Cíle průzkumu Metodika 10) 11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíle průzkumu Metodika 10) 11)"

Transkript

1 Cíle průzkumu i) shromáždění literárních údajů o malakofauně vybrané oblasti ii) kvalitativní a kvantitativní poznání a zhodnocení malakofauny vybrané oblasti Metodika Průzkum byl prováděn od podzimu 2009 do podzimu Ve sledované oblasti se vybraly lokality, které reprezentovaly v maximální možné míře biotopovou i mikrobiotopovou heterogenitu. Na každé lokalitě poté proběhl standardní ruční sběr k získání bezulitnatých a také dendrofilních druhů plžů. Z vybraných lokalit se dále odebral vzorek hrabanky (do hloubky cca 2 cm, v závislosti na substrátu) o objemu 5-7 l. Vzorky se pak prosely na místě standardní prosevovou metodou (Ložek 1956) prosévadlem o velikosti ok 8 x 8 mm. Takto prosetá hrabanka byla usušena a následně přebrána suchou cestou. Tato metoda umožňuje i podchycení drobných suchozemských druhů (Juřičková et al. 2006). Vodní druhy byly získávány pomocí síta tvaru polokoule o průměru 20 cm s velikostí ok 1 x 1 mm, kterým se propíral sediment a vodní rostliny. K determinaci byla použita literatura (Ložek 1956, Beran 1998, Beran 2002, Wiktor 2004). Použitý systém a nomenklatura je podle Juřičkové et al. (2008). Kategorie ohroženosti měkkýšů jsou podle Berana et al. (2005) a Juřičkové et al Autor také vytvořil dokladovou sbírku. Následuje přehled, kde je uvedeno nejprve číslo lokality, dále zeměpisné souřadnice, nadmořská výška a kód pole pro faunistické mapování (Buchar 1982, Pruner & Míka 1996). Za nimi je přibližná lokalizace. Poslední údaj v přehledu představuje datum průzkumu naleziště. 1) N: ,57, E: ,87 ; 795 m; 6068D; zřícenina hradu Rabštejn, sutě kolem hradních zdí; ) N: ,87, E: ,43 ; 1220 m; 5969A; prameniště a vlhké svahy v údolí Divokého dolu; ) N: ,01, E: ,72 ; 870 m; 5969A; údolí Divokého dolu v okolí mostu v jeho dolní části; ) N: ,77, E: ,82 ; 880 m; 5969A; údolí Česnekového potoka v jeho dolní části; ) N: ,10, E: ,93 ; 760 m; 5969A; blok umělých stěn nad silnicí vedoucí k dolní nádrži Dlouhých strání; ) N: ,02, E: ,89 ; 1430 m; 5969A; SV svahy pod Petrovými kameny, Petrovy kameny; ) N: ,70, E: ,56 ; 1060 m; 5969B; vlhké skalky, prameniště a údolí Bílé Opavy v okolí Velkého vodopádu; ) N: ,00, E: ,64 ; 860 m; 5969D; prameniště s olšinami při Slezské cestě; ) N: ,57, E: ,48 ; 700 m; 6069A; fragment olšiny u Stříbrného potoka nad Žďárským potokem; ) N: ,83, E: ,31 ; 1210 m; 5969A; porost nízkých klenů ve Velkém kotli; ) N: ,36, E: ,50 ; 1200 m; 5969A; luční porosty ve Velkém kotli;

