Vlastní hodnocení školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání pedagogických pracovník 4. Po ty d tí 5. Vzd lávací program školy 6. Pr h a výsledky vzd lávání 7. Materiáln -technické podmínky 8. Akce školy 9. Prevence rizik, školní úrazy 10. Záv r 1

2 1. Základní údaje o mate ské škole MŠ Citice p ísp vková organizace Citice Tel.: O. : Statutární zástupce : editelka Malinkovi ová Ta ána izovatel : Obec Citice E mail : 2. Personální údaje editelka školy : Ta ána Malinkovi ová Pedagogi tí pracovníci : Malinkovi ová Ta ána - vzd lání : SPgŠ K Vary - u itelství MŠ, za az.: editelka Tomsová Jitka - vzd lání : SPgŠ K.Vary u itelství MŠ, za az.: u itelka tvrte ková Blanka - vzd lání : SPgŠ K.Vary vychovatelství, za az: u itelka Haselbauerová Veronika- SOŠ áste ný úvazek pracovní smlouva na dobu ur itou Nepedagogi tí pracovníci : Kopecká Klára- vzd lání : SOŠ, za az.: kucha ka Kopecká Klára - vzd lání : SOŠ, za az.: VŠJ Haselbauerová Veronika - vzd lání : SOŠ za az.: uklíze ka Všechny pracovnice mají trvalý pracovní pom r. Jedna ped.pracovnice nemá p edepsanou odbornou kvalifikaci. Vzd lání si doplní do konce roku Plný pracovní úvazek : editelka, 2 u itelky, kucha ka áste ný pracovní úvazek : vedoucí školní jídelny Kopecká K. 2

3 ped.pracovnice Haselbauerová V. Evaluace : Kolektiv školy je stabilizován. V tšina zam stnanky je ve st edním v ku. Všechny pracovnice dodržují ády a sm rnice mate ské školy. Spolupracují s editelkou školy. Byla zajiš ována ádná bezpe nost d tí. Provozní pracovnice - se podílejí na akcích školy. Spojování t íd pouze pokud to provoz MŠ vyžaduje. P i v tším po tu d tí zajiš uje bezpe nost spole s u itelkou i provozní zam stnankyn pobyt venku, akce po ádané školou. 3. Další vzd lávání pedagogických pracovník Školní rok 2012/2013 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Malinkovi ová T. D tský obraz jako zrcadlo d tského prožívání - Všestranný rozvoj dít te v mate ské škole - BOZP a právní problematika ped.dozoru v MŠ Tomsová J. Hry v MŠ - Základ pro zdravý a bezpe ný život tvrte ková B. - Využití sopránové flétny Evaluace : Vytvo it takový systém dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, aby : - itelky se mohly seznamovat s nejnov jšími poznatky v oblasti pedagogiky, psychologie, p edškolního vzd lávání apod., - Vytvá et prostor pro diskusi v pedagogickém kolektivu, - Umožnit dostupnost podp rných informací - P.u itelka tvrte ková si doplní odbornou kvalifikaci maturitní zkouškou do konce roku 2014 Další vzd lávání pedagogických pracovník bude probíhat podle stávajícího plánu DVPP, který bude hem roku aktualizován. 3

4 4. ijímací ízení Zápis d tí do mate ské školy na školní rok probíhá vždy v m síci dubnu v mate ské škole. Rodi ovská ve ejnost je informována : výv skou v šatn školy, výv skou na obecním ú ad v Citicích, ve výv sné sk ce v obci, na internetových stránkách školy. D ti jsou p ijímány dle Kritérií pro p ijímání d tí p íloha. Evaluace: Všechny žádosti o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání byly na základ rozhodnutí vy ízeny kladn. Kapacita školy byla napln na. Dv místa byla ponechána pro p ípadné p edškoláky, které by se do obce p ist hovali b hem šk.roku. Cílová kapacita MŠ : 50 d tí Po et d tí v MŠ : I.t ída : II.t ída : 48 d tí 24 d tí 24 d tí Pr rná docházka za celý rok t. I.+II.t. : 28 d tí Odklad školní docházky : 2 4

