SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 0,4 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním Oranžové želatinové tobolky o velikosti 2 obsahující bílé nebo nažloutlé granule. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Symptomy dolních močových cest (LUTS) spojené s benigní hyperplazií prostaty (BPH). 4.2 Dávkování a způsob podání 1 tobolka denně po snídani nebo po prvním denním jídle. Tobolka se polyká celá a zapíjí se sklenicí vody v poloze vsedě nebo vestoje (ne vleže). Tobolky se nesmí rozbíjet nebo žvýkat, protože by to ovlivnilo prodloužené uvolňování léčivé látky. Pokud má pacient potíže s polykáním (např. dysfagii), tobolka se smí otevřít a její obsah polknout bez žvýkání. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na tamsulosin, včetně lékově indukovaného angioedému, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Ortostatická hypotenze v anamnéze. Těžká porucha funkce jater. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Stejně jako u jiných antagonistů α 1 receptorů, může během léčby tamsulosinem dojít k v jednotlivých případech ke snížení tlaku a v důsledku toho vzácně i k mdlobám. Při prvních známkách ortostatické hypotenze (závratě, slabost) by si měl pacient sednout nebo lehnout a vyčkat, dokud symptomy nezmizí. Před zahájením léčby je třeba vyloučit jiné onemocnění, které má podobné příznaky jako benigní hyperplazie prostaty. Před zahájením léčby je proto nutné provést vyšetření per rectum, pravidelně jej opakovat a, pokud je to potřeba, stanovit hladinu prostatického specifického antigenu (PSA). Po podání tamsulosinu byl vzácně hlášen angioedém. V takovém případě musí být léčba ihned ukončena, pacient musí být sledován až do vymizení otoku a léčba tamsulosinem se nemá znovu zahajovat. Během operací katarakty byl u některých pacientů, kteří užívají současně tamsulosin nebo jej v minulosti užívali, pozorován peroperační syndrom fluktuující duhovky (IFIS varianta syndromu Strana 1 z 6

2 malé zornice). IFIS může zvýšit riziko peroperačních komplikací. Nedoporučuje se zahájit léčbu tamsulosinem u pacientů, u nichž je plánována operace katarakty. Přerušení léčby tamsulosinem 1-2 týdny před operací katarakty se neoficiálně považuje za dostatečné, ale dosud nebyl stanoven přínos tohoto postupu ani doba, kdy by mělo dojít k přerušení léčby. Během předoperační přípravy mají chirurgové a oftalmologové vzít v úvahu, že pacient, u něhož je operace katarakty plánována, užívá nebo užíval tamsulosin, a zajistit příslušná opatření k zvládnutí případného peroperačního syndromu fluktuující duhovky během operace. Je možné, že se zbytky tobolky objeví ve stolici. Porucha funkce ledvin Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min) se musí přípravek podávat opatrně. Tento léčivý přípravek nebyl u této skupiny pacientů hodnocen. Porucha funkce jater Pacientům s mírnou poruchou funkce jater se nemusí dávka upravovat. Pediatrická populace Přípravek Tamipro není indikován pro použití u pediatrické populace. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Nebyly zaznamenány žádné interakce při současném podávání s atenololem, enalaprilem a theofylinem. Společné podávání s cimetidinem zvyšuje plazmatické hladiny tamsulosinu, zatímco podávání tamsulosinu společně s furosemidem plazmatické hladiny tamsulosinu snižuje. Protože však hladiny zůstávají v rozmezí normálních hodnot, není třeba upravit dávkování. Diazepam ani propranolol, trichlormethiazid, chlormadinon, amitriptylin, diklofenak, glibenklamid, simvastatin a warfarin nemění in vitro volnou frakci tamsulosinu v lidské plazmě. Ani tamsulosin nemění volné frakce diazepamu, propranololu, trichlormethiazidu a chlormadinonu. Během in vitro studií provedených na mikrozomálních frakcích jater (odpovědných za systém enzymů cytochromu P450, které metabolizují léčiva) s amitriptylinem, salbutamolem, glibenklamidem a finasteridem nebyly zjištěny žádné interakce s metabolismem jater. Diklofenak a warfarin však mohou zrychlit eliminaci tamsulosinu. U pacientů užívajících zároveň další antagonisty adrenergních alfa 1 -receptorů se může vyvinout reakce ve formě hypotenze. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Není relevantní, protože přípravek Tamipro je určen pouze pro léčbu mužů. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nebyly provedeny žádné studie, zjišťující vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacient však musí být poučen o možném výskytu závratě. 4.8 Nežádoucí účinky Četnost výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena podle následující konvence: Velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až <1/10), méně časté ( 1/1 000 až <1/100), vzácné ( 1/ až <1/1000), velmi vzácné ( <1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Strana 2 z 6

