Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC"

Transkript

1

2

3

4 i^-é>o.<

5 Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

6

7

8 SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA ECHA DIL XVIII. TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT NAKLADATEL F, v PRAZE TOPI KNIHKUPEC 1905.

9 TVRTÁ KNIHA povídek a CRT Napsal SVATOPLUK CECH v PRAZE V NAKLADATEL F. TOPl!^ KNIHKUPEC 1905.

10 <^r^r 11443»;i Tiskem»Unie^ v Praze.

11 dvrta mm POVÍDEK n Crt. Sv. ech: Sebrané spisy. XVIII

12

13 mluvicí kapr. ( Národní Listy* 1886.),,Mlu-mluvící ka-kaprrr," div se nezakuckal radní Kokoška, chytaje se za dkladné bicho a smíchem kýklaje velikou hlavou, až si musil narovnati zkivenou paruku, jež objímala bachratý, šarlatov planoucí obliej rámcem úmrných, zlatoplavých kadeí.,,to je dobré. To se povedlo. Mluvící kapkaprrr..".,je mi divno, že se taková vc vbec trpí," bruel vážný poštmistr.,, Kdybych já ml v tom slovo, dal bych plakáty bez meškání strhat a švingulanta bych krátce vyzval, aby si hledal blázny jinde.",,ó mj drahý pane poštmiste, s takovou písností byste nynjšího asu daleko nedošel," namítal obecní tajemník.,, Kdybyste chtl zavírat boudy s falešnými Eskymáky a moskými panami, musil byste po právu také zapovdt všechny pomády a vodiky na holé hlavy, všechny pilulky a tresti proti nezhojitelným chorobám, všechna turecká povidla z Kra-

14 " lup a všechno mlnické víno bh ví odkud zkrátka, obrátil byste celý obchod na ruby a snad by ješt došlo na prospekty knih s bombastickou reklamou, na volební provolání s kopami nejsvdnjších tšínských jablek, na leckterou státní ústavu s podi\tiými klikami... Ne, nc^^ s tím byste daleko nedošel! A tu ten lovk je prostý, nevinný kejklí, kterc' si j-yšperkoval svou dryánickou udici hodn originálním a kiklavým \Tiadidlem.",,Ale vždy prohlašuje výslovn, že není žádným eskamotérem ani bichomluvcem," ozval se sládek Pivoka.,,A kapra mže prý si každý prohlédnout a ohmatat,,ale, ale, pane starý, snad byste mu nesedl na vjiku!" káral ho tajemník.,,snad nemyslíte ' opravdu, že by mohl kapr je to píliš smšné!",,no, teba smšné!" bránil se nesmle Pivoka, trochu rozdurdén. Vím také, že mi žádný kapr z našeho rybníka nemukne. To je arci hloupost. Ale ve svt jsou všelijaké ^ci. ekne se ku píkladu: ryba nmý jako ryba. No a nedávno etl jsem kdesi, že jsou nkde ryby myslím, že v ínském moi které lítají a zpívají jako ptáci." Spolenost dala se do hluného smíchu.,,z ásti má pan starým pravdu," ujal se Pivoky pan uitel, když byl opanoval svoji veselost.,, Noviny pinesly vskutku noticku o njakém druhu moských ryb, které vydávají zvláštní zvuky pravím zvuky, nebo o hlase nelze, tuším, vážn mluviti. Ale kdyby se tato zpráva potvrdila, byla by to práv jen vzácná výjimka. Ryby jsou vskutku nmé. Postrádají potebného ústrojí, jímž by hlas njaký vydávaly."

15 "!,,Snad je ten kapr njaký automat," podotkl stavitel Petík,,,s ukrytým zvukovým strojem; i pipomenul si,,arci, vždy prý ho smí obecenstvo ohmatat a tu by snadno rozeznalo automata od živé ryby. Bu jak bud, prozatím vím jen, že nosí ten lovk kapra skuten s sebou. Zastavil jsem se ped tím na sklenici vína u Ržiky má dnes hostinec nabitý a tam poxídali, že pišel ten kumštý z istá jasná o polednách s velikým mokrým uzlem a poruil si pokoj a necky s istou vodou, do níž hodil svou zázranou rybu." Je prý to, pánové, bájen veliký kapr," doplnil referát kupec Motejl.,,Byl jsem také odpoledne u, vnce', a Ržika vyprávl o té ryb pravé divy. Jsou prý jí plné necky a mrská sebou, že je strach se piblížit. Ale jak' na ni její pán promluví, hned se utiší, poslouchá a hledí na nho moude jako lovk. A jak prý spokojen drží, když ji ten kejklí škrábe za ouš i \lastn hladí po hlav Je to pec divné, pánové.",, Uvidíte, že do zítka milý kapr vyroste na velrybu a bude tanit na provaze," smál se lékárník. Tomu, že lze i kapra piuit rozliným vcem, spíše bych uvil," mínil uitel.,,beze žertu, pánové. Kapr není tak tupé zvíe, jak se zdá. Známo jest o povstných trianonsk<xh kapích, že poslouchali na jména, která jim byla udlena. Dvorní dámy volaly je k sob jako psíky. A vera jsem etl o lo- pes hlku vku, který nauil kapry vymršovati se nastavenou a na povel konat i jiné pohyby. Ó! v duši zvíecí dímají dosud mnohé schopnosti, o nichž nemáme ani tušení."

