HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ"

Transkript

1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ Školní rok: Zpracovatel: Kovalská Monika 1

2 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, přísp.org. Adresa školy Na Městečku 1, Nové Veselí IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Městys Nové Veselí Součásti školy MŠ, Šj MŠ, Šj ZŠ, školní družina IZO ředitelství Vedoucí pracovníci ředitel školy Mgr. Miroslav Toman, vedoucí učitelka MŠ Monika Kovalská Hospodářští pracovníci účetní Marta Pohanková, mzdová účetní Hana Jozífková, vedoucí Šj ZŠ Eva Zichová, vedoucí Šj MŠ Jaroslava Zárybnická Přehled hlavní činnosti školy Zabezpečování povinné školní docházky, předškolní (podle zřizovací listiny) výchovy,zájmového vzdělávání,školního stravování a závodního stravování 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 75 (92) Školní jídelna při MŠ 75 (92)

3 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % do 20 let let let , let , let ,4 61 a více let celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi Ţeny celkem % Základní 1 1 9,1 Vyučen ,3 střední odborné 0 0 úplné střední ,7 vyšší odborné 0 0 Vysokoškolské 0 0 Celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitelka mateřské školy asistent pedagoga Celkem Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků / /

4 2.5 Trvání pracovního poměru doba trvání Počet % do 5 let 0 0 do 10 let 0 0 do 15 let 1 9,1 do 20 let 1 9,1 nad 20 let 9 81,8 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody Počet nástupy 0 Odchody 2 Komentář vedoucí MŠ Kolektiv školy je po tři roky stálý, pedagogický kolektiv je plně kvalifikovaný, má zájem o svůj další profesní růst formou DVPP i studiem odborné literatury. Učitelky se věnují řadě aktivit školy, mimo jiné i činnosti zájmových krouţků pro děti talentované či nadané nebo v rámci nespacích aktivit dětí. 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy ŠVP Země je kulatá a místa je tu dost Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu identifikační údaje Mateřská škola Kamarád Nové Veselí je součástí příspěvkové o škole a jejím organizace Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, jejímž vzdělávacím programu zřizovatelem je městys Nové Veselí. Ředitelem je Mgr. Miroslav Toman, vedoucí učitelkou je Monika Kovalská, zpracovatelem ŠVP je pedagogický kolektiv MŠ. obecná charakteristika školy a její historie Program je v tomto školním roce v realizaci potřetí.. Podle kroniky MŠ Nové Veselí, vedené od roku 1947 se vznik školy datuje k listopadu roku Na základě projeveného zájmu byla v budově měšťanské školy zřízena třída mateřské školy a provoz byl zahájen 9.ledna Zapsáno bylo 25 dětí. Od roku 1949 bylo pro děti zajištěno i stravování (svačiny). Když kapacita MŠ v budově ZDŠ byla nedostačující, přistoupilo se ke stavbě nové budovy. Na výstavbě se podíleli občané odpracováním brigádnických hodin. Kolaudace budovy proběhla a 5.11.byl zahájen provoz v nové, čtyřtřídní MŠ pro 120 dětí byla MŠ předána pod správu Strojní a traktorové stanice Nové Veselí. Stav učitelek se zvýšil na osm, provozní chod zajišťovali vedoucí Šj, dvě kuchařky, školnice, uklizečka a topič. K je MŠ předána zpět pod správu obecního úřadu, dnešního městyse. 4

