Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo."

Transkript

1 Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje -domýšlí příběhy -naslouchá a reaguje -vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu -rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -porovnává význam slov, zvláště slova opačného a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná -porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost: -rozlišuje slovní druhy v základním tvaru -užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov -význam slov -třídění slov -stavba slova -vyjmenovaná slova (výčet) tvarosloví - slovní druhy (výčet) seznámení -tvary slov -mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) -mluvnické kategorie sloves (osoba,číslo, čas) -vlastní jména a obecná PR vyprávění, tradice v rodině, roční doby, WP hry s větami ( Sestav svůj příběh) Hv rytmus, rytmizace říkanek Pč loutky k pohádkám Multikulturní -lidské -jedinečnost každého člověka -člověk jako součást etnika Mediální -kritické čtení (reklama, zábavný pořad, zprávy) -rozdíl mezi reklamou a zprávou

2 Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova řešení problému sociální a personální -provádí kontrolu vlastního projevu -pracuje s chybou -poznává různé dorozumívací prostředky -přispívá k diskuzi -spolupracuje v týmu -vyslechne si názory druhých -spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové i zvukové prostředky -odůvodňuje a napíše správně i/y po tvrdých, měkkých souhláskách a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě,vě,mě - mimo morfologický šev skladba -věta jednoduchá a souvětí -stavba věty jednoduché - spojení vět do souvětí pravopis -i/y po obojetných souhláskách -znělé a neznělé souhlásky WP nácvik vyjm. slov pomocí rytmu Vv ilustrace (k pohádkám, příběhům) WP Vetřelci ve vyjm. slovech ( vymýšlení příběhů) -vciťuje se -velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

3 Literární výchova Český jazyk Český jazyk Literární výchova občanské a pracovní -zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace -získává sebedůvěru -vystupuje na veřejnosti (besídky, projekty) -užívá s porozuměním základní literární pojmy -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu -pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynu učitele a podle svých schopností zážitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem -čtení a přednes zpaměti -volná reprodukce -dramatizace -vlastní výtvarný doprovod WP hra na redaktory (tř. časopis) -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění základní literární pojmy -odlišení pohádky od ostatních vyprávění -užívání literárních pojmů (autor, ilustrace, ilustrátor, verš, rým, sloka, ) -žánry: pověst pohádka povídka zážitkové čtení bajka Multikulturní -poznává pohádky jiných národů

4 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čtení -praktické čtení vět a souvětí -členění textu -orientační prvky v textu -věcné čtení: -rychlé čtení tiché -čtení vyhledávací -klíčová slova WP Povídání před spaním.. ( spisování) -porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti naslouchání -praktické a věcné (zdvořilé, pozorné, soustředěné, aktivní reakce na slyšené)

5 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost mluvený projev -role mluvčího -posluchače -na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev -respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru -komunikační žánry: -pozdrav, oslovení, omluva, prosba, dialog, -v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči -nonverbální prostředky řeči (mimika, gesto) -volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích

6 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním -píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky písemný projev -základní hygienické návyky -technika psaní (úhledný, čitelný, přiměřený) PR člověk a zdraví -kontroluje vlastní písemný projev -kontrola vlastního písemného projevu -napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení -žánry písemného projevu -adresa, dopis, přání -jednoduchý popis (osnova textu) -seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh -vypravování

7 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. Čísla a početní operace učení -čte a píše trojciferná čísla -vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků -používá přirozená čísla k modelování reálných situací -počítá předměty v daném souboru -vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel zápis - porovnávání -vyhledávání na ose, -zaokrouhlování -rozklad WP matem hry motivační cestička, Bingo, Dračí zub, Nulička komunikativní -využívá matematických poznatků v praktických činnostech -užívá k vyjadřování matematického jazyka - jednoduchá symbolika -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti -užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose -provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace -početní operace (+, - ) -slovní úlohy násobilka do 100 -násobení a dělení 6, 7, 8, 9, 10 -dělení se zbytkem -slovní úlohy na příklady tohoto typu Jč rozvíjení slovní zásoby PR měřidla (jednotky) Pč modelování geometrických útvarů WP nácvik násobilky pomocí rytmu

