VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 9 17) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str ) DOPL KOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str ) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní osob (str ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojišt ní osob ve vozidle ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str ) INFORMACE pro zájemce o sjednání úrazového pojišt ní osob ve vozidle ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 44) ASISTENCE T /

2 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ Pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla (dále jen pojišt ní odpov dnosti ), které sjednává Allianz pojiš ovna, a. s., platí p íslušná ustanovení zákona. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n n kterých souvisejících zákon, v platném zn ní (dále jen zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla ), provád cí vyhláška Ministerstva nancí (dále jen vyhláška ), p íslušná ustanovení zákona. 37/2004 Sb., o pojistné smlouv a o zm n souvisejících zákon, v platném zn ní (dále jen zákon o pojistné smlouv ) a ob anského zákoníku, pojistná smlouva, tyto Všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) a Zvláštní pojistné podmínky pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (dále jen ZPP ), které jsou sou- ástí pojistné smlouvy. Obsah lánek I Územní platnost pojišt ní odpov dnosti lánek II Vymezení pojm lánek III Uzav ení pojistné smlouvy, vznik pojišt ní odpov dnosti lánek IV Pojistné období, pojistné lánek V Zánik pojišt ní odpov dnosti lánek VI Limit pojistného pln ní lánek VII Rozsah pojišt ní odpov dnosti lánek VIII Výluky z pojišt ní odpov dnosti lánek IX Povinnosti pojistníka lánek X Povinnosti pojišt ného lánek XI Pojistné pln ní lánek XII Zachra ovací náklady lánek XIII Právo pojistitele na úhradu vyplacené ástky lánek XIV P echod práva lánek XV Doru ování lánek XVI Záv re ná ustanovení lánek I Územní platnost pojišt ní odpov dnosti 1. Pojišt ní odpov dnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou b hem trvání pojišt ní odpov dnosti na území všech lenských stát Evropské unie a jiných stát Evropského hospodá ského prostoru a dalších stát uvedených v seznamu stát, který stanoví Ministerstvo nancí provád cí vyhláškou. 2. Pojišt ní odpov dnosti platí i na území jiných stát než uvedených v odst. 1, pokud pojistitel tuto platnost pojišt ní na zelené kart vyzna il. lánek II Vymezení pojm 1. Vozidlem se pro ú ely tohoto pojišt ní rozumí silni ní vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus ve smyslu zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla; za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tla ené p ší osobou, jízdní kolo, kolob žka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl. 2. Vozidlem ur eným ke zvláštnímu ú elu se rozumí vozidlo, jehož používání je spojeno s podstatn zvýšeným pojistným rizikem. Jedná se zejména o následující druhy použití vozidla: vozidlo s právem p ednostní jízdy (vyjma sanitního vozu), vozidlo taxislužby, vozidlo ur ené k p eprav nebezpe ných v cí, k pronájmu (autop j- ovna), k výcviku idi nebo k odvozu komunálního odpadu a zabezpe ení sjízdnosti, sch dnosti a istoty pozemních komunikací. V pojistné smlouv musí být odpovídající druh použití vozidla vždy uveden. 3. Nebezpe nými v cmi se rozumí látky a p edm ty, pro jejichž vlastnosti (zejména jedovatost, žíravost, ho lavost, výbušnost, samozápalnost, infek nost, radioaktivitu) m že být jejich p epravou ohrožena bezpe nost osob a v cí nebo ohroženy složky životního prost edí; p eprava nebezpe ných v cí silni ní dopravou je upravena zvláštními p edpisy Pojistitelem se rozumí Allianz pojiš ovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, eská republika. 5. Pojistníkem se rozumí ten, kdo uzav el s pojistitelem pojistnou smlouvu obsahující pojišt ní odpov dnosti. 6. Pojišt ným se rozumí ten, na jehož odpov dnost za škodu se pojišt ní odpov dnosti vztahuje. 7. Poškozeným se rozumí ten, komu byla provozem vozidla zp sobena škoda a má právo na náhradu škody. 8. Oprávn nou osobou se rozumí osoba, které v d sledku pojistné události vznikne právo na pojistné pln ní. 9. Oprávn ným uživatelem vozidla se rozumí osoba, která jako vlastník nebo se souhlasem vlastníka pojišt né vozidlo užívá. 10. Ú astníkem pojišt ní odpov dnosti se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojišt ný a každá další osoba, které z pojišt ní odpov dnosti vzniklo právo nebo povinnost, zejména poškozený, oprávn ná osoba, vlastník vozidla, držitel/provozovatel vozidla, jakož i ostatní oprávn ní uživatelé vozidla. 11. Škodnou událostí se rozumí zp sobení škody provozem vozidla. 12. Pojistnou událostí se rozumí taková škodná událost, za kterou je pojišt ný odpov dný a s níž tyto VPP spojují vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pln ní. 13. Zelenou kartou se rozumí mezinárodní osv d ení prokazující skute nost, že k vozidlu byla uzav ena smlouva o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osv d ení. 14. Pojišt ním škodovým se dle zákona o pojistné smlouv rozumí pojišt ní, jehož ú elem je náhrada škody vzniklé v d sledku pojistné události. lánek III Uzav ení pojistné smlouvy, vznik pojišt ní odpov dnosti 1. Pojišt ní odpov dnosti je z hlediska zákona o pojistné smlouv pojišt ním škodovým; vzniká okamžikem uzav ení pojistné smlouvy, není-li dohodnuto, že vznikne pozd ji. 2. Návrh pojistitele lze též p ijmout zaplacením pojistného

3 pojistníkem ve výši a ve lh t uvedené v návrhu. Pojistná smlouva je v takovém p ípad uzav ena, jakmile bylo pojistné zaplaceno. V tomto p ípad vzniká pojišt ní nejd íve prvním dnem po uzav ení pojistné smlouvy. 3. Není-li dohodnuto jinak, slouží pojistná smlouva jako písemné potvrzení o sjednání pojišt ní odpov dnosti pojistka. 4. Bezprost edn po uzav ení pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu. lánek IV Pojistné období, pojistné 1. Pojišt ní lze sjednat na dobu neur itou s pojistným obdobím v trvání jednoho roku, nebo na dobu ur itou v trvání nejmén jednoho m síce. 2. Je-li pojišt ní sjednáno na dobu neur itou, je pojistník povinen platit za pojistná období b žné pojistné, které je splatné první den každého pojistného období. V pojistné smlouv je možné dohodnout placení b žného pojistného ve splátkách. První splátka pojistného je splatná v den po átku pojišt ní a následné splátky v pololetních nebo tvrtletních intervalech od data po átku pojišt ní. 3. Je-li pojišt ní sjednáno na dobu ur itou, je pojistník povinen uhradit jednorázové pojistné splatné již p i uzav ení pojistné smlouvy. 4. Pokud pojistné nebylo zaplaceno v as nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo na upomínací výlohy za každou odeslanou upomínku k zaplacení pojistného a zákonný úrok z prodlení. 5. Pojistné p edstavuje úplatu za pojišt ní a zahrnuje p edpokládané náklady pojistitele na pojistné pln ní, správní náklady pojistitele, zisk a náklady na zábranu škod se zohledn ním zejména rozsahu pojišt ní, pojistného rizika, existence a výše spoluú asti a škodného pr b hu založeného na vlastních statistických údajích pojistitele. Výše pojistného se ur uje podle sazeb stanovených pojistitelem, p i emž pojistné je kalkulováno na základ pojistn matematických metod pro ro ní pojistné období. 6. Pojistitel má v souvislosti se zm nou podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného právo upravit výši pojistného na další pojistné období. V takovém p ípad je pojistitel povinen sd lit pojistníkovi novou výši pojistného a datum ú innosti této zm ny nejpozd ji dva m síce p edem. Pokud pojistník se zm nou výše pojistného nesouhlasí, musí sv j nesouhlas uplatnit u pojistitele do 1 m síce ode dne, kdy se o navrhované zm n výše pojistného dozv d l; v tomto p ípad pojišt ní zanikne uplynutím pojistného období p edcházejícího pojistnému období, kterého se navrhovaná zm na pojistného týká. Pojistitel je povinen ve sd lení o nov stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 7. Pokud v pr b hu pojišt ní nastanou skute nosti mající vliv na výši poskytovaných slev nebo uplatn ní p irážek, provede pojistitel odpovídající zm nu výše pojistného s ú inností nejpozd ji od prvního dne následujícího pojistného období. lánek V Zánik pojišt ní odpov dnosti 1. Pojišt ní odpov dnosti zaniká: a) dnem, kdy pojistník, jeho d dic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli zm nu vlastníka vozidla, b) dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo; vozidlo zanikne okamžikem, kdy nastane nevratná zm na znemož ující jeho provoz, c) dnem vy azení vozidla z evidence vozidel, d) odcizením vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla p esn ur it, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie eské republiky p ijala oznámení o odcizení vozidla, e) dnem následujícím po marném uplynutí lh ty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ásti, doru ené pojistníkovi; tato lh ta nesmí být kratší než 1 m síc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozorn ní na zánik pojišt ní odpov dnosti v p ípad nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel sou asn informuje osobu uvedenou v pojistné smlouv jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lh tu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ásti lze p ed jejím uplynutím dohodou prodloužit, f) výpov dí pojistníka nebo pojistitele do dvou m síc ode dne uzav ení pojistné smlouvy; dnem doru ení výpov di po íná b žet osmidenní výpov dní lh ta, jejímž uplynutím pojišt ní odpov dnosti zaniká, g) výpov dí pojistníka nebo pojistitele ke konci pojistného období; výpov musí být doru ena alespo šest týdn p ed jeho uplynutím, jinak je neplatná, h) dohodou smluvních stran, i) uplynutím doby, na kterou bylo pojišt ní odpov dnosti sjednáno. 2. Pojistník je povinen bez zbyte ného odkladu oznámit pojistiteli skute nosti uvedené v odst. 1 písm. a) až d) tohoto lánku. 3. Zanikne-li vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, je dnem zániku pojišt ní odpov dnosti den jeho trvalého vy azení z evidence vozidel podle odst. 1 písm. c) tohoto lánku s výjimkou p ípadu, kdy osoba oprávn ná k tomuto eviden nímu úkonu nemohla z d vod nezávislých na její v li tuto povinnost splnit a jestliže ji splnila bezodkladn, když tyto p ekážky pominuly. V takovém p ípad je dnem zániku pojišt ní odpov dnosti den, kdy takové vozidlo zaniklo. 4. Po zániku pojišt ní odpov dnosti je: a) pojistník povinen bez zbyte ného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána, b) pojistitel povinen na základ písemné žádosti pojistníka vydat mu ve lh t 15 dn ode dne jejího doru- ení potvrzení o dob trvání pojišt ní odpov dnosti a škodném pr b hu; ve stejné lh t je pojistitel povinen vydat toto potvrzení na žádost pojistníka kdykoli v dob trvání pojišt ní, p i emž stejnou povinnost má pojistitel, jedná-li se o žádost pojistníka o vydání potvrzení o vrácení zelené karty pojistiteli. 5. Jestliže pojistník nesplnil povinnost podle odst. 4 písm. 3

4 a) tohoto lánku, není pojistitel povinen do doby spln ní této povinnosti vrátit pojistníkovi zbývající ást pojistného, ani vydat potvrzení o dob trvání pojišt ní odpov dnosti a škodném pr b hu zaniklého pojišt ní. 6. Zanikne-li pojišt ní odpov dnosti p ed uplynutím doby, na kterou bylo pojišt ní sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendá ního m síce, ve kterém pojišt ní odpov dnosti zaniklo. Zbývající ást zaplaceného pojistného je pojistitel povinen vrátit. Nastala-li v dob do zániku pojišt ní odpov dnosti škodná událost, vzniká pojistiteli právo na pojistné podle v ty první tohoto odstavce; povinnost zbývající ást pojistného vrátit má pojistitel pouze tehdy, jestliže mu z této škodné události nevznikne povinnost plnit. lánek VI Limit pojistného pln ní 1. Zákonem o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla stanoveným minimálním limitem pojistného pln ní se rozumí nejvyšší hranice pln ní pojistitele p i jedné pojistné události. 2. Zákonný limit pojistného pln ní iní: a) 35 milion K pro škodu na zdraví nebo usmrcením na každého zran ného nebo usmrceného v etn náhrady náklad vynaložených na pé i hrazenou z ve ejného zdravotního pojišt ní a regresní náhrady p edepsané k úhrad pojišt nému podle zákona upravujícího nemocenské pojišt ní. b) 35 milion K pro škodu vzniklou poškozením, zni- ením nebo ztrátou v ci, jakož i škodu vzniklou odcizením v ci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat a škodu, která má povahu ušlého zisku, a to bez ohledu na po et poškozených. P evyšuje-li sou et nárok uplatn ných více poškozenými limit pojistného pln ní uvedený v pojistné smlouv, pojistné pln ní se každému z nich snižuje v pom ru tohoto limitu k sou tu nárok všech poškozených. 3. Zákonný limit je možno dohodou zvýšit. V takovém p ípad platí limit dohodnutý v pojistné smlouv. lánek VII Rozsah pojišt ní odpov dnosti 1. Pojišt ní odpov dnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá jinému za škodu zp sobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouv. 2. Nestanoví-li zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla jinak, má pojišt ný právo, aby pojistitel za n j uhradil poškozenému: a) zp sobenou škodu na zdraví nebo usmrcením, b) zp sobenou škodu vzniklou poškozením, zni ením nebo ztrátou v ci, jakož i škodu vzniklou odcizením v ci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (dále jen v cná škoda ), c) ušlý zisk, d) ú eln vynaložené náklady spojené s právním zastoupením p i uplat ování nárok podle písm. a až c), v souvislosti se škodou podle písm. b) nebo c) však jen v p ípad marného uplynutí lh ty podle l. XI odst. 4 t chto VPP nebo neoprávn ného odmítnutí nebo neoprávn ného krácení pojistného pln ní pojistitelem, pokud poškozený sv j nárok uplatnil a prokázal a pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojišt ný odpovídá, došlo v dob trvání pojišt ní odpov dnosti. 3. Uplatn né a prokázané nároky podle odst. 2 tohoto lánku pojistitel uhradí v rozsahu a výši podle p íslušných ustanovení ob anského zákoníku, p i emž škoda se hradí v pen zích, maximáln však do výše limitu pojistného pln ní stanoveného v pojistné smlouv, pokud není v zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla stanoveno jinak. 4. Pojišt ný má dále právo, aby pojistitel za n j uhradil p íslušnou zdravotní pojiš ovnou uplatn ný a prokázaný nárok na náhradu náklad vynaložených na zdravotní pé i hrazenou z ve ejného zdravotního pojišt ní podle zákona upravujícího ve ejné zdravotní pojišt ní, jestliže zdravotní pojiš ovna vynaložila tyto náklady na zdravotní pé i poskytnutou poškozenému, pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojišt ný odpovídá, došlo v dob trvání pojišt ní odpov dnosti. To platí obdobn i v p ípad regresní náhrady p edepsané k úhrad pojišt nému podle zákona upravujícího nemocenské pojišt ní. lánek VIII Výluky z pojišt ní odpov dnosti 1. Pojistitel nehradí: a) škodu, kterou utrp l idi vozidla, jehož provozem byla škoda zp sobena, b) škodu podle l. VII odst. 2 písm. b) a c) t chto VPP, za kterou pojišt ný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v dob vzniku škodné události žily ve spole né domácnosti s výjimkou škody, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato škoda souvisí se škodou na zdraví nebo usmrcením, c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda zp sobena, jakož i na v cech p epravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody zp sobené na v ci, kterou m la tímto vozidlem p epravovaná osoba v dob škodné události na sob nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojišt ný za škodu odpovídá, d) škodu podle l. VII odst. 2 písm. b) a c) t chto VPP vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvo ené motorovým a p ípojným vozidlem, jakož i škodu na v cech p epravovaných t mito vozidly, nejedná-li se o škodu zp sobenou provozem jiného vozidla, e) škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla, f) náklady vzniklé poskytnutím lé ebné pé e, dávek nemocenského pojišt ní (pé e) nebo d chod z d chodového pojišt ní v d sledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrp l idi vozidla, jehož provozem byla tato škoda zp sobena, g) škodu zp sobenou provozem vozidla p i jeho ú asti na organizovaném motoristickém závodu nebo sout ži, s výjimkou škody zp sobené p i takovéto ú asti, jestliže je idi p i tomto závodu nebo sout ži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, 4