5 anotace vzdělávacího programu Od byla MŠ sloučena se Základní školou Nové Veselí v příspěvkovou organizaci. Ředitelem tohoto subjektu je Mgr.Miroslav Toman, vedoucí učitelkou MŠ je Monika Kovalská MŠ oslavila 60.let svého trvání. Kolaudace MŠ proběhla v roce Součástí školy je školní jídelna a prostorná zahrada. V roce 1992 byla provedena plynofikace školy. V budově mateřské školy se nacházejí čtyři prostorné třídy o kapacitě 25 dětí na třídu, rozdělené na hernu a učebnu, v současné době jsou v provozu pouze tři třídy. Materiálně-technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. V roce 2006 byla naše MŠ připojena k internetu. Také vybavení učebními pomŧckami je dostačující a je neustále doplňováno. Nejhorší je stav oken, jsou již v chátrajícím stavu a vyžadují výměnu jak okna, tak žaluzie. Ve sklepě je prádelna a keramická dílna. V pŧdních prostorech vznikly tři bytové jednotky,které jsou od roku 2003 přiděleny rodinám z Nového Veselí. Zahrada MŠ doznala finálních úprav, nyní mají děti k dispozici dřevěné prolézačky zakoupené ze sponzorského daru firmy FANS, společné kruhové posezení s lavičkami a pískoviště. V roce 2009 nám tato a.s. poskytla finanční dar na vybudování centra hracích aktivit ve třídě kuřátek. Rovněž školní jídelna prochází postupnou rekonstrukcí (výměna osvětlení, instalace bezdotykových baterií, výměna kuchyňských linek ve třídách, výměna oken, montáž sítí aj.) Stravování dětí probíhá v nové společné jídelně, ta byla v roce 2009 upravena za účasti finanční podpory z Fondu Vysočina. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce dětských umýváren a WC. Mateřskou školu Nové Veselí navštěvují děti nejen z této obce,ale i z přilehlých vesnic, konkrétně z Kotlas, Budče, Matějova, Újezda a Březí nad Oslavou.Provoz MŠ byl od tohoto školního roku od 6.30 do hod.,v době hlavních prázdnin bývá provoz po dohodě se zřizovatelem a rodiči přerušen zpravidla na pět týdnŧ. V této době probíhá generální úklid celé budovy a plánovaná údržba. Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ vychází z RVP PV. Hlavním cílem tohoto programu je výchova takového člověka, který bude dychtivý po poznání a zároveň aktivní ve svém úsilí chránit přírodu. Jeho chování by mělo stát právě na takových hodnotách a postojích, které mu v tomto úsilí budou nápomocny. Pro vzdělávání i výchovu se snažíme ve školce vytvořit takové prostředí, aby bylo podnětně, bezpečné a děti v něm byly šťastné. Toto realizujeme s naším nejlepším úmyslem a teprve budoucnost ukáže, zda jsme v dětech položili ty správné základy. I jméno školky ŠKOLIČKA KAMARÁD jsme vybrali se záměrem posilovat v dětech takové charakterové vlastnosti, jako je smysl pro kamarádství, soucítění, vzájemná spolupráce mezi dětmi, bezbariérová a otevřená komunikace, posilujeme vztahy a postoje dětí k rŧzným problémŧm života, uvědomění si účasti vlastní osoby na možnosti jejich řešení, respektování domluvených pravidel. Pomáhá nám v tom i nejen program integrace, který realizujeme v naší MŠ již bezmála 10 let, ale i spousta projektŧ a aktivit, které jsou vyjmenovány v oddíle 9 Akce školy. Dospělí i děti se v rámci školy podílí na vytváření optimálního klimatu, na pohodě a prostředí bezpečí a jistoty a jsou dětem příkladem, že pozitivní a vstřícnou komunikací se dá řešit vše. Integrovaný vzdělávací celek směřující k těmto cílŧm a kompetencím se jmenuje: ZEMĚ JE KULATÁ A MÍSTA JE TU DOST a v tomto roce s ním končíme. V inovované podobě však budou hlavní myšlenky pokračovat dál. 5

6 popis organizace výchovy a vzdělávání dětí 2. Obsah vzdělávání a jeho časový plán konkrétní podoba vzdělávacího obsahu Do MŠ jsou přijímány zpravidla děti ve věku 2,5 7 let, a to na základě stanovených kritérií. Ta mají rodiče zveřejněna ne webových stránkách MŠ. V tomto i předcházejících dvou letech jsme pokračovali v rozdělení dětí do smíšených a sourozeneckých tříd, které nám velmi usnadňují adaptaci dětí, vedou k navození dlouhodobějších vztahŧ a vedou děti k vzájemné pomoci, respektování toho druhého a mladší děti mají ve svých starších kamarádech vzory k napodobení. Starší děti naopak ochraňovaly své menší kamarády a hodně jim pomáhaly. Fungujeme tak na principech rodiny.učitelky se s plánováním i prací ve smíšených třídách popraly jako profesionálky a zdá se, že vše funguje dobře. Občas mají rodiče pocit, že spojení starších a mladších dětí je krokem dozadu ve vývoji dítěte ( mŧže se kazit výslovnost starších dětí, nemají hnací motor kupředu, není tam takové tempo apod.), ale šťastné a spokojené dítě je dŧležitější, vědomosti a dovednosti mŧže ještě nasbírat na své dlouhé cestě za poznáním. Třídy naplňujeme dle počtŧ stanovených vyhláškou 24 dětmi, dle kapacity OHS 25 dětmi. Jednotlivá oddělení jsme pojmenovali pro bližší orientaci dětí i rodičŧ a třídy jsme v tomto duchu i vyzdobili. Děti si v rámci tříd tvořily pravidla, která se pak snažily dodržovat. Ve třídě koťátek je umístěno 1 dítě v rámci integrace, v předcházejícím roce to byly dokonce 3 děti. Rozdělení učitelek a počty dětí v jednotlivých třídách: 1.oddělení - 2,5-5 leté 25 dětí Jitka Krčálová BERUŠKY Vladimíra Bednářová 2.oddělení leté 25 dětí Alena Černá KOŤÁTKA Iva Vyklická 3.oddělení leté 25 dětí Pavla Zichová KUŘÁTKA Monika Kovalská. ŠVP s názvem Země je kulatá a místa je tu dost směřuje ke kompetencím: rozvíjet vzdělávací dovednosti a chuť dítěte poznávat stále nové věci, podílet se na ochraně životního prostředí ve všech jeho formách vést dítě ke zdravým životním návykŧm a postojŧm, uvést jej do světa materiálních a duchovních hodnot podporovat utváření vztahŧ dítěte, rozvoj jeho osobnosti, komunikace, duševní pohody, ale i schopnosti podílet se na společenské pohodě ve svém sociálním prostředí rozvíjet vědomí dítěte, že je součástí širšího společenství, ať už přírodního nebo lidského, v rámci toho se podílí na tvorbě a dodržování pravidel a formuje si osobní odpovědnost Tématický celek je rozdělen do 11 hlavních časových témat s nabídkou možné obsahové náplně. Učitelka během roku volí podtémata podle konkrétních situací.při výběru témat jsme vycházeli z názvu a myšlenky našeho školního vzdělávacího programu. S podtextem enviromentální a ekologické výchovy by měl program směřovat k hlavnímu cíli, čímž je samostatně přemýšlející jedinec s dovedností vyjádřit své názory, chápající svět a jeho zákonitosti, chápající rovnováhu mezi soužitím člověka a přírodou, ale také jedinec, který je chápající ve vztahu k druhým, umí pomoci, nebrání se otevřené komunikaci a dodržuje daná pravidla v určitém okruhu. Pohoda v bezpečném a šťastném prostředí zaručuje, že dítě bude mít příznivé podmínky pro vnímání všech podnětŧ, ať už při řízených či spontánních aktivitách. Celá obsahová náplň je propojena kruhovou linií jako symbol naší planety, 6

