Kosatíková Z. Zadražil J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kosatíková Z. Zadražil J."

Transkript

1 Kosatíková Z. Zadražil J. III. interní klinika NRE FN a LF UP Olomouc NOVINKY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

2

3 Definice akutního selhání ledvin (ASL) ASL je náhlý, často reverzibilní pokles vylučovací a metabolické funkce ledvin, který je ve své těžší formě spojen s výrazným poklesem diurézy (oligoanurická forma ASL) Oligurie = diuréza < 300 ml/den Anurie = diuréza < 100 ml/den Neoligoanurické ASL je spojeno s těžkým poklesem renálních funkcí, avšak diuréza je zachována v důsledku reziduální funkce v zachovalých okrscích renální tkáně

4 Akutní poškození ledvin (AKI) Nové molekulárně genetické poznatky umožnily přesnější určení časných fází funkčního poškození ledvin ischemického nebo toxického původu Byla vypracována tzv. Vancouverská kritéria a místo pojmu ASL je nově používán termín acute kidney injury (AKI), t. j. akutní poškození ledvin

5 Kriterium: GF Kriterium: diuréza Risk SKrea zvýšen o 26,4 µmol/l nebo o % (1,5 2x proti výchozí hodnotě) nebo pokles GFR o > 25 % Diuréza pod 0,5 ml/h a kg po dobu více než 6 hodin Vysoká senzitivita Injury SKrea zvýšen o % (tj. 2 3x proti výchozí hodnotě) nebo pokles GFR o > 50 % Diuréza pod 0,5 ml/h a kg po dobu více než 12 hodin Failure SKrea zvýšen o 300 % (3x) nebo pokles GFR o > 75 % nebo kreatinin 354 µmol/l a více s akutním vzestupem o minimálně 44 µmol/l Diuréza pod 0,3 ml/h a kg po dobu 24 hodin nebo anurie po dobu 12 hodin Loss End Persistující akutní renální selhání = kompletní ztráta funkce ledvin po dobu více než 4 týdny Konečné stadium onemocnění ledvin (ESKD) (více než 3 měsíce) Vysoká specificita

6 Biomarkery akutního poškození ledvin Při akutních změnách funkce ledvin není hodnota kreatininu spolehlivým ukazatelem Důvody: 1. Koncentrace kreatininu v séru může kolísat v širokém rozmezí v závislosti na věku, pohlaví, svalové hmotě, metabolismu svalů, užívaných lécích a stavu hydratace 2. Při akutních změnách GF neodráží koncentrace kreatininu v séru - až do dosažení ustáleného stavu - přesně funkci ledvin

7 Časné biomarkery AKI Neutrofilní lipokalin asociovaný s gelatinázou (NGAL) Interleukin 18 (IL -18) Cystatin C Liver-type fatty acid binding proteins (L - FABP) Kidney injury molecule 1 (KIM -1) Stanovení těchto markerů umožňuje včasnou diagnostiku, predikci rozvoje a závažnosti AKI a včasnou terapeutickou intervenci

8 Rizikové faktory pro vznik akutního selhání ledvin Sepse Hypovolemie Akutní pankreatitida Rhabdomyolýza Hemolýza Jaterní insuficience Léčba aminoglykosidovými antibiotiky Léčba cytostatiky Umělá ventilace při respiračním selhání I.v. podání kontrastních látek Diabetes mellitus Paraproteinémie

9 Příčiny ASL Prerenální (renální hypoperfůze) Renální (primární poškození ledvinného parenchymu) Postrenální (urologické, při obstrukci močových cest)

10 Vyšetřovací postup u ASL Anamnéza operace, trauma, gravidita, šok, toxické látky, transfuze krve, aplikace kontrastní látky, nefrotoxické léky atd. Fyzikální vyšetření P, TK, hydratace, vyšetření per rectum Laboratorní vyšetření Na, K, Ca, P, KM, urea, kreatinin, osmolalita, glykémie, Astrup, KO, spec. hmotnost moče, Na v moči/24 hod., U kr /P kr, FE Na Rozbor moče diuréza, moč chemicky + sediment, K, Na, urea, kreatinin, osmolalita Centrální žilní tlak Sonografie ledvin Hospitalizace na JIP močový katetr, bilanční monitorování