5 h) škodu vzniklou provozem vozidla p i teroristickém inu nebo vále né události, jestliže má tento provoz p ímou souvislost s tímto inem nebo událostí. 2. Byla-li škoda zp sobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v dob vzniku škody ídila jiná osoba, nebo osob, která s vozidlem, jehož provozem byla této osob škoda zp sobena, oprávn n nakládá jako s vlastním nebo se kterým oprávn n vykonává právo pro sebe, a jestliže v dob vzniku škody ídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osob pouze škodu na zdraví nebo usmrcením v etn náhrady náklad vynaložených na pé i hrazenou z ve- ejného zdravotního pojišt ní a regresního nároku podle l. VII odst. 4 t chto VPP. 3. V p ípad st etu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda zp sobená této osob hradí pouze tehdy, jestliže jde o r zné provozovatele vozidel zú astn ných na vzniku škodné události a jestliže není sou asn tato osoba provozovatelem vozidla, na n mž byla tato škoda zp sobena. 4. Pln ní za škodu zp sobenou provozem vozidla, v rozsahu, v jakém pojišt ný za tuto škodu odpovídá a kterou poškozený ádn prokázal, nelze odmítnout ani snížit s výjimkou p ípad uvedených v zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla. lánek IX Povinnosti pojistníka 1. Pojistník je povinen pravdiv a úpln odpov d t na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojišt ní odpov dnosti; totéž platí i v p ípad zm ny pojišt ní. 2. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojišt ného, je povinen seznámit pojišt ného s obsahem pojistné smlouvy obsahující pojišt ní odpov dnosti. 3. Pokud dojde k podstatnému zvýšení nebo snížení pojistného rizika, tj. že vozidlo se stane vozidlem ur eným ke zvláštnímu ú elu, anebo p estane být vozidlem ur- eným ke zvláštnímu ú elu ( l. II odst. 2 t chto VPP), má pojistník povinnost takovou zm nu bezodkladn oznámit pojistiteli a uhradit pojistné, které mu pojistitel v souvislosti s tím nov stanoví. 4. Pojistník je povinen bez zbyte ného odkladu písemn oznámit pojistiteli skute nosti uvedené v l. V odst. 1 písm. a) až d) t chto VPP. 5. Po zániku pojišt ní odpov dnosti je pojistník povinen bez zbyte ného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu. 6. Zm nu trvalého pobytu, sídla nebo adresy pro doru ování (kontaktní adresy) je pojistník povinen pojistiteli písemn oznámit bez zbyte ného odkladu. 7. Jestliže v dob uzav ení pojistné smlouvy nejsou n které údaje týkající se vozidla známy, je pojistník povinen tyto pojistiteli písemn sd lit nejpozd ji do 15 dn od uzav ení pojistné smlouvy. Zelenou kartu v takovém p ípad pojistitel vystaví až po obdržení tohoto sd lení od pojistníka. lánek X Povinnosti pojišt ného 1. Pojišt ný je povinen bez zbyte ného odkladu pojistiteli oznámit - na adrese (on-line s možností vkládání dokument ke škod ), telefonicky na ísle nebo písemn na adresu Allianz pojiš ovna, a.s., ÚLPU VMO, Ke Štvanici 656/3, Praha 8, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, p edložit k tomu p íslušné doklady, které si pojistitel vyžádá, umožnit pojistiteli po ízení jejich kopií a v pr b hu šet ení škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele (nap. umožnit prohlídku vozidla, jehož provozem byla škodná událost zp sobena). 2. Pojišt ný je dále povinen: a) dbát, aby pojistná událost nenastala a v p ípad jejího vzniku, aby se nezv tšoval rozsah jejích následk, b) v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích nahlásit Policii R dopravní nehodu nebo v p ípad dopravní nehody nepodléhající oznámení policii bez zbyte ného odkladu p edložit pojistiteli spole ný záznam o nehod, c) písemn bez zbyte ného odkladu sd lit pojistiteli, že bylo proti n mu uplatn no právo na náhradu škody a vyjád it se k požadované náhrad a její výši, d) písemn bez zbyte ného odkladu sd lit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní ízení a informovat jej neprodlen o pr b hu a výsledku tohoto ízení, e) písemn bez zbyte ného odkladu sd lit pojistiteli, že poškozený uplatnil právo na náhradu škody u soudu nebo jiného p íslušného orgánu, pokud se o této skute nosti dozví, f) v ízení o náhrad škody ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se nesmí bez jeho p edchozího souhlasu zavázat k náhrad pohledávky, uzav ít soudní smír nebo nesmí umožnit vydání rozsudku pro zmeškání i pro uznání, g) na pokyn pojistitele podat opravný prost edek proti rozhodnutí soudu, kterým je zavázán k povinnosti nahradit škodu, h) zabezpe it, aby pojistitel mohl v i jinému uplatnit práva, která na pojistitele p echázejí podle ustanovení 33 zákona o pojistné smlouv, zejména právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo. 3. Pojišt ný je povinen bez zbyte ného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatn ní práva poškozeného na pln ní podle l. XI odst. 1 t chto VPP nejmén však: a) své jméno, pop ípad jména a p íjmení a bydlišt, název nebo obchodní rmu a sídlo, b) jméno, pop ípad jména a p íjmení a bydlišt, název nebo obchodní rmu a sídlo, pop ípad též místo podnikání vlastníka vozidla, c) obchodní rmu a sídlo pojistitele, pop ípad též adresu sídla pobo ky pojistitele v eské republice, d) íslo pojistné smlouvy a e) jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, státní poznávací zna ku vozidla, kterým byla škoda zp sobena. 5

6 4. Pokud dojde k podstatnému zvýšení nebo snížení pojistného rizika, tj. že vozidlo se stane vozidlem ur eným ke zvláštnímu ú elu, anebo p estane být vozidlem ur eným ke zvláštnímu ú elu ( l. II odst. 2 t chto VPP), má pojišt ný, je-li osobou odlišnou od pojistníka, povinnost takovou zm nu bezodkladn oznámit pojistiteli. lánek XI Pojistné pln ní 1. Poškozený má právo uplatnit u pojistitele sv j nárok na pln ní ve form náhrady škody podle l. VII t chto VPP. 2. Vznikla-li pojistiteli povinnost poskytnout pojistné pln ní, je pojistitel povinen vyplatit poškozenému náhradu škody v rozsahu a ve výši uplatn ných a prokázaných nárok, maximáln však do výše limit dohodnutých v pojistné smlouv, a nebyly-li tyto limity dohodnuty, tak do výše limit stanovených zákonem o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla, není-li stanoveno jinak. 3. Pln ní pojistitele je splatné do 15 dn, jakmile pojistitel skon il šet ení nutné ke zjišt ní rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o své povinnosti poskytnout pojistné pln ní. 4. Pojistitel je povinen provést šet ení škodné události bez zbyte ného odkladu. Ve lh t do 3 m síc ode dne, kdy bylo oprávn nou osobou uplatn no právo na pln ní z pojišt ní odpov dnosti, je pojistitel povinen: a) ukon it šet ení pojistné události a sd lit poškozenému výši pojistného pln ní podle jednotlivých nárok poškozeného v etn zp sobu stanovení jeho výše, jestliže nebyla zpochybn na povinnost pojistitele plnit z pojišt ní odpov dnosti a nároky poškozeného byly prokázány, nebo b) podat poškozenému písemné vysv tlení k t m jím uplatn ným nárok m, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo pln ní pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lh t ukon it šet ení. 5. Nesplnil-li pojistitel povinnost podle odst. 4 tohoto lánku, zvyšuje se ástka pojistného pln ní, jehož se prodlení pojistitele týká, o úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se ur í podle p íslušných ustanovení zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla. lánek XII Zachra ovací náklady 1. Osoby, uvedené v 32 zákona o pojistné smlouv, které ú eln vynaložily náklady: a) na odvrácení vzniku bezprost edn hrozící pojistné události nebo na zmírn ní jejich následk, mají proti pojistiteli právo na náhradu t chto náklad až do ástky odpovídající 1 % v pojistné smlouv sjednaného limitu pojistného pln ní podle l. VII odst. 2 písm. b) a c) t chto VPP; za bezprost edn hrozící pojistnou událost se považuje takový stav, kdy se objektivn jedná o nepochybný stav nebo pravd podobný stav hrani ící s jistotou, že k pojistné události neprodlen dojde, b) k jejichž vynaložení byly povinny p i odklízení pojistnou událostí poškozeného majetku nebo jeho zbytk z d vod hygienických, ekologických i bezpe nostních, mají proti pojistiteli právo na jejich náhradu až do ástky odpovídající 0,1 % v pojistné smlouv sjednaného limitu pojistného pln ní podle l. VII odst. 2 písm. b) a c) t chto VPP. 2. Limity uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto lánku se nevztahují na náklady na záchranu života nebo zdraví osob, kdy osoby, které takové náklady vynaložily, mají proti pojistiteli právo na jejich náhradu až do ástky odpovídající 30 % sjednaného limitu pojistného pln ní podle l. VII odst. 2 písm. a) t chto VPP. 3. Limity uvedené v odst. 1 a 2 tohoto lánku platí v sou tu pro všechny osoby, které daný druh náklad vynaložily. lánek XIII Právo pojistitele na úhradu vyplacené ástky 1. Pojistitel má proti pojišt nému právo na náhradu toho, co za n ho plnil, jestliže prokáže, že pojišt ný: a) zp sobil škodu úmysln, b) porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v p í inné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojišt ný odpovídá, c) zp sobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávn n, d) jako ú astník dopravní nehody bez z etele hodného d vodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích sepsat bez zbyte ného odkladu spole ný záznam o dopravní nehod nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v d sledku toho byla ztížena možnost ádného šet ení pojistitele dle l. XI. odst. 4 t chto VPP, e) bez z etele hodného d vodu nesplnil povinnost podle l. X odst. 1 a 2 písm. b), c), d) t chto VPP a v d sledku toho byla ztížena možnost ádného šet ení pojistitele podle l. XI odst. 4 t chto VPP, nebo f) bez z etele hodného d vodu odmítl jako idi vozidla podrobit se na výzvu policie zkoušce na p ítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku ozna eného zákazem ídit motorové vozidlo. 2. Pojistitel má podle 5 odst. 3 zákona o pojistné smlouv proti pojišt nému též právo na náhradu toho, co za n ho plnil, jestliže nemohl odmítnout pojistné pln ní z d vod uvedených v 24 téhož zákona. 3. Pojistitel má proti pojistníkovi právo na úhradu ástky, kterou vyplatil z d vodu škody zp sobené provozem vozidla, jestliže její p í inou byla skute nost, kterou pro v dom nepravdivé nebo neúplné odpov di nemohl pojistitel zjistit p i sjednávání pojišt ní a která byla pro uzav ení pojistné smlouvy podstatná. 4. Provozovatel vozidla odpovídá spole n a nerozdíln s pojišt ným za pohledávku pojistitele na náhradu vyplacené ástky proti pojišt nému podle odst. 1 písm. b) tohoto lánku, neprokáže-li, že nemohl jednání pojišt ného ovlivnit. 5. Sou et požadovaných náhrad podle odst. 1 až 4 tohoto lánku nesmí být vyšší než pln ní vyplacené pojistitelem 6