7 3. Popis ostatních podmínek vzdělávání ostatní podmínky vzdělávání života na ni, symbol pospolitosti, symbol dovednosti člověka spoluprací dosáhnout svých cílŧ. Zvolené podtéma učitelka rozpracovává do dílčích úkolŧ a činností, které povedou k očekávaným kompetencím. Jednotlivé vzdělávací okruhy: Září: V KRUHU MLUVÍME SPOLU Říjen: KUTÁLÍ SE JABLÍČKO Listopad: VÍTR SE TOČÍ Prosinec: KULATÉ ŠTĚSTÍ Leden: VE SPIRÁLE SNĚHOVÝCH VLOČEK Únor: PĚJME PÍSEŇ DOKOLA Březen: SLUNCE V ZLATÉM KOČÁŘE Duben: KOLO, KOLO, MLÝNSKÝ Květen: V RODINNÉM KRUHU Ćerven: RUKU V RUCE DO SVĚTA Ćervenec, srpen: DOKOLEČKA, DOKOLA Všechny tématické okruhy spojuje linie kruhu symbolizující naši planetu Země. TVP má podobu dvojlistu určeného pro jeden měsíc. Na přední stranu učitelky vybírají cílovou kompetenci, ke které směřují a dílčí úkoly, kterými se k ní mohou dostat. Uvnitř je obsahová náplň jednotlivých týdnŧ a na konci evaluace celého týdne. Podtémata jsou zhruba 1-2 týdenní podle konkrétní situace. 1.Materiální podmínky BUDOVA ŠKOLY jedná se o moderní dvoupodlažní budovu z 80.let se Šj, kotelnou a zahradou. Ve sklepních prostorech se nachází kotelna, prádelna, keramická dílna, kabinet s hračkami na zahradu a s archivem MŠ a místnost pro topiče. V přízemí se nacházejí 2 třídy, jídelna pro děti vybudovaná z bývalé kanceláře vedoucí učitelky, sklad na uložení textilního a ložního prádla, sklad čistících prostředkŧ, dále kabinet školnice a uklizečky a vchod do Šj. Dále zde mají kabinety včetně sociálních zařízení učitelky. Součástí přízemí, avšak s jiným vchodem, je také sklad zimního sportovního vybavení. V prvním podlaží jsou opět 2 třídy, kabinet TV, VV, poznávání a opět kabinety učitelek.v obou patrech jsou pak dětské šatny, umývárny a kuchyňky. Umývárny jsou po kompletní rekonstrukci vybaveny pákovými bateriemi a dávkovači mýdel, letos proběhla výměna dětských WC v poschodí pravé části budovy. Dětské kuchyňky již neslouží k výdeji jídel pro děti, protože od února funguje společná jídelna dětí, a proto je využíváme k zajištění pitného režimu a ke zvýšení samostatnosti dětí (oplachují si hrnečky samy). Vnitřní vybavení MŠ je na dobré úrovni,děti mají k dispozici množství koutkŧ k ind.činnostem a skupinkovým činnostem, interiér si učitelky každý rok upravují a obměňují. Budova splňuje všechny hygienické a bezpečnostní požadavky, stravování zajišťuje vlastní Šj. Ta od přijetí nové Vyhlášky č.107/2005 zaznamenala řadu změn instalovaly se baterie s čidlem a zakoupil se vozík k uchovávání požadované teploty jídla. Současný stav tak odpovídá požadovaným hygienickým normám. ZAHRADA je prostorná, s terénními nerovnostmi, společným posezením, osázená zelení a stromy. Je vybavena pískovištěm, zahradním altánem, dřevěnými prolézačkami, pružinovými houpačkami a prvky pro přírodní zahradu. Stálým a dlouhodobým problémem je možnost vstupu cizích osob na zahradu MŠ, a tím hrozící poškození.stávajících prvkŧ. 7