8 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. Závislosti,, práce s daty řešení problému -řeší slovní úlohy s operacemi (+, -,., : ) v oboru do 100 -provádí sebekontrolu -pracuje s chybou -orientuje se v čase -provádí jednoduché převody jednotek času -popisuje jednoduché závislosti z praktického života -orientace v čase -převádění jednotek času - doplňování tabulek, posloupnosti čísel sociální a personální občanská a pracovní -rozvíjí si zkušenosti s matematizací reálných situací -hledá řešení -poskytne podle svých možností účinnou pomoc -používá účinně a bezpečně pomůcky a vybavení (pravítka,kružítka měřidla) -doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel -rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa (nachází v realitě jejich reprezentaci -rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrie v rovině a prostoru základní útvary v rovině -lomená čára -přímka -polopřímka -úsečka (měření) -rovnoběžky -různoběžky -čtverec -obdélník -kružnice -trojúhelník WP prostorová tělesa z odpad. materiálu (raketa, roboti )

9 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. -porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky základní útvary v prostoru -pozná kvádr, krychli, kouli, jehlan, kužel, válec -jednotky délky výčet WP vytváření rovinných geom. obrazců, měření obvodu (v terénu)

10 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova Učení Komunikace - čte a rozumí čtenému textu - orientuje se v textu - přiřadí text k obrázku a opačně - naslouchá - reaguje - používá danou slovní zásobu - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění - používá abecední slovník učebnice 1. lekce - seznámení s postavami SUPERSTARS - barvy - základní číslovky věci v aktovce, třídě - běžné pokyny ve třídě - seznámení s příběhem My friend is a Monster poslech 2. lekce - základní číslovky nová slovní zásoba nábytek, - otázky a odpovědi (věk, jméno, oblíbená barva) - pokračování příběhu komiksu - pravidla komunikace v běžných, každodenních situacích WP výroba karet s čísly, barvami hry s kartami PR vyprávění, tradice v rodině, roční doby, ČJ tradice v rodině, roční doby M číslovky, geometrické tvary Multikulturní -principy soužití s lidmi jiných národností -tolerance k jiným národnostním a etnickým skupinám

11 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova Řešení problému Sociální a personální Občanské a pracovní -provádí kontrolu své práce -spolupracuje v týmu -vciťuje se -prezentuje své projekty či projekty své skupiny před třídou 3. lekce - domácí mazlíčci - píseň k tématu - hádanky a doplňovačky k tématu - přídavná jména malý / velký - pokračování komiksu čtení, poslech REVIEW A - opakování slovní zásoby, pokynů, rozhovorů - hra s otázkami a pokyny 4. lekce - pocity - HE / SHE - sloveso TO BE - pozdravy v různé denní době - píseň k tématu - čtení, poslech komiksu další část WP Pantomima pozdravy, pocity Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -seznámení s existencí anglicky mluvících zemí -zvyklosti a tradice těchto zemí

12 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 5. lekce - obličej a jeho části - popis osob - sloveso HAVE GOT - další přídavná jména - TRUE / FALSE odpovědi v jednoduchém dotazníku (popis osob) - My friend is a Monster 6. lekce - členové rodiny - jednoduchá říkanka k tématu rodina - otázky a odpovědi ohledně rodiny žáka - popis rodiny, rodinných příslušníků - další díl komiksu WP komiks My family

13 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova REVIEW B - doplňování slov vynechaných v textu - hra najdi obličej 7. lekce - pohyby jednotlivými částmi těla na pokyn tleskni, dupni, zamávej, kopni, zatřes - Big Foot, The Loch Ness Monster četba, překlad - My friend is a Monster 8. lekce - The crazy clothes shop + song - přivlastňovací s - otázka s HAVE GOT - četba, poslech a dramatizace rozhovoru v muzeu WP módní přehlídka