11 Fáze ASL 1. Fáze iniciálního poškození 2. Fáze časné diurézy (diuréza přesahuje 300 ml/den, nízká úroveň GF, vysoká hladina dusíkatých katabolitů) 3. Fáze pozdní diurézy (polyurie, pokles hladiny dusíkatých katabolitů, postupná normalizace GF) 4. Fáze reparace (normalizace glomerulární a následně i tubulární funkce - porucha koncentrační schopnosti přetrvává 3-12 měsíců)

12 Komplikace ASL 1. Orgánové komplikace - postižení gastrointestinálního traktu stresový ulcus, erozivní gastritida, enteroragie - uremická perikarditída příznak nedostatečné léčby, nebezpečí rychlého vzniku hemoragického exudátu, s rizikem tamponády, nezbytné jsou pravidelné echokardiografické kontroly - hematologické komplikace anemie (hemodiluce, hemolýza, krvácení), trombocytopatie, trombocytopenie, poruchy koagulačních faktorů (sepse, léky, toxiny, DIC) - neurologické poruchy letargie, somnolence, zvýšená dráždivost, zmatenost, křeče 2. Metabolické komplikace 3. Infekční komplikace

13 Léčebné postupy při ASL Zvládnutí život ohrožujících stavů a komplikací ASL Odstranění vyvolávající příčiny ASL Konzervativní léčba tekutiny dle bilance a CVT, Dopamin (2-4 μg/kg/min.), Furosemid Úprava poruch iontového hospodářství Zajištění potřeby živin a energie Energie kj/kg/den (40-50 kcal) Bílkoviny 0,8 1,2 g/kg/den Cukry 6 8 g glukózy/kg/den Tuky 1 g tuku/kg/den Substituce stopových prvků a vitaminů jen při dlouhodobé parenterální výživě (výživa parenterální, enterální a perorální) Léčba komplikací ASL Dialyzační techniky (CAVH, CVVH, hemodialýza, hemofiltrace, peritoneální dialýza)

14 Prognostické faktory ASL Etiologie ASL Stupeň poškození ledvin (oligurie, kreatinin, frekvence dialýz) Počet a stupeň současně postižených orgánů Věk Preexistující choroby (diabetes, ICHS, jaterní leze) Komplikace - infekční (septikémie, plicní infekce, uroinfekce) - metabolické (katabolismus, dehydratace, iontový rozvrat) - orgánové (kardiorespirační selhání, gastrointestinální komplikace, poruchy CNS, pankreatitida, popáleniny)

15 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

16 Definice a klasifikace chronických onemocnění ledvin Strukturální nebo funkční postižení ledvin trvající déle než 3 měsíce s poklesem nebo bez poklesu GF GF < 1.0 ml/s/1.73 m 2 déle než 3 měsíce s nebo bez postižení ledvin Stadia chronického onemocnění ledvin jsou definována na základě úrovně GF, bez ohledu na etiologii onemocnění Am J Kidney Dis 2002; 39: 1 266

17 Stádia chronických chorob ledvin (NKF - K/DOQI 2002) 1. Poškození ledvin s normální GF > 1.5 ml/s nebo zvýšenou GF 2. Mírný pokles GF GF ml/s 3. Střední pokles GF GF ml/s 4. Těžký pokles GF GF ml/s 5. Renální selhání GF < 0.25 ml/s

18 Rizikové faktory CKD a CHSL Diabetes mellitus Arteriální hypertenze Kardiovaskulární choroby Rodinný výskyt CKD Léčba potenciálně nefrotoxickými léky Anamnéza AKI Obstrukce močových cest Urolithiasa Infekce močového traktu Autoimunitní choroby Maligní onemocnění Hyperlipidémie Obesita Metabolický syndrom Kouření Systémové infekce Infekce virem hepatitidy C HIV Věk > 60 let Nízká porodní váha Nízký sociální a ekonomický status Příslušnost k určitému etniku Levey AS et al.: Kidney Int 2007; 72: 247