8 8 NÁBYTEK vybavení tříd nábytkem splňuje estetické a hygienické normy. POMŦCKY,ŠKOLNÍ POTŘEBY pomŧcky a další materiál se snažíme aktualizovat, využíváme současných nabídek. Děti mají možnost vyzkoušet si rŧzné výtvarné materiály i techniky, vybavení hračkami se snažíme postupně doplňovat dřevěnými hračkami, které jsou poměrně drahé, ale u dětí oblíbené. TECHNICKÉ ZÁZEMÍ součástí vybavení MŠ jsou i technické výrobky, které nám pomáhají v naší práci. Velmi využívané jsou dva kopírovací stroje, počítač ty však zastarávají každým rokem ve vztahu k moderním technologiím. Děti i učitelky mají k dispozici keramickou pec, provozní pracovnice automatickou pračku se sušičkou. 2.Psychosociální podmínky Proto, aby dítě bylo v naší MŠ spokojené a šťastné, je nutné každodenně přistupovat k zajištění psychosociálních podmínek, kterými jsou: - i n d i v i d u á l n í r o z v o j d í t ě t e - osobnost dítěte jako individualitu se svými specifiky se snažíme podporovat a rozvíjet při všech činnostem a v prŧběhu celého dne. Dětem nabízíme rŧzné formy činností při ind. i skupinových hrách. Zaměřujeme se na slovní oceňování a povzbuzování dětí, abychom zvyšovali jejich sebevědomí a podněcovaly jejich přirozenou chuť poznávat vše nové. Individ. přístup samozřejmě vychází z věkových zvláštností dětí, občas je obtížné ho uplatnit ve vztahu k počtu dětí ve třídě. - r o z v o j z á j m ŧ na podporu zájmŧ funguje pět zájmových kroužkŧ, a to keramika, flétnička, sporáček, taneční, angličtinka.. Zájmy dětí se snažíme rozvíjet i v rámci každodenních činností v prŧběhu celého roku, naše školka připravuje řadu mimoškolních a nadstandardních aktivit - r o z v o j s a m o s t a t n o s t i - na rozvoj samostatnosti klademe velký dŧraz. Snažíme se vychovat člověka samostatného, schopného se ve společnosti prosadit a uplatnit, jak bylo již výše uvedeno. Na prvním místě je zvládnutí sebeobsluhy děti se obsluhují samy v jídelně, při pitném režimu, při oblékání, při výběru her, činností aj. aktivitách. V čem vidíme rezervy? Je dŧležité, aby kroky, které děláme, byly v součinnosti s rodinou. Proto ať už při schŧzkách rodičŧ nebo při osobních rozhovorech se snažíme i rodičŧm vysvětlovat nutnost podpory samostatnosti. - v ý ch o v a k o d p o v ě d n o s t i - opět jeden z dŧležitých momentŧ. Dítě odmalička vedeme k odpovědnosti, při činnostech se zaměřujeme na osobní odpovědnost dítěte,vŧči druhým i okolnímu světu. Dítě si musí uvědomovat, že špatné chování mŧže mít svŧj následek( např. ve vztahu dítěte ke kamarádŧm, k hračkám, prostředí MŠ apod.) - s p o l u p r á c e motto naší MŠ je kamarádství, vztah k sobě samému i druhým, spolupráce, víc zvládnu, když nejsem sám apod., tudíž i přístup ke spolupráci je od toho odvozen. Opět využíváme společných i skupinkových činností, při kterých se děti spolupráci učí, vedeme děti ke zdravé soutěživosti, ohleduplnosti, pomoci druhému, jakékoliv projevy nadřazenosti či šikany mezi dětmi se snažíme řešit hned v prvopočátku vysvětlováním. Pokud děti pochopí myšlenku, že spolu vše zvládneme lépe, opět se posouváme blíže ke splnění našich cílŧ. V této oblasti samozřejmě celý kolektiv jde příkladem dobrou spoluprací, zapojením provozních zaměstnancŧ do akcí školy a hlavně

9 9 pěknými vzájemnými vztahy. -m o t i v a c e motivace dětí je v procesu učení to nejdŧležitější, protože pokud dítě nebude chtít, nepřesvědčíme ho o tom, aby se naučilo to či ono. S motivací dětí nemáme problémy, jsou aktivní, dychtivé nových věcí, dobře spolupracují. Učitelky jsou profesionály na svém místě, 3. Podmínky správné životosprávy Jídelníček připravuje vedoucí Šj spolu s kuchařkou každý týden. Při jeho tvorbě vycházejí ze zásad správné životosprávy. Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava, je dodržována skladba jídelníčku, správná technologie pokrmŧ a nápojŧ, mezi jídly jsou vhodné intervaly, strava je obohacena o přirozené vitamíny, děti mají pitný režim zajištěn po celý den, dokrmování je omezené, vedeme děti k samostatnosti musí si s kuchařkou domluvit velikost porce. Dle možností a konkrétních podmínek zkoušíme děti zapojit do přípravy pokrmŧ, např. přichystat si samy svačinku, pečení cukroví na vánoční besídku, sběr a čištění hub apod. Denní rytmus má určitý pravidelný řád, který je však flexibilní, organizaci činností přizpŧsobujeme potřebám a aktuálním situacím. Dodržován je tak pouze čas na jídlo a odpočinek. Dlouhodoběji se nám nedaří naplňovat hodnoty spotřebního koše v položce ryby, naopak luštěniny máme často překročeny přes 100 %. Dbáme na dostatečný pobyt venku, který je uskutečňován na zahradě MŠ nebo v blízkém okolí MŠ. Odpočinek dětí je realizován dle jejich potřeb, učitelky mají připraveny náhradní nespací aktivity pro děti, které odpočívat potřebují jen kratší čas. Děti se musí při nespacích aktivitách naučit dodržovat určitá pravidla. V rámci nespacích aktivit probíhají zájmové kroužky, do kterých děti přihlásí jejich rodiče. 4. Organizační podmínky Při plánování vycházíme z RVP a ŠVP. Organizace provozu i vzdělávání probíhala dle plánu a na konci roku byla vždy zhodnocena. Běžný provoz MŠ je strukturován do ročního plánu, obsahuje charakteristiku a historii školy, analýzu, podmínky provozní i vzdělávací, cíle, prostředky, evaluaci. Každý rok se upravuje podle nových podmínek.. Vzdělávací cíle jsou rozděleny do nabídky hlavních témat a podtémat, které si učitelky rozpracovávají do TVP. 5.Podmínky pro řízení Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníkŧ jsou jasně vymezeny, každý zaměstnanec má písemně určenou pracovní náplň. Zaměstnanci jsou zapojováni do spolurozhodování o fungování MŠ, je respektován jejich názor a tím i vytvářeno ovzduší vzájemné dŧvěry a dobré spolupráce. Hodnocení práce podřízených probíhalo taktéž dle plánu, ne vždy však v takovém rozsahu, jak bych chtěla. Častým problémem je časový nedostatek a stres z kontroly u podřízených. Kontrolní činnost vedoucí učitelky MŠ zahrnuje všechny stránky chodu MŠ a probíhala spíše namátkově. Písemně jsou určeny pravomoci a odpovědnost zaměstnancŧ za konkrétní oblasti. Za provoz Šj zodpovídá vedoucí školní jídelny paní Zárybnická, úklid budovy kontroluje školnice paní Bradáčová. Provoz kotelny má v kompetenci pan Vencálek. Školu vede Monika Kovalská, která je jmenována vedoucí MŠ. V době její nepřítomnosti ji zastupuje paní Alena Černá. Pracovní tým tvoří 11 zaměstnancŧ, z toho 7 pedagogických včetně asistenta pedagoga a 4 provozní. Pro zaměstnance je vytvořen plán porad, opět rozdělený na provozní a pedagogické a plán kontrolní činnosti.