7 v d sledku škodné události, se kterou toto právo pojistitele souvisí. 6. Porušením základních povinností p i provozu vozidla na pozemních komunikacích ve smyslu odst. 1 písm. b) tohoto lánku se pro ú ely t chto VPP rozumí: a) provozování vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavk m bezpe nosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, p epravovaných osob a v cí, b) provozování vozidla, jehož technická zp sobilost k provozu nebyla schválena, c) ízení vozidla osobou, která není držitelem p íslušného idi ského oprávn ní s výjimkou ízení vozidla osobou, která se u í vozidlo ídit nebo skládá zkoušku z ízení vozidla, a to vždy pouze pod dohledem oprávn ného u itele nebo idi e cvi itele individuálního výcviku, d) ízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz innosti ídit vozidlo, v dob tohoto zákazu, e) ízení vozidla osobou, která p i ízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku ozna eného zákazem ídit motorové vozidlo, f) p edání ízení vozidla osob uvedené v písm. c), d) nebo e) tohoto odstavce. 7. Porušil-li pojišt ný n kterou z povinností uvedených v l. X odst. 1, 2 písm. b) až d), odst. 3 t chto VPP, je pojistitel oprávn n na n m požadovat úhradu náklad spojených s šet ením pojistné události nebo jiných náklad vyvolaných porušením t chto povinností. Tím není dot eno právo pojistitele na úhradu vyplacené ástky podle odst. 1 písm. e) tohoto lánku. lánek XIV P echod práva 1. Pokud pojistitel uhradil za pojišt ného škodu, p echází na n j právo pojišt ného na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho odpov dností za škodu vzniklo proti jinému. 2. Na pojistitele p echází právo pojišt ného: a) na vrácení vyplacené ástky nebo na snížení d chodu i na zastavení jeho výplaty, pokud za n j pojistitel tuto ástku zaplatil nebo za n j vyplácí d chod, b) na úhradu náklad ízení o náhrad škody, které mu byly p iznány proti odp rci, pokud je pojistitel za n j zaplatil, c) na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, a to až do výše ástek, které za n j pojistitel uhradil. 3. Pojišt ný je povinen bez zbyte ného odkladu písemn pojistiteli oznámit, že nastaly okolnosti od vod ující práva uvedená v p edchozích odstavcích a p edat mu doklady pot ebné k uplatn ní t chto práv. lánek XV Doru ování 1. Pro ú ely tohoto pojišt ní se zásilkou rozumí každá písemnost nebo pen žní ástka, kterou zasílá pojistitel pojistníkovi, pojišt nému, vlastníkovi vozidla a poškozenému a pojistník, pojišt ný, vlastník vozidla a poškozený pojistiteli. Pojistitel odesílá zásilku pojistníkovi, pojišt nému, vlastníkovi vozidla nebo poškozenému na adresu uvedenou v pojistné smlouv nebo na adresu, kterou písemn pojistiteli sd lili. Pojistník je povinen pojistiteli sd lit každou zm nu adresy pro doru ování zásilek. Pen žní ástky mohou být zasílány pojistitelem na ú et, který pojistník nebo poškozený pojistiteli sd lili. Pojistník a další ú astníci pojišt ní zasílají písemnosti do sídla pojistitele a pen žní ástky na ú ty pojistitele, které jim sd lí. Zasílání zásilek se provádí prost ednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doru ovat i osobn. Pen žní ástky lze zasílat prost ednictvím pen žních ústav. 2. Písemnost ur ená pojistiteli je doru ena dnem, kdy pojistitel potvrdí její p evzetí. Totéž platí, pokud byla písemnost p edána prost ednictvím pojiš ovacího zprost edkovatele. Pen žní ástka ur ená pojistiteli, je doru- ena dnem p ipsání této ástky na ú et pojistitele nebo pojiš ovacího zprost edkovatele, pokud je oprávn n k jejímu p ijetí nebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojiš ovací zprost edkovatel potvrdil p íjem pen žní ástky v hotovosti. P i úhrad pen žní ástky prost ednictvím držitele poštovní licence je pen žní ástka doru ena okamžikem, kdy držitel poštovní licence potvrdil její p evzetí. 3. Písemnost pojistitele ur ená pojistníkovi, pojišt nému, vlastníkovi vozidla nebo poškozenému (dále jen adresát ) se považuje za doru enou dnem jejího p evzetí adresátem nebo dnem, kdy adresát p evzetí písemnosti odep el. Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost uložena u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Pokud si adresát písemnost v úložní dob nevyzvedl, považuje se tato za doru enou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozv d l, nebo dnem, kdy byla vrácena pojistiteli jako nedoru itelná pro zm nu adresy, kterou adresát pojistiteli neoznámil; to neplatí, pokud adresát prokáže, že nemohl vyzvednout zásilku nebo oznámit pojistiteli zm nu adresy z d vodu hospitalizace, láze ského pobytu, pobytu v cizin nebo z jiných závažných d vod. Pen žní ástka ur ená adresátovi p i bezhotovostním placení je doru ena dnem jejího p ipsání na ú et adresáta a p i platb prost ednictvím držitele poštovní licence, jejím p edáním držiteli poštovní licence. 4. Doru ování podle odst. 2 a 3 tohoto lánku se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prost ednictvím držitele poštovní licence oby ejnou zásilkou nebo doporu eným psaním se považuje za doru enou jen tehdy, prokáže-li její doru ení odesilatel nebo potvrdí-li toto doru ení ten, komu byla ur ena. 5. Zasílání písemností provád né telegra cky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými prost edky s ú inky doru ení podle odst. 2 a první v ty odst. 3 tohoto lánku je možné bu na základ dohody ú astník pojišt ní o zp sobu zasílání písemností a potvrzování jejich p ijetí, anebo pokud doru ení adresát nepochybným zp sobem potvrdí (nap. elektronickým podpisem). 7

8 lánek XVI Záv re ná ustanovení 1. Není-li dohodnuto jinak, je t eba pro všechny právní úkony týkající se pojišt ní odpov dnosti písemné formy. 2. Zem e-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník, vstupuje do pojišt ní odpov dnosti namísto pojistníka vlastník vozidla, a to dnem, kdy pojistník zem el nebo zanikl bez právního nástupce. 3. Pojišt ní sjednané na základ pojistné smlouvy, jejíž sou ástí jsou tyto pojistné podmínky, se ídí právním ádem eské republiky a pro ešení spor vzniklých p i tomto pojišt ní jsou p íslušné soudy eské republiky. Toto platí rovn ž pro pojistná rizika v zahrani í, pokud právní p edpisy státu, kde je pojistné riziko umíst no, nestanoví použití svých p edpis. Tyto VPP jsou platné od ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ Allianz pojiš ovny, a. s. (dále jen VPP ), platným od , se sjednávají tyto Zvláštní pojistné podmínky pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (dále jen ZPP ). lánek I lánek II lánek III Obsah Systém bonus/malus Spoluú ast pojistníka Doložka o informa ním systému AP a KP lánek I Systém bonus/malus 1. Škodným pr b hem se rozumí etnost pojistných událostí ve vztahu k nep erušené dob trvání pojišt ní odpov dnosti. Pro ú ely systému bonus/malus je škodný pr b h vyjád en jeho dobou (dále jen doba škodného pr b hu ). 2. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou dobu škodného pr b hu. 3. Malusem se rozumí p irážka k pojistnému za zápornou dobu škodného pr b hu. 4. Pro p iznání bonusu nebo uplatn ní malusu je rozhodující doba škodného pr b hu, která se po ítá v celých ukon ených m sících. 5. P i sjednávání pojišt ní odpov dnosti se vozidlo za azuje do základní t ídy bonusu/malusu s dobou škodného pr b hu nula m síc, pokud není v t chto ZPP uvedeno jinak. 6. Za každou pojistnou událost se doba škodného pr b hu v rámci stupnice bonusu/malusu dle odst. 8 tohoto 8 lánku snižuje o 24 m síc, p i emž m síc, ve kterém k pojistné události došlo, se do doby škodného pr b hu nezapo ítává. 7. Doba škodného pr b hu se nesnižuje za pojistnou událost, která nastala p i neoprávn ném užívání cizí v ci ve smyslu tr. zákona i zákona o p estupcích, nebo jestliže pojišt ný uhradil pojistiteli ástku, kterou pojistitel vyplatil z d vodu škody zp sobené provozem vozidla. 8. Bonus a malus se podle doby škodného pr b hu lení do t íd s p íslušnou výší bonusu/malusu: T ída bonusu/ Doba Výše bonusu/ malusu škodného pr b hu malusu B10 (t ída bonusu) 120 a více m síc 50 % (koef. 0,50) B9 108 až 119 m síc 45 % (koef. 0,55) B8 96 až 107 m síc 40 % (koef. 0,60) B7 84 až 95 m síc 35 % (koef. 0,65) B6 72 až 83 m síc 30 % (koef. 0,70) B5 60 až 71 m síc 25 % (koef. 0,75) B4 48 až 59 m síc 20 % (koef. 0,80) B3 36 až 47 m síc 15 % (koef. 0,85) B2 24 až 35 m síc 10 % (koef. 0,90) B1 12 až 23 m síc 5 % (koef. 0,95) Z (základní t ída) 0 až 11 m síc 0 % (koef. 1,00) M1 (t ída malusu) -1 až -12 m síc 25 % (koef. 1,25) M2-13 až -24 m síc 50 % (koef. 1,50) M3-25 až -36 m síc 75 % (koef. 1,75) M4-37 až -48 m síc 100 % (koef. 2,00) M5-49 a více m síc 150 % (koef. 2,50) 9. V p ípad spln ní podmínek majících vliv na za azení do p íslušné t ídy bonusu/malusu provede pojistitel odpovídající zm nu výše pojistného s ú inností od prvního dne následujícího pojistného období. 10. P i sjednávání pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla se bonus/malus uplat uje na základ informací dostupných z databáze škod pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla vedené eskou kancelá í pojistitel. Pokud takové údaje nejsou k dispozici, uplat uje se na základ pojistníkem

9 pojistiteli p edložených potvrzení o dob trvání a škodném pr b hu p edchozích pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla. 11. Podle odst. 10 lze p im en postupovat i p i odevzdání potvrzení o dob trvání a škodném pr b hu p edchozích pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla vydaných zahrani ním pojistitelem, p i emž doba škodného pr b hu p ed se nezapo ítává. 12. Je-li pojistník dlužníkem pojistitele, p iznává se bonus maximáln ve výši t ídy B Malus pojistitel uplat uje vždy, pokud z jeho záznam vyplývá, že doba škodného pr b hu p edchozího k témuž vozidlu sjednaného pojišt ní odpov dnosti téhož pojistníka byla dle t chto ZPP záporná. 14. Pokud pojistitel zjistí d vody pro správné za azení do p íslušné t ídy bonusu/malusu až po sjednání pojišt ní odpov dnosti, je oprávn n zp tn doú tovat pojistníkovi odpovídající výši pojistného. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném doplatit. Výši doplatku stanoví pojistitel samostatným p edpisem pojistného, který je splatný do 7 dn ode dne jeho doru ení. 15. Pokud se pojistitel dozví o pojistné události, která nastala v daném pojistném období a která má vliv na zm nu t ídy bonusu/malusu až poté, co již vyhotovil p edpis pojistného na následující pojistné období, má pojistník povinnost rozdíl na pojistném doplatit. Výši doplatku stanoví pojistitel samostatným p edpisem pojistného, který je splatný do 7 dn ode dne jeho doru ení. lánek II Spoluú ast pojistníka 1. V pojistné smlouv lze dohodnout výši spoluú asti, kterou se pojistník v p ípad každé pojistné události bude podílet na pojistném pln ní, které pojistitel poškozenému nebo poškozeným v souladu s VPP vyplatil. 2. P ijetím spoluú asti od pojistníka není dot eno právo pojistitele na úhradu vyplacené ástky dle l. XIII a XIV VPP. 3. Pokud pojistitel po p ijetí spoluú asti od pojistníka zjistí, že d vod k p ijetí spoluú asti od pojistníka z ásti nebo zcela odpadl, je povinen spoluú ast nebo její p íslušnou ást pojistníkovi vrátit. lánek III Doložka o informa ním systému AP a KP Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojišt ní odpov dnosti do Informa ního systému eské asociace pojiš oven (dále jen AP ) a eské kancelá e pojistitel (dále jen KP ) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv lenu AP a KP, který je uživatelem tohoto systému. Ú elem informa ního systému je zjiš ovat, shromaž ovat, zpracovávat, uchovávat a len m AP a KP poskytovat informace o klientech s cílem jejich ochrany a ochrany pojiš oven. Informa ní systém slouží i k ú el m evidence a statistiky. Tyto ZPP jsou platné od VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ Pro havarijní pojišt ní vozidel fyzických i právnických osob, které sjednává Allianz pojiš ovna, a. s. (dále jen pojistitel ), platí p íslušná ustanovení zákona. 37/2004 Sb., o pojistné smlouv a o zm n souvisejících zákon (dále jen zákon o pojistné smlouv ), ob anského zákoníku, tyto Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (dále jen VPP ), Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojišt ní vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠ- T NÍ (dále jen ZPP ) a Dopl kové pojistné podmínky pro havarijní pojišt ní vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (dále jen DPP ), které jsou nedílnou sou ástí pojistné smlouvy. Havarijní pojišt ní, všechna dopl ková pojišt ní uvedená v ZPP a pojišt ní asistence uvedené v DPP (dále jen pojišt ní ) jsou z hlediska zákona o pojistné smlouv pojišt ním škodovým. Obsah lánek I Rozsah a územní platnost pojišt ní lánek II Pojišt né v ci lánek III Výluky z pojišt ní lánek IV Uzav ení pojistné smlouvy, vznik pojišt ní a spoluú ast lánek V Zm na a zánik pojišt ní lánek VI Pojistné období, pojistné lánek VII Povinnosti pojistníka, pojišt ného, oprávn ného uživatele vozidla a dalších ú astník pojišt ní lánek VIII Práva a povinnosti pojistitele lánek IX Právní vztahy lánek X Pojistné pln ní a jeho výpo et lánek XI Zachra ovací náklady lánek XII Snížení nebo odmítnutí pojistného pln ní lánek XIII Výklad pojm lánek XIV Doru ování lánek XV Záv re ná ustanovení