14 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 9. lekce - slovní zásoba jídlo, potraviny - menu - I like / I don t like - What do you like? WP příprava jednoduchého salátu REVIEW C - poslech - hra pokyny 10. lekce - divoká zvířata safari - tvoření množného čísla podstatných jmen - poslech písně k tématu 11. lekce - oblíbené věci - There are / There is i v otázce - Popis pokoje

15 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 12. lekce - Nashledanou, Superstars! WP - dramatizace krátkých příběhů - poslech, zpěv - dokončení komiksu četba, překlad, poslech - rozhovor na téma My friend is a monster probraného komiksu REVIEW D - procvičení probraného učiva - stolní hra otázky, pokyny, hádanky REÁLIE - v každém období v roce svátky, zvyky a tradice anglicky mluvících zemí

16 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Místo kde ţijeme učení řešení problémů -rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech a užívá ji ve vlastních projevech a výtvorech -zná a chápe rozdíly mezi lidmi, toleruje je na základě společně vytvořených pravidel (obecně uplatňovaných) -vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště, školy a cestu na určené místo -rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí -začlení svou obec město do příslušného kraje a obslužného centra ČR -pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí -rozliší přírodní a umělé prvky v krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost domov -orientace v místě bydliště škola -okolí školy -bezpečná cesta do školy obec, místní krajina -místní krajina -části obce -poloha v krajině okolní krajina -popis a pozorování změn v nejbližším okolí Vv malba kresba krajina lidé kolem nás WP vyučování v přírodě Jč rozšiřování slovní zásoby Hv písně tance (roční doby, příroda, ) WP motivované třídění odpadu (soutěž, pohádka) Enviromentální výchova -ekosystémy -základní podmínky života -vztah člověka k prostředí

17 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé a čas komunikativní -sebevědomě, samostatně projevuje své myšlenky a názory -toleruje názory jiných a snaží se tak přispívat k bezkonfliktní komunikaci -rozvíjí pozitivní city ve vztahu k sobě i k prostředí -využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě -rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti -uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí: na příkladech porovnává minulost a současnost orientace v čase a časový řád -časový sled událostí -kalendáře -letopočet -generace -režim dne -roční doby -řazení událostí vlastního života (rodokmen) -význam kronik současnost a minulost v našem životě -proměny způsobu života -bydlení, předměty denní potřeby -průběh lidského života -státní svátky a významné dny Pč péče o prostředí třídy udržování čistoty v okolí školy modelování Osobnostní a sociální výchova -sebepoznávání -sociální rozvoj (komunikace, mezilidské )

18 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé a čas -pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu regionální památky -interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije báje, mýty, pověsti

19 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé kolem nás sociálně personální občanské a pracovní -zná podstatu zdraví i příčin nemocí a účelně jedná v různých situacích ohrožení zdraví a bezpečnosti -postupně si utváří ohleduplný vztah k přírodě i ke kulturním výtvorům -hledá možnosti jejich ochrany -rozlišuje příbuzenské v rodině -role rodinných příslušníků a mezi nimi -odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností -projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům rodina - příbuzenské -role členů rodiny -zaměstnání soužití lidí -mezilidské -běžné příčiny konfliktů mezi kamarády -jejich analýza Multikulturní vých. Příběhy, filmy- Jsme jiní a přesto máme mnoho společného WP nácvik písně jiného národa (Afrika ) -poznává vše, co jej zajímá,co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět chování lidí -vlastnosti lidí -pravidla slušného chování -svědomitě plní zadané úkoly a pracovní povinnosti právo a spravedlnost -práva dítěte -práva a povinnosti žáků

20 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Člověk a jeho zdraví -uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle -projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví lidské tělo -základní stavba a funkce -životní potřeby a projevy péče o zdraví, zdravá výživa -zdravá výživa (denní režim) -základní hygienické návyky WP pokrm studené kuchyně -dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí -chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci -uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu -bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce -odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná -krizové situace (šikana) -v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe a jiné dítě

21 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Člověk a jeho zdraví -reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech situace hromadného ohrožení (požár, povodeň, )

