Přijímací zkoušky 2014 A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky 2014 A"

Transkript

1 Přijímací zkoušky 2014 A 1. Adaptace je: a) myšlenková operace, která je opakem dedukce b) schopnost přizpůsobit se prostředí c) emoční porucha d) deviantní chování 2. Termínem sociální mobilita se v sociologii označuje: a) násilný přesun skupin obyvatelstva b) jakákoli změna bydliště c) připojení části území jiného státu k vlastnímu území d) změna sociálního postavení 3. Platón napsal dílo: a) Policraticus b) Ústava c) Dcerka d) Kritika Gothajského programu 4. Disciplína zkoumající ustálené vzorce chování různých živočišných druhů se nazývá: a) etopedie b) etiologie c) etikopedie d) etologie 5. Výraz laissez-faire znamená: a) sdružení zdravotnických zařízení vedoucích společné účetnictví b) implementaci diagnostických skupin (DRG) c) liberální přístup d) direktivní přístup 6. Centrála Světové zdravotnické organizace (WHO) sídlí v: a) Curychu b) Paříži c) Atlantě d) Ženevě 7. Regulaci trhu s léčivy a registraci léčiv má v České republice na starosti organizace označovaná zkratkou: a) CDC b) NIH c) SÚKL d) ČSSZ 8. Etika: a) nerozlišuje mezi právní a mravní normou b) zkoumá rozšíření principů obecné morálky c) tvrdí, že všechny mravní normy jsou obsaženy v právu d) ustanovuje sankce, které exekutivní moc státu vynucuje při porušení společenské etikety 9. Potrestání osoby, která neposkytla pomoc zraněnému na ulici, v současné době stanovuje: a) trestní zákoník 40/2009 Sb. v platném znění b) občanský zákon 121/2000 Sb. v platném znění c) trestní řád 140/1961 Sb. v platném znění d) Zákon o poskytování pomoci 96/2004 Sb. 10. Noam Chomsky je: a) americký lingvista a filozof b) britský sociální psycholog, autor Stanfordského vězeňského experimentu c) zakladatel Světové zdravotnické organizace v roce 1932

2 d) německý lékař, autor humorální teorie imunity 11. Forenzní psychologie primárně zkoumá: a) vztahy člověk stroj b) marketingové strategie a působení na potenciální zákazníky c) hygienu práce ve velkých kolektivech d) psychologie pachatelů, zločinnosti a příčetnosti 12. Obžalobu je oprávněn podávat pouze: a) soudce b) státní zástupce c) vyšetřovatel d) občan, který nevykonává soudní ani právnickou praxi 13. Empirický výzkum je metoda: a) charakterizující spekulativní přístup b) používaná v agnosticizmu k popření poznání c) používaná pouze při vytváření teorií středního rozsahu d) zaměřená na řešení problémů na základě shromážděných faktů či pozorování, uplatňovaná například v případových studiích 14. Mezi obvykle rozlišované druhy sociální interakce nepatří: a) konfrontace b) komunikace c) krepitace d) kooperace 15. Názor, že kritérium pravdy spočívá v úspěchu a účinnosti, je typický pro: a) pragmatizmus b) eklekticizmus c) dogmatizmus d) deontologický monizmus 16. Myšlenkový postup, kdy je vymezený celek rozkládán na dílčí prvky, se nazývá: a) paréza b) dialýza c) analýza d) syntéza 17. Paradoxní situace popsané Zenonem z Eleje se nazývají: a) aporie b) axiomy c) abstrakce d) anestézie 18. Veřejné mínění je: a) soubor převládajících postojů a názorů, které veřejnost zaujímá k určité otázce b) soubor osob tvořících kritickou skupinu v opozici k většinovému názoru c) soubor záměrných zásahů vlivných skupin do mediálních sdělení d) obraz skutečnosti popírající vliv masových médií 19. Latinský výrok Scientia est potentia znamená: a) přes překážky ke hvězdám b) myslím, tedy jsem c) moudré je lidské slovo d) vědění je moc 20. Behaviorismus v psychologii: a) je spojený se jménem J. B. Watsona a klade důraz na pozorovatelné chování b) je spojen se jménem A. Maslowa a klade důraz na sebeaktualizaci a růst člověka c) je spojen se jménem C. G. Junga a klade důraz na kolektivní nevědomí d) je spojen se jménem M. Gordonové a klade důraz na analýzu superega

