Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )"

Transkript

1 Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ , identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen Společnost nebo Emitent ), jakožto emitent dluhopisů vydaných na základě dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů Kč a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 8 let (dále jen Dluhopisový program ), který byl schválen rozhodnutím představenstva Společnosti dne 11. prosince 2012 a je blíže popsán v základním prospektu vyhotoveném dne 30. dubna 2013, který byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen ČNB ) č. j.: 2013/5158/570 ke sp. zn. Sp/2013/9/572 ze dne 30. dubna 2013, které nabylo právní moci 30. dubna 2013 ve znění dodatku č. 1 vyhotoveného dne 25. dubna 2014, který byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.: 2014/4379/570 ke sp. zn. Sp/2014/14/572 ze dne 28. dubna 2014, které nabylo právní moci dne 28. dubna 2014 a dále ve znění nového základního prospektu vyhotoveného dne 29. dubna 2015 a schváleného rozhodnutím ČNB č. j.: 2015/047576/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2015/00013/CNB/572 ze dne 5. května 2015, které nabylo právní moci dne 6. května 2015 (dále jen Základní prospekt ), tímto v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o dluhopisech ) a emisními podmínkami příslušné emise dluhopisů oznamuje konání schůzí vlastníků níže uvedené emise dluhopisů (dále jen Řádná schůze ): Název emise CPI BYTY 2,50/17 Datum emise 11. května 2015 ISIN CZ Jmenovitá hodnota Kč (dále jen Dluhopisy ) Místo konání Řádné schůze: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Vysočany, Praha, Restaurace BENADA Datum a čas konání Řádné schůze: 23. března 2016 v 11 hod. Rozhodný den pro účast na Řádné schůzi: 16. března 2016 V případě, že tato Řádná schůze vlastníků Dluhopisů nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Řádná schůze (dále jen Náhradní schůze ).

2 Místo konání Náhradní schůze: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Vysočany, Praha, Salonek KEPLER Datum a čas konání Náhradní schůze: 29. března 2016 v 11 hod. Rozhodný den pro účast na Náhradní schůzi: 22. března 2016 Informaci o tom, že Řádná schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě potvrdí též předseda neusnášeníschopné Řádné schůze a tuto skutečnost Emitent uveřejní na webových stránkách Emitenta dne 24. března DŮVODY KONÁNÍ SCHŮZE Důvodem konání Řádné schůze, případně i Náhradní schůze (dále jen Schůze ) je schválení změny společných emisních podmínek dluhopisů, jakož i změn, které budou uvedeny v doplňcích dluhopisového programu (dále jen Emisní podmínky ), jež jsou součástí Základního prospektu, a v souvislosti se změnou Dluhopisového programu a Emisních podmínek schválení částečného uvolnění Zajištění, jakož i úpravy Zajištění v souvislosti se změnou Emisních podmínek a udělení souvisejících pokynů společnosti Raiffeisenbank a.s. jako agentovi pro zajištění (dále jen Agent pro zajištění ) v souvislosti s částečným uvolněním Zajištění, jakož i jeho úpravou. PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE 1. Zahájení Schůze a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze 2. Hlasování o navržených změnách Emisních podmínek 3. Hlasování o uvolnění zástavního práva váznoucího na některých Zastavených nemovitých věcech a udělení pokynu Agentovi pro zajištění 4. Hlasování o úpravě Zajištění s ohledem na změny Dluhopisového programu a Emisních podmínek, schválení souvisejících změn Emisních podmínek a udělení pokynu Agentovi pro zajištění 5. Závěr NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 2 PROGRAMU SCHŮZE Vlastníci Dluhopisů souhlasí s následujícími změnami Emisních podmínek. Veškeré níže uvedené změny Emisních podmínek jsou promítnuty do nového znění Emisních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Oznámení a vlastníci Dluhopisů toto znění Emisních podmínek schvalují: (a) Sídlo Emitenta a adresa pro zasílání oznámení podle článku 13. Emisních podmínek se mění na Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1.

3 (b) Sídlo společnosti Czech Property Investments, a.s. se mění na Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1. (c) Celková jmenovitá hodnota všech Dluhopisů, které budou vydány v rámci Dluhopisového programu, se zvyšuje na částku CZK (slovy: sedmnáct miliard korun českých). (d) Celková doba trvání Dluhopisového programu se prodlužuje o 10 let a splatnost jakékoli emise nesmí přesáhnout datum 30. dubna (e) Celková jmenovitá hodnota všech Dluhopisů vydaných a nesplacených v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit CZK (slovy: tři miliardy korun českých) s následujícími výjimkami: (i) v období od Data emise Dluhopisů, jejichž výnos by měl být použit výhradně za účelem úhrady Dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny až do dne úhrady těchto Dluhopisů (dále jen Mezitímní období ) nesmí celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů překročit CZK (slovy: čtyři miliardy korun českých); a zároveň platí, že (ii) v období od Data emise Dluhopisů, jejichž výnos by měl být použit výhradně za účelem úhrady Dluhopisů, které jsou splatné v kalendářním roce 2019 a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny až do dne úhrady těchto Dluhopisů (dále jen Mezitímní období 2019 ) nesmí celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů k žádnému okamžiku překročit CZK (slovy: čtyři miliardy čtyři sta miliónů korun českých). Výše uvedené výjimky umožňují Emitentovi vydat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě CZK (slovy: jedna miliarda korun českých) kdykoliv během trvání Dluhopisového programu, respektive CZK (slovy: jedna miliarda čtyři sta miliónů korun českých) v roce 2019 (tedy ve jmenovité hodnotě o CZK (slovy: čtyři sta miliónů korun českých) vyšší než v jiných letech). Tyto emise Dluhopisů budou vydány ve lhůtě ne delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní před datem splatnosti příslušné emise či emisí Dluhopisů v daném kalendářním roce. Veškeré peněžní prostředky získané z prodeje těchto nově vydaných Dluhopisů budou složeny na vázaný účet ve smyslu článku 6.7. Emisních podmínek a budou použity výhradně ke splnění všech dluhů plynoucích z Dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny. (f) Vlastníci dluhopisů, které jsou splatné v daném kalendářním roce, budou mít právo na přednostní nabídku na úpis Dluhopisů vydávaných v tomtéž roce Emitentem za účelem úhrady těchto splatných Dluhopisů (dále jen Přednostní právo ). Uplatní-li Vlastník dluhopisů řádně své Přednostní právo, bude jeho pohledávka na výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichž je Vlastník dluhopisů vlastníkem, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny, včetně dosud nevyplaceného úroku narostlého na těchto Dluhopisech v souladu s Emisními podmínkami započtena proti pohledávce Emitenta na úhradu Emisního kurzu Dluhopisů, které budou nově vydány ke Dni emise těchto Dluhopisů. Neuplatní-li Vlastník dluhopisů své Přednostní právo, bude příslušná jmenovitá hodnota Dluhopisů, k nimž nebylo uplatněno Přednostní právo, k Datu emise upsána způsobem uvedeným v příslušném Emisním dodatku. (g) Dluhopisy vydané v rámci příslušné emise mohou být v rámci primárního úpisu zčásti nebo zcela upsány Hlavním manažerem dle výhradního uvážení Hlavního manažera. V rámci sekundárního trhu budou dluhopisy nabízeny koncovým investorům formou veřejné nabídky.