2 12) N: ,26, E: ,55 ; 1210 m; 5969A; vlhké skalky a prameniště ve Velkém kotli; ) N: ,43, E: ,95 ; 1150 m; 5969C; luční a lesní prameniště na dolním konci Malého kotle; Výsledky Malakofauna PR Rabštejn Během malakologického průzkumu ze dne 24. října 2009 se v PR Rabštejn nalezlo celkem 44 druhů terestrických plžů v 948 jedincích. Tab. 1 dokládá, že nejvyšších početností tu dosahovaly druhy Vallonia costata (144 jedinců), Pupilla muscorum (112) a Laciniaria plicata (96). Hned tři druhy byly nalezeny v jediném exempláři, a sice Discus ruderatus, Arion fuscus a Vertigo alpestris. Ze srovnání těchto výsledků s předchozím průzkumem (Ložek 1954) vyplývá, že bylo nalezeno hned 14 dosud odsud nezjištěných plžů. Tento rozdíl s největší pravděpodobností zapříčinily odlišné použité metody, především nynější odběr hrabankového vzorku. Na druhou stranu se nepotvrdil výskyt druhů Ruthenica filograna, Eucobresia nivalis a Helix pomatia. Předchozí průzkum poskytnul pouze kvalitativní data, takže nelze učinit i kvantitativní porovnání změn ve složení zdejšího společenstva měkkýšů. Více než 40% nyní zjištěných druhů patří mezi ohrožené prvky české malakofauny a zasluhuje ochranu. Mezi téměř ohrožené (NT) druhy podle Berana et al patří 11 druhů. Dále se druhy Vertigo alpestris, Faustina faustina, Vitrea subrimata, Cochlodina orthostoma, Balea perversa a Platyla polita řadí mezi druhy zranitelné (VU). Nejvzácnějším zástupcem rabštejnské malakofauny je pak kriticky ohrožená (CR) Macrogastra latestriata. Zdejší měkkýši jsou velmi zajímaví i z hlediska zoogeografického. Ač dominují druhy s širokým areálem, tak se tu objevují i alpští zástupci (Causa holosericea), východoalpskozápadokarpatští (Petasina unidentata) nebo boreoalpinští (Vertigo alpestris). Nejvíce však zaujme přítomnost karpatských elementů. Náleží mezi ně Faustina faustina, Monachoides vicinus a již zmíněná Macrogastra latestriata. Zatímco hranice areálu prvních dvou sahá dále na západ až do Čech (Ložek 1954, 1956), tak M. latestriata v Jeseníkách (Hanušovické vrchovině) dosahuje své západní hranice u nás. Zřícenina hradu Rabštejn představuje jednu z mála lokalit na území CHKO Jeseníky, kde se vyskytují druhy vázané na xerotermní trávníky. Jedná se především o druhy Pupilla muscorum, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata a Vallonia pulchella. Zmíněné druhy jsou vázány na bezlesé vrcholové partie hradu. Vzhledem k tomu, že zříceninu obklopují ze všech stran rozsáhlé lesní porosty, lze předpokládat, že sem byly zaneseny ptáky. Zbylé druhy lze označit jako nevyhraněné nebo lesní. Jejich celková vysoká druhová bohatost svědčí o přirozeném a přírodním charakteru místních lesů. Obdobně vypovídá přítomnost řady ohrožených taxonů uvedených na červeném seznamu i jejich velmi vysoký podíl ve složení malakofauny (40%). Mezi zástupci lesních společenstev jsou hojně zastoupeni druhy vázané na skály a suti jako Vertigo alpestris, Cochlodina orthostoma, Causa holosericea, Clausilia parvula, Isognomostoma isognomostomos, Oxychilus depressus a další. Početná je také skupina hradních druhů (podle Juřičková 2005), mezi něž patří především Balea perversa, Laciniaria plicata, Clausilia dubia či Helicigona lapicida. Vzácná Macrogastra latestriata pak náleží k přísně dendrofilním plžům. Malakofauna NPR Praděd Průzkum malakofauny NPR Praděd se uskutečnil mezi 2. a 4. červencem Celkem bylo prozkoumáno 12 lokalit ležících v hranicích NPR nebo v jejich blízkém okolí. Na těchto lokalitách bylo zaznamenáno 2110 jedinců náležících mezi 52 druhů měkkýšů, přičemž byl zaznamenán jeden mlž (Pisidium casertanum), dva vodní plži (Galba truncatula a Bythinella austriaca) a 49 terestrických plžů. Druhově nejbohatší lokalitou bylo prameniště při Slezské

