Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti"

Transkript

1 12_2008:NP2_ :21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu a Vánoc strávit co nejpfiíjemnûji, kam zajít a jak se pfiedvánoãnû naladit... str KOLY MùSTSKÉ âásti Rozhodujete se, kam dát své dítû zapsat do první tfiídy? PomÛÏeme vám v pfiem lení. Informace str SPRÁVCI DOMÒ Od ledna 2009 se zmûní systém správy obecních domû. Pfiiná íme podrobn pfiehled. VáÏení spoluobãané, drazí pfiátelé, za dvefimi jsou Vánoce, nejkrásnûj í svátky, které nás kaïdoroãnû zaskoãí svou atmosférou. NeÏ ale tato doba nastane, ãeká nás období, kterému fiíkáme ADVENT podle latinského ADVENTUS pfiíchod. Období, které bylo pûvodnû dobou postní a poãátkem liturgického roku, tedy období pfiípravy Vánoc. Advent zaãíná první nedûlí adventní, tedy mezi 27. listopadem a 3. prosincem, konec adventu pak pfiedstavuje západ slunce na tûdr veãer. Slovo úvodem V západní tradici je advent také dobou zklidnûní, které odpovídalo Ïivotnímu stylu na ich pfiedkû, pfiizpûsobenému dlouh m prosincov m nocím. Dnes má advent silnou pfiíchuè komerce, a proto o nûm jako o dobû zklidnûní mûïeme mluvit jen s hlubok m povzdechem... Advent byl také dobou oãekávání pfiíchodu Spasitele na svût. Probíhal zpravidla v atmosféfie klidu, míru a pohody. Nikoliv jako dnes, v atmosféfie pfiedvánoãního úklidového bûsnûní a nákupní horeãky. Nûkteré tradice, pûvodnû kfiesèanského charakteru, zlidovûly a dodrïují se bez ohledu na to, zda je ãlovûk kfiesèan ãi nikoliv. Patfií sem i tradice adventních vûncû, která zaãíná v 19. století. U nás se celá dlouhá léta nedodrïovala, ale s obnovou svobody se tato tradice vrátila do na- ich domovû. Adventní barvou je první tfii t dny barva fialová, tedy barva pokání. Poslední t den je to pak barva rûïová barva nadûje. KaÏdou adventní nedûli se zapálí Plamen naděje jedna svíãka a nechá se vyhofiet a za dvefimi bude tûdr den... Vánoãní svátky jako jedna z nejdûleïitûj- ích kfiesèansk ch pfiipomínek na eho vykoupení, jako vzpomínka na narození JeÏí e Krista, jako doba, která navozuje úvahy nad Ïivotními hodnotami kaïdého z nás, jsou velmi hezky popsány následujícími fiádky, které jsem si dovolil vypûjãit z internetu: Hofiely ãtyfii svíãky na adventním vûnci tak ti e, Ïe bylo sly et, jak zaãaly svíãky hovofiit. První svíãka vzdychla a fiekla: Jmenuji se MÍR. Moje svûtlo sice svítí, ale lidé Ïádn mír nedodrïují. Její svûtélko bylo ãím dál tím men í, aï docela zhaslo... Svûtlo druhé svíãky zakmitalo a svíãka fiekla: Jmenuji se VÍRA. Jsem ale zbyteãná, protoïe lidstvo nechce o bohu nic vûdût. Nemá tedy cenu, abych svítila. PrÛvan zavál místností a druhá svíãka zhasla Ti e a smutnû se ke slovu pfiihlásila tfietí svíãka: Jmenuji se LÁSKA. UÏ nemám sílu, abych hofiela. Lidé mû odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a Ïádné jiné, které by mûli rádi. A s posledním záchvûvem zhaslo i toto svûtlo. V tom ve lo do místnosti dítû, podívalo se na svíãky a fieklo: Vy musíte pfieci svítit, a ne b t zhaslé! A skoro zaãalo plakat... V tom se dostala ke slovu i ãtvrtá svíãka a pravila: Neboj se, dokud já svítím, mûïeme i ostatní svíãky znovu zapálit. Jmenuji se NADùJE! Zapálilo dítû od této svíãky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíãky. Plamen nadûje by nikdy nemûl v na em Ïivotû zhasnout... A kaïd z nás by mûl plameny Míru, Víry, Lásky a Nadûje neustále udrïovat. VáÏení spoluobãané, drazí pfiátelé, pfieji Vám z celého srdce krásné a klidné vánoãní svátky. Ing. Jifií Paluska, zástupce starostky TÉMA MùSÍCE LEDNA Jak se nám v Praze 2 Ïilo v roce 2008 VáÏení ãtenáfii, v novoroãním ãísle Novin Prahy 2 se zamûfiíme na to, jak se Ïilo v na í mûstské ãásti v právû konãícím roce. Nabídneme Vám pfiehled dûleïit ch událostí roku 2008 z oblasti práce radnice a spoleãenského i kulturního Ïivota Prahy 2. Napi te nám, zda se Vám tu v minulém roce Ïilo dobfie a byli jste spokojeni, co se podle Vás zmûnilo k lep ímu, nebo jestli jste naopak mûli nûjaké potíïe, nûco Vás rozzlobilo ãi na tvalo... Budeme rádi, kdyï své názory, postfiehy, záïitky i kritická slova na toto téma po lete buì na na nebo na po tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2, a to do 15. prosince. Na na ich internetov ch stránkách máte rovnûï moïnost zapojit se do ankety a hlasováním vyjádfiit svûj názor na to, kterou z nabízen ch moïností povaïujete za nejvût í zmûnu roku 2008 v Praze 2. V STAVA V listopadu probûhla hodnotící zasedání soutûïní poroty k Vefiejné ideové urbanisticko architektonické soutûïi o návrh úprav Karlova námûstí. Zveme Vás na v stavu v ech soutûïních návrhû, která se koná od do na Novomûstské radnici. Otevfieno je dennû od 9:00 do 18:00 kromû pondûlí, tûdrého dne a Silvestra. V únoru a bfieznu bude v stava instalována v budovû ÚMâ Praha 2. V dobû konání v stavy bude probíhat anketa, v níï mohou obyvatelé mûstské ãásti vyjádfiit své názory nejen k soutûïním návrhûm, ale i k problémûm t kajícím se Karlova námûstí. Tyto názory budou podkladem k vefiejné diskuzi, která se uskuteãní v bfieznu O pfiesném termínu budeme informovat na webov ch stránkách a v Novinách Prahy 2. Srdeãnû v echny zveme. VODNÍ CESTA: KaÏdodenní ranní pfie lapování na ref Ïi mohli cestující na trase V toà Podolí v listopadu vymûnit za romantické projíïìky po Vltavû. Po cel mûsíc byl kvûli opravû tramvajové trati uzavfien Vy ehradsk tunel a ãást Ra ínova a celé Podolské nábfieïí. Cestování po vodû se ukázalo jako ten nejjednodu í zpûsob pfiepravy vzhledem k podzimním mlhám nad fiekou navíc s pfiíchutí tajemna. Text: len, foto: vla Městská část Praha 2 versus Severojižní magistrála Mûstská ãást Praha 2 patfií svojí rozlohou 4,2 km 2 mezi nejmen í mûstské ãásti v celém hlavním mûstû. Má v ak podle údajû âeského statistického úfiadu daleko nejvy í hustotu osídlení na jednotku plochy. V logickém protikladu k tomuto konstatování rozdûlují Prahu 2 v severojiï ním smûru dvû vûtve pfietíïené SeverojiÏní magistrály (SJM) Sokolská a Legerova ulice. Ve smûru v chodozápadním rozdûlují mûstskou ãást dvû pfietíïené jednosmûrné komunikace Jeãná a Îitná. Ty se na historickém, leã dopravou degradovaném Karlovû námûstí spojují v Resslovu ulici. Hlukové mapy potvrzují, Ïe zatíïení Prahy 2 ve jmenovan ch a dal ích navazujících ulicích mnohonásobnû pfievy uje povolené limity. V rámci celého mûsta jde o nejpostiïenûj í oblast. K tomu je tfieba pfiipoãítat exhalaãní zatíïení. V Legerovû ulici jsou zákonem stanovené limity prachu a oxidû dusíku pfiekraãovány nejvíce z celé Prahy. Mûstská ãást Praha 2 se jiï fiadu let snaïí na dan problém upozornit Magistrát hl. m. Prahy, v jehoï kompetenci je pfiijmout pfiíslu né dopravní fie ení. Dosud v ak byla odkazována na dokonãení okruhû. Dnes je zfiejmé, Ïe okruhy zdej í oblast v raznûji nespasí. Podél SJM na Pankráci, v Karlínû, Rohanském ostrovû a v Hole ovicích se v poslední dobû chystá rozsáhlá v stavba. Dal í tisíce automobilû budou Cílem mûstské ãásti Praha 2 je fie it velmi obtíïnou úlohu dal í obnovy Karlova námûstí a vypsáním ideové soutûïe nyní získala samospráva i vefiejnost nespornû rozsáhlé spektrum odborn ch názorû a námûtû k dal ímu rozpracování. Dvaadvacet odevzdan ch soutûïních návrhû zanalyzovalo a ukázalo konkrétnûji smûry, kter mi je moïné o dal ím v voji tohoto ojedinûlého a cenného prostoru hlavního mûsta uvaïovat. V listopadu probûhlo závûreãné zasedání soutûïní poroty k vyhodnocení Vefiejné ideové urbanisticko architektonické soutûïe o návrh úprav Karlova námûstí. SoutûÏní porota mûla nelehk úkol. Smyslem a úãelem ideové soutûïe bylo zejména zjistit kálu moï - n ch pfiístupû k pojetí tohoto v znamného mûstského prostoru, a tak jednotlivé návrhy porota nehodnotila pouze podle toho, zda je moïné je v následujícím kroku realizovat (a zadat vefiejnou zakázku), n brï a pfiedev ím podle toho, do jaké míry pfiispívají k co nej ífie zaloïené diskuzi o moïném budoucím v voji tohoto mûstského prostoru. Dal í podrobnosti vám pfiedstavíme v pfií tím ãísle a po nejbliï ím zatûïovat na i mûstskou ãást. Je tfieba si pfiedstavit, Ïe propojení obou bfiehû Vltavy uvnitfi mûstského okruhu se dûje témûfi v hradnû po ãásti SJM a po Jiráskovû mostû. V raznû schází dal í most pro místní, nikoli rychlostní propojení Prahy 4 a Prahy 5 napfi. v prodlouïení Jeremenkovy ulice. Po nûm by mûla vést i tramvajová traè, kdyï právû v posledních t dnech je zfiejmé, jak neprûjezdnost ve Vy ehradském tunelu ochromuje mûsto. Zfiejmé snahy o vybudování nového mostu na V toni v soubûhu se Ïelezniãním mostem mûstská ãást Praha 2 zásadnû odmítá, protoïe by to zdej ímu historicky v znamnému prostfiedí zasadilo dal í nevratnou ránu. V souvislosti s postupn m odklánûním prûjezdné dopravy ze stfiedu mûsta se Praha 2 jednání RMâ je také najdete na stránkách Odborná porota se shodla na neudûlení 1. ceny a rozhodla se pro udûlení zv ené druhé a zv ené tfietí ceny, a dále pro udûlení odmûn celkem pûti vybran m návrhûm. Abychom vám soutûïní návrhy pfiiblíïili zatím v obecné rovinû, poïádali jsme nûkteré ãleny poroty o jejich dojmy z hodnocení a z celkového v sledku soutûïe. Ing. arch. Václav Vondrá ek, zástupce starostky Mâ Praha 2: Pfii prostudování soutûïních návrhû jsem si pfiedstavil nejprve Karla IV., jak na svém námûstí vystupuje z metra a místo trhu ãi ostatkû vystaven ch v kapli BoÏího tûla nalézá osoby k eftující s drogami. Pfiedstavil jsem si Franti ka Thomayera, jak ve svém parku korzuje pfies Jeãnou ãi Îitnou ulici a konãí v blízké nemocnici. Myslím, Ïe oba pánové by se umûli, kaïd sv m zpûsobem, se souãasn mi ne vary vypofiádat. Thomayer by ve stfiedu velkomûsta nenavrhl park, kde se pouze spoleãensky korzuje. Karel IV. by dopravu hnal jinudy a s drogov mi dealery ãi bezdomovci by nemûl slitování. Návrhy ideov ch postupnû stala odkladi tûm aut pro jiné mûstské ãásti. Zóna placeného stání, pfies mnoho problémû s tím souvisejících, znamenala v razné zlep- ení Ïivotního prostfiedí. Je ale obtíïné porozumût tomu, proã dva prûjezdné pruhy SJM na Pankráci ve smûru do centra plus jeden odboãovací, resp. pfiipojovací, se mûní na území Prahy 2 na ãtyfii prûjezdné pruhy, zablokované semafory, takïe vozidla zde stojí a koufií v dlouh ch frontách. Je v e - obecnû známo, Ïe právû pfii rozjíïdûní automobilu vzniká nejvíce exhalací. Právû proto pfii la radnice Prahy 2 s poïadavkem na omezení poãtu prûjezdn ch pruhû v Legerovû ulici. Podafiilo se pfiesvûdãit vedení mûsta a jeho dopravní orgány, aby na zkou ku nebyl prav jízdní pruh v Legerovû ulici pouïí - ván v úseku od ul. BoÏeny Nûmcové po ulici Máchovu. V navazujícím úseku bude prav jízdní pruh aï k Rumunské ulici slouïit pouze jako odboãovací. PÛjde o zkou ku od ledna do ãervna 2009 a v jejím prûbûhu budou zku enosti vyhodnoceny a dle toho pfiijata dal í opatfiení. Celou vûc bude intenzivnû sledovat i základní kola v Legerovû ulici. Ing. arch. Václav Vondrá ek, zástupce starostky Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti Foto: len Foto: len Foto: len studií se snaïí více ãi ménû úspû nû souãasné potfieby obyvatel mûsta pfiizpûsobit historick m hodnotám. Leã je to komplikované zvlá tû proto, Ïe potfieby 13. a 19. století spolu pfiíli nekorespondují, coï je tû mnohem více platí o století 21. Pfiál bych si, aby obãané, ktefií budou mít moïnost návrhy shlédnout, vûnovali stejnou míru pozornosti jak historii, tak pfiírodû, tak stávajícím potfiebám obyvatel. Pokraãování na str. 3

2 12_2008:NP2_ :21 Stránka 2 Mûstská ãást Praha 2 chystá v adventním období fiadu akcí. Za v echny zmiàme napfi. pfiedvánoãní koncert v Gröbeho vile ãi Adventní jarmark na Novomûstské radnici ( ). Vánoãní atmosféru jiï od konce listopadu navozují tradiãní trhy na námûstí Míru, ke sváteãní náladû jistû pfiispûje i vánoãní v zdoba venkovních prostor osvíceny budou stromy na Karlovû námûstí, na námûstí Míru a na Tylovû námûstí. Kromû hlavních komunikací rozzáfií vánoãní svût lka napfi. nábfieïí, promenádní cestu kolem Botiãe ãi budovu radnice. Za vánoãní osvûtlení zaplatí mûstská ãást 90 tisíc korun, pûl milionem korun na nû pfiispûje sponzor. Celkem bude Prahu 2 zdobit 115 kusû ozdob. Anketa na Kdy by mûly zaãínat vánoãní trhy? poãátkem listopadu 5495 hlasû v polovinû listopadu 5383 hlasû v první adventní nedûli 5409 hlasû Vánoce ve skleníku Ve v stavním skleníku Botanické zahrady Univerzity Karlovy Na Slupi je od otevfiena tradiãní vánoãní v stava. AÏ do se mûïete pfiijít podívat na Ïivé stromky s lidov mi vánoãními ozdobami, na perníky, které upeklo 50 perníkáfiek, a na cukroví z celostátní soutûïe ãasopisu Zahrádkáfi. Otevfieno je dennû od 10:00 do 17:00 (24. a a bude otevfieno do 16:00). Na den je vyhlá ena na v stavû Cukráfiská sobota: kdo sem pfiinese osm kusû vánoãního cukroví s receptem, bude mít vstup voln. van Zamyšlený adventní čas Poslední listopadovou nedûlí zaãal letos advent: ãas pfiípravy na vánoãní svátky, pro kfiesèany oãekávání JeÏí e Krista, kter se narodil pfied více neï dvûma tisíci lety. Co v ak znamenají Vánoce a advent? Nechme stranou námitky, Ïe se stejnû nezná pfies - né datum jeho narození, Ïe pfii vypoãítávání do lo k chybû atd. V matematick ch v poãtech jistû nespoãívá krása Vánoc a potaïmo i adventu. Vánoce jsou svátky nám v em jasné : dûti mají prázdniny, a pokud je pfiíhodn rok, i pûknû dlouhé, my dospûlí po fiíjnovém státním svátku vytouïené pracovní volno; ozdoben smrãek nebo boroviãka, ale i ne právû laciné stromky z dovozu; je tû dûdeãkem vyfiezávan betlém; slavnostní veãefie, dárky, koledy (kdyï uï je neumíme zpívat, tak alespoà na CD). Zkrátka