10 lánek I Rozsah a územní platnost pojišt ní 1. Dle t chto VPP lze pojistnou smlouvou sjednat pojišt ní pro p ípad: a) havárie, p i emž havárií se rozumí nahodilé náhlé p sobení vn jších mechanických sil na pojišt né vozidlo (náraz, st et, pád), b) odcizení, p i emž odcizením se rozumí krádež vozidla jako celku nebo jeho vn jší ásti nebo zmocn ní se vozidla, jeho vnit ního vybavení nebo v cí v n m uložených krádeží vloupáním; za odcizení se považuje též loupež, c) živelní události, p i emž živelní událostí se rozumí poškození nebo zni ení vozidla nahodilým náhlým p sobením následujících p írodních fyzikálních sil: vich ice, krupobití, úder blesku, zem t esení, sesuv p dy, z ícení skal nebo zemin, sesuv nebo z ícení lavin, povode, záplava nebo požárem, výbuchem, pádem stromu, stožáru, sloupu telefonního nebo elektrického vedení nebo ve ejného osv tlení, d) vandalismu, p i emž vandalismem se rozumí poškození nebo zni ení zaparkovaného vozidla prokazateln úmyslným jednáním t etích osob, e) poškození nebo zni ení zaparkovaného vozidla zví- etem. 2. Pojišt ní se vztahuje na pojistné události, které b hem trvání pojišt ní nastanou na území Evropy v etn Turecka s výjimkou B loruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny, není-li v pojistné smlouv dohodnuto jinak. lánek II Pojišt né v ci 1. Pojišt ní podle l. I odst. 1 t chto VPP se vztahuje pouze na vozidlo uvedené v pojistné smlouv, jeho povinnou, p ípadn i dopl kovou (s vozidlem pevn spojenou) výbavu, dodávanou pro daný typ vozidla, je-li zahrnuta do jeho prodejní ceny, nebo i jinou výbavu, jejíž po ízení je schopen pojistník pojistiteli doložit. Výbavu do vozidla instalovanou až po sjednání pojišt ní lze pojistit formou písemného dodatku k pojistné smlouv. Pojistnou smlouvou nebo ZPP lze rozší it pojistnou ochranu i na jiné v ci, zásadn však vztahující se k vozidlu nebo jeho provozu. Pojišt ní se nevztahuje na navigace a autorádia, které nebyly do vozidla pevn zabudovány výrobcem vozidla nebo jeho autorizovaným opravcem. 2. Pojistit lze vozidlo, které podléhá registru vozidel v eské republice, je vybaveno platným eským technickým pr kazem, je nepoškozeno a spl uje podmínky provozu na pozemních komunikacích, není-li v pojistné smlouv dohodnuto jinak. lánek III Výluky z pojišt ní 1. Pojišt ní se nevztahuje na škody: a) vzniklé úmyslným jednáním pojistníka, pojišt ného nebo oprávn ného uživatele vozidla, v etn osob žijících s nimi ve spole né domácnosti nebo odkázaných na n svou výživou nebo jiných osob, jednajících z podn tu n které z t chto osob, b) vzniklé p i použití vozidla k trestné innosti osob uvedených v ustanovení písm. a) tohoto odstavce, c) vzniklé v dob ízení vozidla osobou, která není držitelem p íslušného idi ského oprávn ní nebo osobou, které bylo idi ské oprávn ní rozhodnutím správního orgánu od ato nebo pozastaveno, anebo jí bylo ízení vozidla pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu zakázáno nebo pokud osoba, která v dob škodné události vozidlo ídila, nespl ovala jiné právním p edpisem stanovené podmínky k ízení vozidla nebo nebyla jednozna n identi kována; tato výluka se neuplatní v p ípad odcizení vozidla, d) k nimž došlo v d sledku povstání, násilných nepokoj, stávek, teroristického jednání, vále ných událostí, zásahu ve ejné moci, nebo jaderné energie, e) vzniklé p i závodech jakéhokoli druhu a p i sout žích s rychlostní vložkou, jakož i p i p ípravných jízdách k t mto závod m a sout žím, f) zp sobené poškozením i zni ením pneumatik, pokud nedošlo sou asn i k jinému poškození vozidla, ze kterého vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné pln ní, g) zp sobené p i provád ní opravy nebo údržby vozidla nebo v p ímé souvislosti s t mito pracemi, h) za které je ze zákona i ze smlouvy odpov dný opravce, p epravce nebo dodavatel s výjimkou škod, za které je odpov dný pro danou zna ku vozidla autorizovaný opravce nebo smluvní opravce pojistitele, i) zp sobené v dob od p edání vozidla autobazaru do doby vrácení vozidla jeho vlastníkovi nebo oprávn nému uživateli vozidla, j) zp sobené funk ním namáháním, p irozeným opot ebením, únavou nebo vadou materiálu, konstruk ní nebo výrobní vadou, k) zp sobené vadou, kterou m lo vozidlo již v dob sjednání pojišt ní a která byla nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojišt nému bez ohledu na to, zda byla známa i pojistiteli, l) zp sobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou a dále p i použití vozidla, jeho ásti nebo výbavy jiným než výrobcem ur eným zp sobem nebo k ú el m vojenským, m) mající p vod v havárii, pokud vozidlo nebylo v dob škodné události provozu zp sobilé, n) zp sobené inností vozidla jako pracovního stroje v etn p i jeho využití ke skláp ní nebo k jiné manipulaci s jeho nákladem, o) zp sobené v cí nebo zví etem p epravovanými nebo ponechanými na anebo ve vozidle, p) vzniklé v dob, kdy vozidlo nebylo vybaveno platným eským technickým pr kazem, nebo pokud byl tento vydán na základ nepravdivých údaj. 2. Z tohoto pojišt ní nevzniká právo na pojistné pln ní za následné škody všeho druhu (nap. ušlého výd lku, ušlého zisku, nemožnost používat pojišt nou v c apod.) a za vedlejší výlohy (náklady právního zastoupení, poštovné, expresní p íplatky apod.). 10

11 lánek IV Uzav ení pojistné smlouvy, vznik pojišt ní a spoluú ast 1. Pojišt ní vzniká okamžikem uzav ení pojistné smlouvy, není-li dohodnuto, že vznikne pozd ji. 2. Návrh pojistitele lze též p ijmout zaplacením pojistného pojistníkem ve výši a ve lh t uvedené v návrhu. Pojistná smlouva je v takovém p ípad uzav ena, jakmile bylo pojistné zaplaceno. V tomto p ípad vzniká pojišt ní nejd íve prvním dnem po uzav ení pojistné smlouvy. 3. Není-li dohodnuto jinak, slouží pojistná smlouva jako písemné potvrzení o sjednání pojišt ní - pojistka. 4. Není-li v ZPP stanoveno nebo v pojistné smlouv dohodnuto jinak, sjednává se pojišt ní vozidla jen se spoluú- astí. Dohodnutá výše spoluú asti vyjad uje ástku, kterou se oprávn ná osoba podílí na úhrad vzniklé škody z každé pojistné události. lánek V Zm na a zánik pojišt ní 1. Jakékoliv zm ny nebo dopln ní v pojistné smlouv jsou provád ny formou písemného dodatku k pojistné smlouv, a to se souhlasem obou smluvních stran. 2. Pojistitel nebo pojistník mohou pojišt ní vypov d t do dvou m síc ode dne uzav ení pojistné smlouvy. Dnem doru ení výpov di po íná b žet osmidenní výpov dní lh ta, jejímž uplynutím pojišt ní zaniká. Pojistiteli náleží vždy pojistné za dobu trvání pojišt ní, ostatní nespot ebované pojistné je pojistitel povinen pojistníkovi vrátit. Pokud však pojišt ní zanikne na návrh pojistníka, náleží pojistiteli b žné pojistné odpovídající nejmén 1/12 ro ního pojistného. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 3. Je-li sjednáno pojišt ní s b žným pojistným, zaniká pojišt ní výpov dí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpov musí být doru ena alespo šest týdn p ed jeho uplynutím, jinak je neplatná. 4. Pojišt ní zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. 5. Pojišt ní zaniká též dnem, kdy došlo k vyzna ení zm ny držitele/provozovatele vozidla v technickém pr kazu, s výjimkou zm ny, kdy je jako držitel/provozovatel vozidla zapisován do technického pr kazu pojistník, není-li dohodnuto jinak. Pojistiteli náleží vždy pojistné za dobu trvání pojišt ní, nejmén však ve výši odpovídající 1/12 ro ního pojistného. Ostatní nespot ebované b žné pojistné je pojistitel povinen pojistníkovi vrátit. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 6. Zm nou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojišt ného vozidla pojišt ní nezaniká. Práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy pro p vodního vlastníka vozidla p echázejí na nového vlastníka, resp. spoluvlastníky vozidla. Pojišt ní trvá dále za stejných podmínek a pojistník je povinen seznámit pojišt ného s obsahem pojistné smlouvy. 7. Dojde-li k úmrtí pojistníka nebo jeho zániku jako právnické osoby, p echázejí práva a povinnosti z pojišt ní na jeho právního nástupce. V p ípad, že pojistník zem e i zanikne bez právního nástupce, p echázejí práva a povinnosti z pojišt ní na vlastníka vozidla, a to na dobu, za kterou bylo k datu úmrtí i zániku pojistníka uhrazeno pojistné. Uplynutím této doby pojišt ní zanikne. 8. Zaniklo-li spole né jm ní manžel smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho z manžel, který uzav el pojistnou smlouvu o pojišt ní vozidla, pat ícího do spole ného jm ní manžel, vstupuje do pojišt ní na místo zem elého poz stalý manžel, z stává-li nadále jeho vlastníkem nebo spoluvlastníkem. 9. Zaniklo-li spole né jm ní manžel jinak, než z d vod uvedených v odst. 8 tohoto lánku, považuje se za toho, kdo uzav el pojistnou smlouvu, ten manžel, kterému pojišt né vozidlo p ipadlo p i vypo ádání spole ného jm ní manžel. 10. Pojišt ní zaniká odcizením pojišt ného vozidla nebo totální škodou na vozidle; nelze-li dobu odcizení vozidla p esn ur it, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile policie p ijme oznámení o jeho odcizení. Pojistník je povinen zni ení nebo odcizení vozidla pojistiteli prokázat. Pojistiteli náleží pojistné za dobu trvání pojišt ní, nejmén však ve výši odpovídající 1/12 ro ního pojistného. Ostatní nespot ebované b žné pojistné je pojistitel povinen pojistníkovi vrátit. Pokud však došlo k zániku pojišt ní v d sledku pojistné události, za kterou pojistitel plnil, náleží pojistiteli b žné i jednorázové pojistné za dobu do konce pojistného roku, v n mž došlo k zániku pojišt ní. Pojistným rokem se rozumí pravideln opakující se období jednoho roku, které po íná plynout po átkem pojišt ní. 11. Pojišt ní zanikne dnem následujícím po marném uplynutí lh ty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ásti doru ené pojistníkovi; tato lh ta nesmí být kratší než jeden m síc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozorn ní na zánik pojišt ní v p ípad nezaplacení dlužného pojistného; lh tu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ásti lze p ed jejím uplynutím dohodou prodloužit. Pojistiteli náleží b žné pojistné do doby zániku pojišt ní. Jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 12. Ustanovení zákona o pojistné smlouv o p erušení pojišt ní z d vodu neplacení pojistného se neuplatní. 13. Pojistník nebo pojistitel mohou pojišt ní vypov d t do t í m síc ode dne doru ení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doru ení výpov di po íná b žet výpov dní lh ta jednoho m síce, jejímž uplynutím pojišt ní zaniká. Pokud výpov podal pojistník po výplat pojistného pln ní, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojišt ní. 14. Pokud pojistník nebo pojišt ný zodpoví p i uzav ení pojistné smlouvy úmysln nebo z nedbalosti nepravdiv nebo neúpln písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojišt ní, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže p i pravdivém a úplném zodpov zení dotaz by pojistnou smlouvu neuzav el. Toto právo m že pojistitel uplatnit do 2 m síc ode dne, kdy takovou skute nost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v p ípad zm ny pojistné smlouvy. 11

