Zkrácená verze, celý Školní vzdělávací program k nahlédnutí ve třídě!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkrácená verze, celý Školní vzdělávací program k nahlédnutí ve třídě!!"

Transkript

1 Název: Rok v Mateřské škole Pramínek aneb povídejme si, děti. Přejeme si školku, v níţ se radostně ţije. Dětství je součástí ţivota, ne pouze přípravou na dospělost. Zkrácená verze, celý Školní vzdělávací program k nahlédnutí ve třídě!! 1

2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika vzdělávacího programu 4. Podmínky a organizace vzdělávání II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Integrované bloky Projekty Programy III. INTEGRACE IV. EVALUAČNÍ ČINNOSTI 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A/ 1. Název: Mateřská škola Pramínek Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace IZO: Adresa: Březinova 389/8, Liberec 5, PSČ Právní postavení Příspěvková organizace od Identifikační číslo: Kapacita k dětí 2. Školní jídelna mateřské školy, Březinova 389, Liberec 5, PSČ IZO: Kapacita k Ředitel zařízení: jídel Bc. Jana Palasová VPJ: H. Knajblová, Zařazení do sítě: , změna B/ Zřizovatel: Statutární město Liberec Právní forma: Obec, IČO: Se sídlem: Statutární zástupce: Nám. Dr.E. Beneše 1/1, PSČ , Liberec, primátor města 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ANALÝZA PODMÍNEK Mateřská škola Pramínek je umístěna v příjemné lokalitě města Liberce na Králově háji. Školka je několik let po kompletní rekonstrukci. Součástí školky je udrţovaná a vybavená zahrada, která poskytuje dětem vyţití v kaţdém ročním období. Pobyt na zahradě je doplněn vycházkami a hrami v blízkém okolí, zejména v lese nad přehradou. A/ Vymezení hlavního účelu činnosti školy a/ Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání podle 3 zákona číslo 561/2004 Sb. a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Ve spolupráci s rodinou se podílí na uspokojování potřeb dítěte a na rozvoji jeho osobnosti. B/ Odpovídající předmět činnosti a/ Činnost organizace je vymezena zákona č. 561/2004 Sb.., školský zákon a vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání. V mateřské škole je zřízena speciální třída, její činnost je řízena vyhláškou č. 72/2005Sb.,o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti vytváří podmínky pro individuální osobnostní rozvoj dítěte zajišťuje základní předpoklady pro pozdější vzdělávání dětí podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte poskytuje speciální logopedickou péči nabízí ve spolupráci s Dětským centrem Sluníčko Liberci dechovou rehabilitaci, inhalace, míčkování a zdravotní cvičení b/ Zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců předškolního zařízení podle ustanovení vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování. C/ Organizace vzdělávání V mateřské škole jsou čtyři třídy. Třída Berušky s kapacitou 28 dětí, třída Ţabky s kapacitou 28 dětí, třída Včelky s kapacitou 18 dětí a speciální třída Sluníčka s kapacitou 12 dětí. Děti jsou do tříd zařazeny věkově sobě co nejblíţe, tak aby si vytvářely sociální vazby s výhledem na budoucnost a ohledem na náročnost vzdělávání, tak aby nedocházelo k přetěţování malých dětí a naopak, aby na větší děti byly kladeny dostatečné nároky. Dále jsou zde zařazeny děti s odkladem školní docházky. Naplňujeme vizi inkluzívního vzdělávání. Do třídy Berušky, Ţabky a Včelky vřazujeme děti k individuální integraci. Do speciální třídy Sluníčko zařazujeme děti ke skupinové integraci a děti zdravotně znevýhodněné. Skupinová integrace probíhá za podpory Krajského úřadu v Liberci. Zdravotně oslabeným dětem je zdravotní péče a dechová rehabilitace zajišťována ve spolupráci s Dětským centrem Sluníčko v Liberci. Ambulance centra sídlí v mateřské škole. Ve třídě Berušek pracují s dětmi Světluše Bednářová a Jana Vraštilová, ve třídě Ţabky Iva Cejnarová a Miroslava Dvořáková, ve třídě Včelek Miroslava Maršálková a ředitelka školky Bc. Jana Palasová, ve třídě Sluníček Dagmar Dianová a na částečný úvazek Jaroslava Kvapilová. Všechny učitelky jsou kvalifikované. Ředitelka školky Bc. Jana Palasová, Dagmar Dianová a Jaroslava Kvapilová mají způsobilost speciálního pedagoga. Dále ve škole pracuje v individuálním rozvrhu učitelka Emilie Vanerová se vzděláním speciálního pedagoga. Zajišťuje individuální a skupinovou práci s integrovanými dětmi. Poskytuje logopedickou péči. 4