10 6.Podmínky personální 4. Pravidla pro vnitřní hodnocení a evaluaci školy evaluační systém Výchovně vzdělávací práci zajišťuje tým plně kvalifikovaných učitelek. Personální pedagogické podmínky jsou plně vyhovující, učitelky mají předepsanou ped. a odbornou zpŧsobilost, vzdělávají se formou DVPP nebo studiem odborní literatury a tisku a mají zájem o svŧj profesní rŧst. Bohužel financí na zvyšování odbornosti jsou malé. S dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracuje asistent pedagoga, který spolupracuje s příslušnými odborníky Učitelky jsou aktivní, pracují s PC, vedou kroužky, úzce spolupracují, předávají si zkušenosti, popř. nápady, náměty apod. Jsou kreativní a ochotné připravovat řadu akcí mimoškolních a nadstandardních. Nebrání se novým přístupŧm a přicházejícím změnám. Personální provozní podmínky jsou také vyhovující, provozní pracovnice dobře vzájemně spolupracují mezi sebou, dobrá spolupráce je i s pedagogickým kolektivem, snaží se o jednotné výchovné pŧsobení na děti, spoluúčastní se na zajištění některých akcí školy. Stále je však co zlepšovat, aby byly dětem zajištěny ty nejlepší podmínky pro rozvoj jejich osobností. 7. Podmínky pro spolupráci s rodiči Spolupráce s rodiči je založena na oboustranné dŧvěře a otevřenosti, učitelky jednají s rodiči vstřícně, jsou jim nápomocny a ochotně s rodiči spolupracují. Snažíme se o spolupráci na bázi partnerství. Rodičŧm a jejich dětem nabízíme řadu mimoškolních aktivit, činnost zájmových kroužkŧ, mají možnost se podílet na dění v MŠ, snažíme se je o všem dostatečně informovat. Individuální pokroky dětí mohou rodiče konzultovat osobně a učitelkou nebo sledovat na nástěnkách s pracemi dětí. Informace k vzdělávacímu procesu v MŠ jsou vyvěšeny ve vstupním vestibulu. Učitelky chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči taktně a ohleduplně. Hodně oblíbené jsou tvořivé rodinné akce. Zpětnou vazbu provádíme anketami či dotazníky, které nám rodiče vyplňují po proběhlé akci. Dobrá spolupráce je v oblasti sponzorování MŠ, rodiče pomáhají drobnými věcnými dary, od výtvarných či kancelářských materiálŧ po rŧzný zbytkový materiál. Ve vzdělávání dětí máme dŧvěru rodičŧ, snažíme se je získat pro naše myšlenky a cíle v oblasti EVVO a ekologie. S ohledem na enviromentální a ekologickou výchovu jsou právě složitější a dlouhodobější změny u dospělých než u dětí, ty si zvyknou na nové věci rychleji. Dŧležitý je však jednotný vliv na dítě. Evaluace a hodnocení jsou nezbytnou součástí plánování v naší mateřské škole a měly by přispět k ověřování stávající činnosti školy, její zlepšování a zvyšování kvality. Evaluace probíhá na třech úrovních: 1)Ředitel školy kontroluje a hodnotí celkový provoz mateřské školy 2)Vedoucí MŠ kontroluje celkový vzdělávací a provozní chod školy 3) Učitelka hodnotí vzdělávací proces celé třídy Ředitel školy komunikuje s vedoucí učitelkou telefonicky, em a osobními návštěvami, při kterých společně řešíme konkrétní záležitosti, či je informován o chodu školy. Vedoucí učitelka má plnou podporu a dŧvěru ředitele, vztah funguje na velmi dobré spolupráci. Vedoucí učitelka organizuje provoz MŠ, ale i 10