5 5. Vzd lávací program školy Název Školního vzd lávacího programu : Barevné kosti ky Motto : Všude hra ky a smích d tí, slunko tu i v zim svítí, kolem kv ty, mnoho strom nikomu se nechce dom Mate ská škola pracuje na ur itých principech a filosofiích. Chceme zajistit d tem pocit harmonie a životní pohody. Sou asné pojetí životní pohody zahrnuje nejen t lesné a duševní zdraví, ale i zdraví sociální a duchovní, vzájemné vztahy jednotlivce a sv ta ve smyslu p írodním i spole enském. ti by na konci p edškolního vzd lávání m ly dosáhnout kompetencí, které by m ly být výchozí podmínkou napl ování celkov hodnotného života jedince, spole nosti. ŠVP vzd lávací nabídka je d tem p edkládána v podob integrovaných blok rozvíjejících jejich schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty a rozši ující jejich poznání. Bloky jsou odvozeny z p irozeného cyklu ro ních období a p írodních i spole enských situací s nimi spojených. Každý blok má podtémata, která jsou zpravidla využívána na 14denní cyklus Vytvo eny jsou tak, aby zasahovaly všechny vzd lávací oblasti a jsou tvo eny pro celou v kovou skupinu d tí. Ped. pracovnice vždy po skon ení daného tématu provádí evaluaci a tím získávají zp tnou vazbu o tom, zda d ti získaly dané kompetence i je t eba k tématu se vrátit. Ped.pracovnice si vedou ehled o rozvojových a u ebních pokrocích d tí, kam zapisují 3krát ro (Diagnostika d tí). Po dohod se všemi ped.pracovníky bylo rozhodnuto o menších úpravách v ŠVP na šk.rok 2013/2014. Evaluace se provádí písemnou formou a zakládá se do TVP. i tvorb ŠVP jsme erpali ze vzd lávacích oblastí RVP PV Dít a jeho t lo, Dít a jeho psychika, Dít a ten druhý, Dít a spole nost, Dít a sv t. Formy evaluace: Diagnostika dít te 5

6 Evalua ní dotazníky ped.pracovnic Dotazníky pro rodi e Školní vzd lávací program vychází ze 3 rámcových cíl (zám ) : 1. Rozvíjení dít te, jeho u ení a poznání. 2. Osvojení základ hodnot, na nichž je založena naše spole nost. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost p sobící na své okolí. i tvorb ŠVP využíváme r zných programových zdroj. Vycházíme z analýzy konkrétních podmínek a situace, které má mate ská škola k dispozici a reflektujeme pot eby d tí v etn smysluplných požadavk rodi. innosti a konkrétní kroky, které vedou k napln ní rámcových cíl jsou rozpracovány v TVP. Pr žné cíle jsou pln ny po celý rok, jsou sou ástí každodenního života dít te v mate ské škole. Prolínají se navzájem, jsou pr žné, navazují na sebe a procházejí veškerými innostmi d tí v mate ské škole. Jsou obsaženy ve všech 5 oblastech p edškolního vzd lávání, vzájemn se prolínají, d ti se s nimi seznamují v pr hu celého dne a celého roku. Charakteristika a obsah vzd lávacího programu Pedagogické i provozní pracovnice vytvá í d tem p íjemné, vst ícné prost edí. Snažíme se vycházet z pot eb d tí, up ednost ujeme jejich osobnostní vývoj, snažíme se nenásiln, postupn, ale d sledn všt povat pravidla chování ve skupin d tí a dosp lých, hygienické návyky, sebeobsluhu, odpov dnost za vlastní jednání, sebekontrolu, vcít ní do pocitu druhých, uv domování si vlastního já ve spole nosti lidí. Rozvíjíme jazykovou stránku, jemnou a hrubou motoriku, poznat nebezpe í a vyvarovat se ho. Snažíme se, aby dít p i odchodu z mate ské školy m lo v sob daný základ pro vlastní uplatn ní. íme d ti, aby m ly dobrý vztah k životnímu prost edí, všímaly si zm n v p írod, ve svém okolí a emýšlely, co mohou ud lat pro jeho zlepšení. Snažíme se o co nejdelší pobyt v p írod, vyjíždíme každoro na ozdravný pobyt do hor, aby d ti m ly dostatek možností p ijít na to, jak je p íroda pro lov ka prosp šná a jak ovliv uje jeho zdraví. Ro ní plán je rozd len do 5 tematických celk. V t ídním plánu jsou tyto celky rozpracované do podtémat. Samoz ejm se tam objevují i rámcové vzd lávací cíle a díl í cíle. Jejich pln ním by d ti ly na konci p edškolního vzd lávání dojít i o ekávaným výstup m ( kompetencím). Nejvíce uplat ovanou metodou p edškolního vzd lávání je prožitkové u ení, další formy a metody vycházejí z individuálních pot eb a vrozených dispozic d tí. Pro u itelky jsou témata závazná a povinná, p i realizaci podtémat mohou využít a pln uplatnit vlastní prvky a realizaci, s p ihlédnutím k individuálním a v kovým zvláštnostem d tské skupiny 6