5 D/ Stav objektu, budovy, zahrady: Hygienické poţadavky na provoz jsou v zásadě naplňovány. Objektu chybí realizace třetí etapy rekonstrukce. Rekonstrukce oplocení pozemku, úprava zahrady. Stav oplocení je velice špatný. Stáří 35 let. Je třeba doplňovat vybavení. V panelové přístavbě, v hlavní budově přetrvávají opakované havárie zkorodovaných topných těles. Na budově je poškozená nová fasáda. Z nedokončené terasy prosakuje vlhkost do třídy. Přetrvávají problémy z loňského roku. Objevují se problémy na opravené střeše. Jsou prováděny revize dle plánu revizí Revize plynu, revize elektro vlhké prostředí Revize TV náčiní Revize přístrojů a zařízení elektro Oprava střechy okapový svod Oprava rozbitých ţaluzií Deratizace objektu Poţadavky na opravy na školní rok 2011 / 2012 Poţadavky na Technický odbor střediska správy budov: Tyto poţadavky přetrvávají z let minulých doplněním o nové poţadavky Dokončit rekonstrukci mateřské školy, třetí etapa, zahrada. Oprava chodníků na zahradě. Při rekonstrukci byla opravena jen část. Doplnění regulace topení Oprava oplocení. Výměna bran. Stávající jsou průběţně opravované, ale shnilé. Stáří 35 let. Odstranění závad po rekonstrukci. Bývalá terasa, narušená fasáda vlivem povětrnostních podmínek. Proniká vlhkost do třídy. Zdivo je zpuchřelé. Opravy střechy, výměna větracích hlavic, výměna zakončení vpustí pro odvod dešťové vody, nátěr hromosvodů. Opravy plánované z provozních prostředků rozpočtu školy. Odstraňování drobných havárií a poruch vybavení mateřské školy a zahrady. Opravy opakovaných havárií topných těles. Opravy zahradního vybavení, nátěry stávajícího vybavení. Drobné opravy zámků a dveří Nátěry zkorodovaného zábradlí. Obnovení nátěru a oprava obloţení sloupků u vchodů staré budovy 2x do roka zamést střechu, vyčistit ţlaby a svody včetně čistících prvků při zemi. Vybavení budovy a zahrady: Vybavení pomůckami v minulém školním roce: Průběţná obnova stavebnic a pomůcek pro tvořivé a didaktické hry, doplnění hracích koutků ve třídách, velké molitanové stavebnice, koloběţky a odráţedla, venkovní tabule. Realizováno rozpočtu školy a finančních darů. Obnova kancelářské techniky. Nové ochranné sítě na zakrytí pískovišť Plánované poţadavky na vybavení školy v příštím školním roce: 5

6 Průběţná obnova hraček a pomůcek, vybavení hracích koutků ve třídách, velké molitanové stavebnice Doplnění nádobí v kuchyňkách Obnova počítačové techniky Vybavení hrazené z finančních darů rodičů: Doplňování a obnovování hraček, stavebnic, dětských koutků. Doplňování knihovny a hudebních nosičů, výchovně vzdělávacích pomůcek. Postupné vybavení tělocvičným náčiním Poznámky: 6

7 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAMÍNEK Přístup k realizaci koncepce školy Osobnostní, orientovaný na jedince, který naplňuje základní východiska humanistické psychologie Proživotní, orientovaný na osvojení kompetencí potřebných pro úspěšný vstup do ţivota Hlavní cíle předškolní výchovy a vzdělávání. Naplňování humanistického přístupu k dítěti a rodičům v procesu výchovy a vzdělávání. Všestranný rozvoj vlastní osobnosti dítěte, osvojení kompetencí potřebných pro úspěšný vstup do základní školy. Umoţnit dětem radostný ţivot v kolektivu, ve zdravém ţivotním stylu. Chápat školu jako výchovnou komunitu. Poskytovat všem dětem prostředí, které je bude stimulovat k učení, s ohledem na jejich nadání, potřeby a zájmy. Zajišťovat odbornou pedagogickou a zdravotní péči zdravotně postiţeným a oslabeným dětem. Podporovat osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, rozšiřovat osobnostní kompetence pedagoga. Pěstovat dobré sociální prostředí naplněné vzájemnou důvěrou spolupracovníků, poskytovat prostor pro osobní iniciativu zaměstnanců. Rámcové cíle programu školy Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání Osvojení základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Základní kompetence dítěte - směřování výchovně vzdělávacího procesu Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence Naplňování výchovně vzdělávacích potřeb Potřeba určitého mnoţství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech Potřeba prvních citových a sociálních vztahů, vztahů k osobám prvotních vychovatelů Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty. Potřeba otevřené budoucnosti, neboli ţivotní perspektivy Naplňování principů výchovně vzdělávacího působení Harmonizace potřeb a zájmů jedince a společnosti, zaloţená na společném poznávání a činnosti Vyuţití přírody a uměleckého slova jako přirozených a předškolnímu věku zvláště blízkých sebe utvářejících činitelů Metody a formy práce - doporučení Respektovat rozvojové předpoklady a moţnosti dětí Upřednostňovat metody proţitkového a kooperativního učení hrou 7

