Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo."

Transkript

1 Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje -domýšlí příběhy -naslouchá a reaguje -vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu -rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -porovnává význam slov, zvláště slova opačného a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná -porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost: -rozlišuje slovní druhy v základním tvaru -užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves zvuková stránka jazyka slovní zásoba a tvoření slov -význam slov -třídění slov -stavba slova -vyjmenovaná slova (výčet) tvarosloví - slovní druhy (výčet) seznámení -tvary slov -mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) -mluvnické kategorie sloves (osoba,číslo, čas) -vlastní jména a obecná PR vyprávění, tradice v rodině, roční doby, WP hry s větami ( Sestav svůj příběh) Hv rytmus, rytmizace říkanek Pč loutky k pohádkám Multikulturní -lidské -jedinečnost každého člověka -člověk jako součást etnika Mediální -kritické čtení (reklama, zábavný pořad, zprávy) -rozdíl mezi reklamou a zprávou

2 Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova řešení problému sociální a personální -provádí kontrolu vlastního projevu -pracuje s chybou -poznává různé dorozumívací prostředky -přispívá k diskuzi -spolupracuje v týmu -vyslechne si názory druhých -spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné jazykové i zvukové prostředky -odůvodňuje a napíše správně i/y po tvrdých, měkkých souhláskách a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě,vě,mě - mimo morfologický šev skladba -věta jednoduchá a souvětí -stavba věty jednoduché - spojení vět do souvětí pravopis -i/y po obojetných souhláskách -znělé a neznělé souhlásky WP nácvik vyjm. slov pomocí rytmu Vv ilustrace (k pohádkám, příběhům) WP Vetřelci ve vyjm. slovech ( vymýšlení příběhů) -vciťuje se -velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

3 Literární výchova Český jazyk Český jazyk Literární výchova občanské a pracovní -zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace -získává sebedůvěru -vystupuje na veřejnosti (besídky, projekty) -užívá s porozuměním základní literární pojmy -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu -pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynu učitele a podle svých schopností zážitkové čtení a naslouchání tvořivé činnosti s literárním textem -čtení a přednes zpaměti -volná reprodukce -dramatizace -vlastní výtvarný doprovod WP hra na redaktory (tř. časopis) -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění základní literární pojmy -odlišení pohádky od ostatních vyprávění -užívání literárních pojmů (autor, ilustrace, ilustrátor, verš, rým, sloka, ) -žánry: pověst pohádka povídka zážitkové čtení bajka Multikulturní -poznává pohádky jiných národů

4 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čtení -praktické čtení vět a souvětí -členění textu -orientační prvky v textu -věcné čtení: -rychlé čtení tiché -čtení vyhledávací -klíčová slova WP Povídání před spaním.. ( spisování) -porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti naslouchání -praktické a věcné (zdvořilé, pozorné, soustředěné, aktivní reakce na slyšené)

5 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost mluvený projev -role mluvčího -posluchače -na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev -respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru -komunikační žánry: -pozdrav, oslovení, omluva, prosba, dialog, -v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči -nonverbální prostředky řeči (mimika, gesto) -volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích

6 Komunikační a slohová výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. Komunikační a slohová výchova -zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním -píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky písemný projev -základní hygienické návyky -technika psaní (úhledný, čitelný, přiměřený) PR člověk a zdraví -kontroluje vlastní písemný projev -kontrola vlastního písemného projevu -napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení -žánry písemného projevu -adresa, dopis, přání -jednoduchý popis (osnova textu) -seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh -vypravování

7 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. Čísla a početní operace učení -čte a píše trojciferná čísla -vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků -používá přirozená čísla k modelování reálných situací -počítá předměty v daném souboru -vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel zápis - porovnávání -vyhledávání na ose, -zaokrouhlování -rozklad WP matem hry motivační cestička, Bingo, Dračí zub, Nulička komunikativní -využívá matematických poznatků v praktických činnostech -užívá k vyjadřování matematického jazyka - jednoduchá symbolika -čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti -užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose -provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech -řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace -početní operace (+, - ) -slovní úlohy násobilka do 100 -násobení a dělení 6, 7, 8, 9, 10 -dělení se zbytkem -slovní úlohy na příklady tohoto typu Jč rozvíjení slovní zásoby PR měřidla (jednotky) Pč modelování geometrických útvarů WP nácvik násobilky pomocí rytmu

