Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí určit rod, číslo, pád podstatných jmen; Žáci poznávají podstatná jména nejen jako názvy osob, zvířat a věcí, ale i jako názvy vlastností, schopností, pocitů. Žáci pojmenovávají vlastní pocity, vlastnosti a schopnosti, zamýšlí se nad vlastnostmi, schopnostmi i pocity druhých. Téma vede k rozvoji sebepoznání a sebehodnocení, ale i k poznávání spolužáků. Pomáhá k porozumění sobě samému, k analýze vlastních pocitů. OSV 5/2 dílčí téma: Poznávání druhů přídavných jmen Očekávané výstupy: Pozná druhy přídavných jmen; Téma přídavná jména lze použít pro pojmenování vlastností, schopností a dovedností. Žáci se používáním vhodných přídavných jmen vyjadřují o sobě, o svých vlastnostech, dovednostech, schopnostech. Je možné je vést k zamyšlení nad sebou, k sebepoznání. Následně se také vyjadřují o druhých. Je vhodné při hodnocení druhých vyhledávat zejména pozitiva. Téma pomáhá vytvářet pozitivní nezraňující postoj k sobě samému i k druhým. OSV 5/3 dílčí téma: Stavba souvětí, spojovací výrazy, vzorce souvětí Očekávané výstupy: Umí určit počet vět v souvětí, najít spojovací výrazy, napsat vzorec souvětí; Téma lze využít k sebepoznání, k sebehodnocení, k rozvoji představivosti, k rozvoji vyjadřovacích a komunikačních schopností. Jako vhodné cvičení je možné použít dotváření souvětí, které žáky obsahově vede k zamyšlení nad sebou. Např. Kdybych byl zvířetem, tak bych chtěl být..., protože... Kdybych měl kouzelný prsten, tak bych... Kdybych mohl být barvou, tak bych chtěl být..., protože...

2 Téma nabízí možnost rozvoje osobních postojů ve vztahu k sobě samému, ke společnosti i přírodě, k rozvoji otevřené pozitivní komunikace. OSV 5/4 dílčí téma: Popis zvířete, věci, osoby Očekávané výstupy: Žák je schopen popsat zvíře, věc, osobu, poznává podstatné a nepodstatné znaky; K tématu je možné využít metody vyučování, které rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi žáky. Na praktických činnostech je možné demonstrovat komunikační podstatu jazyka, jako nástroje dorozumívání. Např. hra Kreslení obrázku - Žáci vytvoří dvojice a sednou si zády k sobě. Každý z dvojice má obrázek osoby, zvířete, nebo věci. Navzájem si je neukazují. Jeden z nich se snaží získat informace o obrázku druhého vhodným kladením otázek. Na otázky se smí odpovídat pouze ano/ne. Podle získaných informací žák obrázek načrtne. Role si obrátí. Na závěr porovnají originální obrázky s náčrty a vyhodnotí zdařilost. Nemělo by jít o jen o výtvarnou zdařilost, ale o věcnou správnost. V závěru by žáci měli dojít k poznání, že zdařilost je závislá zejména na jejich komunikačních dovednostech. OSV 5/5 dílčí téma: Dramatizace textu Očekávané výstupy: Umí užít přímé řeči v dramatizaci krátkých textů; V dramatizaci žáci užívají různé prostředky verbální i neverbální komunikace, vyjadřují prožitky, pocity a jednání různých postav, jejich morální a etické postoje, mezilidské vztahy. Téma napomáhá žákům porozumět druhým i sobě samému, vcítit se do role, zvládnout vlastní chování, rozvíjí dovednosti pro spolupráci, umožňuje získávání základních sociálních dovedností. Je možné dramatizovat úryvky děl, které nalezneme v čítankách nebo dramatizace zaměřit na různé modelové situace, které děti řeší ve svém životě. Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

3 VMEGS 5/1 dílčí téma: Vlastní jména národností a víceslovné názvy států Očekávané výstupy: Umí správně napsat vlastní jména národností, států; V tématu se žáci setkávají s různými názvy národností, s názvy příslušníků národa, s názvy států. Při procvičování učiva se jistě dovídají další nové informace a poznatky o různých národech a státech. Tím si rozvíjí a integrují základní vědomosti potřebné pro porozumění mezi národy. VMEGS 5/2 dílčí téma: Stresové situace v životě dítěte Očekávané výstupy: Umí na modelových situacích řešit stresové situace v životě dětí; Žáci popisují situace, problémy, kterých se zvlášť obávají. Může jít o situace spjaté bezprostředně s životem dětí, ale i problémy týkající se celého světa, Evropy a budoucnosti lidstva např. strach z nukleární války, z ekologické katastrofy, z rasistické nesnášenlivosti, z přírodní katastrofy povodně, zemětřesení. Cvičení může podnítit diskusi k tématu, co jedinec nebo skupina lidí může udělat proti budoucnosti, které se obává. V tématu je možné se dotknout existence společných evropských institucí usilujících společně o řešení globálních problémů, které budou ovlivňovat budoucnost lidí. Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Environmentální výchova (EV) EV 5/1 dílčí téma: Stavba souvětí, spojovací výrazy, vzorce souvětí Očekávané výstupy: Umí určit počet vět v souvětí, najít spojovací výrazy;