8 slovní názorné metody praktické činnosti Metody podle organizačních forem skupinové práce s dětmi kolektivní práce s celou třídou individuálního vyučování Metody podle charakteru činnosti a míry samostatnosti heterodidaktické autodidaktické Metody podle uţitého logického postupu analytické syntetické srovnávací induktivní deduktivní Metody podle etap procesu rozvíjení poznání seznamovací opakovací zkoušení, prověřování, hodnocení programové vyučování Uplatňovat integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. Uplatňovat aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyváţené Zařazovat didakticky zacílené činnosti, pedagogem motivované Uplatňovat princip vzdělávací nabídky, princip individuální volby a aktivní účasti dítěte Pouţívat dostupných metodických materiálů, nakladatelství Portál, Kafomet, časopisy Psychologie dnes, Informatorium, Šimon, Vyuţívat moţnost sebevzdělávání, poznatky z dostupných materiálů, poznatky z kurzů DVPP. Úloha výţivy ve vývoji osobnosti Výživa jako látkové působení. Prostředkem zdravé výţivy je plnohodnotná strava, pestrá a vyváţená, zajišťující splnění fyziologických potřeb dětského organismu po stránce kvality i kvantity. Respektujeme individuální zdravotní hlediska a potřeby jednotlivých dětí. Příjem denních jídel je časově optimálně rozloţen z hlediska potřeb dětí. Pitný reţim zajišťuje dostatečný příjem tekutin během dne vhodnou nabídkou. Strava obsahuje libová masa, drůbeţ, ryby, polotučné mléko, mléčné výrobky, obilniny, vločky, luštěniny, zeleninu a ovoce, ovocné šťávy. Omezujeme pouţívání tuků, zvláště ţivočišných, cukrů, přeslazených nápojů. Řídíme se zásadami ověřené pestré výţivy. Pro alternativní stravování se mohou děti svobodně rozhodnout v dospělosti. Psychologický faktor výživy. Kaţdé dítě je od narození svým způsobem nutriční individualitou, osobností. Předškolní věk je obdobím, kdy se tvoří poměrně pevné vzorce potravního chování a vztah k potravinám a jídlům. Do této oblasti patří problém averze nebo alergie. Citlivě rozšiřujeme jídelníček předškolního dítěte. Sociální a kulturní aspekty výživy. Poskytujeme klidné kulturní prostředí, dostatečný časový prostor pro konzumaci jídel. Prostřednictvím společných jídel, ale i podílením se na přípravě, prostírání, se dítě zapojuje do ţivota nejbliţší sociální skupiny. Tím se 8