8 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. Závislosti,, práce s daty řešení problému -řeší slovní úlohy s operacemi (+, -,., : ) v oboru do 100 -provádí sebekontrolu -pracuje s chybou -orientuje se v čase -provádí jednoduché převody jednotek času -popisuje jednoduché závislosti z praktického života -orientace v čase -převádění jednotek času - doplňování tabulek, posloupnosti čísel sociální a personální občanská a pracovní -rozvíjí si zkušenosti s matematizací reálných situací -hledá řešení -poskytne podle svých možností účinnou pomoc -používá účinně a bezpečně pomůcky a vybavení (pravítka,kružítka měřidla) -doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel -rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa (nachází v realitě jejich reprezentaci -rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině Geometrie v rovině a prostoru základní útvary v rovině -lomená čára -přímka -polopřímka -úsečka (měření) -rovnoběžky -různoběžky -čtverec -obdélník -kružnice -trojúhelník WP prostorová tělesa z odpad. materiálu (raketa, roboti )

9 Matematika a její aplikace Matematika Matematika 3.tř. -porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky základní útvary v prostoru -pozná kvádr, krychli, kouli, jehlan, kužel, válec -jednotky délky výčet WP vytváření rovinných geom. obrazců, měření obvodu (v terénu)

10 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova Učení Komunikace - čte a rozumí čtenému textu - orientuje se v textu - přiřadí text k obrázku a opačně - naslouchá - reaguje - používá danou slovní zásobu - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění - používá abecední slovník učebnice 1. lekce - seznámení s postavami SUPERSTARS - barvy - základní číslovky věci v aktovce, třídě - běžné pokyny ve třídě - seznámení s příběhem My friend is a Monster poslech 2. lekce - základní číslovky nová slovní zásoba nábytek, - otázky a odpovědi (věk, jméno, oblíbená barva) - pokračování příběhu komiksu - pravidla komunikace v běžných, každodenních situacích WP výroba karet s čísly, barvami hry s kartami PR vyprávění, tradice v rodině, roční doby, ČJ tradice v rodině, roční doby M číslovky, geometrické tvary Multikulturní -principy soužití s lidmi jiných národností -tolerance k jiným národnostním a etnickým skupinám

11 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova Řešení problému Sociální a personální Občanské a pracovní -provádí kontrolu své práce -spolupracuje v týmu -vciťuje se -prezentuje své projekty či projekty své skupiny před třídou 3. lekce - domácí mazlíčci - píseň k tématu - hádanky a doplňovačky k tématu - přídavná jména malý / velký - pokračování komiksu čtení, poslech REVIEW A - opakování slovní zásoby, pokynů, rozhovorů - hra s otázkami a pokyny 4. lekce - pocity - HE / SHE - sloveso TO BE - pozdravy v různé denní době - píseň k tématu - čtení, poslech komiksu další část WP Pantomima pozdravy, pocity Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -seznámení s existencí anglicky mluvících zemí -zvyklosti a tradice těchto zemí

12 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 5. lekce - obličej a jeho části - popis osob - sloveso HAVE GOT - další přídavná jména - TRUE / FALSE odpovědi v jednoduchém dotazníku (popis osob) - My friend is a Monster 6. lekce - členové rodiny - jednoduchá říkanka k tématu rodina - otázky a odpovědi ohledně rodiny žáka - popis rodiny, rodinných příslušníků - další díl komiksu WP komiks My family

13 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova REVIEW B - doplňování slov vynechaných v textu - hra najdi obličej 7. lekce - pohyby jednotlivými částmi těla na pokyn tleskni, dupni, zamávej, kopni, zatřes - Big Foot, The Loch Ness Monster četba, překlad - My friend is a Monster 8. lekce - The crazy clothes shop + song - přivlastňovací s - otázka s HAVE GOT - četba, poslech a dramatizace rozhovoru v muzeu WP módní přehlídka