3 cestě s 29 druhy, druhově nejchudší se pak stala lokalita na Petrových kamenech s pouhými dvěma druhy. Průměrná lokalita obsahovala 17 druhů. Nejčastěji nalézanými druhy byly Punctum pygmaeum (11 lokalit), Vitrea subrimata (10 lok.) a Perpolita hammonis (9 lok.). Hned 18 druhů se vyskytlo pouze na jediném místě. Nejvíce unikátních taxonů hostily Velký kotel (5 druhů), Stříbrný potok (5 d.) a Slezská cesta (4 d.). Zajímavé je srovnání nových nálezů s předchozími průzkumy. Pro tyto účely byly sloučeny lokality z Velkého kotle a Divokého dolu a porovnány s údaji publikovanými Ložkem (1954) a Brabencem (1958) (viz Tab. 2). Oproti minulým pracím byly častěji nalézány drobné epigeické druhy (Punctum pygmaeum, Columella edentula, Acanthinula aculeata, Perpolita hammonis nebo Eucobresia nivalis). Jejich hojnější zaznamenávání umožnily nejspíše hrabankové vzorky, které nebyly v minulosti využity. Naopak velký ústup lze shledat u dendrofilních druhů především z čeledi Clausiliidae. Vůbec se nepodařilo nalézt citlivé druhy jako Cochlodina orthostoma, Macrogastra tumida či Bielzia coerulans. Clausilia cruciata se objevila pouze u Stříbrného potoka. V rámci tohoto průzkumu nebyla rovně nalezena Bulgarica cana, i když ta se na současných lokalitách neobjevila ani v minulosti, byť v okolí měla několik stanovišť viz. Ložek U Stříbrného potoka byl vůbec poprvé v CHKO Jeseníky zaznamenán synantropní plž Arion distinctus. Patrně se sem šíří proti proudu z osad níže po toku. Téměř 38,5 % zjištěných taxonů se řadí mezi druhy, které jsou v ČR ohroženy (podle Berana et al. 2005). Nejpočetnější skupinu s 11 zástupci tvoří druhy téměř ohrožené (NT). Druhů zranitelných (VU) je sedm (Bythinella austriaca, Clausilia cruciata, Lehmannia macroflagellata, Platyla polita, Ruthenica filograna, Semilimax kotulae a Vitrea subrimata). Ohrožené (EN) měkkýše zastupují Eucobresia nivalis a Perpolita petronella. Pouze poslední čtyři jmenované druhy však jeví v NPR poměrně souvislé rozšíření a jejich populace se dají označit za stabilní. Žádný ze zaznamenaných druhů není chráněn zákonem. S výjimkou tří vodních měkkýšů se ve studovaném území zaznamenaly pouze prvky lesní nebo k lesům indiferentní. Mnoho nalezených druhů má v ČR především horské rozšíření. Mezi tyto druhy by se daly zařadit Clausilia cruciata, Lehmannia macroflagellata, Semilimax kotulae, Vitrea subrimata, Eucobresia nivalis, Perpolita petronella, Causa holosericea nebo Discus ruderatus. Nad horní hranicí lesa však již téměř žádní měkkýši nežijí. Pouze ojediněle sem proniká Semilimax kotulae či Limax cinereoniger. Rovněž stejnověké monokultury smrků ale i buků hostí pouze chudé malakocenózy tvořené především plži s širokou ekologickou valencí. Naopak nejbohatší společenstva najdeme ve fragmentech s ušlechtilými listnáči především kleny, jilmy, jasany či olšemi. Z celkového pohledu se jako výjimečná jeví malakofauna Velkého kotle. Její součástí jsou také Plicuteria lubomirskii, Clausilia pumila a Fruticicola fruticum. Všechny tři zmíněné druhy se v Českém masivu obvykle soustředí do nižších nadmořských výšek, a proto je jejich přítomnost v tak vysokých polohách poměrně unikátní. Pravděpodobně představují relikt z teplejších období holocénu, kdy jim klimatické podmínky dovolily osídlit Velký kotel. Málo zapojený les, na živiny bohatá půda a příznivé složení vegetace jim pak umožňují tu stále přežívat (Ložek 1954). Plicuteria lubomirskii navíc jako jediná zastupuje karpatské druhy, které byly zachyceny přímo NPR. Velký kotel hostí i vzácné druhy jako Eucobresia nivalis, Perpolita petronella, Vitrea subrimata, Ruthenica filograna, Semilimax kotulae nebo Platila polita a představuje tak jedno z malakologicky nejcennějších území nejen v rámci NPR Praděd, ale i celé CHKO Jeseníky. V celku má však malakofauna Pradědu poměrně stejnotvárný charakter bez výrazných protikladů. Ohrožující faktory, poznámky k managementu a hospodářskému využívání Vedle podkladu, podnebí, reliéfu a člověka, má na měkkýše zásadní vliv vegetace. Hraje důležitou roli při vytváření fyzikálních a chemických podmínek jejich životního prostředí.