12 15. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle odst. 14, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocn ný zástupce nepravdiv nebo neúpln zodpov d l jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojišt ní. 16. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od po- átku ruší. Pojistitel je povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji ve lh t do 30 dn ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se ode te to, co již z pojišt ní plnil. V p ípad odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného ode ítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojišt ní. Pojistník nebo pojišt ný, který není sou asn pojistníkem, je ve stejné lh t jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit ástku vyplaceného pojistného pln ní, která p esahuje výši zaplaceného pojistného. 17. Pojišt ní zaniká dnem doru ení oznámení o odmítnutí pojistného pln ní dle l. XII odst. 4 t chto VPP. Pojistitel má právo na b žné pojistné za dobu do zániku pojišt ní; jednorázové pojistné náleží pojistiteli vždy celé. 18. Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojišt ní dohodnout. V této dohod musí být ur en okamžik zániku pojišt ní a dohodnut zp sob vzájemného vyrovnání závazk. 19. Pojišt ní zaniká rovn ž dnem trvalého vy azení vozidla z registru vozidel v eské republice nebo ukon ením platnosti vývozních SPZ vydaných za ú elem trvalého vývozu vozidla do zahrani í. lánek VI Pojistné období, pojistné 1. Pojišt ní lze sjednat na dobu neur itou s pojistným obdobím v trvání jednoho roku, nebo na dobu ur itou v trvání nejmén t í m síc. 2. Je-li pojišt ní sjednáno na dobu neur itou, je pojistník povinen platit za pojistná období b žné pojistné, které je splatné první den každého pojistného období. V pojistné smlouv je možné dohodnout placení b žného pojistného ve splátkách. První splátka pojistného je splatná v den po átku pojišt ní a následné splátky v pololetních nebo tvrtletních intervalech od data po átku pojišt ní. 3. Je-li pojišt ní sjednáno na dobu ur itou, je pojistník povinen uhradit jednorázové pojistné splatné již p i uzav ení pojistné smlouvy. 4. Pokud pojistné nebylo zaplaceno v as nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo na upomínací výlohy za každou odeslanou upomínku k zaplacení pojistného a zákonný úrok z prodlení. 5. Pojistné p edstavuje úplatu za pojišt ní a zahrnuje p edpokládané náklady pojistitele na pojistné pln ní, správní náklady pojistitele, zisk a náklady na zábranu škod se zohledn ním zejména rozsahu pojišt ní, pojistného rizika, existence a výše spoluú asti, zp sobu zabezpe ení pojišt ného vozidla, výše a zm ny pojistné hodnoty pojišt ného vozidla a škodného pr b hu založeného na vlastních statistických údajích pojistitele. Výše pojistného se ur uje podle sazeb stanovených pojistitelem, p i emž pojistné je kalkulováno na základ pojistn matematických metod pro ro ní pojistné období. 6. Pojistitel má v souvislosti se zm nou podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného právo upravit výši pojistného na další pojistné období. V takovém p ípad je pojistitel povinen sd lit pojistníkovi novou výši pojistného a datum ú innosti této zm ny nejpozd ji dva m síce p edem. Pokud pojistník se zm nou výše pojistného nesouhlasí, musí sv j nesouhlas uplatnit u pojistitele do 1 m síce ode dne, kdy se o navrhované zm n výše pojistného dozv d l; v tomto p ípad pojišt ní zanikne uplynutím pojistného období p edcházejícího pojistnému období, kterého se navrhovaná zm na pojistného týká. Pojistitel je povinen ve sd lení o nov stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 7. Pokud v pr b hu pojišt ní nastanou skute nosti mající vliv na výši poskytovaných slev nebo uplatn ní p irážek, provede pojistitel odpovídající zm nu výše pojistného s ú inností nejpozd ji od prvního dne následujícího pojistného období. lánek VII Povinnosti pojistníka, pojišt ného, oprávn ného uživatele vozidla a dalších ú astník pojišt ní Krom povinností stanovených právními p edpisy jsou pojistník a pojišt ný zejména povinni: 1. Pravdiv a úpln odpov d t na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednání nebo zm ny pojišt ní; rovn ž jsou povinni pojistiteli bez odkladu písemn oznámit každou zm nu ve skute nostech, na které byli p i sjednání nebo zm n pojistné smlouvy tázáni. 2. Neprodlen oznámit pojistiteli, že v c byla pojišt na (u jednoho nebo u více pojistitel ) pro stejný p ípad vícekrát a zárove uvést pojistitele, íslo pojistné smlouvy, pojistné ástky nebo limity pojistného pln ní sjednané v ostatních pojistných smlouvách. 3. P ed sjednáním pojišt ní i v jeho pr b hu umožnit pojistiteli zjišt ní technického stavu vozidla jeho prohlídkou v etn p edložení všech doklad týkajících se vozidla a vlastnických práv k vozidlu. 4. V p ípad sjednání pojišt ní vozidla, které nebylo p ed prvním uvedením do provozu zakoupeno u autorizovaného prodejce v R, upozornit na tuto okolnost pojistitele a p edložit mu doklady o p vodu a stavu vozidla, které si pojistitel k tomuto ú elu vyžádá. 5. Umožnit pojistiteli ov ení pravdivosti a úplnosti sd lených údaj, jakož i p edložených doklad a v cí. 6. Pokud dojde k podstatnému zvýšení nebo snížení pojistného rizika ( l. XIII odst. 1 t chto VPP), má pojistník povinnost takovou zm nu bezodkladn oznámit pojistiteli a uhradit pojistné, které mu pojistitel v souvislosti s tím nov stanoví. Povinnost oznámit tuto zm nu má pojišt ný, je-li osobou odlišnou od pojistníka. 7. Dbát na to, aby pojistná událost nenastala; zejména nesm jí ídit pojišt né vozidlo pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku ozna eného zákazem ídit motorové vozidlo, požívat alkohol, uvedené látky nebo léky ani po nehod po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjišt ní, zda p ed jízdou nebo b hem jízdy tyto požili, a porušovat povinnosti sm ující 12

13 k odvrácení nebo zmenšení nebezpe í, které jsou jim uloženy právními p edpisy nebo pojistnou smlouvou; stejn tak nesm jí strp t porušování t chto povinností ze strany t etích osob. 8. Udržovat vozidlo v ádném technickém a výrobcem p edepsaném stavu. 9. P i každém opušt ní vozidla toto ádn uzamknout a zabezpe it proti vniknutí a odcizení k tomu výrobcem vozidla ur eným, jakož i pojistitelem p edepsaným (odd. I l. II odst. 1 ZPP), p ípadn i dohodnutým (odd. I l. II odst. 2 ZPP) zabezpe ovacím za ízením; bez spln ní t chto povinností nevznikne pojistiteli povinnost poskytnout pojistné pln ní z pojišt ní pro p ípad odcizení. 10. Ihned nahlásit policii každou událost, se kterou je spojen požadavek oprávn né osoby na pln ní z pojišt ní, pokud k ní došlo v souvislosti s dopravní nehodou, trestným inem i p estupkem; dojde-li k odcizení vozidla mimo území R, jsou povinni takovou událost bez zbyte ného odkladu oznámit též Policii R v míst trvalého pobytu nebo sídla vlastníka vozidla a požadovat na Policii R zavedení odcizeného vozidla do pátracího systému; nespln ní t chto povinností se považuje za znemožn ní nebo ztížení šet ení z viny oprávn né osoby ve smyslu l. VIII odst. 2 poslední v ta; tato oznamovací povinnost platí i ve vztahu k ostatním orgán m (obecnímu ú adu, inspekci požární ochrany, inspekci životního prost edí apod.), pokud je uložena právním p edpisem a pokud souvisí s pojistnou událostí. Bez spln ní povinnosti oznámit policii poškození, zni ení, odcizení vozidla nebo jeho ásti nevznikne pojistiteli povinnost poskytnout pojistné pln ní z pojišt ní pro p ípad odcizení nebo vandalismu. 11. Bez zbyte ného odkladu pojistiteli oznámit na adrese (on-line s možností vkládání dokument ke škod ), telefonicky na ísle nebo písemn na adresu Allianz pojiš ovna, a.s., ÚLPU VMO, Ke Štvanici 656/3, Praha 8, že došlo ke škodné události, se kterou je spojen požadavek oprávn né osoby na pln ní z pojišt ní, podat pravdivé vysv tlení o jejím vzniku a rozsahu jejích následk, p edložit pot ebné doklady, které si pojistitel vyžádá a umožnit mu po ízení kopií t chto doklad. 12. V p ípad poškození vozidla, se kterým je spojen požadavek oprávn né osoby na pln ní z pojišt ní, provést jeho opravu v opravn ur ené pojistitelem nebo pojistiteli umožnit prohlídku poškozeného vozidla a bez jeho souhlasu neodstra ovat škodu vzniklou na vozidle (opravovat poškozené vozidlo); to však neplatí, bylo-li odstran ní škody nutné z bezpe nostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných d vod nebo k tomu, aby se rozsah škody nezv tšoval; i v takových p ípadech je však nutné existenci t chto d vod prokázat a uschovat poškozené ásti vozidla do doby jejich prohlídky pojistitelem. 13. Umožnit pojistiteli provést pot ebná šet ení o p í inách vzniklé škody, o okolnostech rozhodných pro posouzení nároku na pojistné pln ní, jeho rozsahu a výše, v etn prohlídky pojišt né v ci, obhlídky místa škodné události, po ízení obrazové dokumentace poškozené v ci a místa škodné události, odebrání pot ebných vzork poškozených v cí, zabezpe ovacích za ízení pro ú ely expertního zkoumání, i jiného odborného posouzení. 14. Dojde-li k pojistné události, u init opat ení, aby škoda související s touto pojistnou událostí se již nezv tšovala. 15. V p ípad odcizení vozidla odevzdat pojistiteli doklady od vozidla (zejména technický pr kaz), dále veškeré sady klí od zámk (i p ídavných) v etn ovlada imobilizéru a dálkového ovládání zámk, které byly výrobcem, prodejcem i p edchozím vlastníkem vozidla spole n s vozidlem dodány i dodate n po ízeny, nebo hodnov rn doložit a na výzvu pojistitele i prokázat, pro tak nelze u init; ke vzniku povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pln ní nedojde, pokud se prokáže, že odevzdané klí e nebo ovlada e k vozidlu nenáležely. 16. U init opat ení, aby nedošlo k proml ení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle 33 zákona o pojistné smlouv p echází na pojistitele. 17. V souvislosti s šet ením pojistné události zplnomocnit v p ípad pot eby pojistitele k samostatnému jednání se všemi dot enými orgány a institucemi. 18. Pokud po pojistné události nebo po výplat pojistného pln ní zjistí, že se našel ztracený nebo odcizený majetek, kterého se pojistná událost týká, oznámit takovou skute nost bez zbyte ného odkladu pojistiteli. 19. Prokázat na výzvu pojistitele provedení oprav, ke kterým došlo na vozidle v dob od po átku pojišt ní. 20. Pojistník a pojišt ný jsou povinni zajistit dodržování povinností uvedených v p edchozích odstavcích, s výjimkou odst. 1 a 4 tohoto lánku, i ze strany všech oprávn ných uživatel vozidla (dále jen uživatel vozidla ), jakož i dalších ú astník pojišt ní. lánek VIII Práva a povinnosti pojistitele Pojistitel je povinen: 1. Po oznámení události, se kterou je spojen požadavek na pln ní z pojišt ní, bez zbyte ného odkladu zahájit šet ení nutné ke zjišt ní rozsahu jeho povinnosti plnit. Pojistné pln ní je splatné do 15 dn po skon ení tohoto šet ení. Šet ení je skon eno, jakmile pojistitel sd lí jeho výsledky oprávn né osob. 2. Ukon it šet ení do 3 m síc po tom, co mu byla tato událost podle odst. 1 tohoto lánku oznámena. Nem že-li ukon it šet ení ve lh t podle v ty prvé, je pojistitel povinen sd lit osob, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné pln ní, d vody, pro které nelze šet ení ukon it, a je-li povinnost plnit nesporná, poskytnout jí na její žádost p im enou zálohu. Lh tu podle v ty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lh ta neb ží, je-li šet ení znemožn no nebo ztíženo z viny oprávn né osoby, pojistníka nebo pojišt ného. 3. Umožnit pojistníkovi a pojišt nému nahlédnout do podklad, které pojistitel v souvislosti s šet ením pojistné události shromáždil a pokud o to požádají, výsledky šet ení s nimi projednat. 4. Zachovávat ml enlivost o skute nostech týkajících se pojišt ní, jakož i o skute nostech, které se dozví p i sjednávání pojišt ní, jeho správ a p i likvidaci pojistných událostí. 13

14 Pokud byly náklady šet ení podle odst. 1 tohoto lánku, vynaložené pojistitelem, vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností ú astník pojišt ní, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, p im enou náhradu. lánek IX Právní vztahy 1. Pojistník m že uzav ít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojišt ného, který je osobou odlišnou od pojistníka. V takovém p ípad je pojistník povinen seznámit pojišt ného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojišt ní jeho pojistného rizika. 2. Právo na pojistné pln ní m že pojistník uplatnit pouze tehdy, jestliže prokáže spln ní povinnosti podle odst. 1 tohoto lánku a jestliže prokáže, že mu byl k p ijetí pojistného pln ní dán souhlas pojišt ného, pop ípad zákonného zástupce takové osoby, není-li zákonným zástupcem pojistník sám. 3. Pokud oprávn ná osoba postoupí pojistné pln ní jako pohledávku jinému nebo toto pojistné pln ní zastaví nebo jinak zajistí ve prosp ch jiného p ed skon ením šet ení, není pojistitel tímto jednáním oprávn né osoby vázán. 4. Jestliže pojišt ný má proti jinému právo na náhradu škody zp sobenou pojistnou událostí, p echází jeho právo na pojistitele, a to až do výše pojistného pln ní, jež mu pojistitel poskytl ( 33 zákona o pojistné smlouv ). lánek X Pojistné pln ní a jeho výpo et 1. V p ípad poškození vozidla se pojistným pln ním rozumí ú eln vynaložené náklady na opravu za použití nových náhradních díl nebo ástí vozidla a na odtah pojišt ného vozidla, maximáln však do výše obvyklé ceny vozidla v R v dob bezprost edn p ed škodnou událostí, a to po ode tení dohodnuté spoluú asti dle l. IV odst. 4 t chto VPP, pokud není v ZPP stanoveno nebo v pojistné smlouv dohodnuto jinak. 2. V p ípad totální škody i odcizení vozidla se pojistným pln ním rozumí náklady na po ízení vozidla stejného druhu a kvality v R snížené o ástku odpovídající stupni opot ebení i jiného znehodnocení s p ihlédnutím k dané situaci na trhu v R (obvyklá cena v dob bezprost edn p ed škodnou událostí) a o hodnotu použitelných zbytk (dle odst. 3 tohoto lánku); p i emž výsledná ástka se dále snižuje o výši dohodnuté spoluú asti (dle l. IV odst. 4 t chto VPP) a ástku p edstavující rozdíl mezi již uhrazeným pojistným a pojistným za dobu do konce pojistného roku, v n mž došlo k zániku pojišt ní ( l. V odst. 10 t chto VPP), pokud není v ZPP stanoveno nebo v pojistné smlouv dohodnuto jinak. 3. Není-li dohodnuto jinak, z stávají použitelné zbytky vozidla, které bylo poškozeno nebo na kterém vznikla totální škoda pojistnou událostí tomu, komu bylo vyplaceno pojistné pln ní, p i emž z statková hodnota t chto zbytk p edstavující ástku, za kterou je možné zbytky zpen žit, bude z tohoto pojistného pln ní ode tena. 4. Pokud byla v c pojišt na pro stejný p ípad u více pojistitel, je pojistitel, pokud obdržel oznámení o vzniku pojistné události jako první, povinen poskytnout pojistné pln ní za celou škodu, nejvíce však do výše obvyklé ceny vozidla v dob bezprost edn p ed škodnou událostí; ostatní pojistitele, o nichž se dozv d l, o tomto pojistném pln ní informuje. 5. Spoluú ast se z náhrady vzniklé škody ode ítá samostatn pro každý p ípad ( l. I odst. 1 t chto VPP) a pro každou pojistnou událost ( l. XIII odst. 16 t chto VPP), z nichž se pojistné pln ní vyplácí. 6. Za pojistnou událost, kde výše škody je nižší než dohodnutá spoluú ast, se pojistné pln ní neposkytuje. 7. Pokud v d sledku vzniku pojistné události z pojišt ní pro p ípad odcizení pojišt ného vozidla ( l. I odst. 1 písm. b) t chto VPP) poskytl pojistitel pojistné pln ní, nep echází na n j vlastnictví nalezeného pojišt ného vozidla (v ci), není-li dohodnuto jinak. Pokud vlastnické právo k nalezenému pojišt nému majetku nep ešlo na pojistitele, je oprávn ná osoba povinna pojistné pln ní pojistiteli vrátit po ode tení p im ených náklad, které musela vynaložit na opravu závad vzniklých v dob, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat. 8. Pojistitel je oprávn n zapo íst proti pojistnému pln ní dlužné ástky pojistného a jiné splatné pohledávky z pojišt ní. 9. Pojistné pln ní je splatné v eské republice a v tuzemské m n, není-li dohodnuto jinak. lánek XI Zachra ovací náklady 1. Osoby, uvedené v 32 zákona o pojistné smlouv, které ú eln vynaložily náklady: a) na odvrácení vzniku bezprost edn hrozicí pojistné události nebo na zmírn ní jejich následk, mají proti pojistiteli právo na náhradu t chto náklad až do ástky odpovídající 10 % ze sjednané pojistné ástky nebo limitu pojistného pln ní; za bezprost edn hrozicí pojistnou událost se považuje takový stav, kdy se objektivn jedná o nepochybný stav nebo pravd podobný stav hrani ící s jistotou, že k pojistné události neprodlen dojde, b) k jejichž vynaložení byly povinny p i odklízení pojistnou událostí poškozeného majetku nebo jeho zbytk z d vod hygienických, ekologických i bezpe nostních, mají proti pojistiteli právo na jejich náhradu až do ástky odpovídající 1 % ze sjednané pojistné ástky nebo limitu pojistného pln ní. 2. Limity uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto lánku se nevztahují na náklady na záchranu života nebo zdraví osob, kdy osoby, které takové náklady vynaložily, mají proti pojistiteli právo na náhradu t chto náklad až do ástky odpovídající 30 % sjednané pojistné ástky nebo limitu pojistného pln ní. 3. Limity uvedené v odst. 1 a 2 platí v sou tu pro všechny osoby, které daný druh náklad vynaložily. lánek XII Snížení nebo odmítnutí pojistného pln ní 1. Porušil-li p i sjednávání pojišt ní nebo p i zm n pojist- 14

