Informace pro občany č.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro občany č.1"

Transkript

1 Informace pro občany č.1 Velký Malahov, Jivjany, Ostromeč SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo informací o dění v obci, o tom, co Vámi zvolení zastupitelé dělali, dělají a co připravují. Chceme Vás informovat podrobněji, než je v zápisech z jednání zastupitelstva a také o záležitostech, které se na úřední desku nedávají. Listy budou vydávány tak, aby informací bylo dost a aby byly aktuální. O mimořádných událostech či akcích budete informováni včas, jako dosud, do Vašich poštovních schránek. Uvítáme i Vaše připomínky k práci ZO či návrhy, co by se mělo zlepšit nebo udělat. Můžete je zasílat na elektronickou adresu: nebo do poštovní schránky úřadu nebo předat osobně. Kritizovat a osočovat práci obecního úřadu v hospodě nebo na návsi nic nevyřeší. Protože se blíží vánoční svátky, přeji Vám všem za sebe, členy ZO a pracovnice OÚ jejich prožití v pohodě, bez stresů a starostí a do příštího roku zdraví a spokojenost. OBECNÍ ÚŘAD Václav Brichzin starosta obce Naše obec patří k těm menším, ale administrativní práce je stejná, někdy i náročnější než u těch větších. Hlášení úřadům a institucím, účetní evidence, zpracování a sledování rozpočtu, obsluha datových schránek, požadavky občanů, chod knihovny, zajišťování chodu úřadu, o to se především starají dvě pracovnice na poloviční pracovní úvazek. Obecní úřad má uzavřenou pracovní smlouvu na zkrácený pracovní úvazek s jedním pracovníkem, který v létě zajišťuje sekání trávy, správu hřiště a podle potřeby provádí drobnou údržbu. V zimě pak topení v budově obecního úřadu a prohrnování sněhu. V létě vypomáhají se sečením trávy ještě brigádníci. Jeden zajišťuje v zimě také temperování budovy bývalé školky v Jivjanech. Obecní úřad zajišťuje pro občany služby tzv. CZECH POINTu, což znamená, že každý občan má možnost pořídit si: Výpis z Katastru nemovitostí - 1. strana 100,- Kč, 2. a další 50,- Kč Výpis z Obchodního rejstříku - 1. strana 100,- Kč, 2. a další 50,- Kč Výpis z Živnostenského rejstříku - 1. strana 100,- Kč, 2. a další 50,- Kč Výpis z bodového hodnocení řidičů - 1. strana 100,- Kč, 2. a další 50,- Kč Výpis z Rejstříku trestů - 50,- Kč Autorizovaná konverze dokumentů - 30,- KČ za stránku Datové schránky (činnosti s nimi spojené) - cena dle úkonu a další výpisy a podání Náš obecní úřad má rovněž zmocnění k ověřování podpisu listin a ověřování kopií listin dle originálu. Místní poplatky Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne rozhodlo, že místní poplatky za komunální odpad pro rok 2010 zůstávají ve stejné výši jako v roce Poplatek činí pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 330,- Kč za rok. Pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek 450,- Kč za rok. Poplatky za psa zůstávají pro rok 2010 ve stejné výši jako v roce 2009: z a p r v n í h o p s a 4 0, - Kč za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč Poplatky jsou splatné dle platných obecně závazných vyhlášek do běžného roku. V zájmu ochrany osobních údajů nebudou na úředních deskách vyvěšeny seznamy. Poplatky je možné platit na podkladně obecního úřadu v úředních hodinách. Kdo poplatky neuhradí do konce února, obdrží složenku, kterou bude možné také uhradit na pokladně obecního úřadu. Přejeme Vše nejlepší Obec Velký Malahov každoročně přeje a předá malý dárek občanům, kteří oslaví významné narozeniny. V roce 2009 to byli: Špelina Václav Velký Malahov Kolros Antonín Jivjany Tytlová Jana Velký Malahov Moudrá Marie Velký Malahov Mrázová Božena Jivjany Hajznerová Emilie Ostromeč Koudelová Kateřina Jivjany Holý Zdeněk Velký Malahov Kocková Anna Velký Malahov Soukup Zdeněk Ostromeč Ott Karel Velký Malahov Mayer Václav Jivjany Ježek Václav Jivjany Pařízková Zdeňka Jivjany 1