4 (h) (i) (j) (k) (l) (m) Tržní hodnota Zastavených nemovitých věcí byla stanovena na CZK (slovy: šest miliard šedesát jedna miliónů šest set čtyřicet tisíc korun českých), a to na základě odborného ocenění, které bylo provedeno nezávislým odhadcem společností DTZ Czech Republic, a.s. na bázi výnosového ocenění metodou diskontovaného cash flow ke dni 31. prosince Hodnota Vybraných nemovitých věcí byla stanovena na CZK (slovy: jedna miliarda dvě stě čtyřicet miliónů devět set dvacet tisíc korun českých), a to na základě odborného ocenění, které bylo provedeno nezávislým odhadcem společností DTZ Czech Republic, a.s. na bázi výnosového ocenění metodou diskontovaného cash flow ke dni 31. prosince Vybrané nemovité věci nebudou nadále zatíženy zástavním právem ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k zajištění dluhů popsaných v kapitole Základního prospektu (Platební schopnost Emitenta). Finanční ukazatel uvedený v článku 4.2. písm. (a) Emisních podmínek poměr Čistého dluhu k Tržní hodnotě Zastavených nemovitých věcí bude nejvýše 65% s výjimkou Mezitímního období, respektive Mezitímního období Jestliže Emitent využije svého práva ve smyslu písm. (c) článku Emisních podmínek a během doby trvání jakýchkoli dluhů z Dluhopisů prodá nebo jinak zcizí jednu nebo více Zastavených nemovitých věcí, či budou tyto Zastavené nemovité věci určené k demolici, v souladu s pravidly uvedenými v písm. (c) článku Emisních podmínek, Agent pro zajištění se zavazuje poskytnout součinnost potřebnou k zániku (uvolnění) zástavního práva váznoucího na takto prodaných nebo jinak zcizených Zastavených nemovitých věcech a pro toto uvolnění nebude třeba souhlas Schůze. Další povinnosti Emitenta uvedené v článku 4.3. písm. (d) Emisních podmínek budou upraveny tak, že Emitent nezvýší jakoukoli svou Finanční zadluženost, přičemž jsou připuštěny následující výjimky umožňující Emitentovi zvýšit svou Finanční zadluženost: (i) o CZK (slovy: jedno sto miliónů korun českých), a to kdykoliv během doby trvání Dluhopisového programu, přičemž zvýšení Finanční zadluženosti v tomto případě je možné pouze ve formě úvěru nebo zápůjčky, které nebudou zajištěny jakýmikoli aktivy Emitenta; a/nebo (ii) o CZK (slovy: pět set miliónů korun českých), a to kdykoliv během doby trvání Dluhopisového programu, přičemž zvýšení Finanční zadluženosti v tomto případě je možné pouze ve formě účelového úvěru či zápůjčky za účelem rekonstrukce bytového portfolia Emitenta spojeného s národními nebo evropskými dotacemi poskytnutými výhradně za tímto účelem, které nebudou zajištěny jakýmikoli aktivy Emitenta; a/nebo (iii) o CZK (slovy: jedna miliarda korun českých), a to pouze v Mezitímním období, respektive CZK (slovy: jedna miliarda čtyři sta miliónů korun českých), a to pouze v Mezitímním období 2019, přičemž takové zvýšení Finanční zadluženosti je možné pouze prostřednictvím nové emise Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu a/nebo prostřednictvím úvěru nebo zápůjčky, a to výhradně za účelem zajištění splacení Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu, které jsou splatné v daném kalendářním roce. Mezitímní období a Mezitímní období 2019 bude pro účely tohoto ustanovení definováno také jako období 14 (čtrnácti) kalendářních dnů přede dnem splatnosti Dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny. Minimální částka, která musí být Emitentem investována na opravy, údržbu a investice do Zastavených nemovitých věcí, bude činit CZK (slovy: jedno sto dvacet miliónů korun českých) za každý finanční rok počínaje finančním rokem