3 21. Pozornost se v psychologii dělí na: a) epizodickou, deklarativní, procedurální a sémantickou b) spontánní a bezděčnou c) bezděčnou a záměrnou d) davovou a skupinovou 22. Hippokratés: a) žil v 5. stol. n.l. a je autorem Kánonu medicíny b) žil v stol. př.n.l. a je autorem díla Peri aeron, hydaton, topon c) byl spolupracovníkem a současníkem Avicenny d) založil antickou stoickou školu spolu se svým současníkem Marcem Aureliem 23. Světová zdravotnická organizace byla založena roku: a) 1913 b) 1937 c) 1946 d) Teleologická etika: a) je totéž, co deontologická etika b) posuzuje činy výhradně z hlediska povinnosti c) posuzuje činy podle jejich následků d) byla poprvé formulována V. Franklem v 18. století 25. John Dewey : a) zastával radikální empirické stanovisko v etice b) je autorem spisu Umění milovat, ve kterém kritizuje Frommovo pojetí lásky c) je autorem knihy Modrá, ne zelená planeta d) popíral význam experimentu ve vědě a v životě 26. Rodičovství: a) nesouvisí s funkcemi rodiny b) není nijak upraveno v českém právním řádu c) je v sociální psychologii druh sekundární referenční sociální skupiny d) není právní povinností každého manželského páru 27. Ošetřovatelství: a) nečerpá z humanitních ani přírodních věd b) nebylo předmětem zájmu Florence Nightingalové c) je aplikovaný obor zaměřený na péči o člověka d) je zaměřeno výhradně na takzvaný základní výzkum 28. Latentní funkce sociálních institucí označuje jejich funkci: a) kontrolující b) skrytou c) politickou d) vzdělávací 29. Racionalizmus je: a) filozofický postoj uznávající za hlavní samostatný zdroj lidského poznání rozum b) krajní forma senzualizmu c) směr psychoterapie, jehož zakladatelem byl Sigmund Freud d) totéž co empirizmus 30. Podle Guilfordových výzkumů se průměrná inteligence mužů a žen v jednotlivých položkách: a) neliší b) liší c) nedá stanovit d) Guilford takový výzkum neprováděl 31. Gaussova křivka znázorňuje: a) závislost poptávky po zdravotnických službách na jejich nabídce

4 b) průběh zapomínání naučeného v závislosti na čase c) totéž co Ebbinghausova křivka d) takzvané normální rozložení (například inteligence) v populaci 32. Schopnost je: a) výjimečně rozvinutý talent velmi malého procenta jedinců b) vlastnost osobnosti, která je nutným předpokladem úspěšného vykonávání dané činnosti c) označení pro přechodný stav nálady d) protikladem rezistence organizmu 33. Eustres je: a) stres s pozitivními účinky na člověka b) podle Selyeho nejvíce stresující událost v životě c) maladaptační reakce vedoucí ke krizi jedince d) základní forma negativního psychického prožitku po traumatu 34. Workaholizmus znamená: a) nadměrnou spavost, která souvisí s aktivací suprachiasmického jádra b) závislost na odpočinku c) hazardní hraní d) závislost na práci 35. MUDr. Karel Nešpor (1952- ) je: a) český lékař a psychoterapeut zaměřující se na relaxaci, léčbu závislostí a léčbu smíchem b) americký chirurg českého původu, který provedl první úplnou transplantaci obličeje v roce 2011 c) český spisovatel, autor knihy Skalpel, prosím d) český imunolog a básník, autor sbírky Denní služba 36. Altruistické jednání je: a) jediná forma sociální interakce b) jednání, které bere ohled na prospěch druhých (nesobecké jednání) c) podle sociologa Herberta Spencera motivováno čistě nezištnými zájmy d) synonymem pro negativní formu sociální kontroly ve vrstevnické skupině 37. Psycholog Solomon Ash je znám svými experimenty z roku 1951, které zkoumaly: a) pomáhající chování pasažérů v metru vůči zraněné osobě b) chování simulovaných vězňů a dozorců ve Stanfordské věznici c) konformitu rozhodování ve skupině osob d) takzvaný Baum-test 38. Podle typologie Jane Loevingerové se jako lékař nejlépe uplatní: a) osobnost s charakterem orientovaným na věci b) osobnost s charakterem orientovaným na ideje c) příbuzný prodavače knih v antikvariátu d) osobnost s charakterem orientovaným na lidi 39. Dělení lidí podle základního postoje k životu na unavené, požitkáře a nadšence rozpracoval(a): a) francouzský psycholog P. Teilhard de Chardin b) britská psycholožka K. Rowlingová c) švýcarský idealistický filozof I. Kant d) ruský psycholog A. Maslow 40. Arachnofobie je označení pro: a) strach z pavouků b) strach z výšek c) strach z ryb d) strach ze stísněných prostor 41. Traumatologie je část medicíny, která se zabývá: a) onemocněním ledvin a močových cest b) onemocněním srdce c) těhotenstvím a porodem

