická hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, delegovat své zástupce do výše uvedených okrskových volebních komisí. L. E. Co vás může nebo musí zajímat Kdy platíme místní poplatky: Poplatek ze psa do každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15 dnů od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců věku psa. Poplatek za odpad je splatný do a do kalendářního roku. Vodné musí být zaplaceno do kalendářního roku. Cena vodného činí 12 Kč/m 3, cena stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 18,49 Kč/m 3. Nájem hrobového místa od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m 2 /rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob 100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za nájem hrobového místa za 1 rok. Velkoobjemový odpad Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou sběrného dvora. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství před sběrnou železného šrotu).

6 6 Kozlovice Ceny na skládce ostatního odpadu v Kozlovicích Na skládce ostatního odpadu lze odkládat pouze nekompostovatelný odpad: beton 200 Kč/t, cihla 150 Kč/t, keramika 150 Kč/t, sádrová stavební hmota 170 Kč/t, azbestová stavební hmota 220 Kč/t, zemina 50 Kč/t, uliční smetky 250 Kč/t, ostatní nekompostovatelný odpad 300 Kč/t. Nabídka prací a mechanismů Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za následující ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy 450 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy 450 Kč/hod., výkopové práce s Komasu včetně obsluhy 650Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewoo Avia 1 km/16 Kč, nakládka a vykládka 15 min./50 Kč, vibrační pěch 550 Kč/den (bez obsluhy). Využíváte právních služeb obce Kozlovice? Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu v Kozlovicích v roce 2006, a to v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od do hod. v těchto termínech: ; ; ; ; 9. 5.; ; 6. 6.; ; 4. 7.; ; 1. 8.; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Odborný lesní hospodář Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2006 každou sudou středu od do hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 8. 3.; ; 5. 4.; ; 3. 5.; ; ; ; ; ; ; 9. 8.; ; 6. 9.; ; 4.10.; ; ; ; ; Upozornění občanům Poruchy na veřejném osvětlení hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku Místku na telefonní čísla: nebo Upozornění Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se sídlem v Praze, provozovna Frýdlant n. O. vyzývá občany, aby do popelnicových nádob neukládali žhavý popel. Z bezpečnostních důvodů nemohou být takové popelnice vyprázdněny. Sběr velkoobjemového a železného odpadu v naší obci Obecní úřad v Kozlovicích vám oznamuje, že od středy 3. května 2006 do čtvrtku 4. května 2006 budou přistaveny po celé obci kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu. Do těchto kontejnerů můžete odložit hadry, boty, matrace, nábytek, apod. Prosíme vás, abyste železo ukládali vedle těchto kontejnerů tak, aby uložené železo nebránilo v případném průjezdu automobilům. Tyto kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 13. května 2006 podle uvedeného harmonogramu.

7 Kozlovice 7 Zapište si do kalendáře 13. květen sběr nebezpečného odpadu Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 13. května Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem. Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje, asfalt, znečištěné obaly, zbytky nebezpečných látek, dehet aj. Sběrná místa a časový harmonogram: Horní konec u garáží ČSAD hod. Horní konec u bývalého obchodu hod. Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, p. Uhrová, Second hand Pod lípou hod. U čekárny ČSAD U váhy hod. U hasičárny hod. U Lhotky na Kolbeřáku u čp. 316, p. Lípový hod. U sklárny hod. Restaurace U Fojtíků ve dvoře hod. U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí) hod. Měrkovice u hasičárny hod. Střed obce sběrný dvůr hod. Obecní úřad Kozlovice Jednatelství České pojišťovny v Kozlovicích Od 3. dubna 2006 bude paní Otka Kudělová zajišťovat pro občany pojišťovací služby v místnosti bývalé pošty v budově Obecního úřadu Kozlovice. Bude tady dvakrát v týdnu, a to v pondělí od hod. do hod. a ve čtvrtek od 9.00 hod. do hod. Paní Kudělová bydlí v Kozlovicích v domě čp. 96 a telefon na ni je Těší se na vaši návštěvu. L. E. Fotograf v Kozlovicích Ve čtvrtek 11. května 2006 v době od hod. do hod. se můžete opět nechat vyfotit na doklady v místnosti bývalé pošty. Fotografie budou k dispozici ihned. Tentýž den (11. května 2006) v době od 9.00 hod. do hod. bude probíhat fotografování v domácnostech občanů, kteří si o to ze zdravotních důvodů požádají na tel. č M. H. Co nevíte o obecním vodovodu v Kozlovicích Obec Kozlovice vlastní a provozuje vodovodní řády i stavby pro úpravu vody. Zásobuje nejen občany Kozlovic a Měrkovic, ale i Myslíku. Staráme se o vodovodní řády v délce 21,862 km. Voda je čerpána ze 4 vodojemů. Na hlavní řád je napojeno 795 přípojek. Máme 2 úpravny vody Kazničov a Ondřejníky. Nedostatek vody doplňujeme z přiváděče Na Kociánovém směr Živičky. Celková hodnota objektů včetně řádů je Kč podle majetkové evidence platné k , kterou předkládáme Ministerstvu zemědělství České republiky. Jakost vody v rozvodné síti je pravidelně kontrolována Zdravotním ústavem v Ostravě. Z Kazničova jsou odebírány 4 vzorky ročně s největším rozsahem počtu ukazatelů 41, z Ondřejníků 6x ročně, rovněž s největším rozsahem počtu ukazatelů 41. Ročně realizujeme 164 tisíc m 3 vody, z toho je 21 tisíc m 3 vody převzaté z Šancí. Vodou zásobujeme občanů. L. E.

