Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D."

Transkript

1 Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 7: Fulltextové vyhledávání Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Fulltextové vyhledávání 2 Porozumění textu 3 Přesnost a úplnost 4 Kritérium predikce a kritérium maxima 5 Předzpracování 6. Fulltextové vyhledávání v SQL Serveru Studijní cíle Znalost základních pojmů a problémů v oblasti fulltextového vyhledávání. Schopnost vytvořit fulltextový index v SQL Serveru a položit fulltextový dotaz. Čas potřebný ke studiu 2-6 hodiny na prostudování výukových textů + zodpovězení otázek k rekapitulaci 1-4 hodiny na vypracování modelových úloh na PC + úlohy POT hodiny na praktické zopakování učiva na PC ( v jiný den) 30 min - 1 hodina na (znovu)zodpovězení otázek k rekapitulaci (v jiný den) Časy jsou hodně individuální a jsou závislé na míře znalostí z oblasti databázových systémů získaných během bakalářského studia. Úvod V tomto bloku probereme následující témata. Seznámíme se principy dotazování nad množinou textových dokumentů a odlišnostmi oproti dotazování nad tabulkami v SQL databázi. Seznámíme se s problémy, kterém musíme řešit při zpracování textového dokumentu pro potřeby fulltextového vyhledávání. Vysvětlíme si, jak se měří kvalita odpovědi získané fulltextovým vyhledáváním (pomocí koeficientů přesnosti a úplnosti). Vysvětlíme si kritérium predikce a kritérium maxima, která zohledňují, že dotaz vytváří člověk. Naučíme se vytvářet fulltextový index nad textovým sloupcem tabulky v SQL Serveru. Naučíme se tvořit fulltextové dotazy s využitím tohoto indexu.

2 Výkladová část Vysvětlivky Červený text Porušením nebo opomenutím takto označených pravidel vznikají těžko odladitelné chyby (zejména pro začínající programátory). Modrý text Doporučení jak programovat v praxi. Často prevence závažných chyb. 1 Fulltextové vyhledávání V předchozích tématických blokách jsme předpokládaly, že data jsou v daném, předem definovaném formátu (SQL tabulky nebo XML dokumenty). Sloupce v SQL tabulkách nebo elementy v XML dokumentech mají předen definovaný význam (například cena zboží, jméno zákazníka). Protikladem těchto formátů jsou volně psané texty, ve kterých může být stejná skutečnost popsána více autory rozdílně (například použitím synonym, rozdílnou stavbou věty). Při fulltextové vyhledávání hledáme v množině dokumentů takové dokumenty, ve kterých se vyskytuje námi požadované slovo nebo slova. Můžeme hledat i v rámci jednoho dokumentu pozici nebo pozice výskytů daného slova či slov. Při fulltextové vyhledávání nemůžeme využít vnitřní struktury prohledávaného dokumentu. Fulltextového vyhledávání v rámci jednoho dokumentu využívají například textové editory. Fulltextově prohledávat větší množství souborů nám umožňují i operační systémy. Nejčastěji se s fulltextovým vyhledáváním setkáváme v prostředí internetu, při vyhledávání webové stránky pomocí webového vyhledávače (například google.com nebo seznam.cz). Databázové systémy (včetně SQL Serveru) mají obvykle své rozšíření pro práci s textovými daty. Sloupec tabulky může být datového typu, který umožní uchovat celý textový dokument. V takto uložených textových dokumentech lze fulltextově vyhledávat. Přestože v oblasti fulltextového vyhledávání v databázových systémech existuje standard SQL/MM 2 (SQL Multimedia and Application Packages Part 2: Full-Text), nebývá dodržován. Fulltextové vyhledávání v jednotlivých databázových systémech používá rozdílnou syntax a skript napsaný pro jeden databázový systém není přenositelný na jiný databázový systém. V tomto tématickém bloku budeme probírat syntax SQL Serveru V případě fulltextového vyhledávání existuje mnoho rozdílných přístupů, ze kterých nelze vybrat objektivně nejlepší řešení. I samotné zhodnocení, zda nalezené výsledky odpovídají zadání dotazu, je subjektivním názorem konkrétního uživatele. Je téměř nemožné (nad rozsáhlejší množinou neznámých dokumentů) zformulovat dotaz, který by nám vrátil všechny dokumenty, které nás zajímají a zároveň nevrátil žádné jiné. Obvykle je nám vrácena pouze část dokumentů, které nás zajímají (jsou relevantní) a zároveň s nimi jsou i vráceny dokumenty, které jsou pro nás nezajímavé (nerelevantní). Některé z důvodů (synonyma, homonyma, hierarchie) tohoto jevu si vysvětlíme v kapitole 2. O vráceném dokumentu bývá také obtížné rozhodnout, zda našemu dotazu vyhovuje či ne. Lepší je definovat míru shody (například v procentech) nalezeného dokumentu s položeným

