Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo."

Transkript

1 Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje -domýšlí příběhy -naslouchá a reaguje -vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu -rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -porovnává význam slov, zvláště slova opačného a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná -porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost: -rozlišuje slovní druhy v základním tvaru -užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov -význam slov -třídění slov -stavba slova -vyjmenovaná slova (výčet) tvarosloví - slovní druhy (výčet) seznámení -tvary slov -mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) -mluvnické kategorie sloves (osoba,číslo, čas) -vlastní jména a obecná PR vyprávění, tradice v rodině, roční doby, WP hry s větami ( Sestav svůj příběh) Hv rytmus, rytmizace říkanek Pč loutky k pohádkám Multikulturní -lidské -jedinečnost každého člověka -člověk jako součást etnika Mediální -kritické čtení (reklama, zábavný pořad, zprávy) -rozdíl mezi reklamou a zprávou

2 Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova řešení problému sociální a personální -provádí kontrolu vlastního projevu -pracuje s chybou -poznává různé dorozumívací prostředky -přispívá k diskuzi -spolupracuje v týmu -vyslechne si názory druhých -spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové i zvukové prostředky -odůvodňuje a napíše správně i/y po tvrdých, měkkých souhláskách a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě,vě,mě - mimo morfologický šev skladba -věta jednoduchá a souvětí -stavba věty jednoduché - spojení vět do souvětí pravopis -i/y po obojetných souhláskách -znělé a neznělé souhlásky WP nácvik vyjm. slov pomocí rytmu Vv ilustrace (k pohádkám, příběhům) WP Vetřelci ve vyjm. slovech ( vymýšlení příběhů) -vciťuje se -velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

3 Literární výchova Český jazyk Český jazyk Literární výchova občanské a pracovní -zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace -získává sebedůvěru -vystupuje na veřejnosti (besídky, projekty) -užívá s porozuměním základní literární pojmy -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu -pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynu učitele a podle svých schopností zážitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem -čtení a přednes zpaměti -volná reprodukce -dramatizace -vlastní výtvarný doprovod WP hra na redaktory (tř. časopis) -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění základní literární pojmy -odlišení pohádky od ostatních vyprávění -užívání literárních pojmů (autor, ilustrace, ilustrátor, verš, rým, sloka, ) -žánry: pověst pohádka povídka zážitkové čtení bajka Multikulturní -poznává pohádky jiných národů

4 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čtení -praktické čtení vět a souvětí -členění textu -orientační prvky v textu -věcné čtení: -rychlé čtení tiché -čtení vyhledávací -klíčová slova WP Povídání před spaním.. ( spisování) -porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti naslouchání -praktické a věcné (zdvořilé, pozorné, soustředěné, aktivní reakce na slyšené)

5 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost mluvený projev -role mluvčího -posluchače -na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev -respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru -komunikační žánry: -pozdrav, oslovení, omluva, prosba, dialog, -v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči -nonverbální prostředky řeči (mimika, gesto) -volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích

6 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním -píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky písemný projev -základní hygienické návyky -technika psaní (úhledný, čitelný, přiměřený) PR člověk a zdraví -kontroluje vlastní písemný projev -kontrola vlastního písemného projevu -napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení -žánry písemného projevu -adresa, dopis, přání -jednoduchý popis (osnova textu) -seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh -vypravování

7 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. Čísla a početní operace učení -čte a píše trojciferná čísla -vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků -používá přirozená čísla k modelování reálných situací -počítá předměty v daném souboru -vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel zápis - porovnávání -vyhledávání na ose, -zaokrouhlování -rozklad WP matem hry motivační cestička, Bingo, Dračí zub, Nulička komunikativní -využívá matematických poznatků v praktických činnostech -užívá k vyjadřování matematického jazyka - jednoduchá symbolika -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti -užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose -provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace -početní operace (+, - ) -slovní úlohy násobilka do 100 -násobení a dělení 6, 7, 8, 9, 10 -dělení se zbytkem -slovní úlohy na příklady tohoto typu Jč rozvíjení slovní zásoby PR měřidla (jednotky) Pč modelování geometrických útvarů WP nácvik násobilky pomocí rytmu