5 (n) (o) 2016 do roku 2020 včetně a CZK (slovy: padesát miliónů korun českých) za každý následující finanční rok počínaje finančním rokem Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů za podmínek stanovených v článku 6.2. Emisních podmínek. K předčasnému splacení může navíc dojít i ve vztahu k Dluhopisům o celkové jmenovité hodnotě CZK (slovy: osm set miliónů korun českých), které budou vydány v roce 2017, a to ke dni 2. výročí Data emise takových Dluhopisů. Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti bude oznámeno Vlastníkům dluhopisů alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem 2. výročí Data emise takových Dluhopisů a den předčasné splatnosti bude Emitentem v oznámení stanoven ke dni 2. výročí Data emise Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě CZK (slovy: osm set miliónů korun českých) vydaných v roce Zástavní právo, které bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z vázaného účtu uzavřené mezi Emitentem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem dne 3. května 2013, na jejímž základě byly zastaveny pohledávky Emitenta vyplývající ze smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 23. dubna 2013 mezi Emitentem a Agentem pro zajištění, na základě které Agent pro zajištění vede pro Emitenta vázaný účet č /5500, v plném rozsahu zanikne na základě dohody mezi Emitentem a Agentem pro zajištění a nebude nadále zajišťovat pohledávky Agenta pro zajištění vyplývající z Dluhopisů. Vlastníci Dluhopisů berou na vědomí, že Emisní podmínky uvedené v Příloze č. 1 k tomuto Oznámení byly rovněž aktualizovány ve znění kapitoly 6. Základního prospektu (Aktuální informace ve vztahu k Emisním podmínkám a výkladová pravidla), s ohledem na to, že tyto změny se netýkaly postavení nebo zájmu vlastníků Dluhopisů a nebylo k nim třeba souhlasu schůze vlastníků Dluhopisů a dále byly provedeny drobné formulační změny, které se však nijak netýkají postavení nebo zájmu vlastníků Dluhopisů. Zdůvodnění Emitent je oprávněn změnit Emisní podmínky za podmínek stanovených Zákonem o dluhopisech a Emisními podmínkami. S ohledem na unikátnost Dluhopisového programu a trvající zájem investorů o jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu se Emitent rozhodl pro navýšení celkové jmenovité hodnoty všech vydaných dluhopisů, jakož i pro prodloužení doby trvání Dluhopisového programu. Důvodem pro změnu Emisních podmínek v této části je rovněž získání dalších zdrojů pro rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta. Vzhledem k tomu, že Emitent usiluje o rozvoj své podnikatelské činnosti, bylo zapotřebí přizpůsobit tomuto rozvoji také plnění finančních a jiných povinností uvedených v Emisních podmínkách. S ohledem dohodu mezi Emitentem a Agentem pro zajištění na ukončení zajištění zřízeného Emitentem ve prospěch Agenta pro zajištění mimo Dluhopisový program hodlá Emitent využít majetek, který byl předmětem tohoto zajištění, při své další podnikatelské činnosti. Tento krok nijak nezhorší právní postavení vlastníků Dluhopisů s ohledem na to, že majetek nebyl předmětem zajištění pohledávek vyplývajících z Dluhopisů. Emitent a Agent pro zajištění se dále dohodli na ukončení zajištění ve formě zástavy pohledávek na vázaném účtu Emitenta zřízeného Emitentem ve prospěch Agenta pro zajištění s ohledem na velmi zanedbatelnou hodnotu této formy zajištění. Tento krok nijak nezhorší právní postavení vlastníků Dluhopisů s ohledem na to, že se jednalo o zajištění zanedbatelné hodnoty. Vzhledem k upraveným parametrům Dluhopisového programu, bylo nezbytné upravit možnost předčasného splacení dluhopisů z rozhodnutí Emitenta tak, aby odpovídala aktuálnímu nastavení Dluhopisového programu.

6 NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 3 PROGRAMU SCHŮZE V souvislosti se změnou Emisních podmínek Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s uvolněním zástavního práva, které vázne na níže uvedených Zastavených nemovitých věcech a souhlasí s tím, že v důsledku tohoto uvolnění nedojde k případu porušení podle článku 9.1. písm. (j) Emisních podmínek a uděluje pokyn Agentovi pro zajištění, aby zajistil provedení veškerých nezbytných právních jednání a faktických kroků za účelem uvolnění tohoto zástavního práva. adresa: Český Těšín Frýdecká 111, LV 3780 katastrální území: ,383 Zahrada přístup k BD Dolní Žukov SOUČET: 1,861 adresa: Třinec katastrální území: Dolní Líštná Habrová, LV 5550 bytová jednotka MAJITEL POZEMKŮ A BUDOV: /6 název: CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 podíl: LV 5551 LV /18 id. 1/17 adresa: Třinec katastrální území: Dolní Líštná Habrová, LV 5616 bytová jednotka /1 402/18 id. 1/17 MAJITEL POZEMKŮ A BUDOV: název: CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1 podíl: LV 5616 LV 5618

7 LV 5620 obec: Třinec katastrální území: Konská Besední, LV 5494 bytová jednotka 437/ /2 111/3 adresa: Třinec část obce: Kanada katastrální území: Konská LV 5546 na parcelním čísle/st.: výměra v m 2 budova č.p. vztah k LV /1 209 příjezd k č.p /2 52 bez č.p. /č.e zahrada k č.p. 111 SOUČET: 696 obec: Třinec katastrální území: Frýdecká, LV /2 4,586 zahrada 686/2 1, Třinec SOUČET: 6,200 adresa: Ústí nad Labem katastrální území: Klíše LV 1854 ulice na parc. č. : výměra v m 2 budova / poz. k č.p. Na Drahách adresa: Ústí nad Labem katastrální území: Krásné Březno

8 LV 118 ulice parcelní č. výměra v m 2 budova č.p. Dr. Horákové 1480/ adresa: Ústí nad Labem katastrální území: Těšínská, LV /5 97 ostatní plocha /6 78 ostatní plocha. Střekov SOUČET: 362 adresa: Ústí nad Labem katastrální území: Žukovova, LV Střekov adresa: Ústí nad Labem katastrální území: Vítězná 117, LV Svádov adresa: Ústí nad Labem katastrální území: Centrum, LV 3787 U Jeslí Ústí nad Labem obec: Litvínov katastrální území: LV 1819 Janov u Litvínova