15 né smlouvy pojistník nebo pojišt ný n kterou z povinností uvedených v zákon o pojistné smlouv, t chto VPP (ZPP) nebo v pojistné smlouv a bylo-li v d sledku toho stanoveno nižší pojistné, m že pojistitel pojistné pln ní p im en snížit. 2. Pokud m lo porušení povinností uvedených v zákon o pojistné smlouv, t chto VPP (ZPP) nebo v pojistné smlouv podstatný vliv na vznik pojistné události, její pr b h nebo na zv tšení rozsahu jejích následk, anebo na zjišt ní nebo ur ení výše pojistného pln ní, m že pojistitel pojistné pln ní snížit úm rn tomu, jaký vliv m lo toto porušení na rozsah povinnosti plnit. 3. Pojistitel je oprávn n pojistné pln ní vždy snížit, a) pokud v dob škodné události bylo vozidlo ízeno osobou pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku ozna eného zákazem ídit motorové vozidlo nebo se tato osoba bezd vodn odmítla podrobit na výzvu policie zkoušce na jejich p ítomnost anebo pokud svým jednáním po škodné události provedení takové zkoušky znemožnila, b) p i nespln ní povinnosti vyplývající z l. VII odst. 10 až 14 t chto VPP, c) pokud se zabezpe ovací vyhledávací za ízení (viz odd. I l. II odst. 2 písm. b) ZPP), za jehož instalaci ve vozidle byla pojistníkovi poskytována sleva z pojistného, neprojeví v p ípad pojistné události zp sobené odcizením vozidla jako dostate n funk ní bezprost edn neinformuje ur ené osoby o neoprávn ném vniknutí do vozidla, resp. o jeho odcizení a tyto osoby neu iní pot ebná opat ení k neprodlenému vyhledání vozidla. 4. Pojistitel je oprávn n pln ní z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže a) p í inou pojistné události byla skute nost, o které se dozv d l až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit p i sjednávání pojišt ní nebo jeho zm n v d sledku úmysln nebo z nedbalosti nepravdiv nebo neúpln zodpov zených písemných dotaz, a jestliže by p i znalosti této skute nosti v dob uzav ení pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzav el, nebo ji uzav el za jiných podmínek, nebo b) oprávn ná osoba uvede p i uplat ování práva na pln ní z pojišt ní v dom nepravdivé nebo hrub zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zaml í. Dnem doru ení oznámení o odmítnutí pojistného pln ní pojišt ní zanikne. lánek XIII Výklad pojm Pro ú ely tohoto pojišt ní je rozhodující následující výklad pojm : 1. Vozidlem se rozumí motorové (silni ní nekolejové vozidlo s vlastním pohonem) nebo p ípojné vozidlo (silni ní nekolejové vozidlo bez vlastního pohonu, které je p ipojováno k motorovému vozidlu). Vozidlem ur eným ke zvláštnímu ú elu se rozumí vozidlo, jehož používání je spojeno s podstatn zvýšeným pojistným rizikem; jedná se zejména o následující druhy použití vozidla: vozidlo s právem p ednostní jízdy (vyjma sanitního vozu), vozidlo ur ené k provozování taxislužby, k p eprav nebezpe ných v cí, k pronájmu (autop j ovna), k výcviku idi- nebo k odvozu komunálního odpadu a zabezpe ení sjízdnosti, sch dnosti a istoty pozemních komunikací, pancé ované vozidlo ur ené k p eprav cenin. V pojistné smlouv musí být odpovídající druh použití vozidla vždy uveden. 2. Pojišt ním škodovým se rozumí pojišt ní, jehož ú elem je náhrada škody vzniklé v d sledku pojistné události. 3. Pojistitelem se rozumí Allianz pojiš ovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, eská republika. 4. Pojistníkem se rozumí ten, kdo uzav el s pojistitelem pojistnou smlouvu obsahující havarijní i dopl kové pojišt ní dle t chto VPP, ZPP a DPP. 5. Pojišt ným se rozumí ten, na jehož majetek se sjednané pojišt ní vztahuje. 6. Držitelem/provozovatelem vozidla se rozumí osoba uvedená jako držitel/provozovatel v technickém pr kazu pojišt ného vozidla. 7. Oprávn nou osobou se rozumí osoba, které v d sledku pojistné události vznikne dle t chto VPP, ZPP a DPP právo na pojistné pln ní a je jako vlastník vozidla uvedena v pojistné smlouv, není-li v ZPP nebo DPP stanoveno, i v pojistné smlouv dohodnuto jinak. 8. Ú astníkem pojišt ní se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojišt ný a každá další osoba, které z pojišt ní vzniklo právo nebo povinnost, zejména oprávn ná osoba, vlastník vozidla, držitel/ provozovatel vozidla, jakož i ostatní oprávn ní uživatelé vozidla. 9. Pojistným rizikem se rozumí míra pravd podobnosti vzniku pojistné události v rozsahu pojišt ní dle l. I odst. 1 t chto VPP. 10. Oprávn ným uživatelem vozidla je osoba, která jako vlastník nebo se souhlasem vlastníka nebo jím zplnomocn né osoby pojišt né vozidlo užívá. 11. Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která m že v d sledku pojistné události nastat. 12. Pojistnou ástkou se rozumí horní hranice pojistného pln ní p i jedné pojistné události, není-li v ZPP stanoveno i v pojistné smlouv dohodnuto jinak. 13. Limitem pojistného pln ní se rozumí horní hranice pojistného pln ní v p ípad dopl kových pojišt ní dle ZPP, a to p i jedné pojistné události, a není-li v ZPP stanoveno i v pojistné smlouv dohodnuto jinak. 14. Obvyklou cenou se pro ú ely pojišt ní rozumí cena vozidla nebo v ci, za kterou by bylo možné vozidlo nebo v c po ídit na trhu v R v téže jakosti a stupni opot ebení i jiném znehodnocení ke dni ocen ní, zjišt ná dle obecn uznávaných ceník vozidel. 15. Škodnou událostí se rozumí skute nost, ze které vznikla škoda a která by mohla být d vodem vzniku práva na pojistné pln ní dle t chto VPP a ZPP. 16. Pojistnou událostí je taková nahodilá skute nost, s níž ustanovení t chto VPP nebo ZPP spojují vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pln ní. O jedinou pojistnou událost se jedná, pokud sou asn : a) existuje p í inná souvislost mezi okolnostmi majícími vliv na vznik škodné události a jejími následky, 15

16 b) jednotlivé události a jejich následky na sebe bezprost edn d jov navazují, c) postupn vzniklým následk m nebylo možné z objektivních i subjektivních d vod zabránit. 17. Totální škoda je taková škoda, p i níž sou et všech náklad na opravu dle technologie výrobce a na odtah pojišt ného vozidla (v etn dan z p idané hodnoty) p evyšuje obvyklou cenu vozidla (v etn dan z p idané hodnoty) v R v dob bezprost edn p ed škodnou událostí. 18. Parciální škoda je taková škoda, která nedosahuje výše totální škody podle odst. 17 tohoto lánku. 19. Krádeží se rozumí neoprávn né zmocn ní se vozidla nebo jeho vn jší ásti v úmyslu s vozidlem nebo jeho ástí trvale nebo p echodn nakládat, za podmínky, že vozidlo bylo v dob škodné události ádn zajišt no proti odcizení. Krádeží není zmocn ní se vozidla nebo jeho ásti podvodem nebo neoprávn ným p isvojením si sv eného vozidla (zpronev ra). 20. Krádeží vloupáním se rozumí násilné vniknutí do vozidla a zmocn ní se vozidla, jeho vnit ní ásti nebo v n m uložené v ci s úmyslem trvale nebo p echodn s nimi nakládat za podmínky, že vozidlo bylo v dob škodné události ádn zajišt no proti odcizení a pachatel prokazateln p ekonal p ekážku chránící vozidlo, jeho ásti a v n m uložené v ci p ed odcizením. 21. Loupeží se rozumí neoprávn né zmocn ní se vozidla, jeho ástí, anebo v cí v n m uložených tak, že proti uživateli vozidla bylo užito násilí nebo pohr žky bezprost edního násilí. 22. Vich icí se rozumí proud ní v tru vzduchu o rychlosti v tší než 75 km/h. 23. Krupobitím se rozumí jev, kdy kousky ledu vzniklé kondenzací atmosférické vlhkosti po dopadu na pojišt né vozidlo zp sobí jeho poškození nebo zni ení. 24. Úderem blesku se rozumí zásah blesku (atmosférického výboje) do pojišt ného vozidla. 25. Sesuvem p dy, z ícením skal nebo zemin se rozumí p írodními vlivy zap í in ný nahodilý pohyb této hmoty. 26. Sesuvem nebo z ícením laviny se rozumí pád sn hové nebo ledové vrstvy z p írodních svah. 27. Povodní se rozumí p echodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku i vodní nádrže, zp sobující zaplavení menších i v tších ploch (územních celk ) vodou, která se vylila z vodních tok i vodních nádrží nebo jejich b ehy i hráze protrhla. 28. Záplavou se rozumí zaplavení ur itého území postrádajícího p irozené odtoky vodou s následným vytvo ením stojící nebo proudící vodní plochy. 29. Požárem se rozumí ohe vzniklý mimo ur ené ohništ nebo ohe, který ur ené ohništ opustil a vlastní silou se rozší il, pop ípad byl pachatelem založen nebo rozší en. Za požár se nepovažují ú inky užitkového ohn nebo sálavého tepla a doutnání s omezeným p ístupem vzduchu. 30. Výbuchem se rozumí náhlý ni ivý projev tlakové síly spo- ívající v rozpínavosti plynu nebo par. Výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motoru nebo aerodynamický t esk. 31. Pojiš ovacím zprost edkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje zprost edkovatelskou innost v pojiš ovnictví. Postavení pojiš ovacích zprost edkovatel, jejich práva a povinnosti upravuje zákon o pojiš ovacích zprost edkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. lánek XIV Doru ování 1. Pro ú ely tohoto pojišt ní se zásilkou rozumí každá písemnost nebo pen žní ástka, kterou zasílá pojistitel pojistníkovi, pojišt nému nebo oprávn né osob a pojistník, pojišt ný nebo oprávn ná osoba pojistiteli. Pojistitel odesílá pojistníkovi, pojišt nému a oprávn né osob zásilku na adresu uvedenou v pojistné smlouv nebo na adresu, kterou písemn pojistiteli sd lili. Pojistník je povinen pojistiteli sd lit každou zm nu adresy pro doru ování zásilek. Pen žní ástky mohou být zasílány pojistitelem na ú et, který pojistník nebo oprávn ná osoba pojistiteli sd lili. Pojistník, pojišt ný a oprávn ná osoba zasílají písemnosti do sídla pojistitele a pen žní ástky na ú ty pojistitele, které jim sd lí. Zasílání zásilek se provádí prost ednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doru ovat i osobn. Pen žní ástky lze zasílat prost ednictvím pen žních ústav. 2. Písemnost ur ená pojistiteli je doru ena dnem, kdy pojistitel potvrdí její p evzetí. Totéž platí, pokud byla písemnost p edána prost ednictvím pojiš ovacího zprost edkovatele. Pen žní ástka ur ená pojistiteli je doru- ena dnem p ipsání této ástky na ú et pojistitele nebo pojiš ovacího zprost edkovatele, pokud je oprávn n k jejímu p ijetí a nebo dnem, ve kterém pojistitel nebo pojiš ovací zprost edkovatel, pokud je oprávn n k jejímu p ijetí, potvrdil p íjem pen žní ástky v hotovosti. P i úhrad pen žní ástky prost ednictvím držitele poštovní licence je pen žní ástka doru ena okamžikem, kdy držitel poštovní licence potvrdil její p evzetí. 3. Písemnost pojistitele ur ená pojistníkovi, pojišt nému nebo oprávn né osob (dále jen adresát ) se považuje za doru enou dnem jejího p evzetí adresátem nebo dnem, kdy adresát p evzetí písemnosti odep el. Nebyl-li adresát zastižen, je písemnost uložena u držitele poštovní licence, který adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Pokud si adresát písemnost v úložní dob nevyzvedl, považuje se tato za doru enou dnem, kdy byla uložena, i když se adresát o jejím uložení nedozv d l, nebo dnem, kdy byla vrácena pojistiteli jako nedoru itelná pro zm nu adresy, kterou adresát pojistiteli neoznámil; to neplatí, pokud adresát prokáže, že nemohl vyzvednout zásilku nebo oznámit pojistiteli zm nu adresy z d vodu hospitalizace, láze ského pobytu, pobytu v cizin nebo z jiných závažných d vod. Pen žní ástka ur ená adresátovi p i bezhotovostním placení je doru ena dnem jejího p ipsání na ú et adresáta a p i platb prost ednictvím držitele poštovní licence, jejím p edáním držiteli poštovní licence. 4. Doru ování podle odst. 2 a 3 tohoto lánku se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou dodání do vlastních rukou adresáta. Písemnost zasílaná prost ednictvím držitele poštovní licence oby ejnou zásilkou 16