7 v jejich t íd. Metody, formy a zp sob práce, každá u itelka používá podle vlastního uvážení a osobních pocit, uplat uje zde vlastní charakterové a profesní vlastnosti a zam ení. Pom r spontánních a ízených inností je v denním programu vyvážený. Evaluace : Klady : Rozvoj fyzické psychické zdatnosti, kultivace estetického vnímání. Osvojení poznatk a dovedností chránících p ed nebezpe nými vlivy. Rozvoj kulturn estetických dovedností. V elý vztah k místu a prost edí ve kterém d ti žijí,schopnost vytvá et a rozvíjet citové vztahy k okolí. Záv ry : Zam it se na rozvoj slovní zásoby,um t vyjád it své pot eby,individuální logopedické procvi ování,rozvíjet komunikativní dovednosti. Rozvíjet individuální tvo ivost a estetické cít ní, rozvíjet grafomotoriku, vytvá et zdravé životní návyky. Individuální práce s d tmi s OŠD. ŠVP inovovat obsah, tak zajistit v tší návaznost na reálné prost edí. 6 Pr h a výsledky vzd lávání Hospita ní innost Hospitaci nebereme jako posouzení odbornosti na stran u itelky, ale za oboustranné obohacení astník ( editelka u itelka, u itelka editelka), které by v rámci jejich odbornosti posouvalo ob zú astn né k vyšším odborným i osobnostním kvalitám. Zárove jde o hledání optimálních cest k napl ování stanovených cíl efektivního p edškolního vzd lávání. Pedagogická kritéria hospitace - Vytvo ení prostoru pro individuální a skupinové aktivity - Využití tvo ivého p ístupu p i výchovn vzd lávacích innostech - Prolínání ízených a klidových inností - Schopnost um t naslouchat d tem - Vést d ti k citlivému vnímání svých vrstevník a kamarád - Využívání pozitivního posilování dovedností, znalostí, schopností d tí Využívání zp tné reflexe p i spole ném hodnocení Vedení d tí k sebehodnocení, odpov dnosti za své chování Sebevzd lávání u itelky, využití nový poznatk,v asné p íchody, dodržování pracovní doby, p íprava, komunikace s rodi i, ešení konflikt Schopnost autoevaluace u itelky, zd vodn ní svých postup a metod Respekt k p irozeným lidským pot ebám ( indikátory, pomocí kterých se toto dá zjiš ovat u u itelek ) 7