4 Žáci mohou pomocí souvětí, které tvoří např. na téma Životní prostředí vyjadřovat souvislosti člověka a prostředí, mohou vyjadřovat důsledky lidských činností na prostředí. Žáci mohou vyjadřovat vlastní zodpovědnost ve vztazích k přírodě. Žáci se učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat a obhajovat své názory. Učí se chápat, že při komunikaci právě pomocí spojovacích výrazů vyjadřujeme vztahy a souvislosti. EV 5/2 dílčí téma: Popis zvířete, rozpoznávání podstatných a nepodstatných informací v popisu Očekávané výstupy: Umí na přiměřené úrovni popsat zvíře, rozpoznává podstatné a nepodstatné informace v popisu; Při popisu zvířete žák musí nutně znát, shromažďovat, třídit a porovnávat informace o zvířatech. Musí odlišovat nejpodstatnější informace od méně podstatných. Při popisu zvířete si žáci mohou hledat informace v encyklopediích, učebnicích a v naučné literatuře. Popis je možné zaměřit i na popis způsobu života zvířete a na popis jeho potřeb, v případě popisu domácího zvířete i na popis péče o domácí zvíře. Žák tímto způsobem získává další informace potřebné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči životnímu prostředí. EV 5/3 dílčí téma: Rozlišování různých literárních žánrů Očekávané výstupy: Rozliší různé literární žánry; Je vhodné pracovat s přírodní lyrikou i prózou, kterou najdeme v čítankách nebo v básnických sbírkách (např. J. Vrchlický, J. Seifert, J. Brukner, R. Frost, R. Desnos, J. Skácel apod.) Při rozboru básní o přírodě si žáci uvědomují, že básníci používají ve svém vyjadřování různá básnická pojmenování, že básník prostřednictvím přírodní lyriky vyjadřuje své pocity a nálady při pobytu v přírodě, svůj pozitivní vztah k přírodě. Žáci mohou pomocí souvětí, které tvoří např. na téma Životní prostředí vyjadřovat souvislosti člověka a prostředí, mohou vyjadřovat důsledky lidských činností na prostředí. Žáci mohou vyjadřovat vlastní zodpovědnost ve vztazích k přírodě. Žáci se učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat a obhajovat své názory. Učí se chápat, že při komunikaci právě pomocí spojovacích výrazů vyjadřujeme vztahy a souvislosti. Průřezové téma Výchova demokratického občana (VDO) VDO 5/1 dílčí téma: Jané a srozumitelné vyjadřování Očekávané výstupy: Srozumitelně a jasně se vyjadřuje; Žáci se vyjadřují ke klimatu ve své třídě, uvádějí příklady, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Zamýšlí se nad otázkou, jak by se k sobě měli chovat o přestávkách i při vyučování. Docházejí k závěru nutnosti stanovení pravidel chování. Žáci se seznamují s pojmy právo, povinnost, svoboda, tolerance, odpovědnost, demokracie, disciplinovanost a ohleduplnost. Pochopení těchto pojmů je nutné ke správnému fungování třídy i celé společnosti. Na závěr společně stanoví Pravidla slušného chování v naší třídě. Jednotlivá pravidla musí být vyjádřeny jasně a srozumitelně.

5 VDO 5/2 dílčí téma: Požádání o pomoc, vyjádření přání, jasné a srozumitelné vyjadřování Očekávané výstupy: Srozumitelně jasně se vyjadřuje, požádá o pomoc, vysloví přání; Toto téma je možné rozšířit na dovednosti žáka vyjádřit svůj názor či protest. Seznámí se s metodami a formami společenského protestu. Učitel uvádí příklady ze života společnosti a společně diskutují o tom, jaké metody a formy protestu existují, o jejich vhodnosti v dané situaci. Např. Dopis Když se skupina lidí doslechla, že do města má přijet cirkus, rozhodla se protestovat proti zábavě zneužívající zvířata. Začala psát protestní dopisy místnímu zastupitelstvu, do místní rozhlasové stanice a místním novinám. Hesla Odpůrci obchodu se zbraněmi pomalovali protiválečnými hesly zdi továrny na zbraně. Osobní změna Jedinec se rozhodl přispět k ochraně životního prostředí tím, že bude sám žít a nakupovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Podpisová akce -... Demonstrace -... Žáci v diskuzi hodnotí jednotlivé formy společenského protestu, třídí na akce násilného charakteru a na metody přesvědčování spoluobčanů v demokratických společnostech. yučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Multikulturní výchova (MkV) Mkv 5/1 dílčí téma: Vyprávění na téma Vánoce Očekávané výstupy: Umí vyprávět zážitek, příběh písemnou i ústní formou; Žáci vyprávějí o vánočních zvycích dnes a v minulosti, u nás i v jiných evropských kulturách. Porovnávají vánoční zvyky a celé pojetí Vánoc různých národů, kultur a etnických skupin. Utváří si vlastní identitu a zároveň schopnost tolerovat odlišnosti jiných národů a etnik, ale i různých sociokulturních skupin.