8 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. Závislosti,, práce s daty řešení problému -řeší slovní úlohy s operacemi (+, -,., : ) v oboru do 100 -provádí sebekontrolu -pracuje s chybou -orientuje se v čase -provádí jednoduché převody jednotek času -popisuje jednoduché závislosti z praktického života -orientace v čase -převádění jednotek času - doplňování tabulek, posloupnosti čísel sociální a personální občanská a pracovní -rozvíjí si zkušenosti s matematizací reálných situací -hledá řešení -poskytne podle svých možností účinnou pomoc -používá účinně a bezpečně pomůcky a vybavení (pravítka,kružítka měřidla) -doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel -rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa (nachází v realitě jejich reprezentaci -rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrie v rovině a prostoru základní útvary v rovině -lomená čára -přímka -polopřímka -úsečka (měření) -rovnoběžky -různoběžky -čtverec -obdélník -kružnice -trojúhelník WP prostorová tělesa z odpad. materiálu (raketa, roboti )

9 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. -porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky základní útvary v prostoru -pozná kvádr, krychli, kouli, jehlan, kužel, válec -jednotky délky výčet WP vytváření rovinných geom. obrazců, měření obvodu (v terénu)

10 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova Učení Komunikace - čte a rozumí čtenému textu - orientuje se v textu - přiřadí text k obrázku a opačně - naslouchá - reaguje - používá danou slovní zásobu - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění - používá abecední slovník učebnice 1. lekce - seznámení s postavami SUPERSTARS - barvy - základní číslovky věci v aktovce, třídě - běžné pokyny ve třídě - seznámení s příběhem My friend is a Monster poslech 2. lekce - základní číslovky nová slovní zásoba nábytek, - otázky a odpovědi (věk, jméno, oblíbená barva) - pokračování příběhu komiksu - pravidla komunikace v běžných, každodenních situacích WP výroba karet s čísly, barvami hry s kartami PR vyprávění, tradice v rodině, roční doby, ČJ tradice v rodině, roční doby M číslovky, geometrické tvary Multikulturní -principy soužití s lidmi jiných národností -tolerance k jiným národnostním a etnickým skupinám

11 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova Řešení problému Sociální a personální Občanské a pracovní -provádí kontrolu své práce -spolupracuje v týmu -vciťuje se -prezentuje své projekty či projekty své skupiny před třídou 3. lekce - domácí mazlíčci - píseň k tématu - hádanky a doplňovačky k tématu - přídavná jména malý / velký - pokračování komiksu čtení, poslech REVIEW A - opakování slovní zásoby, pokynů, rozhovorů - hra s otázkami a pokyny 4. lekce - pocity - HE / SHE - sloveso TO BE - pozdravy v různé denní době - píseň k tématu - čtení, poslech komiksu další část WP Pantomima pozdravy, pocity Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -seznámení s existencí anglicky mluvících zemí -zvyklosti a tradice těchto zemí

12 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 5. lekce - obličej a jeho části - popis osob - sloveso HAVE GOT - další přídavná jména - TRUE / FALSE odpovědi v jednoduchém dotazníku (popis osob) - My friend is a Monster 6. lekce - členové rodiny - jednoduchá říkanka k tématu rodina - otázky a odpovědi ohledně rodiny žáka - popis rodiny, rodinných příslušníků - další díl komiksu WP komiks My family

13 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova REVIEW B - doplňování slov vynechaných v textu - hra najdi obličej 7. lekce - pohyby jednotlivými částmi těla na pokyn tleskni, dupni, zamávej, kopni, zatřes - Big Foot, The Loch Ness Monster četba, překlad - My friend is a Monster 8. lekce - The crazy clothes shop + song - přivlastňovací s - otázka s HAVE GOT - četba, poslech a dramatizace rozhovoru v muzeu WP módní přehlídka

