Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 23. července 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 23. července 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech"

Transkript

1 Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 23. července 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva města řídil starosta města Jindřich Šolc. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, oznámení o konání bylo zveřejněno. Je přítomno 13 členů zastupitelstva Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, jednání je usnášení schopné. Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatel. zápisu: p. Tůma, p. Váradi DiS. Návrhová komise: p. Procházka, Ing. Tita sečítatel hlasů: ing. Zvolánek Stanislav. Starosta předložil následující program ke schválení: Program jednání ZM kontrola zápisu z minulé schůze informace o činnosti rady města ZM/2008/069 Návrh KS na panelové domy Ploužnice ZM/2008/070 Smlouva na TDI Dostavba bytů v domě na poz. 41 v k.ú. Hradčany, vchod 1,2,3 ZM/2008/071 Rezignace p. Bilické ZM/2008/072 Žádost p. Nadstawkové snížení zálohy na nájemné ZM/2008/073 Žádost p. Procházkové M. splátkový kalendář ZM/2008/074 Kupní smlouva na pozemky komunikací p. Picek ZM/2008/075 Návrh zpracování videa k propagaci města fy RTM TV ZM/2008/076 Návrh darovací smlouvy pro OS Náhlov Informace o činnosti výborů ZM různé Usn. č. Z 2008/101 Přesunout z kontroly usnesení bod č. 57 a 69 na první body jednání p. Tůma navrhl přidat další bod jednání - zrušení smlouvy p. Ludvíkovi na zastupování - bod č. ZM/2OO8/O77 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání: Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se 0 Kontrola usnesení ZM/2008/057 Projekt fotovoltaické elektrárny - Profit Energy Usn.č. Z 2008/102 Zastupitelstvo města souhlasí s formou spolupráce a vytvoření společného podniku s f. Profit Energy. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

2 ZM/2008/069 Návrh KS na panelové domy Ploužnice Společnost GPO Sosnová předkládá návrh kupní smlouvy dle usnesení ZM z Bude upraven čl. 2, druhý odstavec o notářské úschově a bude nahrazen textem: Do deseti dnů od podpisu smlouvy bude na účet prodávajícího poukázána celá kupní cena. Do pěti dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího bude podán Návrh na vklad do KN u KÚ pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa. Ověřené originály smluv budou do podání Návrhu na vklad v držení prodávajícího. Dále v článku IX bude opraven počet vyhotovení kupní smlouvy na šest. Usn. č. Z 2008/103 Na základě společné žádosti f. G.P.O. s.r.o. Sosnová a AQM s.r.o. zastupitelstvo souhlasí se změnou kupujícího na f. AQM spol. s r.o., Nový Bohumín ( k usn. č. Z 2008/100). Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p.č. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 v k.ú. Hradčany n.pl. a objektů na nich stojících s firmou AQM spol. s r.o., Nový Bohumín a pověřuje starostu podpisem smlouvy upravené dle zápisu. Hlasování: pro:7 proti:1 p. Tůma. zdržel se:5 p. Horáček, p. Procházka, Ing. Zvolánek, p. Kalvová, p. Novotná Vyhlášena přestávka - vyhlášeno nové hlasování po dohadovacím řízení k usn. č. Z 2008/103 Hlasování: dostavil se pan Sluka Hlasování: pro:11 proti:1 p. Tůma. zdržel se:2 p. Horáček, p. Sluka Z 32 /2005 Převod majetku státu na kraje a města nejsou nové informace ZM/2007/87 Stanovení kupní ceny domu Boreček 8 a rozdělení na nájemníky dosud nebylo dodáno ZM/2007/89 stanovení ceny bytů v domě BANKS Kuřívody byli osloveni dodavatelé nové střešní krytiny ZM/2007/100 Zpráva pracovní skupiny - Informaci podal p. Novotný ZM/2008/061 Dodatek č. 3 ke SoD č. 2005_05, vchod 1 p.č C.BAU spol. s r.o. zpracovává se inventarizace provedených a fakturovaných prací ZM/2008/062 Dodatek č. 4 ke SoD č. 2004_15, vchod 2,3 p.č C.BAU spol. s r.o. - zpracovává se inventarizace provedených a fakturovaných prací Usn. č. Z 2008/104 Zastupitelstvo města r o z h o d l o body ponechat ve sledování. Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 Informace o činnosti rady města Rada města se v období mezi jednáními zastupitelstva sešla dvakrát a řešila: RA/2008/135 Mandátní smlouva stavební dozor p.č Nešněra Jindřich zařazeno na jednání ZM RA/2008/136 Mandátní smlouva inventarizace provedených stavebních prací p.č Nešněra Jindřich řešeno objednávkou práce RA/2008/137 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.p.č. 6_1, 6_7 k.ú. Hradčany nad Pl. el. přípojka ke garážím Špaček Ploužnice - schváleno RA/2008/138 Žádost p. Leo Taraby odstranění nepotřebné výrobní linky EMG - schváleno RA/2008/139 Oddělení pozemku pro můstek a přístup k němu v Náhlově schváleno oddělení pozemku, příspěvek na GP, návrh smlouvy bude předložen ZM. RA/2008/141 Smlouvy na provedení exekuce - Surynek M. a Hnízdilová H - odloženo zjistit naše celkové náklady RA/2008/142 Žádost občanů Náhlova oprava kanalizace oprava zajištěna p. Špaček + potrestaní RA/2008/143 Nabídka na výrobu sběratelských karet ponecháno ve sledování spoluúčast VLS 2