9 opět vracíme k rodině. Společná jídla mohou vydatně pomáhat k utuţování rodinných vazeb, mají dávat dítěti pocit klidu, bezpečí, vytvářejí podmínky pro osvojování určitých rodinných tradic. Využití výživy ve výchovně vzdělávací činnosti mateřské školy. Rozvoj poznávacích procesů dítěte, rozvoj dovedností a tvořivosti, podpora emočního vývoje, výchova správných hygienických a zdravotních návyků, utváření ekonomického a ekologického vědomí. Výchovně vzdělávací práce mateřské školy. Název školního vzdělávací programu: Rok v Mateřské škole Pramínek aneb povídejme si, děti. Poskytujeme dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny rodiny do širší společnosti. Při zápisu se zároveň koná den otevřených dveří v MŠ. Dítě si s rodiči pohraje v novém prostředí. V přípravném týdnu pořádáme hodinu otevřených dveří, kdy rodiče s dítětem navštíví MŠ, seznámí se s učitelkami a prostředím, kam je dítě zařazeno. Dle dohody rodičů s učitelkou je moţné domluvit dobu na přivykání novému prostředí. U oslabených dětí se osvědčilo jeden den v docházce vynechávat. Toto opatření výrazně šetří imunitní systém dítěte. Umoţňujeme vytváření bohatých sociálních vazeb mezi dětmi různého věku. Třídy jsou heterogenní. Pro pedagoga je práce obtíţnější. Děti pak mají moţnost vytváření bohatých sociálních vazeb. Při vedení kolektivu vyuţíváme psychomotorických her. Širokou nabídku poskytují kniţní publikace nakladatelství Portál. Učíme děti komunikovat, vnímat potřeby a přání druhých, přiměřeným způsobem projevovat vlastní názory, pocity, přání. Komunikaci dítěte rozvíjí učitelka průběţně během pobytu v MŠ. Individuelně se zaměřuje na děti s vadnou výslovnosti. Na škole pracují tři logopedické asistentky a dva speciální pedagogové. Učíme děti toleranci, soucítění, ochotě pomoci. V tomto směru je velice prospěšná heterogenní třída. Vytváříme citlivý vztah k ţivotnímu prostředí výchova s přírodou. Děti jsou jako vrabčáci v kleci umírají /Don Luigi Cocoo/ Udrţujeme zahradu v pořádku. Chodíme na delší vycházky a výlety, výzkumné výpravy, vyjíţdíme s dětmi na ozdravné pobyty. Učitelky ve třídě Ţabek se zaměřily na ekologickou výchovu. Při těchto akcích vzniká mnoho situací podporujících dobrý vztah k přírodě. Učíme děti váţit si svého zdraví, chránit je, vytvářet povědomí o zdraví tělesném i duševním. Děti jsou vedeny k úctě ke svému zdraví. Zvýšená péče a péče rehabilitační tuto skutečnost přirozeně podporuje. Pravidelně cvičíme, některé děti rehabilitují včetně dýchání proti odporu do vody, hrají na zobcovou flétnu, inhalují, jsou míčkovány, cvičí na fyziobalech pod vedením zkušených zdravotních sester. Pravidelně cvičíme ve všech třídách prvky jógy. 9

10 Program prevence: Učit se být sám sebou poznávat pojmy zdraví, hygiena, nemoc, alergie, lék, vitamin, návykové látky, nápoje, reklamy prostředí, ve kterém ţijeme, bezpečné chování, lsti dospělých, ne kaţdý je kamarád, hledáme si kamarády Přispíváme k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní i společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole. Zde je třeba vidět spolupráci mezi všemi zaměstnanci a zároveň spolupráci s rodiči. Rodiče by měli dát učiteli všechny informace potřebné k pochopení dítěte. Měli by se aktivně účastnit setkání organizovaných školou. Rodiče musí znát školní prostředí a v hrubých rysech i školní vzdělávací program. Bez vzájemné úcty, velké dávky tolerance a pochopení by byla veškerá výchovná snaha zbytečná. Kaţdodenní práce vyţaduje zároveň profesionální přístup k dítěti. V průběhu dne má kaţdý svůj čas a místo a je skutečně úzce vázán na své okolí. Dítě, pedagog, zdravotní sestra, provozní personál, případně odborný lektor. Děti tak tráví den v mateřské škole v klidu a pohodě. Vedeme děti ke zdravému ţivotnímu stylu, jenţ je charakterizován návyky a dovednostmi a odolností vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům. Dětem je dopřáno spokojeně si vyhrát, zacvičit si, rehabilitovat, zdravě se najíst a dostatečně napít. Kaţdý den pobýt na čerstvém vzduchu a vyuţít volného pohybu v přírodě, přiměřeně si odpočinout. Oblékáme se úměrně podle počasí, učíme děti zvládat základní hygienické návyky. Aktivity byly rozpracovány v projektu zdraví Vydrýsek. Usilujeme o osobní rozvoj dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby a zájmy, poskytujeme dětem citlivou podporu. Denně připravuje učitelka dětem plánovanou řízenou činnost. Zajišťuje tak kaţdému dítěti nenásilnou vhodnou formou moţnost osobního rozvoje s ohledem na individuální potřeby a zájmy. V případě potřeby věnuje dítěti zvýšenou individuální péči. Podporujeme u dětí rozvoj zdravého sebevědomí, učíme je přiměřenému sebeprosazování. Děti mají moţnost uplatnit se ve výtvarných soutěţích, účinkují v literárních a hudebních pásmech na besídkách. Cvičí jógu, Vánoční besídka, besídka ke Dni matek, školní akademie, karneval, výjezdy do přírody bez rodičů, lyţařská škola apod. Důleţité je uplatnění při hře. Specifickými formami rozvíjíme tvořivost, flexibilitu, fantazii. Nabízíme dětem podněty a pomůcky, vytváříme příleţitosti pro seberealizaci, dostatek času pro hru. Pravidelně dětem předčítáme dětskou literaturu, pohádky, lidovou slovesnost, zpíváme. Komunikační schopnosti jsou rozvíjeny v krouţku Matýsek. Umoţňujeme dětem poznávat a objevovat okolí, ve kterém ţijí, seznamujeme je s jeho nejdůleţitějšími prvky a jevy. Učitelky zařazují cílené vycházky do lesa, do zahradnictví, k přehradě. Děti mají k disposici pěknou dobře vybavenou zahradu. Ve třídách pěstujeme květiny. Několikrát do roka uskutečníme výlety do vzdálenějšího okolí, výzkumné výpravy. Umoţňujeme dětem aktivní zapojování do různých činností, do ţivota v rodině i ve společenství, ve kterém ţijí. Zapojujeme se do kulturních akcí města. Děti se nejraději aktivně účastní příprav na vánoce, pečení a zdobení perníčků, pečení vizovického pečiva, zdobení tříd, připravují svícny a dárky domů. Vyvrcholením je pak společné posezení s rodiči s pásmem říkanek a koled. Jarní potěšení přináší velikonoce. Pro úspěch zopakujeme Velikonoční dílničky ve spolupráci s rodiči. Zdobení kraslic, vytváření zvířátek 10