8 8 Kozlovice Fotozpravodajství

9 Kozlovice 9

10 10 Kozlovice

11 Kozlovice duben Den Země Posláním tohoto celosvětového svátku je každému připomenout jeho odpovědnost za stav a budoucnost životního prostředí na naší planetě a upozornit na důležitost ochrany prostředí ve kterém žijeme. Zápisy a usnesení Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou (anonymizovanou) verzí z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal radě následující informace: Řádně byla podána žádost do grantového schématu MSK Jednotný komunikační styl o podporu turistického ruchu. Rada byla seznámena s usnesením soudu o nařízení exekuce proti Home finance, s. r. o. Probíhá zimní údržba místních komunikací letos za velmi těžkých podmínek. Rada bere informace na vědomí a souhlasí s nimi. 12. Radě byla předložena žádost o povolení konání motoskijöringových závodů a o pronájem obecních pozemků. Obec Kozlovice nepovoluje pořádání motoskijöringu a motokrosu, protože nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku, která by upravovala podle 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Vaši žá-

12 12 Kozlovice dost o povolení výše uvedené sportovní akce považujeme pouze za ohlášení. Rada obce Kozlovice souhlasí s bezplatným použitím pozemků KN parc. č. 845/3, 845/2, 846/4, PK parc. č. 845/3, 842/3, 842/8, 846, 3943/3, 844/1 k. ú. Kozlovice pro účely pořádání motoskijöringu a motokrosu ve dnech 28. a Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Při pořádání akce je nutno dodržet veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy. Rada obce Kozlovice sděluje, že obec Kozlovice není pořadatelem ani spolupořadatelem moroskijöringu a motokrosu dne 28. a (jak je uvedeno na plakátech). Jedná se o akci pořádanou firmou BODRO TEAM. 13. Rada schvaluje pronájmem místností OÚ na den Divadelní společnosti za účelem konání krmášové zábavy a na dny 10. a za účelem sehrání divadelních představení. 14. Rada schvaluje žádost o pronájem plochy před nákupním střediskem za účelem umístění kolotočů na krmáš. 15. Rada schvaluje příspěvek na konání dětského karnevalu ve výši Kč. Karneval má mnohaletou tradici a připravují ho členové scholy, oddílu skautek a dobrovolníci ve spolupráci s obcí Kozlovice. Vstupné se nevybírá. 16. Rada probírala další postup při přípravě stavebních pozemků lokalita Fojtíková. K tomuto bodu byla přizvána i současná majitelka pozemků. Je proveden geometrický plán celé lokality. Prozatím není provedena parcelizace na jednotlivá stavební místa. Po dohodě s paní majitelkou rada doporučuje ZO, aby se nekupovala parcela (nově odměřená) p. č. 2910/10 jedná se o vjezd ke stávajícímu RD. Po navržení zástavbového plánu projektantem a po následném geometrickém zaměření budou stanoveny dvě parcely, které nebudou předmětem koupě (viz smlouva o smlouvě budoucí). Dále proběhne vlastní koupě (po schválení ZO). 17. Radě byly předloženy 2 žádosti o přidělení obecního bytu. Rada bere žádosti na vědomí. V současné době obec nedisponuje žádným volným bytem. 18. Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci z programu rozvoje venkova MSK Parkoviště obce Kozlovice a Autobusová zastávka Kozlovice U Kříže. 19. Radě byl předložen návrh přístavby budovy OÚ šatna a soc. zázemí pro účinkující. Součástí přístavby je řešení nového zastřešení jednotlivých přístavků kolem budovy bufet, OB, Valaši, Telecom, přisálí, Všude jsou rovné střechy katastrofální stav. Rada s návrhem souhlasí a zařazuje ho do letošního plánu práce. 10. Rada schvaluje seznam smluv o nájmu hrobového místa (viz příloha) a pověřuje starostu podpisem smluv. 11. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy na doplnění GIS systému o územní plán, včetně vložení požadovaných změn. Potřebný podklad pro zahájení změny územního plánu. 12. Radě byly předloženy cenové nabídky Projekční kanceláře ing. arch. Václav Cviček na zpracování projektových dokumentací Studie řešení středu obce AZ Střed, AZ U Váhy, Dopracování dokumentace pro realizaci AZ U Kříže, Studie terénních úprav Kozlovice pila točna, Studie terénních úprav Kozlovice příjezd od Myslíka před mostem, Přístavba OÚ. Rada s cenovými nabídkami souhlasí a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním smluv. 13. Radě byla předložena nabídka a návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace Technická infrastruktura obytné zóny v obci Kozlovice lokalita Fojtíková firmou Studio D inženýrské sítě, s. r. o. Rada souhlasí s cenovou nabídkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 14. Radě byl předložen návrh plánu práce na rok 2006 a tomu odpovídající návrh rozpočtu, který vypracoval starosta s místostarostou. V návrhu byly provedeny drobné změny a úpravy. Rada postupuje návrh plánu práce a návrh rozpočtu na rok 2006 zastupitelstvu obce. Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady. 11. Jednotlivá usnesení jsou průběžně plněna. Rada bere na vědomí. 12. Starosta předložil radě návrh mandátní smlouvy mezi obcí Kozlovice a CITY INVEST OSTRAVA, s. r. o. Ostrava Mar. Hory, Tvorkovských 2016/17, PSČ na přípravu podkla-