pohoda, klid, navzájem jsme na sebe hodní, posíláme si vánoãní pfiání alespoà formou SMS a pokud se nepfiihodí nûco nepfiíjemného tfieba v kuchyni, nebo vám nerozkopou chodník a neodpojí vodu, protoïe praskl v ulici vodovodní fiad, tak v ude panuje pfiíjemná sváteãní nálada. Najdeme si i ãas na váïnûj í zamy lení pfii pûkné kníïce, televizním ãi rozhlasovém pofiadu. Ale tomu v emu pfiedchází advent. Co s ním? Je to ãas bûhání po obchodech a shánûní dárkû v ech moïn ch komodit za zvukû koled ze v udypfiítomn ch amplionû? Je to ãas vzdechû: UÏ aby bylo po svátcích! zvlá tû, kdyï je uï Stfiíbrná, natoï Zlatá nedûle? Jak smysl má v echno to peãení perníãkû, vanilkov ch rohlíãkû, ofiechû a úplnû nov ch druhû vánoãního peãiva, jejichï návody otiskují jiï nyní rozliãné ãasopisy nejen pro Ïeny? Bylo tomu tak vïdycky? Advent je pfiíchod, a na pfiíchod se ãeká. âekání mûïe b t nepfiíjemné, v ichni to známe na nádraïí pfii zpoïdûní vlaku, ale nûkdy to zdárnû nahradí i tramvaj nebo autobus mûstské dopravy. Co Bazilika sv. Petra a Pavla na Vy ehradû , 8:40 denní modlitba církve ( ancovská kaple) 9:00 m e svatá 24:00 PÛlnoãní , 9:00 m e svatá , 9:00 m e svatá Vy ehradské jesliãky budou pfiístupny kaïd den od do (10:00 12:00 a 13:00 16:00). Emauzy kostel P. Marie, sv. Jeron ma, sv. Vojtûcha a sv. Prokopa , 10:00 m e svatá , 10:00 m e svatá 22:00 PÛlnoãní , 10:00 m e svatá , 10:00 m e svatá Koncerty: kostel Panny Marie, sv. Jeron ma, sv. Vojtûcha a sv. Prokopa , 16:00 Vánoãní koncert Emauzského sboru a orchestru: Missa pastoralis in D, Emauzsk sbor a orchestr refektáfi klá tera , 18:30 Advent v Emauzích, díla W. A. Mozarta, Ch. Gounoda a J. J. Ryby, ãeské TÉMA MĚSÍCE Vánoční atmosféra v Praze 2 Foto: len pfiíjemná ãekání? Urãitû je to oãekávání milé náv tûvy, dfiíve i listono e s oãekávan m dopisem, dnes jej nahradí . Na i pfiedci umûli ãekat, nic neurychlovali: byl ãas setí a ãas skliznû, ãas práce a ãas odpoãinku. Dnes by se divili tulipánûm v listopadu nebo lyïafisk m závodûm na Hradãanském námûstí, i kdyï nikde okolo není sníh. âekání neznamená nicnedûlání. Dfiíve si napfiíklad tento adventní ãas naplnili zpûvy, které jsou zaznamenány v desítkách nûkdy krásnû ozdoben ch kancionálû, jeï nám závidí cel svût. Nikde jinde na svûtû totiï neznají rorátní zpûvy, které v na ich zemích zaãaly vznikat uï od doby Karla IV. a svého vrcholu dosáhly v 16. století. I my v mûstské ãásti Praha 2 se máme ãím chlubit. Na území Nového Mûsta praïského vznikl v r âesk graduál, pofiízen nákladem cechu fiezníkû novomûstsk ch pro kapli sv. Lazara, a v r Svato tûpánsk kancionál. Oba jsou uloïeny v Národní univerzitní knihovnû. Rorátní zpûvy v ak vyïadují ono zastavení a oãekávání, coï moc dobfie nekores - ponduje s dne ním stylem uspûchaného a workoholického stylu Ïivota. Jistû je v ak zaslechnete v dobû adventní v mnoh ch praïsk ch kostelech (jak na to vzpomíná jiï Jan Neruda ve sv ch Povídkách malostransk ch), nebo alespoà obãas na koncertech duchovní hudby. BohuÏel i na nich v ak opût pfievládá ta na e nedoãkavost a spí e neï rorátní zpûvy znûjí jiï koledy a bezkonkurenãní Rybovka. Pokud jste doãetli aï sem, zkuste si poloïit otázku: DokáÏeme se ubránit tlaku doby, nebo uï není cesta zpátky? Odpovûdût si musí kaïd sám za sebe. Pfieji vám v em onen potfiebn adventní zamy len ãas, abychom mohli radostnû slavit na e Veselé Vánoce! MUDr. Jaroslav Eliá, pfiedseda Spoleãnosti pro duchovní hudbu koledy, Bílé Vánoce I. Berlina, ansony Ch. Becauda a skladby C. M. von Webra, komorní soubor Melodie , 18:00 Vánoãní koncert: vánoãní melodie a gospely, ãeské koledy, klasické sborové skladby, Komorní smí- en sbor Sanguis Novus Farní sbor âeskobratrské církve evangelické (Korunní 60) Adventní shromáïdûní a bohosluïby: , 18:00 gospelové bohosluïby v rámci ekumenické akce KfiesÈané Prahy , 9:30 bohosluïby s dûtskou vánoãní hrou 17:00 benefiãní koncert Rybova m e, v tûïek bude vûnován na vybudování v tahu v Domovû seniorû Diakonie âeskobratrské církve evange - lické v Krabãicích , 15:00 bohosluïby ve vr ovickém sboru , 10:00 bohosluïby s Veãefií Pánû , 9:30 bohosluïby s vysluhováním VP v 9:30 Trhy s vůní skořice a levandule JiÏ 20. listopadu se jako první v Praze rozzáfiily tradiãní vánoãní trhy na námûstí Míru. Potrvají do tûdrého dne a otevfieny jsou dennû vãetnû sobot a nedûlí od 10:00 do 19:00. Toto prostranství svou sváteãní v zdobou evokuje atmosféru blíïících se Vánoc. Lidé se tu rádi zastavují a spí e neï za cílen mi nákupy sem zamífií na kus fieãi s pfiáteli, na skleniãku svafiáku nebo prostû proto, aby si navodili sváteãní náladu. U stánkû lze navíc vybrat drobné dárky a milé pozornosti, které mnohdy udûlají netu enou radost. A kdyï k tomu pfiipoãteme spoustu dobrot, jako jsou tradiãní cukrovinky, praïené mandle ãi voàav vánoãní punã, sotva v tomto ãase najdeme lep í místo pro pfiíjemné lelkování. Vánoãní trhy nabízejí náv tûvníkûm prûvodce v podobû poetick ch nápisû ve títech kaïdého stánku. Letos tu najdete firmy jako RÛÏová ãajovna, Levandulová, Solné lampy, Svíãkafiství, Knihafiství, Bylinná m dlárna, Dfievûné skládaãky, Cínové figurky, Medové perníãky, Staroãesk trdelník, Tûchonická medoláda, Vánoãní ozdoby, Keramické betlémy nebo Malované hodiny, perky, Elfové a víly len Vánoční snění Ten sen byl Ïiv, barevn a pfiísahala bych, Ïe i voàav. Po probuzení mi do lo, Ïe tohle je neklamná známka blíïících se Vánoc. VÛnû vanilky a rumu, barevná svût lka a dav lidí na vánoãním trhu. AÈ chceme ãi nechceme, aè je slavíme, milujeme, tû íme se na nû anebo naopak, vánoãní svátky pfiicházejí se Ïeleznou pravidelností. Jen ãas má podivnou vlastnost, ãím jsme star í, tím se nám zdá, Ïe se interval mezi nimi zkracuje. Sen o Vánocích mívám, s rûzn mi modifikacemi, kaïd rok. Pfiedloni v nûm figuroval stromek, ozdoben, bûhví proã, jen prádelními kolíãky. Minulé Vánoce byly pfiedznamenány dûsiv m snem o krabicích vánoãního cukroví, roz lapaného jakousi zlomyslnou a nepfiející bytostí. Letos byl trochu jin, opravdu pfiíjemn a laskav. Jen mû trochu zmátlo, Ïe k nám pfies balkonové dvefie nahlíïelo nûkolik párû sobích oãí a jak si rozvern ãervenolící a vousat stafiík. Bylo mi jasné, Ïe tahle pfiedstava má reáln základ ve vánoãní v zdobû obchodû a nákupních center. I kdyï se nám zdá, Ïe své okolí pfiíli nevnímáme, psychologové by nám objasnili, Ïe funguje jakési vnímání podprahové. A právû tudy, pod tím prahem, se zfiejmû do mého pfiedvánoãního snu protáhlo sobí spfie- Ïení i s dûdou v ãerveném obleãku. Jen mû trochu dûsí skuteãnost, Ïe mé sny b vají témûfi vû tecké. Prádelní kolíãky opravdu na stromku pfiidrïovaly svût lka a vloni jsem pfii klop tnutí upustila krabici s vanilkov mi rohlíãky. A tak se obávám, aby letos, místo malého pacholátka, nenadûloval u nás Santa Claus. K tomu podot kám, Ïe proti nûmu opravdu, ale opravdu nic nemám. Je roz afn, laskav a má pûvabn doprovod. MÛÏu ho pfiivítat jako milého, trochu exotického hosta, ale málo platné, stejnû tak, jako náv tûvníkovi z jiného koutu svûta, mu nemûïu tak úplnû rozumût. Ne snad kvûli jazykové bariéfie, mimoverbální komunikace funguje docela dobfie, ale proto, Ïe pochází z jiného prostfiedí, vychází z odli n ch kulturních tradic. A proto si pfieji u nás doma na Vánoce JeÏí ka. A abych si splnûní tohoto pfiání pojistila, pûjdu letos, stejnû jako vloni, na pfiedvánoãní vystoupení folklórního souboru Limbora do Divadla U HasiãÛ. Tam na ãlovûka d chne ta pravá atmosféra radostného oãekávání, kaïdého tam pfiivítají ne jako hosta, ale jako dobrého pfiítele. Krásná hudba, tanec a vyprávûní, o atky s vánoãním cukrovím, plno barev a roztomilá neobratnost tûch nejmen ích ãlenû souboru, to v echno na ince pfiesvûdãí, Ïe u nás pofiád je tû nadûluje JeÏí ek. Eva Vlachová HusÛv sbor na Vinohradech (Dykova 1) , 23:00 PÛlnoãní , 10:00 m e svatá , 10:00 m e svatá Koncerty: , 15:00 Pfied tváfií andûlû, koncert k pfiíleïitosti 200. ãísla ãasopisu Getsemany, hraje a zpívá De e , 18:30 Koncert v adventní dobû, díla J. S. Bacha, C. Francka, M. Regera, I. Zwarta a dal ích, zpûv L. Pûkná, varhany I. Tvrdková-Karmazínová, P. Tvrdek Katedrální chrám sv. Cyrila a Metodûje , 9:30 Nedûle XXV. po padesátnici, liturgie, zpívá sbor , 9:30 Nedûle sv. praotcû, liturgie, zpívá sbor ,14:45 vánoãní vystoupení dûtí 16:00 vánoãní jitfiní bohosluïba, zpívá sbor , 9:30 sv. liturgie Jana Zlatoústého, Sbor pfiesvaté Bohorodice , 8:00 sv. liturgie Jana Zlatoústého, lidov zpûv Kostel sv. Ignáce Mezi základní symboly Vánoc patfií kromû krásn ch dárkû zejména sváteãnû nazdoben stromek a kapr s bramborov m salátem. S dárky si musíte poradit sami, ale s nákupem dal ích dvou základních vûcí vám mûïeme poradit: pfiiná íme seznam prodejních míst v Praze 2, kde si letos mûïete koupit ten nejkrásnûj í stromeãek a nejlep ího kapfiíka. Vánoãní stromky Podle TrÏního fiádu se stromeãky budou prodávat od 7. do , a to na Karlovû nám. (naproti kostelu sv. Ignáce), na nám. Míru, na Palackého nám., ve Svatoplukovû 3, na Tylovû nám. a na Vinohradské 50. Prodej kaprû Od do bude probíhat prodej kaprû. Kádû budou umístûny v Bûlehradské 50, strana 2 Kde seženete kapra a stromeček Ing. Zbynûk Hubáãek: Cel Ïivot pfies 60 let bydlím na Vinohradech. Vánoce a hlavnû pfiedvánoãní pfiípravy jsem jako dítû vnímal velmi intenzivnû. První neklamnou známkou blíïících se svátkû byly balíky vánoãních stromkû, které se objevily ve venkovních v klencích kostela sv. Ludmily proti Národnímu domu. Ke kladûm minul ch let poãítám pofiádání pfiedvánoãních varhanních koncertû. PÛlnoãní m e v minulém reïimu byly zpravidla povoleny v minimální mífie obyãejnû cca ve dvou aï tfiech kostelech, nejlépe o malé Adventní koncerty a vánoční bohoslužby v městské části Praha , 17:30 m e svatá a adventní zpûvy: vystoupí Backgammon-Chor Luzern , 9:00 m e svatá a adventní zpûvy: vystoupí Lino Mariani z Chorvatska , 16:00 vánoãní m e svatá pro rodiny s dûtmi 24:00 PÛlnoãní , 9:00 m e svatá pro rodiny s dûtmi 11:00 latinská m e svatá se sborov m zpûvem Kostel sv. Ludmily na Vinohradech , 16:30 m e svatá pro rodiny s dûtmi 24:00 PÛlnoãní m e svatá (rozhlasov pfienos) , 9:00 m e svatá 11:00 m e svatá 16:30 m e svatá 19:00 âeská m e vánoãní J. J. Ryby , 9.00 m e svatá 11:00 m e svatá m e svatá Koncerty: , 18:00 adventní koncert Jesliãky budou vystaveny od do Kostel bude otevfien a v dobû od 12:00 do 16:00. NAPSALI JSTE NÁM Foto: van v Bûlehradské 88, v Budeãské 4, v Jaromírovû 53, na Karlovû nám. 4, na Palackého nám., v Slavíkovû 3, ve Svobodovû 4, na Tylovû nám. a na Vinohradské 59. (Pozn.: Vzhledem k uzávûrce mají oba seznamy prodejních míst platnost k ) kapacitû nûkde na okraji Prahy. Kostely to fie ily náhradními m emi na tûdr den dopoledne. Tak se na jejich vratech objevovala paradoxní oznámení typu: PÛlnoãní m e v hod. Vánoãní trhy i v zdobu v Praze 2 a na námûstí Míru vítám, je to milé a patfií to k adventu, vã. vûnû svafiáku a grogu. Pûkné bylo i zpívání koled s radnicí Prahy 2. Musím pfiiznat, Ïe je mi ale vïdy velmi líto krásného mnohaletého smrku na Staromûstském nám., kter kaïd rok padne kvûli nûkolika dnûm slávy a pak je rozfiezán na palivo. ZPÍVÁNÍ SE ZASTUPITELI: Také letos si mûïete k Ludmile pfiijít zazpívat koledy spolu se sv mi zastupiteli. Pfiedvánoãní improvizovan koncert na schodech kostela se koná v nedûli 14. prosince od 15:00. Pfiidat se mûïe kaïd. Text: len, foto: nov Kostel sv. tûpána , 11:00 m e svatá a adventní zpûvy: vystoupí Corale Santo Spirito z Itálie , 11:00 m e svatá a adventní zpûvy: vystoupí Spiviamo z Belgie , 17:00 vánoãní m e , 11:00 farní m e , 11:00 poutní m e Kostel sv. Václava Na Zderaze (Resslova 6) Adventní a vánoãní bohosluïby: , 23:00 tûdroveãerní poboïnost s v bûrem zpûvû z Rybovy m e a koled , 10:00 bohosluïby Adventní koncerty: , 17:00 Dûti ze ZU Bajkalská , 19:00 L Asenzio pûveck sbor , 19:00 Dana Dubová, Wouter Tukker a jejich pfiátelé Koncerty jsou s klasickou ãeskou a svûtovou tvorbou, plakáty budou v kostelní v vûsce. V stava: v 18 hod. MilíãÛv dûm, Pfiemysl Pitter a jeho my lenkov odkaz. V interiéru kostela bude zahájena v stava, kterou bude slovem provázet knûz a básník Miroslav Matou. Pfiipravila redakce Novin Prahy 2