16 ,, Bodej že!" zvolal sládek Pivoka, v nmž dosud velo a který hodlal tajemníkovi na vzdor hájiti své stanovisko., Jak jsem ekl, ku píkladu Slyšel jsem od jednoho známého, že mu jeden pán vypravoval, že ml psa a ten pes mu každé ráno ped procházkou bez vyzvání aportoval hlku... No, což na tom není nic, pravda. Ale ten pes aportoval ve všední den obyejnou španlku, v nedli pak a ve svátek druhou, lepší hl se zlatým knoflíkem a nota bene, bez íkání, pánové, bez í- kání! Což o tom soudíte, he?",,pes a kapr je pece jen veliký rozdíl, pane starý," pra\dl s úsmvem uitel.,,a pak se nejedná o njaké kousky vbec i kapra lze snad lecemu piuit ale o mluvení i eknme radji ponvadž je to mluvení píliš smšné o vydávání njakých zvuk, tedy^ o vc, které jest kapr dle svého ústrojí naprosto neschopen.",, Neschopen! neschopen!" bránil se houževnat Pivoka.,,0 slonu by také nikdo neekl, ku píkladu, že dovede stát na jedné noze a uvázat si sei*vitek okolo krku no, a já jsem to vidl na vlastní oi.",,což slon, slon je cizí zahranin zvíe," vmísil se do hovoru opt radní Kokoška.,,Ale kapr, obyejný kapr! S tím mi dejte svatý pokoj! Mlumluvící ka-kaprrr..." A rozesmál se znova, až mu slzy tekly po tváích.,,nu, kapr! Kapr je pece poádné zvíe a má dosti veliký mozek v hlav," pidal se kupec Motejl na stranu sládkovu. Co je proti kapru drobný hmyz, blecha na píklad! A hledte, pánové, vidl jsem v Linci celé divadlo s blechami, které byly zapa-

17 ženy do malilinkých koárk, cviily se ve zbrani jako vojáci a vypalovaly droboulinký kanonek. A blecha je pece nejobyejnjší domácí zvíe.",,a já jsem ondyno etl," vzpomnl si Pivoka,,,\' nkterém odpoledníku jsem etl o žáb, která pískala na flétnu." Prosím vás, pane starý, pestate již s tmi citáty z novin," 'smál se tajemník s ostatními.,,máme jich pro dnešek dosti. Chcete-li mermomocí vit, že se nauí kapr - hahaha!" nou pítž. Recitace!,,Jest jen s podivením, jaké vci už si lidé vymýšlejí, aby žili z cizích kapes," moralisoval poštmistr. A u\idíte, že ten šejdí dobe pochodí se svým kapím vnadidlem! Uvidíte, že ten pyramidální nesmysl potáhne jak náleží.",,to se rozumí," pisvdil s trpkým úsmvem lékárník,,, pohrnou se tam jako ovce do ovína.",, Ovšem že pohrnou ; sám se tam podívám," prohlásil sta\ itel Petík.,,Rád bych zvdl, co pece v tom kapru vzí. Jen škoda, že má takovou nechut- Bezpochyby njakých nudných básní nebo monolog z truchloher. Ml volit místo toho radji citace njaké citace duch nebo mlho\é obrazy nebo alespo kouzelné kousky á la Bosco.",, Pravda, mluvící kapr a recitace jsou divné spežení," žertoval tajemník.,,ale ten kapr mluví asi zpropaden málo, a ím doplnit ostatní as na slušné pedstavení?! Na kouzelné pístroje nemá ten dobrý muž bezpochyby penz v jiném umní se nezná pipadl tedy na recitace, k nimž není potebí než nkolika knih od antikváe."

18 ,, Finis! Finis!" zvolal pan fará.,,samý kapr! nic než kapr! Nechme si ho pro postní cioídu. A te ivarolinko, taroky!" Podnt k této nezvykle živ^é diskusi v honoraní místnosti hostince,,na pošt" zavdal veliký, sáhovými literami v kiklavých barvách provedený plakát, kterým se téhož dne objevil na nkolika rozích malého msta P. Pod hrubým obrazem njaké bájené ryby etlo se následující oznámení: Nejvtší div svta ]\Inoho zázrak vykonala již bádavost a píle lidská, ale vrcholem jich a korunou moderního zvrocho\ta jest slavný i^- mluvící kapr, -m kterého nížepsaný již zítra vysoce ctnému obecenstvu zdejšímu pedstaviti sob dovolí. Po mnohaletém bedlivém studiu a neúnavném, bezpíkladném úsilí podailo se mi vycvikovati zvíe, na pohled všeliké vyšší dressue nejmén pístupné vycvikovati je smrem, který takoka na rub obrací nejvlastnjší jeho pirozenost, an obdaruje z\tikem a mluvou tvora, který je v pravd nejryzejším pedstavitelem nmé tváe" a jehož zarytá mlenlivost až i píslovím se stala. Mj S^^ mluvící kapr '^S pronáší nejen artikulo\ané z\-uky, ale celá slova s dokonalostí a zetelností, proti níž jsou žvasty nej-