13 Kozlovice 13 dů a organizaci výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení pro stavbu GO elektroinstalace ZŠ Kozlovic. Rada souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 13. Rada bere na vědomí ohlášení pořádání motoskijöringu, motokrosu, závodu sněžných skútrů a čtyřkolek ve dnech (náhradní termíny: dne a ). Rada obce Kozlovice souhlasí s bezplatným použitím obecních pozemků pro účely pořádání motoskijöringu, motokrosu, závodu sněžných skútrů a čtyřkolek ve dnech (náhradní termíny: dne a ). Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Při pořádání výše uvedené akce je nutno dodržet veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy. 14. Radě byla předložena žádost o změnu územního plánu parc. č. 589, 1212, 1213, 3342/3, 3342/7, 3342/11 k. ú. Kozlovice nyní zařazeno v zóně výroby zařadit do území urbanizovaného do zóny rozptýlené zástavby, parc. č. 3388/2, 3400/5, 3516/4 a části pozemků parc. č. 3490/10 a 4069/2 k. ú. Kozlovice nyní zařazeno v území neurbanizovaném v zóně zemědělské výroby zařadit do území urbanizovaného zóna rozptýlené zástavby. Rada doporučuje uvedené pozemky zařadit do změny územního plánu a postupuje zastupitelstvu obce. 15. Radě byla předložena žádost o změnu územního plánu pro pozemek parc. č. 2409/2 k. ú. Kozlovice zařazení pozemku mezi plochy pro výstavbu rodinného domku. Rada doporučuje provedení změny územního plánu a postupuje zastupitelstvu obce. 16. Radě byla předložena žádost o odkoupení části obecní komunikace parc. č. 2900/6. Na základě zápisu stavební komise rada nedoporučuje prodej a postupuje zastupitelstvu obce. 17. Rada bere na vědomí předložený zápis ze schůze stavební komise. 18. Rada schvaluje pronájem sálu a přilehlých místností za účelem konání plesu dne Rada schvaluje pronájem nebytových prostor (bývalá pošta) za účelem poskytování pojišťovacích služeb od Cena pronájmu činí 500 Kč/měsíc. 10. Rada schvaluje závazný plán sportovních a kulturních akcí, včetně pronájmu potřebných místností a prostranství. 11. Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo č mezi obcí Kozlovice a STUDIEM D IN- ŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o., Chelčického 27, Opava 5 na zpracování projektové dokumentace Technické infrastruktury obytné zóny v Kozlovicích lokalita Fojtíková. Rada souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 12. Radě byl předložen podnět ZŠ Kozlovice k zakoupení pozemku bývalé zahrady MŠ. Rada doporučuje nákup pozemku a postupuje zastupitelstvu obce. 13. Starosta informoval radu o nedostatku reklamních předmětů pro prezentaci obce Kozlovice, o které je velký zájem. Rada schvaluje 5000 Kč na zajištění reklamních předmětů. 14. Starosta předložil radě návrh na uspořádání výstavy v měsíci květen červen na chodbě obecního úřadu, pod názvem Kozlovice očima dětí. O podobné výstavy je z řad občanů i vystavovatelů velký zájem. Rada souhlasí s uspořádáním výstavy a pověřuje ředitelku školy o zajištění výtvarných prací dětí, které budou vystaveny. 15. V sobotu proběhly v Kozlovicích lyžařské závody ve spolupráci s obcí Kozlovice, kterých se zúčastnilo cca 50 dětí. Nejlepší lyžaři byli odměněni mimo jiné i poháry. Rada schvaluje 936 Kč na zakoupení pohárů. 16. Rada schvaluje předložený návrh oprav místních komunikací pro rok 2006 a potupuje zastupitelstvu obce. 17. Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.11 v obecním objektu čp. 350 na dobu neurčitou.