2 Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo naší obce má celkem 9 členů. Schází se pravidelně měsíčně na veřejných schůzích. Kromě toho podle potřeby na pracovních jednáních při přípravě různých rozhodnutí (např. roční rozpočet, jeho změny, příprava výběrových řízení na práce pro obec, příprava společenských akcí dětský den, setkání důchodců, obecní bál, turnaj v malé kopané apod.) Následně jsou pak občané informováni na nejbližší veřejné schůzi zastupitelstva. V průběhu roku 2009 (k ) proběhlo 11x veřejné zasedání zastupitelstva obce. ZO schválilo: Návrh rozpočtu na rok 2009 Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na opravu střechy a výměnu oken Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy drobné památkové architektury na renovaci památných křížů Podání žádosti o dotaci na Upgrade kontaktního místa CzechPOINT Inventarizaci obecního majetku za rok 2008 dle předloženého zápisu Úpravy rozpočtu č. 1-8/2009 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace KÚPK na obnovu historických křížků Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k převodu vlastnických práv k vodovodu a smlouvu o koupi trafostanice umístěné na farmě Velký Malahov Uzavření smlouvy mezi Horšovským Týnem a Velkým Malahovem na administraci projektu Upgrade Czech- POINT Částku 500,- Kč pro každou místní část obce na občerstvení u májky Nabídku firmy IMPROMAT CZ s.r.o. Plzeň na dodání technologického zařízení na upgrade kontaktního místa CzechPOINT Změny navrhovaných katastrálních hranic Závěrečný účet obce za rok 2008 včetně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad Návrh zadání změny územního plánu č. 1 obce Velký Malahov v místní části Jivjany Vyhotovení historických i současných fotografií všech třech obcí Poskytnutí finanční částky ,- Kč vybrané obci Moravsko-slezského kraje v souvislosti se záplavami Změnu usnesení ZO č ze dne (zájemce o koupi pozemku v bytové zóně Velký Malahov může být přihlášen k trvalému pobytu i jinde než ve Velkém Malahově, a v tomto případě bude cena pozemku 100,- Kč/1m2. Konstrukce staveného objektu musí mít sedlovou střechu, zastavěná plocha musí být min. 30m2, objekt musí umožňovat celoroční pobyt a sleva na dřevo nebude poskytována) Žádost pana Galaty o povolení dešťového a potrubí přes pozemek obce do návesního rybníka s podmínkou, že na potrubí nebude napojena žádná další vodní přípojka Dodatek č. 8 ke smlouvě s Českou drůbeží (poskytnutí daru) Žádost pana Štěpánka, majitele pozemku p.č. 20/1 v ku Jivjany o dodatečné zařazení do změny ÚP č.1, případně změnu č. 2 s tím, že žadatel zaplatí veškeré finanční náklady s tím spojené Odprodej transformátoru u farmy Velký Malahov panu Štogerovi, provozujícímu zámečnickou dílnu v areálu farmy za 1,-Kč Vnitřní směrnici č. 5 k rozpočtovému hospodaření obce ZO souhlasilo: S vyplacením odměny za rok 2008 lesnímu odbornému hospodáři ve výši 10% z čistého zisku S výrobou ochranných drátěných sítí na hřiště ve Velkém Malahově (firmou Jaroslav Šindelář, Ostromeč) S umístěním reklamy na pohostinství ve Velkém Malahově Se vstupem obce do Sdružení měst a obcí PK Se zabudováním ochranné drátěné sítě podél celé délky hřiště ve Velkém Malahově u silnice a se zabudováním opěrných sloupů S podepsáním smlouvy na zpracování lesního hospodářského plánu pro obecní lesy firmou Lesoprojekt a.s. Plzeň na období S vyvěšením záměru o prodeji části pozemku před domem č.p. 38 Jivjany pana Galaty za podmínky úhrady všech nákladů spojených se zaměřením, pořízením oddělovacího geometrického plánu a návrhem na vklad do KN S pokácením javoru. Pokud bude mít obvod kmene vyžadující povolení, podá pan Galata žádost na odpovídajícím formuláři S žádostí paní Tytlové na položení nového kanalizačního potrubí přes pozemek p.č. 1200/1 od domu č.p. 10 ke stávající obecní kanalizaci. Pozemek obce musí být uveden do původního stavu S umístěním reklamy pana Šindeláře na hřiště Velký Malahov ZO vzalo na vědomí: Výsledky jednání o odkoupení místního vodovodu (k ) Nabídku Keltské divadelní společnosti Vousův kmen na uspořádání dětského dne Zprávu finančního a kontrolního výboru Položení květin a zapálení svíčky u pomníku Hanse Kudlicha dne Zprávu finančního výboru Úpravu rozpočtu č. 8 na rok 2009 ZO stanovilo: Pravidla k umísťování reklamních plakátů na hřišti ve Velkém Malahově (na záchytných sítích): podnikatelé s místem podnikání ve Velkém Malahově, Jivjanech a Ostromeči bez poplatku/ - podnikatelé s jiným místem podnikání poplatek 50,- Kč/1m2/rok. V obou případech plocha plakátu nepřesáhne 3 m2 ZO zamítlo: Žádost paní Čermákové o příspěvek na vlastní ČOV ZO neschválilo: Zvýšení odměn pro zastupitele Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace ke dni ZO stanovilo komisi ve složení: JUDr. J. Kusý, Jan Růžička, Václav Záhoř, Václav Ježek, Petr Štoger. Další veřejné zasedání se koná od hod v zasedací místnosti Obecního úřadu. 2