9 295/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 577/ zeleň 577/ ost. komunikace 577/ zeleň 577/ zeleň SOUČET: 9,945 Zdůvodnění Důvodem pro uvolnění zástavního práva na některých Zastavených nemovitých věcech je především fakt, že tyto nemovité věci jsou s ohledem na jejich velmi špatný technický stav určené k demolici, případně k prodeji. Na základě odborného ocenění, které bylo provedeno nezávislým odhadcem společností DTZ Czech Republic, a.s. na bázi výnosového ocenění metodou diskontovaného cash flow, byla tržní hodnota Zastavených nemovitých věcí stanovena k datu 31. prosinci 2015 ve výši CZK (slovy: šest miliard šedesát jedna miliónů šest set čtyřicet tisíc korun českých), přičemž tržní hodnota Zastavených nemovitých věcí, u kterých má dojít k uvolnění zástavního práva, byla stanovena k datu 31. prosinci 2015 ve výši CZK (slovy: sedmnáct miliónů sedm set osmdesát tisíc korun českých). Uvolnění zástavního práva se bude tedy týkat pouze velmi zanedbatelné části Zastavených nemovitých věcí, která nebude mít vliv celkovou hodnotu poskytnutého zajištění a nedojde tak ke zhoršení právního postavení vlastníků Dluhopisů. NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 4 PROGRAMU SCHŮZE V souvislosti se změnami Emisních podmínek, zejména prodloužením doby trvání Dluhopisového programu a celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů, které je možné vydat v rámci Dluhopisového programu, Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s tím, že mezi Emitentem a Agentem pro zajištění budou uzavřeny nové zástavní smlouvy k Zastaveným nemovitým věcem, na jejichž základě bude učiněn vklad do katastru nemovitostí a prostřednictvím těchto smluv budou zajištěny dluhy z Dluhopisů existující k datu vzniku zástavního práva, podmíněné nebo vznikající v budoucnu a zároveň dojde k zániku zástavního práva zřízeného na základě Zástavní smlouvy k nemovitým věcem, který však bude podmíněn vznikem zástavního práva na základě nových zástavních smluv k nemovitým věcem. Emitent zajistí zřízení Zajištění prostřednictvím zástavního práva v prvním pořadí k Zastaveným nemovitým věcem na základě nových zástavních smluv k Zastaveným nemovitým věcem ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od data jejich uzavření, tato povinnost bude splněna i v případě, že zástavní právo k Zastaveným nemovitým věcem bude do katastru nemovitostí vloženo jako druhé v pořadí, dojde-li k jeho posunu na první místo v pořadí ve lhůtě dle této věty výše s ohledem na výmaz zástavního práva zřízeného na základě Zástavní smlouvy k nemovitým věcem. Schůze vlastníků Dluhopisů dále souhlasí s tím, aby Emitent a Agent pro zajištění uzavřeli dodatek k Zástavní smlouvě k pohledávkám z pojistné smlouvy a dále aby CPI a Agent pro zajištění uzavřeli dodatek k Zástavní smlouvě k akciím, na jejichž základě bude definice zajištěných pohledávek upravena tak, aby zohledňovala, že došlo k prodloužení doby trvání Dluhopisového programu a zvýšení celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů, které je v rámci Dluhopisového programu možné vydat.

11 Schůze vlastníků Dluhopisů uděluje Agentovi pro zajištění pokyn, aby zajistil provedení veškerých nezbytných právních jednání a faktických kroků za účelem provedení nezbytných úprav Zajištění a souhlasí se změnou článků a , jakož i úvodní části Emisních podmínek, v nichž jsou uvedeny bližší podmínky úpravy Zajištění, v rozsahu uvedeném v Emisních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Oznámení a tyto změny Emisních podmínek schvaluje. Zdůvodnění S ohledem na změny Dluhopisového programu a zejména s přihlédnutím k prodloužení doby trvání Dluhopisového programu je nezbytné upravit veškeré poskytnuté Zajištění tak, aby tyto změny zohledňovalo a bylo zachováno shodné právní postavení vlastníků Dluhopisů. Agent pro zajištění bude pověřen zajištěním provedení veškerých právních jednání a jiných faktických kroků směřujících k provedení nezbytných úprav Zajištění tak, aby zohledňovalo změny Dluhopisového programu. DALŠÍ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten vlastník Dluhopisů, který byl evidován jako vlastník Dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře ke konci Rozhodného dne pro účast na schůzi, případně ta osoba, která se prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Centrálního depozitáře v Rozhodný den pro účast na schůzi, že je vlastníkem Dluhopisů, a ty jsou evidovány na účtu první uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na schůzi se pro účely účasti na Schůzi nepřihlíží. Vlastník Dluhopisů se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na Schůzi musí být písemná a musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému na webových stránkách Hlavního manažera Podpis či podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen, respektive musí být ověřeny nebo musí k podpisu plné moci dojít před, k tomu zmocněným, zaměstnancem Administrátora, který bude na plné moci uveden a podepsán jako ověřovatel totožnosti zmocnitele. Fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec navíc originálem či úředně ověřenou kopií plné moci obsahující výše uvedené náležitosti. Osoba zastupující právnickou osobu se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci této právnické osoby a způsob zastupování příslušného vlastníka Dluhopisů; tento doklad nesmí být v den konání Schůze starší než 3 (tři) měsíce. Veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce budou opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto Oznámení včetně pojmu Dluhopisy uvedeného v navrhovaném usnesení k bodu 2 programu Schůze mají stejný význam, jaký jim byl přiřazen v Emisních podmínkách.

