Vlastní hodnocení školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání pedagogických pracovník 4. Po ty d tí 5. Vzd lávací program školy 6. Pr h a výsledky vzd lávání 7. Materiáln -technické podmínky 8. Akce školy 9. Prevence rizik, školní úrazy 10. Záv r 1

2 1. Základní údaje o mate ské škole MŠ Citice p ísp vková organizace Citice Tel.: O. : Statutární zástupce : editelka Malinkovi ová Ta ána izovatel : Obec Citice E mail : 2. Personální údaje editelka školy : Ta ána Malinkovi ová Pedagogi tí pracovníci : Malinkovi ová Ta ána - vzd lání : SPgŠ K Vary - u itelství MŠ, za az.: editelka Tomsová Jitka - vzd lání : SPgŠ K.Vary u itelství MŠ, za az.: u itelka tvrte ková Blanka - vzd lání : SPgŠ K.Vary vychovatelství, za az: u itelka Haselbauerová Veronika- SOŠ áste ný úvazek pracovní smlouva na dobu ur itou Nepedagogi tí pracovníci : Kopecká Klára- vzd lání : SOŠ, za az.: kucha ka Kopecká Klára - vzd lání : SOŠ, za az.: VŠJ Haselbauerová Veronika - vzd lání : SOŠ za az.: uklíze ka Všechny pracovnice mají trvalý pracovní pom r. Jedna ped.pracovnice nemá p edepsanou odbornou kvalifikaci. Vzd lání si doplní do konce roku Plný pracovní úvazek : editelka, 2 u itelky, kucha ka áste ný pracovní úvazek : vedoucí školní jídelny Kopecká K. 2

3 ped.pracovnice Haselbauerová V. Evaluace : Kolektiv školy je stabilizován. V tšina zam stnanky je ve st edním v ku. Všechny pracovnice dodržují ády a sm rnice mate ské školy. Spolupracují s editelkou školy. Byla zajiš ována ádná bezpe nost d tí. Provozní pracovnice - se podílejí na akcích školy. Spojování t íd pouze pokud to provoz MŠ vyžaduje. P i v tším po tu d tí zajiš uje bezpe nost spole s u itelkou i provozní zam stnankyn pobyt venku, akce po ádané školou. 3. Další vzd lávání pedagogických pracovník Školní rok 2012/2013 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Malinkovi ová T. D tský obraz jako zrcadlo d tského prožívání - Všestranný rozvoj dít te v mate ské škole - BOZP a právní problematika ped.dozoru v MŠ Tomsová J. Hry v MŠ - Základ pro zdravý a bezpe ný život tvrte ková B. - Využití sopránové flétny Evaluace : Vytvo it takový systém dalšího vzd lávání pedagogických pracovník, aby : - itelky se mohly seznamovat s nejnov jšími poznatky v oblasti pedagogiky, psychologie, p edškolního vzd lávání apod., - Vytvá et prostor pro diskusi v pedagogickém kolektivu, - Umožnit dostupnost podp rných informací - P.u itelka tvrte ková si doplní odbornou kvalifikaci maturitní zkouškou do konce roku 2014 Další vzd lávání pedagogických pracovník bude probíhat podle stávajícího plánu DVPP, který bude hem roku aktualizován. 3

4 4. ijímací ízení Zápis d tí do mate ské školy na školní rok probíhá vždy v m síci dubnu v mate ské škole. Rodi ovská ve ejnost je informována : výv skou v šatn školy, výv skou na obecním ú ad v Citicích, ve výv sné sk ce v obci, na internetových stránkách školy. D ti jsou p ijímány dle Kritérií pro p ijímání d tí p íloha. Evaluace: Všechny žádosti o p ijetí dít te k p edškolnímu vzd lávání byly na základ rozhodnutí vy ízeny kladn. Kapacita školy byla napln na. Dv místa byla ponechána pro p ípadné p edškoláky, které by se do obce p ist hovali b hem šk.roku. Cílová kapacita MŠ : 50 d tí Po et d tí v MŠ : I.t ída : II.t ída : 48 d tí 24 d tí 24 d tí Pr rná docházka za celý rok t. I.+II.t. : 28 d tí Odklad školní docházky : 2 4