3 Historie obcí na fotografiích Zastupitelstvo obce na svém 34. zasedání dne schválilo vyhotovení fotografií místních částí obce. Fotografie zajistil ing. Miloš Šnajdr. Aktuální snímky místních částí obce byly doplněny několika fotografiemi z historie obcí. Občané mají možnost si fotogalerii prohlédnout na obecním úřadě. Rádi bychom ji doplnili o další historické fotografie. V Ý Z V A Žádáme proto občany, pokud mají historické fotografie Velkého Malahova, Jivjan, Ostromeče (domů i lidí)o jejich zapůjčení. Půjčené fotografie naskenujeme do počítače a neporušené vrátíme. Rádi bychom připravili na obecním úřadě trvalou expozici o historii všech třech obcí. Společenský život v obcích 7. obecní bál Dne se v kulturním domě ve Velkém Malahově uskutečnil 7.obecní bál. K tanci a poslechu hrála kapela ORIENT EXPRES. Zatancovat si přišlo asi 80 lidí. Pánové byli na roztrhání při dámské volence a dámy si za tanečky odnášely květiny. Každý si mohl koupit lístky do bohaté tomboly, za kterou děkujeme sponzorům. Májka , jako každý rok, se v každé obci staví májky. Je to vždy příjemná příležitost k setkání obyvatel. Dětský den v sobotu odpoledne na návsi ve Velkém Malahově čekalo děti překvapení v podobě živého koně. Keltská divadelní společnost Vousův Kmen, oblečená do tradičních dobových krojů, předváděla bojové taktiky, řemesla a výrobu košíků. Děti si mohly vše vyzkoušet a poslední bitvu nad kelty vyhrály. Na závěr se děti svezly na koni a podělily o dárkové balíčky a opekly buřty. Pouťový turnaj proběhl pouťový turnaj v malé kopané. Zastupitelé připravili postupové tabulky na zápasy, postarali se o občerstvení a bezproblémový průběh celého sportovního dne. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev z okolí. Na stupních vítězů se umístil Maxim Team, druhé místo patřilo mužstvu PAT a MAT a třetí skončilo FC Vyprahlo. Pouťová zábava V neděli obecní úřad uspořádal taneční zábavu. K tanci a poslechu hrála kapela ORCHIDEA. Večer se vydařil, všichni si to skvěle užili, protože druhý den bylo volno. 3