19 uenjšího papouška pouhými hudlaskými pokusy. Mému slavnému =: mluvícímu kaprovi ^= dostalo se cti, že sml umní svoje osvditi u pítomnosti nejvyšších osobností a vdeckých celebrit, kteréž se vyslovily o výkonech jeho s nelíeným obdivem. Žádný milovník pírody, nikdo, jenž s úastenstvím sleduje obrovské pokroky ducha lidského, neopomene seznámiti se za mírné vstupné s touto n e j s k \' 1 e j š í \^ \' m o ž e n o s t í d e \' a t e n á- ctého století a poctíti návštvou svojí veliké poun-zábavné pedstavení, kteréž zítra od 7. do 10. hodiny veerní v sále velkohostince p. Ržikova,,u vnce" uspoádám a jehož program obsahovati bude vedle oslující produkce s ml-u.vícím l5:sipre23ci recitace z nejpednjších dl básnických. Výslovn prohlašuji, že pi mém pedstavení všeliké kejklíství a bichomluvectví naprosto jest vyloueno; každému diváku bude volno,,mluvícího kapra" po libosti sob prohlédnouti a vlastnorun ohmatati. Zevrubnjší oznámení zítra na rozích. K nejhojnjší ná\štv uctiv zve Tomáš Zoufalý, majitel slavného ^ mluvícího kapra. ^ - Sv. ech: Sebrané spisy XVIII. 2

20 10 Není divu, že tento plakát rozbouil klidnou jindy hladinu p ské veejnosti. Bylo to msto vzorn tiché, v pravd idyllické. Spalo uprosted lesnatých strání nejlibjší sen nevinnosti. Ruch národního života zanášelo sem jen nkolik politických list, jejichž sloupce však vyjma nejidší pípady, kdy jednaly o P. a nejbližším okolí ítaly se s oním blahým klidem, s jakým Gotheovi mšáci vypravují sob o pronárodech, jež tam kdesi daleko v Turecku na sebe vrážejí. Knihkupecký trh eský odnášel si odtud ron prahubenou koist. Divadelní spolenosti vyhýbaly se mstu z daleka, ponvadž by tu najisto byly hrály ped prázdnými lavicemi. asem njaký tanení ples, njaká produkce hasi, njaká oslava místních veliin nebo církevní sla\tiost to byly jediné vlny, které rozeovaly klidný, hladký proud (lze li o proudní v- bec mluviti) zdejšího života. Tepnou toho života byla honoraní místnost,,na pošt", jež každý veer ve svých zaouzených zdech vítala výkvt dstojnosti a intelligence mstské. Ale i tepot oné tepny býval velmi poklidný, ba asem pímo mdlý. Obor themat byl úzký, pesn v>miený, a každý vdl tém na vlas, ím asi rozprava se zahájí a jaký bude její prbh. Každý znal všechny pomry ostatních a prohlížel jejich srdce a ledví. Život každého byl ostatním otevenou knihou; i sensaní cestu pana Motejla do Lince znali všichni již dávno až do nejmenších podrobností. A nyní práv byla sézona nejmrtvjší. Náhodou nedlo se nic, pranic, co by slušn stálo za zmínku; i povtmost byla delší dobu ku podivu stálá

21 . 11 zkrátka, v honoraní svtnici sahalo se ku kartám o mnoho díve než jindy. Dnes arci stal se zásluhou mluvícího kapra náhlý obrat. Poslechli jsme si již úryvek z ilé debatty, která se o pedmtu tom rozproudila. Karty objevily se na stole neobyejn pozd a zaujaly pouze zkamenlý stáím tarokový trojlístek, kdežto ostatní spolenost statn pokraovala ve svém e- nickém turnaji. Každý vypil dnes alespo jednu pes obyejnou míru, a sládek Pivoka dokal se triumfu, že v hodin duchv mstský tajemník, objímaje ho se slzami v oích, kajícn pipustil, že pi bájeném pokroku ve všech od\tvích vd a nápoj (pan tajemník se pohnutím trochu pletl) že konen jest možno, aby dmysl lidský njakou induktivní (sic!) methodou i kaprovi rozvázal mlelivá ústa. druhého dne pineslo mstu nemalé pe- Jitro kvapení.. Objevil se na rozích druhý plakát se slovy: o- Za píinou náhlého ochraptní slavného mluxícího kapra odkládá se pedstavení na zejtek! -o,,to již vru pesahuje všechny meze!" vzkikl poštmistr, potkav na ulici lékárníka s radním Kokoškou a vyslechnuv od nich sensaní novinku.,,ten chlap si z nás dlá skuten hotové blázny. Chraptivý kapr! To již vrchol všeho!". Radní Kokoška, drže si boky a klát v zuivém smíchu celým tlem, vypravoval ze sebe jen pustou motanici neuritých zvuk, z níž vynikal toliko zaátek :,,Chrrr" a konec :,, prrr". Skuten, bud si dlá z msta šašky," pi-