5 d) diagnostikou a léčením úrazů 42. Buněčné jádro je přítomno: a) ve všech buňkách po celou dobu života b) jen v buňkách schopných reprodukce c) ve všech buňkách mimo buňky pohlavní d) ve všech buňkách mimo neurony 43. Mediátorem, který se uvolňuje na neuromuskulární ploténce, je: a) acetylcholin b) noradrenalin c) serotonin d) glycin 44. Apoptóza je: a) biologicky určený (plánovaný) zánik buňky b) mechanické zničení buňky c) redukční dělení pohlavních buněk d) nepohlavní dělení lidských buněk 45. Centrum řízení srdeční činnosti je u člověka uloženo: a) v čelním laloku b) v hypofýze c) v mezimozku d) na spodině 4. mozkové komory 46. Aglutinogeny krevních skupin AB0 jsou vázány: a) na povrch trombocytů b) na povrch leukocytů c) na povrch erytrocytů d) jsou rozpuštěny v plazmě 47. Dechová klidová frekvence u dospělého člověka činí asi: a) 45 dechů za minutu b) 5 dechů za minutu c) 72 dechů za minutu d) 16 dechů za minutu 48. U kardiopulmonální resuscitace u dospělých je doporučený poměr stlačení srdce k umělým vdechům: a) 30:8 b) 15:2 c) 30:15 d) 30:2 49. Přechod mezi jícnem a žaludkem se nazývá: a) hypofarynx b) kardie c) vrátník (pylorus) d) Meckelův divertikl 50. Nedostatek vitaminu D se klinicky projevuje jako: a) Addisonova choroba b) kurděje (skorbut) c) křivice (rachitis) d) nanizmus 51. Trvalá tupá bolest v některé bederní krajině, která vychází z ledviny se nazývá: a) nefralgie b) ledvinová kolika c) cefalea d) hemiparéza

6 52. Základním laboratorním vyšetřením, které informuje o stavu ledvin je vyšetření: a) albuminu b) hematokritu c) koagulační vyšetření d) močoviny (urea) a kreatininu 53. Hlavových nervů je: a) 10 párů b) 12 párů c) 13 párů d) 15 párů 54. Nejvyšší řídicí a koordinační funkce mozku u člověka je uložena v: a) mozečku b) prodloužené míše c) mezimozku d) mozkové kůře 55. Mezi získané nemoci u lidí mimo jiné patří: a) rozštěp rtů a patra b) hemofilie A c) ledvinové kameny d) Downův syndrom 56. Acidóza způsobená nízkým ph v séru je acidóza: a) metabolická b) z hypokalémie c) kombinovaná d) respirační 57. Normálně vyvinutý novorozenec má tyto tělesné parametry: a) délka 30 cm, hmotnost 1,5 kg b) délka 50 cm, hmotnost 3 kg c) délka 60 cm, hmotnost 6 kg d) délka 70 cm, hmotnost 10 kg 58. Myokard je zásobován tepennou krví cestou: a) plicních tepen b) věnčitých tepen c) lineální tepnou d) arteria oftalmica 59. Největším kloubem u člověka je kloub: a) kyčelní b) kolenní c) atlanto-okcipitální d) radiokarpální 60. Jako natahovače označujeme ty svaly, které v kloubu provádějí: a) tzv. extenzi b) tzv. rotaci c) tzv. addukci d) tzv. flexi

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami

-má intermediální charakter- úzce se stýká s přírodními i společenskými vědami Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Roman Úvod -přírodně slopečenská věda o člověku -zabývá se jedním člověkem x sociologie zabývá se více lidmi -zabývá se chováním,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr.

PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. PSYCHOLOGIE 1. díl Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Spoluautorka: Mgr. Eva Matějková Recenze: Mgr. Markéta Křivánková Autorky děkují psychologům, pedagogům

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů KPS, rok 2009 1. Studijní program B7701 Psychologie Kombinace 4573 Ps-Zsv bakalářský-prezenční

Více

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie Uveďte základní psychologické disciplíny, uveďte některé z oborů aplikované psychologie Stručně charakterizujte předvědecký vývoj psychologie

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat psychologii, vysvětlit, k čemu je psychologie užitečná, objasnit, kdy a za jakých okolností psychologie vznikla,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková ZÁKLADY SOCIOLOGIE Mgr. Michaela Valášková Obor: Sociální práce, regionální rozvoj, společenské vědy, základy humanitní vzdělanosti, politologie, historie, kulturně historická regionalistika, učitelství

Více

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa Učební texty pro kvintu, první ročník a společenskovědní seminář Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa verze 2011 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA teoretické poznání člověka = jeden ze

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Obsah Psychologie Psychologie (Základní psychologické disciplíny, Aplikované psychologické disciplíny) Psychologické směry (Behaviorismus, Neobehaviorismus, Tvarová psychologie,

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Recenzent prof. PhDr. Milan Nakonečný UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková ACADEMIA OBSAH Předmluva....'... 11 Poděkování... 13 1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR... 15 1.1

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

PEDAGOGIKA. VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální

PEDAGOGIKA. VLIVY ZÁMĚRNÉ (výchovné, intencionální PEDAGOGIKA VÝCHOVA - vychovávání potřeby, zájmy, postoje => charakter - vzdělávání vědomosti, dovednosti, návyky => schopnosti CHOVÁNÍ JEDINCE VÝZNAMNÍ PEDAGOGOVÉ Jan Amos Komenský - Brána jazyků otevřená

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

Sociální práce s vybranými skupinami klientů

Sociální práce s vybranými skupinami klientů E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í M i r o

Více

Psychologie 1. díl. Učebnice pro obor sociální činnost. Ilona Kopecká. Učebnice pro obor sociální činnost

Psychologie 1. díl. Učebnice pro obor sociální činnost. Ilona Kopecká. Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3872-7 Pečovatelská služba a individuální plánování Praktický průvodce Marcela Hauke Ilona Kopecká Učebnice pro obor sociální činnost Péče o staré občany Učebnice pro obor sociální činnost

Více