19 Příčiny chronického selhání ledvin Diabetická nefropatie Ischemická choroba ledvin Primární a sekundární glomerulopatie Chronické tubulointersticiální nefritidy Autozomálně dominantně dědičná polycystická choroba ledvin Postižení ledvin u monoklonárních gamapatií Nefropatie kolagenu IV typu Obstrukční uropatie Vaskulární nefroskleróza ANCA asociované vaskulitidy Fabryho choroba

20 Klinické projevy CHSL Asymptomatický průběh, náhodné zjištění Změny vzhledu a množství moče Polyurie, polydypsie, sklon k dehydratace Otoky, oligurie, anurie Dušnost (hypervolémie, metab. acidóza, anemie) Arteriální hypertenze (bolesti hlavy, zrakové obtíže) Únava (anemie) Krvácivost (epistaxe, snadná tvorba modřin, krvácení z dásní) Gastrointestinální příznaky (anorexie, nauzea, zvracení, průjmy) Renální osteopatie (svědění kůže, bolesti kostí, kloubů a svalů, kachní chůze, ruptury šlach, viscerální a extraviscerální kalcifikace) Zvýšený sklon k infekcím Metabolická encefalopatie (poruchy koncentrace, nespavost, apatie, neklid, halucinace, kóma) Periferní neuropatie (parestesie v končetinách, parézy) Uremická perikarditida

21 Konzervativní léčba chronického onemocnění a selhání ledvin

22 Konzervativní léčba pokročilých stádií chronického onemocnění ledvin (CKD)

23 Závěr (1) Základní problém: nerozpoznaná či pozdě poznaná CKD Důvod: nízká informovanost pacientů o závažnosti CKD podcenění problematiky ze strany ošetřujících lékařů

24 Závěr (2) Časná detekce CKD: snížení mortality a morbidity snížení sociální zátěže pacientů ekonomický profit z komplexní péče snížení rychlosti progrese CKD včasným zavedením efektivních léčebných opatření

25 NÁHRADA FUNKCE LEDVIN HEMODIALÝZOU

26 Indikace a kontraindikace k metodám očišťování krve Indikace k akutní hemodialýze : akutní selhání ledvin - hyperkalemie - progresivní nárůst dusíkatých látek - nekorigovatelná metabolická acidóza - anurie a hyperhydratace některé stavy přítomné i při normální funkci ledvin - hyperkalcemie ( HPT, MM ) - hypeurikemie ( chemoterapie ) - hypotermie, nekorigovatelná alkalóza otravy dialyzovatelnými jedy podezření na intoxikaci exogenními jedy při alteraci jedné nebo více vitálních funkcí ( v kombinaci s HP )

27 Indikace a kontraindikace k metodám očišťování krve Indikace k chronické hemodialýze : terminální selhání ledvin přístup empirický - založený na klinickém stavu pacienta : symptomy uremie, nemožnost kontrolovat TK, hydrataci, hubnutí - na základě laboratorních ukazatelů : s- urea > 30 mmol/l, s-p > 2,26 mmol/l, s-ca x P > 4,4,(nelze-li konzervativně ), ph < 7,2 - na základě C kr : GF < 0,25 ml/s + klinické symptomy GF < 0,10 ml/s i bez klinických symptomů přístup exaktní - Kt/V < 2,0 - spontánní příjem bílkovin < 0,8 g/kg/den Diabetici - PDL zahájit dříve, s-kreatinin 500 µmol/l Pozdní zahájení PDL snižuje přežívání v programu náhrady funkce ledvin

28 Základní principy léčby eliminačními metodami v akutním programu Strategie léčby renálního selhání : ASL CHSL cíl léčby léčit selhávající orgán léčit uremický stav žádoucí výsledky přežití a dlouhodobé přežití a úprava renální funkce lepší kvalita života určující faktory funkce jiných orgánů základní renální onem. indikace k dialýze podpora funkce ledvin i náhrada funkce ledvin náhrada funkce ledvin