3 Třída orgánových systémů Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné Poruchy nervového systému Závratě (1,3%) Bolest hlavy Synkopa Srdeční poruchy Palpitace Cévní poruchy Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Gastrointestinální poruchy Posturální ortostatická hypotenze Rinitida Zácpa, průjem, nauzea, zvracení Poruchy kůže a podkožní tkáně Vyrážka, svědění, kopřivka Angioedém Stevens- Johnsonův syndrom Poruchy reprodukčního systému a prsu Poruchy ejakulace Priapismus Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Astenie Studie i postmarketingové sledování prokázaly, že během operace katarakty se může vyskytnout varianta syndromu malé zornice, známá jako peroperační syndrom fluktuující duhovky (Floppy Iris Syndrome - IFIS) a že jeho výskyt je spojen s léčbou tamsulosinem (viz též bod 4.4). Zkušenosti po uvedení na trh Kromě nežádoucích účinků uvedených výše byly v souvislosti s užíváním tamsulosinu hlášeny fibrilace síní, arytmie, tachykardie a dyspnoe. Vzhledem k tomu, že tyto účinky byly hlášeny z celého světa po uvedení přípravku na trh, nelze spolehlivě určit frekvenci jejich výskytu ani roli tamsulosinu při jejich vzniku. 4.9 Předávkování Bylo hlášeno akutní předávkování dávkou 5 mg tamsulosin-hydrochloridu. Byla pozorována akutní hypotenze (systolický tlak 70 mm Hg), zvracení a průjem, které byly léčeny náhradou tekutin, a pacient mohl být ještě týž den propuštěn. Strana 3 z 6

4 V případě akutní hypotenze vyvolané předávkováním je třeba zahájit podporu činnosti kardiovaskulárního systému. Krevní tlak a srdeční frekvenci lze upravit položením pacienta do horizontální polohy. Pokud to nevede k žádoucímu výsledku, lze použít látky zvětšující intravazální objem a, pokud je to nutné, podat vazokonstrigencia. Má být zahájena celková podpůrná léčba a sledovány funkce ledvin. Dialýza nebude pravděpodobně účinná, protože se tamsulosin ve vysoké míře váže na plazmatické bílkoviny. Pro snížení absorpce mohou být použita taková opatření, jako je vyvolání zvracení. Při předávkování velkým množstvím látky se může použít výplach žaludku a podání aktivního uhlí a osmoticky působících laxativ, jako je síran sodný. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antagonisté alfa-adrenergních receptorů, ATC kód: G04CA02 Mechanismus účinku Tamsulosin se selektivně a kompetitivně váže na postsynaptické α 1A adrenoreceptory, které ovlivňují kontrakce hladkého svalstva prostaty a močové trubice. Farmakodynamické účinky Tamsulosin zvyšuje průtok moči snížením napětí svalů prostaty a močové trubice, čímž přináší úlevu při vyprazdňování moči. Přípravek též významně snižuje iritační a retenční symtomy, na jejichž vzniku se významně podílí napětí hladkého svalstva dolní části močového ústrojí. Alfa-blokátory mohou snížit krevní tlak tím, že sníží periferní resistenci. Ve studiích s tamsulosinem u normotenzních pacientů nebylo pozorováno snížení krevního tlaku, které by mělo jakýkoli klinický význam. Účinky na symptomy vyprazdňování a plnění během dlouhodobé léčby přetrvávají. Nutnost chirurgické léčby se tak významně oddaluje. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Tamsulosin je rychle vstřebáván ze střeva a jeho biologická dostupnost je téměř úplná. Vstřebávání léčiva se snižuje krátce po jídle. Rovnoměrnosti vstřebávání lze dosáhnout užíváním vždy po snídani. Tamsulosin vykazuje lineární kinetiku. Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo přibližně šest hodin po jedné dávce tamsulosinu užitého po hlavním jídle. Ustáleného stavu se dosáhne pátého dne po vícenásobném užití, přičemž Cmax je přibližně o dvě třetiny vyšší než po podání jedné dávky. Přestože to bylo prokázáno pouze u starších lidí, stejný výsledek lze očekávat i u mladších pacientů. Existují velké intraindividuální rozdíly v plazmatické hladině tamsulosinu po jedné i více dávkách. Distribuce v organismu U člověka se tamsulosin váže z 99% na plazmatické bílkoviny, jeho distribuční objem je malý (okolo 0,2 l/kg). Biotransformace Tamsulosin je při prvním průchodu játry málo metabolizován. Většina tamsulosinu je v plazmě nalezena nezměněna. Látka je metabolizována v játrech. Ve studiích na potkanech bylo zjištěno, že tamsulosin způsobuje pouze malou indukci mikrosomálních jaterních enzymů. Jaterní insuficience nevyžaduje snížení dávky. Strana 4 z 6