4 Monokulturní lesní hospodářství, dávající přednost jehličnanům, zejména smrku, v oblastech, kam původně patří listnáče, znamená zdecimování lesních malakocenóz (Ložek 2005). Právě lesní malakocenózy jsou nejcennější složku malakofauny PR Rabštejn i NPR Praděd. V místech s původními listnáči najdeme vysokou malakodiverzitu a je zde zastoupena i řada citlivých a ohrožených taxonů. V okolních smrkových monokulturách jsou tato společenstva značně ochuzena. Právě ústup citlivých dendrofilních druhů z NPR Praděd jasně svědčí o výrazném zhoršení stavu zdejších lesů za uplynulých šedesát let. Zachování stávajících populací ohrožených plžů podmiňuje v první řadě udržení přirozené dřevinné skladby a věkové struktury lesních porostů. Zejména ušlechtilé listnáče (kleny, jasany, olše, jilmy, jeřáby či lípy), jejichž opad obsahuje vápník ve formě snadno rozpustných citrátů (Wäreborn 1970) hrají na kyselém jesenickém podloží velmi významnou roli. Je proto nutné zastavit vysazování monokultur nepůvodních jehličnanů a stávající postupně nahrazovat přirozenou dřevinnou skladbou. Neméně významnou roli hraje dostatek mrtvé dendromasy. Padlé stromy poskytují cenná útočiště pro měkkýše ale i jiné organismy. Odtěžení prakticky veškerého dřeva vede zákonitě k naprostému vymizení dendrofilní složky malakofauny (Kappes et al. 2006), což je případ mnohých oblastí v CHKO Jeseníky, včetně NPR Praděd. Rovněž odkorňování má za následek ztrátu úkrytů a holé kmeny již měkkýši nevyhledávají. Je proto více než nezbytné zvýšit podíl dřevní hmoty ponechávané samovolnému rozkladu. Optimální management je bezzásahový. Žádná specifická managementová opatření pro měkkýše nejsou v daném území a na daných biotopech opodstatněná. V případě hospodaření na studovaném území je třeba brát zřetel na přirozenou skladbu dřevin a jejich věkovou strukturu a razantně navýšit podíl neodtěženého dřeva ponechaného na místě. U mokřadů a pramenišť je také významné nenarušovat vodní režim vysoušením apod. Nejvýznamnějším nálezem současného malakologického průzkumu je objev druhu Macrogastra latestriata v PR Rabštejn. V červeném seznamu (Beran et al. 2005) se M. latestriata řadí mezi kriticky ohrožené (CR) zástupce naší malakofauny. Je totiž velice citlivá na antropogenní narušení a bývá proto považována za spolehlivý indikátor těch nejzachovalejších lesních porostů. U nás žije pouze v horských lesích pralesovitého charakteru, kde vyhledává úkryty pod kůrou pařezů, padlých kmenů nebo v mechu při bázi stromů. Má také vysoké nároky na vlhkost prostředí i jeho úživnost. PR Rabštejn představuje nejzápadnější známé stanoviště tohoto druhu v ČR. Pro její ochranu platí beze zbytku výše uvedené podmínky, a sice zachování přirozené skladby dřevin a dostatek mrtvé dendromasy. Nejvzácnějšími druhy nalezenými v NPR Praděd jsou Eucobresia nivalis a Perpolita petronella, které podle červeného seznamu náleží do kategorie ohrožených měkkýšů (EN). Perpolita petronella byla nalezena ve Velkém kotli a Česnekovém a Divokém dole. Jedná se o eurosibiřský prvek, který na území ČR obývá především horské oblasti, a bývá považován za relikt z glaciálu a počátku holocénu. Přednost dává chladným a vlhkým stanovištím (mokřadům, údolím potoků či prameništím) s bujnou vegetací. Její naleziště mají obvykle přírodní charakter bez silných antropogenních vlivů. Stejné biotopy vyhledává i východoalpsko-západokarpatská Eucobresia nivalis. Tento plž se podařilo nalézt na šesti lokalitách (Divoký a Česnekový důl, Bílá Opava, prameniště u Slezské cesty, Stříbrný potok a Velký kotel). Na území NPR Praděd má tento plž poměrně souvislé rozšíření. Persistenci obou druhů podmiňuje zachování přírodně blízkého charakteru vegetace na jejich nalezištích a vodního režimu těchto míst. Bibliografické údaje - historické průzkumy malakofauny v CHKO Jeseníky Oblast Hrubého Jeseníku, potažmo CHKO Jeseníky, patří v rámci ČR z hlediska malakofauny mezi relativně dobře prozkoumané regiony. Již v první polovině 19. stol. tu bádal F. Kolenati a také několik německých autorů (Ložek 1954). Soustavnější průzkum zdejší měkkýší fauny