29 Indikace k zahájení eliminačních metod při AKI Náhrada funkce ledvin :. na diuretika rezistentní hyperhydratace. těžká elektrolytová dysbalance hyperkalemie. metabolická acidóza. uremické komplikace - perikarditida Podpora funkce ledvin :. výživa. odstranění tekutin při kongestivním srdečním selhání. odstranění cytokinů při sepsi. léčba respirační acidózy při ARDS. odstranění tekutin při multiorgánovém selhání

30 Základní principy léčby eliminačními metodami v akutním programu Možnosti náhrady funkce ledvin : ASL těžké ASL ASL v rámci MOS 1 selhávající orgán 2 selhávající orgány > 2 selhávající orgány ledviny ledviny + šok ledviny, šok + plíce event. + plíce event. + další org. intermitentní HD denní HD kontinuální metody nebo pomalá prodloužená denní HD (SLED) sustained low-efficiency dialysis

31 NÁHRADA FUNKCE LEDVIN PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU

32 Indikace k akutní peritoneální dialýze : V akutních stavech užívána méně často, nutnost akutního zavedení peritoneálního katetru. Nahrazována kontinuálními extrakorporálními eliminačními metodami ( CVVH, CVVHD ) akutní selhání ledvin u dětí ( pod 5 let věku ) po kardiochirurgických výkonech s velkým rizikem krvácení ( pooperační renální selhání nebo operovaný pacient v chronickém hemodialyzačním programu )

33 Indikace k chronické peritoneální dialýze : nemožnost vytvoření cévního přístupu pro hemodialýzu psychosociální důvody - psychický stav neumožňující setrvat v klidu při HD - vzdálenost místa bydliště od HDS Dnes již prakticky neplatí: kardiovaskulární a hemodynamická nestabilita vysoké riziko krvácivých příhod při antikoagulační léčbě

34 Kontraindikace k peritoneální dialýze : a) absolutní : peritoneální fibróza karcinomatóza peritonea akutní břišní záněty pleuroperitoneální leak b) relativní : stav po rozsáhlých břišních operacích aktivní chronická zánětlivá on. střev ( kolitida, Crohnova ch., diveritkulóza ) kolostomie, nefrostomie velké tříselné a břišní kýly hyperkatabolický stav velké polycystické nitrobřišní orgány ascitická onemocnění sociálně-psychické situace ( nemožnost provádět metodu sám nebo neexistence asistující osoby )

35 Náhrada funkce ledvin transplantací

36 Chronické selhání ledvin (terminální fáze CKD) Transplantace ledviny od žijícího dárce Zařazení do čekací listiny k preemptivní transplantací Hemodialýza Peritoneální dialýza Transplantace ledviny od zemřelého dárce

37 roky Odhadovaná délka života na HD a po transplantaci ledviny WL dialysis transplant Věkové skupiny Wolfe RA et all: N Engl J Med 1999

38 Kontraindikace k transplantaci ledviny Nevyřešená nádorová onemocnění Aktivní infekce Terminální jaterní onemocnění Refraktérní srdeční selhání ICHS bez možnosti revaskularizace Chronické respirační selhání Těžké neřešitelné aterosklerotické postižení periferních tepen Polymorbidita s odhadem životní prognózy < 3 roky Psychosociální problematika neschopnost spolupráce

39 Vyšetření před zařazením na čekací listinu k transplantaci ledvin Základní vyšetření Základní onkologické vyšetření Nefrologické a urologické vyšetření Vyšetření kardiovaskulárního systému Pneumologické vyšetření Gastroenterologické vyšetření Psychologické a psychiatrické vyšetření Mikrobiologické a serologické vyšetření

40 Indikace k dočasnému vyřazení z čekací listiny Přítomnost akutní infekce Akutní poruchy prokrvení myokardu Srdeční nedostatečnost Uremická perikartitída Akutní poruchy prokrvení CNS Aktivní vředová choroba Akutní hepatitída, cholecystitída, pankreatitída Aktivní infekce močových cest Infekce podkožní píštěle Akcentace art. hypertenze

