Kosatíková Z. Zadražil J.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kosatíková Z. Zadražil J."

Transkript

1 Kosatíková Z. Zadražil J. III. interní klinika NRE FN a LF UP Olomouc NOVINKY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

2

3 Definice akutního selhání ledvin (ASL) ASL je náhlý, často reverzibilní pokles vylučovací a metabolické funkce ledvin, který je ve své těžší formě spojen s výrazným poklesem diurézy (oligoanurická forma ASL) Oligurie = diuréza < 300 ml/den Anurie = diuréza < 100 ml/den Neoligoanurické ASL je spojeno s těžkým poklesem renálních funkcí, avšak diuréza je zachována v důsledku reziduální funkce v zachovalých okrscích renální tkáně

4 Akutní poškození ledvin (AKI) Nové molekulárně genetické poznatky umožnily přesnější určení časných fází funkčního poškození ledvin ischemického nebo toxického původu Byla vypracována tzv. Vancouverská kritéria a místo pojmu ASL je nově používán termín acute kidney injury (AKI), t. j. akutní poškození ledvin

5 Kriterium: GF Kriterium: diuréza Risk SKrea zvýšen o 26,4 µmol/l nebo o % (1,5 2x proti výchozí hodnotě) nebo pokles GFR o > 25 % Diuréza pod 0,5 ml/h a kg po dobu více než 6 hodin Vysoká senzitivita Injury SKrea zvýšen o % (tj. 2 3x proti výchozí hodnotě) nebo pokles GFR o > 50 % Diuréza pod 0,5 ml/h a kg po dobu více než 12 hodin Failure SKrea zvýšen o 300 % (3x) nebo pokles GFR o > 75 % nebo kreatinin 354 µmol/l a více s akutním vzestupem o minimálně 44 µmol/l Diuréza pod 0,3 ml/h a kg po dobu 24 hodin nebo anurie po dobu 12 hodin Loss End Persistující akutní renální selhání = kompletní ztráta funkce ledvin po dobu více než 4 týdny Konečné stadium onemocnění ledvin (ESKD) (více než 3 měsíce) Vysoká specificita

6 Biomarkery akutního poškození ledvin Při akutních změnách funkce ledvin není hodnota kreatininu spolehlivým ukazatelem Důvody: 1. Koncentrace kreatininu v séru může kolísat v širokém rozmezí v závislosti na věku, pohlaví, svalové hmotě, metabolismu svalů, užívaných lécích a stavu hydratace 2. Při akutních změnách GF neodráží koncentrace kreatininu v séru - až do dosažení ustáleného stavu - přesně funkci ledvin

7 Časné biomarkery AKI Neutrofilní lipokalin asociovaný s gelatinázou (NGAL) Interleukin 18 (IL -18) Cystatin C Liver-type fatty acid binding proteins (L - FABP) Kidney injury molecule 1 (KIM -1) Stanovení těchto markerů umožňuje včasnou diagnostiku, predikci rozvoje a závažnosti AKI a včasnou terapeutickou intervenci

8 Rizikové faktory pro vznik akutního selhání ledvin Sepse Hypovolemie Akutní pankreatitida Rhabdomyolýza Hemolýza Jaterní insuficience Léčba aminoglykosidovými antibiotiky Léčba cytostatiky Umělá ventilace při respiračním selhání I.v. podání kontrastních látek Diabetes mellitus Paraproteinémie

9 Příčiny ASL Prerenální (renální hypoperfůze) Renální (primární poškození ledvinného parenchymu) Postrenální (urologické, při obstrukci močových cest)

10 Vyšetřovací postup u ASL Anamnéza operace, trauma, gravidita, šok, toxické látky, transfuze krve, aplikace kontrastní látky, nefrotoxické léky atd. Fyzikální vyšetření P, TK, hydratace, vyšetření per rectum Laboratorní vyšetření Na, K, Ca, P, KM, urea, kreatinin, osmolalita, glykémie, Astrup, KO, spec. hmotnost moče, Na v moči/24 hod., U kr /P kr, FE Na Rozbor moče diuréza, moč chemicky + sediment, K, Na, urea, kreatinin, osmolalita Centrální žilní tlak Sonografie ledvin Hospitalizace na JIP močový katetr, bilanční monitorování