6 MkV 5/2 dílčí téma: Rozlišování různých literárních žánrů Očekávané výstupy: Rozliší různé literární žánry a druhy V tomto tématu je možné předkládáním vhodných textů seznámit žáky s životem a myšlením lidí různých kultur, národů a etnik. Při četbě pohádek, pověstí nebo příběhů žáci objevují a poznávají svět jiných kulturních a etnických skupin. Žáci si vytváří respekt k odlišnostem a zároveň si uvědomují vlastní identitu. Žáci se seznamují s pojmy kultura, národnost, rasismus, diskriminace, tolerance Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Mediální výchova (MV) MV 5/1 dílčí téma: Četba jako zdroj nových poznatků a prožitků, jako zdroj informací Očekávané výstupy: Umí v textu vyhledat a zaznamenávat informace; Téma lze rozšířit na zamyšlení nad tím, odkud získávají lidé informace o okolním světě a co nás asi nejvíce ovlivňuje. Žáci zapisují na lístečky, kolik času věnují každý den četbě knih, nebo časopisů, hledání informací na internetu, jak dlouho se dívají na televizi, jak často poslouchají rádio. Diskutují o tom, zda více času stráví u televizního programu nebo čtením a vyhledáváním informací v knihách. Co je více ovlivňuje? Odkud získávají nejvíc informací? Seznamují se pojmem mediální prostředky. Docházejí k závěru, že mediální prostředky na ně mají určitě velmi silný vliv, že jsou nedílnou součástí našeho života. MV 5/2 dílčí téma: Četba jako zdroj nových poznatků a prožitků, jako zdroj informací, Očekávané výstupy: Umí vyhledávat a zaznamenávat si informace z textu; Téma je možné rozšířit na téma získávání informací nejen z četby, ale i z mezilidské komunikace, která má různé formy a způsoby. Žáci uvádějí příklady způsobů, jak spolu lidé komunikují a zapisují je např. telefonický rozhovor, rozhovor s přáteli, dopis, televizní program televizní film, televizní zprávy,

7 televizní reklamy, nebo noviny, billboardy, internet. Seznamují se s pojmem široké a úzké publikum. Roztřídí uvedené formy komunikace na ty, které oslovují a ovlivňují široké publikum nebo úzké publikum. Učitel seznámí žáky s pojmem hromadné sdělovací prostředky, mediální prostředky. Které způsoby komunikace ovlivňují největší masy lidí tzn. široké publikum? Odkud lidé získávají nejvíce informací, aniž si to mnohdy uvědomují? Jsou všechny informace, které získáváme z mediálních prostředků vždy pravdivé? Takové a podobné otázky se mohou stát vstupní motivací pro další mediální výchovu. MV 5/3 dílčí téma: Manipulativní komunikace reklamy Očekávané výstupy: Umí rozpoznat manipulativní komunikaci v reklamě; Žáci si nejdříve vysvětlí, co si představují pod pojmem reklama, kde všude se s ní setkávají, co má za úkol reklama. Uvádí příklady ze svého života, jak se nechali ovlivnit reklamou. Sami zřejmě dojdou k závěru, že reklama neobsahuje vždy zcela pravdivé informace. Formou hry na Tvůrce reklamy si sami vyzkouší, že lze prezentovat např. určitý výrobek odlišným způsobem, podle toho, čeho chci docílit. Celou činnost je možné pojmout jako projektové vyučování, kde je možné propojit jazykové i výtvarné činnosti. Třída se rozdělí na dvě skupiny. Každá skupina dostane obrázek stejného výrobku např. hamburgeru. Každá skupina bude mít odlišný úkol. První skupina pomocí barev a textu vytvoří a navrhne reklamu, která bude zdůrazňovat, jak špatné je jíst hamburgery. Jsou mastné, nezdravé. Jejich konzumace je nemoderní apod. Druhá skupina pomocí barev a textů vytvoří a navrhne reklamu, která má přesvědčit lidi, aby jedli hamburgery. Měla by zdůrazňovat, jak jsou chutné, nádherně voní a jejich konzumace je skvělá a moderní. Na závěr, po prezentaci reklam, žáci diskutují o tom, jak lze stejný výrobek využít v reklamě zcela odlišným způsobem, doplníme-li jej odlišnými slovy a barvami. Žáci by měli pochopit, že média nám ukazují jen určitý obraz reality, ale ne realitu samotnou. Jsou pod vlivem např. finančních tlaků. Je nutné rozvíjet schopnost dešifrovat informace získávané z médií. Vyučovací předmět: Období ročník: Matematika 2. období 5. ročník Průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ( MV ) Průřezová témata Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Při tom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální skutečnosti a jsou vytvářena s různými záměry. Správné vyhodnocení