22 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Rozmanitost přírody -provádí jednoduché pokusy u skupiny jednoduchých látek látky a jejich vlastnosti -třídění -změny látek a skupenství -vlastnosti a měření WP pokusy s neživými látkami, měření -určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti -změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů voda a vzduch -vlastnosti -formy -oběh vody nerosty a horniny,půda -zvětrávání -vznik půdy a význam WP pokusy se skupenstvím vody

23 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Rozmanitost přírody -pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích -roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků rostliny houby a živočichové -znaky života -životní potřeby a projevy -výživa -stavba těla některých druhů WP vycházky ke krmelci, -uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě Ochrana přírody -ochrana rostlin a živočichů -likvidace a třídění odpadu WP - pokusy s ukládáním odpadu do země, porovnávání rychlosti rozkladu (tlení)

24 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. Práce s drobným materiálem učení řešení problému -porozumí návodu a pracuje podle něj -uvádí věci do souvislosti -vybere vhodný materiál pro výrobek a sestaví jej (vyrobí jej) -vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů -pracuje podle slovního návodu a předlohy -rozlišování materiálů: - dřevo, plast, sklo, kov, modelovací hlína, papír (znalost jejich vlastností) -znalost rozlišování běžných užívaných druhů papíru -dovednost papír přeložit,odrhnout naznačenou část, vystřihnout nakreslený tvar (zhotovení výrobku z papíru) -dovednost z přírodního materiálu vyrobit jednoduchý výrobek -znalost bezpečně zacházet s vybranými nástroji -rozlišuje vybrané pracovní nástroje znalost jejich pojmenování PR vycházky -základní podmínky pro pěstování rostlin Vv roční období Jč pracovní postup (recept) WP sběr přírodnin, tvořivé činnosti, ( zvířátka, frotáž, otisky, aranžmá..) Enviromentální -základní podmínky života -propojení člověk a prostředí (půda-vodavzduch) -vztah člověka k prostředí

25 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. komunikativní -domluví se při práci -spolupracuje -naslouchá pokynům -formuluje své myšlenky a názory -vytváření výrobků z modelovacích hmot (dovednost o nich hovořit) -dovednost navléknutí nitě přišití knoflíku sešití dvou kusů látky -udržování pořádku na svém místě WP výroba textilie - tkaní -vhodně reaguje -starost o své pomůcky -práce podle slovního návodu, předlohy občanská a pracovní -udržuje pořádek -dodržuje pravidla -seznamuje se s lidskými tradicemi a technikami -zvládání elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí Konstrukční činnosti -vytváření několik výrobků z konstruktivní stavebnice podle návodu i fantazie -sestavování jednoduchých (i pohyblivých) modelů

26 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. Pěstitelské práce sociální a personální -chápe potřebu spolupráce -zvládá základní pravidla stolování -provádí pozorování přírody -zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování -pečuje o nenáročné rostliny -znalost popisování výsledků pozorování -pečování o nenáročné rostliny v bytě, ve třídě i na zahradě -znalost jednoduchého naaranžování suchých i rostlých květin do vázy Příprava pokrmů -připraví tabuli pro jednoduché stolování -chová se vhodně při stolování -samostatná příprava jednoduchého pokrmu -úprava stolu pro jednoduché stolování -pečení drobného cukroví pod dohledem učitele -příprava ovocného nápoje -znalost vhodného chování při stolování

27 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. Činnost ovlivňující zdraví učení -zná zásady správného chování v přírodě -zná některé pohybové hry -je schopen je hrát -zná základní tělocvičná názvosloví -spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím využívá nabízené příležitosti -zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině: usiluje o jejich zlepšení pochopení významu pohybu pro zdraví -různých funkci pohybu ve zdravém životním stylu -pohybu a jeho rozložení v režimu dne -osobní hygiena při různých pohybových aktivitách -bezpečný pohyb v méně známých prostorách (bazén) -jednání fair-play PR první pomoc orientace v přírodě M měření vzdálenosti, výsledkové listiny, tabulky řešení problémů -reaguje na povely a signály -uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a snaží se jim předcházet -umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc příprava organismu -přípravné cviky před pohybovou činností -cviky na uklidnění po zátěži -napínací a protahovací cvičení -správné držení těla -seznamování se s průpravnými, kompenzačními, relaxačními, a jinými zdravotně zaměřenými Hv rozvoj melodičnosti Vv zachycení pohybu Jč vyprávění zážitků