3 12_2008:NP2_ :21 Stránka 3 strana 3 Rada Rada mûstské ãásti Praha 2 v listopadu jednala dvakrát, a to a Projednala celkem 75 bodû vãetnû informací. Z jednání vybírám: Rada pfiijala usnesení ke koncepci rozvoje Novin Prahy 2, k odmûnám fieditelû a pedagogû Z a M zfiizovan ch Mâ Praha 2 za kolní rok 2007/2008 z rozpoãtu zfiizovatele kol, k odmûnám fieditelû Z a M zfiizovan ch Mâ Praha 2 za kolní rok 2007/2008 z rozpoãtû tûchto pfiíspûvkov ch organizací, k Ïádosti o odejmutí správy pozemkû parc. ã. 114/2 a parc. ã. 236/2, oba k. ú. Vy ehrad, k Ïádosti o svûfiení ãásti pozemku parc. ã. 4145, k. ú. Vinohrady, do správy Mâ Praha 2, k úpravû rozpoãtu mûstské ãásti Praha 2 na rok 2008 vefiejná finanãní podpora v oblasti prevence kriminality a vrácení prostfiedkû do státního rozpoãtu, ke Koncepci prevence kriminality Zastupitelstvo Desáté fiádné zasedání zastupitelstva mûstské ãásti se konalo 18. listopadu V úvodu zastupitelka MgA. K. Kováfiová informovala zastupitelstvo, Ïe vystoupila ze strany SNK ED. ZMâ jako první bod jednání vzalo na vûdomí protokol ã. 12/08, o v sledku kontroly kontrolního v boru k postupu vyfiizování Petice obãanû Mâ Praha 2 za pokraãování privatizace obecního bytového fondu. Dále mj. rozhodlo o odkoupení budov a pozemkû v k. ú. Vinohrady od âesk ch drah, a. s. za Kã a schválilo pfiíslu nou zmûnu rozpoãtu na rok Zastupitelé schválili dodatky zfiizovacích listin u 11 kolsk ch pfiíspûvkov ch organizací zfiizovan ch Mâ Praha 2 a také zmûnu rozpoãtu na rok 2008 v souvislosti s rozhodnutím MV âr o poskytnutí dotace a vystavení Pokynu k nastavení rozpoãtového limitu na akci Systém vãasné intervence na Praze 2 pro rok 2008 (1. ãást) ve v i Kã, dále uzavfiení smluv se spoleãností Národní dûm Kulturní dûm ÏelezniãáfiÛ, s. r. o. ZMâ souhlasilo s podáním Ïádosti adresované prostfiednictvím MHMP Radû hl. m. Prahy o svûfiení ãásti pozemku parc. ã Upozornění Mâ Praha 2 na období , k zapûjãení 4 ks PC vãetnû pfiíslu enství pro potfieby O Policie âr Praha II v rámci realizace projektu Systém vãasné intervence v Praze 2, ke zmûnû Pravidel pro poskytování adresné finanãní pomoci klientûm sluïby tísàové péãe AREÍON, k poskytnutí finanãního daru na úhradu sluïby tísàové péãe AREÍON, k poskytování podpor Mâ Praha 2 pro rok 2009 a I. ãtvrtletí roku 2010, k programu podpory pro oblast mimo kolní ãinnosti dûtí a mládeïe na období roku 2009 a I. ãtvrtletí 2010, k realizaci svûtelné v zdoby na území mûstské ãásti Praha 2. Z materiálû k informaci vybírám: k fie ení problémû spojen ch s tramvajov mi zastávkami Bruselská v Bûlehradské ulici, k plnûní usnesení RMâ Praha 2 a ZMâ Praha 2 za 2. ãtvrtletí roku 2008, k termínûm zasedání RMâ Praha 2 a ZMâ Praha 2 na rok 2009, k v sledku kontroly v konu státní správy na úseku zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a zmûnû nûkter ch zákonû (vodní zákon), zabezpeãované Úfiadem mûstské ãásti Praha 2. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) k. ú. Vinohrady do správy (jde o ãást pozemku, zastavûnou budovou Vinohradská 1200/50, která jiï je ve správû Prahy 2) a s podáním Ïádosti adresované prostfiednictvím MHMP Radû hl. m. Prahy o odejmutí správy pozemkû parc. ã. 114/2 a parc. ã. 236/2 k. ú. Vy ehrad. Schválilo zásady pro hospodafiení Mâ Praha 2 v období rozpoãtového provizoria na rok 2009 a Koncepci prevence kriminality Mâ Praha 2 na období Na závûr jednání po - dala starostka Jana âernochová informace mj. k Souhrnné zprávû o plnûní rozpoãtu a o hospodafiení s prostfiedky zdaàované ãinnosti mûstské ãásti Praha 2 za I. III. ãtvrtletí 2008, k hospodafiení OPBH Praha 2, s. p. v likvidaci, k rozdûlení voln ch finanãních prostfiedkû veden ch na úãtu OPBH, s. p. v likvidaci, k Ïádosti o poskytnutí úãelov ch investiãních transferû ze státního rozpoãtu a ke kritériím rozdûlování odmûn O Praha 2 Mûstské policie hl. m. Prahy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2 je po ovûfiení k dispozici v informaãních kanceláfiích ÚMâ Praha 2 a na Pfií tí zasedání ZMâ Praha 2 se koná v úter 3. února 2009 v 15:00 ve velkém sále Úfiadu Mâ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je vefiejné. Ing. Barbora Pletková, odbor Kanceláfi starostky a vnûj ích vztahû V Ý Z V A V rámci rekonstrukce Havlíãkov ch sadû hodlá mûstská ãást Praha 2 opravit také opûrnou zeì nad vinicí vãetnû schodi tû. Vzhledem k tomu, Ïe se nedochoval dostatek historick ch podkladû dokumentujících stav opûrné zdi pfied rekonstrukcemi z 60. a 90. let, hledáme historická vyobrazení, malby ãi fotografie, pfiípadnû pamûtníky, ktefií mohou pomoci pfii dokumentaci pûvodního stavu. Pokud mûïete pomoci, kontaktujte nás na telefonním ãísle , nebo za lete kopie historick ch dokumentû na adresu: Mûstská ãást Praha 2 Ing. Jifií Paluska nám. Míru Praha 2 Odbor státní sociální podpory V pátek 31. fiíjna 2008 schválila Poslanecká snûmovna novelu zákona ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpofie, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, která mimo jiné odstraàuje dosavadní organizaãní anomálii ve v konu agendy státní sociální podpory. Od 1. ledna 2009 budou útvary státní sociální podpory také v Praze pfievedeny z úfiadû mûstsk ch ãástí na Úfiad práce hl. m. Prahy a budou mít stejn statut jako v celé âeské republice. Pro praïské obãany se v ak toho mnoho nezmûní. Budou dál chodit vyfiizovat své zále- UpozorÀujeme klienty, Ïe na pracovi tích Úfiadu Mâ Praha 2 osobní doklady a evidence obyvatel, ovûfiování a Czech POINT budou v pátek náv tûvní hodiny pro vefiejnost pouze od 7:30 do 11:30. Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend Péče o dům Témûfi kaïd dûm má okapy. Bûhem roku tam ptáci zanesou napfi. vûtviãky a vítr navûje listí. Okap pokraãuje po fasádû de Èov m svodem, kter je zpravidla ukonãen lapaãem stfie - ních splavenin v úrovni chodníku (viz foto). Zde se neãistota, slepená smyt m prachem, zachycuje v litinovém ko íku. Pokud není lapaã obãas ãi tûn, mûïe se stát, Ïe de Èová voda neodtéká. To pak mûïe zpûsobit ucpání kanalizace, podmáãení domu a v zimû náledí na chodníku. DÛsledky jako náhrada za úraz, po- kozen dûm nebo dokonce ucpaná pfiípojka Ïitosti na stejné místo, ke stejn m úfiednicím a ve stejn ch úfiedních hodinách. Na budovách uvidí pouze nové oznaãení, stejnû jako na rozhodnutích a jin ch písemnostech. Obãané v ak mohou nadále poãítat s tím, Ïe kvalita práce a vstfiícnost pracovnic se nezmûní. Adresa pro písemn kontakt je od : Úfiad práce hl. m. Prahy pracovi tû státní sociální podpory v Praze 2 tûpánská 1, Praha 2 mohou b t velmi nepfiíjemné a finanãnû nároãné. Proto lze v em majitelûm a správcûm domû doporuãit, aby zmínûn m lapaãûm vûnovali alespoà minimální péãi a obãas je vyãistili. Jde o velmi jednoduchou záleïitost, která se vyplatí. Text a foto: von Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost... Pokraãování ze str. 1 JUDr. PhDr. Jifií Plos, ãlen soutûïní poroty, kanceláfi âeské komory architektû: PfiedloÏené a hodnocené soutûïní návrhy lze rozdûlit do dvou základních skupin: a) soutûïní návrhy, které ponechávají stávající koncepci námûstí parku; b) soutûïní návrhy, které opou - tûjí dosavadní koncepci námûstí parku a navrhují návrat k pûvodní koncepci námûstí. Je zfiejmé, Ïe téma parku v soutûïních návrzích v raznû pfievaïuje. První skupina obsahuje je tû dvû základní podskupiny, a to jednak a pfiedev ím návrhy zachovávající téma parku ve stávající koncepci Thomayerovû s drobn mi nebo vût ími opravami a úpravami, jednak návrhy parkové úpravy, av ak s radikálními zásahy do stávající struktury nebo dokonce tuto strukturu zcela nahrazující. Mâ Praha 2 vypsáním této ideové soutûïe nespornû odstartovala potfiebnou debatu o smyslu a úãelu, o poslání a v znamu tohoto prostoru a procesu jeho obnovy ãi transformace a soutûïními návrhy pfiedkládá fiadu vstupních podnûtû, nad kter mi by se v í váïností mûla diskuze pokraãovat. Ing. arch. Jan Jehlík, ãlen soutûïní poroty, vedoucí atelieru, Ústav urbanismu FA âvut Praha: Mimofiádnû cenná lokalita Prahy je dlouhodobû zanedbávána. Karlovo námûstí postupnû ztrácí své, v rámci celé Evropy mimofiádné, postavení a své kvality mûfiítko, kultivovanost, obytnost, mimofiádnou architekturu. Mûstská ãást Praha 2 právû z uveden ch dûvodû vypsala pro toto území ideovou urbanisticko architektonickou soutûï a v na ich podmínkách jde o ojedinûl ãin, pfiitom lze Dominanta hfii tû Velmi mil dárek dostanou k Mikulá i dûti z Prahy 2. V pátek 5. prosince v 10:00 pro nû mûstská ãást otevfie ãerstvû zrekonstruované hfii tû v Riegrov ch sadech. Slavnostního zahájení provozu se zúãastní starostka Jana âernochová a bude spojeno s mikulá skou nadílkou. V horní ãásti Riegrov ch sadû sice hfii tû léta fungovalo, ale v poslední dobû uï nebylo v nejlep í kondici. Nyní tu tedy máme zbrusu nové, témûfi dvakrát vût í neï pûvodní. Podle své dominanty se jmenuje U Draka a drak s tubusem a skluzavkou je pravdûpodobnû i nej - atraktivnûj ím herním prvkem. Jinak tu je toho na hraní víc neï dost... NejrÛznûj í skluzavky, lezecká stûna a dal í atrakce zabaví ty nejmen í, ale i vzrostlej í dûti. Hfii tû je vybaveno kvalitním dvoubarevn m pryïov m povrchem, kter lze oãekávat, Ïe si její pfiedstavitelé takto pfiidûlávají starosti: budou muset ãelit mnoha ochráncûm zelenû, historie, zvyku, tûm, ktefií nechtûjí (nikdy) nic mûnit. Nechtûjí vidût, Ïe nad tímto exkluzivním prostorem visí nûkolik zásadních otázek: jaké má dnes Karlovo námûstí postavení v hierarchii vefiejn ch prostorû v rámci Prahy 2 i celého mûsta?, jde principiálnû o park nebo o námûstí?, odpovídá ThomayerÛv romantick koncept dne nímu zpûsobu vnímání a uïívání zelenû?, je vhodné a reálné omezit automobilovou dopravu v tomto místû? atd. Jsem rád, Ïe právû probûhlá ideová soutûï na tyto zásadní otázky ODPOVùDùLA. Jako architekt a uãitel urbanismu vypisovatelûm dûkuji. Doc. Ing. Jaroslav Hork, CSc., ãlen soutûïní poroty, autorizovan architekt zahradní a krajináfiské tvorby a územního plánování: Hodnocení odevzdan ch soutûïních návrhû bylo velice obtíïné. Návrhy jsou navzájem stûïí porovnatelné, a to jak ve vztahu ke kulturnû historickému kontextu fie eného území, tak k témûfi diametrálnû odli né ekonomické, technické i ãasové nároãnosti, kterou by si realizace jednotliv ch návrhû vyïádala. Z hlediska stavebnû historického prûzkumu a skuteãnosti, Ïe park na Karlovû námûstí je kulturní památkou v mûstské památkové rezervaci, je jeho pûvodní koncepce soutûïními návrhy respektována v rûzné mífie a je údajnû obohacována nov mi cizorod mi prvky, jeï lze v ak podle mého názoru do pûvodní koncepce vná et stûïí. V parku je znaãn podíl stromû, které jsou na pokraji své Ïivotnosti a jejichï zdravotní a estetická hodnota jsou znaãnû PROMĚNY PRAHY 2 KolobûÏková dráha snadno udrïovat a zároveà plní funkci bezpeãnostní dopadové plochy. Pískovi tû je opatfieno pojízdnou dfievûnou palubou s nûkolika funkcemi: jednak slouïí k pfiekrytí a zabezpeãení plochy proti zneãi tûní v dobû, kdy je hfii tû mimo provoz, a pak ji lze vyuïít jako posuvné pódium. V rekonstruované ãásti je nyní patnáct solitérních objektû jedenáct nízk ch, nepfiesahujících 160 cm, tfii do v ky dvou metrû a jeden centrální, vysok zhruba ãtyfii a pûl metru. Deset z tûchto prvkû je pfiitom pûvodních, jen byly pouïity v novém kontextu. Hfii tû je vybaveno nov m hygienick m zázemím vãetnû pfiebalovacího pultu a ohrazeno nápadit m plotem, zmûnilo se i umístûní vchodu. PÛvodní plocha areálu byla roz ífiena o prostor se sportovními prvky, kde dûti najdou napfi. kolobûïkovou dráhu. Nechybí tu ani zázemí pro kustoda, kter Strážníci dají pozor na kapsáře Zv enou pozornost kapsáfiûm, pouïívání pyrotechniky, nalévání alkoholu a mumraji na vánoãních trzích budou v tomto období vûnovat stráïníci v Praze 2. Podle obvodního fieditele Mûstské policie v Praze 2 Václava Vozdeckého jsou hlídky na místech, kde se setkává vût í poãet lidí, nutné právû kvûli nenechav m kapsáfiûm. Ideálním prostfiedím pro zlodûje jsou zejména trïi tû, kde se shromaïìují na malém prostoru skupiny lidí, prohlíïejí si vystavené zboïí a jejich pozornost klesá, upozornil Vozdeck. Nekompromisní budou hlídky i v pfiípadû zábavní pyrotechniky. Dohlédnou, zda její prodej a sortiment odpovídají mûstské vyhlá ce, která je reguluje. Stranou nezûstane ani pou - Ïívání pyrotechniky, které vyhlá ka také specifikuje. Je bezpeãnûj í nakupovat takové zboïí v kamenn ch obchodech. Sváteãní atmosféru si nûktefií zvykli zpestfiovat i poïíváním alkoholick ch nápojû. V mnoha organizacích jsou pravidlem vánoãní posezení a veãírky. StráÏníci proto také dohlíïejí na to, aby rozjafiené veselí nenaru ovalo obãanské souïití v mífie vût í neï únosné, poznamenal Vozdeck. Pozornosti hlídek neujde ani dodrïování nov ch mûstsk ch vyhlá ek, které zakazují poïívání alkoholick ch nápojû na stanoven ch místech a pamatují na zneãi Èování vefiejného prostranství odpadky. Kdo se v ak nedopustí váïnûj ího dopravního pfiestupku, mûïe od stráïníkû oãekávat mírnûj í postih, neï je obvyklé ve v edních dnech. V pohotovosti budou pfied svátky a o svátcích stráïníci na celém území metropole. Hlídkovou ãinnost zintenzivníme i ve vybra - n ch tramvajov ch linkách a na místech, kde se shromaïìuje vût í poãet lidí. T ká se to napfiíklad Václavského a Staromûstského námûstí, Královské cesty, stanic metra, stanovi È mûstské hromadné dopravy a velk ch nákupních center, upozornil první námûstek primátora Rudolf BlaÏek, kter má bezpeãnost v metropoli na starosti. teg zhor ené. Bez nezbytné cílevûdomé a uváïlivé péãe a obnovy by se nepfiízniv stav parku dále a spí e urychlenû zhor oval. Pfiínosnost soutûïe tedy nespoãívá jen v obvyklém vyhledání vítûzného návrhu, ale v získání souhrnného názorovû rozdílného materiálu dopracovaného do v sledn ch ucelen ch fie ení. RNDr. Radim Perlín, ãlen soutûïní poroty, PF Univerzity Karlovy v Praze, zastupitel Mâ Praha 2: Karlovo námûstí pfiedstavuje jedno z historick ch center Prahy 2. PÛvodní karlovsk Dobytãí trh s unikátní kaplí BoÏího tûla v prodlouïení Jeãné ulice pfiedstavoval ve stfiedovûku v znamné duchovní centrum a souãasnû i obchodní místo Prahy. Postupnû v 18. století po zániku kaple BoÏího tûla se funkce námûstí promûàovala, aï na konci 19. století architekt Thomayer navrhl parkovou úpravu, která postupnû pfieïila více neï 100 let. Thomayerova koncepce nepoãítala s extrémním nárûstem automobilismu a koncipovala park jako vycházkové promenádní místo Pra- ÏanÛ. KaÏd park v ak po urãité dobû doïije. Jednotlivé stromy postupnû ztrácejí svoji vitalitu, funkce mûsta se mûní a dopravní trasy jsou také jiné. Proto jsem rád, Ïe mûstská ãást Praha 2 ve spolupráci s âeskou komorou architektû vyhlásila vefiejnou ideovou architektonickou soutûï, která provûfiila jednotlivé varianty budoucího fie ení. (Poznámka: kompletní znûní jednotliv ch komentáfiû najdete na Pfiipravily Ing. arch. Petra andová a Ing. Sylvie Hájková, oddûlení územního rozvoje odboru kanceláfi starostky a vnûj ích vztahû Hřiště U Draka bude hfii tû v dobû provozu nepfietrïitû hlídat a v noãních hodinách ohlídá i centrální ãást Riegrov ch sadû. Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu hfii tû dosáhly 19 milionû korun, pfiiãemï ãástkou 1,5 milionu pfiispûlo hlavní mûsto Praha a 8 milionû poskytl mûstské ãásti stát. Riegrovy sady si jako centrální park Vinohrad takovou investici zaslouïí, fiíká k tomu radní Karel Chramosil. Mûstská ãást Praha 2 vûnuje na modernizaci dûtsk ch hfii È znaãné prostfiedky. Vloni v záfií byla dokonãena kompletní obnova areálu pro malé i vût í dûti na Folimance a o nové herní prvky byl doplnûn dûtsk koutek ve Vratislavovû ulici. V souãasné dobû se jiï plánuje rekonstrukce hfii tû U Vodárny a Na V toni. Text a foto: len ŠPICBERKY Srdeãnû Vás zveme k prohlídce fotografií z pfiechodu PICBERKÒ mezinárodní expedicí Frozen Five Pfiechod uskuteãnil a fotografie pofiídil Kim Senger, ãlen SdruÏení dûtí a mládeïe, cestovatelsk klub SEDMIâKA, se sv mi mezinárodními pfiáteli na jafie VernisáÏ fotografií se uskuteãní od 18:00 na radnici Mâ Praha 2, námûstí Míru 20, 1. poschodí. V stava bude v prostorách radnice Mâ Praha 2, nám. Míru 20 instalována aï do 31. ledna Pfiístupna bude v pondûlí a ve stfiedu 8:00 17:30, v úter a ve ãtvrtek 7:30 16:00 a v pátek 7:30 14:00.