11 Fáze ASL 1. Fáze iniciálního poškození 2. Fáze časné diurézy (diuréza přesahuje 300 ml/den, nízká úroveň GF, vysoká hladina dusíkatých katabolitů) 3. Fáze pozdní diurézy (polyurie, pokles hladiny dusíkatých katabolitů, postupná normalizace GF) 4. Fáze reparace (normalizace glomerulární a následně i tubulární funkce - porucha koncentrační schopnosti přetrvává 3-12 měsíců)

12 Komplikace ASL 1. Orgánové komplikace - postižení gastrointestinálního traktu stresový ulcus, erozivní gastritida, enteroragie - uremická perikarditída příznak nedostatečné léčby, nebezpečí rychlého vzniku hemoragického exudátu, s rizikem tamponády, nezbytné jsou pravidelné echokardiografické kontroly - hematologické komplikace anemie (hemodiluce, hemolýza, krvácení), trombocytopatie, trombocytopenie, poruchy koagulačních faktorů (sepse, léky, toxiny, DIC) - neurologické poruchy letargie, somnolence, zvýšená dráždivost, zmatenost, křeče 2. Metabolické komplikace 3. Infekční komplikace

13 Léčebné postupy při ASL Zvládnutí život ohrožujících stavů a komplikací ASL Odstranění vyvolávající příčiny ASL Konzervativní léčba tekutiny dle bilance a CVT, Dopamin (2-4 μg/kg/min.), Furosemid Úprava poruch iontového hospodářství Zajištění potřeby živin a energie Energie kj/kg/den (40-50 kcal) Bílkoviny 0,8 1,2 g/kg/den Cukry 6 8 g glukózy/kg/den Tuky 1 g tuku/kg/den Substituce stopových prvků a vitaminů jen při dlouhodobé parenterální výživě (výživa parenterální, enterální a perorální) Léčba komplikací ASL Dialyzační techniky (CAVH, CVVH, hemodialýza, hemofiltrace, peritoneální dialýza)

14 Prognostické faktory ASL Etiologie ASL Stupeň poškození ledvin (oligurie, kreatinin, frekvence dialýz) Počet a stupeň současně postižených orgánů Věk Preexistující choroby (diabetes, ICHS, jaterní leze) Komplikace - infekční (septikémie, plicní infekce, uroinfekce) - metabolické (katabolismus, dehydratace, iontový rozvrat) - orgánové (kardiorespirační selhání, gastrointestinální komplikace, poruchy CNS, pankreatitida, popáleniny)

15 CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

16 Definice a klasifikace chronických onemocnění ledvin Strukturální nebo funkční postižení ledvin trvající déle než 3 měsíce s poklesem nebo bez poklesu GF GF < 1.0 ml/s/1.73 m 2 déle než 3 měsíce s nebo bez postižení ledvin Stadia chronického onemocnění ledvin jsou definována na základě úrovně GF, bez ohledu na etiologii onemocnění Am J Kidney Dis 2002; 39: 1 266

17 Stádia chronických chorob ledvin (NKF - K/DOQI 2002) 1. Poškození ledvin s normální GF > 1.5 ml/s nebo zvýšenou GF 2. Mírný pokles GF GF ml/s 3. Střední pokles GF GF ml/s 4. Těžký pokles GF GF ml/s 5. Renální selhání GF < 0.25 ml/s

18 Rizikové faktory CKD a CHSL Diabetes mellitus Arteriální hypertenze Kardiovaskulární choroby Rodinný výskyt CKD Léčba potenciálně nefrotoxickými léky Anamnéza AKI Obstrukce močových cest Urolithiasa Infekce močového traktu Autoimunitní choroby Maligní onemocnění Hyperlipidémie Obesita Metabolický syndrom Kouření Systémové infekce Infekce virem hepatitidy C HIV Věk > 60 let Nízká porodní váha Nízký sociální a ekonomický status Příslušnost k určitému etniku Levey AS et al.: Kidney Int 2007; 72: 247