28 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. komunikace -dohodne se na pravidlech a rozdělení rolí ve hře -zná a chová se podle pravidel fair-play cvičení a jejich praktickém využití -zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání zdravotně zaměřené činnosti -správné držení těla -správné zvedání zátěže WP pobyt v přírodě, využívání přírodních překážek ke cvičení sociální a personální -podrobuje se vyjádření rozhodčího -spolupracuje při hře uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy rozvoj různých forem rychlosti vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při Tv -hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí -vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech -organizace a bezpečnost cvičebního prostoru PR péče o zdraví, hygienické návyky

29 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. občanská a pracovní -dodržuje základní pravidla chování při Tv a sportu -zná základní pomůcky proměření sportovních výkonů a některé používá -bezpečnost v šatnách a umývárnách -bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek -první pomoc v podmínkách Tv Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností WP motivovaná cvičení s hudbou -spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích pohybové hry s různým zaměřením -netradiční pohybové hry a aktivity -využití hraček netradičního náčiní při cvičení -pohybová tvořivost -pohybové hry a jejich pravidla -spojování pohybu s hudbou, rytmem -variace her různého druhu

30 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. rytmické a kondiční formy cvičení pro děti -kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem -základy estetického pohybu -vyjádření melodie a rytmu pohybem -základní hudebně pohybové (rytmus, melodie, tempo) -nácvik tří tanečků (valčíkový, polkový)

31 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. základy gymnastiky -průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti -základní druhy cvičení ke správnému držení těla -základní pojmy osvojených cviků, gymnastického náčiní a nářadí -kotoul vpřed, vzad -přeskok bedny -průprava k roznožce přes kozu -průprava skrčky přes kozu -shyb stojmo- odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo stoj -chůze bez dopomoci - kladinka

32 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. základy atletiky -základní atletické disciplíny -pravidla bezpečnosti běh: 60m, vytrvalostní do 1 000m v terénu do 15min nízký start skok: do dálky- přesný odraz hod: hod s rozběhem základy sportovních her -spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích -manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti -herní činnosti jednotlivce -spolupráce ve hře -průpravné hry -utkání podle zjednodušených pravidel minisportů

33 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. turistika a pobyt v přírodě -přesun do terénu -chování v dopravních prostředcích při přesunu -táboření -ochrana přírody plavání (základní plavecká výuka) -hygiena plavání -adaptace na vodní prostředí -základní plavecké dovednosti -jeden plavecký způsob (plavecká technika) -prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu hry na sněhu a ledě

34 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. Činnost podporující pohybové učení komunikace v Tv - užívá základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových činností, nářadí a náčiní -reaguje na základní pokyny a povely k osvojení činnosti a její organizaci -základního tělocvičného názvosloví osvojovaných činností -smluvené povely, signály organizace při Tv -základní organizace prostoru a činnosti ve známém (běžném) prostředí zásad jednání a chování -fair-play -olympijské ideály a symboly

35 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. pravidel zjednodušených osvojovaných pohybových činností -her -závodů -soutěží měření a posuzování pohybových dovedností -měření výkonů Zdravotní Tv -seznamování s činnostmi podporující korekce zdravotních oslabení