22 . 12 dával se lékárník,,,nebo se mu nco pohatilo nebo konen chce tím odkladem ješt vyšroubovat zvdavost lehkovrných hejlu..." Byla-li tato poslední domnnka správná, zdail se Tomáši Zoufalému plán úpln. Obecná napjatost opravdu vzrostla do úžasných rozmr. \^šeclina veejná i soukromá jednání ten den odpoívala ; jediným stedem všech rozprávek byl jen kapr a jeho pán. Každý mšan ml dnes njakou záležitost, která ho vedla kolem hostince,,u vnce", a byl tento dosti zastren, a neopomenul aspo pohlédnouti do jednoho okna v prvním pate, odkud Zoufalý, pohodln rozložen, s fesem na hlav a. s dýmkou v ústech, velmi pívtiv se usmíval na n; a na valné zástupy mládeže, ped hostincem shromáždné a tšící se bláhovou nadjí, že snad kejklí na konec svého šupinatého pacienta v loktech pocho^á a zvdavým jejich zrakm na odiv vystaví. Zoufalý byl dosti slušný lovk; ale ml nápadn dlouhé \'lasy a -dimi upravené vousy a vbec ráz trochu fantastický; dámy p ské rozhodly, že je zajímavý a že vypadá skoro jako umlec. jniístnosti hostinské dole byly natlueny hostmi a jaké mimoádné rozechvní tou spoleností ovládalo, dokazuje následující pípad. Když si Zoufalý bhem dne vzkázal dol pro druhý runík, pronesl kdosi zcela vážn bizarmí domnnku, že ho kejklí snad užije ke studeným obkladkm pro svého nemocného kapra.. Tetí den z jitra spchalo všechno o pekot k nárožím a hle! byl tam již nalepen program dnešního \-eera : dlouhá ada recitací z básní a dramat a na konec bombastické návstí o produkci

23 nýbrž 13 mluvícího kapra, který se šastn pozdravil. Jen bohužel, ze bylo \ stupné dosti vysoké. Pes to byl sál,,u vnce" již ped sedmou hodinou veerní do posledního místeka naplnn. Poštmistr, lékárník, radní Kokoška, mstský tajemník zkrátka, všichni pánové, které jsem z pedu uvedl, s ostatní honorací sedli nebo stáli tu se svými manželkami a dcerami v davu sprostšího di\áctva, pohlížejíce dychtiv na malé pódium se stolkem, na nmž leželo nkolik knih, a za nímž tajemn se vlnila dlouhá zelená záclona. Konen vystoupil z toho úkrytu v elegantní amae a slavnostní úprav Tomáš Zoufalý, pi emž nkteí za oponou zcela urit zahlédli povstné necky. Ale draze musilj si obecenstvo koupiti požitek závreného rozešení velké otázky. Musilo se chtíc nechtíc kochati v nezvyklém a málo kýženém požitku básnické recitace. Recitator volil sice vci nejlepší a pednes jeho byl vskutku pkný, místy dojemný i úchvatný; bylo slyšeti tiché poznámky: hezky",,, vskutku hezky", a nkolikrát objevily se slzy nejen v oích dam,. dokonce i na t\'ái radního Kokošky; ale pes to hledli snad \šichni netrpliv vstíc poslední deklamaci. A nebylo dohlédnutí. Když konen pece poslední její slovo doznlo, ulevili své radosti boulivým potleskem. Avšak ó bda! vdný umlec pidal za to ješt jeden, dosti objemný skvost poetický. Konen, konen ubírá se za oponu. Dech tají se všem. ]\íešká tam jaksi dlouho; je slyšeti vzdechy, jakýsi šramot a pleskot. Te se rozhrnula opona a Zoufalý vychází bled,