19 Příčiny chronického selhání ledvin Diabetická nefropatie Ischemická choroba ledvin Primární a sekundární glomerulopatie Chronické tubulointersticiální nefritidy Autozomálně dominantně dědičná polycystická choroba ledvin Postižení ledvin u monoklonárních gamapatií Nefropatie kolagenu IV typu Obstrukční uropatie Vaskulární nefroskleróza ANCA asociované vaskulitidy Fabryho choroba

20 Klinické projevy CHSL Asymptomatický průběh, náhodné zjištění Změny vzhledu a množství moče Polyurie, polydypsie, sklon k dehydratace Otoky, oligurie, anurie Dušnost (hypervolémie, metab. acidóza, anemie) Arteriální hypertenze (bolesti hlavy, zrakové obtíže) Únava (anemie) Krvácivost (epistaxe, snadná tvorba modřin, krvácení z dásní) Gastrointestinální příznaky (anorexie, nauzea, zvracení, průjmy) Renální osteopatie (svědění kůže, bolesti kostí, kloubů a svalů, kachní chůze, ruptury šlach, viscerální a extraviscerální kalcifikace) Zvýšený sklon k infekcím Metabolická encefalopatie (poruchy koncentrace, nespavost, apatie, neklid, halucinace, kóma) Periferní neuropatie (parestesie v končetinách, parézy) Uremická perikarditida

21 Konzervativní léčba chronického onemocnění a selhání ledvin

22 Konzervativní léčba pokročilých stádií chronického onemocnění ledvin (CKD)

23 Závěr (1) Základní problém: nerozpoznaná či pozdě poznaná CKD Důvod: nízká informovanost pacientů o závažnosti CKD podcenění problematiky ze strany ošetřujících lékařů

24 Závěr (2) Časná detekce CKD: snížení mortality a morbidity snížení sociální zátěže pacientů ekonomický profit z komplexní péče snížení rychlosti progrese CKD včasným zavedením efektivních léčebných opatření

25 NÁHRADA FUNKCE LEDVIN HEMODIALÝZOU

26 Indikace a kontraindikace k metodám očišťování krve Indikace k akutní hemodialýze : akutní selhání ledvin - hyperkalemie - progresivní nárůst dusíkatých látek - nekorigovatelná metabolická acidóza - anurie a hyperhydratace některé stavy přítomné i při normální funkci ledvin - hyperkalcemie ( HPT, MM ) - hypeurikemie ( chemoterapie ) - hypotermie, nekorigovatelná alkalóza otravy dialyzovatelnými jedy podezření na intoxikaci exogenními jedy při alteraci jedné nebo více vitálních funkcí ( v kombinaci s HP )

27 Indikace a kontraindikace k metodám očišťování krve Indikace k chronické hemodialýze : terminální selhání ledvin přístup empirický - založený na klinickém stavu pacienta : symptomy uremie, nemožnost kontrolovat TK, hydrataci, hubnutí - na základě laboratorních ukazatelů : s- urea > 30 mmol/l, s-p > 2,26 mmol/l, s-ca x P > 4,4,(nelze-li konzervativně ), ph < 7,2 - na základě C kr : GF < 0,25 ml/s + klinické symptomy GF < 0,10 ml/s i bez klinických symptomů přístup exaktní - Kt/V < 2,0 - spontánní příjem bílkovin < 0,8 g/kg/den Diabetici - PDL zahájit dříve, s-kreatinin 500 µmol/l Pozdní zahájení PDL snižuje přežívání v programu náhrady funkce ledvin

28 Základní principy léčby eliminačními metodami v akutním programu Strategie léčby renálního selhání : ASL CHSL cíl léčby léčit selhávající orgán léčit uremický stav žádoucí výsledky přežití a dlouhodobé přežití a úprava renální funkce lepší kvalita života určující faktory funkce jiných orgánů základní renální onem. indikace k dialýze podpora funkce ledvin i náhrada funkce ledvin náhrada funkce ledvin