11 zajišťuje podmínky pro kvalitní vzdělávání, pro běžný provoz, kontroluje a zajišťuje plnění předpisŧ a legislativních norem. Dbá na soulad ŠVP a RVP PV. Učitelky na třídách odpovídají za obsahovou náplň TVP, prŧběžně vyhodnocují, vedou dětskou diagnostiku, komunikují s rodičemi a zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí. Dbají na soulad TVP a ŠVP. Komentář vedoucí MŠ Se systémem evaluace se stále potýkáme, i přesto, ţe máme mnoho informací a zúčastnili jsme se mnoha seminářů. Jednalo se však o věci obecné, které jsme nějakým způsobem aplikovali na naše podmínky. Průběţné vyhodnocování probíhá, ale jestli je v souladu RVP, se uvidí. V letošním roce náš program posuzovala ČŠI ve vztahu souladu programu s RVP, v tomto ověřování jsme uspěli. Na základě některých doporučení budeme náš program částečně měnit v následujícím školním roce. 4. Počty dětí 4.1 Počty dětí mateřské školy třída počet z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu 1 BERUŠKY ne 2 KOŤÁTKA ne 3 - KUŘÁTKA ne celkem 4.2 Průměrná docházka dětí třída Počet zapsaných dětí průměr za 1.pololetí průměr za 2.pololetí Průměr celkem za školní rok 1 BERUŠKY 25 13,95 13,2 13,58 2 KOŤÁTKA 25 18,38 18,44 18, KUŘÁTKA 25 19,78 17,9 18,84 celkem 75 52,11 49,54 50, Děti přijaté ve školním roce 2010/2011 Počet přijatých počet dětí ukončilo počet odkladů Odložená školní docházka Třída Odklad školní docházky Koťátka 1 Celkem 1 11

12 4.5 Děti cizinci kategorie cizinců občané EU počet dětí 0 počet dětí celkem 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, ţadatelé o udělení azylu a azylanti Komentář vedoucí MŠ Kapacita jednotlivých tříd je ve vztahu k poţadovaným předpisům a legislativě byla naplněna, v předcházejícím roce jsme dokonce překročili kapacitu hygienickou, která byla dána novou vyhláškou. Průměr docházky byl ovlivněn onemocněním neštovic a virovým střevním onemocněním, taktéţ únorovými jarními prázdninami. V procentech byla docházka v jednotlivých třídách naplněna takto: BE 54,32 %, KU 75,36 % a KO 73,64%. 5. Průběh a výsledky vzdělávání 5.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 0 Vedoucí MŠ 0 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli školního vzdělávacího programu přiměřenost cílů věku a individ. potřebám dětí ve sledované činnosti (objevuje se ve všech hodinách) - (objevuje se pouze v některých hodinách) Návaznost na předcházející témata - Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání prostředí vzhledem k cílům a činnostem účelnost vyuţití her, pomůcek, popř. didaktické techniky Formy a metody sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, - - (v hodinách se neobjevuje) 12

13 vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního - a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového - poznávání, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a - individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora dění a jako zdroje informací vhodná forma kladení otázek respektování individuálního tempa, moţnost relaxace dětí Motivace dětí dostatečná aktivita a zájem dětí osobní příklad pedagoga návaznost na konkrétní osobní proţitek, - poznatek vliv kladného hodnocení na motivaci dětí Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel - komunikace mezi učitelkou a dětmi i mezi dětmi navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru dítěte, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelek a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností dětí Hodnocení dětí věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností dětí při hodnocení vyuţívání vzájemného hodnocení a - sebehodnocení dětí ocenění pokroku - zdůvodnění hodnocení dítěte učitelkou Úroveň klíčových kompetencí dětí Úroveň klíčových kompetencí ţáků vysoká střední nízká (na konci předškolního vzdělávání) 1. Dítě a jeho tělo Zachovává správné drţení těla Zvládá základní pohybové dovednosti Sladí pohyb s rytmem a hudbou(lokomoce) Vědomě napodobuje pohyb Ovládá dechové svalstvo(pohyb se zpěvem) Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů 13

14 Zvládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Zvládá sebeobsluhu Zvládá jednoduché pracovní úkony Má povědomí o těle a jeho vývoji ve spojením se zdravím Přirozeně zvládá zacházení s běţnými předměty denní potřeby 2. Dítě a jeho psychika 2.1Jazyk a řeč Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Vede rozhovor Porozumí slyšenému Formuluje otázky Ptá se na slova, kterým nerozumí Umí zpaměti krátké texty Umí sledovat a vyprávět příběh Popisuje situaci skutečnou, podle obrázků Chápe slovní vtip a humor Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky ve slovech - Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma Sleduje očima zleva doprava Pozná některá písmena a napsané své jméno 2.2 Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace Záměrně se soustředí na činnost a udrţí pozornost Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité(podstatné znaky, vlastnosti předmětů, společné znaky, rozdíly, vlastnosti předmětů Postupuje podle pokynů Chápe základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a prakticky je vyuţije Chápe pojmy prostorové, elementární časové, orientuje se v prostoru i rovině, částečně v čase Nalézá nová řešení Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 2.3 Sebepojetí,city, vůle Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá své názory a postoje Rozhoduje o svých činnostech a přizpůsobuje jim své chování Vyjadřuje souhlas i nesouhlas Uvědomuje si své moţnosti(silné a slabé stránky) 14