14 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 9. lekce - slovní zásoba jídlo, potraviny - menu - I like / I don t like - What do you like? WP příprava jednoduchého salátu REVIEW C - poslech - hra pokyny 10. lekce - divoká zvířata safari - tvoření množného čísla podstatných jmen - poslech písně k tématu 11. lekce - oblíbené věci - There are / There is i v otázce - Popis pokoje

15 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 12. lekce - Nashledanou, Superstars! WP - dramatizace krátkých příběhů - poslech, zpěv - dokončení komiksu četba, překlad, poslech - rozhovor na téma My friend is a monster probraného komiksu REVIEW D - procvičení probraného učiva - stolní hra otázky, pokyny, hádanky REÁLIE - v každém období v roce svátky, zvyky a tradice anglicky mluvících zemí

16 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Místo kde ţijeme učení řešení problémů -rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech a užívá ji ve vlastních projevech a výtvorech -zná a chápe rozdíly mezi lidmi, toleruje je na základě společně vytvořených pravidel (obecně uplatňovaných) -vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště, školy a cestu na určené místo -rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí -začlení svou obec město do příslušného kraje a obslužného centra ČR -pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí -rozliší přírodní a umělé prvky v krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost domov -orientace v místě bydliště škola -okolí školy -bezpečná cesta do školy obec, místní krajina -místní krajina -části obce -poloha v krajině okolní krajina -popis a pozorování změn v nejbližším okolí Vv malba kresba krajina lidé kolem nás WP vyučování v přírodě Jč rozšiřování slovní zásoby Hv písně tance (roční doby, příroda, ) WP motivované třídění odpadu (soutěž, pohádka) Enviromentální výchova -ekosystémy -základní podmínky života -vztah člověka k prostředí

17 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé a čas komunikativní -sebevědomě, samostatně projevuje své myšlenky a názory -toleruje názory jiných a snaží se tak přispívat k bezkonfliktní komunikaci -rozvíjí pozitivní city ve vztahu k sobě i k prostředí -využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě -rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti -uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí: na příkladech porovnává minulost a současnost orientace v čase a časový řád -časový sled událostí -kalendáře -letopočet -generace -režim dne -roční doby -řazení událostí vlastního života (rodokmen) -význam kronik současnost a minulost v našem životě -proměny způsobu života -bydlení, předměty denní potřeby -průběh lidského života -státní svátky a významné dny Pč péče o prostředí třídy udržování čistoty v okolí školy modelování Osobnostní a sociální výchova -sebepoznávání -sociální rozvoj (komunikace, mezilidské )

18 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé a čas -pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu regionální památky -interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije báje, mýty, pověsti

19 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé kolem nás sociálně personální občanské a pracovní -zná podstatu zdraví i příčin nemocí a účelně jedná v různých situacích ohrožení zdraví a bezpečnosti -postupně si utváří ohleduplný vztah k přírodě i ke kulturním výtvorům -hledá možnosti jejich ochrany -rozlišuje příbuzenské v rodině -role rodinných příslušníků a mezi nimi -odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností -projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům rodina - příbuzenské -role členů rodiny -zaměstnání soužití lidí -mezilidské -běžné příčiny konfliktů mezi kamarády -jejich analýza Multikulturní vých. Příběhy, filmy- Jsme jiní a přesto máme mnoho společného WP nácvik písně jiného národa (Afrika ) -poznává vše, co jej zajímá,co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět chování lidí -vlastnosti lidí -pravidla slušného chování -svědomitě plní zadané úkoly a pracovní povinnosti právo a spravedlnost -práva dítěte -práva a povinnosti žáků

20 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Člověk a jeho zdraví -uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle -projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví lidské tělo -základní stavba a funkce -životní potřeby a projevy péče o zdraví, zdravá výživa -zdravá výživa (denní režim) -základní hygienické návyky WP pokrm studené kuchyně -dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí -chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci -uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu -bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce -odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná -krizové situace (šikana) -v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe a jiné dítě

21 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Člověk a jeho zdraví -reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech situace hromadného ohrožení (požár, povodeň, )