17 nebo doporu eným psaním se považuje za doru enou jen tehdy, prokáže-li její doru ení odesilatel nebo potvrdí-li toto doru ení ten, komu byla ur ena. 5. Zasílání písemností provád né telegra cky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými prost edky s ú inky doru ení podle odst. 2 a první v ty odst. 3 tohoto lánku je možné bu na základ dohody ú astník pojišt ní o zp sobu zasílání písemností a potvrzování jejich p ijetí, anebo pokud doru ení adresát nepochybným zp sobem potvrdí (nap. elektronickým podpisem). lánek XV Záv re ná ustanovení 1. Není-li dohodnuto jinak, je t eba pro všechny právní úkony týkající se pojišt ní písemné formy. 2. Právo na pojistné pln ní se proml í nejpozd ji za 3 roky; proml ecí doba práva na pojistné pln ní po íná b žet za 1 rok po vzniku pojistné události. 3. Pojišt ní sjednané na základ pojistné smlouvy, jejíž sou ástí jsou tyto pojistné podmínky, se ídí právním ádem eské republiky a pro ešení spor vzniklých p i tomto pojišt ní jsou p íslušné soudy eské republiky. Toto platí rovn ž pro pojistná rizika v zahrani í, pokud právní p edpisy státu, kde je pojistné riziko umíst no, nestanoví použití svých p edpis. Tyto VPP jsou platné od ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ Ke Všeobecným pojistným podmínkám pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ Allianz pojiš ovny, a. s. (dále jen VPP ), platným od 1. íjna 2010, se pro havarijní pojišt ní a dopl ková pojišt ní sjednávají tyto Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojišt ní vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (dále jen ZPP ). Obsah ODDÍL I Havarijní pojišt ní lánek I Sjednávané varianty pojišt ní lánek II Vybavení vozidla zabezpe ovacím za ízením lánek III Systém bonus/malus ODDÍL II Dopl ková pojišt ní A. Pojišt ní skel vozidla lánek I Rozsah pojišt ní lánek II P edm t pojišt ní, výluky z pojišt ní lánek III Limit pojistného pln ní, pojistné pln ní, spoluú ast B. Pojišt ní zavazadel ve vozidle lánek I Rozsah pojišt ní lánek II P edm t pojišt ní, výluky z pojišt ní lánek III Pojistné pln ní a jeho limit C. Pojišt ní pro p ípad úhrady náklad za nájem náhradního vozidla lánek I Rozsah pojišt ní lánek II Pojistné pln ní D. Pojišt ní pro p ípad poškození nebo zni ení vozidla živelní událostí lánek I Rozsah pojišt ní lánek II Limit pojistného pln ní, pojistné pln ní, spoluú ast, územní platnost E. Pojišt ní pro p ípad poškození zaparkovaného vozidla zví etem lánek I Rozsah pojišt ní 17 lánek II Limit pojistného pln ní, pojistné pln ní, spoluú ast, územní platnost F. Pojišt ní pro p ípad poškození nebo zni ení jedoucího vozidla srážkou se zví etem lánek I lánek II Rozsah pojišt ní Limit pojistného pln ní, pojistné pln ní, spoluú ast, územní platnost ODDÍL III Spole ná a záv re ná ustanovení lánek I Výpo et pojistného pln ní lánek II Doložka o informa ním systému AP ODDÍL I Havarijní pojišt ní lánek I Sjednávané varianty pojišt ní V souladu s l. I VPP lze sjednat havarijní pojišt ní pro jednu z následujících variant: NORMAL odcizení, vandalismus, poškození zaparkovaného vozidla zví etem a živelní událost, OPTIMAL havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zví etem, EXKLUZIV havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a poškození zaparkovaného vozidla zví etem - s omezeným snižováním pojistného pln ní z d vodu poklesu obvyklé ceny vozidla v p ípad totální škody nebo odcizení vozidla (GAP); podmínkou sjednání havarijního pojišt ní ve variant EXKLUZIV je stanovení výchozí ceny vozidla pro výpo et pojistného z pojistiteli doložené faktury vystavené autorizovaným prodejcem nových vozidel v R. lánek II Vybavení vozidla zabezpe ovacím za ízením 1. Podmínkou sjednání havarijního pojišt ní vozidla pro p ípad odcizení je vybavení pojišt ného vozidla imobilizérem nebo vhodným p ídavným mechanickým zabezpe ením.

18 2. Pokud se sjednané havarijní pojišt ní vztahuje i na p ípad odcizení, zohlední pojistitel zvýšené zabezpe ení vozidla snížením pojistného v p ípad, že je osobní nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti do kg vybaven níže uvedenými zabezpe ovacími systémy: a) pojistitelem akceptovaným mechanickým za ízením pevn zabudovaným do karoserie vozidla bránícím neoprávn nému použití vozidla tím, že mechanicky blokuje azení p evodových stup a je demontovatelné jen za použití speciálního ná adí (dále jen Mechanické zabezpe ení ), b) pojistitelem akceptovaným elektronickým zabezpe ovacím systémem bezprost edn informujícím prost ednictvím signálu GSM i GPS vlastníka vozidla jeho provozovatele p ípadn sou asn i další osoby o neoprávn ném vniknutí do vozidla, resp. jeho odcizení a umož ující odcizené vozidlo prost ednictvím signálu GSM, GPS nebo aktivního lokalizátoru vyhledat (dále jen Vyhledávací za ízení ). 3. Pojistník je povinen na výzvu pojistitele prokázat instalování a v p ípad poskytnutí slevy dle odst. 2 tohoto lánku též funk nost zabezpe ovacího za ízení ve vozidle a oprávnit montážní rmu respektive i operátora zabezpe ovacího za ízení k p edávání informací o jeho funk nosti pojistiteli. Pokud v pr b hu pojišt ní nebo i pozd ji vyjde najevo, že n která ze slev dle odst. 2 tohoto lánku byla poskytnuta neoprávn n, má pojistitel právo upravit výši pojistného, a to i zp tn. Ke zp tnému navýšení pojistného pojistitel nep istoupí, pokud z d vodu nespln ní povinnosti zabezpe it vozidlo (dle l. VII odst. 9 VPP) ke vzniku povinnosti pojistitele poskytnout pojistné pln ní nedošlo. lánek III Systém bonus/malus 1. Škodným pr b hem se rozumí etnost pojistných událostí z pojišt ní pro p ípad havárie ve vztahu k nep erušené dob trvání havarijního pojišt ní. Pro ú ely systému bonus/malus je škodný pr b h vyjád en jeho dobou (dále jen doba škodného pr b hu ). 2. Bonusem se rozumí sleva na pojistném za kladnou dobou škodného pr b hu. 3. Malusem se rozumí p irážka k pojistnému za zápornou dobu škodného pr b hu. 4. Není-li v pojistné smlouv dohodnuto jinak, uplat uje se systém bonus/malus pro všechny druhy vozidel, u kterých je sjednáno havarijní pojišt ní ve variant Exkluziv nebo Optimal dle l. I tohoto oddílu, pokud ke sjednání pojišt ní dochází na základ individuální pojistné smlouvy. Na pojišt ní pro ostatní p ípady, jakož i na vozidla vstupující do pojišt ní na základ skupinové pojistné smlouvy, se tento systém nevztahuje. 5. Pro p iznání bonusu nebo uplatn ní malusu je rozhodující doba škodného pr b hu, která se po ítá v celých ukon ených m sících. 6. P i sjednání pojišt ní se vozidlo za azuje do základní t ídy bonusu/malusu s dobou škodného pr b hu nula m síc, pokud není v t chto ZPP stanoveno jinak. 7. Za každou pojistnou událost z pojišt ní pro p ípad havárie se doba škodného pr b hu v rámci stupnice bonusu/ malusu dle odst. 9 tohoto lánku snižuje o 24 m síc, p i emž m síc, ve kterém k pojistné události došlo, se do doby škodného pr b hu nezapo ítává. 8. Doba škodného pr b hu se nesnižuje za pojistnou událost z pojišt ní pro p ípad havárie, pokud: a) pojistitel neposkytl pojistné pln ní, b) byla výlu n a prokazateln zavin na jinou osobou než pojišt ným nebo jiným oprávn ným uživatelem vozidla, kdy má pojistitel právo na regres v i konkrétní fyzické i právnické osob, c) pojistník nebo pojišt ný jsou schopni prokázat, že osoba odpov dná za škodu nebyla jednozna n ur- ena a dle míry ú asti na zp sobení vzniklé škody dojde k pojistnému pln ní z vícero smluv jednoho nebo více pojistitel. 9. Bonus a malus se podle doby škodného pr b hu lení do t íd s p íslušnou výší bonusu/malusu: T ída bonusu/ Doba škodného Výše bonusu/ malusu pr b hu malusu B10 (t ída bonusu) 120 m síc a více 50 % (koef. 0,50) B9 108 až 119 m síc 45 % (koef. 0,55) B8 96 až 107 m síc 40 % (koef. 0,60) B7 84 až 95 m síc 35 % (koef. 0,65) B6 72 až 83 m síc 30 % (koef. 0,70) B5 60 až 71 m síc 25 % (koef. 0,75) B4 48 až 59 m síc 20 % (koef. 0,80) B3 36 až 47 m síc 15 % (koef. 0,85) B2 24 až 35 m síc 10 % (koef. 0,90) B1 12 až 23 m síc 5 % (koef. 0,95) Z (základní t ída) 0 až 11 m síc 0 % (koef. 1,00) M1 (t ída malusu) -1 až -12 m síc 25 % (koef. 1,25) M2-13 až -24 m síc 50 % (koef. 1,50) M3-25 až -36 m síc 75 % (koef. 1,75) M4-37 až -48 m síc 100 % (koef. 2,00) M5-49 a více m síc 150 % (koef. 2,50) 10. V p ípad spln ní podmínek majících vliv na za azení do p íslušné t ídy bonusu/malusu provede pojistitel odpovídající zm nu výše pojistného s ú inností od prvního dne následujícího pojistného období. 11. P i sjednávání havarijního pojišt ní se bonus/malus uplat uje na základ pojistníkem pojistiteli p edložených potvrzení o dob trvání a škodném pr b hu p edchozích pojišt ní pro p ípad havárie. 12. Zn ní odst. 11 tohoto lánku lze p im en užít i p i odevzdání potvrzení o dob trvání a škodném pr b hu p edchozích pojišt ní pro p ípad havárie vydaných zahrani ním pojistitelem. 13. Bonus se nep iznává, je-li pojistník dlužníkem pojistitele. 14. Malus pojistitel uplat uje vždy, pokud z jeho záznam vyplývá, že doba škodného pr b hu p edchozího k témuž vozidlu sjednaného havarijního pojišt ní téhož pojistníka byla dle t chto ZPP záporná. 15. Pokud pojistitel zjistí d vody pro správné za azení do p íslušné t ídy bonusu/malusu až po sjednání pojišt ní, je oprávn n zp tn doú tovat pojistníkovi odpovídající výši pojistného. Pojistník je povinen rozdíl na pojistném 18