24 : 14 nejistým krokem, nesa v ruce jakýsi, bílým ubrusem obalený pedmt. Položil jej na stul, postoupil na pokraj pódia, zastel si na chvíli dlanmi oi a pronesl pak tato, vzdechy a dušeným stkaním perývaná slo^"a,,\'electní pánové a spanilé dámy! Stihla m rána nejkrutjší. Abyste dosah její náležti pochopili, sdlím vám krátce bh svého života. Z poátku vnoval jsem se povolání hereckému. Ale spolenosti venkovské, u nichž jsem vystupoval, bídné živoily a padají od njaké doby v úplnou agónii. Obecenstvo našich venkovských mst vtšinou o n nestojí. \Vstupoval jsem naposled zde; ale nepoznáváte mne arci, ponvadž jsem od té doby ztunl a zvousatl a ponvadž jste o naše divadlo tenkrát ani nohou nezavadili, a jsme mli opravdu slušný repertoir. Vzdal jsem se nevdného povolání a zaal psáti. Ale nakladatelé se mi vysmáli; pravili, že od zaáteníka nikdo nic nekoupí a že vbec obecenstvo ztrácí chu ke tení. Nevil jsem jim a ve své tísni stal jsem se kolportérem ne snad kn^avých román a podobné chamradi, ale knih dobrých. Nechci vám smutné zkušenosti svoje líiti. Nakladatelé mli pravdu. Do vašeho msta jsem tenkrát nezavítal, ponvadž mne kollegové varovali, že bych zde neutržil ani tolik, za kolik bych cestou ušoupal podešví. Byl jsem na pokraji zoufalství. Tu vnuklo mi nebe spasnou, geniální myšlenku. Ch>1:il jsem si kapra a neúnavnou pílí dovedl jsem toho, že se mu konen rozvázal jazyk a že dovedl zeteln pronésti vtu, arci jedinkou vtu. Od té doby provázelo mne štstí ; obecenstvo hrnulo se všude o pekot k mým pedstavením a mluvící

25 ; 15 kapr vynášel mi pokaždé více stíbrák, nežli ml snad šupin. ; Ach, ach! tento zdroj mého štstí rázem se zastavil a snad navždy vyschl. Mj drahý kapr se vera, jak víte, náhle roznemohl; dnes mu bylo lépe a již jsem se zhostil všech obav. Ale bda! práv nyní, když jsem zašel za oponu, našel jsem ho v zápasu smrtelném, že mi nezbylo, než kuchyským nožem ukoniti jeho muka. Zde leží chladná mrtvola mého miláka, mého dobrodince! Byl bez falše dovoluji každému, aby se ohledáním a hmatem o tom pesvdil. Mn ubohému však nezbývá, nežli zkusiti znovu své štstí s jiným kaprem. Ale kdož ví, zdaí-li se mi to a vpravím-li nkterému opt tu vtu, kterou zesnulý tak dokonale pednášíval, vtu:,,u nás nechtj zušlechovati, ale lehtej a bud dryáníkem!"

26 BISKUP. (.X. L.< IbSo.) Na odlehlém kapitulním statku vladail sprá- Jeho po- vec Kestánek, úedník starého ješt rázu. mocníkem byl obstárlý hospodáský píruí Martin Rosol, k nmuž si pibral ješt mladistvého praktikanta Jaroslava Slepiku ; hla\"ním oborem posledního bylo krasopisné provádní rozliných úadních dopis, které správec obyejn diktoval, ponvadž mu poslední dobou nesloužily oi a ruka. Píruí Rosol byl živým inventárním kusem malého zchátralého zám_ku, kam se dostal za mladých let jako hospodáský praktikant vysokou protekcí, jsa vzdáleným píbuzným jednoho kanovníka. Pípravného vzdlání neml a nedovedl dlouholetou inností svou rozptýliti pedsudky vrchní správy, která mu odpírala zpsobilost k samostatnému ízení teba nejmenšího dvorce. Dosáhnuv tedy hodnosti píruího, ztmul v tom podízeném postavení a pekal v nm na Brozanském zámeku ti správce, z nichž každý s ostatním inventáem i pana Rosela

27 17 bývalá protekce dosud kolem nho rozestírala, a protektor kanovník dá\tio v hrob odpoíval. Ostatn, za mlada býval pan Rosol povahy jemn citlivé i poetické. Ml také kdysi dobu svých od pedchdc mlky pejímal a do jisté míry respektoval, snad následkem tajemného nimbu, který slavík a rží, a nkolik sliných blondýnek i brunetek, po vtšin dcery pedešlých správc, tušilo tehdáž nejasn, že zrak pana píruího s nesmlou tužbou na nich utkvívá. V tu dobu ítal i básn, svoval denníku blouznivé myšlenky, hrál na kytaru a toulal se leckdy do plnoci v msíním svitu malým, sešlým parkem. Poznenáhlu arci vystízlivl, a když prosvitly první stíbrné nitky jeho kuerami, nebylo již v masité, s ásti rumnné a s ásti dc> hndá opálené tvái ani sledu bývalé msíní záe ; vodnaté oko hledlo s moudrou resignací zcela prosaicky do svta, v nmž obmezoval nyní své tužby toliko na úzký kruh požitk, arci všednjších, ale za to i hutnjších než blaho první lásky a blouznní pod hvzdnatou oblohou. Když vlaštovice vesele poletovaly modrým, teplým vzduchem, a kvty blatouchu zlatem vroubily behy potoka, když z hloubi zeleného háje zaznívalo žežulino kukání a v zeleném obilí první chrpy otvíraly temnomodrá oka, tu zavlálo srdcem jeho sladké tušení a toužení. A vždy dokal se doby, kdy rozkošná vn provanula chodbu zámeckou, zvstujíc mu splnní tajemné touhy. Sotva že pak zvonec k obdu zaznl, spchal mladickým krokem do kuchyn a podjímal se s obzvláštním zanícením svého estného úadu : rozpitval zlatoskvoucí tlo husí s nejvtší pozorností v úhledné, lákavé ásti, mezi