29 Indikace k zahájení eliminačních metod při AKI Náhrada funkce ledvin :. na diuretika rezistentní hyperhydratace. těžká elektrolytová dysbalance hyperkalemie. metabolická acidóza. uremické komplikace - perikarditida Podpora funkce ledvin :. výživa. odstranění tekutin při kongestivním srdečním selhání. odstranění cytokinů při sepsi. léčba respirační acidózy při ARDS. odstranění tekutin při multiorgánovém selhání

30 Základní principy léčby eliminačními metodami v akutním programu Možnosti náhrady funkce ledvin : ASL těžké ASL ASL v rámci MOS 1 selhávající orgán 2 selhávající orgány > 2 selhávající orgány ledviny ledviny + šok ledviny, šok + plíce event. + plíce event. + další org. intermitentní HD denní HD kontinuální metody nebo pomalá prodloužená denní HD (SLED) sustained low-efficiency dialysis

31 NÁHRADA FUNKCE LEDVIN PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU

32 Indikace k akutní peritoneální dialýze : V akutních stavech užívána méně často, nutnost akutního zavedení peritoneálního katetru. Nahrazována kontinuálními extrakorporálními eliminačními metodami ( CVVH, CVVHD ) akutní selhání ledvin u dětí ( pod 5 let věku ) po kardiochirurgických výkonech s velkým rizikem krvácení ( pooperační renální selhání nebo operovaný pacient v chronickém hemodialyzačním programu )

33 Indikace k chronické peritoneální dialýze : nemožnost vytvoření cévního přístupu pro hemodialýzu psychosociální důvody - psychický stav neumožňující setrvat v klidu při HD - vzdálenost místa bydliště od HDS Dnes již prakticky neplatí: kardiovaskulární a hemodynamická nestabilita vysoké riziko krvácivých příhod při antikoagulační léčbě

34 Kontraindikace k peritoneální dialýze : a) absolutní : peritoneální fibróza karcinomatóza peritonea akutní břišní záněty pleuroperitoneální leak b) relativní : stav po rozsáhlých břišních operacích aktivní chronická zánětlivá on. střev ( kolitida, Crohnova ch., diveritkulóza ) kolostomie, nefrostomie velké tříselné a břišní kýly hyperkatabolický stav velké polycystické nitrobřišní orgány ascitická onemocnění sociálně-psychické situace ( nemožnost provádět metodu sám nebo neexistence asistující osoby )

35 Náhrada funkce ledvin transplantací

36 Chronické selhání ledvin (terminální fáze CKD) Transplantace ledviny od žijícího dárce Zařazení do čekací listiny k preemptivní transplantací Hemodialýza Peritoneální dialýza Transplantace ledviny od zemřelého dárce

37 roky Odhadovaná délka života na HD a po transplantaci ledviny WL dialysis transplant Věkové skupiny Wolfe RA et all: N Engl J Med 1999

38 Kontraindikace k transplantaci ledviny Nevyřešená nádorová onemocnění Aktivní infekce Terminální jaterní onemocnění Refraktérní srdeční selhání ICHS bez možnosti revaskularizace Chronické respirační selhání Těžké neřešitelné aterosklerotické postižení periferních tepen Polymorbidita s odhadem životní prognózy < 3 roky Psychosociální problematika neschopnost spolupráce

39 Vyšetření před zařazením na čekací listinu k transplantaci ledvin Základní vyšetření Základní onkologické vyšetření Nefrologické a urologické vyšetření Vyšetření kardiovaskulárního systému Pneumologické vyšetření Gastroenterologické vyšetření Psychologické a psychiatrické vyšetření Mikrobiologické a serologické vyšetření

40 Indikace k dočasnému vyřazení z čekací listiny Přítomnost akutní infekce Akutní poruchy prokrvení myokardu Srdeční nedostatečnost Uremická perikartitída Akutní poruchy prokrvení CNS Aktivní vředová choroba Akutní hepatitída, cholecystitída, pankreatitída Aktivní infekce močových cest Infekce podkožní píštěle Akcentace art. hypertenze