11 z vejdunků, rychlení větévek. Nechybí malá pomlázka od paní učitelky a několik veselých koled. Pěknou slavností je besídka ke Dni matek. Vystoupení v Tyflocentru pro slabozraké. 1. Standardní péče o děti: a/ Pedagogická péče zajišťujeme kvalifikovanými pedagogickými pracovníky Logopedická péče, poradenská péče - krouţek Matýsek Speciální pedagogická péče podporující harmonický rozvoj dětí. Cvičení jógy Krouţek keramiky Kulička Dílničky pro děti a rodiče, besídky Preventivní péče b/ Projekty, krouţky, programy. Kulturní programy, divadla Ekologické výlety a výpravy do přírody. Školní výlety, výlety za poznáním. Rozloučení se školáky. 2. Nadstandardní péče o děti: a/ Zdravotní péče zajišťuje Dětské centrum Sluníčko Inhalace, Míčkování V mateřské škole probíhá efektivní spolupráce pedagogů, speciálních pedagogů zdravotníků. b/ Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, krouţky, programy. Ozdravný pobyt Škola v přírodě Lyţařská škola Krouţek angličtiny Taneční krouţek Takt a Dlouhodobé cíle. Budovat školu rodinného typu s individuálním přístupem k dětem. Naplňovat spolupráci s rodiči tak, aby byla prospěšná dětem, rodičům a učitelům. Naplňování projektu spolupráce s Dětským centrem Sluníčko. Klíčové oblasti. Pečovat o všestranný rozvoj vlastní osobnosti dítěte předškolního věku, vedle osobnostního přístupu uplatňovat i přístup proživotní. Zejména na čtenářské dovednosti, matematické dovednosti, logopedickou prevenci, osvojování si povědomí o cizím jazyku. Podporovat rozvoj osobnosti pedagogických pracovníků. Zaměřit se na hodnocení v práci mateřské školy: K hodnocení pouţívat zpětnou vazbu/ feedback/ Použitá literatura Eva Opravilová Vladimíra Gerhartová Kurikulum předškolní výchovy Eva Opravilová Dítě si hraje a poznává svět Václav Mertin Ilona Gillernová Psychologie pro učitelky mateřské školy Miluše Havlínová a spol. Zdravá mateřská škola Autorský kolektiv, PhDr.Kateřina Smolíková RVP PV Dokument byl aktualizován Platnost dokumentu je trvalého rázu, není omezena školním rokem. 11