4 12_2008:NP2_ :21 Stránka 4 strana 4 Základní školy zřizované MČ Praha 2 Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Kontakty: Botičská 8/130, Praha 2, tel.: , ředitel: Mgr. Jaroslav Procházka, zástupkyně: Mgr. Eva Nosková Vybavenost školy: sportovní areál se sociálním zázemím víceúčelové hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště tartanové, malé tenisové hřiště tartanové, pingpongové stoly, počítačová učebna s přístupem na internet, pěší zóna Školní družina, školní jídelna, školní klub, kurz pro získání základního vzdělání CVČ Botič kroužky: žákovská knihovna, příprava ke zkouškám z ČJ, keramický, počítače, kopaná, míčové hry, škola tenisového oddílu Sprint, relaxační cvičení, bojové umění, škola bruslení in-line, rytmika, cvičení pro matky s dětmi, tanec, hudební škola YAMAHA, kytara, další akce pro žáky, rodiče i předškolní děti Aktivity: plavecký výcvik, školy v přírodě, adaptační pobyty, protidrogová prevence, péče o děti se specifickými poruchami učení speciální pedagožka, poznávací vycházky a výlety, enviromentální výchova, projektové vyučování Den otevřených dveří: , 8:00 11:40 a po dohodě kterýkoliv jiný den Zápis do prvních tříd: 20. a , 14:00 18:00 Tel.: , Den otevřených dveří 10. prosince 2008 od 8 do 18 hod. Zápis do 1. tříd 19. a 20. ledna 2009 od 14 do 18 hod. Těšíme se na Vás. Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Škola podporující zdraví výuka podle vzdělávacího programu Základní škola nový školní vzdělávací program Studánka (studium a noví kamarádi) příjemná rodinná škola, klidné prostředí kvalitní výuka, moderní vyučování moderní počítačová učebna, výukové programy, dataprojektor, internet moderní školní hřiště využíváno při výuce, během relaxačních přestávek, při pobytu školní družiny i ve volném čase; od dubna do října otevřeno pro veřejnost ozdravné pobyty lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výlety, bruslení, plavání, cyklistika zdravá strava ve školní jídelně, pitný režim asistenti pedagoga nově otevřený školní klub internet, kulečník, šipky, TV, DVD, příjemné prostředí pestrý program ve školní družině pravidelné výlety, návštěvy muzeí, kin, divadel, dopravní a zdravotní výchova, soutěže, dětské dny, zájmové kroužky mimoškolní činnost keramika, ruční práce, počítače, aerobic, florbal, karate, tanec, šachy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Zápis do 1. tříd na školní rok 2009/ :00 18: :00 17:00 POZOR! I nadále otevíráme 3. třídy. Přijímací řízení pro žáky 2. tříd všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků německý jazyk od prvního ročníku, anglický jazyk od 6. ročníku s možností od 3. ročníku, konverzace NJ a AJ s rodilými mluvčími v 8. či 9. roč. mezinárodní zkouška NJ Fit in Deutsch II školní vzdělávací program Evropská škola školní družina 6:30 18:00 pro ročník, školní klub školní jídelna, výběr ze 2 jídel, dopolední čerstvé svačiny Kontakt: Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka školy, tel.: , fax: , vysoká úspěšnost u přijímacího řízení na gymnázia a SŠ pravidelné výměnné pobyty žáků do německy, anglicky a francouzsky mluvících zemí počítačové učebny, počítače ve všech třídách nové moderní odborné učebny fyziky a chemie pravidelné lyžařské pobyty pro všechny třídy od 3. ročníku, na II. stupni také v Alpách, sportovní a cyklistické kurzy pravidelná protidrogová prevence široká nabídka volnočasových aktivit přímo ve škole, školní kapela ZŠ Legerova Škola pro všechny Základní škola, Praha 2, Legerova 5, Praha 2, tel.: , Škola pro všechny je otevřenou školou, která poskytuje možnost vyniknout všem žákům. Vedle běžných tříd máme také třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Odborné pracovny jazyková, multimediální, počítačová, speciální pracovna pro žáky se SPU, učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou, odborná pracovna fyziky a chemie, cvičná kuchyň a rozsáhlý sportovní areál. Díky těmto učebnám dochází k propojování teoretického učiva s praxí. Pracujeme formou interaktivního modelu výuky. Máme velké zkušenosti se vzděláváním dětí cizinců, kterým nabízíme přípravné kurzy českého jazyka. Úzká spolupráce se Školním parlamentem, se Sdružením rodičů, Školskou radou a Týmem primární prevence sociálně patologických jevů. Celoškolní projekty a oborové dny týmová spolupráce napříč ročníky. Široká nabídka zájmových kroužků; velký výběr volitelných předmětů a seminářů. Školní družina otevřena od 6:30 do 17:00, školní klub s knihovnou a počítači, školní jídelna v budově školy. Lyžařské kurzy, školy v přírodě, zahraniční poznávací zájezdy, zeměpisné exkurze, vyučování v plenéru. Ve školním roce 2009/2010 otevíráme jednu první třídu. Zápis do 1. třídy: od 14:00 do 18:00. Těšíme se na vás

5 12_2008:NP2_ :21 Stránka 5 strana 5 NOVÁ SPRÁVA OBECNÍCH DOMŮ S platností od uzavírá mûstská ãást Praha 2 nové mandátní smlouvy na správu obecního majetku. DÛvodÛ pro tento radikální krok je hned nûkolik. Hlavním a zásadním dûvodem je snaha zlep it kvalitu správy obecního majetku. Souãasné mandátní smlouvy jiï neumoïàovaly dal í kvalitativní rozvoj této ãinnosti zejména proto, Ïe kaïdá správní firma mûla smlouvu jinou, s jin mi podmínkami a tento stav neumoïàoval jakoukoli soutûï mezi správci. Kromû toho souãasné smlouvy neumoïàovaly úãinn finanãní postih správcû za pochybení pfii správû obecního majetku. MnoÏství a ekonomická v tûïnost obecních domû, které správní firmy mûly s mûstskou ãástí nasmlouvány, byly zásadním zpûsobem odli né, coï opût znemoïàovalo jakékoli srovnání v konu správy. Ve snaze tyto negativní prvky souãasn ch mandátních smluv odstranit vypsala mûstská ãást Praha 2 v roce 2008 vefiejnou obchodní soutûï na pût nov ch správcû obecního majetku. Pfiedtím v ak obecní majetek rozdûlila do pûti skupin (portfolií), které jsou z hlediska ekonomické v tûïnosti stejné a nebo velmi podobné. Dále stanovila nové podmínky mandátní smlouvy, ve kter ch se projevují finanãní postihy za neplnûní jak chkoliv povinností správcû, dan ch mandátní smlouvou, pfiípadnû jejími dodatky, ãi pokyny mûstské ãásti Praha 2. Zásadním zpûsobem se mûní i stanovení odmûny pro správce. Tato odmûna pfiestává b t závislá na zvy ování nájemného z bytû aplikovaném podle zákona ã. 107/2006 Sb. V této pfiíloze pfiiná íme zásadní informaci o novém rozdûlení obecních domû mezi nové správce. Kontakty na nové správní firmy jsou uvedeny v následujícím pfiehledu: Správní firma Provozovna Telefon Poznámka Austis, a. s. Anglická 25, platí do Praha Centra, a. s. Francouzská 20, Praha Haspra, s. r. o. Václavská 13, Praha Ikon, s. r. o. Americká 22, Praha Realit EM Servis, Rube ova 1, s.r.o. Praha Zmûny telefonních spojení nebo ov ch adres budou uvedeny na na ich internetov ch stránkách Nov správce Ulice â. P. â. O. PÛvodní správce Realit EM servis Anglická Realit EM servis Realit EM servis Anglická Investiãní servis Realit EM servis Anglická Investiãní servis Realit EM servis Anglická Investiãní servis Realit EM servis Balbínova Realit EM servis Realit EM servis Balbínova Realit EM servis Realit EM servis âelakovského sady Realit EM servis Realit EM servis Hálkova Investiãní servis Realit EM servis Hálkova Investiãní servis Realit EM servis Helénská Realit EM servis Realit EM servis Italská Investiãní servis Realit EM servis Italská Investiãní servis Realit EM servis Italská Realit EM servis Realit EM servis Italská Investiãní servis Realit EM servis Italská Centra Realit EM servis Italská Centra Realit EM servis Jana Masaryka Investiãní servis Realit EM servis Jeãná Investiãní servis Realit EM servis Jeãná Investiãní servis Realit EM servis Jeãná Realit EM servis Realit EM servis Jeãná Realit EM servis Realit EM servis Jeãná Investiãní servis Realit EM servis Máchova Investiãní servis Realit EM servis Máchova Investiãní servis Realit EM servis Máchova Investiãní servis Realit EM servis Malá tûpánská Realit EM servis Realit EM servis Malá tûpánská Realit EM servis Realit EM servis Malá tûpánská Realit EM servis Realit EM servis Masarykovo nábfi Haspra Realit EM servis Masarykovo nábfi Investiãní servis Realit EM servis Mikovcova Realit EM servis Realit EM servis Mikovcova Realit EM servis Realit EM servis Mikovcova Realit EM servis Realit EM servis Myslíkova Haspra Realit EM servis Myslíkova Haspra Realit EM servis Na Rybníãku Realit EM servis Realit EM servis Na Rybníãku Realit EM servis Realit EM servis Na Zbofienci Haspra Realit EM servis Na Zderaze Haspra Realit EM servis Na Zderaze Haspra Realit EM servis Na Zderaze Haspra Realit EM servis Rube ova 41 1 Realit EM servis Realit EM servis Rube ova Realit EM servis Realit EM servis Rube ova Nemoservis Realit EM servis ímská Realit EM servis Realit EM servis ímská Realit EM servis Realit EM servis ímská Realit EM servis Realit EM servis krétova Realit EM servis Realit EM servis V TÛních Investiãní servis Realit EM servis Vocelova Realit EM servis Realit EM servis Vocelova Centra Realit EM servis Vozová bez ã. p. parc. ã Realit EM servis Realit EM servis Îitná Investiãní servis Realit EM servis Îitná Investiãní servis Realit EM servis Îitná Investiãní servis Realit EM servis Îitná Investiãní servis Pozemky pronajaté pod prodan mi domy Správní firma Ulice â. P. â. O. Realit EM servis Balbínova Realit EM servis Balbínova Realit EM servis âelakovského sady Realit EM servis âelakovského sady Realit EM servis Malá tûpánská Realit EM servis Malá tûpánská Realit EM servis Na Zderaze Realit EM servis Na Zderaze Realit EM servis Na Zderaze Realit EM servis Na Zderaze Realit EM servis Na Zderaze Realit EM servis Náplavní Realit EM servis Mikovcova Realit EM servis Tfiebízského Realit EM servis Vocelova Realit EM servis Vocelova Správní firma Ulice â. P. â. O. PÛvodní správce Centra Americká Haspra Centra Anny Letenské Centra Centra Blanická Nemoservis Centra Blanická Nemoservis Centra Budeãská Realit EM servis Centra âerchovská Realit EM servis Centra âerchovská Realit EM servis Centra âerchovská Realit EM servis Centra Francouzská Nemoservis Centra Francouzská Investiãní servis Centra Francouzská Investiãní servis Centra Chodská Haspra Centra Chopinova Realit EM servis Centra Karlovo nám Realit EM servis Centra Karlovo nám Investiãní servis Centra Karlovo nám Investiãní servis Centra Karlovo nám Investiãní servis Centra Kladská Centra Centra Kladská Centra Centra Korunní Centra Centra Korunní Centra Centra Korunní Centra Centra Korunní Centra Centra Korunní Centra Centra Krkono ská Realit EM servis Centra Mánesova Centra Centra Mánesova Centra Centra Mánesova Centra Centra Mánesova Centra Centra Melounova Realit EM servis Centra Na vihance Realit EM servis Centra Polská Centra Centra Sázavská Investiãní servis Centra Sázavská Haspra Centra Slavíkova Centra Centra Slezská Centra Centra Slezská Centra Centra Slezská Centra Centra Slezská Centra Centra Slezská Centra Centra Slovenská Nemoservis Centra panûlská Centra Centra ubertova Realit EM servis Centra umavská Haspra Centra umavská Haspra Centra umavská Investiãní servis Centra umavská Centra Centra umavská Centra Centra Vinohradská Realit EM servis Centra Vinohradská Haspra Centra Vinohradská Centra Centra Vinohradská Centra Centra Vinohradská Centra Centra Záhfiebská Investiãní servis Centra Záhfiebská Investiãní servis Centra Záhfiebská Investiãní servis Centra Záhfiebská Investiãní servis Centra Záhfiebská Investiãní servis Centra Záhfiebská Nemoservis Centra Záhfiebská Investiãní servis Pozemky pronajaté pod prodan mi domy Správní firma Ulice â. P. â. O. Centra Anny Letenské Centra Anny Letenské Centra âerchovská Centra âerchovská Centra Francouzská Centra Chodská Centra Chodská Centra Chodská Centra Chopinova Centra Korunní Centra Korunní Centra Korunní Centra Korunní Centra Krkono ská Centra Mánesova Centra Mánesova Centra Mánesova Centra Mánesova Centra Mánesova Centra Polská Centra Polská Centra Slavíkova Centra Slezská Centra Slovenská Centra Slovenská Centra Slovenská Centra umavská Centra umavská Centra umavská Centra umavská Centra umavská Centra Vinohradská Centra Vinohradská Centra Vozová Centra Záhfiebská Centra Blanická Centra Italská Centra Italská Centra LuÏická Centra LuÏická Centra LuÏická Centra