14 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 9. lekce - slovní zásoba jídlo, potraviny - menu - I like / I don t like - What do you like? WP příprava jednoduchého salátu REVIEW C - poslech - hra pokyny 10. lekce - divoká zvířata safari - tvoření množného čísla podstatných jmen - poslech písně k tématu 11. lekce - oblíbené věci - There are / There is i v otázce - Popis pokoje

15 Jazyková výchova Anglický jazyk Anglický jazyk 3.tř. jazyková výchova 12. lekce - Nashledanou, Superstars! WP - dramatizace krátkých příběhů - poslech, zpěv - dokončení komiksu četba, překlad, poslech - rozhovor na téma My friend is a monster probraného komiksu REVIEW D - procvičení probraného učiva - stolní hra otázky, pokyny, hádanky REÁLIE - v každém období v roce svátky, zvyky a tradice anglicky mluvících zemí

16 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Místo kde ţijeme učení řešení problémů -rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech a užívá ji ve vlastních projevech a výtvorech -zná a chápe rozdíly mezi lidmi, toleruje je na základě společně vytvořených pravidel (obecně uplatňovaných) -vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště, školy a cestu na určené místo -rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí -začlení svou obec město do příslušného kraje a obslužného centra ČR -pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí -rozliší přírodní a umělé prvky v krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost domov -orientace v místě bydliště škola -okolí školy -bezpečná cesta do školy obec, místní krajina -místní krajina -části obce -poloha v krajině okolní krajina -popis a pozorování změn v nejbližším okolí Vv malba kresba krajina lidé kolem nás WP vyučování v přírodě Jč rozšiřování slovní zásoby Hv písně tance (roční doby, příroda, ) WP motivované třídění odpadu (soutěž, pohádka) Enviromentální výchova -ekosystémy -základní podmínky života -vztah člověka k prostředí

17 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé a čas komunikativní -sebevědomě, samostatně projevuje své myšlenky a názory -toleruje názory jiných a snaží se tak přispívat k bezkonfliktní komunikaci -rozvíjí pozitivní city ve vztahu k sobě i k prostředí -využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě -rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti -uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí: na příkladech porovnává minulost a současnost orientace v čase a časový řád -časový sled událostí -kalendáře -letopočet -generace -režim dne -roční doby -řazení událostí vlastního života (rodokmen) -význam kronik současnost a minulost v našem životě -proměny způsobu života -bydlení, předměty denní potřeby -průběh lidského života -státní svátky a významné dny Pč péče o prostředí třídy udržování čistoty v okolí školy modelování Osobnostní a sociální výchova -sebepoznávání -sociální rozvoj (komunikace, mezilidské )

18 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé a čas -pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu regionální památky -interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije báje, mýty, pověsti

19 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Lidé kolem nás sociálně personální občanské a pracovní -zná podstatu zdraví i příčin nemocí a účelně jedná v různých situacích ohrožení zdraví a bezpečnosti -postupně si utváří ohleduplný vztah k přírodě i ke kulturním výtvorům -hledá možnosti jejich ochrany -rozlišuje příbuzenské v rodině -role rodinných příslušníků a mezi nimi -odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností -projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům rodina - příbuzenské -role členů rodiny -zaměstnání soužití lidí -mezilidské -běžné příčiny konfliktů mezi kamarády -jejich analýza Multikulturní vých. Příběhy, filmy- Jsme jiní a přesto máme mnoho společného WP nácvik písně jiného národa (Afrika ) -poznává vše, co jej zajímá,co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět chování lidí -vlastnosti lidí -pravidla slušného chování -svědomitě plní zadané úkoly a pracovní povinnosti právo a spravedlnost -práva dítěte -práva a povinnosti žáků

20 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Člověk a jeho zdraví -uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle -projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví lidské tělo -základní stavba a funkce -životní potřeby a projevy péče o zdraví, zdravá výživa -zdravá výživa (denní režim) -základní hygienické návyky WP pokrm studené kuchyně -dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí -chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci -uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu -bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce -odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná -krizové situace (šikana) -v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe a jiné dítě

21 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Člověk a jeho zdraví -reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech situace hromadného ohrožení (požár, povodeň, )