22 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Rozmanitost přírody -provádí jednoduché pokusy u skupiny jednoduchých látek látky a jejich vlastnosti -třídění -změny látek a skupenství -vlastnosti a měření WP pokusy s neživými látkami, měření -určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti -změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů voda a vzduch -vlastnosti -formy -oběh vody nerosty a horniny,půda -zvětrávání -vznik půdy a význam WP pokusy se skupenstvím vody

23 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Rozmanitost přírody -pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích -roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků rostliny houby a živočichové -znaky života -životní potřeby a projevy -výživa -stavba těla některých druhů WP vycházky ke krmelci, -uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě Ochrana přírody -ochrana rostlin a živočichů -likvidace a třídění odpadu WP - pokusy s ukládáním odpadu do země, porovnávání rychlosti rozkladu (tlení)

24 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. Práce s drobným materiálem učení řešení problému -porozumí návodu a pracuje podle něj -uvádí věci do souvislosti -vybere vhodný materiál pro výrobek a sestaví jej (vyrobí jej) -vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů -pracuje podle slovního návodu a předlohy -rozlišování materiálů: - dřevo, plast, sklo, kov, modelovací hlína, papír (znalost jejich vlastností) -znalost rozlišování běžných užívaných druhů papíru -dovednost papír přeložit,odrhnout naznačenou část, vystřihnout nakreslený tvar (zhotovení výrobku z papíru) -dovednost z přírodního materiálu vyrobit jednoduchý výrobek -znalost bezpečně zacházet s vybranými nástroji -rozlišuje vybrané pracovní nástroje znalost jejich pojmenování PR vycházky -základní podmínky pro pěstování rostlin Vv roční období Jč pracovní postup (recept) WP sběr přírodnin, tvořivé činnosti, ( zvířátka, frotáž, otisky, aranžmá..) Enviromentální -základní podmínky života -propojení člověk a prostředí (půda-vodavzduch) -vztah člověka k prostředí

25 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. komunikativní -domluví se při práci -spolupracuje -naslouchá pokynům -formuluje své myšlenky a názory -vytváření výrobků z modelovacích hmot (dovednost o nich hovořit) -dovednost navléknutí nitě přišití knoflíku sešití dvou kusů látky -udržování pořádku na svém místě WP výroba textilie - tkaní -vhodně reaguje -starost o své pomůcky -práce podle slovního návodu, předlohy občanská a pracovní -udržuje pořádek -dodržuje pravidla -seznamuje se s lidskými tradicemi a technikami -zvládání elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí Konstrukční činnosti -vytváření několik výrobků z konstruktivní stavebnice podle návodu i fantazie -sestavování jednoduchých (i pohyblivých) modelů

26 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. Pěstitelské práce sociální a personální -chápe potřebu spolupráce -zvládá základní pravidla stolování -provádí pozorování přírody -zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování -pečuje o nenáročné rostliny -znalost popisování výsledků pozorování -pečování o nenáročné rostliny v bytě, ve třídě i na zahradě -znalost jednoduchého naaranžování suchých i rostlých květin do vázy Příprava pokrmů -připraví tabuli pro jednoduché stolování -chová se vhodně při stolování -samostatná příprava jednoduchého pokrmu -úprava stolu pro jednoduché stolování -pečení drobného cukroví pod dohledem učitele -příprava ovocného nápoje -znalost vhodného chování při stolování

27 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. Činnost ovlivňující zdraví učení -zná zásady správného chování v přírodě -zná některé pohybové hry -je schopen je hrát -zná základní tělocvičná názvosloví -spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím využívá nabízené příležitosti -zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině: usiluje o jejich zlepšení pochopení významu pohybu pro zdraví -různých funkci pohybu ve zdravém životním stylu -pohybu a jeho rozložení v režimu dne -osobní hygiena při různých pohybových aktivitách -bezpečný pohyb v méně známých prostorách (bazén) -jednání fair-play PR první pomoc orientace v přírodě M měření vzdálenosti, výsledkové listiny, tabulky řešení problémů -reaguje na povely a signály -uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a snaží se jim předcházet -umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc příprava organismu -přípravné cviky před pohybovou činností -cviky na uklidnění po zátěži -napínací a protahovací cvičení -správné držení těla -seznamování se s průpravnými, kompenzačními, relaxačními, a jinými zdravotně zaměřenými Hv rozvoj melodičnosti Vv zachycení pohybu Jč vyprávění zážitků