12 4. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Výňatek ze školního řádu mateřské školy a jeho součástí Personální obsazení školy: Pedagogické pracovnice: Bednářová Světluše učitelka Vraštilová Jana učitelka Cejnarová Iva učitelka Dianová Dagmar učitelka Bc. Palasová Jana ředitelka Dvořáková Miroslava učitelka Maršálková Miroslava učitelka Kvapilová Jaroslava učitelka Vanerová Emilie učitelka logopedická poradna Pracovnice jídelny: Knajblová Hana VPJ 0,5 Tichá Alena hlavní kuchařka 1 Kýhosová Alena kuchařka 0,8 Provozní pracovnice: Knajblová Hana hospodářka 0,3 Hujerová Libuše školnice 1 Kýhosová Alena uklizečka 0,2 Počtová Iveta uklizečka 1 4. Věkové sloţení dětí: Do mateřské školy přichází 34 nových dětí. Berušky: Zapsáno celkem 26 dětí, chlapci/dívky 14/12 4 1/2 6 letých 10 OŠD 2 Ţabky: Zapsáno celkem 27 dětí, chlapci/dívky 12/ /2 letých 10 Včelky: Zapsáno celkem 20 dětí, chlapci/dívky 8/12 Sluníčka-spec.tř.: Zapsáno celkem 14 dětí, chlapci/dívky 6/8 4 6 letých 10 z toho OŠD 4 V mateřské škole je celkem : 86 přijatých dětí, zapsaných OŠD 6 chlapci 40 dívky 47 12

13 REŢIM DNE 6,30 8 dod. scházení se 6,30 8,40 hry dětí dle vlastního výběru, individuální péče, pitný reţim, hygiena. 8,40 9,10 cvičení, hygiena, svačina 9,10 9,40 vzdělávací činnosti 9,45 11,45/ Pobyt venku, hygiena 11,45/ Oběd ,45 Hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek, poslech čtené pohádky 12,45 14,15 odpočinek Hygiena, svačina, cvičení Zájmové a opakovací činnosti, hry, indiv.péče Děti se schází: Děti se rozchází: do 8.00 hod do 8.30 po domluvě s rodiči V před obědem Ve po obědě Od do po odpolední. svačině 13

14 Doplňkové prostředky k realizaci cílů. Organizace školního roku roční plán akcí školy Název akce: Zodpovídá: Termín: Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2011 Divadla dle výběru a nabídky. Dvořáková průběţně Výtvarné soutěţe účast MŠ Dianová, Cejnarová průběţně Podzimní dílničky učitelky říjen Podzimní prázdniny ve školách jsou stanoveny na října Mikulášská nadílka, Knajblová, Dianová Vánoční besídka. učitelky prosinec Vánoční prázdniny jsou zahájeny v úterý 27.prosince a končí v neděli 1. ledna 2012 Vyučování bude zahájeno v pondělí 2.ledna 2012 Zápis do MŠ ředitelka školy Beseda s psycholoţkou ředitelka školy dle domluvy Pololetní prázdniny jsou v pátek 3. února 2012 Karneval v MŠ, Učitelky, Bednářová únor Velikonoční dílničky učitelky duben Jarní prázdniny jsou stanoveny od do Velikonoční prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 1.4. a pátek Besídka - den matek - čtvrtek Učitelky květen Školní výlet. Učitelky květen,červen Škola v přírodě Dvořáková, Vraštilová květen Dětský den Učitelky Loučení s MŠ, spaní v MŠ, červen. Vraštilová, Dianová červen Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2012 Bude zajištěn prázdninový provoz. MŠ bude uzavřena od do po dobu 5 týdnů. Prázdninový provoz v srpnu bude zahájen 20. srpna 2012 Hodina otevřených dveří v přípravném týdnu bude ve čtvrtek od 9.00 do hodin. 14

15 2. Průběţné úkoly: ÚKOL: ZODPOVÍDÁ: Jóga Vraštilová, učitelky Zajišťovat bezproblémový chod ředitelka ambulance Dětského centra Sluníčko. Spolupráce zdravotních sester a pedagogů. Zpracovávat průběţně obsah třídního vzdělávacího plánu, rozpracovávat náměty a realizace. Všechny učitelky Vést předepsanou dokumentaci třídy Udrţovat vysokou úroveň výchovně vzdělávací práce Účast na vzdělávacích akcích. Všechny učitelky. Studium odborné literatury Studium odborných časopisů. Zajišťovat logopedickou péči. učitelky, paní Vanerová Komunikační krouţek Matýsek Zajišťovat realizaci provozu logopedické ředitelka ambulance Zajišťovat kvalitu stravování a pitného VPJ reţimu. Kontrola pitného reţimu ve hlavní kuchařka třídách.třídy, zahrada. Dodrţovat průběţně stravovací finanční normu Dbát na sestavování hodnotných jídelníčků. Dbát, aby jídlo bylo připravováno hlavní kuchařka s pečlivostí, chutně, kvalitně upravené. Zaměřit se na čistotu prostředí, větrané školnice, uklizečky místnosti. Vést evidenci drobných závad a oprav školnice Udrţovat v pořádku zahradní umyvárnu uklízečka Udrţovat v pořádku hračky v zahradní Učitelky - Vraštilová, Maršálková umyvárně, pískoviště a jejich okolí Zpracování individuálních vzdělávacích Dianová plánů, realizace individuálního vzdělávání Účast na výtvarných akcích, soutěţích, Cejnarová prezentacíh Všechny učitelky Zajistit další vzdělávání učitelek Dvořáková Zajištění kulturních, ekologických akcí Dvořáková pro celou MŠ Pro jednotlivé třídy Všechny učitelky 15