12 V Praze dne 7. bøezna 2016

13 Příloha č. 1 Upravené znění Emisních podmínek

14 1. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Zákon o dluhopisech ) společností CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47,Vladislavova 1390/17, Nové Město, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen Emitent ). Dluhopisy se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen Emisní podmínky ) a dále příslušným doplňkem dluhopisového programu pro každou jednotlivou emisi Dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu (dále jen Doplněk dluhopisového programu ). Tyto Emisní podmínky budou pro každou emisi Dluhopisů upřesněny Doplňkem dluhopisového programu obsaženém v Emisním dodatku. Emisní podmínky každé emise Dluhopisů budou tedy tvořeny ustanoveními těchto Emisních podmínek a ustanoveními Doplňku dluhopisového programu obsaženém v příslušném Emisním dodatku..příslušný Emisní dodatek může jednak upravit, která z variant předpokládaná Emisními podmínkami se ve vztahu k příslušné Emisi uplatní, jednak dále doplnit a upřesnit úpravu obsaženou v Emisních podmínkách. V Emisním dodatku bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů Dluhopisů a data nebo datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jakož i další podmínky Dluhopisů dané emise, které nejsou upraveny v rámci Emisních podmínek, resp. v rámci Základního prospektu. V souvislosti s dluhy z Dluhopisů Emitent a Agent pro zajištění uzavřeli nebo uzavřou zástavní smlouvu k Zastaveným nemovitým věcem (jak je tento pojem definován níže) (dále jen Zástavní smlouva k nemovitým věcem ), na jejímž základě dojde, pro účely těchto Emisních podmínek je za Zástavní smlouvu k nemovitým věcem považována Zástavní smlouva k nemovitým věcem a/nebo Nové zástavní smlouvy k nemovitým věcem (jak jsou definovány v článku těchto Emisních podmínek), a to vždy podle konkrétního významu daného ustanovení), na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva k Zastaveným nemovitým věcem, jak je blíže specifikováno v článku 3.2 těchto Emisních podmínek, a dále zástavní smlouvu k Pohledávkám z pojistné smlouvy (jak je tento pojem definován níže) ve znění všech jejích případných pozdějších dodatků (dále jen Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistné smlouvy ), na základě které dojdedošlo ke zřízení zástavního práva k Pohledávkám Emitenta, jak je blíže specifikováno v článku 3.2 těchto Emisních podmínek, a zástavní smlouvy k pohledávkám z vázaného účtu Emitenta vedeného u Raiffeisenbank a.s. (dále jen Zástavní smlouva k pohledávkám z vázaného účtu ), jak je blíže specifikováno v článku 3.2 těchto Emisních podmínek. Společnost Czech Property Investments, a.s. a Agent pro zajištění uzavřouuzavřeli zástavní smlouvu k Akciím (jak je tento pojem definován níže) ve znění všech jejích případných pozdějších dodatků (dále jen Zástavní smlouva k akciím ), na základě které dojdedošlo ke zřízení zástavního práva k Akciím, jak je blíže specifikováno v článku 3.2 těchto Emisních podmínek. Zástavní smlouva k nemovitým věcem, Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistné smlouvy, Zástavní smlouva k pohledávkám z vázaného účtu a Zástavní smlouva k akciím (společně dále jen Zástavní smlouvy ) budou k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů (jak jsou definováni dále) v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže), jak je vymezena v článku těchto Emisních podmínek a v sídle Emitenta. Dluhopisový program byl schválen rozhodnutím představenstva Emitenta dne 11. prosince a změny Dluhopisového programu byly schváleny rozhodnutím představenstva Emitenta dne 7. března Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11 těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy a splacením Dluhopisů zajišťovat pro Emitenta společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále také jen Raiffeisenbank ), na základě podmínek smlouvy s administrátorem (dále jen Smlouva s administrátorem ). Emitent může pověřit výkonem služeb administrátora spojených se splacením Dluhopisů jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen Administrátor ). Stejnopis Smlouvy s administrátorem bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů (jak jsou definováni dále) v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora, jak je vymezena v článku 11 těchto Emisních podmínek a v sídle Emitenta. 1

15 Agentem pro zajištění je společnost Raiffeisenbank a.s. (dále jen Agent pro zajištění ). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací Zajištění (jak je tento pojem definován níže) ve prospěch Vlastníků dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti se Zajištěním je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištění (dále jen Smlouva s agentem pro zajištění ). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora, v sídle Emitenta a v sídle Agenta pro zajištění. Raiffeisenbank a.s. vyjadřuje svůj souhlas s právy a povinnostmi uvedenými v Emisních podmínkách, které má činit ve vztahu k jednotlivým Vlastníkům dluhopisů v Prohlášení Raiffeisenbank a.s., které je součástí Emisních podmínek a je uveřejněno na seni-rb-cpi-byty.pdf. Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11 těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti kotačního agenta v souvislosti s přijetím Dluhopisů na příslušný regulovaný trh pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank. Emitent může pověřit výkonem služeb kotačního agenta v souvislosti s přijetím Dluhopisů na příslušný regulovaný trh jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen Kotační agent ). Pokud příslušný orgán Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen BCPP ), případně jiný regulovaný trh cenných papírů, který by BCPP nahradil, rozhodne o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, budou mít Dluhopisy status cenného papírůpapíru obchodovaného na regulovaném trhu počínaje Datem emise (jak je tento pojem definován níže). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11 těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank, a to na základě Smlouvy s administrátorem. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen Agent pro výpočty ). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako hlavní manažer emise zajišťovat Raiffeisenbank (dále jen Hlavní manažer ). 1. Obecná charakteristika Dluhopisů 1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota, druh Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry ve formě na doručitele. Jednotlivé emise Dluhopisů mohou být Emitentem vydány každá ve jmenovité hodnotě, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě a v počtu uvedeném v příslušném Doplňku dluhopisového programu, přičemž celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí překročit částku CZK (slovy: tři miliardy osm set milionůsedmnáct miliard korun českých) a současně celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit CZK (slovy: tři miliardy korun českých), splatnost s následujícími výjimkami: (a) (b) v období od Data emise Dluhopisů, jejichž výnos by měl být použit výhradně za účelem úhrady Dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny až do dne úhrady těchto Dluhopisů (dále jen Mezitímní období ) nesmí celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů k žádnému okamžiku překročit CZK (slovy: čtyři miliardy korun českých); a zároveň platí, že v období od Data emise Dluhopisů, jejichž výnos by měl být použit výhradně za účelem úhrady Dluhopisů, které jsou splatné v kalendářním roce 2019 a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny až do dne úhrady těchto Dluhopisů (dále jen Mezitímní období 2019 ) nesmí celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů k žádnému okamžiku překročit CZK (slovy: čtyři miliardy čtyři sta miliónů korun českých). 2