5 5. Vzd lávací program školy Název Školního vzd lávacího programu : Barevné kosti ky Motto : Všude hra ky a smích d tí, slunko tu i v zim svítí, kolem kv ty, mnoho strom nikomu se nechce dom Mate ská škola pracuje na ur itých principech a filosofiích. Chceme zajistit d tem pocit harmonie a životní pohody. Sou asné pojetí životní pohody zahrnuje nejen t lesné a duševní zdraví, ale i zdraví sociální a duchovní, vzájemné vztahy jednotlivce a sv ta ve smyslu p írodním i spole enském. ti by na konci p edškolního vzd lávání m ly dosáhnout kompetencí, které by m ly být výchozí podmínkou napl ování celkov hodnotného života jedince, spole nosti. ŠVP vzd lávací nabídka je d tem p edkládána v podob integrovaných blok rozvíjejících jejich schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty a rozši ující jejich poznání. Bloky jsou odvozeny z p irozeného cyklu ro ních období a p írodních i spole enských situací s nimi spojených. Každý blok má podtémata, která jsou zpravidla využívána na 14denní cyklus Vytvo eny jsou tak, aby zasahovaly všechny vzd lávací oblasti a jsou tvo eny pro celou v kovou skupinu d tí. Ped. pracovnice vždy po skon ení daného tématu provádí evaluaci a tím získávají zp tnou vazbu o tom, zda d ti získaly dané kompetence i je t eba k tématu se vrátit. Ped.pracovnice si vedou ehled o rozvojových a u ebních pokrocích d tí, kam zapisují 3krát ro (Diagnostika d tí). Po dohod se všemi ped.pracovníky bylo rozhodnuto o menších úpravách v ŠVP na šk.rok 2013/2014. Evaluace se provádí písemnou formou a zakládá se do TVP. i tvorb ŠVP jsme erpali ze vzd lávacích oblastí RVP PV Dít a jeho t lo, Dít a jeho psychika, Dít a ten druhý, Dít a spole nost, Dít a sv t. Formy evaluace: Diagnostika dít te 5

6 Evalua ní dotazníky ped.pracovnic Dotazníky pro rodi e Školní vzd lávací program vychází ze 3 rámcových cíl (zám ) : 1. Rozvíjení dít te, jeho u ení a poznání. 2. Osvojení základ hodnot, na nichž je založena naše spole nost. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost p sobící na své okolí. i tvorb ŠVP využíváme r zných programových zdroj. Vycházíme z analýzy konkrétních podmínek a situace, které má mate ská škola k dispozici a reflektujeme pot eby d tí v etn smysluplných požadavk rodi. innosti a konkrétní kroky, které vedou k napln ní rámcových cíl jsou rozpracovány v TVP. Pr žné cíle jsou pln ny po celý rok, jsou sou ástí každodenního života dít te v mate ské škole. Prolínají se navzájem, jsou pr žné, navazují na sebe a procházejí veškerými innostmi d tí v mate ské škole. Jsou obsaženy ve všech 5 oblastech p edškolního vzd lávání, vzájemn se prolínají, d ti se s nimi seznamují v pr hu celého dne a celého roku. Charakteristika a obsah vzd lávacího programu Pedagogické i provozní pracovnice vytvá í d tem p íjemné, vst ícné prost edí. Snažíme se vycházet z pot eb d tí, up ednost ujeme jejich osobnostní vývoj, snažíme se nenásiln, postupn, ale d sledn všt povat pravidla chování ve skupin d tí a dosp lých, hygienické návyky, sebeobsluhu, odpov dnost za vlastní jednání, sebekontrolu, vcít ní do pocitu druhých, uv domování si vlastního já ve spole nosti lidí. Rozvíjíme jazykovou stránku, jemnou a hrubou motoriku, poznat nebezpe í a vyvarovat se ho. Snažíme se, aby dít p i odchodu z mate ské školy m lo v sob daný základ pro vlastní uplatn ní. íme d ti, aby m ly dobrý vztah k životnímu prost edí, všímaly si zm n v p írod, ve svém okolí a emýšlely, co mohou ud lat pro jeho zlepšení. Snažíme se o co nejdelší pobyt v p írod, vyjíždíme každoro na ozdravný pobyt do hor, aby d ti m ly dostatek možností p ijít na to, jak je p íroda pro lov ka prosp šná a jak ovliv uje jeho zdraví. Ro ní plán je rozd len do 5 tematických celk. V t ídním plánu jsou tyto celky rozpracované do podtémat. Samoz ejm se tam objevují i rámcové vzd lávací cíle a díl í cíle. Jejich pln ním by d ti ly na konci p edškolního vzd lávání dojít i o ekávaným výstup m ( kompetencím). Nejvíce uplat ovanou metodou p edškolního vzd lávání je prožitkové u ení, další formy a metody vycházejí z individuálních pot eb a vrozených dispozic d tí. Pro u itelky jsou témata závazná a povinná, p i realizaci podtémat mohou využít a pln uplatnit vlastní prvky a realizaci, s p ihlédnutím k individuálním a v kovým zvláštnostem d tské skupiny 6

