LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU"

Transkript

1 LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU

2

3 obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu 18 zpráva dozorãí rady 19 doplàující informace o spoleãnosti 20 zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 24 údaje o odpovûdn ch osobách 25 konsolidovaná úãetní závûrka a v rok auditora 27 pfiíloha ke konsolidované úãetní závûrce 39 konsolidovan pfiehled o penûïních tocích 60 úãetní závûrka a v rok auditora 63 pfiíloha k úãetní závûrce 73 pfiehled o penûïních tocích 92 foreword 4 information on the company 6 statutory body 9 Dimension a financial group 10 report of the board of directors 12 organising scheme of the group 18 report of the supervisory board 19 additional Information on the company 20 relationships between the controlling and controlled entities 24 responsible persons 25 consolidated financial statements with auditors report 27 notes to the consolidated financial statements 39 consolidated cash flow statement 61 financial statements with auditors report 63 notes to the financial statements 73 cash flow statement 93

4 úvodní slovo foreword VáÏené dámy a pánové, váïení obchodní partnefii, rokem 2005 spoleãnost Dimension pfiekroãila pomyslnou ãáru a vstoupila do 15. roku svého podnikání na finanãním trhu v âeské republice. Pfiedkládáme Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dimension, kde se poohlédneme za uplynul m obdobím. Rok 2005 potvrdil stabilitu ãeské ekonomiky. Projevil se pfietrvávající rûst investic v âr, pfiízniv v voj inflace i relativní stabilita nízké úrovnû úrokov ch mûr. Finanãní trh se plnû pfiizpûsobil v em zmûnám, které nastaly po vstupu do Evropské unie. Akciová spoleãnost Dimension i její dcefiiné spoleãnosti sdruïené pod hlaviãkou finanãního koncernu, prokázaly v uplynulém období svou vyzrálost a stabilitu. Opût se potvrdilo, Ïe dûsledná specializace aktivit celé skupiny spolu s tvrdou prací na zlep ování v ech interních procesû a schopnosti rychlého pfiizpûsobení na zmûny trhu, jsou v dobû zv ené konkurence v segmentu finanãních slu- Ïeb na í silnou zbraní. Na ím cílem je dokonalé uspokojování finanãních potfieb klientû. Pro na e zákazníky hledáme vïdy úãinnou a ekonomicky v hodnou variantu financování. Individuální potfieby a moïnosti klienta jsou na prvním místû. K tomu v emu vyuïíváme nejmodernûj ích informaãních technologií, díky kter m jsme schopni poskytovat na e sluïby na nejvy í úrovni, modernû s maximální mírou elektronizace. Politika na í spoleãnosti je zamûfiena na poskytování produktû na míru, dle pravidelnû aktualizovan ch v zkumû potfieb a pfiání zákazníkû, vyuïití crosselingu mezi jednotliv mi dcefiin mi spoleãnostmi a v neposlední fiadû velk dûraz na risk management a prevenci vzniku pohledávek. Na í misí je nabídnout firemním klientûm vïdy koncepãní sluïbu v celé ífii jejich poïadavkû na investiãní a provozní financování. Jsme hrdí na to, Ïe na e spoleãnost v roce 2005 pokraãovala v opûtovném rûstu, a to pfiedev ím díky spoleãnému úsilí managementu i fiadov ch zamûstnancû, kter m bychom tímto rádi podûkovali. Jsme si vûdomi, Ïe klíãov m prvkem na ich obchodních úspûchû zûstávají na i zamûstnanci, proto klademe dûraz na jejich motivaci, soudrïnost a aktivní pfiístup. Dear ladies and gentlemen, dear business partners, In 2005, the Dimension group crossed the symbolic line, entering its 15th year of operations on the Czech financial market. We are submitting to you the Annual Report of Dimension a.s., in which we intend to take a look at the elapsed period. The year of 2005 proved stability of the Czech economy, which enjoyed flow of foreign investments, positive development of the inflation curve as well as a relative stability of low interest rates. The financial market has fully adapted to all changes resulting from the Czech Republic`s accession to the European Union. The Dimension and its daughter companies, associated under the umbrella brand of the financial group, proved their maturity and stability. As many times before, also in the past period we saw that a consistent specialization of the whole group accompanied by hard work on improvement of all internal processes and enhanced ability to flexibly adapt to market changes represent our strong weapon in the time of increased competition in the segment of financial services. Our target is to achieve the perfection in satisfaction of the financial needs of our clients. At all times we are committed to find the most efficient and the most economical financing variants on behalf of our clients. We place the individual needs and possibilities of our clients first. To achieve this, we utilize the state-of-the-art information technology, which enables us to provide the top class services with maximum possible use of electronic information processing. Our corporate policy is focused on provision of tailor-made products in line with the regularly updated surveys of our customer needs and wishes, utilization of cross-selling among the individual daughter companies and, last but not least, on consistent risk management and prevention of bad debts. Our mission is to offer the corporate client a concept-based service, covering the whole range of their requirements concerning their investment and operational funding. We are proud of the fact that our company managed to maintain its growth also in This is due to the mutual efforts of the management and all staff, who we would like to thank. We are deeply aware that our employees represent the keystone of our business success and we are committed to promote their motivation, loyalty and active approach. v roãní zpráva annual report 05

5 VáÏené dámy, váïení pánové, je mi ctí, Ïe Vám mohu opût pfiedloïit v roãní zprávu plnou pozitivních v sledkû a oãekávání. Chci Vás souãasnû na tomto místû ubezpeãit, Ïe cel kolektiv pracovníkû finanãního koncernu Dimension si nade v echny cíle váïí koneãné spokojenosti Vás, na ich klientû a obchodních partnerû. Brno, bfiezen 2006 Ing. Pavel Stra ák pfiedseda pfiedstavenstva Dear ladies and gentlemen, I am flattered that I can submit to you this Annual Report full of positive results and expectations. At the same time I would like to reassure you that the whole team of Dimension, financial group puts first the satisfaction of you, our clients and business partners. In Brno, March 2006 Ing. Pavel Stra ák The Chairman of the Board of Directors Ing. Pavel Stra ák pfiedseda pfiedstavenstva chairman of the board of directors 4 5

6 údaje o spoleãnosti information on the company Základní údaje Obchodní firma: Dimension, a.s. Sídlo: Údolní 567/ 33, Brno, âeská republika Iâ: Datum zaloïení: Doba trvání: na dobu neurãitou Rejstfiíkov soud: Krajsk soud v Brnû, Husova 15, Brno Spisová znaãka: oddíl B, vloïka 618 Právní forma: akciová spoleãnost Pokud se ve v roãní zprávû dále pouïívá termín spoleãnost nebo emitent, je tím mínûna Dimension, a.s. Pokud se v textu uvádí koncern, je tím mínûn emitent vãetnû dcefiin ch spoleãností v deklarovaném rozsahu. Údaje o základním kapitálu a akciích Basic Information Company name: Dimension, a.s. Headquarters: Údolní 567/33, Brno, Czech Republic National org. ID# (Iâ): Date founded: 30 December 1991 Period of operation: not specifically limited Registry court: County Court of Brno, Husova 15, Brno File mark: section B, insert 618 Legal code: Legal code of the Czech Republic Legal form: joint-stock company In case the term Company, or Issuer is mentioned, within this Annual Report such term means Dimension, a.s. In case the term Group is used, we mean the issuer including the daughter companies within the declared scope. Data on Subscribed Authorized Capital and Stocks Základní kapitál: Poãet akcií tvofiících základní kapitál: Kã ks Amount of Subscribed Authorized Capital: Number of shares that make up the authorized capital: 132,000,000 CZK 1,320,000 pcs Hodnota upsaného a splaceného základního kapitálu spoleãnosti ãiní 132 milionû Kã. V uplynulém roce nedo lo k Ïádné zmûnû základního kapitálu. Kmenové akcie jsou vydány v listinné podobû na majitele, pfiiãemï jmenovitá hodnota jedné akcie ãiní 100 korun. Spoleãnost dle stanov vydává hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Emitent nevydal Ïádné zatímní listy, ani prioritní nebo vymûnitelné dluhopisy. Spoleãnost Dimension, a.s., v roce 2005 nebyla drïitelem Ïádn ch vlastních akcií. K datu zpracování v roãní zprávy je spoleãnost drïitelem vlastních akcií v rozsahu dle sekce DoplÀující informace o spoleãnosti této v roãní zprávy (viz strana 20). The value of the Company s subscribed and paid authorized capital equals 132,000,000 CZK. There was no change in the value of authorized capital last year. The shares were issued in the form of registered personal common stock, the nominal value of one share being 100 CZK. In line with its Articles of Association the Company issues aggregate certificates replacing the individual shares. The issuer has not emitted any interim certificates, nor any priority or exchangeable debenture stock. In 2005, the company Dimension, a.s. did not hold any own shares. As of the date of preparing of the annual report, the Company holds own shares in the scope stipulated in the section Additional Information on the Company of this Annual Report (see page 20). v roãní zpráva annual report 05