3 RA/2008/144 Žádost o pronájem pozemku 518/1 v k.ú. Kuřívody Esus green energy a.s. zaevidováno RA/2008/145 Žádost o příspěvek za dítě v MŠ - Hudečková Dana - odsouhlaseno RA/2008/146 Žádost o splátkový kalendář na dluh na nájemném - Nentwich Josef - odsouhlaseno RA/2008/147 Žádost rodičů dětí dojíždějících do MŠ Kuřívody odloženo zjistit náklady RA/2008/148 Žádosti Občanského sdružení JILORO pronájem pozemku na festival, příspěvek na pořádání odsouhlaseno. RA/2008/149 Rezignace p. Bilické zařazeno na jednání ZM RA/2008/150 Žádost p. Nadstawkové snížení zálohy na nájemné - zařazeno na jednání ZM RA/2008/151 Žádost p. Procházkové M. splátkový kalendář - zařazeno na jednání ZM RA/2008/152 Zadání výběru PD na úpravu dopravního řešení centra Kuřívod schváleno zadání, budou osloveni min. 3 projektanti Usn. č. Z 2008/105 Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace o činnosti rady. Hlasování: pro:14 proti: 0 zdržel se:0 ZM/2008/070 Smlouva na TDI Dostavba bytů v domě na poz. 41 v k.ú. Hradčany, vchod 1,2,3 Na požadavek rady města přepracoval p. Nešněra a předložil návrh smlouvy na provádění TDI na akci Dokončení rekonstrukce bytů v domě na poz. č. 41 v k.ú. Hradčany, vchod 1, 2, 3. Doplnit smlouvu - v čl. 5 Povinnosti smluvních stran o odst. Č. 7 - Odpovědnost za škodu text: Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody které vzniknou objednavateli pro nedostatečné plnění z povinností stanovených v předmětů SOD. Usn. č. Z 2008/106 Zastupitelstvo města rozhodlo schválit uzavření doplněné smlouvy s p. Nešněrou na provádění TDI na akci Dokončení rekonstrukce bytů v domě na poz. č. 41 v k.ú. Hradčany, vchod 1, 2, 3 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: pro: 14 proti: 0 zdržel se: 0 ZM/2008/071 Rezignace p. Bilické P. Bilická podala písemnou rezignaci na práci koordinátora komise pro komunitní plánování sociálních služeb a ostatní funkce při ZM. Usn. č. Z 2008/107 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Bilické a pověřuje vedením komise pro komunitní plánování p. Mgr. Kalvovou Šárku Hlasování: pro:12 proti:.0 zdržel se:2. p. Bilický, Mgr. Kalvová ZM/2008/072 Žádost p. Nadstawkové snížení zálohy na nájemné P. Nadstawková žádá o snížení zálohy na nájemné o ,- Kč. Usn. č. Z 2008/108 Zastupitelstvo města souhlasí se snížením zálohy na nájemné pro p. Nadstawkové na ,- Kč s podmínkou, že se p. Nadstawková se přihlásí v Ralsku k trvalému pobytu do 6 měsíců po předání bytu. Hlasování : pro: 14 proti:o zdržel se : 0 USN. č. Z 2008/109 3