15 Přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch Proţívá radost ze zvládnutého a poznaného Soustředí se na činnost a její dokončení Respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomuje si a rozlišuje příjemné a nepříjemné citové proţitky Proţívá a dětským způsobem projevuje co cítí Je citlivý ve vztahu k ţivým bytostem, přírodě i k věcem Vyjadřuje své proţitky slovně, výtvarně pohybem či dramatickou improvizací 3. Dítě a ten druhý Naváţe kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikuje a respektuje ho Rozumí běţným projevům emocí a nálad Navazuje a udrţuje dětská přátelství Odmítá komunikaci která mu je nepříjemná Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je Chápe ţe osobnostní rozlišnosti jsou přirozené Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé Dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného souţití Respektuje potřeby jiného dítěte Chová se citlivě a ohleduplně, nabídne pomoc Brání se projevům násilí jiného dítěte(ubliţování, poniţování) Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi,v případě potřeby poţádá o pomoc 4. Dítě a společnost Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi Chová se na základě svých pohnutek a ohledem na druhé Začlenil se do třídy a zařadil se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Rozumí běţným neverbálním projevům citových proţitků a nálad druhých Dodrţuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair Uvědomuje si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla chování, ţe se mohou chovat neočekávaně a tím ohroţovat pohodu a bezpečí druhých Zachází šetrně se svými i cizími věcmi Vnímá umělecké a kulturní věci, umí říci co ho zaujalo Zachycuje skutečnosti ze svého okolí různými 15

16 dovednostmi, technikami, materiály 5. Dítě a svět Orientuje se bezpečně ve známém prostředí Zvládá běţné činnosti a poţadavky, které se ve škole, doma opakují, chová se přiměřeně a bezpečně Uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí můţe setkat Má povědomí o širším společenském, věcném,přírodním, kulturním i technickém prostředí Má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru Všímá si změn ve svém okolí Má povědomí o významu ţivotního prostředí a vývojových změnách Pomáhá pečovat o okolní ţivotní prostředí(dbá na pořádek, čistotu, stará se o rostliny a ţivočichy) Komentář vedoucí MŠ: Vzdělávání probíhá v souladu s cíli RVP pro PV. Ve všech sledovaných činnostech byla přiměřenost cílů věku a individuálním potřebám dětí. Ve vzdělávání se objevují různé formy a metody práce, metody aktivního a proţitkového poznávání, experimentování a objevování. Individuální a věkové schopnosti dětí jsou respektovány. Jazyková a řečová úroveň nových dětí je velmi špatná, je nutné zařazovat více logopedických aktivit, ve spolupráci s Mgr. Pavlíkovou probíhá vyhodnocování úrovně z hlediska logopedie.v e všech třídách je příznivé a podnětné prostředí, jsou akceptována pravidla komunikace mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi navzájem, je dbáno o vyváţenost řečových projevů jednotlivých dětí. Při hodnocení dětí volíme ocenění pokroku neţ pochvalu dítěte, u starších dětí zkoušíme formu sebehodnocení vlastních výsledků a pokroků. Prolínání vzdělávacích oblastí je vcelku realizováno, avšak někdy se podpora některých cílových kompetencí opomíjí, je potřeba dbát na váţenost. Hospitace neproběhla z časových důvodů a z důvodu nemoci dítěte, mám však přehled o práci učitelek, protoţe je kontroluji namátkově během celého roku. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Učitelky mateřské školy mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících. Vedoucí mateřské školy má předpoklady pro výkon vedoucího pracovníka školy podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (funkční studium pro ředitele a vedoucí pracovníky škol). 6.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a 2 Stimulační program pro předškoláky a děti 16

17 psychologie s odloţenou školní docházkou Dny inspirací pro MŠ Školní jídelna 1 Změny v platné legislativě Informační a 0 komunikační technologie Cizí jazyk 2 Angličtina Integrace 2 Metodické odpoledne k integraci EVVO 2 Regionální setkání Mrkvička Za příklady dobrá praxe Brno Jezírko 6.3 Samostudium Počet dnů Samostudium Kovalská 3 EVVO, speciální potřeby dětí Krčálová 2,5 Prezentace v PowerPointu, kronika Celkem 5,5 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu váţné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář vedoucí MŠ: O DVPP je mezi učitelkami velký zájem, ale nabídka specializovaných center není aţ tak zajímavá, i finanční rozpočet je stále nedostačující. Vybíráme si semináře zaměřené na pedagogickou diagnostiku a environmentální výchovu. Studijní volno je čerpáno pouze mimořádně s ohledem na plynulé zajištění provozu školy. 7. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV 7.1 Zájmové aktivity Aktivita Počet dětí pravidelná docházka Počet lektorek 1. Sporťáček Taneční krouţek Keramika Hrajeme s flétničkou Angličtinka 13 1 Celkem Materiálně technické vybavení pro zájmové aktivity Prostory tříd a zahrady Vlastní keramická dílna, tělocvična ZŠ, tělocvična MŠ Komentář vedoucí MŠ: Zájmové aktivity jsou v návaznosti na zájmu rodičů, dáváme přednost dětem talentovaným 17