22 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Rozmanitost přírody -provádí jednoduché pokusy u skupiny jednoduchých látek látky a jejich vlastnosti -třídění -změny látek a skupenství -vlastnosti a měření WP pokusy s neživými látkami, měření -určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti -změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů voda a vzduch -vlastnosti -formy -oběh vody nerosty a horniny,půda -zvětrávání -vznik půdy a význam WP pokusy se skupenstvím vody

23 Člověk a jeho svět Prvouka Člověk a jeho svět 3. tř. Rozmanitost přírody -pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích -roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků rostliny houby a živočichové -znaky života -životní potřeby a projevy -výživa -stavba těla některých druhů WP vycházky ke krmelci, -uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě Ochrana přírody -ochrana rostlin a živočichů -likvidace a třídění odpadu WP - pokusy s ukládáním odpadu do země, porovnávání rychlosti rozkladu (tlení)

24 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. Práce s drobným materiálem učení řešení problému -porozumí návodu a pracuje podle něj -uvádí věci do souvislosti -vybere vhodný materiál pro výrobek a sestaví jej (vyrobí jej) -vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů -pracuje podle slovního návodu a předlohy -rozlišování materiálů: - dřevo, plast, sklo, kov, modelovací hlína, papír (znalost jejich vlastností) -znalost rozlišování běžných užívaných druhů papíru -dovednost papír přeložit,odrhnout naznačenou část, vystřihnout nakreslený tvar (zhotovení výrobku z papíru) -dovednost z přírodního materiálu vyrobit jednoduchý výrobek -znalost bezpečně zacházet s vybranými nástroji -rozlišuje vybrané pracovní nástroje znalost jejich pojmenování PR vycházky -základní podmínky pro pěstování rostlin Vv roční období Jč pracovní postup (recept) WP sběr přírodnin, tvořivé činnosti, ( zvířátka, frotáž, otisky, aranžmá..) Enviromentální -základní podmínky života -propojení člověk a prostředí (půda-vodavzduch) -vztah člověka k prostředí

25 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. komunikativní -domluví se při práci -spolupracuje -naslouchá pokynům -formuluje své myšlenky a názory -vytváření výrobků z modelovacích hmot (dovednost o nich hovořit) -dovednost navléknutí nitě přišití knoflíku sešití dvou kusů látky -udržování pořádku na svém místě WP výroba textilie - tkaní -vhodně reaguje -starost o své pomůcky -práce podle slovního návodu, předlohy občanská a pracovní -udržuje pořádek -dodržuje pravidla -seznamuje se s lidskými tradicemi a technikami -zvládání elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí Konstrukční činnosti -vytváření několik výrobků z konstruktivní stavebnice podle návodu i fantazie -sestavování jednoduchých (i pohyblivých) modelů

26 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce 3.tř. Pěstitelské práce sociální a personální -chápe potřebu spolupráce -zvládá základní pravidla stolování -provádí pozorování přírody -zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování -pečuje o nenáročné rostliny -znalost popisování výsledků pozorování -pečování o nenáročné rostliny v bytě, ve třídě i na zahradě -znalost jednoduchého naaranžování suchých i rostlých květin do vázy Příprava pokrmů -připraví tabuli pro jednoduché stolování -chová se vhodně při stolování -samostatná příprava jednoduchého pokrmu -úprava stolu pro jednoduché stolování -pečení drobného cukroví pod dohledem učitele -příprava ovocného nápoje -znalost vhodného chování při stolování

27 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. Činnost ovlivňující zdraví učení -zná zásady správného chování v přírodě -zná některé pohybové hry -je schopen je hrát -zná základní tělocvičná názvosloví -spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím využívá nabízené příležitosti -zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině: usiluje o jejich zlepšení pochopení významu pohybu pro zdraví -různých funkci pohybu ve zdravém životním stylu -pohybu a jeho rozložení v režimu dne -osobní hygiena při různých pohybových aktivitách -bezpečný pohyb v méně známých prostorách (bazén) -jednání fair-play PR první pomoc orientace v přírodě M měření vzdálenosti, výsledkové listiny, tabulky řešení problémů -reaguje na povely a signály -uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a snaží se jim předcházet -umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc příprava organismu -přípravné cviky před pohybovou činností -cviky na uklidnění po zátěži -napínací a protahovací cvičení -správné držení těla -seznamování se s průpravnými, kompenzačními, relaxačními, a jinými zdravotně zaměřenými Hv rozvoj melodičnosti Vv zachycení pohybu Jč vyprávění zážitků