28 18 nimiž dopadl vždy nejvtším onen šavnatý kus, jemuž se udluje zvuný hierarchický titul : snad pro jeho vzdálenou pkddobnost se záivou biskupskou epicí. Tento kus dovedl si pan píruí zajistiti jako odmnu a beneficium onoho estného úadu. Domnle navždy ale k posledu vytrhla jej skutenost bolestn ze sladkého klamu. Od té doby, kdy po zemelém pedešlém správci pan Kestánek Brozanského dvora se ujal, byv tam pesazen z jiného kapitulního panství, od té doby poprvé opt pilétla vesna a konen zazáil na tabuli správcov její nejvzácnjší zlatý kvt. Rozkládal se tu vábn na bílé míse a nejvýše ležela perla celku pekrásný biskup. Pan Rosol nastoupil i u nového správce úad rozkraj ovace složitjších peení, který byl již jaksi nerozlun spojen s jeho adjunktskou hodností. Nemohl jej arci nastoupiti,,cum beneficio episcopi", ale nepochyboval ani na okamžik, že právo své uhájí i pod novou správou. Položil prvního biskupa naschvál nahoru a stav mísu vlastnorun na stl, uinil velmi srozumitelnou poznámku:,, Biskup patí nahoru; pro mne alespo je korunou všeho.",,ach, ovšem," souhlasil správec,,, biskup je vskutku nejlepší kousek. Od jakživa jsem jsem " Sliny, sbíhající se v ústech, nedaly mu dokoniti vtu; místo ei doplnila ji skutkem vidlika zabodnuvši se lakotn do chváleného kousku. Pan Rosol byl nemile pekvapen.,, Sobík nejhrubšího zrna!" pomyslil si, napichuje nevrle ledabylé stehýnko.,, Píšt to navlékneme jinak," tšil se pozdji.

29 19,, Narazil jsem na soka bezohledného, proti nmuž chytrost." pomže jen Sézona husí byla v proud a pi rozhodném husitství správcov nebylo divu, že píležitost k osvdení chytrosti naskytla se již píští nedli. Tentokrát umístil pan kontrolor" kterýmž titulem píruímu nezídka lichotili biskupa nejníže a zakryl i hláskoval jej ostatními kousky tak umle, že skálopevn doufal v píznivý výsledek. Ale první slovo správcovo bylo :,,Kde pak je biskup? Kde pak máme biskupa? He?" I rýpal do umlé stavby, pehazoval kousky, šáral se v míse tak dlouho, až konen odkryl stydlivého hodnostáe a s vítzn>tn:,,ach, tady jsme. Prosím, jen rate, jen rate " pesthoval jej na svj talí. Pi tom podíval se na Rosola, který se tváil tak, že ho šéf rázeln prohlédl až na dno duše. Nepátelé se poznali a vedli proti sob zarputilý boj, o nmž arci ostatní písedící tabule nemli tušení. Pemoc byla ovšem na stran šéfov, a píruí vzdal se již nadje, že mu vyrve koist celou. Ale pinutí ho alespo, aby se s ním rozdlil. Smír tak spravedlivý musí zajisté pijmouti. Rozízl píšt a s lítostí sporný kus proti všem pravidlm na dva úpln stejné díly. Avšak egoismus,, starého" neznal mezí.,,co bh spojil, lovk nerozluuj!" pravil sarkasticky a vyhledal si ku zjevné polovin i druhou, kamsi do spodu zastrenou.,,a stojí také psáno : Jeden bude pastý. Rozumíte?" doložil dtkliv, obrácen pímo k panu Rosoloví. Ocítiv se po obd samoten, ulevoval píruí