14 14 Kozlovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice Přítomno: 13 členů zastupitelstva 2 členové zastupitelstva omluveni: p. Mgr. Hana Ulčáková, p. Tomáš Machálek Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 6 občanů. Při zahájení jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva, další 2 členové zastupitelstva se dostavili v průběhu projednávání bodu 1. a 5. Zápis z jednání zastupitelstva dne byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený. 1. Kontrola usnesení a informace starosty Článek do Zpravodaje nákup stavebních pozemků splněno (Zpravodaj č. 1 únor 2006). Ostatní usnesení jsou splněna nebo jsou průběžně plněna. Lokalita Fojtíková zpracovává se dokumentace na příštím ZO bude projednán nákup pozemků. Nákup bývalého pozemku MŠ je zahrnuto v rozpočtu obce na rok 2006 je nutno jednat s majitelem pozemku bude předloženo k projednání na příštím ZO. Úspěšně proběhly kulturní a sportovní akce v obci Jarmark a motoskijöring. Sestaven kalendář akcí na letošní rok při této příležitosti pan starosta požádal jejich pořadatele, aby průběžně doplňovali informace o jednotlivých akcích (požadují redaktoři deníků a ostatní). Areál fojtství změna majitele (ing. Šmíra) započaly opravy č. p. 1, v nejbližší době bude provedena oprava střechy u hřbitovní zdi. Byla podána žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj na stavbu Autobusová zastávka U Kříže (max. výše dotace je 200 tis. Kč). Zimní údržba komunikací pokud jsou připomínky, nutno je nahlásit na OÚ. Byl odstraněn sníh ze střech obecních budov MŠ, ZŠ, kotelny, autobusové zastávky, zdravotního střediska a základny. Zpráva TS a. s. předloženo zhodnocení správy, údržby a oprav VO za rok Budou zřízeny nové světelné body schválené radou obce. Obecní úřad Palkovice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Palkovicích pořádají veřejnou sbírku na finanční podporu rodiny Ramíků, kteří byli postiženi ničivým požárem Veřejná sbírka je evidována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK/30313/2006 ze dne Pan starosta předkládá zastupitelstvu obce na zvážení, zda obec Kozlovice přispěje finanční částkou. Pokud ano, navrhuje částku alespoň 10 tis. Kč. Předsedkyně finančního výboru p. Mgr. Jaroslava Minksová navrhuje vyšší částku alespoň 20 tis. Kč, dle potřeby je možno přispět i vyšší částkou. Zastupitelstvo obce bere přednesené informace na vědomí a souhlasí s nimi. Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši Kč do veřejné sbírky pořádané OÚ Palkovice na podporu rodiny Ramíků, kteří byli poškozeni ničivým požárem Veřejná sbírka je evidována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod č. j. MSK/30313/2006 ze dne Žádost o povolení úpravy části obecní cesty Byla podána žádost o povolení opravy části obecní komunikace parc. č. 3962/1 k. ú. Kozlovice. Žadatel podal dvě žádosti. V prvním podání žádá obec o opravu obecní cesty v délce cca 100 m. Žádost byla projednána v radě za účasti žadatele. Na tomto jednání bylo žadateli doporučeno, aby si podal žádost o povolení úpravy obecní cesty na vlastní náklady. Dne tuto žádost podal. Cesta však ve skutečnosti neexistuje, není vytyčena. V této lokalitě bude zahájena výstavba rodinných domků sítě budou uloženy možná i do této komunikace. Jednání zastupitelstva byli přítomni žadatel a dva další účastníci sporu. Žadatel zdůvodnil, proč žádá opravu cesty. Od roku 1997 vede se zúčastněným občanem, který má zřízeno věcné břemeno pro příjezd k RD přes pozemek ve vlastnictví žadatele, soudní spor. Jeho chování je však agresivní, poškozuje věci žadatele, vyhrožuje mu. Z toho důvodu je ochoten vložit do opravy cesty vlastní finanční prostředky zastává názor, že tím by se situace vyřešila. Ví, kde vede cesta, pokud bude třeba, je ochoten zajistit vytyčení na vlastní náklady. Cestu by zpevnil vysypáním strusky. Cesta by nesloužila jenom jemu, ale i ostatním občanům pro přístup na pozemky, do lesa. Vyřešil by se letitý spor soud čeká na rozhodnutí obce. Členové zastupitelstva zastávají názor, že úpravou části obecní cesty se nevyřeší spor mezi občany, že by se jednalo o zbytečně vynaložené prostředky na opravu cesty. Východiskem by