16 V souladu s výše uvedeným je Emitent po celou dobu trvání Dluhopisového programu oprávněn vydávat Dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě CZK (slovy: jedna miliarda korun českých) a v roce 2019 je oprávněn vydat Dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě CZK (slovy: jedna miliarda čtyři sta miliónů korun českých) (tedy ve jemnovité hodnotě o CZK (slovy: čtyři sta miliónů korun českých) vyšší než v jiných letech). Vydání Dluhopisů dle předchozí věty je možné jen pokud Datum emise takových Dluhopisů bude o maximálně 14 (čtrnáct) kalendářních dní předcházet datu splatnosti Dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny, a současně veškeré peněžní prostředky získané Emitentem z prodeje těchto Dluhopisů budou složeny na vázaný bankovní účet ve smyslu článku 6.7 těchto Emisních podmínek a budou použity výhradně ke splnění dluhů Emitenta vyplývajících ze všech Dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné. Splatnost jakékoli emise nesmí přesáhnout datum 7. května dubna 2031 a současně v žádném okamžiku nemůže v důsledku vydání jakékoli emise dojít k porušení jakéhokoli ustanovení těchto Emisních podmínek, zejména ustanovení článku 4.2 těchto Emisních podmínek. Název každé emise Dluhopisů a ISIN bude uveden v příslušném Doplňku dluhopisového programu. S Dluhopisy nebudou spojena žádná předkupní ani výměnná práva Vlastníci dluhopisů; převod Dluhopisů Vlastníci dluhopisů Vlastníkem Dluhopisu je osoba, na jejímž účtu vlastníka je Dluhopis evidován v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., společností se sídlem Rybná 14, Praha 1, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, nebo v evidenci jiné osoby oprávněné nebo pověřené vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky, popřípadě v jiné zákonem stanovené evidenci vlastníků zaknihovaných cenných papírů v České republice, která by tyto evidence nahradila (Centrální depozitář cenných papírů, a.s., jakýkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávněná nebo pověřená vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky společně dále jen Centrální depozitář ) (dále jen Vlastník dluhopisů ). Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku těchto Emisních podmínek) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka dluhopisudluhopisů za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v evidenci Centrálního depozitáře, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku těchto Emisních podmínek) Převoditelnost Dluhopisů Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena, avšak pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, mohou být v souladu s článkem 7.3 těchto Emisních podmínek převody Dluhopisů pozastaveny počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty (jak je tento pojem definován níže). K převodu Dluhopisů dochází zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka v Centrálním depozitáři v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře. V případě Dluhopisů evidovaných v Centrálním depozitáři na účtu zákazníka dochází k převodu takových Dluhopisů zápisem převodu na účtu zákazníka v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře s tím, že majitel účtu zákazníka je povinen neprodleně zapsat takový převod na účet vlastníka, a to k okamžiku zápisu na účet zákazníka Oddělení práva na výnos Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů se vylučuje Práva spojená s Dluhopisy Každý Vlastník dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny, 3