4 Setkání seniorů V sobotu se v kulturním domě v Semněvicích sešli senioři z Velkého Malahova, Jivjan, Ostromeče a senioři ze Semněvic, Pocinovic a Šlovic. Senioři si přišli popovídat, zatancovat a pobavit se. Občerstvení připravili žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horšovský Týn. O příjemnou muziku, která hrála až do pozdních nočních hodin, se postarala kapela Osvračínská švitorka. Vzpomínka na Hanse Kudlicha Dne občané Jivjan vzpomněli na Hanse Kudlicha osvoboditele sedláků. U jeho pomníku položili květiny a zapálili svíčku. Vánoční stromky Poprvé v poválečné historii obce se uskutečnilo první adventní neděli rozsvícení vánočních stromků ve Velkém Malahově a Jivjanech. Úderem hodiny se rozsvítil stromek v Jivjanech. Podívat se na rozsvícený stromek ve Velkém Malahově přišlo cca 60 lidí v hod. Řada občanů si v pohodě, bez stresu a vánočního shonu popovídala, zahřála se svařákem a vychutnala atmosféru rozsvíceného stromku v přírodě. Můžeme si jen přát, aby takových příjemných setkání našich občanů bylo víc. Horké svařené víno, čaj a ostatní občerstvení sponzorsky zajistily firmy: Jan Růžička zámečnictví, Petr Štoger zámečnictví, Václav Ježek stavební firma a Jaroslav Šindelář zámečnictví. Moc všem děkujeme za účast a přejeme krásné vánoce. Mikulášská nadílka V pátek se sešly děti z Velkého Malahova, Jivjan a Ostromeče v zasedací místnosti Obecního úřadu. Vyrobily si vánoční ozdoby z papíru, pomeranče a ozdobily si perníčky. Pozvání přijala paní Dana Soukupová z Ostromeče, která umí drátkovat ozdoby, keramiku, a z drátků vyrobila mimo jiné i krásný adventní věnec. Svoje výrobky přinesla všem ukázat a předvedla dětem, jak si mohou jednoduché ozdoby vyrobit. Někteří ukázali svoji šikovnost a moc se jim dařilo. V hodiny přišel Mikuláš, anděl a čerti. Přinesli dětem nadílku v podobě dárkových balíčků. Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zdraví, láska a klid, zavítají i do Vašeho domečku. Lásku, radost na Vánoce, také štěstí v novém roce. Ať Vás láska stále hřeje, z upřímného srdce přejí. zastupitelé a zaměstnanci Obce Velký Malahov Vítáme do života V roce 2009 se v našich obcích narodily: Červeňák Ladislav Ostromeč Moskal Jan Ostromeč Jeníková Eliška Velký Malahov Šiváková Kristýna Velký Malahov Záhořová Anežka Velký Malahov Tytlová Lenka Velký Malahov Dandášová Kristýna Velký Malahov 4