41 Chirurgické komplikace po transplantaci ledviny Krvácení do okolí transplantátu Trombóza tepny štěpu Trombóza žíly štěpu Stenóza renální tepny Močová píštěl Lymfokéla Obstrukce nebo striktura močovodu Infekce operační rány

42 Interní komplikace po transplantaci ledviny Infekční komplikace Rejekční poškození štěpu Kardiovaskulární choroby Arteriální hypertenze Hyperlipoproteinémie Malignity Osteopenie Avaskulární kostní choroba Diabetes mellitus Gastrointestinální komplikace Tromboembolická choroba

43 Opožděný nástup funkce štěpu Faktory dárce věk dárce úroveň funkce ledvin před odběrem velikost maximální diurézy přítomnost arteriální hypertenze příčina smrti mozku Faktory příjemce předchozí transplantace diuréza před transplantací Ostatní faktory délka studené ischemie kvalita reperfůze štěpu bezprostřední pooperační diuréza

44 Diferenciální diagnostika akutní dysfunkce štěpu v 1. týdnu po transplantaci Postischemická akutní tubulární nefropatie (nekróza) Hyperakutní rejekce Akcelerovaná akutní rejekce (2.-5.den) Obstrukce močového traktu - útlak hematomem - močová píštěl Ateroembolická nemoc štěpu (stav cév dárce i příjemce) Trombóza cév štěpu - primární (bez rejekce) - sekundární (v rámci rejekce)

45 Diferenciální diagnostika akutní dysfunkce štěpu ve 2. až 12. týdnu po transplantaci Akutní rejekční epizoda Nefrotoxicita kalcineurinových inhibitorů Obstrukce močového traktu Snížení perfůze štěpu v důsledku poklesu efektivního cirkulujícího volumu Infekční komplikace (včetně CMV) Rekurence základního onemocnění Léky indukovaná akutní intersticiální nefritída

46 Diagnostika akutní rejekce Vzestup plazmatické koncentrace kreatininu ( > 15%) Pokles diurézy Příležitostně bolestivost štěpu, subfebrilie Typické známky při sonografickém vyšetření štěpu V diagnosticky nejasných případech biopsie štěpu

47 Banffská histologická klasifikace biopsie transplantované ledviny (2005 update klasifikace z r. 1997) 1. Normální nález 2. Protilátkami zprostředkovaná rejekce a. Akutní (C4d pozitivita, přítomnost donor specifických protilátek typické histologické známky) b. Chronická 3. Hraniční změny 4. Rejekce zprostředkovaná T - buňkami a.akutní rejekce zprostředkovaná T - buňkami b. Chronická rejekce zprostředkovaná T - buňkami 5. Intersticiální fibróza a tubulární atrofie nespecifické etiologie 6. Ostatní nerejekční změny

48 Rekurence vybraných glomerulopatií po transplantaci ledviny Onemocnění Histologická rekurence Časový faktor Selhání štěpu IgA nefropatie 20-70% 0,2-4 roky 5-10% MN 3-10% 10 měsíců 30-50% FSGS 20-50% bezprostřední < 2dny časná 2 30 dnů pozdní > 30 dnů 40-60% MPGN I. typ 20-30% 12 měsíců 30-40% MPGN II. typ % 1-12 měsíců 10-20%

49 Rekurence základního onemocnění po transplantaci ledviny Onemocnění Histologická rekurence Časový faktor Selhání štěpu Diabetická nefropatie Lupusová nefritida Renální amyloidóza 100% 2-4 roky < 5% 2-9% 2-9,3 let 2-4% 20-33% 1,5-6 let < 5%

50 Současná klasifikace imunosupresiv I. Základní imunosupresivní léčiva II. Indukční imunosupresiva III. Antirejekční imunosupresiva

51 I. Základní imunosupresivní léčiva 1. Kalcineurinové cyklosporin A (Sandimmun Neoral, Equoral) inhibitory tacrolimus (Prograf, Advagraf) 2. Antimetabolity azathioprin (Imuran) mycophenolate mofetil (CellCept, Myfortic) 3. TOR inhibitory sirolimus (Rapamune) everolimus (Certican) 4. Kortikosteroidy prednison (Prednison) methylprednisolon (Medrol) 5. Rekombinantní fůzní protein CTLA-4-Ig (Belatacept) fůzní proteiny