7 Pfiedmût podnikání Pfiedmût podnikání dle ustanovení ãl. I. 2 Stanov spoleãnosti Dimension, a.s., ze dne je: - obchodní Ïivnost koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej - zprostfiedkovatelská ãinnost - poradenská ãinnost v oblasti marketingu, reklamy a vnûj ích vztahû - ãinnost ekonomick ch a organizaãních poradcû - sluïby v oblasti administrativní správy a sluïby organizaãnû hospodáfiské povahy u fyzick ch a právnick ch osob The Lines of Business The lines of business, per the provisions of Art. I, Section 2 of the Dimension, a.s. Company Charter, dated 26 April, 2004, are: - commercial trade-purchase of goods for sale and resale - activities as an agent - consulting activity in the areas of marketing, advertising, and public relations - activities as economic and organizational consultants - services in the area of administrative management and services of the administratively economic character at physical persons and legal entities Informace o akcionáfiích Dimension, a.s., disponuje pomûrnû kumulovanou akcionáfiskou strukturou, kdy nûkolik nejv znamnûj ích akcionáfiû ovládá témûfi 94 % akcií. Aktuální informace o podílu na hlasovacích právech emitenta spoleãnost ãerpá z uplynul ch valn ch hromad ãi dle posledních prohlá ení akcionáfiû za úãelem v platy dividend. Nicménû i následnû mûïe dojít ke zmûnû akcionáfiû, aniï by byla spoleãnost informována. S ohledem na listinnou podobu akcií na majitele spoleãnost nemá kaïdodenní pfiesné informace o akcionáfiích. Pfiehled akcionáfiû spoleãnosti Dimension, a.s., s podílem nad 10 % dle úãasti na valné hromadû : Information on Shareholders Dimension, a.s. has a relatively cumulated shareholding structure, where a few most significant shareholders control almost 94% shares. Current information on share on voting rights of the issuer is gained from the past General Meetings, or in line with the latest information from the shareholders made for the purpose of the dividend paid. Nevertheless, the structure of shareholders could have changed without notice to the Company. Regarding the fact that the Company issues registered personal common stocks, the Company does not have daily accurate information on its shareholders. Overview of the Shareholders of the company Dimension, a.s. with shares of over 10% in line with participation on the General Meeting of 24 January, 2006: Akcionáfii s podílem >10 % Podíl PROXY-FINANCE 45,60 % Ing. Ivo HloÏánek 17,26 % Ing. Pavel Stra ák 16,91 % Ing. Bronislav Havel 13,46 % Shareholders with shares >10% Share PROXY-FINANCE % Ing. Ivo HloÏánek % Ing. Pavel Stra ák % Ing. Bronislav Havel % Mezi Ïádnou z tûchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavfiena ovládací smlouva, ani spoleãnosti není známo jednání ve shodû mezi tûmito osobami. No controlling agreement has been agreed between any of the above entities, nor between them and the issuer, nor is there any known action in concerted conduct between or among them. 6 7

8 Historie 2005 Konsolidovan zisk z poskytnut ch finanãních sluïeb poprvé pfiesáhl 30 milionû Kã Konsolidovan vlastní kapitál spoleãnosti pfiesahuje 200 milionû Kã a trïby dle CAS jsou vût í jak 1 miliarda Kã Spoleãnost zvy uje základní kapitál na 132 mil. Kã Spoleãnost mûní název na Dimension, a.s., roz ifiuje spektrum sv ch sluïeb a profiluje se na finanãní sluïby, poskytované mal m a stfiedním podnikûm, podnikatelûm a bûïné vefiejnosti Spoleãnost zvy uje základní kapitál na 90 mil. Kã. Od tohoto roku pravidelnû hodnocena Czech Rating Agency, (dnes afilace Moody s Investor Service pro stfiední Evropu) Spoleãnost zvy uje základní kapitál na 30 mil. Kã. Zahajuje spolupráci s renomovan mi zahraniãními auditory Spoleãnost získává 100% podíl ve spoleãnosti D.S. Leasing, a.s ZaloÏení spoleãnosti v rámci první vlny kupónové privatizace jako âeskoslovensk investiãní privatizaãní fond Brno, a.s. V této dobû jiï rok na finanãním trhu pûsobí první spoleãnost skupiny v oblasti poskytování sluïeb finanãního leasingu. History 2005 The consolidated profit from the financial services provided exceeeds 30 million CZK for the first time 2004 The consolidated shareholders` capital exceeds the level of 200 million CZK and the sales revenue in line with the Czech Accounting Standards are higher than 1 billion CZK The Company increases its basic capital to 132 mio. CZK The Company is renamed to Dimension, a.s., extends the range of its services and concentrates on financial services for small and medium-size companies, entrepreneurs and general public The Company increases its basic capital to 90 million CZK. Since this year it has been regularly audited by the Czech Rating Agency (today s affiliate of Moody`s Investor Service for Central Europe) The Company increases its basic capital to 30 million CZK. It has started cooperation with reputable international auditing companies The Company acquires 100% share in D.S. Leasing, a.s The Company is set up within the first stage of the voucher privatization under the name âeskoslovensk investiãní privatizaãní fond Brno, a.s. At this time the first company of the group had been providing financial leasing already for one year. v roãní zpráva annual report 05

9 statutární orgány statutory body Pfiedstavenstvo Board of Directors Ing. Pavel Stra ák (*1968) pfiedseda chairman Ing. Ivo HloÏánek (*1962) místopfiedseda vice chairman Ing. Bronislav Havel (*1966) ãlen member Dozorãí rada Supervisory Board Ing. Václav Foglar (*1940), pfiedseda Ing. Hanu amánek (*1946), ãlen Ing. Peter Vajda (*1947), ãlen Ing. Václav Foglar (born 1940), chairman Ing. Hanu amánek (born 1946), member Ing. Peter Vajda (born 1947), member 8 9