41 Chirurgické komplikace po transplantaci ledviny Krvácení do okolí transplantátu Trombóza tepny štěpu Trombóza žíly štěpu Stenóza renální tepny Močová píštěl Lymfokéla Obstrukce nebo striktura močovodu Infekce operační rány

42 Interní komplikace po transplantaci ledviny Infekční komplikace Rejekční poškození štěpu Kardiovaskulární choroby Arteriální hypertenze Hyperlipoproteinémie Malignity Osteopenie Avaskulární kostní choroba Diabetes mellitus Gastrointestinální komplikace Tromboembolická choroba

43 Opožděný nástup funkce štěpu Faktory dárce věk dárce úroveň funkce ledvin před odběrem velikost maximální diurézy přítomnost arteriální hypertenze příčina smrti mozku Faktory příjemce předchozí transplantace diuréza před transplantací Ostatní faktory délka studené ischemie kvalita reperfůze štěpu bezprostřední pooperační diuréza

44 Diferenciální diagnostika akutní dysfunkce štěpu v 1. týdnu po transplantaci Postischemická akutní tubulární nefropatie (nekróza) Hyperakutní rejekce Akcelerovaná akutní rejekce (2.-5.den) Obstrukce močového traktu - útlak hematomem - močová píštěl Ateroembolická nemoc štěpu (stav cév dárce i příjemce) Trombóza cév štěpu - primární (bez rejekce) - sekundární (v rámci rejekce)

45 Diferenciální diagnostika akutní dysfunkce štěpu ve 2. až 12. týdnu po transplantaci Akutní rejekční epizoda Nefrotoxicita kalcineurinových inhibitorů Obstrukce močového traktu Snížení perfůze štěpu v důsledku poklesu efektivního cirkulujícího volumu Infekční komplikace (včetně CMV) Rekurence základního onemocnění Léky indukovaná akutní intersticiální nefritída

46 Diagnostika akutní rejekce Vzestup plazmatické koncentrace kreatininu ( > 15%) Pokles diurézy Příležitostně bolestivost štěpu, subfebrilie Typické známky při sonografickém vyšetření štěpu V diagnosticky nejasných případech biopsie štěpu

47 Banffská histologická klasifikace biopsie transplantované ledviny (2005 update klasifikace z r. 1997) 1. Normální nález 2. Protilátkami zprostředkovaná rejekce a. Akutní (C4d pozitivita, přítomnost donor specifických protilátek typické histologické známky) b. Chronická 3. Hraniční změny 4. Rejekce zprostředkovaná T - buňkami a.akutní rejekce zprostředkovaná T - buňkami b. Chronická rejekce zprostředkovaná T - buňkami 5. Intersticiální fibróza a tubulární atrofie nespecifické etiologie 6. Ostatní nerejekční změny

48 Rekurence vybraných glomerulopatií po transplantaci ledviny Onemocnění Histologická rekurence Časový faktor Selhání štěpu IgA nefropatie 20-70% 0,2-4 roky 5-10% MN 3-10% 10 měsíců 30-50% FSGS 20-50% bezprostřední < 2dny časná 2 30 dnů pozdní > 30 dnů 40-60% MPGN I. typ 20-30% 12 měsíců 30-40% MPGN II. typ % 1-12 měsíců 10-20%

49 Rekurence základního onemocnění po transplantaci ledviny Onemocnění Histologická rekurence Časový faktor Selhání štěpu Diabetická nefropatie Lupusová nefritida Renální amyloidóza 100% 2-4 roky < 5% 2-9% 2-9,3 let 2-4% 20-33% 1,5-6 let < 5%

50 Současná klasifikace imunosupresiv I. Základní imunosupresivní léčiva II. Indukční imunosupresiva III. Antirejekční imunosupresiva

51 I. Základní imunosupresivní léčiva 1. Kalcineurinové cyklosporin A (Sandimmun Neoral, Equoral) inhibitory tacrolimus (Prograf, Advagraf) 2. Antimetabolity azathioprin (Imuran) mycophenolate mofetil (CellCept, Myfortic) 3. TOR inhibitory sirolimus (Rapamune) everolimus (Certican) 4. Kortikosteroidy prednison (Prednison) methylprednisolon (Medrol) 5. Rekombinantní fůzní protein CTLA-4-Ig (Belatacept) fůzní proteiny