8 těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku ( informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit ) A z hlediska jejich vztahu k realitě ( věcná správnost, logická stavba, hodnotová platnost ) vyžaduje značnou průpravu. Mediální výchova v matematice má pomoci vybavit žáka: Základní úrovní mediální gramotnosti Schopnost analyzovat nabízené sdělení Posoudit věrohodnost Vyhodnotit komunikační záměr Schopnost vlastní volby výběru média Přínos k rozvoji osobnosti žáka: Umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich Učí využívat potenciál médií jako zdroje informací Vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci Vyučovací předmět: Období ročník: Matematika 2. období 5. ročník Průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ( EV ) Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí. V zájmu rozvoje lidské civilizace ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Předmět Matematika umožňuje zpracování grafů ( čtvercová síť, kruh jako graf, graf přímé úměrnosti ) a se slovními úlohami s ekologickou tématikou, což přispívá k ucelenému pohledu na problém udržitelného rozvoje.

9 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 5. ročník Průřezové téma Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru: EV 5/1 - dílčí téma: Třídění rostlin, živočichů Očekávané kompetence: Ví, že jedinec paří k určitému druhu; Učitel má možnost využít téma k tomu, aby si žáci uvědomili jedinečnost každého organismu a jeho úlohu v přírodě. Upozorníme na správné chování člověka vůči uváděným typům organismů. Uvádíme příklady vyhynulých živočichů v důsledku činnosti člověka nebo organismů člověkem přímo vyhubených. Vysvětlíme jejich nenahraditelnost a další souvislosti v narušené přírodní rovnováze v důsledku chybějícího článku přírodního celku. Diskutujeme s žáky o úloze dravců a šelem v přirozeném společenstvu. Vyhledáme seznam ohrožených druhů (Červenou knihu), najdeme mezi nimi ty, které se vyskytují v našem okruhu a zabýváme se příčinami jejich úbytku. Hledáme možnosti zlepšení současného stavu.. Vypracujeme realizační projekt na ochranu ohrožených druhů. EV 5/2 - dílčí téma: Země ve vesmíru Očekávané kompetence: Chápe otáčení Země kolem osy a pohyb kolem Slunce, související střídání dne, noci i ročních období; V učivu se klade velký důraz na chápání souvislostí, na objasňování příčin a následků přírodních jevů, na rozvoj vztahového myšlení. Žáci se učí logickému odvozování poznatků a postupně se rozvíjejí některé informace z předchozího učiva. V tématu je mnoho příležitostí pro podněcování zájmu žáků o poznávání přírody, vesmíru a sledování dějů v přírodě. EV 5/3 - dílčí téma: Člověk a přírodní zdroje. Očekávané kompetence: Chápe, že přírodní zdroje jsou vyčerpatelné i obnovitelné;

10 Navodíme s žáky rozhovor o přírodních obnovitelných a neobnovitelných zdrojích. Uvádíme příklady ve využívání fosilních, neobnovitelných paliv v protikladu s využíváním dřevní odpadové hmoty, slámy, rychle rostoucích velkoobjemných bylin (šťovíku), bioplynu, tepelných čerpadel, větru, sluneční energie, vodních zdrojů včetně přílivových elektráren apod. Diskutujeme s žáky o jejich zkušenosti s domácími zdroji energie. Zvažujeme hlediska ochrany přírody, ale i hlediska ekonomická a sociální. Žáci navrhují optimalizační řešení. Zabýváme se obnovou lesa. Je možné se také věnovat otázce recyklace různých výrobků a návratu surovin do spotřebního oběhu; Uvádíme praktické příklady, poukazujeme na možnosti a navrhujeme vlastní způsoby řešení. EV 5/4 - dílčí téma: Člověk a výroba Očekávané kompetence: Ví, že životní prostředí musíme chránit; Navrhuje řešení; Uvádíme příklady z nejbližšího okolí, ukazující na poškození životního prostředí těžbou nerostů, průmyslovou, popř. zemědělskou výrobou. Poukazujeme také na činnost malých soukromých firem, působících v nejbližším okolí. Zaměříme se na vlastní pozorování. Zabýváme se nejenom změnami v čistotě vzduchu, vod, prašností výroby, ale také hlukem, zatížením dopravou. Diskutujeme o tom, jak by se měli lidé chovat v obytných čtvrtích a rekreačních zónách. Opět se zabýváme nejen otázkami poškozování životního prostředí, ale i ekonomickými a sociálními vazbami. Mluvíme také i o etice, slušnosti, ohleduplnosti, tolerance a o mezilidských (např. sousedských) vztazích. EV 5/5 - dílčí téma: Člověk a prostředí Očekávané kompetence: Popíše a na příkladech uvádí,jak činnost člověka ovlivňuje životní prostředí; V návaznosti na předchozí téma poukážeme na konkrétní příklady poškozování životního prostředí v našem nejbližším okolí. Vypracujeme projekt Naučná stezka Vandalů. V ní poukážeme na příklady bezohlednosti v chování některých lidí. Všechny tyto ukázky nainstalujeme fiktivně, s citem, abychom prostředí v okolí školy nepoškodili skutečně. Vybudujeme demonstrativní černou skládku netříděného odpadu, na příkladu nainstalované náletové dřeviny demonstrujeme polámaný stromek, neškodnou potravinářskou barvou polejeme travnatou plochu, nastříkáme sprejem fiktivní zeď apod. Po stezce Vandalů potom uspořádáme prohlídku pro další žáky. Závěrem projektu prostředí uklidíme, upravíme a navrhneme další vylepšení. EV 5/6 - dílčí téma: Rozmanitost podmínek života na Zemi Očekávané kompetence: Zná úlohu vody v přírodě V přípravě na pobyt ve škole se zaměříme také na sledování úlohy vody v přírodě. Ve škole se s žáky připravíme na podmínky v místě pobytu. Na mapě si ukážeme nejbližší vodoteče, zjistíme, kam se vlévají, do jakého povodí a úmoří patří. Připravíme se na prohlídku naučné stezky a chráněného území. Zdůrazníme úlohu lesů, rašelinišť, mokřadů, členitosti meandrujících toků, břehové zeleně jako přirozeného rezervoáru vody. Najdeme prameniště, sledujeme jeho okolí. Tématu využijeme i etické a estetické výchově. EV 5/7 dílčí téma: : Rozmanitost podmínek života na Zemi Očekávané kompetence:. Popisuje živočichy cizokrajných oblastí, známé ze ZOO Diskutujeme se žáky o úloze zoologických zahrad. Všímáme si moderního pojetí chovu zvířat v zajetí volné bariérové výběhy, absence klecí.. Podporujeme