28 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. komunikace -dohodne se na pravidlech a rozdělení rolí ve hře -zná a chová se podle pravidel fair-play cvičení a jejich praktickém využití -zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání zdravotně zaměřené činnosti -správné držení těla -správné zvedání zátěže WP pobyt v přírodě, využívání přírodních překážek ke cvičení sociální a personální -podrobuje se vyjádření rozhodčího -spolupracuje při hře uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy rozvoj různých forem rychlosti vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při Tv -hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí -vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech -organizace a bezpečnost cvičebního prostoru PR péče o zdraví, hygienické návyky

29 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. občanská a pracovní -dodržuje základní pravidla chování při Tv a sportu -zná základní pomůcky proměření sportovních výkonů a některé používá -bezpečnost v šatnách a umývárnách -bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek -první pomoc v podmínkách Tv Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností WP motivovaná cvičení s hudbou -spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích pohybové hry s různým zaměřením -netradiční pohybové hry a aktivity -využití hraček netradičního náčiní při cvičení -pohybová tvořivost -pohybové hry a jejich pravidla -spojování pohybu s hudbou, rytmem -variace her různého druhu

30 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. rytmické a kondiční formy cvičení pro děti -kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem -základy estetického pohybu -vyjádření melodie a rytmu pohybem -základní hudebně pohybové (rytmus, melodie, tempo) -nácvik tří tanečků (valčíkový, polkový)

31 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. základy gymnastiky -průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti -základní druhy cvičení ke správnému držení těla -základní pojmy osvojených cviků, gymnastického náčiní a nářadí -kotoul vpřed, vzad -přeskok bedny -průprava k roznožce přes kozu -průprava skrčky přes kozu -shyb stojmo- odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo stoj -chůze bez dopomoci - kladinka

32 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. základy atletiky -základní atletické disciplíny -pravidla bezpečnosti běh: 60m, vytrvalostní do 1 000m v terénu do 15min nízký start skok: do dálky- přesný odraz hod: hod s rozběhem základy sportovních her -spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích -manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti -herní činnosti jednotlivce -spolupráce ve hře -průpravné hry -utkání podle zjednodušených pravidel minisportů

33 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. turistika a pobyt v přírodě -přesun do terénu -chování v dopravních prostředcích při přesunu -táboření -ochrana přírody plavání (základní plavecká výuka) -hygiena plavání -adaptace na vodní prostředí -základní plavecké dovednosti -jeden plavecký způsob (plavecká technika) -prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu hry na sněhu a ledě

34 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. Činnost podporující pohybové učení komunikace v Tv - užívá základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových činností, nářadí a náčiní -reaguje na základní pokyny a povely k osvojení činnosti a její organizaci -základního tělocvičného názvosloví osvojovaných činností -smluvené povely, signály organizace při Tv -základní organizace prostoru a činnosti ve známém (běžném) prostředí zásad jednání a chování -fair-play -olympijské ideály a symboly

35 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. pravidel zjednodušených osvojovaných pohybových činností -her -závodů -soutěží měření a posuzování pohybových dovedností -měření výkonů Zdravotní Tv -seznamování s činnostmi podporující korekce zdravotních oslabení