5 Obecní úřad informuje Projekty v uplynulých letech Projekty v letošním roce Jednorázové akce zajišťované obcí ke zlepšení životního prostředí a života občanů v uplynulých letech: - vyčištění a úprava okolí rybníků Jivjany a Ostromeč - oprava komunikací na návsích všech místních částí ( Velký Malahov, Jivjany, Ostromeč) - výstavba hřiště s umělým i travnatým povrchem a dětského koutku ve Velkém Malahově - výměna oken v kulturním domě a hostinci ve Velkém Ma lahově - rekonstrukce budovy bývalé školy Velký Malahov na sídlo obecního úřadu s možností využití i pro menší společné akce obce i občanů. Zbývá ještě provést opravu fasády včetně zateplení a úpravy okolí budovy. - oprava 8 památných křížků v katastru místních částí obce s finančním příspěvkem Krajského úřadu Plzeň. V příštím roce by mohlo být opraveno ještě 5 křížků. - připravení 9 parcel pro bytovou výstavbu ve Velkém Mala hově. V současné době je vybudována základní přístupová komunikace a přívod elektřiny. Podle finančních možností obce bude vybudován přívod vody a dešťová ka nalizace - zakoupení vodovodu od soukromého vlastníka, aby bylo zajištěno pokračování dodávky vody pro stávajících 45 odběratelů Uvedené akce byly realizovány z prostředků obce. Na některé jsme obdrželi dotace z Kajského úřadu Plzeň a finanční dar dle smlouvy s firmou Česká drůbež s.r.o. Jiné akce Pozemková úprava Pozemková úprava probíhá z iniciativy obecního úřadu od roku Týká se v této etapě k.ú. Velký Malahov a k.ú. Ostromeč. Pro k.ú. Jivjany probíhají přípravy. Veškeré práce zajišťuje Pozemkový úřad Domažlice a hradí je stát. Pozemkové úpravy se týkají všech pozemků na katastrálním území obce. Spočívají v jejich inventarizaci tj. porovnání údajů v pozemkovém katastru s novým zaměřením každého pozemku, pořízení leteckých snímků a projednání s každým vlastníkem. Vytvoří se ucelené plochy tak, aby každý pozemek byl přístupný. Dalším cílem úprav je obnovení v minulosti existujících polních cest, provedení úprav krajiny proti povodním, zlepšení jejího vzhledu vysazením stromů a keřů, vybudováním retenčních nádrží apod. Tyto úpravy se prování především na pozemcích ve vlastnictví obce nebo státu. Pozemkové úpravy se probíhají již řadu let. Na základě dosavadních zkušeností je zřejmé, že pro každého vlastníka znamenají zhodnocení jeho majetku. Ukončení pozemkových úprav se předpokládá do dvou let. Kontakty: Obecní úřad Velký Malahov Velký Malahov 28, Horšovský Týn Tel: , , , Oprava křížků v Jivjanech V lednu jsme požádali o dotaci z Programu obnovy drobné památkové architektury na opravu 3 ks památných křížků v Jivjanech (u pískovny směr Zálezly, u kaštanu na konci Jivjan směr Zálezly, za Jivjanami směr Hradišťany). Smlouva o poskytnutí účelové dotace s Krajským úřadem Plzeňského kraje byla podepsána v dubnu. Smlouva o dílo na opravu křížků byla sepsána s firmou Západočeská stavební společnost z Holýšova. Firma opravu dokončila v září. Dne provedl pracovník Krajského úřadu kontrolu, bylo vyhotoveno závěrečné vyúčtování. Celkové náklady na akci činily ,- Od Krajského úřadu jsme obdrželi dotaci v částce ,- Letošní oprava byla již druhá etapa. V loňském roce se nám podařilo také sehnat dotaci z Krajského úřadu a byly opraveny křížky v Ostromeči (2 ks) a ve Velkém Malahově (3 ks). Jsme přesvědčeni, že opravy křížků jsou velmi zdařilé a věříme, že v tak pěkném stavu dlouho zůstanou. Na příští rok plánujeme opravit ještě zbývající křížky (Jivjany 4 ks,ostromeč- 1 ks) opět se budeme snažit sehnat dotaci, aby náklady moc nezatížily rozpočet obce. Upgrade kontaktního místa CzechPOINT V únoru byla podána žádost o dotaci na upgrade kontaktního místa. Na dodání technologického zařízení byla vybrána firma IMPRO- MAT CZ, s.r.o. Součástí technologického zařízení, které je nutné pro provoz kontaktního místa CzechPOINT, je multifunkční zařízení (plochý skener, barevná kopírka, laserová barevná tiskárna), čtečky 3D kódů. Celkové náklady činily ,- Kč. Dotace z Integrovaného operačního programu Evropské unie činila ,- Kč. Oprava budovy bývalé školy ve Velkém Malahově rekonstrukce na obecní úřad Začátkem roku proběhly vnitřní stavební úpravy, osazení nových oken, položení podlahových krytin, instalace vody, topení a elektroinstalace. V únoru jsme požádali o dotaci z Programu obnovy venkova na Krajském úřadě Plzeňského kraje na výměnu střešní krytiny (eternit). Byla nám poskytnuta dotace ve výši ,- Kč. Záměry pro rok 2010 Podle finančních možností bude obecní zastupitelstvo postupně připravovat a realizovat: - modernizaci vodovodu, aby odpovídal hygienickým a technickým požadavkům. Jeho rozšíření do bytové zóny a podle zájmu k dalším odběratelům - přístavbu šatny a skladu k budově KD Velký Malahov (využití pro hostinec) - dokončení rekonstrukce budovy OÚ (fasáda, přístavba garáže) a úprava okolí budovy - úprava návsi Jivjany v okolí kaple a pomníku Hanse Kudlicha - uskutečnit připomenutí 895 výročí první písemné zmínky o Jivjanech s pozváním bývalých žáků místní školy a rodáků z Jivjan - dokončení opravy památných křížků na území obce Kromě uvedených akcí budou uskutečňovány další pravidelné společenské akce (setkání důchodců, obecní bál, dětský den, mikulášská nadílka, turnaj v malé kopané apod.) 5

