Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení"

Transkript

1 Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ právní forma zadavatele příspěvková organizace Jihomoravského kraje IČ jménem zadavatele jedná PaedDr. Vilém Buriánek, ředitel telefon kontaktní osoba ve věcech odborných Marie Báňová, vedoucí Přímé obslužné péče telefon Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek uchazečů pro výběr dodavatele léků klientům zadavatele na základě předpisů lékařů jednotlivým klientům. Toto výběrové řízení se neřídí režimem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1. Předmět výběru 1.1. Vymezení předmětu výběrového řízení Předmětem řízení je výběr dodavatele léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Dodávky léků budou prováděny na základě předpisu léků pro jednotlivé klienty jejich praktickými lékaři. Technické údaje Počet klientů zadavatele: 151 Klienti jsou ubytováni na čtyřech odděleních s počty 37, 37, 37 a 40. Léky podávají všeobecné sestry. Pro každého klienta je veden medikační list. Požadavky na dodavatele Příprava denních dávek léků pro jednotlivé klienty v dávkovačích s dávkami ráno, poledne, večer, mimořádně Garance dodávky léků jednou týdně vždy na další týden Garance dodávky nových léků při změně medikace v den nového lékařského předpisu Vedení medikačních listů jednotlivých klientů Komunikace se sestrami jednotlivých oddělení prostřednictvím u a mobilního telefonu Další části předmětu plnění Předmět plnění dále tvoří oddělené skladování nespotřebovaných léků z předpisů jednotlivých klientů v souladu s doporučeními Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

2 2. Další podmínky a předpoklady pro plnění 2.1 Další podmínky a předpoklady pro plnění Zadavatel stanoví následující další podmínky a předpoklady pro obsah nabídky: Uchazeč do nabídky vloží doplněný návrh Smlouvy dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace Uchazeč vypracuje časový harmonogram přípravy plnění smlouvy tak, aby mohlo být zahájeno podle bodu Uchazeč v nabídce uvede způsob rozdělení léků do dávek a popis dávkovačů k jejich uchovávání pro jednotlivé klienty na odděleních Přímé obslužné péče zadavatele podle bodů a Uchazeč v nabídce navrhne pravidla pro vedení medikačních listů klientů Uchazeč v nabídce uvede svoje podmínky, které bude vůči klientům zadavatele uplatňovat v oblasti doplatků na léky Uchazeč nabídne další podmínky, které mohou zvýšit komfort služby pro zadavatele. Varianty nejsou přípustné, nabídka musí být jednoznačná. 3. Doba a místo plnění 3.1. Doba plnění Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Zadavatel předpokládá zahájení plnění smlouvy Místo plnění Místem plnění je sídlo zadavatele. 4. Kvalifikační předpoklady Kvalifikovaným pro plnění je dodavatel, který splňuje profesní kvalifikační předpoklady podle platné legislativy, zejména podle 19 zákona č. 372/2011 o zdravotních službách a bylo mu příslušným správním orgánem uděleno oprávnění k poskytování zdravotních (lékárenských) služeb. Splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží. 5. Dodatečné informace, prohlídka místa plnění 5.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být podána pouze v písemné formě, a to řediteli Domova (viz výše kontaktní ). Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti zadavatel odešle do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti všem známým uchazečům. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Prohlídka místa plnění Zadavatel nepředpokládá, že k vypracování nabídek je nezbytně nutná prohlídka místa. V případě zájmu některého ze zájemců bude termín prohlídky dohodnut předem s kontaktní 2