LuÏická Centra ímská Centra ímská Centra ímská Centra Na Smetance Centra Na Smetance Centra Moravská Centra Moravská Centra Moravská Centra Sázavská Nov správce Ulice â. P. â. O. PÛvodní správce Austis Americká Investiãní servis Austis Americká Investiãní servis Austis Americká Investiãní servis Austis Belgická Investiãní servis Austis Belgická Investiãní servis Austis Belgická Investiãní servis Austis Bruselská Investiãní servis Austis Bruselská Investiãní servis Austis Francouzská Investiãní servis Austis Friãova Centra Austis Jana Masaryka Investiãní servis Austis Jana Masaryka Investiãní servis Austis Jana Masaryka Investiãní servis Austis Jana Masaryka Investiãní servis Austis Jana Masaryka Investiãní servis Austis Jana Masaryka Investiãní servis Austis Jana Masaryka Investiãní servis Austis Jugoslávská 17 6 Investiãní servis Austis Jugoslávská 16 8 Investiãní servis Austis Jugoslávská Investiãní servis Austis Katefiinská Realit EM servis Austis Ke Karlovu Realit EM servis Austis Lond nská Investiãní servis Austis Lond nská Investiãní servis Austis Lond nská Nemoservis Austis Lond nská Investiãní servis Austis Lond nská Realit EM servis Austis Lond nská Realit EM servis Austis Lond nská Investiãní servis Austis LublaÀská 6 55 Realit EM servis Austis LublaÀská Realit EM servis Austis LublaÀská Nemoservis Austis Máchova Investiãní servis Austis Rejskova Nemoservis Austis Rejskova Nemoservis Austis Rejskova Nemoservis Austis Rumunská Investiãní servis Austis Rumunská Realit EM servis Austis Rumunská Investiãní servis Austis Rumunská Realit EM servis Austis Rumunská Realit EM servis Austis Sarajevská Nemoservis Austis Sarajevská Nemoservis Austis Sarajevská Nemoservis Austis Sarajevská Nemoservis Austis afafiíkova Investiãní servis Austis afafiíkova Investiãní servis Austis milovského Nemoservis Austis milovského Nemoservis Austis milovského Investiãní servis Austis Tylovo nám b v. WC parc. ã. 2241/2 Realit EM servis Austis Uruguayská Investiãní servis Austis Vinohradská Realit EM servis Austis Vinohradská Realit EM servis Austis Vinohradská Investiãní servis Austis Vinohradská Investiãní servis Austis Wenzigova Nemoservis

6 12_2008:NP2_ :21 Stránka 6 strana 6 Pozemky pronajaté pod prodan mi domy Správní firma Ulice â. P. â. O. Austis Americká Austis Americká Austis Belgická Austis Bruselská Austis J. Masaryka Austis Lond nská Austis Lond nská Austis Lond nská Austis LublaÀská Austis LublaÀská Austis LublaÀská Austis LublaÀská Austis milovského Austis milovského Austis Uruguayská Austis Wenzigova Austis Koperníkova Austis Koperníkova Austis Koperníkova Austis Pod Karlovem Austis Var avská Austis Var avská Austis U Zvonafiky Pozemky pronajaté pod prodan mi domy Správní firma Ulice â. P. â. O. Ikon Bûlehradská Ikon Bûlehradská Ikon Legerova Ikon Legerova Ikon Legerova Ikon Oldfiichova Ikon Salmovská Ikon Salmovská Ikon Salmovská Ikon Salmovská Ikon Tyr ova Ikon Hálkova Ikon Jeãná Ikon Katefiinská Ikon Na Boji ti Ikon Záhofianského Ostatní pozemky Správní firma Ulice Parcela ã. V mûra parcely v m 2 Ikon Na Slupi Ikon pozemky v Perucké 1349/19, 1349/36 19, 3 Ikon Osvûta pozemky 1271/2, 1271/3 18, 21 Nov správce Ulice â. P. â. O. PÛvodní správce Ikon Bûlehradská Investiãní servis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Bûlehradská Nemoservis Ikon Jaromírova Centra Ikon Jaromírova Centra Ikon Karlovo nám Investiãní servis Ikon Legerova Haspra Ikon Legerova Haspra Ikon Legerova Nemoservis Ikon Legerova Nemoservis Ikon Legerova Nemoservis Ikon Legerova Nemoservis Ikon Lípová Realit EM servis Ikon Lípová Realit EM servis Ikon Lípová Realit EM servis Ikon Lípová Realit EM servis Ikon Lípová Realit EM servis Ikon Lípová Realit EM servis Ikon Na Slupi trafika parc. ã Ikon nám. Míru Investiãní servis Ikon nám. Míru Investiãní servis Ikon Nezamyslova Centra Ikon Oldfiichova Centra Ikon Rumunská Nemoservis Ikon Salmovská Realit EM servis Ikon Sekaninova Nemoservis Ikon Sekaninova Nemoservis Ikon Sekaninova Nemoservis Ikon Sekaninova Nemoservis Ikon Slavojova Centra Ikon Sokolská Haspra Ikon Sokolská Haspra Ikon Sokolská Investiãní servis Ikon Sokolská Investiãní servis Ikon Sokolská Nemoservis Ikon Sokolská Investiãní servis Ikon Sokolská Investiãní servis Ikon Sokolská Investiãní servis Ikon Sokolská Investiãní servis Ikon Svatoplukova Centra Ikon Svatoplukova Centra Ikon Tyr ova Nemoservis Nov správce Ulice â. P. â. O. PÛvodní správce Haspra Dittrichova Haspra Haspra Dittrichova Haspra Haspra Dittrichova Haspra Haspra Dittrichova Haspra Haspra Dittrichova Haspra Haspra Dittrichova Haspra Haspra Dittrichova Haspra Haspra Gorazdova Haspra Haspra Gorazdova Haspra Haspra Gorazdova Haspra Haspra Gorazdova Haspra Haspra Na Moráni Haspra Haspra Na Moráni Haspra Haspra Na Slupi Haspra Haspra Na Slupi Haspra Haspra Na V toni Haspra Haspra Na V toni Centra Haspra Na V toni Haspra Haspra Neklanova 56 2 Haspra Haspra Plavecká Nemoservis Haspra Podskalská Nemoservis Haspra Podskalská Nemoservis Haspra Podskalská Nemoservis Haspra Podskalská Nemoservis Haspra Podskalská Nemoservis Haspra Podskalská Nemoservis Haspra Pfiemyslova Haspra Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Haspra Svobodova Haspra Haspra tûpánská Haspra Haspra Trojanova Haspra Haspra Trojanova Haspra Haspra Trojanova Haspra Haspra Trojanova Haspra Haspra Trojická Haspra Haspra Trojická Haspra Haspra Trojická Haspra Haspra Trojická Haspra Haspra Václavská Haspra Haspra Václavská Haspra Haspra Václavská Haspra Haspra Václavská Realit EM servis Haspra Václavská Investiãní servis Haspra Vratislavova Centra Haspra Vratislavova Haspra Haspra Vratislavova 33 2 Centra Haspra Vy ehradská Haspra Haspra Vy ehradská Haspra Haspra Vy ehradská Haspra Pozemky pronajaté pod prodan mi domy Správní firma Ulice â. P. â. O. Haspra Na V toni Haspra Neklanova Haspra Neklanova Haspra Plavecká Haspra Podskalská Haspra Podskalská Haspra Podskalská Haspra Podskalská Haspra Podskalská Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Ra ínovo nábfi Haspra Vratislavova 5 29 Haspra Vratislavova Haspra Benátská Haspra Gorazdova Haspra Hostivítova Haspra Lumírova Haspra Lumírova Haspra Na Hrádku Haspra Na Hrobci Haspra Na Libu ince Haspra Vy ehradská Haspra Pod Slovany Haspra Pod Slovany Haspra Pod Slovany Haspra Krokova bez ã. p. parc. ã Haspra Jen tejnská Haspra Jen tejnská

7 12_2008:NP2_ :21 Stránka 7 strana 7 Základní školy zřizované MČ Praha 2 Základní škola, Praha 2, Na Smetance Na Smetance 1/505, Praha 2 Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Vítová, ředitelka školy Tel.: , , fax: internet: Speciální třídy: škola dívčího fotbalu. Škola s povinnou výukou anglického jazyka od 1. třídy. Spolupráce s AC Sparta Praha, a. s. dívky. Vybavenost školy: odborné učebny, počítačová učebna, sportovní areál, školní pozemek se zahradou a skleníkem, knihovna, herna, dvě tělocvičny, interaktivní tabule, připojení na internet v rámci školní budovy, čipový systém, keramická dílna, vysoká kvalita osvětlení ve třídách (rekonstrukce 2006/2007). Školní družina 6:30 17:00. Školní jídelna: výběr ze dvou jídel, pitný režim, zdravá výživa, svačinky. Školní hřiště: sportovní areál s umělým povrchem ve vnitrobloku školy, antukový sportovní areál. Kroužky a zájmové aktivity: internet, keramika, volejbal, fotbal, aerobik, šachy, flétna, jazyky. Školní projekty ekologické, zeměpisné, dějepisné, všeobecné. Výměnné pobyty s Dánskem, Slovenskem, školní časopis Smetánek. Školní vzdělávací program V š e o b e c n ě v z d ě l á v a c í š k o l a zaměřen na vzdělávací potřeby žáka v současné společnosti s cílem podpořit všeobecné základní vzdělání, jazykovou výuku a sportovní zdatnost. Individuální vzdělávací program pro talentované žáky, vrcholové sportovce a zdravotně postižené žáky. ZŠ SÁZAVSKÁ Škola šancí Název školy: ZŠ Praha 2, Sázavská 5, kontaktní osoba M. Voldřich, telefon: , internet: Dny otevřených dveří: a od 8:00 do 16:00 hodin, zápis do 1. tříd: 15. a 16. ledna 2009 Co nabízíme našim žákům: Výuku podle školního vzdělávacího programu Škola šancí kvalitní výuku anglického jazyka kroužky již od 1. třídy pozvolný přechod z mateřské školy každou středu od 15:30 do 16:15 hodin volně přístupnou nepovinnou školní přípravu dětem i rodičům služby školní psycholožky keramickou dílnu s výtvarnými kroužky mnoho možností pro mimoškolní činnost otevřeme jakýkoli kroužek podle zájmu žáků, multimediální studovnu, víkendové workshopy kvalitní vzdělání dlouhodobě garantujeme vysokou úspěšnost přijetí na gymnázia a střední odborné školy možnost zařazení do sportovních tříd se zaměřením na plavání a gymnastiku spolupráce s TJ Bohemians Praha žákům nezařazeným do sportovních tříd možnost kvalitního vzdělání v běžných třídách dětem se specifickými poruchami učení zajišťují podmínky pro zvládnutí učiva speciální pedagožky odborné pracovny pro všechny předměty počítače připojené na internet v učebnách neustále modernizovanou počítačovou pracovnu čtyři multimediální pracovny s interaktivními tabulemi celkově moderní vybavení školy možnost svobodného vyjádření nejen na půdě žákovského parlamentu vedle tradičních výukových metod i alternativní proudy rozšiřující možnosti vzdělávání školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, besedy stravování ve školní jídelně v budově školy školní družinu s bohatým programem s provozem od 6:30 do 17:30 hodin kvalitní systém výchovného poradenství účinný systém prevence šikana, drogy dopravní výchovu, právní vědomí, výchovu ke zdraví. Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská Kdo si vybere tuto školu, setká se s velmi přátelským prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením. Snahou všech učitelů je umožnit každému jedinci vyniknout podle jeho možností a schopností. Naše základní škola se nachází v jedné z nejklidnějších a nejhezčích částí Vinohrad. Pod heslem ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO se zaměřujeme na propagaci zdravého způsobu života, na vyrovnané vztahy mezi žáky a učiteli, na využití volného času žáků a poskytujeme speciální způsob výuky žákům se specifickými poruchami učení. Naším hlavním úkolem je připravit žáky co nejlépe pro výběr dalšího studia po odchodu ze základní školy, dále pro přechod na výběrové školy a především nabídnout žákům možnost seberealizace. Ke splnění těchto cílů je nám prostředkem *projektové, skupinové, kooperativní vyučování *výuka jazyků povinná od 1. r. (AJ), od 6. r. druhý jazyk (francouzština, španělština, němčina) dle zájmu *široká nabídka volitelných předmětů *speciální péče o žáky nadané a žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga a školního psychologa *široká nabídka volnočasových aktivit (35 zájmových kroužků) *snaha o co nejširší spolupráci s rodičovskou veřejností (netradiční schůzky, Dny otevřených dveří, Školská rada, možnost účasti rodičů ve vyučování, veřejná vystoupení atd.) *výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy. Součástí školy je venkovní hřiště, školní zahrada s pískovištěm, tělocvična, 19 učeben (včetně počítačové pracovny, jazykové učebny, učebny biologie, fyziky chemie, výtvarné výchovy, dějepisu), knihovna, výuková kuchyňka, dílna, keramická dílna, učebna pro žáky se specifickými poruchami učení, místnosti pro družinu, školní klub. Škola je vybavena šatními skříňkami pro každého žáka od 3. do 9. ročníku. Žáci nižších ročníků mají šatní koutky přímo ve třídách. V době přestávek a volna mohou děti využívat všechny prostory školy, odpočinkové koutky na chodbách, knihovnu, školní hřiště, tělocvičnu, učebnu PC. K dispozici je žákům školní družina 7:30 18:00, školní klub 11:50 17:00, školní jídelna, která nabízí každodenně 2 druhy jídel. Zveme Vás na Dny otevřených dveří a od 8:00 do 17:00 a na Vánoční trhy od 16:00 Zápis do prvních tříd se koná 15. a od 14:00 do 18:00 Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8, Praha 2 Tel.: , fax: , www stránky: skolausvatehostepana.cz Přístup bez bariér. Bez speciálních tříd. Státní škola s průměrným počtem 250 žáků. Vybavenost školy odpovídá způsobům a potřebám výuky současné doby (jazyková učebna, počítačová učebna s internetem, učebny s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, chemie, tělocvična se sociálním zázemím včetně sprch, zrekonstruované hřiště). Školní jídelna je v budově. Školní družina (1. 5. r.) je v provozu od 7 do 18 hod. Školní klub má tato oddělení: keramickou dílnu, informatiku (knihovna s naučnou literaturou a PC s internetem), sborový zpěv (s velmi aktivní a úspěšnou činností), sportovní hry. Kroužky a nepovinné předměty, které mohou děti navštěvovat: divadelní kroužek, hra na různé hudební nástroje, sportovní aktivity, zájmová matematika v 9. r., AJ v r., výtvarný kroužek, kroužek dramatické výchovy. Na škole pracuje též speciální pedagog. Výjezdy s různým zaměřením (lyžování, jazykové pobyty, školy v přírodě atd.) jsou samozřejmostí. Ve školní galerii se pořádají výstavy různých uměleckých děl. Důraz škola klade na co nejdůkladnější zvládnutí učební látky základní školy. Výchovné působení zaměřuje proti projevům neurvalosti v mezilidských vztazích a proti vandalismu. Zdůrazňuje důležitost tolerance a porozumění si s druhými lidmi. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 se bude konat ve čtvrtek 15. ledna 2009 od 14 do 18 hod. a v pátek 16. ledna 2009 od 14 do 16 hod. Den otevřených dveří pořádáme v pondělí 12. ledna 2009 od 14 do 16 hod. V Den otevřených dveří 12. ledna v 15 hod. uspořádáme besedu na téma Co pro děti znamená I. třída.