4 ZM pověřuje vedení obce projednat s právníkem úpravu nájemních smluv, ve smyslu podmínění prodloužení nájemní smlouvy přihlášením k trvalému pobytu. Hlasování : pro:14 proti:0. zdržel se:0 ZM/2008/073 Žádost p. Procházkové M. splátkový kalendář P. Procházková žádá o schválení splátkového kalendáře k úhradě dluhu na nájemném v částce ,- Kč bez příslušenství. Usn. č. Z 2008/110 Zastupitelstvo města rozhodlo nesouhlasit s uzavřením splátkového kalendáře s p. Procházkovou. Úhradu dluhu navrhuje zastupitelstvo řešit jiným způsobem, např. úvěrem u finančního ústavu. Vzdálil se p. Horáček Hlasování: pro: 13 proti:o zdržel se:o ZM/2008/074 Kupní smlouva na pozemky komunikací p. Picek Je předložen návrh kupní smlouvy na pozemky s účelovými komunikacemi sloužícími hlavně pro přístup k farmě p. Picka v Pavlíně Dvoře. Usn. č. Z 2008/111 Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 20, 23, 36 v k.ú Svébořice doplněné o vložení věcného břemene přístupu na tyto pozemky s p. Milanem Pickem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování : pro:13 proti: 0 zdržel se : 0 ZM/2008/075 Návrh zpracování videa k propagaci města fy RTM TV Firma RTM TV nabízí zpracování multimediálního DVD s prezentací města. Usn. č. Z 2008/112 Pan Procházka podal proti návrh: Otázkou návrhu se vůbec nezabývat Hlasování: pro: 2 p.procházka p. Sluka proti:8 zdržel se: 3 p. Eder p. Klíma, Ing. Tita Zastupitelstvo města rozhodlo ponechat ve sledování Hlasování: pro: 11 proti:2 p. Sluka, p.procházka zdržel se:o ZM/2008/076 Návrh darovací smlouvy pro OS Náhlov OS Náhlov hodlá opravit kamenný mostek na staré přístupové cestě do Náhlova a vybudovat zde odpočívadlo s informační tabulí o historii Náhlova. K získání dotace musí OS vlastnit předmětný pozemek. Usn. č. Z 2008/113 Zastupitelstvo města Ralsko souhlasí s darováním pozemku p.č. 53/7 v k.ú. Náhlov, do majetku Občanského sdružení Náhlov. Na příštím jednání zastupitelstva předložit darovací smlouvu. Hlasování: pro: 11 proti:o zdržel se:l p. Bilický 4