10 finanãní skupina Dimension Dimension a financial group Koncern Dimension, jakoïto zku en a siln finanãní partner, jiï 15 let úspû nû pûsobí na trhu. Je jednou z nejvût ích a nejv znamnûj ích nebankovních finanãních spoleãností v âeské republice. Dimension, a.s., sjednocuje ve skupinû obchodní, finanãní a marketingové strategie, pfiiãemï jsou klienti obsluhováni specializovan mi dcefiin mi spoleãnostmi, jejichï je Dimension, a.s., stoprocentním vlastníkem. The Dimension group as an experienced and strong financial partner has been successfully operating on the market for 15 years. It is one of the largest and most significant non-banking financial institutions of the Czech Republic. Dimension, a.s. unites in one single group business, financial and marketing strategies, while the clients are being serviced by specialized daughter companies, wholly-owned by Dimension, a.s. Struktura finanãní skupiny Structure of the Financial Group Dimension finanãní sluïby (financial services) D.S. Leasing 100% (VK 168 mil. Kã) D.S. Leasing Full Service 100% (VK 2 mil. Kã) D.S. Factoring 100% (VK 41 mil. Kã) Böhm & partner 100% (VK 25 mil. Kã) Pozn.: - Graf je sestaven v hradnû z poskytovatelû finanãních produktû koncernu Dimension - VK = Vlastní kapitál k Note: - The graph consists exclusively of the providers of financial products within the Dimension group - VK = Equity as of 31 December 2005 (in mio. CZK) iroká nabídka sluïeb Prostfiednictvím sv ch dcefiin ch spoleãností skupina Dimension poskytuje iroké spektrum sluïeb v oblasti financování firemní klientely i obãanû a drobn ch podnikatelû. Firemní financování Financování firemních investic z cizích zdrojû, patfií mezi oblíbené produkty, které jednoznaãnû urychlují realizaci investiãních zámûrû na ich klientû. Wide Range of Services The companies within the Dimension group offer a wide range of services in the area of financing for the corporate clientele, citizens and minor entrepreneurs. Corporate Financing Financing for corporate investments from third party resources ranks among favourite products, unequivocally speeding the implementation of our clients investment plans. v roãní zpráva annual report 05

11 Spoleãnosti D.S. Leasing a D.S. Leasing Full Service klientûm poskytují sluïby jako jsou finanãní leasing, operativní a full service leasing, zpûtn leasing, odbytov leasing, spotfiebitelské a investiãní úvûry. Provozní financování oceàují pfiedev ím obchodníci, ktefií potfiebují získat okamïitou hotovost, finanãní limity pro pokrytí v kyvû ve svém cash-flow nebo si jen chtûjí pojistit své inkaso. Spoleãnost D.S. Factoring úspû nû poskytující sluïby v oblasti provozního financování je na trhu jiï 14 let. KlientÛm nabízí regresní i bezregresní factoring, pfiedfinancování zakázek ãi správu pohledávek. Spotfiebitelské financování Spotfiebitelské financování je urãeno pfiedev ím obãanûm, nepodnikatelûm, k pokrytí jejich nejv znamnûj ích investiãních v dajû, souvisejících s nákupem automobilû ãi investicemi do bydlení. The companies D.S. Leasing and D.S. Leasing Full Service provide their clients with financial leasing, operative and full service leasing, regressive leasing, consumer and investment loans. Operational Financing is enjoyed especially by traders, who are in need of immediate cash, financial limits covering fluctuations in their cash-flow or security for their collections. The company D.S. Factoring has already been offering its services in the area of operation financing for 14 years. It offers regressive and non-regressive factoring, pre-financing of orders or receivables management. Consumer Financing Consumer financing is designed especially for citizens and retail clientele to cover the most significant investment spendings, such as purchase of automobile, or investments in households. ízení investic ízení investic dnes jednoznaãnû zajímá kaïdého, kdo myslí na budoucnost, ãi komu leïí na bankovním úãtu nevyuïité finanãní prostfiedky. BûÏnû se dnes vyuïívají investiãní alternativy v oblasti dluhopisû, podílov ch fondû, akcií ãi derivátû. Spoleãnosti Böhm & partner, která je certifikovan m obchodníkem s cenn mi papíry, poskytuje poradenství a sluïby v oblasti obhospodafiování aktiv jak pro obãany, tak i podnikatele, radnice a mûstské úfiady. Pfiístup 24 hodin dennû Cílem skupiny je poskytovat moderní finanãní sluïby s maximálním vyuïitím moderních technologií. Abychom sv m klientûm zajistili pohodlí, pfiehlednost a rychlost poskytovan ch sluïeb, vyvinuli jsme internetové aplikace na im sluïbám na míru. Tyto uïivatelsky oblíbené IS jsou klientûm zdarma k dispozici na internetu 24 hodin dennû. Aplikace tak centralizují a spojují nejen na i centrálu s poboãkami a celorepublikovou obchodní sítí na ich partnerû, ale zároveà umoïàují v em na im klientûm snadn pfiístup do databáze sv ch obchodních operací, jejich rychlou kontrolu a provedení i on-line plateb. ProtoÏe na í konkurenãní v hodou je rychlost, jsou i informace dostupné na im klientûm a partnerûm bezkonkurenãnû rychlé. Klienti vidí svá data on-line, tedy v fiádech sekund po jejich zpracování v systému Dimension. Investment Management Investment management is interesting for anybody who is giving a deeper thought to the future and whose cash lies unused on the current bank account. We currently advise on use of investment alternatives in the area of bonds, funds, shares or derivates. The company Böhm & partner a certified stockbroker provides consultancy and services in the area of asset management for citizens, entrepreneurs and municipalities. Access 24 Hours per Day The target of the group is to provide modern financial services with maximum utilization of the state-of-the-art technology. In order to provide our customers with comfort, transparency and speed of our services, we have developed tailor-made Internet applications. These popular applications are available free of charge for our clients 24 hours per day. The application centralize and interconnect not only the headquarters with branch offices and the nation-wide sales network of our partners, but also allow our clients easy access to the database of their business transactions, efficient checking and possibility of on-line payments. As speed represents our competitive advantage, also the information available to our clients and partners are unbeatably fast. Our clients are able to see their data on-line within seconds following their processing in the Dimension system