8 12_2008:NP2_ :21 Stránka 8 Jednou větou Nedûlní zábavné odpoledne, které pro seniory pfiipravují ãasopis Generace, vinárna U StrécÛ v Budeãské 19 a prodejna bylinek a ãajû Pampeli ka v ímské 23, se bude konat od 15:00 ve vinárnû U StrécÛ; vstup voln (následující setkání bude v nedûli ). ManÏelé Eli ka a Patrik Baloghovi, ktefií mûli nedávno svatbu v Grébovce, dostali jako svatební dar Platanus acerifolia stromek vûnovali Mâ Praha 2, aby byl vysazen v Havlíãkov ch sadech; pfiijetí jejich daru ve v i 7561 Kã schválilo ZMâ na svém jednání V Kongresovém centru se bude od 10:00 do 17:00 konat 11. umísèovací v stava koãek bez domova aneb Vánoce v útulku, kterou pfiipravilo SdruÏení na ochranu zvífiat v krajní nouzi; dal í informace na ZO âsz pofiádá cyklus úterních placen ch pfiedná ek pro pfiátele zahrádek v aule Pfiírodovûdecké fakulty UK ve 2. patfie, Benátská 2 (za skleníky Botanické zahrady): od 17:00 se bude Ing. Koudelka zab vat v znamem zeleniny ve v Ïivû ãlovûka a Ing. Du - ková poradí, s ãím nejdfiíve zaãínat z jara na zahrádce. Centrum volného ãasu Botiã pofiádá od 11:00 do 17:00 Podskalsk vánoãní jarmark. Na tradiãní Vánoãní dvoreãek dne zve Bratrská jednota baptistû do vnitrobloku sboru ve Vinohradské 68: náv tûvníci si budou moci koupit v robky chránûn ch dílen, zúãastnit se soutûïí, sledovat program pro dûti a pfii tom nûco zakousnout; více najdete na adrese: cz/praha3. Loutkové divadlo Bubeníãek Sokola Královské Vinohrady bude hrát v 17:20 a v 18:20 v sokolovnû v Riegrov ch sadech pfiedstavení Kocour v botách. Matefiské centrum Korunka pfii FS âce v Praze 2, Korunní 60 zve maminky a dûti ve stfiedu od 10:00 na pohádku Ivy Pefiinové Deset mal ch ãernou kû: pfiedstavení je souãástí projektu podporovaného Mâ Praha 2; dal í informace na Leto ní sbírka Bílá pastelka, která se v fiíjnu konala i v ulicích Prahy 2, vynesla Kã: v tûïek bude vûnován na speciální v ukové programy pro nevidomé a tûïce slabozraké obãany a rovnûï na podporu jejich zamûstnanosti. Do roku 2010 by mûl vzniknout v prostoru mezi LetÀany a Kbely nov velk lesopark a vefiejnû pfiístupná praïská zeleà by se tak mûla zase roz ífiit; investorem projektu ve v i 23 mil. Kã je hlavní mûsto. Ze zajímav ch událostí vybíráme: zahájilo premiérou hry Kdyby tisíc klarinetû divadlo Na Zábradlí; byla vydána první ãeskoslovenská známka a zaloïeno Po tovní muzeum v Praze; vznikla z iniciativy Franti ka Janoucha ve Stockholmu Nadace Charty 77. V tomto mûsíci se narodilo mnoho v znamn ch osobností, mj. politik a právník F. L. Rieger (1818); architekt Jaroslav Fragner (1898); básník Jan âarek (1898), spisovatel Zdenûk Mahler (1928). Dne zemfiel pfiírodovûdec Ka par Maria ze ternberka, spoluzakladatel Vlasteneckého muzea Království ãeského; spisovatel Max Brod; spisovatel Karel âapek. van PARKOVACÍ KARTY V PRODEJI Prosinec 2008 Úfiední hodiny Po Pá 8:00 12:00, 13:00 18: :00 11: :00 12:00, 13:00 16: Zavfieno Zavfieno Poznávací vycházky v Praze 2 PraÏská informaã - ní sluïba organizuje v prosinci v na í mûstské ãásti placené vycházky s prûvodcem, které by vás mohly zajímat. Pfiiná- íme proto jejich pfiehled. V nedûli se koná prohlídka areálu Vy ehradu, vã. hfibitova a kasemat; zaãátek ve 14:00 pfied bazilikou sv. Petra a Pavla. V sobotu se mûïete podívat do kostela Zvûstování Panny Marie na Slupi. Vycházka bude spojena s vyprávûním o historii kostela a klá tera servitû na Novém Mûstû; zaãátek v 15:00 pfied vchodem do kostela. V nedûli se bude opakovat procházka po areálu, hfibitovu a kasematech na Vy ehradu; zaãátek ve 14:00 pfied bazilikou sv. Petra a Pavla. V sobotu se zájemci mohou zúãastnit vycházky, nazvané Vinohradsk hfibitov 2. ãást; zaãátek ve u vchodu na hfibitov. V nedûli si mûïete prohlédnout expozici Prahou po stopách Antonína Dvofiáka v Muzeu Antonína Dvofiáka; zaãátek ve 13:30 pfied Lékafisk m domem na nám. I. P. Pavlova. red Víte, co dýcháte ve svém okolí? V sledky dlouhodobého sledování kvality ovzdu í v blízkosti koly pfiedstavili ve stfiedu osmáci a deváèáci Základní koly Sázavská. Projekt Vím, co d chám, pro nû za finanãní podpory hlavního mûsta pfiipravily PraÏské matky ve spolupráci se Zdravotním ústavem Stfiedoãeského kraje. Hlavním smyslem bylo seznámit dûti s vlivem automobilové dopravy na ovzdu í v hlavním mûstû. Na prezentaci v sledkû se do koly v Sázavské pfii li podívat i zástupci mûstské ãásti starostka Jana âernochová spolu s vedoucími odboru dopravy Josefem Gálem a Ïivotního prostfiedí Ing. Michaelou Stiborovou. Úãastníci projektu popsali, jak v echno probíhalo. V teoretické ãásti se konaly pfiedná ky na téma zneãi tûní ovzdu í, v ãásti praktické mûfiení koncentrace prachov ch ãástic v ovzdu í pomocí mûfiicí jednotky umístûné ve dvofie koly. Na zapûjãeném profesionálním zafiízení dûti samy mûfiily koncentraci ãástic, vyjádfien ch podle velikosti jako PM10. Pra nost sledovaly ve ãtyfiech dvout denních kampaních a jejich v sledky se shodovaly s mûfiením v monitorovací stanici v Riegrov ch sadech. Povolené limity pro ãtyfiiadvacetihodinové koncentrace byly bûhem mûfiení pfiekvapivû pfiekroãeny jenom jednou. Lze to vysvûtlit jednak pomûrnû dobr mi meteorologick mi podmínkami, ale také tím, Ïe zafiízení bylo umístûno ve dvofie koly, kde je nûkolik vzrostl ch stromû, a ty úãinnû filtrují ovzdu í. Dûti se bûhem projektu pokou ely mj. zváïit dobré ãi patné stránky automobilové dopravy a navrhnout, jak lze sv m chováním pfiispût k ochranû ovzdu í. V em pfiítomn m nakonec sdûlily své poselství: ChraÀte zeleà, jezdûte ménû autem, pomûïe nám to lépe d chat a bezpeãnûji se pohybovat po ulicích. Starostka Jana âernochová ocenila skuteãnost, Ïe v na í mûstské ãásti dûti spolupracují právû v této oblasti, a nabídla jim dal í téma: Máme pfiíslib od hlavního mûsta, Ïe by v Legerovû ulici mohl b t od ledna 2009 na pûl roku jeden ze ãtyfi pruhû zku ebnû uzavfien. Velmi bychom ocenili, kdybychom znali stav pfiedtím a stav poté, coï by mohl b t úkol pro vás, navrhla starostka. Nastínila také postoj mûstské ãásti k problematice dopravního zatíïení Prahy 2: NemÛ- Ïeme ovlivnit poãet aut, která se k nám dostávají. MÛÏeme Diskuse na téma dopravní zatíïení Prahy 2 : (zleva) starostka J. âernochová, zastupitel M. Uhl, vedoucí odb. dopravy J. Gál, pfiedsedkynû o. s. PraÏské matky J. Johnová a ãlenka sdruïení P. Luke ová ale ovlivnit omezování parkovacích kapacit na mnoïství sluãitelné s kvalitou vefiejného Ïivota v ulicích Prahy 2. Proto jsme také zavedli zónu placeného stání, kde je jasnû definován prostor pro motorovou dopravu. Zóna placeného stání mûla mít pfiedev ím dopad na zamûstnaneckou individuální automobilovou dopravu, vést k vût ímu vyuïívání MHD, a to se také stalo. Díky koncepci ZPS se sem nyní dostává ménû aut, coï je na první pohled patrné, upozornila starostka. Zneãi tûné ovzdu í z automobilové dopravy nepfiedstavuje nefie iteln problém. KaÏd z nás mûïe pfiispût k tomu, aby se nám v em lépe d chalo, pfiinejmen ím tak, Ïe budeme zvaïovat, kdy opravdu musíme automobil k jízdû po mûstû vyuïít, fiíká Jarmila Johnová, pfiedsedkynû obãanského sdruïení PraÏské matky. Text a foto: len DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Voňavé zdraví JiÏ pût let si mûïeme vylep it svoji kondici ãi zdravotní stav za pomoci nûkterého z pfiírodních medikamentû, jeï v bohatém sortimentu nabízí v ímské ulici prodejna ãajû, bylinek a vãelích produktû Pampeli ka. Kulaté narozeniny pfii la v pondûlí 10. listopadu oslavit také starostka Jana âernochová (na snímku). Ochutnala vynikající medovinu, kterou ten den na oslavu podávali v em pfiíchozím... Lahodn mok mûïe b t dobr tfieba na posílení prevence nebo na Ïaludek taky si sem pro nûj chodí babiãky, aby mûly doma ten svûj náprstek. Z krámku manïelû Pavelkov ch si kromû pfiírodních produktû pro zdraví mûïete odnést i pfiíjemnû provonûnou vzpomínku. Vûdomosti v tomto oboru získávali a roz ifiovali na v stavách jako Ecolife ãi Harmonie a na akcích zamûfien ch na seniory. A právû pro nû pofiádají spolu s ãasopisem Generace kaïd mûsíc nedûlní Gymnázium v Botiãské ulici zve v echny zájemce o studium na druh Den otevfien ch dvefií, kter se koná v pondûlí od 15:00 do 17:00. Bûhem tohoto odpoledne si mû- Ïete prohlédnout kolu a její vybavení a diskutovat se studenty, uãiteli i vedením gymnázia. Dozvíte se informace o studiu na Gymnáziu Botiãská i novinky z legislativy pfiijímacího fiízení. Pfiihlá ky ke studiu se pfiijímají do Vánoční koncert v Národním domě na Vinohradech T den pfied tûdr m dnem se v Národním domû na Vinohradech rozzáfií Vánoãní hvûzda Petry JanÛ. V doprovodu Septetu Plus Dalibora Kaprase a vokálního tria WBP zazpívá Petra JanÛ své nejznámûj í hity popové a muzikálové scény. Nebyl by to v ak správn vánoãní koncert bez koled, proto jsme je pro vás pfiichystali v podání Petry spoleãnû s dûtsk m sborem Coro Piccolo a navíc se speciálnû pro tuto pfiíleïitost aranïovan m smyãcov m doprovodem. Pfiijmûte na e pozvání, a spoleãnû se sv mi nejbliï ími, pfiáteli a kolegy si pfiijìte vychutnat vánoãní atmosféru, která se naplno rozezní v 19:30 v Majakovského sále. Pfiejeme vám v em krásné Vánoce a úspû n nov rok vva zábavná odpoledne ve vinárnû U StrécÛ v Budeãské ulici Ta setkání uï se konají léta a postupem ãasu se vytvofiila skupinka asi tfiiceti lidí, ktefií chodí pravidelnû. Mohou si tu zazpívat, Milan âernohous zahraje na kytaru, obãas poradíme nûco s bylinkami a tak. Myslím si, Ïe se na to v ichni tû í, je to taková pohoda, shrnul nedûlní odpoledne U StrécÛ Josef Pavelka. To pfií tí se koná od 15:00. Text a foto: len V nedûli 23. listopadu oslavila Základní kola Na Smetance své 120. narozeniny. Divadlo na Vinohradech, kde se konala kolní akademie, doslova praskalo ve vech. ÎákÛm i absolventûm pfii la osobnû popfiát také starostka Mâ Praha 2 Jana âernochová. Netradiãnû pfiedala pfii slavnostním zahájení na jevi ti obûma fieditelkám kol Na Smetance, fieditelce základní koly PaedDr. Hanû Vítové a fieditelce matefiské koly Mgr. Jifiinû Bel anové, dvû pûkné kytice a popfiála kolám i jejich ÏákÛm dal í úspûchy. Dûti z matefiské koly a Ïáci Smetanky si pro tuto pfiíleïitost pfiipravili speciální hudební, taneãní a sportovní vystoupení. Ve druhé ãásti akademie se pak na pódiu stfiídali v znamní absolventi koly... Na Smetanku docházeli coby dítka kolou povinná napfi. klavírista Petr Malásek, skladatel Milan Svoboda, hereãky Veronika Freimannová a Jitka Asterová, herec Václav Vydra, hudební teoretik Jifií âern, dûkan 1. Lékafi ské fakulty UK Tomá Zima, historik Tomá Jakl, herec, malífi a spisovatel Milo Nesvadba a mnozí dal í. Leto ní akademie se bohuïel jiï nedoïil jeden z nejslavnûj ích absolventû, herec Radovan Lukavsk. V úter 25. listopadu, v den 120. v roãí poloïení základního kamene kostela sv. Ludmily, se v zasedacím sále zastupitelû Mâ Praha 2 konalo setkání zamûfiené na pfiedstavení projektu záchrany varhan v tomto vinohradském chrámu. Zúãastnili se ho mj. starostka mûstské ãásti Jana âernochová, administrátor farnosti u sv. Ludmily Gereon T. BiÀovec a praïsk zastupitel Franti ek Stádník pfiedseda v boru Ochrany památek a cestovního ruchu. V roãí tohoto krásného kostela sice nedoprovázejí Ïádné akce, ale chceme projevit ná zájem podporou sbírky na opravu varhan. Kromû toho zaãleníme do rozpoãtu na rok 2009 ãástku 200 tisíc korun, urãenou na opravu dvou kostelních vûïí, upozornila starostka. Varhany v kostele sv. Ludmily jsou podle odborníkû jedny z umûlecky i historicky strana 8 Smetanka si připomněla 120 let Ze slavnostní akademie v Divadle na Vinohradech Z historie Základní