36 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Rozvíjení smyslové citlivosti Učení Řešení problému -užívá nové pojmy -tvořivě zpracovává své dojmy, zážitky, představy -využívá získané zkušenosti při vlastní tvorbě -rozlišuje rozdíly ve výtvarném vyjádření svém i ostatních -rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty) -porovnává a třídí prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů zážitků a představ -v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti a při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace -interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření prvky vizuálně-obrazného vyjádření -pojmenovávání prvků: linie, barva, barevný kontrast, tvar, plocha, uspořádání objektu do celku -prostorové a plošné seskupování (otiskování v barvě, dotváření a kombinace z přírodního materiálu) reflexe a zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -zapojení všech smyslů do tvůrčí činnosti smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření malířů, ilustrátorů M geometrické Čj- vyprávění, popis Vv ilustrace pohádkového příběhu WP- Živé obrazy Tv cvičení s hudbou Pr příroda živá a neživá (frotáž) Enviromentální výchova -vztah člověka a prostředí (vnímání harmonie přírodních barev, tvarů)

37 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Uplatňování subjektivity komunikace -chápe, že umění je druhem komunikace a komunikuje vizuálně obraznými vyjádřeními -porovnává odlišné interpretace se svoji dosavadní zkušeností prostředky pro vyjádření emocí, představ a osobních zkušeností -manipulace s objekty, pohyby těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby WP experimentování s barvou sociální a personální -učí se toleranci k odlišnému výtvarnému vyjádření v rámci sociálních skupin, ve kterých se pohybuje -na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil typy vizuálně obrazného vyjádření -malba, kresba, koláž, mozaika, frotáž přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením -výtvarné vyjadřování skutečnosti, fantazie, prožitků a pocitů

38 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Ověřování komunikačních účinků občanská a pracovní -dodržuje základní hygienické návyky -používá bezpečně výtvarné pomůcky a materiály -poznává tradice rodin a společnosti -vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky osobní postoj v komunikaci -vnímání obrazných vyjádření založených na smyslovém prožitku komunikační obsah vizuálně obrazného vyjádření -porovnávání vizuálně obrazného vyjádření vlastních s ostatními WP hra na obrazovou galerii

39 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Vokální činnost učení řešení problému komunikace -dbá na správnou techniku zpěvu -zpívá v rozsahu c1- c2 -zpívá dle pokynu učitele -užívá nové pojmy -rozpozná v proudu hudby některé hudební nástroje -rozezná některé hudební žánry -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase -rytmizuje a melodizuje jednoduché texty -improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem pěvecký a mluvní projev -pěvecké dovednosti, pěvecké návyky -hlasová hygiena -rozšiřování hlasového rozsahu (c1 c2) hudební rytmus 2/4, 3/4 takt zpěv, rytmizace dvojhlas a vícehlas -jednoduchý, kánon intonace, vokální improvizace -hudební hry záznam vokální hudby -orientace v notovém zápise (vzestupná a sestupná) Tv pochod Vv -ilustrace k písni -zážitky z poslechu WP rytmizace říkadel Jč rozšiřování slovní zásoby Multikulturní výchova -vnímání a tolerance písním a tancům jiných národů (Aj) -rozpozná náladu skladby, písně

40 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Instrumentální činnost sociální a personální občanská a personální -melodizuje texty -ovládá a řídí své jednání, přispívá k příjemné atmosféře ve skupině -dodržuje hlasovou hygienu (nekřičí při zpěvu,postoj, ) -zná státní symbol hymnu (poslech, zpěv) -využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje -reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře rytmizace, melodizace -hudební doprovod -hudební hry (otázka odpověď), -hudební improvizace WP výroba hudeb. rytmických nástrojů chrastítka, dřívka, bubínky WP motivovaná dech. cvičení ( vítr, včelka,had )

41 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Hudebně pohybová činnost taktování, pohybový doprovod hudby -dvoudobý a třídobý takt -taneční hry se zpěvem -jednoduché lidové tance WP Superstar -pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby -pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků orientace v prostoru -utváření pohybové paměti -reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

42 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Poslechové činnosti -rozlišuje jednotlivé kvality tónů kvality tónu -délka, síla, barva, výška -rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby -reaguje pohybem na znějící hudbu -odliší hudbu vokální, Instrumentální a vokálně instrumentální mezi tóny -akord hudební výrazové prostředky, hudební prvky - pohyb melodie, rytmus hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj WP poslech- ESO -rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje hudební styly -hudba pochodová, taneční, ukolébavka

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více