5 však započal teprve kolem roku 1949, kdy tu působil V. Ložek, který výsledky své činnosti publikoval v roce Tato práce představuje dosud nejucelenější pohled na jesenickou malakofaunu. Významné jsou však také průzkumy a práce J. Brabence (1958), V. Hudce (1950a, 1950b, 1954, 1957), S. Máchy (1997) a S. Máchy a J. Martinovského (1968). Na vodní měkkýše se zaměřil O. Kapler (1956, 1958) a L. Beran (2003). S výjimkou výsledků Berana (2003) se jedná o práce, které jsou již poměrně staré a zasluhují aktualizaci. Celkem bylo v minulosti v této oblasti nalezeno 96 druhů měkkýšů (viz Tab. 3). Z toho 82 druhů připadá na terestrické plže, 9 na vodní plže a zbylých 5 druhů náleží k mlžům. Je však potřeba upozornit na několik případů, u nichž je jejich determinace diskutabilní. U rodu Aegopinella nebyly dříve rozlišovány některé druhy, takže determinace ve starších pracích nemusí odpovídat současným poznatkům, s výjimkou i dříve bezpečně rozpoznávaného druhu Aegopinella pura (Alder, 1830). Z těchto důvodů je uvádím jako Aegopinella sp. Mácha (1997) však bez bližší lokalizace bezpečně potvrzuje druhy A. epipedostoma (Fagot, 1879) a A. nitens (Michaud, 1831). Juřičková (2005) také uvádí z hradu Rabštejn druh A. minor (Stabile, 1864), který tu potvrdil i nynější průzkum, takže u této lokality byla udělána výjimka a předchozí údaje byly přisouzeny tomuto druhu. Problematický je také rod Deroceras s výjimkou druhu D. laeve (Müll., 1774). Ve starších pracích se rozlišuje pouze D. agreste (Linnaeus, 1758), kterého je proto nutno považovat za Deroceras sp. Hudec (1967) a Vater (1970) však udávají nález druhu D. praecox Wiktor, Tento výzkum již potvrdil i druh D. reticulatum (O. F. Müller, 1774). Vater (1970) z Jeseníků udává i druh Lehmannia macroflagellata Grossu et Lupu, 1962, proto je nutné starší nálezy druhu L. marginata (Müll., 1774) hodnotit jako Lehmannia sp. Do současnosti přetrvává zaměňování druhů Arion silvaticus Lohmander, 1937 a A. circumscriptus Johnston, Přítomnost druhu A. circumscriptus Johnston, 1828 nelze v CHKO Jeseníky bezpečně vyloučit, avšak předpokládám, že s největší pravděpodobností všechny údaje s tímto druhem patří ve skutečnosti druhu A. silvaticus Lohmander, V práci Máchy a Martinovského (1968) lze nalézt i sporný druh Limax bielzi Seibert 1874, který je pro naše území považován za nepotvrzený (Horsák, pers. comm.). Nálezy je proto možné automaticky převést na druh L. cinereoniger Wolf V práci Ložka (1954) nebyly ještě rozpoznávány druhy Carychium tridentatum (Risso, 1826) a C. minimum Müll., Vzhledem k charakteru studované oblasti je pravděpodobné, že zde převládá C. tridentatum (Risso, 1826), kterému byly Ložkovy nálezy přisouzeny. Mácha (1997) však z oblasti udává i C. minimum Müll., Použitá literatura BERAN L., 1998: Vodní měkkýši ČR. Metodika ČSOP, Vlašim, (17): 113 pp. BERAN L., 2002: Vodní měkkýši České Republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. [Aquatic molluscs of the Czech Republic distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. Sborník přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti, Supplementum 10, 258 pp. BERAN L., 2003: Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava, Česká republika). [Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Hrubý Jeseník mountains, The Rychlebské hory Mountains, the Zlatohorská vrchovina Highlands and the Žulovská pahorkatina Highlands (Northern Moravia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 2: BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. ET HORSÁK M., 2005: Mollusca (měkkýši) In: FARKAČ J., KRÁL D. ET ŠKORPÍK M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