6 Připravujeme Připravujeme a informujeme K tanci a poslechu hraje ORIENT EXPRES. Pro všechny je připravena bohatá tombola. Obecní úřad ve Velkém Malahově pořádá 8. OBECNÍ BÁL dne od hod v kulturním domě ve Velkém Malahově Vstupné 50,- Kč Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2010 Leden 7 21 Únor 4 18 Březen 4 18 Duben Květen Červen Červenec 8 22 Srpen 5 19 Září Říjen Listopad Prosinec 9 23 Dary od firmy Česká drůbež a.s. v letech a jejich použití Připravované akce Jarní drátkování - kurz a prodejní výstava Dana Soukupová předvede ukázky drátkování velikonočních dekorací Termín: březen 2010 bude upřesněn Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu Termín: březen-duben 2010 bude upřesněn Setkání absolventů Základní školy Velký Malahov Termín: duben květen 2010 bude upřesněn Dětský den zábavné odpoledne pro děti Termín: červen 2010 bude upřesněn Pouťový turnaj v malé kopané Termín: víceúčelové hřiště Velký Malahov Pouťová zábava Termín: KD Velký Malahov Setkání absolventů Základní a Mateřské školy Jivjany a rodáků Jivjan Termín: Jivjany náves, budova bývalé školy Jivjany rok dar v Kč použití v Kč použití na čištění rybníků Jivjany, Ostromeč Zpracování územního plánu, pořez stromů oprava komunikace k bytovkám ve Velkém Malahově víceúčelové hřiště Velký Malahov víceúčelové hřiště Velký Malahov oprava návsí Jivjany, Ostromeč oprava návsi Velký Malahov dřevěný altán, terénní úpravy hřiště Velký Malahov údržba veřejné zeleně rezerva vodovod Velký Malahov, Ostromeč záchytné sítě hřiště Velký Malahov veřejná zeleň, územní rozvoj Celkem

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let.

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2012 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava, Loužilová

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ ... Číslo 10/2008, vychází do 30. 11. 2008 Ročník ... SLOVO ÚVODEM

ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ ... Číslo 10/2008, vychází do 30. 11. 2008 Ročník ... SLOVO ÚVODEM ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ...... Číslo 10/2008, vychází do 30. 11. 2008 Ročník (listopad 2008) III. www.sonov.cz...... SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři zpravodaje. Máme tu listopad a s ním první sněhovou nadílku. Také

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení příznivci obce Radimovice, blíží se nám konec dalšího roku, roku 2007. Je to právě jeden rok co noví zastupitelé zasedli k jednacímu stolu a je jen na

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory

Veselé Vánoce. přeje. Zastupitelstvo obce. Nové Dvory Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 1997 přeje Zastupitelstvo obce Nové Dvory Vážení spoluobčané! Tak jako každý rok i letos se blíží konec roku. Je třeba se zamyslet nad tím co nám tento rok dal či co nám

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 06/2015 dne 02. 09. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 06/2015 dne 02. září 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Czech POINT kontaktní místo veřejné správy Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Co poskytuje Czech POINT nyní? Ověřený Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 48 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 16.09.2010 v 17.00 hodin Přítomni: Čapek Jar., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr.

Více

Chotečánek PF 2014. čtvrtletník OU Choteč leden 2014

Chotečánek PF 2014. čtvrtletník OU Choteč leden 2014 Chotečánek čtvrtletník OU Choteč leden 2014 PF 2014 12 obsah Slovo starosty Z úřadu a zastupitelstva Zápis prvňáčků v ZŠ Sezemice Hasiči Myslivci Halloweenské maškarní odpoledne Posezení se seniory Adventní

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané,

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané, ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ pro Ostrou a Šnepov Z obsahu: Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novela zákona o bioodpadu Kalendář 201 5 Seznam lékařů v Lysé n.l. Poplatky za odpad na rok 201 5 Výběrové

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

5.12.2011 Zastupitelstvo obce

5.12.2011 Zastupitelstvo obce 5.12.2011 Zastupitelstvo obce VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pevného zdraví a úspěchů v roce 2012. Milan Bezděk místostarosta