18 v určité činnosti. Krouţky jsou rodiči ţádané, a nabídka mnohdy zájem rodičů nemůţe uspokojit. Poptávka na činnost zájmových krouţků byla zjištěna na počátku roku anketou, nyní jiţ krouţky provozujeme šestým rokem. Vedou je pouze učitelky, a to v pracovní době nebo v nespacích aktivitách. V keramickém krouţku bývají děti zpravidla rozděleny do dvou skupin. 8. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 8.1 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet dětí forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postiţení 1 skupinová ano zdravotní znevýhodnění 0 logopedie 25 individuální ne 8.2 Podmínky pro výchovu a vzdělávání Podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním ano částečně ne postiţením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace výchovně vzdělávacího procesu při organizaci činností umoţňování dítěti pouţívat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám Individuální vzdělávací plány uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby dítěte podporování nadání a talentu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné výchovné a vzdělávací nabídky spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem /SPC, poradny/ prolínání běţných tříd se speciální třídou - Komentář vedoucí MŠ: V tomto roce jsme měli jedno dítě v rámci integrace. Objekt není dispozičně řešen bezbariérově. O tomto se uvaţuje při stavebních úpravách budovy spojených se zateplením budovy a výměnou oken. 9. Akce školy (výlety, koncerty, vystoupení, soutěže) 9.1 Akce školy Typ akce Počet Poznámka (název akce, 18

19 zúčastněných výsledek) dětí Sportovní akce Výuka plavání 24 Absolvovalo 22 Lyţařský výcvik 16 Vzdělávací programy Projekt HELE LIDI 37 Sdruţení Slepíši Program O posledním ţaludu SEV Ostrůvek Exkurze ZDT Nové Veselí 57 ZD Vlastníků Novoveselsko 57 Hasičský záchranný sbor 52 Besedy Beseda s myslivcem Beseda s policií 55 Školní výlety Klášter Sázava 55 Výlet na kolech 14 Sportovní krouţek Dětská vystoupení Adventní zpívání 33 V rámci městyse a okolí Zpívání pro FANS a.s. 33 Hotel Jezerka Divadelní představení Kouzelník 58 Hudební program Čekání na 45 jeţíška Hudební program O Sněhurce 62 Divadlo Babička školnice 61 Divadlo O Smolíčkovi 60 Divadlo Začarované pohádky 60 Divadlo Jak anděl ochránil 57 Divadlo Vánoční pohádka 52 Divadlo Jak Jezinky dostaly 45 Divadlo Jak slavili jaro s čápe 61 Divadlo Prasátka na ostrově 55 Koncerty Rodinná soutěţ Slavíček 16 rodin V rámci MŠ Výstavy Zahrádkářská výstava V rámci městyse Vánoční jarmark V rámci městyse Soutěţe Ekologická 45 V rámci MŠ Kaštaniáda 42 V rámci MŠ Zachraňte strom 42 V rámci MŠ Další aktivity školy Srdíčkové odpoledne 34 rodin V rámci MŠ Ukliďme svět 52 V rámci MŠ Medové dny 30 rodin Čertovská nadílka 57 Vánoční besídka 58 Maminec 6 maminek 19

20 Karneval 55 Vynášení moreny 58 Slet čarodějnic 61 Probouzení broučků 41 rodin Pohádkový les 110 dětí V rámci městyse a okolí Den plný zábavy Projekty MISS dýně 20 rodin Celoroční projekt Otvírání studánky 37 dětí Den zdraví Solná jeskyně 60 dětí Zahrada školička v přírodě 19 rodin 9.2 Mimořádné výsledky a úspěchy dětí Název akce Počet dětí Výsledek, umístění Výtvarná soutěţ s Báječnou školkou 1 Ve skupině prvních 10 vyhodnocených Výtvarná soutěţ o vstupenky na Točník 4 Ve skupině prvních 10 vyhodnocených Komentář vedoucí MŠ: Hodně se zaměřujeme na projektové dny, rodinné aktivity jsou velmi navštěvované. V minulých třech letech se povedla řada projektů, např. Jeţčí stezka, Olympiáda s Martinou Sáblíkovou, Zeleninová olympiáda, Den ptactva, Ţivot ve vlnách, Ţijeme zdravě aj. 10 Prevence sociálně patologických jevů 10.1 Prevence sociálně patologických jevů Školní vzdělávací program Etika a mravní výchova Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Formy a metody působení na děti, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Prevence Získání dobrých pohybových dovedností a schopností komentář Prolíná všemi činnosti a v průběhu celého dne, je vystiţena i v hlavním cíli našeho ŠVP Dostatečná nabídka pohybových aktivit jak ve třídě, tak venku, činnost sportovního krouţku, péče o dětský chrup v rámci hygieny v MŠ, racionální strava obohacená o vitamíny a netradiční potravin(cizrna, jáhly apod.), výchova správných ţivotních návyků, projekty Ţijeme zdravě, návštěva Solné jeskyně Osobní příklad, vzájemné kontakty mezi zdravými a integrovanými dětmi, skupinové práce a hry zaměřené na spolupráci a komunikaci, práce ve dvojicích, soutěţe, příklady z pohádkových příběhů aj., projekt Hele, lidi Širokou nabídkou různých, ne jen sportovních aktivit,vyţadujících spolupráci a 20

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBČICE NAD VLTAVOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011.

HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBČICE NAD VLTAVOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBČICE NAD VLTAVOU ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. ZPRACOVALA ZDENKA FRANTOVÁ. PROJEDNÁNO NA PORADĚ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY DNE 5.9. 2011.. 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

1.CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ŠKOLY

1.CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ŠKOLY OBSAH 1. Charakteristika školy 2. Organizace školního roku 2008-09 3. Analýza současného stavu 4. Vzdělávání ve Školičce Kamarád 5. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 6. Spolupráce s obecním úřadem

Více