7 v jejich t íd. Metody, formy a zp sob práce, každá u itelka používá podle vlastního uvážení a osobních pocit, uplat uje zde vlastní charakterové a profesní vlastnosti a zam ení. Pom r spontánních a ízených inností je v denním programu vyvážený. Evaluace : Klady : Rozvoj fyzické psychické zdatnosti, kultivace estetického vnímání. Osvojení poznatk a dovedností chránících p ed nebezpe nými vlivy. Rozvoj kulturn estetických dovedností. V elý vztah k místu a prost edí ve kterém d ti žijí,schopnost vytvá et a rozvíjet citové vztahy k okolí. Záv ry : Zam it se na rozvoj slovní zásoby,um t vyjád it své pot eby,individuální logopedické procvi ování,rozvíjet komunikativní dovednosti. Rozvíjet individuální tvo ivost a estetické cít ní, rozvíjet grafomotoriku, vytvá et zdravé životní návyky. Individuální práce s d tmi s OŠD. ŠVP inovovat obsah, tak zajistit v tší návaznost na reálné prost edí. 6 Pr h a výsledky vzd lávání Hospita ní innost Hospitaci nebereme jako posouzení odbornosti na stran u itelky, ale za oboustranné obohacení astník ( editelka u itelka, u itelka editelka), které by v rámci jejich odbornosti posouvalo ob zú astn né k vyšším odborným i osobnostním kvalitám. Zárove jde o hledání optimálních cest k napl ování stanovených cíl efektivního p edškolního vzd lávání. Pedagogická kritéria hospitace - Vytvo ení prostoru pro individuální a skupinové aktivity - Využití tvo ivého p ístupu p i výchovn vzd lávacích innostech - Prolínání ízených a klidových inností - Schopnost um t naslouchat d tem - Vést d ti k citlivému vnímání svých vrstevník a kamarád - Využívání pozitivního posilování dovedností, znalostí, schopností d tí Využívání zp tné reflexe p i spole ném hodnocení Vedení d tí k sebehodnocení, odpov dnosti za své chování Sebevzd lávání u itelky, využití nový poznatk,v asné p íchody, dodržování pracovní doby, p íprava, komunikace s rodi i, ešení konflikt Schopnost autoevaluace u itelky, zd vodn ní svých postup a metod Respekt k p irozeným lidským pot ebám ( indikátory, pomocí kterých se toto dá zjiš ovat u u itelek ) 7

8 - Vede d ti k tomu, aby nejprve samy hledaly ešení výchovných problém - Komunikuje s d tmi i jinak, než na verbální úrovni - Pozoruje d ti zám rn a cílev dom, p edevším p i hrách - Sleduje individuální vývoj a zvláštnosti d tí a zaznamenává zm ny - Respektuje identitu a zvyklosti rodiny - Sleduje, zda se n které dít necítí na okraji zájmu skupiny - Sleduje cílen vztahy mezi d tmi ve t íd - Projevuje všem d tem emo ní v elost editelka hodnotí : - Úrove pedagogického procesu - Úrove a vedení pedagogické a jiné dokumentace Záv ry z hospita ní a kontrolní innosti : - ti se snaží dodržovat p ijatá pravidla - ti mají zájem pochopit jevy, v ci a d je kolem sebe v jejich souvislostech - tšina d tí umí vyjád it své prožitky r znými formami- výtvarným zpracováním, pohybovým, hlasovým projevem - itelky stanovují t ídní plán podle pot eb d tí - itelky p izp sobují sv j didaktický postup p edpoklad m a pot ebám dít te - itelky uplat ují p ístup, který podporuje aktivitu dít te a cílen sm uje k odpovídajícímu prožitku - Dodržovat ur ený as pro pobyt venku Úrove klí ových kompetencí dít te : 1. Oblast biologická Dít se identifikuje se svým t lem, má p edstavu o jeho skladb a funkcích, odlišuje stav zdraví a nemoci, zvládá sebeobsluhu. 2. Oblast psychologická Dít vnímá všemi smysly, má rozvinutou koncentraci pozornosti, mechanickou a krátkodobou pam, p edstavivost, fantazii, tvo ivost. Dít zvládá své emoce. 3. Oblast interpersonální Dít má p irozenou pot ebu kontaktu, komunikace a sou innosti s druhými lidmi. Vnímá a respektuje druhého lov ka. 4. Oblast sociáln -kulturní 8