kola Na Smetance, ve své dobû jedna z nejmodernûj ích praïsk ch kol, vznikla na pûvodnû viniãní usedlosti Smetanka, která se rozkládala na návr í nad dne ním Hlavním nádraïím. Dne byla slavnostnû otevfiena a vysvûcena praïsk m biskupem Karlem Schwarzem. Investorem byla Vinohradská obec, kterou stavba pfii la na zlat ch. Na novou moderní kolu se pfii el podívat pfii své praïské náv tûvû Jubilejní v stavy sám císafi Franti ek Josef I. Ve kole bylo 28 uãeben, nechybûla tu ani botanická zahrada. DÛleÏitou souãástí kolního Ïivota byly bohosluïby v kapli sv. Prokopa se sakristií. AÏ do doby, neï byl na dne ním nám. Míru postaven chrám sv. Ludmily, slouïila vinohradsk m obãanûm. Po roce 1920 slouïila kolní kaple vinohradskému Husovu sboru, dokud si nepostavil novou budovu v Dykovû ulici vedle Vinohradské vodárny. Roku 1895 byla na Vinohradech povolena reálná kola. V tehdej í kolní budovû sídlily 1. obecná chlapecká kola a 1. obecná dívãí kola, pro které byla postavena nová kola v pfiilehl ch mûstsk ch sadech. Pfiímo Na Smetance proto zûstaly pouze mû Èanská chlapecká kola a c. k. reálná kola. V letech bylo k budovû koly pfiistavûno tfietí kfiídlo pro mû - Èanskou chlapeckou kolu. Ta se sem posléze pfiestûhovala, takïe v pûvodní kole zûstala jen reálka. Za okupace zde sídlilo reálné gymnázium. Únorov nálet roku 1945 se nevyhnul ani tomuto objektu, ale je tû v témïe roce byl opraven. V dobû Kvûtnového povstání 1945 byla Smetanka v ohnisku bojû o rozhlas upozor- Àuje na to pamûtní deska. Text: van/len, foto: van Záchrana vinohradských varhan Prezentace projektu záchrany varhan (zleva) F. Stádník, J. âernochová, Gereon T. BiÀovec nejcennûj ích v republice. Vzácn nástroj v ak ve svém úctyhodném vûku sto deseti let potfiebuje dûkladnou opravu. Stvofiil ho jeden z nejlep- ích varhanáfiû své doby Emanuel tûpán Petr. V závûru komunistické éry pro ly historické varhany generální opravou, ta v ak nebyla provedena pfiíli odbornû, dokonce do lo ke zniãení nûkter ch dílû. Nástroj se po - dafiilo jen obtíïnû zprovoznit. Nyní bohuïel musíme konstatovat, Ïe technick a zvukov stav zdaleka neodpovídá jeho v znamu. SloÏit mecha - nismus vyïaduje pietní restau rování, uvedl regenschori Pavel âern. Na restaurování vzácného nástroje je tfieba shromáïdit zhruba 9 milionû korun. Proto Obãanské sdruïení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily zahájilo v polovinû záfií vefiejnou sbírku za úãelem získání potfiebn ch financí. Sbírka bude ukonãena 19. srpna Myslím, Ïe si kostel sv. Ludmily nejenom zaslouïí tu péãi, ale také má b t takovou kfiiïovatkou, místem setkávání lidí. Primárnû to je liturgick prostor, kde se lidé scházejí k modlitbû, ale je to také obecnû kulturní prostor protoïe duchovní Ïivot se neomezuje pouze na liturgii a ãlovûk pfiijímá krásu i skrze hudbu. Pofiádáme zde fiadu koncertû. Proto bych byl rád, aby záchrana varhan oslovila co nej ir í vefiejnost, poznamenal páter Gereon T. BiÀovec. Podrobnosti na Text a foto: len Praha je plná strašidel a pověstí Novû otevfiené Muzeum praïsk ch povûstí a stra idel Mysteriae Pragensis v Mostecké ulici na Malé Stranû dokazuje, Ïe na e hlavní mûsto má bohatou historii. Nejde v ak pouze o tu zjevnou, zapsanou v kronikách, ale pfiedev ím o pfiíbûhy lidí, ktefií zde pfied staletími Ïili a jejichï osudy byly natolik pohnuté, Ïe pfieïily celá staletí. A nejen ony. S nimi pfieïily i pfiízraky, které se dodnes zjevují, i kdyï stále ménû, neboè mnoïství svûtel, neonû, heren a automobilû v ulicích pla í duchy staré Prahy. V Muzeu stra idel si v ak mûïete uïít atmosféru staré Prahy. Ve sklepní ãásti muzea je totiï vybudováno mûsto duchû, kde se vrátíte o nûkolik staletí zpût a kam se duchové nebojí vstoupit. Proto se zde s nimi mûïete setkat tváfií v tváfi. Mezi tûmi nejslavnûj ími nesmí chybût samozfiejmû Faust, kter bydlel na dne ním Karlovû námûstí, odkud ho odnesl ãert. Je tu ov em i bezhlav Templáfi ze Starého Mûsta (viz foto), dobr i zl vodník, skfiítci z PraÏského hradu, Turek z Ungeltu a najdete zde i odpovûì na to, kde Ïe Rabi Löw nechal Golema, kdyï ho zbavil Ïivota. Ke v em stra idlûm a k mnoha dal ím si mû- Ïete pfieãíst legendy v pfiízemní ãásti muzea, kde jsou rozvû eny stránky z obfií knihy povûstí. ZáleÏí jen na vás, jestli si proãtete v e a nebo si vyberete jen povûsti nutné k pochopení staropraïské uliãky. V muzeu tak mûïete strávit pfiíjemné odpoledne, i pfiíjemnou pûlhodinku. ZáleÏí jen na vás. KaÏdopádnû pokud jste ãtenáfii, a to nejlépe Mûstské knihovny, máte slevu na vstupné, které je i bez toho lidové. Pokud vás muzeum láká, nav tivte stránky nebo se vydejte rovnou do Mostecké 18, kde mají otevfieno dennû od 10 do 22 hodin. Pro ãtenáfie Novin Prahy 2 pfiipravujeme seriál o povûstech vztahujících se k magick m místûm na í mûstské ãásti a o stra idlech zde pûsobících. Text: Filip Jan Zvolsk, foto: Oldfiich Malina

9 12_2008:NP2_ :21 Stránka 9 strana 9 NP2/45/2008 NP2/79/2007 NP2/36/2008 NP2/38/2006 NP2/3/2008 NP2/50/2008 NP2/20/2005 INFOLINKA ULICE PRAHY 2 funguje bezplatně na tel.: Oznámení JESLIČKY + ŠKOLIČKA Pro děti od 1 do 4,5 roku Praha 2, Záhřebská 30 Tel.: I krátkodobé hlídání (např. Silvestr) NP2/54/2008 NP2/73/ Čarodějnický obchod Praha Jindřišská 7, Praha 1 Máte problém? Láska, peníze, zdraví: Rada i pomoc. Tel.: , NP2/52/2008 PODLAHY KLADU Tel.: PŮJČÍM VŠEM Tel.: NP2/55/2008 NP2/51/2008 Oznámení Malířské a lakýrnické práce Tel.: , NP2/28/2008 OPRAVY Tel.: Oznámení NP2/20/2007 NP2/47/2008 NP2/44/2008 Gymnázium Omská Praha 10 Vršovice zve zájemce o studium na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a od 16:00. Ve školním roce 2009/2010 otevře Gymnázium Omská 3 třídy 2 třídy osmiletého gymnázia pro žáky 5. tř. ZŠ a 1 třídu čtyřletého gymnázia pro absolventy 9. tř. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Podrobnosti: Tel.: NP2/46/2008 Oznámení Svoz velkoobjemového odpadu PROSINEC Perucká Chopinova/Krkono ská Lond nská Mánesova Na Kozaãce ímská/italská Sázavská Slezská Perucká LublaÀská Záhfiebská Chodská Ostrãilovo nám Sarajevská/Rejskova Na Hrobci Perucká tûpánská (kostel) Vocelova Svatoplukova/Sekaninova Trojanova Polská (Riegrovy sady) soustfiedûné stanovi tû VOK Na Zderaze Na Boji ti Perucká Slavojova (park) Pod Slovany (zeì) Perucká Poznámka: Kontejnery budou odváïeny následující den po dni pfiistavení v ãasn ch ranních hodinách. V soustfiedûném stanovi ti VOK mûïete bezplatnû odloïit drobnou elektroniku, TV a monitory; tfiídûn odpad ze zelenû (biologicky rozloïiteln odpad); tfiídûn dfievûn odpad; papír; pneumatiky (do 80 cm za poplatek 25 Kã/kus); stavební odpad (suè). LEDEN 2009 V dobû uzávûrky tohoto ãísla Novin Prahy 2 nebyl je tû znám poãet pfiidûlen ch kontejnerû pro rok 2009 od Magistrátu hl. m. Prahy. O termínech pfiistavování VOK budeme informovat ihned, jakmile bude vytvofien harmonogram. Informace poskytne infolinka Ulice Prahy 2 na tel.: a budou uvefiejnûny rovnûï na Oznámení

10 12_2008:NP2_ :21 Stránka 10 NKP Vy ehrad V STAVY (Galerie Vy ehrad): Obrazy a kresby Bedfii ky Znojemské ( ); s autorkou v stavy B. Znojemskou a s dûtmi z Umûlecké koly Lounsk ch se bude na v stavû konat Vánoãní zastavení ( od 14:00). KOMORNÍ SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ (od 19:00): Minifestival exotického tance, tanãí a hrají Damaru, Dita Koná ová, Shahab Tolouie, Berrak Yedek, World Music ( ). Vánoãní koncert Stanislava DoleÏala, prûkopníka hry na tibetské mísy, gongy a engy, World Music ( ). Vánoãní koncert sdruïení In Cordis, Early Music ( ). Odpolední pohádky (od 15:00): Pfiíbûh na Vánoce (7. 12.). Tfii ãuníci ( ). Loutkové pfiedstavení Vánoãní pfiíbûh ( ). Muzeum Policie ČR Odpoledne pro dûti (od 14:00): Co je a není správné, divadélko Hraãka (3. 12.). O Smolíãkovi, o kûzlátkách a o Budulínkovi, divadélko Hraãka ( ). Vánoãní pfiekvapení, divadélko Romaneto ( ). Akce: Zábavná sportovní soutûï Pfiedvánoãní bûh dráãka Funíãka, pofiádá o. s. SHERPA ( od 14:00). Koncert: Vánoãní koncert Hudby Hradní stráïe a Policie âr v kostele Panny Marie a sv. Karla Velikého ( od 18:00). V stavy: Kriminalistika proti zloãinu, v stava k 50. v roãí Kriminalistického ústavu Praha ( ). Kriminalistick kabinet , v stava ze sbírek muzea ( ). Mûstská policie oãima dûtí, dûtské kresby ze stejno - jmenné v tvarné soutûïe ( ). Stálé v stavy: Ochrana osob a majetku. Prostituce staré Prahy. Nová expozice Hasiãského záchranného sboru âr Ochrana obyvatelstva. Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00, tel.: Upozornûní: muzeum bude od do uzavfieno. Prosinec v Nové Akropoli V asociaci Nová Akropolis, Var avská 19, bude od 15:00 pro dûti pfiipraveno maàáskové pfiedstavení a mikulá ská nadílka; vstupné dobrovolné. Cyklus pfiedná ek Ztracené civilizace zaãíná od 18:00. O tom, co se dûje, kdyï spíme, se zájemci dozvûdí na pfiedná ce Sny od 19:00. Prezentace m tick ch a historick ch hrdinû a fiecká v chova k hrdinství bude obsahem pfiedná ky, která se bude konat od 19:00. Více na Muzeum hl. m. Prahy V hlavní budovû Muzea hl. m. Prahy (Na Pofiíãí 52) je od zaãátku fiíjna do pfiístupna v stava Adolf Loos dílo v ãesk ch zemích. Pfiedstavuje praïské, brnûnské a plzeàské projekty tohoto v znamného rakouského architekta z let Podrobnosti na německy tak název hlásky úder nohou pohovka mužské jméno korálový útes jinotaj druh opice autor Ferdy mravence ovinout 2. část tajenky popěvek hák 1. část tajenky čeledín iniciály spisovatele Leacocka lupen španělské město Ve kter ch místech Prahy 2 se nalézá nová vinice na snímku? VáÏení ãtenáfii, v minulé fotosoutûïi jsme podle zajímavého detailu fasády hledali dûm U Lípy, kter katastrálnû patfií do Nového Mûsta praïského a nachází se v Lípové ulici ã. 475/18. Dárek za správnou odpovûì zasíláme D. Berkové z Jeãné ul., I. Labské z Prahy 4 a M. Nûmcové z Lípové ul. Fotosoutěž Prosincové soutûïní téma souvisí s oslavami vína. Leto ní Vinobraní na Grébovce se opût setkalo s velk m zájmem vefiejnosti a zároveà pfiipomnûlo, jak velkou tradici má pûstování vinné révy na území Královsk ch Vinohrad. VÏdyÈ ta se zde pûstovala jiï ve 13. století. Pevné právní a správní základy této prospû né lidské ãinnosti v ak dal aï císafi Karel IV. V únoru roku 1358 vydal první privilegium, kter m pfiikazoval vysazování vinic v okruhu tfií mil za hradbami mûsta. Na podporu a ochranu vinic rovnûï vydal i tzv. viniãní práva: z jejich nejdûleïitûj ích ustanovení NOVÁ KOLEKCE Z NEGATIVÒ: Ve dnech 18. prosince 2008 aï 15. ledna 2009 máte moïnost nav tívit ve PHOTO MUSEU JÍRÒ v Jaromírovû ulici ã. 34 v stavu ãernobíl ch velkoformátov ch fotografií z tvorby Jifiího JírÛ. Otevfieno je dennû od 16:00 do 19:00. Photo museum JírÛ vzniklo v domû, kde Ïil vynikající fotograf Václav JírÛ, str c a uãitel Jifiího JírÛ. divoký osel tečka 365 dní nejvyšší germánský bůh slepičí slabika jehličnatý les povzdech V rezidenci Na Zvonafice 51, kterou dal postavit uzenáfi A. Chmel, si v roce 1897 pronajal jeden z bytû mlad malífi s rodinou. (Viz tajenka) zde nebydlel dlouho: podlehl horeãnaté chorobû. Na památkovû chránûné vile, která nyní slouïí jako hotel, je umístûna malífiova pamûtní deska. S jeho jménem je spojeno originální panoráma o jedné v znamné bitvû, dodnes pfiístupné na V stavi ti v Hole- ovicích. Tajenku posílejte na po tovní adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozdûji do Správné znûní tajenky z minulého ãísla: Královské Vinohrady. Vylosovanému v herci, K. Valové z Horní Beãvy, zasíláme dárek. živel psí rasa obraz nahého těla značka ampermetru odpočinek jmenujme osvobození vinic od v ech