5 ZM/2008/077 Návrh na zrušení smlouvy s panem Ludvíkem Pan Tůma podal návrh na zrušení smlouvy s panem Ludvíkem z důvodu, že nepodává informace o plnění smlouvy a zastupitelstvo nemá představu o tom, za co mu vyplácí odměna. Navrhuje tajné hlasování. p. Bilický podal návrh na to, aby mu byla řádně zrušena smlouva formou výpovědi. Pro tajné hlasování: pro: 6 p. Tůma, Sluka, Eder p.klíma, Bilický, p. Novotný Usn. č. Z 2008/114 Zastupitelstvo města rozhodlo o ukončení veškerých smluvních vztahů s f. 3L Invest s panem Ludvíkem - dle podmínek uzavřených smluv Hlasování: Pro 10 proti 1 p.šolc zdržel se:2 Ing. Tita, p. Novotný Různé: Včera navštívil Ralsko hejtman LBC kraje s některými radními. Hlavním cílem návštěvy byla činnost VLS a jejich pyrotechniků. V rámci návštěvy byl projednán problém zásobení vodou a odvádění splašků v Náhlově. P. hejtman doporučil požádat o dotaci z fondu ŽP a dále přislíbil pomoci se spoluúčastí ve výši 20% z prostředků kraje. Informace komisí a výborů ZM Majetkový výbor p. Sluka přednesl zprávu o jednání výboru Pan starosta požádal zastupitelstvo o prodloužení doby jednání do 21,30 hod. Prodloužení jednání bylo schváleno. Usn. č. Z 2008/115 Pan Procházka podal proti návrh : Ponechat návrh z majetkového výboru se změnou v bodě 2a cena minimálně 300,- a v bodě 2 b cena 150,- Kč. Hlasování Pro: 6 pro zdržel se: l p. Novotný proti: 6 p. Sluka, Zvolánek, Klíma, Šolc, Tita, Novotná, Zastupitelstvo města po projednání BERE NA VĚDOMÍ 1. Doporučení z jednání majetkového výboru zastupitelstva města Ralsko ze dne SCHVALUJE 1. Zásady využití pozemků pro chovatelské koutky na časti p.č. 33 v k.ú. Kuřívody a pozemků pro zahrádky podél silnice č. 268 na části pozemku p.č. 171 v k.ú. Kuřívody - tyto pozemky neprodávat a zachovat formu nájemních smluv na dobu určitou (5 let) - stanovit cenu pronájmu pozemků ve výši 1,-Kč/m 2 /rok - smluvně zakotvit možnost předčasného ukončení smlouvy, pokud pronajatý pozemek nebude užíván k danému účelu 2. Zásady prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků pro trvalé bydlení 5

6 - prodávat především a přednostně pozemky s vybudovanou přilehlou sítí inženýrských staveb - platba jednorázově při podpisu smlouvy (před podáním návrhu na vklad do katastru) - cena a podmínky budou stanoveny následovně: a) u zainvestovaných pozemků do rozlohy 1500 m 2 cena min. 400,-Kč/m 2. Pokud nabyvatel do 3 let od podpisu smlouvy vybuduje hrubou stavbu, bude mu, v případě podání žádosti, vráceno 50% zaplacené ceny. b) u nezainvestovaných pozemků do rozlohy 1500 m 2 cena min. 250,-Kč/m 2. Pokud nabyvatel do 3 let od podpisu smlouvy vybuduje hrubou stavbu, bude mu, v případě podání žádosti, vráceno 50% zaplacené ceny. c) u pozemků nad 1500 m 2 bude cena min. 600,- Kč/m 2 (bez možnosti vracení) d) Upřednostňující podmínky výběru : - žadatel je občanem města - žadatel není vlastníkem bytové nemovitosti v obci nebo dalšího pozemku pro výstavbu - žadatelem je rodina s dětmi - u více zájemců o shodný pozemek, splňujících kriterium občan města bude rozhodnuto losem, v ostatních případech bude rozhodováno obálkovou metodou. 3. Zásady dorovnávání a úprav pozemkových hranic - při prodeji pozemků v majetku města Ralsko v rámci dorovnávání pozemků či úpravě pozemkových hranic ke stávajícím nemovitostem bude stanovena cena min. 20,- Kč/m 2. O účelnosti prodeje rozhodne zastupitelstvo města na základě šetření a doporučení majetkového výboru. UKLÁDÁ 1. Starostovi města, jako vedoucímu městského úřadu, zajistit obeslání všech dosud zaevidovaných žadatelů o pozemky pro výstavbu individuálního bydlení zda jejich zájem stále trvá a tak aktualizovat seznam zájemců. 2. Zveřejnit, podle 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr města prodat nemovitosti pozemky za účelem výstavby individuálního bydlení p.č. 315/20, 315/21, 315/22, 315/24, 315/27, 315/28, 315/29 v k.ú. Kuřívody a p.č. 720/9 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí. U těchto pozemků bude prodejní cena dle bodu a) Zásad prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků pro trvalé bydlení. Hlasování : pro:9 proti: 4 p. Tůma, Kalvová, p. Procházka, p. Bilický zdržel se : 0 Jednotlivá usnesení byla schválena v průběhu zasedání. Jindřich Š o l c Starosta Zdeněk N o v o t n ý Místostarosta Zapsala: H. Léblová Ověřovatelé zápisu: p. Tůma Miloslav :.. Ing. Tita Miloš. 6