12 zpráva pfiedstavenstva report of the board of directors VáÏení akcionáfii, váïení obchodní partnefii, váïení zamûstnanci, v pravidelné roãní periodû Vám pfiedkládáme zprávu pfiedstavenstva hodnotící ãinnost, obchodní a finanãní v sledky koncernu Dimension. Rok 2005 byl z pohledu vût iny dosaïen ch ukazatelû rokem pokraãování rûstu koncernu Dimension a souãasnû rokem, ve kterém se lze s nadûjí na dal í dobré v sledky spoleãnosti dívat i do budoucna. V voj ekonomiky, podnikatelského prostfiedí a finanãního trhu v âeské republice V roce 2005 pokraãovala âeská republika úspû nû v ekonomickém rûstu, kter mûfieno pfiírûstkem hrubého domácího produktu dosáhl 6 %. Hlavním motorem rûstu HDP byl zv en v voz zboïí a sluïeb, a rostoucí koneãná spotfieba domácností. Obãané i spoleãnosti nyní inkasují zisk ze vstupu republiky do Evropské unie, a definitivního odstranûní naprosté vût iny v ech obchodních a administrativních bariér ze strany vût iny evropsk ch státû. Dynamick je zejména rozvoj v automobilovém prûmyslu a v navazujících odvûtvích, v prûmyslu elektrotechnickém, ale zejména pak ve sluïbách, které se podílejí stále vût ím procentem na produkci âeské republiky. Úspû n v voj se odrazil mimo jiné i ve vzrûstající hodnotû ãeské koruny oproti vût inû nejv znamnûj ích svûtov ch mûn. S ohledem na aktuální oblíbenost regionu zahraniãními investory, i na to, Ïe nûkteré nejv znamnûj í projekty jsou pouze v poãáteãním stádiu, lze spolehlivû oãekávat, Ïe rûst HDP âeská republika udrïí i v letech následujících. Kriticky je v ak potfieba vnímat rizika pro ekonomiku vypl vající z dlouhodobého málo zásadního fie ení nûkter ch klíãov ch oblastí prolínajících se cel m ãesk m hospodáfistvím. Jde zejména o rizika v oblasti flexibility trhu práce a obecnû stále vysokého zdanûní práce. Souãasnû je Ïádoucí pokraãovat i v dal ích reformách vedoucích ke zkvalitnûní podnikatelského prostfiedí, lep í vymahatelnosti práva, sníïení byrokratické zátûïe podnikání, jakoï i sníïení daàové zátûïe, resp. zjednodu ení daàového systému. Finanãní trh âeské republiky prokázal svou robustnost a vyzrálost. âeská koruna je oblíben m instrumentem k obchodování jak ãesk ch, tak zahraniãních obchodníkû. Nízké a velmi stabilní úrokové sazby v roce 2005 vedly k rekordnímu meziroãnímu rûstu indexu praïské burzy o 42 % i k úvûrové expanzi bank. Rok 2005 byl i rokem pokraãující koncentrace na finanãních trzích. Po akvizicích, Dear shareholders, dear business partners, dear employees In a regular annual period we are submitting to you the Report of the Board of Directors, which provides an overview of the activities, business operations and financial results of the Dimension group. Majority of achieved indicators prove the year 2005 the year of continuing growth of Dimension and also the year which provides sound basis for hopeful expectations for the years to come. Development of Economy, Business and Financial Market in the Czech Republic In 2005, the Czech Republic continued its successful economic growth, which, measured by an increase in the gross domestic product, achieved the level of 6 %. The growth of GDP was geared by increased exports of goods and services and growing household consumption. Citizens, as well as corporations, nowadays collect benefits arising from the Czech Republic s accession to the European Union and definitive removal of majority of various trade and administrative barriers from the side of most of the European countries. Dynamic growth could be seen especially in the automobile industry and related industries, in electric industry and especially in services, which should gradually increase share on the total production of the Czech Republic. The successful growth reflected also in the growing value of the Czech Crown against the most of the world s major currencies. Regarding the current popularity of the region among the foreign investors and the fact that some of the most important projects are only in the initial stage we can expect the Czech GDP to maintain its growth also in the years to come. We need to perceive critically the risks arising from long-term neglecting of some key areas influencing the whole Czech economy. This is especially the area of flexible labour market and generally high taxation rates. We also demand further reforms leading to more quality entrepreneurial environment, improved law reinforcement, lower bureaucracy as well as more transparent and simple tax system. The financial market of the Czech Republic proved its robustness and maturity. Czech Crown has become popular instrument both for Czech and foreign traders. Low and very stable interest rates in 2005 led to the record-breaking year-on-year growth of the Prague Stock Exchange of 42 % as well as to loan expansion of the banks was also a year of ongoing concentration on the v roãní zpráva annual report 05

13 které mûly spí e mezinárodní charakter, jsou více neï dvû tfietiny bankovního trhu republiky ovládány ãtyfimi nadnárodními skupinami. Koncentrace pokraãovala i v ostatních ãástech finanãního sektoru a samozfiejmû i v oblastech, kde pûsobí spoleãnosti skupiny Dimension. Pro finanãní trh je ãeská konvergence k ekonomice a Ïivotnímu stylu v zemích EU dobrou zprávou. V podnikové sféfie lze oãekávat nadále rostoucí export, kter bude prioritnû financován bankovními a nebankovními poskytovateli jiï pûsobícími v âeské republice. Pfies postupn rûst zadluïení domácností a podnikû, zûstává âeská republika pro poskytovatele finanãních sluïeb i v dal ím nûkolikaletém období velmi atraktivním regionem. Podle odhadû je ve stfiední a v chodní Evropû podíl úvûrû k hrubému domácímu produktu pouze 35 %, zatímco v eurozónû 110 %. Obrovsk potenciál pro rûst tak má jak bankovní financování, tak i alternativní finanãní sluïby jako leasing ãi factoring. Obchodní v sledky koncernu Dimension v uplynulém roce Z obchodního pohledu lze rok 2005 hodnotit jako úspû n. Dynamika hlavních produktû koncernu Dimension zûstala zachována. Souãasnû se nám dafií postupnû vyvíjet a zavádût produkty nové, a synergicky tak vyuïívat portfolia esti tisíc aktivních klientû. Leasingov trh vykázal v roce 2005 meziroãní rûst objemu obchodû o 4 %, zatímco D.S. Leasing jako na e nejv znamnûj í dcefiiná spoleãnost meziroãnû obchodnû vyrostl o 17,6 %, v objemu portfolia spravovaného majetku dokonce o 21,8 %. Ve finanãním leasingu jsme akvizovali v minulém roce témûfi dva tisíce smluv v celkové hodnotû 1,38 miliardy korun bez DPH. Dlouhodobû tak tûïíme z pomûrnû stabilizované distribuãní sítû autosalonû a zprostfiedkovatelû, kterou obsluhujeme vlastním kvalifikovan m obchodním t mem. DÛleÏitou se jeví stále nadãasová nepfietrïitá podpora partnerû aplikací která nás odli uje od ostatních poskytovatelû sluïby. V uplynulém období jsme pracovali na dal ím zdokonalení systému, kter dnes integruje mimo jiné automatizovan scoring, propojení na platební databáze, vyhodnocení bonity obchodního pfiípadu s moïností schválení na jednotliv ch úrovních jiï bûhem desítek minut. Podafiilo se nám rovnûï podpofiit elektronizací následné procesy work-flow tak, Ïe od procesu akvizice, aï do zaplacení obchodnímu partnerovi, uplyne pouh ch nûkolik hodin. financial markets. Following the acquisitions of more or less international character more than two thirds of the banking market are ruled over by four multinational groups. The concentration was going on also in other segments of the financial markets and naturally also in the areas, where Dimension operates. The Czech convergence to economy and lifestyle of the European Union represents a positive news to the financial market. In the corporate area we can expect growing exports, mainly financed by banking and non-banking providers operating on the territory of the Czech Republic. Despite a gradual indebtedness of households and corporation, the Czech Republic remains a very attractive region for providers of financial services also for the future. The estimation shows that the rate of loans and gross domestic product in the Central and Eastern Europe is just 35%, while in the Eurozone this figure is 110%. There is a huge potential of growth both for banking finance as well as for alternative financial services, such as leasing or factoring. Financial Results of Dimension group for the Last Year From the business point of view we can see the year of 2005 as successful. The main products of Dimension group maintained their dynamics. Simultaneously, we manage to gradually develop and launch new products, utilizing synergic effect of the portfolio of six thousand active clients. The leasing market showed in % year-on-year growth in trade, while D.S.Leasing, our most significant daughter company, grew year-on-year by 17.6 % and the volume of managed assets increased by 21.8 %. In the area of financial leasing we concluded almost two thousand contracts in the total value of 1.38 billion CZK excl. VAT. We take advantage of relatively stabilized distribution network of car dealers and mediators, serviced by our qualified sales team. There is a growing importance of continual support to our partners by means of the application which distinguishes us from other providers of leasing services. In the past period we were working on further improvement of the system, which currently integrates apart from others automated scoring, connection to payment databases, evaluation of liquidity of a given case with possibility of approving on individual levels within tens of minutes. The system has also managed to support the follow-up work flow processes in a way, which ensures the time from the time of acquisition till the payment to the business partner takes just a couple of hours