28 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. komunikace -dohodne se na pravidlech a rozdělení rolí ve hře -zná a chová se podle pravidel fair-play cvičení a jejich praktickém využití -zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání zdravotně zaměřené činnosti -správné držení těla -správné zvedání zátěže WP pobyt v přírodě, využívání přírodních překážek ke cvičení sociální a personální -podrobuje se vyjádření rozhodčího -spolupracuje při hře uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy rozvoj různých forem rychlosti vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu hygiena při Tv -hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí -vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech -organizace a bezpečnost cvičebního prostoru PR péče o zdraví, hygienické návyky

29 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. občanská a pracovní -dodržuje základní pravidla chování při Tv a sportu -zná základní pomůcky proměření sportovních výkonů a některé používá -bezpečnost v šatnách a umývárnách -bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek -první pomoc v podmínkách Tv Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností WP motivovaná cvičení s hudbou -spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích pohybové hry s různým zaměřením -netradiční pohybové hry a aktivity -využití hraček netradičního náčiní při cvičení -pohybová tvořivost -pohybové hry a jejich pravidla -spojování pohybu s hudbou, rytmem -variace her různého druhu

30 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. rytmické a kondiční formy cvičení pro děti -kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem -základy estetického pohybu -vyjádření melodie a rytmu pohybem -základní hudebně pohybové (rytmus, melodie, tempo) -nácvik tří tanečků (valčíkový, polkový)

31 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. základy gymnastiky -průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti -základní druhy cvičení ke správnému držení těla -základní pojmy osvojených cviků, gymnastického náčiní a nářadí -kotoul vpřed, vzad -přeskok bedny -průprava k roznožce přes kozu -průprava skrčky přes kozu -shyb stojmo- odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo stoj -chůze bez dopomoci - kladinka

32 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. základy atletiky -základní atletické disciplíny -pravidla bezpečnosti běh: 60m, vytrvalostní do 1 000m v terénu do 15min nízký start skok: do dálky- přesný odraz hod: hod s rozběhem základy sportovních her -spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích -manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti -herní činnosti jednotlivce -spolupráce ve hře -průpravné hry -utkání podle zjednodušených pravidel minisportů

33 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. turistika a pobyt v přírodě -přesun do terénu -chování v dopravních prostředcích při přesunu -táboření -ochrana přírody plavání (základní plavecká výuka) -hygiena plavání -adaptace na vodní prostředí -základní plavecké dovednosti -jeden plavecký způsob (plavecká technika) -prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu hry na sněhu a ledě

34 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. Činnost podporující pohybové učení komunikace v Tv - užívá základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových činností, nářadí a náčiní -reaguje na základní pokyny a povely k osvojení činnosti a její organizaci -základního tělocvičného názvosloví osvojovaných činností -smluvené povely, signály organizace při Tv -základní organizace prostoru a činnosti ve známém (běžném) prostředí zásad jednání a chování -fair-play -olympijské ideály a symboly

35 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví 3.tř. pravidel zjednodušených osvojovaných pohybových činností -her -závodů -soutěží měření a posuzování pohybových dovedností -měření výkonů Zdravotní Tv -seznamování s činnostmi podporující korekce zdravotních oslabení