15 Kozlovice 15 byla dohoda obou stran o zrušení věcného břemene. Pan ing. Vlastimil Fojtík upozorňuje, že úprava cesty neznamená pouhé zpevnění návozem strusky. Pokud by komunikace měla splňovat veškeré podmínky, jednalo by se o velmi nákladnou investici (zpracování projektové dokumentace, odvodnění, zpevnění povrchu ). Doporučuje žadateli, aby počkal s opravou cesty po dokončení výstavby v této lokalitě pak obec zajistí opravu. Účastník sporu nesouhlasí s navrženou cestou poradí se s právníkem. Spor by byl už dávno ukončen, ale v minulosti bývalý starosta zaslal soudu sdělení, že obec vybuduje na náklady obce cestu. Soud nyní čeká na rozhodnutí obce. Žadatel toto tvrzení upřesnil bývalý starosta napsal, že obecní cesta existuje, že sloužila jako příjezd k pozemkům. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s opravou části obecní komunikace parc. č. 3962/1 k. ú. Kozlovice. 3. Plán práce na rok 2006 Návrh plánu práce obdrželi všichni členové zastupitelstva, byl zveřejněn ve Zpravodaji č. 1 (únor 2006). Neobdrželi jsme žádné připomínky, případně požadavky na doplnění a změnu. Plán je v souladu se schváleným Dlouhodobým plánem rozvoje obce, jedná se o plán maximalistický. Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým plánem práce na rok 2006 a bere na vědomí, že se jedná o plán maximalistický. 4. Rozpočet obce na rok 2006 Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce a na dalších obvyklých místech v termínu od do Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh na změnu. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši Kč. Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu jsou dána zákonem č. 250/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele je předloženo paragrafové znění. Po schválení rozpočtu bude provedeno jeho rozpracování podle podrobné rozpočtové skladby. Finančním výborem byl předložen návrh, aby zastupitelstvo obce pověřilo radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě. Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Kozlovice na rok 2006 ve výši Kč. Zároveň pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše Kč v jednotlivém případě. 5. Opravy místních komunikací Zastupitelstvo obce si vyhradilo právo rozhodovat o opravách místních komunikací. Členové zastupitelstva obdrželi seznam místních komunikací určených k opravě (sestavený na základě požadavků občanů) a návrh rady obce na opravy komunikací v roce Na opravy místních komunikací je v rozpočtu obce na rok 2006 vyčleněna částka přes 1 mil. Kč. Opravy ostatních komunikací budou provedeny postupně v dalších letech. Všechny cesty jsou již se zpevněným povrchem a jsou ve sjízdném stavu. Postupně budou cesty upravovány obalovanou směsí (předcházet by mělo vybudování kanalizace). 6. Dotace 6.1 Dotace ČSAD Frýdek Místek a. s. k zajištění dopravní obslužnosti Každá obec je povinna zajistit základní dopravní obslužnost na území obce a hradit prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci při zajišťování dopravní obslužnosti o sobotách, nedělích a svátcích. V případě, že obec neuhradí prokazatelnou ztrátu, může dopravce přistoupit k rušení spojů. Na úhradě celkové prokazatelné ztráty se 20 % podílí město Frýdek Místek, 20 % obec Metylovice, 30 % obec Palkovice, 30 % obec Kozlovice. V roce 2005 činila dotace ČSAD Frýdek Místek, a. s Kč, pro letošní rok požaduje ČSAD Frýdek Místek dotaci ve výši Kč. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Kozlovice na pokrytí prokazatelné ztráty ve výši Kč s ČSAD Frýdek Místek, a. s. 6.2 Dotace Connex Morava a. s. k zajištění dopravní obslužnosti V roce 2005 poskytnuta dotace ve výši Kč, vrácen přeplatek ve výši Kč. V letošním roce činí výše dotace Kč. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Kozlovice na pokrytí prokazatelné ztráty ve výši Kč s Connex Morava a. s.

16 16 Kozlovice 6.3 Římskokatolická farnost Kozlovice podala žádost o finanční příspěvek na opravu krovu hlavní věže farního kostela. Ve schváleném rozpočtu obce na rok 2006 je v 3330 Údržba církevního majetku částka Kč. Je navržena dotace ve výši Kč (podle zákona o obcích o poskytování dotací nad Kč rozhoduje zastupitelstvo obce). Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Kozlovice na opravu krovu hlavní věže farního kostela ve výši Kč. Uznatelnými náklady jsou výdaje čerpané od do Prodej obecních pozemků 7.1 Na základě žádosti zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením 64/2005 záměr prodeje části pozemku parc. č. 3990/2 a 1854/1 k. ú. Kozlovice (pozemky na horním konci za garážemi ČSAD směr obecní sad) cena 75 Kč/m 2. Provedeno geometrické zaměření na náklady kupujícího. Nová parc. č. 3990/10 vznikla sloučením dílu b parc. č. 1854/1 a dílu a parc. č. 3990/2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklé parcely č. 3990/10 k. ú. Kozlovice o výměře 232 m 2 za cenu 75 Kč/m Byla podána žádost o odprodej části obecní komunikace parc. č. 2900/6 k. ú. Kozlovice. Stavební komise ani rada obce tento odprodej nedoporučují, protože: HUP pro sousední RD (vč. přípojky) by byl přístupný jen z cizího pozemku vznikl by problém se zimní údržbou spíše uvažovat s průjezdem dále. pan Fizek souhlasí s argumentem, že zde vede přípojka plynu, zimní údržbu by však bylo možno řešit jinak, nákup pozemku vlastník zřejmě nebude souhlasit s prodejem obci. paní Mgr. Minksová seznámila zastupitelstvo o vedení přípojky plynu. Zastupitelstvo obce nepřijímá záměr odprodeje části obecní komunikace parc. č. 2900/6 k. ú. Kozlovice. 8. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky Jedná se o stížnost podanou v minulém roce na hlučný provoz areálu Na Mlýně při konání hudebních produkcí. Starosta seznámil s průběhem vyřizování stížnosti. Vlastník areálu Na Mlýně se zavázal, že provede měření hlučnosti a výsledek předloží obci Kozlovice (po urgenci výsledky předloženy v některých případech byl překročen limit hlučnosti). Stěžovatel zaslal nový dopis navrhuje, aby obec přijala obecně závaznou vyhlášku upravující veřejné hudební produkce. Vyhlášku je možno vydat dle 10 zákona o obcích v tomto případě je závazná pro všechny pořadatele veřejných produkcí na území obce Kozlovice. Majitel areálu Na Mlýně zaslal dopis, kde se zavazuje, že nebude provozovat zábavy tipu diskoték, ale že se bude jednat spíše o posezení u cimbálu, harmoniky atp. Pan starosta doporučuje prozatím vyhlášku nevydávat. Pokud by trvaly problémy a docházely stížnosti na hlučnost, muselo by se řešit. Zastupitelstvo obce bere informaci o přijetí obecně závazné vyhlášky upravující veřejné hudební a jiné produkce na vědomí. V současné době zastupitelstvo obce takovou vyhlášku nevydává. 9. Základní škola a Mateřská škola Kozlovice 9.1 Chod MŠ o prázdninách Rozhodování je v kompetenci rady obce. Jak už bylo řečeno v úvodu dnešního jednání, informaci měla podat paní ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kozlovice paní Mgr. Hana Ulčáková. Z dnešního jednání se omluvila, proto se tento bod z programu vypouští (bude zařazeno do programu na příštím ZO). 9.2 GO elektroinstalace v ZŠ Celková finanční náročnost akce dle rozpočtu činí cca 6,9 mil Kč, dotace z Ministerstva financí ve výši 4 mil Kč. Jedná se o veřejnou obchodní soutěž (podlimitní zakázka) musí proběhnout výběrové řízení zajišťuje firma City invest Ostrava s. r. o. Generální opravu je možno provést jen v průběhu hlavních prázdnin, protože se jedná o akci časově náročnou. Z toho důvodu bude školní rok ukončen ke dni 16. června 2006, což je povoleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne Výběrové řízení již probíhá, pokud by nastaly problémy (např. odvolání některého účastníka), došlo by ke zdržení a časově by nebylo možno akci provést dotace by musela být vrácena. Výběrová komise musí být minimálně 5 členná + 5 náhradníků, z toho 30 % musí být zastoupeno odborníky s autorizací. Členy komise jmenuje rada obce. Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídnutá cena. Součástí poptávky je smlouva o dílo, se kterou musí předkladatel souhlasit. Reference, odborná způsobilost atd. jsou samozřejmou součástí. Paní Mgr. Jaroslava Minksová, zástupkyně ředitelky, podala informaci ohledně organizace