3 osobou ve věcech odborných (viz výše kontaktní telefon či ). V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že případné dotazy a odpovědi zástupců zadavatele a vzájemná diskuse v průběhu prohlídky místa plnění mají pouze informativní charakter a nejsou právně závaznými. Zájemci jsou oprávněni postupovat dle bodu Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky v českém jazyce musí být do sídla zadavatele doručeny nejpozději do 15. dubna 2015 do 09,00 hod., a to osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená obálka s nabídkou se stane součástí dokumentace výběrového řízení. Nabídky musí být podány 1 x v originále v uzavřené obálce opatřené nápisem Dodávání léků výrazným nápisem NEOTVÍRAT, opatřenou zpáteční adresou uchazeče. Otevírání obálek je neveřejné a proběhne dne Otevírání obálek, posouzení prokázání splnění kvalifikace a posouzení souladu nabídek se zadávacími podmínkami a následně výběr dodavatele provede hodnotící komise, která z uvedených procesních úkonů vyhotoví souhrnný protokol. Uchazeči, jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny, mají na základě předchozí písemné žádosti doručené zadavateli právo do protokolu nahlédnout a pořídit si z něj výpis či opis. 7. Způsob hodnocení nabídek Cílem nového způsobu dodávání léků klientům Domova není přenést co nejvíce činností na lékárnu, nýbrž nastavit procesy tak, aby jejich průběh byl co nejefektivnější z hlediska práce sester oddělení Přímé obslužné péče zadavatele, výhodnosti pro klienty Domova a zajištění bezchybného podávání léků klientům. Do soutěže budou připuštěni uchazeči, kteří splní požadavky podle bodů až a dále podle bodů 3, 4 a 6. Zadavatelem ustanovená hodnotící komise po provedeném posouzení prokázání splnění kvalifikace stanoví pořadí nabídek podle následujících kritérií 1. Součinnost zaměstnanců odběratele s dodavatelem (bod ) 2. Podmínky v oblasti doplatků klientů za léky (bod ) 3. Časový harmonogram přípravy se začátkem plnění (bod ) 4. Způsob rozdělení léků do dávek a forma dávkovačů k jejich uchovávání pro klienty na odděleních Přímé obslužné péče zadavatele (bod ) 5. Způsob vedení medikačních listů jednotlivých klientů (bod ) 6. Další podmínky ke zvýšení komfortu služby pro zadavatele (bod ) Vyhodnocení nabídek proběhne nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení bez udání důvodů. 8. Další součásti zadávací dokumentace Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Návrh Smlouvy o dodávání léků podle předpisu praktického lékaře. 3

4 Příloha č. 1 ZD KRYCÍ LIST NABÍDKY výběrového řízení na dodávky léků pro klienty Domova Zadavatel: Domov pro seniory Zastávka, p.o. IČ , sídlem Sportovní 432, PSČ Zastávka Uchazeč: Obchodní firma nebo název Sídlo: Jména a příjmení členů statutárního orgán vč. osoby pověřené jednáním ve věci VZ: IČ DIČ Telefon fax Datum: podpisy osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče 4

5 Odběratel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace se sídlem Sportovní 432, Zastávka zastoupená PaedDr. Vilémem Buriánkem, ředitelem Dodavatel Příloha č. 2 ZD Výše uvedené smluvní strany se ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly na této Smlouvě o dávkování léků I. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je dávkování léků do zásobníků pro jednotlivé klienty odběratele, a to na základě lékařských předpisů. II. Podmínky dodávání léků a manipulace s nimi 1. Dodavatel se zavazuje dávkovat léky do zásobníků pro jednotlivé klienty vždy na týden předem. 2. Dodavatel je povinen zajistit souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 3. Plnění léčivých přípravků do dávek bude prováděno výhradně po realizaci jejich výdeje na základě lékařského předpisu. 4. Dodavatel zodpovídá za správné plnění zásobníků na celý týden, a to v denních dávkách ráno, v poledne, večer, případně zvláštní dávka ve specifických případech. 5. Dodavatel je povinen dodržovat účinná opatření k minimalizaci rizika možné záměny léčiv a pacientů. 6. Léky pro jednotlivé pacienty budou v lékárně uchovávány samostatně a odděleně od ostatních léčiv. 7. Dávkovače musí být označeny jménem klienta. 8. Při změně medikace doručí dodavatel nové léky v den změny. 9. Po převzetí dávkovačů a po kontrole vrchní sestrou nebo staniční sestrou odběratele budou zásobníky předány na oddělení, poté za ně převezmou odpovědnost klienti nebo zaměstnanci odběratele, kteří s léky manipulují. 10. Při změně medikace si léky z již nachystaných dávkovačů odebere či do dávkovačů dodá zdravotní sestra odběratele, dodavatel změnu provede v dalším cyklu. 5

6 Doplní uchazeč III. Součinnost zaměstnanců odběratele IV. Podmínky v oblasti doplatků za léky a další podmínky dodávání léků Doplní uchazeč V. Cena Dohodnutá služba dle této smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem je bezplatná. VI. Doba platnosti a účinnosti smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem a uzavírá se na dobu neurčitou. 2. Kterákoli ze stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. VII. Závěrečná ustanovení 1. Obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. 2. Obě strany prohlašují, že si smlouvu sepsanou na základě jejich pravé a svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Zastávce dne V dne odběratel dodavatel 6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více