6 BRABENEC J., 1958: Malakozoologický výzkum povodí řeky Moravice. Přír. čas. Slezska, 19(4): BUCHAR J., 1982: Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst. Čs. Spol. Zool., Praha, 46: HUDEC V., 1950a: Plži čeledi Arionidae a Limacidae v Nízkém Jeseníku. Přírodovědecký sbor. Ostrav. Kraje, Opava, 11: HUDEC V., 1950b: Příspěvek ku poznání malakozoologické fauny v Nízkém a Hrubém Jeseníku. Přírodovědecký sbor. Ostrav. Kraje, Opava, 11: HUDEC V., 1950c: 3. Zpráva z malakozoologického průzkumu Jeseníků a Rychlebských hor. Přírodovědecký sbor. Ostrav. Kraje, Opava, 11: p HUDEC V., 1954: Arion empiricorum Fér. V Nízkém a Hrubém Jeseníku. Přírodovědecký sbor. Ostrav. Kraje, Opava, 14: HUDEC V., 1967: Neue Funde der Nacktschnecken Lytopelte herculana Grossu, 1964 in Bulgarien und Deroceras praecox Wiktor, 1966 in der Tschechoslowakei (Mollusca). Věst. Čs. spol. zool. = Acta Soc. Zool. Bohemoslov., Praha, 31(4): JUŘIČKOVÁ L., 2005: Měkkýši (Mollusca) hradů jako ekologického fenoménu (Česká republika) [Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 3: JUŘIČKOVÁ L., HORSÁK M. ET HRABÁKOVÁ M., 2006: Měkkýši PR Peliny u Chocně [Molluscs of the Peliny Natural Reserve near Choceň (East Bohemia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 5: Online serial at < 27- Feb JUŘIČKOVÁ L., HORSÁK M., BERAN L., DVOŘÁK L., 2008: Checklist of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. last update 26- -August KAPLER O., 1956: Malakozoologické poznámky z prameniště Moravice. Přírodovědecký sbor. Ostravského kraje, Opava, 17: KAPLER O., 1958: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Hrubého Jeseníku. Přírodovědecký sbor. Ostravského kraje, Opava, 19: KAPPES H., TOPP W., ZACH P., KULFAN J., Coarse woody debris, soil properties and snails (Mollusca: Gastropoda) in European primeval forests of different environmental conditions. Eur. J. Soil Biol., 42, LOŽEK V., 1954: Měkkýši Hrubého Jeseníku. Acta rer. nat. dist. Ostraviensis, Opava, 15: LOŽEK V., 1956: Klíč československých měkkýšů. Vydavatelstvo SAV, Bratislava, 437 pp. LOŽEK V., 2005: Suchozemští měkkýši jako ukazatelé biodiverzity, in VAČKÁŘ, D. (Ed.), Ukazatelé změn biodiverzity. Academia, Praha, pp MÁCHA S., 1997: Přehled výzkumů měkkýšů ve Slezsku a na severní Moravě (ČR). Čas. Slez. Muz., Opava, 46: MÁCHA S., MARTINOVSKÝ J., 1968: Nové poznatky o rozšíření a ekologii plže Pseudalinda (P.) riloensis moravica (Brabenec, 1952). Přírodovědecký sborník k 60. výročí přírodovědecké spol. v Ostravě, 24: MÁCHA S., 1970: Malakologické poměry chráněné Jesenické oblasti. Campanula, Ostrava, 1: PRUNER L. & MÍKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. [List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system]. Klapalekiana, 32, Suppl.:

7 VATER G., 1970: Lehmania macroflagellata Grossu et Lupu 1962 und Deroceras praecox Wiktor 1966 im Hrubý Jeseník (Altvatergebirge). Čas. Slez. Muz., Opava, 19: WÄREBORN I., 1970: Environmental factors influencing the distribution of land molluscs of an oligotrophic area in southern Sweden. Oikos, 21, WIKTOR A., 2004: Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn, 302 pp.