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

usnesení zastupitelstva 22.07.2004

usnesení zastupitelstva 22.07.2004 usnesení zastupitelstva 22.07.2004 Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva konaného dne 22. července 2004 od 18.00 hod. v zasedací síni Obecního úřadu

Více

usnesení zastupitelstva 25.11.2004

usnesení zastupitelstva 25.11.2004 usnesení zastupitelstva 25.11.2004 Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva konaného dne 25. listopadu 2004 od 17.00 hod. v zasedací síni Obecního

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 20. srpna 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 20. srpna 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 20. srpna 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 22. srpna 2007 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 22. srpna 2007 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 22. srpna 2007 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech

Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva konaného dne 21. června 2006 od 17.00 hod. v zasedací síni Obecního úřadu v Kuřívodech Zasedání obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí.

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí. MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Ze 4. schůze Rady

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 18. června 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 18. června 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 18. června 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 19. března 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 19. března 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 19. března 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 19. ledna 2015 od 13:10 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 19. ledna 2015 od 13:10 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 19. ledna 2015 od 13:10 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ z 22. schůze Rady

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2009 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2009 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech

Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Upravená verze z důvodu dodrţení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Z

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Tůma Kontrola zápisu: pí Nováková

MĚSTO RALSKO. Přítomni: pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Tůma Kontrola zápisu: pí Nováková MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodrţení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Z 13. schůze Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 1 č.j. 9/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 21.10.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 21.10.2015

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 25. schůze Rady města Ralsko konané dne 24. listopadu 2014 od 14:10 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 25. schůze Rady města Ralsko konané dne 24. listopadu 2014 od 14:10 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 25. schůze Rady města Ralsko konané dne 24. listopadu 2014 od 14:10 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 Přítomni : Mgr. Ladislav Ambrož starosta Alena Matějíčková - místostarostka Ing. Martina

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Ralsko konané dne 9. února 2015 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Ralsko konané dne 9. února 2015 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Ralsko konané dne 9. února 2015 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé: Stanislav Vokurka, Milana Mišůnová

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 13.6.2012. Jednání zastupitelstva

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 5 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 10. 9. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni:

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny : Omluveni: 1 (p. Krumpholc) Hosté: 4 Zastupitelstvo:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 24. září 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 24. září 2008 od hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 24. září 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 5. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. března 2014 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 5. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. března 2014 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 5. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. března 2014 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 29. května 2015 U S N E S E N Í ------------------------- ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 21.5.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Koukal Antonín, Vrbka Roman, Ing. Mastný Martin od 19.15 hod., Škorpík

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 3. 2016 1 č.j. 3/2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 3. 2016 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.3.2016 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.3.2016 20:10

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 15. jednání rady města ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/15/1/2011 program 15. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 15. jednání rady města

Více

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015.

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z á p i s č. 7 /2013

Z á p i s č. 7 /2013 Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 7 /2013 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 13. 11. 2013 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ Z 11. schůze Rady města Ralsko konané dne 6. června 2011 od 14:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ Z 11. schůze Rady města Ralsko konané dne 6. června 2011 od 14:00 hodin MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Z 11. schůze Rady

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 42. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.1.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

usnesení zastupitelstva 10.4.2003

usnesení zastupitelstva 10.4.2003 usnesení zastupitelstva 10.4.2003 Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva konaného dne 10. dubna 2003 od 18.00 hod. v Motorestu Kuřívody Zasedání

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu.

Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu. Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu. Přítomnízastupitelé: Monika Brabcová, Milan Holý, Ing. Gustav Hošťá lek, Ing. Lukáš

Více

Z á p i s. U s n e s e n í

Z á p i s. U s n e s e n í Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 09. 07. 2015 OÚ/471/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:, Mgr. Mazurová Barbora,,, Ing.Arch.

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více