3 dotazem. Dokument se shodou 100 % je zcela relevantní, dokument se shodou 0 % zcela nerelevantní. Nalezené dokumenty je vhodné uživateli předkládat setříděné sestupně podle klesající míry relevance dokumentu. V optimálním případě si uživatel prohlédne jen několik nejrelevantnějších dokumentů a zbytek odpovědi nebude mít zájem. 2 Porozumění textu Text je posloupností slov v přirozeném jazyce. Každé slovo zastupuje pro autora nějakou představu, kterou v něm slovo vyvolává význam slova. Tyto představy reprezentují reálné předměty. Mezi slovy a významy bohužel neexistuje vzájemně jednoznačné zobrazení. Více různých slov může mít pro autora shodný význam, slova jsou navzájem synonymy, příklady nalezneme na slajdu č. 7. Jedno slovo naopak může mít pro autora několik různých významů. Tento vztah nazýváme homonymie a příklad homonym nalezneme na slajdu č. 8. Jeden tvar slova může mít více významů, které jsou gramatickými tvary od různých slov, někdy se jejich základní tvary liší i ve slovním druhu. Příklady takových slov nalezneme na slajdu č. 9. Významy slov se také mohou překrývat. Slova mohou být uspořádána v různých hierarchiích, kdy slovem nadřazeným můžeme zastoupit slovo podřazené. Slovo může být také zastoupeno nějakou jeho asociací. Příklady hierarchie a asociace najdeme na slajdu č. 10. Přiřazení významu slovu je závislé i na osobě, která text píše či čte. Dva lidé mohou jednomu slovu přikládat částečně nebo zcela rozdílný význam. Dva lidé si i pod stejným významem mohou představit jiný konkrétní předmět nebo množinu předmětů. Například v případě slov označujících příbuzenské vztahy (matka, otec, bratr, ) si každý z nich může představit osoby, které jsou v daném vztahu s ním samotným. Po přečtení stejného textu může nastat situace, že dva různí čtenáři nemusí přečtením získat stejnou informaci jako autor textu. Získaná informace se mlže lišit i mezi čtenáři navzájem. Homonymie a nejednoznačnosti narůstají při přechodu od slov k větám. Vlastní jména slovesného původu stojící na začátku věty mohou být zaměněny se souvětím o dvou větách (příklady na slajdu č. 12 nahoře). Problém dělá i spojka spojující dva předměty ve větě, pokud je první z předmětu rozvitý (příklady na slajdu č. 12 veprostřed). Někdy z věty nejde poznat, které slovo je podmětem a které předmětem věty (příklad na slajdu č. 12 dole). Příklady vět s několika možnými, zcela odlišnými, významy nalezneme na slajdech č. 13 (pro češtinu) a č. 14 (pro angličtinu). 3 Přesnost a úplnost Mějme dva různé fulltextové vyhledávací nástroje (například dva různé webové vyhledávače nebo dva dokumentografické informační systémy DIS). Jakým způsobem můžeme porovnat kvalitu jejich práce (nalezených odpovědí)? Jedna z možných situací je znázorněna na obrázku na slajdu č. 19. Celý obrázek (obdélník) znázorňuje dokumenty v databázi. Část dokumentů (elipsa vlevo dole) je nalezena a vrácena systémem DIS 1, část dokumentů (elipsa vpravo nahoře) systémem DIS 2. Relevantní dokumenty vzhledem k položenému dotazu jsou v elipse uprostřed. Průnik množin vrácených dokumentů oběma systémy je prázdný, přesto každý ze systému nalezl část relevantních dokumentů.