8 - Vede d ti k tomu, aby nejprve samy hledaly ešení výchovných problém - Komunikuje s d tmi i jinak, než na verbální úrovni - Pozoruje d ti zám rn a cílev dom, p edevším p i hrách - Sleduje individuální vývoj a zvláštnosti d tí a zaznamenává zm ny - Respektuje identitu a zvyklosti rodiny - Sleduje, zda se n které dít necítí na okraji zájmu skupiny - Sleduje cílen vztahy mezi d tmi ve t íd - Projevuje všem d tem emo ní v elost editelka hodnotí : - Úrove pedagogického procesu - Úrove a vedení pedagogické a jiné dokumentace Záv ry z hospita ní a kontrolní innosti : - ti se snaží dodržovat p ijatá pravidla - ti mají zájem pochopit jevy, v ci a d je kolem sebe v jejich souvislostech - tšina d tí umí vyjád it své prožitky r znými formami- výtvarným zpracováním, pohybovým, hlasovým projevem - itelky stanovují t ídní plán podle pot eb d tí - itelky p izp sobují sv j didaktický postup p edpoklad m a pot ebám dít te - itelky uplat ují p ístup, který podporuje aktivitu dít te a cílen sm uje k odpovídajícímu prožitku - Dodržovat ur ený as pro pobyt venku Úrove klí ových kompetencí dít te : 1. Oblast biologická Dít se identifikuje se svým t lem, má p edstavu o jeho skladb a funkcích, odlišuje stav zdraví a nemoci, zvládá sebeobsluhu. 2. Oblast psychologická Dít vnímá všemi smysly, má rozvinutou koncentraci pozornosti, mechanickou a krátkodobou pam, p edstavivost, fantazii, tvo ivost. Dít zvládá své emoce. 3. Oblast interpersonální Dít má p irozenou pot ebu kontaktu, komunikace a sou innosti s druhými lidmi. Vnímá a respektuje druhého lov ka. 4. Oblast sociáln -kulturní 8

9 Dít je p ipraveno na budoucí sociální role, zná svá práva a povinnosti. Respektuje pravidla spole enského chování. P ijímá spole enské, kulturní a etické hodnoty. 5. Oblast environmentální Dít chápe, že prost edí je všechno kolem nás, lidi,spole nost,p íroda.je schopno orientovat se v jednoduchých jevech a d jích, které ho obklopují. Je odpov dné za d sledky svého chování ve vztahu k prost edí. Kontrola provozních zam stnanc Úklid všech prostor Dodržování kritických bod v kuchyni. Nakládání s prádlem. Vyváženost stravy. Nep ítomnost na pracovišti. Sanitace kuchyn, kuchyn k a ostatních prostor školy. Používání OOPP. Dodržování bezpe nosti práce. 7.Materiáln technické podmínky vzd lávání V letošním školním roce se poda ilo zrušit nefunk ní brouzdališt. Do budoucna se pokusíme získat finan ní podporu od sponzor a vybudovat na nov vzniklé ploše dopravní h išt. Zrušením pronájmu jedné budovy získala mate ská škola více prostoru pro vybudování ložnice. Z izovatel mate ské školy byl požádán o podporu, která byla kladn vy ízena. Nadále se pr žn dopl uje materiáln -technické zázemí. Kuchy se pravideln 1x ro maluje. T ídy budou vymalovány v p íštím školním roce, p i dostavb pr chodu do ložnice. V nové budov bude zárove vybudované nové sociální za ízení pedag.pracovnic. a sborovna. Každá t ída má svoje sociální za ízení. Baterie jsou pákové, voda je upravena na teplotu 35,5 C. Mezi WC jsou nepr hledné zást ny pro uchování soukromí d tí. Mate ská škola má dostate velké prostory, které vyhovují skupinovým i individuálním innostem tí. Prost edí je esteticky a vkusn upraveno. P íjemný interiér umoc uje vybavení d tským nábytkem, rozmíst ním a vytvo ením koutk pro d ti. Vybavení hra kami a pom ckami odpovídá po tu d tí i jejich ku a je pr žn dopl ováno.ve t ídách na podlaze je PVC a koberec. V letošním školním roce bude vym n koberec v dolní t íd. Kuchy mate ské školy je dob e vybavena, škrabka na brambory, my ka na nádobí, induk ní va, mikrovlnná trouba, lednice pro zam stnance. Zárove je vybavena místnost pro VŠJ. Byl zakoupen program PC pro školní jídelnu. V suterénu mate ské školy je kotelna. O provoz se stará pracovník, který je zam stnán na dohodu. 9