14 Neménû dûleïitou z pohledu klientû se jeví flexibilita na í sluïby, resp. schopnost hledat ekonomicky v hodné finanãní fie ení. Tento pfiístup dlouhodobû udrïuje loajalitu leasingov ch zákazníkû na vysoké úrovni, a mûïeme tak smûle prohlásit, Ïe témûfi tfietinu obchodû pak uskuteãàujeme s na imi stál mi zákazníky. Oblast operativního leasingu zaznamenala v posledních letech v âeské republice pomûrnû rychl rûst, kdyï dnes dosahuje 12% podíl na v ech leasingov ch obchodech. My jsme v operativním leasingu v uplynulém roce realizovali obchody v objemu 70 milionû korun. Z tohoto pohledu se mûïe jevit meziroãní pokles obchodû D.S. Leasing Full Service o témûfi 5 % jako nenaplnûní na ich obchodních moïností. Z v sledkû anal zy rozdílû v obchodním v voji trhu a na ich obchodû je zfietelné, Ïe doposud klademe vût í dûraz na krytí rizik spojen ch s operativním leasingem, která pfievy- ují bûïná rizika finanãního leasingu. Velkou roli v tomto typu financování, resp. správy vozového parku, hraje mimo jiné schopnost zobchodovat pfiedmût leasingu po ukonãení nûkolikaleté smlouvy, resp. finanãní v sledek této ãinnosti. I s ohledem na svûtové trendy ve financování automobilû budeme muset v dal ím období pfiistoupit k aktivnûj í podpofie operativního leasingu a k vût í automatizaci pfii akvizici nov ch obchodû. Factoringov trh lze v posledním období vnímat jako trh s rostoucí konkurencí, nejen mezi factoringov mi spoleãnostmi, ale i se zlev- Àujícím bankovním financováním. Po nûkolika tuãn ch letech s meziroãními ãtvrtinov mi rûsty zaznamenal trh v roce 2005 jen mírn rûst v pfiibliïné v i esti procent. Factoringové obchody Dimension zaznamenaly v uplynulém roce meziroãní rûst jen 2 %. Tento jen symbolick rûst je potfieba vnímat v kontextu pfiedchozích meziroãních v vojû, kdy byly obraty prakticky meziroãnû zdvojnásobovány. Rok 2005 tak pro nás byl spí e rokem konsolidace produktû, konsolidace klientské základny a potaïmo rokem, kdy ve vût í mífie do lo k nahrazení obratû s nûkolika velk mi klienty portfoliem men ích dodavatelû. Hodnû úsilí jsme také obûtovali dokonãení pfievzetí konkurenãní factoringové spoleãnosti, coï trochu pfiibrzdilo na i vlastní expanzi. Ve zdokonalení sluïeb pro klienty jsme pfiedev ím vyvinuli modul umoïàující plnû elektronickou bezdokladovou akceptaci factoringov ch pohledávek s pomocí zaruãeného elektronického podpisu. Jsme tak mimo jiné pfiipraveni archivovat rostoucí portfolio pohledávek elektronicky, namísto v dfiíve klasické papírové podobû. Dal í perspektiva námi poskytovan ch factoringov ch sluïeb jednoznaãnû spoãívá v komplexnosti sluïby, která ve své jednoduchosti dokáïe integrovat financování se správou pohledávek avneposlední fiadû s poji tûním platební nevûle. JiÏ rok 2005 prokázal v znamnûj í rûst exportního financování, kter dle na eho názoru bude pokraãovat rostoucí integrací ãeské podnikatelské sféry do Evropské unie. AngaÏmá koncernu Dimension na kapitálovém trhu v uplynulém roce bylo dáno zásadû pouze zprostfiedkovatelsk mi ãinnostmi obchodníka s cenn mi papíry Böhm & partner. Spoleãnost prakticky neinvestovala na vlastní úãet do akcií ani obligací kotovan ch na trhu. Rostoucí kurzy akcií na hlavních svûtov ch burzách v roce 2005, ale i extrémnû pozitivní v voj kurzû na ãeském trhu, znamenaly obecnû úspû né hospodafiení ãesk ch brokerû. Böhm & partner zaznamenal v roce 2005 meziroãní rûst obchodû o 26 %. Díky rûstu trïeb z poplatkû tak mohlo dojít k posílení zamûstnaneckého t mu a souãasnû Böhm & partner absolvoval historicky nejúspû - nûj í finanãní rok zakonãen ziskem 1,6 milionû Kã. Flexibility of our service and its ability to search for the most favourable financial scenario play also a crucial role from the point of view of our clients. This approach maintains long-term loyalty of our leasing customers, we can proudly state that almost a third of our trades are carried out with our stable customers. The area of operative leasing has showed a relatively rapid growth in the recent years, currently its share on the total volume of leasing trades achieves 12%. Our company s operative leasing services accounted for 70 million CZK last year. From this point of view the 5% year-on-year drop in trade of D.S.Leasing Full Service may seem a failure to meet our business opportunities. The analysis of the differences in the market development and our trades shows clearly that we have been so far putting larger stress on coverage of risks relating to the operative leasing, which are significantly higher compared to those of the financial leasing. An important aspect of this type of financing, or of the fleet management, is the ability to sell the leased subject after the termination of a multiple-year contract, or the financial result of such an activity. Bearing in mind the global trends in financing of automobiles, we will have to iniciate more active promotion of our operative leasing and introduce larger automation in acquisition of new contracts. The factoring market can be perceived as a market with growing competition not only among the factoring companies, but also among gradually cheaper bank financing. Following several successful years with annual growths of 25 % the market showed just a moderate growth in the approximate level of 6 % in Factoring business of Dimension increased just 2 % year-on-year. This, rather symbolic, growth needs to be perceived in the context of preceding annual growths, where our turnover virtually doubled each year. This way the year of 2005 represented for us a year of consolidation of our products, consolidation of our client portfolio and also a year in which we managed to replace our business conducted with a few large clients by a portfolio of minor suppliers. We also devoted large efforts to acquisition of a rival factoring company, which in fact slowed down our own expansion. In our pursuit for perfection of our services for our clients we developed a module allowing fully electronic, paper-free acceptance of factoring receivables with utilization of certified electronic signature. Apart from others, we are ready to archive the growing portfolio of receivables in an electronic form, replacing the classic paperwork. Further perspective of our factoring services unequivocally lies in the comprehensiveness of our service, which in its simplicity integrates financing with receivables management and with insurance against unwillingness to pay. Already in 2005 there was a more significant growth in export financing, which in our opinion will continue following the increased integration of the Czech companies into the European Union. Dimension s engagement on the capital market was limited only to the brokerage services of our brokerage company Böhm & partner. The company invested own resources neither in shares, nor in bonds on the market. Increasing rates on the major global stock exchanges in 2005, but also extremely positive development of rates on the Czech market, led to the generally positive results of the Czech brokers. Böhm & partner recorded in 2005 a year-onyear increase in trades by 26 %. Owing to growth in sales revenue the team was strengthened and Böhm & partner completed its historically best financial year with the profit of 1.6 million CZK. v roãní zpráva annual report 05