4 Další problém spočívá v různém hodnocení relevance dokumentu vzhledem k dotazu dvojicí různých tazatelů. Na obrázku na slajdu č. 20 je množina vrácených dokumentů (elipsa dole). Množiny relevantní dokumenty jsou pro každého z tazatelů rozdílné (elipsa nahoře a elipsa vpravo). Z vrácených dokumentů každý z uživatelů označí za relevantní jiné dokumenty. Pro měření kvality nalezeného výsledku (množiny dokumentů) pro daný dotaz se využívají dva koeficienty: přesnost a úplnost (slajd č. 21). Přesnost (Precision) má zkratku P a je definována jako podíl počtu vrácených relevantních dokumentů (Nvr) ku počtu všech vrácených dokumentů (Nv). Jedná se o pravděpodobnost, že dokument zařazený v odpovědi je relevantní. Úplnost (Recall) má zkratku R a je definována jako podíl počtu vrácených relevantních dokumentů (Nvr) k počtu relevantních dokumentů (Nr). Jedná se o pravděpodobnost, že relevantní dokument je součástí odpovědi. Koeficienty Nvr a Nr jsou závislé na subjektivním názoru tazatele o relevanci jednotlivých dokumentů. Přesnost a úplnost je zobrazena v grafu (slajd č. 23), kde přesnost je na ose x, úplnost na ose y. Přesnost i úplnost mohou nabývat hodnot z intervalu [0,1]. V ideálním případě by v odpovědi byly zařazeny právě a pouze všechny relevantní dokumenty, přesnost i úplnost by nabývala hodnot 1 (v grafu nahoře vpravo). V běžném případě odpověď na první verzi dotazu nebývá ani úplná, ani přesná (v grafu dole vlevo). Na obrázku na slajdu č. 24 je zobrazeno jak probíhá postupné ladění dotazu s cílem vylepšit jeho přesnost a úplnost. Optima lze teoreticky dosáhnout, ale v praktických případech to možné nebývá. V praxi jsou koeficienty přesnosti a úplnosti na sobě nepřímo závislé, jejich součin je konstanta výrazně menší než jedna. Pokud se snažíme zvýšit přesnost, snížíme počet získaných relevantních dokumentů. Pokud se snažíme zvýšit úplnost, získáme větší podíl nerelevantních dokumentů. Situace je graficky znázorněna na obrázku na slajdu č Kritérium predikce a kritérium maxima Při formulaci dotazů je potřebné uhádnout, které termíny (slova) byly autorem dokumentu použity pro vyjádření dané myšlenky. Problém může způsobit použití synonym, které tazatele při formulaci dotazu nemusí ani napadnout, překrývání významů slov, či opisy jedné situace jinými slovy. Kritérium predikce se zabývá zajištěním shody při výběru termínu použitých v dotazu a v hledaném dokumentu. Částečným řešením je zařazení tezauru, který obsahuje hierarchie slov a jejích významů, synonyma slov a asociace mezi slovy. Tazatel může tezaurus využít při formulaci dotazů. Při ladění dotazů mají uživatelé tendenci se chovat konzervativně. V dotazu zůstávají ty části, které uživatele napadly na začátku a mění se jen ty části, které uživatele napadly později a podle uživatele pouze zpřesňují dotaz, ale v případě nekvalitního výsledku nemají šanci ho vylepšit. Je vhodné uživateli pomoci s odstraňováním části dotazu, které vedou k nerelevantním dokumentům a naopak mu navrhnout vylepšení dotazu, které k relevantním dokumentům vedou. Relevanci najitých dokumentů musí uživatel sám posuzovat.

5 Kritérium maxima říká, že uživatel je schopen a ochoten si prohlédnout vrácených dokumentů. Větší počet vrácených dokumentů bude pravděpodobně nevyužit. Je třeba dokumenty řadit sestupně podle míry předpokládané relevance a v tomto pořadí je předkládat uživateli. V důsledku kritéria maxima se uživatel obvykle snaží zvýšit přesnost, najít malé množství dokumentů, mezi kterými se téměř nevyskytují nerelevantní dokumenty. V některých oblastech je potřeba kromě přesnosti i úplnost (například právo). 5 Předzpracování Pro fulltextové vyhledávání se používají dva modely: boolský a vektorový. V jednodušším boolském modelu jsou dotazy tvořeny ve formě boolských formulí. Formule se skládají z hledaných slov, která jsou spojena logickými spojkami (konjunkce, disjunkce, negace). Nejčastěji uživatelé hledají konjunkci zadaných slov. Na slajdu č. 32 vidíme způsob předzpracování dokumentů, než jsou zařazeny do databáze. První fáze je filtrace, při které se z dokumentu získá čistý text odstraněním formátovacích značek. Následuje Desambiguace, při které se podle kontextu určí význam jednotlivých slov. Následuje lematizace, při které se určí základní tvar slova. V další fázi se vytvoří index, který bude použitý při vyhledání konkrétních dotazů. Tomuto indexu se říká invertovaný seznam a obsahuje ke každému slovu (přesněji lematu) seznam dokumentů, ve kterých se dané slovo nachází. Můžou zde být i doplňkové informace o přesných pozicích výskytu slova v dokumentu. 6. Fulltextové vyhledávání v SQL Serveru Pro uložení textového dokumentu do tabulky v databázovém systému je třeba použít datové typy pro práci s rozměrnými daty, normou SQL nazývané jako Large Objects (LOB). V případě SQL Serveru můžeme použít datový typ Text (velikost až 2 GB) pro texty v angličtině nebo NText (velikost až 1 GB) pro texty v národní znakové sadě. Pro kratší texty lze použít i základní datové typy char, nchar, varchar a nvarchar. Pro vyhledávání v textovém sloupci tabulky je nutno vytvořit fulltextový index, plná syntax příkazu je uvedena na slajdu č. 39. Z povinných údajů je nutné zadat jméno tabulky a sloupec uchovávajícího textový obsah a v klauzuli KEY INDEX název existujícího unikátního jednosloupcového indexu. Sloupec, nad kterým je tento unikátní index vyroben musí mít integritní omezení NOT NULL. V nepovinné klauzuli LANGUAGE lze zvolit jazyk textového indexu. V nepovinné klauzuli WITH CHANGE_TRACKING se určuje způsob aktualizace indexu. Při volbě AUTO se bude index aktualizovat zároveň s aktualizací textových dat, což může při časté změně dat značně zpomalovat práci databázového sytému. Při volbě OFF se aktualizace neprovádí (defaultní nastavení). Při volbě MANUAL se vytváří žurnál změn v datech, jehož využití pro aktualizaci indexu lze provést ručně nebo pravidelně jednou za určitý časový interval. Na slajdu č. 42 vidíme příklad vytvoření textového indexu na tabulce JobCandidate. Nejprve na sloupci JobCandidateID vytvoříme unikátní index ui_ukjobcand. Tento sloupec obsahuje integritní omezení NOT NULL. Následně vytvoříme fulltextový katalog ft.

