Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orffovy nástroje využije rytmické cítění a rytmickou paměť v praxi zahraje jednoduchou píseň na flétnu aplikuje znalosti ze základů hudební nauky rozvíjí jemnou motoriku Hudebně pohybové činnosti: hra na dirigenta a orchestr tanec - polka a valčík vlastní pohybové ztvárnění reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou dobu taktu analytická práce s písní, jednoduchá písňová forma vokální a instrumentální hry s ozvěnou rozvoj schopností poznávání seberegulace a sebeorganizace sebepoznání a sebepojetí kreativita TV - tanec polka, valčík TV - jemná motorika prstů zazpívá podle svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, popř. v dvojhlase zkvalitňuje vokální projev, osvojuje si základy hlasové hygieny rozliší skladbu vokální a instrumentální orientuje se ve vybraných hudebních formách využije znalosti o vnitřní organizaci hudby v praxi vyjmenuje vybrané skladatele vyjádří hudební vjem neverbálními prostředky hlasová hygiena intonační cvičení vokálně instrumentální aktivity individuální a společné správné dýchání, pěvecká výslovnost Poslechové činnosti: hudebně výrazové prostředky hudba vokální a instrumentální hudební myšlenka (motiv, téma) Formy: rondo, symfonická báseň, opera Osobnosti: B. Smetana, A. Dvořák, W.A. Mozart analytická práce s vybranými skladbami mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice D významné historické události v období romantismu OV - vlastenectví VV vyjádření poslouchané hudby výtvarně Z, N v souvislosti s učivem o Mozartovi Vídeň hlavní město Rakouska

2 PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA Školní výstupy Učivo Průřezová témata ROČNÍK: SEKUNDA Mezipředmětové vztahy, projekty Ţák: zatancuje dle svých schopností vybrané tance zahraje písně a skladby v rozsahu jedné oktávy na flétnu rozvíjí kreativitu využije rytmické cítění a rytmickou paměť v praxi na úrovni svých individuálních schopností doprovodí na rytmické a jednoduché melodické nástroje lidovou píseň aplikuje znalosti ze základů hudební nauky při hře na flétnu při zpěvu využívá správné pěvecké návyky zazpívá podle svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně lidovou i jednoduší umělou píseň ocení kvalitní vokální projev druhého uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném projevu rozliší hudbu komorní a instrumentální rozezná lidovou a umělou píseň seznámí se se společenskými podmínkami při vzniku vybraných skladeb i prostřednictvím multimediální techniky seznámí se s vybranými skladateli rientuje se ve vybraných hudebních formách rozliší v opeře árii a recitativ Hudebně pohybové činnosti: tanec - polonéza, mazurka jednoduchý rytmický doprovod lidových i umělých písní jednoduchý melodický doprovod lidových písní základy hudební nauky intonační cvičení výběr písní z různých období a různých etnik hlasová hygiena pěvecké soutěže individuální i kolektivní zásady správné deklamace, vyrovnávání vokálů Poslechové činnosti hudba komorní a symfonická lidová a umělá píseň hudba v kontextu s jinými druhy umění, se společenskými událostmi árie, recitativ Formy: furiant, fanfáry, variace Osobnosti: L. Janáček, B. Smetana, F. Chopin, B. Martinů analytická práce s vybranými skladbami rozvoj schopností poznávání seberegulace a sebeorganizace sebepoznání a sebepojetí psychohygiena relaxace, uvolnění kreativita mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika možnost vyjádřit vlastní názor Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá. rozdílnost kultur Objevujeme Evropu a svět. hudba evropských národů TV nácvik tance D společenské události v 19. století VV - výtvarné zpracování vybraných témat IVT práce s počítačem v multimediální učebně Multikulturní výchova Kulturní diference folkloristika Etnický původ hudba a tance různých etnik

3 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality hodnocení navštíveného představení vliv medií na kulturu ( hodnocení kvality hudebních pořadů ovlivňujících vkus studentů) Mezipředmětové vztahy, projekty