17 Kozlovice 17 školního roku dne na třídních schůzkách rodiče budou informováni o ukončení školního roku ke dni , v případě požadavků rodičů škola zajistí provoz družiny. Zastupitelstvo obce bere informace o akci GO elektroinstalace v ZŠ na vědomí. Další zastupitelstvo obce se bude zřejmě konat po provedení auditu, společně bude schvalován závěrečný účet obce. Na programu jednání bude rovněž další změna územního plánu. Členové zastupitelstva by měli podat návrhy, zda a v jaké výši se budou žadatelé o změnu územního plánu podílet na úhradě nákladů spojených s pořízením změny. Výběr, ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek Životní prostředí Já myslím, že člověk nemůže být opravdu šťastný, když se nedovede dívat kolem sebe. Pro toho, kdo to umí je na světě moc krásných věcí Vždycky, když o tom mluvím, musím myslet na Čapka. Jednou jsem mu řekl, že mu závidím, že umí kreslit. Řekl mi na to, že by měl každý být tak trochu malířem. Ale, dodal, to neznamená, že každý musí vědět jak zacházet se štětcem. Stačí, když víte, jak se dívat na věci kolem sebe A ještě jedna věc. Umět poslouchat. Sedět tiše a jenom poslouchat. Já v tomhle nejsem moc dobrý. Ale je to důležité Táta to uměl. Seděl třebas půl hodiny, někam koukal a poslouchal vítr ve větvích a pak řekl jenom: Ten strom Jan Masaryk Líska a jíva Oba výrazně jarní keře, blízké lidským srdcím. V dobách našeho mládí, kdy vládla ještě přísnější kázeň ve školách i v rodině, měla líska mezi mládeží poněkud špatný zvuk, protože poskytovala otcům a pánům učitelům svižné pruty lískovky, jimiž bylo udělováno výchovné napomenutí. Snad proto bývá dodnes mezi symboly jara zobrazována mnohem častěji jíva se stříbrnými kočičkami než větvička lísky se zlatými třásněmi jehněd. Ale po právu by tomu mělo být obráceně. Je sice pravda, že na prutech jív vykouknou z pupenů kočičky již během ledna a upoutají lidskou pozornost mnohem dřív než líska zlatou drapérií jehněd, ale v tom je právě ten háček, který usvědčuje člověka z neznalosti, a také z toho, že se snadno nechá strhnout pouhým zevním zdáním. Pupeny jívy jsou totiž opatřeny jen jedinou šupinou, která při sebemenším oteplení v předtuše blížícího se jara povolí, a celý keř nebo strom za slunečného počasí svítí do daleka jako stříbrný zázrak. Jenže v tom stavu zůstávají kočičky dva i tři měsíce a stále jsou jen zavřenými a nikoliv kvetoucími jehnědami. Pravým projevem jara je však květ a v tom je jíva nedůvěřivě opatrná Docela jinak je tomu s lískou, která je již od podzimu ověšena jehnědami, které na rozdíl od stříbřitě chlupatých kočiček jívy svým prostým vzhledem pozornost člověka neupoutávají. Zasloužily by si to však, protože čekají na první teplý sluneční úsměv mnohem nedočkavěji. Přijde-li počátkem února obleva a na obloze několik dní svítí slunce, objeví se záhy na všech větvích lísky bohaté množství zlatých jehněd, z nichž se po větru kouří žlutým pylem. Líska kvete, třebaže je v noci mráz a na zemi leží sníh, z něhož jen místy vykukují černé pruhy mezí. V ten čas jívu ani nenapadne rozkvést. Dávno se líska vypráší, dávno z jejich větví spadnou uvadlé jehnědy, a jíva ještě nekvete. Zpravidla počká až do května, kdy už o přítomnosti jara nemůže být pochyby. O Květné neděli se nosí do kostela k posvěcení pruty jív, které jsou plné stříbrných a tedy ještě nerozkvetlých jehněd. Proto by tahle pocta měla vlastně patřit lísce, která kvete mnohem dřív, kdy u nás často ani jediný skřivánek nevrzne. Jíva tedy tu zvláštní a vysokou poctu vděčného posvěcení přijímá neprávem a tak trochu svatokrádežně.