52 II. Indukční imunosuprese 1. Monoklonální protilátky basiximab (Simulect, Novartis) proti IL-2R (anti-cd25) 2. Polyklonální protilátky antithymocytární globulin (ATG Genzyme) 3. Monoklonální protilátka alemtuzumab (Campath -1H) anti-cd 52

53 III. Antirejekční léčba 1. Kortikosteroidy methylprednisolon (Solu-Medrol) 2. Polyklonální protilátky antithymocytární globulin (ATG Genzyme) 3. Monoklonální protilátka rituximab (Mabthera) anti-cd IV globuliny (Kiovig, Endobulin, Flebogama)

54 Individualizace imunosupresivní terapie Cíle Snížení incidence akutních rejekcí Zlepšení dlouhodobé funkce štěpu Zlepšení dlouhodobého přežití nemocných Strategie Dosažení vytýčených cílů s ohledem na přidružené choroby, aktuální zdravotní stav a imunologický profil nemocného

55 Dlouhodobé sledování příjemce ledvinného štěpu Sledování funkce transplantované ledviny Prevence, profylaxe a léčba infekčních komplikací Diagnostika a léčba kardiovaskulárních komplikací Depistáž nádorových onemocnění Diagnostika a léčba metabolických komplikací Diagnostika a léčba hematologických poruch

56 Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí s funkčním štěpem kardiovaskul. onemocnění 39,6% infekce 24% nádory 9,3% ostatní 27,1% USRDS lst kidney transplants (n= )

57 Transplantace a malignita Potransplantační malignity jsou nyní třetí nejčastější příčinou morbidity a mortality u dlouhodobě transplantovaných nemocných Hlavními příčinami častějšího vzniku malignit jsou útlum buněčné imunity (T buněk a NK buněk) a virové kofaktory (EMV, HPV, HHV, CMV) Významný vliv má typ a délka trvání imunosuprese U příjemce transplantátu, který podstupuje imunosupresivní léčbu je výskyt solidních nádorů 2 x vyšší a lymfomů 4,3 x vyšší ve srovnání s ostatní populací Guba M et al.: Nature Medicine 2002;

58 500 Počet transplantací kadaverózních ledvin v ČR

59 Počet transplantací ledvin od žijících dárců v ČR

60 Děkuji za pozornost

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN Anotace Selhávání ledvin je vždy velice zásadním zdravotním zlomem. V mnoha případech K/P bývá ohrožen na životě. V textu dostanete informace z klinické

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Sonografie transplantované ledviny

Sonografie transplantované ledviny Sonografie transplantované ledviny H.Mírka, K. Ohlídalová, V. Skála, T. Reischig* Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň *I. interní klinika LF UK a FN Plzeň Transplantace ledviny 1902 - tx. ledviny

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý často reverzibilní pokles exkrečněmetabolické funkce ledvin, který je ve své

Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý často reverzibilní pokles exkrečněmetabolické funkce ledvin, který je ve své Nové markery v diagnostice akutního poškození (AKI) a selhání ledvin (ASL) Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. Klinika nefrologie TC IKEM a Subkatedra nefrologie IPVZ Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Eva Kieslichová ČSIM 2015 Hepatorenální syndrom - HRS u pacientů s cirhózou, portální hypertenzí a ascitem popisován i u akutního

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Dialýza. Lenka Ondrášková, Ústav patologické fyziologie LF UP

Dialýza. Lenka Ondrášková, Ústav patologické fyziologie LF UP Dialýza Lenka Ondrášková, Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k

P. S t u d e n í P. S t u d e n í k P. S t u d e n í k Incidence chronické hepatitidy C u dialyzovaných pacientů Evropa, Austrálie:... 3-22% 3 (10x vyšší výskyt než v normální populaci) Japonsko, Egypt, JV Asie:... 50% Kellerman S., Hepatology,,

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 17th Colours of sepsis 27-30.1.2015 Ostrava Uosmol (mmol/l) norma

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více