11 aktivitu dětí v získávání prostředků pro sponzorování chovu zvířat. Vyučovací předmět: Období ročník: Náš svět 2. období 5. ročník Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMS) VMEGS 5/1 dílčí téma: Lucemburkové na českém trůně - Karel IV., císař a král Očekávané výstupy: Vypráví o životě Karla IV.; Žáci se v tomto tématu dozvídají o životě Karla IV., který byl v několika momentech svého života úzce spjat s jinými evropskými zeměmi. Místo původu otce Jana Lucemburského, výchova Karla IV. ve Francii a další skutečnosti jsou důkazem společných evropských kořenů a kontinuity evropského českého vývoje. O propojenosti české a evropské kultury a vzdělanosti svědčí i založení Karlovy univerzity střediska evropské vzdělanosti. Prostřednictvím tohoto tématu je možné kultivovat žákův postoj k Evropě jako k širší vlasti. VMEGS 5/2 dílčí téma: Husitské války Jan Hus a jeho doba Očekávané výstupy: Zná Husovy myšlenky o reformě církve; V tématu je možné poukázat na skutečnost, že Husovy myšlenky a jeho kritika církve měly obrovský vliv na ostatní evropské země, kde vyvolaly velké obavy před rozšířením husitského hnutí. Tato skutečnost svědčí o existenci vlivu českých zemí na ostatní země tehdejší Evropy. Žák získává další vědomosti, potřebné k pochopení kontinuity evropského vývoje, která je významným momentem i pro současné integrační procesy. VMEGS 5/3 dílčí téma: Život v českých zemích po husitských válkách král Jiří z Poděbrad Očekávané výstupy: Vypráví o vládě Jiřího z Poděbrad a jeho mírových snahách; V tématu je vhodné vyzdvihnout mírové snahy Jiřího z Poděbrad, které směřovaly k mnoha zemím tehdejší Evropy. Tyto mírové snahy svědčí o kontinuitě evropské vývoje a existenci určitých integračních prvků i v dávné minulosti evropských zemích. VMEGS 5/4 dílčí téma: Jagellonci na českém trůně Vladislav Jagellonský Očekávané výstupy: Popíše období vlády Jagellonců u nás;