8 Mapové přílohy

9

10

11

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 22 28 ISSN 1336-6939 PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Skalní Potok Nature Reserve an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník

Více

Malakologický průzkum na území PR Skalka

Malakologický průzkum na území PR Skalka 1.18.1. Malakologický průzkum na území PR Skalka Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy)

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 31 37 ISSN 1336-6939 Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) The results of the malacological survey of

Více

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko Erica, Plzeň, 12: 83 91, 2004 83 Libor DVOŘÁK 1) & Petra TUČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 119-124 ISBN: 80-86046-75-3 VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky

Více

Přírodní rezervace Vlček

Přírodní rezervace Vlček Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vlček Datum

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Speciální zemědělství Studijní obor: Biologie a ochrana zájmových organismů Katedra: Biologických disciplín Vedoucí

Více

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby (závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v letech 2009-2010, zpracovala Veronika Schenková) Cíl průzkumu: Výsledky prvního komplexního průzkumu

Více

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice)

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 31 36 Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacozoological inventory of the Bažantnice

Více

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jan Jelínek Jan Jelínek,

Více

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací:

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Kácení na vlastním pozemku Dnem 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky 222/2014 Sb. Podle současného

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Přírodní památka Černá Desná, širší vztahy

Přírodní památka Černá Desná, širší vztahy Návrh na vyhlášení Přírodní památky Černá Desná Příloha 1 Přírodní památka Černá Desná, širší vztahy 0 200 400 600 800 1 000 m Datový podklad MŽP; Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a krajské

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku. lesnický odkaz prof. Polena

Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku. lesnický odkaz prof. Polena PRO SILVA BOHEMICA. P.S. ČLS Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku lesnický odkaz

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora 1.19.1. Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně byly zkoumány

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Význam ektomykorhiz v přirozené obnově smrku na lokalitách s různým dopadem po žíru kůrovce

Význam ektomykorhiz v přirozené obnově smrku na lokalitách s různým dopadem po žíru kůrovce AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 138 142 Srní 2. 4. dubna 2001 Význam ektomykorhiz v přirozené obnově smrku na lokalitách s různým dopadem po žíru kůrovce Anna Lepšová Ústav ekologie krajiny AVČR a Jihočeská

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lipov - kostel CZ0623711 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lipov - kostel Kód lokality: CZ0623711 Kód lokality

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní Erica, Plzeň, 13: 37 42, 2006 37 Libor DVOŘÁK 1) a Lucie JUŘIČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Katedra zoologie, Přírodovědecká

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

Veřejnoprávní smlouva číslo:

Veřejnoprávní smlouva číslo: ZK-05-2012-90, př. 19 počet stran: 8 Veřejnoprávní smlouva číslo: o umístění stavby Biodiverzita PP Dobrá Voda na p.č. 408, 409 a 410/1 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova uzavřená podle 78 odst.

Více

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x Příloha Tabulka 2: Seznam všech druhů měkkýšů nalezených v jednotlivých pohořích České republiky. Nomenklatura je uvedena dle Horsák et al. (2010). Za názvem druhu následuje ekologická skupina (Ložek,

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01 Projekt / Komponent TWINNING CZ/01 IB-EN-01 Environmentální monitoring Autoři Weber, Vogel, Nemetz Ze dne / Verze 23.července 02/2.0 Směrný dokument Info Fáze 1 Reference / Strana EM strategický směrný

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 56 62 ISSN 1336-6939 Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Mollusc fauna of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve JAN MYŠÁK Rösslerova 1414, CZ-56002 Česká Třebová, Czech Republic,