9 Dít je p ipraveno na budoucí sociální role, zná svá práva a povinnosti. Respektuje pravidla spole enského chování. P ijímá spole enské, kulturní a etické hodnoty. 5. Oblast environmentální Dít chápe, že prost edí je všechno kolem nás, lidi,spole nost,p íroda.je schopno orientovat se v jednoduchých jevech a d jích, které ho obklopují. Je odpov dné za d sledky svého chování ve vztahu k prost edí. Kontrola provozních zam stnanc Úklid všech prostor Dodržování kritických bod v kuchyni. Nakládání s prádlem. Vyváženost stravy. Nep ítomnost na pracovišti. Sanitace kuchyn, kuchyn k a ostatních prostor školy. Používání OOPP. Dodržování bezpe nosti práce. 7.Materiáln technické podmínky vzd lávání V letošním školním roce se poda ilo zrušit nefunk ní brouzdališt. Do budoucna se pokusíme získat finan ní podporu od sponzor a vybudovat na nov vzniklé ploše dopravní h išt. Zrušením pronájmu jedné budovy získala mate ská škola více prostoru pro vybudování ložnice. Z izovatel mate ské školy byl požádán o podporu, která byla kladn vy ízena. Nadále se pr žn dopl uje materiáln -technické zázemí. Kuchy se pravideln 1x ro maluje. T ídy budou vymalovány v p íštím školním roce, p i dostavb pr chodu do ložnice. V nové budov bude zárove vybudované nové sociální za ízení pedag.pracovnic. a sborovna. Každá t ída má svoje sociální za ízení. Baterie jsou pákové, voda je upravena na teplotu 35,5 C. Mezi WC jsou nepr hledné zást ny pro uchování soukromí d tí. Mate ská škola má dostate velké prostory, které vyhovují skupinovým i individuálním innostem tí. Prost edí je esteticky a vkusn upraveno. P íjemný interiér umoc uje vybavení d tským nábytkem, rozmíst ním a vytvo ením koutk pro d ti. Vybavení hra kami a pom ckami odpovídá po tu d tí i jejich ku a je pr žn dopl ováno.ve t ídách na podlaze je PVC a koberec. V letošním školním roce bude vym n koberec v dolní t íd. Kuchy mate ské školy je dob e vybavena, škrabka na brambory, my ka na nádobí, induk ní va, mikrovlnná trouba, lednice pro zam stnance. Zárove je vybavena místnost pro VŠJ. Byl zakoupen program PC pro školní jídelnu. V suterénu mate ské školy je kotelna. O provoz se stará pracovník, který je zam stnán na dohodu. 9

10 Škola je obklopena krásnou zahradou, která nabízí velké možnosti pobytu d tí v jakémkoliv ro ním období. O údržbu zahrady, sekání trávy, pro ezávání strom se stará obecní ú ad. V letošním roce byla zakoupena d tská proléza ka Housenka. Evaluace : - Vybudovat sociální za ízení pro ped.pracovnice a sborovnu - Vybudovat kout pro pohybovou aktivitu d tí - Získat finan ní dary k vybudování dopravního h išt - Rekonstrukce umývárny a toalet v I.t. - Vybudování ložnice - 8. Akce školy Pro d ti jsou zajišt na divadelní p edstavení, p edplavecký výcvik, bruslení, výuka na zobcovou flétnu. Jednou týdn dochází do mate ské školy lektorka anglického jazyka. Na konci školního roku byly d ti na škole v p írod v Mariánské u Jáchymova. Na školu v p írod vyjelo pouze 19 d tí a 2 ped.pracovnice a p.kucha ka jako vychovatelka. Stravování v mate ské škole zajistila p.kucha ka d chodkyn. Mladší d ti nevyjely, provoz zajistily ostatní ped.pracovnice. Krásným zakon ením celého školního roku a rozlou ením se školáky byla Zahradní slavnost, kde vystoupil klaun Tom se svojí skupinou, skákací hrad. Spolupracujeme na akcích po ádané obecním ú adem v Citicích vítání ob ánk, mikulášská, senio i. Každý m síc v mate ské škole po ádáme divadelní p edstavení, letos vystoupil i kouzelník s dravci. Navštívili jsme 2x místní knihovnu, kde nám knihovnice p ipravila krásné povídání o zvycích. Také jsme jeli do muzea v Sokolov na výstavu Stromy jako domy. Zajistili jsme pro d ti návšt vu pejsk z chovné stanice a zárove uspo ádali výtvarnou sout ž Pes,- všechny zú astn né d ti byly odm ny. Letos se naše mate ská škola op t zapojila do ve ejné sbírky Fond Sidus ( p íloha). Evaluace : - Zajistit sponzorské dary na další akce - Zajistit akce na další školní rok Spolupráce s rodi i ídní sch zky jsou spojeny s ukázkami d tské práce, zárove veškeré práce jsou uschovány v šanonech, které si d ti na konci školního roku odnášejí dom. U itelky pr žn informují o d ní ve škole, zákonní zástupci jsou také informováni pomocí nást nek v šatnách školy a na webových stránkách školy. Rodi e mají možnost pobývat ve škole s dít tem dle jeho pot eb, pozorovat nebo se zapojit do inností b hem dne. Jsou zvány na akce školy. B hem školního roku byly po ádány besídky pro rodi e a spole né akce. 10