17 bude mít přednostní právo na úpis Dluhopisů nabízených k úpisu (jak je tento pojem definován níže), respektive přednostní právo na uzavření smluvní dokumentace k úpisu a koupi Dluhopisů nabízených k úpisu, a to v rozsahu, který bude odpovídat množství Dluhopisů, kterých je daný Vlastník dluhopisů vlastníkem ke dni, kdy bude ze strany Emitenta učiněna Nabídka k úpisu dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) uvedeném v Oznámení o uplatnění přednostního práva (jak je tento pojem definován níže) (dále jen Přednostní právo ). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jiným Vlastníkům dluhopisů, než těm, kteří jsou uvedeni výše, Přednostní právo nepřísluší. Emitent se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí Emitenta o vydání nové emise Dluhopisů, jejíž výnos by měl být použit k úhradě Dluhopisů, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny (dále jen Dluhopisy nabízené k úpisu ), ne však později než 30 (třicet) dní před Datem emise Dluhopisů nabízených k úpisu, nabídne Vlastníkům dluhopisů úpis Dluhopisů nabízených k úpisu uveřejněním následujících informací, a to způsobem popsaným v článku 13 Emisních podmínek (dále jen Nabídka k úpisu dluhopisů ): (a) (b) forma, podoba, jmenovitá hodnota a úroková sazba Dluhopisů nabízených k úpisu; celková nominální hodnota Dluhopisů nabízených k úpisu a jejich celkový počet; (c) lhůtu, ve které mohou Vlastníci dluhopisů uplatnit své Přednostní právo prostřednictvím Oznámení o uplatnění přednostního práva (jak je tento pojem definován níže), která však nesmí být kratší než deset (10) Pracovních dnů ode dne uveřejnění těchto informací způsobem podle článku 13 Emisních podmínek a případně i způsob, kterým tak mají učinit; (společně dále jen Navrhované podmínky úpisu dluhopisů ). Navrhované podmínky úpisu dluhopisů nemohou být po svém uveřejnění Emitentem měněny a Nabídka k úpisu dluhopisů je neodvolatelná. Vlastníci dluhopisů mohou své Přednostní právo uplatnit prostřednictvím písemného oznámení určeného Emitentovi a doručeného Administrátorovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován níže), nebude-li v Navrhovaných podmínkách úpisu dluhopisů určen jiný způsob uplatnění Přednostního práva (dále jen Oznámení o uplatnění přednostního práva ). Oznámení o uplatnění přednostního práva musí být Administrátorovi doručeno nejpozději v poslední den lhůty stanovené v Navrhovaných podmínkách úpisu dluhopisů, jinak se k němu nepřihlíží. Bude-li Oznámení o uplatnění přednostního práva neúplné nebo bude-li mít Emitent pochybnosti o jeho správnosti, úplnosti či jednotlivých údajích v něm uvedených a/nebo ohledně podpisu příslušného Vlastníka dluhopisů, vyhrazuje si Emitent právo Oznámení o uplatnění přednostního práva prověřit, případně k němu nepřihlížet nebo vyzvat Vlastníka dluhopisů k nápravě. Součástí Oznámení o uplatnění přednostního práva musí být určení počtu Dluhopisů nabízených k úpisu, které hodlá příslušný Vlastník dluhopisů upsat a závazek upsat tyto Dluhopisy nabízené k úpisu k Datu emise a uhradit Emisní kurz (jak je tento pojem definován níže) způsobem uvedeným níže, jakož i uvedení účtu, na který mají být Dluhopisy připsány. V případě, že v Oznámení o uplatnění přednostního práva nebude uveden účet, na který mají být Dluhopisy připsány, budou Dluhopisy připsány na účet Vlastníka dluhopisů, na kterém jsou evidovány Dluhopisy, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny. Vlastník dluhopisů, který uplatnil své Přednostní právo prostřednictvím Oznámení o uplatnění přednostního práva, je povinen uhradit Emisní kurz Dluhopisů nabízených k úpisu v rozsahu, v jakém k nim uplatnil své Přednostní právo. Vlastník dluhopisů souhlasí s tím, že k uhrazení Emisního kurzu dojde prostřednictvím zápočtu vzájemných pohledávek, a to tak, že jeho pohledávka na výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, které jsou v daném kalendářním roce splatné a dluhy z nichž nebyly zatím uhrazeny, včetně dosud nevyplaceného úroku narostlého na těchto Dluhopisech v souladu s těmito Emisními podmínkami bude ke Dni emise započtena proti pohledávce Emitenta na úhradu Emisního kurzu Dluhopisů nabízených k úpisu v rozsahu, v jakém k nim Vlastník dluhopisů uplatnil své Přednostní právo. Pohledávky Emitenta a Vlastníka dluhopisů zaniknou v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. V případě, že po výše uvedeném zápočtu nezanikne pohledávka Vlastníka dluhopisů v plném rozsahu, bude tato pohledávka uhrazena způsobem uvedeným v Emisních podmínkách. V případě, že po výše uvedeném zápočtu nezanikne výše uvedená pohledávka Emitenta v plném rozsahu, bude uhrazena způsobem uvedeným ve smluvní dokumentaci k úpisu a koupi Dluhopisů nabízených k úpisu, k nimž Vlastník dluhopisů uplatnil své Přednostní právo. Nebude-li Emitentovi doručeno Oznámení o uplatnění přednostního práva ve lhůtě uvedené v Navrhovaných 4

18 podmínkách úpisu dluhopisů, bude příslušná jmenovitá hodnota Dluhopisů nabízených k úpisu, k nimž nebylo uplatněno Přednostní právo, k Datu emise upsána způsobem uvedeným v příslušném Emisním dodatku. S Dluhopisy nebudou spojena žádná výměnná ani předkupní práva. S Dluhopisy bude spojeno pouze výše uvedené Přednostní právo, a pouze to za podmínek uvedených výše v tomto článku 1.4 Emisních podmínek Některé povinnosti Emitenta Emitent tímto prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu každého Dluhopisu každému Vlastníkovi Dluhopisudluhopisů a poměrný úrokový výnos a zavazuje se mu vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s těmito Emisními podmínkami ve znění příslušného Doplňku dluhopisového programu a Zákona o dluhopisech Rating Rating Emitenta ani Dluhopisů nebyl k datu Základního prospektu proveden. Bude-li ve vztahu k jakékoliv emisi Dluhopisů rating proveden, bude tato skutečnost uvedena v příslušném Emisním dodatku. 2. Datum a způsob úpisu Emise Dluhopisů; Emisní kurz 1.1. Datum emise; Emisní kurz Datum každé emise Dluhopisů (dále jen Datum emise ) bude uvedeno v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Emitent vždy vydá veškeré Dluhopisy v rámci dané emise nejpozději do 5 Pracovních dnů od Data emise. Emisní kurz každé emise Dluhopisů (dále jen Emisní kurz ) k Datu emise bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu Způsob a místo úpisu Dluhopisů Předpokládaná celková jmenovitá hodnotadluhopisůhodnota Dluhopisů bude k Datu emise upsánupsána způsobem uvedeným v příslušném Emisním dodatku. Místem úpisu je Česká republika. Dluhopisy budou vydány způsobem uvedeným v příslušném Doplňku dluhopisového programu Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů; Lhůta pro upisování emise Dluhopisů Předpokládaná jmenovitá hodnota každé emise bude uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Lhůta pro upisování každé emise (dále jen Lhůta pro upisování emise dluhopisů ) začne běžet v 0:00 k Datu emise a bude ukončena nejpozději ke 24:00 Data emise. Dluhopisy budou vydány minimálně v celkové jmenovité hodnotě CZK (slovy: tři miliardy korun českých) a výnos z těchto Dluhopisů bude použit přednostně na plné splacení Existujícího úvěru. Současněsoučasně celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit CZK. musí být v souladu s podmínkami uvedenými v ustanovení článku 1.1 těchto Emisních podmínek. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování emise dluhopisů oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným v článku 13 těchto Emisních podmínek celkovou jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Výnos z Dluhopisů, které byly vydány s datem emise 7. května 2013, byl použit na plné splacení úvěru dle Smlouvy o investičním úvěru uzavřené mezi Emitentem jako dlužníkem a Raiffeisenbank jako věřitelem dne 16. června 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. srpna 2012 (dále jen Existující úvěr ). 3. Status 5