Více

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vimperk, 2009 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV 2.1. Lokalizace: Dolní úsek Hučiny je součástí širokého údolního systému na horním toku

Více

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 273-283 ISBN: 80-86046-64-8 MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia,

Více

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 16 20 ISSN 1336-6939 Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách The natural forests in the headwaters of the Javorná River malacological

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů

Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů Průběžná zpráva V Hradci Králové dne 4.6.2013 Úvod Dřeviny jsou neodmyslitelnou součástí lidského života, které provázejí lidstvo

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 18 24 ISSN 1336-6939 Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve a malacological Eden in the Beskydy Mts

Více

Název prezentace DOTACE DO LH. Zpracoval(a): Bulová Anna, Ing.

Název prezentace DOTACE DO LH. Zpracoval(a): Bulová Anna, Ing. DOTACE DO LH Zpracoval(a): Bulová Anna, Ing. Struktura dotačních titulů MZe Dotační zdroje evropské (částečně kofinancované ze státního rozpočtu) Dotační zdroje národní (plně hrazeny ze státního rozpočtu)

Více

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky OBSAH: Úvod... 3 Trvale zamokřené půdy... 4 Periodicky zamokřené půdy... 6 Hydrologické skupiny půd...

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 3 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice

PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU. v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice PRŮZKUM PRODEJE INJEKČNÍHO MATERIÁLU v lékárnách ORP Zlín, ORP Vizovice a ORP Otrokovice Zlín, 2008 Cíle průzkumu Hlavní cílem projektu bylo shromáždění dat o prodeji injekčního materiálu lékárnami ve

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Vodní elektrárna v distriktu Čarch, potenciál projektu.

Vodní elektrárna v distriktu Čarch, potenciál projektu. Vodní elektrárna v distriktu Čarch, potenciál projektu. Vydalo: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Provinční rekonstrukční tým Lógar, Afghánistán zpracovatel: Ing. Alena Lišková, civilní expertka PRT stavební

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem HORNÍ PĚNA BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Popis

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013 ČESKÝ VOLIČ Červenec 2013 Herzmann s.r.o., Otopašská 12/806, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147461, IČ 285 18 390, DIČ CZ 285 18 390 Úvod

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

Mapy Stabilního katastru jako zdroj informací pro státní správu a samosprávu

Mapy Stabilního katastru jako zdroj informací pro státní správu a samosprávu Mapy Stabilního katastru jako zdroj informací pro státní správu a samosprávu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz,

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy

Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy Výsledky hydrogeologické studie vybraných lučních rašelinišť na Jihlavsku a její praktické výstupy Ochrana našich nejohroženějších biotopů mokřadů a stepí prostřednictvím pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 52 ZÁKON ze dne 30. června 1966 o osobním vlastnictví k bytům Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování

Více

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./ Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice tel.: 466023111, fax:466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. Schránky: w86ierb Obec

Více

Rekuperace rodinného domu

Rekuperace rodinného domu Co je to rekuperace? Rekuperace rodinného domu Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Malá Strana

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Záměrem této koncepce je co nejefektivněji a nejúčelněji využít nemovitý majetek MČ P5 (byty a nebyty) a to cestou komplexního přístupu k tomuto

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

ČR A EU V ROCE 2015. Výsledky průzkumu veřejného mínění a výzvy pro rok 2015. Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti

ČR A EU V ROCE 2015. Výsledky průzkumu veřejného mínění a výzvy pro rok 2015. Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti ČR A EU V ROCE 2015 Výsledky průzkumu veřejného mínění a výzvy pro rok 2015 Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti JAK VNÍMAJÍ ČEŠI UNII? Přes polovina populace považuje členství ČR v EU

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú Oldřišov Datum: leden 2013 č. zakázky: I/2013 k.ú Oldřišov Stránka 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Objednatel: Zodpovědný projektant:

Více

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy)

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 1 8 ISSN 1336-6939 Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia) LIBOR

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva ZELENÉ KOLO, s.r.o. Atelier zahrady na klíč Jateční 256/30 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25476793, DIČ: CZ25476793 Průvodní a technická zpráva Rekonstrukce veřejného prostoru u kašny v Řehlovicích Investor:

Více

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 (úprava podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více