11 Evaluace : Spolupracovat s rodi i p i vytvá ení ŠVP. Pokra ovat v tradicích školy. Konzultovat skladbu jídelní s rodi i. ast rodi na akcích školy dokladuje zájem o d ní ve škole. O spokojenosti rodi s prací mate ské školy vypovídají i výsledky dotazník p íloha. Akce školy : Vystoupení pro seniory Vítání ob ánk Mikulášské odpoledne Návšt va knihovny íjen : Tvo ení Podzimní Drakyáda Prosinec : Mikulášská nadílka Váno ní besídka Leden : Vystoupení kouzelníka Únor : Masopustní karneval Oslava Velikonoc ezen : Návšt va knihovny Duben : Rej arod jnic a arod Návšt va klauna Kv ten : Návšt va muzea v Sokolov Svátek matek výroba dárk erven : Škola v p írod Oslava MDD Pasování na školáka 11

12 Spolupráce s jinými organizacemi : Po celý rok jsme s d tmi zajiš ovali kulturní vystoupení pro akce po ádané z izovatelem, spolupráce s místní knihovnou. Spolupráce je velmi dobrá. Spolupracujeme s logopedkou v Sokolov a s PPP. 9. Prevence rizik, školní úrazy Ve školním vzd lávacím programu je ochrana a bezpe nost zdraví sou ástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví lov ka, chápanému jako vyvážený stav t lesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o téma, jehož sou ástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana lov ka za mimo ádných událostí, problematika první pomoci a úraz, prevence sociáln patologických jev. Vysv tluje na p íkladech p ímé souvislosti mezi t lesným, duševním, sociálním zdravím i vztah mezi uspokojováním základních lidských pot eb a hodnotou zdraví. Dít by na konci p edškolního vzd lávání m lo disponovat t mito základními kompetencemi souvisejícími s jeho bezpe ností a zdravým životním stylem. V mate ské škole v období 2012/2013 nebyl zaznamenán školní úraz dít te ani dosp lého. 10.Záv r V hodnocení mate ské školy za rok 2012/2013 jsem se snažila postihnout nejvýznamn jší fakta a události, které souvisí s p edškolním vzd láváním d tí. Snažíme se, aby p edškolní vzd lávání bylo efektivní a jeho výsledky byly co nejlépe využitelné v pozd jším v ku dít te. Vytvá ení p íznivého a bezpe ného prost edí napomáhá k dosahování co nejvyššího vzd lání, k chuti u it se a um t se u it. D ležitá jsou motivující hodnocení, která sledují osobní pokrok každého dít te a umož ují mu hodnotit sebe sama. Po celou dobu našeho p sobení na dít se snažíme o to, aby se mu dostávalo co nejvíce pozitivního ijetí, podporujeme jeho kladné vrozené dispozice a ty negativní se snažíme redukovat na minimum. Naším cílem je plnohodnotné prožití d tství, které má smysl samo v sob a je v život lov ka nenahraditelné. V letošním roce jsme požádali rodi e o vypln ní dotazník. Z výsledk vyplynulo, že rodi e jsou v naší mate ské škole spokojeni jak s nabídkou vzd lávacích akcí, tak s vybavením mate ské školy a zárove jsou spokojeni s p ístupem všech pracovnic k výchov d tí ( p íloha). Souhrnné výsledky jsou uloženy v kancelá i školy. Rodi e d tí i pracovnice školy mají možnost kdykoliv nahlédnout. 12

13 Rodi e jsou spokojeni i s úpravou pracovní doby p.u. z první t ídy. Mají nyní více prostoru se s p.u itelkou potkávat a informovat se o d ní ve t íd. V letošním roce nebyla zaznamenána žádná stížnost. Citrice Ta ána Malinkovi ová editelka MŠ ílohy : Kritéria pro p ijímání d tí ŠVP Dotazníky pro rodi e Fond Sidus 13

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu př i ZŠ Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Koordinátor tvorby ŠVP pro školní družinu:

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více