15 Dal í perspektivu na í ãinnosti na kapitálovém trhu vidíme v roz ífiení a zkvalitnûní zprostfiedkovatelské ãinnosti. AniÏ bychom sledovali prokazateln finanãní efekt, lze pfiesvûdãivû tvrdit, Ïe angaïmá souãásti koncernu Dimension pfiímo na kapitálovém trhu dává skupinû reflexi o investory poïadované v nosnosti a o ir ích souvislostech finanãního trhu. Obchodní obraty spoleãností koncernu (v mil. Kã) D.S. Leasing, a.s D.S. Leasing Full Service, s.r.o D.S. Factoring, s.r.o Böhm & partner, a.s Pozn.: - V leasingu je obchodním obratem cena novû pofiízen ch pfiedmûtû bez DPH. - Ve factoringu je obchodním obratem jmenovitá hodnota akceptovan ch faktur a dobropisû. - Obchodník s cenn mi papíry, spol. Böhm & partner, vykazuje obchodní obrat jako souãet prodejû a nákupû pro klienty. âinnost pfiedstavenstva v uplynulém roce a v hled ãinnosti na rok 2006 Pfiedstavenstvo spoleãnosti v prûbûhu roku uskuteãnilo devût fiádn ch zasedání v periodû krat í neï dva mûsíce, na kter ch se pfieváïnû zab valo záleïitostmi fiízení chodu spoleãnosti a koncernu, resp. hodnocením v sledkû podnikání. Vzhledem k tomu, Ïe ãlenové pfiedstavenstva jsou zároveà jmenovan mi manaïery spoleãnosti, nûkteré posuzované okruhy se prolínají nebo vyslovenû spl vají. Ve zpravidla mûsíãní periodû byly projednávány obchodní v sledky jednotliv ch dcefiin ch spoleãností a jejich v hled na dal í období. Dle návrhû pfiedloïen ch obchodním fieditelem koncernu jsme pfiijímali rozhodnutí k jednotliv m nadlimitním obchodním pfiípadûm. V oblasti refinancování obchodû jsme byli finanãním fieditelem pravidelnû informováni o podmínkách sjednan ch s jednotliv mi bankami a pravidelnû jsme se museli zab vat zejména ruãením matefiské spoleãnosti za úvûry pfiijaté dcefiin mi spoleãnostmi. V oblasti strategického v voje podnikání koncernu musíme zmínit ve tfietím ãtvrtletí roku 2005 ukonãená dlouhodobá jednání s rakouskou skupinou Bawag. Tento v loàském roce expandující zahraniãní investor mûl vzhledem k podobnému pfiedmûtu podnikání zájem o kapitálovou úãast na podnikání spoleãností z koncernu Dimension. Pfies pomûrnû intenzivní poãáteãní zájem investora a znaãné ãasové investice do due-dilligence jsme pfii hodnocení finanãních nabídek investora nebyli pfiesvûdãeni o nejvy í v nosnosti pro akcionáfie Dimension. Pfii hodnocení stávajícího zázemí koncernu Dimension, pfiedev ím dlouhodobû budovaného personálního zázemí, klientského portfolia a do klíãov ch oblastí podnikání reinvestovaného kapitálu se domníváme, Ïe má koncern i bez strategického partnera velmi dobré pfiedpoklady pro dal í úspûch v oblasti sluïeb firemního financování a financování automobilû pro podnikovou i retailovou klientelu. Pfiedstavenstvo spoleãnosti si v souladu s dlouhodob m cílem koncernu, poskytovat moderní finanãní sluïby s maximální moïnou podporou moderních technologií a dokonale tak uspokojovat We can see further perspective for our activities on the capital market in expansion and increased quality of our brokerage services. Not expecting solely the clear financial effect, we can state that the engagement of a company within Dimension group directly on the capital market provides the group with a reflection on profitability demanded by the investors and on overall context of the financial market. Sales revenues of the companies within the group (in mio. CZK) D.S. Leasing, a.s. 1,092 1,176 1,381 D.S. Leasing Full Service, s.r.o D.S. Factoring, s.r.o ,345 1,426 Böhm & partner, a.s. 4,241 9,762 13,381 Note.: - in leasing the term sales revenue refers to the price of newly acquired assets excluding VAT. - In factoring the term sales revenue refers to the nominal value of accepted invoices and credit notes. - The broker Böhm & partner uses the term sales revenue as total of its sales and purchases on behalf of its clients. Activities of the Board of Directors in the Past Year and Its Activities for the Year 2006 In 2005 the Board of Directors of the Company held nine regular meetings within period shorter than two months. The meetings dealt with the issues related to the management of the corporate operations or with assessment of the financial results. Regarding the fact that the members of the Board are at the same time appointed managers of the Company, some of the assessed areas overlap, or even coincide. In a monthly period the Board discussed the sales revenues of the individual daughter companies and their prospects for the future. In line with the proposals submitted by the Sales Director of the group we were making decisions on individual above-the-limit business cases. In the area of re-financing the Financial Director regularly provided us with the information on conditions negotiated with the individual banks and we regularly had to deal with guarantees issued by the mother company for loans accepted by its daughter companies. In the area of the strategic development of the corporate business we need to mention our long-term negotiations with the Austrian group Bawag, terminated in the third quarter of This entity, in the last year expanding foreign investor with a similar business portfolio, showed an interest in acquisition of a share in the companies within the Dimension group. Despite a relatively strong initial interest of the investor and time invested in due-diligence we, when evaluating the financial bid of the investor, were not persuaded that this offer represented the most beneficial variant for the shareholders of Dimension, a.s. Taking in consideration the current background of the Dimension group, especially its long-term developed team, client portfolio and capital re-invested in the key areas of business we strongly believe that the group shows very positive perspective for further success in the area of corporate financing and financing of vehicles for the corporate and retail clientele even without a strategic partner. The Board of Directors of the Company in line with its long-term target to provide the modern financial services with maximum possible utilization of the modern technologies with an intention to 14 15

16 potfieby stávajících i budoucích zákazníkû, stanovilo pro rok 2006 tyto strategické cíle: - Zajistit dal í meziroãní rûst obchodních obratû v klíãov ch oblastech finanãního leasingu, operativního leasingu, factoringu dle jednotliv ch obchodních plánû dcefiin ch spoleãností. - Zavést a stabilizovat novou vnitfiní organizaãní a fiídící strukturu koncernu. - Dosáhnout v konkurenãním prostfiedí finanãních sluïeb v âr koneãné rentability vlastního kapitálu (ROE) na úrovni 15 %. Finanãní v sledky koncernu Dimension Koncern Dimension z pohledu konsolidované úãetní závûrky dle ãesk ch úãetních standardû za rok 2005 zaznamenal v uplynulém úãetním období historicky nejlep í finanãní v sledek hospodafiení v kladné v i bezmála 37 milionû korun. Na rekordní úroveà se vy- plhaly i trïby koncernu, kdyï vzrostly o 23 % na hodnotu 1,38 miliardy korun ãesk ch. TrÏby v klíãové oblasti prodeje vlastních v robkû a sluïeb pfiekroãily jednu miliardu o 117 milionû korun a zaznamenaly tak rûst necel ch 20 %. Spolu s trïbami jsme v konsolidované úãetní závûrce koncernu Dimension zaznamenali i rûst nákladû souvisejících právû s dosa- Ïením trïeb. V konová spotfieba vzrostla o 9 % a personální náklady zaznamenaly rûst o 15 %. Právû v oblasti personálních nákladû pfiedstavenstvo spoleãnosti zaznamenává nejvy í tlaky, s nejvût í zmûnou zpûsobenou internacionalizací ãeské ekonomiky. Na im cílem tak musí b t zajistit dlouhodobû vy í rûst trïeb z hlavní ãinnosti nad oãekávan m rûstem nákladû na personální a technické zaji tûní na ich sluïeb klientûm. Konsolidované ekonomické ukazatele (v tis. Kã) Bilanãní suma Vlastní kapitál TrÏby Zisk Zisk/akcie 19,52 18,83 26,79 Historicky mimofiádnou hodnotu zisku po zdanûní se koncernu podafiilo zajistit kombinací meziroãního rûstu úrokov ch v nosû z ãinnosti témûfi o padesát procent na 18,6 milionû korun a optimálnûj í skladbou v nosû, a tím v hodnûj ím zdanûním celého hospodafiení. RovnûÏ matefiská spoleãnost celého koncernu Dimension ve své úãetní závûrce vykazuje zisk pfiibliïnû na úrovni konsolidovaného zisku. Díky tomu, Ïe nejpodstatnûj í ãást zisku je tvofiena dividendou pfiijatou od dcefiin ch spoleãností, není nutné v dne ní legislativû zisk zatûïovat dal í daní. Hodnota konsolidovan ch aktiv koncernu Dimension ke konci roku 2005 dosáhla více neï 2,7 miliardy korun ãesk ch, coï znaãí meziroãní rûst pfiibliïnû o 18 %. Potû itelné je, Ïe z nejv znamnûj- ích poloïek bilance zaznamenaly nejvy í rûst hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, tedy v podstatû hodnoty majetku v leasingu. Naopak hodnotu pohledávek, a zejména pak pohledávek po splatnosti, se nám podafiilo udrïet meziroãnû na srovnatelné úrovni. Zatímco konsolidovan vlastní kapitál koncernu Dimension rostl meziroãnû o více neï 17 % na hodnotu témûfi 250 milionû koabsolute satisfaction of our existing and potential customers set the following strategic targets for 2006: - To achieve further year-on-year growth in sales revenues in the key areas of financial leasing, operative leasing, and factoring in line with the individual business plans of the daughter companies. - To launch and stabilize a new internal organization and management structure of the group. - In the highly competitive environment of the financial services in the Czech Republic to achieve the final return on equity (ROE) at the level of 15 %. Financial Results of Dimension group The Dimension group from the point of view of its consolidated financial statements prepared in accordance with the Czech accounting legislation for 2005 reports the historically best financial result in the amount of almost 37 million CZK. The sales revenues of the group also increased the record-breaking levels, increasing 23% to the amount of 1.38 billion CZK. The key sales revenues of own products and services exceeded the level of one billion by 117 million CZK, increasing almost by 20%. Together with the sales revenue the consolidated financial statements of Dimension show also an increase in costs of sales. The consumption increased by 9 % and the personnel costs went up by 15 %. The Board of Directors experiences the biggest pressure in the area of personnel costs, caused by gradual internationalization of the Czech economy. Our target is to ensure a long-term higher increase in margins from our main activities over the expected growth of costs of personnel and technical support to our clients. Consolidated Financial Indicators (in TCZK) Toatal Assets 1,886,207 2,311,051 2,719,725 Equity 193, , ,755 Sales Revenues 875,077 1,008,181 1,260,544 Profit 25,477 25,292 36,985 Profit/Share The exceptional level of net profit was achieved by combination of almost 50% year-on-year growth in interest income from own activities to 18.6 million CZK, optimized mix of revenues as well as more favourable taxation of all operations. The financial statements of the mother company of the whole Dimension group shows the profit approximately at the level of the consolidated profit. Due to the fact that the largest part of this profit consists of dividends accepted from the daughter companies, under the new legislation this does not represent a subject of further taxation. The total value of consolidated assets of the Dimension group as of the end of 2005 reached more than 2.7 billion CZK, which represents a year-on-year growth of approximately 18%. The positive aspect is that the largest are the values of the long-term tangible assets i.e. in fact the value of leased assets. On the contrary, we managed to keep the value of receivables, especially bad debts at the comparable level with the past year. While the consolidated equity of Dimension grew year-on-year more than 17% to the level of almost 250 million CZK, the value of external v roãní zpráva annual report 05