12 Vláda Jagellonců v Čechách trvala sice krátce, ale je jedním z důkazů propojenosti českého a polského národa. Stavby jako Vladislavský sál, Prašná brána, chrám sv. Barbory, které dodnes zdobí Čechy, jsou trvalým svědectvím vlády polského rodu v Čechách. Vědomosti žáků získané v tomto tématu vedou k pochopení souvislostí společných evropských kořenů a k uvědomění si vzájemného ovlivňování evropských zemí. VMEGS 5/5 dílčí téma: Na počátku vlády Habsburků Ferdinand I. Habsburský a následně další panovníci Rakouska-Uherska Očekávané výstupy: Vypráví o rozvoje vzdělanosti, obchodu a zemědělství v době nástupu Habsburků na český trůn (následně o celé jejich vládě v českých zemích); Období vlády Habsburků v Čechách a existence Rakouska-Uherska, které spojilo na 400 let několik zemí Evropy, je významným svědectvím společných kořenů evropských zemí a kontinuity evropského vývoje. Učivo kultivuje u žáků postoj k Evropě jako k širší vlasti. VMEGS 5/6 dílčí téma: Druhá světová válka pojem fašismus, koncentrační tábor, gestapo, partyzánský boj Očekávané výstupy: Umí vysvětlit pojmy fašismus, koncentrační tábor, gestapo, partyzánský boj; Pojmy fašismus, koncentrační tábor, gestapo, partyzánský boj patří neodmyslitelně ve vědomí všech Evropanů k 2. světové válce, která výrazně zasáhla do vývoje všech evropských států. Události 2. světové války navždy ovlivnily vědomí všech Evropanů navzdory mnoha kulturních a jiných odlišností mezi jednotlivými národy. Téma kultivuje u žáků postoje k Evropě jako k širší vlasti, jako k určitému globálnímu prostředí, které i do budoucna bude řešit společné globální problémy a zaujímat společné globální postoje. VMEGS 5/7 dílčí téma: Putování po Evropě evropské státy a jejich hlavní města Očekávané výstupy: Popíše evropské země, ví čím jsou významné; Téma rozvijí a integruje vědomosti žáků o evropských státech potřebné pro porozumění odlišnostem mezi národy. Kultivuje postoj k Evropě, jako k širší vlasti. Při poznávání jednotlivých států může učitel využít metody práce, které rozvijí u žáků např. schopnost spolupráce. Žáci se zamýšlí, čím jsou významné jednotlivé státy Evropy, které státy už navštívili, které by chtěli navštívit a proč, čím se jednotlivé státy a města liší a co mají společného, čím se podobají naší republice apod. Téma utváří pozitivní postoj žáků k jinakosti a rozmanitosti. Vyučovací předmět: Náš svět Období ročník: 2. období 5. ročník Průřezové téma Multikulturní výchova (MkV)

13 MkV 5/1 dílčí téma: České země po bitvě na Bílé hoře Jan Amos Komenský Očekávané výstupy: Zná základní myšlenky a dílo J. A. Komenského Myšlenky J. A. Komenského se rozšířily po celé Evropě. V několika evropských zemích pomáhal J. A. Komenský při nápravě školství, byl zván na královské dvory, dopisoval si z řadou učenců z celé Evropy. Žil a působil v Německu, v Polsku, v Nizozemí. To, že je dodnes pokládán za Učitele národů, je důkazem jeho multikulturního působení. Jeho názory byly už v minulosti přijaty mnoha evropskými národy a už tenkrát docházelo k vzájemnému ovlivňování a obohacování kultur různých národů. Tento pozitivní jev se musíme snažit rozvíjet i dnes. Vyučovací předmět: Období ročník: Náš svět 2. období 5. ročník Průřezové téma Multikulturní výchova (MkV) MkV 5/1 dílčí téma: České země po bitvě na Bílé hoře Jan Amos Komenský Očekávané výstupy: Zná základní myšlenky a dílo J. A. Komenského Myšlenky J. A. Komenského se rozšířily po celé Evropě. V několika evropských zemích pomáhal J. A. Komenský při nápravě školství, byl zván na královské dvory, dopisoval si z řadou učenců z celé Evropy. Žil a působil v Německu, v Polsku, v Nizozemí. To, že je dodnes pokládán za Učitele národů, je důkazem jeho multikulturního působení. Jeho názory byly už v minulosti přijaty mnoha evropskými národy a už tenkrát docházelo k vzájemnému ovlivňování a obohacování kultur různých národů. Tento pozitivní jev se musíme snažit rozvíjet i dnes. Vyučovací předmět: Náš svět

14 Období ročník: 2. období 5. ročník Průřezové téma Výchova demokratického občana (VDO) VDO 5/1 dílčí téma: Samostatné Československo pojem demokratický stát, demokratické volby, rovnoprávnost Očekávané výstupy: Chápe význam pojmu demokratický stát, demokratické volby, rovnoprávnost; V dějinách českých zemí se žáci poprvé setkávají s novým demokratickým uspořádáním společnosti, které mohou porovnávat s uspořádáním společnosti ve středověku apod. Žáci se dozvídají o vzniku ústavy, o vládě, která se skládala poprvé z volených zástupců občanů, o rovnoprávnosti všech občanů bez rozdílu majetku, náboženství, národnosti, dále o rovnoprávnosti žen apod. Porovnáváním demokratického uspořádání první republiky z dřívějším uspořádáním společnosti mohou žáci lépe pochopit demokratické principy. VDO 5/2 dílčí téma: Návrat k demokracii návrat svobody a demokracie Očekávané výstupy: Umí vysvětlit pojmy ústava, orgány moci, státní symboly a demokratické volby; V tomto tématu je mnoho možností vysvětlit žákům pojmy spojené s demokracií jako je spravedlnost, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, disciplinovanost, práva, povinnosti apod. Pochopení a fungování demokracie je možné přiblížit žákům na každodenním životě školy např. zapojením žáků do žákovské samosprávy v rámci třídy i školy nebo spolupráci třídy či školy s institucemi v obci. VDO 5/3 dílčí téma: Lidský život společnost (lidská práva, práva dítěte, demokratické principy) Očekávané výstupy: Popíše základní lidská práva a práva dítěte, zná demokratické principy, pozná porušení těchto práv a principů; Toto téma je možné jednoznačně využít na výchovu demokratického občana. Žáci se mohou seznámit s Deklarací OSN o právech dítěte z roku 1959 nebo s dokumentem Úmluva OSN o právech dítěte z roku Pro zjednodušení a pochopení vzhledem k věku žáků je možné použít zjednodušený výklad práv dítěte, které používá ke své prezentaci např. Nadace Naše dítě. Zmínkou o této nadaci a její činnosti učitel zároveň ukazuje též cestu, jak mohou děti postupovat při porušování práv dítěte např. telefonní linka Linka bezpečí apod. Vyučovací předmět: Náš svět Období ročník: 2. období 5. ročník Průřezové téma Mediální výchova (MV)