6 Tento katalog bude automaticky použit pro uchovávání všech fulltextových indexů, které vytvoříme. Konečně následuje vlastní vytvoření fulltextového indexu na sloupci Resume tabulky JobCandidate s využitím unikátního indexu ui_ukjobcand. Pro dotazování nad fulltextovým indexem lze použít predikát CONTAINS (slajd č. 44), který vyhodnocuje, zda hodnota v daném sloupci obsahuje slova v požadovaném vzájemném vztahu. Operátor má dva povinné parametry a jeden parametr nepovinný. Prvním parametrem je sloupec textového datového typu. Druhým parametrem je vlastní dotaz (uzavřený v apostrofech). Dotaz může obsahovat jednotlivá hledaná slova a definovat požadované vztahy mezi nimi pomocí operátorů. Třetí parametr je jazyk textu a tento parametr je nepovinný. Seznam binárních fulltextových operátorů je na slajdu č. 45. Binární operátory lze psát slovem nebo symbolem. Můžeme požadovat přítomnost obou operandu (operátor AND respektive &), přítomnost alespoň jednoho z operandů (operátor OR respektive ), přítomnost prvního operandu a nepřítomnost druhého operandu (operátor AND NOT respektive &!), přítomnost obou operandů blízko sebe v textu (operátor NEAR respektive ~). Dalším operátorem je FORMSOF (slajd č. 46), který se syntakticky chová spíše jako funkce. Své operandy má uzavřeny v kulatých závorkách a oddělené čárkou. Prvním operandem je buďto INFLECTION pro hledání všech slovních tvarů nebo THESAURUS pro hledání slov s podobným významem. Druhým parametrem je slovo uzavřené v uvozovkách, pro které se první parametr vyhodnocuje. Na následujícím příkladě vybíráme z tabulky TextTab ty řádky, které obsahují ve sloupci article text s výskytem slova game nebo slovo s podobným významem a zároveň neobsahuje slovo work. SELECT * FROM TextTab WHERE CONTAINS(article, 'FORMSOF(THESAURUS, "game") AND NOT work') Ze slova můžeme uvést pouze jeho začátek a poté použít operátor hvězdičky *. Budou se hledat všechna slova s daným prefixem. Operátor ISABOUT (slajd č. 46), má své operandy v závorce, takže na první pohled vypadá jako funkce. Jednotlivé operandy jsou slova (bez použití uvozovek nebo apostrofů) následované klíčovým slovem WEIGHT a v závorce uzavřenou váhou slova v dotazu. Váha slova může nabývat hodnot z intervalu [0,1]. Čím je hodnota větší, tím je větší důležitost daného slova v dotazu. Operandů může být libovolné množství, jsou vzájemně oddělené čárkami. Operátor ISABOUT je vhodný pro dotazy s využitím CONTAINSTABLE. Funkce CONTAINSTABLE (slajd č. 48) se používá pro vytváření fulltextových dotazů, jejichž výsledky mají obsahovat číselné vyjádření relevance textu s dotazem. Parametry funkce jsou tabulka, textový sloupec této tabulky a dotaz. Nepovinně může následovat jazyk textu a omezení na daný počet nejvíce relevantních odpovědí. Funkce vrací tabulku hodnot shody textového sloupce původní tabulky s dotazem. Tabulka vrácená výsledkem dotazu obsahuje dva sloupce KEY a RANK. Sloupec KEY obsahuje identifikátor řádku (dle unikátního klíče použitého při tvorbě fulltextového indexu) Sloupec RANK je ohodnocení relevance textového sloupce s dotazem (čím vyšší hodnota, tím relevantnější dokument).