16 INTEGROVANÉ BLOKY II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A/ PODZIM I. Naše školka Pramínek Povídejme si o dětech. /To jsem já ve školce. Zdůraznění individuality dítěte a zapojení do kolektivu. Znát své jméno a adresu// Vstávat! Mytí, snídaně a ještě strojení. /Časové představy, hygienické návyky, sebeobsluha/ Povídejme si o vlaštovkách /Konec léta, časové představy, znaky léta, shrnutí./ II. Podzim míchá barvy Povídejme si o sadu /ovoce/ Povídejme si o tom, co vyrostlo na zahrádce. /Zelenina/ Povídejme si, co nám dává les. /Lesní plody, houby/ Povídejme si, jak sluníčko míchá barvy. /Barevný podzim, barvy/ Povídejme si, jak vítr skotačí. /Znaky podzimu, shrnutí/ Povídejme si o domově, o naší zemi. Povídejme si o zvířátkách na pasece. /Příprava na zimu/ Z pohádky do pohádky. / Pohádky pro nejmenší, poslech, vyprávění, dramatizace./ B/ ZIMA III. Těšíme se na vánoce To je zlaté posvícení. Svatomartinské. /Lidová tradice, chystáme se na zimu// Čas čerta a Mikuláše. /Lidová tradice/ Pečeme perníčky, chystáme překvapení. Lidový advent, dopis pro Jeţíška. / Příprava na besídku, verše, písně, výrobky/ Vánoční povídačka, vánoční besídka. /Lidové tradice, společné setkání s rodiči/ My tři králové jdeme k Vám. Kalendář. IV. Zimní radovánky Co hlásí zima dětem. Ptáci v zimě. Jak šel Jakub s Kačenkou k zápisu. Tabletka a šípkový čaj. Jakub a Kačenka mají chřipku. Výlet do zimního lesa, u krmelce. / Zvířata v zimě./ Masopust. Jakub a Kačenka mají karneval. Zimní radovánky, na klouzačce. Zimní sezónní činnosti. Dědeček vypravuje. Hrajeme si na řemeslníky./ Čím budu./ C/ JARO V. Kudy chodí jaro Povídejme si, jak přišla na svět kníţka Povídejme si o velikonoční pomlázce. Povídejme si o domácích mazlíčcích.. Povídejme si o zvířátkách na dvoře. Povídejme si o prvních kytičkách. 16

17 Povídejme si o cyklostezce. Bezpečnost. Povídejme si o tom, jak se příroda budí. Hmyz. Povídejme si o studánce v lese. Volně ţijící zvířata. Od mámy aţ k tátovi Rodina. Jak jsem přišel na svět. O pampelišce - Jak jsme zasadili semínko. D/ LÉTO VII. Pramínek na výletě Školka v přírodě. Ekologické aktivity v přírodě. Naše město je Liberec. Povídejme si o dětech na světě. Týden radovánek. Loučení se školkou. Na co rádi vzpomínáme. Jak to bylo na výletě v ZOO. Jak to bylo na výletě na louce a v lese. Jak to bylo na výletě u vody. VIII. Prázdniny s Pramínkem Co dovedu výtvarné dílničky. Sportujeme s radostí malá letní olympiáda. Malý táborník dovednosti a znalosti potřebné k pobytu v přírodě. Malá stopa. Turistické výpravy za poznáním. Malý zdravotník. Znalosti a praktické dovednosti první pomoci. Malý pomocník. Procvičování praktických dovedností./ Šití, přišívání, práce se dřevem, práce s papírem, zahradnické práce, přesazování květin, úklid zahradní umyvárny. 17