18 18 Kozlovice Anebo abychom jí neukřivdili Možná, že ona na to posvěcení čeká a rozkvete teprve potom, až se jí ho dostane. V tu chvíli zmizí stříbro kočiček, které se nápadně zvětší a na povrchu jehněd se objeví spousta žlutých tyčinek prašníků. Potom taková jíva vypadá opravdu svátostně. Ale co je to všechno platné. Pravdou zůstane, že pravým hlasatelem příchodu jara je poctivá líska a že jívě se té cti dostalo jen díky lidské neznalosti. (Jan Vrba Myslivcův rok) Připravil Jiří Peloušek Jarní zvědové V těch pěkných únorových dnech, kdy si líska vzpomene, že by mohla kvést, vydá se na obhlídku roj jiných zvědů, kteří v zimě nespali, třebaže v mrazivém vzduchu nebylo po nich ani potuchy. Zastavíte-li se u první rozkvetlé lísky, spatříte je již v pilné práci. I kdybychom si jich nevšimli, protože se svým zbarvením tak trochu podobají jehnědám, prozradí se bzučením, přelétáváním z jehnědy na jehnědu a čilým i trochu rozčileným pohybem po nich. Ano jsou to včely. Již za prvních studených podzimních dnů se ukryly v úlech, když se před tím zbavily darmožroutů trubců. Uvnitř úlu se shlukly do velikého chomáče, který se trochu podobá srdci, s nímž má i to společné, že také pulsuje. Zvětšuje totiž svůj objem, když je uvnitř úlu teplota vyšší, a smršťuje se, když teplota poklesne. Včely totiž vědí, že je jim tepleji, když se k sobě přitisknou, a podle toho zcela rozumě jednají. Je však v tom chumáči ještě druhý pohyb, který připomíná tok krve ze síní do komor a zase zpět k povrchu. Celé to shluklé sesterstvo totiž také ví, že by se chladu neubránilo, kdyby prostydlejší družky s povrchu chomáče nepouštělo po nějakém čase dovnitř, kde je tepleji. Tato cirkulace je stejně důležitá jako pulsace a střídání a intenzita těchto pohybů je odvislá od teploty, která panuje mimo úl. Z toho vyplývá, že včely vědí přesně, jaká pohoda je venku, a že se vydají na výlet do světa, jakmile na stěny jejich domečku citelněji zaklepají sluneční paprsky. Tu hned vyletují, navštěvují lísky a radují se z první snůšky pylu. Bohužel však tuhle snůšku také často draho zaplatí. Než se nadějí, slunce se nakloní k západu a vzduch se rychle ochladí do té míry, že včely zkřehnou a nestačí se vrátit do úlu. Jindy se přes poledne na chvíli zamračí a výsledek je stejný. To později na jívách už mohou sbírat pyl bez strachu a také se kolem nich jen rojí, takže jsou kvetoucí jívy za slunečného dne jakoby obetkány zlatým jiskřením. (Jan Vrba Myslivcův rok) Včelí tanec Když se včela domácí vrátí do úlu s nektarem, vždy před svými spolubydlícími předvede podivný klátivý tanec. Na první pohled se zdá, že jde o naprosto zmatený pohyb, ale při bedlivějším pozorování se zjistilo, že tento tanec má svá přesná pravidla. Ostatní včely se vždy shromáždí a bedlivě zkoumají pohyby své kolegyně. Dlouho včelí tanec vyvolával velké rozpory v jeho výkladu. Až nedávno britští experti díky miniaturním radarům, které připevnili na záda včelám sledujícím prapodivný tanec svých kolegyň, mohli lépe monitorovat jejich letové dráhy. Potvrdilo se, že rakouský profesor (nositel Nobelovy ceny z roku 1973) Karl von Frisch měl pravdu, když tvrdil, že včela svým klátivým tancem ostatním napoví, kde a v jaké vzdálenosti mají hledat bohatý zdroj potravy. Směr tance svědčí o směru, jakým by se měly vydat, a intenzita pohybů pak vypovídá o vzdálenosti naleziště. (21. století) Včelí zrak Včela, podobně jako člověk, disponuje trichromatickým viděním na rozdíl od lidského zraku však posunutým směrem ke kratší vlnové délce. Místo tří lidských barev modré, zelené a červené jsou ty včelí fialová, modrá a zelená. Červené květy vnímají včely a ostatní hmyz jen díky tomu, že vždy obsahují příměs oranžové a fialové barvy. Divoké včely Na jaře se vedle naší známé včely domácí setkáváme i s jinými druhy včel. Med nasbíraný z prvních jarních květů odnášejí do svých pod-