poplatkû po dobu dvanácti let a zfiízení úfiadu perkmistra praïsk ch viniãních hor. Tehdej í vinice, v dûsledku váleãn ch událostí a roz ifiujícího se mûsta, dávno odvál ãas. Pfiesto máme i dnes na území Královsk ch Vinohrad pomûrnû velkou vinici, i kdyï podstatnû mlad í. Rozkládá se na jiïním svahu Havlíãkov ch sadû a je chloubou praïského vinohradnictví. Právû o vinobraní mohli obãané ochutnat zdej í produkty, aè jiï velice oblíben burãák, nebo víno z minul ch sklizní. A to v e pfii bohatém doprovodném programu. A nyní prosincová hádanka: na území mûstské ãásti Praha 2 byla zcela nedávno zaloïena dal í vinice, i kdyï co do v mûry podstatnû skromnûj í neï Grébovka. Její ãást je zachycena na soutûïní fotografii. Pro na e ãtenáfie nebude jistû problém ji objevit. SoutûÏní otázka tohoto ãísla proto zní: Ve kter ch místech Prahy 2 se nalézá nová vinice na snímku? Odpovûì zasílejte po tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozdûji do U odpovûdí posílan ch em uvádûjte kromû jména také svoji po tovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat pfiípadnou v hru. Text: Eva Hrube ová/van, foto: hru DÛm U Lípy stojí na Novém Mûstû, v Lípové ulici ã. 475/18 VÁNOâNÍ KONCERT VE VILE Ve stfiedu 10. prosince od 19:00 se v Gröbeho vile v Havlíãkov ch sadech koná dal í, tentokrát vánoãnû ladûné dostaveníãko s hudbou. Vystoupí na nûm komorní smí en sbor Gaudium Cantorum, zazpívá tûpánka Hefimánková (soprán) a zahrají Jifií Ho ek (violoncello), Miroslav La tovka (trubka) a Ramona Luká ová (klavír). Na programu jsou díla G. F. Händla, Giulia Cacciniho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, Nicolase Le Begua, vánoãní koledy z celého svûta, francouzské a ãerno ské tradicionály, skladby Charlese Gounoda, A. Michny z Otradovic, Jakuba Jana Ryby a dal ích. Pozn. red.: Vstupenky jsou (do vyãerpání zásob) k dispozici v informaãní kanceláfii ÚMâ Praha 2 na nám. Míru 20. V galerii a kavárnû v hale Na Folimance vystavuje od své poloabstraktní figurace malífi Petr T. Vránek. Expozice je otevfiena do , kaïd den od 11:00 do 23:00. V prostorách ãajovny Amana (Záhofianského 6) vystavuje od do Filip Vrba obrazy, na kter ch vyjadfiuje svoje rozpoloïení v rûzn ch Ïivotních a roãních obdobích. V stava je pfiístupna v pon dûlí aï pátek od 11:00 do 22:00, v sobotu a nedûli od 14:00 do 22:00. Kino Mat (Karlovo nám. 19) bude promítat v prosinci napfi. americkou komedii Vicky Cristina Barcelona, z ãeské produkce drama Dûti noci a animovan film Kozí pfiíbûh Povûsti staré Prahy nebo francouzské drama Mezi zdmi. Dûti se mohou pfiijít podívat na vánoãní pásma pohádek. V Balbínovû poetické hospûdce (Balbínova 6) provede Balbínova poetická divadelní spoleãnost pfiedstavení Vfiel cit od Ilfa a Petrova. Keltskou hudbu zahraje Irish Dew, vystoupí bluesová skupina Mrakopla pfiedstaví folklor ve folkovém hávu skupina Marcipán, se bude konat koncert Radka Tomá ka. Zaãátky pofiadû ve 20:00. Divadlo U HasiãÛ ( ímská 45) bude mj. hrát komedii tika k obûdu, pfiíbûh tfií obstaroïních sester Heckendorfov ch a vûrného Rudolfa vystoupí Laìa Kerndl se sv m orchestrem. Pfiedstavení zaãínají v 19:00. Vefiejné sobotní nahrávky rozhlasového pofiadu Tobogan se konají 14. a (od 11:00). Více na V prostoru tranzitdisplay (Dittrichova 9/337) bude otevfiena v stava Multikino. Je souãástí filmového festivalu Cinepur Choice. Expozice je otevfiena do , v úter aï nedûli od 12:00 do 18:00. Více na V kulturnû-studijní dílnû Rybanaruby (Mánesova 87) se bude konat adventní koncert ãesko-syrského dua Hany Blochové a Marwana Alsolaimana, nazvan Advent a Eid Aladhá aneb Setkání svátkû. Folklor neexistujících národû pfiedstaví skupina DVA vystoupí jazzfolkové trio ZZ. Zaãátky od 20:00. Více na Fejeton Vánoční dárek Co si pfieje vinohradsk dûchodce k VánocÛm? Spí e by bylo lep í fiíci, co si nepfieje. Tfieba získat totální zubní protézu. Pivafii pr nevychutnají zlatav mok na patfie a lahodí si pouze buàky na jazyku. Není ani dobré se vûnovat filozofii a zab vat se otázkami, jaké si klade protestantsk teolog Paul Tillich. Odkud pocházíme, jak je smysl na í existence, kam posléze mizíme a proã musíme sná et bolest a smrt. Také co je tfieba ãest. MoÏn ch vysvûtlení, která poskytují rûzná nábo- Ïenství s nepochopitelnou jistotou, je mnoho. Jsa skeptikem koly pyrrhónské, mohu si vybrat, jestli se budu tû it na setkání s protivn mi pfiíbuzn mi kdesi na obláãku, nebo, rozpt len jsa v kosmu, potkám Alláhovu raketu letící do Brd. Radûji se v ak potû ím s kamarády na adventním d chánku s dobfie chlazen m veltlínem, kdy fie íme, zda cibuli bolí, kdyï ji krájíme do gulá e. Nepfiijdeme na to, stejnû jako zmínûn pan pastor na fie ení sv ch problémû. Také nestojím o to, aby mi pfied Vánoci nûkdo doporuãil jakoukoli dietu a hnal mne na jaterní testy. Zentiva a Slovakofarma vyrábûjí léky jako o závod. Díky reklamní masáïi zaãnete mít dojem, Ïe kdyï jich nesníte t dnû alespoà dvû kila, blízká smrt vás nemine. KdyÏ jsme se dotkli tohoto pojmu, nelze nevzpomenout vyprávûnku pana doktora Plzáka strana 10 o tom, jak umíral dûdeãek v kruhu rodinném, tak jak to má ráda paní docentka Ha kovcová. A kdyï se ho ptali, co by si pfiál, odvûtil. Po lete mi pro pivo. VyloÏili mu, Ïe je nemocen a jeho pan doktor by se zlobil. Stafieãek se otoãil ke zdi a zamumlal. Tak mi polibte prdel a umfiel. Pivo má léãivou moc. Jednou jsme s pfiítelem Mirkem Petrem zachránili Ïivot spisovateli Honzovi mídovi i ostatním dûdkûm, neb jsme do pfietopeného pokoje jedné vinohradské nemocnice propa ovali orosen dïbán velkopopovické desítky. Pacienti popili a druh den li domû. Pouze jednomu to pfií - tomná baba zarazila, a taky v noci umfiel. Koneãnû se tak dostáváme k tomu, co si má dûchodce pfiát od JeÏí ka. Tedy slivovici jako aperitiv (dilatace cév), krevety v jogurtové kofienûné omáãce na broskvi (jód, ovocn balast), rybí polévku maìarského typu (halászlé), marinovanou tiku v rosolu (pfiíprava Ïaludeãních Èáv), smaïeného kapra s bramborov m salátem (karcinogeny a cholesterol), tfieboàského Regenta (trávicí katalyzátor), moravského chlazeného Müllera (slunce to pálavské), pfiekapávanou kávu s francouzsk m koàakem (nûco pro du i), závin (podle na í stafienky). To v e per os. Jak jinak. K dobrému jídlu patfií i hudba. A protoïe velké nákupní fietûzce prokládají své informace o stálém zlevàování kfiesèansk mi koledami jiï od záfií, nezb vá, neï se obrátit na jiná dílka. Nejlépe nûco od citolibsk ch kantorû. A dárek pod stromeãek? Abych nezapomnûl, tak jsem si ho nakreslil... Ano. Sklenici s uchem. Ale ãarovnou, jakou má pohádkov hrníãek v pohádce o nadprodukci ka e na povel Hrneãku vafi! Aby staãilo fiíci: PÛllitfiíãku, naplà se Karel Helmich (82) Swing opět ovládl Národní dům Po tfii listopadové dny mûli pfiíznivci swingu opravdové hody od ãtvrtka 13. do soboty 15. se na pódiu Národního domu na Vinohradech v rámci XI. Festivalu swingové hudby vystfiídali vynikající domácí i zahraniãní jazzoví hudebníci napfi. Polydor Jazz Sextet, Melody Makers Ondfieje Havelky, Laco Deczi a jeho New York Jazz Celula a dal í. Dobfie naãasovanou bombou byli hosté finálového sobotního veãera diváci se pfiíjemnû naladili folkovou klasikou v podání Spirituál Kvintetu, aby pak rovn ma nohama skoãili do smr tû strhující show ãerného vokálního sex - tetu TAKE 6. Desetinásobn drïitel ceny Grammy daleko pfiedãil povûst, která jeho premiérové vystoupení v Praze pfiedcházela. Dramaturgii i produkci festivalu má v Národním domû na Vinohradech na starost Václava Vaníãková. Zeptali jsme se, na základû ãeho se rozhodovalo právû o úãasti TAKE 6? Vzhledem k úspûchu loàského koncertu The Manhattan Transfer na minulém roãníku Festivalu swingové hudby jsme hledali jinou srovnatelnou vokální skupinu svûtové piãky. Volba nakonec padla na TAKE 6 mimo jiné také kvûli jejich, v té dobû pfiipravované, nové desce The Standard, s níï se chystali na evropské turné. Tím mûli cestu do âeské republiky vlastnû kousek od sv ch dal ích koncertû na starém kontinentu. Jak se Vám podafiilo je dostat na festival? Pozvání na Festival swingové hudby pfiijali rádi, hodil se jim do jejich plánu oslovit novou deskou ir í publikum, které je zatím tolik neznalo. Na koncertû tak zaznûly vedle jejich milovan ch gospelû, vlastních skladeb a populárních hitû právû swingové a jazzové evergreeny v osobitém pojetí. A vá osobní záïitek z jejich prvního praïského koncertu? Velmi jsem ocenila jejich naprosto profesionální a pfiitom vstfiícn, mil pfiístup. Spolupráce s nimi nebyla zatíïena Ïádn mi hvûzdn mi man ry, nesmysln mi poïadavky, ba právû naopak. Atmosféra v pfiátelském duchu panovala po celou dobu jejich zkou ek, pfiíprav koncertu, v zákulisí i pfii autogramiádû. A to v e po bezmála dvanáctihodinové cestû autobusem ze Slovinska k nám. Text: len, foto: Jifií Macek Novoměstská radnice ve znamení adventu Radniãní mázhaus propûjãí opût své stfiedovûké kouzlo tradiãnímu Adventnímu jarmarku. Pofiádá ho zde v pondûlí od 10:00 do 19:00 mûstská ãást Praha 2. Kromû mnoha dal ích akcí mûïete zhlédnout pfiedstavení spoleãností KoÀmo a Hraãka, nebo od 14:30 nav tívit vánoãní workshopy zamûfiené na korálkování, zdobení perníkû a skládání hlavolamû. Zavr í ho od 19:00 koncert âeské komorní filharmonie ve Velkém sále, kam je vstup voln. (Vstupenky jsou od k dispozici v obou informaãních kanceláfiích ÚMâ Praha 2 a na Novomûstské radnici.) Galerie ve 2. poschodí bude od do patfiit obrázkûm a grafikám Ivy Hüttnerové. Expozice Jak se toãí Fimfárum pfiedstaví od do loutky a dekorace z natáãení animovan ch filmû na motivy Werichov ch pohádek. V Galerii ve vûïi budou otevfieny dvû nové expozice: Kypr setkání poezie a fotografie ( ) a v stava návrhû vefiejné ideové urbanisticko architektonické soutûïe na úpravy Karlova námûstí ( Z loàského Adventního jarmarku na Novomûstské radnici ). Milovníky chladn ch zbraní jistû pfiiláká v nedûli od 10:00 do 18:00 mezinárodní PraÏská v stava noïû 2008, prezentující ruãnû vyrábûné noïe a ukázky kováfiské, koïedûlné a perkafiské práce. V pondûlí od 18:30 se mûïete pfiijít podívat na Vánoãní koncert Základní umûlecké koly Ilji Hurníka ve Velkém sále, kam je vstup voln. Na programu budou mj. skladby G. F. Händla, J. Haydna, W. A. Mozarta a J. Zawinula. Podrobnosti na Text: van, foto: nov Mûsíãník obãanû mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âr E Roãník 10, ãíslo 12. Vychází 12 x roãnû. Redakãní rada: pfiedseda Tomá Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Ivo Slavík Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. NadûÏda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. Uzávûrka pfií tího ãísla: , expedice Mûsíãník slouïí k informování obãanû Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. Grafické zpracování zaji Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: âeská po ta, s. p. Náklad: v tiskû.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7 Jubilejní 10. reprezentační ples MČ Praha 4 8. března 2008 Žofín (Strana 28) MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII ÚNOR 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17.

Nové komunikace v Krásné Lípû. Pfiedvolební sliby nás vyjdou. krásnolipsk pûlmûsíãník. Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. 286 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 3. fiíjna 2006 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde v úter 17. fiíjna Dvojí pomoc, lidem a mûstu Celé pûtiny práceschopn ch obãanû Krásné Lípy se dot ká problém nezamûstnanosti.

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více