15 MV 5/1 dílčí téma: Návrat k demokracii budování tržní ekonomiky Očekávané výstupy: Umí stručně popsat změny ve společnosti a v hospodářství; Žáci se v tomto tématu seznamují se změnami ve společnosti po roce Hospodářství se vrátilo do podmínek volné soutěže konkurence. Cílem je vyrábět výrobky, o které je zájem na trhu. Zájem na trhu se může zvyšovat také prostřednictvím reklamy. Žáci se učí chápat reklamu ne jako faktickou informaci, ale jako sdělení, které má ovlivnit naše rozhodování a nemusí být zcela pravdivé. Téma umožňuje rozvíjet u žáka schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům. MV 5/2 dílčí téma: Lidský organismus smysly a nervy Očekávané výstupy: Popíše smysly a smyslové orgány, jejich funkci. Ví o činnosti mozku a nervů. V tomto tématu je možné vhodně uplatnit mediální výchovu. Žáci si vysvětlí funkci smyslových orgánů i mozku, jejich propojenost a nutnost rovnováhy činnosti těchto orgánů při vnímání světa. Je možné vysvětlovat a na konkrétních příkladech demonstrovat žákům skutečnost, že média například při tvorbě reklam ovlivňují naše vnímání a manipulují s námi. Násobí účinek svého působení na naše vnímání tím, že používají vhodné kombinace obrazů, poutavé barvy, poutavá slova a zvuky. Tím se snaží více působit zejména na smyslové vnímání lidí. Žáci se musí učit dekódovat informace z reklam a pochopit, že média přinášejí pečlivě zpracovaný obraz reality, ale ne vždy realitu samotnou. Vyučovací předmět: Náš svět Období ročník: 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Člověk na Zemi lidská společnost Očekávané výstupy: Chápe sounáležitost člověka s ostatními organismy i lidské odlišnosti. Téma je vhodné zaměřit na podrobnější zamyšlení nad skutečností, že člověk je tvor společenský, že si hledá své místo ve společnosti lidí např. ve třídě. Při hledání svého postavení ve společnosti pomáhá každému člověku hlavně sebepoznání, sebehodnocení, přiměřené sebevědomí a hodnocení druhých. Je možné použít různé činnosti, při kterých si žáci různou formou navzájem sdělují informace o tom, jak vidí ostatní spolužáky i sami sebe. Snaží se u druhých vyzdvihnout pozitivní dovednosti, schopnosti a vlastnosti. Celá činnost pomáhá k utváření pozitivního vztahu k sobě samému i k druhým a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, k budování sebevědomí a sebedůvěry.

16 OSV 5/2 dílčí téma: Muž a žena chlapec a dívka Očekávané výstupy: Chápe rozdílnost pohlaví; Téma je možné rozšířit na utváření pozitivního postoje k sobě samému i k druhému pohlaví. Je možné použít skupinovou práci. Třída se rozdělí na chlapce a dívky. Každá skupina vytváří např. plakát, v jehož záhlaví stojí věta Jsem ráda, že jsem holka, protože... a Jsem rád, že jsem kluk, protože... Příslušné skupiny doplňují na plakát co nejvíc argumentů. Na závěr proběhne diskuse k otázkám např. existují rozdíly mezi chlapcem a dívkou, jak se projevují ve volbě povolání, z čeho rozdíl pramení apod. Činnost napomáhá k uvědomování si hodnoty různosti lidí a k prevenci sociálně-patologických jevů a způsobů chování mezi chlapci a děvčaty v kolektivu. OSV 5/3 dílčí téma: Lidský život škola Očekávané výstupy: Vyjadřuje, co všechno mu přináší škola; S tématem škola, jako součást lidského života, velmi úzce souvisí téma učení. Žáci by měli dojít k poznání, že proces učení je bude provázet celý život, proto by si měli umět uvědomit, co jim při učení vyhovuje, co jim učení ulehčuje. Každému člověku může při učení vyhovovat něco jiného. Takové sebepoznání pomáhá člověku při procesu učení celý život. Sebepoznání může učitel zprostředkovat kladením vhodných otázek. Např.: Dáváte při přemýšlení přednost hudbě, přírodním zvukům, nebo jiným zvukům? Dáváte při přemýšlení přednost pohybu (chůze, jízda kola)? Dáváte při přemýšlení přednost místnostem, nebo venkovnímu prostoru? Máte své oblíbené místo, kde se vám dobře přemýšlí? Přemýšlí se vám lépe, když si myšlenky zapisujete? Přemýšlí se vám lépe, když máte otevřené, nebo zavřené oči? Celá činnost vede žáky k sebepoznávání. Formuje žákovy studijní dovednosti. Napomáhá ke zvládání vlastního chování a k dovednosti vlastní psychohygieny