4 PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: správně rytmiky doprovodí jednoduchou píseň nebo skladbu na melodické a rytmické nástroje využije v praxi rytmické cítění a rytmickou paměť rozliší barvu zvuku jednotlivých nástrojů a nástrojových skupin ve znějící hudbě orientuje se v proudu znějící hudby instrumentace nástrojová reprodukce melodií, písní, jednoduchých skladeb hra na vybrané hudební nástroje (flétna, rytmické nástroje) kánon instrumentální rozlišení hudebních nástrojů, nástrojových skupin užití hudebních nástrojů v různých skladbách a hudebních žánrech rozvoj schopností poznávání seberegulace a sebeorganizace sebepoznání a sebepojetí psychohygiena relaxace, uvolnění kreativita VV vyobrazení nástrojů využívá svých individuálních hudebních schopností a dovedností při hudebních aktivitách rytmicky přesně a intonačně čistě (podle svých individuálních dispozic) zpívá kánon, dvojhlas vokální kánon zpěv různých typů písní počátky vícehlasu rozvoj hudebního sluchu mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice chápe pojem programní hudba vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku postihne specifické principy hudební řeči rozliší rozdíly mezi tradičním a moderním pojetím opery Poslechové činnosti: - programní hudba - polyfonie, homofonie - duchovní a světská hudba Formy: - symfonie a symfonická báseň - opera Osobnosti: J.S. Bach, L.Beethoven, L. Janáček, J. Ježek Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika možnost vyjádřit vlastní názor Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá. rozdílnost kultur Objevujeme Evropu a svět. hudba evropských národů D významné historické události baroko, klasicismus IVT práce s počítačem v mediální učebně Multikulturní výchova kulturní diference folkloristika Z, TV, VV, HV projekt Den národů

5 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Mediální výchova interpretace vztahu mediálních sdělení a reality hodnocení navštíveného představení vliv medií na kulturu ( hodnocení kvality hudebních pořadů ovlivňujících vkus studentů)

6 PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: podle svých možností tančí moderní tance vyjádří moderní hudbu tancem podle svých možností využije poznatky z hudební teorie při rytmickém a intonačním vyjádření moderní hudby rozliší základní harmonické funkce tónika, dominanta, subdominanta orientuje se ve vývoji nonartificiální hudby od počátku 20. století do 70. let 20. století rozliší rozdíl mezi artificiální a nonartificiální hudbou chápe kořeny současné populární hudby jako svébytný koktejl různých kulturních vlivů srovnává vývoj české hudby a hudby světové využívá svého individuálního potenciálu při zpěvu vede svůj hlas zněle a přirozeně správně artikuluje rozliší rozdíly ve zpěvu artificiální a nonartificiální hudby Hudebně pohybové činnosti: tanec twist, blues, charleston, moderní hudba a tane reprodukce písní v souvislosti s vývojem nonartificiální hudby černošský rytmus hudební teorie Poslechové činnosti: nonartificiální hudba od počátku 20. století po 70. léta 20. století hudba jako prostředek k relaxaci hudba jako kulisa Ţánry: spirituál, blues, swing, jazz, šanson,rock end roll, střední proud, rock zpěv písní s doprovodem, práce s rytmem a harmonií písně v rámci nonartificiální hudby zpěv na mikrofon rozvoj schopností poznávání seberegulace a sebeorganizace sebepoznání a sebepojetí psychohygiena relaxace, uvolnění kreativita mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika možnost vyjádřit vlastní názor Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá. rozdílnost kultur Objevujeme Evropu a svět. hudba evropských národů TV pohybová aktivita D významné historické události ve 20. století Z v souvislosti s učivem USA, Anglie apod. IVT práce s počítačem v multimediální učebně Multikulturní výchova kulturní diference folkloristika multikulturalita Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - hodnocení navštíveného představení vliv medií na kulturu ( hodnocení kvality hudebních pořadů ovlivňujících vkus studentů)

7

8 VOLITELNÝ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K HUDEBNOSTI Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák: osvojí si základy hry na klávesové nástroje ovládá rejstříky na klávesové nástroje využije teoretických znalostí z předcházejících let a uplatní je v praxi prohlubuje si znalosti z oboru hudební teorie postihne specifické principy hudební řeči orientuje se v problematice úprav skladeb rozvíjí intonační schopnosti zkvalitňuje vokální projev podle individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně zpívá vícehlas úprava jednoduchých doprovodů lidových písní, koled hra na klávesy instrumentace známých skladeb z oblasti artificiální a nonartificiální hudby zachycování rytmu zpívané nebo hrané písně pomocí notového zápisu Poslechové činnosti: přednes vlastních úprav v orchestrální podobě porovnání s úpravami skladatelů Osobnosti: Z. Lukáš, P. Jurkovič, J. Herden, J.Říha, J. Holubec vícehlas reprodukce písní z různých stylových období rozvoj schopností poznávání seberegulace a sebeorganizace sebepoznání a sebepojetí psychohygiena relaxace, uvolnění kreativita mezilidské vztahy komunikace kooperace a kompetice Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika možnost vyjádřit vlastní názor Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá. rozdílnost kultur Objevujeme Evropu a svět. hudba evropských národů Multikulturní výchova kulturní diference folkloristika Mediální výchova interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, hodnocení navštíveného představení vliv medií na kulturu (hodnocení kvality hudebních pořadů ovlivňujících vkus studentů) ROČNÍK: TERCIE Mezipředmětové vztahy, projekty IVT práce v multimediální učebně Z, TV,VV, HV Projekt Den národů světa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Etická výchova I. stupeň -1. ročník

Etická výchova I. stupeň -1. ročník I. stupeň -. ročník osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více