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 Tato Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 2018 byla schválena zastupitelstvem obce Pohorovice dne 14.11.2014 Obsah programu 1. Shrnutí

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Směrnice č. 1/2014 k prodeji a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Svor Obec Svor stanovuje

Více

Příloha č. 3 Plánu rozvoje obce 2007-2022. Plnění cílů strategického Plánu rozvoje obce

Příloha č. 3 Plánu rozvoje obce 2007-2022. Plnění cílů strategického Plánu rozvoje obce Plnění cílů strategického Plánu rozvoje obce Technická infrastruktura 1. Záměr: Prodloužení vodovodu Realizace: Prodloužení vodovodního řadu na p.p. 719 a 678/1 jako příprava pro zástavbu U Kříže III;

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4.

1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4. 1. Krátká foto bilance 1. roku nového zastupitelstva 2. Kanalizace a ČOV - financování 3. Plán společenských akcí na rok 2012 4. Představení strategického plánu rozvoje obce do roku 2016 5. Diskuse Odpadové

Více

Postřižínský zpravodaj

Postřižínský zpravodaj Postřižínský zpravodaj 5/2015 Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70 Krátké zprávy z obecního úřadu Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Společnost ČEZ Distribuce,

Více

Zápis č. 5/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov konaného dne 11. 12. 2003 na sále restaurace Reichel ve Stárkově.

Zápis č. 5/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov konaného dne 11. 12. 2003 na sále restaurace Reichel ve Stárkově. Zápis č. 5/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov konaného dne 11. 12. 2003 na sále restaurace Reichel ve Stárkově. Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov: Omluven: Přítomni členové

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011.

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. BRÁZDIMSKÉ Noviny prosinec 2011 ZE ŽIVOTA V OBCI Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. Dne 10.12.2011 pro vás členové zastupitelstva připravili

Více

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2006 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Slovo starosty 1.2. Sdělení OÚ 1.3. Poplatek za odvoz popelnic 1.4. Poplatek ze psů

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 1/2010. Místo a datum konání: 20. 1. 2010 a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda

Více

Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace Rok: 21 Datum vydání: 12.2.21 OBSAH: Statistika za rok 29 Vodovod a kanalizace Plnění rozpočtu za rok 29 Informace obecního úřadu Dotace v roce 21 Informace Klubu důchodců Informace sdružení Větrák Informace

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 14 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 10.Maletínský zpravodaj-prosinec 2005 vytvořeno: 22.12.2005

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené zastupitelstvo. Velká část našich plánů

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna Zpravodaj 3 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Městys Knínice u Boskovic ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna bude probíhat v prostorách

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů

Více

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V 22. května 2015 číslo 3/14 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V Léto plné sluníčka Vám přeje Vaše zastupitelstvo! I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A D U Hlavním investičním záměrem Zastupitelstva v

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková)

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice schvaluje - program 9. zasedání - ověřovatele zápisu: M. Chrobočková, M. Junga -

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Usnesení R M 1 / 5 0 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 0 / 0 8 č.j. zápisu MCH 3744/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 50. zasedání dne 9. června 2008 R M 1 / 5 0 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s řešit další postup u prodeje zahrádek v lokalitě

Více

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Schvaluje Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 - Rozpočtové opatření rozpočtu obce Slatiny č. 4/2011 - Rozpočet obce Slatiny na rok 2012 - Rozpočet MŠ Milíčeves

Více

Návrh rozpočtového výhledu na 2014-16. Obec Malá Hraštice

Návrh rozpočtového výhledu na 2014-16. Obec Malá Hraštice Návrh rozpočtového výhledu na 2014-16 Obec Malá Hraštice Na základě ustanovení zákona č.250/2000 Sb.,v platném znění, zpracovává Obec Malá Hraštice následující rozpočtový výhled na roky 2014-2016. Obec

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

O B E C K Ř T O M I L

O B E C K Ř T O M I L O B E C K Ř T O M I L Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křtomil ze dne 30. 4. 2012 Program: 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola Usnesení z minulého zasedání ZO 3. Projednání

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015 18.02.2015 - ZÁBAVNÉ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE Pro seniory DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava jsme ve spolupráci se společností GE Volunteers o.s přichystali zábavné tvořivé odpoledne.

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více