7 Na slajdu č. 49 je kostra vnitřního spojení původní tabulky s tabulkou vytvořenou funkcí CONTAINSTABLE. Spojení probíhá přes unikátní index, který byl použit při tvorbě fulltextového indexu. Na slajdu č. 50 vidíme použití této kostry k vytvoření skutečného dotazu, pro formulaci dotazu využíváme operátor ISABOUT. Na slajdu č. 51 vidíme využití kostry k vytvoření jiného dotazu s využitím operátorů OR a NEAR. Vráceno bude pouze 10 nejrelevantnějších odpovědí (číslo 10 je pro zvýraznění na slajdu podtrženo). Klíčové pojmy fulltextové vyhledávání synonyma, homonyma, hierarchie, asociace přesnost a úplnost kritérium predikce, kritérium maxima tezaurus boolský model invertovaný seznam CONTAINS, CONTAINSTABLE FORMSOF, ISABOUT Otázky k rekapitulaci Upozornění: odpovědi na některé zde uvedené otázky nelze najít ve studijním textu tohoto tématického bloku. Lze je získat vlastním experimentováním se zdrojovými kódy nebo studiem doporučené literatury. V jakých reálných aplikacích se můžeme setkat s fulltextovým vyhledáváním? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi fulltextovým vyhledáváním a pokládáním dotazů v SQL databázi? V přirozených jazykách neexistuje jednoznačné zobrazení mezi slovy a jejich významy. Uveďte příklady dokládající toto tvrzení. Jak tato skutečnost ovlivňuje zpracování dokumentu pro fulltextové vyhledávání? Definujte přesnost a úplnost, uveďte i příslušné vzorce. Jakých hodnot tyto koeficienty nabývají a co tyto hodnoty říkají o kvalitě odpovědi? Je nějaký vzájemný vztah mezi přesností a úplností v praxi? Vysvětlete kritérium predikce a jeho důsledky. Vysvětlete kritérium maxima a jeho důsledky. Popište jak probíhá předzpracování dokumentu pro fulltextové vyhledávání. Jak se vytváří fulltextový index v SQL Serveru? Uveďte posloupnost příkazů a omezující podmínky. Jakou klauzuli lze použít pro fulltextové vyhledávání v SQL Serveru? Jaké operátory lze použít pro fulltextové vyhledávání v SQL Serveru? Podrobně vysvětlete operátor FROMSOF. Jakou funkci lze použít pro vytváření fulltextových dotazů, pokud chceme znát i míru relevance najitých dokumentů vzhledem k dotazu? Podrobně vysvětlete operátor ISABOUT. Své odpovědi zdůvodněte. Můžete přidat i syntaktické zápisy tam, kde je to vhodné.

8 Doporučené příklady k naprogramování 1. V SQL Serveru navrhněte tabulku novinových článků získaných z internetu. Napište SQL skript, které tyto tabulky vytvoří. Pokud jste vytvářeli tabulky v grafickém rozhraní, lze skript získat volbou (Skript table as). 2. Vytvořte SQL skript, který tabulku naplní alespoň 25 řádky s reálnými daty. 3. Vytvořte alespoň 5 zajímavých fulltextových dotazů nad touto tabulkou. Každý z v tomto bloku probíraných operátorů, funkcí či klauzulí využijte alespoň jednou. Do komentářů uveďte i zadání jednotlivých dotazů. Studijní literatura [1] Kopecký: Výběr ze slajdů k 6. přednášce z předmětu Databázové aplikace (DBI026) vyučovaného na MFF UK. (v tomto tématickém bloku označované jako slajdy ) [2] Pokorný, Snášel, Kopecký: Dokumentografické informační systémy. Karolinum, UK Praha, [3] Manning, Raghavan, Schütze: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, [4] Webové stránky předmětu Dokumentografické informační systémy (DBI010) vyučovaného na MFF UK.

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní

5.1 Vyhledávací portál uživatelské rozhraní Uživatelská příručka Uživatelské rozhraní aplikace DoserFindIT se dělí na dvě části vyhledávací portál a administrační rozhraní. Vyhledávácí portál umožňuje základní a rozšířené vyhledávání článků a vyhledávání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK

Základní nápověda pro práci s informační bránou UHK Předloha tohoto dokumentu byla převzata z Národní knihovny ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze. Jeho originální text je dostupný na Portálu Jednotné informační brány. Informační

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 1. Nástroje programu MS Word a) vysvětlete pojmy šablona, styl (druhy stylů) význam a užití, b) vysvětlete pojem oddíl (druhy oddílů),

Více

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT KIV/ZIS - SQL dotazy stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb SQL dotazy textové příkazy pro získání nebo manipulaci s daty SELECT - výběr/výpis INSERT - vložení UPDATE - úprava DELETE - smazání

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

4. blok část A Logické operátory

4. blok část A Logické operátory 4. blok část A Logické operátory Studijní cíl Tento blok je věnován představení logických operátorů AND, OR, NOT v jazyce SQL a práce s nimi. Doba nutná k nastudování 1-2 hodiny Průvodce studiem Při studiu

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný DJ2 rekurze v SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný 1 Obsah 1. Úvod 2. Tvorba rekurzívních dotazů 3. Počítaní v rekurzi 4. Rekurzívní vyhledávání 5. Logické hierarchie 6. Zastavení rekurze 7.