5 Žádný z metabolitů nevykazuje větší aktivitu ani vyšší toxicitu než výchozí látka. Eliminace z organismu Tamsulosin a jeho metabolity jsou vylučovány převážně močí, kde je asi 9% podané látky přítomno v nezměněné formě. Biologický poločas tamsulosinu je asi10 hodin (při podání po jídle), v ustáleném stavu pak 13 hodin. V případě poruchy funkce ledvin není nutné snížení dávky. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Toxicita po podávání jednotlivých i opakovaných dávek byla zkoumána u myší, potkanů a psů. Reprodukční toxicita byla zkoumána u potkanů, karcinogenita u myší a potkanů. Genotoxicita byla sledována in vivo i in vitro. Celkový profil toxicity pozorovaný po podání vysokých dávek tamsulosinu odpovídá farmakologickému účinku alfa-adrenergních antagonistů. Po velmi vysokých dávkách se objevily změny EKG u psů. Tyto změny se považují za klinicky nevýznamné. Tamsulosin nevykazuje žádné relevantní genotoxické vlastnosti. Po podávání tamsulosinu byl zjištěn zvýšený výskyt proliferativních změn v mléčné žláze potkaních a myších samic. Tyto nálezy, které jsou pravděpodobně způsobeny hyperprolaktinemií a objevují se jen po vysokých dávkách, jsou považovány za klinicky nevýznamné. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Obsah tobolky: natrium-alginát, kopolymer MA/EA 1:1, glycerol-dibehenát, maltodextrin, natrium-lauryl-sulfát, makrogol 6000, polysorbát 80, hydroxid sodný, simetikonová emulze, koloidní bezvodý oxid křemičitý Vrchní část tobolky: želatina, čištěná voda, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) Spodní část tobolky: želatina, čištěná voda, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 C. 6.5 Druh obalu a obsah balení Blistr: PVC/PVDC/Al blistr, krabička. Lahvička: HDPE lahvička s bezpečnostním PP uzávěrem. Velikost balení: 30 a 100 tobolek Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Strana 5 z 6

6 Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Jelfa S.A., Ul. Wincentego Pola 21, Jelenia Gora, Polsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 87/027/07-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM REVIZE TEXTU Strana 6 z 6

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tamsulosini

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.195354/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.195354/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.195354/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOLESMIN 0,4 mg Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15523/2011 a příloha ke sp.zn. sukls120559/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HELICID 10 ZENTIVA Enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2.

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls63890/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Riluzol PMCS 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg riluzolum. Úplný

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RILUTEK 50 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg riluzolum. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. Pomocné látky: 63,50

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. Příloha č. 3k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls100869/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bikauk 150 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v

Více

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně.

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sycrest 10 mg sublingvální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna sublingvální tableta obsahuje asenapinum 10 mg (ve formě maleátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Finasteridum 5 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky se

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje monohydrát laktózy 106.4 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna potahovaná tableta obsahuje monohydrát laktózy 106.4 mg. Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132569/2008 a příloha ke sp.zn. sukls248715/2010, sukls189585/2010, sukls26617/2008, sukls44829/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden gram suspenze obsahuje azelastini hydrochloridum 1000 mikrogramů a fluticasoni propionas 365 mikrogramů. sp.zn.sukls21207/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dymistin 137 mikrogramů/50 mikrogramů, nosní sprej, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram suspenze obsahuje azelastini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119817/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zahron 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls30652/2013 a sp.zn.: sukls114464/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls201253-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lispecip 15 mg tablety Lispecip 30 mg tablety Lispecip 45 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně.

Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, na obou stranách vypouklé, nepotahované s vyrytým označením P na jedné straně a označením 15 na druhé straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pioglitazone Accord 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazonum (jako hydrochlorid). Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 37,24

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum. Pomocné látky se

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRENEA 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Letrozolum 2,5 mg v jedné tabletě Pomocné látky: oranžová žluť Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propecia 1 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje finasteridum 1 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více