52 II. Indukční imunosuprese 1. Monoklonální protilátky basiximab (Simulect, Novartis) proti IL-2R (anti-cd25) 2. Polyklonální protilátky antithymocytární globulin (ATG Genzyme) 3. Monoklonální protilátka alemtuzumab (Campath -1H) anti-cd 52

53 III. Antirejekční léčba 1. Kortikosteroidy methylprednisolon (Solu-Medrol) 2. Polyklonální protilátky antithymocytární globulin (ATG Genzyme) 3. Monoklonální protilátka rituximab (Mabthera) anti-cd IV globuliny (Kiovig, Endobulin, Flebogama)

54 Individualizace imunosupresivní terapie Cíle Snížení incidence akutních rejekcí Zlepšení dlouhodobé funkce štěpu Zlepšení dlouhodobého přežití nemocných Strategie Dosažení vytýčených cílů s ohledem na přidružené choroby, aktuální zdravotní stav a imunologický profil nemocného

55 Dlouhodobé sledování příjemce ledvinného štěpu Sledování funkce transplantované ledviny Prevence, profylaxe a léčba infekčních komplikací Diagnostika a léčba kardiovaskulárních komplikací Depistáž nádorových onemocnění Diagnostika a léčba metabolických komplikací Diagnostika a léčba hematologických poruch

56 Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí s funkčním štěpem kardiovaskul. onemocnění 39,6% infekce 24% nádory 9,3% ostatní 27,1% USRDS lst kidney transplants (n= )

57 Transplantace a malignita Potransplantační malignity jsou nyní třetí nejčastější příčinou morbidity a mortality u dlouhodobě transplantovaných nemocných Hlavními příčinami častějšího vzniku malignit jsou útlum buněčné imunity (T buněk a NK buněk) a virové kofaktory (EMV, HPV, HHV, CMV) Významný vliv má typ a délka trvání imunosuprese U příjemce transplantátu, který podstupuje imunosupresivní léčbu je výskyt solidních nádorů 2 x vyšší a lymfomů 4,3 x vyšší ve srovnání s ostatní populací Guba M et al.: Nature Medicine 2002;

58 500 Počet transplantací kadaverózních ledvin v ČR

59 Počet transplantací ledvin od žijících dárců v ČR

60 Děkuji za pozornost

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Transplantace ledvin Karel Krejčí III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Náplň transplantační medicíny Vyhledávání dárců orgánů Organizace orgánových odběrů Vedení čekací listiny a výběr příjemců k transplantaci

Více

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Transplantace ledvin Karel Krejčí III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Současné možnosti léčby terminální fáze chronického selhání ledvin Transplantace ledviny od žijícího dárce Zařazení do čekací listiny

Více

Hemodialýza a peritoneální dialýza. MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre

Hemodialýza a peritoneální dialýza. MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre Hemodialýza a peritoneální dialýza MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre Funkce ledvin v organismu Vylučovací- zejména dusíkatý katabolismus Endokrinní- podílí se na tvorbě erytrocytů Metabolické-vztah

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Definice akutního selhání ledvin (ASL)

Definice akutního selhání ledvin (ASL) Definice akutního selhání ledvin (ASL) ASL je náhlý, často reverzibilní pokles vylučovací a metabolické funkce ledvin, který je ve své těžší formě spojen s výrazným poklesem diurézy (oligoanurická forma

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D. Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity Úvod Vzhledem k narůstající prevalenci chronicky

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Český registr biopsií nativních ledvin

Český registr biopsií nativních ledvin Český registr biopsií nativních ledvin 1994-214 I. Cíle registru renálních biopsií vytvořit registr pacientů, u kterých byla provedena renální biopsie, který by byl východiskem pro souhrnnou každoroční

Více

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha Transplantace srdce Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha České kardiologické dny 2014, Praha Definice Chirurgická metoda léčby nemocných s terminálním srdečním selháním, kde byly vyčerpány ostatní