19 Kozlovice 19 zemních hnízd vybudovaných někde poblíž, ke slunci obrácené stráni. Nepatrná dírka v zemi slouží jako vchod do chodbičky, na jejímž konci je hnízdo s několika larvami nové generace, o které se tato jarní včelka, samička, pilně stará. Těchto včel je u nás na 200 různých druhů vzhledem i velikostí značně podobných včele domácí. Liší se od ní snad jen větší čilostí a rychlostí letu. Vosy a sršni Pod krovy stavení, kůlen a chat, nalezneme často kulovité útvary, upevněné stopkou na trám. Jsou to hnízda, která si ze šedé hmoty papíroviny zbudovala vosa obecná a větší druh vosy sršeň obecný. Na rozdíl od včel, budující voštiny z vosku vylučujícího z vlastních žláz umístěných na zadečku, používají vosy a sršni rozžvýkaného dřeva zpracovaného na hmotu podobnou papíru. Hnízdo má několik vzájemně propojených pater umístěných do křehkého obalu. Sršni, vosy a čmeláci nepřezimují ve svých koloniích, jak je tomu u včel. Staré královny s dělnicemi i trubci na podzim odumírají. Zůstávají jen mladé oplodněné samičky, které přežívají zimu v úkrytu a v květnu zakládají nové rodiny. Všechny práce stavbu hnízda a krmení larev musí mladá královna obstarat sama, než ji vyrostou první pomocnice z vlastních potomků. Vosy a sršni jsou škodliví i užiteční. Značně škodí při dozrávání ovoce a sršni navíc chytáním včel. Oba druhy však pohubí mnoho mšic, much, komárů a jiného hmyzu. Zejména sršni, kteří živí sebe i své larvy hlavně hmyzem. Připravil Jiří Peloušek Křivatec luční Doba květu březen duben. Jeden až pět žlutých vně zeleně pruhovaných květů vyrůstá mezi dvěmi úzkými listeny z květní cibule, ke které přiléhají ještě dvě volné, vedle sebe stojící vedlejší cibulky. Roste vzácně na mírně suchých trávnících někdy i hromadně (výška rostliny 10 až 15 cm). Zajímavé rostliny Vedle rostlin všeobecně známých se na katastrálním území naší obce vyskytují i rostliny méně známé, vzácné a zákonem chráněné. Lýkovec jedovatý Jeho silně vonící, purpurově růžové až karmínově červené květy se často objeví již koncem ledna. Kdysi býval lýkovec na zastíněných místech v listnatých lesích, okolo potoků a řek vcelku běžný. Dnes roste tento přísně chráněný keř jen roztroušeně v horách a podhůří. Jeho kůra, květy, listy i plody jsou jedovaté deset až dvanáct červených bobulek lýkovce je pro člověka smrtelně jedovatá dávka.

20 20 Kozlovice Kyčelnice žláznatá Deset až dvacet centimetrů vysoká rostlina s trojčetnými listy vytváří v dubnu v bučinách a javořinách fialově kvetoucí koberce. Na našem území rostou tři druhy kyčelnice cibulkonosná, devítilistá a jen na Moravě fialově kvetoucí kyčelnice žláznatá. Podbílek šupinatý Trvá mu deset let, než poprvé vykvete. Do té doby vytváří v zemi mohutný oddenek vážící až 5 kg. Parazituje na kořenech hostitelských dřevin. Na březích potoků nebo ve vlhkých listnatých lesích se objeví na přelomu března a dubna jako podivná cm vysoká nezelená rostlinka s růžovými trubkovitými květy a šupinatými lístečky. Dymnivka dutá Deset až třicet centimetrů vysoká, nejčastěji fialově a červeně, vzácněji i bíle kvetoucí rostlina. Květenství tvoří hustý hrozen deseti až dvaceti 2 3 cm velkých květů. Vyrůstá z hlízy, která má dutiny (proto dymnivka dutá). Její lesklá, černá semínka roznášejí mravenci. V dubnu vytváří v listnatých (především bukových) lesích větší porosty. Vstavač bledý Silně ohrožená a zákonem chráněná rostlina patřící mezi orchideje. Kvete v dubnu až květnu především ve vyšších polohách na vápenci (světlé listnaté lesy, křoviny, lesní louky). Z krátkých podlouhle vejčitých, světle zelených pochvovitých listů vyrůstá na cm vysoké oblé lodyze válcovitý klas bledě žlutých květů (pro vstavačovité květy s typickou válcovitou nazpět směřující ostruhou). Na území naší obce se nachází, na rozdíl od hojnějšího a později červenofialově kvetoucího vstavače mužského (také ohrožené orchideje), jen ojediněle.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem 4 duben 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 14. 4. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více