Více

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová O ČEM Píšeme odbornou práci Elektronické knihovní katalogy České a zahraniční zdroje Citování MINIMUM PRO PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Úvod do databázových systémů B

Úvod do databázových systémů B Úvod do databázových systémů B RNDr. Jan Lánský, Ph.D. 1. přednáška Fulltextové vyhledávání Slajdy 3-26 převzaty z Michal Kopecký: Databázové Aplikace (DBI026, MFF UK) Obsah přednášky Teoretické základy

Více

2 Spojité modely rozhodování

2 Spojité modely rozhodování 2 Spojité modely rozhodování Jak již víme z přednášky, diskrétní model rozhodování lze zapsat ve tvaru úlohy hodnocení variant: f(a i ) max, a i A = {a 1, a 2,... a p }, kde f je kriteriální funkce a A

Více

Kombinatorický předpis

Kombinatorický předpis Gravitace : Kombinatorický předpis Petr Neudek 1 Kombinatorický předpis Kombinatorický předpis je rozšířením Teorie pravděpodobnosti kapitola Kombinatorický strom. Její praktický význam je zřejmý právě

Více

8. Posloupnosti, vektory a matice

8. Posloupnosti, vektory a matice . jsou užitečné matematické nástroje. V Mathcadu je často používáme například k rychlému zápisu velkého počtu vztahů s proměnnými parametry, ke zpracování naměřených hodnot, k výpočtům lineárních soustav

Více

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech 3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech V předchozích dvou kapitolách jsme zjistili, jak se zobrazují tělesa ve středovém promítání a hlavně v lineární perspektivě, a jak pomocí těchto promítání vytvořit

Více

Funkce a vzorce v Excelu

Funkce a vzorce v Excelu Funkce a vzorce v Excelu Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Formátování tabulky V této kapitole si vysvětlíme, jak tabulku graficky zdokonalit, jak změnit nastavení šířky a případně výšky sloupců, jak

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách Jazyk SQL databáze SQLite připravil ing. petr polách SQL - úvod Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk 70. léta min. století) Standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER OBSAH Úvod 1.O Particleru 2.Popis programu 2.1 Hlavní okno programu 2.1.1 - Horní lišta 2.1.1.1 Soubor 2.1.1.2 Vzhled 2.1.1.3 - Nastavení 2.1.1.4 - Pomoc 2.1.2 - Pracovní

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

CRS komunikační rozhraní

CRS komunikační rozhraní CRS komunikační rozhraní Popis rozhraní pro komunikaci s Centrálním Registrem Subjektů ver.: 02.010 Autor analýzy: TranSoft a.s Vrbenská 2082 370 21 České Budějovice Zadavatel: Generální ředitelství cel

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75

Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75 Stručný obsah Část 1 Základy aplikace Microsoft Access Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75 Část 2 Vytváření

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29. řízený dokument sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VERZE: 4 ELEKTRONICKÁ PODATELNA - WEBOVÁ ČÁST APLIKACE Verze distribuce: 1.1.29.1 Počet stran: 41 Správa dokumentu

Více

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto:

Karnaughovy mapy. Pravdivostní tabulka pro tři vstupní proměnné by mohla vypadat například takto: Karnaughovy mapy Metoda je použitelná již pro dvě vstupní proměnné, své opodstatnění ale nachází až s větším počtem vstupů, kdy návrh takového výrazu přestává být triviální. Prvním krokem k sestavení logického

Více

Fulltextové vyhledávání v MS SQL Serveru Zápočtová práce do předmětu Databázové systémy 2

Fulltextové vyhledávání v MS SQL Serveru Zápočtová práce do předmětu Databázové systémy 2 13. 4. 2005 Pavel Kubát IV. ročník Informatika Fulltextové vyhledávání v MS SQL Serveru Zápočtová práce do předmětu Databázové systémy 2 Velké množství digitálních informací je uloženo v nestrukturovaném

Více

Teoretická rozdělení

Teoretická rozdělení Teoretická rozdělení Diskrétní rozdělení Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Některá teoretická rozdělení diskrétních veličin: Alternativní rozdělení Binomické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Optimalizace trasy při revizích elektrospotřebičů

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Optimalizace trasy při revizích elektrospotřebičů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Hlavní specializace: Ekonometrie a operační výzkum Název diplomové práce Optimalizace trasy při revizích elektrospotřebičů Diplomant: Vedoucí