10 Škola je obklopena krásnou zahradou, která nabízí velké možnosti pobytu d tí v jakémkoliv ro ním období. O údržbu zahrady, sekání trávy, pro ezávání strom se stará obecní ú ad. V letošním roce byla zakoupena d tská proléza ka Housenka. Evaluace : - Vybudovat sociální za ízení pro ped.pracovnice a sborovnu - Vybudovat kout pro pohybovou aktivitu d tí - Získat finan ní dary k vybudování dopravního h išt - Rekonstrukce umývárny a toalet v I.t. - Vybudování ložnice - 8. Akce školy Pro d ti jsou zajišt na divadelní p edstavení, p edplavecký výcvik, bruslení, výuka na zobcovou flétnu. Jednou týdn dochází do mate ské školy lektorka anglického jazyka. Na konci školního roku byly d ti na škole v p írod v Mariánské u Jáchymova. Na školu v p írod vyjelo pouze 19 d tí a 2 ped.pracovnice a p.kucha ka jako vychovatelka. Stravování v mate ské škole zajistila p.kucha ka d chodkyn. Mladší d ti nevyjely, provoz zajistily ostatní ped.pracovnice. Krásným zakon ením celého školního roku a rozlou ením se školáky byla Zahradní slavnost, kde vystoupil klaun Tom se svojí skupinou, skákací hrad. Spolupracujeme na akcích po ádané obecním ú adem v Citicích vítání ob ánk, mikulášská, senio i. Každý m síc v mate ské škole po ádáme divadelní p edstavení, letos vystoupil i kouzelník s dravci. Navštívili jsme 2x místní knihovnu, kde nám knihovnice p ipravila krásné povídání o zvycích. Také jsme jeli do muzea v Sokolov na výstavu Stromy jako domy. Zajistili jsme pro d ti návšt vu pejsk z chovné stanice a zárove uspo ádali výtvarnou sout ž Pes,- všechny zú astn né d ti byly odm ny. Letos se naše mate ská škola op t zapojila do ve ejné sbírky Fond Sidus ( p íloha). Evaluace : - Zajistit sponzorské dary na další akce - Zajistit akce na další školní rok Spolupráce s rodi i ídní sch zky jsou spojeny s ukázkami d tské práce, zárove veškeré práce jsou uschovány v šanonech, které si d ti na konci školního roku odnášejí dom. U itelky pr žn informují o d ní ve škole, zákonní zástupci jsou také informováni pomocí nást nek v šatnách školy a na webových stránkách školy. Rodi e mají možnost pobývat ve škole s dít tem dle jeho pot eb, pozorovat nebo se zapojit do inností b hem dne. Jsou zvány na akce školy. B hem školního roku byly po ádány besídky pro rodi e a spole né akce. 10