36 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Rozvíjení smyslové citlivosti Učení Řešení problému -užívá nové pojmy -tvořivě zpracovává své dojmy, zážitky, představy -využívá získané zkušenosti při vlastní tvorbě -rozlišuje rozdíly ve výtvarném vyjádření svém i ostatních -rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty) -porovnává a třídí prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů zážitků a představ -v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti a při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace -interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření prvky vizuálně-obrazného vyjádření -pojmenovávání prvků: linie, barva, barevný kontrast, tvar, plocha, uspořádání objektu do celku -prostorové a plošné seskupování (otiskování v barvě, dotváření a kombinace z přírodního materiálu) reflexe a zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -zapojení všech smyslů do tvůrčí činnosti smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření malířů, ilustrátorů M geometrické Čj- vyprávění, popis Vv ilustrace pohádkového příběhu WP- Živé obrazy Tv cvičení s hudbou Pr příroda živá a neživá (frotáž) Enviromentální výchova -vztah člověka a prostředí (vnímání harmonie přírodních barev, tvarů)

37 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Uplatňování subjektivity komunikace -chápe, že umění je druhem komunikace a komunikuje vizuálně obraznými vyjádřeními -porovnává odlišné interpretace se svoji dosavadní zkušeností prostředky pro vyjádření emocí, představ a osobních zkušeností -manipulace s objekty, pohyby těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby WP experimentování s barvou sociální a personální -učí se toleranci k odlišnému výtvarnému vyjádření v rámci sociálních skupin, ve kterých se pohybuje -na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil typy vizuálně obrazného vyjádření -malba, kresba, koláž, mozaika, frotáž přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením -výtvarné vyjadřování skutečnosti, fantazie, prožitků a pocitů

38 Umění a kultura Výtvarná výchova Kultura a umění Vv - 3.tř. Ověřování komunikačních účinků občanská a pracovní -dodržuje základní hygienické návyky -používá bezpečně výtvarné pomůcky a materiály -poznává tradice rodin a společnosti -vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky osobní postoj v komunikaci -vnímání obrazných vyjádření založených na smyslovém prožitku komunikační obsah vizuálně obrazného vyjádření -porovnávání vizuálně obrazného vyjádření vlastních s ostatními WP hra na obrazovou galerii

39 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Vokální činnost učení řešení problému komunikace -dbá na správnou techniku zpěvu -zpívá v rozsahu c1- c2 -zpívá dle pokynu učitele -užívá nové pojmy -rozpozná v proudu hudby některé hudební nástroje -rozezná některé hudební žánry -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase -rytmizuje a melodizuje jednoduché texty -improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem pěvecký a mluvní projev -pěvecké dovednosti, pěvecké návyky -hlasová hygiena -rozšiřování hlasového rozsahu (c1 c2) hudební rytmus 2/4, 3/4 takt zpěv, rytmizace dvojhlas a vícehlas -jednoduchý, kánon intonace, vokální improvizace -hudební hry záznam vokální hudby -orientace v notovém zápise (vzestupná a sestupná) Tv pochod Vv -ilustrace k písni -zážitky z poslechu WP rytmizace říkadel Jč rozšiřování slovní zásoby Multikulturní výchova -vnímání a tolerance písním a tancům jiných národů (Aj) -rozpozná náladu skladby, písně

40 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Instrumentální činnost sociální a personální občanská a personální -melodizuje texty -ovládá a řídí své jednání, přispívá k příjemné atmosféře ve skupině -dodržuje hlasovou hygienu (nekřičí při zpěvu,postoj, ) -zná státní symbol hymnu (poslech, zpěv) -využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje -reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře rytmizace, melodizace -hudební doprovod -hudební hry (otázka odpověď), -hudební improvizace WP výroba hudeb. rytmických nástrojů chrastítka, dřívka, bubínky WP motivovaná dech. cvičení ( vítr, včelka,had )

41 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Hudebně pohybová činnost taktování, pohybový doprovod hudby -dvoudobý a třídobý takt -taneční hry se zpěvem -jednoduché lidové tance WP Superstar -pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby -pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků orientace v prostoru -utváření pohybové paměti -reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

42 Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura - Hv 3.tř. Poslechové činnosti -rozlišuje jednotlivé kvality tónů kvality tónu -délka, síla, barva, výška -rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby -reaguje pohybem na znějící hudbu -odliší hudbu vokální, Instrumentální a vokálně instrumentální mezi tóny -akord hudební výrazové prostředky, hudební prvky - pohyb melodie, rytmus hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj WP poslech- ESO -rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje hudební styly -hudba pochodová, taneční, ukolébavka

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více