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Základní přehled SQL příkazů

Základní přehled SQL příkazů Základní přehled SQL příkazů SELECT Základní použití Příkaz SELECT slouží k získání dat z tabulky nebo pohledu v požadované podobě. Získání všech řádků a sloupců z tabulky SELECT * FROM Person.Contact

Více

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá 1) Lineární i nelineární regrese prostá, korelace Naeditujeme data viz obr. 1. Obr. 1 V menu Statistika zvolíme submenu Pokročilé lineární/nelineární

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 3: OLAP, operátory CUBE a ROLLUP Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 3: OLAP, operátory CUBE a ROLLUP Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 3: OLAP, operátory CUBE a ROLLUP Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 OLTP a OLAP 1.1 Datový sklad 1.2 Datová kostka 2 OLAP dotazy

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Optimalizace SQL dotazů

Optimalizace SQL dotazů Optimalizace SQL dotazů Michal Kopecký Výběr ze slajdů k 2. přednášce předmětu Databázové Aplikace (DBI26) na MFF UK Indexy Plány provedení dotazu Ovlivnění optimalizátoru Optimalizace SQL dotazů Indexy

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 8: Transact SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Motivace 2 Základy syntaxe 3 Procedury a Funkce 4 Kurzory 5 Výjimky Studijní

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

1. Relační databázový model

1. Relační databázový model 1. Relační databázový model Poprvé představen 1969 (Dr. Edgar F. Codd) IBM Založeno na Teorii množin Predikátové logice prvního řádu Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat základ pro zvládnutí sémantiky

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Alfa CD. Instalace. Nepřehlédněte! Co najdete v této příručce. Obsah. Vložte instalační CD a vyčkejte automatického spuštění úvodního

Alfa CD. Instalace. Nepřehlédněte! Co najdete v této příručce. Obsah. Vložte instalační CD a vyčkejte automatického spuštění úvodního Alfa CD Co najdete v této příručce Na následujících stránkách najdete rychlý úvod k programu Alfa CD. Podrobný popis funkcí najdete v nápovědě programu. Zde uvádíme především: návod k instalaci rychlý

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 2. cvičení zápočtový úkol, opakování předchozího cvičení, konceptualizace výzkumného problému, empirický model výzkumného problému sociologického

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více

VYUŽITÍ 3D FRAKTÁLNÍ ANALÝZY PŘI HODNOCENÍ KVALITY TISKU

VYUŽITÍ 3D FRAKTÁLNÍ ANALÝZY PŘI HODNOCENÍ KVALITY TISKU VYUŽITÍ 3D FRATÁLNÍ ANALÝZY PŘI HODNOCENÍ VALITY TISU Zmeškal Oldřich, Tomáš Bžatek Ústav fyzikální a spotřební chemie, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno Abstrakt

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Registrační číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B

Registrační číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B PŘIJÍMACÍ TEST Z INFORMATIKY A MATEMATIKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V OBORU APLIKOVANÁ INFORMATIKA FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ČÁST A Registrační číslo Hodnocení -

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Vkládání, aktualizace, mazání

Vkládání, aktualizace, mazání Kapitola 4 Vkládání, aktualizace, mazání Tématem několika předchozích kapitol byly základní techniky pokládání dotazů, které se všechny zaměřovaly na zisk dat z databáze. V kapitole čtvrté půjde o něco

Více

Tabulka. Datová struktura, která umožňuje vkládat a později vybírat informace podle identifikačního klíče. Mohou být:

Tabulka. Datová struktura, která umožňuje vkládat a později vybírat informace podle identifikačního klíče. Mohou být: ADT Tabulka Datová struktura, která umožňuje vkládat a později vybírat informace podle identifikačního klíče. Mohou být: pevně definované (LUT Look Up Table) s proměnným počtem položek Konvence: Tabulka

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014

Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014 Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014 Zbyněk Křivka a Dušan Kolář E-mail: {krivka, kolar}@fit.vutbr.cz, {54 114 1313, 54 114 1238} XTD: XML2DDL Zodpovědný cvičící: Ondřej Navrátil(inavra@fit.vutbr.cz)

Více

Index 1. Infobanka ČTK 2. Hlavní panel 3. Vyhledávací formulář 4. Dotazy 5. Výsledek hledání 6. Dokument 7. Prodata

Index 1. Infobanka ČTK 2. Hlavní panel 3. Vyhledávací formulář 4. Dotazy 5. Výsledek hledání 6. Dokument 7. Prodata Index 1. Infobanka ČTK (Podporované verze prohlížečů) Kontakty 2. Hlavní panel (Aktuální Mapa Novinky Košík Uživatel Nastavení Nápověda Odpojit) Uživatel Nastavení Obsah Infobanky 3. Vyhledávací formulář

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Lineární programování

Lineární programování Lineární programování Úlohy LP patří mezi takové úlohy matematického programování, ve kterých jsou jak kriteriální funkce, tak i všechny rovnice a nerovnice podmínek výhradně tvořeny lineárními výrazy.