30 20] s\ému rozhoení polohlasným huením:,,tedy ani mizern plky mi nedopeje ten pravzor sobce! Nuže, a nemáme žádný nic! Ano, tak uiním. Nezáleží mi píliš na kousku husy takový materialista nejsem ale ten hrubý egoismus, ta neo balená lakotnost, ta zpupná nešetrnost a umínnost popudila by lovka nejmírnjšího." Píští husu rozkrájel s tváí Mefista tím zpsobem, že nezbyl po osudné ásti než pranepatrný cípek infule zkrátka, biskup zmizel tenkráte naprosto. Správec šáral, pehazoval, hledal, hledal a když našel konen jen žalostnou špiku svého miláka, tu zbrunatl všecek v oblieji, odhodil vztekle vidliku na stl, povstal prudce a vyslal na píruího strašný, zuivý, zdrcující pohled. Výraziv jen mezi zuby: To je píliš!" odešel hmotn z jídelny do své pracovny, i bylo slyšeti, jak tam v mocném rozilení pechází pádnými kroky. S ustrnutím pohlíželi správcová s praktikantem na tento nenadálý, záhadný výbuch hnvu. Pan Rosol byl nápadn bled a muchlal prudce ubrousek na kolen. Husy se dnes nedotekl; také polekaný Slepika neml se hrub k jídlu a porouel se brzy správcové. Dlouho kouil pan Kestánek zamen ve s\'ém pokoji. Kdyby se byla každá jeho myšlenka promnila hned ve skutek, byl by pan Rosol již nakládal svj skro\tiý stateek na forku, aby se ohlédl na stará kolena jinde po adjunktství a hostinném hnízdeku. Správec odvodoval v polohlasné samomluv p^rý ten krok nikoliv ztrátou dnešního biskupa to by bylo smšné! ale svéhlavostí.

31 21 nestydatou chtivostí, úmyslným škádlením, ba urážením pedstaveného, které se v tom skutku píruího jevilo. Posléze upustil pece od krutého úmyslu a odhodlal se jen, že propustí pana Rosola z estného úadu rozkrajovae. Do druhého dne i na to zapomnl, ale hnv na píruího, alespo na vc.iek, potrval celý týden. Správec ukazoval po celý ten as panu Rosolovi tvá písn zakabonnou, nepromluvil k nmu ani slo\'a a bylo-li nutn potebí njakých dotaz nebo rozkaz, inil je prostednictvím pana Slepiky. Následující nedli ml njaké ízení v jedné sousední vesnici. Odjel asn ráno a vzal s sebou praktikanta, kterého již navykl míti všude po boku jako služebného trabanta, a záležela nkdy služba mladíkova pouze v poslouchání pouných a mravokárných výklad, jimiž si správec rád ukracoval dlouhou chvíli. I dnes, ani jeli pekrásným letním jitrem, mezi žloutnoucím jíž obilím, provázeni líbezným jubilo\-áním skivánk, ml k nmu kázání o povinnostech dobrého ekonoma a kanceláského úadníka; rozpádaje zvlášt oblíbené thema o správných titulaturách, kteréž trochu pepjat nazýval,,alfa a omega úadního slohu". Projížka hrbolatou polní cestou, erstvý ranní vzduch a snad i horlivost kazatelská zpsobily, že pan správec pocítil hned po píjezdu do Hrušovic cosi jako prvtií záchvv touhy po dobrém obd. A tu si pipomenul rázem, že je dnes opt husa, že pijede dom teprve po polednách a že by snadno pan Rosol, proti nmuž zapomnl uiniti náležitá opatení, do té doby na škodu jeho mohl vyko-

32 ! : : 22 nati svou krajeskou funkci. Biskup vyhoupl se s neobyí^inou svdností ped ním, hnv pohnul se znovu v jeho srdci zkrátka, pan správec umínil si, že stj co stj svoji zapomtlivost napraví a nový, možný uskok domácího nepítele pekazí. Nežli tedy pikroil k úadní záležitosti, diktoval Slepikovi tento úsený dopis,,p. T. panu ^Martinu Rosoloví, hospodáskému píruímu v Brozanech Dnes k obdu oekávám na jisto biskupa.. Praktikant se zarazil ve psaní a vypoulil oi pekvapením nad nenadálou zprávou.,,co koukáte?" upomenul ho šéf. Pište jen do slova, co vám diktuju. To,n a jisto* tikrát podtrhnte." A pecházeje po jizb, dokonil po krátkém rozmyšlení svj dopis krátce,,. oekávám na jisto biskupa. Dle toho se.. zachovejte. Matouš Kestánek m. p., správce statku." Podpis arci pipojil sám, neuznav ani zapotebí, peísti krátké diktando. Ostatn, pan Slepika psal vrn slovo za slovem a dovolil si jen, pamtliv nedávného kázání o náležitých titulaturách, jedinou malou zmnu. Místo,, biskupa" napsal totiž,jeho biskupskou milost". Psaní bylo zabaleno, zapeetno a jakýs výrostek zjednán za posla, aby donesl psaní Rosoloví,."