17 run, hodnota cizích zdrojû vyuïívan ch pro poskytování sluïeb klientûm vzrostla meziroãnû pouze o necel ch 9 %. Hodnota bankovních zdrojû vyuïívan ch pro refinancování obchodû koncernu tak vzrostla na hodnotu necel ch 1,55 miliardy korun ãesk ch. Struktura bankovních zdrojû se meziroãnû nadále vylep uje, takïe pomûr mezi dlouhodob mi a krátkodob mi zdroji je v úãetní závûrce koncernu za rok 2005 témûfi pfiesnû vyváïen. Bankovní poskytovatelé refinancování díky dlouhodobé kvalitní finanãní a kreditní historii koncernu stále ãastûji nabízí dlouhodobé financování na úkor dfiíve vyuïívan ch krátkodob ch v pûjãek. Svoji roli hraje i bûïnû pouïívan systém, kdy stfiednûdobé leasingové obchody jsou refinancovány stfiednûdob mi zdroji, takïe likvidita spoleãnosti v rûstu má rovnûï rostoucí tendenci. PfiestoÏe zisk po zdanûní dosaïen koncernem Dimension byl mimofiádnû vysok, nenavrhuje pfiedstavenstvo spoleãnosti valné hromadû jeho dûlbu mezi akcionáfie. Podle na eho názoru je v souãasné trïnû pomûrnû pfiíznivé dobû nutné vyãlenit cel zisk hospodafiení finanãního roku 2005 na posílení finanãní síly spoleãnosti, a tím na umoïnûní dal ího obchodního a finanãního rûstu. Pfiedstavenstvo spoleãnosti Dimension, a.s., tedy navrhuje valné hromadû schválit konsolidovanou úãetní závûrku, schválit úãetní závûrku Dimension, a.s., a zisk ve v i Kã rozdûlit takto: resources used for providing of services to our clients increased year-on-year by less than 9%. The value of banking resources utilized for re-financing grew up to the level of almost 1.55 billion CZK. The structure of banking resources improves year-on-year, so the ratio between the long and short-term resources in the financial statements of the group for 2005 is almost balanced. Owing to the long-term quality financial and credit history of the group, the banking providers of re-financing offer long-term financing instead of former short-term loans. We adhere to the principle that mid-term leasing trades are re-financed by mid-term resources, so the liquidity of the Company in growth shows also a growing tendency. Although the net profit achieved by the Dimension group was extraordinarily high, the Board of Directors does not propose to the General Meeting to divide the profit among the shareholders. In our opinion, under currently favourable market conditions, it is advisable to retain all profit of 2005 and utilize it to strengthen the financial powers of the Company and to create a sound base for further business and financial growth. The Board of Directors of Dimension, a.s. proposes to the General Meeting to approve the consolidated financial statements, to approve the financial statements of Dimension, a.s. and the to divide the profit of 35,654,662 CZK as follows: Pfiídûl do rezervního fondu Nerozdûlen zisk min. let Kã Kã Contribution to the reserve fund Retained profit 1,782,730 CZK 33,871,932 CZK V Brnû dne In Brno, 31 March, 2006 Pfiedstavenstvo spoleãnosti Dimension, a.s. Board of Directors of Dimension, a.s. V nosnost kapitálu (ROE) Return on Equity (ROE) Bilanãní suma (v tis. Kã) Balance Sum (in thous. CZK) 15 % % %

18 organizaãní schéma koncernu organising scheme of the group Pfiedstavenstvo / Board of Directors Právní oddûlení Legal Department ízení rizik Risk management Obchod / Sales Finance / Finance Strategie / Strategy Provoz / Operation Marketing Business Development Finanãní správa Treasury Správa koncernu Administration of holding Retail Wholesale Controlling, Planning, Reporting Správa portfolia Administration of portfolio Úãetnictví a danû Accounting, Taxes Klientské oddûlení Customer services Finanãní leasing Financial leasing Operativní leasing Operative leasing IT & IS Makléfii, Správa fin. majetku Brokerage, Asset manag. Factoring Factoring v roãní zpráva annual report 05