36 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Rozvíjení smyslové citlivosti Učení Řešení problému -užívá nové pojmy -tvořivě zpracovává své dojmy, zážitky, představy -využívá získané zkušenosti při vlastní tvorbě -rozlišuje rozdíly ve výtvarném vyjádření svém i ostatních -rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty) -porovnává a třídí prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů zážitků a představ -v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti a při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace -interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření prvky vizuálně-obrazného vyjádření -pojmenovávání prvků: linie, barva, barevný kontrast, tvar, plocha, uspořádání objektu do celku -prostorové a plošné seskupování (otiskování v barvě, dotváření a kombinace z přírodního materiálu) reflexe a zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -zapojení všech smyslů do tvůrčí činnosti smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření malířů, ilustrátorů M geometrické Čj- vyprávění, popis Vv ilustrace pohádkového příběhu WP- Živé obrazy Tv cvičení s hudbou Pr příroda živá a neživá (frotáž) Enviromentální výchova -vztah člověka a prostředí (vnímání harmonie přírodních barev, tvarů)

37 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Uplatňování subjektivity komunikace -chápe, že umění je druhem komunikace a komunikuje vizuálně obraznými vyjádřeními -porovnává odlišné interpretace se svoji dosavadní zkušeností prostředky pro vyjádření emocí, představ a osobních zkušeností -manipulace s objekty, pohyby těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby WP experimentování s barvou sociální a personální -učí se toleranci k odlišnému výtvarnému vyjádření v rámci sociálních skupin, ve kterých se pohybuje -na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil typy vizuálně obrazného vyjádření -malba, kresba, koláž, mozaika, frotáž přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením -výtvarné vyjadřování skutečnosti, fantazie, prožitků a pocitů

38 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Ověřování komunikačních účinků občanská a pracovní -dodržuje základní hygienické návyky -používá bezpečně výtvarné pomůcky a materiály -poznává tradice rodin a společnosti -vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky osobní postoj v komunikaci -vnímání obrazných vyjádření založených na smyslovém prožitku komunikační obsah vizuálně obrazného vyjádření -porovnávání vizuálně obrazného vyjádření vlastních s ostatními WP hra na obrazovou galerii

39 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Vokální činnost učení řešení problému komunikace -dbá na správnou techniku zpěvu -zpívá v rozsahu c1- c2 -zpívá dle pokynu učitele -užívá nové pojmy -rozpozná v proudu hudby některé hudební nástroje -rozezná některé hudební žánry -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase -rytmizuje a melodizuje jednoduché texty -improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem pěvecký a mluvní projev -pěvecké dovednosti, pěvecké návyky -hlasová hygiena -rozšiřování hlasového rozsahu (c1 c2) hudební rytmus 2/4, 3/4 takt zpěv, rytmizace dvojhlas a vícehlas -jednoduchý, kánon intonace, vokální improvizace -hudební hry záznam vokální hudby -orientace v notovém zápise (vzestupná a sestupná) Tv pochod Vv -ilustrace k písni -zážitky z poslechu WP rytmizace říkadel Jč rozšiřování slovní zásoby Multikulturní výchova -vnímání a tolerance písním a tancům jiných národů (Aj) -rozpozná náladu skladby, písně

40 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Instrumentální činnost sociální a personální občanská a personální -melodizuje texty -ovládá a řídí své jednání, přispívá k příjemné atmosféře ve skupině -dodržuje hlasovou hygienu (nekřičí při zpěvu,postoj, ) -zná státní symbol hymnu (poslech, zpěv) -využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje -reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře rytmizace, melodizace -hudební doprovod -hudební hry (otázka odpověď), -hudební improvizace WP výroba hudeb. rytmických nástrojů chrastítka, dřívka, bubínky WP motivovaná dech. cvičení ( vítr, včelka,had )

41 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Hudebně pohybová činnost taktování, pohybový doprovod hudby -dvoudobý a třídobý takt -taneční hry se zpěvem -jednoduché lidové tance WP Superstar -pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby -pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků orientace v prostoru -utváření pohybové paměti -reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

42 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Poslechové činnosti -rozlišuje jednotlivé kvality tónů kvality tónu -délka, síla, barva, výška -rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby -reaguje pohybem na znějící hudbu -odliší hudbu vokální, Instrumentální a vokálně instrumentální mezi tóny -akord hudební výrazové prostředky, hudební prvky - pohyb melodie, rytmus hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj WP poslech- ESO -rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje hudební styly -hudba pochodová, taneční, ukolébavka

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více