33 ! 23 jehož adresa i z vní náležit byla napsána. Odpov že nepinese žádnou. Slepika divil se u\tiit nemálo klidu, s jakým pan správec diktoval a vypravil dležitou depeši. Píjezd pana biskupa nebyl pece žádnou malikostí. Yzáyí ztrácela se již v mlhavé minulosti památná událost, kdy naposled dva lenové kapituly na inspekci do Brozan zavítali. Ovšem, v poslední dob prohodil správce nkolikrát, že by snadno opt n- kdo z kapituly na Brozany mohl vzpomenouti ale tak náhle! A veer, ani ráno se šéf ani slovem nezmínil. Kdy, odkud dostal pekvapující zprávu,,pan kontrolor" stál v okn Brozanské kanceláe hvízdaje potichu a piezávaje si nehty. Pojednou spatil venku zpoceného cizího výrostka, nesoucího psaní.,,nco k nám?" houkl na nho.,,ano, prosím. Picházím z Hrušovic. Pan správce m poslal " odpovdl posel a vložil psaní do ruky, kterou pan Rosol míží k nmu prostril.,, Jakého zas erta " bruel píruí, prohlížeje adresu.,,máte ekat na odpov?" Nemám." A posel obrátil se hned na zpátení cestu. Píruí mumlaje dále cosi o vných sekaturách, otevel zvolna dopis. Ale když peetl krátký obsah, zachvly se mu ruce a oko ztrnule pohlíželo na osudné ádky. Chvíli stál jako zkamenlý. Pak peetl znovu dvakráte psaní a zajel si obma rukama do hndých, prošedivlých kudrn. To je pkné nadlení!" vyrážel ze sebe.

34 " " ; 24 A máme už jen nkolik hodin. Co te dív? Co dív?" Bhal chvíli sem tam po kancelái, pehazoval bez úelu tlusté zápisní knihy z místa na místo, vybhl konen a vrazil bez dechu do kuchyn k paní správcové s velikou novinou. I ta ztrnulá leknutím. Mj bože!" zvolala.,,tak najednou! Ale to není ani možné,,ínu, zde to mám od pana správce erné na bílém. Bezpochyby dostal depeši cestou.",,ale to je hrozné!" bdovala správcová.,,kde tak najednou všechno seženu? Co si ponu? A snad pijede s ním také nkterý pan kanovník,,ne, pan biskup sám. To by byl pan správce zajisté oznámil. Zde stojí pouze: Jeho biskupskou jmilost. Rozumí se, že s lokajem a koím." Píruí odkvapil zanechav paní správcovou v nejvtším rozilení a zmatku. Lomila rukama, bhala naíkajíc z kuchyn do pokoje a nazpt, až se konen pece vzpamatovala a nejnutnjší pedbžná opatení uinila. Poslala eledína k polesnému, možno-li na rychlo sehnati njakou zvinu, a jednu dveku na faru s prosbou, aby slena kuchaka ve vci tak vážné svojí radou a pomocí pispla. S druhou dvekou dala se hned do práce odnesla husu k peení již pipravenou do špižírny a snášela za to, kde co v dom mohlo posloužiti k upravení dstojné hostiny. Za krátko nastal v kuchyni ilý život a neobyejný ruch: Pišla slena kuchaka; pozdji dostavil se také polesný se zvinou ; ze mlýna pinesli pknou rybu : škubalo se, špikovalo, trhalo, krájelo, válelo, pebíraly se hro-

35 25 zinky a mandle, tloukla se pna; se sykotem v pekáích a pánvích, s bubláním vody v hrncích mísily se rychlé, úsené rozkazy neb otázky kuchaek, jež asem pehlušovala hmotná palika velikého hmoždíe. Zatím zahájil i pan,, kontrolor" na jiných místech zimninou innost. Chtl dokázati, že dovede i v tak tžkém pípadu sám všechno potebné zaíditi, snad lépe, než by se stalo za pítomnosti starého". Bžel s vrátným nahoru do pokoj, vyhrazených pro vzácné návštvy len kapitoly. Žádaly arci naléhav ádného vyištní a dstojného upravení. Prachu leželo nkde na prst, se strop vlályi pavuiny a práv v biskupském" pokoji sušily se na oknech syreky. Nastalo vynášení, penášení, mytí, oprašování a smýení ; i truhlá a zámeník musili se dostaviti k nutným opravám. V parku lopotil se zatím zahradník, a mu pot ruejem tekl s ela. Se zjednanými dlníky ostihoval koviny, vymyoval bujné bodláky a kopivy, smétal nkolikaleté listí, istil stezky a sypal na n pkný žlutý písek; posypal jím' i cestu od zámku až za ves. Krom toho musil ješt shledati bohatou kytici, hodnou, aby zdobila ve skvostné váse biskupskou tabuli. I dvorem lomcovala horeka poádku; sláma se zametala, hnojišt se upravovalo, hospodáské náiní se spravovalo a rovnalo, -díry ve zdích se vyplovaly, všude pracovalo se o pekot košttem a hrábmi, šttkou a heblem. Zpráva o píjezdu biskupa pobouila také celou ves. I ona úastnila se slavnostních píprav. Sv. ech: Sebrané spisy. XVIII. 3

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Masová komunikace je dnes považována za samozejmost! Dnes pedávání a doruování informací

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více