19 doplatit. Výši doplatku stanoví pojistitel samostatným p edpisem pojistného, který je splatný do 7 dn ode dne jeho doru ení. 16. Pokud se pojistitel dozví o pojistné události, která nastala v daném pojistném období, a která má vliv na zm nu t ídy bonusu/malusu až poté, co již vyhotovil p edpis pojistného na následující pojistné období, má pojistník povinnost rozdíl na pojistném doplatit. Výši doplatku stanoví pojistitel samostatným p edpisem pojistného, který je splatný do 7 dn ode dne jeho doru ení. 17. Po zániku pojišt ní vystaví pojistitel pojistníkovi na jeho žádost potvrzení o délce trvání a škodném pr b hu zaniklého havarijního pojišt ní. ODDÍL II Dopl ková pojišt ní Není-li pojistnou smlouvou dohodnuto jinak, vztahují se dopl ková pojišt ní na pojistné události, které b hem trvání pojišt ní nastanou na území Evropy v etn Turecka s výjimkou B loruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny. A. Pojišt ní skel vozidla Není-li pojistnou smlouvou dohodnuto jinak, lze dopl kové pojišt ní skel vozidla sjednat a m že trvat pouze za p edpokladu sou asn v pojistné smlouv sjednaného a trvajícího havarijního pojišt ní nebo pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla. lánek I Rozsah pojišt ní Pojišt ní skel vozidla se vztahuje na p ípad havárie, živelní události, odcizení a vandalismu. lánek II P edm t pojišt ní, výluky z pojišt ní 1. Pojišt ní se vztahuje na obvodové (i st ešní) sklen né (nebo z jiného pr hledného materiálu vyrobené) výpln sloužící k výhledu z vozidla (dále jen okna ) uvedeného v pojistné smlouv s výjimkou: a) skel motocykl, t íkolek, ty kolek a sn ž. skútr, b) bo ních a zadních oken autobus. 2. Krom obecných výluk stanovených v l. III VPP se pojišt ní též nevztahuje na veškeré související škody (nap. na škody na dálni ních známkách, ochranných fóliích, t sn ní, otevíracím mechanismu, dodate ných úpravách skel, lak, aloun ní apod.). lánek III Limit pojistného pln ní, pojistné pln ní, spoluú ast 1. Limit pojistného pln ní je v tomto pojišt ní horní hranicí pojistného pln ní p i jedné pojistné události. Výši limitu pojistného pln ní si pojistník zvolí v pojistné smlouv. Výše pojistného pln ní p i jedné pojistné události je sou asn omezena obvyklou cenou vozidla v dob bezprost edn p ed škodnou událostí. 2. Pro tento druh pojišt ní se ujednává spoluú ast 10 %, která se: a) z pojistného pln ní neode ítá v p ípad, že sklo bylo opraveno a nikoli vym n no a nebo pokud je k vozidlu sjednána kterákoliv z variant havarijního pojišt ní, b) navyšuje na 50 % na dobu prvních šesti m síc trvání pojišt ní, pokud pojišt ní skel vozidla bylo sjednáno pro vozidlo po uplynutí jednoho m síce od data jeho první registrace (dle údaje z technického pr kazu) bez sou asn sjednaného havarijního pojišt ní. 3. Nárok na pojistné pln ní nevznikne, pokud sou asn se škodou na pojišt ném skle došlo ke škod na jiných ástech vozidla a pojišt ný uplat uje nárok na pojistné pln ní z havarijního pojišt ní. 4. V p ípad vzniku pojistné události z tohoto pojišt ní se ustanovení l. VII odst. 9 VPP nepoužije, pokud nejde o pojistnou událost mající p vod v odcizení nebo vandalismu. 5. Podmínkou pro uplatn ní nároku na pojistné pln ní z tohoto pojišt ní je krom jiných povinností stanovených VPP a ZPP, v etn umožn ní pojistiteli provést prohlídku poškozeného vozidla, následné p edložení faktury autorizovaného opravce nebo smluvního opravce pojistitele za provedenou vým nu nebo opravu skla (tzn., že se v tomto p ípad neumož uje likvidace pojistných událostí rozpo tem náklad na opravu ve smyslu odd. III lánku I odst. 3 t chto ZPP). Pro ú ely tohoto pojišt ní se autorizovaným opravcem rozumí fyzická nebo právnická osoba s oprávn ním podnikat v tomto oboru, která opravuje nebo dodává do vozidel typy skel, jejichž technická zp sobilost byla schválena p íslušným orgánem státní správy. B. Pojišt ní zavazadel ve vozidle Není-li pojistnou smlouvou dohodnuto jinak, lze dopl kové pojišt ní zavazadel ve vozidle sjednat a m že trvat pouze za p edpokladu sou asn v pojistné smlouv sjednaného a trvajícího havarijního pojišt ní. lánek I Rozsah pojišt ní 1. Pojišt ní zavazadel ve vozidle se vztahuje na p ípady havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. 2. Pro ú ely tohoto pojišt ní se ztrátou rozumí stav, kdy fyzická osoba v souvislosti s pojistnou událostí uvedenou v odst. 1 tohoto lánku, prokazateln pozbyla schopnost pojišt nou v c nebo její ást opatrovat. 3. Toto pojišt ní se sjednává bez spoluú asti. lánek II P edm t pojišt ní, výluky z pojišt ní 1. Pojišt ní se vztahuje na cestovní zavazadla a v ci osobní pot eby dopravované v pojišt ném vozidle (dále jen zavazadla ). 2. Krom obecných výluk z pojišt ní stanovených v l. III VPP se toto pojišt ní nevztahuje též na: a) peníze, ceniny, cenné papíry a sm nky, vkladní a še- 19

20 kové knížky, platební nebo jiné karty umož ující bezhotovostní platbu, b) osobní doklady všeho druhu, letenky apod. v etn náklad spojených s jejich znovupo ízením, c) drahé kovy a kameny a p edm ty z nich vyrobené, šperky, perly, polodrahokamy, d) písemnosti, plány, jiné dokumentace, e) záznamy na zvukových, obrazových a datových nosi- ích, f) p íslušenství, vybavení a náhradní díly vozidel, g) díla um lecká, zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti, sbírky a v ci sb ratelského zájmu, h) kožichy, i) zví ata, j) zbran a st elivo, jejich p íslušenství a náhradní díly, k) zboží ur ené k následnému prodeji, l) škody na zavazadlech zp sobené jejich nesprávným uložením v etn všech následných škod, které byly nesprávným uložením zavazadel zp sobeny. 3. Dojde-li k odcizení zavazadel, poskytne pojistitel pojistné pln ní v p ípad, že vozidlo bylo v dob škodné události uzav eno a zabezpe eno proti vniknutí nepovolané osoby a pachatel prokazateln za použití zjevného násilí p ekonal p ekážku chránící zavazadlo p ed odcizením. Za p ekážku se nepovažuje plachta nebo jiný nepevný materiál. lánek III Pojistné pln ní a jeho limit 1. Oprávn nou osobou je vlastník zavazadla, na které se toto pojišt ní vztahuje, není-li dohodnuto jinak. 2. Limit pojistného pln ní je v tomto pojišt ní horní hranicí pojistného pln ní p i jedné pojistné události. Výši limitu pojistného pln ní si zvolí pojistník v pojistné smlouv. 3. Odchyln od p íslušných ustanovení VPP poskytne pojistitel v p ípad poškození zavazadla pojistné pln ní v podob úhrady ú eln vynaložených náklad na jeho opravu, a to až do výše obvyklé ceny této v ci. V p ípad zni ení, odcizení nebo ztráty zavazadla poskytne pojistitel pojistné pln ní ve výši jeho obvyklé ceny. Použitelné zbytky poškozených v cí z stávají tomu, komu bylo vyplaceno pojistné pln ní, p i emž z statková hodnota t chto zbytk p edstavující ástku, za kterou je možné zbytky zpen žit, bude z tohoto pln ní ode tena. 4. Dojde-li k odcizení zavazadla, poskytne pojistitel pojistné pln ní na základ : a) ukon eného šet ení policií a b) prokázání po ízení i vlastnictví zavazadla pojišt ným. Pokud nebylo pojišt ným prokázáno po ízení i vlastnictví odcizeného zavazadla podle písm. b), je pojistitel oprávn n rozhodnout o snížení nebo neposkytnutí pojistného pln ní. C. Pojišt ní pro p ípad úhrady náklad za nájem náhradního vozidla Dopl kové pojišt ní pro p ípad úhrady náklad za nájem náhradního vozidla ve variant : A lze sjednat a m že trvat pouze za p edpokladu sou asn v pojistné smlouv sjednaného a trvajícího havarijního pojišt ní nebo pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla, B je vázáno na platnost a m že být sou ástí pojistnou smlouvou sjednané varianty pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla, C je vázáno na platnost a je sou ástí pojistnou smlouvou sjednaného havarijního pojišt ní. lánek I Rozsah pojišt ní 1. P edm tem pojišt ní je úhrada náklad za nájem náhradního vozidla (s výjimkou náklad na pohonné hmoty, mytí, išt ní aj.) po dobu opravy vozidla uvedeného v pojistné smlouv s limitem pojistného pln ní K /1 den v etn DPH u neplátc DPH a K /1 den bez DPH u plátc DPH, a to ve variant : A maximáln na dobu 10 kalendá ních dn, B maximáln na dobu 5 kalendá ních dn, C maximáln na dobu 5 kalendá ních dn, p i emž p i platnosti vícero variant tohoto druhu pojišt ní se takto stanovené limity vyjád ené po tem kalendá ních dn s ítají. 2. Pojišt ní lze sjednat pro osobní nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti do kg. 3. Toto pojišt ní se sjednává bez spoluú asti. lánek II Pojistné pln ní Nárok na úhradu náklad za nájem náhradního vozidla vzniká oprávn nému uživateli vozidla za p edpokladu sou asného spln ní následujících podmínek: a) vozidlo uvedené v pojistné smlouv z stane následkem poruchy, havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zví etem nebo následkem st etu se zví etem nebo odcizení jeho ásti nepojízdné a jeho oprávn ný uživatel využije k jeho odtahu služeb spol. Mondial Assistance (dále jen MA ); v p ípad, že k vozidlu bude sjednáno havarijní pojišt ní a vznikne sou asn nárok na pojistné pln ní z havarijního pojišt ní, nebude podmínkou vzniku nároku na úhradu náklad za nájem náhradního vozidla odtah vozidla prost ednictvím MA, b) vozidlo bude opravováno v autorizované (pro zna ku vozidla uvedeného v pojistné smlouv ) nebo ve smluvní opravn pojistitele; c) doba opravy vozidla podle norem výrobce p esáhne 8 normohodin, d) oprávn ný uživatel náklady za nájem náhradního vozidla prokáže fakturou nebo jiným obdobným dokladem vystaveným osobou oprávn nou podle p íslušných právních p edpis podnikat v oboru pronájmu a p j ování vozidel. D. Pojišt ní pro p ípad poškození nebo zni ení vozidla živelní události Je vázáno na platnost a m že být sou ástí pojistnou smlouvou sjednané varianty pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla. 20

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Změna: 307/1999 Sb., Změna: 56/2001 Sb., Změna:320/2002 Sb., Změna: 47/2004 Sb., Změna: 377/2005 Sb., Změna: 57/2006 Sb., Změna: 296/2007 Sb.

Změna: 307/1999 Sb., Změna: 56/2001 Sb., Změna:320/2002 Sb., Změna: 47/2004 Sb., Změna: 377/2005 Sb., Změna: 57/2006 Sb., Změna: 296/2007 Sb. 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace 2) V případě dohody o změně pojištění plní pojistitel ze změněného pojištění až za pojistné události ode dne účinnosti této změny. Zvýší-li se změnou pojištění pojistná částka nebo pojistné anebo se rozšíří

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

KONVERZE. Autopojištění 2015 OBSAH. Informace ke změně pojistných podmínek strana 2

KONVERZE. Autopojištění 2015 OBSAH. Informace ke změně pojistných podmínek strana 2 KONVERZE Autopojištění 2015 OBSAH Informace ke změně pojistných podmínek strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení... 1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění... 1 ČLÁNEK

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services GAP 100% POJIŠTĚNÍ Vážený kliente, rádi bychom vám poděkovali za vaše rozhodnutí zvolit pro financování a pojištění vozidla společnost Volkswagen Financial Services. Vedle úvěru, leasingu a komplexního

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00 IČ: 25139886 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti Domov IN

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti Domov IN Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti Domov IN OBSAH Hlava I Obecná část...3 Článek 16 Výklad pojmů - Obecná část...6 Článek 17 Výklad pojmů - Společná ustanovení pro pojištění

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Jan Jeřábek, sídlem Smíchovská 337/34, 155 00 Praha 5 Řeporyje, IČ: 75510481 (dále jen pronajímatel ), Non-Stop T: 777 656 668, E: rezervace@pujcovna-dodavek-praha-5.cz,

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

#7524/CJH/2014-CJHM@c 7524/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/7495/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 687 32 Nezdenice. E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618. Účet: 210379231/0600 OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Tomáš Hrdinka Drahy 212 687 32 Nezdenice E-mail: objednavky@dverehrdinka.cz IČO 01422618 Účet: 210379231/0600 (dále jen prodávající ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/11 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/11 I. Společná ustanovení... str. 2 II. Pojištění věcí movitých a nemovitostí... str.

Více

AAABP 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012

AAABP 1/2012. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012 AAABP 1/2012 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. AAABP 1/2012 Smlouvu uzavírají společnosti: AAA AUTO a.s. se sídlem: Hostivice, Husovo nám. 14, PSČ 253

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy

Oddíl I Předmět a účel smlouvy POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ (VPP-O/100-01)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ (VPP-O/100-01) pojistného jen za podmínek uvedených v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností

Více

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s.

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s. Dodatek č. 1 ke Skupinové pojistné smlouvě č. 1809000001 o pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty Generali Pojišťovna a. s. se sídlem Bělehradská

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 (str. 2 9) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.hubnuti-teplem.cz je Miss Cosmetic, s.r.o., Oběžná 21, 709 00 Ostrava, IČ: 26809656

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Veřejný příslib. Poskytování právního poradenství k vozidlům s platným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla nebo havarijním pojištěním 1.3.

Veřejný příslib. Poskytování právního poradenství k vozidlům s platným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla nebo havarijním pojištěním 1.3. Veřejný příslib Poskytování právního poradenství k vozidlům s platným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla nebo havarijním pojištěním 1.3.2016 Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

Rejstřík. Allianz. Allianz. Allianz 14. 5. 2013

Rejstřík. Allianz. Allianz. Allianz 14. 5. 2013 Allianz Rejstřík Allianz Allianz 14. 5. 2013 Informace pro zájemce o pojištění... 2 Povinné ručení... 3 Havarijní pojištění...8 Pojištění GAP (čl. X odst. 3)... 10 Pojištění skel...13 Pojištění zavazadel...

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 T.č. 483.03/01.06.2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

T.č. 441.02/01.01.2005

T.č. 441.02/01.01.2005 T.č. 441.02/01.01.2005 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla KA 05 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Pojištění Toyota Pojištění. Všeobecné pojistné podmínky

Pojištění Toyota Pojištění. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění Toyota Pojištění Všeobecné pojistné podmínky 1 OBSAH VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenouprovozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 3 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY T. č. 488.01/01.07.2011 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY (str. 2 10) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

Rejstřík. Allianz iauto. Allianz iauto. Allianz Direct iauto Autopojištění. Pojistné podmínky. Pojistné podmínky. Pojistné podmínky 1.7.

Rejstřík. Allianz iauto. Allianz iauto. Allianz Direct iauto Autopojištění. Pojistné podmínky. Pojistné podmínky. Pojistné podmínky 1.7. Allianz Direct iauto Autopojištění Pojistné podmínky Rejstřík Allianz iauto Pojistné podmínky Allianz iauto Pojistné podmínky 1.7.2011 Informace pro zájemce o pojištění... 2 Povinné ručení... 3 Havarijní

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění spojená s investičními fondy OSOINV 10

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění spojená s investičními fondy OSOINV 10 Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Všeobecné

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET CITIPŮJČKU

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET CITIPŮJČKU POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET CITIPŮJČKU Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIH 1/2010 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2010 19 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace:

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace: Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace: Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, Liberec, PSČ 46001, IČO: 28701062, DIČ: CZ28701062, zapsaná v oddílu H, vložka 5 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Jana Pospíšková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 6.6.2015, 7:45

Jana Pospíšková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 6.6.2015, 7:45 Vítám vás v mém internetovém obchodě VŠE PRO MIMČO, kde naleznete hlavně výbavičky do postýlek, polštářky a jiné zboží s výšivkou, ale také ostatní zboží pro miminka, hračky, galanterii, oblečení a jiné...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. I. Smluvní strany 1. Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace se sídlem: Na Vyhlídce 35, 361 01 Karlovy Vary zastoupena:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více