17 Průřezové téma : Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Vyučovací předmět : Hudební výchova Období - ročník : 2. období - 5. ročník VMS v dílčích tématech oboru VMEGS 5/1 Očekávané výstupy - dílčí téma : světoví hudební skladatelé : orientuje se v různých hudebních žánrech Téma prohlubuje porozumění evropským hudebním kořenům. Seznamuje žáky s významnými hudebními skladateli. Ozřejmuje význam kulturního a historického dědictví. VMEGS 5/2 Očekávané výstupy - dílčí téma : hudební forma, hudební myšlenka, poslech : rozeznává některé hudební druhy a žánry Podněcuje zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovává jim poznání Evropy a světa. Evropa a svět nás zajímá / naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy/. VMEGS 5/3 Očekávané výstupy - dílčí téma : W.A. Mozart, L.van Beethoven : Aktivně vnímá znějící hudbu, zná skladatele W.A. Mozarta, L. van Beethovena

18 Téma vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory. Průřezové téma : Osobnostní a sociální výchova ( OSV ) Vyučovací předmět : Hudební výchova Období - ročník : 2. období - 5. ročník OSV v dílčích tématech oboru : OSV 5/1 - dílčí téma : Hudební forma, hudební myšlenka, poslech Očekávané výstupy : Rozezná některé hudební druhy a žánry, hudba taneční, pochodová, slavnostní Téma slouží k rozvíjení empatického a aktivního naslouchání. Při poslechu skladby vytváří žák volné slovní asociace / větou či slovem /. - dílčí téma : hudební teorie, poslech Očekávané výstupy : aktivně vnímá znějící hudbu OSV 5/2 Téma lze využít pro rozvoj cvičení pozorování a aktivního poslechu. / V minulých dobách nebylo výjimkou, že se po večeři sešli členové rodiny a všichni společně hráli a zpívali. - dílčí téma : symfonický orchestr, nástroje orchestru, poslech G.F. Handel, J. Ježek Očekávané výstupy : vyčleňuje z hudebního proudu elementární sémantické prvky, získává přiměřené poslechové dovednosti, zná osobnost J. Ježka OSV 5/3 Dané téma seznamuje žáky s významným hudebním skladatelem. Hudební koncert - společenská událost. / žáci si připomenou zásady slušného chování, apod./ Průřezové téma : Environmentální výchova (EV)

19 Vyučovací předmět : Hudební výchova Období - ročník : 2. období - 5. ročník EV v dílčích tématech oboru EV 5/1 - dílčí téma : pamětné uchování a reprodukce pohybočekávaná výstupy : pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých gest a tanečních kroků Téma podněcuje aktivitu a tvořivost. Žákům se opakovaně připomíná vztah mezi hudbou a pohybem. Dávné rituály, obřady a tance jsou nevyčerpatelným zdrojem inspirace. EV 5/2 Očekávané výstupy - dílčí téma : koledy, správná a výrazná artikulace slov v písních, Orffova škola : umí používat Orffovy hudební nástroje na přiměřené úrovni, zná J.J. Rybu Téma poskytuje prostor pro zamyšlení se nad vztahy mezi lidmi /období Vánoc tradice, koledy, dárky/, vztahy člověka a přírody /ochrana lesa/ vytváření kulturních a uměleckých hodnot /výzdoba třídy, školy,obce/. Průřezové téma : Výchova demokratického občana (VDO)

20 Vyučovací předmět : Hudební výchova Období - ročník : 2. období - 5. ročník VDO v dílčích tématech VDO Očekávané výstupy 5/1 - dílčí téma : práce s písní, pěvecké návyky : při zpěvu využívá správné pěvecké návyky, zpívá přiměřeně svým schopnostem V životě si zpíváme v situacích těžkých i nezvyklých. Zpěv nám pomáhá udržet stejný pracovní rytmus, dodává člověku odvahu a chuť do života. Odedávna lidem umožňuje vyjádřit různé vášně a pocity, / lidí zpívají na demonstracích, chodec v temném lese zahání strach, matka zpívá ukolébavku dítěti, aby spalo /. VDO 5/2 Očekávané výstupy - dílčí téma : státní hymna : zná českou hymnu, umí ji zazpívat podle svých možností Téma umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy. Vede žáka k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení. Tato oblast se zaměřuje na vztah k domovu a vlasti, rozvíjí vztah k sobě samému i ostatním lidem. Průřezové téma : Multikulturní výchova ( MkV ) Vyučovací předmět : Hudební výchova Období - ročník : 2. období - 5. ročník

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu

Hudební výchova. 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku. 3. období 6. ročník. Charakteristika předmětu 4. Vzdělávací obsah předmětu v 6. 9. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 33 Hudební výchova 3. období 6. ročník Učební texty: Hudební výchova pro 6. ročník Základní školy Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více