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky. 9. června 2007. krovacek@students.zcu.cz Databáze čajových sáčků Martina Málková Západočeská univerzita v Plzni Katedra informatiky a výpočetní techniky Databázové systémy 2 9. června 2007 krovacek@students.zcu.cz 1 1 Datová analýza V původním

Více

Jak začít pracovat s programem BetOptim.exe?

Jak začít pracovat s programem BetOptim.exe? Jak začít pracovat s programem BetOptim.exe? A. Stažení a Instalace programu BetOptim Stažení instalačního souboru : www.betoptim.com/files/betoptim_install.exe Popis průběhu instalace je v angličtině,

Více

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING. Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING. Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0 Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. MATING MANUÁL ONLINE APLIKACE Prý pro nás na webu udělali nějakou seznamku?! ver. 2.0 Mating - internetový připařovací program Vážení uživatelé prohlížeče plemenic,

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

1 Predikátová logika. 1.1 Syntax. jaký mohou mít formule význam (sémantiku). 1. Logických symbolů: 2. Speciálních (mimologických) symbolů:

1 Predikátová logika. 1.1 Syntax. jaký mohou mít formule význam (sémantiku). 1. Logických symbolů: 2. Speciálních (mimologických) symbolů: 1 Predikátová logika 1.1 Syntax Podobně jako ve výrokové logice začneme nejprve se syntaxí predikátové logiky, která nám říká, co jsou správně utvořené formule predikátové logiky. V další části tohoto

Více

12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II

12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II 12. blok Pokročilé konstrukce SQL dotazů - část II Studijní cíl Tento blok je věnován pokročilým konstrukcím SQL dotazů, které umožní psát efektivní kód. Pozornost je věnována vytváření pohledů v rámci

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů Infrastruktura UML v UML Karel Richta listopad 2011 Richta: B101TMM - v UML 2 Superstruktura UML Směr pohledu na systém dle UML Diagramy popisující strukturu diagramy tříd, objektů, kompozitní struktury,

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji

Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji Masarykova univerzita Fakulta informatiky Systém pro poloautomatické propojení textů se zdroji Bakalářská práce Jindřich Ryšavý Brno, podzim 2016 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Systém pro poloautomatické

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd.

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. PL/SQL Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_10 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Řešení problému vážené splnitelnosti booleovské formule pokročilou iterativní metodou

Řešení problému vážené splnitelnosti booleovské formule pokročilou iterativní metodou Řešení problému vážené splnitelnosti booleovské formule pokročilou iterativní metodou 1 SPECIFIKACE ÚLOHY Cílem této úlohy bylo použít vybranou pokročilou iterativní metodou pro řešení problému vážené

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více

Pravidla pro psaní maturitní práce

Pravidla pro psaní maturitní práce Pravidla pro psaní maturitní práce 1) Rozvržení stránek Práci tiskneme na listy papíru velikosti A4 (210 297 mm) po jedné straně. Text je umístěn v obdélníku, jehož umístění a velikost je definována velikostmi

Více

Vzorové příklady SQL. Tabulka: Kniha CREATE TABLE kniha (id INTEGER, název VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id))

Vzorové příklady SQL. Tabulka: Kniha CREATE TABLE kniha (id INTEGER, název VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id)) Vzorové příklady SQL Tabulka: Kniha CREATE TABLE kniha název VARCHAR(50, PRIMARY KEY (id Tabulka: Autoři CREATE TABLE autoři jméno VARCHAR(10, příjmení VARCHAR(20, titul VARCHAR(7, prostřední VARCHAR(10,

Více

Dotazovací jazyk SQL I

Dotazovací jazyk SQL I Dotazovací jazyk SQL I Historický vývoj I IBM - 70. léta - prototyp relačního DBMS - System R 80. léta - základ 2 komerčních DBMS: SQL/DS, DB2 SQL jako standard Standardizační instituce ANSI: American

Více

Využití XML v DB aplikacích

Využití XML v DB aplikacích Využití XML v DB aplikacích Michal Kopecký Výběr ze slajdů k 7. přednášce předmětu Databázové Aplikace (DBI026) na MFF UK Komunikace aplikace s okolím Databázová aplikace potřebuje často komunikovat s

Více

Logika a logické programování

Logika a logické programování Logika a logické programování témata ke zkoušce Poslední aktualizace: 16. prosince 2009 Zkouška je písemná, skládá se obvykle ze sedmi otázek (může být více nebo méně, podle náročnosti otázek), z toho

Více