Více

Metody náhrady funkce ledvin

Metody náhrady funkce ledvin Metody náhrady funkce ledvin současné možnosti a omezení Jaromír Eiselt 1. interní klinika LF UK a FN, Plzeň 45. celostátní sjezd biochemických laborantů Biolab 2010 Hradec Králové, 30.5-1.6.2010 eiselt@fnplzen.cz

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN Anotace Selhávání ledvin je vždy velice zásadním zdravotním zlomem. V mnoha případech K/P bývá ohrožen na životě. V textu dostanete informace z klinické

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Imunosupresíva v kontextu alo-sct PROFYLAXE GVHD v chronické medikaci Cyklosporin A Tacrolimus

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová

Hepatorenálnísyndrom. Eva Kieslichová Hepatorenálnísyndrom Eva Kieslichová Critical Care 2012 Příčiny dysfunkce ledvin u pacientů s cirhózou jater hepatorenální syndrom (HRS) infekce hypovolémie nitrobřišní hypertenze poškození parenchymu

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

Postižení renálních tepen

Postižení renálních tepen Postižení renálních tepen Etiologie Ateroskleróza 75% FMD = fibromuskulární dysplasie 20% Jiné (arteriitida, transpl.ledvina) 5% AS x FMD Klinické projevy Dříve: Renovaskulární hypertenze 0,6% Nyní: Renovaskulární

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Druh přednášky: kazuistika L. Borysová, D. Judlová, M.Vágnerová Hemodialyzační středisko Hradec Králové

Druh přednášky: kazuistika L. Borysová, D. Judlová, M.Vágnerová Hemodialyzační středisko Hradec Králové Druh přednášky: kazuistika L. Borysová, D. Judlová, M.Vágnerová Hemodialyzační středisko Hradec Králové Ošetřovatelský proces u pacienta s návratnou funkcí ledvin Pacient, ročník 1971 Přijat k plánovanému

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY MUDr. Tomáš ŠÁLEK, Ph.D. Pardubice září 13.9. 2016 UROLITHIÁZA EPIDEMIOLOGIE, DEFINICE Postihuje 10% dospělé populace Metabolické onemocnění projevující

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Sonografie transplantované ledviny

Sonografie transplantované ledviny Sonografie transplantované ledviny H.Mírka, K. Ohlídalová, V. Skála, T. Reischig* Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň *I. interní klinika LF UK a FN Plzeň Transplantace ledviny 1902 - tx. ledviny

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. Purkyňovo náměstí 2, Třebíč

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. Purkyňovo náměstí 2, Třebíč Záznam o písemném souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím zdravotního výkonu dle vyhl. č. 385/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 64/2007 Sb. Identifikační údaje: Identifikační číslo pacienta:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Transplantace jater. Indikace

Transplantace jater. Indikace Transplantace jater Transplantace jater je metodou léčby závažných onemocnění jater, které se projevují akutním, nebo chronickým jaterním selháním. Kromě toho je to metoda léčby stavů, kdy játra bezprostředně

Více

Renální tubulární acidózy VKP

Renální tubulární acidózy VKP Akutní selhání ledvin Renální tubulární acidózy VKP- 31.3.2008 Způsobeno významným poklesem glomerulární filtrace a exkrečních funkcí obou ledvin náhle vzniklá neschopnost ledvin přiměřeně regulovat solnou

Více

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze 25.1.2012 MUDr. Lukáš Klečka Za spolupráce: Proč je třeba mluvit o mrtvicíc h? Rok Počet CMP Muži ženy Ischemie Krvácení+ SAK Trom bolýz a Rekanali zace + LIT.

Více

Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý často reverzibilní pokles exkrečněmetabolické funkce ledvin, který je ve své

Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý často reverzibilní pokles exkrečněmetabolické funkce ledvin, který je ve své Nové markery v diagnostice akutního poškození (AKI) a selhání ledvin (ASL) Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. Klinika nefrologie TC IKEM a Subkatedra nefrologie IPVZ Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více