11 Evaluace : Spolupracovat s rodi i p i vytvá ení ŠVP. Pokra ovat v tradicích školy. Konzultovat skladbu jídelní s rodi i. ast rodi na akcích školy dokladuje zájem o d ní ve škole. O spokojenosti rodi s prací mate ské školy vypovídají i výsledky dotazník p íloha. Akce školy : Vystoupení pro seniory Vítání ob ánk Mikulášské odpoledne Návšt va knihovny íjen : Tvo ení Podzimní Drakyáda Prosinec : Mikulášská nadílka Váno ní besídka Leden : Vystoupení kouzelníka Únor : Masopustní karneval Oslava Velikonoc ezen : Návšt va knihovny Duben : Rej arod jnic a arod Návšt va klauna Kv ten : Návšt va muzea v Sokolov Svátek matek výroba dárk erven : Škola v p írod Oslava MDD Pasování na školáka 11

12 Spolupráce s jinými organizacemi : Po celý rok jsme s d tmi zajiš ovali kulturní vystoupení pro akce po ádané z izovatelem, spolupráce s místní knihovnou. Spolupráce je velmi dobrá. Spolupracujeme s logopedkou v Sokolov a s PPP. 9. Prevence rizik, školní úrazy Ve školním vzd lávacím programu je ochrana a bezpe nost zdraví sou ástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví lov ka, chápanému jako vyvážený stav t lesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o téma, jehož sou ástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana lov ka za mimo ádných událostí, problematika první pomoci a úraz, prevence sociáln patologických jev. Vysv tluje na p íkladech p ímé souvislosti mezi t lesným, duševním, sociálním zdravím i vztah mezi uspokojováním základních lidských pot eb a hodnotou zdraví. Dít by na konci p edškolního vzd lávání m lo disponovat t mito základními kompetencemi souvisejícími s jeho bezpe ností a zdravým životním stylem. V mate ské škole v období 2012/2013 nebyl zaznamenán školní úraz dít te ani dosp lého. 10.Záv r V hodnocení mate ské školy za rok 2012/2013 jsem se snažila postihnout nejvýznamn jší fakta a události, které souvisí s p edškolním vzd láváním d tí. Snažíme se, aby p edškolní vzd lávání bylo efektivní a jeho výsledky byly co nejlépe využitelné v pozd jším v ku dít te. Vytvá ení p íznivého a bezpe ného prost edí napomáhá k dosahování co nejvyššího vzd lání, k chuti u it se a um t se u it. D ležitá jsou motivující hodnocení, která sledují osobní pokrok každého dít te a umož ují mu hodnotit sebe sama. Po celou dobu našeho p sobení na dít se snažíme o to, aby se mu dostávalo co nejvíce pozitivního ijetí, podporujeme jeho kladné vrozené dispozice a ty negativní se snažíme redukovat na minimum. Naším cílem je plnohodnotné prožití d tství, které má smysl samo v sob a je v život lov ka nenahraditelné. V letošním roce jsme požádali rodi e o vypln ní dotazník. Z výsledk vyplynulo, že rodi e jsou v naší mate ské škole spokojeni jak s nabídkou vzd lávacích akcí, tak s vybavením mate ské školy a zárove jsou spokojeni s p ístupem všech pracovnic k výchov d tí ( p íloha). Souhrnné výsledky jsou uloženy v kancelá i školy. Rodi e d tí i pracovnice školy mají možnost kdykoliv nahlédnout. 12

13 Rodi e jsou spokojeni i s úpravou pracovní doby p.u. z první t ídy. Mají nyní více prostoru se s p.u itelkou potkávat a informovat se o d ní ve t íd. V letošním roce nebyla zaznamenána žádná stížnost. Citrice Ta ána Malinkovi ová editelka MŠ ílohy : Kritéria pro p ijímání d tí ŠVP Dotazníky pro rodi e Fond Sidus 13

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program. " Kdo si hraje, nezlobí "

Mate ská kola Brno, Bellova 2. kolní vzd lávací program.  Kdo si hraje, nezlobí Mate ská kola Brno, Bellova 2 " Kdo si hraje, nezlobí " 1 Robert Fulghum " V echno, co pot ebuji znát, jsem se nau il v mate ské kole " byl zpracován za ú asti celého týmu zam stnanc koly v souladu s Rámcovým

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více