19 1.1. Status dluhů Emitenta Dluhy z Dluhopisů (a všechny platební povinnosti Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta zajištěné Zajištěním, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení (a) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (b) alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent zajistí rovné zacházení se všemi Vlastníky dluhopisů stejné Emise dluhopisů Zajištění Dluhopisů a Agent pro Zajištění Zajištění Dluhopisů a Agent pro Zajištění Zajištění Dluhopisů Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou v souladu s článkem těchto Emisních podmínek zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění zástavním právem k následujícím Zastaveným nemovitým věcem, Pohledávkám z pojistné smlouvy, Pohledávkám z vázaného účtu a Akciím (dále jen Zajištění ): (i) Zastavené nemovité věci adresa: katastrální území: Česká Lípa Třída 5. května, LV SOUČET: 1,908 adresa: katastrální území: Česká Lípa Havířská, LV / / / / / / /

20 5786/ / / / / / / / / / / / SOUČET: 3,702 adresa: katastrální území: Česká Lípa Okružní, LV / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

21 5786/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / SOUČET: 9,918 adresa: katastrální území: Česká Lípa Příbramská, LV 9853 na parcelním čísle: výměra v m2 budova č.p. 5786/ / / / / / /

22 SOUČET: 1,393 adresa: katastrální území: Česká Lípa Uranová, LV / / / / / / / / SOUČET: 1,610 adresa: katastrální území: Česká Lípa Josefa Maštálka, LV / / / / SOUČET: 710 adresa: katastrální území: Česká Lípa Severní, LV / / / / / / / / / / /

23 SOUČET: 2,051 adresa: katastrální území: Česká Lípa Zoubkova, LV / / / / / / / / SOUČET: 1,567 obec: Český Těšín katastrální území: Český Těšín Okružní, LV Nádražní/Svibická /2 3,627 zeleň k bd: Kpt. Jaroše Bezručova Smetanova /1 1,055 společný dvůr k bd: Moskevská 277/ / / Dvořákova /1 410 společný dvůr k bd: Štefánikova 265/ / Pražská 265/ /1 176 jiná plocha k bd: 429/13 1 budova LV 3900 Bezručova 429/14 1 budova LV

24 425/ / / / /1 1,528 jiná plocha k bd: 1893/ / / / / SOUČET: 14,485 adresa: Český Těšín katastrální území: Dolní Žukov Frýdecká 111, LV 3780 na parcelním čísle: výměra v m2 budova č.p ,383 zahrada přístup k BD SOUČET: 1,861 obec: Děčín katastrální území: Bynov Frýdecká 111, LV SOUČET: 530 adresa: Děčín katastrální území: Podmokly Letná, ul. U Tvrze, LV / / / / / / / SOUČET: 1,651 11

strana první NZ 1376/2016 N 1243/2016 S t e j n o p i s

strana první NZ 1376/2016 N 1243/2016 S t e j n o p i s S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s strana první NZ 1376/2016 N 1243/2016 sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její kandidátkou pověřenou podle 23 notářského

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19

ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19 ÚPLNÉ ZNĚNÍ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH DLUHOPISŮ GREENVALE VAR/19 Společnost AQUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150 00, IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním

Více

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Hypoteční zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech společností Wüstenrot hypoteční banka

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423

5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018 II, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ISIN CZ0003501793 ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy ČD Cargo, a.s., s pevným úrokovým

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,216

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Československá obchodní banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. NZ 26/2013 N 33/2013 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 8.10.2013 (osmého října roku dva tisíce třináct) mnou, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově, v kanceláři na

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 230/2009 Sb. Parlament se

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

MĚSTO LIBEREC. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102

MĚSTO LIBEREC. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102 Dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč splatné v roce 2025 ISIN CZ0001500102 Komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 18-1/2016N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 18-1/2016N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 18-1/2016N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný )

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný ) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) Repo operace a nebo Reverzní Repo operace jsou prováděny na základě Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI VAR CZK 2019

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI VAR CZK 2019 Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI VAR CZK 2019 Společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 427 16 161, zapsaná

Více

strana první NZ 1380/2016 N 1247/2016 S t e j n o p i s

strana první NZ 1380/2016 N 1247/2016 S t e j n o p i s S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s strana první NZ 1380/2016 N 1247/2016 sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její kandidátkou pověřenou podle 23 notářského

Více

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany Příkazní smlouva D994150176 uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Povodí Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků

zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Město Karlovy Vary 269/010 odbor majetku města ve smyslu ustanovení 39 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků Forma prodeje: výběrové

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška (Oznámení) o konání dražby nedobrovolné opakované dle zákona č. 26/2000 Sb. V souladu s ust. 49 a 43 zákona č. 26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/103/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Závazek uzavřít Kupní smlouvu... 4 4. Kupní cena... 5 5. Prohlášení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 63-2/2012 Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 606-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

N/80/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/80/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/80/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků. Obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravě motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád obchodní společnosti AUTO DUFEK, s.r.o. Předmětem těchto obchodních podmínek pro opravy motorových

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy Severočeská vodárenská společnost, a.s. Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem Oddíl B, vložka 466 IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469 Přítkovská 1689, Teplice 415 50 jednající Ing. Stanislavem Krylem, ředitelem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 76-1/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 76-1/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 76-1/2013 Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 200 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702938 Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Více

N/69/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/69/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/69/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3

Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 72086718/SONP/NJ/K/2014/D3 Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 1. Obec Libhošť se sídlem: Libhošť č.p.1, Libhošť PSČ 74257, zastoupena: Ing. Helenou Šimíčkovou, starostkou obce, IČ: 72086718 Bankovní spojení:

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PIRÁTI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/148/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/45/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více