19 zpráva dozorãí rady report of the supervisory board Dozorãí rada spoleãnosti Dimension, a.s., v roce 2005 zaji Èovala a vykonávala ve keré úkoly, které vypl vají ze zákona a Stanov akciové spoleãnosti, a to jak na sv ch zasedáních tak i mezi jednotliv mi schûzemi. Dozorãí rada rovnûï monitorovala bûhem celého roku prûbûh a v voj podnikatelsk ch aktivit a plnûní strategick ch cílû pfiedstavenstva spoleãnosti a stejnû tak i zabezpeãovala kontrolu vnitfiních pfiedpisû a procesû uvnitfi celého koncernu Dimension, tedy i vãetnû v ech jeho dcefiin ch spoleãností. Pfiedstavenstvo akciové spoleãnosti poskytovalo dozorãí radû pravidelnû ve keré zápisy ze sv ch jednání, jako i dal í informace nezbytné pro v kon kontrolní ãinnosti. Dozorãí rada v souladu s ustanoveními vypl vajícími ze Stanov akciové spoleãnosti pfiezkoumala roãní úãetní závûrku a konsolidovanou úãetní závûrku za rok 2005 ovûfienou auditorem Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., ãlen koncernu. Pfii posuzování vûcné a formální správnosti roãní úãetní závûrky se dozorãí rada opírala o vlastní prûbûïnû provádûné hodnocení a pfiedloïené stanovisko auditora a dospûla k závûru, Ïe úãetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním zpûsobem a v souladu s obecnû závazn mi pfiedpisy upravujícími vedení úãetnictví akciov ch spoleãností a rovnûï v souladu se Stanovami spoleãnosti. Na základû v e uveden ch skuteãností dozorãí rada konstatovala, Ïe roãní úãetní závûrka poskytuje úplné informace o majetkové a finanãní situaci spoleãnosti a v i dosaïeného bûïného i konsolidovaného hospodáfiského v sledku. Dozorãí rada doporuãuje valné hromadû schválit konsolidovanou úãetní závûrku a roãní úãetní závûrku za rok 2005 a rovnûï doporuãuje schválit pfiedstavenstvem navrïené vypofiádání hospodáfiského v sledku. At and between its meetings in 2005, the Company s Supervisory Board took care of the tasks that the law and the Company s Statutes required and monitored the development of business activities and fulfillment of the strategic goals of the Company s Board of Directors, and supervised the internal regulations and controls inside the concern Dimension, including all its daughter companies. The Board of Directors regularly provided the Supervisory Board all minutes from its meetings and other information needed for monitoring activities. The Supervisory Board has reviewed, in accordance with the provisions of the Company s Statutes, the financial statements and consolidated financial statements for 2005 audited by Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., ãlen koncernu. When reviewing the factual and formal correctness of the annual financial statements, the Supervisory Board relied on the evaluations that the Board itself performs at regular intervals and on the auditors report, and reached the conclusion that the accounting records and supporting documentation were kept in a legitimate manner and in accordance with the generally binding regulations that govern keeping of accounting books in shareholding companies, and thus also in accordance with the Company s Statutes. On the basis of the above-mentioned facts, the Supervisory Board has stated that the financial statements provide complete information on the Company s situation as regards its assets and financial positions, and on the amounts of its non-consolidated and consolidated results. The Supervisory Board recommends to the General Assembly that it approve the consolidated financial statements and financial statements for 2005, and it likewise recommends that the profit distribution proposed by the Board of Directors be approved. Ing. Václav Foglar pfiedseda dozorãí rady Ing. Václav Foglar Chairman of the Supervisory Board 31 March

20 doplàující informace o spoleãnosti additional information on the company Oblasti ãinnosti emitenta Hlavní oblasti ãinnosti emitenta Pfiedmûtem podnikání koncernu je poskytování finanãních sluïeb, a to pfiímo spoleãností Dimension, a.s., nebo prostfiednictvím dcefiin ch spoleãností. Pfiedmûty podnikání Dimension, a.s., jsou uvedeny v této v roãní zprávû, v sekci Základní údaje (viz strana 6). Emitent nemá Ïádnou ze sv ch ãinností a Ïádn m ze sv ch produktû monopolní ani dominantní postavení na trhu. Spoleãnost Dimension, a.s., je nebankovní finanãní spoleãnost, matefiská spoleãnost finanãního koncernu. Spoleãnost poskytuje v rámci koncernu sluïby jednotliv m dcefiin m spoleãnostem vedoucí ke sjednocení obchodní, finanãní a marketingové strategie a obchodní ãinnosti koncernu. Dimension, a.s. není vlastníkem nemovitostí. Organizaãní sloïky podniku emitenta Emitent nemá Ïádné organizaãní sloïky. Dcefiiné spoleãnosti D.S. Leasing, a.s., a D.S. Factoring, s.r.o., mají organizaãní sloïku ve Slovenské republice, se sídlem v Bratislavû. Patenty, licence, obchodní známky Emitent není závisl na Ïádn ch cizích patentech ani licencích, prûmyslov ch ãi obchodních smlouvách, které by mûly zásadní v znam pro podnikatelskou ãinnost emitenta. Emitent je vlastníkem nûkolika ochrann ch známek registrovan ch u Úfiadu prûmyslového vlastnictví. Registrovány jsou názvy spoleãností a produktû a popfi. jejich obrazová podoba. Ochranná doba zapsané ochranné známky je deset let. Areas of Operation of the Issuer Main Areas of Operation of the Issuer The registered business activities is provision of financial services either by Dimension, a.s. directly, or by means of its daughter companies. The main business activities of Dimension, a.s. are listed in this Annual Report, section Basic Data (see page 6). Neither activity or product of the issuer holds a monopoly, or a dominant position on the market. Dimension, a.s. is a non-banking financial corporation, a mother company of a financial group. Within the group, the Company provides services for the individual daughter companies in order to ensure unified business, financial and marketing strategies and trade activities of the whole group. Dimension, a.s. does not possess any real estates. Subsidiaries of the Issuer s Enterprise The issuer does not have any branches. Its daughter companies D.S. Leasing, a.s. and D.S. Factoring, s.r.o. have their branches in the Slovak Republic with the registered seat in Bratislava. Patents, Licenses, Trade Marks The issuer is not dependent on any third party patents and licenses, industrial or business contracts, which would be of any significance for the business activities of the issuer. The issuer is an owner of several trade marks registered with Úfiad prûmyslového vlastnictví (Czech trade mark office). The Company has registered names of the companies and products, and their visual form. The protection period of a trade mark is ten years. â. známky Spis. znaãka Znûní ochranné známky Druh Stav Datum práva pfiednosti No. Court Reg. No. Trademarks Type Status Date of right of priority DS Leasing Kombinovaná/Combined Zapsaná/Registered DS Leasing Obrazová/Picture Zapsaná/Registered âeskomoravská kapitálová Kombinovaná/Combined Zapsaná/Registered âeskomoravská kapitálová Obrazová/Picture Zapsaná/Registered âeskomoravská kapitálová Obrazová/Picture Zapsaná/Registered LEASING ON LINE Kombinovaná/Combined Zapsaná/Registered DS Factoring Kombinovaná/Combined Zapsaná/Registered DS Finance Kombinovaná/Combined Zapsaná/Registered v roãní zpráva annual report 05

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content Úvodní slovo 4 Údaje o spoleãnosti 6 SluÏby D.S. Leasing 7 Statutární orgány 9 Organizaãní schéma 10 Zpráva pfiedstavenstva 11 Zpráva dozorãí

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 2003 v roãní zpráva annual report 2003 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report

Více

v roãní zpráva : annual report 2002

v roãní zpráva : annual report 2002 v roãní zpráva : annual report 2002 I ten nejsloïitûj í mechanismus, kdyï správnû funguje, se navenek jeví jako naprosto samozfiejmá a jednoduchá vûc. obsah : contents úvodní slovo...............................

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 obsah content obsah contents úvodní slovo foreword..................................................................... 4 motto a strategické cíle koncernu motto and

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena VISION MAM je společnost, která na vysoké úrovni poskytuje služby v oblasti investičního bankovnictví. MAM provides high-quality services in

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION INFORUM 2008 P.Kocourek, INCAD FAST X10 partner 29.5.2008 PREZENTACE Technologicky orientovaný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 2011 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET B Y T Y D O M Y P R O N Á J E M TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU - 1. POLOLETÍ 211 PRAGUE RESIDENTIAL REAL EASTATE MARKET SUMMARY REPORT - 1 st H 211 Vážení obchodní přátelé, v rámci

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T C Z E C H K A R B O N s. r. o. CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva Annual report 2008 Obsah Contents 1 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více