18 PROJEKTY: Podzimní dílničky s rodiči Mikulášská nadílka Vánoce - Vánoční besídka pro rodiče Vánoční nadílka Masopustní zimní karneval Velikonoce - Velikonoční dílničky Den matek - Jarní besídka pro rodiče Dětský den Loučení s předškoláky PROGRAMY: Školní výlet Ekologické aktivity v přírodě - Zdravotně preventivní program Škola v přírodě Eko programy Divizna, Střevlík Děti a zdraví Delfino rehabilitační program Děti v dopravě Děti a hry Lyţařská škola 18

19 III. INTEGRACE Organizační zajištění integrace Včasný zápis dětí do mateřské školy, v dubnu je třeba mít zmapován zájem o skupinovou integraci V dubnu, zpravidla v květnu je podávána ţádost o schválení speciální třídy ke KÚLK Poţádat rodiče dětí doporučených k integraci o předloţení aktuálních zpráv z vyšetření, foniatrie, neurologie, pediatra.. Včas domluvit termíny vyšetření dětí s odbornými pracovníky SPC a PPP doporučení k integraci, v časovém rozmezí září aţ říjen daného roku. Ve státním výkaze k vyplnit správně integrované děti včetně oddílu pro potřebu zvýšených finančních příspěvků na rehabilitační, kompenzační pomůcky.. Na předepsaném formuláři poţádat KÚLK o finanční prostředky na kompenzační pomůcky.zpravidla v listopadu daného roku. Kaţdému integrovanému dítěti stanovit individuální vzdělávací program, schválený a podepsaný odborným pracovištěm, podepsaný rodičem dítěte. V průběhu roku zaznamenávat pokroky dítěte Spolupracovat s PPP na vhodném zařazení dítěte do základní školy zajistit termín ke kontrole školní zralosti dětí Aktualizovat smlouvu o zápůjčce s Dětským centrem Sluníčko. Speciální třída při mateřské škole Pramínek Ve speciální třídě můţe být umístěno maximálně 14 dětí. Speciální pedagogická péče 1. Denně v rámci reţimu dne 2. Souběţná péče druhého speciálního pedagoga 3. Individuální péče druhého speciálního pedagoga, který pracuje v určeném individuálním rozvrhu učitelka. Formy práce s integrovanými dětmi: Ve třídě: 1. Práce speciálního pedagoga ve třídě v běţném denním reţimu učitelka D.Dianová 2. Péče speciálního pedagoga ve třídě učitelka D.Dianová Ambulantně: 3. Individuální péče speciálního pedagoga v ambulanci za přítomnosti rodičů, kaţdé pondělí od 13.do 18. hodin. učitelka E.Vanerová Vzdělávací programy mateřské školy pro práci speciálního pedagoga: 1. Školní vzdělávací program Mateřské školy Pramínek. 2. Třídní vzdělávací program 19

20 3. Individuální výchovně vzdělávací program Ambulantní poradna Matýsek při mateřské škole / Poradna zaměřená na rozvoj komunikačních schopností, logopedii a rozvoj dovedností zahrnutých v individuálním vzdělávacím programu/ učitelka E.Vanerová V ambulanci probíhá úzká spolupráce s rodičem a dítětem. Tento kontakt nelze při běţném provozu MŠ zajistit. Zdravotní péče rehabilitační ambulantní péče pro zdravotně oslabené děti. Zajišťuje v budově mateřské školy Dětské centrum Sluníčko Zdravotní sestra: Irena Havrdová Dodatek - ambulantní výkony pro děti Výchovně vzdělávací program dítěte Pro školní rok: Podrobně rozpracován pro kaţdé dítě, které j integrováno. Závěr: Mateřská škola Pramínek dětem zajišťuje: 1. Speciální pedagogickou péči v malém kolektivu 2. Speciálně pedagogickou péči nad rámec práce ve třídě dle rozvrhu 3. Individuální speciální pedagogickou péči v ambulanci Matýsek, kaţdé pondělí od 13 do hodin. 4. Zdravotní rehabilitační péči dle doporučení pediatra, denně. 5. Keramický krouţek Kulička - rozvíjení jemné motoriky 6. Ozdravné pobyty 1x ročně. 7. Bezprašné bezbariérové prostředky 20

Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost.

Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost. Název: PRAMÍNEK POZNÁVÁNÍ Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost. www.skolkapraminek.cz info@skolkapraminek.cz 1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2014 do srpna 2017 Mateřská škola,brno, Herčíkova 21 Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Herčíkova 21,Brno V pohodě a radosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více